github 52+tontonton

Words for

Showing all 2000 words from our word list matching pattern here. Select a specific language if you would like to focus on one, or try to pronounce words from a variety of languages.

'ot4t4agam tamilcamelஒட்டகம்'oṭṭagam
p%Ul hindifruitफलpḥụl
i3i3is5aas5a zulubranch (of a tree)ī́hlahlaììişaaşa
ta3Iqpyi4 burmesecountry/kingdomတိုင်းပြည်tàịqpyí
kaka9wats5 nahuatlcacao/cacao beancacahuatlkakȧwatş
m4a9dr4U irish (munster)dogmadramĝȧdrĝụ
d5e%n4 irish (munster)to dodéandẏēnĝ
pa0 frenchpeacockpaonpa̰
pya4q burmeseto flyပျံpyáq
sI4s navajobeltsị́s
g^0l^081tha xhosarepelgxothagh̬ḷ̬ḥo̖tha
m3asU russianfleshмя́соmẏasụ
du%d^ hindimilkदूधdūdḥ
kd^08a xhosaonlyqhakḍ̬ḥa
k3ay tibetandot/pointཚེགkẏay
Gox hebrewheadרֹאשׁġox
O9Urk scottish gaelichornadharcọ̇ụrk
t14l^0a4qye3 burmeserevolutionတော်လှန်ရေtó̖l̥áqyè
u3u3us5u zulurippleū́hluùùuşu
kakini%t inuktituttattooᑲᑭᓃᑦkakinīt
kx5Eu0wj4n3i9tx4ka polishprincessksiężniczkakxẏẹṵwȷ̈nẏïtẋka
yard englishyardyardyard
hEdz3ill5Uk9 koreannightfall해질녘hẹdzẏillẏụk̰
attxa9kko italianacheacciaccoattxȧkko
a5l danishbeerøla̖l
j4uwtx5 polishyellowżółćȷ̈uwtxẏ
t4x4^u33u44li4i44i3wU33U44nt^ii33 chinesesolving issues处理问题ṭẋḥȕűlíi̋ìwụ̏ụ̋ntḥiȉ
s5m nuxalkto standlhmşm
Ent1m1l19gya hebrewentomologyאנטומולוגיהẹnto̖mo̖lȯ̖gya
IzUbrUj4a9t5 russianto portrayизображатьịzụbrụȷ̈ȧtẏ
sO33a44 thaishirtเสื้อsọ̏a̋
Is5t^I30'ts%I30h5 apache (western)bowiłtį́ʼtsį́hịştḥị̰̀'tsḥị̰̀ḩ
pleI englishplayplaypleị
djUma%na% hindiperiodजमानाdjụmānā
hha%t^i% hindielephantहाथीhhātḥī
trOm welshheavytrwmtrọm
k%a33i44 chineseto desirekḥȁi̋
djanna arabicparadiseجنةdjanna
p%O3O33ndin thailandพื้นดินpḥọ̀ọ̏ndin
isaGuk6 inuktituta wingᐃᓴᕈᖅisaġuḳ
iql^08El1 xhosareportingxeloiqḷ̬ḥẹlo̖
ni%ki'i hawaiianto tie/bindnīkiʻinīki'i
ku%k inuktitutriverᑰᒃkūk
t^a3a33t0sa4a44na3a33kha3a33ti4i44' thaiattitudeทัศนคติtḥàȁt̰sáa̋nàȁkhàȁtíi̋'
'ul3l3aqgaI tamilpalm (hand)உள்ளங்கை'uḷḷaqgaị
k10k10bG frenchcucumberconcombreko̰̖ko̰̖bġ
mfu9k1 swahilibag/pursemfukomfu̇ko̖
wa9y2 englishwirewirewȧyu̖
l61h5a%n4 irish (munster)pondlochánlĝo̖ḩānĝ
na5f frenchnineneufna̖f
ti33a44 thaishortเตี้ยtȉa̋
t4x4u44ukE%33E44k3a44aa4 tibetanto thunderའབྲུག་སྐད་རྒྱགṭẋűukẹ̏̄ẹ̋kẏa̋aá
kUm3In3t5i9rUvUt5 russianto commentкомментироватьkụmẏịnẏtẏïrụvụtẏ
ba4ta4 yorubashoebàtàbátá
b^a%x4Un6 hindispeechभाषणbḥāẋụṇ
tx^5i4i44i3n chinesebrighttxẏḥíi̋ìn
tx5ii4' vietnamesesisterchịtxẏií'
sart05k693Eli georgianbeltსარტყელიsart̖ḳ̖ẹli
'b06a%3a33wq5 vietnamesestormbão'ɓà̄ȁwq̇
i3i3it^08iib06i3i zululakeī́chibíììiṭ̬ḥiiɓìi
pGi hebrewfruitפריpġi
Guj frenchredrougeġuj
toh5at^'e%ta apache (western)nothingdohatʼeedatoḩatḥ'ēta
pa'aki%ki% hawaiiandifficultpaʻakīkīpa'akīkī
h5a33u33 chinesesoundḩȁȕ
hoo4p9' vietnameseboxhộphoóp̃'
qgi9ri swahiliwarthogngiriqgïri
tx05aGi georgianchandelierჭაღიtx̖aġi
'a4kwa%4ti4 hausaboxàkwā̀tì'ákwá̄tí
nda9ma swahilicalfndamandȧma
amaGuk6 inuktitutwolfᐊᒪᕈᖅamaġuḳ
k6immik inuktitutdogᕿᒻᒥᒃḳimmik
kye5e5v icelandicgiftgjöfkye̖e̖v
tyA33A44nh5wU33U44h5a33u44ma4a44a3 chinesephone number电话号码tyạ̏ạ̋nḩwụ̏ụ̋ḩȁűmáa̋à
no%44o24kE% tibetaninheritanceནོར་སྐལnő̄oú̖kẹ̄
erra9re italianto wandererràreerrȧre
qd08abile xhosararenqabileqḍ̬abile
to3o33' thaitableโต๊ะtòȍ'
mU33U44q chinesedreammụ̏ụ̋q
Uk%ba%r hindinewspaperअख़बारụkḥbār
ftx41ray polishyesterdaywczorajftẋo̖ray
yi44itsi33i44 tibetansoapཡི་ཙིyi̋itsȉi̋
zdy1n3tx5 polishto removezdjąćzdyo̖nẏtxẏ
zv5er3 russiananimalзверьzvẏerẏ
h5Erh5Emali georgianspineხერხემალიḩẹrḩẹmali
d08o0'o hoanclaw!o̰ʔoḍ̬o̰'o
qgwe9na swahilicrocodilengwenaqgwėna
gb1gbE3 yorubato receive an injurygbọgbẹ́gbo̖gbẹ̀
l^0i%v welshsaw (tool)llifl̥īv
r%9uuCi5r icelandicscabhrúðurr̊uuçi̖r
kt^08itha xhosaspendchithakṭ̬ḥitha
'akkul3 tamilarmpitஅக்குள்'akkuḷ
a9dam hebrewmanאָדָםȧdam
tx^5ya33q chineseaxetxẏḥyȁq
dj4vi polishdoordrzwidȷ̈vi
y%9e%le norwegian (bokmal)a cooking vesselkjeleyh̬ēle
swaa3 vietnamesedeletexoáswaà
'a%a3w vietnameset-shirtáo'āàw
isikd^08am1 xhosafruitisiqhamoisikḍ̬ḥamo̖
kotx5u koreanpepper고추kotxẏu
jak93Et05i georgianjacketჟაკეტიjak̖ẹt̖i
sh5x4anyatx5 polishto botchschrzaniaćsḩẋanyatxẏ
mE%9tx5Un germangirlmädchenmẹ̄̇txẏụn
naa4q' vietnameseheavynặngnaáq'
v3at4t4am tamilcircle/haloவட்டம்ṿaṭṭam
dUkOm3In3t5i9rUvUt5 russianto documentдокументироватьdụkọmẏịnẏtẏïrụvụtẏ
pIGC icelandicsettlementbyggðpịġç
i3i3ihhoog06o zuluchicken coupī́hhokoììihhooɠo
omi0 yorubawateromiomḭ
g55a3ggo4 hausapaternal auntgwaggògẇàggó
tx^5a44amtse33e44 tibetancompassionབྱམས་བརྩེtxẏḥa̋amtsȅe̋
onna japanesewomanおんなonna
s5Ipa%3'I3 apache (western)grayłibáá’íşịpà̄'ị̀
rakkyu9dere italianto hostracchiùdererakkyu̇dere
su%9nnitella finnishto designsuunnitellasū̇nnitella
hhima%r arabicdonkeyحمارhhimār
tutn icelandicdown feathersdúnntutn
djE%30'I apache (western)blue jayję́ę́ʼidjẹ̰̀̄'ị
ya%4a44k9 thaito wantอยากyá̄a̋k̰
px4i5h519dj5itx5 polishto comeprzychodzićpẋi̖ḩȯ̖djẏitxẏ
ma9ahUr3 scottish gaelicmothermàthairmȧahụrẏ
1GdG frenchorder (arrangement)ordreo̖ġdġ
i9n3Ult6o%r3 irish (munster)engineerinnealtóirïnẏụltĝōrẏ
maremma italiana marshy coastal plainmaremmamaremma
sm3Ix4attsU russianto blendсмешатьсяsmẏịẋattsụ
Ud^Ik hindimoreअधिकụdḥịk
pu33u33ti33i33 tibetanscriptureཔོ་ཏིpȕȕtȉȉ
na%l'E%s5I3 apache (western)duck animalnaalʼeełínāl'ẹ̄şị̀
sE%33E44 tibetanfrostསདsẹ̏̄ẹ̋
e5sd^0 danisheastøste̖sdh̬
Iztsa3n apache (western)womanizdzánịztsàn
kGeno frenchslotcréneaukġeno
u3u3ul08oolo zulupeaceū́xoloùùuḷ̬oolo
nant'a3n apache (western)chief/boss/kingnantʼánnant'àn
ra%dj hindiruleराजrādj
dja%sI3la3xa3 apache (western)earingsjaasíláhádjāsị̀làxà
axpa9 hebrewgarbageאשפהaxpȧ
si5G frenchsure/certainsûrsi̖ġ
ahava9 hebrewlove/affectionאהבהahavȧ
k%ra%0v scottish gaelicbonecnàmhkḥrā̰v
deja5ne frenchto have lunchdéjeunerdeja̖ne
e4e3ka30na30 yorubaclawèékánnáéèkà̰nà̰
p97u0 hoanoneʘ̃ũṗ̂ṵ
tx5at4t4aI tamilshirtசட்டைtxẏaṭṭaị
ts93I3'I% navajomosquitots̀ị̀'ị̄
torre spanishtowertorretorre
t05Utt05a amharicto drinkጠጣt̖ụtt̖a
bi5tx5 polishto bebyćbi̖txẏ
x5ya33a44q chineseoakxẏyȁa̋q
fU4U44U3nx4wU33tx5ya33a44q chinesepainter粉刷匠fụ́ụ̋ụ̀nẋwụ̏txẏyȁa̋q
p931lusi georgianpoleპოლუსიp̀o̖lusi
siwakonets5 nahuatlgirlcihuaconetlsiwakonetş
fyatl icelandicmountainfjallfyatl
'b06UU4k9' vietnamesestair stepbậc'ɓụụ́k̰'
tx5yee33kwo4o44o3 chineseresult结果txẏyeȅkwóőò
bO2c englishbirthbirthbọu̖c
noo44 vietnameseboomnổnoő
ko4tx05I4t^a4s5 apache (western)ceremonygochʼitałkótx̖ị́tḥáş
blO2 englishblurblurblọu̖
la5G frenchthemleurla̖ġ
kozs'a%3ke apache (western)placegozsʼa̜a̜gekozs'à̄ke
kol3kaI tamiltakingகொள்கைkoḷkaị
tx5yo33u44 chineseoldtxẏyȍű
k93l08olEla xhosaforgivexolelak̖ḷ̬olẹla
dGE georgiandayდღეdġẹ
ts93k693ali georgianwaterწყალიts̀ḳ̖ali
gt^h51vt^ georgianplease (formal)გთხოვთgtḥḩo̖vtḥ
k93l08ElEla xhosatellxelelak̖ḷ̬ẹlẹla
kE%33E44 tibetanlanguage/speechསྐདkẹ̏̄ẹ̋
tx^5o33o33ts%e%335e445 tibetanclockཆུ་ཚོདtxẏḥȍȍtsḥȅ̖̄e̖̋
fayr englishfirefirefayr
sEk%tsia georgiansectionსექციაsẹkḥtsia
we33i44x4U33qmyAA33ntx^5yA33n chinesetampon卫生棉签wȅi̋ẋụ̏qmyạạ̏ntxẏḥyạ̏n
'avnEt hebrewsashאבנט'avnẹt
1rmi5r icelandicwormormuro̖rmi̖r
mEmk93vidrE1ba georgianasset/inheritanceმემკვიდრეობაmẹmk̖vidrẹo̖ba
s5ij navajourineşij
fOl frenchcrowdfoulefọl
tx^a% apache (western)beaverchaatxḥā
pyE9qkni5 polishbeautifulpięknypyẹ̇qkni̖
'b06a%3a33y vietnameseshorebãi'ɓà̄ȁy
y%9a5n norwegian (bokmal)kind/specieskjønnyh̬a̖n
ga5l frenchface (of animal)gueulega̖l
la4ru%3ra%4 hausanecessitylàr̃ūr̃ā̀lárù̄rá̄
tx^Ij apache (western)woodchizhtxḥịj
pt5i9tsU russianbirdпти́цаptẏïtsụ
'ibu9d hebrewlossאיבוד'ibu̇d
oyE%s5 apache (western)to carryoyeełoyẹ̄ş
zas apache (western)snowzaszas
'b06UU3k9 vietnamesewickbấc'ɓụụ̀k̰
h5x41u0wx4tx4 polishbeetlechrząszczḩẋo̖ṵwẋtẋ
bAnd englishbandbandbạnd
vj51n3tx5 polishto take/grabwziąćvjẏo̖nẏtxẏ
x4a%n6ma%sIk hindisix monthlyषाण्मासिकẋāṇmāsịk
na3konEtx'I%tI apache (western)cicadanágonechʼiidinàkonẹtx'ị̄tị
krO%v scottish gaelictreecraobhkrọ̄v
GUsi5 frenchreceiptreçuġụsi̖
r3it0torO japaneselitreリットルrẏit̰torọ
t^a9adz3o koreanostrich타조tḥȧadzẏo
cvE9rmauul icelandicdiameterþvermálcvẹ̇rmauul
dj^i%l hindilakeझीलdjḥīl
'o44oma33a33 tibetanmilkའོ་མ'őomȁȁ
Gus44n arabicbranch (of a tree)غصنġus̬n
EkspeGya0s frenchexperienceexpérienceẹkspeġya̰s
k%wa33a44qtx^5yuA33nx4we4e44i3 chinesemineral water矿泉水kḥwȁa̋qtxẏḥyuạ̏nẋwée̋ì
gwees5d welshgrassgwelltgweeşd
t05alGa georgianwaveტალღაt̖alġa
na%rka%li tamilchairநாற்காலிnārkāli
a5Ge5 frenchhappyheureuxa̖ġe̖
'di%5v3o%t norwegian (bokmal)very wetdyvåt'dī̖ṿōt
se5vn norwegian (bokmal)sleep (state)søvnse̖vn
k93t08ak93t08isa xhosaexplaincacisak̖ṭ̬ak̖ṭ̬isa
ha3dda%4 hausamemorizationhaddā̀hàddá̄
tx^I%3l navajosnowstormtxḥị̀̄l
bra5n norwegian (bokmal)a wellbrønnbra̖n
I%0'a0'I% navajomagpieị̰̄'a̰'ị̄
tG10 frenchtrunktronctġo̰̖
ank93Esi georgianfishing rodანკესიank̖ẹsi
zi35i335 vietnamesekeepgiữzì̖ȉ̖
k99ot0 koreanflowerk̭ot̰
ka33u33lou33ta33a44x4a33a44 chinesehigh-rise building高楼大厦kȁȕloȕtȁa̋ẋȁa̋
a%'ka9ts5an nahuatlreed bedācatlanā'kȧtşan
sh5vadash5va georgianmiscellaneaსხვადასხვაsḩvadasḩva
k%a%33a44w thairiceข้าวkḥȁ̄a̋w
sl1 danishbeatslåslo̖
si%r5%i% hindiladderसीढ़ीsīṛḥī
eva9 hebrewhostility/enmity/hatred.איבהevȧ
h5ah5vi georgianonionხახვიḩaḩvi
tIts%5It apache (western)shakyditłidtịtşḥịt
hu4rri3yya%4 hausafreedom/libertyhùr̃r̃iyyā̀húrrìyyá̄
txa%93nts5i nahuatlhomechāntlitxà̄̇ntşi
nyE%3 apache (western)difficultnyeeʼnyẹ̀̄
s10 frenchsoundsonso̰̖
'b0613133 vietnameseto pack'ɓò̖ȍ̖
ru3a33 thaigateรั้วrùȁ
saic welshsevensaithsaic
Gei5siG frenchto succeed at somethingréussirġei̖siġ
oppo9rre italianto opposeopporreoppȯrre
ma%n6pu tamilhonorமாண்புmāṇpu
IGa3l apache (western)bellsighálịġàl
ma%44a tibetanbutterམརma̋̄a
It^'ox apache (western)nestitʼohịtḥ'ox
t^a33a33la33a33 tibetandustཐལ་བtḥȁȁlȁȁ
'arul3 tamilgraceஅருள்'aruḷ
tx5a44a tibetanrainbowའཇའtxẏa̋a
caO' burmeseto drinkသောက်caọ'
be9Igel hebrewbagelבייגלbėịgel
tx^5i33i33 tibetanoutside/exteriorཕྱིtxẏḥȉȉ
qt08inanE xhosaminorncinaneqṭ̬inanẹ
l1fd danishairluftlo̖fd
k93i95t05i5l amharicleafቅጠልk̖ï̖t̖i̖l
x5yA4A44A3nx4i33i44p%ii33q chinesedisplay显示屏xẏyạ́ạ̋ạ̀nẋȉi̋pḥiȉq
nitx05i georgiantalentნიჭიnitx̖i
k%a4a44w thaikneeเข่าkḥáa̋w
p%e%p%r5a% hindilungफेफड़ाpḥēpḥṛā
t4x4o4o44u3kyu33A33ntx5ye33 chineseelbow joint肘关节ṭẋóőùkyȕạ̏ntxẏyȅ
a33ntx^5yuA33n chinesesafe/secure安全ȁntxẏḥyuạ̏n
faOnde9Ixn englishfoundationfoundationfaọndėịxn
tsO33q chineseschooltsọ̏q
k3it0te japanesestampきってkẏit̰te
dzaxx5i japanesemagazineざっしdzaxxẏi
so0' navajostarso̰'
ma0k frenchlackmanquema̰k
rU33U44nwei33 chinesefind认为rụ̏ụ̋nweȉ
tI4s5hI4s5 apache (western)blackdɪ̀ɬhɪ̀ɬtị́şhị́ş
p97oa hoanfireʘ̰oaṗ̂oa
ka4a44t0 thaibiteกัดkáa̋t̰
alE3 yorubanightalẹ́alẹ̀
tas5aa3 apache (western)onedałaátaşaà
tx^5I' burmeseto loveချစ်txẏḥị'
Is5t^I3'k%e% apache (western)centeriłdíʼgeeịştḥị̀'kḥē
ri%ttAmAte5n finnishinsufficientriittämätönrīttạmạte̖n
kurssi finnishcourse/classkurssikurssi
tx5E4 burmesestarကြယ်txẏẹ́
y%9A%9n6U norwegian (bokmal)a nucleuskjerneyh̬ạ̄̇ṇụ
kwE0 frenchwedgecoinkwẹ̰
tsipo9G hebrewbirdצִפּוֹרtsipȯġ
na'Is5ts%o3x4 apache (western)squirrelna'iłtsóhna'ịştsḥòẋ
ftx4Ex5n3E polishearlywcześnieftẋẹxẏnẏẹ
zum englishzoomzoomzum
kahu9na hawaiianmagician/sorcererkahunakahu̇na
tx5e33e33 tibetanmaster/lordརྗེtxẏȅȅ
EtG frenchto beêtreẹtġ
ei%mi5r icelandicsteam/vaporeimureīmi̖r
f4o%gUr3 irish (munster)to proclaimfógairfĝōgụrẏ
natah5 apache (western)mescalnadahnataḩ
pr1tti5r icelandicspikebroddurpro̖tti̖r
n3i33i33q tibetanheart/mind/essenceསྙིངnẏȉȉq
C66ami'a arabicto thirstظمئç̂ami'a
m4a%hUr3 irish (munster)mothermáthairmĝāhụrẏ
so44oo4 tibetanto makeབཟོsőoó
k6ayak6 inuktitutkayakᖃᔭᖅḳayaḳ
k6amuti%k inuktitutsledᖃᒧᑏᒃḳamutīk
f3ar4 irish (munster)man (male)fearfẏarĝ
Abno92mUl englishabnormalabnormalạbnȯu̖mụl
kd^08ElEkilE xhosafamiliarqhelekilekḍ̬ḥẹlẹkilẹ
s5I3kai apache (western)whitełigaişị̀kai
hOnt germandoghundhọnt
abb1rru%sU norwegian (bokmal)a perch fish trapabborruseabbo̖rrūsụ
sa3 burmeseto eatစားsà
dUrpUn6 hindimirrorदर्पणdụrpụṇ
t05it05vEli georgiannakedტიტველიt̖it̖vẹli
bah5u9ts hebrewoutsideבחוץbaḩu̇ts
sUj4a9t5 russianto plantсажатьsụȷ̈ȧtẏ
ca%k icelandicroofþakcāk
mEtsniErEba georgianscienceმეცნიერებაmẹtsniẹrẹba
ho'ohana hawaiianto usehoʻohanaho'ohana
ts5'I%x apache (western)snaketłʼiishtş'ị̄x
lyau33 chinesegoodlyaȕ
mi5rtx05a amharicchoice/optionምርጫmi̖rtx̖a
hibridi georgianhybridჰიბრიდიhibridi
ta0 frenchtimetempsta̰
kO33qsi33mii33qt4x4^U33q chinesecompany name公司名称kọ̏qsȉmiȉqṭẋḥụ̏q
Ga0k10tGe frenchto meetrencontrerġa̰ko̰̖tġe
q5ad66ala arabicmuscleعضلةq̇ad̬ala
isikl^081b1 xhosatoolisixhoboisikḷ̬ḥo̖bo̖
ga3gga%3fa%3 hausabateleur eaglegaggāfāgàggà̄fà̄
hay englishhihihay
tsn1bili georgiandistinguishedცნობილიtsno̖bili
kolla9na italiannecklacecollanakollȧna
i3i3inz6u zuluhouseíndluììinẓu
d06aya hausaoneɗayaɗaya
pEttI icelandiccamp bedbeddipẹttị
tiGiganiak6 inuktitutarctic foxᑎᕆᒐᓂᐊᖅtiġiganiaḳ
'E9xEh5 hebrewtesticleאשך'ẹ̇xẹḩ
b^a%x4a% hindilanguageभाषाbḥāẋā
tx^5u33a44 thaitimeชั่วtxẏḥȕa̋
h5weh5 welshsixchwechḩweḩ
x4O33O44h5we33i44 chinesecommunity/society社会ẋọ̏ọ̋ḩwȅi̋
a0plUG frenchscaleampleura̰plụġ
1b1ba georgianspiderობობაo̖bo̖ba
k%v1lv icelandicvaulthvolfkḥvo̖lv
te3ca4qxI4q burmesesinger/vocalistတေးသံရှင်tècáqxị́q
emuna9 hebrewfaithאמונהemunȧ
ah5a9z hebrewto holdאחזaḩȧz
ts5'e3'kona'a3I3 apache (western)moontłʼéʼgonaʼáítş'è'kona'àị̀
u9lvi5r icelandica wolfúlfuru̇lvi̖r
sila inuktitutweatherᓯᓚsila
djih5vi georgiangoatჯიხვიdjiḩvi
p93Ep93Ela georgianbutterflyპეპელაp̀ẹp̀ẹla
su4u44k9 thaihappyสุขsúűk̰
ya33nh5wU33x5yo33u44 chinesefireworks show烟花秀yȁnḩwụ̏xẏyȍű
GUvUniG frenchto returnrevenirġụvụniġ
'ov3v3a%maI tamilallergyஒவ்வாமை'oṿṿāmaị
pa'aka9i hawaiiansaltpaʻakaipa'akȧi
txokola%ts5 nahuatlchocolatechocolātltxokolātş
ta3Oqba4q burmeseto apologizeတောင်းပန်tàọqbáq
sa%d^na% hindimeditationसाधनाsādḥnā
na33a33m tibetanskyགནམnȁȁm
harrasta% finnishto be interested inharrastaaharrastā
nU33U33mx5i33i44 tibetanweather/climateགནམ་གཤིསnụ̏ụ̏mxẏȉi̋
aluik6k6anak6 inuktitutavalancheᐊᓗᐃᖅᑲᓇᖅaluiḳḳanaḳ
alu%t inuktitutspoonᐊᓘᑦalūt
o%se9elo%ts5 nahuatljaguarocelotlōsėelōtş
na%4ta%30' navajocornná̄tà̰̄'
dja%3di3 apache (western)pronghornjaadidjà̄dì
sE%44EE4 tibetansustenanceཟསsẹ̋̄ẹẹ́
la5bU danishrunløbela̖bụ
i3i3it08aala3a zulusideī́caláììiṭ̬aalàa
hvost russiantailхвостhvost
k3a3a4nwa%3 hausacatkyânwākẏàánwà̄
h5wo4o44o3t4x4^O33si33tx5i33 chinesetrain driver火车司机ḩwóőòṭẋḥọ̏sȉtxẏȉ
lan3dj5am tamilbribeலஞ்சம்lanẏdjẏam
mi%4i44 thairice noodleหมี่mí̄i̋
p%ainEp%Ol3 koreanpineapple파인애플pḥainẹpḥọḷ
ECya icelandicsludgeeðjaẹçya
pa%0 apache (western)motherbąąpā̰
ni%n6d4a%yam tamillengthநீண்டாயம்nīṇḍāyam
iqt^08a xhosagrassingcaiqṭ̬ḥa
1Gigami hebreworigamiאוריגמיo̖ġigami
rian thaistudyเรียนrian
uuC icelandicmindúðuuç
imik6tuk6 inuktitutto drinkᐃᒥᖅᑐᖅimiḳtuḳ
kEsty10 frenchquestionquestionkẹstyo̰̖
I'I%3'a30 navajosunsetị'ị̀̄'à̰
hhayawa%n arabicanimalحيوانhhayawān
ka9llido italianshrewdcallidokȧllido
i3i3i4d^08a3a3awe zuluheroîqháweììíḍ̬ḥààawe
fahhas44a arabiccheck upفحصfahhas̬a
txIt4t4^i% hindiletterचिट्ठीtxịṭṭḥī
tx^5a%33a44q thaitechnicianช่างtxẏḥȁ̄a̋q
rabi%q5 arabicspring (season)ربيعrabīq̇
t66ifl arabicchildطفلt̬ifl
tx5a33a33k9la3a3m tibetanrailroadལྕགས་ལམtxẏȁȁk̰lààm
ntxo0' apache (western)badnchǫʼntxo̰'
bUse%95k norwegian (bokmal)a visitbesøkbụsē̖̇k
h1144y vietnameseaskhỏiho̖ő̖y
jaGdE0 frenchgardenjardinjaġdẹ̰
na%9wats5 nahuatlsomething having a clear and pleasant soundnāhuatlnā̇watş
xIp englishshipshipxịp
s5o3k apache (western)fishłógşòk
d4Umru% hindismall drumडमरूḍụmrū
e%95i5Ca%iUI icelandicweatlhauðæfiē̖̇i̖çāiụị
basa9G hebrewfleshבָּשָׂרbasȧġ
qoo vietnamesecornngôqoo
r%9isgl welshbark (of tree)rhisglr̊isgl
'ahhmar arabicredأحمر'ahhmar
maika'i hawaiiangoodnessmaikaʻimaika'i
gbE4du yorubalarge drumgbẹ̀dugbẹ́du
p%E%33E33kE%33E44 tibetancolloquial languageཕལ་སྐདpḥẹ̏̄ẹ̏kẹ̏̄ẹ̋
'ok%a%0x4I3 apache (western)prayerʼokąąhí'okḥā̰ẋị̀
tx5E4E44w vietnameseoarchèotxẏẹ́ẹ̋w
k3a3a4u hausabeautykyâukẏàáu
t4x4^aa33pe33i33tyA33A44n chinesetea coaster茶杯垫ṭẋḥaȁpȅȉtyạ̏ạ̋n
me4e44i3tx5ya4a44a3x4i33 chinesemanicurist美甲师mée̋ìtxẏyáa̋àẋȉ
p%UU33q chinesefriendpḥụụ̏q
pI9Cste5C icelandicstop (e.g. bus stop)biðstöðpïçste̖ç
k10plEtma0 frenchcompletelycomplètementko̰̖plẹtma̰
ts1tsh5ali georgianalive/animateცოცხალიtso̖tsḩali
he5i5st icelandicautumn/fallhausthe̖i̖st
o30'a%3 apache (western)eveningǫ́ʼááò̰'à̄
nik6i inuktitutfoodᓂᕿniḳi
mye4 burmeselandမြေmyé
p99op99o koreankiss뽀뽀p̌op̌o
t05UrU9pp93eza amharictableጠረጴዛt̖ụrụ̇pp̀eza
ts%E%3 apache (western)rocktséétsḥẹ̀̄
a%ts5a%kats5 nahuatlperson made of waterātlācatlātşākatş
t^'a%h apache (western)fathertʼaahtḥ'āh
'b06UU4n' vietnamesebusybận'ɓụụ́n'
iq94t08ubEk1 xhosacultureinkcubekoiq̀ṭ̬ubẹko̖
xangrdzliv1ba georgiancontinuanceხანგრძლივობაxangrdzlivo̖ba
t4x4a44a tibetansoundསྒྲṭẋa̋a
ba%33a44n thaihouseบ้านbȁ̄a̋n
f3ag irish (munster)lengthfeadhfẏag
s5I%30' navajopetşị̰̀̄'
pei%Ca icelandicto askbeiðapeīça
pai33t4x4^U33U44nx4a33n chinesewhite shirt白衬衫paȉṭẋḥụ̏ụ̋nẋȁn
lo3o33 vietnameselosslỗlòȍ
ts93its93ila georgianchickenწიწილაts̀its̀ila
kUnsE9ptxuwUlayz englishconceptualizeconceptualizekụnsẹ̇ptxuwụlayz
m10tGe frenchto showmontrermo̰̖tġe
amik6 inuktitutpeltᐊᒥᖅamiḳ
'ah5yani9t hebrewnieceאחיינית'aḩyanït
nk%Ekox4En'a30a30ko apache (western)calmnkegohenʼą́ą́gonkḥẹkoẋẹn'à̰à̰ko
pun6 tamilsoreபுண்puṇ
la0 burmesemoonla̰
not englishnotenotenot
k93t08ak93t08ilE xhosaplain/clearcacilek̖ṭ̬ak̖ṭ̬ilẹ
hha%fila arabicbusحافلةhhāfila
th5I4n navajoice/frosttḩị́n
h5its93lh nuxalkmetal (iron)xits'lhḩits̀lh
sitwa9yE0 frenchcitizencitoyensitwȧyẹ̰
t4x4^waa33qt^ou33kwe33i44 chinesebedside table床头柜ṭẋḥwaȁqtḥoȕkwȅi̋
la9h5ats hebrewpressureלַחַץlȧḩats
m10te frenchto climbmontermo̰̖te
kosnIh5 apache (western)bee/honeygosnihkosnịḩ
t051t05i georgianbranchტოტიt̖o̖t̖i
pux4pam tamilflowerபுஷ்பம்puẋpam
E0teGya5G frenchinteriorintérieurẹ̰teġya̖ġ
'etsba9q5 hebrew(anatomy) fingerאצבע'etsbȧq̇
tsE4n%9txo3' apache (western)bouldertsénchóʼtsẹ́n̊txò'
sl6u9x4Ut5 russianto listenслу́шатьslĝu̇ẋụtẏ
mtxu9zi swahilisaucemchuzimtxu̇zi
tI%3k93o0x navajoyeasttị̀̄k̖o̰x
paCk%a%r icelandicbathtubbaðkarpaçkḥār
l^0avar welshvocalllafarl̥avar
e95rle%5G icelandicdestinyörlögė̖rlē̖ġ
'b06aa4wkp9' vietnamesebundlebọc'ɓaáwkp̃'
'UywE' burmeseleafအရွက်'ụywẹ'
'b06iU44n vietnamesebeachbiển'ɓiụ̋n
ts593ox apache (western)plantstłʼohtş̀ox
xlaqU germansnakeschlangexlaqụ
pu%n6d4u tamilgarlicபூண்டுpūṇḍu
ft19rEk polishtuesdaywtorekftȯ̖rẹk
sinnitellA finnishto hang onsinnitelläsinnitellạ
E'Ilza% apache (western)pictureeʼilzaaẹ'ịlzā
iql^08olo xhosanoiseingxoloiqḷ̬ḥolo
'aha9v hebrewto loveאָהַב'ahȧv
mts93vrt^nE9li georgiantrainer/coachმწვრთნელიmts̀vrtḥnẹ̇li
lu9okka finnishgroup/collectionluokkalu̇okka
'b06i5U3m vietnamesebuterflybướm'ɓi̖ụ̀m
yau33k%O33O44qtx^5i33i44 chineseremote control遥控器yaȕkḥọ̏ọ̋qtxẏḥȉi̋
l^0e%ti%gar welshhospitablelletygarl̥ētīgar
a3x4o apache (western)thank youáhoàẋo
'uh5t66ubu%t66 arabicoctopusأخطبوط'uḩt̬ubūt̬
sUr5Uk hindiroadसड़कsụṛụk
paqkki finnishbank (institution)pankkipaqkki
p97go4o taacaterpillarʘgòõṗ̂góo
j4E9n3xyInU russianwomanже́нщинаȷ̈ẹ̇nẏxyịnụ
fyACi5r icelandicfeatherfjöðurfyạçi̖r
q5as44aba arabicto twist/wrap aroundعصبq̇as̬aba
e95i5Cna icelandicluckauðnaė̖i̖çna
k93wni nuxalkseal (animal)kw'nik̖wni
kru9ppa icelandicgroupgrúbbakru̇ppa
kr5a%gU norwegian (bokmal)complaintklagekṛāgụ
ah519t hebrewsisterאחותaḩȯ̖t
mazraq5a arabicfarmمزرعةmazraq̇a
s44awt arabicvoiceصوتs̬awt
ba5x4tU norwegian (bokmal)a brushbørsteba̖ẋtụ
ruttx05a amharicact of runningሩጫruttx̖a
xOb^ hindifavorableशुभxọbḥ
ka33q chineseridgekȁq
attxeffa9re italianto biteacceffareattxeffȧre
q5aqrab arabicscorpionعقربq̇aqrab
mi44iq tibetannameམིངmi̋iq
pe9Gah5 hebrewflowerפֶּרַחpėġaḩ
ra3a33k9 thailoveรักràȁk̰
tah5a apache (western)hurrydahataḩa
i3i3i4du3u3ub06e zuluzebraîdúbeììídùùuɓe
tod4n6an tamilvolunteerதொண்டன்toḍṇan
v3a9lita finnishto choosevalitaṿȧlita
papiy10 frenchbutterflypapillonpapiyo̰̖
arak93i georgianfableარაკიarak̖i
ya33n chinesecorrectyȁn
i3iqt^08oosa zulumeatíngcosaìiqṭ̬ḥoosa
inuk inuktitutpersonᐃᓄᒃinuk
sahha%ba arabiccloudسحابةsahhāba
sa%3a33 vietnamesevillagesà̄ȁ
purra finnishto bitepurrapurra
tsi3305i3305t4x4i%335i445 tibetaneffortབརྩོན་འགྲུསtsḭ̖̏ḭ̖̏ṭẋȉ̖̄i̖̋
tx5yA33A44n chinesemountain streamtxẏyạ̏ạ̋n
a%ma9aits5 nahuatlestuaryāmāitlāmȧaitş
2OpE92 englishrepairrepairu̖ọpẹ̇u̖
2e9IvOn englishravenravenu̖ėịvọn
k%vEk693ana georgiancountryქვეყანაkḥvẹḳ̖ana
fOyl danishbirdfuglfọyl
fruui5c welshfruitffrwythfruui̖c
bre%5 norwegian (bokmal)breadbrødbrē̖
k93t081k93t08a xhosacleancocak̖ṭ̬o̖k̖ṭ̬a
ap99a koreanfather아빠ap̌a
i3i3i4l08u3u3u4g06u zulucrowdîxûkuììíḷ̬ùùúɠu
na'Ixo30' apache (western)lizardnaʼishǫ́ʼna'ịxò̰'
t^u33u33k9 tibetanattitudeཐུགསtḥȕȕk̰
tx^5e%335e445 tibetanreligionཆོསtxẏḥȅ̖̄e̖̋
px4i5ya9tx5El polishclose friendprzyjacielpẋi̖yȧtxẏẹl
ukpik inuktitutarctic owlᐅᒃᐱᒃukpik
k93a4dda3ra%4 hausafate/destinyƙàddar̃ā̀k̖áddàrá̄
addje9ttare italianto jutaggettareaddjėttare
x5ye33e44 chinesemountain valleyxẏyȅe̋
a%Catl icelandicnobilityaðallāçatl
isikl^08Enk93l08E xhosasevenisixhenxeisikḷ̬ḥẹnk̖ḷ̬ẹ
h5aa33qpa33nx5i33i44nx5i33 chineseflight information航班信息ḩaȁqpȁnxẏȉi̋nxẏȉ
iglik6 inuktitutbedᐃᒡᓕᖅigliḳ
a5l norwegian (bokmal)beerøla̖l
waa33ntx^5yuA33n chinesecompletely/fully完全waȁntxẏḥyuạ̏n
la44am tibetanpathལམla̋am
nu44uu4 tibetanwestནུབnűuú
pi%r5%i% hindigenerationपीढ़ीpīṛḥī
sU33n chineseforestsụ̏n
glaswEl^0d welshgrassglaswelltglaswẹl̥d
h5tx5Etx5 polishto wantchciećḩtxẏẹtxẏ
1Gga9zma hebreworgasmאורגזמהo̖ġgȧzma
ma33a33qt4x4e%335e445 tibetancommon folkདམངས་ཁྲོདmȁȁqṭẋȅ̖̄e̖̋
d08ho hoanhorn!ʰoḍ̬ho
'avza9m hebrewbuckle (of a belt)אבזם'avzȧm
a4lu4m130ga4dji3 yorubascissorsàlùmọ́gàjíálúmò̰̖gádjì
a4ko3ko4 yorubatimeàkókòákòkó
h5mali georgianswordხმალიḩmali
hhis44a%n arabichorseحصانhhis̬ān
j5dj5bw1 polishblade (botany)źdźbłojẏdjẏbwo̖
x4Ot5i9t5 russianto jokeшутитьẋọtẏïtẏ
pr3Igl6Ux4a9t5 russianto inviteприглаша́тьprẏịglĝụẋȧtẏ
yi33ma33u44tx5yA33n chinesecloakroom衣帽间yȉmȁűtxẏyạ̏n
iq94t08asa xhosatasteinkcasaiq̀ṭ̬asa
na44a tibetanagena̋a
ma0to frenchcoatmanteauma̰to
hE0g55a4 yorubato be beautifulhẹngwàhẹ̰gẇá
as5mus5 nuxalkbeadsalhmulhaşmuş
ku33u33 tibetanbody/statueསྐུkȕȕ
la%3a33y vietnameseinterestlãilà̄ȁy
imak6 inuktitutwaterᐃᒪᖅimaḳ
v5Ir3O9fkU russianrope (chord)верёвкаvẏịrẏọ̇fkụ
k693ba georgianjawყბაḳ̖ba
bla0 frenchwhiteblancbla̰
hi5st norwegian (bokmal)coast (shoreline)kysthi̖st
nal5tx00ya koreandate날짜nalẏtx̥ya
Entsikl1pE9dya hebrewencyclopediaאנציקלופדיהẹntsiklo̖pẹ̇dya
man3dj5al3 tamilyellowமஞ்சள்manẏdjẏaḷ
ma4a44y thainewใหม่máa̋y
lUv englishlovelovelụv
pololei hawaiiancorrectpololeipololei
ya%' apache (western)skyyaaʼyā'
Uqgu%t4^a% hindithumbअंगूठाụqgūṭḥā
la3a33n thaimillionล้านlàȁn
px4Estx4En3 polishspace (area)przestrzeńpẋẹstẋẹnẏ
sOdj^a%v3 hindisuggestionसुझावsọdjḥāṿ
tx5yo4o44u3 chineseblack jadetxẏyóőù
ka33a44q chinesesimplekȁa̋q
s99al3 koreanrices̭aḷ
k93i3ssa%4 hausastoryƙissā̀k̖ìssá̄
almi9kki nahuatlsomething immortalahmicquialmïkki
'a4g55a%4g55a%3 hausaduck (animal)àgwā̀gwā'ágẇá̄gẇà̄
UrpUn6 hindiofferingअर्पणụrpụṇ
aGmart^i georgianascentაღმართიaġmartḥi
v3eqga%yam tamilonionவெங்காயம்ṿeqgāyam
h5ah5ak693 nuxalkgoosexaxaq'ḩaḩaḳ̖
ye9led hebrewchildיֶלֶדyėled
p%E%44E tibetanwoolབལpḥẹ̋̄ẹ
hI4s5wo%3j apache (western)canyonhilwozhhị́şwò̄j
pU33U44n chinesedustpụ̏ụ̋n
tx5an thaimoonพระจันทร์txẏan
avveni9re italianto occuravvenìreavvenïre
kwa%4d06o%3 hausafrogkwā̀ɗōkwá̄ɗò̄
k3haun scottish gaelicheadceannkẏhaun
atm1sfEGa hebrewatmosphereאטמוספירהatmo̖sfẹġa
klAud englishcloudcloudklạud
i4ta0 yorubarelationìtaníta̰
wa33i44ma33i44yuA33n chinesedelivery man外卖员wȁi̋mȁi̋yuạ̏n
pUn3Ima9t5 russianto comprehendпониматьpụnẏịmȧtẏ
'ani9 hebrewegoאני'anï
bOk englishbookbookbọk
kyUqtx^5i koreanview경치kyụqtxẏḥi
milhh arabicsaltملحmilhh
iqd^08ayi xhosajaringqayiiqḍ̬ḥayi
x4tx4En3x5tx5E polishluck/happinessszczęścieẋtẋẹnẏxẏtxẏẹ
na'Its5'I%3kI3 apache (western)gophernaʼitłʼíígína'ịtş'ị̀̄kị̀
pI4k apache (western)bellybigpị́k
to%44otx5e33e33 tibetandiamondརྡོ་རྗེtő̄otxẏȅȅ
kiq englishkingkingkiq
y%9EmpU norwegian (bokmal)a giantkjempeyh̬ẹmpụ
x5i33n chinesehappyxẏȉn
aGts93Ers georgianto listაღწერსaġts̀ẹrs
a3tx^I%30h navajonoseàtxḥị̰̀̄h
ta33nyuA33nkOO33 chinesecell单元格tȁnyuạ̏nkọọ̏
a%xi%rv3a%d hindiblessingआशीर्वादāxīrṿād
t4x4^UU33qkO33qrUU33nx4i33i44 chinesesuccessful person成功人士ṭẋḥụụ̏qkọ̏qrụụ̏nẋȉi̋
a0vwaye frenchto sendenvoyera̰vwaye
si5Gtu frenchabove allsurtoutsi̖ġtu
p%Uli% hindipodफलीpḥụlī
x4ii33tx5yA33n chinesemoment时间ẋiȉtxẏyạ̏n
weIt englishwaitwaitweịt
y%9i5sU norwegian (bokmal)to kisskysseyh̬i̖sụ
l6a%v6 irish (munster)handlámhlĝāvĝ
wuu33x5yA33A44nwa4a44a3q chinesewi-fi无线网wuȕxẏyạ̏ạ̋nwáa̋àq
mxi9ndi swahiliwinner (one who wins)mshindimxïndi
x5ya33u chinesenightxẏyȁu
y%9Ep norwegian (bokmal)a large stickkjeppyh̬ẹp
fa33qx4i33i44 chinesepath/plan方式fȁqẋȉi̋
'oq thaiactองก์'oq
pat4t4a%mbu%ttx5i tamilbutterflyபட்டாம்பூச்சிpaṭṭāmbūttxẏi
a4rE4m10 yorubafirst born childàrẹ̀mọárẹ́mo̰̖
ettxE9sso italianexcesseccessoettxẹ̇sso
y%9i95llIq norwegian (bokmal)chick (baby chicken)kyllingyh̬ï̖llịq
vi5di5ha9t5 russianto exhaleвыдыхатьvi̖di̖hȧtẏ
pa%pa%'o%lelo hawaiianconversationpāpāʻōlelopāpā'ōlelo
r%9i5cr1 welshto rush/hurryrhuthror̊i̖cro̖
sm3e9x4i5vUt5 russianto mixсмешиватьsmẏėẋi̖vụtẏ
r%9Edi5n welshfernsrhedynr̊ẹdi̖n
h5ma georgianvoiceხმაḩma
li44i tibetanpearལིli̋i
la%44a44a3n thainiece/nephewหลานla̋̄a̋àn
k%waa33qfU33qpa33u44yu4u44u3 chinesestormy狂风暴雨kḥwaȁqfụ̏qpȁűyúűù
byu9tUfUl englishbeautifulbeautifulbyu̇tụfụl
k%r3iU scottish gaelicheartcridhekḥrẏiụ
epats5 nahuatlskunkepatlepatş
ka%kE3 apache (western)crowgaagékākẹ̀
x5yOO33q chinesebearxẏyọọ̏q
fkruttsE polishsoonwkrótcefkruttsẹ
va%l3 tamilswordவாள்vāḷ
Ino3t05a%3h navajodeceptionịnòt̖à̄h
t1llarI icelandicdollardollarito̖llarị
'evu9s hebrewmanger/feeding troughאבוס'evu̇s
tx5o44oo4q tibetanlarge valleyལྗོངསtxẏőoóq
stx4i5ts polishto shear/cutstrzycstẋi̖ts
putta%n6d4u tamilnew yearபுத்தாண்டுputtāṇḍu
vayb englishvibevibevayb
a33a44nla4a44a3pa33 chinesehorn按喇叭ȁa̋nláa̋àpȁ
ms1p%li1 georgianworldმსოფლიოmso̖pḥlio̖
blUd englishbloodbloodblụd
ya%3j navajolittleyà̄j
tx^5a33a33 tibetanpair/coupletxẏḥȁȁ
t^a3ts5'IId navajoalgaetḥàtş'ịịd
hu3d06u3ba%4 hausasermonhuɗubā̀hùɗùbá̄
pun6iyam tamilvirtueபுண்ணியம்puṇiyam
di5mmUt amhariccatድመትdi̖mmụt
xdEba georgianto happenხდებაxdẹba
tx5a33a44 tibetanironལྕགསtxẏȁa̋
tIpe3 navajosheep (animal)tịpè
t4x4^i44i tibetanto write/drawའབྲིṭẋḥi̋i
tx5U%4U44 vietnamesewaitchờtxẏụ́̄ụ̋
hi5gg amharica lawህግhi̖gg
na4Iqa4qdj5a3 burmeseforeign countryနိုင်ငံခြာnáịqáqdjẏà
h5OO33q chineserainbowḩọọ̏q
aCfErC icelandicmethodaðferðaçfẹrç
bOli9v englishbelievebelievebọlïv
k%a4a44a3n chinesepitkḥáa̋àn
hahu9a hawaiianfoundationkahuahahu̇a
fr5o%tU norwegian (bokmal)a raftflåtefṛōtụ
ja05gl frenchjunglejungleja̰̖gl
j1l1 georgianraspberryჟოლოjo̖lo̖
sa33a33 tibetanearthsȁȁ
bmuli georgianlink (internet)ბმულიbmuli
s5It^sok apache (western)yellowłitsogşịtḥsok
pal3l3ikku%d4am tamilschoolபள்ளிக்கூடம்paḷḷikkūḍam
pItIt^lIt apache (western)brandbiditlidpịtịtḥlịt
n3a44a tibetanfishnẏa̋a
za4a44yq vietnameseto reserve fordànhzáa̋yq
d66ifdiq5 arabicfrogضفدعd̬ifdiq̇
raGi%f arabicloafرغيفraġīf
menv3el3l3i tamilcobaltமென்வெள்ளிmenṿeḷḷi
p%i33q chinesegracefulpḥȉq
swi5x4i5x4 polishto hearsłyszyszswi̖ẋi̖ẋ
djgup%uri georgianpertaining to teamჯგუფურიdjgupḥuri
de5 frenchtwode̖
mi44i tibetanhuman beingམིmi̋i
dj5ix5 polishtodaydziśdjẏixẏ
t^ye33 chinesepeacefultḥyȅ
t^k%vEn georgianyouთქვენtḥkḥvẹn
u3ub06umto3o3o4ti zulusweetnessúbumtôtiùuɓumtòòóti
para9ddjo italianneighborhoodparaggiparȧddjo
a%moxts5i nahuatlbookamoxtliāmoxtşi
ik693o georgianto beიყოiḳ̖o
x5yO33q chineseelder brotherxẏyọ̏q
tx^5E9Es%o koreanvegetable채소txẏḥẹ̇ẹsḥo
tx5yA4A44A3n chinesechildtxẏyạ́ạ̋ạ̀n
v3E%xa%k% hindiindian monthवैशाखṿẹ̄xākḥ
ta44a tibetansign/signalབརྡta̋a
Utxi9v englishachieveachieveụtxïv
mdjE9nzi swahilibuildermjenzimdjẹ̇nzi
gandzi georgiantreasureგანძიgandzi
Ga apache (western)foxghaġa
'a4lk93a3la4mi%3 hausapenàlƙalàmī'álk̖àlámì̄
pe33i44tx5i4i44i3qtx^5yaa33q chinesebackground wall背景墙pȅi̋txẏíi̋ìqtxẏḥyaȁq
u3ub06u3u3b06i3i zuluevilúbubíùuɓùùɓìi
ko%9ats5 nahuatlsnakecoatlkō̇atş
hemolele hawaiianperfectionhemolelehemolele
bigI9n englishbeginbeginbigïn
in3tx5i tamilgingerஇஞ்சிinẏtxẏi
tx5ando%x4am tamilhappinessசந்தோஷம்txẏandōẋam
mbiliki9m1 swahilidwarfmbilikimombilikïmo̖
aqunasuktuk6 inuktitutto huntᐊᖑᓇᓱᒃᑐᖅaqunasuktuḳ
passa9re italianto passpassàrepassȧre
t05ub amharicbrick/tileጡብt̖ub
tu%ga%k6 inuktitutivory tuskᑑᒑᖅtūgāḳ
na4'tx^a4kI4 apache (western)grasshoppernaʼchaginá'txḥákị́
tIrUC icelandicboldnessdirfðtịrụç
nas5ts%o%s apache (western)book/papernałtsoosnaştsḥōs
tse%3h navajoelktsè̄h
ntxa%3 apache (western)big/largenchaantxà̄
i3i3iz6aag06a zululoinclothī́dlakáììiẓaaɠa
wOd englishwouldwouldwọd
tx^5e33e33ma33a33le33e44p9 tibetanbutterflyཕྱེ་མ་ལེབtxẏḥȅȅmȁȁlȅe̋p̃
bitu9ah5 hebrewinsuranceביטוחbitu̇aḩ
kr4aun4 irish (munster)treecrannkrĝaunĝ
le5fUl germanspoonlöffelle̖fụl
ama3 navajomotheramà
me4e44i3 chinesemountainmée̋ì
bah5a9G hebrewto choose/to opt/to selectבחרbaḩȧġ
fspan3alE polishgreatwspanialefspanẏalẹ
s5o%3' navajofishşò̄'
mu4u44u3yi33qx4i33i44 chineseinfant room母婴室múűùyȉqẋȉi̋
k6itt66a arabiccatقطةḳitt̬a
tx5ya33u chinesereligiontxẏyȁu
'd06EE44 vietnameseto give birth tođẻ'ɗẹẹ̋
'avado9n hebrewdestruction/devastation/ruin/doomאבדון'avadȯn
a4lu4b13sa4 yorubaonionàlùbọ́sàálúbò̖sá
k%3i33i33 tibetandogཁྱིkẏḥȉȉ
tx5UrUk93a amharicmoonጨረቃtxẏụrụk̖a
pyA33A44nli33i44tyA33A44n chineseconvenience store便利店pyạ̏ạ̋nlȉi̋tyạ̏ạ̋n
li445i445i5i45 tibetanmanure/fertilizerལུདli̖̋i̖̋i̖í̖
k1j4i95statx5 polishto benefitkorzystaćko̖ȷ̈ï̖statxẏ
iglu inuktituthouseᐃᒡᓗiglu
iq94t08ukukt^a xhosainformationinkcukuchaiq̀ṭ̬ukuktḥa
kiqak6 inuktituthillᑭᖓᖅkiqaḳ
hmur3ItsU russianto frownхмуритьсяhmurẏịtsụ
to33o44nma%3a33y thaitreeต้นไม้tȍőnmà̄ȁy
q5a%m arabicyearعامq̇ām
sepayawits5 nahuatlsnowcepayahuitlsepayawitş
saku inuktituthead of harpoonᓴᑯsaku
appanna9re italianto obscureappannàreappannȧre
iqd^08ele xhosacoldingqeleiqḍ̬ḥele
prEka icelandica slopebrekkaprẹka
q5as44i%r arabicjuiceعصيرq̇as̬īr
10du30 yorubayearodúno̰̖dṵ̀
ets hebrewtreeעֵץets
s3em3U russianseedсе́мяsẏemẏụ
e'e%9kats5 nahuatlair/windehēcatle'ē̇katş
ra4a44a3q chinesesoilráa̋àq
n1%3133y thaia fewน้อยnò̖̄ȍ̖y
tra%5yGi5r icelandicghostdraugurtrā̖yġi̖r
tx^5u33u33 tibetanwater/riverཆུtxẏḥȕȕ
tyee33 chineseanthilltyeȅ
E0p1sibl frenchimpossibleimpossibleẹ̰po̖sibl
ne4ya4Oq burmesesunshineနေရောင်néyáọq
abdjari georgianarmorაბჯარიabdjari
flI9ppI9 icelandiccollar of a shirtflibbiflïppï
qt^08ayisEla xhosatrapngcayiselaqṭ̬ḥayisẹla
nI3s5tx05I4 navajoair/breezenị̀ştx̖ị́
kn4a%v6 irish (munster)bonecnámhknĝāvĝ
naq5i%m arabicblissنعيمnaq̇īm
1l13ru0 yorubagodọlọ́runo̖lò̖rṵ
ei%Ci5r icelandicoatheiðureīçi̖r
ts93Elits93adi georgianyearწელიწადიts̀ẹlits̀adi
tot^s5'IjIh5I%3 apache (western)green/bluedotłʼizhihíítotḥş'ịjịḩị̀̄
gwraig welshwifegwraiggwraig
nap93iri georgianshoreნაპირიnap̀iri
Ol6Otx4x4a9t5 russianto improveулучша́тьọlĝọtẋẋȧtẏ
dj^Un6d4a% hindiflag (banner)झंडाdjḥụṇḍā
palkka finnishpay/salarypalkkapalkka
'a4ddu3'a%4 hausaa prayeràddu'ā̀'áddù'á̄
t^133144ykham thaispeechถ้อยคำtḥȍ̖ő̖ykham
pu% thaicrabปูpū
etE0dG frenchto turn offéteindreetẹ̰dġ
addio italiangoodbyeaddioaddio
aja yorubawifeayaaja
t^au33 chinesepotterytḥaȕ
dE0 frenchdeerdaimdẹ̰
ma3sa3lla%3txi%3 hausamosquemasallācīmàsàllà̄txì̄
nUgrUj4da9t5 russianto rewardнаграждатьnụgrụȷ̈dȧtẏ
qi3i33 vietnamesethinknghĩqìȉ
xvili georgianchildშვილიxvili
e5kn icelandica tiny particleögne̖kn
r3Ib5e95nUk russianchildребёнокrẏịbẏė̖nụk
sEn3a5G frenchlordseigneursẹnẏa̖ġ
wala'au hawaiianto talkwalaʻauwala'au
'urugo%l3 tamilhappeningஉறுகோள்'urugōḷ
we33i44x4U33qt4x4i4i44i3 chinesetoilet paper卫生纸wȅi̋ẋụ̏qṭẋíi̋ì
mut4t4aI tamileggsமுட்டைmuṭṭaị
fE4 yorubato be successful/prosperousfẹ̀fẹ́
i95rittA% finnishto tryyrittääï̖rittạ̄
'ibe9d hebrewto waste/lose/forfeit/destroyאיבד'ibėd
s44awifa arabicto produce woolصوفs̬awifa
sa5G frenchsistersœursa̖ġ
Isa3s5Ik%aI apache (western)bald eagleisáłigaiịsàşịkḥaị
ts93Uhay amharicsunፀሐይts̀ụhay
y%9e%5lU norwegian (bokmal)to coolkjøleyh̬ē̖lụ
li33i44tx5ya33utx^5yau33 chineseoverpass立交桥lȉi̋txẏyȁutxẏḥyaȕ
tx5i33i44syu33A44ntx5i33 chinesecomputer计算机txẏȉi̋syȕạ̋ntxẏȉ
le%bU danishliplæbelēbụ
'is44baq5 arabicfingerإصبع'is̬baq̇
u3u3ug06udo3o3o4b06a zulufishingúkudôbaùùuɠudòòóɓa
guk93d08ula xhosaturnguqulaguk̖ḍ̬ula
ta4Oq burmesemountainတောင်táọq
ta%30' navajocorntà̰̄'
bu3kka%4 hausagrass hutbukkā̀bùkká̄
plaiya icelandicveilblæjaplaiya
cyou%C icelandica nationþjóðcyoūç
UtIt^i% hindiguestअतिथिụtịtḥī
k93a4ho%3 hausahornƙàhōk̖áhò̄
1ku40ri0 yorubamaleọkùnrino̖kṵ́rḭ
fye%5l icelandicplank/boardfjölfyē̖l
txi%k33a'ts5i nahuatlbarn owlchīcuahtlitxīkẇa'tşi
'aa44yq vietnameseimageảnh'aa̋yq
tikik6 inuktitutfingerᑎᑭᖅtikiḳ
t^a33a33q tibetanflatlandsཐངtḥȁȁq
ne4ka3Oq burmeseto be wellနေကောင်nékàọq
vE0 frenchwinevinvẹ̰
sol englishsoulsoulsol
pr3IdOsma9tr3IvUt5 russianto foreseeпредусматриватьprẏịdọsmȧtrẏịvụtẏ
14r14 yorubawordọ̀rọ̀ó̖ró̖
p%o33o33lo33o33 tibetanballཔོ་ལོpḥȍȍlȍȍ
x5ya4a44a3q chineseto thinkxẏyáa̋àq
t^u3na3lI%30' apache (western)waterfalltúnálį́į́’tḥùnàlị̰̀̄'
tx5yA4A44A3ntx5ii33x4i33i44p%ii33n chineseclip video剪辑视频txẏyạ́ạ̋ạ̀ntxẏiȉẋȉi̋pḥiȉn
tx5uU4t0' vietnamesemousechuộttxẏuụ́t̰'
tyA33A44nyi4i44i3qmii33qx5i33q chinesemovie star电影明星tyạ̏ạ̋nyíi̋ìqmiȉqxẏȉq
ta%a44y vietnamesedownloadtảitāa̋y
p%eqgywin koreanpenguin펭귄pḥeqgywin
pakkya9no italiantackypacchianopakkyȧno
ts93k693ar1 georgiansourceწყაროts̀ḳ̖aro̖
a5m danishtenderøma̖m
i%koxk33a93wits5 nahuatlfig treehīcoxcuahuitlīkoxkẇà̇witş
k6awiya arabicto be strong/powerfulقويḳawiya
mAgnI9fIsInt englishmagnificentmagnificentmạgnïfịsịnt
tx^5a3a33y thaito useใช้txẏḥàȁy
tEkk norwegian (bokmal)deck (nautical)dekktẹkk
10t frenchshamehonteo̰̖t
niGiyuk6 inuktitutto eatᓂᕆᔪᖅniġiyuḳ
taym englishtimetimetaym
t4o%kri% hindibasketटोकरीṭōkrī
tx5im vietnamesebirdchimtxẏim
'as44far arabicyellowأصفر'as̬far
sik6inik6 inuktitutsunᓯᕿᓂᖅsiḳiniḳ
plussa icelandicblouseblússaplussa
lo33o33 tibetanmind/awarenessབློlȍȍ
pli4a44n thaito changeเปลี่ยนplía̋n
sapE0 frenchfir treesapinsapẹ̰
kwi3i33 vietnamesefundquỹkwìȉ
ile3elE4 yorubabungalowiléelẹ̀ilèelẹ́
'b06iit0 vietnamesebit (computing)bit'ɓiit̰
tr1id welshfoottroedtro̖id
tyA33A44nna4a44u3t4x4u4u44u3tx5i33 chinesecomputer host电脑主机tyạ̏ạ̋nnáa̋ùṭẋúűùtxẏȉ
tx5ya33ux5yue33 chineseteach教学txẏyȁuxẏyuȅ
dAnts englishdancedancedạnts
behema9 hebrewbeast/animal (usually domesticated)/livestockבהמהbehemȧ
'd06U4U44w vietnameseheadđầu'ɗụ́ụ̋w
akkade9re italianto happenaccadéreakkadėre
n1%3133q thaiyounger siblingน้องnò̖̄ȍ̖q
e%3' navajoclothingè̄'
nE%33E33tx5i%5 tibetaninformationགནས་ཚུལnẹ̏̄ẹ̏txẏī̖
cEkn icelandicservantþegncẹkn
taktuk inuktitutfogᑕᒃᑐᒃtaktuk
preitt icelandicwidthbreiddpreitt
txiki9wits5 nahuatlbasketchiquihuitltxikïwitş
aI germaneggeiaị
l^0I9ni5n welshstring/cordllinynl̥ïni̖n
r%9ei%Ci5r icelandicnesthreiðurr̊eīçi̖r
igl08alaba xhosashoulderigxalabaigḷ̬alaba
sI3qza3 burmeseto thinkစဉ်းစားsị̀qzà
Ixk%I%nh5n apache (western)sonishkiinhnịxkḥị̄nḩn
fid66d66a arabicsilverفضةfid̬d̬a
k33a4le3k33a4le3 hausakanoekwàlekwàlekẇálèkẇálè
kreIv englishcravecravekreịv
abo3a4ru40yi3 yorubasunflowerabóòrùnyíabòárṵ́yì
kv3InU norwegian (bokmal)a womankvinnekṿịnụ
ts5'o%3s5 navajorope (chord)tş'ò̄ş
ko9yo%ts5 nahuatlcoyotecoyōtlkȯyōtş
fyA%re norwegian (bokmal)low tidefjærefyạ̄re
fuu33t4x4wa33qx4O33O44tx5i33i44 chinesefashion design服装设计fuȕṭẋwȁqẋọ̏ọ̋txẏȉi̋
j4i44i tibetanmountainརིȷ̈i̋i
xa%k%a% hindibranchशाखाxākḥā
d^Un hindifundsधनdḥụn
tuU44y vietnameseagetuổituụ̋y
k%Il1%na% hinditoyखिलौनाkḥịlō̖nā
halst05uh5i georgiantieჰალსტუხიhalst̖uḩi
zUtm3Iva9t5 russianto eclipseзатмеватьzụtmẏịvȧtẏ
ts%o33o33 tibetanlakeམཚོtsḥȍȍ
hOi5ad welshduck (bird)hwyadhọi̖ad
kwa%a4t0' vietnamesefanquạtkwāát̰'
rot4t4i tamilbreadரொட்டிroṭṭi
mi%nv3e%t4t4aI tamilfishingமீன்வேட்டைmīnṿēṭṭaị
bi5tx05a amharicyellowብጫbi̖tx̖a
t1144y vietnamesegarlictỏito̖ő̖y
'aha9v hebrewto loveאהב'ahȧv
'I4Ga%4 apache (western)furighaa'ị́ġá̄
'p97nuu hoanheadʔʘnũ'ṗ̂nuu
x5i33nli4i44i3tx5yA33A44nk%a33q chinesemental health心理健康xẏȉnlíi̋ìtxẏyạ̏ạ̋nkḥȁq
te44ele33e44 tibetanbliss and happinessབདེ་ལེགསte̋elȅe̋
ta33a44q chinesepooltȁa̋q
nastE9mpstf1 polishprecedencenastępstwonastẹ̇mpstfo̖
bi3xi3ya%4 hausatreebishiyā̀bìxìyá̄
ts%5a3t apache (western)oiltłádtşḥàt
m1%4414413 thaidoctorหมอmő̖̄ő̖ò̖
juG frenchdayjourjuġ
ni35i335 vietnamesefemalenữnì̖ȉ̖
qa%3a33 vietnamesefallngãqà̄ȁ
bah5u9r hebrewguy/boyבחורbaḩu̇r
t00a9al3gi koreanstrawberry딸기ṱȧaḷgi
nanuk6 inuktitutpolar bearᓇᓄᖅnanuḳ
tx5arkkaraI tamilsugarசர்க்கரைtxẏarkkaraị
x4U33qh5woo33 chineselife/existence生活ẋụ̏qḩwoȍ
'amad hebrewto evaluate/to estimateאמד'amad
Ga%4a44 vietnamesechickenġá̄a̋
brdz1la georgianbattleბრძოლაbrdzo̖la
gUmtx^a% hinditowelगमछाgụmtxḥā
eGi5psy10 frencheruptionéruptioneġi̖psyo̰̖
mann3aI tamilpeacockமஞ்ஞைmannẏaị
laa33ntx^5you33t4x4^a4a44a3q chinesebasketball court篮球场laȁntxẏḥyoȕṭẋḥáa̋àq
na44aq tibetaninteriorནངna̋aq
na33a33 tibetannoseསྣnȁȁ
di%n arabicreligionدينdīn
nah5a9x hebrewsnakeנָחָשׁnaḩȧx
tx5erf3 russianwormчервьtxẏerfẏ
hak93e3I3 navajoone's kinhak̖èị̀
Uttx^a% hindigoodअच्छाụttxḥā
a%sivak6 inuktitutspiderᐋᓯᕙᖅāsivaḳ
a0fa0 frenchinfantenfanta̰fa̰
ulluGiak6 inuktitutstarᐅᓪᓗᕆᐊᖅulluġiaḳ
v3a9llita finnishto prevailvallitaṿȧllita
djUhha%dj hindishipजहाजdjụhhādj
x4U33qri33i44wu4u44u3h5we33i44 chinesebirthday party生日舞会ẋụ̏qrȉi̋wúűùḩwȅi̋
sUv5Irx4E9nstvUvUt russianto masterсовершенствоватьsụvẏịrẋẹ̇nstvụvụt
akx4unA%r norwegian (bokmal)a shareholderaksjonærakẋunạ̄r
mEE4' vietnamesemothermẹmẹẹ́'
h5ayt66 arabicstringخيطḩayt̬
ka33u33x5ya33u44lyu33u44 chinesehigh efficiency高效率kȁȕxẏyȁűlyȕű
e9Gets hebrewcountry/landארץėġets
Gavi frenchdelightedraviġavi
ntE3 apache (western)apachendéntẹ̀
kt^08ubEkilEy1 xhosapolitechubekileyokṭ̬ḥubẹkilẹyo̖
ti4U44n vietnamesemoneytiềntíụ̋n
zE3E33q5 vietnameselumpydẽzẹ̀ẹ̏q̇
i3i3i4t08e3e3eb06o zuluplan of action or methodîcéboììíṭ̬èèeɓo
jirap%i georgiangiraffeჟირაფიjirapḥi
masso9ne italianfree masonmassonemassȯne
mg19mbea swahilicandidatemgombeamgȯ̖mbea
iql08agu xhosawarthoginxaguiqḷ̬agu
tx^a%ti% hindichestछातीtxḥātī
tx05iantx05vEla georgianantჭიანჭველაtx̖iantx̖vẹla
h5awh5 arabicpeach (fruit)خوخḩawḩ
nI4s5tx^I%4s navajowolverinenị́ştxḥị́̄s
OvUj4a9t5 russianto respectуважатьọvụȷ̈ȧtẏ
ig^0t^08isa xhosaartistigcisaigh̬ṭ̬ḥisa
t00aq koreanearthṱaq
ftx51u0wx4 polishstill (motionless)wciążftxẏo̖ṵwẋ
flaIx germanfleshfleischflaịx
bite9' hebrewto pronounce a wordביטאbitė'
yIya%0 apache (western)eatyiyąąyịyā̰
ya4a44a3ntx5i33i44qk%wa33a44q chineseglasses frames眼镜框yáa̋àntxẏȉi̋qkḥwȁa̋q
zon englishzonezonezon
ki3bi3ya%4 hausaarrowkibiyā̀kìbìyá̄
k6amhh arabicwheatقمحḳamhh
h5a9ya hebrewanimalחַיָּהḩȧya
'b06a4a44 vietnamesegrandmother'ɓáa̋
iqd^081nd1 xhosabrainingqondoiqḍ̬ḥo̖ndo̖
du% thaito seeดูdū
myI4q burmeseto seeမြင်myị́q
tx^I4tI3 navajocartxḥị́tị̀
'akka%l3 tamilelder sisterஅக்காள்'akkāḷ
mUt4Ur hindipeaमटरmụṭụr
gargari georgianapricotგარგარიgargari
tx^5yaa33q chinesewalltxẏḥyaȁq
wehewehe hawaiianto explainwehewehewehewehe
isig^0d^08ib1 xhosadecisionisigqiboisigh̬ḍ̬ḥibo̖
d6I9n3U irish (munster)humanduinedĝïnẏụ
yOk9kOryi japaneseslowlyゆっくりyọk̰kọryi
zGva georgianseaზღვაzġva
ts%i33i33j4i33i44q tibetanlongevityཚེ་རིངtsḥȉȉȷ̈ȉi̋q
pwo33lii33tx^5yau33 chineseglass bridge玻璃桥pwȍliȉtxẏḥyaȕ
caq5lab arabicfoxثعلبcaq̇lab
d06i3go%4 hausaa dropɗigṑɗìgó̄
me%33e44k9 thaicloudเมฆmȅ̄e̋k̰
y%9u%lU norwegian (bokmal)a dresskjoleyh̬ūlụ
'onpadu tamilnineஒன்பது'onpadu
marro9ne italianbrownmarronemarrȯne
E4bi3 yorubagiving childbirthẹ̀bíẹ́bì
kra4a44ti4i44k9 thaiwater jugกระติกkráa̋tíi̋k̰
kO33qtswo33o44 chinesework/job工作kọ̏qtswȍő
pa5G frenchfearpeurpa̖ġ
stx4i95x4tx4atx5 polishto clean upsczyszczaćstẋï̖ẋtẋatxẏ
r1%3133n thaihotร้อนrò̖̄ȍ̖n
kal5tx^5i koreancutlassfish갈치kalẏtxẏḥi
h5ata9h5 hebrewcutחֲתָךְḩatȧḩ
ha4wa3ini4ya%3 hausachameleonhàwainìyāháwàiníyà̄
dziri georgianbottomძირიdziri
dE9mOnstreIt englishdemonstratedemonstratedẹ̇mọnstreịt
tx^5you33 chinesespeartxẏḥyoȕ
ko4o44t0 thaiinscriptionกฎkóőt̰
k93a3sa%3 hausasoilƙasāk̖àsà̄
sO4a44 thaimatเสื่อsọ́a̋
ci95r%9ka icelandicto dryþurrkacï̖r̊ka
tsik693vi georgiansquirrelციყვიtsiḳ̖vi
n113y vietnamesespeaknóino̖ò̖y
isi3i3igd^08i zulusound of footstepsisígqiisììigḍ̬ḥi
t4x4^i33i33 tibetanten thousandཁྲིṭẋḥȉȉ
UhrUn3A9t5 russianto guardохраня́тьụhrụnẏạ̇tẏ
nan6d4u tamilcrabநண்டுnaṇḍu
aGo9n hebrewcupboard/closet/cabinetארוןaġȯn
se33e33q tibetanlionསེངsȅȅq
tx4i5 polishthreetrzytẋi̖
px4Es polishacrossprzezpẋẹs
s99yiat0 koreanseed씨앗s̭yiat̰
v3AlittA% finnishto transmitvälittääṿạlittạ̄
k%E3ya4h navajoland/countrykḥẹ̀yáh
mbayuwa9yu swahiliswallow (bird species)mbayuwayumbayuwȧyu
s44amG arabicglueصمغs̬amġ
dja3rra4ba%3a4wa%3 hausatest/examjar̃r̃àbâwādjàrrábà̄áwà̄
ukukd^08uba xhosadrive/pushukuqhubaukukḍ̬ḥuba
'iyarkaI tamilnatureஇயற்கை'iyarkaị
t61r4U irish (munster)fruittoradhtĝo̖rĝụ
tx5113 vietnamesedogchótxẏo̖ò̖
k%a33a33qpa33a33 tibetanhouseཁང་པkḥȁȁqpȁȁ
1r14 yorubarichesọrọ̀o̖ró̖
da%w thaistarดาวdāw
mnixvnEl1vani georgianimportantმნიშვნელოვანიmnixvnẹlo̖vani
mat66bax arabickitchenمطبخmat̬bax
d6a9d5i% irish (munster)daddy (childish)daidídĝȧdẏī
b10b10 frenchsweet/candybonbonbo̰̖bo̰̖
libG frenchfreelibrelibġ
mra9di swahiliprojectmradimrȧdi
xi0 burmeseto haveရှိxḭ
i3i3i4bu3u3u4z6a zuluscarîbhûdlaììíbùùúẓa
zm3Iya9 russiansnakeзмея́zmẏịyȧ
pyou%r icelandicbeaverbjórpyoūr
ti%445i5i45 tibetandemonབདུདti̖̋̄i̖í̖
tsa4a44u3x4we33i44tsa4a44u3tx^5i4i44i3 chinesego to bed early早睡早起tsáa̋ùẋwȅi̋tsáa̋ùtxẏḥíi̋ì
d08k6'o0 hoannose!qˀõḍ̬ḳ'o̰
mul3l3aqgi tamilradishமுள்ளங்கிmuḷḷaqgi
fx4i5stk1 polisheverythingwszystkofẋi̖stko̖
ts93In navajobonets̀ịn
pu%4u44 thaigrandpaปู่pú̄ű
ka4a44no4o44k9 thaigoldกนกkáa̋nóők̰
mi3 burmesefireမီးmì
matt66a%t66 arabicrubberمطاطmatt̬āt̬
aivik6 inuktitutwalrusᐁᕕᖃaiviḳ
azhara9 hebrewwarningאזהרהazharȧ
me44e tibetanfireམེme̋e
aggak inuktituthandᐊᒡᒐᒃaggak
sigrdzE georgianlengthსიგრძეsigrdzẹ
kObob amharicstarኮኮብkọbob
s5Et'e%x apache (western)charcoalłetʼeeshşẹt'ēx
xli5sUl germankeIschlüsselxli̖sụl
sa%3nts'o30sE apache (western)new moonsáánts’ǫ́sésà̄nts'ò̰sẹ
gGa%s germangrassgrasgġās
t4x4wa4a44i3 chineseto waddleṭẋwáa̋ì
cor englishthorthorcor
mu%ttua finnishto changemuuttuamūttua
ak93o%30' navajoseedak̖ò̰̄'
10kl frenchuncleoncleo̰̖kl
plant welshchildplantplant
xkiq5a9 hebrewsunsetשקיעהxkiq̇ȧ
bat0ta japanesegrasshopperばったbat̰ta
d66aba%b arabicfogضبابd̬abāb
pi5rCi5r icelandicbirthburðurpi̖rçi̖r
da3imo4n hausadiamonddaimòndàimón
hi5nti5r icelandicdoghundurhi̖nti̖r
Ob5Ij4da9t5 russianto persuadeубеждатьọbẏịȷ̈dȧtẏ
p%I%txI apache (western)(bird) swallowpiishipḥị̄txị
t^u44uu4 tibetantoxinདུགtḥűuú
h1l danishholehulho̖l
Ebi3 yorubafamilyẹbíẹbì
fa%a4t0' vietnamesepunishphạtfāát̰'
pi4i44i3tx5i33i44pU4U44U3n chinesenotebook笔记本píi̋ìtxẏȉi̋pụ́ụ̋ụ̀n
kal3l3am tamilstealthகள்ளம்kaḷḷam
yAttA% finnishto leavejättääyạttạ̄
na%4ye%3' navajomonster/foreign godná̄yè̄'
tx'ah navajoheadweartx'ah
k%ok99iri koreanelephant코끼리kḥok̭iri
loO' burmeseto makeလုပ်loọ'
ci%Ca icelandicthawþíðacīça
q5iC66a%m arabicbonesعظامq̇iç̂ām
ma2k englishmarkmarkmau̖k
e%5n3 norwegian (bokmal)an eagleørnē̖nẏ
d^Urm hindireligion/faithधर्मdḥụrm
sh5ludj5itx5 polishto tidy upschludzićsḩludjẏitxẏ
'd06i4U44 vietnamesea pondđìa'ɗíụ̋
milq5ak6a arabicspoonملعقةmilq̇aḳa
txo%4s5 navajoballtxó̄ş
wa%' navajospinachwā'
mpa3 apache (western)coyotembámpà
mUy vietnamesecloudmâymụy
wei33yu33e33tx5i33n chineseliquidated damages违约金weȉyȕȅtxẏȉn
tUya3Cu4dj5i3 burmesejudge (person)တရားသူကြီးtụyàçúdjẏì
ql08iba xhosadressnxibaqḷ̬iba
s99uk9 koreanmugworts̭uk̰
kuwl englishcoolcoolkuwl
l5e%n3U irish (munster)shirtléinelẏēnẏụ
j4i440i0tx^5e330e330 tibetantreasure/valuableརིན་ཆེནȷ̈ḭ̋ḭtxẏḥḛ̏ḛ̏
tyA33A44nfU33qx4a33a44n chineseelectric fan电风扇tyạ̏ạ̋nfụ̏qẋȁa̋n
muxi5rra amharicwedderሙሽራmuxi̖rra
tsuu33tx^5you33yuA33n chinesesoccer player足球员tsuȕtxẏḥyoȕyuạ̏n
t^yA33n chinesedaytḥyạ̏n
kal englishcallcallkal
maCi5r icelandichumanmaðurmaçi̖r
t^ok99i koreanrabbit토끼tḥok̭i
Oha9j4i5vUt5 russianto careухаживатьọhȧȷ̈i̖vụtẏ
sykG frenchsugarsucresykġ
tO33O44qh5wU33U44p%yA33A44n chinesecartoon动画片tọ̏ọ̋qḩwụ̏ụ̋pḥyạ̏ạ̋n
p97a4a taachildʘàaṗ̂áa
'd06114t0' vietnamesea sproutđọt'ɗo̖ó̖t̰'
dzr1h5a georgiancawძროხაdzro̖ḩa
gbogbo yorubaall/everythinggbogbogbogbo
hu%lanakuahale hawaiiancitykūlanakauhalehūlanakuahale
g55addUnn3a amharicfriendጓደኛgẇaddụnnẏa
k93at05a georgiancatკატაk̖at̖a
h5ala nuxalkfernxalaḩala
mut4tx5ev3v3andi tamilroseமுட்செவ்வந்திmuṭtxẏeṿṿandi
tupa%0yu3 apache (western)riverbanktubąąyútupā̰yù
a%dj hinditodayआजādj
nE4za' burmeseboundaryနယ်စပ်nẹ́za'
andza georgianmastანძაandza
x4tutx5Ets polishsheath to hold toolssztuciecẋtutxẏẹts
tsI0na'Es5I3 apache (western)boattsinaʼeełítsị̰na'ẹşị̀
he%3s5 navajopackagehè̄ş
r5a%3b06a%3 hausadewrāɓāṛà̄ɓà̄
t^UmI3qdj514 burmesefried riceထမင်း‌ကြော်tḥụmị̀qdjẏó̖
vE3E33 vietnamesedrawvẽvẹ̀ẹ̏
da4k93i%3k93a%4 hausasecond (unit of time)dàƙīƙā̀dák̖ì̄k̖á̄
h5xirad georgianoftenხშირადḩxirad
mada9q5 hebrewscienceמדעmadȧq̇
sa0dal frenchsandal footwear^sandalessa̰dal
kol3v3anaI tamilborrowingகொள்வனைkoḷṿanaị
k93o%4k93a3ri3 hausaeffortƙṑƙarik̖ó̄k̖àrì
tx^5eri koreancherry체리txẏḥeri
me44elo33o33q tibetanmirrorམེ་ལོངme̋elȍȍq
gdj5Ex5 polishsomewheregdzieśgdjẏẹxẏ
axma9 hebrewblame/faultאשמהaxmȧ
'b06aa3w vietnameseleopardbáo'ɓaàw
p%a koreanonionpḥa
sUtx hinditruthसचsụtx
'aveda9 hebrewa lossאבדה'avedȧ
tx5i33i44n chinesewatertxẏȉi̋n
k6uyannami%k inuktitutthank youᖁᔭᓐᓇᒦᒃḳuyannamīk
ts%E3 navajorock/stonetsḥẹ̀
tA%9llA finnishheretäällätạ̄̇llạ
bUttxa% hindibabyबच्चाbụttxā
lamaq5a arabicto shineلمعlamaq̇a
ki4405i05t4x4u33u33m tibetangrapeརྒུན་འབྲུམkḭ̖̋ḭ̖ṭẋȕȕm
pets5asos5ko%9ats5 nahuatlcentipedepetlazolcōātlpetşasoşkō̇atş
tot^ori koreanacorn도토리totḥori
se'aGa9 hebrewhairשַׂעֲרָהse'aġȧ
tE%t^E%l navajomoosetẹ̄tḥẹ̄l
bEzvzglE9ndni5 polishharsh/mercilessbezwzględnybẹzvzglẹ̇ndni̖
txa3tI3tlo30'II navajowren (bird)txàtị̀tlò̰'ịị
'b06aa3p9 vietnamesea blossombắp'ɓaàp̃
k93a4nk93a3ne%4 hausasmallƙànƙanḕk̖ánk̖àné̄
fay thaifireไฟfay
'ovda9n hebrewruin/destructionאובדן'ovdȧn
g^0d^08ih5a xhosadoctorgqirhagh̬ḍ̬ḥiḩa
t^a%442 tibetansilkདརtḥa̋̄u̖
brt05k93Eli georgianflatბრტყელიbrt̖k̖ẹli
k93l08akEka xhosabusyxakekak̖ḷ̬akẹka
ba9wliq hebrewbowling (the game)באולינגbȧwliq
q5ayyana arabicto appointعينq̇ayyana
p%u44u tibetanson/childབུpḥűu
ik6aluk inuktitutfish (salmon/trout)ᐃᖃᓗᒃiḳaluk
na44a44a3q thaimovieหนังna̋a̋àq
a5i5 norwegian (bokmal)an islandøya̖i̖
s5U9gad welsheyellygadşụ̇gad
w1Gt germanwordwortwo̖ġt
qd08anawa xhosashipnqanawaqḍ̬anawa
mUn6i% hindigemमणिmụṇī
v3aikka finnishfor examplevaikkaṿaikka
to3kho0'I3 navajopetroleumtòkho̰'ị̀
yo'I%0 apache (western)seeyo’įįyo'ị̰̄
obi40ri0 yorubafemaleobìnrinobḭ́rḭ
t4x4i330i330 tibetancloudསྤྲིནṭẋḭ̏ḭ̏
k%a%3a33 thaisellค้าkḥà̄ȁ
yi33pU4U44U3nt4x4U33U44qtx5i33q chineseserious一本正经yȉpụ́ụ̋ụ̀nṭẋụ̏ụ̋qtxẏȉq
blo englishblowblowblo
ku3u33 vietnameseoldkùȕ
pi4i44i3q chineseto grasppíi̋ìq
sa%9v3utta% finnishto reachsaavuttaasā̇ṿuttā
tx0514x navajobugtx̖ó̖x
di% thaigoodดีdī
parC icelandicedgebarðparç
k6ilalugak6 inuktitutbeluga whaleᕿᓚᓗᒐᖅḳilalugaḳ
k93l08olisa xhosaapologizexolisak̖ḷ̬olisa
al'ard66 arabicearthالأرضal'ard̬
pGi hebrewfruitפְּרִיpġi
faGin frenchflourfarinefaġin
t66abba%h5 arabicchefطباخt̬abbāḩ
t4x4^wa33i33 chineseto kneadṭẋḥwȁȉ
rUssma9tr3IvUt5 russianto considerрассматриватьrụssmȧtrẏịvụtẏ
ha'ts5i nahuatlfathertahtliha'tşi
k%a33a44n chinesecliffkḥȁa̋n
t05at amharicfingerጣትt̖at
fa33x4U33q chinesehappen发生fȁẋụ̏q
uql08ibElElwan1 xhosacommunicationunxibelelwanouqḷ̬ibẹlẹlwano̖
a5vG frenchworkœuvrea̖vġ
y%9A%l3Ihe%t norwegian (bokmal)lovekjærlighetyh̬ạ̄ḷịhēt
s44aqr arabicfalconصقرs̬aqr
to44oqt4x4e tibetandemon/ghostགདོན་འདྲེtőoqṭẋe
p1lla icelandicbun (round bread)bollapo̖lla
mid66rab arabicpaddleمضربmid̬rab
tx05Eri georgianceilingჭერიtx̖ẹri
kh5o40' navajofirekḩó̰'
balu9t hebrewacornבלוטbalu̇t
tuvak6 inuktitutsea iceᑐᕙᖅtuvaḳ
Gura%b arabiccrowغرابġurāb
tu%n3 tamilcolumnதூண்tūnẏ
meIk englishmakemakemeịk
txI4txI4l apache (western)acornchíchʼiltxị́txị́l
i3isiis5a3a zuluclusterísihláìisiişàa
uUg5In3Uh5 irish (munster)lonelyuaigneachuụgẏịnẏụḩ
ukiuk6 inuktitutwinterᐅᑭᐅᖅukiuḳ
le3e33k9 thaismallเล็กlèȅk̰
kaxits5 nahuatlbowlcaxitlkaxitş
ta0 navajospring (season)ta̰
fe33i44 chineseangerfȅi̋
k%o33o33lo33o33 tibetanwheelའཁོར་ལོkḥȍȍlȍȍ
Grma georgiandeepღრმაġrma
did englishdeeddeeddid
x5yo33u33 chineseprotectionxẏyȍȕ
cI'ci3 burmesefruitသစ်သီးcị'cì
l5a9n4Uv6 irish (munster)childleanbhlẏȧnĝụvĝ
A9ksEs englishaccessaccessạ̇ksẹs
tx05i5nk93i5llat amharicskullጭንቅላትtx̖i̖nk̖i̖llat
'd06aam vietnamesecrabđam'ɗaam
i3i3i4b06i3i3i4zo zulunameîbîzoììíɓììízo
isig^0t^08awu xhosaspiderisigcawuisigh̬ṭ̬ḥawu
x4i4i44i3yO33O44q chineseuse使用ẋíi̋ìyọ̏ọ̋q
rUssmatr3e9t5 russianto examineрассмотре́тьrụssmatrẏėtẏ
1k93eane georgianoceanოკეანეo̖k̖eane
ho'opa'a hawaiianto fixhoʻopaʻaho'opa'a
a0pul frenchlight bulbampoulea̰pul
ba%g^ hinditigerबाघbāgḥ
tGi5k frenchtechniquetructġi̖k
s44abiyy arabicboyصبيs̬abiyy
pUrIb^a%x4a% hindidefinitionपरिभाषाpụrịbḥāẋā
k%UttxUr hindimuleखच्चरkḥụttxụr
deIt englishdatedatedeịt
tu%ga%lik inuktitutnarwhalᑑᒑᓕᒃtūgālik
k33i%9kats5 nahuatlsongcuīcatlkẇï̄katş
x4U4U44U3n chineseliquidẋụ́ụ̋ụ̀n
iql^08ag^0l^08asi xhosawaterfallingxagxasiiqḷ̬ḥagh̬ḷ̬ḥasi
lO44O44a3q thaiyellowเหลืองlọ̋ọ̋àq
paGfa05 frenchperfumeparfumpaġfa̰̖
Gali%C66 arabicrudeغليظġalīç̂
akko9ntxo italiandressed upacconcioakkȯntxo
q94d08oq94d08oza xhosaknocknkqonkqozaq̀ḍ̬oq̀ḍ̬oza
tsudz1j5E9myEts polishforeignercudzoziemiectsudzo̖jẏẹ̇myẹts
'Uwqm vietnamesegrandfatherông'ụwqm
da3Oq burmesepeacockဒေါင်းdàọq
naCC66a%ra arabiceyeglassesنظارةnaçç̂āra
t^e44ee4p9 tibetanbookདེབtḥe̋eép̃
p93lanEt05a georgianplanetპლანეტაp̀lanẹt̖a
ma%kauka9u hawaiiancompetencemākaukaumākaukȧu
t05i5bUb amharicability/skillጥበብt̖i̖bụb
ka9uppa finnishcommerce/tradekauppakȧuppa
k93t08Ela xhosapleasecelak̖ṭ̬ẹla
gIft englishgiftgiftgịft
p10 frenchbridgepontpo̰̖
nE%44EE4 tibetandiseaseནདnẹ̋̄ẹẹ́
pwo33lii33pe33i33 chineseglass玻璃杯pwȍliȉpȅȉ
fGwa frenchcoldfroidfġwa
k%a3a33rO3O33ha4a44 thaihomeคฤหkḥàȁrọ̀ọ̏háa̋
tO33qx5i33 chinesecreature东西tọ̏qxẏȉ
dzili georgiansleepძილიdzili
hhadi%k6a arabicgardenحديقةhhadīḳa
d41kt4Ur hindidoctorडॉक्टरḍo̖kṭụr
cye%5l icelandicraspþjölcyē̖l
mE%tx hindimatchमैचmẹ̄tx
s99ogari koreanmandarin fish쏘가리s̭ogari
to33o33 tibetanfoodལྟོtȍȍ
iUs4k irish (munster)fishiasciụsĝk
makuahine hawaiianmothermakuahinemakuahine
h5Itla%0h5I3 apache (western)beveragehidląąhíḩịtlā̰ḩị̀
pa%4a44 thaiforestป่าpá̄a̋
k693uri georgianearყურიḳ̖uri
'aat^i3i33t0 thaisunพระอาทิตย์'aatḥìȉt̰
ma5trk danishnutmøtrikma̖trk
k99a9atx^5i koreancrow까치k̭ȧatxẏḥi
'izme9l hebrewknife/scalpelאזמל'izmėl
ka33u33lou33ta33a44x4a33a44 chinesehigh-rise building高楼大厦kȁȕloȕtȁa̋ẋȁa̋
tO4O44O3q chineseto understandtọ́ọ̋ọ̀q
p%rtxh5ili georgianclawფრჩხილიpḥrtxḩili
s51sd welshtailllostşo̖sd
xjE0 frenchdogchienxjẹ̰
l08a0e hoanmeatǁa̰eḷ̬a̰e
k93d081nda xhosaunderstandqondak̖ḍ̬o̖nda
t^a3wo4x apache (western)bubbletáwoshtḥàwóx
f10 frenchfundfondfo̰̖
k1%33144nhi44i44i3n thaistoneก้อนหินkȍ̖̄ő̖nhi̋i̋ìn
iql^081wa xhosabagingxowaiqḷ̬ḥo̖wa
d5ImUnstr3i9rUvUt5 russianto demonstrateдемонстрироватьdẏịmụnstrẏïrụvụtẏ
j4i44ili33i33 tibetantrainརི་ལིȷ̈i̋ilȉȉ
pan6d4abada%rttam tamilgoodsபண்டபதார்த்தம்paṇḍabadārttam
tx4w1vyEk polishhumanczłowiektẋwo̖vyẹk
li5ke norwegian (bokmal)happinesslykkeli̖ke
tutIs5h5Is5I apache (western)coffeetudiłhiłitutịşḩịşị
tx05as5 navajofrogtx̖aş
tsIs5 apache (western)mountaindziłtsịş
qi%335i335 tibetansweatརྔུལqȉ̖̄ȉ̖
martsh5Ena georgianleftმარცხენაmartsḩẹna
q5us44fu%r arabicsparrow (bird)عصفورq̇us̬fūr
x4i5rok3Iy russianwideширо́кийẋi̖rokẏịy
sik englishseekseeksik
C66aby arabicantelopeظبيç̂aby
iqt^08aphEphE xhosaprofessionalingcaphepheiqṭ̬ḥaphẹphẹ
tx5i33qya33a44n chineseexperience经验txẏȉqyȁa̋n
tx5Uw vietnamesebuffalotrâutxẏụw
eGa5G frencherrorerreureġa̖ġ
iqt^08iqa xhosathoughtingcingaiqṭ̬ḥiqa
k%O9l5U scottish gaelicforestcoillekḥọ̇lẏụ
x4u33u44tx5u33u44x5yA33A44n chinesedata line数据线ẋȕűtxẏȕűxẏyạ̏ạ̋n
k93ak6a%si nuxalkcrowk'aqaasik̖aḳāsi
ndIk93a0' navajocottonndịk̖a̰'
y%9E9nnU norwegian (bokmal)to knowkjenneyh̬ẹ̇nnụ
ts593I3zI3 navajogoattş̀ị̀zị̀
k%U33q chineseholekḥụ̏q
p%imaq koreanpimento피망pḥimaq
k6ausik6tuk6 inuktitutwetᖃᐅᓯᖅᑐᖅḳausiḳtuḳ
kaa3t0 vietnamesecutcắtkaàt̰
h5axpItI3 apache (western)quailhashbidíḩaxpịtị̀
nixba9q5 hebrewto swear/to promiseנשבעnixbȧq̇
ke%5i5C icelandicwimpgauðkē̖i̖ç
kAt englishcatcatkạt
CIs englishthisthisçịs
zorro spanishfoxzorrozorro
la33a33 tibetansoul/spiritབླlȁȁ
znalEx5tx5 polishto findznaleźćznalẹxẏtxẏ
tu%tu% hawaiiangrandparenttūtūtūtū
ni3pyI4qn3a4 burmesetechnologyနည်းပညာnìpyị́qnẏá
k93d08inis1 xhosatruthqinisok̖ḍ̬iniso̖
fE0 frenchhungerfiamfẹ̰
tsi33i33tsi33i33 tibetanmouse/ratཙི་ཙིtsȉȉtsȉȉ
hUn' danishhandhåndhụn'
kozlI%0yE apache (western)birthplacegozlįįyekozlị̰̄yẹ
k3ip9pO japanesetrain ticketきっぷkẏip̃pọ
lii33nyu33u44tx5yA33n chineseshower room淋浴间liȉnyȕűtxẏyạ̏n
ne4 burmesesunနေné
nuliak6 inuktitutwifeᓄᓕᐊᖅnuliaḳ
kri5lyo russianwingкрыло́kri̖lyo
yi4i44i3nx5ii33qya4a44a3ntx5i33i44q chinesecontact lenses隐形眼镜yíi̋ìnxẏiȉqyáa̋àntxẏȉi̋q
EyEle3 yorubapidgeonẹyẹléẹyẹlè
x4O33O44pe33i44mii33qt4x4^U33q chinesedevice name设备名称ẋọ̏ọ̋pȅi̋miȉqṭẋḥụ̏q
na3xto3I3 navajolynxnàxtòị̀
iqt^081qt^081ni xhosamosquitoingcongconiiqṭ̬ḥo̖qṭ̬ḥo̖ni
sE90f1ni frenchsymphonysymphoniesẹ̰̇fo̖ni
cE9hkyiqk icelandicknowledgeþekkingcẹ̇hkyiqk
m4ar4ka%9l5 irish (munster)to markmarcáilmĝarĝkā̇lẏ
mE330E330 tibetandrug/medicineསྨནmẹ̰̏ẹ̰̏
ta33a33msaq tibetangood newsགཏམ་བཟངtȁȁmsaq
allik6 inuktitutunderneathᐊᓪᓕᖅalliḳ
t^e%3h navajovalleytḥè̄h
modEllo italianmodelmodellomodẹllo
si%5 finnishfilamentsyysī̖
t^i5i445 vietnamesetrythửtḥi̖i̖̋
iqt^08aqa xhosaideaingcangaiqṭ̬ḥaqa
'al3l3u tamilto gatherஅள்ளு'aḷḷu
nat4tx5attiraman6d4alam tamilthe starry heavensநட்சத்திரமண்டலம்naṭtxẏattiramaṇḍalam
ts%a33a33 tibetansaltཚྭtsḥȁȁ
odju3 yorubaeyeojúodjù
man6d4aI tamilheadமண்டைmaṇḍaị
fa4a44wqm vietnameseroomphòngfáa̋wqm
fE9lo englishfellowfellowfẹ̇lo
'b06a%a4n' vietnamesefriendbạn'ɓāán'
'b06114' vietnamesebugbọ'ɓo̖ó̖'
t^a3a33lee thaiseaทะเลtḥàȁlee
weIv englishwavewaveweịv
x4Ex5sEt polishsix hundredsześćsetẋẹxẏsẹt
x5i4i44i3x4o4o44u3t4x4^ii33 chinesewashbasin洗手池xẏíi̋ìẋóőùṭẋḥiȉ
s5e3'e3tsoh navajoratşè'ètsoh
h5att66a arabicluckخطḩatt̬a
zUtOma9n3IvUt5 russianto obscureзатуманиватьzụtọmȧnẏịvụtẏ
a9Goh5 hebrewlongאָרֹךְȧġoḩ
ki45U44y vietnameselaughtcườikí̖ụ̋y
iql^08amisEkilE xhosaurgentingxamisekileiqḷ̬ḥamisẹkilẹ
kInt germanchildkindkịnt
dOsa9yd englishdecidedecidedọsȧyd
a4kpa3 yorubascaràpáákpà
k6afas44 arabiccageقفصḳafas̬
ka4a44y thaichickenไก่káa̋y
ko33u44wu33u44t4x4^O33 chineseshopping cart购物车kȍűwȕűṭẋḥọ̏
otto japanesewhoopsおっとotto
l6a%h5 irish (munster)pleasant/sweetláchlĝāḩ
ka3OqgI4q burmeseskyကောင်းကင်kàọqgị́q
pa0se frenchto thinkpenserpa̰se
Gari%b arabicstrangerغريبġarīb
aGah5n1f19bya hebrewarachnophobiaארכנופוביהaġaḩno̖fȯ̖bya
abi4yE3 yorubabirdabìyẹ́abíyẹ̀
ph1t^1li georgianleafფოთოლიpho̖tḥo̖li
p97h5ui hoantailʘxuiṗ̂ḩui
gt08ina xhosakeep/savegcinagṭ̬ina
lo44o tibetanyearལོlőo
ye4 burmesewaterရေyé
t^Eguk9 koreanthailand태국tḥẹguk̰
mi33i44q chineselifemȉi̋q
pE0 frenchbreadpainpẹ̰
x4O33O44x5ya33a44qx4i33 chinesevideographer摄像师ẋọ̏ọ̋xẏyȁa̋qẋȉ
b10 frenchgoodbonbo̰̖
q5unk6u%d arabicclusterعنقودq̇unḳūd
s3t5ImOl5i9rUvUt5 russianto stimulateстимулироватьsẏtẏịmọlẏïrụvụtẏ
qge swahiliscorpionngeqge
tasik6 inuktitutlakeᑕᓯᖅtasiḳ
a0 frenchyearan
nuu3y vietnamesemountainnúinuùy
a'we9txts5i nahuatldewahhuechtlia'wėtxtşi
kOO33x4i33i44h5wU33U44 chineseformat格式化kọọ̏ẋȉi̋ḩwụ̏ụ̋
q5alima arabicto knowعلمq̇alima
tx5i33qx4UU33nto4o44u3so4o44u3 chineserefreshed精神抖擞txẏȉqẋụụ̏ntóőùsóőù
fEG frenchto dofairefẹġ
'uU3q vietnamesedrinkuống'uụ̀q
yi5hi5ttx amharicthisይህችyi̖hi̖ttx
1k%r1 georgiangoldოქროo̖kḥro̖
auyuittuk6 inuktitutpermafrostᐊᐅᔪᐃᑦᑐᖅauyuittuḳ
l^08o0a hoanstoneǁʰo̰aḷ̬ḥo̰a
pisan6d4am tamilstomachபிசண்டம்pisaṇḍam
Gaza%l arabicdeerغزالġazāl
baOm germantreebaumbaọm
iGnik6 inuktitutsonᐃᕐᓂᖅiġniḳ
fo44o44o3n thairainฝนfőőòn
hwii44 vietnamesecanclehuỷhwii̋
d^4a%i% hinditwo and a halfढाईḍḥāī
gam1ak%vEk693nEbs georgianto publishგამოაქვეყნებსgamo̖akḥvẹḳ̖nẹbs
kA9i5ttA% finnishto usekäyttääkạ̇i̖ttạ̄
ba4nda%3 hausameat dried over firebàndābándà̄
ba3k93i%3 hausablack/darkbaƙībàk̖ì̄
kwa4a44a3q chineseroughkwáa̋àq
k%wa33i44ti33i44ta33nh5a33u44 chinesetracking number快递单号kḥwȁi̋tȉi̋tȁnḩȁű
ta33a33 tibetanmelodyརྟtȁȁ
mravalmnixvnEl1vani georgiansignificantმრავალმნიშვნელოვანიmravalmnixvnẹlo̖vani
iqd^08Exo xhosarentingqeshoiqḍ̬ḥẹxo
oye9v hebrewenemyאויבoyėv
nah5la arabicpalm treeنخلةnaḩla
mi%5dA finnishto sellmyydämī̖dạ
o'I'a3n apache (western)holeoʼiʼáno'ị'àn
haEri georgianairჰაერიhaẹri
ts5'o3k'a4' apache (western)shaft of arrowtlʼókʼaʼtş'òk'á'
nUhUd5i9t5 russianto findнаходитьnụhụdẏïtẏ
as5nI%30' navajocenteraşnị̰̀̄'
akkurate9ttsa italianaccuracyaccuratezzaakkuratėttsa
ja5n frenchyoungjeuneja̖n
x4U33qmi33i44q chinesebreath生命ẋụ̏qmȉi̋q
t^apa%0jIte apache (western)kingfishertaba̜a̜zhidetḥapā̰jịte
tx5yO4O44O3q chinesefiretxẏyọ́ọ̋ọ̀q
pronssi finnishbronze (metal)pronssipronssi
ah5du9t hebrewunityאחדותaḩdu̇t
l^01gEl^0 welshpocketllogelll̥o̖gẹl̥
k99amagywi koreancrow까마귀k̭amagywi
iql08ina xhosamintinxinaiqḷ̬ina
nUgrUmUj4da9t5 russianto pile upнагромождатьnụgrụmụȷ̈dȧtẏ
q5as44an arabicstickعصاq̇as̬an
fIrC icelandica distancefirðfịrç
'd06i vietnamesegođi'ɗi
aka%0zIz navajosleeve (of garment)akā̰zịz
wei33 chineserockyweȉ
zaaw vietnameseknifedaozaaw
r%9af welshroperhaffr̊af
ukuqd08amlEza xhosaintersectukunqamlezaukuqḍ̬amlẹza
dja%nbu%dj^kUr hindiintentionallyजानबूझकरdjānbūdjḥkụr
t05Ukur amharicblackጥቁርt̖ụkur
tulI0 apache (western)raccoontulįtulị̰
k93t08iqa xhosathinkcingak̖ṭ̬iqa
u3uhha3a3afu zuluhalfúhháfuùuhhààafu
pa33a44nkO33qt4x4wo33 chinesedesk办公桌pȁa̋nkọ̏qṭẋwȍ
tx5yA33A44nx4U33ntx5ya33ulyA33A44n chinesefitness coach健身教练txẏyạ̏ạ̋nẋụ̏ntxẏyȁulyạ̏ạ̋n
a0fibi frenchamphibiousamphibiea̰fibi
h5ardji georgianexpenseხარჯიḩardji
tiqgal3 tamilmonthதிங்கள்tiqgaḷ
k%wa33q chinesebasketkḥwȁq
so33o33pa33a33 tibetana scoutསོ་པsȍȍpȁȁ
ka4a44u3x5ya33u44p%yA33A44n chinesefunny movie搞笑片káa̋ùxẏyȁűpḥyạ̏ạ̋n
t^a4Iq burmeseto sitထိုင်tḥáịq
qa4a44y vietnamesedayngàyqáa̋y
b6a9t6U irish (munster)stickbatabĝȧtĝụ
'Usi0 burmeseseedအစေ့'ụsḭ
pyI4qn3a4cI4qs%u0 burmesescholarshipပညာသင်ဆုpyị́qnẏácị́qsḥṵ
s99ak9 koreanbuds̭ak̰
tx^Utri% hindiumbrellaछतरीtxḥụtrī
wolf englishwolfwolfwolf
isa3a3anz6a zuluhandisándlaisààanẓa
deI englishdaydaydeị
maC66alla arabicumbrellaمظلةmaç̂alla
l13133 thaito copyล้อlò̖ȍ̖
umbiiz6i zulucelebrationuḿbhidliumbiiẓi
ka4a44ti4i44ka% thaiagreementกติกาkáa̋tíi̋kā
na44aa4 tibetanforestནགསna̋aá
v1lka0 frenchvolcanovolcanvo̖lka̰
r%9e5i5i5n icelandiclavahraunr̊e̖i̖i̖n
iqt08iniba xhosaostrichincinibaiqṭ̬iniba
iql08izElEl1 xhosapressureinxizeleloiqḷ̬izẹlẹlo̖
gd08iba xhosafinishgqibagḍ̬iba
h114p' vietnamesemeetinghọpho̖ó̖p'
pUthUd5i9t5 russianto fitподходитьpụthụdẏïtẏ
elo9a hebrewA god.אלוהelȯa
tx5ya33 chinesehometxẏyȁ
minnan3dj5al tamilemailமின்னஞ்சல்minnanẏdjẏal
lye9nUv scottish gaelicchildleanabhlyėnụv
ka33u33kU33nx5yee33 chinesehigh heel高跟鞋kȁȕkụ̏nxẏyeȅ
pE0ti5G frenchpaintingpeinturepẹ̰ti̖ġ
i3i3igd^08uub06u3u zulugrudgeī́gqubúììigḍ̬ḥuuɓùu
ak93aju georgiancashewაკაჟუak̖aju
p97no30o taalarge louseʘnó̰õṗ̂nò̰o
isiphiig06a zulucape (garment)isíphikaisiphiiɠa
hip931p931t05ami georgianhippoჰიპოპოტამიhip̀o̖p̀o̖t̖ami
a4ya4 yorubachest (body)àyàáyá
1na5G frenchhonorhonneuro̖na̖ġ
t^e%s5 navajoreedtḥēş
ko44o tibetanheadམགོkőo
isig^0l^08ina xhosapermanentisigxinaisigh̬ḷ̬ḥina
'eh5a9d hebrew(Judaism) the Oneness of Godאחד'eḩȧd
p%ai33 chineseraftpḥaȉ
'ah5d66ar arabicgreenأخضر'aḩd̬ar
tx^5a44alo33o33 tibetantea leafཇ་ལོtxẏḥa̋alȍȍ
akka9do italianakkadianaccadoakkȧdo
praGC icelandictastebragðpraġç
v3ix4am tamilpoisonவிஷம்ṿiẋam
t66ayr arabicbirdsطيرt̬ayr
kahaone hawaiianbeach covered with sandkahaonekahaone
riavvio italianrestartriavvioriavvio
kx5iywi koreankiwi키위kxẏiywi
sah5Elmts93ip%1 georgianstate/kingdomსახელმწიფოsaḩẹlmts̀ipḥo̖
E9ltste%5C icelandicvolcanoeldstöðẹ̇ltstē̖ç
r%91ss icelandichorsehrossr̊o̖ss
tIs5 apache (western)blooddiłtịş
laa33n chinesemistlaȁn
tx^5ii33qk%wa33a44q chinesecircumstances情况txẏḥiȉqkḥwȁa̋q
s4a%v6a%9l5 irish (munster)to savesábháilsĝāvĝā̇lẏ
mat4pa%n6d4am tamilearthen vesselமட்பாண்டம்maṭpāṇḍam
u9l^0pa icelandicthick winter coatúlpau̇l̥pa
ka5G frenchheartcœurka̖ġ
tx5ye4e44e3 chinesemothertxẏyée̋è
dj1h5i georgianstickჯოხიdjo̖ḩi
'abyad66 arabicwhiteأبيض'abyad̬
t4ikUt4 hinditicketटिकटṭikụṭ
x5i440i0i40 tibetanimageབཞིནxẏḭ̋ḭḭ́
mii33n chineseheavenmiȉn
tafawwak6a arabicto outperformتفوقtafawwaḳa
t6n4a%0h irish (munster)to fatiguetnáithtĝnĝā̰h
s5aas5 welshthe otherllallşaaş
d10k frenchthereforedoncdo̰̖k
uk6ausik6 inuktitutwordᐅᖃᐅᓯᖅuḳausiḳ
huC icelandicskinhúðhuç
fra%9iCI icelandicsciencesfræðifrā̇içị
wI9zdUm englishwisdomwisdomwïzdụm
tul englishtooltooltul
t^omat^o koreantomato토마토tḥomatḥo
n3i33i33qtx5e tibetancompassionསྙིང་རྗེnẏȉȉqtxẏe
p%Usk1d welshfishpysgodpḥụsko̖d
mi%44i44i3 thaibearหมีmi̋̄i̋ì
d06a%3 hausasonɗáːɗà̄
t^ai33x4i33i44tyA33A44nna4a44u3 chinesedesktop pc台式电脑tḥaȉẋȉi̋tyạ̏ạ̋nnáa̋ù
nunatsiavut inuktitutour beautiful landᓄᓇᑦᓯᐊᕗᑦnunatsiavut
m3Itx5ta9t5 russianto dreamмечтатьmẏịtxẏtȧtẏ
korreo spanishmailcorreokorreo
pya33ut4x4yU4U44U3ntaa33a33a44n chinesestandard answer标准答案pyȁuṭẋyụ́ụ̋ụ̀ntaȁȁa̋n
ntEE3n apache (western)manndeeńntẹẹ̀n
i3i3iql^08i zuludirtíngxiììiqḷ̬ḥi
tE'ka0be4da0 burmesestudy of logicတက္ကဗေဒtẹ'ka̰béda̰
tye9rra spanishlandtierratyėrra
tx05i5s amharicsmokeጭስtx̖i̖s
van6t4u tamilbeetleவண்டுvaṇṭu
tx05I4l navajovegetationtx̖ị́l
r%9U9vEC welshstrange/oddrhyfeddr̊ụ̇vẹç
a5r danishearørea̖r
li35U33 vietnamesetoungelưỡilì̖ụ̏
vm3ex4i5vUtsU russianto interfereвме́шиватьсяvmẏeẋi̖vụtsụ
k93d081b1 xhosaconcrete/actualqobok̖ḍ̬o̖bo̖
Ub^Ine%tri% hindiactressअभिनेत्रीụbḥịnētrī
sUfI9stUkeIdId englishsophisticatedsophisticatedsụfïstụkeịdịd
byE0vUni5 frenchwelcomebienvenuebyẹ̰vụni̖
ndEg06E swahilibirdndegendẹɠẹ
u%mayuk6 inuktitutanimalᐆᒪᔪᖅūmayuḳ
tan6n6i%r tamilwaterதண்ணீர்taṇṇīr
p99uri koreanroot뿌리p̌uri
mE9j2 englishmeasuremeasuremẹ̇ju̖
t4x4i%445i5 tibetansnakeསྦྲུལṭẋi̖̋̄i̖
tapu9ah5 hebrewappleתפוחtapu̇aḩ
din thaisoilดินdin
txrdil1Et^i georgiannorthჩრდილოეთიtxrdilo̖ẹtḥi
sinyo92Iti englishsenioritysenioritysinyȯu̖ịti
tsru georgianfalseცრუtsru
b^a%r hindiburdenभारbḥār
kO33qtswo33o44pya4a44u3 chineseworksheet工作表kọ̏qtswȍőpyáa̋ù
ts5o30' apache (western)birddlǫ́ʼtşò̰'
ko44o tibetandoorསྒོkőo
xa%30' navajosunshinexà̰̄'
ix5tx5 polishto go/walkiśćixẏtxẏ
ma3a33le3e33t0 thaiseedเมล็ดmàȁlèȅt̰
de4Iqdj5I4q burmeseyogurtဒိန်ချဉ်déịqdjẏị́q
h5E georgiantreeხეḩẹ
Utm3Itx5A9t45 russianto markотмечатьụtmẏịtxẏạ̇ṭẏ
nata30 apache (western)cornnadą́ʼnatà̰
i3i3il^08iib06a zulumakeshift hutī́xhibaììiḷ̬ḥiiɓa
habba arabicto loveحبhabba
x5ya33a44qp%ii33ts%a33 chineseeraser橡皮擦xẏyȁa̋qpḥiȉtsḥȁ
xEmt^h5vEva georgianaccident/chanceშემთხვევაxẹmtḥḩvẹva
'ida2 tamillipஇதழ்'idau̖
ba%0s navajohoopbā̰s
krie9It englishcreatecreatekriėịt
v3etA% finnishto pull/dragvetääṿetạ̄
y%9ukk norwegian (bokmal)chubbytjukkyh̬ukk
qgu9mi swahilifistngumiqgu̇mi
qt08iphisa xhosado lessnciphisaqṭ̬iphisa
cveiiyItl icelandicmopþvegillcveiiyịtl
tx^5a4a44nu44a3n thaicorridorฉนวนtxẏḥáa̋nűàn
i5hdessA finnishtogetheryhdessäi̖hdessạ
fissa9to italianfixed (position)fissatofissȧto
te5k icelandicpooldökkte̖k
ma% thaicomeมาmā
akpa3 yorubaarmapáakpà
t^am