github 52+tontonton

Words for

Showing all 2000 words from our word list matching pattern here. Select a specific language if you would like to focus on one, or try to pronounce words from a variety of languages.

ms1p%li1 georgianworldმსოფლიოmso̖pḥlio̖
cI'pI4q burmesetreeသစ်ပင်cị'pị́q
kOO33x4i33i44h5wU33U44 chineseformat格式化kọọ̏ẋȉi̋ḩwụ̏ụ̋
iqd^081nd1 xhosabrainingqondoiqḍ̬ḥo̖ndo̖
a0vwaye frenchto sendenvoyera̰vwaye
andza georgianmastანძაandza
bu3kka%4 hausagrass hutbukkā̀bùkká̄
iqd^08ayi xhosajaringqayiiqḍ̬ḥayi
mi33i44q chineselifemȉi̋q
a0plUG frenchscaleampleura̰plụġ
tx^5u33a44 thaitimeชั่วtxẏḥȕa̋
uUg5In3Uh5 irish (munster)lonelyuaigneachuụgẏịnẏụḩ
yIya%0 apache (western)eatyiyąąyịyā̰
saic welshsevensaithsaic
tx5U4U44w vietnamesepartychầutxẏụ́ụ̋w
xlaqU germansnakeschlangexlaqụ
t6n4a%0h irish (munster)to fatiguetnáithtĝnĝā̰h
x5ya4a44a3q chineseto thinkxẏyáa̋àq
Ob5Ij4da9t5 russianto persuadeубеждатьọbẏịȷ̈dȧtẏ
pI4qlE4 burmeseseaပင်လယ်pị́qlẹ́
t4x4wa4a44i3 chineseto waddleṭẋwáa̋ì
ammatti finnishprofessionammattiammatti
umbiiz6i zulucelebrationuḿbhidliumbiiẓi
i3i3iql^08i zuludirtíngxiììiqḷ̬ḥi
fr5o%tU norwegian (bokmal)a raftflåtefṛōtụ
mi%44i44i3 thaibearหมีmi̋̄i̋ì
pun6iyam tamilvirtueபுண்ணியம்puṇiyam
xEmt^h5vEva georgianaccident/chanceშემთხვევაxẹmtḥḩvẹva
maC66alla arabicumbrellaمظلةmaç̂alla
k99ot0 koreanflowerk̭ot̰
tiGiganiak6 inuktitutarctic foxᑎᕆᒐᓂᐊᖅtiġiganiaḳ
p%a koreanonionpḥa
v3AlittA% finnishto transmitvälittääṿạlittạ̄
p99op99o koreankiss뽀뽀p̌op̌o
tx05iantx05vEla georgianantჭიანჭველაtx̖iantx̖vẹla
pya33ut4x4yU4U44U3ntaa33a33a44n chinesestandard answer标准答案pyȁuṭẋyụ́ụ̋ụ̀ntaȁȁa̋n
i3i3i4d^08a3a3awe zuluheroîqháweììíḍ̬ḥààawe
fEG frenchto dofairefẹġ
glaswEl^0d welshgrassglaswelltglaswẹl̥d
g^Ur5 hindihouseघरgḥụṛ
ta%a44y vietnamesedownloadtảitāa̋y
sa0dal frenchsandal footwear^sandalessa̰dal
tI%3k93o0x navajoyeasttị̀̄k̖o̰x
u3u3us5u zulurippleū́hluùùuşu
noo44 vietnameseboomnổnoő
diko9d englishdecodedecodedikȯd
f3e%r4 irish (munster)grassféarfẏērĝ
he5i5st icelandicautumn/fallhausthe̖i̖st
kiaktisimayuk6 inuktitutsweatᑭᐊᒃᑎᓯᒪᔪᖅkiaktisimayuḳ
faOnde9Ixn englishfoundationfoundationfaọndėịxn
mat66bax arabickitchenمطبخmat̬bax
muxi5rra amharicwedderሙሽራmuxi̖rra
a%skats5 nahuatlantazcatlāskatş
gGa%s germangrassgrasgġās
t^yAA33n chinesecavetḥyạạ̏n
me44e tibetanfireམེme̋e
da%3'i4ra%3 hausacircledā'ìr̃ādà̄'írà̄
gandzi georgiantreasureგანძიgandzi
plussa icelandicblouseblússaplussa
k3haun scottish gaelicheadceannkẏhaun
ma%kauka9u hawaiiancompetencemākaukaumākaukȧu
tot^s5'IjIh5I%3 apache (western)green/bluedotłʼizhihíítotḥş'ịjịḩị̀̄
ko4tx05I4t^a4s5 apache (western)ceremonygochʼitałkótx̖ị́tḥáş
tx5a3 burmeseto hearကြားtxẏà
EtG frenchto beêtreẹtġ
x4U33qh5woo33 chineselife/existence生活ẋụ̏qḩwoȍ
yau33k%O33O44qtx^5i33i44 chineseremote control遥控器yaȕkḥọ̏ọ̋qtxẏḥȉi̋
d6I9n3U irish (munster)humanduinedĝïnẏụ
sO4a44 thaimatเสื่อsọ́a̋
ra3a33k9 thailoveรักràȁk̰
gIft englishgiftgiftgịft
x5i33n chinesehappyxẏȉn
x4Ex5sEt polishsix hundredsześćsetẋẹxẏsẹt
ntxo0' apache (western)badnchǫʼntxo̰'
tx5a33a44 tibetanironལྕགསtxẏȁa̋
kyI9Cya icelandicgoddessgyðjakyïçya
bi5tx5 polishto bebyćbi̖txẏ
tx5yee33kwo4o44o3 chineseresult结果txẏyeȅkwóőò
ci95r%9ka icelandicto dryþurrkacï̖r̊ka
to%44otx5e33e33 tibetandiamondརྡོ་རྗེtő̄otxẏȅȅ
h5a9ya hebrewanimalחַיָּהḩȧya
ka33u33su33u44kO33qlu33u44 chinesehighway高速公路kȁȕsȕűkọ̏qlȕű
fspi95h3IvUt5 russianto flashвспыхиватьfspï̖hẏịvụtẏ
tx^Utri% hindiumbrellaछतरीtxḥụtrī
maika'i hawaiiangoodnessmaikaʻimaika'i
ke3305e3305t4x4^o33o44k9 tibetanrare jewel/godདཀོན་མཆོགkḛ̖̏ḛ̖̏ṭẋḥȍők̰
kaka9wats5 nahuatlcacao/cacao beancacahuatlkakȧwatş
na'Ixo30' apache (western)lizardnaʼishǫ́ʼna'ịxò̰'
Ga0k10tGe frenchto meetrencontrerġa̰ko̰̖tġe
kotx5u koreanpepper고추kotxẏu
we33i33 chinesepowerwȅȉ
r%9e5i5i5n icelandiclavahraunr̊e̖i̖i̖n
1b1ba georgianspiderობობაo̖bo̖ba
kreIv englishcravecravekreịv
tx^5a3a33y thaito useใช้txẏḥàȁy
tx^5you33 chinesespeartxẏḥyoȕ
Ekk icelandiceggeggẹkk
ba%0s navajohoopbā̰s
p%Uli% hindipodफलीpḥụlī
pa0 frenchpeacockpaonpa̰
ftx4Ex5n3E polishearlywcześnieftẋẹxẏnẏẹ
p%o44o44o3nla3a33ma%3a33y thaifruitผลไม้pḥőőònlàȁmà̄ȁy
ko4o44t0 thaiinscriptionกฎkóőt̰
p%ainEp%Ol3 koreanpineapple파인애플pḥainẹpḥọḷ
s5Et'e%x apache (western)charcoalłetʼeeshşẹt'ēx
iql08agu xhosawarthoginxaguiqḷ̬agu
ba3k93i%3 hausablack/darkbaƙībàk̖ì̄
k%a3a33rO3O33ha4a44 thaihomeคฤหkḥàȁrọ̀ọ̏háa̋
ts%i33i44 tibetanword/phraseཚིགtsḥȉi̋
gwees5d welshgrassgwelltgweeşd
tx05Uw amharicsaltጨውtx̖ụw
'b06a%3a33wq5 vietnamesestormbão'ɓà̄ȁwq̇
rUssma9tr3IvUt5 russianto considerрассматриватьrụssmȧtrẏịvụtẏ
fra%9iCI icelandicsciencesfræðifrā̇içị
so33o33pa33a33 tibetana scoutསོ་པsȍȍpȁȁ
saku inuktituthead of harpoonᓴᑯsaku
t00aq koreanearthṱaq
kaxits5 nahuatlbowlcaxitlkaxitş
nuliak6 inuktitutwifeᓄᓕᐊᖅnuliaḳ
y%9A%9n6U norwegian (bokmal)a nucleuskjerneyh̬ạ̄̇ṇụ
bre%5 norwegian (bokmal)breadbrødbrē̖
p93ik93nik93i georgianpicnicპიკნიკიp̀ik̖nik̖i
pisan6d4am tamilstomachபிசண்டம்pisaṇḍam
e'e%9kats5 nahuatlair/windehēcatle'ē̇katş
t14l^0a4qye3 burmeserevolutionတော်လှန်ရေtó̖l̥áqyè
k%wa33q chinesebasketkḥwȁq
p%rtxh5ili georgianclawფრჩხილიpḥrtxḩili
t4x4E%44EE4 tibetanfruitའབྲསṭẋẹ̋̄ẹẹ́
x5i4i44i3x4o4o44u3t4x4^ii33 chinesewashbasin洗手池xẏíi̋ìẋóőùṭẋḥiȉ
si5G frenchsure/certainsûrsi̖ġ
a%Catl icelandicnobilityaðallāçatl
kal3l3am tamilstealthகள்ளம்kaḷḷam
ga3gga%3fa%3 hausabateleur eaglegaggāfāgàggà̄fà̄
ma%44a44a3 thaidogหมาma̋̄a̋à
f3ag irish (munster)lengthfeadhfẏag
q5ana9n hebrewa cloudענןq̇anȧn
wa4lk93i3ya%3 hausalightningwàlƙiyāwálk̖ìyà̄
me4e44i3 chinesemountainmée̋ì
'onpadu tamilnineஒன்பது'onpadu
mEE4' vietnamesemothermẹmẹẹ́'
byE0vUni5 frenchwelcomebienvenuebyẹ̰vụni̖
trI9ki5r icelandicdrink/beveragedrykkurtrïki̖r
h5x41u0wx4tx4 polishbeetlechrząszczḩẋo̖ṵwẋtẋ
t4x4i%445i5 tibetansnakeསྦྲུལṭẋi̖̋̄i̖
ka33u33lou33ta33a44x4a33a44 chinesehigh-rise building高楼大厦kȁȕloȕtȁa̋ẋȁa̋
tu%ga%k6 inuktitutivory tuskᑑᒑᖅtūgāḳ
t^u3na3lI%30' apache (western)waterfalltúnálį́į́’tḥùnàlị̰̀̄'
Ga%ba arabicforestغابةġāba
h5ah5ak693 nuxalkgoosexaxaq'ḩaḩaḳ̖
msgavsi georgianalikeმსგავსიmsgavsi
x5ya33a44qp%ii33ts%a33 chineseeraser橡皮擦xẏyȁa̋qpḥiȉtsḥȁ
t^ok99i koreanrabbit토끼tḥok̭i
ts93Uhay amharicsunፀሐይts̀ụhay
'avza9m hebrewbuckle (of a belt)אבזם'avzȧm
r3Ib5e95nUk russianchildребёнокrẏịbẏė̖nụk
n3i33i33qtx5e tibetancompassionསྙིང་རྗེnẏȉȉqtxẏe
h5axpItI3 apache (western)quailhashbidíḩaxpịtị̀
axma9 hebrewblame/faultאשמהaxmȧ
lo44o tibetanyearལོlőo
cEkn icelandicservantþegncẹkn
Gi95kUn germanback (body)rückenġï̖kụn
wI9zdUm englishwisdomwisdomwïzdụm
ca%k icelandicroofþakcāk
i3i3is5aas5a zulubranch (of a tree)ī́hlahlaììişaaşa
t4x4^u33u44li4i44i3wU33U44nt^ii33 chinesesolving issues处理问题ṭẋḥȕűlíi̋ìwụ̏ụ̋ntḥiȉ
siq englishsingsingsiq
na%4ye%3' navajomonster/foreign godná̄yè̄'
IGa3l apache (western)bellsighálịġàl
s5I3kai apache (western)whitełigaişị̀kai
pa%4a44 thaiforestป่าpá̄a̋
s5U9gad welsheyellygadşụ̇gad
tutIs5h5Is5I apache (western)coffeetudiłhiłitutịşḩịşị
tx^a%ti% hindichestछातीtxḥātī
bi5tx05a amharicyellowብጫbi̖tx̖a
sik6inik6 inuktitutsunᓯᕿᓂᖅsiḳiniḳ
ne4ka3Oq burmeseto be wellနေကောင်nékàọq
tx5E4E44 vietnameseteachètxẏẹ́ẹ̋
t^u44uu4 tibetantoxinདུགtḥűuú
behema9 hebrewbeast/animal (usually domesticated)/livestockבהמהbehemȧ
blUd englishbloodbloodblụd
iq94t08ukukt^a xhosainformationinkcukuchaiq̀ṭ̬ukuktḥa
na%l'E%s5I3 apache (western)duck animalnaalʼeełínāl'ẹ̄şị̀
mo44ot4x4a33a44 tibetancarམོ་ཊmőoṭẋȁa̋
kO33qtswo33o44 chinesework/job工作kọ̏qtswȍő
plant welshchildplantplant
wOd englishwouldwouldwọd
u3u3u4gd^08o3o3o4zi zuluinspirationûgqôziùùúgḍ̬ḥòòózi
nastE9mpstf1 polishprecedencenastępstwonastẹ̇mpstfo̖
t^e44ee4p9 tibetanbookདེབtḥe̋eép̃
matt66a%t66 arabicrubberمطاطmatt̬āt̬
axpa9 hebrewgarbageאשפהaxpȧ
d06i3go%4 hausaa dropɗigṑɗìgó̄
i3i3igd^08uub06u3u zulugrudgeī́gqubúììigḍ̬ḥuuɓùu
pE3x apache (western)knifebeshpẹ̀x
tyA33A44nh5wU33U44h5a33u44ma4a44a3 chinesephone number电话号码tyạ̏ạ̋nḩwụ̏ụ̋ḩȁűmáa̋à
Uqgu%t4^a% hindithumbअंगूठाụqgūṭḥā
mada9q5 hebrewscienceמדעmadȧq̇
h1144y vietnameseaskhỏiho̖ő̖y
zdy1n3tx5 polishto removezdjąćzdyo̖nẏtxẏ
tx5yA33A44nx4U33ntx5ya33ulyA33A44n chinesefitness coach健身教练txẏyạ̏ạ̋nẋụ̏ntxẏyȁulyạ̏ạ̋n
nixba9q5 hebrewto swear/to promiseנשבעnixbȧq̇
vm3ex4i5vUtsU russianto interfereвме́шиватьсяvmẏeẋi̖vụtsụ
tx05aGi georgianchandelierჭაღიtx̖aġi
s44awt arabicvoiceصوتs̬awt
ian scottish gaelicbirdeunian
fyatl icelandicmountainfjallfyatl
q5as44an arabicstickعصاq̇as̬an
m3asU russianfleshмя́соmẏasụ
vE0 frenchwinevinvẹ̰
pUrIb^a%x4a% hindidefinitionपरिभाषाpụrịbḥāẋā
wa%33a33mo44o tibetanfoxཝ་མོwȁ̄ȁmőo
pa4a44u3 chinesejewelpáa̋ù
pa'aki%ki% hawaiiandifficultpaʻakīkīpa'akīkī
hay englishhihihay
i95rittA% finnishto tryyrittääï̖rittạ̄
guk93d08ula xhosaturnguqulaguk̖ḍ̬ula
qgi9ri swahiliwarthogngiriqgïri
Ent1m1l19gya hebrewentomologyאנטומולוגיהẹnto̖mo̖lȯ̖gya
amik6 inuktitutpeltᐊᒥᖅamiḳ
d^Un hindifundsधनdḥụn
s5a33a33 tibetangod/dietyལྷşȁȁ
ma4a44y thainewใหม่máa̋y
p97a4a taachildʘàaṗ̂áa
su44u44a3y thaibeautifulสวยsűűày
Ur5t^a%t hindimeaningअर्थातụṛtḥāt
x5yA33A44nx5ya33a44q chinesephenomenon现象xẏyạ̏ạ̋nxẏyȁa̋q
t^e%3h navajovalleytḥè̄h
ba5x4tU norwegian (bokmal)a brushbørsteba̖ẋtụ
te44ele33e44 tibetanbliss and happinessབདེ་ལེགསte̋elȅe̋
p%ai33 chineseraftpḥaȉ
ts5'e3'kona'a3I3 apache (western)moontłʼéʼgonaʼáítş'è'kona'àị̀
korreo spanishmailcorreokorreo
x5yo33u33 chineseprotectionxẏyȍȕ
da%w thaistarดาวdāw
fa33qx4i33i44 chinesepath/plan方式fȁqẋȉi̋
'd06i vietnamesegođi'ɗi
gargari georgianapricotგარგარიgargari
tasik6 inuktitutlakeᑕᓯᖅtasiḳ
s5o3k apache (western)fishłógşòk
alE3 yorubanightalẹ́alẹ̀
k6amuti%k inuktitutsledᖃᒧᑏᒃḳamutīk
x5yOO33q chinesebearxẏyọọ̏q
b^a%x4a% hindilanguageभाषाbḥāẋā
x4UU33ntx5i33qx5i33i44t^O4O44O3q chinesenervous system神经系统ẋụụ̏ntxẏȉqxẏȉi̋tḥọ́ọ̋ọ̀q
ta3a3ta33a44q tibetanview/viewpointལྟ་སྟངསtààtȁa̋q
kr4aun4 irish (munster)treecrannkrĝaunĝ
k693ba georgianjawყბაḳ̖ba
to33o33 tibetanfoodལྟོtȍȍ
t^o%k hindibulkथोकtḥōk
'd06aaa4' vietnamesea bulletđạn'ɗaaá'
ei%mi5r icelandicsteam/vaporeimureīmi̖r
na5f frenchnineneufna̖f
zon englishzonezonezon
d5ImUnstr3i9rUvUt5 russianto demonstrateдемонстрироватьdẏịmụnstrẏïrụvụtẏ
tx^5a33a33 tibetanpair/coupletxẏḥȁȁ
1k93eane georgianoceanოკეანეo̖k̖eane
i3i3il^08iib06a zulumakeshift hutī́xhibaììiḷ̬ḥiiɓa
nE%33E33tx5i%5 tibetaninformationགནས་ཚུལnẹ̏̄ẹ̏txẏī̖
v3eqga%yam tamilonionவெங்காயம்ṿeqgāyam
gra5nnt norwegian (bokmal)greengrøntgra̖nnt
preitt icelandicwidthbreiddpreitt
t4x4u44ukE%33E44k3a44aa4 tibetanto thunderའབྲུག་སྐད་རྒྱགṭẋűukẹ̏̄ẹ̋kẏa̋aá
p%i33q chinesegracefulpḥȉq
tx5113 vietnamesedogchótxẏo̖ò̖
addio italiangoodbyeaddioaddio
pu33u33ti33i33 tibetanscriptureཔོ་ཏིpȕȕtȉȉ
menv3el3l3i tamilcobaltமென்வெள்ளிmenṿeḷḷi
lO44O44a3q thaiyellowเหลืองlọ̋ọ̋àq
q5as44i%r arabicjuiceعصيرq̇as̬īr
tx5e33e33 tibetanmaster/lordརྗེtxẏȅȅ
isikl^081b1 xhosatoolisixhoboisikḷ̬ḥo̖bo̖
u3uhha3a3afu zuluhalfúhháfuùuhhààafu
akka9do italianakkadianaccadoakkȧdo
djUma%na% hindiperiodजमानाdjụmānā
'b06i5U3m vietnamesebuterflybướm'ɓi̖ụ̀m
t05ub amharicbrick/tileጡብt̖ub
'uh5t66ubu%t66 arabicoctopusأخطبوط'uḩt̬ubūt̬
h5ala nuxalkfernxalaḩala
Gura%b arabiccrowغرابġurāb
t^133144ykham thaispeechถ้อยคำtḥȍ̖ő̖ykham
tye9rra spanishlandtierratyėrra
dja%nbu%dj^kUr hindiintentionallyजानबूझकरdjānbūdjḥkụr
mifta%hh arabickeyمفتاحmiftāhh
pei%Ca icelandicto askbeiðapeīça
sahha%ba arabiccloudسحابةsahhāba
wa9y2 englishwirewirewȧyu̖
Ed^0sU danishetchætseẹdh̬sụ
kurssi finnishcourse/classkurssikurssi
kOntrA9st englishcontrastcontrastkọntrạ̇st
lo33o33 tibetanmind/awarenessབློlȍȍ
amakl^08Egwazana xhosaseniorsamaxhegwazanaamakḷ̬ḥẹgwazana
tx5yA33A44nx4U33nfaa33q chinesegym健身房txẏyạ̏ạ̋nẋụ̏nfaȁq
hip931p931t05ami georgianhippoჰიპოპოტამიhip̀o̖p̀o̖t̖ami
parC icelandicedgebarðparç
t^e%s5 navajoreedtḥēş
t00a9al3gi koreanstrawberry딸기ṱȧaḷgi
sa%d^na% hindimeditationसाधनाsādḥnā
kr5a%gU norwegian (bokmal)complaintklagekṛāgụ
p97h5ui hoantailʘxuiṗ̂ḩui
sa30 navajoold agesà̰
di5mmUt amhariccatድመትdi̖mmụt
k%UttxUr hindimuleखच्चरkḥụttxụr
nata30 apache (western)cornnadą́ʼnatà̰
la33a33 tibetansoul/spiritབླlȁȁ
Ebi3 yorubafamilyẹbíẹbì
k3a3a4u hausabeautykyâukẏàáu
su%9nnitella finnishto designsuunnitellasū̇nnitella
rumma%n arabicpomegranateرمانrummān
kye5e5v icelandicgiftgjöfkye̖e̖v
ma%33a44k9 thaia lotมากmȁ̄a̋k̰
alu%t inuktitutspoonᐊᓘᑦalūt
Gei5siG frenchto succeed at somethingréussirġei̖siġ
pI4k apache (western)bellybigpị́k
sinnitellA finnishto hang onsinnitelläsinnitellạ
h5aa33qpa33nx5i33i44nx5i33 chineseflight information航班信息ḩaȁqpȁnxẏȉi̋nxẏȉ
tx^5a4a44nu44a3n thaicorridorฉนวนtxẏḥáa̋nűàn
na4Iqa4qdj5a3 burmeseforeign countryနိုင်ငံခြာnáịqáqdjẏà
in3tx5i tamilgingerஇஞ்சிinẏtxẏi
1l13ru0 yorubagodọlọ́runo̖lò̖rṵ
tsn1bili georgiandistinguishedცნობილიtsno̖bili
tx5erf3 russianwormчервьtxẏerfẏ
lii33nyu33u44tx5yA33n chineseshower room淋浴间liȉnyȕűtxẏyạ̏n
sa%9v3utta% finnishto reachsaavuttaasā̇ṿuttā
u3ub06umto3o3o4ti zulusweetnessúbumtôtiùuɓumtòòóti
i3i3ihhoog06o zuluchicken coupī́hhokoììihhooɠo
t05it05vEli georgiannakedტიტველიt̖it̖vẹli
O9Urk scottish gaelichornadharcọ̇ụrk
k6immik inuktitutdogᕿᒻᒥᒃḳimmik
da4k93i%3k93a%4 hausasecond (unit of time)dàƙīƙā̀dák̖ì̄k̖á̄
jak93Et05i georgianjacketჟაკეტიjak̖ẹt̖i
k%a33a33qpa33a33 tibetanhouseཁང་པkḥȁȁqpȁȁ
l5e%n3U irish (munster)shirtléinelẏēnẏụ
kakini%t inuktituttattooᑲᑭᓃᑦkakinīt
arroz spanishricearrozarroz
pa'aka9i hawaiiansaltpaʻakaipa'akȧi
Uttx^a% hindigoodअच्छाụttxḥā
la%3a33y vietnameseinterestlãilà̄ȁy
mUn6i% hindigemमणिmụṇī
v5Ir3O9fkU russianrope (chord)верёвкаvẏịrẏọ̇fkụ
i3i3i4l08u3u3u4g06u zulucrowdîxûkuììíḷ̬ùùúɠu
te44ewa33a33 tibetanblissབདེ་བte̋ewȁȁ
iql^081wa xhosabagingxowaiqḷ̬ḥo̖wa
pistn icelandicwonder/marvelbýsnpistn
sl6u9x4Ut5 russianto listenслу́шатьslĝu̇ẋụtẏ
pronssi finnishbronze (metal)pronssipronssi
k6amhh arabicwheatقمحḳamhh
da5i5v3U norwegian (bokmal)to placatedøyveda̖i̖ṿụ
na3a33m thaiwaterน้ำnàȁm
pU33U44n chinesedustpụ̏ụ̋n
r%91ss icelandichorsehrossr̊o̖ss
t66a%bak6 arabiclarge brick/tileطابقt̬ābaḳ
a3x4o apache (western)thank youáhoàẋo
klAud englishcloudcloudklạud
a%'ka9ts5an nahuatlreed bedācatlanā'kȧtşan
torre spanishtowertorretorre
j4E9n3xyInU russianwomanже́нщинаȷ̈ẹ̇nẏxyịnụ
pets5asos5ko%9ats5 nahuatlcentipedepetlazolcōātlpetşasoşkō̇atş
tx5yo4o44u3 chineseblack jadetxẏyóőù
k%O9l5U scottish gaelicforestcoillekḥọ̇lẏụ
gt^h51vt^ georgianplease (formal)გთხოვთgtḥḩo̖vtḥ
niGiyuk6 inuktitutto eatᓂᕆᔪᖅniġiyuḳ
y%9EmpU norwegian (bokmal)a giantkjempeyh̬ẹmpụ
b1n thaiballบอลbo̖n
laa33n chinesemistlaȁn
a0syE0 frenchancientanciena̰syẹ̰
p%o33o33lo33o33 tibetanballཔོ་ལོpḥȍȍlȍȍ
sI3qza3 burmeseto thinkစဉ်းစားsị̀qzà
pEttI icelandiccamp bedbeddipẹttị
r%9Edi5n welshfernsrhedynr̊ẹdi̖n
isi3i3igd^08i zulusound of footstepsisígqiisììigḍ̬ḥi
a33ntx^5yuA33n chinesesafe/secure安全ȁntxẏḥyuạ̏n
dj1h5i georgianstickჯოხიdjo̖ḩi
pe9Gah5 hebrewflowerפֶּרַחpėġaḩ
kore9gto spanishcorrectcorrectokorėgto
ta3Oqba4q burmeseto apologizeတောင်းပန်tàọqbáq
tx^5a44alo33o33 tibetantea leafཇ་ལོtxẏḥa̋alȍȍ
a4kpa3 yorubascaràpáákpà
k6afas44 arabiccageقفصḳafas̬
nuna inuktitutlandᓄᓇnuna
p%I%txI apache (western)(bird) swallowpiishipḥị̄txị
t4x4^UU33qkO33qrUU33nx4i33i44 chinesesuccessful person成功人士ṭẋḥụụ̏qkọ̏qrụụ̏nẋȉi̋
sO33a44 thaishirtเสื้อsọ̏a̋
'an vietnameseeatăn'an
t^u3 apache (western)watertḥù
t4x4^aa33pe33i33tyA33A44n chinesetea coaster茶杯垫ṭẋḥaȁpȅȉtyạ̏ạ̋n
nik6i inuktitutfoodᓂᕿniḳi
m3I9nA9t5 russianto swapменятьmẏïnạ̇tẏ
i3i3i4t08i3i3it08i zuluearringîcíciììíṭ̬ììiṭ̬i
raGi%f arabicloafرغيفraġīf
tx^5yaa33q chinesewalltxẏḥyaȁq
xa%30' navajosunshinexà̰̄'
d^4o%l hindidrumढोलḍḥōl
a4lu4b13sa4 yorubaonionàlùbọ́sàálúbò̖sá
not englishnotenotenot
tx^5e33e33ma33a33le33e44p9 tibetanbutterflyཕྱེ་མ་ལེབtxẏḥȅȅmȁȁlȅe̋p̃
k93t^08ukumisa xhosatouchchukumisak̖ṭ̬ḥukumisa
'abyad66 arabicwhiteأبيض'abyad̬
dUmE0 frenchtomorrowdemaindụmẹ̰
lamaq5a arabicto shineلمعlamaq̇a
2e9IvOn englishravenravenu̖ėịvọn
prEka icelandica slopebrekkaprẹka
akkade9re italianto happenaccadéreakkadėre
s44ahhra%' arabicdesertصحراءs̬ahhrā'
zi35i335 vietnamesekeepgiữzì̖ȉ̖
kUnsE9ptxuwUlayz englishconceptualizeconceptualizekụnsẹ̇ptxuwụlayz
avveni9re italianto occuravvenìreavvenïre
okko9rrere italianto needoccórrereokkȯrrere
px4i5h519dj5itx5 polishto comeprzychodzićpẋi̖ḩȯ̖djẏitxẏ
ts5o30' apache (western)birddlǫ́ʼtşò̰'
li5ke norwegian (bokmal)happinesslykkeli̖ke
k6ilalugak6 inuktitutbeluga whaleᕿᓚᓗᒐᖅḳilalugaḳ
sykG frenchsugarsucresykġ
t4x4^wa33i33 chineseto kneadṭẋḥwȁȉ
x4U33qri33i44wu4u44u3h5we33i44 chinesebirthday party生日舞会ẋụ̏qrȉi̋wúűùḩwȅi̋
mE9j2 englishmeasuremeasuremẹ̇ju̖
pGi frenchprizeprixpġi
ya9'aG hebrewforestיַעַרyȧ'aġ
ts93I3'I% navajomosquitots̀ị̀'ị̄
dja%sI3la3xa3 apache (western)earingsjaasíláhádjāsị̀làxà
h114p' vietnamesemeetinghọpho̖ó̖p'
marro9ne italianbrownmarronemarrȯne
akx4unA%r norwegian (bokmal)a shareholderaksjonærakẋunạ̄r
na44a44a3q thaimovieหนังna̋a̋àq
tx^5i4i44i3n chinesebrighttxẏḥíi̋ìn
q5a%m arabicyearعامq̇ām
Ep931k%a georgianepochეპოქაẹp̀o̖kḥa
pyA33A44nli33i44tyA33A44n chineseconvenience store便利店pyạ̏ạ̋nlȉi̋tyạ̏ạ̋n
la9h5ats hebrewpressureלַחַץlȧḩats
tsuu33tx^5you33yuA33n chinesesoccer player足球员tsuȕtxẏḥyoȕyuạ̏n
deIt englishdatedatedeịt
n1%3133q thaiyounger siblingน้องnò̖̄ȍ̖q
isa3a3anz6a zuluhandisándlaisààanẓa
'd06aam vietnamesecrabđam'ɗaam
mat4pa%n6d4am tamilearthen vesselமட்பாண்டம்maṭpāṇḍam
ka%ktuk6 inuktituthungryᑳᒃᑐᖅkāktuḳ
yi44itsi33i44 tibetansoapཡི་ཙིyi̋itsȉi̋
ukukd^08uba xhosadrive/pushukuqhubaukukḍ̬ḥuba
a4ya4 yorubachest (body)àyàáyá
e%5n3 norwegian (bokmal)an eagleørnē̖nẏ
igivE georgiansameიგივეigivẹ
h5OO33q chineserainbowḩọọ̏q
tiqgal3 tamilmonthதிங்கள்tiqgaḷ
t^UmI3qdj514 burmesefried riceထမင်း‌ကြော်tḥụmị̀qdjẏó̖
t4x4^waa33q chinesebedṭẋḥwaȁq
dAnts englishdancedancedạnts
fIrC icelandica distancefirðfịrç
ph1t^1li georgianleafფოთოლიpho̖tḥo̖li
li44i tibetanpearལིli̋i
nitx05i georgiantalentნიჭიnitx̖i
na%4ta%30' navajocornná̄tà̰̄'
la0 burmesemoonla̰
n13qba4 yorubanumbernọmbanò̖qbá
fi5kl icelandicbirdfuglfi̖kl
mi3 burmesefireမီးmì
a5vG frenchworkœuvrea̖vġ
'ahhmar arabicredأحمر'ahhmar
l^0i%v welshsaw (tool)llifl̥īv
ya%' apache (western)skyyaaʼyā'
hE0g55a4 yorubato be beautifulhẹngwàhẹ̰gẇá
'il koreanone'il
ik693o georgianto beიყოiḳ̖o
tx^5ii33qk%wa33a44q chinesecircumstances情况txẏḥiȉqkḥwȁa̋q
pa5G frenchfearpeurpa̖ġ
g55a3ggo4 hausapaternal auntgwaggògẇàggó
min3dj5u tamilto exceedமிஞ்சுminẏdjẏu
huC icelandicskinhúðhuç
ts93Elits93adi georgianyearწელიწადიts̀ẹlits̀adi
l^0avar welshvocalllafarl̥avar
a'we9txts5i nahuatldewahhuechtlia'wėtxtşi
osoma93'ts5i nahuatlmonkeyozomahtliosomà̇'tşi
ta%30' navajocorntà̰̄'
x5yaa33 chineseboatxẏyaȁ
za4a44yq vietnameseto reserve fordànhzáa̋yq
tuvak6 inuktitutsea iceᑐᕙᖅtuvaḳ
n113y vietnamesespeaknóino̖ò̖y
b^a%x4Un6 hindispeechभाषणbḥāẋụṇ
pr1tti5r icelandicspikebroddurpro̖tti̖r
'akkul3 tamilarmpitஅக்குள்'akkuḷ
'di%5v3o%t norwegian (bokmal)very wetdyvåt'dī̖ṿōt
swaa3 vietnamesedeletexoáswaà
masso9ne italianfree masonmassonemassȯne
isikd^08am1 xhosafruitisiqhamoisikḍ̬ḥamo̖
vi5di5ha9t5 russianto exhaleвыдыхатьvi̖di̖hȧtẏ
vayb englishvibevibevayb
nuk6k6aGit inuktitutto stopᓄᖅᑲᕆᑦnuḳḳaġit
a0pul frenchlight bulbampoulea̰pul
t66aq5a%m arabicfoodطعامt̬aq̇ām
tEkk norwegian (bokmal)deck (nautical)dekktẹkk
pi4i44i3q chineseto grasppíi̋ìq
juG frenchdayjourjuġ
djih5vi georgiangoatჯიხვიdjiḩvi
nah5a9x hebrewsnakeנָחָשׁnaḩȧx
q94d08oq94d08oza xhosaknocknkqonkqozaq̀ḍ̬oq̀ḍ̬oza
tx^5I' burmeseto loveချစ်txẏḥị'
t^a3wo4x apache (western)bubbletáwoshtḥàwóx
sp2iq englishspringspringspu̖iq
'b06iU44n vietnamesebeachbiển'ɓiụ̋n
x4i4i44i3yO33O44q chineseuse使用ẋíi̋ìyọ̏ọ̋q
nUgrUj4da9t5 russianto rewardнаграждатьnụgrụȷ̈dȧtẏ
tve%5l icelandicstay (noun)dvöltvē̖l
1rmi5r icelandicwormormuro̖rmi̖r
loO' burmeseto makeလုပ်loọ'
k93d081nda xhosaunderstandqondak̖ḍ̬o̖nda
tUya3Cu4dj5i3 burmesejudge (person)တရားသူကြီးtụyàçúdjẏì
ma3a33le3e33t0 thaiseedเมล็ดmàȁlèȅt̰
kd^08a xhosaonlyqhakḍ̬ḥa
tx^5a%33a44q thaitechnicianช่างtxẏḥȁ̄a̋q
kE%33E44 tibetanlanguage/speechསྐདkẹ̏̄ẹ̋
abdjari georgianarmorაბჯარიabdjari
10du30 yorubayearodúno̰̖dṵ̀
k%op99ul3s99o koreanrhino코뿔소kḥop̌uḷs̭o
qge swahiliscorpionngeqge
k%o33o33lo33o33 tibetanwheelའཁོར་ལོkḥȍȍlȍȍ
A9ksEs englishaccessaccessạ̇ksẹs
ko44o tibetandoorསྒོkőo
kEsty10 frenchquestionquestionkẹstyo̰̖
sE90f1ni frenchsymphonysymphoniesẹ̰̇fo̖ni
qt08iphisa xhosado lessnciphisaqṭ̬iphisa
tx5a44a tibetanrainbowའཇའtxẏa̋a
kObob amharicstarኮኮብkọbob
iglu inuktituthouseᐃᒡᓗiglu
tx0514x navajobugtx̖ó̖x
te4Iq burmesecloudတိမ်téịq
kv3InU norwegian (bokmal)a womankvinnekṿịnụ
gdj5Ex5 polishsomewheregdzieśgdjẏẹxẏ
bi3xi3ya%4 hausatreebishiyā̀bìxìyá̄
nyE%3 apache (western)difficultnyeeʼnyẹ̀̄
to44oqt4x4e tibetandemon/ghostགདོན་འདྲེtőoqṭẋe
l6a%h5 irish (munster)pleasant/sweetláchlĝāḩ
ulluGiak6 inuktitutstarᐅᓪᓗᕆᐊᖅulluġiaḳ
E%CU danishto eatædeẹ̄çụ
ko%9ats5 nahuatlsnakecoatlkō̇atş
fyA%re norwegian (bokmal)low tidefjærefyạ̄re
'b06aa44y vietnamesesevenbảy'ɓaa̋y
d06a%3 hausasonɗáːɗà̄
t4x4^i44i tibetanto write/drawའབྲིṭẋḥi̋i
t4x4a33u44 chineseomenṭẋȁű
l1fd danishairluftlo̖fd
we33i44x4U33qt4x4i4i44i3 chinesetoilet paper卫生纸wȅi̋ẋụ̏qṭẋíi̋ì
di%n arabicreligionدينdīn
sitwa9yE0 frenchcitizencitoyensitwȧyẹ̰
swa%4a44y vietnamesemangoxoàiswá̄a̋y
tsE4n%9txo3' apache (western)bouldertsénchóʼtsẹ́n̊txò'
al'ard66 arabicearthالأرضal'ard̬
i95mmArtA% finnishto understandymmärtääï̖mmạrtạ̄
ank93Esi georgianfishing rodანკესიank̖ẹsi
ku9Ga0 frenchcurrent (flow)courantku̇ġa̰
dUrpUn6 hindimirrorदर्पणdụrpụṇ
dE0 frenchdeerdaimdẹ̰
wei33yu33e33tx5i33n chineseliquidated damages违约金weȉyȕȅtxẏȉn
'a%a3w vietnameset-shirtáo'āàw
cE9hkyiqk icelandicknowledgeþekkingcẹ̇hkyiqk
mfu9k1 swahilibag/pursemfukomfu̇ko̖
tx^5ya33q chineseaxetxẏḥyȁq
s99yiat0 koreanseed씨앗s̭yiat̰
t4o%kri% hindibasketटोकरीṭōkrī
zUtm3Iva9t5 russianto eclipseзатмеватьzụtmẏịvȧtẏ
kyUqtx^5i koreanview경치kyụqtxẏḥi
k93t08ak93t08isa xhosaexplaincacisak̖ṭ̬ak̖ṭ̬isa
h5E georgiantreeხეḩẹ
p%O3O33ndin thailandพื้นดินpḥọ̀ọ̏ndin
bah5a9G hebrewto choose/to opt/to selectבחרbaḩȧġ
'aGa9G hebrewto execrate/to bitterly curseארר'aġȧġ
sUkGE frenchsecretsecretsụkġẹ
abo3a4ru40yi3 yorubasunflowerabóòrùnyíabòárṵ́yì
pUyer'ca' burmeseaudienceပရိသတ်pụyer'ca'
txI4x navajomedicine pouchtxị́x
sEk%tsia georgiansectionსექციაsẹkḥtsia
du% thaito seeดูdū
h5ardji georgianexpenseხარჯიḩardji
'urugo%l3 tamilhappeningஉறுகோள்'urugōḷ
Utxi9v englishachieveachieveụtxïv
t^yA33n chinesedaytḥyạ̏n
attxa9kko italianacheacciaccoattxȧkko
taktuk inuktitutfogᑕᒃᑐᒃtaktuk
ukiuk6 inuktitutwinterᐅᑭᐅᖅukiuḳ
qi%335i335 tibetansweatརྔུལqȉ̖̄ȉ̖
su90va0 frenchoftensouventsṵ̇va̰
bEzvzglE9ndni5 polishharsh/mercilessbezwzględnybẹzvzglẹ̇ndni̖
taa33yii33tx5ye4e44e3h5wo33o44 chinesefaq答疑解惑taȁyiȉtxẏyée̋èḩwȍő
mxi9ndi swahiliwinner (one who wins)mshindimxïndi
pwo33lii33tx^5yau33 chineseglass bridge玻璃桥pwȍliȉtxẏḥyaȕ
sE%33E44 tibetanfrostསདsẹ̏̄ẹ̋
gbogbo yorubaall/everythinggbogbogbogbo
t^au33 chinesepotterytḥaȕ
halst05uh5i georgiantieჰალსტუხიhalst̖uḩi
Uk%ba%r hindinewspaperअख़बारụkḥbār
mdzimE georgiancommaმძიმეmdzimẹ
kt^08aza xhosacombchazakṭ̬ḥaza
p%i44i44i3w thaiskinผิวpḥi̋i̋ìw
me9leh5 hebrewkingמֶלֶךmėleḩ
kosnIh5 apache (western)bee/honeygosnihkosnịḩ
i3isiis5a3a zuluclusterísihláìisiişàa
ni%ki'i hawaiianto tie/bindnīkiʻinīki'i
onna japanesewomanおんなonna
aGnak6 inuktitutwomanᐊᕐᓇᖅaġnaḳ
brdz1la georgianbattleბრძოლაbrdzo̖la
l^08o0a hoanstoneǁʰo̰aḷ̬ḥo̰a
ftx41ray polishyesterdaywczorajftẋo̖ray
kUy vietnamesetreecâykụy
EkspeGya0s frenchexperienceexpérienceẹkspeġya̰s
sah5Elmts93ip%1 georgianstate/kingdomსახელმწიფოsaḩẹlmts̀ipḥo̖
xdEba georgianto happenხდებაxdẹba
a%moxts5i nahuatlbookamoxtliāmoxtşi
o%se9elo%ts5 nahuatljaguarocelotlōsėelōtş
p93Ep93Ela georgianbutterflyპეპელაp̀ẹp̀ẹla
ma5trk danishnutmøtrikma̖trk
vj51n3tx5 polishto take/grabwziąćvjẏo̖nẏtxẏ
ku33u33 tibetanbody/statueསྐུkȕȕ
k6itt66a arabiccatقطةḳitt̬a
tsI0na'Es5I3 apache (western)boattsinaʼeełítsị̰na'ẹşị̀
tsudz1j5E9myEts polishforeignercudzoziemiectsudzo̖jẏẹ̇myẹts
na'Is5ts%o3x4 apache (western)squirrelna'iłtsóhna'ịştsḥòẋ
siwakonets5 nahuatlgirlcihuaconetlsiwakonetş
almi9kki nahuatlsomething immortalahmicquialmïkki
la5G frenchthemleurla̖ġ
E9ltste%5C icelandicvolcanoeldstöðẹ̇ltstē̖ç
Gari%b arabicstrangerغريبġarīb
pul3l3i tamildot/pointபுள்ளிpuḷḷi
djo%s5E3 apache (western)balljoołédjōşẹ̀
tx5at4t4aI tamilshirtசட்டைtxẏaṭṭaị
flI9ppI9 icelandiccollar of a shirtflibbiflïppï
para9ddjo italianneighborhoodparaggiparȧddjo
fo44o44o3n thairainฝนfőőòn
ts93ut^i georgianminuteწუთიts̀utḥi
pakkya9no italiantackypacchianopakkyȧno
si33tx5ya33t4x4^O33 chineseprivate car私家车sȉtxẏyȁṭẋḥọ̏
qd08abile xhosararenqabileqḍ̬abile
ts%o33o33wa tibetanlifeའཚོ་བtsḥȍȍwa
'E9xEh5 hebrewtesticleאשך'ẹ̇xẹḩ
qoo vietnamesecornngôqoo
tx4i5 polishthreetrzytẋi̖
a5m danishtenderøma̖m
l^0I9ni5n welshstring/cordllinynl̥ïni̖n
tx5i33qya33a44n chineseexperience经验txẏȉqyȁa̋n
na3konEtx'I%tI apache (western)cicadanágonechʼiidinàkonẹtx'ị̄tị
tsv5Ito9k russianflowerцвето́кtsvẏịtȯk
si%5 finnishfilamentsyysī̖
mEtsniErEba georgianscienceმეცნიერებაmẹtsniẹrẹba
p4a%l6a%9s4 irish (munster)palacepáláspĝālĝā̇sĝ
'armo9n hebrewpalaceארמון'armȯn
fa%a4t0' vietnamesepunishphạtfāát̰'
pya3OqlE3 burmeseto changeပြောင်းလဲpyàọqlẹ̀
d66awwa'a arabicto illuminateضوأd̬awwa'a
tx5aO' burmesestoneကျောက်txẏaọ'
bah5u9ts hebrewoutsideבחוץbaḩu̇ts
mbayuwa9yu swahiliswallow (bird species)mbayuwayumbayuwȧyu
d66ifdiq5 arabicfrogضفدعd̬ifdiq̇
ka33a33 tibetanteachingབཀའkȁȁ
nI4s5tx^I%4s navajowolverinenị́ştxḥị́̄s
nk%Ekox4En'a30a30ko apache (western)calmnkegohenʼą́ą́gonkḥẹkoẋẹn'à̰à̰ko
'b06a%a4n' vietnamesefriendbạn'ɓāán'
k93i95t05i5l amharicleafቅጠልk̖ï̖t̖i̖l
ni3pyI4qn3a4 burmesetechnologyနည်းပညာnìpyị́qnẏá
x5i440i0i40 tibetanimageབཞིནxẏḭ̋ḭḭ́
'b06aa3p9 vietnamesea blossombắp'ɓaàp̃
pE0ti5G frenchpaintingpeinturepẹ̰ti̖ġ
ile3elE4 yorubabungalowiléelẹ̀ilèelẹ́
ts%a33a33 tibetansaltཚྭtsḥȁȁ
ba9wliq hebrewbowling (the game)באולינגbȧwliq
x4U33qmi33i44q chinesebreath生命ẋụ̏qmȉi̋q
fuu33t4x4wa33qx4O33O44tx5i33i44 chinesefashion design服装设计fuȕṭẋwȁqẋọ̏ọ̋txẏȉi̋
'b06UU4k9' vietnamesestair stepbậc'ɓụụ́k̰'
trOm welshheavytrwmtrọm
cInna icelandicto thinþynnacịnna
i3i3it^08iib06i3i zululakeī́chibíììiṭ̬ḥiiɓìi
p%u%33u44t0 thaispeakพูดpḥȕ̄űt̰
a3tx^I%30h navajonoseàtxḥị̰̀̄h
f10 frenchfundfondfo̰̖
x5i44iq tibetanfieldཞིངxẏi̋iq
d06aya hausaoneɗayaɗaya
tx5ya33 chinesehometxẏyȁ
t1llarI icelandicdollardollarito̖llarị
h5awh5 arabicpeach (fruit)خوخḩawḩ
k93l08akEka xhosabusyxakekak̖ḷ̬akẹka
mU4U44U3q chineseferociousmụ́ụ̋ụ̀q
xkiq5a9 hebrewsunsetשקיעהxkiq̇ȧ
a%ma9aits5 nahuatlestuaryāmāitlāmȧaitş
bUt05a9t05is amharicsweet potatoበጣጢስbụt̖ȧt̖is
tG10 frenchtrunktronctġo̰̖
p4a%p3e%9r4 irish (munster)paperpáipéarpĝāpẏē̇rĝ
ivvit inuktitutyouᐃᕝᕕᑦivvit
dGE georgiandayდღეdġẹ
tsipo9G hebrewbirdצִפּוֹרtsipȯġ
qe3305e3305tx5e%335e445 tibetanrhetoric/metaphorམངོན་བརྗོདqḛ̖̏ḛ̖̏txẏȅ̖̄e̖̋
sit englishseatseatsit
k%U33q chineseholekḥụ̏q
tI%30'I apache (western)fourdį́į́'itị̰̀̄'ị
1GdG frenchorder (arrangement)ordreo̖ġdġ
vaa3y vietnameseskirtváyvaày
t^k%vEn georgianyouთქვენtḥkḥvẹn
tx^5eri koreancherry체리txẏḥeri
jaGdE0 frenchgardenjardinjaġdẹ̰
tx05I4l navajovegetationtx̖ị́l
s44awifa arabicto produce woolصوفs̬awifa
ka4a44t0 thaibiteกัดkáa̋t̰
k1j4i95statx5 polishto benefitkorzystaćko̖ȷ̈ï̖statxẏ
iq94l08at^aq94l08at^a xhosacomplex/complicatedinkxathankxathaiq̀ḷ̬atḥaq̀ḷ̬atḥa
ka%na%wai hawaiiancode/lawkānāwaikānāwai
mU33U44q chinesedreammụ̏ụ̋q
man3dj5al3 tamilyellowமஞ்சள்manẏdjẏaḷ
bo2d englishboardboardbou̖d
ci9iCiqk icelandictranslationþýðingcïiçiqk
gUmtx^a% hinditowelगमछाgụmtxḥā
k%a%33a44w thairiceข้าวkḥȁ̄a̋w
b6a9t6U irish (munster)stickbatabĝȧtĝụ
i5hdessA finnishtogetheryhdessäi̖hdessạ
tx^I4tI3 navajocartxḥị́tị̀
he%3s5 navajopackagehè̄ş
'oq thaiactองก์'oq
hi5nti5r icelandicdoghundurhi̖nti̖r
tod4n6an tamilvolunteerதொண்டன்toḍṇan
su4u44k9 thaihappyสุขsúűk̰
fay thaifireไฟfay
px4Es polishacrossprzezpẋẹs
10kl frenchuncleoncleo̰̖kl
tutn icelandicdown feathersdúnntutn
s4a%v6a%9l5 irish (munster)to savesábháilsĝāvĝā̇lẏ
aCfErC icelandicmethodaðferðaçfẹrç
a9dam hebrewmanאָדָםȧdam
ye4 burmesewaterရေyé
ni%n6d4a%yam tamillengthநீண்டாயம்nīṇḍāyam
hEdz3ill5Uk9 koreannightfall해질녘hẹdzẏillẏụk̰
x4o4o44u3tx5i33k%OO33 chinesephone case手机壳ẋóőùtxẏȉkḥọọ̏
isig^0d^08ib1 xhosadecisionisigqiboisigh̬ḍ̬ḥibo̖
kiq englishkingkingkiq
pUthUd5i9t5 russianto fitподходитьpụthụdẏïtẏ
fspan3alE polishgreatwspanialefspanẏalẹ
k99a9atx^5i koreancrow까치k̭ȧatxẏḥi
d^4a%i% hinditwo and a halfढाईḍḥāī
to%lE3 apache (western)butterlydoolétōlẹ̀
to3kho0'I3 navajopetroleumtòkho̰'ị̀
w1Gt germanwordwortwo̖ġt
iq94t08asa xhosatasteinkcasaiq̀ṭ̬asa
nawos5k%a%tI apache (western)warriornawołkaadinawoşkḥātị
iql^08olo xhosanoiseingxoloiqḷ̬ḥolo
sa3 burmeseto eatစားsà
ka33i33 chineseboundarykȁȉ
mbiliki9m1 swahilidwarfmbilikimombilikïmo̖
ts93its93ila georgianchickenწიწილაts̀its̀ila
pu%4u44 thaigrandpaปู่pú̄ű
k93t081k93t08a xhosacleancocak̖ṭ̬o̖k̖ṭ̬a
ts5'o%3s5 navajorope (chord)tş'ò̄ş
plaiya icelandicveilblæjaplaiya
tyee33 chineseanthilltyeȅ
'ibe9d hebrewto waste/lose/forfeit/destroyאיבד'ibėd
ah519t hebrewsisterאחותaḩȯ̖t
ats593a%3h navajobottomatş̀à̄h
'aveda9 hebrewa lossאבדה'avedȧ
IzUbrUj4a9t5 russianto portrayизображатьịzụbrụȷ̈ȧtẏ
tah5a apache (western)hurrydahataḩa
e5kn icelandica tiny particleögne̖kn
ne4 burmesesunနေné
s44abiyy arabicboyصبيs̬abiyy
tx^5o33o33ts%e%335e445 tibetanclockཆུ་ཚོདtxẏḥȍȍtsḥȅ̖̄e̖̋
y%9ukk norwegian (bokmal)chubbytjukkyh̬ukk
nuu3y vietnamesemountainnúinuùy
li35U33 vietnamesetoungelưỡilì̖ụ̏
j4e44e tibetansingleརེȷ̈e̋e
tyA33A44nyi4i44i3qmii33qx5i33q chinesemovie star电影明星tyạ̏ạ̋nyíi̋ìqmiȉqxẏȉq
tahszI3nE3 apache (western)porcupinedahszínétahszị̀nẹ̀
u9lvi5r icelandica wolfúlfuru̇lvi̖r
p%E%33E33kE%33E44 tibetancolloquial languageཕལ་སྐདpḥẹ̏̄ẹ̏kẹ̏̄ẹ̋
cveiiyItl icelandicmopþvegillcveiiyịtl
na'Its5'I%3kI3 apache (western)gophernaʼitłʼíígína'ịtş'ị̀̄kị̀
sh5vadash5va georgianmiscellaneaსხვადასხვაsḩvadasḩva
k%Il1%na% hinditoyखिलौनाkḥịlō̖nā
byu9tUfUl englishbeautifulbeautifulbyu̇tụfụl
x5yA4A44A3nx4i33i44p%ii33q chinesedisplay显示屏xẏyạ́ạ̋ạ̀nẋȉi̋pḥiȉq
t^Eguk9 koreanthailand태국tḥẹguk̰
a4ko3ko4 yorubatimeàkókòákòkó
ts593I3zI3 navajogoattş̀ị̀zị̀
x4o4o44u3mUU33nyuA33n chinesegoalkeeper守门员ẋóőùmụụ̏nyuạ̏n
zm3Iya9 russiansnakeзмея́zmẏịyȧ
tx^5i33i33 tibetanoutside/exteriorཕྱིtxẏḥȉȉ
w^0ilt icelandicresthvíldwh̬ilt
mi%nv3e%t4t4aI tamilfishingமீன்வேட்டைmīnṿēṭṭaị
t^13133qfa3a33 thaiskyท้องฟ้าtḥò̖ȍ̖qfàȁ
h5weh5 welshsixchwechḩweḩ
mtaza9mo swahiliviewpointmtazamomtazȧmo
tse%3h navajoelktsè̄h
yi5hi5ttx amharicthisይህችyi̖hi̖ttx
E'Ilza% apache (western)pictureeʼilzaaẹ'ịlzā
k93l08olisa xhosaapologizexolisak̖ḷ̬olisa
xjE0 frenchdogchienxjẹ̰
I'I%3'a30 navajosunsetị'ị̀̄'à̰
mdjE9nzi swahilibuildermjenzimdjẹ̇nzi
E%blU danishappleæbleẹ̄blụ
tx5ando%x4am tamilhappinessசந்தோஷம்txẏandōẋam
Gox hebrewheadרֹאשׁġox
lyau33 chinesegoodlyaȕ
'UywE' burmeseleafအရွက်'ụywẹ'
h5att66a arabicluckخطḩatt̬a
wuu33x5yA33A44nwa4a44a3q chinesewi-fi无线网wuȕxẏyạ̏ạ̋nwáa̋àq
ha3dda%4 hausamemorizationhaddā̀hàddá̄
ettxE9sso italianexcesseccessoettxẹ̇sso
sh5x4anyatx5 polishto botchschrzaniaćsḩẋanyatxẏ
i9n3Ult6o%r3 irish (munster)engineerinnealtóirïnẏụltĝōrẏ
ndu9gu swahilirelativendugundu̇gu
j4i44i tibetanmountainརིȷ̈i̋i
ya%3j navajolittleyà̄j
ma%44a tibetanbutterམརma̋̄a
i3i3iz6aag06a zululoinclothī́dlakáììiẓaaɠa
tr1id welshfoottroedtro̖id
pololei hawaiiancorrectpololeipololei
v3ix4am tamilpoisonவிஷம்ṿiẋam
r%9ei%Ci5r icelandicnesthreiðurr̊eīçi̖r
'irul3 tamildarkஇருள்'iruḷ
yItIts'I0h5 apache (western)hearyidits’įhyịtịts'ị̰ḩ
ka3a navajocrow cawkàa
'ot hebrewsignomenאות'ot
ni5U3k9 vietnamesewaternướcni̖ụ̀k̰
p97u0 hoanoneʘ̃ũṗ̂ṵ
ah5a9z hebrewto holdאחזaḩȧz
1na5G frenchhonorhonneuro̖na̖ġ
ga5l frenchface (of animal)gueulega̖l
abb1rru%sU norwegian (bokmal)a perch fish trapabborruseabbo̖rrūsụ
ku3u33 vietnameseoldkùȕ
mE%tx hindimatchमैचmẹ̄tx
kO33qtswo33o44pya4a44u3 chineseworksheet工作表kọ̏qtswȍőpyáa̋ù
GrubEli georgiancloudღრუბელიġrubẹli
ma%9ts5ats5 nahuatlnetmātlatlmā̇tşatş
px4i5ya9tx5El polishclose friendprzyjacielpẋi̖yȧtxẏẹl
kAt englishcatcatkạt
'ul3l3aqgaI tamilpalm (hand)உள்ளங்கை'uḷḷaqgaị
fid66d66a arabicsilverفضةfid̬d̬a
auyuittuk6 inuktitutpermafrostᐊᐅᔪᐃᑦᑐᖅauyuittuḳ
txa%txa% hindiuncleचाचाtxātxā
mi%5dA finnishto sellmyydämī̖dạ
sI4k apache (western)scarsigsị́k
w^0e5nn icelandicangelica (plant)hvönnwh̬e̖nn
oye9v hebrewenemyאויבoyėv
l13133 thaito copyล้อlò̖ȍ̖
tsru georgianfalseცრუtsru
tsO33q chineseschooltsọ̏q
did englishdeeddeeddid
k%a4a44a3n chinesepitkḥáa̋àn
tas5aa3 apache (western)onedałaátaşaà
qd08anawa xhosashipnqanawaqḍ̬anawa
zUtOma9n3IvUt5 russianto obscureзатуманиватьzụtọmȧnẏịvụtẏ
bigI9n englishbeginbeginbigïn
u3u3ugl^08a zuludigging stickū́gxaùùugḷ̬ḥa
gt08ina xhosakeep/savegcinagṭ̬ina
ti%445i5i45 tibetandemonབདུདti̖̋̄i̖í̖
me%33e44k9 thaicloudเมฆmȅ̄e̋k̰
ik6aluk inuktitutfish (salmon/trout)ᐃᖃᓗᒃiḳaluk
pUn3Ima9t5 russianto comprehendпониматьpụnẏịmȧtẏ
a%g^a%t hindishockआघातāgḥāt
'b06114' vietnamesebugbọ'ɓo̖ó̖'
tx5a33a33k9la3a3m tibetanrailroadལྕགས་ལམtxẏȁȁk̰lààm
tO33O44q chinesemilktọ̏ọ̋q
hi5gg amharica lawህግhi̖gg
'ibu9d hebrewlossאיבוד'ibu̇d
Gus44n arabicbranch (of a tree)غصنġus̬n
gommo9zo italiangummygommosogommȯzo
kri5lyo russianwingкрыло́kri̖lyo
li33i44tx5ya33utx^5yau33 chineseoverpass立交桥lȉi̋txẏyȁutxẏḥyaȕ
vidj5Etx5 polishto seewidziećvidjẏẹtxẏ
savik inuktitutnormal shaped knifeᓴᕕᒃsavik
p%eqgywin koreanpenguin펭귄pḥeqgywin
aga9m hebrewlake/poolאגםagȧm
hu4rri3yya%4 hausafreedom/libertyhùr̃r̃iyyā̀húrrìyyá̄
t61r4U irish (munster)fruittoradhtĝo̖rĝụ
'ida2 tamillipஇதழ்'idau̖
'd06114t0' vietnamesea sproutđọt'ɗo̖ó̖t̰'
fa4a44wqm vietnameseroomphòngfáa̋wqm
mut4tx5ev3v3andi tamilroseமுட்செவ்வந்திmuṭtxẏeṿṿandi
x5yO33q chineseelder brotherxẏyọ̏q
t4x4i33ta33u44 chinesetell知道ṭẋȉtȁű
m10te frenchto climbmontermo̰̖te
k3a3a4nwa%3 hausacatkyânwākẏàánwà̄
yo% apache (western)beadyooyō
a5r danishearørea̖r
pun6 tamilsoreபுண்puṇ
ka33q chineseridgekȁq
bite9' hebrewto pronounce a wordביטאbitė'
se'aGa9 hebrewhairשַׂעֲרָהse'aġȧ
e4e3ka30na30 yorubaclawèékánnáéèkà̰nà̰
k93a4dda3ra%4 hausafate/destinyƙàddar̃ā̀k̖áddàrá̄
r%9i5cr1 welshto rush/hurryrhuthror̊i̖cro̖
yE3'i%4ts%oh5 navajogiantyẹ̀'í̄tsḥoḩ
sila inuktitutweatherᓯᓚsila
pya4q burmeseto flyပျံpyáq
habba arabicto loveحبhabba
mazraq5a arabicfarmمزرعةmazraq̇a
tx5UrUk93a amharicmoonጨረቃtxẏụrụk̖a
j1l1 georgianraspberryჟოლოjo̖lo̖
r%9i%C icelandicsnowstormhríðr̊īç
tI4s5hI4s5 apache (western)blackdɪ̀ɬhɪ̀ɬtị́şhị́ş
zv5er3 russiananimalзверьzvẏerẏ
garra spanishclawgarragarra
kx5iywi koreankiwi키위kxẏiywi
t^i5i445 vietnamesetrythửtḥi̖i̖̋
ta44awa33a33 tibetanmoonཟླ་བta̋awȁȁ
a33a44nla4a44a3pa33 chinesehorn按喇叭ȁa̋nláa̋àpȁ
kaa3t0 vietnamesecutcắtkaàt̰
aGts93Ers georgianto listაღწერსaġts̀ẹrs
p97oa hoanfireʘ̰oaṗ̂oa
d6a9d5i% irish (munster)daddy (childish)daidídĝȧdẏī
ts593ox apache (western)plantstłʼohtş̀ox
fyACi5r icelandicfeatherfjöðurfyạçi̖r
k%u%Ga3 apache (western)teepeekuughákḥūġà
li445i445i5i45 tibetanmanure/fertilizerལུདli̖̋i̖̋i̖í̖
aja yorubawifeayaaja
pai33t4x4^U33U44nx4a33n chinesewhite shirt白衬衫paȉṭẋḥụ̏ụ̋nẋȁn
k%wa33a44qtx^5yuA33nx4we4e44i3 chinesemineral water矿泉水kḥwȁa̋qtxẏḥyuạ̏nẋwée̋ì
haEri georgianairჰაერიhaẹri
UtIt^i% hindiguestअतिथिụtịtḥī
basa9G hebrewfleshבָּשָׂרbasȧġ
UrpUn6 hindiofferingअर्पणụrpụṇ
t4x4^waa33qt^ou33kwe33i44 chinesebedside table床头柜ṭẋḥwaȁqtḥoȕkwȅi̋
bO2c englishbirthbirthbọu̖c
f4Il irish (munster)bloodfuilfĝịl
s5ij navajourineşij
u3u3ul08oolo zulupeaceū́xoloùùuḷ̬oolo
g1g1 georgiangirlგოგოgo̖go̖
ka4a44u3x5ya33u44p%yA33A44n chinesefunny movie搞笑片káa̋ùxẏyȁűpḥyạ̏ạ̋n
uk6suk6 inuktitutoil/blubberᐅᖅᓱᖅuḳsuḳ
tx05as5 navajofrogtx̖aş
dOsa9yd englishdecidedecidedọsȧyd
k99um koreandreamk̭um
lUv englishlovelovelụv
palkka finnishpay/salarypalkkapalkka
'uU3q vietnamesedrinkuống'uụ̀q
tyA33A44nfU33qx4a33a44n chineseelectric fan电风扇tyạ̏ạ̋nfụ̏qẋȁa̋n
laa33ntx^5you33t4x4^a4a44a3q chinesebasketball court篮球场laȁntxẏḥyoȕṭẋḥáa̋àq
sl1 danishbeatslåslo̖
si5Gtu frenchabove allsurtoutsi̖ġtu
d4Umru% hindismall drumडमरूḍụmrū
k%waa33qfU33qpa33u44yu4u44u3 chinesestormy狂风暴雨kḥwaȁqfụ̏qpȁűyúűù
Ixk%I%nh5n apache (western)sonishkiinhnịxkḥị̄nḩn
novEllo italiannewnovellonovẹllo
na%9wats5 nahuatlsomething having a clear and pleasant soundnāhuatlnā̇watş
Ga%4a44 vietnamesechickenġá̄a̋
kozs'a%3ke apache (western)placegozsʼa̜a̜gekozs'à̄ke
f3ar4 irish (munster)man (male)fearfẏarĝ
tx^5E9Es%o koreanvegetable채소txẏḥẹ̇ẹsḥo
iGnik6 inuktitutsonᐃᕐᓂᖅiġniḳ
makuahine hawaiianmothermakuahinemakuahine
y%9a5n norwegian (bokmal)kind/specieskjønnyh̬a̖n
kwa4a44a3q chineseroughkwáa̋àq
fE9lo englishfellowfellowfẹ̇lo
Iztsa3n apache (western)womanizdzánịztsàn
hvost russiantailхвостhvost
imak6 inuktitutwaterᐃᒪᖅimaḳ
Is5t^I3'k%e% apache (western)centeriłdíʼgeeịştḥị̀'kḥē
x4Ot5i9t5 russianto jokeшутитьẋọtẏïtẏ
pu% thaicrabปูpū
txI4txI4l apache (western)acornchíchʼiltxị́txị́l
tx05i5nk93i5llat amharicskullጭንቅላትtx̖i̖nk̖i̖llat
zas apache (western)snowzaszas
pItIt^lIt apache (western)brandbiditlidpịtịtḥlịt
zE3E33q5 vietnameselumpydẽzẹ̀ẹ̏q̇
ma% thaicomeมาmā
xEql08a xhosamoveshenxaxẹqḷ̬a
aluik6k6anak6 inuktitutavalancheᐊᓗᐃᖅᑲᓇᖅaluiḳḳanaḳ
ma3sa3lla%3txi%3 hausamosquemasallācīmàsàllà̄txì̄
xe%x4 hindiresidueशेषxēẋ
a4i4bi4ki3ta4 yorubacarelessnessàìbìkítàáíbíkìtá
s3em3U russianseedсе́мяsẏemẏụ
k33i%9kats5 nahuatlsongcuīcatlkẇï̄katş
vE3E33 vietnamesedrawvẽvẹ̀ẹ̏
gam1ak%vEk693nEbs georgianto publishგამოაქვეყნებსgamo̖akḥvẹḳ̖nẹbs
tx4tE9ri5 polishfourczterytẋtẹ̇ri̖
ts1tsh5ali georgianalive/animateცოცხალიtso̖tsḩali
tx^a%' navajobeavertxḥā'
ta0 frenchtimetempsta̰
x4a%n6ma%sIk hindisix monthlyषाण्मासिकẋāṇmāsịk
bUttxa% hindibabyबच्चाbụttxā
etE0dG frenchto turn offéteindreetẹ̰dġ
ta3Iqpyi4 burmesecountry/kingdomတိုင်းပြည်tàịqpyí
addje9ttare italianto jutaggettareaddjėttare
j4i44ili33i33 tibetantrainརི་ལིȷ̈i̋ilȉȉ
m4a9dr4U irish (munster)dogmadramĝȧdrĝụ
k93i3ssa%4 hausastoryƙissā̀k̖ìssá̄
hos5tx'I3'I3 navajonettlehoştx'ị̀'ị̀
ahava9 hebrewlove/affectionאהבהahavȧ
hi5st norwegian (bokmal)coast (shoreline)kysthi̖st
t^apa%0jIte apache (western)kingfishertaba̜a̜zhidetḥapā̰jịte
'evu9s hebrewmanger/feeding troughאבוס'evu̇s
sinyo92Iti englishsenioritysenioritysinyȯu̖ịti
tx^I%3l navajosnowstormtxḥị̀̄l
bmuli georgianlink (internet)ბმულიbmuli
pa%0 apache (western)motherbąąpā̰
OvUj4a9t5 russianto respectуважатьọvụȷ̈ȧtẏ
iql08izElEl1 xhosapressureinxizeleloiqḷ̬izẹlẹlo̖
iq94t08ubEk1 xhosacultureinkcubekoiq̀ṭ̬ubẹko̖
na33a33m tibetanskyགནམnȁȁm
ma%n6pu tamilhonorமாண்புmāṇpu
iUs4k irish (munster)fishiasciụsĝk
'b06iit0 vietnamesebit (computing)bit'ɓiit̰
y%9i95llIq norwegian (bokmal)chick (baby chicken)kyllingyh̬ï̖llịq
isig^0t^08awu xhosaspiderisigcawuisigh̬ṭ̬ḥawu
k6awiya arabicto be strong/powerfulقويḳawiya
q5ayyana arabicto appointعينq̇ayyana
cyou%C icelandica nationþjóðcyoūç
ta33a33 tibetanmelodyརྟtȁȁ
ma33a33qt4x4e%335e445 tibetancommon folkདམངས་ཁྲོདmȁȁqṭẋȅ̖̄e̖̋
mtsirE georgiansmall/insignificantმცირეmtsirẹ
t66ifl arabicchildطفلt̬ifl
sigrdzE georgianlengthსიგრძეsigrdzẹ
dj^i%l hindilakeझीलdjḥīl
i3i4sifu3u3u4b06a zulusecretísifûbaìísifùùúɓa
te5k icelandicpooldökkte̖k
k93l08ElEla xhosatellxelelak̖ḷ̬ẹlẹla
k99amagywi koreancrow까마귀k̭amagywi
h5ata9h5 hebrewcutחֲתָךְḩatȧḩ
k6iktuGiak6 inuktitutmosquitoᕿᒃᑐᕆᐊᖅḳiktuġiaḳ
s5I%30' navajopetşị̰̀̄'
'b06U4U44y vietnameseflockbầy'ɓụ́ụ̋y
'arul3 tamilgraceஅருள்'aruḷ
xk3i5r4d irish (munster)to scampersciurdxkẏi̖rĝd
maCi5r icelandichumanmaðurmaçi̖r
isaGuk6 inuktituta wingᐃᓴᕈᖅisaġuḳ
milq5ak6a arabicspoonملعقةmilq̇aḳa
'avnEt hebrewsashאבנט'avnẹt
m4a%hUr3 irish (munster)mothermáthairmĝāhụrẏ
gb1gbE3 yorubato receive an injurygbọgbẹ́gbo̖gbẹ̀
nUhUd5i9t5 russianto findнаходитьnụhụdẏïtẏ
v3at4t4am tamilcircle/haloவட்டம்ṿaṭṭam
xadjara arabictreeشجرةxadjara
ti95dj5En3 polishweektydzieńtï̖djẏẹnẏ
'en hebrewnothingאין'en
m1sah5lE1ba georgianpopulationმოსახლეობაmo̖saḩlẹo̖ba
na33a33 tibetannoseསྣnȁȁ
h5wo4o44o3t4x4^O33si33tx5i33 chinesetrain driver火车司机ḩwóőòṭẋḥọ̏sȉtxẏȉ
xa%k%a% hindibranchशाखाxākḥā
fahhas44a arabiccheck upفحصfahhas̬a
t^u33u33k9 tibetanattitudeཐུགསtḥȕȕk̰
mul3l3aqgi tamilradishமுள்ளங்கிmuḷḷaqgi
caq5lab arabicfoxثعلبcaq̇lab
odju3 yorubaeyeojúodjù
mtxu9zi swahilisaucemchuzimtxu̇zi
mna9ra swahilitowermnaramnȧra
k6auyimanituk6aqit inuktituttraditional knowledgeᖃᐅᔨᒪᓂᑐᖃᖏᑦḳauyimanituḳaqit
k6iqak6 inuktitutnoseᕿᖓᖅḳiqaḳ
q5as44aba arabicto twist/wrap aroundعصبq̇as̬aba
fa33x4U33q chinesehappen发生fȁẋụ̏q
'I4Ga%4 apache (western)furighaa'ị́ġá̄
mUt4Ur hindipeaमटरmụṭụr
le3e33k9 thaismallเล็กlèȅk̰
tGi5k frenchtechniquetructġi̖k
t^ai33x4i33i44tyA33A44nna4a44u3 chinesedesktop pc台式电脑tḥaȉẋȉi̋tyạ̏ạ̋nnáa̋ù
q5inab arabicgrapeعنبq̇inab
'ix hebrewman/adult male human being.איש'ix
aggak inuktituthandᐊᒡᒐᒃaggak
a5Ge5 frenchhappyheureuxa̖ġe̖
txIt4t4^i% hindiletterचिट्ठीtxịṭṭḥī
nant'a3n apache (western)chief/boss/kingnantʼánnant'àn
s5Itx^I%3 apache (western)redłichííşịtxḥị̀̄
r%9U9vEC welshstrange/oddrhyfeddr̊ụ̇vẹç
t1jU danishfogtågeto̖jụ
It^'ox apache (western)nestitʼohịtḥ'ox
we33i44x4U33qmyAA33ntx^5yA33n chinesetampon卫生棉签wȅi̋ẋụ̏qmyạạ̏ntxẏḥyạ̏n
'aha9v hebrewto loveאהב'ahȧv
ntE3 apache (western)apachendéntẹ̀
nU33U33mx5i33i44 tibetanweather/climateགནམ་གཤིསnụ̏ụ̏mxẏȉi̋
nas5ts%o%s apache (western)book/papernałtsoosnaştsḥōs
s10 frenchsoundsonso̰̖
C66aby arabicantelopeظبيç̂aby
nah5la arabicpalm treeنخلةnaḩla
yAttA% finnishto leavejättääyạttạ̄
p%Usk1d welshfishpysgodpḥụsko̖d
l^0i5uh5 welshsnowdrift/snow dustlluwchl̥i̖uḩ
'Uwqm vietnamesegrandfatherông'ụwqm
umqd08uma xhosaoliveumnqumaumqḍ̬uma
bUse%95k norwegian (bokmal)a visitbesøkbụsē̖̇k
la5bU danishrunløbela̖bụ
pa'tx^o apache (western)wolfba'chopa'txḥo
ts%E%3 apache (western)rocktséétsḥẹ̀̄
ts5'o3k'a4' apache (western)shaft of arrowtlʼókʼaʼtş'òk'á'
passa9re italianto passpassàrepassȧre
pe9rustella finnishto justifyperustellapėrustella
k93a4nk93a3ne%4 hausasmallƙànƙanḕk̖ánk̖àné̄
zorro spanishfoxzorrozorro
kru9ppa icelandicgroupgrúbbakru̇ppa
sh5ludj5itx5 polishto tidy upschludzićsḩludjẏitxẏ
din thaisoilดินdin
'd06U4U44w vietnameseheadđầu'ɗụ́ụ̋w
hhadi%k6a arabicgardenحديقةhhadīḳa
a0pati frenchempathyempathiea̰pati
be9Igel hebrewbagelבייגלbėịgel
k93t08ula xhosasingculak̖ṭ̬ula
tsik693vi georgiansquirrelციყვიtsiḳ̖vi
kwE0 frenchwedgecoinkwẹ̰
t^ye33 chinesepeacefultḥyȅ
pGi hebrewfruitפְּרִיpġi
k%wa33i44ti33i44ta33nh5a33u44 chinesetracking number快递单号kḥwȁi̋tȉi̋tȁnḩȁű
ts93In navajobonets̀ịn
ei%Ci5r icelandicoatheiðureīçi̖r
kal englishcallcallkal
ki3bi3ya%4 hausaarrowkibiyā̀kìbìyá̄
tx5ya33ux5yue33 chineseteach教学txẏyȁuxẏyuȅ
t05Utt05a amharicto drinkጠጣt̖ụtt̖a
djE%30'I apache (western)blue jayję́ę́ʼidjẹ̰̀̄'ị
rian thaistudyเรียนrian
kahaone hawaiianbeach covered with sandkahaonekahaone
k%a%3a33 thaisellค้าkḥà̄ȁ
k693uri georgianearყურიḳ̖uri
Gali%C66 arabicrudeغليظġalīç̂
ap99a koreanfather아빠ap̌a
t^am thaito makeทำtḥam
mhe9qga swahiliancestormhengamhėqga
e5sd^0 danisheastøste̖sdh̬
krO%v scottish gaelictreecraobhkrọ̄v
sEn3a5G frenchlordseigneursẹnẏa̖ġ
k93t08iqa xhosathinkcingak̖ṭ̬iqa
GUsi5 frenchreceiptreçuġụsi̖
ak93aju georgiancashewაკაჟუak̖aju
lu9okka finnishgroup/collectionluokkalu̇okka
deI englishdaydaydeị
tx5an thaimoonพระจันทร์txẏan
fayr englishfirefirefayr
ra4a44a3q chinesesoilráa̋àq
yu33u33 tibetanturquoise gemstoneགཡུyȕȕ
stx4i95x4tx4atx5 polishto clean upsczyszczaćstẋï̖ẋtẋatxẏ
krie9It englishcreatecreatekriėịt
t05at amharicfingerጣትt̖at
t05i5bUb amharicability/skillጥበብt̖i̖bụb
xvili georgianchildშვილიxvili
bla0 frenchwhiteblancbla̰
Gavi frenchdelightedraviġavi
'p97nuu hoanheadʔʘnũ'ṗ̂nuu
asak693ws nuxalkwater (bottom)asaqw'sasaḳ̖ws
kozlI%0yE apache (western)birthplacegozlįįyekozlị̰̄yẹ
upiGnk6a%k6 inuktitutspring (season)ᐅᐱᕐᓐᖄᖅupiġnḳāḳ
qgu9mi swahilifistngumiqgu̇mi
mi5rtx05a amharicchoice/optionምርጫmi̖rtx̖a
I%0'a0'I% navajomagpieị̰̄'a̰'ị̄
ukuqd08amlEza xhosaintersectukunqamlezaukuqḍ̬amlẹza
tu%ga%lik inuktitutnarwhalᑑᒑᓕᒃtūgālik
1ku40ri0 yorubamaleọkùnrino̖kṵ́rḭ
le5fUl germanspoonlöffelle̖fụl
h5xirad georgianoftenხშირადḩxirad
'etsba9q5 hebrew(anatomy) fingerאצבע'etsbȧq̇
milhh arabicsaltملحmilhh
toh5at^'e%ta apache (western)nothingdohatʼeedatoḩatḥ'ēta
2OpE92 englishrepairrepairu̖ọpẹ̇u̖
'b06aa4wkp9' vietnamesebundlebọc'ɓaáwkp̃'
qt08inanE xhosaminorncinaneqṭ̬inanẹ
t05ena amharichealthጤናt̖ena
fruui5c welshfruitffrwythfruui̖c
x4O33O44pe33i44mii33qt4x4^U33q chinesedevice name设备名称ẋọ̏ọ̋pȅi̋miȉqṭẋḥụ̏q
pIGC icelandicsettlementbyggðpịġç
pi%r5%i% hindigenerationपीढ़ीpīṛḥī
qa%3a33 vietnamesefallngãqà̄ȁ
t66abba%h5 arabicchefطباخt̬abbāḩ
xOb^ hindifavorableशुभxọbḥ
x5ya33u chinesenightxẏyȁu
tO33qx5i33 chinesecreature东西tọ̏qxẏȉ
'ok%a%0x4I3 apache (western)prayerʼokąąhí'okḥā̰ẋị̀
attxeffa9re italianto biteacceffareattxeffȧre
tA%9llA finnishheretäällätạ̄̇llạ
isikl^08Enk93l08E xhosasevenisixhenxeisikḷ̬ḥẹnk̖ḷ̬ẹ
'b06a%4a44n vietnamesetablebàn'ɓá̄a̋n
tal3l3aI tamilmotherதள்ளைtaḷḷaị
koj4U russianskinко́жаkoȷ̈ụ
tIs5 apache (western)blooddiłtịş
j4uwtx5 polishyellowżółćȷ̈uwtxẏ
pyI4qn3a4cI4qs%u0 burmesescholarshipပညာသင်ဆုpyị́qnẏácị́qsḥṵ
bat0ta japanesegrasshopperばったbat̰ta
arak93i georgianfableარაკიarak̖i
kan6 tamileyeகண்kaṇ
p%aa33q chinesehugepḥaȁq
eGa5G frencherrorerreureġa̖ġ
wehewehe hawaiianto explainwehewehewehewehe
pyatla icelandicbellbjallapyatla
ba4ta4 yorubashoebàtàbátá
nal5tx00ya koreandate날짜nalẏtx̥ya
ka33u33lou33ta33a44x4a33a44 chinesehigh-rise building高楼大厦kȁȕloȕtȁa̋ẋȁa̋
s5It^sok apache (western)yellowłitsogşịtḥsok
man3dj5al3mul3l3aqgi tamilcarrotமஞ்சள்முள்ளங்கிmanẏdjẏaḷmuḷḷaqgi
ma9ahUr3 scottish gaelicmothermàthairmȧahụrẏ
tx4w1vyEk polishhumanczłowiektẋwo̖vyẹk
p97no30o taalarge louseʘnó̰õṗ̂nò̰o
ta4Oq burmesemountainတောင်táọq
tx^5a33a44y thaiyesใช่txẏḥȁa̋y
l^01gEl^0 welshpocketllogelll̥o̖gẹl̥
lan3dj5am tamilbribeலஞ்சம்lanẏdjẏam
tx5o44oo4q tibetanlarge valleyལྗོངསtxẏőoóq
elo9a hebrewA god.אלוהelȯa
aGo9n hebrewcupboard/closet/cabinetארוןaġȯn
lo3o33 vietnameselosslỗlòȍ
harrasta% finnishto be interested inharrastaaharrastā
kwi3i33 vietnamesefundquỹkwìȉ
cye%5l icelandicraspþjölcyē̖l
i3iqd08hhuumbi zuluheapíngqumbiìiqḍ̬hhuumbi
fissa9to italianfixed (position)fissatofissȧto
wa%' navajospinachwā'
ka4a44ti4i44ka% thaiagreementกติกาkáa̋tíi̋kā
k93d08ala xhosastartqalak̖ḍ̬ala
s99uk9 koreanmugworts̭uk̰
i3i3i4bu3u3u4z6a zuluscarîbhûdlaììíbùùúẓa
le%bU danishliplæbelēbụ
tIts%5It apache (western)shakyditłidtịtşḥịt
a5i5 norwegian (bokmal)an islandøya̖i̖
wei33 chineserockyweȉ
kwa%a4t0' vietnamesefanquạtkwāát̰'
h5ayt66 arabicstringخيطḩayt̬
mid66rab arabicpaddleمضربmid̬rab
k1%33144nhi44i44i3n thaistoneก้อนหินkȍ̖̄ő̖nhi̋i̋ìn
la3a33n thaimillionล้านlàȁn
atm1sfEGa hebrewatmosphereאטמוספירהatmo̖sfẹġa
nE%44EE4 tibetandiseaseནདnẹ̋̄ẹẹ́
da3Oq burmesepeacockဒေါင်းdàọq
tx5Uw vietnamesebuffalotrâutxẏụw
t66ayr arabicbirdsطيرt̬ayr
pux4pam tamilflowerபுஷ்பம்puẋpam
'iyarkaI tamilnatureஇயற்கை'iyarkaị
k%a%44a44a3w thaiwhiteขาวkḥa̋̄a̋àw
k6uyannami%k inuktitutthank youᖁᔭᓐᓇᒦᒃḳuyannamīk
cI'ci3 burmesefruitသစ်သီးcị'cì
hha%fila arabicbusحافلةhhāfila
x4tx4En3x5tx5E polishluck/happinessszczęścieẋtẋẹnẏxẏtxẏẹ
kUU33n chinesefunnykụụ̏n
s44amG arabicglueصمغs̬amġ
djUhha%dj hindishipजहाजdjụhhādj
iqt^081qt^081ni xhosamosquitoingcongconiiqṭ̬ḥo̖qṭ̬ḥo̖ni
ci%Ca icelandicthawþíðacīça
kx5Eu0wj4n3i9tx4ka polishprincessksiężniczkakxẏẹṵwȷ̈nẏïtẋka
iqt^08aphEphE xhosaprofessionalingcaphepheiqṭ̬ḥaphẹphẹ
swe33i44h5wU33tx^5yUU33n chinesefloral skirt碎花裙swȅi̋ḩwụ̏txẏḥyụụ̏n
k93d081b1 xhosaconcrete/actualqobok̖ḍ̬o̖bo̖
swi5x4i5x4 polishto hearsłyszyszswi̖ẋi̖ẋ
j5dj5bw1 polishblade (botany)źdźbłojẏdjẏbwo̖
la44am tibetanpathལམla̋am
o30'a%3 apache (western)eveningǫ́ʼááò̰'à̄
m1%4414413 thaidoctorหมอmő̖̄ő̖ò̖
fU4U44U3nx4wU33tx5ya33a44q chinesepainter粉刷匠fụ́ụ̋ụ̀nẋwụ̏txẏyȁa̋q
a%ka9xits5 nahuatlpoolācaxitlākȧxitş
1k%r1 georgiangoldოქროo̖kḥro̖
l6a%v6 irish (munster)handlámhlĝāvĝ
ma2k englishmarkmarkmau̖k
p931lusi georgianpoleპოლუსიp̀o̖lusi
putta%n6d4u tamilnew yearபுத்தாண்டுputtāṇḍu
zaaw vietnameseknifedaozaaw
di% thaigoodดีdī
'al3l3u tamilto gatherஅள்ளு'aḷḷu
t4ikUt4 hinditicketटिकटṭikụṭ
i3i3i4du3u3ub06e zuluzebraîdúbeììídùùuɓe
rakkyu9dere italianto hostracchiùdererakkyu̇dere
s5I4ko4i%4 navajowhite (color)şị́kóí̄
k6ak6kak6 inuktitutmountainᖃᖅᑲᖅḳaḳkaḳ
fx4i5stk1 polisheverythingwszystkofẋi̖stko̖
x5ye33e44 chinesemountain valleyxẏyȅe̋
tx5ev3v3i tamiltimeசெவ்விtxẏeṿṿi
fe33i33t4x4^aa33q chineseextraordinary非常fȅȉṭẋḥaȁq
t05alGa georgianwaveტალღაt̖alġa
ru%3u33 thaiknowรู้rù̄ȕ
t4x4o4o44u3kyu33A33ntx5ye33 chineseelbow joint肘关节ṭẋóőùkyȕạ̏ntxẏyȅ
iql08ina xhosamintinxinaiqḷ̬ina
ftx51u0wx4 polishstill (motionless)wciążftxẏo̖ṵwẋ
yi4i44i3nx5ii33qya4a44a3ntx5i33i44q chinesecontact lenses隐形眼镜yíi̋ìnxẏiȉqyáa̋àntxẏȉi̋q
l08a0e hoanmeatǁa̰eḷ̬a̰e
purra finnishto bitepurrapurra
r5a%3b06a%3 hausadewrāɓāṛà̄ɓà̄
bOk englishbookbookbọk
hahu9a hawaiianfoundationkahuahahu̇a
iqd^08Exo xhosarentingqeshoiqḍ̬ḥẹxo
ha'ts5i nahuatlfathertahtliha'tşi
pleI englishplayplaypleị
k%ok99iri koreanelephant코끼리kḥok̭iri
wala'au hawaiianto talkwalaʻauwala'au
iql^08El1 xhosareportingxeloiqḷ̬ḥẹlo̖
'b06UU3k9 vietnamesewickbấc'ɓụụ̀k̰
naCC66a%ra arabiceyeglassesنظارةnaçç̂āra
t^a3a33t0sa4a44na3a33kha3a33ti4i44' thaiattitudeทัศนคติtḥàȁt̰sáa̋nàȁkhàȁtíi̋'
h5a't^o'a%s5 apache (western)singha’do’aałḩa'tḥo'āş
sUv5Irx4E9nstvUvUt russianto masterсовершенствоватьsụvẏịrẋẹ̇nstvụvụt
qa4a44y vietnamesedayngàyqáa̋y
va%l3 tamilswordவாள்vāḷ
tx^5a44a tibetanbirdབྱtxẏḥa̋a
nUgrUmUj4da9t5 russianto pile upнагромождатьnụgrụmụȷ̈dȧtẏ
'ah5d66ar arabicgreenأخضر'aḩd̬ar
qgwe9na swahilicrocodilengwenaqgwėna
h5Itla%0h5I3 apache (western)beveragehidląąhíḩịtlā̰ḩị̀
isig^0l^08ina xhosapermanentisigxinaisigh̬ḷ̬ḥina
du%d^ hindimilkदूधdūdḥ
C66ami'a arabicto thirstظمئç̂ami'a
s5Ipa%3'I3 apache (western)grayłibáá’íşịpà̄'ị̀
n3i33i33q tibetanheart/mind/essenceསྙིངnẏȉȉq
ts5'I%x apache (western)snaketłʼiishtş'ị̄x
x4tutx5Ets polishsheath to hold toolssztuciecẋtutxẏẹts
tIGC icelandicvirtuedyggðtịġç
h5ma georgianvoiceხმაḩma
tx5E4 burmesestarကြယ်txẏẹ́
a5l danishbeerøla̖l
k3ay tibetandot/pointཚེགkẏay
prEnna icelandicto burnbrennaprẹnna
Ud^Ik hindimoreअधिकụdḥịk
tx5yA4A44A3ntx5ii33x4i33i44p%ii33n chineseclip video剪辑视频txẏyạ́ạ̋ạ̀ntxẏiȉẋȉi̋pḥiȉn
Is5 navajopine needleịş
man6d4aI tamilheadமண்டைmaṇḍaị
imik6tuk6 inuktitutto drinkᐃᒥᖅᑐᖅimiḳtuḳ
hhis44a%n arabichorseحصانhhis̬ān
k3E%44Ej4U33U44p9 tibetanroyal lineageརྒྱལ་རབསkẏẹ̋̄ẹȷ̈ụ̏ụ̋p̃
tx5yA33A44n chinesemountain streamtxẏyạ̏ạ̋n
k6ayak6 inuktitutkayakᖃᔭᖅḳayaḳ
ka33u33t4x4^UU33qpU4U44U3n chinesehigh cost高成本kȁȕṭẋḥụụ̏qpụ́ụ̋ụ̀n
aivik6 inuktitutwalrusᐁᕕᖃaiviḳ
k93d08inis1 xhosatruthqinisok̖ḍ̬iniso̖
myI4q burmeseto seeမြင်myị́q
kowa0h5 apache (western)homegowąhkowa̰ḩ
Utm3Itx5A9t45 russianto markотмечатьụtmẏịtxẏạ̇ṭẏ
ka33a44q chinesesimplekȁa̋q
k93t08Ela xhosapleasecelak̖ṭ̬ẹla
mba9be swahiliherombabembȧbe
10bG frenchdarknessombreo̰̖bġ
tx^5a%33a33pa33a33 tibetanrainཆར་པtxẏḥȁ̄ȁpȁȁ
so44oo4 tibetanto makeབཟོsőoó
k93a%3'i3da%4 hausastandardƙā'idā̀k̖à̄'ìdá̄
mo3sI3 navajocatmòsị̀
tsi3305i3305t4x4i%335i445 tibetaneffortབརྩོན་འགྲུསtsḭ̖̏ḭ̖̏ṭẋȉ̖̄i̖̋
tx5yO4O44O3q chinesefiretxẏyọ́ọ̋ọ̀q
natIk'a0 apache (western)clothnadikʼąnatịk'a̰
tx4Ex5tx5 polishhellocześćtẋẹxẏtxẏ
zum englishzoomzoomzum
aGmart^i georgianascentაღმართიaġmartḥi
Entsikl1pE9dya hebrewencyclopediaאנציקלופדיהẹntsiklo̖pẹ̇dya
bAnd englishbandbandbạnd
px4Estx4En3 polishspace (area)przestrzeńpẋẹstẋẹnẏ
i3i3i4t08e3e3eb06o zuluplan of action or methodîcéboììíṭ̬èèeɓo
sUfI9stUkeIdId englishsophisticatedsophisticatedsụfïstụkeịdịd
na4'tx^a4kI4 apache (western)grasshoppernaʼchaginá'txḥákị́
hOnt germandoghundhọnt
i3i3it08aala3a zulusideī́caláììiṭ̬aalàa
tx5E4E44w vietnameseoarchèotxẏẹ́ẹ̋w
k%E% apache (western)shoekeekḥẹ̄
si%r5%i% hindiladderसीढ़ीsīṛḥī
su%l scottish gaeliceyesùilsūl
e%95i5Ca%iUI icelandicweatlhauðæfiē̖̇i̖çāiụị
djgup%uri georgianpertaining to teamჯგუფურიdjgupḥuri
yi33pU4U44U3nt4x4U33U44qtx5i33q chineseserious一本正经yȉpụ́ụ̋ụ̀nṭẋụ̏ụ̋qtxẏȉq
ya33n chinesecorrectyȁn
eGi5psy10 frencheruptionéruptioneġi̖psyo̰̖
a4rE4m10 yorubafirst born childàrẹ̀mọárẹ́mo̰̖
g1ra georgianhillგორაgo̖ra
azhara9 hebrewwarningאזהרהazharȧ
p%E%44E tibetanwoolབལpḥẹ̋̄ẹ
tx5yA4A44A3n chinesechildtxẏyạ́ạ̋ạ̀n
aI germaneggeiaị
ka33a33j4a33a33 tibetansugarཀ་རkȁȁȷ̈ȁȁ
blo englishblowblowblo
s99al3 koreanrices̭aḷ
k%oal3l3a koreankoala코알라kḥoaḷḷa
mE0' apache (western)babyméʼmẹ̰'
ke%5i5C icelandicwimpgauðkē̖i̖ç
wa33i44ma33i44yuA33n chinesedelivery man外卖员wȁi̋mȁi̋yuạ̏n
allik6 inuktitutunderneathᐊᓪᓕᖅalliḳ
ji44i44i3q thaifemaleหญิงji̋i̋ìq
iqd^08ele xhosacoldingqeleiqḍ̬ḥele
agba3ra yorubapoweragbáraagbàra
jangbadi georgianoxygenჟანგბადიjangbadi
k33a4le3k33a4le3 hausakanoekwàlekwàlekẇálèkẇálè
'izme9l hebrewknife/scalpelאזמל'izmėl
mra9di swahiliprojectmradimrȧdi
sU33n chineseforestsụ̏n
ta33nyuA33nkOO33 chinesecell单元格tȁnyuạ̏nkọọ̏
y%9E9nnU norwegian (bokmal)to knowkjenneyh̬ẹ̇nnụ
rot4t4i tamilbreadரொட்டிroṭṭi
mg19mbea swahilicandidatemgombeamgȯ̖mbea
Gamura georgianbatღამურაġamura
kuwl englishcoolcoolkuwl
kd^08ElEkilE xhosafamiliarqhelekilekḍ̬ḥẹlẹkilẹ
ka33u33kU33nx5yee33 chinesehigh heel高跟鞋kȁȕkụ̏nxẏyeȅ
tsIs5 apache (western)mountaindziłtsịş
sepayawits5 nahuatlsnowcepayahuitlsepayawitş
ECya icelandicsludgeeðjaẹçya
mAgnI9fIsInt englishmagnificentmagnificentmạgnïfịsịnt
xIp englishshipshipxịp
ndIk93a0' navajocottonndịk̖a̰'
kO33qsi33mii33qt4x4^U33q chinesecompany name公司名称kọ̏qsȉmiȉqṭẋḥụ̏q
g^0d^08ih5a xhosadoctorgqirhagh̬ḍ̬ḥiḩa
Oha9j4i5vUt5 russianto careухаживатьọhȧȷ̈i̖vụtẏ
rAt englishratratrạt
IyIkE3 apache (western)seediyigéʼịyịkẹ̀
flaIx germanfleshfleischflaịx
tOl5ak scottish gaelicleafduilleagtọlẏak
t6e%9s4h5n4o% irish (munster)doughnuttaoschnótĝē̇sĝḩnĝō
isiphiig06a zulucape (garment)isíphikaisiphiiɠa
i3i3i4b06i3i3i4zo zulunameîbîzoììíɓììízo
namdvili georgianrealნამდვილიnamdvili
pa33a44nkO33qt4x4wo33 chinesedesk办公桌pȁa̋nkọ̏qṭẋwȍ
t4x4^UU33qt4x4a4a44a3q chinesemature成长ṭẋḥụụ̏qṭẋáa̋àq
g55addUnn3a amharicfriendጓደኛgẇaddụnnẏa
akpa3 yorubaarmapáakpà
cre5i5qk icelandiccrowdþröngcre̖i̖qk
sm3Ix4attsU russianto blendсмешатьсяsmẏịẋattsụ
kal5tx^5i koreancutlassfish갈치kalẏtxẏḥi
aka%0zIz navajosleeve (of garment)akā̰zịz
'o44oma33a33 tibetanmilkའོ་མ'őomȁȁ
hu%lanakuahale hawaiiancitykūlanakauhalehūlanakuahale
kra4a44ti4i44k9 thaiwater jugกระติกkráa̋tíi̋k̰
tIpe3 navajosheep (animal)tịpè
p99uri koreanroot뿌리p̌uri
uk6ausik6 inuktitutwordᐅᖃᐅᓯᖅuḳausiḳ
ku%k inuktitutriverᑰᒃkūk
q5us44fu%r arabicsparrow (bird)عصفورq̇us̬fūr
k%a4a44w thaikneeเข่าkḥáa̋w
'Usi0 burmeseseedအစေ့'ụsḭ
kip99Om koreanhappiness기쁨kip̌ọm
'amad hebrewto evaluate/to estimateאמד'amad
tx5im vietnamesebirdchimtxẏim
fGwa frenchcoldfroidfġwa
na44aa4 tibetanforestནགསna̋aá
pyou%r icelandicbeaverbjórpyoūr
ru3a33 thaigateรั้วrùȁ
'b0613133 vietnameseto pack'ɓò̖ȍ̖
f4o%gUr3 irish (munster)to proclaimfógairfĝōgụrẏ
kiqak6 inuktituthillᑭᖓᖅkiqaḳ
dzaxx5i japanesemagazineざっしdzaxxẏi
ama3 navajomotheramà
kolla9na italiannecklacecollanakollȧna
fE4 yorubato be successful/prosperousfẹ̀fẹ́
gwraig welshwifegwraiggwraig
iqt08iniba xhosaostrichincinibaiqṭ̬iniba
pat4t4a%mbu%ttx5i tamilbutterflyபட்டாம்பூச்சிpaṭṭāmbūttxẏi
y%9e%le norwegian (bokmal)a cooking vesselkjeleyh̬ēle
'ah5yani9t hebrewnieceאחיינית'aḩyanït
l61h5a%n4 irish (munster)pondlochánlĝo̖ḩānĝ
ukukl^08uluza xhosaepilepticukuxhuluzaukukḷ̬ḥuluza
a4lu4m130ga4dji3 yorubascissorsàlùmọ́gàjíálúmò̰̖gádjì
abi4yE3 yorubabirdabìyẹ́abíyẹ̀
kUm3In3t5i9rUvUt5 russianto commentкомментироватьkụmẏịnẏtẏïrụvụtẏ
txo%4s5 navajoballtxó̄ş
xangrdzliv1ba georgiancontinuanceხანგრძლივობაxangrdzlivo̖ba
erra9re italianto wandererràreerrȧre
i%koxk33a93wits5 nahuatlfig treehīcoxcuahuitlīkoxkẇà̇witş
d08o0'o hoanclaw!o̰ʔoḍ̬o̰'o
martsh5Ena georgianleftმარცხენაmartsḩẹna
v3a9lita finnishto choosevalitaṿȧlita
dzili georgiansleepძილიdzili
a0fa0 frenchinfantenfanta̰fa̰
k%a33a44w thaito enterเข้าkḥȁa̋w
p%u44u tibetanson/childབུpḥűu
E0teGya5G frenchinteriorintérieurẹ̰teġya̖ġ
ft19rEk polishtuesdaywtorekftȯ̖rẹk
mann3aI tamilpeacockமஞ்ஞைmannẏaị
akko9ntxo italiandressed upacconcioakkȯntxo
mUy vietnamesecloudmâymụy
fye%5l icelandicplank/boardfjölfyē̖l
de5 frenchtwode̖
zGva georgianseaზღვაzġva
nda9ma swahilicalfndamandȧma
sik englishseekseeksik
pa%pa%'o%lelo hawaiianconversationpāpāʻōlelopāpā'ōlelo
txrdil1Et^i georgiannorthჩრდილოეთიtxrdilo̖ẹtḥi
aqunasuktuk6 inuktitutto huntᐊᖑᓇᓱᒃᑐᖅaqunasuktuḳ
tO33O44qh5wU33U44p%yA33A44n chinesecartoon动画片tọ̏ọ̋qḩwụ̏ụ̋pḥyạ̏ạ̋n
kInt germanchildkindkịnt
i3iqt08aazo zuluexplanationíncazoìiqṭ̬aazo
riavvio italianrestartriavvioriavvio
ka3OqgI4q burmeseskyကောင်းကင်kàọqgị́q
cvE9rmauul icelandicdiameterþvermálcvẹ̇rmauul
bitu9ah5 hebrewinsuranceביטוחbitu̇aḩ
k%vEk693ana georgiancountryქვეყანაkḥvẹḳ̖ana
ts93k693ar1 georgiansourceწყაროts̀ḳ̖aro̖
x5ii33q chineseshapexẏiȉq
Gaza%l arabicdeerغزالġazāl
jirap%i georgiangiraffeჟირაფიjirapḥi
inuk inuktitutpersonᐃᓄᒃinuk
na3xto3I3 navajolynxnàxtòị̀
1Gga9zma hebreworgasmאורגזמהo̖ġgȧzma
ne4ya4Oq burmesesunshineနေရောင်néyáọq
s5e3'e3tsoh navajoratşè'ètsoh
pr3IdOsma9tr3IvUt5 russianto foreseeпредусматриватьprẏịdọsmȧtrẏịvụtẏ
u3u3ug06udo3o3o4b06a zulufishingúkudôbaùùuɠudòòóɓa
ts93k693ali georgianwaterწყალიts̀ḳ̖ali
eva9 hebrewhostility/enmity/hatred.איבהevȧ
Isa3s5Ik%aI apache (western)bald eagleisáłigaiịsàşịkḥaị
d66aba%b arabicfogضبابd̬abāb
pi4i44i3tx5i33i44pU4U44U3n chinesenotebook笔记本píi̋ìtxẏȉi̋pụ́ụ̋ụ̀n
kol3kaI tamiltakingகொள்கைkoḷkaị
t1 danishtoeto̖
sOdj^a%v3 hindisuggestionसुझावsọdjḥāṿ
m4ar4ka%9l5 irish (munster)to markmarcáilmĝarĝkā̇lẏ
a0 frenchyearan
modEllo italianmodelmodellomodẹllo
himni georgiananthemჰიმნიhimni
q5unk6u%d arabicclusterعنقودq̇unḳūd
fOl frenchcrowdfoulefọl
p97'a3a taato burnʘ'áaṗ̂'àa
k6ausik6tuk6 inuktitutwetᖃᐅᓯᖅᑐᖅḳausiḳtuḳ
tx5i33i44n chinesewatertxẏȉi̋n
n1%3133y thaia fewน้อยnò̖̄ȍ̖y
uuC icelandicmindúðuuç
v3aikka finnishfor examplevaikkaṿaikka
l5a9n4Uv6 irish (munster)childleanbhlẏȧnĝụvĝ
dj5ix5 polishtodaydziśdjẏixẏ
kGeno frenchslotcréneaukġeno
yOk9kOryi japaneseslowlyゆっくりyọk̰kọryi
tx5U%4U44 vietnamesewaitchờtxẏụ́̄ụ̋
faGin frenchflourfarinefaġin
tx^5a44amtse33e44 tibetancompassionབྱམས་བརྩེtxẏḥa̋amtsȅe̋
naq5i%m arabicblissنعيمnaq̇īm
'b06aa3yq vietnamesevaguely defined termbánh'ɓaàyq
tE'toldjE%3t apache (western)campfiredeʼdoljéédtẹ'toldjẹ̀̄t
kA9i5ttA% finnishto usekäyttääkạ̇i̖ttạ̄
nUj4i5ma9t45 russianto pressнажиматьnụȷ̈i̖mȧṭẏ
g^0d^08ibEla xhosalastgqibelagh̬ḍ̬ḥibẹla
i3i3inz6u zuluhouseíndluììinẓu
pi5rCi5r icelandicbirthburðurpi̖rçi̖r
epats5 nahuatlskunkepatlepatş
v3E%xa%k% hindiindian monthवैशाखṿẹ̄xākḥ
ka9llido italianshrewdcallidokȧllido
vzdi5hat5 russianto sighвздыхатьvzdi̖hatẏ
bayma%3a33y thaileafใบไม้baymà̄ȁy
ko9yo%ts5 nahuatlcoyotecoyōtlkȯyōtş
rabi%q5 arabicspring (season)ربيعrabīq̇
as5nI%30' navajocenteraşnị̰̀̄'
1Gigami hebreworigamiאוריגמיo̖ġigami
van6t4u tamilbeetleவண்டுvaṇṭu
e%3' navajoclothingè̄'
astGofi9zika hebrewastrophysicsאסטרופיזיקהastġofïzika
k%r3iU scottish gaelicheartcridhekḥrẏiụ
a4la3ka3la4a3 yorubaa dreamàlákálàáálàkàláà
'ani9 hebrewegoאני'anï
mUsje5 frenchmistermonsieurmụsje̖
GUvUniG frenchto returnrevenirġụvụniġ
nap93iri georgianshoreნაპირიnap̀iri
kol3v3anaI tamilborrowingகொள்வனைkoḷṿanaị
tlo0'ixts%5oh5E3 apache (western)frogdlǫʼishtłohétlo̰'ixtşḥoḩẹ̀
ka5G frenchheartcœurka̖ġ
ig^0t^08isa xhosaartistigcisaigh̬ṭ̬ḥisa
sUj4a9t5 russianto plantсажатьsụȷ̈ȧtẏ
yard englishyardyardyard
y%9u%lU norwegian (bokmal)a dresskjoleyh̬ūlụ
me%t4t4imaI tamilleadershipமேட்டிமைmēṭṭimaị
mye4 burmeselandမြေmyé
to%n6d4u tamilto digதோண்டுtōṇḍu
a9Goh5 hebrewlongאָרֹךְȧġoḩ
ts%E3 navajorock/stonetsḥẹ̀
u9l^0pa icelandicthick winter coatúlpau̇l̥pa
tu%tu% hawaiiangrandparenttūtūtūtū
s5o%3' navajofishşò̄'
r%9uuCi5r icelandicscabhrúðurr̊uuçi̖r
sa33a33 tibetanearthsȁȁ
q5ad66ala arabicmuscleعضلةq̇ad̬ala
k93l08olEla xhosaforgivexolelak̖ḷ̬olẹla
ja05gl frenchjunglejungleja̰̖gl
tsa georgianskyცაtsa
bah5u9r hebrewguy/boyבחורbaḩu̇r
pan3tx5u tamilcottonபஞ்சுpanẏtxẏu
a%dj hinditodayआजādj
alE4 yorubalandalẹ̀alẹ́
tsa4a44u3x4we33i44tsa4a44u3tx^5i4i44i3 chinesego to bed early早睡早起tsáa̋ùẋwȅi̋tsáa̋ùtxẏḥíi̋ì
kt^08itha xhosaspendchithakṭ̬ḥitha
pal3l3ikku%d4am tamilschoolபள்ளிக்கூடம்paḷḷikkūḍam
hmur3ItsU russianto frownхмуритьсяhmurẏịtsụ
tx05i5s amharicsmokeጭስtx̖i̖s
p%e%p%r5a% hindilungफेफड़ाpḥēpḥṛā
14r14 yorubawordọ̀rọ̀ó̖ró̖
na%rka%li tamilchairநாற்காலிnārkāli
pi%33233 tibetanpaintbrushཔིརpȉ̄ȕ̖
tan6n6i%r tamilwaterதண்ணீர்taṇṇīr
omi0 yorubawateromiomḭ
k3it0te japanesestampきってkẏit̰te
dGwa frenchright (what's right)droitdġwa
yi%445i5 tibetanplace/areaཡུལyi̖̋̄i̖
nanuk6 inuktitutpolar bearᓇᓄᖅnanuḳ
lye9nUv scottish gaelicchildleanabhlyėnụv
'e%445e5e45 tibetanlightའོད'e̖̋̄e̖é̖
natah5 apache (western)mescalnadahnataḩ
tyA33A44nx5yA33A44nka4a44a3n chinesetelephone pole电线杆tyạ̏ạ̋nxẏyạ̏ạ̋nkáa̋àn
mEmk93vidrE1ba georgianasset/inheritanceმემკვიდრეობაmẹmk̖vidrẹo̖ba
dja%3di3 apache (western)pronghornjaadidjà̄dì
mnixvnEl1vani georgianimportantმნიშვნელოვანიmnixvnẹlo̖vani
k10k10bG frenchcucumberconcombreko̰̖ko̰̖bġ
hibridi georgianhybridჰიბრიდიhibridi
me44elo33o33q tibetanmirrorམེ་ལོངme̋elȍȍq
r%9e5i5ql icelandicfragmented icehrönglr̊e̖i̖ql
'ov3v3a%maI tamilallergyஒவ்வாமை'oṿṿāmaị
'eh5a9d hebrew(Judaism) the Oneness of Godאחד'eḩȧd
ntEE3n apache (western)manndeeńntẹẹ̀n
appanna9re italianto obscureappannàreappannȧre
'eI' burmeseto sleepအိပ်'eị'
i3iqt^08oosa zulumeatíngcosaìiqṭ̬ḥoosa
r%9af welshroperhaffr̊af
pr3Igl6Ux4a9t5 russianto inviteприглаша́тьprẏịglĝụẋȧtẏ
'avado9n hebrewdestruction/devastation/ruin/doomאבדון'avadȯn
ta44a tibetansign/signalབརྡta̋a
e9Gets hebrewcountry/landארץėġets
b^a%r hindiburdenभारbḥār
dj^Un6d4a% hindiflag (banner)झंडाdjḥụṇḍā
d^Urm hindireligion/faithधर्मdḥụrm
emuna9 hebrewfaithאמונהemunȧ
'as44far arabicyellowأصفر'as̬far
praGC icelandictastebragðpraġç
ta33a44q chinesepooltȁa̋q
ya%4a44k9 thaito wantอยากyá̄a̋k̰
k%a33i44 chineseto desirekḥȁi̋
s5o33o33 tibetansouthལྷོşȍȍ
tra%5yGi5r icelandicghostdraugurtrā̖yġi̖r
mu4u44u3yi33qx4i33i44 chineseinfant room母婴室múűùyȉqẋȉi̋
va%4a44q vietnamesegoldvàngvá̄a̋q
EyEle3 yorubapidgeonẹyẹléẹyẹlè
minnan3dj5al tamilemailமின்னஞ்சல்minnanẏdjẏal
me4e44i3tx5ya4a44a3x4i33 chinesemanicurist美甲师mée̋ìtxẏyáa̋àẋȉ
bra5n norwegian (bokmal)a wellbrønnbra̖n
ts%5a3t apache (western)oiltłádtşḥàt
t^a3ts5'IId navajoalgaetḥàtş'ịịd
E%9nlIx germansimilarähnlichẹ̄̇nlịx
sUr5Uk hindiroadसड़कsụṛụk
ti4U44n vietnamesemoneytiềntíụ̋n
mi%4i44 thairice noodleหมี่mí̄i̋
gwla%d welshcountry/nationgwladgwlād
E0p1sibl frenchimpossibleimpossibleẹ̰po̖sibl
ukpik inuktitutarctic owlᐅᒃᐱᒃukpik
q5alima arabicto knowعلمq̇alima
tx^5Ul5tx00yuk9 koreanazalea철쭉txẏḥụlẏtx̥yuk̰
umkhEq94t08E xhosaiceumkhenkceumkhẹq̀ṭ̬ẹ
dE9mOnstreIt englishdemonstratedemonstratedẹ̇mọnstreịt
taym englishtimetimetaym
Utm3In3A9t5 russianto cancelотменя́тьụtmẏịnẏạ̇tẏ
ki4405i05t4x4u33u33m tibetangrapeརྒུན་འབྲུམkḭ̖̋ḭ̖ṭẋȕȕm
ni35i335 vietnamesefemalenữnì̖ȉ̖
mnixvnEl1ba georgiansignificanceმნიშვნელობაmnixvnẹlo̖ba
k93a4ho%3 hausahornƙàhōk̖áhò̄
gd08iba xhosafinishgqibagḍ̬iba
k10plEtma0 frenchcompletelycomplètementko̰̖plẹtma̰
Is5t^I30'ts%I30h5 apache (western)bowiłtį́ʼtsį́hịştḥị̰̀'tsḥị̰̀ḩ
k93at05a georgiancatკატაk̖at̖a
mE%9tx5Un germangirlmädchenmẹ̄̇txẏụn
k%v1lv icelandicvaulthvolfkḥvo̖lv
se5vn norwegian (bokmal)sleep (state)søvnse̖vn
na44aq tibetaninteriorནངna̋aq
rU33U44nwei33 chinesefind认为rụ̏ụ̋nweȉ
q5aqrab arabicscorpionعقربq̇aqrab
txiki9wits5 nahuatlbasketchiquihuitltxikïwitş
bOli9v englishbelievebelievebọlïv
sa%3nts'o30sE apache (western)new moonsáánts’ǫ́sésà̄nts'ò̰sẹ
akkurate9ttsa italianaccuracyaccuratezzaakkuratėttsa