github 52+tontonton

Words for

Showing all 2000 words from our word list matching pattern here. Select a specific language if you would like to focus on one, or try to pronounce words from a variety of languages.

t4x4^u33u44li4i44i3wU33U44nt^ii33 chinesesolving issues处理问题ṭẋḥȕűlíi̋ìwụ̏ụ̋ntḥiȉ
tx^5a3a33y thaito useใช้txẏḥàȁy
'd06U4U44w vietnameseheadđầu'ɗụ́ụ̋w
yE3'i%4ts%oh5 navajogiantyẹ̀'í̄tsḥoḩ
gIft englishgiftgiftgịft
ru3a33 thaigateรั้วrùȁ
kO33qtswo33o44 chinesework/job工作kọ̏qtswȍő
t4x4E%44EE4 tibetanfruitའབྲསṭẋẹ̋̄ẹẹ́
ts93k693ali georgianwaterწყალიts̀ḳ̖ali
'evu9s hebrewmanger/feeding troughאבוס'evu̇s
qgu9mi swahilifistngumiqgu̇mi
p97no30o taalarge louseʘnó̰õṗ̂nò̰o
so44oo4 tibetanto makeབཟོsőoó
yo'I%0 apache (western)seeyo’įįyo'ị̰̄
s99uk9 koreanmugworts̭uk̰
nk%Ekox4En'a30a30ko apache (western)calmnkegohenʼą́ą́gonkḥẹkoẋẹn'à̰à̰ko
a%'ka9ts5an nahuatlreed bedācatlanā'kȧtşan
p%E%33E33kE%33E44 tibetancolloquial languageཕལ་སྐདpḥẹ̏̄ẹ̏kẹ̏̄ẹ̋
1rmi5r icelandicwormormuro̖rmi̖r
yard englishyardyardyard
Ud^Ik hindimoreअधिकụdḥịk
'ah5d66ar arabicgreenأخضر'aḩd̬ar
tahszI3nE3 apache (western)porcupinedahszínétahszị̀nẹ̀
hibridi georgianhybridჰიბრიდიhibridi
mut4t4aI tamileggsமுட்டைmuṭṭaị
uk6suk6 inuktitutoil/blubberᐅᖅᓱᖅuḳsuḳ
hI4s5wo%3j apache (western)canyonhilwozhhị́şwò̄j
Ga%ba arabicforestغابةġāba
kreIv englishcravecravekreịv
he%3s5 navajopackagehè̄ş
tsipo9G hebrewbirdצִפּוֹרtsipȯġ
k99a9atx^5i koreancrow까치k̭ȧatxẏḥi
habba arabicto loveحبhabba
ak93aju georgiancashewაკაჟუak̖aju
sik englishseekseeksik
1ku40ri0 yorubamaleọkùnrino̖kṵ́rḭ
a3tx^I%30h navajonoseàtxḥị̰̀̄h
ja05gl frenchjunglejungleja̰̖gl
sE%44EE4 tibetansustenanceཟསsẹ̋̄ẹẹ́
k93at05a georgiancatკატაk̖at̖a
mdzimE georgiancommaმძიმეmdzimẹ
'd06i vietnamesegođi'ɗi
k6itt66a arabiccatقطةḳitt̬a
i%5bUn germanto practiceübenī̖bụn
mi3 burmesefireမီးmì
'a4g55a%4g55a%3 hausaduck (animal)àgwā̀gwā'ágẇá̄gẇà̄
trI9ki5r icelandicdrink/beveragedrykkurtrïki̖r
kOO33x4i33i44h5wU33U44 chineseformat格式化kọọ̏ẋȉi̋ḩwụ̏ụ̋
zGva georgianseaზღვაzġva
maC66alla arabicumbrellaمظلةmaç̂alla
u3uhha3a3afu zuluhalfúhháfuùuhhààafu
mii33n chineseheavenmiȉn
ei%mi5r icelandicsteam/vaporeimureīmi̖r
kiq englishkingkingkiq
ka33a44q chinesesimplekȁa̋q
kip99Om koreanhappiness기쁨kip̌ọm
tIrUC icelandicboldnessdirfðtịrụç
pwo33lii33pe33i33 chineseglass玻璃杯pwȍliȉpȅȉ
nU33U33mx5i33i44 tibetanweather/climateགནམ་གཤིསnụ̏ụ̏mxẏȉi̋
iGnik6 inuktitutsonᐃᕐᓂᖅiġniḳ
gb1gbE3 yorubato receive an injurygbọgbẹ́gbo̖gbẹ̀
wa%33a33mo44o tibetanfoxཝ་མོwȁ̄ȁmőo
tapu9ah5 hebrewappleתפוחtapu̇aḩ
g^0l^081tha xhosarepelgxothagh̬ḷ̬ḥo̖tha
marro9ne italianbrownmarronemarrȯne
djUhha%dj hindishipजहाजdjụhhādj
ci95r%9ka icelandicto dryþurrkacï̖r̊ka
tupa%0yu3 apache (western)riverbanktubąąyútupā̰yù
'b06a4a44 vietnamesegrandmother'ɓáa̋
k3a3a4u hausabeautykyâukẏàáu
fa33qx4i33i44 chinesepath/plan方式fȁqẋȉi̋
na%l'E%s5I3 apache (western)duck animalnaalʼeełínāl'ẹ̄şị̀
glaswEl^0d welshgrassglaswelltglaswẹl̥d
naq5i%m arabicblissنعيمnaq̇īm
ka33a33j4a33a33 tibetansugarཀ་རkȁȁȷ̈ȁȁ
pu33u33ti33i33 tibetanscriptureཔོ་ཏིpȕȕtȉȉ
sa5G frenchsistersœursa̖ġ
kwa%a4t0' vietnamesefanquạtkwāát̰'
passa9re italianto passpassàrepassȧre
gra5nnt norwegian (bokmal)greengrøntgra̖nnt
wuu33x5yA33A44nwa4a44a3q chinesewi-fi无线网wuȕxẏyạ̏ạ̋nwáa̋àq
dzili georgiansleepძილიdzili
wa%' navajospinachwā'
'ila%hiyy arabicdivineإلهي'ilāhiyy
x5yOO33q chinesebearxẏyọọ̏q
me44e tibetanfireམེme̋e
m10te frenchto climbmontermo̰̖te
tsI0na'Es5I3 apache (western)boattsinaʼeełítsị̰na'ẹşị̀
li5ke norwegian (bokmal)happinesslykkeli̖ke
Grma georgiandeepღრმაġrma
na'Its5'I%3kI3 apache (western)gophernaʼitłʼíígína'ịtş'ị̀̄kị̀
pr1tti5r icelandicspikebroddurpro̖tti̖r
sitwa9yE0 frenchcitizencitoyensitwȧyẹ̰
astGofi9zika hebrewastrophysicsאסטרופיזיקהastġofïzika
bite9' hebrewto pronounce a wordביטאbitė'
v3ix4am tamilpoisonவிஷம்ṿiẋam
hemolele hawaiianperfectionhemolelehemolele
tx5at4t4aI tamilshirtசட்டைtxẏaṭṭaị
kr5a%gU norwegian (bokmal)complaintklagekṛāgụ
hE0g55a4 yorubato be beautifulhẹngwàhẹ̰gẇá
kO33qtswo33o44pya4a44u3 chineseworksheet工作表kọ̏qtswȍőpyáa̋ù
a0fibi frenchamphibiousamphibiea̰fibi
sE%33E44 tibetanfrostསདsẹ̏̄ẹ̋
van6t4u tamilbeetleவண்டுvaṇṭu
e5kn icelandica tiny particleögne̖kn
isa3a3anz6a zuluhandisándlaisààanẓa
x5ya33a44qp%ii33ts%a33 chineseeraser橡皮擦xẏyȁa̋qpḥiȉtsḥȁ
praGC icelandictastebragðpraġç
kUm3In3t5i9rUvUt5 russianto commentкомментироватьkụmẏịnẏtẏïrụvụtẏ
pE0ti5G frenchpaintingpeinturepẹ̰ti̖ġ
abb1rru%sU norwegian (bokmal)a perch fish trapabborruseabbo̖rrūsụ
himni georgiananthemჰიმნიhimni
ne4ka3Oq burmeseto be wellနေကောင်nékàọq
dzaxx5i japanesemagazineざっしdzaxxẏi
k93i95t05i5l amharicleafቅጠልk̖ï̖t̖i̖l
b10b10 frenchsweet/candybonbonbo̰̖bo̰̖
ahava9 hebrewlove/affectionאהבהahavȧ
si5G frenchsure/certainsûrsi̖ġ
pI4k apache (western)bellybigpị́k
k%i3i33t0 thaithinkคิดkḥìȉt̰
q5aqrab arabicscorpionعقربq̇aqrab
k%vEk693ana georgiancountryქვეყანაkḥvẹḳ̖ana
'd06114t0' vietnamesea sproutđọt'ɗo̖ó̖t̰'
ts5'I%x apache (western)snaketłʼiishtş'ị̄x
dUrpUn6 hindimirrorदर्पणdụrpụṇ
nap93iri georgianshoreნაპირიnap̀iri
osoma93'ts5i nahuatlmonkeyozomahtliosomà̇'tşi
1na5G frenchhonorhonneuro̖na̖ġ
tot^ori koreanacorn도토리totḥori
tE%t^E%l navajomoosetẹ̄tḥẹ̄l
hil englishhealhealhil
lUv englishlovelovelụv
aCfErC icelandicmethodaðferðaçfẹrç
li445i445i5i45 tibetanmanure/fertilizerལུདli̖̋i̖̋i̖í̖
addje9ttare italianto jutaggettareaddjėttare
x4o4o44u3tx5i33k%OO33 chinesephone case手机壳ẋóőùtxẏȉkḥọọ̏
k%wa33i44ti33i44ta33nh5a33u44 chinesetracking number快递单号kḥwȁi̋tȉi̋tȁnḩȁű
dziri georgianbottomძირიdziri
kan6 tamileyeகண்kaṇ
su%9nnitella finnishto designsuunnitellasū̇nnitella
i3i4hho3olo zuluhallîhhóloìíhhòolo
s5Ipa%3'I3 apache (western)grayłibáá’íşịpà̄'ị̀
djE%30'I apache (western)blue jayję́ę́ʼidjẹ̰̀̄'ị
ma3sa3lla%3txi%3 hausamosquemasallācīmàsàllà̄txì̄
mUsje5 frenchmistermonsieurmụsje̖
aGah5n1f19bya hebrewarachnophobiaארכנופוביהaġaḩno̖fȯ̖bya
mu%ttua finnishto changemuuttuamūttua
p931lusi georgianpoleპოლუსიp̀o̖lusi
lamaq5a arabicto shineلمعlamaq̇a
tA%9llA finnishheretäällätạ̄̇llạ
kt^08ubEkilEy1 xhosapolitechubekileyokṭ̬ḥubẹkilẹyo̖
na'Is5ts%o3x4 apache (western)squirrelna'iłtsóhna'ịştsḥòẋ
parC icelandicedgebarðparç
ma%kauka9u hawaiiancompetencemākaukaumākaukȧu
haEri georgianairჰაერიhaẹri
ci%Ca icelandicthawþíðacīça
r%9e5i5ql icelandicfragmented icehrönglr̊e̖i̖ql
xli5sUl germankeIschlüsselxli̖sụl
Gari%b arabicstrangerغريبġarīb
witsilin nahuatlhummingbirdhuitzilinwitsilin
se'aGa9 hebrewhairשַׂעֲרָהse'aġȧ
ka33a33 tibetanteachingབཀའkȁȁ
CIs englishthisthisçịs
r5a%3b06a%3 hausadewrāɓāṛà̄ɓà̄
'd06i4U44 vietnamesea pondđìa'ɗíụ̋
la%3a33y vietnameseinterestlãilà̄ȁy
t1llarI icelandicdollardollarito̖llarị
tx^5u33u33 tibetanwater/riverཆུtxẏḥȕȕ
kh5o40' navajofirekḩó̰'
mEmk93vidrE1ba georgianasset/inheritanceმემკვიდრეობაmẹmk̖vidrẹo̖ba
iq94t08asa xhosatasteinkcasaiq̀ṭ̬asa
tsO33q chineseschooltsọ̏q
s44awifa arabicto produce woolصوفs̬awifa
man6d4aI tamilheadமண்டைmaṇḍaị
to33o44nma%3a33y thaitreeต้นไม้tȍőnmà̄ȁy
v1lka0 frenchvolcanovolcanvo̖lka̰
kotx5u koreanpepper고추kotxẏu
pGi hebrewfruitפְּרִיpġi
a%xi%rv3a%d hindiblessingआशीर्वादāxīrṿād
ah5a9z hebrewto holdאחזaḩȧz
i3iqt08aazo zuluexplanationíncazoìiqṭ̬aazo
vj51n3tx5 polishto take/grabwziąćvjẏo̖nẏtxẏ
pUyer'ca' burmeseaudienceပရိသတ်pụyer'ca'
E%CU danishto eatædeẹ̄çụ
ig^0t^08isa xhosaartistigcisaigh̬ṭ̬ḥisa
prEnna icelandicto burnbrennaprẹnna
ho%h5 germanhighhochhōḩ
b^a%x4Un6 hindispeechभाषणbḥāẋụṇ
na%9wats5 nahuatlsomething having a clear and pleasant soundnāhuatlnā̇watş
sl6u9x4Ut5 russianto listenслу́шатьslĝu̇ẋụtẏ
j4i440i0tx^5e330e330 tibetantreasure/valuableརིན་ཆེནȷ̈ḭ̋ḭtxẏḥḛ̏ḛ̏
tye9rra spanishlandtierratyėrra
'd06aaa4' vietnamesea bulletđạn'ɗaaá'
cveiiyItl icelandicmopþvegillcveiiyịtl
hay englishhihihay
nyE%3 apache (western)difficultnyeeʼnyẹ̀̄
meIk englishmakemakemeịk
'urugo%l3 tamilhappeningஉறுகோள்'urugōḷ
bOk englishbookbookbọk
tx^5a%33a33pa33a33 tibetanrainཆར་པtxẏḥȁ̄ȁpȁȁ
v3eqga%yam tamilonionவெங்காயம்ṿeqgāyam
rakkyu9dere italianto hostracchiùdererakkyu̇dere
t4x4^i44i tibetanto write/drawའབྲིṭẋḥi̋i
p%E%44E tibetanwoolབལpḥẹ̋̄ẹ
t6e%9s4h5n4o% irish (munster)doughnuttaoschnótĝē̇sĝḩnĝō
ta0 frenchtimetempsta̰
abo3a4ru40yi3 yorubasunflowerabóòrùnyíabòárṵ́yì
tx5i33qya33a44n chineseexperience经验txẏȉqyȁa̋n
t00aq koreanearthṱaq
s44ahhra%' arabicdesertصحراءs̬ahhrā'
me%t4t4imaI tamilleadershipமேட்டிமைmēṭṭimaị
k10plEtma0 frenchcompletelycomplètementko̰̖plẹtma̰
'ul3l3aqgaI tamilpalm (hand)உள்ளங்கை'uḷḷaqgaị
tve%5l icelandicstay (noun)dvöltvē̖l
Gaza%l arabicdeerغزالġazāl
garra spanishclawgarragarra
k%3i33i33 tibetandogཁྱིkẏḥȉȉ
kal englishcallcallkal
t^yA33n chinesedaytḥyạ̏n
ga3gga%3fa%3 hausabateleur eaglegaggāfāgàggà̄fà̄
th5I4n navajoice/frosttḩị́n
yItIts'I0h5 apache (western)hearyidits’įhyịtịts'ị̰ḩ
x5ye33e44 chinesemountain valleyxẏyȅe̋
stx4i95x4tx4atx5 polishto clean upsczyszczaćstẋï̖ẋtẋatxẏ
fe33i33t4x4^aa33q chineseextraordinary非常fȅȉṭẋḥaȁq
we33i44x4U33qt4x4i4i44i3 chinesetoilet paper卫生纸wȅi̋ẋụ̏qṭẋíi̋ì
fx4i5stk1 polisheverythingwszystkofẋi̖stko̖
l^0avar welshvocalllafarl̥avar
r%9i%C icelandicsnowstormhríðr̊īç
pyE9qkni5 polishbeautifulpięknypyẹ̇qkni̖
ma2k englishmarkmarkmau̖k
sh5vadash5va georgianmiscellaneaსხვადასხვაsḩvadasḩva
byu9tUfUl englishbeautifulbeautifulbyu̇tụfụl
nI4s5tx^I%4s navajowolverinenị́ştxḥị́̄s
sart05k693Eli georgianbeltსარტყელიsart̖ḳ̖ẹli
j4uwtx5 polishyellowżółćȷ̈uwtxẏ
pa'aka9i hawaiiansaltpaʻakaipa'akȧi
ko9yo%ts5 nahuatlcoyotecoyōtlkȯyōtş
hu3d06u3ba%4 hausasermonhuɗubā̀hùɗùbá̄
o%se9elo%ts5 nahuatljaguarocelotlōsėelōtş
t05ena amharichealthጤናt̖ena
'b06aa4wkp9' vietnamesebundlebọc'ɓaáwkp̃'
nE4za' burmeseboundaryနယ်စပ်nẹ́za'
p%i%445i5i45me%33e44 tibetanwomanབུད་མེདpḥi̖̋̄i̖í̖mȅ̄e̋
ma%33a44k9 thaia lotมากmȁ̄a̋k̰
ts1tsh5ali georgianalive/animateცოცხალიtso̖tsḩali
n113y vietnamesespeaknóino̖ò̖y
t4x4a33u44 chineseomenṭẋȁű
alE4 yorubalandalẹ̀alẹ́
ta3Oqba4q burmeseto apologizeတောင်းပန်tàọqbáq
mu4u44u3yi33qx4i33i44 chineseinfant room母婴室múűùyȉqẋȉi̋
s5Et'e%x apache (western)charcoalłetʼeeshşẹt'ēx
fe9ImIs englishfamousfamousfėịmịs
x4U33qh5woo33 chineselife/existence生活ẋụ̏qḩwoȍ
ettxE9sso italianexcesseccessoettxẹ̇sso
k93l08ElEla xhosatellxelelak̖ḷ̬ẹlẹla
ya%3j navajolittleyà̄j
j4EmyEx5ln3i9tx4i5 polishartisansrzemieślniczyȷ̈ẹmyẹxẏlnẏïtẋi̖
t4x4i33ta33u44 chinesetell知道ṭẋȉtȁű
k%E% apache (western)shoekeekḥẹ̄
kal5tx^5i koreancutlassfish갈치kalẏtxẏḥi
ntE3 apache (western)apachendéntẹ̀
fuu33t4x4wa33qx4O33O44tx5i33i44 chinesefashion design服装设计fuȕṭẋwȁqẋọ̏ọ̋txẏȉi̋
ha'awi9na hawaiianlesson/assignmenthaʻawinaha'awïna
swi5x4i5x4 polishto hearsłyszyszswi̖ẋi̖ẋ
x5ya4a44u3 chinesedawnxẏyáa̋ù
mo3sI3 navajocatmòsị̀
bre%5 norwegian (bokmal)breadbrødbrē̖
a33ntx^5yuA33n chinesesafe/secure安全ȁntxẏḥyuạ̏n
p%u44u tibetanson/childབུpḥűu
pyI4qn3a4cI4qs%u0 burmesescholarshipပညာသင်ဆုpyị́qnẏácị́qsḥṵ
a4kpa3 yorubascaràpáákpà
ku9Ga0 frenchcurrent (flow)courantku̇ġa̰
ka4a44ti4i44ka% thaiagreementกติกาkáa̋tíi̋kā
ha3dda%4 hausamemorizationhaddā̀hàddá̄
matt66a%t66 arabicrubberمطاطmatt̬āt̬
dE9mOnstreIt englishdemonstratedemonstratedẹ̇mọnstreịt
x4O33O44x5ya33a44qx4i33 chinesevideographer摄像师ẋọ̏ọ̋xẏyȁa̋qẋȉ
s5It^sok apache (western)yellowłitsogşịtḥsok
t^e%3h navajovalleytḥè̄h
ma9ahUr3 scottish gaelicmothermàthairmȧahụrẏ
fyACi5r icelandicfeatherfjöðurfyạçi̖r
a4ya4 yorubachest (body)àyàáyá
tx05as5 navajofrogtx̖aş
kol3v3anaI tamilborrowingகொள்வனைkoḷṿanaị
tx^5a44alo33o33 tibetantea leafཇ་ལོtxẏḥa̋alȍȍ
lii33nyu33u44tx5yA33n chineseshower room淋浴间liȉnyȕűtxẏyạ̏n
kn4a%v6 irish (munster)bonecnámhknĝāvĝ
a%ts5a%kats5 nahuatlperson made of waterātlācatlātşākatş
'abahu9t hebrewfatherhood/paternityאבהות'abahu̇t
ruttx05a amharicact of runningሩጫruttx̖a
k%ra%0v scottish gaelicbonecnàmhkḥrā̰v
n3a44a tibetanfishnẏa̋a
wa9y2 englishwirewirewȧyu̖
la5bU danishrunløbela̖bụ
na3a33m thaiwaterน้ำnàȁm
man3dj5al3 tamilyellowமஞ்சள்manẏdjẏaḷ
ra%dj hindiruleराजrādj
mAgnI9fIsInt englishmagnificentmagnificentmạgnïfịsịnt
fruui5c welshfruitffrwythfruui̖c
t^a3a33lee thaiseaทะเลtḥàȁlee
da3Oq burmesepeacockဒေါင်းdàọq
fkruttsE polishsoonwkrótcefkruttsẹ
to%n6d4u tamilto digதோண்டுtōṇḍu
igl08alaba xhosashoulderigxalabaigḷ̬alaba
fissa9to italianfixed (position)fissatofissȧto
mxi9ndi swahiliwinner (one who wins)mshindimxïndi
1k%r1 georgiangoldოქროo̖kḥro̖
'il koreanone'il
na3xto3I3 navajolynxnàxtòị̀
s5I4ko4i%4 navajowhite (color)şị́kóí̄
a%ka9xits5 nahuatlpoolācaxitlākȧxitş
bi5tx5 polishto bebyćbi̖txẏ
nah5a9x hebrewsnakeנָחָשׁnaḩȧx
k%op99ul3s99o koreanrhino코뿔소kḥop̌uḷs̭o
le%bU danishliplæbelēbụ
ri%ttAmAte5n finnishinsufficientriittämätönrīttạmạte̖n
su4u44k9 thaihappyสุขsúűk̰
pu%4u44 thaigrandpaปู่pú̄ű
h5ardji georgianexpenseხარჯიḩardji
'b06a%3a33y vietnameseshorebãi'ɓà̄ȁy
tlo0'ixts%5oh5E3 apache (western)frogdlǫʼishtłohétlo̰'ixtşḥoḩẹ̀
ku3u33 vietnameseoldkùȕ
kUU33n chinesefunnykụụ̏n
'oq thaiactองก์'oq
k%E3ya4h navajoland/countrykḥẹ̀yáh
ts93I3'I% navajomosquitots̀ị̀'ị̄
ji44i44i3q thaifemaleหญิงji̋i̋ìq
k93a%3'i3da%4 hausastandardƙā'idā̀k̖à̄'ìdá̄
isi3i3igd^08i zulusound of footstepsisígqiisììigḍ̬ḥi
wOd englishwouldwouldwọd
andza georgianmastანძაandza
k%a3a33rO3O33ha4a44 thaihomeคฤหkḥàȁrọ̀ọ̏háa̋
'abyad66 arabicwhiteأبيض'abyad̬
t^k%vEn georgianyouთქვენtḥkḥvẹn
t4x4u44ukE%33E44k3a44aa4 tibetanto thunderའབྲུག་སྐད་རྒྱགṭẋűukẹ̏̄ẹ̋kẏa̋aá
ti4U44n vietnamesemoneytiềntíụ̋n
txIt4t4^i% hindiletterचिट्ठीtxịṭṭḥī
I'I%3'a30 navajosunsetị'ị̀̄'à̰
h5ayt66 arabicstringخيطḩayt̬
h1144y vietnameseaskhỏiho̖ő̖y
tsudz1j5E9myEts polishforeignercudzoziemiectsudzo̖jẏẹ̇myẹts
Uqgu%t4^a% hindithumbअंगूठाụqgūṭḥā
tx^5i4i44i3n chinesebrighttxẏḥíi̋ìn
px4Estx4En3 polishspace (area)przestrzeńpẋẹstẋẹnẏ
r%9Edi5n welshfernsrhedynr̊ẹdi̖n
px4i5ya9tx5El polishclose friendprzyjacielpẋi̖yȧtxẏẹl
r%9U9vEC welshstrange/oddrhyfeddr̊ụ̇vẹç
k93l08akEka xhosabusyxakekak̖ḷ̬akẹka
xe%x4 hindiresidueशेषxēẋ
p%Uli% hindipodफलीpḥụlī
ta%a44y vietnamesedownloadtảitāa̋y
tsik693vi georgiansquirrelციყვიtsiḳ̖vi
l^0e%ti%gar welshhospitablelletygarl̥ētīgar
mada9q5 hebrewscienceמדעmadȧq̇
tu%ga%k6 inuktitutivory tuskᑑᒑᖅtūgāḳ
w^0ilt icelandicresthvíldwh̬ilt
di%n arabicreligionدينdīn
he5i5st icelandicautumn/fallhausthe̖i̖st
t4x4^UU33qt4x4a4a44a3q chinesemature成长ṭẋḥụụ̏qṭẋáa̋àq
aGmart^i georgianascentაღმართიaġmartḥi
Gi95kUn germanback (body)rückenġï̖kụn
w1Gt germanwordwortwo̖ġt
ts%E%3 apache (western)rocktséétsḥẹ̀̄
k93a3sa%3 hausasoilƙasāk̖àsà̄
ya4a44a3ntx5i33i44qk%wa33a44q chineseglasses frames眼镜框yáa̋àntxẏȉi̋qkḥwȁa̋q
iqt^08iqa xhosathoughtingcingaiqṭ̬ḥiqa
'UywE' burmeseleafအရွက်'ụywẹ'
tx^5e33e33ma33a33le33e44p9 tibetanbutterflyཕྱེ་མ་ལེབtxẏḥȅȅmȁȁlȅe̋p̃
h5E georgiantreeხეḩẹ
h5OO33q chineserainbowḩọọ̏q
ta3a3ta33a44q tibetanview/viewpointལྟ་སྟངསtààtȁa̋q
tutn icelandicdown feathersdúnntutn
p97h5ui hoantailʘxuiṗ̂ḩui
ne4 burmesesunနေné
g55a3ggo4 hausapaternal auntgwaggògẇàggó
va%4a44q vietnamesegoldvàngvá̄a̋q
Is5 navajopine needleịş
ts%5a3t apache (western)oiltłádtşḥàt
loO' burmeseto makeလုပ်loọ'
t^omat^o koreantomato토마토tḥomatḥo
juG frenchdayjourjuġ
kyI9Cya icelandicgoddessgyðjakyïçya
txiki9wits5 nahuatlbasketchiquihuitltxikïwitş
10du30 yorubayearodúno̰̖dṵ̀
sa%d^na% hindimeditationसाधनाsādḥnā
qt08iqt08i xhosasmall/youngncinciqṭ̬iqṭ̬i
k93ak6a%si nuxalkcrowk'aqaasik̖aḳāsi
ta4Oq burmesemountainတောင်táọq
xa%30' navajosunshinexà̰̄'
a5vG frenchworkœuvrea̖vġ
dj^Un6d4a% hindiflag (banner)झंडाdjḥụṇḍā
a9Goh5 hebrewlongאָרֹךְȧġoḩ
e5sd^0 danisheastøste̖sdh̬
n3i33i33q tibetanheart/mind/essenceསྙིངnẏȉȉq
k93wni nuxalkseal (animal)kw'nik̖wni
bah5a9G hebrewto choose/to opt/to selectבחרbaḩȧġ
xjE0 frenchdogchienxjẹ̰
igivE georgiansameიგივეigivẹ
ik93l08Exa xhosatimeixeshaik̖ḷ̬ẹxa
d06i3go%4 hausaa dropɗigṑɗìgó̄
pun6 tamilsoreபுண்puṇ
laa33n chinesemistlaȁn
'ok%a%0x4I3 apache (western)prayerʼokąąhí'okḥā̰ẋị̀
tx5ii4' vietnamesesisterchịtxẏií'
Gamura georgianbatღამურაġamura
j4i44i tibetanmountainརིȷ̈i̋i
swe33i44h5wU33tx^5yUU33n chinesefloral skirt碎花裙swȅi̋ḩwụ̏txẏḥyụụ̏n
txa%txa% hindiuncleचाचाtxātxā
k6ausik6tuk6 inuktitutwetᖃᐅᓯᖅᑐᖅḳausiḳtuḳ
mo3 burmeserainမိုးmò
a%wato9mats5 nahuatlacornāhuatomatlāwatȯmatş
IzUbrUj4a9t5 russianto portrayизображатьịzụbrụȷ̈ȧtẏ
yi%445i5 tibetanplace/areaཡུལyi̖̋̄i̖
isiphiig06a zulucape (garment)isíphikaisiphiiɠa
yo% apache (western)beadyooyō
nata30 apache (western)cornnadą́ʼnatà̰
x4i5rok3Iy russianwideширо́кийẋi̖rokẏịy
x5ya33a44q chineseoakxẏyȁa̋q
nda9ma swahilicalfndamandȧma
deI englishdaydaydeị
pat4t4a%mbu%ttx5i tamilbutterflyபட்டாம்பூச்சிpaṭṭāmbūttxẏi
fay thaifireไฟfay
k93ak93ali georgianwalnutკაკალიk̖ak̖ali
ba4nda%3 hausameat dried over firebàndābándà̄
x4u33u44tx5u33u44x5yA33A44n chinesedata line数据线ẋȕűtxẏȕűxẏyạ̏ạ̋n
avveni9re italianto occuravvenìreavvenïre
mg19mbea swahilicandidatemgombeamgȯ̖mbea
a%skats5 nahuatlantazcatlāskatş
su90va0 frenchoftensouventsṵ̇va̰
ulluGiak6 inuktitutstarᐅᓪᓗᕆᐊᖅulluġiaḳ
d08k6'o0 hoannose!qˀõḍ̬ḳ'o̰
milq5ak6a arabicspoonملعقةmilq̇aḳa
i95mmArtA% finnishto understandymmärtääï̖mmạrtạ̄
mra9di swahiliprojectmradimrȧdi
ank93Esi georgianfishing rodანკესიank̖ẹsi
qi3i33 vietnamesethinknghĩqìȉ
ko4tx05I4t^a4s5 apache (western)ceremonygochʼitałkótx̖ị́tḥáş
qa%3a33 vietnamesefallngãqà̄ȁ
'ovda9n hebrewruin/destructionאובדן'ovdȧn
kuwl englishcoolcoolkuwl
ft19rEk polishtuesdaywtorekftȯ̖rẹk
pa4a44u3 chinesejewelpáa̋ù
yIya%0 apache (western)eatyiyąąyịyā̰
cEkn icelandicservantþegncẹkn
t^u33u33k9pU33U33 tibetansoupཐུག་པtḥȕȕk̰pụ̏ụ̏
sa%3a33 vietnamesevillagesà̄ȁ
tx5yo4o44u3 chineseblack jadetxẏyóőù
t^o%k hindibulkथोकtḥōk
pa5G frenchfearpeurpa̖ġ
'aat^i3i33t0 thaisunพระอาทิตย์'aatḥìȉt̰
kAt englishcatcatkạt
iqt^08aphEphE xhosaprofessionalingcaphepheiqṭ̬ḥaphẹphẹ
tO4O44O3q chineseto understandtọ́ọ̋ọ̀q
'b06aa44y vietnamesesevenbảy'ɓaa̋y
ke%5i5C icelandicwimpgauðkē̖i̖ç
arroz spanishricearrozarroz
ne4ya4Oq burmesesunshineနေရောင်néyáọq
t^au33 chinesepotterytḥaȕ
u9l^0pa icelandicthick winter coatúlpau̇l̥pa
tsi33i33tsi33i33 tibetanmouse/ratཙི་ཙིtsȉȉtsȉȉ
k93a4nk93a3ne%4 hausasmallƙànƙanḕk̖ánk̖àné̄
bigI9n englishbeginbeginbigïn
txa%93nts5i nahuatlhomechāntlitxà̄̇ntşi
ho'opa'a hawaiianto fixhoʻopaʻaho'opa'a
iqd^08Exo xhosarentingqeshoiqḍ̬ḥẹxo
fIrC icelandica distancefirðfịrç
r%9i5cr1 welshto rush/hurryrhuthror̊i̖cro̖
ix5tx5 polishto go/walkiśćixẏtxẏ
Gei5siG frenchto succeed at somethingréussirġei̖siġ
du%d^ hindimilkदूधdūdḥ
s44abiyy arabicboyصبيs̬abiyy
j1l1 georgianraspberryჟოლოjo̖lo̖
nastE9mpstf1 polishprecedencenastępstwonastẹ̇mpstfo̖
p4a%p3e%9r4 irish (munster)paperpáipéarpĝāpẏē̇rĝ
kyUqtx^5i koreanview경치kyụqtxẏḥi
byE0vUni5 frenchwelcomebienvenuebyẹ̰vụni̖
xangrdzliv1ba georgiancontinuanceხანგრძლივობაxangrdzlivo̖ba
a4lu4b13sa4 yorubaonionàlùbọ́sàálúbò̖sá
Ur5t^a%t hindimeaningअर्थातụṛtḥāt
i3i3i4du3u3ub06e zuluzebraîdúbeììídùùuɓe
l^0i5uh5 welshsnowdrift/snow dustlluwchl̥i̖uḩ
umkhEq94t08E xhosaiceumkhenkceumkhẹq̀ṭ̬ẹ
t6n4a%0h irish (munster)to fatiguetnáithtĝnĝā̰h
tUya3Cu4dj5i3 burmesejudge (person)တရားသူကြီးtụyàçúdjẏì
bitu9ah5 hebrewinsuranceביטוחbitu̇aḩ
mnixvnEl1ba georgiansignificanceმნიშვნელობაmnixvnẹlo̖ba
pal3l3ikku%d4am tamilschoolபள்ளிக்கூடம்paḷḷikkūḍam
p97'a3a taato burnʘ'áaṗ̂'àa
a%g^a%t hindishockआघातāgḥāt
pya33ut4x4yU4U44U3ntaa33a33a44n chinesestandard answer标准答案pyȁuṭẋyụ́ụ̋ụ̀ntaȁȁa̋n
kaxits5 nahuatlbowlcaxitlkaxitş
'di%5v3o%t norwegian (bokmal)very wetdyvåt'dī̖ṿōt
tx5UrUk93a amharicmoonጨረቃtxẏụrụk̖a
ta3Iqpyi4 burmesecountry/kingdomတိုင်းပြည်tàịqpyí
pr3Igl6Ux4a9t5 russianto inviteприглаша́тьprẏịglĝụẋȧtẏ
k99amagywi koreancrow까마귀k̭amagywi
aluik6k6anak6 inuktitutavalancheᐊᓗᐃᖅᑲᓇᖅaluiḳḳanaḳ
papiy10 frenchbutterflypapillonpapiyo̰̖
tx05Eri georgianceilingჭერიtx̖ẹri
k93d081b1 xhosaconcrete/actualqobok̖ḍ̬o̖bo̖
yi33pU4U44U3nt4x4U33U44qtx5i33q chineseserious一本正经yȉpụ́ụ̋ụ̀nṭẋụ̏ụ̋qtxẏȉq
i3iqd08hhuumbi zuluheapíngqumbiìiqḍ̬hhuumbi
hwii44 vietnamesecanclehuỷhwii̋
ka9llido italianshrewdcallidokȧllido
a4ko3ko4 yorubatimeàkókòákòkó
epats5 nahuatlskunkepatlepatş
to44oqt4x4e tibetandemon/ghostགདོན་འདྲེtőoqṭẋe
'onpadu tamilnineஒன்பது'onpadu
raGi%f arabicloafرغيفraġīf
i5hdessA finnishtogetheryhdessäi̖hdessạ
IGa3l apache (western)bellsighálịġàl
k3ay tibetandot/pointཚེགkẏay
pya4q burmeseto flyပျံpyáq
to%44otx5e33e33 tibetandiamondརྡོ་རྗེtő̄otxẏȅȅ
sI4s navajobeltsị́s
yi5hi5ttx amharicthisይህችyi̖hi̖ttx
natIk'a0 apache (western)clothnadikʼąnatịk'a̰
ka33u33lou33ta33a44x4a33a44 chinesehigh-rise building高楼大厦kȁȕloȕtȁa̋ẋȁa̋
tx5E4 burmesestarကြယ်txẏẹ́
la3a33n thaimillionล้านlàȁn
pyatla icelandicbellbjallapyatla
q5ana9n hebrewa cloudענןq̇anȧn
ta33a33 tibetanmelodyརྟtȁȁ
mbiliki9m1 swahilidwarfmbilikimombilikïmo̖
oye9v hebrewenemyאויבoyėv
k93t081k93t08a xhosacleancocak̖ṭ̬o̖k̖ṭ̬a
bla0 frenchwhiteblancbla̰
pal3l3atta%kku tamilvalleyபள்ளத்தாக்குpaḷḷattākku
ya%4a44k9 thaito wantอยากyá̄a̋k̰
A9ksEs englishaccessaccessạ̇ksẹs
Gox hebrewheadרֹאשׁġox
iglik6 inuktitutbedᐃᒡᓕᖅigliḳ
t^a9adz3o koreanostrich타조tḥȧadzẏo
cI'ci3 burmesefruitသစ်သီးcị'cì
iqd^08ele xhosacoldingqeleiqḍ̬ḥele
pa0se frenchto thinkpenserpa̰se
kwi3i33 vietnamesefundquỹkwìȉ
t05Ukur amharicblackጥቁርt̖ụkur
jirap%i georgiangiraffeჟირაფიjirapḥi
pux4pam tamilflowerபுஷ்பம்puẋpam
sUkGE frenchsecretsecretsụkġẹ
dj1h5i georgianstickჯოხიdjo̖ḩi
'ix hebrewman/adult male human being.איש'ix
su44u44a3y thaibeautifulสวยsűűày
y%9e%le norwegian (bokmal)a cooking vesselkjeleyh̬ēle
mka9nda swahilibeltmkandamkȧnda
qt^08ayisEla xhosatrapngcayiselaqṭ̬ḥayisẹla
qe3305e3305tx5e%335e445 tibetanrhetoric/metaphorམངོན་བརྗོདqḛ̖̏ḛ̖̏txẏȅ̖̄e̖̋
l1fd danishairluftlo̖fd
s99ogari koreanmandarin fish쏘가리s̭ogari
fGwa frenchcoldfroidfġwa
x4UU33ntx5i33qx5i33i44t^O4O44O3q chinesenervous system神经系统ẋụụ̏ntxẏȉqxẏȉi̋tḥọ́ọ̋ọ̀q
ba3k93i%3 hausablack/darkbaƙībàk̖ì̄
si%r5%i% hindiladderसीढ़ीsīṛḥī
rot4t4i tamilbreadரொட்டிroṭṭi
s5ij navajourineşij
kInt germanchildkindkịnt
t66ayr arabicbirdsطيرt̬ayr
iglu inuktituthouseᐃᒡᓗiglu
ts5o30' apache (western)birddlǫ́ʼtşò̰'
pt5i9tsU russianbirdпти́цаptẏïtsụ
sinnitellA finnishto hang onsinnitelläsinnitellạ
ta33nyuA33nkOO33 chinesecell单元格tȁnyuạ̏nkọọ̏
k93o%4k93a3ri3 hausaeffortƙṑƙarik̖ó̄k̖àrì
sik6inik6 inuktitutsunᓯᕿᓂᖅsiḳiniḳ
ru%3u33 thaiknowรู้rù̄ȕ
fa%a4t0' vietnamesepunishphạtfāát̰'
kObob amharicstarኮኮብkọbob
na44a tibetanagena̋a
ik6aluk inuktitutfish (salmon/trout)ᐃᖃᓗᒃiḳaluk
attxa9kko italianacheacciaccoattxȧkko
da5i5v3U norwegian (bokmal)to placatedøyveda̖i̖ṿụ
Ga apache (western)foxghaġa
gam1ak%vEk693nEbs georgianto publishგამოაქვეყნებსgamo̖akḥvẹḳ̖nẹbs
E'Ilza% apache (western)pictureeʼilzaaẹ'ịlzā
Ino3t05a%3h navajodeceptionịnòt̖à̄h
d08o0'o hoanclaw!o̰ʔoḍ̬o̰'o
hak93e3I3 navajoone's kinhak̖èị̀
abi4yE3 yorubabirdabìyẹ́abíyẹ̀
ta0 navajospring (season)ta̰
masso9ne italianfree masonmassonemassȯne
'a%a3w vietnameset-shirtáo'āàw
alu%t inuktitutspoonᐊᓘᑦalūt
bra5n norwegian (bokmal)a wellbrønnbra̖n
iqt^08a xhosagrassingcaiqṭ̬ḥa
hu4rri3yya%4 hausafreedom/libertyhùr̃r̃iyyā̀húrrìyyá̄
maika'i hawaiiangoodnessmaikaʻimaika'i
ka%na%wai hawaiiancode/lawkānāwaikānāwai
h5ma georgianvoiceხმაḩma
t1 danishtoeto̖
ra3a33k9 thailoveรักràȁk̰
t4x4a44a tibetansoundསྒྲṭẋa̋a
jak93Et05i georgianjacketჟაკეტიjak̖ẹt̖i
ts%i33i33j4i33i44q tibetanlongevityཚེ་རིངtsḥȉȉȷ̈ȉi̋q
x5yO33q chineseelder brotherxẏyọ̏q
le5fUl germanspoonlöffelle̖fụl
v3aikka finnishfor examplevaikkaṿaikka
fEG frenchto dofairefẹġ
asak693ws nuxalkwater (bottom)asaqw'sasaḳ̖ws
sUmn3Iva9ttsU russianto doubtсомневатьсяsụmnẏịvȧttsụ
ka3a navajocrow cawkàa
y%9EmpU norwegian (bokmal)a giantkjempeyh̬ẹmpụ
i3i3it08aala3a zulusideī́caláììiṭ̬aalàa
sEk%tsia georgiansectionსექციაsẹkḥtsia
imak6 inuktitutwaterᐃᒪᖅimaḳ
kGeno frenchslotcréneaukġeno
din thaisoilดินdin
sahha%ba arabiccloudسحابةsahhāba
abdjari georgianarmorაბჯარიabdjari
ma0to frenchcoatmanteauma̰to
k33i%9kats5 nahuatlsongcuīcatlkẇï̄katş
u3u3ug06udo3o3o4b06a zulufishingúkudôbaùùuɠudòòóɓa
sU33n chineseforestsụ̏n
zaaw vietnameseknifedaozaaw
k%a%44a44a3w thaiwhiteขาวkḥa̋̄a̋àw
tot^s5'IjIh5I%3 apache (western)green/bluedotłʼizhihíítotḥş'ịjịḩị̀̄
tyA33A44nyi4i44i3qmii33qx5i33q chinesemovie star电影明星tyạ̏ạ̋nyíi̋ìqmiȉqxẏȉq
vaa3y vietnameseskirtváyvaày
swaa3 vietnamesedeletexoáswaà
amaGuk6 inuktitutwolfᐊᒪᕈᖅamaġuḳ
tx5a44a tibetanrainbowའཇའtxẏa̋a
auyuittuk6 inuktitutpermafrostᐊᐅᔪᐃᑦᑐᖅauyuittuḳ
paGfa05 frenchperfumeparfumpaġfa̰̖
hhis44a%n arabichorseحصانhhis̬ān
ma3a33le3e33t0 thaiseedเมล็ดmàȁlèȅt̰
pronssi finnishbronze (metal)pronssipronssi
s44awt arabicvoiceصوتs̬awt
d^Un hindifundsधनdḥụn
u3ub06u3u3b06i3i zuluevilúbubíùuɓùùɓìi
mE%9tx5Un germangirlmädchenmẹ̄̇txẏụn
cI'pI4q burmesetreeသစ်ပင်cị'pị́q
y%9a5n norwegian (bokmal)kind/specieskjønnyh̬a̖n
a%dj hinditodayआजādj
msgavsi georgianalikeმსგავსიmsgavsi
mUn6i% hindigemमणिmụṇī
ni%n6d4a%yam tamillengthநீண்டாயம்nīṇḍāyam
p1lla icelandicbun (round bread)bollapo̖lla
y%9i5sU norwegian (bokmal)to kisskysseyh̬i̖sụ
1k93eane georgianoceanოკეანეo̖k̖eane
ntEE3n apache (western)manndeeńntẹẹ̀n
p10 frenchbridgepontpo̰̖
t^a3a33t0sa4a44na3a33kha3a33ti4i44' thaiattitudeทัศนคติtḥàȁt̰sáa̋nàȁkhàȁtíi̋'
bO2c englishbirthbirthbọu̖c
l13133 thaito copyล้อlò̖ȍ̖
h5Itla%0h5I3 apache (western)beveragehidląąhíḩịtlā̰ḩị̀
na33a33 tibetannoseསྣnȁȁ
sepayawits5 nahuatlsnowcepayahuitlsepayawitş
k%a33a44n chinesecliffkḥȁa̋n
r%9isgl welshbark (of tree)rhisglr̊isgl
1GdG frenchorder (arrangement)ordreo̖ġdġ
k3it0te japanesestampきってkẏit̰te
ki3bi3ya%4 hausaarrowkibiyā̀kìbìyá̄
IyIkE3 apache (western)seediyigéʼịyịkẹ̀
hu%lanakuahale hawaiiancitykūlanakauhalehūlanakuahale
a0plUG frenchscaleampleura̰plụġ
Utm3Itx5A9t45 russianto markотмечатьụtmẏịtxẏạ̇ṭẏ
d5e%n4 irish (munster)to dodéandẏēnĝ
t^133144ykham thaispeechถ้อยคำtḥȍ̖ő̖ykham
ma% thaicomeมาmā
p%a koreanonionpḥa
mtsirE georgiansmall/insignificantმცირეmtsirẹ
natah5 apache (western)mescalnadahnataḩ
tiqgal3 tamilmonthதிங்கள்tiqgaḷ
t^Eguk9 koreanthailand태국tḥẹguk̰
k93t08ak93t08ilE xhosaplain/clearcacilek̖ṭ̬ak̖ṭ̬ilẹ
elo9a hebrewA god.אלוהelȯa
q5us44fu%r arabicsparrow (bird)عصفورq̇us̬fūr
putta%n6d4u tamilnew yearபுத்தாண்டுputtāṇḍu
di% thaigoodดีdī
dj4vi polishdoordrzwidȷ̈vi
x4tutx5Ets polishsheath to hold toolssztuciecẋtutxẏẹts
k6ilalugak6 inuktitutbeluga whaleᕿᓚᓗᒐᖅḳilalugaḳ
tsv5Ito9k russianflowerцвето́кtsvẏịtȯk
2e9IvOn englishravenravenu̖ėịvọn
miGna%t66i%s arabicmagnetمغناطيسmiġnāt̬īs
t66aq5a%m arabicfoodطعامt̬aq̇ām
e9Gets hebrewcountry/landארץėġets
ke3305e3305t4x4^o33o44k9 tibetanrare jewel/godདཀོན་མཆོགkḛ̖̏ḛ̖̏ṭẋḥȍők̰
s3t5ImOl5i9rUvUt5 russianto stimulateстимулироватьsẏtẏịmọlẏïrụvụtẏ
k93a4ho%3 hausahornƙàhōk̖áhò̄
t4x4^waa33qt^ou33kwe33i44 chinesebedside table床头柜ṭẋḥwaȁqtḥoȕkwȅi̋
p%o33o33lo33o33 tibetanballཔོ་ལོpḥȍȍlȍȍ
k93d081nda xhosaunderstandqondak̖ḍ̬o̖nda
ntxo0' apache (western)badnchǫʼntxo̰'
sapE0 frenchfir treesapinsapẹ̰
tx05I4l navajovegetationtx̖ị́l
t051t05i georgianbranchტოტიt̖o̖t̖i
o30'a%3 apache (western)eveningǫ́ʼááò̰'à̄
p%aa33q chinesehugepḥaȁq
s5m nuxalkto standlhmşm
m3Itx5ta9t5 russianto dreamмечтатьmẏịtxẏtȧtẏ
kywit00urami koreancricket귀뚜라미kywiṱurami
ftx51u0wx4 polishstill (motionless)wciążftxẏo̖ṵwẋ
tx^I4tI3 navajocartxḥị́tị̀
zon englishzonezonezon
tx^Ij apache (western)woodchizhtxḥịj
mat66bax arabickitchenمطبخmat̬bax
'b06aa3yq vietnamesevaguely defined termbánh'ɓaàyq
attxeffa9re italianto biteacceffareattxeffȧre
x4ii33tx5yA33n chinesemoment时间ẋiȉtxẏyạ̏n
ka%ktuk6 inuktituthungryᑳᒃᑐᖅkāktuḳ
p%Usk1d welshfishpysgodpḥụsko̖d
tx05Uw amharicsaltጨውtx̖ụw
'b06a%a4n' vietnamesefriendbạn'ɓāán'
k693ba georgianjawყბაḳ̖ba
ha4wa3ini4ya%3 hausachameleonhàwainìyāháwàiníyà̄
a4la3ka3la4a3 yorubaa dreamàlákálàáálàkàláà
kOntrA9st englishcontrastcontrastkọntrạ̇st
t4x4o4o44u3kyu33A33ntx5ye33 chineseelbow joint肘关节ṭẋóőùkyȕạ̏ntxẏyȅ
fU4U44U3nx4wU33tx5ya33a44q chinesepainter粉刷匠fụ́ụ̋ụ̀nẋwụ̏txẏyȁa̋q
vayb englishvibevibevayb
t^u33u33k9 tibetanattitudeཐུགསtḥȕȕk̰
v5Ir3O9fkU russianrope (chord)верёвкаvẏịrẏọ̇fkụ
basa9G hebrewfleshבָּשָׂרbasȧġ
qgwe9na swahilicrocodilengwenaqgwėna
x4i33i44p%ii33ntx5yA33nk%O33O44q chinesevideo surveillance视频监控ẋȉi̋pḥiȉntxẏyạ̏nkḥọ̏ọ̋q
tiGiganiak6 inuktitutarctic foxᑎᕆᒐᓂᐊᖅtiġiganiaḳ
nUhUd5i9t5 russianto findнаходитьnụhụdẏïtẏ
dzr1h5a georgiancawძროხაdzro̖ḩa
pGi hebrewfruitפריpġi
u%mayuk6 inuktitutanimalᐆᒪᔪᖅūmayuḳ
a33a44nla4a44a3pa33 chinesehorn按喇叭ȁa̋nláa̋àpȁ
ts93Uhay amharicsunፀሐይts̀ụhay
k%O9l5U scottish gaelicforestcoillekḥọ̇lẏụ
k33a4le3k33a4le3 hausakanoekwàlekwàlekẇálèkẇálè
ya%' apache (western)skyyaaʼyā'
tuU44y vietnameseagetuổituụ̋y
stx4i5ts polishto shear/cutstrzycstẋi̖ts
behema9 hebrewbeast/animal (usually domesticated)/livestockבהמהbehemȧ
tx5ya33 chinesehometxẏyȁ
tsa georgianskyცაtsa
mUt4Ur hindipeaमटरmụṭụr
E%blU danishappleæbleẹ̄blụ
h5its93lh nuxalkmetal (iron)xits'lhḩits̀lh
so0' navajostarso̰'
'b06aa3w vietnameseleopardbáo'ɓaàw
x5ii33qwei33 chinesefact行为xẏiȉqweȉ
tx5Uw vietnamesebuffalotrâutxẏụw
C66aby arabicantelopeظبيç̂aby
zorro spanishfoxzorrozorro
ts5'o%3s5 navajorope (chord)tş'ò̄ş
iqt08iniba xhosaostrichincinibaiqṭ̬iniba
vE0 frenchwinevinvẹ̰
x4U4U44U3n chineseliquidẋụ́ụ̋ụ̀n
mna9ra swahilitowermnaramnȧra
tx5yee33kwo4o44o3 chineseresult结果txẏyeȅkwóőò
nixba9q5 hebrewto swear/to promiseנשבעnixbȧq̇
eGi5psy10 frencheruptionéruptioneġi̖psyo̰̖
mi44i tibetanhuman beingམིmi̋i
d66ifdiq5 arabicfrogضفدعd̬ifdiq̇
i3i3il^08iib06a zulumakeshift hutī́xhibaììiḷ̬ḥiiɓa
s51sd welshtailllostşo̖sd
did englishdeeddeeddid
rabi%q5 arabicspring (season)ربيعrabīq̇
aI germaneggeiaị
kra4a44ti4i44k9 thaiwater jugกระติกkráa̋tíi̋k̰
oyE%s5 apache (western)to carryoyeełoyẹ̄ş
h5xirad georgianoftenხშირადḩxirad
li44i tibetanpearལིli̋i
siq englishsingsingsiq
mUy vietnamesecloudmâymụy
klay thaifarไกลklay
ta44awa33a33 tibetanmoonཟླ་བta̋awȁȁ
pun6iyam tamilvirtueபுண்ணியம்puṇiyam
t^ai33x4i33i44tyA33A44nna4a44u3 chinesedesktop pc台式电脑tḥaȉẋȉi̋tyạ̏ạ̋nnáa̋ù
me4e44i3tx5ya4a44a3x4i33 chinesemanicurist美甲师mée̋ìtxẏyáa̋àẋȉ
f3e%r4 irish (munster)grassféarfẏērĝ
q5as44i%r arabicjuiceعصيرq̇as̬īr
s99yiat0 koreanseed씨앗s̭yiat̰
pistn icelandicwonder/marvelbýsnpistn
mU4U44U3q chineseferociousmụ́ụ̋ụ̀q
fOl frenchcrowdfoulefọl
kozlI%0yE apache (western)birthplacegozlįįyekozlị̰̄yẹ
tx5yA4A44A3n chinesechildtxẏyạ́ạ̋ạ̀n
isig^0t^08awu xhosaspiderisigcawuisigh̬ṭ̬ḥawu
na%rka%li tamilchairநாற்காலிnārkāli
t^apa%0jIte apache (western)kingfishertaba̜a̜zhidetḥapā̰jịte
min3dj5u tamilto exceedமிஞ்சுminẏdjẏu
p%ainEp%Ol3 koreanpineapple파인애플pḥainẹpḥọḷ
ka4a44t0 thaibiteกัดkáa̋t̰
m10tGe frenchto showmontrermo̰̖tġe
tx^5a4a44nu44a3n thaicorridorฉนวนtxẏḥáa̋nűàn
na4'tx^a4kI4 apache (western)grasshoppernaʼchaginá'txḥákị́
GUsi5 frenchreceiptreçuġụsi̖
wala'au hawaiianto talkwalaʻauwala'au
axma9 hebrewblame/faultאשמהaxmȧ
muxi5rra amharicwedderሙሽራmuxi̖rra
gt^h51vt^ georgianplease (formal)გთხოვთgtḥḩo̖vtḥ
okko9rrere italianto needoccórrereokkȯrrere
balu9t hebrewacornבלוטbalu̇t
tyA33A44nna4a44u3t4x4u4u44u3tx5i33 chinesecomputer host电脑主机tyạ̏ạ̋nnáa̋ùṭẋúűùtxẏȉ
ms1p%li1 georgianworldმსოფლიოmso̖pḥlio̖
pleI englishplayplaypleị
amme9ttere italianto admitamméttereammėttere
ta33a44q chinesepooltȁa̋q
ammatti finnishprofessionammattiammatti
g55addUnn3a amharicfriendጓደኛgẇaddụnnẏa
gGa%s germangrassgrasgġās
t66abba%h5 arabicchefطباخt̬abbāḩ
deja5ne frenchto have lunchdéjeunerdeja̖ne
u3ub06umto3o3o4ti zulusweetnessúbumtôtiùuɓumtòòóti
yau33k%O33O44qtx^5i33i44 chineseremote control遥控器yaȕkḥọ̏ọ̋qtxẏḥȉi̋
j4i44ili33i33 tibetantrainརི་ལིȷ̈i̋ilȉȉ
v3at4t4am tamilcircle/haloவட்டம்ṿaṭṭam
d66aba%b arabicfogضبابd̬abāb
d5ImUnstr3i9rUvUt5 russianto demonstrateдемонстрироватьdẏịmụnstrẏïrụvụtẏ
xi0 burmeseto haveရှိxḭ
a0pul frenchlight bulbampoulea̰pul
mtxu9zi swahilisaucemchuzimtxu̇zi
v3a9lita finnishto choosevalitaṿȧlita
'aha9v hebrewto loveאָהַב'ahȧv
'b06a%3a33wq5 vietnamesestormbão'ɓà̄ȁwq̇
wei33 chineserockyweȉ
'al3l3u tamilto gatherஅள்ளு'aḷḷu
dGE georgiandayდღეdġẹ
kahu9na hawaiianmagician/sorcererkahunakahu̇na
a5m danishtenderøma̖m
tx^5ya33q chineseaxetxẏḥyȁq
mE0' apache (western)babyméʼmẹ̰'
obi40ri0 yorubafemaleobìnrinobḭ́rḭ
dja%sI3la3xa3 apache (western)earingsjaasíláhádjāsị̀làxà
1Gigami hebreworigamiאוריגמיo̖ġigami
UtIt^i% hindiguestअतिथिụtịtḥī
mfu9k1 swahilibag/pursemfukomfu̇ko̖
Iztsa3n apache (western)womanizdzánịztsàn
hos5tx'I3'I3 navajonettlehoştx'ị̀'ị̀
px4Es polishacrossprzezpẋẹs
tx5yA33A44nx4U33ntx5ya33ulyA33A44n chinesefitness coach健身教练txẏyạ̏ạ̋nẋụ̏ntxẏyȁulyạ̏ạ̋n
uql08ibElElwan1 xhosacommunicationunxibelelwanouqḷ̬ibẹlẹlwano̖
h5ala nuxalkfernxalaḩala
d66awwa'a arabicto illuminateضوأd̬awwa'a
dj^i%l hindilakeझीलdjḥīl
erra9re italianto wandererràreerrȧre
ca%k icelandicroofþakcāk
tE'ka0be4da0 burmesestudy of logicတက္ကဗေဒtẹ'ka̰béda̰
1l13ru0 yorubagodọlọ́runo̖lò̖rṵ
a%Catl icelandicnobilityaðallāçatl
'Uwqm vietnamesegrandfatherông'ụwqm
k%o33o33lo33o33 tibetanwheelའཁོར་ལོkḥȍȍlȍȍ
ukukl^08uluza xhosaepilepticukuxhuluzaukukḷ̬ḥuluza
bat0ta japanesegrasshopperばったbat̰ta
pa0 frenchpeacockpaonpa̰
nUj4i5ma9t45 russianto pressнажиматьnụȷ̈i̖mȧṭẏ
ka33u33kU33nx5yee33 chinesehigh heel高跟鞋kȁȕkụ̏nxẏyeȅ
a0pati frenchempathyempathiea̰pati
s5a33a33 tibetangod/dietyལྷşȁȁ
y%9ukk norwegian (bokmal)chubbytjukkyh̬ukk
sp2iq englishspringspringspu̖iq
la33a33 tibetansoul/spiritབླlȁȁ
so33o33pa33a33 tibetana scoutསོ་པsȍȍpȁȁ
d4Umru% hindismall drumडमरूḍụmrū
me44elo33o33q tibetanmirrorམེ་ལོངme̋elȍȍq
fr5o%tU norwegian (bokmal)a raftflåtefṛōtụ
ts%o33o33wa tibetanlifeའཚོ་བtsḥȍȍwa
'Usi0 burmeseseedအစေ့'ụsḭ
m4ar4ka%9l5 irish (munster)to markmarcáilmĝarĝkā̇lẏ
kakini%t inuktituttattooᑲᑭᓃᑦkakinīt
jaGdE0 frenchgardenjardinjaġdẹ̰
t^a33a33q tibetanflatlandsཐངtḥȁȁq
r%9ei%Ci5r icelandicnesthreiðurr̊eīçi̖r
l6a%v6 irish (munster)handlámhlĝāvĝ
aqunasuktuk6 inuktitutto huntᐊᖑᓇᓱᒃᑐᖅaqunasuktuḳ
sUv5Irx4E9nstvUvUt russianto masterсовершенствоватьsụvẏịrẋẹ̇nstvụvụt
tx5im vietnamesebirdchimtxẏim
'akkul3 tamilarmpitஅக்குள்'akkuḷ
tx^5Ul5tx00yuk9 koreanazalea철쭉txẏḥụlẏtx̥yuk̰
mul3l3aqgi tamilradishமுள்ளங்கிmuḷḷaqgi
n3i33i33qtx5e tibetancompassionསྙིང་རྗེnẏȉȉqtxẏe
upiGnk6a%k6 inuktitutspring (season)ᐅᐱᕐᓐᖄᖅupiġnḳāḳ
sO4a44 thaimatเสื่อsọ́a̋
znalEx5tx5 polishto findznaleźćznalẹxẏtxẏ
fi5kl icelandicbirdfuglfi̖kl
s5I%30' navajopetşị̰̀̄'
halst05uh5i georgiantieჰალსტუხიhalst̖uḩi
txo%4s5 navajoballtxó̄ş
t4x4^aa33pe33i33tyA33A44n chinesetea coaster茶杯垫ṭẋḥaȁpȅȉtyạ̏ạ̋n
tal3l3aI tamilmotherதள்ளைtaḷḷaị
akko9ntxo italiandressed upacconcioakkȯntxo
tx5yA33A44n chinesemountain streamtxẏyạ̏ạ̋n
ap99a koreanfather아빠ap̌a
ma%44a tibetanbutterམརma̋̄a
ko%9ats5 nahuatlsnakecoatlkō̇atş
Uttx^a% hindigoodअच्छाụttxḥā
a5Ge5 frenchhappyheureuxa̖ġe̖
nunatsiavut inuktitutour beautiful landᓄᓇᑦᓯᐊᕗᑦnunatsiavut
Gali%C66 arabicrudeغليظġalīç̂
Utm3In3A9t5 russianto cancelотменя́тьụtmẏịnẏạ̇tẏ
ba%33a44n thaihouseบ้านbȁ̄a̋n
tx5a3 burmeseto hearကြားtxẏà
x5ii33q chineseshapexẏiȉq
caO' burmeseto drinkသောက်caọ'
q94d08oq94d08oza xhosaknocknkqonkqozaq̀ḍ̬oq̀ḍ̬oza
se33e33q tibetanlionསེངsȅȅq
i4ta40 yorubastoryìtànítá̰
klAud englishcloudcloudklạud
bAnd englishbandbandbạnd
ko44o tibetanheadམགོkőo
t4x4i%445i5 tibetansnakeསྦྲུལṭẋi̖̋̄i̖
mE330E330 tibetandrug/medicineསྨནmẹ̰̏ẹ̰̏
krie9It englishcreatecreatekriėịt
preitt icelandicwidthbreiddpreitt
'o44oma33a33 tibetanmilkའོ་མ'őomȁȁ
l^0i%v welshsaw (tool)llifl̥īv
'ahhmar arabicredأحمر'ahhmar
sUtx hinditruthसचsụtx
ka33u33lou33ta33a44x4a33a44 chinesehigh-rise building高楼大厦kȁȕloȕtȁa̋ẋȁa̋
te4Iq burmesecloudတိမ်téịq
tyA33A44nfU33qx4a33a44n chineseelectric fan电风扇tyạ̏ạ̋nfụ̏qẋȁa̋n
k6ak6kak6 inuktitutmountainᖃᖅᑲᖅḳaḳkaḳ
y%9Ep norwegian (bokmal)a large stickkjeppyh̬ẹp
E9ltste%5C icelandicvolcanoeldstöðẹ̇ltstē̖ç
nas5ts%o%s apache (western)book/papernałtsoosnaştsḥōs
atm1sfEGa hebrewatmosphereאטמוספירהatmo̖sfẹġa
i9n3Ult6o%r3 irish (munster)engineerinnealtóirïnẏụltĝōrẏ
jangbadi georgianoxygenჟანგბადიjangbadi
tEkk norwegian (bokmal)deck (nautical)dekktẹkk
k3a3a4nwa%3 hausacatkyânwākẏàánwà̄
nE%33E33tx5i%5 tibetaninformationགནས་ཚུལnẹ̏̄ẹ̏txẏī̖
nik6i inuktitutfoodᓂᕿniḳi
huC icelandicskinhúðhuç
Ixk%I%nh5n apache (western)sonishkiinhnịxkḥị̄nḩn
cor englishthorthorcor
lo44o tibetanyearལོlőo
y%9i95llIq norwegian (bokmal)chick (baby chicken)kyllingyh̬ï̖llịq
Ol6Otx4x4a9t5 russianto improveулучша́тьọlĝọtẋẋȧtẏ
pisan6d4am tamilstomachபிசண்டம்pisaṇḍam
x4O33O44h5we33i44 chinesecommunity/society社会ẋọ̏ọ̋ḩwȅi̋
yOk9kOryi japaneseslowlyゆっくりyọk̰kọryi
tx05i5s amharicsmokeጭስtx̖i̖s
tIpe3 navajosheep (animal)tịpè
be9Igel hebrewbagelבייגלbėịgel
b6a9t6U irish (munster)stickbatabĝȧtĝụ
zUtm3Iva9t5 russianto eclipseзатмеватьzụtmẏịvȧtẏ
isikd^08am1 xhosafruitisiqhamoisikḍ̬ḥamo̖
s5I3kai apache (western)whitełigaişị̀kai
eGa5G frencherrorerreureġa̖ġ
tx^5a%33a44q thaitechnicianช่างtxẏḥȁ̄a̋q
i3i3ihhoog06o zuluchicken coupī́hhokoììihhooɠo
tx5aO' burmesestoneကျောက်txẏaọ'
zdy1n3tx5 polishto removezdjąćzdyo̖nẏtxẏ
s5o3k apache (western)fishłógşòk
l^01gEl^0 welshpocketllogelll̥o̖gẹl̥
pe33i44tx5i4i44i3qtx^5yaa33q chinesebackground wall背景墙pȅi̋txẏíi̋ìqtxẏḥyaȁq
kiaktisimayuk6 inuktitutsweatᑭᐊᒃᑎᓯᒪᔪᖅkiaktisimayuḳ
blUd englishbloodbloodblụd
arak93i georgianfableარაკიarak̖i
sUj4a9t5 russianto plantсажатьsụȷ̈ȧtẏ
q5alima arabicto knowعلمq̇alima
si5Gtu frenchabove allsurtoutsi̖ġtu
hhadi%k6a arabicgardenحديقةhhadīḳa
tikik6 inuktitutfingerᑎᑭᖅtikiḳ
d^4a%i% hinditwo and a halfढाईḍḥāī
xOb^ hindifavorableशुभxọbḥ
fye%5l norwegian (bokmal)boardfjølfyē̖l
aga9m hebrewlake/poolאגםagȧm
ka3OqgI4q burmeseskyကောင်းကင်kàọqgị́q
x4o4o44u3mUU33nyuA33n chinesegoalkeeper守门员ẋóőùmụụ̏nyuạ̏n
e'e%9kats5 nahuatlair/windehēcatle'ē̇katş
fE0 frenchhungerfiamfẹ̰
t66a%bak6 arabiclarge brick/tileطابقt̬ābaḳ
tx5U4U44w vietnamesepartychầutxẏụ́ụ̋w
ts5'o3k'a4' apache (western)shaft of arrowtlʼókʼaʼtş'òk'á'
hha%fila arabicbusحافلةhhāfila
na%4ye%3' navajomonster/foreign godná̄yè̄'
ts93k693ar1 georgiansourceწყაროts̀ḳ̖aro̖
txI4x navajomedicine pouchtxị́x
q5as44an arabicstickعصاq̇as̬an
fa4a44wqm vietnameseroomphòngfáa̋wqm
baOm germantreebaumbaọm
a4i4bi4ki3ta4 yorubacarelessnessàìbìkítàáíbíkìtá
tx05i5nk93i5llat amharicskullጭንቅላትtx̖i̖nk̖i̖llat
fyA%re norwegian (bokmal)low tidefjærefyạ̄re
ja5n frenchyoungjeuneja̖n
tx5o44oo4q tibetanlarge valleyལྗོངསtxẏőoóq
l^08o0a hoanstoneǁʰo̰aḷ̬ḥo̰a
p%i33q chinesegracefulpḥȉq
bIna%3' navajoacornbịnà̄'
nitx05i georgiantalentნიჭიnitx̖i
zE3E33q5 vietnameselumpydẽzẹ̀ẹ̏q̇
to33o33 tibetanfoodལྟོtȍȍ
y%9e%5lU norwegian (bokmal)to coolkjøleyh̬ē̖lụ
ka4a44y thaichickenไก่káa̋y
paqkki finnishbank (institution)pankkipaqkki
pIGC icelandicsettlementbyggðpịġç
q5unk6u%d arabicclusterعنقودq̇unḳūd
pItIt^lIt apache (western)brandbiditlidpịtịtḥlịt
cre5i5qk icelandiccrowdþröngcre̖i̖qk
l08a0e hoanmeatǁa̰eḷ̬a̰e
t^ok99i koreanrabbit토끼tḥok̭i
k%a%33a44w thairiceข้าวkḥȁ̄a̋w
t^a3wo4x apache (western)bubbletáwoshtḥàwóx
pE3x apache (western)knifebeshpẹ̀x
rUssmatr3e9t5 russianto examineрассмотре́тьrụssmatrẏėtẏ
tx5E4E44 vietnameseteachètxẏẹ́ẹ̋
aGnak6 inuktitutwomanᐊᕐᓇᖅaġnaḳ
EyEle3 yorubapidgeonẹyẹléẹyẹlè
ts%i33i44 tibetanword/phraseཚིགtsḥȉi̋
tx^a% apache (western)beaverchaatxḥā
a0vwaye frenchto sendenvoyera̰vwaye
tx^5a44a tibetanbirdབྱtxẏḥa̋a
qd08anawa xhosashipnqanawaqḍ̬anawa
ki45U44y vietnameselaughtcườikí̖ụ̋y
kaa3t0 vietnamesecutcắtkaàt̰
ho'ohana hawaiianto usehoʻohanaho'ohana
tx5yO4O44O3q chinesefiretxẏyọ́ọ̋ọ̀q
'izme9l hebrewknife/scalpelאזמל'izmėl
t05i5bUb amharicability/skillጥበብt̖i̖bụb
tx5ya33u chinesereligiontxẏyȁu
tx^5a44amtse33e44 tibetancompassionབྱམས་བརྩེtxẏḥa̋amtsȅe̋
'd06EE44 vietnameseto give birth tođẻ'ɗẹẹ̋
ka4a44no4o44k9 thaigoldกนกkáa̋nóők̰
kE%33E44 tibetanlanguage/speechསྐདkẹ̏̄ẹ̋
'b06iU44n vietnamesebeachbiển'ɓiụ̋n
ti33a44 thaishortเตี้ยtȉa̋
kwE0 frenchwedgecoinkwẹ̰
not englishnotenotenot
iql08izElEl1 xhosapressureinxizeleloiqḷ̬izẹlẹlo̖
y%9E9nnU norwegian (bokmal)to knowkjenneyh̬ẹ̇nnụ
na44aa4 tibetanforestནགསna̋aá
ye9led hebrewchildיֶלֶדyėled
ts5'e3'kona'a3I3 apache (western)moontłʼéʼgonaʼáítş'è'kona'àị̀
xdEba georgianto happenხდებაxdẹba
k%a33a33qpa33a33 tibetanhouseཁང་པkḥȁȁqpȁȁ
ma5trk danishnutmøtrikma̖trk
pyA33A44nli33i44tyA33A44n chineseconvenience store便利店pyạ̏ạ̋nlȉi̋tyạ̏ạ̋n
tx5erf3 russianwormчервьtxẏerfẏ
ak6pik inuktitutcloudberryᐊᖅᐱᒃaḳpik
p%i44i44i3w thaiskinผิวpḥi̋i̋ìw
ndIk93a0' navajocottonndịk̖a̰'
onna japanesewomanおんなonna
zum englishzoomzoomzum
noo44 vietnameseboomnổnoő
fE4 yorubato be successful/prosperousfẹ̀fẹ́
ba4ta4 yorubashoebàtàbátá
'aha9v hebrewto loveאהב'ahȧv
tsuu33tx^5you33yuA33n chinesesoccer player足球员tsuȕtxẏḥyoȕyuạ̏n
te44ewa33a33 tibetanblissབདེ་བte̋ewȁȁ
sa%9v3utta% finnishto reachsaavuttaasā̇ṿuttā
p%u%33u44t0 thaispeakพูดpḥȕ̄űt̰
yAttA% finnishto leavejättääyạttạ̄
r%9uuCi5r icelandicscabhrúðurr̊uuçi̖r
su%l scottish gaeliceyesùilsūl
ts593I3zI3 navajogoattş̀ị̀zị̀
tGi5k frenchtechniquetructġi̖k
'akka%l3 tamilelder sisterஅக்காள்'akkāḷ
tI%30'I apache (western)fourdį́į́'itị̰̀̄'ị
pUmaga9t5 russianto helpпомогатьpụmagȧtẏ
si33tx5ya33t4x4^O33 chineseprivate car私家车sȉtxẏyȁṭẋḥọ̏
m1sah5lE1ba georgianpopulationმოსახლეობაmo̖saḩlẹo̖ba
tx4w1vyEk polishhumanczłowiektẋwo̖vyẹk
fE3 yorubato desirefẹ́fẹ̀
tx4Ex5tx5 polishhellocześćtẋẹxẏtxẏ
ndu9gu swahilirelativendugundu̇gu
iql^081wa xhosabagingxowaiqḷ̬ḥo̖wa
fspan3alE polishgreatwspanialefspanẏalẹ
ni%ki'i hawaiianto tie/bindnīkiʻinīki'i
k93i3ssa%4 hausastoryƙissā̀k̖ìssá̄
djih5vi georgiangoatჯიხვიdjiḩvi
zi35i335 vietnamesekeepgiữzì̖ȉ̖
kal3l3am tamilstealthகள்ளம்kaḷḷam
e95i5Cna icelandicluckauðnaė̖i̖çna
h5a't^o'a%s5 apache (western)singha’do’aałḩa'tḥo'āş
ya33n chinesecorrectyȁn
tx5E4E44w vietnameseoarchèotxẏẹ́ẹ̋w
s10 frenchsoundsonso̰̖
p%I%txI apache (western)(bird) swallowpiishipḥị̄txị
sykG frenchsugarsucresykġ
ian scottish gaelicbirdeunian
r%91ss icelandichorsehrossr̊o̖ss
Is5t^I3'k%e% apache (western)centeriłdíʼgeeịştḥị̀'kḥē
ah519t hebrewsisterאחותaḩȯ̖t
naa4q' vietnameseheavynặngnaáq'
p99uri koreanroot뿌리p̌uri
cE9hkyiqk icelandicknowledgeþekkingcẹ̇hkyiqk
tod4n6an tamilvolunteerதொண்டன்toḍṇan
li35U33 vietnamesetoungelưỡilì̖ụ̏
ka33i33 chineseboundarykȁȉ
na4Iqa4qdj5a3 burmeseforeign countryနိုင်ငံခြာnáịqáqdjẏà
UrpUn6 hindiofferingअर्पणụrpụṇ
hip931p931t05ami georgianhippoჰიპოპოტამიhip̀o̖p̀o̖t̖ami
le3e33k9 thaismallเล็กlèȅk̰
siwakonets5 nahuatlgirlcihuaconetlsiwakonetş
x5yA33A44nx5ya33a44q chinesephenomenon现象xẏyạ̏ạ̋nxẏyȁa̋q
pa%4a44 thaiforestป่าpá̄a̋
ukiuk6 inuktitutwinterᐅᑭᐅᖅukiuḳ
Oha9j4i5vUt5 russianto careухаживатьọhȧȷ̈i̖vụtẏ
aka%0zIz navajosleeve (of garment)akā̰zịz
xEmt^h5vEva georgianaccident/chanceშემთხვევაxẹmtḥḩvẹva
bUse%95k norwegian (bokmal)a visitbesøkbụsē̖̇k
mid66rab arabicpaddleمضربmid̬rab
k6uyannami%k inuktitutthank youᖁᔭᓐᓇᒦᒃḳuyannamīk
k93t^08ukumisa xhosatouchchukumisak̖ṭ̬ḥukumisa
j4E9n3xyInU russianwomanже́нщинаȷ̈ẹ̇nẏxyịnụ
k%U33q chineseholekḥụ̏q
lo33o33 tibetanmind/awarenessབློlȍȍ
t4x4^UU33qkO33qrUU33nx4i33i44 chinesesuccessful person成功人士ṭẋḥụụ̏qkọ̏qrụụ̏nẋȉi̋
vi5di5ha9t5 russianto exhaleвыдыхатьvi̖di̖hȧtẏ
t05alGa georgianwaveტალღაt̖alġa
wehewehe hawaiianto explainwehewehewehewehe
p%UU33q chinesefriendpḥụụ̏q
myI4q burmeseto seeမြင်myị́q
d06aya hausaoneɗayaɗaya
Entsikl1pE9dya hebrewencyclopediaאנציקלופדיהẹntsiklo̖pẹ̇dya
a0syE0 frenchancientanciena̰syẹ̰
'b06iU44w vietnamesetable of databiểu'ɓiụ̋w
nUgrUj4da9t5 russianto rewardнаграждатьnụgrụȷ̈dȧtẏ
m3I9nA9t5 russianto swapменятьmẏïnạ̇tẏ
k6auyimanituk6aqit inuktituttraditional knowledgeᖃᐅᔨᒪᓂᑐᖃᖏᑦḳauyimanituḳaqit
x4i4i44i3yO33O44q chineseuse使用ẋíi̋ìyọ̏ọ̋q
rumma%n arabicpomegranateرمانrummān
k%wa33i44 chinesedrainkḥwȁi̋
'ida2 tamillipஇதழ்'idau̖
pUn3Ima9t5 russianto comprehendпониматьpụnẏịmȧtẏ
x4Ot5i9t5 russianto jokeшутитьẋọtẏïtẏ
ka5G frenchheartcœurka̖ġ
tx^a%' navajobeavertxḥā'
tI%3k93o0x navajoyeasttị̀̄k̖o̰x
l61h5a%n4 irish (munster)pondlochánlĝo̖ḩānĝ
wI9zdUm englishwisdomwisdomwïzdụm
'ibe9d hebrewto waste/lose/forfeit/destroyאיבד'ibėd
h5wo4o44o3t4x4^O33si33tx5i33 chinesetrain driver火车司机ḩwóőòṭẋḥọ̏sȉtxẏȉ
g1g1 georgiangirlგოგოgo̖go̖
sh5x4anyatx5 polishto botchschrzaniaćsḩẋanyatxẏ
ta44a tibetansign/signalབརྡta̋a
qt08inanE xhosaminorncinaneqṭ̬inanẹ
swa%4a44y vietnamesemangoxoàiswá̄a̋y
harrasta% finnishto be interested inharrastaaharrastā
mEE4' vietnamesemothermẹmẹẹ́'
p%rtxh5ili georgianclawფრჩხილიpḥrtxḩili
za4a44yq vietnameseto reserve fordànhzáa̋yq
ni3pyI4qn3a4 burmesetechnologyနည်းပညာnìpyị́qnẏá
sUmUrpUn6 hindidedicationसमर्पणsụmụrpụṇ
tx5ev3v3i tamiltimeசெவ்விtxẏeṿṿi
ba9wliq hebrewbowling (the game)באולינגbȧwliq
ga5l frenchface (of animal)gueulega̖l
x4tx4En3x5tx5E polishluck/happinessszczęścieẋtẋẹnẏxẏtxẏẹ
txa3tI3tlo30'II navajowren (bird)txàtị̀tlò̰'ịị
sEn3a5G frenchlordseigneursẹnẏa̖ġ
rU33U44nwei33 chinesefind认为rụ̏ụ̋nweȉ
txI4txI4l apache (western)acornchíchʼiltxị́txị́l
addio italiangoodbyeaddioaddio
pya3OqlE3 burmeseto changeပြောင်းလဲpyàọqlẹ̀
iql08ina xhosamintinxinaiqḷ̬ina
h5Erh5Emali georgianspineხერხემალიḩẹrḩẹmali
eva9 hebrewhostility/enmity/hatred.איבהevȧ
It^'ox apache (western)nestitʼohịtḥ'ox
UhrUn3A9t5 russianto guardохраня́тьụhrụnẏạ̇tẏ
dAnts englishdancedancedạnts
de5 frenchtwode̖
tIts%5It apache (western)shakyditłidtịtşḥịt
d6I9n3U irish (munster)humanduinedĝïnẏụ
pa%pa%'o%lelo hawaiianconversationpāpāʻōlelopāpā'ōlelo
tIs5 apache (western)blooddiłtịş
tan6n6i%r tamilwaterதண்ணீர்taṇṇīr
s5o%3' navajofishşò̄'
Abno92mUl englishabnormalabnormalạbnȯu̖mụl
ukpik inuktitutarctic owlᐅᒃᐱᒃukpik
qgi9ri swahiliwarthogngiriqgïri
t4ikUt4 hinditicketटिकटṭikụṭ
hhima%r arabicdonkeyحمارhhimār
pr3IdOsma9tr3IvUt5 russianto foreseeпредусматриватьprẏịdọsmȧtrẏịvụtẏ
tx05iantx05vEla georgianantჭიანჭველაtx̖iantx̖vẹla
p93lanEt05a georgianplanetპლანეტაp̀lanẹt̖a
h5att66a arabicluckخطḩatt̬a
tyee33 chineseanthilltyeȅ
aGo9n hebrewcupboard/closet/cabinetארוןaġȯn
dUmE0 frenchtomorrowdemaindụmẹ̰
ka33u33x5ya33u44lyu33u44 chinesehigh efficiency高效率kȁȕxẏyȁűlyȕű
s3em3U russianseedсе́мяsẏemẏụ
lu9okka finnishgroup/collectionluokkalu̇okka
'b06UU4k9' vietnamesestair stepbậc'ɓụụ́k̰'
k1%33144nhi44i44i3n thaistoneก้อนหินkȍ̖̄ő̖nhi̋i̋ìn
m4a%hUr3 irish (munster)mothermáthairmĝāhụrẏ
taa33yii33tx5ye4e44e3h5wo33o44 chinesefaq答疑解惑taȁyiȉtxẏyée̋èḩwȍő
cInna icelandicto thinþynnacịnna
t14l^0a4qye3 burmeserevolutionတော်လှန်ရေtó̖l̥áqyè
brdz1la georgianbattleბრძოლაbrdzo̖la
toh5at^'e%ta apache (western)nothingdohatʼeedatoḩatḥ'ēta
hOnt germandoghundhọnt
a5i5 norwegian (bokmal)an islandøya̖i̖
'ibu9d hebrewlossאיבוד'ibu̇d
q5a%m arabicyearعامq̇ām
ma%n6pu tamilhonorமாண்புmāṇpu
ik693o georgianto beიყოiḳ̖o
mye4 burmeselandမြေmyé
tx5i33qx4UU33nto4o44u3so4o44u3 chineserefreshed精神抖擞txẏȉqẋụụ̏ntóőùsóőù
hoo4p9' vietnameseboxhộphoóp̃'
y%9u%lU norwegian (bokmal)a dresskjoleyh̬ūlụ
'avza9m hebrewbuckle (of a belt)אבזם'avzȧm
tx5yA33A44nx4U33nfaa33q chinesegym健身房txẏyạ̏ạ̋nẋụ̏nfaȁq
mat4pa%n6d4am tamilearthen vesselமட்பாண்டம்maṭpāṇḍam
bah5u9ts hebrewoutsideבחוץbaḩu̇ts
'aGa9G hebrewto execrate/to bitterly curseארר'aġȧġ
a'we9txts5i nahuatldewahhuechtlia'wėtxtşi
kx5iywi koreankiwi키위kxẏiywi
h5weh5 welshsixchwechḩweḩ
blo englishblowblowblo
'b06i5U3m vietnamesebuterflybướm'ɓi̖ụ̀m
t^e%s5 navajoreedtḥēş
a5r danishearørea̖r
k3ip9pO japanesetrain ticketきっぷkẏip̃pọ
k%a4a44w thaikneeเข่าkḥáa̋w
naCC66a%ra arabiceyeglassesنظارةnaçç̂āra
mba9be swahiliherombabembȧbe
rian thaistudyเรียนrian
ts93Elits93adi georgianyearწელიწადიts̀ẹlits̀adi
'a4kwa%4ti4 hausaboxàkwā̀tì'ákwá̄tí
tx5a33a44 tibetanironལྕགསtxẏȁa̋
10kl frenchuncleoncleo̰̖kl
lye9nUv scottish gaelicchildleanabhlyėnụv
t^am thaito makeทำtḥam
i3i3i4t08i3i3it08i zuluearringîcíciììíṭ̬ììiṭ̬i
u9lvi5r icelandica wolfúlfuru̇lvi̖r
nanuk6 inuktitutpolar bearᓇᓄᖅnanuḳ
kwa4a44a3q chineseroughkwáa̋àq
ti%445i5i45 tibetandemonབདུདti̖̋̄i̖í̖
mo44ot4x4a33a44 tibetancarམོ་ཊmőoṭẋȁa̋
qt08iphisa xhosado lessnciphisaqṭ̬iphisa
weIv englishwavewaveweịv
mi%4i44 thairice noodleหมี่mí̄i̋
fim vietnamesefilmphimfim
sa33a33 tibetanearthsȁȁ
'ot hebrewsignomenאות'ot
p99op99o koreankiss뽀뽀p̌op̌o
umbiiz6i zulucelebrationuḿbhidliumbiiẓi
Is5t^I30'ts%I30h5 apache (western)bowiłtį́ʼtsį́hịştḥị̰̀'tsḥị̰̀ḩ
y%9a5t norwegian (bokmal)meatkjøttyh̬a̖t
la0 burmesemoonla̰
s5e3'e3tsoh navajoratşè'ètsoh
bi5tx05a amharicyellowብጫbi̖tx̖a
'etsba9q5 hebrew(anatomy) fingerאצבע'etsbȧq̇
k%oal3l3a koreankoala코알라kḥoaḷḷa
novEllo italiannewnovellonovẹllo
g^Ur5 hindihouseघरgḥụṛ
xIp englishshipshipxịp
ts93its93ila georgianchickenწიწილაts̀its̀ila
s99al3 koreanrices̭aḷ
s5aas5 welshthe otherllallşaaş
ni5U3k9 vietnamesewaternướcni̖ụ̀k̰
trOm welshheavytrwmtrọm
niGiyuk6 inuktitutto eatᓂᕆᔪᖅniġiyuḳ
i3iqt^08oosa zulumeatíngcosaìiqṭ̬ḥoosa
ukuqd08amlEza xhosaintersectukunqamlezaukuqḍ̬amlẹza
la4ru%3ra%4 hausanecessitylàr̃ūr̃ā̀lárù̄rá̄
h5ah5ak693 nuxalkgoosexaxaq'ḩaḩaḳ̖
xk3i5r4d irish (munster)to scampersciurdxkẏi̖rĝd
gwees5d welshgrassgwelltgweeşd
hOi5ad welshduck (bird)hwyadhọi̖ad
iqd^08ayi xhosajaringqayiiqḍ̬ḥayi
tse%3h navajoelktsè̄h
ya9'aG hebrewforestיַעַרyȧ'aġ
'avado9n hebrewdestruction/devastation/ruin/doomאבדון'avadȯn
i3isiis5a3a zuluclusterísihláìisiişàa
k6awiya arabicto be strong/powerfulقويḳawiya
sit englishseatseatsit
k%a33a44w thaito enterเข้าkḥȁa̋w
mtaza9mo swahiliviewpointmtazamomtazȧmo
xax apache (western)bearshashxax
a9dam hebrewmanאָדָםȧdam
a%moxts5i nahuatlbookamoxtliāmoxtşi
mEtsniErEba georgianscienceმეცნიერებაmẹtsniẹrẹba
Ent1m1l19gya hebrewentomologyאנטומולוגיהẹnto̖mo̖lȯ̖gya
h5ah5vi georgianonionხახვიḩaḩvi
tx^5ii33qk%wa33a44q chinesecircumstances情况txẏḥiȉqkḥwȁa̋q
k693uri georgianearყურიḳ̖uri
e%5n3 norwegian (bokmal)an eagleørnē̖nẏ
tafawwak6a arabicto outperformتفوقtafawwaḳa
s5Itx^I%3 apache (western)redłichííşịtxḥị̀̄
yi44itsi33i44 tibetansoapཡི་ཙིyi̋itsȉi̋
'armo9n hebrewpalaceארמון'armȯn
bUttxa% hindibabyबच्चाbụttxā
nUgrUmUj4da9t5 russianto pile upнагромождатьnụgrụmụȷ̈dȧtẏ
a0fa0 frenchinfantenfanta̰fa̰
na33a33m tibetanskyགནམnȁȁm
'b06a%4a44n vietnamesetablebàn'ɓá̄a̋n
pUthUd5i9t5 russianto fitподходитьpụthụdẏïtẏ
'a4lk93a3la4mi%3 hausapenàlƙalàmī'álk̖àlámì̄
ts%a33a33 tibetansaltཚྭtsḥȁȁ
pyou%r icelandicbeaverbjórpyoūr
ko44o tibetandoorསྒོkőo
ka%kE3 apache (western)crowgaagékākẹ̀
bOli9v englishbelievebelievebọlïv
sm3e9x4i5vUt5 russianto mixсмешиватьsmẏėẋi̖vụtẏ
j4e44e tibetansingleརེȷ̈e̋e
zUtOma9n3IvUt5 russianto obscureзатуманиватьzụtọmȧnẏịvụtẏ
iUs4k irish (munster)fishiasciụsĝk
amik6 inuktitutpeltᐊᒥᖅamiḳ
zv5er3 russiananimalзверьzvẏerẏ
iqt^081qt^081ni xhosamosquitoingcongconiiqṭ̬ḥo̖qṭ̬ḥo̖ni
tO33qx5i33 chinesecreature东西tọ̏qxẏȉ
h5mali georgianswordხმალიḩmali
aja yorubawifeayaaja
i3i3i4d^08a3a3awe zuluheroîqháweììíḍ̬ḥààawe
EkspeGya0s frenchexperienceexpérienceẹkspeġya̰s
b^a%r hindiburdenभारbḥār
GrubEli georgiancloudღრუბელიġrubẹli
h5x41u0wx4tx4 polishbeetlechrząszczḩẋo̖ṵwẋtẋ
sE90f1ni frenchsymphonysymphoniesẹ̰̇fo̖ni
f10 frenchfundfondfo̰̖
r1%3133n thaihotร้อนrò̖̄ȍ̖n
vE3E33 vietnamesedrawvẽvẹ̀ẹ̏
'arul3 tamilgraceஅருள்'aruḷ
appanna9re italianto obscureappannàreappannȧre
mi44iq tibetannameམིངmi̋iq
qoo vietnamesecornngôqoo
O9Urk scottish gaelichornadharcọ̇ụrk
'e%445e5e45 tibetanlightའོད'e̖̋̄e̖é̖
tx^5i33i33 tibetanoutside/exteriorཕྱིtxẏḥȉȉ
tu%n3 tamilcolumnதூண்tūnẏ
'an vietnameseeatăn'an
ki4405i05t4x4u33u33m tibetangrapeརྒུན་འབྲུམkḭ̖̋ḭ̖ṭẋȕȕm
aggak inuktituthandᐊᒡᒐᒃaggak
t4x4^waa33q chinesebedṭẋḥwaȁq
mi%5dA finnishto sellmyydämī̖dạ
otto japanesewhoopsおっとotto
k99ot0 koreanflowerk̭ot̰
bEzvzglE9ndni5 polishharsh/mercilessbezwzględnybẹzvzglẹ̇ndni̖
tx^5E9Es%o koreanvegetable채소txẏḥẹ̇ẹsḥo
ama3 navajomotheramà
tx5i33i44n chinesewatertxẏȉi̋n
t^e44ee4p9 tibetanbookདེབtḥe̋eép̃
d^Urm hindireligion/faithधर्मdḥụrm
h5a9ya hebrewanimalחַיָּהḩȧya
mi%nv3e%t4t4aI tamilfishingமீன்வேட்டைmīnṿēṭṭaị
t1jU danishfogtågeto̖jụ
riavvio italianrestartriavvioriavvio
ka33q chineseridgekȁq
10bG frenchdarknessombreo̰̖bġ
Utxi9v englishachieveachieveụtxïv
k%Il1%na% hinditoyखिलौनाkḥịlō̖nā
p97a4a taachildʘàaṗ̂áa
'aveda9 hebrewa lossאבדה'avedȧ
isaGuk6 inuktituta wingᐃᓴᕈᖅisaġuḳ
kA9i5ttA% finnishto usekäyttääkạ̇i̖ttạ̄
k3haun scottish gaelicheadceannkẏhaun
tx^5you33 chinesespeartxẏḥyoȕ
xadjara arabictreeشجرةxadjara
ftx41ray polishyesterdaywczorajftẋo̖ray
i3i3i4b06i3i3i4zo zulunameîbîzoììíɓììízo
r%9e5i5i5n icelandiclavahraunr̊e̖i̖i̖n
pli4a44n thaito changeเปลี่ยนplía̋n
ndEg06E swahilibirdndegendẹɠẹ
k93d08inis1 xhosatruthqinisok̖ḍ̬iniso̖
gwraig welshwifegwraiggwraig
pa33a44nkO33qt4x4wo33 chinesedesk办公桌pȁa̋nkọ̏qṭẋwȍ
ukukd^08uba xhosadrive/pushukuqhubaukukḍ̬ḥuba
menv3el3l3i tamilcobaltமென்வெள்ளிmenṿeḷḷi
Uk%ba%r hindinewspaperअख़बारụkḥbār
p97oa hoanfireʘ̰oaṗ̂oa
diko9d englishdecodedecodedikȯd
ko4o44t0 thaiinscriptionกฎkóőt̰
fspi95h3IvUt5 russianto flashвспыхиватьfspï̖hẏịvụtẏ
fOyl danishbirdfuglfọyl
kUy vietnamesetreecâykụy
lan3dj5am tamilbribeலஞ்சம்lanẏdjẏam
tu%tu% hawaiiangrandparenttūtūtūtū
hUn' danishhandhåndhụn'
a%sivak6 inuktitutspiderᐋᓯᕙᖅāsivaḳ
gbogbo yorubaall/everythinggbogbogbogbo
p%O3O33ndin thailandพื้นดินpḥọ̀ọ̏ndin
t05ub amharicbrick/tileጡብt̖ub
we33i33 chinesepowerwȅȉ
kol3kaI tamiltakingகொள்கைkoḷkaị
k6ayak6 inuktitutkayakᖃᔭᖅḳayaḳ
lO44O44a3q thaiyellowเหลืองlọ̋ọ̋àq
tx5113 vietnamesedogchótxẏo̖ò̖
we%9yats5 nahuatlsea/oceanhuēyātlwē̇yatş
axpa9 hebrewgarbageאשפהaxpȧ
sOdj^a%v3 hindisuggestionसुझावsọdjḥāṿ
dUkOm3In3t5i9rUvUt5 russianto documentдокументироватьdụkọmẏịnẏtẏïrụvụtẏ
xa%k%a% hindibranchशाखाxākḥā
t4x4^wa33i33 chineseto kneadṭẋḥwȁȉ
iq94t08ubEk1 xhosacultureinkcubekoiq̀ṭ̬ubẹko̖
t^'a%h apache (western)fathertʼaahtḥ'āh
'en hebrewnothingאין'en
tO33O44q chinesemilktọ̏ọ̋q
dja3rra4ba%3a4wa%3 hausatest/examjar̃r̃àbâwādjàrrábà̄áwà̄
ka33u33su33u44kO33qlu33u44 chinesehighway高速公路kȁȕsȕűkọ̏qlȕű
t^13133qfa3a33 thaiskyท้องฟ้าtḥò̖ȍ̖qfàȁ
bah5u9r hebrewguy/boyבחורbaḩu̇r
sUr5Uk hindiroadसड़कsụṛụk
r%9af welshroperhaffr̊af
m1%4414413 thaidoctorหมอmő̖̄ő̖ò̖
te%l3 tamilscorpionதேள்tēḷ
tra%5yGi5r icelandicghostdraugurtrā̖yġi̖r
pE0 frenchbreadpainpẹ̰
di5mmUt amhariccatድመትdi̖mmụt
hi5nti5r icelandicdoghundurhi̖nti̖r
qd08abile xhosararenqabileqḍ̬abile
'I4Ga%4 apache (western)furighaa'ị́ġá̄
xlaqU germansnakeschlangexlaqụ
weIt englishwaitwaitweịt
x5i33nli4i44i3tx5yA33A44nk%a33q chinesemental health心理健康xẏȉnlíi̋ìtxẏyạ̏ạ̋nkḥȁq
f3ag irish (munster)lengthfeadhfẏag
mifta%hh arabickeyمفتاحmiftāhh
b1n thaiballบอลbo̖n
plant welshchildplantplant
dja%nbu%dj^kUr hindiintentionallyजानबूझकरdjānbūdjḥkụr
ma0k frenchlackmanquema̰k
nuliak6 inuktitutwifeᓄᓕᐊᖅnuliaḳ
'ov3v3a%maI tamilallergyஒவ்வாமை'oṿṿāmaị
ntxa%3 apache (western)big/largenchaantxà̄
pa%0 apache (western)motherbąąpā̰
para9ddjo italianneighborhoodparaggiparȧddjo
korreo spanishmailcorreokorreo
'uh5t66ubu%t66 arabicoctopusأخطبوط'uḩt̬ubūt̬
as5mus5 nuxalkbeadsalhmulhaşmuş
mpa3 apache (western)coyotembámpà
milhh arabicsaltملحmilhh
eqk93p93ts nuxalkmouseank'ptseqk̖p̀ts
f4o%gUr3 irish (munster)to proclaimfógairfĝōgụrẏ
odju3 yorubaeyeojúodjù
bayma%3a33y thaileafใบไม้baymà̄ȁy
a4lu4m130ga4dji3 yorubascissorsàlùmọ́gàjíálúmò̰̖gádjì
plussa icelandicblouseblússaplussa
E4bi3 yorubagiving childbirthẹ̀bíẹ́bì
sinyo92Iti englishsenioritysenioritysinyȯu̖ịti
prEka icelandica slopebrekkaprẹka
l6a%h5 irish (munster)pleasant/sweetláchlĝāḩ
ku%k inuktitutriverᑰᒃkūk
'b06aa3p9 vietnamesea blossombắp'ɓaàp̃
dj5ix5 polishtodaydziśdjẏixẏ
tx5ando%x4am tamilhappinessசந்தோஷம்txẏandōẋam
ftx4Ex5n3E polishearlywcześnieftẋẹxẏnẏẹ
f4Il irish (munster)bloodfuilfĝịl
faOnde9Ixn englishfoundationfoundationfaọndėịxn
a%ma9aits5 nahuatlestuaryāmāitlāmȧaitş
mi5rtx05a amharicchoice/optionምርጫmi̖rtx̖a
k%UttxUr hindimuleखच्चरkḥụttxụr
to%lE3 apache (western)butterlydoolétōlẹ̀
1r14 yorubarichesọrọ̀o̖ró̖
vzdi5hat5 russianto sighвздыхатьvzdi̖hatẏ
t1144y vietnamesegarlictỏito̖ő̖y
kozs'a%3ke apache (western)placegozsʼa̜a̜gekozs'à̄ke
pan6d4abada%rttam tamilgoodsபண்டபதார்த்தம்paṇḍabadārttam
i3i3iql^08i zuludirtíngxiììiqḷ̬ḥi
tul englishtooltooltul
no%44o24kE% tibetaninheritanceནོར་སྐལnő̄oú̖kẹ̄
azhara9 hebrewwarningאזהרהazharȧ
isikl^081b1 xhosatoolisixhoboisikḷ̬ḥo̖bo̖
yo%3sn apache (western)godyóósnyò̄sn
x5i44iq tibetanfieldཞིངxẏi̋iq
tOl5ak scottish gaelicleafduilleagtọlẏak
vidj5Etx5 polishto seewidziećvidjẏẹtxẏ
pi%33233 tibetanpaintbrushཔིརpȉ̄ȕ̖
kowa0h5 apache (western)homegowąhkowa̰ḩ
'b06114' vietnamesebugbọ'ɓo̖ó̖'
x5ya4a44a3q chineseto thinkxẏyáa̋àq
perro spanishdogperroperro
iql^08olo xhosanoiseingxoloiqḷ̬ḥolo
at05ami georgianpeachატამიat̖ami
u3u3u4gd^08o3o3o4zi zuluinspirationûgqôziùùúgḍ̬ḥòòózi
k99um koreandreamk̭um
k%v1lv icelandicvaulthvolfkḥvo̖lv
mravalmnixvnEl1vani georgiansignificantმრავალმნიშვნელოვანიmravalmnixvnẹlo̖vani
sa30 navajoold agesà̰
aivik6 inuktitutwalrusᐁᕕᖃaiviḳ
iql^08amisEkilE xhosaurgentingxamisekileiqḷ̬ḥamisẹkilẹ
kaka9wats5 nahuatlcacao/cacao beancacahuatlkakȧwatş
mi%44i44i3 thaibearหมีmi̋̄i̋ì
me%33e44k9 thaicloudเมฆmȅ̄e̋k̰
pI9Cste5C icelandicstop (e.g. bus stop)biðstöðpïçste̖ç
dOsa9yd englishdecidedecidedọsȧyd
bi3xi3ya%4 hausatreebishiyā̀bìxìyá̄
kd^08ElEkilE xhosafamiliarqhelekilekḍ̬ḥẹlẹkilẹ
we33i44x4U33qmyAA33ntx^5yA33n chinesetampon卫生棉签wȅi̋ẋụ̏qmyạạ̏ntxẏḥyạ̏n
g^0d^08ibEla xhosalastgqibelagh̬ḍ̬ḥibẹla
k%u%Ga3 apache (western)teepeekuughákḥūġà
k93t08ula xhosasingculak̖ṭ̬ula
k%ok99iri koreanelephant코끼리kḥok̭iri
se5vn norwegian (bokmal)sleep (state)søvnse̖vn
omi0 yorubawateromiomḭ
akpa3 yorubaarmapáakpà
na5f frenchnineneufna̖f
Isa3s5Ik%aI apache (western)bald eagleisáłigaiịsàşịkḥaị
bUt05a9t05is amharicsweet potatoበጣጢስbụt̖ȧt̖is
k%wa33a44qtx^5yuA33nx4we4e44i3 chinesemineral water矿泉水kḥwȁa̋qtxẏḥyuạ̏nẋwée̋ì
'd06aam vietnamesecrabđam'ɗaam
k%a4a44a3n chinesepitkḥáa̋àn
'avnEt hebrewsashאבנט'avnẹt
tyA33A44nh5wU33U44h5a33u44ma4a44a3 chinesephone number电话号码tyạ̏ạ̋nḩwụ̏ụ̋ḩȁűmáa̋à
x5ya33u chinesenightxẏyȁu
b^a%x4a% hindilanguageभाषाbḥāẋā
tx^5yaa33q chinesewalltxẏḥyaȁq
wa33i44ma33i44yuA33n chinesedelivery man外卖员wȁi̋mȁi̋yuạ̏n
k93l08olEla xhosaforgivexolelak̖ḷ̬olẹla
t^ye33 chinesepeacefultḥyȅ
'p97nuu hoanheadʔʘnũ'ṗ̂nuu
g^0d^08ih5a xhosadoctorgqirhagh̬ḍ̬ḥiḩa
ts%o33o33 tibetanlakeམཚོtsḥȍȍ
pei%Ca icelandicto askbeiðapeīça
'is44baq5 arabicfingerإصبع'is̬baq̇
koj4U russianskinко́жаkoȷ̈ụ
nant'a3n apache (western)chief/boss/kingnantʼánnant'àn
al'ard66 arabicearthالأرضal'ard̬
nah5la arabicpalm treeنخلةnaḩla
kt^08aza xhosacombchazakṭ̬ḥaza
p%o44o44o3nla3a33ma%3a33y thaifruitผลไม้pḥőőònlàȁmà̄ȁy
v3etA% finnishto pull/dragvetääṿetạ̄
'b06a%a44q vietnamesea boardbảng'ɓāa̋q
x5yaa33 chineseboatxẏyaȁ
tx5an thaimoonพระจันทร์txẏan
fe33i44 chineseangerfȅi̋
dE0 frenchdeerdaimdẹ̰
'uU3q vietnamesedrinkuống'uụ̀q
ECya icelandicsludgeeðjaẹçya
kolla9na italiannecklacecollanakollȧna
x4a%n6ma%sIk hindisix monthlyषाण्मासिकẋāṇmāsịk
i3i3i4bu3u3u4z6a zuluscarîbhûdlaììíbùùúẓa
tx^a%ti% hindichestछातीtxḥātī
pai33t4x4^U33U44nx4a33n chinesewhite shirt白衬衫paȉṭẋḥụ̏ụ̋nẋȁn
'eI' burmeseto sleepအိပ်'eị'
1Gga9zma hebreworgasmאורגזמהo̖ġgȧzma
ivvit inuktitutyouᐃᕝᕕᑦivvit
na44a44a3q thaimovieหนังna̋a̋àq
k%a33i44 chineseto desirekḥȁi̋
sI4k apache (western)scarsigsị́k
kO33qsi33mii33qt4x4^U33q chinesecompany name公司名称kọ̏qsȉmiȉqṭẋḥụ̏q
mdjE9nzi swahilibuildermjenzimdjẹ̇nzi
v3AlittA% finnishto transmitvälittääṿạlittạ̄
ts93In navajobonets̀ịn
n1%3133y thaia fewน้อยnò̖̄ȍ̖y
torre spanishtowertorretorre
tO33O44qh5wU33U44p%yA33A44n chinesecartoon动画片tọ̏ọ̋qḩwụ̏ụ̋pḥyạ̏ạ̋n
la44am tibetanpathལམla̋am
Gus44n arabicbranch (of a tree)غصنġus̬n
l^0I9ni5n welshstring/cordllinynl̥ïni̖n
na44aq tibetaninteriorནངna̋aq
h5awh5 arabicpeach (fruit)خوخḩawḩ
q5iC66a%m arabicbonesعظامq̇iç̂ām
minnan3dj5al tamilemailமின்னஞ்சல்minnanẏdjẏal
x5yA4A44A3nx4i33i44p%ii33q chinesedisplay显示屏xẏyạ́ạ̋ạ̀nẋȉi̋pḥiȉq
ko33u44wu33u44t4x4^O33 chineseshopping cart购物车kȍűwȕűṭẋḥọ̏
Guj frenchredrougeġuj
k6afas44 arabiccageقفصḳafas̬
i3i3i4t08e3e3eb06o zuluplan of action or methodîcéboììíṭ̬èèeɓo
modEllo italianmodelmodellomodẹllo
me4e44i3 chinesemountainmée̋ì
xEql08a xhosamoveshenxaxẹqḷ̬a
k93a4dda3ra%4 hausafate/destinyƙàddar̃ā̀k̖áddàrá̄
saku inuktituthead of harpoonᓴᑯsaku
Ed^0sU danishetchætseẹdh̬sụ
sigrdzE georgianlengthსიგრძეsigrdzẹ
man3dj5al3mul3l3aqgi tamilcarrotமஞ்சள்முள்ளங்கிmanẏdjẏaḷmuḷḷaqgi
tx'ah navajoheadweartx'ah
brt05k93Eli georgianflatბრტყელიbrt̖k̖ẹli
nI3s5tx05I4 navajoair/breezenị̀ştx̖ị́
isig^0l^08ina xhosapermanentisigxinaisigh̬ḷ̬ḥina
ka4a44u3x5ya33u44p%yA33A44n chinesefunny movie搞笑片káa̋ùxẏyȁűpḥyạ̏ạ̋n
namdvili georgianrealნამდვილიnamdvili
da%w thaistarดาวdāw
yi33ma33u44tx5yA33n chinesecloakroom衣帽间yȉmȁűtxẏyạ̏n
i3i3igd^08uub06u3u zulugrudgeī́gqubúììigḍ̬ḥuuɓùu
s99ak9 koreanbuds̭ak̰
gt08ina xhosakeep/savegcinagṭ̬ina
akkurate9ttsa italianaccuracyaccuratezzaakkuratėttsa
nan6d4u tamilcrabநண்டுnaṇḍu
ak93o%30' navajoseedak̖ò̰̄'
uuC icelandicmindúðuuç
amakl^08Egwazana xhosaseniorsamaxhegwazanaamakḷ̬ḥẹgwazana
tx^5eri koreancherry체리txẏḥeri
x5i33n chinesehappyxẏȉn
e%3' navajoclothingè̄'
'b06iU3w vietnameseto cordially givebiếu'ɓiụ̀w
tx^5a33a33 tibetanpair/coupletxẏḥȁȁ
m3asU russianfleshмя́соmẏasụ
p4a%l6a%9s4 irish (munster)palacepáláspĝālĝā̇sĝ
Gavi frenchdelightedraviġavi
kr4aun4 irish (munster)treecrannkrĝaunĝ
tE'toldjE%3t apache (western)campfiredeʼdoljéédtẹ'toldjẹ̀̄t
h114p' vietnamesemeetinghọpho̖ó̖p'
la3zza%4 hausagood flavorlazzā̀làzzá̄
d06a%3 hausasonɗáːɗà̄
iq94l08at^aq94l08at^a xhosacomplex/complicatedinkxathankxathaiq̀ḷ̬atḥaq̀ḷ̬atḥa
wa4lk93i3ya%3 hausalightningwàlƙiyāwálk̖ìyà̄
Ub^Ine%tri% hindiactressअभिनेत्रीụbḥịnētrī
fra%9iCI icelandicsciencesfræðifrā̇içị
nu44uu4 tibetanwestནུབnűuú
x5i440i0i40 tibetanimageབཞིནxẏḭ̋ḭḭ́
nuna inuktitutlandᓄᓇnuna
abbaya9re italianto bark (like dog)abbaiàreabbayȧre
p97u0 hoanoneʘ̃ũṗ̂ṵ
mann3aI tamilpeacockமஞ்ஞைmannẏaị
w^0e5nn icelandicangelica (plant)hvönnwh̬e̖nn
'irul3 tamildarkஇருள்'iruḷ
k93t08Ela xhosapleasecelak̖ṭ̬ẹla
k10k10bG frenchcucumberconcombreko̰̖ko̰̖bġ
tx5e33e33 tibetanmaster/lordརྗེtxẏȅȅ
pi4i44i3q chineseto grasppíi̋ìq
e%95i5Ca%iUI icelandicweatlhauðæfiē̖̇i̖çāiụị
sol englishsoulsoulsol
cye%5l icelandicraspþjölcyē̖l
p%u%k%a44a44a3w thaimountainภูเขาpḥūkḥa̋a̋àw
tx5U%4U44 vietnamesewaitchờtxẏụ́̄ụ̋
cyou%C icelandica nationþjóðcyoūç
e95rle%5G icelandicdestinyörlögė̖rlē̖ġ
px4i5h519dj5itx5 polishto comeprzychodzićpẋi̖ḩȯ̖djẏitxẏ
h5a33u33 chinesesoundḩȁȕ
f3ar4 irish (munster)man (male)fearfẏarĝ
gUmtx^a% hinditowelगमछाgụmtxḥā
a3x4o apache (western)thank youáhoàẋo
t^u3na3lI%30' apache (western)waterfalltúnálį́į́’tḥùnàlị̰̀̄'
i3i3it^08iib06i3i zululakeī́chibíììiṭ̬ḥiiɓìi
t4o%kri% hindibasketटोकरीṭōkrī
ei%Ci5r icelandicoatheiðureīçi̖r
da4k93i%3k93a%4 hausasecond (unit of time)dàƙīƙā̀dák̖ì̄k̖á̄
tx4tE9ri5 polishfourczterytẋtẹ̇ri̖
tx^5a33a44y thaiyesใช่txẏḥȁa̋y
djE40na40 yorubato be farjẹ̀nnàdjẹ̰́ná̰
ts%E3 navajorock/stonetsḥẹ̀
i3i4sifu3u3u4b06a zulusecretísifûbaìísifùùúɓa
Ga%4a44 vietnamesechickenġá̄a̋
t05it05vEli georgiannakedტიტველიt̖it̖vẹli
t^i5i445 vietnamesetrythửtḥi̖i̖̋
yi4i44i3nx5ii33qya4a44a3ntx5i33i44q chinesecontact lenses隐形眼镜yíi̋ìnxẏiȉqyáa̋àntxẏȉi̋q
pa'tx^o apache (western)wolfba'chopa'txḥo
v3E%xa%k% hindiindian monthवैशाखṿẹ̄xākḥ
IzE3 apache (western)medicineizeeịzẹ̀
Up%sUr hindiofficerअफसरụpḥsụr
s44aqr arabicfalconصقرs̬aqr
fayr englishfirefirefayr
Ga0k10tGe frenchto meetrencontrerġa̰ko̰̖tġe
e4e3ka30na30 yorubaclawèékánnáéèkà̰nà̰
h5aa33qpa33nx5i33i44nx5i33 chineseflight information航班信息ḩaȁqpȁnxẏȉi̋nxẏȉ
k6iktuGiak6 inuktitutmosquitoᕿᒃᑐᕆᐊᖅḳiktuġiaḳ
akx4unA%r norwegian (bokmal)a shareholderaksjonærakẋunạ̄r
tr1id welshfoottroedtro̖id
pets5asos5ko%9ats5 nahuatlcentipedepetlazolcōātlpetşasoşkō̇atş
nuk6k6aGit inuktitutto stopᓄᖅᑲᕆᑦnuḳḳaġit
sh5ludj5itx5 polishto tidy upschludzićsḩludjẏitxẏ
fE9lo englishfellowfellowfẹ̇lo
nE%44EE4 tibetandiseaseནདnẹ̋̄ẹẹ́
r3it0torO japaneselitreリットルrẏit̰torọ
k%r3iU scottish gaelicheartcridhekḥrẏiụ
hmur3ItsU russianto frownхмуритьсяhmurẏịt