github 52+tontonton

Words for

Showing all 2000 words from our word list matching pattern here. Select a specific language if you would like to focus on one, or try to pronounce words from a variety of languages.

x4i33i44p%ii33ntx5yA33nk%O33O44q chinesevideo surveillance视频监控ẋȉi̋pḥiȉntxẏyạ̏nkḥọ̏ọ̋q
djih5vi georgiangoatჯიხვიdjiḩvi
kaxits5 nahuatlbowlcaxitlkaxitş
cye%5l icelandicraspþjölcyē̖l
kd^08ElEkilE xhosafamiliarqhelekilekḍ̬ḥẹlẹkilẹ
k6ayak6 inuktitutkayakᖃᔭᖅḳayaḳ
nuu3y vietnamesemountainnúinuùy
ma2k englishmarkmarkmau̖k
mo44ot4x4a33a44 tibetancarམོ་ཊmőoṭẋȁa̋
k93a4nk93a3ne%4 hausasmallƙànƙanḕk̖ánk̖àné̄
so33o33pa33a33 tibetana scoutསོ་པsȍȍpȁȁ
tiqgal3 tamilmonthதிங்கள்tiqgaḷ
d6a9d5i% irish (munster)daddy (childish)daidídĝȧdẏī
Gura%b arabiccrowغرابġurāb
behema9 hebrewbeast/animal (usually domesticated)/livestockבהמהbehemȧ
axpa9 hebrewgarbageאשפהaxpȧ
ts93its93ila georgianchickenწიწილაts̀its̀ila
fahhas44a arabiccheck upفحصfahhas̬a
th5I4n navajoice/frosttḩị́n
la33a33 tibetansoul/spiritབླlȁȁ
t4x4^u33u44li4i44i3wU33U44nt^ii33 chinesesolving issues处理问题ṭẋḥȕűlíi̋ìwụ̏ụ̋ntḥiȉ
tx5yO4O44O3q chinesefiretxẏyọ́ọ̋ọ̀q
Gi95kUn germanback (body)rückenġï̖kụn
de5 frenchtwode̖
vE0 frenchwinevinvẹ̰
vzdi5hat5 russianto sighвздыхатьvzdi̖hatẏ
q5unk6u%d arabicclusterعنقودq̇unḳūd
hha%fila arabicbusحافلةhhāfila
aGah5n1f19bya hebrewarachnophobiaארכנופוביהaġaḩno̖fȯ̖bya
mada9q5 hebrewscienceמדעmadȧq̇
f3e%r4 irish (munster)grassféarfẏērĝ
m10te frenchto climbmontermo̰̖te
wa4lk93i3ya%3 hausalightningwàlƙiyāwálk̖ìyà̄
ka%kE3 apache (western)crowgaagékākẹ̀
pI4qlE4 burmeseseaပင်လယ်pị́qlẹ́
tuU44y vietnameseagetuổituụ̋y
fe9ImIs englishfamousfamousfėịmịs
akka9do italianakkadianaccadoakkȧdo
tapu9ah5 hebrewappleתפוחtapu̇aḩ
x5ii33qwei33 chinesefact行为xẏiȉqweȉ
pa%pa%'o%lelo hawaiianconversationpāpāʻōlelopāpā'ōlelo
almi9kki nahuatlsomething immortalahmicquialmïkki
h5ma georgianvoiceხმაḩma
pE0 frenchbreadpainpẹ̰
k93at05a georgiancatკატაk̖at̖a
d06i3go%4 hausaa dropɗigṑɗìgó̄
ta44awa33a33 tibetanmoonཟླ་བta̋awȁȁ
1ku40ri0 yorubamaleọkùnrino̖kṵ́rḭ
u3u3ug06udo3o3o4b06a zulufishingúkudôbaùùuɠudòòóɓa
elo9a hebrewA god.אלוהelȯa
tx5yA4A44A3n chinesechildtxẏyạ́ạ̋ạ̀n
pistn icelandicwonder/marvelbýsnpistn
mbayuwa9yu swahiliswallow (bird species)mbayuwayumbayuwȧyu
'E9xEh5 hebrewtesticleאשך'ẹ̇xẹḩ
a%ka9xits5 nahuatlpoolācaxitlākȧxitş
d5ImUnstr3i9rUvUt5 russianto demonstrateдемонстрироватьdẏịmụnstrẏïrụvụtẏ
i3i3i4l08u3u3u4g06u zulucrowdîxûkuììíḷ̬ùùúɠu
i%koxk33a93wits5 nahuatlfig treehīcoxcuahuitlīkoxkẇà̇witş
k93t08Ela xhosapleasecelak̖ṭ̬ẹla
t61r4U irish (munster)fruittoradhtĝo̖rĝụ
tx05Uw amharicsaltጨውtx̖ụw
a4lu4b13sa4 yorubaonionàlùbọ́sàálúbò̖sá
ts%E%3 apache (western)rocktséétsḥẹ̀̄
txI4txI4l apache (western)acornchíchʼiltxị́txị́l
'b06a%a44q vietnamesea boardbảng'ɓāa̋q
wa9y2 englishwirewirewȧyu̖
i3iqt^08oosa zulumeatíngcosaìiqṭ̬ḥoosa
b10 frenchgoodbonbo̰̖
ap99a koreanfather아빠ap̌a
imak6 inuktitutwaterᐃᒪᖅimaḳ
IzUbrUj4a9t5 russianto portrayизображатьịzụbrụȷ̈ȧtẏ
hI4s5wo%3j apache (western)canyonhilwozhhị́şwò̄j
p%ainEp%Ol3 koreanpineapple파인애플pḥainẹpḥọḷ
bah5u9r hebrewguy/boyבחורbaḩu̇r
O9Urk scottish gaelichornadharcọ̇ụrk
vE3E33 vietnamesedrawvẽvẹ̀ẹ̏
blo englishblowblowblo
a4kpa3 yorubascaràpáákpà
maC66alla arabicumbrellaمظلةmaç̂alla
mpa3 apache (western)coyotembámpà
li445i445i5i45 tibetanmanure/fertilizerལུདli̖̋i̖̋i̖í̖
hip931p931t05ami georgianhippoჰიპოპოტამიhip̀o̖p̀o̖t̖ami
gIft englishgiftgiftgịft
ya33n chinesecorrectyȁn
pli4a44n thaito changeเปลี่ยนplía̋n
fissa9to italianfixed (position)fissatofissȧto
x4O33O44pe33i44mii33qt4x4^U33q chinesedevice name设备名称ẋọ̏ọ̋pȅi̋miȉqṭẋḥụ̏q
tuvak6 inuktitutsea iceᑐᕙᖅtuvaḳ
la%3a33y vietnameseinterestlãilà̄ȁy
iq94t08ubEk1 xhosacultureinkcubekoiq̀ṭ̬ubẹko̖
kri5lyo russianwingкрыло́kri̖lyo
'eh5a9d hebrew(Judaism) the Oneness of Godאחד'eḩȧd
amaGuk6 inuktitutwolfᐊᒪᕈᖅamaġuḳ
jirap%i georgiangiraffeჟირაფიjirapḥi
'a%a3w vietnameset-shirtáo'āàw
tx^5ya33q chineseaxetxẏḥyȁq
tx5UrUk93a amharicmoonጨረቃtxẏụrụk̖a
'abyad66 arabicwhiteأبيض'abyad̬
t00aq koreanearthṱaq
rUssmatr3e9t5 russianto examineрассмотре́тьrụssmatrẏėtẏ
dja%3di3 apache (western)pronghornjaadidjà̄dì
s5Itx^I%3 apache (western)redłichííşịtxḥị̀̄
v3etA% finnishto pull/dragvetääṿetạ̄
zorro spanishfoxzorrozorro
v3AlittA% finnishto transmitvälittääṿạlittạ̄
appanna9re italianto obscureappannàreappannȧre
k%u%Ga3 apache (western)teepeekuughákḥūġà
x4o4o44u3mUU33nyuA33n chinesegoalkeeper守门员ẋóőùmụụ̏nyuạ̏n
blUd englishbloodbloodblụd
gt08ina xhosakeep/savegcinagṭ̬ina
ts%E3 navajorock/stonetsḥẹ̀
fIrC icelandica distancefirðfịrç
fOyl danishbirdfuglfọyl
na%l'E%s5I3 apache (western)duck animalnaalʼeełínāl'ẹ̄şị̀
kGeno frenchslotcréneaukġeno
UtIt^i% hindiguestअतिथिụtịtḥī
ka33u33x5ya33u44lyu33u44 chinesehigh efficiency高效率kȁȕxẏyȁűlyȕű
mi33i44q chineselifemȉi̋q
uuC icelandicmindúðuuç
tx^a%ti% hindichestछातीtxḥātī
a%sivak6 inuktitutspiderᐋᓯᕙᖅāsivaḳ
p%eqgywin koreanpenguin펭귄pḥeqgywin
zaaw vietnameseknifedaozaaw
i%5bUn germanto practiceübenī̖bụn
sart05k693Eli georgianbeltსარტყელიsart̖ḳ̖ẹli
'akkul3 tamilarmpitஅக்குள்'akkuḷ
ka9uppa finnishcommerce/tradekauppakȧuppa
s5U9gad welsheyellygadşụ̇gad
baOm germantreebaumbaọm
dzili georgiansleepძილიdzili
t66ifl arabicchildطفلt̬ifl
ix5tx5 polishto go/walkiśćixẏtxẏ
g^0d^08ih5a xhosadoctorgqirhagh̬ḍ̬ḥiḩa
s5e3'e3tsoh navajoratşè'ètsoh
ts1tsh5ali georgianalive/animateცოცხალიtso̖tsḩali
ts%a33a33 tibetansaltཚྭtsḥȁȁ
y%9EmpU norwegian (bokmal)a giantkjempeyh̬ẹmpụ
cI'pI4q burmesetreeသစ်ပင်cị'pị́q
ndIk93a0' navajocottonndịk̖a̰'
odju3 yorubaeyeojúodjù
sa33a33 tibetanearthsȁȁ
Ur5t^a%t hindimeaningअर्थातụṛtḥāt
cor englishthorthorcor
guk93d08ula xhosaturnguqulaguk̖ḍ̬ula
u3ub06umto3o3o4ti zulusweetnessúbumtôtiùuɓumtòòóti
txiki9wits5 nahuatlbasketchiquihuitltxikïwitş
d66aba%b arabicfogضبابd̬abāb
tx5ando%x4am tamilhappinessசந்தோஷம்txẏandōẋam
mann3aI tamilpeacockமஞ்ஞைmannẏaị
'ul3l3aqgaI tamilpalm (hand)உள்ளங்கை'uḷḷaqgaị
ms1p%li1 georgianworldმსოფლიოmso̖pḥlio̖
ya4a44a3ntx5i33i44qk%wa33a44q chineseglasses frames眼镜框yáa̋àntxẏȉi̋qkḥwȁa̋q
ra4a44a3q chinesesoilráa̋àq
ki3bi3ya%4 hausaarrowkibiyā̀kìbìyá̄
tx5i33qx4UU33nto4o44u3so4o44u3 chineserefreshed精神抖擞txẏȉqẋụụ̏ntóőùsóőù
y%9A%9n6U norwegian (bokmal)a nucleuskjerneyh̬ạ̄̇ṇụ
xax apache (western)bearshashxax
e95i5Cna icelandicluckauðnaė̖i̖çna
iUs4k irish (munster)fishiasciụsĝk
i3i3ihhoog06o zuluchicken coupī́hhokoììihhooɠo
q5alima arabicto knowعلمq̇alima
dUkOm3In3t5i9rUvUt5 russianto documentдокументироватьdụkọmẏịnẏtẏïrụvụtẏ
i3i3i4d^08a3a3awe zuluheroîqháweììíḍ̬ḥààawe
k693ba georgianjawყბაḳ̖ba
IzE3 apache (western)medicineizeeịzẹ̀
m10tGe frenchto showmontrermo̰̖tġe
tyee33 chineseanthilltyeȅ
ne4ya4Oq burmesesunshineနေရောင်néyáọq
k%r3iU scottish gaelicheartcridhekḥrẏiụ
sI3qza3 burmeseto thinkစဉ်းစားsị̀qzà
g55a3ggo4 hausapaternal auntgwaggògẇàggó
rakkyu9dere italianto hostracchiùdererakkyu̇dere
glaswEl^0d welshgrassglaswelltglaswẹl̥d
k93l08olisa xhosaapologizexolisak̖ḷ̬olisa
y%9Emi% norwegian (bokmal)chemistrykjemiyh̬ẹmī
man6d4aI tamilheadமண்டைmaṇḍaị
mUt4Ur hindipeaमटरmụṭụr
ts5'e3'kona'a3I3 apache (western)moontłʼéʼgonaʼáítş'è'kona'àị̀
ko4tx05I4t^a4s5 apache (western)ceremonygochʼitałkótx̖ị́tḥáş
sE%33E44 tibetanfrostསདsẹ̏̄ẹ̋
d^Urm hindireligion/faithधर्मdḥụrm
ta0 navajospring (season)ta̰
s5o%3' navajofishşò̄'
'aha9v hebrewto loveאָהַב'ahȧv
tu%ga%k6 inuktitutivory tuskᑑᒑᖅtūgāḳ
a4ko3ko4 yorubatimeàkókòákòkó
t05ub amharicbrick/tileጡብt̖ub
v3at4t4am tamilcircle/haloவட்டம்ṿaṭṭam
vaa3y vietnameseskirtváyvaày
kye5e5v icelandicgiftgjöfkye̖e̖v
k%a33i44 chineseto desirekḥȁi̋
gwla%d welshcountry/nationgwladgwlād
mfu9k1 swahilibag/pursemfukomfu̇ko̖
yo% apache (western)beadyooyō
px4i5h519dj5itx5 polishto comeprzychodzićpẋi̖ḩȯ̖djẏitxẏ
'b06U4U44y vietnameseflockbầy'ɓụ́ụ̋y
witsilin nahuatlhummingbirdhuitzilinwitsilin
yAttA% finnishto leavejättääyạttạ̄
xa%30' navajosunshinexà̰̄'
px4Estx4En3 polishspace (area)przestrzeńpẋẹstẋẹnẏ
x5i4i44i3x4o4o44u3t4x4^ii33 chinesewashbasin洗手池xẏíi̋ìẋóőùṭẋḥiȉ
nas5ts%o%s apache (western)book/papernałtsoosnaştsḥōs
qd08anawa xhosashipnqanawaqḍ̬anawa
fU4U44U3nx4wU33tx5ya33a44q chinesepainter粉刷匠fụ́ụ̋ụ̀nẋwụ̏txẏyȁa̋q
w1Gt germanwordwortwo̖ġt
palkka finnishpay/salarypalkkapalkka
gd08iba xhosafinishgqibagḍ̬iba
r%9Edi5n welshfernsrhedynr̊ẹdi̖n
pal3l3ikku%d4am tamilschoolபள்ளிக்கூடம்paḷḷikkūḍam
nE4za' burmeseboundaryနယ်စပ်nẹ́za'
ei%mi5r icelandicsteam/vaporeimureīmi̖r
g1ra georgianhillგორაgo̖ra
pya4q burmeseto flyပျံpyáq
umbiiz6i zulucelebrationuḿbhidliumbiiẓi
ftx41ray polishyesterdaywczorajftẋo̖ray
a4la3ka3la4a3 yorubaa dreamàlákálàáálàkàláà
v3aikka finnishfor examplevaikkaṿaikka
nU33U33mx5i33i44 tibetanweather/climateགནམ་གཤིསnụ̏ụ̏mxẏȉi̋
dGwa frenchright (what's right)droitdġwa
'd06U4U44w vietnameseheadđầu'ɗụ́ụ̋w
tx5at4t4aI tamilshirtசட்டைtxẏaṭṭaị
te44ewa33a33 tibetanblissབདེ་བte̋ewȁȁ
pe9rustella finnishto justifyperustellapėrustella
ta4Oq burmesemountainတောင်táọq
l^0e%ti%gar welshhospitablelletygarl̥ētīgar
tx5aO' burmesestoneကျောက်txẏaọ'
so0' navajostarso̰'
avveni9re italianto occuravvenìreavvenïre
tve%5l icelandicstay (noun)dvöltvē̖l
kh5o40' navajofirekḩó̰'
h5ah5ak693 nuxalkgoosexaxaq'ḩaḩaḳ̖
'aat^i3i33t0 thaisunพระอาทิตย์'aatḥìȉt̰
sUfI9stUkeIdId englishsophisticatedsophisticatedsụfïstụkeịdịd
tx05as5 navajofrogtx̖aş
bUttxa% hindibabyबच्चाbụttxā
prEnna icelandicto burnbrennaprẹnna
tx05I4l navajovegetationtx̖ị́l
ji44i44i3q thaifemaleหญิงji̋i̋ìq
sapE0 frenchfir treesapinsapẹ̰
y%9e%le norwegian (bokmal)a cooking vesselkjeleyh̬ēle
'amad hebrewto evaluate/to estimateאמד'amad
me9leh5 hebrewkingמֶלֶךmėleḩ
isikd^08am1 xhosafruitisiqhamoisikḍ̬ḥamo̖
bUse%95k norwegian (bokmal)a visitbesøkbụsē̖̇k
'etsba9q5 hebrew(anatomy) fingerאצבע'etsbȧq̇
x5ya33a44qp%ii33ts%a33 chineseeraser橡皮擦xẏyȁa̋qpḥiȉtsḥȁ
tu%ga%lik inuktitutnarwhalᑑᒑᓕᒃtūgālik
isikl^081b1 xhosatoolisixhoboisikḷ̬ḥo̖bo̖
iqt^08iqa xhosathoughtingcingaiqṭ̬ḥiqa
igl08alaba xhosashoulderigxalabaigḷ̬alaba
mka9nda swahilibeltmkandamkȧnda
t^a%442 tibetansilkདརtḥa̋̄u̖
ruttx05a amharicact of runningሩጫruttx̖a
y%9i95llIq norwegian (bokmal)chick (baby chicken)kyllingyh̬ï̖llịq
s44aqr arabicfalconصقرs̬aqr
a5i5 norwegian (bokmal)an islandøya̖i̖
k93a4dda3ra%4 hausafate/destinyƙàddar̃ā̀k̖áddàrá̄
ti33a44 thaishortเตี้ยtȉa̋
cI'ci3 burmesefruitသစ်သီးcị'cì
ha'awi9na hawaiianlesson/assignmenthaʻawinaha'awïna
n1%3133y thaia fewน้อยnò̖̄ȍ̖y
a5r danishearørea̖r
sahha%ba arabiccloudسحابةsahhāba
s5Ipa%3'I3 apache (western)grayłibáá’íşịpà̄'ị̀
fEG frenchto dofairefẹġ
k93a4ho%3 hausahornƙàhōk̖áhò̄
x4U33qh5woo33 chineselife/existence生活ẋụ̏qḩwoȍ
y%9ukk norwegian (bokmal)chubbytjukkyh̬ukk
r%9af welshroperhaffr̊af
not englishnotenotenot
t4x4u44ukE%33E44k3a44aa4 tibetanto thunderའབྲུག་སྐད་རྒྱགṭẋűukẹ̏̄ẹ̋kẏa̋aá
l1fd danishairluftlo̖fd
ko44o tibetanheadམགོkőo
te3ca4qxI4q burmesesinger/vocalistတေးသံရှင်tècáqxị́q
cvE9rmauul icelandicdiameterþvermálcvẹ̇rmauul
p%aa33q chinesehugepḥaȁq
qgi9ri swahiliwarthogngiriqgïri
'b06UU4k9' vietnamesestair stepbậc'ɓụụ́k̰'
kx5Eu0wj4n3i9tx4ka polishprincessksiężniczkakxẏẹṵwȷ̈nẏïtẋka
allik6 inuktitutunderneathᐊᓪᓕᖅalliḳ
tsipo9G hebrewbirdצִפּוֹרtsipȯġ
x5i33nli4i44i3tx5yA33A44nk%a33q chinesemental health心理健康xẏȉnlíi̋ìtxẏyạ̏ạ̋nkḥȁq
i3i3i4t08e3e3eb06o zuluplan of action or methodîcéboììíṭ̬èèeɓo
h5axpItI3 apache (western)quailhashbidíḩaxpịtị̀
cyou%C icelandica nationþjóðcyoūç
sa0dal frenchsandal footwear^sandalessa̰dal
u9lvi5r icelandica wolfúlfuru̇lvi̖r
nE%33E33tx5i%5 tibetaninformationགནས་ཚུལnẹ̏̄ẹ̏txẏī̖
n3i33i33qtx5e tibetancompassionསྙིང་རྗེnẏȉȉqtxẏe
h5ah5vi georgianonionხახვიḩaḩvi
e%5n3 norwegian (bokmal)an eagleørnē̖nẏ
E0p1sibl frenchimpossibleimpossibleẹ̰po̖sibl
mE330E330 tibetandrug/medicineསྨནmẹ̰̏ẹ̰̏
s10 frenchsoundsonso̰̖
tutIs5h5Is5I apache (western)coffeetudiłhiłitutịşḩịşị
blO2 englishblurblurblọu̖
s5a33a33 tibetangod/dietyལྷşȁȁ
I'I%3'a30 navajosunsetị'ị̀̄'à̰
dE0 frenchdeerdaimdẹ̰
me4e44i3 chinesemountainmée̋ì
r%9uuCi5r icelandicscabhrúðurr̊uuçi̖r
tod4n6an tamilvolunteerதொண்டன்toḍṇan
yItIts'I0h5 apache (western)hearyidits’įhyịtịts'ị̰ḩ
amme9ttere italianto admitamméttereammėttere
s99yiat0 koreanseed씨앗s̭yiat̰
taym englishtimetimetaym
pEttI icelandiccamp bedbeddipẹttị
parC icelandicedgebarðparç
p97h5ui hoantailʘxuiṗ̂ḩui
bat0ta japanesegrasshopperばったbat̰ta
t1jU danishfogtågeto̖jụ
ma3a33le3e33t0 thaiseedเมล็ดmàȁlèȅt̰
'ibu9d hebrewlossאיבוד'ibu̇d
l^0i5uh5 welshsnowdrift/snow dustlluwchl̥i̖uḩ
ts93Elits93adi georgianyearწელიწადიts̀ẹlits̀adi
i95mmArtA% finnishto understandymmärtääï̖mmạrtạ̄
laa33n chinesemistlaȁn
10kl frenchuncleoncleo̰̖kl
ma%44a44a3 thaidogหมาma̋̄a̋à
ukukl^08uluza xhosaepilepticukuxhuluzaukukḷ̬ḥuluza
nat4tx5attiraman6d4alam tamilthe starry heavensநட்சத்திரமண்டலம்naṭtxẏattiramaṇḍalam
p99op99o koreankiss뽀뽀p̌op̌o
tsru georgianfalseცრუtsru
mba9be swahiliherombabembȧbe
l5a9n4Uv6 irish (munster)childleanbhlẏȧnĝụvĝ
tot^ori koreanacorn도토리totḥori
znalEx5tx5 polishto findznaleźćznalẹxẏtxẏ
krie9It englishcreatecreatekriėịt
purra finnishto bitepurrapurra
k6awiya arabicto be strong/powerfulقويḳawiya
sUmUrpUn6 hindidedicationसमर्पणsụmụrpụṇ
nitx05i georgiantalentნიჭიnitx̖i
gt^h51vt^ georgianplease (formal)გთხოვთgtḥḩo̖vtḥ
tsIs5 apache (western)mountaindziłtsịş
libG frenchfreelibrelibġ
ntxa%3 apache (western)big/largenchaantxà̄
tx5yA33A44nx4U33nfaa33q chinesegym健身房txẏyạ̏ạ̋nẋụ̏nfaȁq
pisan6d4am tamilstomachபிசண்டம்pisaṇḍam
iglik6 inuktitutbedᐃᒡᓕᖅigliḳ
aivik6 inuktitutwalrusᐁᕕᖃaiviḳ
'b06aa3yq vietnamesevaguely defined termbánh'ɓaàyq
m4a%hUr3 irish (munster)mothermáthairmĝāhụrẏ
ti%445i5i45 tibetandemonབདུདti̖̋̄i̖í̖
pa0 frenchpeacockpaonpa̰
lyau33 chinesegoodlyaȕ
ndEg06E swahilibirdndegendẹɠẹ
ka33u33su33u44kO33qlu33u44 chinesehighway高速公路kȁȕsȕűkọ̏qlȕű
Ino3t05a%3h navajodeceptionịnòt̖à̄h
pGi hebrewfruitפריpġi
a0pati frenchempathyempathiea̰pati
xli5sUl germankeIschlüsselxli̖sụl
sa%9v3utta% finnishto reachsaavuttaasā̇ṿuttā
jak93Et05i georgianjacketჟაკეტიjak̖ẹt̖i
himni georgiananthemჰიმნიhimni
ya9'aG hebrewforestיַעַרyȧ'aġ
deja5ne frenchto have lunchdéjeunerdeja̖ne
i3i3il^08iib06a zulumakeshift hutī́xhibaììiḷ̬ḥiiɓa
na5f frenchnineneufna̖f
sik6inik6 inuktitutsunᓯᕿᓂᖅsiḳiniḳ
C66ami'a arabicto thirstظمئç̂ami'a
ka33u33lou33ta33a44x4a33a44 chinesehigh-rise building高楼大厦kȁȕloȕtȁa̋ẋȁa̋
bla0 frenchwhiteblancbla̰
ke%5i5C icelandicwimpgauðkē̖i̖ç
to3o33' thaitableโต๊ะtòȍ'
y%9a5t norwegian (bokmal)meatkjøttyh̬a̖t
nik6i inuktitutfoodᓂᕿniḳi
makuahine hawaiianmothermakuahinemakuahine
ya%3j navajolittleyà̄j
E9ltste%5C icelandicvolcanoeldstöðẹ̇ltstē̖ç
t4x4^i33i33 tibetanten thousandཁྲིṭẋḥȉȉ
koj4U russianskinко́жаkoȷ̈ụ
du%d^ hindimilkदूधdūdḥ
a0vwaye frenchto sendenvoyera̰vwaye
tx^5a%33a44q thaitechnicianช่างtxẏḥȁ̄a̋q
stx4i5ts polishto shear/cutstrzycstẋi̖ts
la9h5ats hebrewpressureלַחַץlȧḩats
tx5U4U44w vietnamesepartychầutxẏụ́ụ̋w
tx4Ex5tx5 polishhellocześćtẋẹxẏtxẏ
'a%siriyar tamilteacherஆசிரியர்'āsiriyar
byE0vUni5 frenchwelcomebienvenuebyẹ̰vụni̖
qoo vietnamesecornngôqoo
lamaq5a arabicto shineلمعlamaq̇a
EyEle3 yorubapidgeonẹyẹléẹyẹlè
e4e3ka30na30 yorubaclawèékánnáéèkà̰nà̰
ba%0s navajohoopbā̰s
tx5im vietnamesebirdchimtxẏim
riavvio italianrestartriavvioriavvio
tx5ye4e44e3 chinesemothertxẏyée̋è
papiy10 frenchbutterflypapillonpapiyo̰̖
isig^0t^08awu xhosaspiderisigcawuisigh̬ṭ̬ḥawu
na'Is5ts%o3x4 apache (western)squirrelna'iłtsóhna'ịştsḥòẋ
nUj4i5ma9t45 russianto pressнажиматьnụȷ̈i̖mȧṭẏ
ma3sa3lla%3txi%3 hausamosquemasallācīmàsàllà̄txì̄
kahu9na hawaiianmagician/sorcererkahunakahu̇na
'Usi0 burmeseseedအစေ့'ụsḭ
nUhUd5i9t5 russianto findнаходитьnụhụdẏïtẏ
wehewehe hawaiianto explainwehewehewehewehe
na%4ta%30' navajocornná̄tà̰̄'
eGa5G frencherrorerreureġa̖ġ
iqt08iniba xhosaostrichincinibaiqṭ̬iniba
Gox hebrewheadרֹאשׁġox
ka9llido italianshrewdcallidokȧllido
x5ii33q chineseshapexẏiȉq
paCk%a%r icelandicbathtubbaðkarpaçkḥār
sUmn3Iva9ttsU russianto doubtсомневатьсяsụmnẏịvȧttsụ
b^a%x4Un6 hindispeechभाषणbḥāẋụṇ
astGofi9zika hebrewastrophysicsאסטרופיזיקהastġofïzika
a%wato9mats5 nahuatlacornāhuatomatlāwatȯmatş
t66ayr arabicbirdsطيرt̬ayr
k6afas44 arabiccageقفصḳafas̬
Iztsa3n apache (western)womanizdzánịztsàn
ti4U44n vietnamesemoneytiềntíụ̋n
diko9d englishdecodedecodedikȯd
aggak inuktituthandᐊᒡᒐᒃaggak
k93ak93ali georgianwalnutკაკალიk̖ak̖ali
akko9ntxo italiandressed upacconcioakkȯntxo
ik693o georgianto beიყოiḳ̖o
ma5trk danishnutmøtrikma̖trk
xOb^ hindifavorableशुभxọbḥ
t^u44uu4 tibetantoxinདུགtḥűuú
'b06a%a4n' vietnamesefriendbạn'ɓāán'
kozlI%0yE apache (western)birthplacegozlįįyekozlị̰̄yẹ
gUmtx^a% hinditowelगमछाgụmtxḥā
k1j4i95statx5 polishto benefitkorzystaćko̖ȷ̈ï̖statxẏ
t4x4a33u44 chineseomenṭẋȁű
tx4tE9ri5 polishfourczterytẋtẹ̇ri̖
vj51n3tx5 polishto take/grabwziąćvjẏo̖nẏtxẏ
10du30 yorubayearodúno̰̖dṵ̀
a%dj hinditodayआजādj
eva9 hebrewhostility/enmity/hatred.איבהevȧ
kore9gto spanishcorrectcorrectokorėgto
k93a3sa%3 hausasoilƙasāk̖àsà̄
'avnEt hebrewsashאבנט'avnẹt
k%a%44a44a3w thaiwhiteขาวkḥa̋̄a̋àw
so44oo4 tibetanto makeབཟོsőoó
pei%Ca icelandicto askbeiðapeīça
tI%3k93o0x navajoyeasttị̀̄k̖o̰x
nan6d4u tamilcrabநண்டுnaṇḍu
f10 frenchfundfondfo̰̖
kUy vietnamesetreecâykụy
Is5t^I3'k%e% apache (western)centeriłdíʼgeeịştḥị̀'kḥē
iqd^08ayi xhosajaringqayiiqḍ̬ḥayi
'd06i vietnamesegođi'ɗi
d^4o%l hindidrumढोलḍḥōl
a0 frenchyearan
'o44oma33a33 tibetanmilkའོ་མ'őomȁȁ
plant welshchildplantplant
sE%44EE4 tibetansustenanceཟསsẹ̋̄ẹẹ́
flaIx germanfleshfleischflaịx
UrpUn6 hindiofferingअर्पणụrpụṇ
EkspeGya0s frenchexperienceexpérienceẹkspeġya̰s
eGi5psy10 frencheruptionéruptioneġi̖psyo̰̖
tx^5a44alo33o33 tibetantea leafཇ་ལོtxẏḥa̋alȍȍ
pUrIb^a%x4a% hindidefinitionपरिभाषाpụrịbḥāẋā
pakkya9no italiantackypacchianopakkyȧno
li44i tibetanpearལིli̋i
ja5n frenchyoungjeuneja̖n
'armo9n hebrewpalaceארמון'armȯn
ak93aju georgiancashewაკაჟუak̖aju
m3Itx5ta9t5 russianto dreamмечтатьmẏịtxẏtȧtẏ
si5G frenchsure/certainsûrsi̖ġ
tIs5 apache (western)blooddiłtịş
da4k93i%3k93a%4 hausasecond (unit of time)dàƙīƙā̀dák̖ì̄k̖á̄
upiGnk6a%k6 inuktitutspring (season)ᐅᐱᕐᓐᖄᖅupiġnḳāḳ
'a4ddu3'a%4 hausaa prayeràddu'ā̀'áddù'á̄
la4ru%3ra%4 hausanecessitylàr̃ūr̃ā̀lárù̄rá̄
kA9i5ttA% finnishto usekäyttääkạ̇i̖ttạ̄
yau33k%O33O44qtx^5i33i44 chineseremote control遥控器yaȕkḥọ̏ọ̋qtxẏḥȉi̋
bOli9v englishbelievebelievebọlïv
x4Ot5i9t5 russianto jokeшутитьẋọtẏïtẏ
tx5yo4o44u3 chineseblack jadetxẏyóőù
xk3i5r4d irish (munster)to scampersciurdxkẏi̖rĝd
pa33a44nkO33qt4x4wo33 chinesedesk办公桌pȁa̋nkọ̏qṭẋwȍ
x4i4i44i3yO33O44q chineseuse使用ẋíi̋ìyọ̏ọ̋q
dzr1h5a georgiancawძროხაdzro̖ḩa
dj^Un6d4a% hindiflag (banner)झंडाdjḥụṇḍā
b6a9t6U irish (munster)stickbatabĝȧtĝụ
na'Its5'I%3kI3 apache (western)gophernaʼitłʼíígína'ịtş'ị̀̄kị̀
GrubEli georgiancloudღრუბელიġrubẹli
sUtx hinditruthसचsụtx
deI englishdaydaydeị
Uqgu%t4^a% hindithumbअंगूठाụqgūṭḥā
ahava9 hebrewlove/affectionאהבהahavȧ
sm3e9x4i5vUt5 russianto mixсмешиватьsmẏėẋi̖vụtẏ
sm3Ix4attsU russianto blendсмешатьсяsmẏịẋattsụ
'b06iit0 vietnamesebit (computing)bit'ɓiit̰
tx^5a33a33 tibetanpair/coupletxẏḥȁȁ
tot^s5'IjIh5I%3 apache (western)green/bluedotłʼizhihíítotḥş'ịjịḩị̀̄
tupa%0yu3 apache (western)riverbanktubąąyútupā̰yù
'd06EE44 vietnameseto give birth tođẻ'ɗẹẹ̋
f3ag irish (munster)lengthfeadhfẏag
fa33t4x4a4a44a3n chinesedevelop发展fȁṭẋáa̋àn
ntE3 apache (western)apachendéntẹ̀
na4Iqa4qdj5a3 burmeseforeign countryနိုင်ငံခြာnáịqáqdjẏà
djo%s5E3 apache (western)balljoołédjōşẹ̀
naa4q' vietnameseheavynặngnaáq'
fyatl icelandicmountainfjallfyatl
'b06iU3w vietnameseto cordially givebiếu'ɓiụ̀w
pyatla icelandicbellbjallapyatla
s5Et'e%x apache (western)charcoalłetʼeeshşẹt'ēx
pya33ut4x4yU4U44U3ntaa33a33a44n chinesestandard answer标准答案pyȁuṭẋyụ́ụ̋ụ̀ntaȁȁa̋n
kO33qsi33mii33qt4x4^U33q chinesecompany name公司名称kọ̏qsȉmiȉqṭẋḥụ̏q
va%4a44q vietnamesegoldvàngvá̄a̋q
u3u3ugl^08a zuludigging stickū́gxaùùugḷ̬ḥa
q5aqrab arabicscorpionعقربq̇aqrab
ts93k693ali georgianwaterწყალიts̀ḳ̖ali
sol englishsoulsoulsol
abi4yE3 yorubabirdabìyẹ́abíyẹ̀
f4Il irish (munster)bloodfuilfĝịl
si33tx5ya33t4x4^O33 chineseprivate car私家车sȉtxẏyȁṭẋḥọ̏
r%91ss icelandichorsehrossr̊o̖ss
rUssma9tr3IvUt5 russianto considerрассматриватьrụssmȧtrẏịvụtẏ
caO' burmeseto drinkသောက်caọ'
2e9IvOn englishravenravenu̖ėịvọn
erra9re italianto wandererràreerrȧre
kO33qtswo33o44 chinesework/job工作kọ̏qtswȍő
djgup%uri georgianpertaining to teamჯგუფურიdjgupḥuri
'ida2 tamillipஇதழ்'idau̖
s5It^sok apache (western)yellowłitsogşịtḥsok
fyA%re norwegian (bokmal)low tidefjærefyạ̄re
sEk%tsia georgiansectionსექციაsẹkḥtsia
mE9j2 englishmeasuremeasuremẹ̇ju̖
h5its93lh nuxalkmetal (iron)xits'lhḩits̀lh
'ah5d66ar arabicgreenأخضر'aḩd̬ar
'ovda9n hebrewruin/destructionאובדן'ovdȧn
'p97nuu hoanheadʔʘnũ'ṗ̂nuu
h5weh5 welshsixchwechḩweḩ
tx5U%4U44 vietnamesewaitchờtxẏụ́̄ụ̋
ph1t^1li georgianleafფოთოლიpho̖tḥo̖li
kwE0 frenchwedgecoinkwẹ̰
s99al3 koreanrices̭aḷ
wei33yu33e33tx5i33n chineseliquidated damages违约金weȉyȕȅtxẏȉn
auyuittuk6 inuktitutpermafrostᐊᐅᔪᐃᑦᑐᖅauyuittuḳ
p%o33o33lo33o33 tibetanballཔོ་ལོpḥȍȍlȍȍ
sh5ludj5itx5 polishto tidy upschludzićsḩludjẏitxẏ
p%E%33E33kE%33E44 tibetancolloquial languageཕལ་སྐདpḥẹ̏̄ẹ̏kẹ̏̄ẹ̋
pi5rCi5r icelandicbirthburðurpi̖rçi̖r
isig^0d^08ib1 xhosadecisionisigqiboisigh̬ḍ̬ḥibo̖
aI germaneggeiaị
ka33a33j4a33a33 tibetansugarཀ་རkȁȁȷ̈ȁȁ
x5ya4a44u3 chinesedawnxẏyáa̋ù
kt^08itha xhosaspendchithakṭ̬ḥitha
pan6d4abada%rttam tamilgoodsபண்டபதார்த்தம்paṇḍabadārttam
h5a33u33 chinesesoundḩȁȕ
u3u3ul08oolo zulupeaceū́xoloùùuḷ̬oolo
k%o33o33lo33o33 tibetanwheelའཁོར་ལོkḥȍȍlȍȍ
sUr5Uk hindiroadसड़कsụṛụk
kO33qtswo33o44pya4a44u3 chineseworksheet工作表kọ̏qtswȍőpyáa̋ù
to44oqt4x4e tibetandemon/ghostགདོན་འདྲེtőoqṭẋe
plussa icelandicblouseblússaplussa
t4x4^i44i tibetanto write/drawའབྲིṭẋḥi̋i
p%E%44E tibetanwoolབལpḥẹ̋̄ẹ
ya3 navajoskyyà
cInna icelandicto thinþynnacịnna
l^0i%v welshsaw (tool)llifl̥īv
r%9e5i5i5n icelandiclavahraunr̊e̖i̖i̖n
otto japanesewhoopsおっとotto
t^ai33x4i33i44tyA33A44nna4a44u3 chinesedesktop pc台式电脑tḥaȉẋȉi̋tyạ̏ạ̋nnáa̋ù
li5ke norwegian (bokmal)happinesslykkeli̖ke
t4x4i33ta33u44 chinesetell知道ṭẋȉtȁű
inuk inuktitutpersonᐃᓄᒃinuk
me%33e44k9 thaicloudเมฆmȅ̄e̋k̰
1na5G frenchhonorhonneuro̖na̖ġ
Gavi frenchdelightedraviġavi
pu33u33ti33i33 tibetanscriptureཔོ་ཏིpȕȕtȉȉ
pItIt^lIt apache (western)brandbiditlidpịtịtḥlịt
ja05gl frenchjunglejungleja̰̖gl
n113y vietnamesespeaknóino̖ò̖y
k3haun scottish gaelicheadceannkẏhaun
tx^5a33a44y thaiyesใช่txẏḥȁa̋y
tx5an thaimoonพระจันทร์txẏan
ts5'o%3s5 navajorope (chord)tş'ò̄ş
t05Utt05a amharicto drinkጠጣt̖ụtt̖a
Utm3In3A9t5 russianto cancelотменя́тьụtmẏịnẏạ̇tẏ
d10k frenchthereforedoncdo̰̖k
r%9isgl welshbark (of tree)rhisglr̊isgl
k6iqak6 inuktitutnoseᕿᖓᖅḳiqaḳ
tx4w1vyEk polishhumanczłowiektẋwo̖vyẹk
yIya%0 apache (western)eatyiyąąyịyā̰
nda9ma swahilicalfndamandȧma
bO2c englishbirthbirthbọu̖c
mUn6i% hindigemमणिmụṇī
tsudz1j5E9myEts polishforeignercudzoziemiectsudzo̖jẏẹ̇myẹts
at05ami georgianpeachატამიat̖ami
p97u0 hoanoneʘ̃ũṗ̂ṵ
azhara9 hebrewwarningאזהרהazharȧ
t^u33u33k9 tibetanattitudeཐུགསtḥȕȕk̰
a5m danishtenderøma̖m
Ent1m1l19gya hebrewentomologyאנטומולוגיהẹnto̖mo̖lȯ̖gya
1k%r1 georgiangoldოქროo̖kḥro̖
milhh arabicsaltملحmilhh
hEdz3ill5Uk9 koreannightfall해질녘hẹdzẏillẏụk̰
aGmart^i georgianascentაღმართიaġmartḥi
tx5a33a33k9la3a3m tibetanrailroadལྕགས་ལམtxẏȁȁk̰lààm
p%e%p%r5a% hindilungफेफड़ाpḥēpḥṛā
t^a3ts5'IId navajoalgaetḥàtş'ịịd
umkhEq94t08E xhosaiceumkhenkceumkhẹq̀ṭ̬ẹ
pu%4u44 thaigrandpaปู่pú̄ű
u9l^0pa icelandicthick winter coatúlpau̇l̥pa
dAnts englishdancedancedạnts
tsa georgianskyცაtsa
y%9A%l3Ihe%t norwegian (bokmal)lovekjærlighetyh̬ạ̄ḷịhēt
ti95dj5En3 polishweektydzieńtï̖djẏẹnẏ
akkurate9ttsa italianaccuracyaccuratezzaakkuratėttsa
dziri georgianbottomძირიdziri
abb1rru%sU norwegian (bokmal)a perch fish trapabborruseabbo̖rrūsụ
nI4s5tx^I%4s navajowolverinenị́ştxḥị́̄s
'b06UU3k9 vietnamesewickbấc'ɓụụ̀k̰
da3Oq burmesepeacockဒေါင်းdàọq
pal3l3atta%kku tamilvalleyபள்ளத்தாக்குpaḷḷattākku
p93ik93nik93i georgianpicnicპიკნიკიp̀ik̖nik̖i
fspi95h3IvUt5 russianto flashвспыхиватьfspï̖hẏịvụtẏ
axma9 hebrewblame/faultאשמהaxmȧ
tsi3305i3305t4x4i%335i445 tibetaneffortབརྩོན་འགྲུསtsḭ̖̏ḭ̖̏ṭẋȉ̖̄i̖̋
tx^a% apache (western)beaverchaatxḥā
we%9yats5 nahuatlsea/oceanhuēyātlwē̇yatş
k6ausik6tuk6 inuktitutwetᖃᐅᓯᖅᑐᖅḳausiḳtuḳ
'aa44yq vietnameseimageảnh'aa̋yq
laa33ntx^5you33t4x4^a4a44a3q chinesebasketball court篮球场laȁntxẏḥyoȕṭẋḥáa̋àq
isikl^08Enk93l08E xhosasevenisixhenxeisikḷ̬ḥẹnk̖ḷ̬ẹ
bi5tx5 polishto bebyćbi̖txẏ
t00a9al3gi koreanstrawberry딸기ṱȧaḷgi
mbiliki9m1 swahilidwarfmbilikimombilikïmo̖
iq94l08at^aq94l08at^a xhosacomplex/complicatedinkxathankxathaiq̀ḷ̬atḥaq̀ḷ̬atḥa
hu%lanakuahale hawaiiancitykūlanakauhalehūlanakuahale
tx^5a44amtse33e44 tibetancompassionབྱམས་བརྩེtxẏḥa̋amtsȅe̋
nixba9q5 hebrewto swear/to promiseנשבעnixbȧq̇
fx4i5stk1 polisheverythingwszystkofẋi̖stko̖
kuwl englishcoolcoolkuwl
bIna%3' navajoacornbịnà̄'
s44awifa arabicto produce woolصوفs̬awifa
ts593I3zI3 navajogoattş̀ị̀zị̀
v3eqga%yam tamilonionவெங்காயம்ṿeqgāyam
kowa0h5 apache (western)homegowąhkowa̰ḩ
mu4u44u3yi33qx4i33i44 chineseinfant room母婴室múűùyȉqẋȉi̋
tul englishtooltooltul
p97'a3a taato burnʘ'áaṗ̂'àa
sl1 danishbeatslåslo̖
k93l08olEla xhosaforgivexolelak̖ḷ̬olẹla
gbogbo yorubaall/everythinggbogbogbogbo
gandzi georgiantreasureგანძიgandzi
sinnitellA finnishto hang onsinnitelläsinnitellạ
hi5nti5r icelandicdoghundurhi̖nti̖r
ra%dj hindiruleराजrādj
hhayawa%n arabicanimalحيوانhhayawān
pa5G frenchfearpeurpa̖ġ
bEzvzglE9ndni5 polishharsh/mercilessbezwzględnybẹzvzglẹ̇ndni̖
fid66d66a arabicsilverفضةfid̬d̬a
tyA33A44nx5yA33A44nka4a44a3n chinesetelephone pole电线杆tyạ̏ạ̋nxẏyạ̏ạ̋nkáa̋àn
kr5a%gU norwegian (bokmal)complaintklagekṛāgụ
sik englishseekseeksik
'iyarkaI tamilnatureஇயற்கை'iyarkaị
pGi hebrewfruitפְּרִיpġi
k%a%33a44w thairiceข้าวkḥȁ̄a̋w
torre spanishtowertorretorre
i3i3is5aas5a zulubranch (of a tree)ī́hlahlaììişaaşa
nah5a9x hebrewsnakeנָחָשׁnaḩȧx
kInt germanchildkindkịnt
agba3ra yorubapoweragbáraagbàra
kaa3t0 vietnamesecutcắtkaàt̰
s5I4ko4i%4 navajowhite (color)şị́kóí̄
kreIv englishcravecravekreịv
bmuli georgianlink (internet)ბმულიbmuli
ndu9gu swahilirelativendugundu̇gu
b10b10 frenchsweet/candybonbonbo̰̖bo̰̖
'izme9l hebrewknife/scalpelאזמל'izmėl
mE%tx hindimatchमैचmẹ̄tx
ukiuk6 inuktitutwinterᐅᑭᐅᖅukiuḳ
na'Ixo30' apache (western)lizardnaʼishǫ́ʼna'ịxò̰'
k93t081k93t08a xhosacleancocak̖ṭ̬o̖k̖ṭ̬a
'avado9n hebrewdestruction/devastation/ruin/doomאבדון'avadȯn
'as44far arabicyellowأصفر'as̬far
a3x4o apache (western)thank youáhoàẋo
E'Ilza% apache (western)pictureeʼilzaaẹ'ịlzā
t4x4i%445i5 tibetansnakeསྦྲུལṭẋi̖̋̄i̖
k93d08ala xhosastartqalak̖ḍ̬ala
pI4k apache (western)bellybigpị́k
qgwe9na swahilicrocodilengwenaqgwėna
q5ana9n hebrewa cloudענןq̇anȧn
nu44uu4 tibetanwestནུབnűuú
tafawwak6a arabicto outperformتفوقtafawwaḳa
isa3a3anz6a zuluhandisándlaisààanẓa
iqt^08a xhosagrassingcaiqṭ̬ḥa
vayb englishvibevibevayb
h5E georgiantreeხეḩẹ
x4u33u44tx5u33u44x5yA33A44n chinesedata line数据线ẋȕűtxẏȕűxẏyạ̏ạ̋n
tI%30'I apache (western)fourdį́į́'itị̰̀̄'ị
ma%33a44k9 thaia lotมากmȁ̄a̋k̰
t4x4^wa33i33 chineseto kneadṭẋḥwȁȉ
kru9ppa icelandicgroupgrúbbakru̇ppa
t05alGa georgianwaveტალღაt̖alġa
mravalmnixvnEl1vani georgiansignificantმრავალმნიშვნელოვანიmravalmnixvnẹlo̖vani
p%ai33 chineseraftpḥaȉ
xe%x4 hindiresidueशेषxēẋ
r%9i%C icelandicsnowstormhríðr̊īç
msgavsi georgianalikeმსგავსიmsgavsi
pyE9qkni5 polishbeautifulpięknypyẹ̇qkni̖
k93t08ak93t08isa xhosaexplaincacisak̖ṭ̬ak̖ṭ̬isa
fim vietnamesefilmphimfim
klAud englishcloudcloudklạud
Is5t^I30'ts%I30h5 apache (western)bowiłtį́ʼtsį́hịştḥị̰̀'tsḥị̰̀ḩ
t^ok99i koreanrabbit토끼tḥok̭i
fkruttsE polishsoonwkrótcefkruttsẹ
arak93i georgianfableარაკიarak̖i
pyou%r icelandicbeaverbjórpyoūr
hi5gg amharica lawህግhi̖gg
kra4a44ti4i44k9 thaiwater jugกระติกkráa̋tíi̋k̰
pwo33lii33tx^5yau33 chineseglass bridge玻璃桥pwȍliȉtxẏḥyaȕ
sO33a44 thaishirtเสื้อsọ̏a̋
s5I%30' navajopetşị̰̀̄'
ts93I3'I% navajomosquitots̀ị̀'ị̄
C66aby arabicantelopeظبيç̂aby
kiqak6 inuktituthillᑭᖓᖅkiqaḳ
k99um koreandreamk̭um
x5ya33a44q chineseoakxẏyȁa̋q
k10k10bG frenchcucumberconcombreko̰̖ko̰̖bġ
xjE0 frenchdogchienxjẹ̰
r3it0torO japaneselitreリットルrẏit̰torọ
mEtsniErEba georgianscienceმეცნიერებაmẹtsniẹrẹba
k1%33144nhi44i44i3n thaistoneก้อนหินkȍ̖̄ő̖nhi̋i̋ìn
ho%h5 germanhighhochhōḩ
k93d08inis1 xhosatruthqinisok̖ḍ̬iniso̖
e%95i5Ca%iUI icelandicweatlhauðæfiē̖̇i̖çāiụị
mo3sI3 navajocatmòsị̀
ama3 navajomotheramà
emuna9 hebrewfaithאמונהemunȧ
p931lusi georgianpoleპოლუსიp̀o̖lusi
h5ala nuxalkfernxalaḩala
g^0l^081tha xhosarepelgxothagh̬ḷ̬ḥo̖tha
s5I3kai apache (western)whitełigaişị̀kai
ba3k93i%3 hausablack/darkbaƙībàk̖ì̄
g55addUnn3a amharicfriendጓደኛgẇaddụnnẏa
la44am tibetanpathལམla̋am
tx^I4tI3 navajocartxḥị́tị̀
mtsirE georgiansmall/insignificantმცირეmtsirẹ
x5yA4A44A3nx4i33i44p%ii33q chinesedisplay显示屏xẏyạ́ạ̋ạ̀nẋȉi̋pḥiȉq
x4i5rok3Iy russianwideширо́кийẋi̖rokẏịy
gommo9zo italiangummygommosogommȯzo
aja yorubawifeayaaja
din thaisoilดินdin
hibridi georgianhybridჰიბრიდიhibridi
'a4g55a%4g55a%3 hausaduck (animal)àgwā̀gwā'ágẇá̄gẇà̄
alu%t inuktitutspoonᐊᓘᑦalūt
na%9wats5 nahuatlsomething having a clear and pleasant soundnāhuatlnā̇watş
modEllo italianmodelmodellomodẹllo
ma%kauka9u hawaiiancompetencemākaukaumākaukȧu
aluik6k6anak6 inuktitutavalancheᐊᓗᐃᖅᑲᓇᖅaluiḳḳanaḳ
as5mus5 nuxalkbeadsalhmulhaşmuş
zUtOma9n3IvUt5 russianto obscureзатуманиватьzụtọmȧnẏịvụtẏ
m4a9dr4U irish (munster)dogmadramĝȧdrĝụ
kt^08aza xhosacombchazakṭ̬ḥaza
i4ta0 yorubarelationìtaníta̰
a%skats5 nahuatlantazcatlāskatş
ettxE9sso italianexcesseccessoettxẹ̇sso
Ga%4a44 vietnamesechickenġá̄a̋
sO4a44 thaimatเสื่อsọ́a̋
qa4a44y vietnamesedayngàyqáa̋y
Uk%ba%r hindinewspaperअख़बारụkḥbār
tr1id welshfoottroedtro̖id
a%g^a%t hindishockआघातāgḥāt
m10tG frenchwatch (timepiece)montremo̰̖tġ
t4x4^waa33qt^ou33kwe33i44 chinesebedside table床头柜ṭẋḥwaȁqtḥoȕkwȅi̋
t66abba%h5 arabicchefطباخt̬abbāḩ
yi5hi5ttx amharicthisይህችyi̖hi̖ttx
k%a33a33qpa33a33 tibetanhouseཁང་པkḥȁȁqpȁȁ
p%Usk1d welshfishpysgodpḥụsko̖d
h5Itla%0h5I3 apache (western)beveragehidląąhíḩịtlā̰ḩị̀
ukuqd08amlEza xhosaintersectukunqamlezaukuqḍ̬amlẹza
t^133144ykham thaispeechถ้อยคำtḥȍ̖ő̖ykham
atm1sfEGa hebrewatmosphereאטמוספירהatmo̖sfẹġa
la5G frenchthemleurla̖ġ
Ol6Otx4x4a9t5 russianto improveулучша́тьọlĝọtẋẋȧtẏ
k6ak6kak6 inuktitutmountainᖃᖅᑲᖅḳaḳkaḳ
su%9nnitella finnishto designsuunnitellasū̇nnitella
fE0 frenchhungerfiamfẹ̰
pi%33233 tibetanpaintbrushཔིརpȉ̄ȕ̖
p%rtxh5ili georgianclawფრჩხილიpḥrtxḩili
me4e44i3tx5ya4a44a3x4i33 chinesemanicurist美甲师mée̋ìtxẏyáa̋àẋȉ
'avza9m hebrewbuckle (of a belt)אבזם'avzȧm
ba4nda%3 hausameat dried over firebàndābándà̄
q5us44fu%r arabicsparrow (bird)عصفورq̇us̬fūr
l6a%h5 irish (munster)pleasant/sweetláchlĝāḩ
k%v1lv icelandicvaulthvolfkḥvo̖lv
r%9i5cr1 welshto rush/hurryrhuthror̊i̖cro̖
p4a%p3e%9r4 irish (munster)paperpáipéarpĝāpẏē̇rĝ
t6e%9s4h5n4o% irish (munster)doughnuttaoschnótĝē̇sĝḩnĝō
tyA33A44nh5wU33U44h5a33u44ma4a44a3 chinesephone number电话号码tyạ̏ạ̋nḩwụ̏ụ̋ḩȁűmáa̋à
sa%3nts'o30sE apache (western)new moonsáánts’ǫ́sésà̄nts'ò̰sẹ
no%44o24kE% tibetaninheritanceནོར་སྐལnő̄oú̖kẹ̄
caq5lab arabicfoxثعلبcaq̇lab
w^0ilt icelandicresthvíldwh̬ilt
nal5tx00ya koreandate날짜nalẏtx̥ya
x5i44iq tibetanfieldཞིངxẏi̋iq
tsuu33tx^5you33yuA33n chinesesoccer player足球员tsuȕtxẏḥyoȕyuạ̏n
tGi5k frenchtechniquetructġi̖k
'ix hebrewman/adult male human being.איש'ix
zm3Iya9 russiansnakeзмея́zmẏịyȧ
ma%n6pu tamilhonorமாண்புmāṇpu
j4uwtx5 polishyellowżółćȷ̈uwtxẏ
pI9Cste5C icelandicstop (e.g. bus stop)biðstöðpïçste̖ç
se33e33q tibetanlionསེངsȅȅq
t66aq5a%m arabicfoodطعامt̬aq̇ām
mi44iq tibetannameམིངmi̋iq
Ga%ba arabicforestغابةġāba
eqk93p93ts nuxalkmouseank'ptseqk̖p̀ts
to%lE3 apache (western)butterlydoolétōlẹ̀
savik inuktitutnormal shaped knifeᓴᕕᒃsavik
jangbadi georgianoxygenჟანგბადიjangbadi
niGiyuk6 inuktitutto eatᓂᕆᔪᖅniġiyuḳ
iql^08ag^0l^08asi xhosawaterfallingxagxasiiqḷ̬ḥagh̬ḷ̬ḥasi
e5sd^0 danisheastøste̖sdh̬
hhis44a%n arabichorseحصانhhis̬ān
k93wni nuxalkseal (animal)kw'nik̖wni
'arul3 tamilgraceஅருள்'aruḷ
tx5arkkaraI tamilsugarசர்க்கரைtxẏarkkaraị
p%a koreanonionpḥa
as5nI%30' navajocenteraşnị̰̀̄'
n1%3133q thaiyounger siblingน้องnò̖̄ȍ̖q
tUya3Cu4dj5i3 burmesejudge (person)တရားသူကြီးtụyàçúdjẏì
e'e%9kats5 nahuatlair/windehēcatle'ē̇katş
nant'a3n apache (western)chief/boss/kingnantʼánnant'àn
tx^I%3l navajosnowstormtxḥị̀̄l
Isa3s5Ik%aI apache (western)bald eagleisáłigaiịsàşịkḥaị
k99ot0 koreanflowerk̭ot̰
putta%n6d4u tamilnew yearபுத்தாண்டுputtāṇḍu
miGna%t66i%s arabicmagnetمغناطيسmiġnāt̬īs
ft19rEk polishtuesdaywtorekftȯ̖rẹk
s5o3k apache (western)fishłógşòk
p10 frenchbridgepontpo̰̖
ECya icelandicsludgeeðjaẹçya
cE9hkyiqk icelandicknowledgeþekkingcẹ̇hkyiqk
kip99Om koreanhappiness기쁨kip̌ọm
to%n6d4u tamilto digதோண்டுtōṇḍu
fi5kl icelandicbirdfuglfi̖kl
x4O33O44h5we33i44 chinesecommunity/society社会ẋọ̏ọ̋ḩwȅi̋
'irul3 tamildarkஇருள்'iruḷ
la5bU danishrunløbela̖bụ
tx^5e%335e445 tibetanreligionཆོསtxẏḥȅ̖̄e̖̋
ke3305e3305t4x4^o33o44k9 tibetanrare jewel/godདཀོན་མཆོགkḛ̖̏ḛ̖̏ṭẋḥȍők̰
amik6 inuktitutpeltᐊᒥᖅamiḳ
ni%ki'i hawaiianto tie/bindnīkiʻinīki'i
k93t08ak93t08ilE xhosaplain/clearcacilek̖ṭ̬ak̖ṭ̬ilẹ
k%a4a44a3n chinesepitkḥáa̋àn
Gari%b arabicstrangerغريبġarīb
t^a33a33la33a33 tibetandustཐལ་བtḥȁȁlȁȁ
tsv5Ito9k russianflowerцвето́кtsvẏịtȯk
tx^5I' burmeseto loveချစ်txẏḥị'
i3i3inz6u zuluhouseíndluììinẓu
pololei hawaiiancorrectpololeipololei
paqkki finnishbank (institution)pankkipaqkki
q5inab arabicgrapeعنبq̇inab
ka33q chineseridgekȁq
tulI0 apache (western)raccoontulįtulị̰
mE%9tx5Un germangirlmädchenmẹ̄̇txẏụn
kUU33n chinesefunnykụụ̏n
k%E3ya4h navajoland/countrykḥẹ̀yáh
masso9ne italianfree masonmassonemassȯne
dj^i%l hindilakeझीलdjḥīl
tahszI3nE3 apache (western)porcupinedahszínétahszị̀nẹ̀
txo%4s5 navajoballtxó̄ş
kOO33x4i33i44h5wU33U44 chineseformat格式化kọọ̏ẋȉi̋ḩwụ̏ụ̋
mxi9ndi swahiliwinner (one who wins)mshindimxïndi
k93t^08ukumisa xhosatouchchukumisak̖ṭ̬ḥukumisa
t051t05i georgianbranchტოტიt̖o̖t̖i
h5a't^o'a%s5 apache (western)singha’do’aałḩa'tḥo'āş
yi33ma33u44tx5yA33n chinesecloakroom衣帽间yȉmȁűtxẏyạ̏n
le5fUl germanspoonlöffelle̖fụl
h5Erh5Emali georgianspineხერხემალიḩẹrḩẹmali
kahaone hawaiianbeach covered with sandkahaonekahaone
k%ok99iri koreanelephant코끼리kḥok̭iri
'abahu9t hebrewfatherhood/paternityאבהות'abahu̇t
xi0 burmeseto haveရှိxḭ
OvUj4a9t5 russianto respectуважатьọvụȷ̈ȧtẏ
x5ya4a44a3q chineseto thinkxẏyáa̋àq
ka4a44ti4i44ka% thaiagreementกติกาkáa̋tíi̋kā
q5as44an arabicstickعصاq̇as̬an
p%i%445i5i45me%33e44 tibetanwomanབུད་མེདpḥi̖̋̄i̖í̖mȅ̄e̋
raGi%f arabicloafرغيفraġīf
be9Igel hebrewbagelבייגלbėịgel
nk%Ekox4En'a30a30ko apache (western)calmnkegohenʼą́ą́gonkḥẹkoẋẹn'à̰à̰ko
dj4vi polishdoordrzwidȷ̈vi
s5ij navajourineşij
tO4O44O3q chineseto understandtọ́ọ̋ọ̀q
mii33n chineseheavenmiȉn
k93l08ElEla xhosatellxelelak̖ḷ̬ẹlẹla
kyUqtx^5i koreanview경치kyụqtxẏḥi
'il koreanone'il
fGwa frenchcoldfroidfġwa
l5e%n3U irish (munster)shirtléinelẏēnẏụ
It^'ox apache (western)nestitʼohịtḥ'ox
uk6suk6 inuktitutoil/blubberᐅᖅᓱᖅuḳsuḳ
o'I'a3n apache (western)holeoʼiʼáno'ị'àn
tx5ya33ux5yue33 chineseteach教学txẏyȁuxẏyuȅ
s44awt arabicvoiceصوتs̬awt
ukpik inuktitutarctic owlᐅᒃᐱᒃukpik
nah5la arabicpalm treeنخلةnaḩla
pa%0 apache (western)motherbąąpā̰
byu9tUfUl englishbeautifulbeautifulbyu̇tụfụl
ta3Oqba4q burmeseto apologizeတောင်းပန်tàọqbáq
he5i5st icelandicautumn/fallhausthe̖i̖st
korreo spanishmailcorreokorreo
deIt englishdatedatedeịt
pwo33lii33pe33i33 chineseglass玻璃杯pwȍliȉpȅȉ
d^4a%i% hinditwo and a halfढाईḍḥāī
nunatsiavut inuktitutour beautiful landᓄᓇᑦᓯᐊᕗᑦnunatsiavut
t^a4Iq burmeseto sitထိုင်tḥáịq
ka33i33 chineseboundarykȁȉ
10t frenchshamehonteo̰̖t
pyI4qn3a4cI4qs%u0 burmesescholarshipပညာသင်ဆုpyị́qnẏácị́qsḥṵ
akpa3 yorubaarmapáakpà
mye4 burmeselandမြေmyé
hay englishhihihay
ts93In navajobonets̀ịn
yi4i44i3nx5ii33qya4a44a3ntx5i33i44q chinesecontact lenses隐形眼镜yíi̋ìnxẏiȉqyáa̋àntxẏȉi̋q
sh5x4anyatx5 polishto botchschrzaniaćsḩẋanyatxẏ
i9n3Ult6o%r3 irish (munster)engineerinnealtóirïnẏụltĝōrẏ
ru%3u33 thaiknowรู้rù̄ȕ
l^01gEl^0 welshpocketllogelll̥o̖gẹl̥
mts93vrt^nE9li georgiantrainer/coachმწვრთნელიmts̀vrtḥnẹ̇li
sOdj^a%v3 hindisuggestionसुझावsọdjḥāṿ
h5ayt66 arabicstringخيطḩayt̬
t^UmI3qdj514 burmesefried riceထမင်း‌ကြော်tḥụmị̀qdjẏó̖
EtG frenchto beêtreẹtġ
iql^08amisEkilE xhosaurgentingxamisekileiqḷ̬ḥamisẹkilẹ
a'we9txts5i nahuatldewahhuechtlia'wėtxtşi
qt08iphisa xhosado lessnciphisaqṭ̬iphisa
kt^08ubEkilEy1 xhosapolitechubekileyokṭ̬ḥubẹkilẹyo̖
cre5i5qk icelandiccrowdþröngcre̖i̖qk
mdjE9nzi swahilibuildermjenzimdjẹ̇nzi
obi40ri0 yorubafemaleobìnrinobḭ́rḭ
tx5UUy vietnameseplaychơitxẏụụy
pt5i9tsU russianbirdпти́цаptẏïtsụ
ko33u44wu33u44t4x4^O33 chineseshopping cart购物车kȍűwȕűṭẋḥọ̏
fOl frenchcrowdfoulefọl
p%o44o44o3nla3a33ma%3a33y thaifruitผลไม้pḥőőònlàȁmà̄ȁy
ba5x4tU norwegian (bokmal)a brushbørsteba̖ẋtụ
a%Catl icelandicnobilityaðallāçatl
txokola%ts5 nahuatlchocolatechocolātltxokolātş
qt08iqt08i xhosasmall/youngncinciqṭ̬iqṭ̬i
ri%ttAmAte5n finnishinsufficientriittämätönrīttạmạte̖n
q94d08oq94d08oza xhosaknocknkqonkqozaq̀ḍ̬oq̀ḍ̬oza
i3i3iql^08i zuludirtíngxiììiqḷ̬ḥi
pE0ti5G frenchpaintingpeinturepẹ̰ti̖ġ
Ga0k10tGe frenchto meetrencontrerġa̰ko̰̖tġe
dUmE0 frenchtomorrowdemaindụmẹ̰
okko9rrere italianto needoccórrereokkȯrrere
vi5di5ha9t5 russianto exhaleвыдыхатьvi̖di̖hȧtẏ
j4i44ili33i33 tibetantrainརི་ལིȷ̈i̋ilȉȉ
iql08ina xhosamintinxinaiqḷ̬ina
zUtm3Iva9t5 russianto eclipseзатмеватьzụtmẏịvȧtẏ
si5Gtu frenchabove allsurtoutsi̖ġtu
ka4a44t0 thaibiteกัดkáa̋t̰
Oha9j4i5vUt5 russianto careухаживатьọhȧȷ̈i̖vụtẏ
tx^5yaa33q chinesewalltxẏḥyaȁq
epats5 nahuatlskunkepatlepatş
pun6iyam tamilvirtueபுண்ணியம்puṇiyam
ei%Ci5r icelandicoatheiðureīçi̖r
dGE georgiandayდღეdġẹ
la3a33n thaimillionล้านlàȁn
vidj5Etx5 polishto seewidziećvidjẏẹtxẏ
ak93o%30' navajoseedak̖ò̰̄'
CIs englishthisthisçịs
e%3' navajoclothingè̄'
h5xirad georgianoftenხშირადḩxirad
kUnsE9ptxuwUlayz englishconceptualizeconceptualizekụnsẹ̇ptxuwụlayz
hi5st norwegian (bokmal)coast (shoreline)kysthi̖st
txI4x navajomedicine pouchtxị́x
tx^5e33e33ma33a33le33e44p9 tibetanbutterflyཕྱེ་མ་ལེབtxẏḥȅȅmȁȁlȅe̋p̃
sU33n chineseforestsụ̏n
isig^0l^08ina xhosapermanentisigxinaisigh̬ḷ̬ḥina
'eI' burmeseto sleepအိပ်'eị'
lo44o tibetanyearལོlőo
dOsa9yd englishdecidedecidedọsȧyd
swi5x4i5x4 polishto hearsłyszyszswi̖ẋi̖ẋ
tyA33A44nna4a44u3t4x4u4u44u3tx5i33 chinesecomputer host电脑主机tyạ̏ạ̋nnáa̋ùṭẋúűùtxẏȉ
tx5E4E44w vietnameseoarchèotxẏẹ́ẹ̋w
tsik693vi georgiansquirrelციყვიtsiḳ̖vi
iq94t08asa xhosatasteinkcasaiq̀ṭ̬asa
fa%a4t0' vietnamesepunishphạtfāát̰'
pU33U44n chinesedustpụ̏ụ̋n
a0fa0 frenchinfantenfanta̰fa̰
ma0to frenchcoatmanteauma̰to
da5i5v3U norwegian (bokmal)to placatedøyveda̖i̖ṿụ
s99ogari koreanmandarin fish쏘가리s̭ogari
tx^Ij apache (western)woodchizhtxḥịj
tx5o44oo4q tibetanlarge valleyལྗོངསtxẏőoóq
k693uri georgianearყურიḳ̖uri
ts5'I%x apache (western)snaketłʼiishtş'ị̄x
Abno92mUl englishabnormalabnormalạbnȯu̖mụl
n3i33i33q tibetanheart/mind/essenceསྙིངnẏȉȉq
u3u3us5u zulurippleū́hluùùuşu
hhadi%k6a arabicgardenحديقةhhadīḳa
t05UrU9pp93eza amharictableጠረጴዛt̖ụrụ̇pp̀eza
skoppya9re italianto burstscoppiàreskoppyȧre
tx5a3 burmeseto hearကြားtxẏà
k%a4a44w thaikneeเข่าkḥáa̋w
a0fibi frenchamphibiousamphibiea̰fibi
x4tx4En3x5tx5E polishluck/happinessszczęścieẋtẋẹnẏxẏtxẏẹ
tsO33q chineseschooltsọ̏q
a0syE0 frenchancientanciena̰syẹ̰
tOl5ak scottish gaelicleafduilleagtọlẏak
na44aq tibetaninteriorནངna̋aq
matt66a%t66 arabicrubberمطاطmatt̬āt̬
ba4ta4 yorubashoebàtàbátá
zGva georgianseaზღვაzġva
'b06UU4n' vietnamesebusybận'ɓụụ́n'
d^Un hindifundsधनdḥụn
k93o%4k93a3ri3 hausaeffortƙṑƙarik̖ó̄k̖àrì
we33i44x4U33qmyAA33ntx^5yA33n chinesetampon卫生棉签wȅi̋ẋụ̏qmyạạ̏ntxẏḥyạ̏n
brdz1la georgianbattleბრძოლაbrdzo̖la
h5OO33q chineserainbowḩọọ̏q
a3tx^I%30h navajonoseàtxḥị̰̀̄h
a0pul frenchlight bulbampoulea̰pul
k%i3i33t0 thaithinkคิดkḥìȉt̰
i3i3igd^08uub06u3u zulugrudgeī́gqubúììigḍ̬ḥuuɓùu
v3a9lita finnishto choosevalitaṿȧlita
pan3tx5u tamilcottonபஞ்சுpanẏtxẏu
sah5Elmts93ip%1 georgianstate/kingdomსახელმწიფოsaḩẹlmts̀ipḥo̖
waa33ntx^5yuA33n chinesecompletely/fully完全waȁntxẏḥyuạ̏n
q5ad66ala arabicmuscleعضلةq̇ad̬ala
abo3a4ru40yi3 yorubasunflowerabóòrùnyíabòárṵ́yì
gwees5d welshgrassgwelltgweeşd
a33a44nla4a44a3pa33 chinesehorn按喇叭ȁa̋nláa̋àpȁ
d66ifdiq5 arabicfrogضفدعd̬ifdiq̇
t^u3 apache (western)watertḥù
i3i4sifu3u3u4b06a zulusecretísifûbaìísifùùúɓa
nanuk6 inuktitutpolar bearᓇᓄᖅnanuḳ
IyIkE3 apache (western)seediyigéʼịyịkẹ̀
ntxo0' apache (western)badnchǫʼntxo̰'
gdj5Ex5 polishsomewheregdzieśgdjẏẹxẏ
v3ix4am tamilpoisonவிஷம்ṿiẋam
t^u3na3lI%30' apache (western)waterfalltúnálį́į́’tḥùnàlị̰̀̄'
Ed^0sU danishetchætseẹdh̬sụ
bitu9ah5 hebrewinsuranceביטוחbitu̇aḩ
d5e%n4 irish (munster)to dodéandẏēnĝ
qt08inanE xhosaminorncinaneqṭ̬inanẹ
sh5vadash5va georgianmiscellaneaსხვადასხვაsḩvadasḩva
mi3 burmesefireမီးmì
sykG frenchsugarsucresykġ
swe33i44h5wU33tx^5yUU33n chinesefloral skirt碎花裙swȅi̋ḩwụ̏txẏḥyụụ̏n
y%9u%lU norwegian (bokmal)a dresskjoleyh̬ūlụ
q5as44i%r arabicjuiceعصيرq̇as̬īr
f4o%gUr3 irish (munster)to proclaimfógairfĝōgụrẏ
kwi3i33 vietnamesefundquỹkwìȉ
'ah5yani9t hebrewnieceאחיינית'aḩyanït
maremma italiana marshy coastal plainmaremmamaremma
ku9Ga0 frenchcurrent (flow)courantku̇ġa̰
ta33nyuA33nkOO33 chinesecell单元格tȁnyuạ̏nkọọ̏
pyA33A44nli33i44tyA33A44n chineseconvenience store便利店pyạ̏ạ̋nlȉi̋tyạ̏ạ̋n
tyA33A44nfU33qx4a33a44n chineseelectric fan电风扇tyạ̏ạ̋nfụ̏qẋȁa̋n
tx5i33qya33a44n chineseexperience经验txẏȉqyȁa̋n
mid66rab arabicpaddleمضربmid̬rab
x5ye33e44 chinesemountain valleyxẏyȅe̋
tx5E4 burmesestarကြယ်txẏẹ́
hu3d06u3ba%4 hausasermonhuɗubā̀hùɗùbá̄
tlo0'ixts%5oh5E3 apache (western)frogdlǫʼishtłohétlo̰'ixtşḥoḩẹ̀
li35U33 vietnamesetoungelưỡilì̖ụ̏
ts93k693ar1 georgiansourceწყაროts̀ḳ̖aro̖
ftx4Ex5n3E polishearlywcześnieftẋẹxẏnẏẹ
tx5yA4A44A3ntx5ii33x4i33i44p%ii33n chineseclip video剪辑视频txẏyạ́ạ̋ạ̀ntxẏiȉẋȉi̋pḥiȉn
tE%t^E%l navajomoosetẹ̄tḥẹ̄l
nata30 apache (western)cornnadą́ʼnatà̰
ts%5a3t apache (western)oiltłádtşḥàt
x4U33qmi33i44q chinesebreath生命ẋụ̏qmȉi̋q
d08o0'o hoanclaw!o̰ʔoḍ̬o̰'o
t1144y vietnamesegarlictỏito̖ő̖y
addio italiangoodbyeaddioaddio
t^i5i445 vietnamesetrythửtḥi̖i̖̋
hE0g55a4 yorubato be beautifulhẹngwàhẹ̰gẇá
gb1gbE3 yorubato receive an injurygbọgbẹ́gbo̖gbẹ̀
la%44a44a3n thainiece/nephewหลานla̋̄a̋àn
k93ak6a%si nuxalkcrowk'aqaasik̖aḳāsi
di5mmUt amhariccatድመትdi̖mmụt
pr3Igl6Ux4a9t5 russianto inviteприглаша́тьprẏịglĝụẋȧtẏ
mat4pa%n6d4am tamilearthen vesselமட்பாண்டம்maṭpāṇḍam
kal englishcallcallkal
hUn' danishhandhåndhụn'
r%9ei%Ci5r icelandicnesthreiðurr̊eīçi̖r
se5vn norwegian (bokmal)sleep (state)søvnse̖vn
tx5113 vietnamesedogchótxẏo̖ò̖
t^e%3h navajovalleytḥè̄h
ko4o44t0 thaiinscriptionกฎkóőt̰
ma33a33qt4x4e%335e445 tibetancommon folkདམངས་ཁྲོདmȁȁqṭẋȅ̖̄e̖̋
pun6 tamilsoreபுண்puṇ
krO%v scottish gaelictreecraobhkrọ̄v
ka%ktuk6 inuktituthungryᑳᒃᑐᖅkāktuḳ
tx4i5 polishthreetrzytẋi̖
tx5yee33kwo4o44o3 chineseresult结果txẏyeȅkwóőò
wI9zdUm englishwisdomwisdomwïzdụm
noo44 vietnameseboomnổnoő
cveiiyItl icelandicmopþvegillcveiiyịtl
dja%nbu%dj^kUr hindiintentionallyजानबूझकरdjānbūdjḥkụr
abdjari georgianarmorაბჯარიabdjari
va%l3 tamilswordவாள்vāḷ
naCC66a%ra arabiceyeglassesنظارةnaçç̂āra
na33a33 tibetannoseསྣnȁȁ
txa%txa% hindiuncleचाचाtxātxā
a5l norwegian (bokmal)beerøla̖l
'ok%a%0x4I3 apache (western)prayerʼokąąhí'okḥā̰ẋị̀
fo44o44o3n thairainฝนfőőòn
gGa%s germangrassgrasgġās
t1llarI icelandicdollardollarito̖llarị
kObob amharicstarኮኮብkọbob
s99uk9 koreanmugworts̭uk̰
bayma%3a33y thaileafใบไม้baymà̄ȁy
lUv englishlovelovelụv
tx5a33a44 tibetanironལྕགསtxẏȁa̋
pya3OqlE3 burmeseto changeပြောင်းလဲpyàọqlẹ̀
pGi frenchprizeprixpġi
E%blU danishappleæbleẹ̄blụ
mU33U44q chinesedreammụ̏ụ̋q
su44u44a3y thaibeautifulสวยsűűày
haEri georgianairჰაერიhaẹri
tIGC icelandicvirtuedyggðtịġç
ya%4a44k9 thaito wantอยากyá̄a̋k̰
ko%9ats5 nahuatlsnakecoatlkō̇atş
nyE%3 apache (western)difficultnyeeʼnyẹ̀̄
ta%30' navajocorntà̰̄'
xkiq5a9 hebrewsunsetשקיעהxkiq̇ȧ
ts%i33i44 tibetanword/phraseཚིགtsḥȉi̋
isiphiig06a zulucape (garment)isíphikaisiphiiɠa
IGa3l apache (western)bellsighálịġàl
ka4a44no4o44k9 thaigoldกนกkáa̋nóők̰
tsi33i33tsi33i33 tibetanmouse/ratཙི་ཙིtsȉȉtsȉȉ
ha'ts5i nahuatlfathertahtliha'tşi
'a4kwa%4ti4 hausaboxàkwā̀tì'ákwá̄tí
i3i3it^08iib06i3i zululakeī́chibíììiṭ̬ḥiiɓìi
tasik6 inuktitutlakeᑕᓯᖅtasiḳ
a33ntx^5yuA33n chinesesafe/secure安全ȁntxẏḥyuạ̏n
ni%n6d4a%yam tamillengthநீண்டாயம்nīṇḍāyam
t^a9adz3o koreanostrich타조tḥȧadzẏo
pai33t4x4^U33U44nx4a33n chinesewhite shirt白衬衫paȉṭẋḥụ̏ụ̋nẋȁn
Utm3Itx5A9t45 russianto markотмечатьụtmẏịtxẏạ̇ṭẏ
mi44i tibetanhuman beingམིmi̋i
txIt4t4^i% hindiletterचिट्ठीtxịṭṭḥī
'b06a%3a33wq5 vietnamesestormbão'ɓà̄ȁwq̇
ku33u33 tibetanbody/statueསྐུkȕȕ
'akka%l3 tamilelder sisterஅக்காள்'akkāḷ
Uttx^a% hindigoodअच्छाụttxḥā
bra5n norwegian (bokmal)a wellbrønnbra̖n
ha4wa3ini4ya%3 hausachameleonhàwainìyāháwàiníyà̄
muxi5rra amharicwedderሙሽራmuxi̖rra
k93d081b1 xhosaconcrete/actualqobok̖ḍ̬o̖bo̖
tx^5Ul5tx00yuk9 koreanazalea철쭉txẏḥụlẏtx̥yuk̰
a%xi%rv3a%d hindiblessingआशीर्वादāxīrṿād
p1lla icelandicbun (round bread)bollapo̖lla
xangrdzliv1ba georgiancontinuanceხანგრძლივობაxangrdzlivo̖ba
m3I9nA9t5 russianto swapменятьmẏïnạ̇tẏ
milq5ak6a arabicspoonملعقةmilq̇aḳa
pi4i44i3tx5i33i44pU4U44U3n chinesenotebook笔记本píi̋ìtxẏȉi̋pụ́ụ̋ụ̀n
mut4t4aI tamileggsமுட்டைmuṭṭaị
p97go4o taacaterpillarʘgòõṗ̂góo
Ep931k%a georgianepochეპოქაẹp̀o̖kḥa
lye9nUv scottish gaelicchildleanabhlyėnụv
jaGdE0 frenchgardenjardinjaġdẹ̰
he%3s5 navajopackagehè̄ş
o%se9elo%ts5 nahuatljaguarocelotlōsėelōtş
hil englishhealhealhil
nuna inuktitutlandᓄᓇnuna
qd08abile xhosararenqabileqḍ̬abile
txa%93nts5i nahuatlhomechāntlitxà̄̇ntşi
t4x4o4o44u3kyu33A33ntx5ye33 chineseelbow joint肘关节ṭẋóőùkyȕạ̏ntxẏyȅ
'b0613133 vietnameseto pack'ɓò̖ȍ̖
m1%4414413 thaidoctorหมอmő̖̄ő̖ò̖
tx^5u33u33 tibetanwater/riverཆུtxẏḥȕȕ
Ekk icelandiceggeggẹkk
pa'aka9i hawaiiansaltpaʻakaipa'akȧi
o30'a%3 apache (western)eveningǫ́ʼááò̰'à̄
h5x41u0wx4tx4 polishbeetlechrząszczḩẋo̖ṵwẋtẋ
k6amhh arabicwheatقمحḳamhh
Gei5siG frenchto succeed at somethingréussirġei̖siġ
iqt^08aqa xhosaideaingcangaiqṭ̬ḥaqa
k6ilalugak6 inuktitutbeluga whaleᕿᓚᓗᒐᖅḳilalugaḳ
t^k%vEn georgianyouთქვენtḥkḥvẹn
na3a33m thaiwaterน้ำnàȁm
sE90f1ni frenchsymphonysymphoniesẹ̰̇fo̖ni
kywit00urami koreancricket귀뚜라미kywiṱurami
y%9i5sU norwegian (bokmal)to kisskysseyh̬i̖sụ
pUn3Ima9t5 russianto comprehendпониматьpụnẏịmȧtẏ
pe9Gah5 hebrewflowerפֶּרַחpėġaḩ
10bG frenchdarknessombreo̰̖bġ
x4a%n6ma%sIk hindisix monthlyषाण्मासिकẋāṇmāsịk
imik6tuk6 inuktitutto drinkᐃᒥᖅᑐᖅimiḳtuḳ
hoo4p9' vietnameseboxhộphoóp̃'
stx4i95x4tx4atx5 polishto clean upsczyszczaćstẋï̖ẋtẋatxẏ
h5awh5 arabicpeach (fruit)خوخḩawḩ
tah5a apache (western)hurrydahataḩa
v5Ir3O9fkU russianrope (chord)верёвкаvẏịrẏọ̇fkụ
mi%nv3e%t4t4aI tamilfishingமீன்வேட்டைmīnṿēṭṭaị
ha3dda%4 hausamemorizationhaddā̀hàddá̄
p%u%33u44t0 thaispeakพูดpḥȕ̄űt̰
k%vEk693ana georgiancountryქვეყანაkḥvẹḳ̖ana
aGo9n hebrewcupboard/closet/cabinetארוןaġȯn
x4o4o44u3tx5i33k%OO33 chinesephone case手机壳ẋóőùtxẏȉkḥọọ̏
tx5i33i44n chinesewatertxẏȉi̋n
iqd^081nd1 xhosabrainingqondoiqḍ̬ḥo̖ndo̖
la3zza%4 hausagood flavorlazzā̀làzzá̄
Gali%C66 arabicrudeغليظġalīç̂
na3konEtx'I%tI apache (western)cicadanágonechʼiidinàkonẹtx'ị̄tị
qgu9mi swahilifistngumiqgu̇mi
E0teGya5G frenchinteriorintérieurẹ̰teġya̖ġ
'en hebrewnothingאין'en
dzaxx5i japanesemagazineざっしdzaxxẏi
tx5i33i44syu33A44ntx5i33 chinesecomputer计算机txẏȉi̋syȕạ̋ntxẏȉ
mEmk93vidrE1ba georgianasset/inheritanceმემკვიდრეობაmẹmk̖vidrẹo̖ba
i3i3i4du3u3ub06e zuluzebraîdúbeììídùùuɓe
d08k6'o0 hoannose!qˀõḍ̬ḳ'o̰
plaiya icelandicveilblæjaplaiya
p%Ul hindifruitफलpḥụl
x4UU33ntx5i33qx5i33i44t^O4O44O3q chinesenervous system神经系统ẋụụ̏ntxẏȉqxẏȉi̋tḥọ́ọ̋ọ̀q
ta33a44q chinesepooltȁa̋q
wei33 chineserockyweȉ
k%a%3a33 thaisellค้าkḥà̄ȁ
l^0avar welshvocalllafarl̥avar
k%3i33i33 tibetandogཁྱིkẏḥȉȉ
tA%9llA finnishheretäällätạ̄̇llạ
1k93eane georgianoceanოკეანეo̖k̖eane
sa%3a33 vietnamesevillagesà̄ȁ
rabi%q5 arabicspring (season)ربيعrabīq̇
s44abiyy arabicboyصبيs̬abiyy
sUj4a9t5 russianto plantсажатьsụȷ̈ȧtẏ
'b06aa44y vietnamesesevenbảy'ɓaa̋y
bite9' hebrewto pronounce a wordביטאbitė'
ak6pik inuktitutcloudberryᐊᖅᐱᒃaḳpik
in3tx5i tamilgingerஇஞ்சிinẏtxẏi
fruui5c welshfruitffrwythfruui̖c
alE3 yorubanightalẹ́alẹ̀
bUt05a9t05is amharicsweet potatoበጣጢስbụt̖ȧt̖is
s3t5ImOl5i9rUvUt5 russianto stimulateстимулироватьsẏtẏịmọlẏïrụvụtẏ
Utxi9v englishachieveachieveụtxïv
p97no30o taalarge louseʘnó̰õṗ̂nò̰o
hha%t^i% hindielephantहाथीhhātḥī
mi%44i44i3 thaibearหมีmi̋̄i̋ì
to33o33 tibetanfoodལྟོtȍȍ
oyE%s5 apache (western)to carryoyeełoyẹ̄ş
p93lanEt05a georgianplanetპლანეტაp̀lanẹt̖a
1b1ba georgianspiderობობაo̖bo̖ba
di% thaigoodดีdī
I%0'a0'I% navajomagpieị̰̄'a̰'ị̄
pronssi finnishbronze (metal)pronssipronssi
s44amG arabicglueصمغs̬amġ
fa4a44wqm vietnameseroomphòngfáa̋wqm
ho'ohana hawaiianto usehoʻohanaho'ohana
pIGC icelandicsettlementbyggðpịġç
Up%sUr hindiofficerअफसरụpḥsụr
k3it0te japanesestampきってkẏit̰te
kwa4a44a3q chineseroughkwáa̋àq
isi3i3igd^08i zulusound of footstepsisígqiisììigḍ̬ḥi
sepayawits5 nahuatlsnowcepayahuitlsepayawitş
k%Il1%na% hinditoyखिलौनाkḥịlō̖nā
px4i5ya9tx5El polishclose friendprzyjacielpẋi̖yȧtxẏẹl
Ob5Ij4da9t5 russianto persuadeубеждатьọbẏịȷ̈dȧtẏ
k93a%3'i3da%4 hausastandardƙā'idā̀k̖à̄'ìdá̄
cEkn icelandicservantþegncẹkn
qe3305e3305tx5e%335e445 tibetanrhetoric/metaphorམངོན་བརྗོདqḛ̖̏ḛ̖̏txẏȅ̖̄e̖̋
kUm3In3t5i9rUvUt5 russianto commentкомментироватьkụmẏịnẏtẏïrụvụtẏ
tx^5E9Es%o koreanvegetable채소txẏḥẹ̇ẹsḥo
kE%33E44 tibetanlanguage/speechསྐདkẹ̏̄ẹ̋
aGnak6 inuktitutwomanᐊᕐᓇᖅaġnaḳ
k%O9l5U scottish gaelicforestcoillekḥọ̇lẏụ
'aGa9G hebrewto execrate/to bitterly curseארר'aġȧġ
ye4 burmesewaterရေyé
txrdil1Et^i georgiannorthჩრდილოეთიtxrdilo̖ẹtḥi
ivvit inuktitutyouᐃᕝᕕᑦivvit
p99uri koreanroot뿌리p̌uri
hak93e3I3 navajoone's kinhak̖èị̀
paGfa05 frenchperfumeparfumpaġfa̰̖
kozs'a%3ke apache (western)placegozsʼa̜a̜gekozs'à̄ke
ka33u33kU33nx5yee33 chinesehigh heel高跟鞋kȁȕkụ̏nxẏyeȅ
tx^5eri koreancherry체리txẏḥeri
ki45U44y vietnameselaughtcườikí̖ụ̋y
'di%5v3o%t norwegian (bokmal)very wetdyvåt'dī̖ṿōt
aka%0zIz navajosleeve (of garment)akā̰zịz
me44elo33o33q tibetanmirrorམེ་ལོངme̋elȍȍq
'oq thaiactองก์'oq
i95rittA% finnishto tryyrittääï̖rittạ̄
min3dj5u tamilto exceedமிஞ்சுminẏdjẏu
l61h5a%n4 irish (munster)pondlochánlĝo̖ḩānĝ
tx5uU4t0' vietnamesemousechuộttxẏuụ́t̰'
tas5aa3 apache (western)onedałaátaşaà
natah5 apache (western)mescalnadahnataḩ
tu%n3 tamilcolumnதூண்tūnẏ
umqd08uma xhosaoliveumnqumaumqḍ̬uma
ian scottish gaelicbirdeunian
'b06i5U3m vietnamesebuterflybướm'ɓi̖ụ̀m
t^u33u33k9pU33U33 tibetansoupཐུག་པtḥȕȕk̰pụ̏ụ̏
tx'ah navajoheadweartx'ah
'd06aam vietnamesecrabđam'ɗaam
sUkGE frenchsecretsecretsụkġẹ
yE3'i%4ts%oh5 navajogiantyẹ̀'í̄tsḥoḩ
mUsje5 frenchmistermonsieurmụsje̖
fa33x4U33q chinesehappen发生fȁẋụ̏q
ik6aluk inuktitutfish (salmon/trout)ᐃᖃᓗᒃiḳaluk
t^yAA33n chinesecavetḥyạạ̏n
iqd^08ele xhosacoldingqeleiqḍ̬ḥele
naq5i%m arabicblissنعيمnaq̇īm
e9Gets hebrewcountry/landארץėġets
h5wo4o44o3t4x4^O33si33tx5i33 chinesetrain driver火车司机ḩwóőòṭẋḥọ̏sȉtxẏȉ
sa%d^na% hindimeditationसाधनाsādḥnā
u3uhha3a3afu zuluhalfúhháfuùuhhààafu
weIt englishwaitwaitweịt
uUg5In3Uh5 irish (munster)lonelyuaigneachuụgẏịnẏụḩ
ts593ox apache (western)plantstłʼohtş̀ox
iGnik6 inuktitutsonᐃᕐᓂᖅiġniḳ
pe33i44tx5i4i44i3qtx^5yaa33q chinesebackground wall背景墙pȅi̋txẏíi̋ìqtxẏḥyaȁq
tx^a%' navajobeavertxḥā'
k%wa33i44ti33i44ta33nh5a33u44 chinesetracking number快递单号kḥwȁi̋tȉi̋tȁnḩȁű
'onpadu tamilnineஒன்பது'onpadu
m1sah5lE1ba georgianpopulationმოსახლეობაmo̖saḩlẹo̖ba
bigI9n englishbeginbeginbigïn
gbE4du yorubalarge drumgbẹ̀dugbẹ́du
d08ho hoanhorn!ʰoḍ̬ho
tx5e33e33 tibetanmaster/lordརྗེtxẏȅȅ
nUgrUmUj4da9t5 russianto pile upнагромождатьnụgrụmụȷ̈dȧtẏ
kal5tx^5i koreancutlassfish갈치kalẏtxẏḥi
ta3a3ta33a44q tibetanview/viewpointལྟ་སྟངསtààtȁa̋q
j1l1 georgianraspberryჟოლოjo̖lo̖
'b06aa4wkp9' vietnamesebundlebọc'ɓaáwkp̃'
a4lu4m130ga4dji3 yorubascissorsàlùmọ́gàjíálúmò̰̖gádjì
na44a44a3q thaimovieหนังna̋a̋àq
i3i3i4bu3u3u4z6a zuluscarîbhûdlaììíbùùúẓa
'ahhmar arabicredأحمر'ahhmar
ka%na%wai hawaiiancode/lawkānāwaikānāwai
did englishdeeddeeddid
isaGuk6 inuktituta wingᐃᓴᕈᖅisaġuḳ
bah5u9ts hebrewoutsideבחוץbaḩu̇ts
da%w thaistarดาวdāw
Gamura georgianbatღამურაġamura
hOi5ad welshduck (bird)hwyadhọi̖ad
k93i3ssa%4 hausastoryƙissā̀k̖ìssá̄
me%t4t4imaI tamilleadershipமேட்டிமைmēṭṭimaị
asak693ws nuxalkwater (bottom)asaqw'sasaḳ̖ws
mi%4i44 thairice noodleหมี่mí̄i̋
k3ay tibetandot/pointཚེགkẏay
gra5nnt norwegian (bokmal)greengrøntgra̖nnt
x4O33O44x5ya33a44qx4i33 chinesevideographer摄像师ẋọ̏ọ̋xẏyȁa̋qẋȉ
x5yO33q chineseelder brotherxẏyọ̏q
k%wa33i44 chinesedrainkḥwȁi̋
dE9mOnstreIt englishdemonstratedemonstratedẹ̇mọnstreịt
tx5yo33u44 chineseoldtxẏyȍű
tx^5ii33qk%wa33a44q chinesecircumstances情况txẏḥiȉqkḥwȁa̋q
pa'aki%ki% hawaiiandifficultpaʻakīkīpa'akīkī
arroz spanishricearrozarroz
sUv5Irx4E9nstvUvUt russianto masterсовершенствоватьsụvẏịrẋẹ̇nstvụvụt
sinyo92Iti englishsenioritysenioritysinyȯu̖ịti
t^e44ee4p9 tibetanbookདེབtḥe̋eép̃
ye9led hebrewchildיֶלֶדyėled
k%wa33q chinesebasketkḥwȁq
ts%o33o33 tibetanlakeམཚོtsḥȍȍ
djUma%na% hindiperiodजमानाdjụmānā
q5ayyana arabicto appointعينq̇ayyana
alE4 yorubalandalẹ̀alẹ́
i3iqd08hhuumbi zuluheapíngqumbiìiqḍ̬hhuumbi
k3ip9pO japanesetrain ticketきっぷkẏip̃pọ
tutn icelandicdown feathersdúnntutn
'b06aa3w vietnameseleopardbáo'ɓaàw
k93d081nda xhosaunderstandqondak̖ḍ̬o̖nda
hvost russiantailхвостhvost
lo33o33 tibetanmind/awarenessབློlȍȍ
zon englishzonezonezon
v1lka0 frenchvolcanovolcanvo̖lka̰
huC icelandicskinhúðhuç
ats593a%3h navajobottomatş̀à̄h
omi0 yorubawateromiomḭ
'ot4t4agam tamilcamelஒட்டகம்'oṭṭagam
t1 danishtoeto̖
pi4i44i3q chineseto grasppíi̋ìq
fra%9iCI icelandicsciencesfræðifrā̇içị
su4u44k9 thaihappyสุขsúűk̰
k93t08ula xhosasingculak̖ṭ̬ula
van6t4u tamilbeetleவண்டுvaṇṭu
ta%a44y vietnamesedownloadtảitāa̋y
qa%3a33 vietnamesefallngãqà̄ȁ
ka3OqgI4q burmeseskyကောင်းကင်kàọqgị́q
siwakonets5 nahuatlgirlcihuaconetlsiwakonetş
nI3s5tx05I4 navajoair/breezenị̀ştx̖ị́
q5a%m arabicyearعامq̇ām
p%i33q chinesegracefulpḥȉq
tx5ev3v3i tamiltimeசெவ்விtxẏeṿṿi
ni3pyI4qn3a4 burmesetechnologyနည်းပညာnìpyị́qnẏá
tsa4a44u3x4we33i44tsa4a44u3tx^5i4i44i3 chinesego to bed early早睡早起tsáa̋ùẋwȅi̋tsáa̋ùtxẏḥíi̋ì
sI4k apache (western)scarsigsị́k
xlaqU germansnakeschlangexlaqụ
pux4pam tamilflowerபுஷ்பம்puẋpam
t4x4^UU33qt4x4a4a44a3q chinesemature成长ṭẋḥụụ̏qṭẋáa̋àq
ts5o30' apache (western)birddlǫ́ʼtşò̰'
k%oal3l3a koreankoala코알라kḥoaḷḷa
dUrpUn6 hindimirrorदर्पणdụrpụṇ
'uh5t66ubu%t66 arabicoctopusأخطبوط'uḩt̬ubūt̬
bu3kka%4 hausagrass hutbukkā̀bùkká̄
u3u3u4gd^08o3o3o4zi zuluinspirationûgqôziùùúgḍ̬ḥòòózi
k3a3a4nwa%3 hausacatkyânwākẏàánwà̄
menv3el3l3i tamilcobaltமென்வெள்ளிmenṿeḷḷi
E4bi3 yorubagiving childbirthẹ̀bíẹ́bì
tx05iantx05vEla georgianantჭიანჭველაtx̖iantx̖vẹla
qge swahiliscorpionngeqge
mU4U44U3q chineseferociousmụ́ụ̋ụ̀q
pa%4a44 thaiforestป่าpá̄a̋
faOnde9Ixn englishfoundationfoundationfaọndėịxn
djUhha%dj hindishipजहाजdjụhhādj
t4x4^aa33pe33i33tyA33A44n chinesetea coaster茶杯垫ṭẋḥaȁpȅȉtyạ̏ạ̋n
tx05aGi georgianchandelierჭაღიtx̖aġi
ta33a33 tibetanmelodyརྟtȁȁ
'b06aa3p9 vietnamesea blossombắp'ɓaàp̃
yOk9kOryi japaneseslowlyゆっくりyọk̰kọryi
oye9v hebrewenemyאויבoyėv
djanna arabicparadiseجنةdjanna
bre%5 norwegian (bokmal)breadbrødbrē̖
i3i4hho3olo zuluhallîhhóloìíhhòolo
g1g1 georgiangirlგოგოgo̖go̖
k3E%44Ej4U33U44p9 tibetanroyal lineageརྒྱལ་རབསkẏẹ̋̄ẹȷ̈ụ̏ụ̋p̃
k%a33a44n chinesecliffkḥȁa̋n
'an vietnameseeatăn'an
tIpe3 navajosheep (animal)tịpè
k%a33a44w thaito enterเข้าkḥȁa̋w
flI9ppI9 icelandiccollar of a shirtflibbiflïppï
t^am thaito makeทำtḥam
aga9m hebrewlake/poolאגםagȧm
tE'ka0be4da0 burmesestudy of logicတက္ကဗေဒtẹ'ka̰béda̰
h5ardji georgianexpenseხარჯიḩardji
tx05i5s amharicsmokeጭስtx̖i̖s
pr3IdOsma9tr3IvUt5 russianto foreseeпредусматриватьprẏịdọsmȧtrẏịvụtẏ
mifta%hh arabickeyمفتاحmiftāhh
abbaya9re italianto bark (like dog)abbaiàreabbayȧre
kwa%a4t0' vietnamesefanquạtkwāát̰'
e5kn icelandica tiny particleögne̖kn
v3E%xa%k% hindiindian monthवैशाखṿẹ̄xākḥ
t^ou33yi4i44i3qyii33 chineseprojector投影仪tḥoȕyíi̋ìqyiȉ
t4x4^waa33q chinesebedṭẋḥwaȁq
akkade9re italianto happenaccadéreakkadėre
tx0514x navajobugtx̖ó̖x
sa30 navajoold agesà̰
zum englishzoomzoomzum
iql^08olo xhosanoiseingxoloiqḷ̬ḥolo
ni35i335 vietnamesefemalenữnì̖ȉ̖
fa33qx4i33i44 chinesepath/plan方式fȁqẋȉi̋
tx^5i4i44i3n chinesebrighttxẏḥíi̋ìn
tra%5yGi5r icelandicghostdraugurtrā̖yġi̖r
hu4rri3yya%4 hausafreedom/libertyhùr̃r̃iyyā̀húrrìyyá̄
x5yOO33q chinesebearxẏyọọ̏q
tx^5yuA33nx4UU33nkyu33A44nt4x4u33u44 chineseundivided attention全神贯注txẏḥyuạ̏nẋụụ̏nkyȕạ̋nṭẋȕű
kyI9Cya icelandicgoddessgyðjakyïçya
we33i44x4U33qt4x4i4i44i3 chinesetoilet paper卫生纸wȅi̋ẋụ̏qṭẋíi̋ì
fE9lo englishfellowfellowfẹ̇lo
tx5E4E44 vietnameseteachètxẏẹ́ẹ̋
te4Iq burmesecloudတိမ်téịq
'Uwqm vietnamesegrandfatherông'ụwqm
xdEba georgianto happenხდებაxdẹba
'urugo%l3 tamilhappeningஉறுகோள்'urugōḷ
p%u%k%a44a44a3w thaimountainภูเขาpḥūkḥa̋a̋àw
ka4a44u3x5ya33u44p%yA33A44n chinesefunny movie搞笑片káa̋ùxẏyȁűpḥyạ̏ạ̋n
k99a9atx^5i koreancrow까치k̭ȧatxẏḥi
habba arabicto loveحبhabba
trOm welshheavytrwmtrọm
ukukd^08uba xhosadrive/pushukuqhubaukukḍ̬ḥuba
di%n arabicreligionدينdīn
ba%33a44n thaihouseบ้านbȁ̄a̋n
mAgnI9fIsInt englishmagnificentmagnificentmạgnïfịsịnt
x4U4U44U3n chineseliquidẋụ́ụ̋ụ̀n
wa33i44ma33i44yuA33n chinesedelivery man外卖员wȁi̋mȁi̋yuạ̏n
'e%445e5e45 tibetanlightའོད'e̖̋̄e̖é̖
ku3u33 vietnameseoldkùȕ
bi5tx05a amharicyellowብጫbi̖tx̖a
l^08o0a hoanstoneǁʰo̰aḷ̬ḥo̰a
t4x4^UU33qkO33qrUU33nx4i33i44 chinesesuccessful person成功人士ṭẋḥụụ̏qkọ̏qrụụ̏nẋȉi̋
kolla9na italiannecklacecollanakollȧna
j4E9n3xyInU russianwomanже́нщинаȷ̈ẹ̇nẏxyịnụ
bAnd englishbandbandbạnd
'b06a%4a44n vietnamesetablebàn'ɓá̄a̋n
xEql08a xhosamoveshenxaxẹqḷ̬a
i3i3iz6aag06a zululoinclothī́dlakáììiẓaaɠa
nawos5k%a%tI apache (western)warriornawołkaadinawoşkḥātị
ni5U3k9 vietnamesewaternướcni̖ụ̀k̰
'al3l3u tamilto gatherஅள்ளு'aḷḷu
nap93iri georgianshoreნაპირიnap̀iri
ah5a9z hebrewto holdאחזaḩȧz
ma4a44y thainewใหม่máa̋y
k%ra%0v scottish gaelicbonecnàmhkḥrā̰v
tG10 frenchtrunktronctġo̰̖
UhrUn3A9t5 russianto guardохраня́тьụhrụnẏạ̇tẏ
k%waa33qfU33qpa33u44yu4u44u3 chinesestormy狂风暴雨kḥwaȁqfụ̏qpȁűyúűù
andza georgianmastანძაandza
t^a33a33q tibetanflatlandsཐངtḥȁȁq
tO33O44qh5wU33U44p%yA33A44n chinesecartoon动画片tọ̏ọ̋qḩwụ̏ụ̋pḥyạ̏ạ̋n
ga3gga%3fa%3 hausabateleur eaglegaggāfāgàggà̄fà̄
iql08izElEl1 xhosapressureinxizeleloiqḷ̬izẹlẹlo̖
fyACi5r icelandicfeatherfjöðurfyạçi̖r
weIv englishwavewaveweịv
we33i33 chinesepowerwȅȉ
pUyer'ca' burmeseaudienceပရိသတ်pụyer'ca'
txa3tI3tlo30'II navajowren (bird)txàtị̀tlò̰'ịị
j4i440i0tx^5e330e330 tibetantreasure/valuableརིན་ཆེནȷ̈ḭ̋ḭtxẏḥḛ̏ḛ̏
perro spanishdogperroperro
kal3l3am tamilstealthகள்ளம்kaḷḷam
saku inuktituthead of harpoonᓴᑯsaku
mi%5dA finnishto sellmyydämī̖dạ
h5tx5Etx5 polishto wantchciećḩtxẏẹtxẏ
x4tutx5Ets polishsheath to hold toolssztuciecẋtutxẏẹts
GUvUniG frenchto returnrevenirġụvụniġ
ulluGiak6 inuktitutstarᐅᓪᓗᕆᐊᖅulluġiaḳ
l^0I9ni5n welshstring/cordllinynl̥ïni̖n
ta3Iqpyi4 burmesecountry/kingdomတိုင်းပြည်tàịqpyí
x5i33n chinesehappyxẏȉn
x4U33qri33i44wu4u44u3h5we33i44 chinesebirthday party生日舞会ẋụ̏qrȉi̋wúűùḩwȅi̋
ank93Esi georgianfishing rodანკესიank̖ẹsi
s5o33o33 tibetansouthལྷོşȍȍ
k%UttxUr hindimuleखच्चरkḥụttxụr
k99amagywi koreancrow까마귀k̭amagywi
ne4ka3Oq burmeseto be wellနေကောင်nékàọq
1Gigami hebreworigamiאוריגמיo̖ġigami
1GdG frenchorder (arrangement)ordreo̖ġdġ
te%l3 tamilscorpionதேள்tēḷ
ka33u33lou33ta33a44x4a33a44 chinesehigh-rise building高楼大厦kȁȕloȕtȁa̋ẋȁa̋
j4e44e tibetansingleརེȷ̈e̋e
k%wa33a44qtx^5yuA33nx4we4e44i3 chinesemineral water矿泉水kḥwȁa̋qtxẏḥyuạ̏nẋwée̋ì
aqunasuktuk6 inuktitutto huntᐊᖑᓇᓱᒃᑐᖅaqunasuktuḳ
pleI englishplayplaypleị
uql08ibElElwan1 xhosacommunicationunxibelelwanouqḷ̬ibẹlẹlwano̖
t05at amharicfingerጣትt̖at
ko9yo%ts5 nahuatlcoyotecoyōtlkȯyōtş
passa9re italianto passpassàrepassȧre
kakini%t inuktituttattooᑲᑭᓃᑦkakinīt
wuu33x5yA33A44nwa4a44a3q chinesewi-fi无线网wuȕxẏyạ̏ạ̋nwáa̋àq
mnixvnEl1ba georgiansignificanceმნიშვნელობაmnixvnẹlo̖ba
s99ak9 koreanbuds̭ak̰
man3dj5al3mul3l3aqgi tamilcarrotமஞ்சள்முள்ளங்கிmanẏdjẏaḷmuḷḷaqgi
me44e tibetanfireམེme̋e
pul3l3i tamildot/pointபுள்ளிpuḷḷi
swaa3 vietnamesedeletexoáswaà
tEkk norwegian (bokmal)deck (nautical)dekktẹkk
ka5G frenchheartcœurka̖ġ
tx^5i33i33 tibetanoutside/exteriorཕྱིtxẏḥȉȉ
za4a44yq vietnameseto reserve fordànhzáa̋yq
y%9e%5lU norwegian (bokmal)to coolkjøleyh̬ē̖lụ
p%O3O33ndin thailandพื้นดินpḥọ̀ọ̏ndin
hwii44 vietnamesecanclehuỷhwii̋
'b06a%3a33y vietnameseshorebãi'ɓà̄ȁy
tx5ii4' vietnamesesisterchịtxẏií'
si%5 finnishfilamentsyysī̖
sa3 burmeseto eatစားsà
ts%o33o33wa tibetanlifeའཚོ་བtsḥȍȍwa
r%9U9vEC welshstrange/oddrhyfeddr̊ụ̇vẹç
tx^5a3a33y thaito useใช้txẏḥàȁy
p%I%txI apache (western)(bird) swallowpiishipḥị̄txị
zv5er3 russiananimalзверьzvẏerẏ
y%9Ep norwegian (bokmal)a large stickkjeppyh̬ẹp
t05ena amharichealthጤናt̖ena
'I4Ga%4 apache (western)furighaa'ị́ġá̄
amakl^08Egwazana xhosaseniorsamaxhegwazanaamakḷ̬ḥẹgwazana
Gaza%l arabicdeerغزالġazāl
ma%9ts5ats5 nahuatlnetmātlatlmā̇tşatş
tx^5a4a44nu44a3n thaicorridorฉนวนtxẏḥáa̋nűàn
fay thaifireไฟfay
aCfErC icelandicmethodaðferðaçfẹrç
aGts93Ers georgianto listაღწერსaġts̀ẹrs
zE3E33q5 vietnameselumpydẽzẹ̀ẹ̏q̇
d4Umru% hindismall drumडमरूḍụmrū
ca%k icelandicroofþakcāk
wolf englishwolfwolfwolf
to3kho0'I3 navajopetroleumtòkho̰'ị̀
h5a9ya hebrewanimalחַיָּהḩȧya
'd06114t0' vietnamesea sproutđọt'ɗo̖ó̖t̰'
ta44a tibetansign/signalབརྡta̋a
qi%335i335 tibetansweatརྔུལqȉ̖̄ȉ̖
taa33yii33tx5ye4e44e3h5wo33o44 chinesefaq答疑解惑taȁyiȉtxẏyée̋èḩwȍő
tx^Utri% hindiumbrellaछतरीtxḥụtrī
pu%n6d4u tamilgarlicபூண்டுpūṇḍu
s44ahhra%' arabicdesertصحراءs̬ahhrā'
sp2iq englishspringspringspu̖iq
tx^5you33 chinesespeartxẏḥyoȕ
Ga apache (western)foxghaġa
'b06iU44n vietnamesebeachbiển'ɓiụ̋n
ka4a44y thaichickenไก่káa̋y
ra3a33k9 thailoveรักràȁk̰
Ub^Ine%tri% hindiactressअभिनेत्रीụbḥịnētrī
'b06iU44w vietnamesetable of databiểu'ɓiụ̋w
da3imo4n hausadiamonddaimòndàimón
si%r5%i% hindiladderसीढ़ीsīṛḥī
ki4405i05t4x4u33u33m tibetangrapeརྒུན་འབྲུམkḭ̖̋ḭ̖ṭẋȕȕm
1r14 yorubarichesọrọ̀o̖ró̖
dja3rra4ba%3a4wa%3 hausatest/examjar̃r̃àbâwādjàrrábà̄áwà̄
'b06a4a44 vietnamesegrandmother'ɓáa̋
l13133 thaito copyล้อlò̖ȍ̖
h5aa33qpa33nx5i33i44nx5i33 chineseflight information航班信息ḩaȁqpȁnxẏȉi̋nxẏȉ
ga5l frenchface (of animal)gueulega̖l
ko44o tibetandoorསྒོkőo
oppo9rre italianto opposeopporreoppȯrre
'ov3v3a%maI tamilallergyஒவ்வாமை'oṿṿāmaị
onna japanesewomanおんなonna
rAt englishratratrạt
p97oa hoaneyeʘoaṗ̂oa
k93i95t05i5l amharicleafቅጠልk̖ï̖t̖i̖l
wOd englishwouldwouldwọd
iql08agu xhosawarthoginxaguiqḷ̬agu
bi3xi3ya%4 hausatreebishiyā̀bìxìyá̄
a4i4bi4ki3ta4 yorubacarelessnessàìbìkítàáíbíkìtá
para9ddjo italianneighborhoodparaggiparȧddjo
iql^08El1 xhosareportingxeloiqḷ̬ḥẹlo̖
xEmt^h5vEva georgianaccident/chanceშემთხვევაxẹmtḥḩvẹva
mra9di swahiliprojectmradimrȧdi
j5dj5bw1 polishblade (botany)źdźbłojẏdjẏbwo̖
ci%Ca icelandicthawþíðacīça
i5hdessA finnishtogetheryhdessäi̖hdessạ
toh5at^'e%ta apache (western)nothingdohatʼeedatoḩatḥ'ēta
tx^5a%33a33pa33a33 tibetanrainཆར་པtxẏḥȁ̄ȁpȁȁ
ftx51u0wx4 polishstill (motionless)wciążftxẏo̖ṵwẋ
px4Es polishacrossprzezpẋẹs
ba%g^ hinditigerबाघbāgḥ
'd06i4U44 vietnamesea pondđìa'ɗíụ̋
tsn1bili georgiandistinguishedცნობილიtsno̖bili
zdy1n3tx5 polishto removezdjąćzdyo̖nẏtxẏ
i3iqt08aazo zuluexplanationíncazoìiqṭ̬aazo
kAt englishcatcatkạt
xIp englishshipshipxịp
sit englishseatseatsit
q5as44aba arabicto twist/wrap aroundعصبq̇as̬aba
p93Ep93Ela georgianbutterflyპეპელაp̀ẹp̀ẹla
djE%30'I apache (western)blue jayję́ę́ʼidjẹ̰̀̄'ị
'aha9v hebrewto loveאהב'ahȧv
t^a3a33t0sa4a44na3a33kha3a33ti4i44' thaiattitudeทัศนคติtḥàȁt̰sáa̋nàȁkhàȁtíi̋'
r1%3133n thaihotร้อนrò̖̄ȍ̖n
ts93ut^i georgianminuteწუთიts̀utḥi
pa0se frenchto thinkpenserpa̰se
nUgrUj4da9t5 russianto rewardнаграждатьnụgrụȷ̈dȧtẏ
a5vG frenchworkœuvrea̖vġ
l6a%v6 irish (munster)handlámhlĝāvĝ
mazraq5a arabicfarmمزرعةmazraq̇a
k93l08akEka xhosabusyxakekak̖ḷ̬akẹka
t^apa%0jIte apache (western)kingfishertaba̜a̜zhidetḥapā̰jịte
loO' burmeseto makeလုပ်loọ'
i3i3i4b06i3i3i4zo zulunameîbîzoììíɓììízo
iglu inuktituthouseᐃᒡᓗiglu
rot4t4i tamilbreadரொட்டிroṭṭi
rian thaistudyเรียนrian
1l13ru0 yorubagodọlọ́runo̖lò̖rṵ
ts%i33i33j4i33i44q tibetanlongevityཚེ་རིངtsḥȉȉȷ̈ȉi̋q
q5iC66a%m arabicbonesعظامq̇iç̂ām
tiGiganiak6 inuktitutarctic foxᑎᕆᒐᓂᐊᖅtiġiganiaḳ
'ani9