github 52+tontonton

Words for

Showing all 2000 words from our word list matching pattern here. Select a specific language if you would like to focus on one, or try to pronounce words from a variety of languages.

l^0i%v welshsaw (tool)llifl̥īv
bre%5 norwegian (bokmal)breadbrødbrē̖
k%oal3l3a koreankoala코알라kḥoaḷḷa
dra5p%U danishdropdråbedra̖pḥụ
tuU44y vietnameseagetuổituụ̋y
caq5lab arabicfoxثعلبcaq̇lab
ukukl^08uluza xhosaepilepticukuxhuluzaukukḷ̬ḥuluza
n3a44a tibetanfishnẏa̋a
na%9wats5 nahuatlsomething having a clear and pleasant soundnāhuatlnā̇watş
sah5Elmts93ip%1 georgianstate/kingdomსახელმწიფოsaḩẹlmts̀ipḥo̖
nal5tx00ya koreandate날짜nalẏtx̥ya
i3isiis5a3a zuluclusterísihláìisiişàa
k93a4dda3ra%4 hausafate/destinyƙàddar̃ā̀k̖áddàrá̄
mut4t4aI tamileggsமுட்டைmuṭṭaị
10bG frenchdarknessombreo̰̖bġ
t4x4E%44EE4 tibetanfruitའབྲསṭẋẹ̋̄ẹẹ́
t^u3na3lI%30' apache (western)waterfalltúnálį́į́’tḥùnàlị̰̀̄'
hos5tx'I3'I3 navajonettlehoştx'ị̀'ị̀
etE0dG frenchto turn offéteindreetẹ̰dġ
zv5er3 russiananimalзверьzvẏerẏ
sEk%tsia georgiansectionსექციაsẹkḥtsia
m3asU russianfleshмя́соmẏasụ
p%imaq koreanpimento피망pḥimaq
ts93In navajobonets̀ịn
blO2 englishblurblurblọu̖
sUkGE frenchsecretsecretsụkġẹ
i3i4hho3olo zuluhallîhhóloìíhhòolo
odju3 yorubaeyeojúodjù
deIt englishdatedatedeịt
lo44o tibetanyearལོlőo
'b06UU4n' vietnamesebusybận'ɓụụ́n'
s44awt arabicvoiceصوتs̬awt
pronssi finnishbronze (metal)pronssipronssi
t4x4u44ukE%33E44k3a44aa4 tibetanto thunderའབྲུག་སྐད་རྒྱགṭẋűukẹ̏̄ẹ̋kẏa̋aá
alE4 yorubalandalẹ̀alẹ́
meIk englishmakemakemeịk
y%9EmpU norwegian (bokmal)a giantkjempeyh̬ẹmpụ
tuvak6 inuktitutsea iceᑐᕙᖅtuvaḳ
djih5vi georgiangoatჯიხვიdjiḩvi
ha3dda%4 hausamemorizationhaddā̀hàddá̄
nik6i inuktitutfoodᓂᕿniḳi
x4i4i44i3yO33O44q chineseuse使用ẋíi̋ìyọ̏ọ̋q
tx^Ij apache (western)woodchizhtxḥịj
l6a%h5 irish (munster)pleasant/sweetláchlĝāḩ
gbogbo yorubaall/everythinggbogbogbogbo
i3iqt^08oosa zulumeatíngcosaìiqṭ̬ḥoosa
h5Erh5Emali georgianspineხერხემალიḩẹrḩẹmali
s3t5ImOl5i9rUvUt5 russianto stimulateстимулироватьsẏtẏịmọlẏïrụvụtẏ
djo%s5E3 apache (western)balljoołédjōşẹ̀
a4rE4m10 yorubafirst born childàrẹ̀mọárẹ́mo̰̖
da5i5v3U norwegian (bokmal)to placatedøyveda̖i̖ṿụ
siwakonets5 nahuatlgirlcihuaconetlsiwakonetş
'b06UU3k9 vietnamesewickbấc'ɓụụ̀k̰
p%I%txI apache (western)(bird) swallowpiishipḥị̄txị
axma9 hebrewblame/faultאשמהaxmȧ
tx^5a44alo33o33 tibetantea leafཇ་ལོtxẏḥa̋alȍȍ
mra9di swahiliprojectmradimrȧdi
1b1ba georgianspiderობობაo̖bo̖ba
i3i3i4l08u3u3u4g06u zulucrowdîxûkuììíḷ̬ùùúɠu
x5yA4A44A3nx4i33i44p%ii33q chinesedisplay显示屏xẏyạ́ạ̋ạ̀nẋȉi̋pḥiȉq
akkade9re italianto happenaccadéreakkadėre
tx5yO4O44O3q chinesefiretxẏyọ́ọ̋ọ̀q
pUthUd5i9t5 russianto fitподходитьpụthụdẏïtẏ
ts%o33o33 tibetanlakeམཚོtsḥȍȍ
iql^08olo xhosanoiseingxoloiqḷ̬ḥolo
waa33ntx^5yuA33n chinesecompletely/fully完全waȁntxẏḥyuạ̏n
gUmtx^a% hinditowelगमछाgụmtxḥā
k%wa33q chinesebasketkḥwȁq
o'I'a3n apache (western)holeoʼiʼáno'ị'àn
GUvUniG frenchto returnrevenirġụvụniġ
k%a33a44w thaito enterเข้าkḥȁa̋w
qd08anawa xhosashipnqanawaqḍ̬anawa
iGnik6 inuktitutsonᐃᕐᓂᖅiġniḳ
tyA33A44nna4a44u3t4x4u4u44u3tx5i33 chinesecomputer host电脑主机tyạ̏ạ̋nnáa̋ùṭẋúűùtxẏȉ
li33i44tx5ya33utx^5yau33 chineseoverpass立交桥lȉi̋txẏyȁutxẏḥyaȕ
bra5n norwegian (bokmal)a wellbrønnbra̖n
k3E%44Ej4U33U44p9 tibetanroyal lineageརྒྱལ་རབསkẏẹ̋̄ẹȷ̈ụ̏ụ̋p̃
i3i3i4bu3u3u4z6a zuluscarîbhûdlaììíbùùúẓa
'a4kwa%4ti4 hausaboxàkwā̀tì'ákwá̄tí
i3i3is5aas5a zulubranch (of a tree)ī́hlahlaììişaaşa
sa%3nts'o30sE apache (western)new moonsáánts’ǫ́sésà̄nts'ò̰sẹ
fOl frenchcrowdfoulefọl
'aat^i3i33t0 thaisunพระอาทิตย์'aatḥìȉt̰
tafawwak6a arabicto outperformتفوقtafawwaḳa
tyA33A44nfU33qx4a33a44n chineseelectric fan电风扇tyạ̏ạ̋nfụ̏qẋȁa̋n
tx^5yaa33q chinesewalltxẏḥyaȁq
mnixvnEl1vani georgianimportantმნიშვნელოვანიmnixvnẹlo̖vani
d5ImUnstr3i9rUvUt5 russianto demonstrateдемонстрироватьdẏịmụnstrẏïrụvụtẏ
tx^5a44amtse33e44 tibetancompassionབྱམས་བརྩེtxẏḥa̋amtsȅe̋
uql08ibElElwan1 xhosacommunicationunxibelelwanouqḷ̬ibẹlẹlwano̖
wuu33x5yA33A44nwa4a44a3q chinesewi-fi无线网wuȕxẏyạ̏ạ̋nwáa̋àq
krO%v scottish gaelictreecraobhkrọ̄v
natah5 apache (western)mescalnadahnataḩ
kiaktisimayuk6 inuktitutsweatᑭᐊᒃᑎᓯᒪᔪᖅkiaktisimayuḳ
sa30 navajoold agesà̰
tx5a33a44 tibetanironལྕགསtxẏȁa̋
fa33t4x4a4a44a3n chinesedevelop发展fȁṭẋáa̋àn
yE3'i%4ts%oh5 navajogiantyẹ̀'í̄tsḥoḩ
q5us44fu%r arabicsparrow (bird)عصفورq̇us̬fūr
harrasta% finnishto be interested inharrastaaharrastā
a%wato9mats5 nahuatlacornāhuatomatlāwatȯmatş
k1j4i95statx5 polishto benefitkorzystaćko̖ȷ̈ï̖statxẏ
me44e tibetanfireམེme̋e
t^a%442 tibetansilkདརtḥa̋̄u̖
a4lu4b13sa4 yorubaonionàlùbọ́sàálúbò̖sá
okko9rrere italianto needoccórrereokkȯrrere
be9Igel hebrewbagelבייגלbėịgel
m4ar4ka%9l5 irish (munster)to markmarcáilmĝarĝkā̇lẏ
la5bU danishrunløbela̖bụ
mE330E330 tibetandrug/medicineསྨནmẹ̰̏ẹ̰̏
ma5trk danishnutmøtrikma̖trk
fissa9to italianfixed (position)fissatofissȧto
brdz1la georgianbattleბრძოლაbrdzo̖la
dj^Un6d4a% hindiflag (banner)झंडाdjḥụṇḍā
C66ami'a arabicto thirstظمئç̂ami'a
t66aq5a%m arabicfoodطعامt̬aq̇ām
iql08agu xhosawarthoginxaguiqḷ̬agu
wei33 chineserockyweȉ
ba4ta4 yorubashoebàtàbátá
tx05i5nk93i5llat amharicskullጭንቅላትtx̖i̖nk̖i̖llat
i3i3ihhoog06o zuluchicken coupī́hhokoììihhooɠo
bO2c englishbirthbirthbọu̖c
h5aa33qpa33nx5i33i44nx5i33 chineseflight information航班信息ḩaȁqpȁnxẏȉi̋nxẏȉ
ci9iCiqk icelandictranslationþýðingcïiçiqk
m1sah5lE1ba georgianpopulationმოსახლეობაmo̖saḩlẹo̖ba
le3e33k9 thaismallเล็กlèȅk̰
tx5e33e33 tibetanmaster/lordརྗེtxẏȅȅ
tx^I%3l navajosnowstormtxḥị̀̄l
kUm3In3t5i9rUvUt5 russianto commentкомментироватьkụmẏịnẏtẏïrụvụtẏ
x5ii33q chineseshapexẏiȉq
tx5erf3 russianwormчервьtxẏerfẏ
fe33i33t4x4^aa33q chineseextraordinary非常fȅȉṭẋḥaȁq
dOsa9yd englishdecidedecidedọsȧyd
natIk'a0 apache (western)clothnadikʼąnatịk'a̰
tE%t^E%l navajomoosetẹ̄tḥẹ̄l
'b06aa3w vietnameseleopardbáo'ɓaàw
tu%ga%k6 inuktitutivory tuskᑑᒑᖅtūgāḳ
dUkOm3In3t5i9rUvUt5 russianto documentдокументироватьdụkọmẏịnẏtẏïrụvụtẏ
lo3o33 vietnameselosslỗlòȍ
ma9ahUr3 scottish gaelicmothermàthairmȧahụrẏ
iqd^08ele xhosacoldingqeleiqḍ̬ḥele
y%9ukk norwegian (bokmal)chubbytjukkyh̬ukk
pi%r5%i% hindigenerationपीढ़ीpīṛḥī
nuna inuktitutlandᓄᓇnuna
dzaxx5i japanesemagazineざっしdzaxxẏi
ku%k inuktitutriverᑰᒃkūk
fi5kl icelandicbirdfuglfi̖kl
h5wo4o44o3t4x4^O33si33tx5i33 chinesetrain driver火车司机ḩwóőòṭẋḥọ̏sȉtxẏȉ
abb1rru%sU norwegian (bokmal)a perch fish trapabborruseabbo̖rrūsụ
di% thaigoodดีdī
a33a44nla4a44a3pa33 chinesehorn按喇叭ȁa̋nláa̋àpȁ
ak6pik inuktitutcloudberryᐊᖅᐱᒃaḳpik
pu%n6d4u tamilgarlicபூண்டுpūṇḍu
va%l3 tamilswordவாள்vāḷ
mi3 burmesefireမီးmì
s5aas5 welshthe otherllallşaaş
ah519t hebrewsisterאחותaḩȯ̖t
dj4vi polishdoordrzwidȷ̈vi
pa33a44nkO33qt4x4wo33 chinesedesk办公桌pȁa̋nkọ̏qṭẋwȍ
me44elo33o33q tibetanmirrorམེ་ལོངme̋elȍȍq
k%a4a44w thaikneeเข่าkḥáa̋w
q5as44an arabicstickعصاq̇as̬an
x4UU33ntx5i33qx5i33i44t^O4O44O3q chinesenervous system神经系统ẋụụ̏ntxẏȉqxẏȉi̋tḥọ́ọ̋ọ̀q
x4O33O44h5we33i44 chinesecommunity/society社会ẋọ̏ọ̋ḩwȅi̋
hvost russiantailхвостhvost
ap99a koreanfather아빠ap̌a
ja05gl frenchjunglejungleja̰̖gl
'ix hebrewman/adult male human being.איש'ix
t^a4Iq burmeseto sitထိုင်tḥáịq
tUya3Cu4dj5i3 burmesejudge (person)တရားသူကြီးtụyàçúdjẏì
diko9d englishdecodedecodedikȯd
savik inuktitutnormal shaped knifeᓴᕕᒃsavik
praGC icelandictastebragðpraġç
fGwa frenchcoldfroidfġwa
we33i33 chinesepowerwȅȉ
sahha%ba arabiccloudسحابةsahhāba
a0vwaye frenchto sendenvoyera̰vwaye
fkruttsE polishsoonwkrótcefkruttsẹ
tsuu33tx^5you33yuA33n chinesesoccer player足球员tsuȕtxẏḥyoȕyuạ̏n
'd06EE44 vietnameseto give birth tođẻ'ɗẹẹ̋
papiy10 frenchbutterflypapillonpapiyo̰̖
n3i33i33qtx5e tibetancompassionསྙིང་རྗེnẏȉȉqtxẏe
x5yO33q chineseelder brotherxẏyọ̏q
k3a3a4u hausabeautykyâukẏàáu
swi5x4i5x4 polishto hearsłyszyszswi̖ẋi̖ẋ
u3ub06u3u3b06i3i zuluevilúbubíùuɓùùɓìi
ka9uppa finnishcommerce/tradekauppakȧuppa
x4o4o44u3mUU33nyuA33n chinesegoalkeeper守门员ẋóőùmụụ̏nyuạ̏n
'ov3v3a%maI tamilallergyஒவ்வாமை'oṿṿāmaị
mpa3 apache (western)coyotembámpà
sl6u9x4Ut5 russianto listenслу́шатьslĝu̇ẋụtẏ
pE0ti5G frenchpaintingpeinturepẹ̰ti̖ġ
ka33u33t4x4^UU33qpU4U44U3n chinesehigh cost高成本kȁȕṭẋḥụụ̏qpụ́ụ̋ụ̀n
vidj5Etx5 polishto seewidziećvidjẏẹtxẏ
ho'opa'a hawaiianto fixhoʻopaʻaho'opa'a
kO33qtswo33o44pya4a44u3 chineseworksheet工作表kọ̏qtswȍőpyáa̋ù
tx5U4U44w vietnamesepartychầutxẏụ́ụ̋w
p%u44u tibetanson/childབུpḥűu
tx5im vietnamesebirdchimtxẏim
e4e3ka30na30 yorubaclawèékánnáéèkà̰nà̰
'etsba9q5 hebrew(anatomy) fingerאצבע'etsbȧq̇
zE3E33q5 vietnameselumpydẽzẹ̀ẹ̏q̇
x4U33qh5woo33 chineselife/existence生活ẋụ̏qḩwoȍ
fay thaifireไฟfay
sUmn3Iva9ttsU russianto doubtсомневатьсяsụmnẏịvȧttsụ
x5yo33u33 chineseprotectionxẏyȍȕ
ftx41ray polishyesterdaywczorajftẋo̖ray
q5aqrab arabicscorpionعقربq̇aqrab
k%a33i44 chineseto desirekḥȁi̋
Ebi3 yorubafamilyẹbíẹbì
tx05I4l navajovegetationtx̖ị́l
mU33U44q chinesedreammụ̏ụ̋q
bayma%3a33y thaileafใบไม้baymà̄ȁy
k6auyimanituk6aqit inuktituttraditional knowledgeᖃᐅᔨᒪᓂᑐᖃᖏᑦḳauyimanituḳaqit
u3u3ul08oolo zulupeaceū́xoloùùuḷ̬oolo
xlaqU germansnakeschlangexlaqụ
to33o33 tibetanfoodལྟོtȍȍ
r3Ib5e95nUk russianchildребёнокrẏịbẏė̖nụk
Is5t^I30'ts%I30h5 apache (western)bowiłtį́ʼtsį́hịştḥị̰̀'tsḥị̰̀ḩ
i5hdessA finnishtogetheryhdessäi̖hdessạ
'b06i5U3m vietnamesebuterflybướm'ɓi̖ụ̀m
mE9j2 englishmeasuremeasuremẹ̇ju̖
ta%30' navajocorntà̰̄'
elo9a hebrewA god.אלוהelȯa
kOO33x4i33i44h5wU33U44 chineseformat格式化kọọ̏ẋȉi̋ḩwụ̏ụ̋
ri%ttAmAte5n finnishinsufficientriittämätönrīttạmạte̖n
hhis44a%n arabichorseحصانhhis̬ān
mfu9k1 swahilibag/pursemfukomfu̇ko̖
ni5U3k9 vietnamesewaternướcni̖ụ̀k̰
'ibu9d hebrewlossאיבוד'ibu̇d
v3etA% finnishto pull/dragvetääṿetạ̄
ts%i33i44 tibetanword/phraseཚིགtsḥȉi̋
p97a4a taachildʘàaṗ̂áa
p97oa hoaneyeʘoaṗ̂oa
s44aqr arabicfalconصقرs̬aqr
Gari%b arabicstrangerغريبġarīb
'abahu9t hebrewfatherhood/paternityאבהות'abahu̇t
t^a3a33lee thaiseaทะเลtḥàȁlee
addje9ttare italianto jutaggettareaddjėttare
Gei5siG frenchto succeed at somethingréussirġei̖siġ
Entsikl1pE9dya hebrewencyclopediaאנציקלופדיהẹntsiklo̖pẹ̇dya
qt08iqt08i xhosasmall/youngncinciqṭ̬iqṭ̬i
'iyarkaI tamilnatureஇயற்கை'iyarkaị
qoo vietnamesecornngôqoo
bo2d englishboardboardbou̖d
ni%n6d4a%yam tamillengthநீண்டாயம்nīṇḍāyam
1GdG frenchorder (arrangement)ordreo̖ġdġ
haEri georgianairჰაერიhaẹri
ya4a44a3ntx5i33i44qk%wa33a44q chineseglasses frames眼镜框yáa̋àntxẏȉi̋qkḥwȁa̋q
tx05i5s amharicsmokeጭስtx̖i̖s
pu% thaicrabปูpū
i95rittA% finnishto tryyrittääï̖rittạ̄
g^Ur5 hindihouseघरgḥụṛ
h5ata9h5 hebrewcutחֲתָךְḩatȧḩ
hEdz3ill5Uk9 koreannightfall해질녘hẹdzẏillẏụk̰
t05UrU9pp93eza amharictableጠረጴዛt̖ụrụ̇pp̀eza
a0pati frenchempathyempathiea̰pati
kiqak6 inuktituthillᑭᖓᖅkiqaḳ
cEkn icelandicservantþegncẹkn
din thaisoilดินdin
E%9nlIx germansimilarähnlichẹ̄̇nlịx
skoppya9re italianto burstscoppiàreskoppyȧre
i4ta40 yorubastoryìtànítá̰
lan3dj5am tamilbribeலஞ்சம்lanẏdjẏam
na33a33m tibetanskyགནམnȁȁm
djE%30'I apache (western)blue jayję́ę́ʼidjẹ̰̀̄'ị
amme9ttere italianto admitamméttereammėttere
kt^08ubEkilEy1 xhosapolitechubekileyokṭ̬ḥubẹkilẹyo̖
da%w thaistarดาวdāw
ya33n chinesecorrectyȁn
l5a9n4Uv6 irish (munster)childleanbhlẏȧnĝụvĝ
e%3' navajoclothingè̄'
a%ts5a%kats5 nahuatlperson made of waterātlācatlātşākatş
t^e44ee4p9 tibetanbookདེབtḥe̋eép̃
t4x4i330i330 tibetancloudསྤྲིནṭẋḭ̏ḭ̏
isa3a3anz6a zuluhandisándlaisààanẓa
kozs'a%3ke apache (western)placegozsʼa̜a̜gekozs'à̄ke
'aha9v hebrewto loveאהב'ahȧv
deja5ne frenchto have lunchdéjeunerdeja̖ne
r1%3133n thaihotร้อนrò̖̄ȍ̖n
pyI4qn3a4cI4qs%u0 burmesescholarshipပညာသင်ဆုpyị́qnẏácị́qsḥṵ
'aGa9G hebrewto execrate/to bitterly curseארר'aġȧġ
pUn3Ima9t5 russianto comprehendпониматьpụnẏịmȧtẏ
ka33u33su33u44kO33qlu33u44 chinesehighway高速公路kȁȕsȕűkọ̏qlȕű
ets hebrewtreeעֵץets
kv3InU norwegian (bokmal)a womankvinnekṿịnụ
k93ak93ali georgianwalnutკაკალიk̖ak̖ali
ak93aju georgiancashewაკაჟუak̖aju
nuliak6 inuktitutwifeᓄᓕᐊᖅnuliaḳ
w^0e5nn icelandicangelica (plant)hvönnwh̬e̖nn
tIpe3 navajosheep (animal)tịpè
sUr5Uk hindiroadसड़कsụṛụk
hOnt germandoghundhọnt
rAt englishratratrạt
tx^5a4a44nu44a3n thaicorridorฉนวนtxẏḥáa̋nűàn
a4la3ka3la4a3 yorubaa dreamàlákálàáálàkàláà
EkspeGya0s frenchexperienceexpérienceẹkspeġya̰s
ka4a44u3x5ya33u44p%yA33A44n chinesefunny movie搞笑片káa̋ùxẏyȁűpḥyạ̏ạ̋n
i95mmArtA% finnishto understandymmärtääï̖mmạrtạ̄
txa3tI3tlo30'II navajowren (bird)txàtị̀tlò̰'ịị
almi9kki nahuatlsomething immortalahmicquialmïkki
ta33a44q chinesepooltȁa̋q
'b06iU3w vietnameseto cordially givebiếu'ɓiụ̀w
s99ak9 koreanbuds̭ak̰
b^a%x4Un6 hindispeechभाषणbḥāẋụṇ
bi5tx5 polishto bebyćbi̖txẏ
ho'ohana hawaiianto usehoʻohanaho'ohana
Utm3In3A9t5 russianto cancelотменя́тьụtmẏịnẏạ̇tẏ
nawos5k%a%tI apache (western)warriornawołkaadinawoşkḥātị
kra4a44ti4i44k9 thaiwater jugกระติกkráa̋tíi̋k̰
pe9Gah5 hebrewflowerפֶּרַחpėġaḩ
t00aq koreanearthṱaq
a%skats5 nahuatlantazcatlāskatş
fruui5c welshfruitffrwythfruui̖c
ql08iba xhosadressnxibaqḷ̬iba
y%9e%le norwegian (bokmal)a cooking vesselkjeleyh̬ēle
sepayawits5 nahuatlsnowcepayahuitlsepayawitş
q5inab arabicgrapeعنبq̇inab
bEzvzglE9ndni5 polishharsh/mercilessbezwzględnybẹzvzglẹ̇ndni̖
v3a9lita finnishto choosevalitaṿȧlita
si%r5%i% hindiladderसीढ़ीsīṛḥī
na4Iqa4qdj5a3 burmeseforeign countryနိုင်ငံခြာnáịqáqdjẏà
stx4i95x4tx4atx5 polishto clean upsczyszczaćstẋï̖ẋtẋatxẏ
x4Ex5sEt polishsix hundredsześćsetẋẹxẏsẹt
a5l norwegian (bokmal)beerøla̖l
vzdi5hat5 russianto sighвздыхатьvzdi̖hatẏ
guk93d08ula xhosaturnguqulaguk̖ḍ̬ula
'arul3 tamilgraceஅருள்'aruḷ
Gura%b arabiccrowغرابġurāb
t^UmI3qdj514 burmesefried riceထမင်း‌ကြော်tḥụmị̀qdjẏó̖
j4i44i tibetanmountainརིȷ̈i̋i
j4EmyEx5ln3i9tx4i5 polishartisansrzemieślniczyȷ̈ẹmyẹxẏlnẏïtẋi̖
li5ke norwegian (bokmal)happinesslykkeli̖ke
dj^i%l hindilakeझीलdjḥīl
mi%5dA finnishto sellmyydämī̖dạ
t05alGa georgianwaveტალღაt̖alġa
abdjari georgianarmorაბჯარიabdjari
yo'I%0 apache (western)seeyo’įįyo'ị̰̄
su%l scottish gaeliceyesùilsūl
isig^0d^08ib1 xhosadecisionisigqiboisigh̬ḍ̬ḥibo̖
hi5gg amharica lawህግhi̖gg
ukpik inuktitutarctic owlᐅᒃᐱᒃukpik
a4kpa3 yorubascaràpáákpà
ts93ut^i georgianminuteწუთიts̀utḥi
prEnna icelandicto burnbrennaprẹnna
y%9Ep norwegian (bokmal)a large stickkjeppyh̬ẹp
qe3305e3305tx5e%335e445 tibetanrhetoric/metaphorམངོན་བརྗོདqḛ̖̏ḛ̖̏txẏȅ̖̄e̖̋
k93d08ala xhosastartqalak̖ḍ̬ala
pyou%r icelandicbeaverbjórpyoūr
ni%ki'i hawaiianto tie/bindnīkiʻinīki'i
k93ak6a%si nuxalkcrowk'aqaasik̖aḳāsi
za4a44yq vietnameseto reserve fordànhzáa̋yq
mo3sI3 navajocatmòsị̀
xEmt^h5vEva georgianaccident/chanceშემთხვევაxẹmtḥḩvẹva
kh5o40' navajofirekḩó̰'
s51sd welshtailllostşo̖sd
kEsty10 frenchquestionquestionkẹstyo̰̖
pI4qlE4 burmeseseaပင်လယ်pị́qlẹ́
u3ub06umto3o3o4ti zulusweetnessúbumtôtiùuɓumtòòóti
t6e%9s4h5n4o% irish (munster)doughnuttaoschnótĝē̇sĝḩnĝō
tx5E4E44 vietnameseteachètxẏẹ́ẹ̋
tx5yee33kwo4o44o3 chineseresult结果txẏyeȅkwóőò
pa%4a44 thaiforestป่าpá̄a̋
aqunasuktuk6 inuktitutto huntᐊᖑᓇᓱᒃᑐᖅaqunasuktuḳ
isig^0l^08ina xhosapermanentisigxinaisigh̬ḷ̬ḥina
du% thaito seeดูdū
k93l08akEka xhosabusyxakekak̖ḷ̬akẹka
s44abiyy arabicboyصبيs̬abiyy
t^ai33x4i33i44tyA33A44nna4a44u3 chinesedesktop pc台式电脑tḥaȉẋȉi̋tyạ̏ạ̋nnáa̋ù
pItIt^lIt apache (western)brandbiditlidpịtịtḥlịt
j5dj5bw1 polishblade (botany)źdźbłojẏdjẏbwo̖
tyee33 chineseanthilltyeȅ
ma%9ts5ats5 nahuatlnetmātlatlmā̇tşatş
purra finnishto bitepurrapurra
pUyer'ca' burmeseaudienceပရိသတ်pụyer'ca'
tr1id welshfoottroedtro̖id
attxa9kko italianacheacciaccoattxȧkko
Uttx^a% hindigoodअच्छाụttxḥā
n13qba4 yorubanumbernọmbanò̖qbá
k93a%3'i3da%4 hausastandardƙā'idā̀k̖à̄'ìdá̄
pan3tx5u tamilcottonபஞ்சுpanẏtxẏu
t66a%bak6 arabiclarge brick/tileطابقt̬ābaḳ
ma0to frenchcoatmanteauma̰to
yAttA% finnishto leavejättääyạttạ̄
dzili georgiansleepძილიdzili
t05Ukur amharicblackጥቁርt̖ụkur
mtaza9mo swahiliviewpointmtazamomtazȧmo
sigrdzE georgianlengthსიგრძეsigrdzẹ
ta3Iqpyi4 burmesecountry/kingdomတိုင်းပြည်tàịqpyí
osoma93'ts5i nahuatlmonkeyozomahtliosomà̇'tşi
yi4i44i3nx5ii33qya4a44a3ntx5i33i44q chinesecontact lenses隐形眼镜yíi̋ìnxẏiȉqyáa̋àntxẏȉi̋q
rakkyu9dere italianto hostracchiùdererakkyu̇dere
stx4i5ts polishto shear/cutstrzycstẋi̖ts
Oha9j4i5vUt5 russianto careухаживатьọhȧȷ̈i̖vụtẏ
qt08iphisa xhosado lessnciphisaqṭ̬iphisa
'as44far arabicyellowأصفر'as̬far
k6ayak6 inuktitutkayakᖃᔭᖅḳayaḳ
tu%ga%lik inuktitutnarwhalᑑᒑᓕᒃtūgālik
ak93o%30' navajoseedak̖ò̰̄'
li445i445i5i45 tibetanmanure/fertilizerལུདli̖̋i̖̋i̖í̖
yi33pU4U44U3nt4x4U33U44qtx5i33q chineseserious一本正经yȉpụ́ụ̋ụ̀nṭẋụ̏ụ̋qtxẏȉq
fayr englishfirefirefayr
t^13133qfa3a33 thaiskyท้องฟ้าtḥò̖ȍ̖qfàȁ
ho%h5 germanhighhochhōḩ
isikl^081b1 xhosatoolisixhoboisikḷ̬ḥo̖bo̖
gargari georgianapricotგარგარიgargari
dziri georgianbottomძირიdziri
tot^ori koreanacorn도토리totḥori
q5unk6u%d arabicclusterعنقودq̇unḳūd
k6iqak6 inuktitutnoseᕿᖓᖅḳiqaḳ
wa%33a33mo44o tibetanfoxཝ་མོwȁ̄ȁmőo
l^0e%ti%gar welshhospitablelletygarl̥ētīgar
s4a%v6a%9l5 irish (munster)to savesábháilsĝāvĝā̇lẏ
iglu inuktituthouseᐃᒡᓗiglu
fim vietnamesefilmphimfim
rabi%q5 arabicspring (season)ربيعrabīq̇
k93d08inis1 xhosatruthqinisok̖ḍ̬iniso̖
f3ar4 irish (munster)man (male)fearfẏarĝ
ki4405i05t4x4u33u33m tibetangrapeརྒུན་འབྲུམkḭ̖̋ḭ̖ṭẋȕȕm
kwE0 frenchwedgecoinkwẹ̰
xli5sUl germankeIschlüsselxli̖sụl
p%ai33 chineseraftpḥaȉ
ts%E3 navajorock/stonetsḥẹ̀
caO' burmeseto drinkသောက်caọ'
hak93e3I3 navajoone's kinhak̖èị̀
o30'a%3 apache (western)eveningǫ́ʼááò̰'à̄
kwi3i33 vietnamesefundquỹkwìȉ
kUnsE9ptxuwUlayz englishconceptualizeconceptualizekụnsẹ̇ptxuwụlayz
'amad hebrewto evaluate/to estimateאמד'amad
ms1p%li1 georgianworldმსოფლიოmso̖pḥlio̖
mtxu9zi swahilisaucemchuzimtxu̇zi
zorro spanishfoxzorrozorro
kri5lyo russianwingкрыло́kri̖lyo
'aveda9 hebrewa lossאבדה'avedȧ
tx^5a44a tibetanbirdབྱtxẏḥa̋a
fe9ImIs englishfamousfamousfėịmịs
k%E% apache (western)shoekeekḥẹ̄
ix5tx5 polishto go/walkiśćixẏtxẏ
h5awh5 arabicpeach (fruit)خوخḩawḩ
ye9led hebrewchildיֶלֶדyėled
maika'i hawaiiangoodnessmaikaʻimaika'i
nunatsiavut inuktitutour beautiful landᓄᓇᑦᓯᐊᕗᑦnunatsiavut
y%9a5t norwegian (bokmal)meatkjøttyh̬a̖t
UtIt^i% hindiguestअतिथिụtịtḥī
ukukd^08uba xhosadrive/pushukuqhubaukukḍ̬ḥuba
kurssi finnishcourse/classkurssikurssi
gwraig welshwifegwraiggwraig
tx5E4E44w vietnameseoarchèotxẏẹ́ẹ̋w
fa%a4t0' vietnamesepunishphạtfāát̰'
e95i5Cna icelandicluckauðnaė̖i̖çna
'avza9m hebrewbuckle (of a belt)אבזם'avzȧm
libG frenchfreelibrelibġ
k93t08ula xhosasingculak̖ṭ̬ula
k%i3i33t0 thaithinkคิดkḥìȉt̰
mEtsniErEba georgianscienceმეცნიერებაmẹtsniẹrẹba
t4x4^i44i tibetanto write/drawའབྲིṭẋḥi̋i
ts%5a3t apache (western)oiltłádtşḥàt
sUj4a9t5 russianto plantсажатьsụȷ̈ȧtẏ
to44oqt4x4e tibetandemon/ghostགདོན་འདྲེtőoqṭẋe
ta33a33 tibetanmelodyརྟtȁȁ
imik6tuk6 inuktitutto drinkᐃᒥᖅᑐᖅimiḳtuḳ
ma2k englishmarkmarkmau̖k
omi0 yorubawateromiomḭ
k3ip9pO japanesetrain ticketきっぷkẏip̃pọ
Up%sUr hindiofficerअफसरụpḥsụr
to%lE3 apache (western)butterlydoolétōlẹ̀
s44amG arabicglueصمغs̬amġ
b^a%r hindiburdenभारbḥār
g^0l^081tha xhosarepelgxothagh̬ḷ̬ḥo̖tha
yOk9kOryi japaneseslowlyゆっくりyọk̰kọryi
i3i4sifu3u3u4b06a zulusecretísifûbaìísifùùúɓa
ba5x4tU norwegian (bokmal)a brushbørsteba̖ẋtụ
r%9isgl welshbark (of tree)rhisglr̊isgl
fra%9iCI icelandicsciencesfræðifrā̇içị
sI4s navajobeltsị́s
k%UttxUr hindimuleखच्चरkḥụttxụr
OvUj4a9t5 russianto respectуважатьọvụȷ̈ȧtẏ
namdvili georgianrealნამდვილიnamdvili
a5m danishtenderøma̖m
dGE georgiandayდღეdġẹ
gb1gbE3 yorubato receive an injurygbọgbẹ́gbo̖gbẹ̀
kaa3t0 vietnamesecutcắtkaàt̰
pi%33233 tibetanpaintbrushཔིརpȉ̄ȕ̖
kt^08itha xhosaspendchithakṭ̬ḥitha
t^i5i445 vietnamesetrythửtḥi̖i̖̋
pya3OqlE3 burmeseto changeပြောင်းလဲpyàọqlẹ̀
ulluGiak6 inuktitutstarᐅᓪᓗᕆᐊᖅulluġiaḳ
Gox hebrewheadרֹאשׁġox
s99ogari koreanmandarin fish쏘가리s̭ogari
p%i33q chinesegracefulpḥȉq
y%9u%lU norwegian (bokmal)a dresskjoleyh̬ūlụ
ta0 navajospring (season)ta̰
tx5U%4U44 vietnamesewaitchờtxẏụ́̄ụ̋
t4x4i33ta33u44 chinesetell知道ṭẋȉtȁű
'uh5t66ubu%t66 arabicoctopusأخطبوط'uḩt̬ubūt̬
y%9A%l3Ihe%t norwegian (bokmal)lovekjærlighetyh̬ạ̄ḷịhēt
'ovda9n hebrewruin/destructionאובדן'ovdȧn
k%v1lv icelandicvaulthvolfkḥvo̖lv
rUssmatr3e9t5 russianto examineрассмотре́тьrụssmatrẏėtẏ
fE4 yorubato be successful/prosperousfẹ̀fẹ́
a%xi%rv3a%d hindiblessingआशीर्वादāxīrṿād
pyatla icelandicbellbjallapyatla
minnan3dj5al tamilemailமின்னஞ்சல்minnanẏdjẏal
lUv englishlovelovelụv
ta0 frenchtimetempsta̰
noo44 vietnameseboomnổnoő
tsa4a44u3x4we33i44tsa4a44u3tx^5i4i44i3 chinesego to bed early早睡早起tsáa̋ùẋwȅi̋tsáa̋ùtxẏḥíi̋ì
pwo33lii33tx^5yau33 chineseglass bridge玻璃桥pwȍliȉtxẏḥyaȕ
q5as44i%r arabicjuiceعصيرq̇as̬īr
k93d081b1 xhosaconcrete/actualqobok̖ḍ̬o̖bo̖
nixba9q5 hebrewto swear/to promiseנשבעnixbȧq̇
A9ksEs englishaccessaccessạ̇ksẹs
tx4i5 polishthreetrzytẋi̖
tx05Eri georgianceilingჭერიtx̖ẹri
wa33i44ma33i44yuA33n chinesedelivery man外卖员wȁi̋mȁi̋yuạ̏n
tx^a%' navajobeavertxḥā'
kru9ppa icelandicgroupgrúbbakru̇ppa
mi%4i44 thairice noodleหมี่mí̄i̋
naq5i%m arabicblissنعيمnaq̇īm
b10b10 frenchsweet/candybonbonbo̰̖bo̰̖
t4x4^UU33qt4x4a4a44a3q chinesemature成长ṭẋḥụụ̏qṭẋáa̋àq
E4bi3 yorubagiving childbirthẹ̀bíẹ́bì
t051t05i georgianbranchტოტიt̖o̖t̖i
pa0se frenchto thinkpenserpa̰se
se5vn norwegian (bokmal)sleep (state)søvnse̖vn
e5sd^0 danisheastøste̖sdh̬
fU4U44U3nx4wU33tx5ya33a44q chinesepainter粉刷匠fụ́ụ̋ụ̀nẋwụ̏txẏyȁa̋q
cyou%C icelandica nationþjóðcyoūç
plant welshchildplantplant
ga3gga%3fa%3 hausabateleur eaglegaggāfāgàggà̄fà̄
xangrdzliv1ba georgiancontinuanceხანგრძლივობაxangrdzlivo̖ba
torre spanishtowertorretorre
t4x4^i33i33 tibetanten thousandཁྲིṭẋḥȉȉ
le5fUl germanspoonlöffelle̖fụl
kuwl englishcoolcoolkuwl
ka33i33 chineseboundarykȁȉ
'Uwqm vietnamesegrandfatherông'ụwqm
ma%44a tibetanbutterམརma̋̄a
h5a33u33 chinesesoundḩȁȕ
swaa3 vietnamesedeletexoáswaà
dGwa frenchright (what's right)droitdġwa
xkiq5a9 hebrewsunsetשקיעהxkiq̇ȧ
mUn6i% hindigemमणिmụṇī
ma3sa3lla%3txi%3 hausamosquemasallācīmàsàllà̄txì̄
tal3l3aI tamilmotherதள்ளைtaḷḷaị
i3i3iql^08i zuludirtíngxiììiqḷ̬ḥi
t^a33a33q tibetanflatlandsཐངtḥȁȁq
t^a3wo4x apache (western)bubbletáwoshtḥàwóx
hwii44 vietnamesecanclehuỷhwii̋
putta%n6d4u tamilnew yearபுத்தாண்டுputtāṇḍu
ko33u44wu33u44t4x4^O33 chineseshopping cart购物车kȍűwȕűṭẋḥọ̏
a%'ka9ts5an nahuatlreed bedācatlanā'kȧtşan
q5ayyana arabicto appointعينq̇ayyana
kol3v3anaI tamilborrowingகொள்வனைkoḷṿanaị
y%9i95llIq norwegian (bokmal)chick (baby chicken)kyllingyh̬ï̖llịq
u3u3ugl^08a zuludigging stickū́gxaùùugḷ̬ḥa
xEql08a xhosamoveshenxaxẹqḷ̬a
iqt^08iqa xhosathoughtingcingaiqṭ̬ḥiqa
d^Urm hindireligion/faithधर्मdḥụrm
mUy vietnamesecloudmâymụy
k93t08ak93t08ilE xhosaplain/clearcacilek̖ṭ̬ak̖ṭ̬ilẹ
iq94t08asa xhosatasteinkcasaiq̀ṭ̬asa
p97u0 hoanoneʘ̃ũṗ̂ṵ
pE0 frenchbreadpainpẹ̰
'onpadu tamilnineஒன்பது'onpadu
ammatti finnishprofessionammattiammatti
Utxi9v englishachieveachieveụtxïv
ts%i33i33j4i33i44q tibetanlongevityཚེ་རིངtsḥȉȉȷ̈ȉi̋q
t^yA33n chinesedaytḥyạ̏n
s5Et'e%x apache (western)charcoalłetʼeeshşẹt'ēx
ruttx05a amharicact of runningሩጫruttx̖a
x5yOO33q chinesebearxẏyọọ̏q
x4i33i44p%ii33ntx5yA33nk%O33O44q chinesevideo surveillance视频监控ẋȉi̋pḥiȉntxẏyạ̏nkḥọ̏ọ̋q
t4x4^UU33qkO33qrUU33nx4i33i44 chinesesuccessful person成功人士ṭẋḥụụ̏qkọ̏qrụụ̏nẋȉi̋
wei33yu33e33tx5i33n chineseliquidated damages违约金weȉyȕȅtxẏȉn
e9Gets hebrewcountry/landארץėġets
10du30 yorubayearodúno̰̖dṵ̀
cE9hkyiqk icelandicknowledgeþekkingcẹ̇hkyiqk
qgu9mi swahilifistngumiqgu̇mi
bOk englishbookbookbọk
ha'awi9na hawaiianlesson/assignmenthaʻawinaha'awïna
korreo spanishmailcorreokorreo
tx^a% apache (western)beaverchaatxḥā
deI englishdaydaydeị
basa9G hebrewfleshבָּשָׂרbasȧġ
'Usi0 burmeseseedအစေ့'ụsḭ
tul englishtooltooltul
ka33a44q chinesesimplekȁa̋q
x5i440i0i40 tibetanimageབཞིནxẏḭ̋ḭḭ́
kosnIh5 apache (western)bee/honeygosnihkosnịḩ
k3ay tibetandot/pointཚེགkẏay
s5Itx^I%3 apache (western)redłichííşịtxḥị̀̄
f10 frenchfundfondfo̰̖
nant'a3n apache (western)chief/boss/kingnantʼánnant'àn
mi33i44q chineselifemȉi̋q
y%9e%5lU norwegian (bokmal)to coolkjøleyh̬ē̖lụ
p99op99o koreankiss뽀뽀p̌op̌o
nE4za' burmeseboundaryနယ်စပ်nẹ́za'
a0fibi frenchamphibiousamphibiea̰fibi
lO44O44a3q thaiyellowเหลืองlọ̋ọ̋àq
tx5a33a33k9la3a3m tibetanrailroadལྕགས་ལམtxẏȁȁk̰lààm
astGofi9zika hebrewastrophysicsאסטרופיזיקהastġofïzika
pat4t4a%mbu%ttx5i tamilbutterflyபட்டாம்பூச்சிpaṭṭāmbūttxẏi
x4Ot5i9t5 russianto jokeшутитьẋọtẏïtẏ
'ila%hiyy arabicdivineإلهي'ilāhiyy
ku33u33 tibetanbody/statueསྐུkȕȕ
tsik693vi georgiansquirrelციყვიtsiḳ̖vi
'e%445e5e45 tibetanlightའོད'e̖̋̄e̖é̖
d^4a%i% hinditwo and a halfढाईḍḥāī
Ed^0sU danishetchætseẹdh̬sụ
k%wa33a44qtx^5yuA33nx4we4e44i3 chinesemineral water矿泉水kḥwȁa̋qtxẏḥyuạ̏nẋwée̋ì
sila inuktitutweatherᓯᓚsila
tx5yA4A44A3ntx5ii33x4i33i44p%ii33n chineseclip video剪辑视频txẏyạ́ạ̋ạ̀ntxẏiȉẋȉi̋pḥiȉn
man6d4aI tamilheadமண்டைmaṇḍaị
p%Uli% hindipodफलीpḥụlī
paqkki finnishbank (institution)pankkipaqkki
bat0ta japanesegrasshopperばったbat̰ta
ndEg06E swahilibirdndegendẹɠẹ
'd06i vietnamesegođi'ɗi
la9h5ats hebrewpressureלַחַץlȧḩats
k3it0te japanesestampきってkẏit̰te
bite9' hebrewto pronounce a wordביטאbitė'
mU4U44U3q chineseferociousmụ́ụ̋ụ̀q
p%i%445i5i45me%33e44 tibetanwomanབུད་མེདpḥi̖̋̄i̖í̖mȅ̄e̋
t^u44uu4 tibetantoxinདུགtḥűuú
x4O33O44pe33i44mii33qt4x4^U33q chinesedevice name设备名称ẋọ̏ọ̋pȅi̋miȉqṭẋḥụ̏q
ntxa%3 apache (western)big/largenchaantxà̄
'b06a%a4n' vietnamesefriendbạn'ɓāán'
p1lla icelandicbun (round bread)bollapo̖lla
pyE9qkni5 polishbeautifulpięknypyẹ̇qkni̖
yo% apache (western)beadyooyō
p%a koreanonionpḥa
Gali%C66 arabicrudeغليظġalīç̂
ra3a33k9 thailoveรักràȁk̰
ha4wa3ini4ya%3 hausachameleonhàwainìyāháwàiníyà̄
la3zza%4 hausagood flavorlazzā̀làzzá̄
ti4U44n vietnamesemoneytiềntíụ̋n
iUs4k irish (munster)fishiasciụsĝk
h5axpItI3 apache (western)quailhashbidíḩaxpịtị̀
tx5yo33u44 chineseoldtxẏyȍű
yi%445i5 tibetanplace/areaཡུལyi̖̋̄i̖
na'Its5'I%3kI3 apache (western)gophernaʼitłʼíígína'ịtş'ị̀̄kị̀
xa%k%a% hindibranchशाखाxākḥā
ti%445i5i45 tibetandemonབདུདti̖̋̄i̖í̖
vm3ex4i5vUtsU russianto interfereвме́шиватьсяvmẏeẋi̖vụtsụ
a3x4o apache (western)thank youáhoàẋo
hha%t^i% hindielephantहाथीhhātḥī
abi4yE3 yorubabirdabìyẹ́abíyẹ̀
t4x4^waa33q chinesebedṭẋḥwaȁq
znalEx5tx5 polishto findznaleźćznalẹxẏtxẏ
pe33i44tx5i4i44i3qtx^5yaa33q chinesebackground wall背景墙pȅi̋txẏíi̋ìqtxẏḥyaȁq
k93wni nuxalkseal (animal)kw'nik̖wni
sI3qza3 burmeseto thinkစဉ်းစားsị̀qzà
t^yAA33n chinesecavetḥyạạ̏n
q5alima arabicto knowعلمq̇alima
sUtx hinditruthसचsụtx
pa'aki%ki% hawaiiandifficultpaʻakīkīpa'akīkī
ts93Uhay amharicsunፀሐይts̀ụhay
sUmUrpUn6 hindidedicationसमर्पणsụmụrpụṇ
'd06U4U44w vietnameseheadđầu'ɗụ́ụ̋w
laa33ntx^5you33t4x4^a4a44a3q chinesebasketball court篮球场laȁntxẏḥyoȕṭẋḥáa̋àq
tsru georgianfalseცრუtsru
sO4a44 thaimatเสื่อsọ́a̋
E%CU danishto eatædeẹ̄çụ
kObob amharicstarኮኮብkọbob
kaxits5 nahuatlbowlcaxitlkaxitş
jaGdE0 frenchgardenjardinjaġdẹ̰
p%E%33E33kE%33E44 tibetancolloquial languageཕལ་སྐདpḥẹ̏̄ẹ̏kẹ̏̄ẹ̋
tx^5ya33q chineseaxetxẏḥyȁq
he%3s5 navajopackagehè̄ş
iqd^08ayi xhosajaringqayiiqḍ̬ḥayi
Ob5Ij4da9t5 russianto persuadeубеждатьọbẏịȷ̈dȧtẏ
E0p1sibl frenchimpossibleimpossibleẹ̰po̖sibl
so33o33pa33a33 tibetana scoutསོ་པsȍȍpȁȁ
ei%Ci5r icelandicoatheiðureīçi̖r
ya%4a44k9 thaito wantอยากyá̄a̋k̰
'b06aa4wkp9' vietnamesebundlebọc'ɓaáwkp̃'
tO4O44O3q chineseto understandtọ́ọ̋ọ̀q
akpa3 yorubaarmapáakpà
ftx4Ex5n3E polishearlywcześnieftẋẹxẏnẏẹ
ni35i335 vietnamesefemalenữnì̖ȉ̖
y%9E9nnU norwegian (bokmal)to knowkjenneyh̬ẹ̇nnụ
uk6ausik6 inuktitutwordᐅᖃᐅᓯᖅuḳausiḳ
mut4tx5ev3v3andi tamilroseமுட்செவ்வந்திmuṭtxẏeṿṿandi
mUt4Ur hindipeaमटरmụṭụr
ka3a navajocrow cawkàa
ru%3u33 thaiknowรู้rù̄ȕ
x4U33qmi33i44q chinesebreath生命ẋụ̏qmȉi̋q
witsilin nahuatlhummingbirdhuitzilinwitsilin
g1ra georgianhillგორაgo̖ra
t66ifl arabicchildطفلt̬ifl
nap93iri georgianshoreნაპირიnap̀iri
i3iqt08aazo zuluexplanationíncazoìiqṭ̬aazo
in3tx5i tamilgingerஇஞ்சிinẏtxẏi
de5 frenchtwode̖
aGah5n1f19bya hebrewarachnophobiaארכנופוביהaġaḩno̖fȯ̖bya
1na5G frenchhonorhonneuro̖na̖ġ
mii33n chineseheavenmiȉn
pI9Cste5C icelandicstop (e.g. bus stop)biðstöðpïçste̖ç
sa33a33 tibetanearthsȁȁ
d41kt4Ur hindidoctorडॉक्टरḍo̖kṭụr
sI4k apache (western)scarsigsị́k
onna japanesewomanおんなonna
v3aikka finnishfor examplevaikkaṿaikka
a%Catl icelandicnobilityaðallāçatl
zaaw vietnameseknifedaozaaw
tO33O44qh5wU33U44p%yA33A44n chinesecartoon动画片tọ̏ọ̋qḩwụ̏ụ̋pḥyạ̏ạ̋n
amaGuk6 inuktitutwolfᐊᒪᕈᖅamaġuḳ
p%u%33u44t0 thaispeakพูดpḥȕ̄űt̰
m10tGe frenchto showmontrermo̰̖tġe
2e9IvOn englishravenravenu̖ėịvọn
sinyo92Iti englishsenioritysenioritysinyȯu̖ịti
ntEE3n apache (western)manndeeńntẹẹ̀n
nu44uu4 tibetanwestནུབnűuú
p%ainEp%Ol3 koreanpineapple파인애플pḥainẹpḥọḷ
rot4t4i tamilbreadரொட்டிroṭṭi
tsIs5 apache (western)mountaindziłtsịş
zum englishzoomzoomzum
blUd englishbloodbloodblụd
ka33q chineseridgekȁq
mu%ttua finnishto changemuuttuamūttua
alE3 yorubanightalẹ́alẹ̀
r%9af welshroperhaffr̊af
hemolele hawaiianperfectionhemolelehemolele
tGi5k frenchtechniquetructġi̖k
r%91ss icelandichorsehrossr̊o̖ss
swe33i44h5wU33tx^5yUU33n chinesefloral skirt碎花裙swȅi̋ḩwụ̏txẏḥyụụ̏n
ta%a44y vietnamesedownloadtảitāa̋y
p931lusi georgianpoleპოლუსიp̀o̖lusi
pGi hebrewfruitפְּרִיpġi
kd^08ElEkilE xhosafamiliarqhelekilekḍ̬ḥẹlẹkilẹ
kyUqtx^5i koreanview경치kyụqtxẏḥi
ukiuk6 inuktitutwinterᐅᑭᐅᖅukiuḳ
kA9i5ttA% finnishto usekäyttääkạ̇i̖ttạ̄
na3konEtx'I%tI apache (western)cicadanágonechʼiidinàkonẹtx'ị̄tị
ntE3 apache (western)apachendéntẹ̀
s5a33a33 tibetangod/dietyལྷşȁȁ
l^01gEl^0 welshpocketllogelll̥o̖gẹl̥
aI germaneggeiaị
iglik6 inuktitutbedᐃᒡᓕᖅigliḳ
ji44i44i3q thaifemaleหญิงji̋i̋ìq
ka%kE3 apache (western)crowgaagékākẹ̀
tx^5yuA33nx4UU33nkyu33A44nt4x4u33u44 chineseundivided attention全神贯注txẏḥyuạ̏nẋụụ̏nkyȕạ̋nṭẋȕű
prEka icelandica slopebrekkaprẹka
jangbadi georgianoxygenჟანგბადიjangbadi
kO33qsi33mii33qt4x4^U33q chinesecompany name公司名称kọ̏qsȉmiȉqṭẋḥụ̏q
h5ardji georgianexpenseხარჯიḩardji
k%a%3a33 thaisellค้าkḥà̄ȁ
y%9A%9n6U norwegian (bokmal)a nucleuskjerneyh̬ạ̄̇ṇụ
weIv englishwavewaveweịv
Ur5t^a%t hindimeaningअर्थातụṛtḥāt
si5G frenchsure/certainsûrsi̖ġ
kotx5u koreanpepper고추kotxẏu
u3u3us5u zulurippleū́hluùùuşu
d08ho hoanhorn!ʰoḍ̬ho
cI'ci3 burmesefruitသစ်သီးcị'cì
yard englishyardyardyard
n1%3133q thaiyounger siblingน้องnò̖̄ȍ̖q
tutn icelandicdown feathersdúnntutn
swa%4a44y vietnamesemangoxoàiswá̄a̋y
r%9U9vEC welshstrange/oddrhyfeddr̊ụ̇vẹç
n3i33i33q tibetanheart/mind/essenceསྙིངnẏȉȉq
ts93k693ar1 georgiansourceწყაროts̀ḳ̖aro̖
eGi5psy10 frencheruptionéruptioneġi̖psyo̰̖
ne4 burmesesunနေné
passa9re italianto passpassàrepassȧre
EtG frenchto beêtreẹtġ
Ekk icelandiceggeggẹkk
tx5Uw vietnamesebuffalotrâutxẏụw
qd08abile xhosararenqabileqḍ̬abile
Is5t^I3'k%e% apache (western)centeriłdíʼgeeịştḥị̀'kḥē
me4e44i3 chinesemountainmée̋ì
a5vG frenchworkœuvrea̖vġ
t^k%vEn georgianyouთქვენtḥkḥvẹn
'p97nuu hoanheadʔʘnũ'ṗ̂nuu
ka4a44t0 thaibiteกัดkáa̋t̰
gra5nnt norwegian (bokmal)greengrøntgra̖nnt
dAnts englishdancedancedạnts
p%rtxh5ili georgianclawფრჩხილიpḥrtxḩili
'is44baq5 arabicfingerإصبع'is̬baq̇
tse%3h navajoelktsè̄h
pi4i44i3q chineseto grasppíi̋ìq
yi44itsi33i44 tibetansoapཡི་ཙིyi̋itsȉi̋
nU33U33mx5i33i44 tibetanweather/climateགནམ་གཤིསnụ̏ụ̏mxẏȉi̋
'b06iU44w vietnamesetable of databiểu'ɓiụ̋w
hUn' danishhandhåndhụn'
t4x4o4o44u3kyu33A33ntx5ye33 chineseelbow joint肘关节ṭẋóőùkyȕạ̏ntxẏyȅ
yIya%0 apache (western)eatyiyąąyịyā̰
'ibe9d hebrewto waste/lose/forfeit/destroyאיבד'ibėd
attxeffa9re italianto biteacceffareattxeffȧre
'urugo%l3 tamilhappeningஉறுகோள்'urugōḷ
x5yaa33 chineseboatxẏyaȁ
nah5la arabicpalm treeنخلةnaḩla
k%wa33i44 chinesedrainkḥwȁi̋
e'e%9kats5 nahuatlair/windehēcatle'ē̇katş
ka4a44no4o44k9 thaigoldกนกkáa̋nóők̰
vayb englishvibevibevayb
2OpE92 englishrepairrepairu̖ọpẹ̇u̖
miGna%t66i%s arabicmagnetمغناطيسmiġnāt̬īs
ian scottish gaelicbirdeunian
tahszI3nE3 apache (western)porcupinedahszínétahszị̀nẹ̀
t^e%3h navajovalleytḥè̄h
rian thaistudyเรียนrian
'b06U4U44y vietnameseflockbầy'ɓụ́ụ̋y
ma% thaicomeมาmā
1k%r1 georgiangoldოქროo̖kḥro̖
tah5a apache (western)hurrydahataḩa
h5its93lh nuxalkmetal (iron)xits'lhḩits̀lh
sa%3a33 vietnamesevillagesà̄ȁ
mifta%hh arabickeyمفتاحmiftāhh
Ud^Ik hindimoreअधिकụdḥịk
ku9Ga0 frenchcurrent (flow)courantku̇ġa̰
lo33o33 tibetanmind/awarenessབློlȍȍ
auyuittuk6 inuktitutpermafrostᐊᐅᔪᐃᑦᑐᖅauyuittuḳ
xjE0 frenchdogchienxjẹ̰
t00a9al3gi koreanstrawberry딸기ṱȧaḷgi
tasik6 inuktitutlakeᑕᓯᖅtasiḳ
ba4nda%3 hausameat dried over firebàndābándà̄
umbiiz6i zulucelebrationuḿbhidliumbiiẓi
nyE%3 apache (western)difficultnyeeʼnyẹ̀̄
ki3bi3ya%4 hausaarrowkibiyā̀kìbìyá̄
g^0d^08ih5a xhosadoctorgqirhagh̬ḍ̬ḥiḩa
IzUbrUj4a9t5 russianto portrayизображатьịzụbrụȷ̈ȧtẏ
te%l3 tamilscorpionதேள்tēḷ
tx05Uw amharicsaltጨውtx̖ụw
p99uri koreanroot뿌리p̌uri
umqd08uma xhosaoliveumnqumaumqḍ̬uma
h5x41u0wx4tx4 polishbeetlechrząszczḩẋo̖ṵwẋtẋ
we%9yats5 nahuatlsea/oceanhuēyātlwē̇yatş
ts93its93ila georgianchickenწიწილაts̀its̀ila
sEn3a5G frenchlordseigneursẹnẏa̖ġ
sa%9v3utta% finnishto reachsaavuttaasā̇ṿuttā
tx^5ii33qk%wa33a44q chinesecircumstances情况txẏḥiȉqkḥwȁa̋q
hahu9a hawaiianfoundationkahuahahu̇a
tx4w1vyEk polishhumanczłowiektẋwo̖vyẹk
ya%3j navajolittleyà̄j
tx^5a33a44y thaiyesใช่txẏḥȁa̋y
wa%' navajospinachwā'
p93Ep93Ela georgianbutterflyპეპელაp̀ẹp̀ẹla
ko%9ats5 nahuatlsnakecoatlkō̇atş
pakkya9no italiantackypacchianopakkyȧno
ts%E%3 apache (western)rocktséétsḥẹ̀̄
txo%4s5 navajoballtxó̄ş
GrubEli georgiancloudღრუბელიġrubẹli
faGin frenchflourfarinefaġin
s44awifa arabicto produce woolصوفs̬awifa
ft19rEk polishtuesdaywtorekftȯ̖rẹk
nanuk6 inuktitutpolar bearᓇᓄᖅnanuḳ
nda9ma swahilicalfndamandȧma
x5ya33a44q chineseoakxẏyȁa̋q
m3I9nA9t5 russianto swapменятьmẏïnạ̇tẏ
Gamura georgianbatღამურაġamura
a%dj hinditodayआजādj
t^a33a33la33a33 tibetandustཐལ་བtḥȁȁlȁȁ
ka3OqgI4q burmeseskyကောင်းကင်kàọqgị́q
Ga apache (western)foxghaġa
bmuli georgianlink (internet)ბმულიbmuli
ci%Ca icelandicthawþíðacīça
l^0I9ni5n welshstring/cordllinynl̥ïni̖n
kt^08aza xhosacombchazakṭ̬ḥaza
azhara9 hebrewwarningאזהרהazharȧ
nUj4i5ma9t45 russianto pressнажиматьnụȷ̈i̖mȧṭẏ
aggak inuktituthandᐊᒡᒐᒃaggak
h5ma georgianvoiceხმაḩma
u%mayuk6 inuktitutanimalᐆᒪᔪᖅūmayuḳ
tx5i33qya33a44n chineseexperience经验txẏȉqyȁa̋n
mi%44i44i3 thaibearหมีmi̋̄i̋ì
kreIv englishcravecravekreịv
bigI9n englishbeginbeginbigïn
s5I%30' navajopetşị̰̀̄'
gdj5Ex5 polishsomewheregdzieśgdjẏẹxẏ
kd^08a xhosaonlyqhakḍ̬ḥa
Abno92mUl englishabnormalabnormalạbnȯu̖mụl
appanna9re italianto obscureappannàreappannȧre
l61h5a%n4 irish (munster)pondlochánlĝo̖ḩānĝ
lye9nUv scottish gaelicchildleanabhlyėnụv
taa33yii33tx5ye4e44e3h5wo33o44 chinesefaq答疑解惑taȁyiȉtxẏyée̋èḩwȍő
h5ala nuxalkfernxalaḩala
tupa%0yu3 apache (western)riverbanktubąąyútupā̰yù
k93i95t05i5l amharicleafቅጠልk̖ï̖t̖i̖l
hmur3ItsU russianto frownхмуритьсяhmurẏịtsụ
Guj frenchredrougeġuj
fE3 yorubato desirefẹ́fẹ̀
a%moxts5i nahuatlbookamoxtliāmoxtşi
kal englishcallcallkal
xax apache (western)bearshashxax
ko44o tibetanheadམགོkőo
mi44i tibetanhuman beingམིmi̋i
h5mali georgianswordხმალიḩmali
v3E%xa%k% hindiindian monthवैशाखṿẹ̄xākḥ
k%ra%0v scottish gaelicbonecnàmhkḥrā̰v
a'we9txts5i nahuatldewahhuechtlia'wėtxtşi
'aa44yq vietnameseimageảnh'aa̋yq
ma%n6pu tamilhonorமாண்புmāṇpu
weIt englishwaitwaitweịt
muxi5rra amharicwedderሙሽራmuxi̖rra
paCk%a%r icelandicbathtubbaðkarpaçkḥār
bAnd englishbandbandbạnd
sl1 danishbeatslåslo̖
mka9nda swahilibeltmkandamkȧnda
y%9i5sU norwegian (bokmal)to kisskysseyh̬i̖sụ
kal5tx^5i koreancutlassfish갈치kalẏtxẏḥi
k%a4a44a3n chinesepitkḥáa̋àn
fyA%re norwegian (bokmal)low tidefjærefyạ̄re
i%koxk33a93wits5 nahuatlfig treehīcoxcuahuitlīkoxkẇà̇witş
siq englishsingsingsiq
l5e%n3U irish (munster)shirtléinelẏēnẏụ
k99a9atx^5i koreancrow까치k̭ȧatxẏḥi
a4ya4 yorubachest (body)àyàáyá
r%9i%C icelandicsnowstormhríðr̊īç
b^a%x4a% hindilanguageभाषाbḥāẋā
txrdil1Et^i georgiannorthჩრდილოეთიtxrdilo̖ẹtḥi
Ent1m1l19gya hebrewentomologyאנטומולוגיהẹnto̖mo̖lȯ̖gya
xOb^ hindifavorableशुभxọbḥ
Utm3Itx5A9t45 russianto markотмечатьụtmẏịtxẏạ̇ṭẏ
igl08alaba xhosashoulderigxalabaigḷ̬alaba
i3iqd08hhuumbi zuluheapíngqumbiìiqḍ̬hhuumbi
'b06iit0 vietnamesebit (computing)bit'ɓiit̰
h1l danishholehulho̖l
tO33O44q chinesemilktọ̏ọ̋q
nuu3y vietnamesemountainnúinuùy
msgavsi georgianalikeმსგავსიmsgavsi
pa5G frenchfearpeurpa̖ġ
ra%dj hindiruleराजrādj
tx5at4t4aI tamilshirtசட்டைtxẏaṭṭaị
habba arabicto loveحبhabba
na'Is5ts%o3x4 apache (western)squirrelna'iłtsóhna'ịştsḥòẋ
r5a%3b06a%3 hausadewrāɓāṛà̄ɓà̄
tx5a44a tibetanrainbowའཇའtxẏa̋a
Gus44n arabicbranch (of a tree)غصنġus̬n
ts93Elits93adi georgianyearწელიწადიts̀ẹlits̀adi
j4i44ili33i33 tibetantrainརི་ལིȷ̈i̋ilȉȉ
mi44iq tibetannameམིངmi̋iq
zas apache (western)snowzaszas
flaIx germanfleshfleischflaịx
na44aq tibetaninteriorནངna̋aq
tx5yA33A44nx4U33ntx5ya33ulyA33A44n chinesefitness coach健身教练txẏyạ̏ạ̋nẋụ̏ntxẏyȁulyạ̏ạ̋n
ke3305e3305t4x4^o33o44k9 tibetanrare jewel/godདཀོན་མཆོགkḛ̖̏ḛ̖̏ṭẋḥȍők̰
sapE0 frenchfir treesapinsapẹ̰
a9Goh5 hebrewlongאָרֹךְȧġoḩ
k6amuti%k inuktitutsledᖃᒧᑏᒃḳamutīk
agba3ra yorubapoweragbáraagbàra
j4i440i0tx^5e330e330 tibetantreasure/valuableརིན་ཆེནȷ̈ḭ̋ḭtxẏḥḛ̏ḛ̏
t4x4i%445i5 tibetansnakeསྦྲུལṭẋi̖̋̄i̖
k93l08ElEla xhosatellxelelak̖ḷ̬ẹlẹla
E'Ilza% apache (western)pictureeʼilzaaẹ'ịlzā
'a%a3w vietnameset-shirtáo'āàw
k33i%9kats5 nahuatlsongcuīcatlkẇï̄katş
ts93I3'I% navajomosquitots̀ị̀'ị̄
sart05k693Eli georgianbeltსარტყელიsart̖ḳ̖ẹli
aGnak6 inuktitutwomanᐊᕐᓇᖅaġnaḳ
h5a9ya hebrewanimalחַיָּהḩȧya
mAgnI9fIsInt englishmagnificentmagnificentmạgnïfịsịnt
tiGiganiak6 inuktitutarctic foxᑎᕆᒐᓂᐊᖅtiġiganiaḳ
s5It^sok apache (western)yellowłitsogşịtḥsok
dUmE0 frenchtomorrowdemaindụmẹ̰
isig^0t^08awu xhosaspiderisigcawuisigh̬ṭ̬ḥawu
na33a33 tibetannoseསྣnȁȁ
mravalmnixvnEl1vani georgiansignificantმრავალმნიშვნელოვანიmravalmnixvnẹlo̖vani
txokola%ts5 nahuatlchocolatechocolātltxokolātş
u9lvi5r icelandica wolfúlfuru̇lvi̖r
eva9 hebrewhostility/enmity/hatred.איבהevȧ
na44aa4 tibetanforestནགསna̋aá
mE%tx hindimatchमैचmẹ̄tx
ile3elE4 yorubabungalowiléelẹ̀ilèelẹ́
ko4tx05I4t^a4s5 apache (western)ceremonygochʼitałkótx̖ị́tḥáş
novEllo italiannewnovellonovẹllo
so0' navajostarso̰'
fEG frenchto dofairefẹġ
j4e44e tibetansingleརེȷ̈e̋e
sO33a44 thaishirtเสื้อsọ̏a̋
q5as44aba arabicto twist/wrap aroundعصبq̇as̬aba
mi5rtx05a amharicchoice/optionምርጫmi̖rtx̖a
kn4a%v6 irish (munster)bonecnámhknĝāvĝ
qi%335i335 tibetansweatརྔུལqȉ̖̄ȉ̖
pa%0 apache (western)motherbąąpā̰
'ah5yani9t hebrewnieceאחיינית'aḩyanït
mEmk93vidrE1ba georgianasset/inheritanceმემკვიდრეობაmẹmk̖vidrẹo̖ba
s10 frenchsoundsonso̰̖
v3eqga%yam tamilonionவெங்காயம்ṿeqgāyam
'irul3 tamildarkஇருள்'iruḷ
tx5ando%x4am tamilhappinessசந்தோஷம்txẏandōẋam
ba%0s navajohoopbā̰s
p%Ul hindifruitफलpḥụl
k%r3iU scottish gaelicheartcridhekḥrẏiụ
kAt englishcatcatkạt
'abyad66 arabicwhiteأبيض'abyad̬
wala'au hawaiianto talkwalaʻauwala'au
rumma%n arabicpomegranateرمانrummān
akka9do italianakkadianaccadoakkȧdo
maCi5r icelandichumanmaðurmaçi̖r
p%o44o44o3nla3a33ma%3a33y thaifruitผลไม้pḥőőònlàȁmà̄ȁy
kO33qtswo33o44 chinesework/job工作kọ̏qtswȍő
f3e%r4 irish (munster)grassféarfẏērĝ
w1Gt germanwordwortwo̖ġt
px4Estx4En3 polishspace (area)przestrzeńpẋẹstẋẹnẏ
i3i3i4du3u3ub06e zuluzebraîdúbeììídùùuɓe
t66abba%h5 arabicchefطباخt̬abbāḩ
p97oa hoanfireʘ̰oaṗ̂oa
pEttI icelandiccamp bedbeddipẹttị
pets5asos5ko%9ats5 nahuatlcentipedepetlazolcōātlpetşasoşkō̇atş
d^Un hindifundsधनdḥụn
x4i5rok3Iy russianwideширо́кийẋi̖rokẏịy
kaka9wats5 nahuatlcacao/cacao beancacahuatlkakȧwatş
txa%txa% hindiuncleचाचाtxātxā
byu9tUfUl englishbeautifulbeautifulbyu̇tụfụl
obi40ri0 yorubafemaleobìnrinobḭ́rḭ
ka33u33x5ya33u44lyu33u44 chinesehigh efficiency高效率kȁȕxẏyȁűlyȕű
alu%t inuktitutspoonᐊᓘᑦalūt
Gi95kUn germanback (body)rückenġï̖kụn
f3ag irish (munster)lengthfeadhfẏag
d08o0'o hoanclaw!o̰ʔoḍ̬o̰'o
kwa%a4t0' vietnamesefanquạtkwāát̰'
k%Il1%na% hinditoyखिलौनाkḥịlō̖nā
pai33t4x4^U33U44nx4a33n chinesewhite shirt白衬衫paȉṭẋḥụ̏ụ̋nẋȁn
pu%4u44 thaigrandpaปู่pú̄ű
u3uhha3a3afu zuluhalfúhháfuùuhhààafu
ne4ya4Oq burmesesunshineနေရောင်néyáọq
tx^5e%335e445 tibetanreligionཆོསtxẏḥȅ̖̄e̖̋
'ahhmar arabicredأحمر'ahhmar
'ot4t4agam tamilcamelஒட்டகம்'oṭṭagam
IzE3 apache (western)medicineizeeịzẹ̀
ECya icelandicsludgeeðjaẹçya
l^0avar welshvocalllafarl̥avar
bOli9v englishbelievebelievebọlïv
te4Iq burmesecloudတိမ်téịq
t4o%kri% hindibasketटोकरीṭōkrī
x5i33n chinesehappyxẏȉn
i4ta0 yorubarelationìtaníta̰
y%9Emi% norwegian (bokmal)chemistrykjemiyh̬ẹmī
h5Itla%0h5I3 apache (western)beveragehidląąhíḩịtlā̰ḩị̀
q5ana9n hebrewa cloudענןq̇anȧn
n1%3133y thaia fewน้อยnò̖̄ȍ̖y
p%O3O33ndin thailandพื้นดินpḥọ̀ọ̏ndin
k%waa33qfU33qpa33u44yu4u44u3 chinesestormy狂风暴雨kḥwaȁqfụ̏qpȁűyúűù
Ixk%I%nh5n apache (western)sonishkiinhnịxkḥị̄nḩn
ts%a33a33 tibetansaltཚྭtsḥȁȁ
ats593a%3h navajobottomatş̀à̄h
da3Oq burmesepeacockဒေါင်းdàọq
h5a't^o'a%s5 apache (western)singha’do’aałḩa'tḥo'āş
d06aya hausaoneɗayaɗaya
vi5di5ha9t5 russianto exhaleвыдыхатьvi̖di̖hȧtẏ
tx5E4 burmesestarကြယ်txẏẹ́
tx^Utri% hindiumbrellaछतरीtxḥụtrī
zUtOma9n3IvUt5 russianto obscureзатуманиватьzụtọmȧnẏịvụtẏ
u3u3u4gd^08o3o3o4zi zuluinspirationûgqôziùùúgḍ̬ḥòòózi
Uqgu%t4^a% hindithumbअंगूठाụqgūṭḥā
m4a%hUr3 irish (munster)mothermáthairmĝāhụrẏ
hibridi georgianhybridჰიბრიდიhibridi
kip99Om koreanhappiness기쁨kip̌ọm
'b06aa3p9 vietnamesea blossombắp'ɓaàp̃
tx5yA4A44A3n chinesechildtxẏyạ́ạ̋ạ̀n
'ida2 tamillipஇதழ்'idau̖
q5ad66ala arabicmuscleعضلةq̇ad̬ala
a3tx^I%30h navajonoseàtxḥị̰̀̄h
gam1ak%vEk693nEbs georgianto publishგამოაქვეყნებსgamo̖akḥvẹḳ̖nẹbs
k93t08ak93t08isa xhosaexplaincacisak̖ṭ̬ak̖ṭ̬isa
mhe9qga swahiliancestormhengamhėqga
to%44otx5e33e33 tibetandiamondརྡོ་རྗེtő̄otxẏȅȅ
tx5i33qx4UU33nto4o44u3so4o44u3 chineserefreshed精神抖擞txẏȉqẋụụ̏ntóőùsóőù
i3i3i4t08i3i3it08i zuluearringîcíciììíṭ̬ììiṭ̬i
nastE9mpstf1 polishprecedencenastępstwonastẹ̇mpstfo̖
na3xto3I3 navajolynxnàxtòị̀
k93t^08ukumisa xhosatouchchukumisak̖ṭ̬ḥukumisa
k93t08Ela xhosapleasecelak̖ṭ̬ẹla
erra9re italianto wandererràreerrȧre
ha'ts5i nahuatlfathertahtliha'tşi
tx5aO' burmesestoneကျောက်txẏaọ'
GUsi5 frenchreceiptreçuġụsi̖
blo englishblowblowblo
t1llarI icelandicdollardollarito̖llarị
mo3 burmeserainမိုးmò
oye9v hebrewenemyאויבoyėv
wolf englishwolfwolfwolf
min3dj5u tamilto exceedமிஞ்சுminẏdjẏu
glaswEl^0d welshgrassglaswelltglaswẹl̥d
se'aGa9 hebrewhairשַׂעֲרָהse'aġȧ
x5i44iq tibetanfieldཞིངxẏi̋iq
th5I4n navajoice/frosttḩị́n
he5i5st icelandicautumn/fallhausthe̖i̖st
martsh5Ena georgianleftმარცხენაmartsḩẹna
nE%33E33tx5i%5 tibetaninformationགནས་ཚུལnẹ̏̄ẹ̏txẏī̖
t4x4^aa33pe33i33tyA33A44n chinesetea coaster茶杯垫ṭẋḥaȁpȅȉtyạ̏ạ̋n
ya3 navajoskyyà
klAud englishcloudcloudklạud
mbayuwa9yu swahiliswallow (bird species)mbayuwayumbayuwȧyu
byE0vUni5 frenchwelcomebienvenuebyẹ̰vụni̖
balu9t hebrewacornבלוטbalu̇t
andza georgianmastანძაandza
d66awwa'a arabicto illuminateضوأd̬awwa'a
ne4ka3Oq burmeseto be wellနေကောင်nékàọq
la0 burmesemoonla̰
Gavi frenchdelightedraviġavi
k99ot0 koreanflowerk̭ot̰
nat4tx5attiraman6d4alam tamilthe starry heavensநட்சத்திரமண்டலம்naṭtxẏattiramaṇḍalam
fspan3alE polishgreatwspanialefspanẏalẹ
ga5l frenchface (of animal)gueulega̖l
mo44ot4x4a33a44 tibetancarམོ་ཊmőoṭẋȁa̋
nah5a9x hebrewsnakeנָחָשׁnaḩȧx
t05it05vEli georgiannakedტიტველიt̖it̖vẹli
k%U33q chineseholekḥụ̏q
mts93vrt^nE9li georgiantrainer/coachმწვრთნელიmts̀vrtḥnẹ̇li
to33o44nma%3a33y thaitreeต้นไม้tȍőnmà̄ȁy
gwees5d welshgrassgwelltgweeşd
me%33e44k9 thaicloudเมฆmȅ̄e̋k̰
u3u3ug06udo3o3o4b06a zulufishingúkudôbaùùuɠudòòóɓa
tu%n3 tamilcolumnதூண்tūnẏ
1rmi5r icelandicwormormuro̖rmi̖r
d6a9d5i% irish (munster)daddy (childish)daidídĝȧdẏī
tot^s5'IjIh5I%3 apache (western)green/bluedotłʼizhihíítotḥş'ịjịḩị̀̄
k10k10bG frenchcucumberconcombreko̰̖ko̰̖bġ
pa'aka9i hawaiiansaltpaʻakaipa'akȧi
Ga%ba arabicforestغابةġāba
ta44a tibetansign/signalབརྡta̋a
s99yiat0 koreanseed씨앗s̭yiat̰
a%sivak6 inuktitutspiderᐋᓯᕙᖅāsivaḳ
qt^08ayisEla xhosatrapngcayiselaqṭ̬ḥayisẹla
'ok%a%0x4I3 apache (western)prayerʼokąąhí'okḥā̰ẋị̀
k%op99ul3s99o koreanrhino코뿔소kḥop̌uḷs̭o
ya%' apache (western)skyyaaʼyā'
fa4a44wqm vietnameseroomphòngfáa̋wqm
mtsirE georgiansmall/insignificantმცირეmtsirẹ
px4Es polishacrossprzezpẋẹs
t^a9adz3o koreanostrich타조tḥȧadzẏo
flI9ppI9 icelandiccollar of a shirtflibbiflïppï
fyACi5r icelandicfeatherfjöðurfyạçi̖r
tyA33A44nx5yA33A44nka4a44a3n chinesetelephone pole电线杆tyạ̏ạ̋nxẏyạ̏ạ̋nkáa̋àn
k%a3a33rO3O33ha4a44 thaihomeคฤหkḥàȁrọ̀ọ̏háa̋
h5ah5ak693 nuxalkgoosexaxaq'ḩaḩaḳ̖
rUssma9tr3IvUt5 russianto considerрассматриватьrụssmȧtrẏịvụtẏ
ts593ox apache (western)plantstłʼohtş̀ox
ka4a44y thaichickenไก่káa̋y
a%g^a%t hindishockआघातāgḥāt
ye4 burmesewaterရေyé
yo%3sn apache (western)godyóósnyò̄sn
akx4unA%r norwegian (bokmal)a shareholderaksjonærakẋunạ̄r
na44a44a3q thaimovieหนังna̋a̋àq
sik6inik6 inuktitutsunᓯᕿᓂᖅsiḳiniḳ
la5G frenchthemleurla̖ġ
Isa3s5Ik%aI apache (western)bald eagleisáłigaiịsàşịkḥaị
r%9e5i5ql icelandicfragmented icehrönglr̊e̖i̖ql
na%4ta%30' navajocornná̄tà̰̄'
zGva georgianseaზღვაzġva
m4a9dr4U irish (munster)dogmadramĝȧdrĝụ
tsv5Ito9k russianflowerцвето́кtsvẏịtȯk
qgi9ri swahiliwarthogngiriqgïri
ko44o tibetandoorསྒོkőo
ja5n frenchyoungjeuneja̖n
sh5ludj5itx5 polishto tidy upschludzićsḩludjẏitxẏ
allik6 inuktitutunderneathᐊᓪᓕᖅalliḳ
pyA33A44nli33i44tyA33A44n chineseconvenience store便利店pyạ̏ạ̋nlȉi̋tyạ̏ạ̋n
bla0 frenchwhiteblancbla̰
x4U4U44U3n chineseliquidẋụ́ụ̋ụ̀n
pwo33lii33pe33i33 chineseglass玻璃杯pwȍliȉpȅȉ
wI9zdUm englishwisdomwisdomwïzdụm
tutIs5h5Is5I apache (western)coffeetudiłhiłitutịşḩịşị
kol3kaI tamiltakingகொள்கைkoḷkaị
ei%mi5r icelandicsteam/vaporeimureīmi̖r
otto japanesewhoopsおっとotto
pal3l3ikku%d4am tamilschoolபள்ளிக்கூடம்paḷḷikkūḍam
E0teGya5G frenchinteriorintérieurẹ̰teġya̖ġ
juG frenchdayjourjuġ
pr1tti5r icelandicspikebroddurpro̖tti̖r
ru3a33 thaigateรั้วrùȁ
pleI englishplayplaypleị
himni georgiananthemჰიმნიhimni
rU33U44nwei33 chinesefind认为rụ̏ụ̋nweȉ
da3imo4n hausadiamonddaimòndàimón
naCC66a%ra arabiceyeglassesنظارةnaçç̂āra
aka%0zIz navajosleeve (of garment)akā̰zịz
mnixvnEl1ba georgiansignificanceმნიშვნელობაmnixvnẹlo̖ba
jirap%i georgiangiraffeჟირაფიjirapḥi
x4o4o44u3tx5i33k%OO33 chinesephone case手机壳ẋóőùtxẏȉkḥọọ̏
tx5UUy vietnameseplaychơitxẏụụy
k6afas44 arabiccageقفصḳafas̬
ka33a33j4a33a33 tibetansugarཀ་རkȁȁȷ̈ȁȁ
tsi33i33tsi33i33 tibetanmouse/ratཙི་ཙིtsȉȉtsȉȉ
mi%nv3e%t4t4aI tamilfishingமீன்வேட்டைmīnṿēṭṭaị
'armo9n hebrewpalaceארמון'armȯn
as5nI%30' navajocenteraşnị̰̀̄'
m3Itx5ta9t5 russianto dreamмечтатьmẏịtxẏtȧtẏ
aga9m hebrewlake/poolאגםagȧm
h5OO33q chineserainbowḩọọ̏q
t05i5bUb amharicability/skillጥበብt̖i̖bụb
s5m nuxalkto standlhmşm
djgup%uri georgianpertaining to teamჯგუფურიdjgupḥuri
trOm welshheavytrwmtrọm
kInt germanchildkindkịnt
p4a%l6a%9s4 irish (munster)palacepáláspĝālĝā̇sĝ
ettxE9sso italianexcesseccessoettxẹ̇sso
k93a4ho%3 hausahornƙàhōk̖áhò̄
sa3 burmeseto eatစားsà
e%95i5Ca%iUI icelandicweatlhauðæfiē̖̇i̖çāiụị
ka33a33 tibetanteachingབཀའkȁȁ
IyIkE3 apache (western)seediyigéʼịyịkẹ̀
sol englishsoulsoulsol
'a4lk93a3la4mi%3 hausapenàlƙalàmī'álk̖àlámì̄
laa33n chinesemistlaȁn
iqt^08aphEphE xhosaprofessionalingcaphepheiqṭ̬ḥaphẹphẹ
ni3pyI4qn3a4 burmesetechnologyနည်းပညာnìpyị́qnẏá
d4Umru% hindismall drumडमरूḍụmrū
ka5G frenchheartcœurka̖ġ
man3dj5al3mul3l3aqgi tamilcarrotமஞ்சள்முள்ளங்கிmanẏdjẏaḷmuḷḷaqgi
dja3rra4ba%3a4wa%3 hausatest/examjar̃r̃àbâwādjàrrábà̄áwà̄
pya4q burmeseto flyပျံpyáq
du%d^ hindimilkदूधdūdḥ
krie9It englishcreatecreatekriėịt
e%5n3 norwegian (bokmal)an eagleørnē̖nẏ
k93l08olEla xhosaforgivexolelak̖ḷ̬olẹla
txIt4t4^i% hindiletterचिट्ठीtxịṭṭḥī
kGeno frenchslotcréneaukġeno
txi%k33a'ts5i nahuatlbarn owlchīcuahtlitxīkẇa'tşi
lu9okka finnishgroup/collectionluokkalu̇okka
mdzimE georgiancommaმძიმეmdzimẹ
'd06114t0' vietnamesea sproutđọt'ɗo̖ó̖t̰'
maC66alla arabicumbrellaمظلةmaç̂alla
pa4a44u3 chinesejewelpáa̋ù
t4x4^wa33i33 chineseto kneadṭẋḥwȁȉ
ma33a33qt4x4e%335e445 tibetancommon folkདམངས་ཁྲོདmȁȁqṭẋȅ̖̄e̖̋
k%o33o33lo33o33 tibetanwheelའཁོར་ལོkḥȍȍlȍȍ
t1144y vietnamesegarlictỏito̖ő̖y
a4i4bi4ki3ta4 yorubacarelessnessàìbìkítàáíbíkìtá
ci95r%9ka icelandicto dryþurrkacï̖r̊ka
ts5'I%x apache (western)snaketłʼiishtş'ị̄x
tx4tE9ri5 polishfourczterytẋtẹ̇ri̖
iqt^08aqa xhosaideaingcangaiqṭ̬ḥaqa
'akkul3 tamilarmpitஅக்குள்'akkuḷ
k3a3a4nwa%3 hausacatkyânwākẏàánwà̄
tsO33q chineseschooltsọ̏q
de4Iqdj5I4q burmeseyogurtဒိန်ချဉ်déịqdjẏị́q
txiki9wits5 nahuatlbasketchiquihuitltxikïwitş
niGiyuk6 inuktitutto eatᓂᕆᔪᖅniġiyuḳ
t^apa%0jIte apache (western)kingfishertaba̜a̜zhidetḥapā̰jịte
pun6 tamilsoreபுண்puṇ
nuk6k6aGit inuktitutto stopᓄᖅᑲᕆᑦnuḳḳaġit
Grma georgiandeepღრმაġrma
1ku40ri0 yorubamaleọkùnrino̖kṵ́rḭ
p97h5ui hoantailʘxuiṗ̂ḩui
maremma italiana marshy coastal plainmaremmamaremma
lamaq5a arabicto shineلمعlamaq̇a
na%4ye%3' navajomonster/foreign godná̄yè̄'
p%aa33q chinesehugepḥaȁq
'oq thaiactองก์'oq
la3a33n thaimillionล้านlàȁn
tsn1bili georgiandistinguishedცნობილიtsno̖bili
h1144y vietnameseaskhỏiho̖ő̖y
j4uwtx5 polishyellowżółćȷ̈uwtxẏ
nata30 apache (western)cornnadą́ʼnatà̰
axpa9 hebrewgarbageאשפהaxpȧ
mUsje5 frenchmistermonsieurmụsje̖
tx^5u33u33 tibetanwater/riverཆུtxẏḥȕȕ
myI4q burmeseto seeမြင်myị́q
a%ka9xits5 nahuatlpoolācaxitlākȧxitş
at05ami georgianpeachატამიat̖ami
p%eqgywin koreanpenguin펭귄pḥeqgywin
ti33a44 thaishortเตี้ยtȉa̋
t^au33 chinesepotterytḥaȕ
p%i44i44i3w thaiskinผิวpḥi̋i̋ìw
t05at amharicfingerጣትt̖at
wOd englishwouldwouldwọd
tye9rra spanishlandtierratyėrra
tEkk norwegian (bokmal)deck (nautical)dekktẹkk
dja%3di3 apache (western)pronghornjaadidjà̄dì
w^0ilt icelandicresthvíldwh̬ilt
t^a3a33t0sa4a44na3a33kha3a33ti4i44' thaiattitudeทัศนคติtḥàȁt̰sáa̋nàȁkhàȁtíi̋'
tx^5a%33a44q thaitechnicianช่างtxẏḥȁ̄a̋q
gGa%s germangrassgrasgġās
iql^08El1 xhosareportingxeloiqḷ̬ḥẹlo̖
hu%lanakuahale hawaiiancitykūlanakauhalehūlanakuahale
k93i3ssa%4 hausastoryƙissā̀k̖ìssá̄
tx5113 vietnamesedogchótxẏo̖ò̖
sE90f1ni frenchsymphonysymphoniesẹ̰̇fo̖ni
CIs englishthisthisçịs
ik93l08Exa xhosatimeixeshaik̖ḷ̬ẹxa
ba3k93i%3 hausablack/darkbaƙībàk̖ì̄
'ah5d66ar arabicgreenأخضر'aḩd̬ar
tIts%5It apache (western)shakyditłidtịtşḥịt
sE%33E44 tibetanfrostསདsẹ̏̄ẹ̋
pGi hebrewfruitפריpġi
hoo4p9' vietnameseboxhộphoóp̃'
nI4s5tx^I%4s navajowolverinenị́ştxḥị́̄s
mdjE9nzi swahilibuildermjenzimdjẹ̇nzi
bitu9ah5 hebrewinsuranceביטוחbitu̇aḩ
tE'ka0be4da0 burmesestudy of logicတက္ကဗေဒtẹ'ka̰béda̰
atm1sfEGa hebrewatmosphereאטמוספירהatmo̖sfẹġa
px4i5ya9tx5El polishclose friendprzyjacielpẋi̖yȧtxẏẹl
x5i33nli4i44i3tx5yA33A44nk%a33q chinesemental health心理健康xẏȉnlíi̋ìtxẏyạ̏ạ̋nkḥȁq
t4x4^waa33qt^ou33kwe33i44 chinesebedside table床头柜ṭẋḥwaȁqtḥoȕkwȅi̋
ts5o30' apache (western)birddlǫ́ʼtşò̰'
t6n4a%0h irish (munster)to fatiguetnáithtĝnĝā̰h
v5Ir3O9fkU russianrope (chord)верёвкаvẏịrẏọ̇fkụ
'd06aam vietnamesecrabđam'ɗaam
tulI0 apache (western)raccoontulįtulị̰
k1%33144nhi44i44i3n thaistoneก้อนหินkȍ̖̄ő̖nhi̋i̋ìn
bah5u9r hebrewguy/boyבחורbaḩu̇r
nUhUd5i9t5 russianto findнаходитьnụhụdẏïtẏ
I'I%3'a30 navajosunsetị'ị̀̄'à̰
'b06a%4a44n vietnamesetablebàn'ɓá̄a̋n
sit englishseatseatsit
wehewehe hawaiianto explainwehewehewehewehe
tiqgal3 tamilmonthதிங்கள்tiqgaḷ
k%a33a33qpa33a33 tibetanhouseཁང་པkḥȁȁqpȁȁ
le%bU danishliplæbelēbụ
i9n3Ult6o%r3 irish (munster)engineerinnealtóirïnẏụltĝōrẏ
a%ma9aits5 nahuatlestuaryāmāitlāmȧaitş
para9ddjo italianneighborhoodparaggiparȧddjo
k693uri georgianearყურიḳ̖uri
fa33qx4i33i44 chinesepath/plan方式fȁqẋȉi̋
aCfErC icelandicmethodaðferðaçfẹrç
q5a%m arabicyearعامq̇ām
kUU33n chinesefunnykụụ̏n
sOdj^a%v3 hindisuggestionसुझावsọdjḥāṿ
r%9i5cr1 welshto rush/hurryrhuthror̊i̖cro̖
ukuqd08amlEza xhosaintersectukunqamlezaukuqḍ̬amlẹza
m10tG frenchwatch (timepiece)montremo̰̖tġ
tx05as5 navajofrogtx̖aş
van6t4u tamilbeetleவண்டுvaṇṭu
raGi%f arabicloafرغيفraġīf
te3ca4qxI4q burmesesinger/vocalistတေးသံရှင်tècáqxị́q
iqt^081qt^081ni xhosamosquitoingcongconiiqṭ̬ḥo̖qṭ̬ḥo̖ni
t^133144ykham thaispeechถ้อยคำtḥȍ̖ő̖ykham
fspi95h3IvUt5 russianto flashвспыхиватьfspï̖hẏịvụtẏ
ra4a44a3q chinesesoilráa̋àq
did englishdeeddeeddid
k693ba georgianjawყბაḳ̖ba
arroz spanishricearrozarroz
la%3a33y vietnameseinterestlãilà̄ȁy
kan6 tamileyeகண்kaṇ
na44a tibetanagena̋a
aivik6 inuktitutwalrusᐁᕕᖃaiviḳ
ahava9 hebrewlove/affectionאהבהahavȧ
kozlI%0yE apache (western)birthplacegozlįįyekozlị̰̄yẹ
t4x4^u33u44li4i44i3wU33U44nt^ii33 chinesesolving issues处理问题ṭẋḥȕűlíi̋ìwụ̏ụ̋ntḥiȉ
abbaya9re italianto bark (like dog)abbaiàreabbayȧre
ka4a44ti4i44ka% thaiagreementกติกาkáa̋tíi̋kā
tx5arkkaraI tamilsugarசர்க்கரைtxẏarkkaraị
'b0613133 vietnameseto pack'ɓò̖ȍ̖
pa0 frenchpeacockpaonpa̰
cor englishthorthorcor
x4tutx5Ets polishsheath to hold toolssztuciecẋtutxẏẹts
p93ik93nik93i georgianpicnicპიკნიკიp̀ik̖nik̖i
kUy vietnamesetreecâykụy
djanna arabicparadiseجنةdjanna
gIft englishgiftgiftgịft
as5mus5 nuxalkbeadsalhmulhaşmuş
fid66d66a arabicsilverفضةfid̬d̬a
oyE%s5 apache (western)to carryoyeełoyẹ̄ş
brt05k93Eli georgianflatბრტყელიbrt̖k̖ẹli
zUtm3Iva9t5 russianto eclipseзатмеватьzụtmẏịvȧtẏ
ts593I3zI3 navajogoattş̀ị̀zị̀
'a4g55a%4g55a%3 hausaduck (animal)àgwā̀gwā'ágẇá̄gẇà̄
a4lu4m130ga4dji3 yorubascissorsàlùmọ́gàjíálúmò̰̖gádjì
10t frenchshamehonteo̰̖t
s3em3U russianseedсе́мяsẏemẏụ
a33ntx^5yuA33n chinesesafe/secure安全ȁntxẏḥyuạ̏n
t^u33u33k9 tibetanattitudeཐུགསtḥȕȕk̰
da4k93i%3k93a%4 hausasecond (unit of time)dàƙīƙā̀dák̖ì̄k̖á̄
modEllo italianmodelmodellomodẹllo
t^a3ts5'IId navajoalgaetḥàtş'ịịd
tyA33A44nh5wU33U44h5a33u44ma4a44a3 chinesephone number电话号码tyạ̏ạ̋nḩwụ̏ụ̋ḩȁűmáa̋à
ts%o33o33wa tibetanlifeའཚོ་བtsḥȍȍwa
txI4x navajomedicine pouchtxị́x
tIs5 apache (western)blooddiłtịş
iq94l08at^aq94l08at^a xhosacomplex/complicatedinkxathankxathaiq̀ḷ̬atḥaq̀ḷ̬atḥa
si33tx5ya33t4x4^O33 chineseprivate car私家车sȉtxẏyȁṭẋḥọ̏
aGo9n hebrewcupboard/closet/cabinetארוןaġȯn
h5att66a arabicluckخطḩatt̬a
tas5aa3 apache (western)onedałaátaşaà
t^o%k hindibulkथोकtḥōk
l^08o0a hoanstoneǁʰo̰aḷ̬ḥo̰a
aGmart^i georgianascentაღმართიaġmartḥi
na3a33m thaiwaterน้ำnàȁm
vaa3y vietnameseskirtváyvaày
tE'toldjE%3t apache (western)campfiredeʼdoljéédtẹ'toldjẹ̀̄t
'ul3l3aqgaI tamilpalm (hand)உள்ளங்கை'uḷḷaqgaị
pUmaga9t5 russianto helpпомогатьpụmagȧtẏ
su%9nnitella finnishto designsuunnitellasū̇nnitella
tx5ya33u chinesereligiontxẏyȁu
'ot hebrewsignomenאות'ot
tI%3k93o0x navajoyeasttị̀̄k̖o̰x
tx^5I' burmeseto loveချစ်txẏḥị'
g55a3ggo4 hausapaternal auntgwaggògẇàggó
ph1t^1li georgianleafფოთოლიpho̖tḥo̖li
cInna icelandicto thinþynnacịnna
p4a%p3e%9r4 irish (munster)paperpáipéarpĝāpẏē̇rĝ
tx5UrUk93a amharicmoonጨረቃtxẏụrụk̖a
hi5st norwegian (bokmal)coast (shoreline)kysthi̖st
dja%nbu%dj^kUr hindiintentionallyजानबूझकरdjānbūdjḥkụr
i%5bUn germanto practiceübenī̖bụn
pr3Igl6Ux4a9t5 russianto inviteприглаша́тьprẏịglĝụẋȧtẏ
x4U33qri33i44wu4u44u3h5we33i44 chinesebirthday party生日舞会ẋụ̏qrȉi̋wúűùḩwȅi̋
ama3 navajomotheramà
ta3Oqba4q burmeseto apologizeတောင်းပန်tàọqbáq
cye%5l icelandicraspþjölcyē̖l
fOyl danishbirdfuglfọyl
mEE4' vietnamesemothermẹmẹẹ́'
huC icelandicskinhúðhuç
s5o33o33 tibetansouthལྷོşȍȍ
plussa icelandicblouseblússaplussa
t4x4a33u44 chineseomenṭẋȁű
ah5a9z hebrewto holdאחזaḩȧz
pi5rCi5r icelandicbirthburðurpi̖rçi̖r
d08k6'o0 hoannose!qˀõḍ̬ḳ'o̰
pUrIb^a%x4a% hindidefinitionपरिभाषाpụrịbḥāẋā
djE40na40 yorubato be farjẹ̀nnàdjẹ̰́ná̰
mE0' apache (western)babyméʼmẹ̰'
zon englishzonezonezon
kye5e5v icelandicgiftgjöfkye̖e̖v
i3i3inz6u zuluhouseíndluììinẓu
k%O9l5U scottish gaelicforestcoillekḥọ̇lẏụ
bi5tx05a amharicyellowብጫbi̖tx̖a
sUv5Irx4E9nstvUvUt russianto masterсовершенствоватьsụvẏịrẋẹ̇nstvụvụt
tx4Ex5tx5 polishhellocześćtẋẹxẏtxẏ
kwa4a44a3q chineseroughkwáa̋àq
ank93Esi georgianfishing rodანკესიank̖ẹsi
fe33i44 chineseangerfȅi̋
tsI0na'Es5I3 apache (western)boattsinaʼeełítsị̰na'ẹşị̀
s5e3'e3tsoh navajoratşè'ètsoh
k10plEtma0 frenchcompletelycomplètementko̰̖plẹtma̰
si5Gtu frenchabove allsurtoutsi̖ġtu
i3i3i4t08e3e3eb06o zuluplan of action or methodîcéboììíṭ̬èèeɓo
pIGC icelandicsettlementbyggðpịġç
toh5at^'e%ta apache (western)nothingdohatʼeedatoḩatḥ'ēta
tx5yo4o44u3 chineseblack jadetxẏyóőù
tx^5o33o33ts%e%335e445 tibetanclockཆུ་ཚོདtxẏḥȍȍtsḥȅ̖̄e̖̋
pr3IdOsma9tr3IvUt5 russianto foreseeпредусматриватьprẏịdọsmȧtrẏịvụtẏ
fr5o%tU norwegian (bokmal)a raftflåtefṛōtụ
fIrC icelandica distancefirðfịrç
kahaone hawaiianbeach covered with sandkahaonekahaone
oppo9rre italianto opposeopporreoppȯrre
tx^5a%33a33pa33a33 tibetanrainཆར་པtxẏḥȁ̄ȁpȁȁ
mu4u44u3yi33qx4i33i44 chineseinfant room母婴室múűùyȉqẋȉi̋
gt^h51vt^ georgianplease (formal)გთხოვთgtḥḩo̖vtḥ
mba9be swahiliherombabembȧbe
epats5 nahuatlskunkepatlepatş
b10 frenchgoodbonbo̰̖
aja yorubawifeayaaja
tod4n6an tamilvolunteerதொண்டன்toḍṇan
l08a0e hoanmeatǁa̰eḷ̬a̰e
iql^08ag^0l^08asi xhosawaterfallingxagxasiiqḷ̬ḥagh̬ḷ̬ḥasi
1Gga9zma hebreworgasmאורגזמהo̖ġgȧzma
iqt^08a xhosagrassingcaiqṭ̬ḥa
k93t08iqa xhosathinkcingak̖ṭ̬iqa
x4O33O44x5ya33a44qx4i33 chinesevideographer摄像师ẋọ̏ọ̋xẏyȁa̋qẋȉ
cvE9rmauul icelandicdiameterþvermálcvẹ̇rmauul
e5kn icelandica tiny particleögne̖kn
pli4a44n thaito changeเปลี่ยนplía̋n
fE0 frenchhungerfiamfẹ̰
saic welshsevensaithsaic
k%ok99iri koreanelephant코끼리kḥok̭iri
qge swahiliscorpionngeqge
pya33ut4x4yU4U44U3ntaa33a33a44n chinesestandard answer标准答案pyȁuṭẋyụ́ụ̋ụ̀ntaȁȁa̋n
fye%5l norwegian (bokmal)boardfjølfyē̖l
pal3l3atta%kku tamilvalleyபள்ளத்தாக்குpaḷḷattākku
te5k icelandicpooldökkte̖k
addio italiangoodbyeaddioaddio
tra%5yGi5r icelandicghostdraugurtrā̖yġi̖r
mann3aI tamilpeacockமஞ்ஞைmannẏaị
v1lka0 frenchvolcanovolcanvo̖lka̰
tsi3305i3305t4x4i%335i445 tibetaneffortབརྩོན་འགྲུསtsḭ̖̏ḭ̖̏ṭẋȉ̖̄i̖̋
k%a%33a44w thairiceข้าวkḥȁ̄a̋w
tx^5E9Es%o koreanvegetable채소txẏḥẹ̇ẹsḥo
dUrpUn6 hindimirrorदर्पणdụrpụṇ
dj5ix5 polishtodaydziśdjẏixẏ
p97no30o taalarge louseʘnó̰õṗ̂nò̰o
l13133 thaito copyล้อlò̖ȍ̖
na'Ixo30' apache (western)lizardnaʼishǫ́ʼna'ịxò̰'
kr5a%gU norwegian (bokmal)complaintklagekṛāgụ
k6awiya arabicto be strong/powerfulقويḳawiya
trI9ki5r icelandicdrink/beveragedrykkurtrïki̖r
kal3l3am tamilstealthகள்ளம்kaḷḷam
ta33nyuA33nkOO33 chinesecell单元格tȁnyuạ̏nkọọ̏
xa%30' navajosunshinexà̰̄'
'E9xEh5 hebrewtesticleאשך'ẹ̇xẹḩ
tx5ye4e44e3 chinesemothertxẏyée̋è
tx^5a33a33 tibetanpair/coupletxẏḥȁȁ
tx5ya33ux5yue33 chineseteach教学txẏyȁuxẏyuȅ
to3kho0'I3 navajopetroleumtòkho̰'ị̀
marro9ne italianbrownmarronemarrȯne
wa4lk93i3ya%3 hausalightningwàlƙiyāwálk̖ìyà̄
asak693ws nuxalkwater (bottom)asaqw'sasaḳ̖ws
zdy1n3tx5 polishto removezdjąćzdyo̖nẏtxẏ
ba9wliq hebrewbowling (the game)באולינגbȧwliq
ka33u33kU33nx5yee33 chinesehigh heel高跟鞋kȁȕkụ̏nxẏyeȅ
Uk%ba%r hindinewspaperअख़बारụkḥbār
1l13ru0 yorubagodọlọ́runo̖lò̖rṵ
t^am thaito makeทำtḥam
fo44o44o3n thairainฝนfőőòn
iq94t08ukukt^a xhosainformationinkcukuchaiq̀ṭ̬ukuktḥa
kx5iywi koreankiwi키위kxẏiywi
a0fa0 frenchinfantenfanta̰fa̰
'avado9n hebrewdestruction/devastation/ruin/doomאבדון'avadȯn
pei%Ca icelandicto askbeiðapeīça
k3haun scottish gaelicheadceannkẏhaun
hu4rri3yya%4 hausafreedom/libertyhùr̃r̃iyyā̀húrrìyyá̄
p%u%k%a44a44a3w thaimountainภูเขาpḥūkḥa̋a̋àw
h5xirad georgianoftenხშირადḩxirad
kahu9na hawaiianmagician/sorcererkahunakahu̇na
to%n6d4u tamilto digதோண்டுtōṇḍu
b6a9t6U irish (munster)stickbatabĝȧtĝụ
r3it0torO japaneselitreリットルrẏit̰torọ
jak93Et05i georgianjacketჟაკეტიjak̖ẹt̖i
mbiliki9m1 swahilidwarfmbilikimombilikïmo̖
xe%x4 hindiresidueशेषxēẋ
sitwa9yE0 frenchcitizencitoyensitwȧyẹ̰
UrpUn6 hindiofferingअर्पणụrpụṇ
su90va0 frenchoftensouventsṵ̇va̰
gandzi georgiantreasureგანძიgandzi
Ep931k%a georgianepochეპოქაẹp̀o̖kḥa
k93o%4k93a3ri3 hausaeffortƙṑƙarik̖ó̄k̖àrì
l^0i5uh5 welshsnowdrift/snow dustlluwchl̥i̖uḩ
ts93k693ali georgianwaterწყალიts̀ḳ̖ali
a5i5 norwegian (bokmal)an islandøya̖i̖
te44ewa33a33 tibetanblissབདེ་བte̋ewȁȁ
k99um koreandreamk̭um
imak6 inuktitutwaterᐃᒪᖅimaḳ
iqt08iniba xhosaostrichincinibaiqṭ̬iniba
tx5a3 burmeseto hearကြားtxẏà
qa%3a33 vietnamesefallngãqà̄ȁ
taym englishtimetimetaym
paGfa05 frenchperfumeparfumpaġfa̰̖
s5U9gad welsheyellygadşụ̇gad
vE0 frenchwinevinvẹ̰
tx^5e33e33ma33a33le33e44p9 tibetanbutterflyཕྱེ་མ་ལེབtxẏḥȅȅmȁȁlȅe̋p̃
I%0'a0'I% navajomagpieị̰̄'a̰'ị̄
umkhEq94t08E xhosaiceumkhenkceumkhẹq̀ṭ̬ẹ
ts5'o3k'a4' apache (western)shaft of arrowtlʼókʼaʼtş'òk'á'
sU33n chineseforestsụ̏n
hI4s5wo%3j apache (western)canyonhilwozhhị́şwò̄j
i3i3iz6aag06a zululoinclothī́dlakáììiẓaaɠa
d6I9n3U irish (munster)humanduinedĝïnẏụ
ivvit inuktitutyouᐃᕝᕕᑦivvit
tlo0'ixts%5oh5E3 apache (western)frogdlǫʼishtłohétlo̰'ixtşḥoḩẹ̀
su44u44a3y thaibeautifulสวยsűűày
avveni9re italianto occuravvenìreavvenïre
da%3'i4ra%3 hausacircledā'ìr̃ādà̄'írà̄
It^'ox apache (western)nestitʼohịtḥ'ox
hip931p931t05ami georgianhippoჰიპოპოტამიhip̀o̖p̀o̖t̖ami
djUma%na% hindiperiodजमानाdjụmānā
ta44awa33a33 tibetanmoonཟླ་བta̋awȁȁ
p97go4o taacaterpillarʘgòõṗ̂góo
iql^08amisEkilE xhosaurgentingxamisekileiqḷ̬ḥamisẹkilẹ
ah5du9t hebrewunityאחדותaḩdu̇t
sh5vadash5va georgianmiscellaneaსხვადასხვაsḩvadasḩva
parC icelandicedgebarðparç
b1n thaiballบอลbo̖n
'di%5v3o%t norwegian (bokmal)very wetdyvåt'dī̖ṿōt
'evu9s hebrewmanger/feeding troughאבוס'evu̇s
tIGC icelandicvirtuedyggðtịġç
dja%sI3la3xa3 apache (western)earingsjaasíláhádjāsị̀làxà
tOl5ak scottish gaelicleafduilleagtọlẏak
saku inuktituthead of harpoonᓴᑯsaku
isikd^08am1 xhosafruitisiqhamoisikḍ̬ḥamo̖
k%wa33i44ti33i44ta33nh5a33u44 chinesetracking number快递单号kḥwȁi̋tȉi̋tȁnḩȁű
p97'a3a taato burnʘ'áaṗ̂'àa
to3o33' thaitableโต๊ะtòȍ'
k%E3ya4h navajoland/countrykḥẹ̀yáh
IGa3l apache (western)bellsighálịġàl
iql^081wa xhosabagingxowaiqḷ̬ḥo̖wa
'b06iU44n vietnamesebeachbiển'ɓiụ̋n
s5o3k apache (western)fishłógşòk
zm3Iya9 russiansnakeзмея́zmẏịyȧ
a5r danishearørea̖r
yItIts'I0h5 apache (western)hearyidits’įhyịtịts'ị̰ḩ
va%4a44q vietnamesegoldvàngvá̄a̋q
ig^0t^08isa xhosaartistigcisaigh̬ṭ̬ḥisa
perro spanishdogperroperro
m10te frenchto climbmontermo̰̖te
se33e33q tibetanlionསེངsȅȅq
hhadi%k6a arabicgardenحديقةhhadīḳa
hE0g55a4 yorubato be beautifulhẹngwàhẹ̰gẇá
hay englishhihihay
'b06a%a44q vietnamesea boardbảng'ɓāa̋q
x5ya4a44u3 chinesedawnxẏyáa̋ù
tx05iantx05vEla georgianantჭიანჭველაtx̖iantx̖vẹla
d66aba%b arabicfogضبابd̬abāb
sa0dal frenchsandal footwear^sandalessa̰dal
ma0k frenchlackmanquema̰k
a0pul frenchlight bulbampoulea̰pul
ki45U44y vietnameselaughtcườikí̖ụ̋y
so44oo4 tibetanto makeབཟོsőoó
k93l08olisa xhosaapologizexolisak̖ḷ̬olisa
kolla9na italiannecklacecollanakollȧna
x5ii33qwei33 chinesefact行为xẏiȉqweȉ
i3i3i4b06i3i3i4zo zulunameîbîzoììíɓììízo
la4ru%3ra%4 hausanecessitylàr̃ūr̃ā̀lárù̄rá̄
bUse%95k norwegian (bokmal)a visitbesøkbụsē̖̇k
na4'tx^a4kI4 apache (western)grasshoppernaʼchaginá'txḥákị́
baOm germantreebaumbaọm
x4a%n6ma%sIk hindisix monthlyषाण्मासिकẋāṇmāsịk
milq5ak6a arabicspoonملعقةmilq̇aḳa
t^omat^o koreantomato토마토tḥomatḥo
la44am tibetanpathལམla̋am
uuC icelandicmindúðuuç
a9dam hebrewmanאָדָםȧdam
x5i4i44i3x4o4o44u3t4x4^ii33 chinesewashbasin洗手池xẏíi̋ìẋóőùṭẋḥiȉ
k99amagywi koreancrow까마귀k̭amagywi
iqd^08Exo xhosarentingqeshoiqḍ̬ḥẹxo
k6iktuGiak6 inuktitutmosquitoᕿᒃᑐᕆᐊᖅḳiktuġiaḳ
t^ok99i koreanrabbit토끼tḥok̭i
'aha9v hebrewto loveאָהַב'ahȧv
h5ah5vi georgianonionხახვიḩaḩvi
i3i3it08aala3a zulusideī́caláììiṭ̬aalàa
Ga%4a44 vietnamesechickenġá̄a̋
riavvio italianrestartriavvioriavvio
hha%fila arabicbusحافلةhhāfila
p10 frenchbridgepontpo̰̖
'b06aa44y vietnamesesevenbảy'ɓaa̋y
nE%44EE4 tibetandiseaseནདnẹ̋̄ẹẹ́
x5yA33A44nx5ya33a44q chinesephenomenon现象xẏyạ̏ạ̋nxẏyȁa̋q
tx'ah navajoheadweartx'ah
tx5o44oo4q tibetanlarge valleyལྗོངསtxẏőoóq
d5e%n4 irish (munster)to dodéandẏēnĝ
tx5an thaimoonพระจันทร์txẏan
i3i3il^08iib06a zulumakeshift hutī́xhibaììiḷ̬ḥiiɓa
tA%9llA finnishheretäällätạ̄̇llạ
fx4i5stk1 polisheverythingwszystkofẋi̖stko̖
k6amhh arabicwheatقمحḳamhh
sik englishseekseeksik
palkka finnishpay/salarypalkkapalkka
vj51n3tx5 polishto take/grabwziąćvjẏo̖nẏtxẏ
yu33u33 tibetanturquoise gemstoneགཡུyȕȕ
ma3a33le3e33t0 thaiseedเมล็ดmàȁlèȅt̰
d06i3go%4 hausaa dropɗigṑɗìgó̄
tsudz1j5E9myEts polishforeignercudzoziemiectsudzo̖jẏẹ̇myẹts
di5mmUt amhariccatድመትdi̖mmụt
kr4aun4 irish (munster)treecrannkrĝaunĝ
t05ub amharicbrick/tileጡብt̖ub
ma%kauka9u hawaiiancompetencemākaukaumākaukȧu
'al3l3u tamilto gatherஅள்ளு'aḷḷu
'b06114' vietnamesebugbọ'ɓo̖ó̖'
cI'pI4q burmesetreeသစ်ပင်