github 52+tontonton

Words for

Showing all 2000 words from our word list matching pattern here. Select a specific language if you would like to focus on one, or try to pronounce words from a variety of languages.

s44awt arabicvoiceصوتs̬awt
amme9ttere italianto admitamméttereammėttere
atm1sfEGa hebrewatmosphereאטמוספירהatmo̖sfẹġa
p%Uli% hindipodफलीpḥụlī
me4e44i3 chinesemountainmée̋ì
pya3OqlE3 burmeseto changeပြောင်းလဲpyàọqlẹ̀
x4O33O44h5we33i44 chinesecommunity/society社会ẋọ̏ọ̋ḩwȅi̋
basa9G hebrewfleshבָּשָׂרbasȧġ
ma33a33qt4x4e%335e445 tibetancommon folkདམངས་ཁྲོདmȁȁqṭẋȅ̖̄e̖̋
nawos5k%a%tI apache (western)warriornawołkaadinawoşkḥātị
xdEba georgianto happenხდებაxdẹba
mi%nv3e%t4t4aI tamilfishingமீன்வேட்டைmīnṿēṭṭaị
alu%t inuktitutspoonᐊᓘᑦalūt
'iyarkaI tamilnatureஇயற்கை'iyarkaị
k93t08ula xhosasingculak̖ṭ̬ula
t4x4^UU33qt4x4a4a44a3q chinesemature成长ṭẋḥụụ̏qṭẋáa̋àq
px4i5ya9tx5El polishclose friendprzyjacielpẋi̖yȧtxẏẹl
pr1tti5r icelandicspikebroddurpro̖tti̖r
gb1gbE3 yorubato receive an injurygbọgbẹ́gbo̖gbẹ̀
weIv englishwavewaveweịv
fid66d66a arabicsilverفضةfid̬d̬a
p99uri koreanroot뿌리p̌uri
tsO33q chineseschooltsọ̏q
tyA33A44nyi4i44i3qmii33qx5i33q chinesemovie star电影明星tyạ̏ạ̋nyíi̋ìqmiȉqxẏȉq
h1l danishholehulho̖l
da%3'i4ra%3 hausacircledā'ìr̃ādà̄'írà̄
y%9a5t norwegian (bokmal)meatkjøttyh̬a̖t
su90va0 frenchoftensouventsṵ̇va̰
toh5at^'e%ta apache (western)nothingdohatʼeedatoḩatḥ'ēta
a0syE0 frenchancientanciena̰syẹ̰
n13qba4 yorubanumbernọmbanò̖qbá
ntxo0' apache (western)badnchǫʼntxo̰'
ts93Elits93adi georgianyearწელიწადიts̀ẹlits̀adi
ts1tsh5ali georgianalive/animateცოცხალიtso̖tsḩali
t00aq koreanearthṱaq
ma%kauka9u hawaiiancompetencemākaukaumākaukȧu
tu%ga%lik inuktitutnarwhalᑑᒑᓕᒃtūgālik
ak6pik inuktitutcloudberryᐊᖅᐱᒃaḳpik
bre%5 norwegian (bokmal)breadbrødbrē̖
k%a%33a44w thairiceข้าวkḥȁ̄a̋w
x4i33i44p%ii33ntx5yA33nk%O33O44q chinesevideo surveillance视频监控ẋȉi̋pḥiȉntxẏyạ̏nkḥọ̏ọ̋q
habba arabicto loveحبhabba
ile3elE4 yorubabungalowiléelẹ̀ilèelẹ́
'avnEt hebrewsashאבנט'avnẹt
man3dj5al3mul3l3aqgi tamilcarrotமஞ்சள்முள்ளங்கிmanẏdjẏaḷmuḷḷaqgi
man6d4aI tamilheadமண்டைmaṇḍaị
kr4aun4 irish (munster)treecrannkrĝaunĝ
txi%k33a'ts5i nahuatlbarn owlchīcuahtlitxīkẇa'tşi
xe%x4 hindiresidueशेषxēẋ
kGeno frenchslotcréneaukġeno
u3ub06u3u3b06i3i zuluevilúbubíùuɓùùɓìi
a33ntx^5yuA33n chinesesafe/secure安全ȁntxẏḥyuạ̏n
k6uyannami%k inuktitutthank youᖁᔭᓐᓇᒦᒃḳuyannamīk
x5yO33q chineseelder brotherxẏyọ̏q
ftx41ray polishyesterdaywczorajftẋo̖ray
ya%3j navajolittleyà̄j
xa%30' navajosunshinexà̰̄'
iql08agu xhosawarthoginxaguiqḷ̬agu
yi33ma33u44tx5yA33n chinesecloakroom衣帽间yȉmȁűtxẏyạ̏n
E'Ilza% apache (western)pictureeʼilzaaẹ'ịlzā
b10 frenchgoodbonbo̰̖
a3tx^I%30h navajonoseàtxḥị̰̀̄h
s99al3 koreanrices̭aḷ
x4O33O44pe33i44mii33qt4x4^U33q chinesedevice name设备名称ẋọ̏ọ̋pȅi̋miȉqṭẋḥụ̏q
tx^5ya33q chineseaxetxẏḥyȁq
Gei5siG frenchto succeed at somethingréussirġei̖siġ
Grma georgiandeepღრმაġrma
q5unk6u%d arabicclusterعنقودq̇unḳūd
pistn icelandicwonder/marvelbýsnpistn
hhadi%k6a arabicgardenحديقةhhadīḳa
t4x4^waa33qt^ou33kwe33i44 chinesebedside table床头柜ṭẋḥwaȁqtḥoȕkwȅi̋
hhayawa%n arabicanimalحيوانhhayawān
ts%o33o33wa tibetanlifeའཚོ་བtsḥȍȍwa
bah5a9G hebrewto choose/to opt/to selectבחרbaḩȧġ
aluik6k6anak6 inuktitutavalancheᐊᓗᐃᖅᑲᓇᖅaluiḳḳanaḳ
tx05iantx05vEla georgianantჭიანჭველაtx̖iantx̖vẹla
ruttx05a amharicact of runningሩጫruttx̖a
noo44 vietnameseboomnổnoő
Gura%b arabiccrowغرابġurāb
va%l3 tamilswordவாள்vāḷ
Gi95kUn germanback (body)rückenġï̖kụn
kahaone hawaiianbeach covered with sandkahaonekahaone
GUvUniG frenchto returnrevenirġụvụniġ
dUrpUn6 hindimirrorदर्पणdụrpụṇ
rUssma9tr3IvUt5 russianto considerрассматриватьrụssmȧtrẏịvụtẏ
bUt05a9t05is amharicsweet potatoበጣጢስbụt̖ȧt̖is
uk6suk6 inuktitutoil/blubberᐅᖅᓱᖅuḳsuḳ
pi%33233 tibetanpaintbrushཔིརpȉ̄ȕ̖
f3e%r4 irish (munster)grassféarfẏērĝ
isig^0d^08ib1 xhosadecisionisigqiboisigh̬ḍ̬ḥibo̖
Ol6Otx4x4a9t5 russianto improveулучша́тьọlĝọtẋẋȧtẏ
mg19mbea swahilicandidatemgombeamgȯ̖mbea
s5Itx^I%3 apache (western)redłichííşịtxḥị̀̄
pronssi finnishbronze (metal)pronssipronssi
hahu9a hawaiianfoundationkahuahahu̇a
sa33a33 tibetanearthsȁȁ
y%9u%lU norwegian (bokmal)a dresskjoleyh̬ūlụ
'a%siriyar tamilteacherஆசிரியர்'āsiriyar
tx05as5 navajofrogtx̖aş
u9l^0pa icelandicthick winter coatúlpau̇l̥pa
su4u44k9 thaihappyสุขsúűk̰
abb1rru%sU norwegian (bokmal)a perch fish trapabborruseabbo̖rrūsụ
nat4tx5attiraman6d4alam tamilthe starry heavensநட்சத்திரமண்டலம்naṭtxẏattiramaṇḍalam
pa%4a44 thaiforestป่าpá̄a̋
'b06a%a4n' vietnamesefriendbạn'ɓāán'
t^au33 chinesepotterytḥaȕ
sa%3nts'o30sE apache (western)new moonsáánts’ǫ́sésà̄nts'ò̰sẹ
k99amagywi koreancrow까마귀k̭amagywi
h5aa33qpa33nx5i33i44nx5i33 chineseflight information航班信息ḩaȁqpȁnxẏȉi̋nxẏȉ
k%a3a33rO3O33ha4a44 thaihomeคฤหkḥàȁrọ̀ọ̏háa̋
t^e44ee4p9 tibetanbookདེབtḥe̋eép̃
mxi9ndi swahiliwinner (one who wins)mshindimxïndi
faGin frenchflourfarinefaġin
paGfa05 frenchperfumeparfumpaġfa̰̖
u3ub06umto3o3o4ti zulusweetnessúbumtôtiùuɓumtòòóti
tx^Utri% hindiumbrellaछतरीtxḥụtrī
te%l3 tamilscorpionதேள்tēḷ
tot^ori koreanacorn도토리totḥori
diko9d englishdecodedecodedikȯd
'd06i vietnamesegođi'ɗi
fOyl danishbirdfuglfọyl
sp2iq englishspringspringspu̖iq
ho%h5 germanhighhochhōḩ
dja%sI3la3xa3 apache (western)earingsjaasíláhádjāsị̀làxà
plussa icelandicblouseblússaplussa
saku inuktituthead of harpoonᓴᑯsaku
t6n4a%0h irish (munster)to fatiguetnáithtĝnĝā̰h
a%ma9aits5 nahuatlestuaryāmāitlāmȧaitş
koj4U russianskinко́жаkoȷ̈ụ
pu%n6d4u tamilgarlicபூண்டுpūṇḍu
tx5yo4o44u3 chineseblack jadetxẏyóőù
tsipo9G hebrewbirdצִפּוֹרtsipȯġ
bAnd englishbandbandbạnd
Oha9j4i5vUt5 russianto careухаживатьọhȧȷ̈i̖vụtẏ
h5Itla%0h5I3 apache (western)beveragehidląąhíḩịtlā̰ḩị̀
plant welshchildplantplant
aggak inuktituthandᐊᒡᒐᒃaggak
kozs'a%3ke apache (western)placegozsʼa̜a̜gekozs'à̄ke
gam1ak%vEk693nEbs georgianto publishგამოაქვეყნებსgamo̖akḥvẹḳ̖nẹbs
na33a33m tibetanskyགནམnȁȁm
iql08izElEl1 xhosapressureinxizeleloiqḷ̬izẹlẹlo̖
mada9q5 hebrewscienceמדעmadȧq̇
tx5U4U44w vietnamesepartychầutxẏụ́ụ̋w
klAud englishcloudcloudklạud
a0fa0 frenchinfantenfanta̰fa̰
t^a%442 tibetansilkདརtḥa̋̄u̖
ak93aju georgiancashewაკაჟუak̖aju
'ani9 hebrewegoאני'anï
sO4a44 thaimatเสื่อsọ́a̋
px4i5h519dj5itx5 polishto comeprzychodzićpẋi̖ḩȯ̖djẏitxẏ
x4U33qh5woo33 chineselife/existence生活ẋụ̏qḩwoȍ
tx5yA4A44A3n chinesechildtxẏyạ́ạ̋ạ̀n
k%a4a44a3n chinesepitkḥáa̋àn
x5i4i44i3x4o4o44u3t4x4^ii33 chinesewashbasin洗手池xẏíi̋ìẋóőùṭẋḥiȉ
Uttx^a% hindigoodअच्छाụttxḥā
pleI englishplayplaypleị
tafawwak6a arabicto outperformتفوقtafawwaḳa
tO4O44O3q chineseto understandtọ́ọ̋ọ̀q
tx^5eri koreancherry체리txẏḥeri
la5bU danishrunløbela̖bụ
C66ami'a arabicto thirstظمئç̂ami'a
tx^5u33u33 tibetanwater/riverཆུtxẏḥȕȕ
Utxi9v englishachieveachieveụtxïv
papiy10 frenchbutterflypapillonpapiyo̰̖
k6ak6kak6 inuktitutmountainᖃᖅᑲᖅḳaḳkaḳ
a0pati frenchempathyempathiea̰pati
zum englishzoomzoomzum
b^a%x4a% hindilanguageभाषाbḥāẋā
maCi5r icelandichumanmaðurmaçi̖r
GrubEli georgiancloudღრუბელიġrubẹli
k93a3sa%3 hausasoilƙasāk̖àsà̄
kUy vietnamesetreecâykụy
parC icelandicedgebarðparç
a4rE4m10 yorubafirst born childàrẹ̀mọárẹ́mo̰̖
mo44ot4x4a33a44 tibetancarམོ་ཊmőoṭẋȁa̋
ho'ohana hawaiianto usehoʻohanaho'ohana
sEk%tsia georgiansectionსექციაsẹkḥtsia
ne4 burmesesunနေné
akkade9re italianto happenaccadéreakkadėre
cor englishthorthorcor
ya3 navajoskyyà
mut4tx5ev3v3andi tamilroseமுட்செவ்வந்திmuṭtxẏeṿṿandi
ye9led hebrewchildיֶלֶדyėled
pux4pam tamilflowerபுஷ்பம்puẋpam
k93ak6a%si nuxalkcrowk'aqaasik̖aḳāsi
hwii44 vietnamesecanclehuỷhwii̋
k93i3ssa%4 hausastoryƙissā̀k̖ìssá̄
na3konEtx'I%tI apache (western)cicadanágonechʼiidinàkonẹtx'ị̄tị
abi4yE3 yorubabirdabìyẹ́abíyẹ̀
umbiiz6i zulucelebrationuḿbhidliumbiiẓi
ma%n6pu tamilhonorமாண்புmāṇpu
upiGnk6a%k6 inuktitutspring (season)ᐅᐱᕐᓐᖄᖅupiġnḳāḳ
qge swahiliscorpionngeqge
ma5trk danishnutmøtrikma̖trk
brdz1la georgianbattleბრძოლაbrdzo̖la
ts93k693ar1 georgiansourceწყაროts̀ḳ̖aro̖
d66aba%b arabicfogضبابd̬abāb
la9h5ats hebrewpressureלַחַץlȧḩats
'b06a%a44q vietnamesea boardbảng'ɓāa̋q
epats5 nahuatlskunkepatlepatş
rumma%n arabicpomegranateرمانrummān
alE4 yorubalandalẹ̀alẹ́
k%E% apache (western)shoekeekḥẹ̄
ha'ts5i nahuatlfathertahtliha'tşi
10kl frenchuncleoncleo̰̖kl
trI9ki5r icelandicdrink/beveragedrykkurtrïki̖r
ma2k englishmarkmarkmau̖k
kUU33n chinesefunnykụụ̏n
hI4s5wo%3j apache (western)canyonhilwozhhị́şwò̄j
xjE0 frenchdogchienxjẹ̰
'a4ddu3'a%4 hausaa prayeràddu'ā̀'áddù'á̄
t^ok99i koreanrabbit토끼tḥok̭i
sigrdzE georgianlengthსიგრძეsigrdzẹ
sm3Ix4attsU russianto blendсмешатьсяsmẏịẋattsụ
Gamura georgianbatღამურაġamura
d41kt4Ur hindidoctorडॉक्टरḍo̖kṭụr
yE3'i%4ts%oh5 navajogiantyẹ̀'í̄tsḥoḩ
u9lvi5r icelandica wolfúlfuru̇lvi̖r
nuk6k6aGit inuktitutto stopᓄᖅᑲᕆᑦnuḳḳaġit
'uU3q vietnamesedrinkuống'uụ̀q
mtxu9zi swahilisaucemchuzimtxu̇zi
tas5aa3 apache (western)onedałaátaşaà
li44i tibetanpearལིli̋i
ukukl^08uluza xhosaepilepticukuxhuluzaukukḷ̬ḥuluza
fe9ImIs englishfamousfamousfėịmịs
ta33a33msaq tibetangood newsགཏམ་བཟངtȁȁmsaq
kE%33E44 tibetanlanguage/speechསྐདkẹ̏̄ẹ̋
taktuk inuktitutfogᑕᒃᑐᒃtaktuk
aivik6 inuktitutwalrusᐁᕕᖃaiviḳ
ts593ox apache (western)plantstłʼohtş̀ox
dj1h5i georgianstickჯოხიdjo̖ḩi
ci%Ca icelandicthawþíðacīça
'b06a4a44 vietnamesegrandmother'ɓáa̋
t4x4a44a tibetansoundསྒྲṭẋa̋a
pei%Ca icelandicto askbeiðapeīça
na'Ixo30' apache (western)lizardnaʼishǫ́ʼna'ịxò̰'
tu%tu% hawaiiangrandparenttūtūtūtū
v3aikka finnishfor examplevaikkaṿaikka
na3a33m thaiwaterน้ำnàȁm
iglu inuktituthouseᐃᒡᓗiglu
t^a33a33q tibetanflatlandsཐངtḥȁȁq
tx^5i33i33 tibetanoutside/exteriorཕྱིtxẏḥȉȉ
m10tGe frenchto showmontrermo̰̖tġe
mts93vrt^nE9li georgiantrainer/coachმწვრთნელიmts̀vrtḥnẹ̇li
na%9wats5 nahuatlsomething having a clear and pleasant soundnāhuatlnā̇watş
Is5 navajopine needleịş
wei33 chineserockyweȉ
fyACi5r icelandicfeatherfjöðurfyạçi̖r
ta33nyuA33nkOO33 chinesecell单元格tȁnyuạ̏nkọọ̏
yIya%0 apache (western)eatyiyąąyịyā̰
q5us44fu%r arabicsparrow (bird)عصفورq̇us̬fūr
vidj5Etx5 polishto seewidziećvidjẏẹtxẏ
k6ausik6tuk6 inuktitutwetᖃᐅᓯᖅᑐᖅḳausiḳtuḳ
d10k frenchthereforedoncdo̰̖k
l^01gEl^0 welshpocketllogelll̥o̖gẹl̥
sykG frenchsugarsucresykġ
UhrUn3A9t5 russianto guardохраня́тьụhrụnẏạ̇tẏ
r%9e5i5i5n icelandiclavahraunr̊e̖i̖i̖n
p97oa hoaneyeʘoaṗ̂oa
'b06aa3yq vietnamesevaguely defined termbánh'ɓaàyq
t4x4wa4a44i3 chineseto waddleṭẋwáa̋ì
p99op99o koreankiss뽀뽀p̌op̌o
weIt englishwaitwaitweịt
ats593a%3h navajobottomatş̀à̄h
ko33u44wu33u44t4x4^O33 chineseshopping cart购物车kȍűwȕűṭẋḥọ̏
bitu9ah5 hebrewinsuranceביטוחbitu̇aḩ
aGts93Ers georgianto listაღწერსaġts̀ẹrs
i4ta0 yorubarelationìtaníta̰
g55a3ggo4 hausapaternal auntgwaggògẇàggó
tx5Uw vietnamesebuffalotrâutxẏụw
ke%5i5C icelandicwimpgauðkē̖i̖ç
fIrC icelandica distancefirðfịrç
ix5tx5 polishto go/walkiśćixẏtxẏ
y%9Emi% norwegian (bokmal)chemistrykjemiyh̬ẹmī
fruui5c welshfruitffrwythfruui̖c
'b06a%4a44n vietnamesetablebàn'ɓá̄a̋n
t051t05i georgianbranchტოტიt̖o̖t̖i
te44ele33e44 tibetanbliss and happinessབདེ་ལེགསte̋elȅe̋
tu%n3 tamilcolumnதூண்tūnẏ
odju3 yorubaeyeojúodjù
Ent1m1l19gya hebrewentomologyאנטומולוגיהẹnto̖mo̖lȯ̖gya
'b06iit0 vietnamesebit (computing)bit'ɓiit̰
Ur5t^a%t hindimeaningअर्थातụṛtḥāt
u3u3u4gd^08o3o3o4zi zuluinspirationûgqôziùùúgḍ̬ḥòòózi
pyatla icelandicbellbjallapyatla
mtsirE georgiansmall/insignificantმცირეmtsirẹ
pE0ti5G frenchpaintingpeinturepẹ̰ti̖ġ
ci95r%9ka icelandicto dryþurrkacï̖r̊ka
bla0 frenchwhiteblancbla̰
hvost russiantailхвостhvost
aI germaneggeiaị
ig^0t^08isa xhosaartistigcisaigh̬ṭ̬ḥisa
tx5arkkaraI tamilsugarசர்க்கரைtxẏarkkaraị
10bG frenchdarknessombreo̰̖bġ
pyou%r icelandicbeaverbjórpyoūr
'E9xEh5 hebrewtesticleאשך'ẹ̇xẹḩ
tulI0 apache (western)raccoontulįtulị̰
de4Iqdj5I4q burmeseyogurtဒိန်ချဉ်déịqdjẏị́q
q5as44i%r arabicjuiceعصيرq̇as̬īr
ya%4a44k9 thaito wantอยากyá̄a̋k̰
ts%i33i33j4i33i44q tibetanlongevityཚེ་རིངtsḥȉȉȷ̈ȉi̋q
deja5ne frenchto have lunchdéjeunerdeja̖ne
uuC icelandicmindúðuuç
s4a%v6a%9l5 irish (munster)to savesábháilsĝāvĝā̇lẏ
ci9iCiqk icelandictranslationþýðingcïiçiqk
ka33u33lou33ta33a44x4a33a44 chinesehigh-rise building高楼大厦kȁȕloȕtȁa̋ẋȁa̋
'oq thaiactองก์'oq
swi5x4i5x4 polishto hearsłyszyszswi̖ẋi̖ẋ
tsa georgianskyცაtsa
Ino3t05a%3h navajodeceptionịnòt̖à̄h
iq94l08at^aq94l08at^a xhosacomplex/complicatedinkxathankxathaiq̀ḷ̬atḥaq̀ḷ̬atḥa
mifta%hh arabickeyمفتاحmiftāhh
yu33u33 tibetanturquoise gemstoneགཡུyȕȕ
bUse%95k norwegian (bokmal)a visitbesøkbụsē̖̇k
hak93e3I3 navajoone's kinhak̖èị̀
m3I9nA9t5 russianto swapменятьmẏïnạ̇tẏ
jaGdE0 frenchgardenjardinjaġdẹ̰
i3i3i4bu3u3u4z6a zuluscarîbhûdlaììíbùùúẓa
k%r3iU scottish gaelicheartcridhekḥrẏiụ
x5ye33e44 chinesemountain valleyxẏyȅe̋
paCk%a%r icelandicbathtubbaðkarpaçkḥār
znalEx5tx5 polishto findznaleźćznalẹxẏtxẏ
sh5vadash5va georgianmiscellaneaსხვადასხვაsḩvadasḩva
d6a9d5i% irish (munster)daddy (childish)daidídĝȧdẏī
iql^081wa xhosabagingxowaiqḷ̬ḥo̖wa
wolf englishwolfwolfwolf
we33i44x4U33qmyAA33ntx^5yA33n chinesetampon卫生棉签wȅi̋ẋụ̏qmyạạ̏ntxẏḥyạ̏n
jak93Et05i georgianjacketჟაკეტიjak̖ẹt̖i
aga9m hebrewlake/poolאגםagȧm
na3xto3I3 navajolynxnàxtòị̀
'e%445e5e45 tibetanlightའོད'e̖̋̄e̖é̖
kAt englishcatcatkạt
d^4a%i% hinditwo and a halfढाईḍḥāī
s5o3k apache (western)fishłógşòk
y%9EmpU norwegian (bokmal)a giantkjempeyh̬ẹmpụ
k93a4dda3ra%4 hausafate/destinyƙàddar̃ā̀k̖áddàrá̄
tx5ya33 chinesehometxẏyȁ
ku33u33 tibetanbody/statueསྐུkȕȕ
sI4s navajobeltsị́s
su%l scottish gaeliceyesùilsūl
gt^h51vt^ georgianplease (formal)გთხოვთgtḥḩo̖vtḥ
a4kpa3 yorubascaràpáákpà
kolla9na italiannecklacecollanakollȧna
t4x4^i44i tibetanto write/drawའབྲིṭẋḥi̋i
ma% thaicomeมาmā
kr5a%gU norwegian (bokmal)complaintklagekṛāgụ
s5a33a33 tibetangod/dietyལྷşȁȁ
a0plUG frenchscaleampleura̰plụġ
'b06i5U3m vietnamesebuterflybướm'ɓi̖ụ̀m
p%u%k%a44a44a3w thaimountainภูเขาpḥūkḥa̋a̋àw
e5sd^0 danisheastøste̖sdh̬
1k93eane georgianoceanოკეანეo̖k̖eane
k10k10bG frenchcucumberconcombreko̰̖ko̰̖bġ
djUma%na% hindiperiodजमानाdjụmānā
tx05Eri georgianceilingჭერიtx̖ẹri
azhara9 hebrewwarningאזהרהazharȧ
ma0k frenchlackmanquema̰k
tx^I4tI3 navajocartxḥị́tị̀
prEka icelandica slopebrekkaprẹka
v3eqga%yam tamilonionவெங்காயம்ṿeqgāyam
na%rka%li tamilchairநாற்காலிnārkāli
pakkya9no italiantackypacchianopakkyȧno
mi%44i44i3 thaibearหมีmi̋̄i̋ì
d5e%n4 irish (munster)to dodéandẏēnĝ
cEkn icelandicservantþegncẹkn
a0pul frenchlight bulbampoulea̰pul
t^ai33x4i33i44tyA33A44nna4a44u3 chinesedesktop pc台式电脑tḥaȉẋȉi̋tyạ̏ạ̋nnáa̋ù
m10te frenchto climbmontermo̰̖te
k6ayak6 inuktitutkayakᖃᔭᖅḳayaḳ
t1 danishtoeto̖
na5f frenchnineneufna̖f
pe9rustella finnishto justifyperustellapėrustella
g^0d^08ih5a xhosadoctorgqirhagh̬ḍ̬ḥiḩa
p%I%txI apache (western)(bird) swallowpiishipḥị̄txị
'an vietnameseeatăn'an
p97no30o taalarge louseʘnó̰õṗ̂nò̰o
cveiiyItl icelandicmopþvegillcveiiyịtl
txrdil1Et^i georgiannorthჩრდილოეთიtxrdilo̖ẹtḥi
a%'ka9ts5an nahuatlreed bedācatlanā'kȧtşan
tx5a33a33k9la3a3m tibetanrailroadལྕགས་ལམtxẏȁȁk̰lààm
tx^5a4a44nu44a3n thaicorridorฉนวนtxẏḥáa̋nűàn
t4o%kri% hindibasketटोकरीṭōkrī
tx5yo33u44 chineseoldtxẏyȍű
kye5e5v icelandicgiftgjöfkye̖e̖v
se'aGa9 hebrewhairשַׂעֲרָהse'aġȧ
d06aya hausaoneɗayaɗaya
mEmk93vidrE1ba georgianasset/inheritanceმემკვიდრეობაmẹmk̖vidrẹo̖ba
i3i3i4t08e3e3eb06o zuluplan of action or methodîcéboììíṭ̬èèeɓo
bO2c englishbirthbirthbọu̖c
yo%3sn apache (western)godyóósnyò̄sn
It^'ox apache (western)nestitʼohịtḥ'ox
tEkk norwegian (bokmal)deck (nautical)dekktẹkk
tx4i5 polishthreetrzytẋi̖
pUyer'ca' burmeseaudienceပရိသတ်pụyer'ca'
tE'toldjE%3t apache (western)campfiredeʼdoljéédtẹ'toldjẹ̀̄t
kUm3In3t5i9rUvUt5 russianto commentкомментироватьkụmẏịnẏtẏïrụvụtẏ
tx^5a33a33 tibetanpair/coupletxẏḥȁȁ
r3it0torO japaneselitreリットルrẏit̰torọ
ka33u33t4x4^UU33qpU4U44U3n chinesehigh cost高成本kȁȕṭẋḥụụ̏qpụ́ụ̋ụ̀n
mfu9k1 swahilibag/pursemfukomfu̇ko̖
ian scottish gaelicbirdeunian
tsn1bili georgiandistinguishedცნობილიtsno̖bili
s5o%3' navajofishşò̄'
t^yA33n chinesedaytḥyạ̏n
le5fUl germanspoonlöffelle̖fụl
tuU44y vietnameseagetuổituụ̋y
g^0d^08ibEla xhosalastgqibelagh̬ḍ̬ḥibẹla
p%O3O33ndin thailandพื้นดินpḥọ̀ọ̏ndin
kx5Eu0wj4n3i9tx4ka polishprincessksiężniczkakxẏẹṵwȷ̈nẏïtẋka
l^0avar welshvocalllafarl̥avar
ri%ttAmAte5n finnishinsufficientriittämätönrīttạmạte̖n
Entsikl1pE9dya hebrewencyclopediaאנציקלופדיהẹntsiklo̖pẹ̇dya
x5ya4a44u3 chinesedawnxẏyáa̋ù
t1llarI icelandicdollardollarito̖llarị
iql^08olo xhosanoiseingxoloiqḷ̬ḥolo
ts93I3'I% navajomosquitots̀ị̀'ị̄
s44aqr arabicfalconصقرs̬aqr
saic welshsevensaithsaic
si%5 finnishfilamentsyysī̖
h5axpItI3 apache (western)quailhashbidíḩaxpịtị̀
k%wa33q chinesebasketkḥwȁq
tu%ga%k6 inuktitutivory tuskᑑᒑᖅtūgāḳ
i3i3i4b06i3i3i4zo zulunameîbîzoììíɓììízo
kEsty10 frenchquestionquestionkẹstyo̰̖
ha4wa3ini4ya%3 hausachameleonhàwainìyāháwàiníyà̄
ki45U44y vietnameselaughtcườikí̖ụ̋y
nap93iri georgianshoreნაპირიnap̀iri
miGna%t66i%s arabicmagnetمغناطيسmiġnāt̬īs
p%E%33E33kE%33E44 tibetancolloquial languageཕལ་སྐདpḥẹ̏̄ẹ̏kẹ̏̄ẹ̋
Ep931k%a georgianepochეპოქაẹp̀o̖kḥa
le3e33k9 thaismallเล็กlèȅk̰
mo3 burmeserainမိုးmò
pa%pa%'o%lelo hawaiianconversationpāpāʻōlelopāpā'ōlelo
j4EmyEx5ln3i9tx4i5 polishartisansrzemieślniczyȷ̈ẹmyẹxẏlnẏïtẋi̖
a%xi%rv3a%d hindiblessingआशीर्वादāxīrṿād
x5yOO33q chinesebearxẏyọọ̏q
'uh5t66ubu%t66 arabicoctopusأخطبوط'uḩt̬ubūt̬
ts93Uhay amharicsunፀሐይts̀ụhay
'd06aam vietnamesecrabđam'ɗaam
r%9i5cr1 welshto rush/hurryrhuthror̊i̖cro̖
m4ar4ka%9l5 irish (munster)to markmarcáilmĝarĝkā̇lẏ
k%v1lv icelandicvaulthvolfkḥvo̖lv
k3it0te japanesestampきってkẏit̰te
q5as44an arabicstickعصاq̇as̬an
hhima%r arabicdonkeyحمارhhimār
p%UU33q chinesefriendpḥụụ̏q
nah5la arabicpalm treeنخلةnaḩla
k93o%4k93a3ri3 hausaeffortƙṑƙarik̖ó̄k̖àrì
t1144y vietnamesegarlictỏito̖ő̖y
b6a9t6U irish (munster)stickbatabĝȧtĝụ
bu3kka%4 hausagrass hutbukkā̀bùkká̄
hil englishhealhealhil
t^e%s5 navajoreedtḥēş
ru%3u33 thaiknowรู้rù̄ȕ
h5ma georgianvoiceხმაḩma
k%ra%0v scottish gaelicbonecnàmhkḥrā̰v
tsv5Ito9k russianflowerцвето́кtsvẏịtȯk
'aa44yq vietnameseimageảnh'aa̋yq
sa0dal frenchsandal footwear^sandalessa̰dal
e4e3ka30na30 yorubaclawèékánnáéèkà̰nà̰
k93t08ak93t08ilE xhosaplain/clearcacilek̖ṭ̬ak̖ṭ̬ilẹ
x4O33O44x5ya33a44qx4i33 chinesevideographer摄像师ẋọ̏ọ̋xẏyȁa̋qẋȉ
pr3Igl6Ux4a9t5 russianto inviteприглаша́тьprẏịglĝụẋȧtẏ
tx5113 vietnamesedogchótxẏo̖ò̖
sitwa9yE0 frenchcitizencitoyensitwȧyẹ̰
d^Un hindifundsधनdḥụn
i95mmArtA% finnishto understandymmärtääï̖mmạrtạ̄
paqkki finnishbank (institution)pankkipaqkki
li33i44tx5ya33utx^5yau33 chineseoverpass立交桥lȉi̋txẏyȁutxẏḥyaȕ
tx5ii4' vietnamesesisterchịtxẏií'
t05UrU9pp93eza amharictableጠረጴዛt̖ụrụ̇pp̀eza
dj^Un6d4a% hindiflag (banner)झंडाdjḥụṇḍā
'eh5a9d hebrew(Judaism) the Oneness of Godאחד'eḩȧd
tx4Ex5tx5 polishhellocześćtẋẹxẏtxẏ
k93d08inis1 xhosatruthqinisok̖ḍ̬iniso̖
x5ya4a44a3q chineseto thinkxẏyáa̋àq
taa33yii33tx5ye4e44e3h5wo33o44 chinesefaq答疑解惑taȁyiȉtxẏyée̋èḩwȍő
'UywE' burmeseleafအရွက်'ụywẹ'
witsilin nahuatlhummingbirdhuitzilinwitsilin
tx5a3 burmeseto hearကြားtxẏà
k%a33a44w thaito enterเข้าkḥȁa̋w
ntE3 apache (western)apachendéntẹ̀
du%d^ hindimilkदूधdūdḥ
t05at amharicfingerጣትt̖at
kol3kaI tamiltakingகொள்கைkoḷkaị
qt08iqt08i xhosasmall/youngncinciqṭ̬iqṭ̬i
da3Oq burmesepeacockဒေါင်းdàọq
aqunasuktuk6 inuktitutto huntᐊᖑᓇᓱᒃᑐᖅaqunasuktuḳ
o30'a%3 apache (western)eveningǫ́ʼááò̰'à̄
ka4a44ti4i44ka% thaiagreementกติกาkáa̋tíi̋kā
tx^5E9Es%o koreanvegetable채소txẏḥẹ̇ẹsḥo
p%Usk1d welshfishpysgodpḥụsko̖d
'aat^i3i33t0 thaisunพระอาทิตย์'aatḥìȉt̰
me%33e44k9 thaicloudเมฆmȅ̄e̋k̰
kore9gto spanishcorrectcorrectokorėgto
putta%n6d4u tamilnew yearபுத்தாண்டுputtāṇḍu
t^u3 apache (western)watertḥù
a4ya4 yorubachest (body)àyàáyá
g1ra georgianhillგორაgo̖ra
tsE4n%9txo3' apache (western)bouldertsénchóʼtsẹ́n̊txò'
l5e%n3U irish (munster)shirtléinelẏēnẏụ
j4E9n3xyInU russianwomanже́нщинаȷ̈ẹ̇nẏxyịnụ
y%9A%l3Ihe%t norwegian (bokmal)lovekjærlighetyh̬ạ̄ḷịhēt
umkhEq94t08E xhosaiceumkhenkceumkhẹq̀ṭ̬ẹ
v3ix4am tamilpoisonவிஷம்ṿiẋam
p10 frenchbridgepontpo̰̖
gwees5d welshgrassgwelltgweeşd
Ixk%I%nh5n apache (western)sonishkiinhnịxkḥị̄nḩn
mUn6i% hindigemमणिmụṇī
hhis44a%n arabichorseحصانhhis̬ān
t05it05vEli georgiannakedტიტველიt̖it̖vẹli
t^a9adz3o koreanostrich타조tḥȧadzẏo
E9ltste%5C icelandicvolcanoeldstöðẹ̇ltstē̖ç
ta3a3ta33a44q tibetanview/viewpointལྟ་སྟངསtààtȁa̋q
pi4i44i3q chineseto grasppíi̋ìq
ka4a44u3x5ya33u44p%yA33A44n chinesefunny movie搞笑片káa̋ùxẏyȁűpḥyạ̏ạ̋n
ya33nh5wU33x5yo33u44 chinesefireworks show烟花秀yȁnḩwụ̏xẏyȍű
flI9ppI9 icelandiccollar of a shirtflibbiflïppï
tx5im vietnamesebirdchimtxẏim
v3at4t4am tamilcircle/haloவட்டம்ṿaṭṭam
lu9okka finnishgroup/collectionluokkalu̇okka
zorro spanishfoxzorrozorro
'ah5d66ar arabicgreenأخضر'aḩd̬ar
f4o%gUr3 irish (munster)to proclaimfógairfĝōgụrẏ
ni%n6d4a%yam tamillengthநீண்டாயம்nīṇḍāyam
p%Ul hindifruitफलpḥụl
elo9a hebrewA god.אלוהelȯa
kt^08ubEkilEy1 xhosapolitechubekileyokṭ̬ḥubẹkilẹyo̖
himni georgiananthemჰიმნიhimni
ql08iba xhosadressnxibaqḷ̬iba
hi5gg amharica lawህግhi̖gg
h5OO33q chineserainbowḩọọ̏q
almi9kki nahuatlsomething immortalahmicquialmïkki
ts5'e3'kona'a3I3 apache (western)moontłʼéʼgonaʼáítş'è'kona'àị̀
at05ami georgianpeachატამიat̖ami
iqt^081qt^081ni xhosamosquitoingcongconiiqṭ̬ḥo̖qṭ̬ḥo̖ni
sI4k apache (western)scarsigsị́k
swe33i44h5wU33tx^5yUU33n chinesefloral skirt碎花裙swȅi̋ḩwụ̏txẏḥyụụ̏n
1ku40ri0 yorubamaleọkùnrino̖kṵ́rḭ
i3i4sifu3u3u4b06a zulusecretísifûbaìísifùùúɓa
xlaqU germansnakeschlangexlaqụ
x4u33u44tx5u33u44x5yA33A44n chinesedata line数据线ẋȕűtxẏȕűxẏyạ̏ạ̋n
ya4a44a3ntx5i33i44qk%wa33a44q chineseglasses frames眼镜框yáa̋àntxẏȉi̋qkḥwȁa̋q
'akka%l3 tamilelder sisterஅக்காள்'akkāḷ
baOm germantreebaumbaọm
nanuk6 inuktitutpolar bearᓇᓄᖅnanuḳ
r%9isgl welshbark (of tree)rhisglr̊isgl
IzE3 apache (western)medicineizeeịzẹ̀
me9leh5 hebrewkingמֶלֶךmėleḩ
h114p' vietnamesemeetinghọpho̖ó̖p'
k3a3a4nwa%3 hausacatkyânwākẏàánwà̄
we33i33 chinesepowerwȅȉ
nyE%3 apache (western)difficultnyeeʼnyẹ̀̄
ndEg06E swahilibirdndegendẹɠẹ
ts5'o%3s5 navajorope (chord)tş'ò̄ş
kObob amharicstarኮኮብkọbob
t^Eguk9 koreanthailand태국tḥẹguk̰
pwo33lii33pe33i33 chineseglass玻璃杯pwȍliȉpȅȉ
nUgrUj4da9t5 russianto rewardнаграждатьnụgrụȷ̈dȧtẏ
y%9A%9n6U norwegian (bokmal)a nucleuskjerneyh̬ạ̄̇ṇụ
agba3ra yorubapoweragbáraagbàra
al'ard66 arabicearthالأرضal'ard̬
ni%ki'i hawaiianto tie/bindnīkiʻinīki'i
rU33U44nwei33 chinesefind认为rụ̏ụ̋nweȉ
kan6 tamileyeகண்kaṇ
mravalmnixvnEl1vani georgiansignificantმრავალმნიშვნელოვანიmravalmnixvnẹlo̖vani
ukukd^08uba xhosadrive/pushukuqhubaukukḍ̬ḥuba
'Usi0 burmeseseedအစေ့'ụsḭ
mat66bax arabickitchenمطبخmat̬bax
nU33U33mx5i33i44 tibetanweather/climateགནམ་གཤིསnụ̏ụ̏mxẏȉi̋
kOO33x4i33i44h5wU33U44 chineseformat格式化kọọ̏ẋȉi̋ḩwụ̏ụ̋
pUrIb^a%x4a% hindidefinitionपरिभाषाpụrịbḥāẋā
oye9v hebrewenemyאויבoyėv
tE'ka0be4da0 burmesestudy of logicတက္ကဗေဒtẹ'ka̰béda̰
xli5sUl germankeIschlüsselxli̖sụl
tx05i5s amharicsmokeጭስtx̖i̖s
p93ik93nik93i georgianpicnicპიკნიკიp̀ik̖nik̖i
mnixvnEl1vani georgianimportantმნიშვნელოვანიmnixvnẹlo̖vani
a0vwaye frenchto sendenvoyera̰vwaye
p93Ep93Ela georgianbutterflyპეპელაp̀ẹp̀ẹla
I%0'a0'I% navajomagpieị̰̄'a̰'ị̄
Ebi3 yorubafamilyẹbíẹbì
d^Urm hindireligion/faithधर्मdḥụrm
tyA33A44nx5yA33A44nka4a44a3n chinesetelephone pole电线杆tyạ̏ạ̋nxẏyạ̏ạ̋nkáa̋àn
i3iqt^08oosa zulumeatíngcosaìiqṭ̬ḥoosa
i3i3inz6u zuluhouseíndluììinẓu
pai33t4x4^U33U44nx4a33n chinesewhite shirt白衬衫paȉṭẋḥụ̏ụ̋nẋȁn
tsuu33tx^5you33yuA33n chinesesoccer player足球员tsuȕtxẏḥyoȕyuạ̏n
ettxE9sso italianexcesseccessoettxẹ̇sso
kywit00urami koreancricket귀뚜라미kywiṱurami
p%i44i44i3w thaiskinผิวpḥi̋i̋ìw
fo44o44o3n thairainฝนfőőòn
'avza9m hebrewbuckle (of a belt)אבזם'avzȧm
gargari georgianapricotგარგარიgargari
t^u33u33k9 tibetanattitudeཐུགསtḥȕȕk̰
'a%a3w vietnameset-shirtáo'āàw
EyEle3 yorubapidgeonẹyẹléẹyẹlè
na44a44a3q thaimovieหนังna̋a̋àq
yi33pU4U44U3nt4x4U33U44qtx5i33q chineseserious一本正经yȉpụ́ụ̋ụ̀nṭẋụ̏ụ̋qtxẏȉq
auyuittuk6 inuktitutpermafrostᐊᐅᔪᐃᑦᑐᖅauyuittuḳ
fkruttsE polishsoonwkrótcefkruttsẹ
ik6aluk inuktitutfish (salmon/trout)ᐃᖃᓗᒃiḳaluk
tye9rra spanishlandtierratyėrra
i3iqd08hhuumbi zuluheapíngqumbiìiqḍ̬hhuumbi
t05Utt05a amharicto drinkጠጣt̖ụtt̖a
g55addUnn3a amharicfriendጓደኛgẇaddụnnẏa
k33a4le3k33a4le3 hausakanoekwàlekwàlekẇálèkẇálè
kuwl englishcoolcoolkuwl
ba%33a44n thaihouseบ้านbȁ̄a̋n
sO33a44 thaishirtเสื้อsọ̏a̋
vE3E33 vietnamesedrawvẽvẹ̀ẹ̏
mE%tx hindimatchमैचmẹ̄tx
abdjari georgianarmorაბჯარიabdjari
q94d08oq94d08oza xhosaknocknkqonkqozaq̀ḍ̬oq̀ḍ̬oza
k%a33a44n chinesecliffkḥȁa̋n
y%9i5sU norwegian (bokmal)to kisskysseyh̬i̖sụ
ts%E3 navajorock/stonetsḥẹ̀
ka4a44t0 thaibiteกัดkáa̋t̰
k%a33i44 chineseto desirekḥȁi̋
y%9a5n norwegian (bokmal)kind/specieskjønnyh̬a̖n
tsi33i33tsi33i33 tibetanmouse/ratཙི་ཙིtsȉȉtsȉȉ
hha%t^i% hindielephantहाथीhhātḥī
j4i44i tibetanmountainརིȷ̈i̋i
e'e%9kats5 nahuatlair/windehēcatle'ē̇katş
mbayuwa9yu swahiliswallow (bird species)mbayuwayumbayuwȧyu
tx^5a3a33y thaito useใช้txẏḥàȁy
g^Ur5 hindihouseघरgḥụṛ
r%9i%C icelandicsnowstormhríðr̊īç
vi5di5ha9t5 russianto exhaleвыдыхатьvi̖di̖hȧtẏ
kip99Om koreanhappiness기쁨kip̌ọm
nUj4i5ma9t45 russianto pressнажиматьnụȷ̈i̖mȧṭẏ
pa0se frenchto thinkpenserpa̰se
ra4a44a3q chinesesoilráa̋àq
p97u0 hoanoneʘ̃ũṗ̂ṵ
ammatti finnishprofessionammattiammatti
cvE9rmauul icelandicdiameterþvermálcvẹ̇rmauul
cre5i5qk icelandiccrowdþröngcre̖i̖qk
k%vEk693ana georgiancountryქვეყანაkḥvẹḳ̖ana
'b06aa3p9 vietnamesea blossombắp'ɓaàp̃
a%dj hinditodayआजādj
f10 frenchfundfondfo̰̖
mut4t4aI tamileggsமுட்டைmuṭṭaị
p4a%l6a%9s4 irish (munster)palacepáláspĝālĝā̇sĝ
'abahu9t hebrewfatherhood/paternityאבהות'abahu̇t
tx5U%4U44 vietnamesewaitchờtxẏụ́̄ụ̋
nuliak6 inuktitutwifeᓄᓕᐊᖅnuliaḳ
i5hdessA finnishtogetheryhdessäi̖hdessạ
ne4ka3Oq burmeseto be wellနေကောင်nékàọq
dUmE0 frenchtomorrowdemaindụmẹ̰
na44aq tibetaninteriorནངna̋aq
tx^a%ti% hindichestछातीtxḥātī
si5Gtu frenchabove allsurtoutsi̖ġtu
ukiuk6 inuktitutwinterᐅᑭᐅᖅukiuḳ
a%ka9xits5 nahuatlpoolācaxitlākȧxitş
wei33yu33e33tx5i33n chineseliquidated damages违约金weȉyȕȅtxẏȉn
t^e%3h navajovalleytḥè̄h
d^4o%l hindidrumढोलḍḥōl
s5I4ko4i%4 navajowhite (color)şị́kóí̄
1Gga9zma hebreworgasmאורגזמהo̖ġgȧzma
du% thaito seeดูdū
me44e tibetanfireམེme̋e
a4la3ka3la4a3 yorubaa dreamàlákálàáálàkàláà
laa33ntx^5you33t4x4^a4a44a3q chinesebasketball court篮球场laȁntxẏḥyoȕṭẋḥáa̋àq
tIs5 apache (western)blooddiłtịş
did englishdeeddeeddid
n3i33i33qtx5e tibetancompassionསྙིང་རྗེnẏȉȉqtxẏe
he%3s5 navajopackagehè̄ş
j4uwtx5 polishyellowżółćȷ̈uwtxẏ
ho'opa'a hawaiianto fixhoʻopaʻaho'opa'a
mi%5dA finnishto sellmyydämī̖dạ
I'I%3'a30 navajosunsetị'ị̀̄'à̰
k6iktuGiak6 inuktitutmosquitoᕿᒃᑐᕆᐊᖅḳiktuġiaḳ
h5Erh5Emali georgianspineხერხემალიḩẹrḩẹmali
pGi hebrewfruitפְּרִיpġi
dj^i%l hindilakeझीलdjḥīl
k%a%3a33 thaisellค้าkḥà̄ȁ
ft19rEk polishtuesdaywtorekftȯ̖rẹk
ko%9ats5 nahuatlsnakecoatlkō̇atş
'ix hebrewman/adult male human being.איש'ix
akka9do italianakkadianaccadoakkȧdo
s44amG arabicglueصمغs̬amġ
1l13ru0 yorubagodọlọ́runo̖lò̖rṵ
t^a33a33la33a33 tibetandustཐལ་བtḥȁȁlȁȁ
s5Ipa%3'I3 apache (western)grayłibáá’íşịpà̄'ị̀
avveni9re italianto occuravvenìreavvenïre
k93l08akEka xhosabusyxakekak̖ḷ̬akẹka
nE%44EE4 tibetandiseaseནདnẹ̋̄ẹẹ́
mE330E330 tibetandrug/medicineསྨནmẹ̰̏ẹ̰̏
'b06aa44y vietnamesesevenbảy'ɓaa̋y
ka33u33x5ya33u44lyu33u44 chinesehigh efficiency高效率kȁȕxẏyȁűlyȕű
eqk93p93ts nuxalkmouseank'ptseqk̖p̀ts
l^0i%v welshsaw (tool)llifl̥īv
k1j4i95statx5 polishto benefitkorzystaćko̖ȷ̈ï̖statxẏ
C66aby arabicantelopeظبيç̂aby
Ga%ba arabicforestغابةġāba
k%wa33i44 chinesedrainkḥwȁi̋
wOd englishwouldwouldwọd
tx^5a%33a33pa33a33 tibetanrainཆར་པtxẏḥȁ̄ȁpȁȁ
si5G frenchsure/certainsûrsi̖ġ
k6immik inuktitutdogᕿᒻᒥᒃḳimmik
nE4za' burmeseboundaryနယ်စပ်nẹ́za'
riavvio italianrestartriavvioriavvio
dja%3di3 apache (western)pronghornjaadidjà̄dì
blUd englishbloodbloodblụd
s3t5ImOl5i9rUvUt5 russianto stimulateстимулироватьsẏtẏịmọlẏïrụvụtẏ
t^a4Iq burmeseto sitထိုင်tḥáịq
ku%k inuktitutriverᑰᒃkūk
t4ikUt4 hinditicketटिकटṭikụṭ
t^ye33 chinesepeacefultḥyȅ
in3tx5i tamilgingerஇஞ்சிinẏtxẏi
mU33U44q chinesedreammụ̏ụ̋q
qa%3a33 vietnamesefallngãqà̄ȁ
xax apache (western)bearshashxax
guk93d08ula xhosaturnguqulaguk̖ḍ̬ula
va%4a44q vietnamesegoldvàngvá̄a̋q
k99ot0 koreanflowerk̭ot̰
i9n3Ult6o%r3 irish (munster)engineerinnealtóirïnẏụltĝōrẏ
ts5o30' apache (western)birddlǫ́ʼtşò̰'
tx5i33i44n chinesewatertxẏȉi̋n
nk%Ekox4En'a30a30ko apache (western)calmnkegohenʼą́ą́gonkḥẹkoẋẹn'à̰à̰ko
sE%44EE4 tibetansustenanceཟསsẹ̋̄ẹẹ́
le%bU danishliplæbelēbụ
flaIx germanfleshfleischflaịx
na44aa4 tibetanforestནགསna̋aá
so0' navajostarso̰'
x4Ex5sEt polishsix hundredsześćsetẋẹxẏsẹt
mye4 burmeselandမြေmyé
kv3InU norwegian (bokmal)a womankvinnekṿịnụ
k%UttxUr hindimuleखच्चरkḥụttxụr
kal5tx^5i koreancutlassfish갈치kalẏtxẏḥi
dE9mOnstreIt englishdemonstratedemonstratedẹ̇mọnstreịt
tx5ya33ux5yue33 chineseteach教学txẏyȁuxẏyuȅ
h5mali georgianswordხმალიḩmali
d66ifdiq5 arabicfrogضفدعd̬ifdiq̇
tx^5Ul5tx00yuk9 koreanazalea철쭉txẏḥụlẏtx̥yuk̰
t66aq5a%m arabicfoodطعامt̬aq̇ām
pa5G frenchfearpeurpa̖ġ
vayb englishvibevibevayb
me4e44i3tx5ya4a44a3x4i33 chinesemanicurist美甲师mée̋ìtxẏyáa̋àẋȉ
d08o0'o hoanclaw!o̰ʔoḍ̬o̰'o
'aGa9G hebrewto execrate/to bitterly curseארר'aġȧġ
kInt germanchildkindkịnt
ka9uppa finnishcommerce/tradekauppakȧuppa
tsru georgianfalseცრუtsru
h5tx5Etx5 polishto wantchciećḩtxẏẹtxẏ
ap99a koreanfather아빠ap̌a
ak93o%30' navajoseedak̖ò̰̄'
v3a9llita finnishto prevailvallitaṿȧllita
ba3k93i%3 hausablack/darkbaƙībàk̖ì̄
addio italiangoodbyeaddioaddio
novEllo italiannewnovellonovẹllo
dAnts englishdancedancedạnts
ke3305e3305t4x4^o33o44k9 tibetanrare jewel/godདཀོན་མཆོགkḛ̖̏ḛ̖̏ṭẋḥȍők̰
sa%9v3utta% finnishto reachsaavuttaasā̇ṿuttā
tx^5yaa33q chinesewalltxẏḥyaȁq
p%u%33u44t0 thaispeakพูดpḥȕ̄űt̰
pU33U44n chinesedustpụ̏ụ̋n
tyA33A44nh5wU33U44h5a33u44ma4a44a3 chinesephone number电话号码tyạ̏ạ̋nḩwụ̏ụ̋ḩȁűmáa̋à
aGnak6 inuktitutwomanᐊᕐᓇᖅaġnaḳ
i3i3iz6aag06a zululoinclothī́dlakáììiẓaaɠa
q5aqrab arabicscorpionعقربq̇aqrab
sEn3a5G frenchlordseigneursẹnẏa̖ġ
'ovda9n hebrewruin/destructionאובדן'ovdȧn
i3i4hho3olo zuluhallîhhóloìíhhòolo
k93ak93ali georgianwalnutკაკალიk̖ak̖ali
Uk%ba%r hindinewspaperअख़बारụkḥbār
se33e33q tibetanlionསེངsȅȅq
nI4s5tx^I%4s navajowolverinenị́ştxḥị́̄s
tx^5i4i44i3n chinesebrighttxẏḥíi̋ìn
akkurate9ttsa italianaccuracyaccuratezzaakkuratėttsa
nastE9mpstf1 polishprecedencenastępstwonastẹ̇mpstfo̖
dGE georgiandayდღეdġẹ
q5ana9n hebrewa cloudענןq̇anȧn
ma0to frenchcoatmanteauma̰to
ts%i33i44 tibetanword/phraseཚིགtsḥȉi̋
tx05Uw amharicsaltጨውtx̖ụw
ts593I3zI3 navajogoattş̀ị̀zị̀
tA%9llA finnishheretäällätạ̄̇llạ
t^ou33yi4i44i3qyii33 chineseprojector投影仪tḥoȕyíi̋ìqyiȉ
namdvili georgianrealნამდვილიnamdvili
ftx4Ex5n3E polishearlywcześnieftẋẹxẏnẏẹ
d08k6'o0 hoannose!qˀõḍ̬ḳ'o̰
i3i3i4du3u3ub06e zuluzebraîdúbeììídùùuɓe
bi5tx05a amharicyellowብጫbi̖tx̖a
Utm3In3A9t5 russianto cancelотменя́тьụtmẏịnẏạ̇tẏ
iqd^08ayi xhosajaringqayiiqḍ̬ḥayi
wehewehe hawaiianto explainwehewehewehewehe
to33o44nma%3a33y thaitreeต้นไม้tȍőnmà̄ȁy
pat4t4a%mbu%ttx5i tamilbutterflyபட்டாம்பூச்சிpaṭṭāmbūttxẏi
'is44baq5 arabicfingerإصبع'is̬baq̇
tx^I%3l navajosnowstormtxḥị̀̄l
te4Iq burmesecloudတိမ်téịq
bra5n norwegian (bokmal)a wellbrønnbra̖n
a%Catl icelandicnobilityaðallāçatl
'aha9v hebrewto loveאָהַב'ahȧv
to44oqt4x4e tibetandemon/ghostགདོན་འདྲེtőoqṭẋe
kn4a%v6 irish (munster)bonecnámhknĝāvĝ
dUkOm3In3t5i9rUvUt5 russianto documentдокументироватьdụkọmẏịnẏtẏïrụvụtẏ
tse%3h navajoelktsè̄h
da%w thaistarดาวdāw
kUnsE9ptxuwUlayz englishconceptualizeconceptualizekụnsẹ̇ptxuwụlayz
t^a3ts5'IId navajoalgaetḥàtş'ịịd
ka%kE3 apache (western)crowgaagékākẹ̀
'ida2 tamillipஇதழ்'idau̖
k6iqak6 inuktitutnoseᕿᖓᖅḳiqaḳ
u3u3us5u zulurippleū́hluùùuşu
tlo0'ixts%5oh5E3 apache (western)frogdlǫʼishtłohétlo̰'ixtşḥoḩẹ̀
emuna9 hebrewfaithאמונהemunȧ
muxi5rra amharicwedderሙሽራmuxi̖rra
ko9yo%ts5 nahuatlcoyotecoyōtlkȯyōtş
txI4x navajomedicine pouchtxị́x
UrpUn6 hindiofferingअर्पणụrpụṇ
mbiliki9m1 swahilidwarfmbilikimombilikïmo̖
h5awh5 arabicpeach (fruit)خوخḩawḩ
'b06iU3w vietnameseto cordially givebiếu'ɓiụ̀w
dzr1h5a georgiancawძროხაdzro̖ḩa
t^u44uu4 tibetantoxinདུགtḥűuú
tx^5u33a44 thaitimeชั่วtxẏḥȕa̋
'urugo%l3 tamilhappeningஉறுகோள்'urugōḷ
sa30 navajoold agesà̰
v1lka0 frenchvolcanovolcanvo̖lka̰
t4x4^u33u44li4i44i3wU33U44nt^ii33 chinesesolving issues处理问题ṭẋḥȕűlíi̋ìwụ̏ụ̋ntḥiȉ
E4bi3 yorubagiving childbirthẹ̀bíẹ́bì
mpa3 apache (western)coyotembámpà
nal5tx00ya koreandate날짜nalẏtx̥ya
bah5u9r hebrewguy/boyבחורbaḩu̇r
purra finnishto bitepurrapurra
rUssmatr3e9t5 russianto examineрассмотре́тьrụssmatrẏėtẏ
d08ho hoanhorn!ʰoḍ̬ho
iql08ina xhosamintinxinaiqḷ̬ina
y%9Ep norwegian (bokmal)a large stickkjeppyh̬ẹp
hi5st norwegian (bokmal)coast (shoreline)kysthi̖st
hha%fila arabicbusحافلةhhāfila
bayma%3a33y thaileafใบไม้baymà̄ȁy
k93t^08ukumisa xhosatouchchukumisak̖ṭ̬ḥukumisa
ca%k icelandicroofþakcāk
li5ke norwegian (bokmal)happinesslykkeli̖ke
ba%0s navajohoopbā̰s
ka5G frenchheartcœurka̖ġ
a5l danishbeerøla̖l
na33a33 tibetannoseསྣnȁȁ
minnan3dj5al tamilemailமின்னஞ்சல்minnanẏdjẏal
t4x4u44ukE%33E44k3a44aa4 tibetanto thunderའབྲུག་སྐད་རྒྱགṭẋűukẹ̏̄ẹ̋kẏa̋aá
ntEE3n apache (western)manndeeńntẹẹ̀n
ma%33a44k9 thaia lotมากmȁ̄a̋k̰
fa%a4t0' vietnamesepunishphạtfāát̰'
akko9ntxo italiandressed upacconcioakkȯntxo
mi33i44q chineselifemȉi̋q
2e9IvOn englishravenravenu̖ėịvọn
u3u3ul08oolo zulupeaceū́xoloùùuḷ̬oolo
pi4i44i3tx5i33i44pU4U44U3n chinesenotebook笔记本píi̋ìtxẏȉi̋pụ́ụ̋ụ̀n
v3AlittA% finnishto transmitvälittääṿạlittạ̄
t^k%vEn georgianyouთქვენtḥkḥvẹn
pI9Cste5C icelandicstop (e.g. bus stop)biðstöðpïçste̖ç
'a4g55a%4g55a%3 hausaduck (animal)àgwā̀gwā'ágẇá̄gẇà̄
pr3IdOsma9tr3IvUt5 russianto foreseeпредусматриватьprẏịdọsmȧtrẏịvụtẏ
t4x4^waa33q chinesebedṭẋḥwaȁq
ts93its93ila georgianchickenწიწილაts̀its̀ila
Ed^0sU danishetchætseẹdh̬sụ
pets5asos5ko%9ats5 nahuatlcentipedepetlazolcōātlpetşasoşkō̇atş
djUhha%dj hindishipजहाजdjụhhādj
mUy vietnamesecloudmâymụy
cI'ci3 burmesefruitသစ်သီးcị'cì
djgup%uri georgianpertaining to teamჯგუფურიdjgupḥuri
Ud^Ik hindimoreअधिकụdḥịk
Ub^Ine%tri% hindiactressअभिनेत्रीụbḥịnētrī
w^0e5nn icelandicangelica (plant)hvönnwh̬e̖nn
wa9y2 englishwirewirewȧyu̖
fuu33t4x4wa33qx4O33O44tx5i33i44 chinesefashion design服装设计fuȕṭẋwȁqẋọ̏ọ̋txẏȉi̋
tx^a%' navajobeavertxḥā'
Guj frenchredrougeġuj
tGi5k frenchtechniquetructġi̖k
q5inab arabicgrapeعنبq̇inab
fspi95h3IvUt5 russianto flashвспыхиватьfspï̖hẏịvụtẏ
so33o33pa33a33 tibetana scoutསོ་པsȍȍpȁȁ
lo33o33 tibetanmind/awarenessབློlȍȍ
k93t081k93t08a xhosacleancocak̖ṭ̬o̖k̖ṭ̬a
xk3i5r4d irish (munster)to scampersciurdxkẏi̖rĝd
natah5 apache (western)mescalnadahnataḩ
uql08ibElElwan1 xhosacommunicationunxibelelwanouqḷ̬ibẹlẹlwano̖
'd06114t0' vietnamesea sproutđọt'ɗo̖ó̖t̰'
dj5ix5 polishtodaydziśdjẏixẏ
din thaisoilดินdin
nah5a9x hebrewsnakeנָחָשׁnaḩȧx
f3ar4 irish (munster)man (male)fearfẏarĝ
'a4lk93a3la4mi%3 hausapenàlƙalàmī'álk̖àlámì̄
tutn icelandicdown feathersdúnntutn
deIt englishdatedatedeịt
pGi frenchprizeprixpġi
ts5'o3k'a4' apache (western)shaft of arrowtlʼókʼaʼtş'òk'á'
h5weh5 welshsixchwechḩweḩ
ta33a44q chinesepooltȁa̋q
r%9e5i5ql icelandicfragmented icehrönglr̊e̖i̖ql
tx5E4E44 vietnameseteachètxẏẹ́ẹ̋
blO2 englishblurblurblọu̖
i3i3il^08iib06a zulumakeshift hutī́xhibaììiḷ̬ḥiiɓa
Ekk icelandiceggeggẹkk
hu3d06u3ba%4 hausasermonhuɗubā̀hùɗùbá̄
p97'a3a taato burnʘ'áaṗ̂'àa
k%o33o33lo33o33 tibetanwheelའཁོར་ལོkḥȍȍlȍȍ
tIpe3 navajosheep (animal)tịpè
p%a koreanonionpḥa
stx4i5ts polishto shear/cutstrzycstẋi̖ts
qoo vietnamesecornngôqoo
sUkGE frenchsecretsecretsụkġẹ
da4k93i%3k93a%4 hausasecond (unit of time)dàƙīƙā̀dák̖ì̄k̖á̄
k3E%44Ej4U33U44p9 tibetanroyal lineageརྒྱལ་རབསkẏẹ̋̄ẹȷ̈ụ̏ụ̋p̃
ka33u33su33u44kO33qlu33u44 chinesehighway高速公路kȁȕsȕűkọ̏qlȕű
as5nI%30' navajocenteraşnị̰̀̄'
ah5a9z hebrewto holdאחזaḩȧz
A9ksEs englishaccessaccessạ̇ksẹs
ts5'I%x apache (western)snaketłʼiishtş'ị̄x
iq94t08ubEk1 xhosacultureinkcubekoiq̀ṭ̬ubẹko̖
fE4 yorubato be successful/prosperousfẹ̀fẹ́
xkiq5a9 hebrewsunsetשקיעהxkiq̇ȧ
nan6d4u tamilcrabநண்டுnaṇḍu
stx4i95x4tx4atx5 polishto clean upsczyszczaćstẋï̖ẋtẋatxẏ
n3a44a tibetanfishnẏa̋a
b10b10 frenchsweet/candybonbonbo̰̖bo̰̖
tx5UrUk93a amharicmoonጨረቃtxẏụrụk̖a
meIk englishmakemakemeịk
milq5ak6a arabicspoonملعقةmilq̇aḳa
a%ts5a%kats5 nahuatlperson made of waterātlācatlātşākatş
ko44o tibetandoorསྒོkőo
E%blU danishappleæbleẹ̄blụ
tx^5e33e33ma33a33le33e44p9 tibetanbutterflyཕྱེ་མ་ལེབtxẏḥȅȅmȁȁlȅe̋p̃
pyA33A44nli33i44tyA33A44n chineseconvenience store便利店pyạ̏ạ̋nlȉi̋tyạ̏ạ̋n
dE0 frenchdeerdaimdẹ̰
tx^5a44amtse33e44 tibetancompassionབྱམས་བརྩེtxẏḥa̋amtsȅe̋
makuahine hawaiianmothermakuahinemakuahine
djanna arabicparadiseجنةdjanna
'ibe9d hebrewto waste/lose/forfeit/destroyאיבד'ibėd
t05i5bUb amharicability/skillጥበብt̖i̖bụb
pan6d4abada%rttam tamilgoodsபண்டபதார்த்தம்paṇḍabadārttam
pUn3Ima9t5 russianto comprehendпониматьpụnẏịmȧtẏ
gGa%s germangrassgrasgġās
trOm welshheavytrwmtrọm
prEnna icelandicto burnbrennaprẹnna
hos5tx'I3'I3 navajonettlehoştx'ị̀'ị̀
r%91ss icelandichorsehrossr̊o̖ss
pu%4u44 thaigrandpaปู่pú̄ű
h5ayt66 arabicstringخيطḩayt̬
kd^08a xhosaonlyqhakḍ̬ḥa
k%a%44a44a3w thaiwhiteขาวkḥa̋̄a̋àw
ta0 navajospring (season)ta̰
ka4a44y thaichickenไก่káa̋y
tutIs5h5Is5I apache (western)coffeetudiłhiłitutịşḩịşị
h5ardji georgianexpenseხარჯიḩardji
'ul3l3aqgaI tamilpalm (hand)உள்ளங்கை'uḷḷaqgaị
1rmi5r icelandicwormormuro̖rmi̖r
wa%' navajospinachwā'
ah519t hebrewsisterאחותaḩȯ̖t
aka%0zIz navajosleeve (of garment)akā̰zịz
q5ayyana arabicto appointعينq̇ayyana
Utm3Itx5A9t45 russianto markотмечатьụtmẏịtxẏạ̇ṭẏ
dra5p%U danishdropdråbedra̖pḥụ
txa%txa% hindiuncleचाचाtxātxā
Is5t^I30'ts%I30h5 apache (western)bowiłtį́ʼtsį́hịştḥị̰̀'tsḥị̰̀ḩ
b1n thaiballบอลbo̖n
ts93ut^i georgianminuteწუთიts̀utḥi
d4Umru% hindismall drumडमरूḍụmrū
k6amuti%k inuktitutsledᖃᒧᑏᒃḳamutīk
na%4ye%3' navajomonster/foreign godná̄yè̄'
palkka finnishpay/salarypalkkapalkka
bOk englishbookbookbọk
'aha9v hebrewto loveאהב'ahȧv
imak6 inuktitutwaterᐃᒪᖅimaḳ
iql^08amisEkilE xhosaurgentingxamisekileiqḷ̬ḥamisẹkilẹ
sl6u9x4Ut5 russianto listenслу́шатьslĝu̇ẋụtẏ
erra9re italianto wandererràreerrȧre
bmuli georgianlink (internet)ბმულიbmuli
1na5G frenchhonorhonneuro̖na̖ġ
1Gigami hebreworigamiאוריגמיo̖ġigami
ji44i44i3q thaifemaleหญิงji̋i̋ìq
e%5n3 norwegian (bokmal)an eagleørnē̖nẏ
gommo9zo italiangummygommosogommȯzo
tx5UUy vietnameseplaychơitxẏụụy
hoo4p9' vietnameseboxhộphoóp̃'
tal3l3aI tamilmotherதள்ளைtaḷḷaị
k6ilalugak6 inuktitutbeluga whaleᕿᓚᓗᒐᖅḳilalugaḳ
juG frenchdayjourjuġ
la44am tibetanpathལམla̋am
t05ub amharicbrick/tileጡብt̖ub
tyA33A44nna4a44u3t4x4u4u44u3tx5i33 chinesecomputer host电脑主机tyạ̏ạ̋nnáa̋ùṭẋúűùtxẏȉ
m4a%hUr3 irish (munster)mothermáthairmĝāhụrẏ
sa3 burmeseto eatစားsà
'abyad66 arabicwhiteأبيض'abyad̬
we%9yats5 nahuatlsea/oceanhuēyātlwē̇yatş
k99um koreandreamk̭um
'etsba9q5 hebrew(anatomy) fingerאצבע'etsbȧq̇
tx5yee33kwo4o44o3 chineseresult结果txẏyeȅkwóőò
akx4unA%r norwegian (bokmal)a shareholderaksjonærakẋunạ̄r
onna japanesewomanおんなonna
ha3dda%4 hausamemorizationhaddā̀hàddá̄
tx^5you33 chinesespeartxẏḥyoȕ
not englishnotenotenot
p93lanEt05a georgianplanetპლანეტაp̀lanẹt̖a
kwa%4d06o%3 hausafrogkwā̀ɗōkwá̄ɗò̄
to%lE3 apache (western)butterlydoolétōlẹ̀
m4a9dr4U irish (munster)dogmadramĝȧdrĝụ
axma9 hebrewblame/faultאשמהaxmȧ
x4ii33tx5yA33n chinesemoment时间ẋiȉtxẏyạ̏n
a%wato9mats5 nahuatlacornāhuatomatlāwatȯmatş
fahhas44a arabiccheck upفحصfahhas̬a
akpa3 yorubaarmapáakpà
mhe9qga swahiliancestormhengamhėqga
ka33a44q chinesesimplekȁa̋q
x4Ot5i9t5 russianto jokeшутитьẋọtẏïtẏ
libG frenchfreelibrelibġ
sahha%ba arabiccloudسحابةsahhāba
E%9nlIx germansimilarähnlichẹ̄̇nlịx
fx4i5stk1 polisheverythingwszystkofẋi̖stko̖
martsh5Ena georgianleftმარცხენაmartsḩẹna
ndIk93a0' navajocottonndịk̖a̰'
'ok%a%0x4I3 apache (western)prayerʼokąąhí'okḥā̰ẋị̀
sI3qza3 burmeseto thinkစဉ်းစားsị̀qzà
'evu9s hebrewmanger/feeding troughאבוס'evu̇s
Abno92mUl englishabnormalabnormalạbnȯu̖mụl
korreo spanishmailcorreokorreo
t1jU danishfogtågeto̖jụ
zaaw vietnameseknifedaozaaw
sU33n chineseforestsụ̏n
iUs4k irish (munster)fishiasciụsĝk
aGo9n hebrewcupboard/closet/cabinetארוןaġȯn
t6e%9s4h5n4o% irish (munster)doughnuttaoschnótĝē̇sĝḩnĝō
x4a%n6ma%sIk hindisix monthlyषाण्मासिकẋāṇmāsịk
s5e3'e3tsoh navajoratşè'ètsoh
kosnIh5 apache (western)bee/honeygosnihkosnịḩ
y%9E9nnU norwegian (bokmal)to knowkjenneyh̬ẹ̇nnụ
h5ah5ak693 nuxalkgoosexaxaq'ḩaḩaḳ̖
hOnt germandoghundhọnt
sah5Elmts93ip%1 georgianstate/kingdomსახელმწიფოsaḩẹlmts̀ipḥo̖
bOli9v englishbelievebelievebọlïv
s44abiyy arabicboyصبيs̬abiyy
Ob5Ij4da9t5 russianto persuadeубеждатьọbẏịȷ̈dȧtẏ
ti%445i5i45 tibetandemonབདུདti̖̋̄i̖í̖
d5ImUnstr3i9rUvUt5 russianto demonstrateдемонстрироватьdẏịmụnstrẏïrụvụtẏ
na4Iqa4qdj5a3 burmeseforeign countryနိုင်ငံခြာnáịqáqdjẏà
nixba9q5 hebrewto swear/to promiseנשבעnixbȧq̇
k1%33144nhi44i44i3n thaistoneก้อนหินkȍ̖̄ő̖nhi̋i̋ìn
mEE4' vietnamesemothermẹmẹẹ́'
haEri georgianairჰაერიhaẹri
se5vn norwegian (bokmal)sleep (state)søvnse̖vn
'as44far arabicyellowأصفر'as̬far
caO' burmeseto drinkသောက်caọ'
y%9i95llIq norwegian (bokmal)chick (baby chicken)kyllingyh̬ï̖llịq
'irul3 tamildarkஇருள்'iruḷ
ba%g^ hinditigerबाघbāgḥ
'b06aa4wkp9' vietnamesebundlebọc'ɓaáwkp̃'
yi5hi5ttx amharicthisይህችyi̖hi̖ttx
byE0vUni5 frenchwelcomebienvenuebyẹ̰vụni̖
la%44a44a3n thainiece/nephewหลานla̋̄a̋àn
sUfI9stUkeIdId englishsophisticatedsophisticatedsụfïstụkeịdịd
j4i44ili33i33 tibetantrainརི་ལིȷ̈i̋ilȉȉ
pi5rCi5r icelandicbirthburðurpi̖rçi̖r
kd^08ElEkilE xhosafamiliarqhelekilekḍ̬ḥẹlẹkilẹ
x4U33qri33i44wu4u44u3h5we33i44 chinesebirthday party生日舞会ẋụ̏qrȉi̋wúűùḩwȅi̋
b^a%x4Un6 hindispeechभाषणbḥāẋụṇ
taym englishtimetimetaym
p%E%44E tibetanwoolབལpḥẹ̋̄ẹ
pyE9qkni5 polishbeautifulpięknypyẹ̇qkni̖
k6auyimanituk6aqit inuktituttraditional knowledgeᖃᐅᔨᒪᓂᑐᖃᖏᑦḳauyimanituḳaqit
y%9ukk norwegian (bokmal)chubbytjukkyh̬ukk
px4Es polishacrossprzezpẋẹs
dja3rra4ba%3a4wa%3 hausatest/examjar̃r̃àbâwādjàrrábà̄áwà̄
bi3xi3ya%4 hausatreebishiyā̀bìxìyá̄
naq5i%m arabicblissنعيمnaq̇īm
'avado9n hebrewdestruction/devastation/ruin/doomאבדון'avadȯn
t05ena amharichealthጤናt̖ena
'o44oma33a33 tibetanmilkའོ་མ'őomȁȁ
Up%sUr hindiofficerअफसरụpḥsụr
skoppya9re italianto burstscoppiàreskoppyȧre
he5i5st icelandicautumn/fallhausthe̖i̖st
ets hebrewtreeעֵץets
k%op99ul3s99o koreanrhino코뿔소kḥop̌uḷs̭o
sinnitellA finnishto hang onsinnitelläsinnitellạ
qd08abile xhosararenqabileqḍ̬abile
p%o33o33lo33o33 tibetanballཔོ་ལོpḥȍȍlȍȍ
x4i5rok3Iy russianwideширо́кийẋi̖rokẏịy
sapE0 frenchfir treesapinsapẹ̰
iqt^08iqa xhosathoughtingcingaiqṭ̬ḥiqa
kwa%a4t0' vietnamesefanquạtkwāát̰'
sh5ludj5itx5 polishto tidy upschludzićsḩludjẏitxẏ
kt^08itha xhosaspendchithakṭ̬ḥitha
krO%v scottish gaelictreecraobhkrọ̄v
qe3305e3305tx5e%335e445 tibetanrhetoric/metaphorམངོན་བརྗོདqḛ̖̏ḛ̖̏txẏȅ̖̄e̖̋
passa9re italianto passpassàrepassȧre
tx^5o33o33ts%e%335e445 tibetanclockཆུ་ཚོདtxẏḥȍȍtsḥȅ̖̄e̖̋
t4x4i%445i5 tibetansnakeསྦྲུལṭẋi̖̋̄i̖
na%l'E%s5I3 apache (western)duck animalnaalʼeełínāl'ẹ̄şị̀
ra3a33k9 thailoveรักràȁk̰
man3dj5al3 tamilyellowமஞ்சள்manẏdjẏaḷ
eva9 hebrewhostility/enmity/hatred.איבהevȧ
isikd^08am1 xhosafruitisiqhamoisikḍ̬ḥamo̖
sinyo92Iti englishsenioritysenioritysinyȯu̖ịti
pya33ut4x4yU4U44U3ntaa33a33a44n chinesestandard answer标准答案pyȁuṭẋyụ́ụ̋ụ̀ntaȁȁa̋n
j4e44e tibetansingleརེȷ̈e̋e
tx5yA33A44n chinesemountain streamtxẏyạ̏ạ̋n
yOk9kOryi japaneseslowlyゆっくりyọk̰kọryi
h5att66a arabicluckخطḩatt̬a
ECya icelandicsludgeeðjaẹçya
sa%d^na% hindimeditationसाधनाsādḥnā
p%o44o44o3nla3a33ma%3a33y thaifruitผลไม้pḥőőònlàȁmà̄ȁy
a%skats5 nahuatlantazcatlāskatş
k99a9atx^5i koreancrow까치k̭ȧatxẏḥi
k93l08ElEla xhosatellxelelak̖ḷ̬ẹlẹla
iqd^08Exo xhosarentingqeshoiqḍ̬ḥẹxo
'I4Ga%4 apache (western)furighaa'ị́ġá̄
tapu9ah5 hebrewappleתפוחtapu̇aḩ
bIna%3' navajoacornbịnà̄'
t4x4^aa33pe33i33tyA33A44n chinesetea coaster茶杯垫ṭẋḥaȁpȅȉtyạ̏ạ̋n
px4Estx4En3 polishspace (area)przestrzeńpẋẹstẋẹnẏ
l08a0e hoanmeatǁa̰eḷ̬a̰e
iq94t08ukukt^a xhosainformationinkcukuchaiq̀ṭ̬ukuktḥa
h5ah5vi georgianonionხახვიḩaḩvi
q5a%m arabicyearعامq̇ām
s5I3kai apache (western)whitełigaişị̀kai
ntxa%3 apache (western)big/largenchaantxà̄
cI'pI4q burmesetreeသစ်ပင်cị'pị́q
s5Et'e%x apache (western)charcoalłetʼeeshşẹt'ēx
inuk inuktitutpersonᐃᓄᒃinuk
u%mayuk6 inuktitutanimalᐆᒪᔪᖅūmayuḳ
ei%Ci5r icelandicoatheiðureīçi̖r
k%oal3l3a koreankoala코알라kḥoaḷḷa
te44ewa33a33 tibetanblissབདེ་བte̋ewȁȁ
k3a3a4u hausabeautykyâukẏàáu
ku9Ga0 frenchcurrent (flow)courantku̇ġa̰
brt05k93Eli georgianflatბრტყელიbrt̖k̖ẹli
behema9 hebrewbeast/animal (usually domesticated)/livestockבהמהbehemȧ
n113y vietnamesespeaknóino̖ò̖y
tO33O44qh5wU33U44p%yA33A44n chinesecartoon动画片tọ̏ọ̋qḩwụ̏ụ̋pḥyạ̏ạ̋n
t4x4i330i330 tibetancloudསྤྲིནṭẋḭ̏ḭ̏
k33i%9kats5 nahuatlsongcuīcatlkẇï̄katş
isa3a3anz6a zuluhandisándlaisààanẓa
dzaxx5i japanesemagazineざっしdzaxxẏi
pe33i44tx5i4i44i3qtx^5yaa33q chinesebackground wall背景墙pȅi̋txẏíi̋ìqtxẏḥyaȁq
th5I4n navajoice/frosttḩị́n
v3a9lita finnishto choosevalitaṿȧlita
kal englishcallcallkal
ti95dj5En3 polishweektydzieńtï̖djẏẹnẏ
'ah5yani9t hebrewnieceאחיינית'aḩyanït
2OpE92 englishrepairrepairu̖ọpẹ̇u̖
pE0 frenchbreadpainpẹ̰
a5i5 norwegian (bokmal)an islandøya̖i̖
qt08iphisa xhosado lessnciphisaqṭ̬iphisa
fr5o%tU norwegian (bokmal)a raftflåtefṛōtụ
nata30 apache (western)cornnadą́ʼnatà̰
sik6inik6 inuktitutsunᓯᕿᓂᖅsiḳiniḳ
nu44uu4 tibetanwestནུབnűuú
fay thaifireไฟfay
ja5n frenchyoungjeuneja̖n
mEtsniErEba georgianscienceმეცნიერებაmẹtsniẹrẹba
ja05gl frenchjunglejungleja̰̖gl
ukpik inuktitutarctic owlᐅᒃᐱᒃukpik
pul3l3i tamildot/pointபுள்ளிpuḷḷi
yItIts'I0h5 apache (western)hearyidits’įhyịtịts'ị̰ḩ
r1%3133n thaihotร้อนrò̖̄ȍ̖n
k93d081nda xhosaunderstandqondak̖ḍ̬o̖nda
ta4Oq burmesemountainတောင်táọq
kaka9wats5 nahuatlcacao/cacao beancacahuatlkakȧwatş
fe33i44 chineseangerfȅi̋
perro spanishdogperroperro
14r14 yorubawordọ̀rọ̀ó̖ró̖
l5a9n4Uv6 irish (munster)childleanbhlẏȧnĝụvĝ
ka33u33kU33nx5yee33 chinesehigh heel高跟鞋kȁȕkụ̏nxẏyeȅ
w1Gt germanwordwortwo̖ġt
za4a44yq vietnameseto reserve fordànhzáa̋yq
sol englishsoulsoulsol
hUn' danishhandhåndhụn'
zv5er3 russiananimalзверьzvẏerẏ
'b06a%3a33y vietnameseshorebãi'ɓà̄ȁy
sUr5Uk hindiroadसड़कsụṛụk
i3i3igd^08uub06u3u zulugrudgeī́gqubúììigḍ̬ḥuuɓùu
sart05k693Eli georgianbeltსარტყელიsart̖ḳ̖ẹli
kA9i5ttA% finnishto usekäyttääkạ̇i̖ttạ̄
v5Ir3O9fkU russianrope (chord)верёвкаvẏịrẏọ̇fkụ
as5mus5 nuxalkbeadsalhmulhaşmuş
x4tx4En3x5tx5E polishluck/happinessszczęścieẋtẋẹnẏxẏtxẏẹ
k3ip9pO japanesetrain ticketきっぷkẏip̃pọ
tx5a44a tibetanrainbowའཇའtxẏa̋a
vE0 frenchwinevinvẹ̰
asak693ws nuxalkwater (bottom)asaqw'sasaḳ̖ws
tx^5a44alo33o33 tibetantea leafཇ་ལོtxẏḥa̋alȍȍ
jangbadi georgianoxygenჟანგბადიjangbadi
m3Itx5ta9t5 russianto dreamмечтатьmẏịtxẏtȧtẏ
ko4tx05I4t^a4s5 apache (western)ceremonygochʼitałkótx̖ị́tḥáş
tikik6 inuktitutfingerᑎᑭᖅtikiḳ
t^'a%h apache (western)fathertʼaahtḥ'āh
h5E georgiantreeხეḩẹ
fissa9to italianfixed (position)fissatofissȧto
1GdG frenchorder (arrangement)ordreo̖ġdġ
pan3tx5u tamilcottonபஞ்சுpanẏtxẏu
to%n6d4u tamilto digதோண்டுtōṇḍu
'ot4t4agam tamilcamelஒட்டகம்'oṭṭagam
x5ii33qwei33 chinesefact行为xẏiȉqweȉ
kOntrA9st englishcontrastcontrastkọntrạ̇st
ka9llido italianshrewdcallidokȧllido
tG10 frenchtrunktronctġo̰̖
etE0dG frenchto turn offéteindreetẹ̰dġ
tsudz1j5E9myEts polishforeignercudzoziemiectsudzo̖jẏẹ̇myẹts
we33i44x4U33qt4x4i4i44i3 chinesetoilet paper卫生纸wȅi̋ẋụ̏qṭẋíi̋ì
su44u44a3y thaibeautifulสวยsűűày
torre spanishtowertorretorre
ts%E%3 apache (western)rocktséétsḥẹ̀̄
p%i%445i5i45me%33e44 tibetanwomanབུད་མེདpḥi̖̋̄i̖í̖mȅ̄e̋
sUmn3Iva9ttsU russianto doubtсомневатьсяsụmnẏịvȧttsụ
'b06114' vietnamesebugbọ'ɓo̖ó̖'
w^0ilt icelandicresthvíldwh̬ilt
k6afas44 arabiccageقفصḳafas̬
pa'tx^o apache (western)wolfba'chopa'txḥo
zdy1n3tx5 polishto removezdjąćzdyo̖nẏtxẏ
andza georgianmastანძაandza
t4x4^i33i33 tibetanten thousandཁྲིṭẋḥȉȉ
mU4U44U3q chineseferociousmụ́ụ̋ụ̀q
abo3a4ru40yi3 yorubasunflowerabóòrùnyíabòárṵ́yì
x5yA33A44nx5ya33a44q chinesephenomenon现象xẏyạ̏ạ̋nxẏyȁa̋q
xa%k%a% hindibranchशाखाxākḥā
lye9nUv scottish gaelicchildleanabhlyėnụv
tyee33 chineseanthilltyeȅ
'b06iU44n vietnamesebeachbiển'ɓiụ̋n
la5G frenchthemleurla̖ġ
su%9nnitella finnishto designsuunnitellasū̇nnitella
g^0l^081tha xhosarepelgxothagh̬ḷ̬ḥo̖tha
na44a tibetanagena̋a
vm3ex4i5vUtsU russianto interfereвме́шиватьсяvmẏeẋi̖vụtsụ
di%n arabicreligionدينdīn
blo englishblowblowblo
nunatsiavut inuktitutour beautiful landᓄᓇᑦᓯᐊᕗᑦnunatsiavut
n1%3133y thaia fewน้อยnò̖̄ȍ̖y
tx^a% apache (western)beaverchaatxḥā
x5yo33u33 chineseprotectionxẏyȍȕ
ra%dj hindiruleराजrādj
fOl frenchcrowdfoulefọl
plaiya icelandicveilblæjaplaiya
Uqgu%t4^a% hindithumbअंगूठाụqgūṭḥā
tot^s5'IjIh5I%3 apache (western)green/bluedotłʼizhihíítotḥş'ịjịḩị̀̄
na'Its5'I%3kI3 apache (western)gophernaʼitłʼíígína'ịtş'ị̀̄kị̀
l^08o0a hoanstoneǁʰo̰aḷ̬ḥo̰a
hemolele hawaiianperfectionhemolelehemolele
fEG frenchto dofairefẹġ
la4ru%3ra%4 hausanecessitylàr̃ūr̃ā̀lárù̄rá̄
mUsje5 frenchmistermonsieurmụsje̖
abbaya9re italianto bark (like dog)abbaiàreabbayȧre
nik6i inuktitutfoodᓂᕿniḳi
f3ag irish (munster)lengthfeadhfẏag
s5o33o33 tibetansouthལྷོşȍȍ
r%9uuCi5r icelandicscabhrúðurr̊uuçi̖r
nas5ts%o%s apache (western)book/papernałtsoosnaştsḥōs
bi5tx5 polishto bebyćbi̖txẏ
txa%93nts5i nahuatlhomechāntlitxà̄̇ntşi
attxa9kko italianacheacciaccoattxȧkko
p%imaq koreanpimento피망pḥimaq
CIs englishthisthisçịs
fayr englishfirefirefayr
a33a44nla4a44a3pa33 chinesehorn按喇叭ȁa̋nláa̋àpȁ
la33a33 tibetansoul/spiritབླlȁȁ
10du30 yorubayearodúno̰̖dṵ̀
d06a%3 hausasonɗáːɗà̄
xOb^ hindifavorableशुभxọbḥ
qgwe9na swahilicrocodilengwenaqgwėna
gbE4du yorubalarge drumgbẹ̀dugbẹ́du
'Uwqm vietnamesegrandfatherông'ụwqm
ma9ahUr3 scottish gaelicmothermàthairmȧahụrẏ
Iztsa3n apache (western)womanizdzánịztsàn
mu%ttua finnishto changemuuttuamūttua
h1144y vietnameseaskhỏiho̖ő̖y
sl1 danishbeatslåslo̖
q5alima arabicto knowعلمq̇alima
a4lu4m130ga4dji3 yorubascissorsàlùmọ́gàjíálúmò̰̖gádjì
qa4a44y vietnamesedayngàyqáa̋y
g1g1 georgiangirlგოგოgo̖go̖
ank93Esi georgianfishing rodანკესიank̖ẹsi
tx^5ii33qk%wa33a44q chinesecircumstances情况txẏḥiȉqkḥwȁa̋q
me%t4t4imaI tamilleadershipமேட்டிமைmēṭṭimaị
ne4ya4Oq burmesesunshineနေရောင်néyáọq
l6a%h5 irish (munster)pleasant/sweetláchlĝāḩ
xEmt^h5vEva georgianaccident/chanceშემთხვევაxẹmtḥḩvẹva
ga5l frenchface (of animal)gueulega̖l
txa3tI3tlo30'II navajowren (bird)txàtị̀tlò̰'ịị
nUgrUmUj4da9t5 russianto pile upнагромождатьnụgrụmụȷ̈dȧtẏ
j4i440i0tx^5e330e330 tibetantreasure/valuableརིན་ཆེནȷ̈ḭ̋ḭtxẏḥḛ̏ḛ̏
igl08alaba xhosashoulderigxalabaigḷ̬alaba
gandzi georgiantreasureგანძიgandzi
a5vG frenchworkœuvrea̖vġ
pa33a44nkO33qt4x4wo33 chinesedesk办公桌pȁa̋nkọ̏qṭẋwȍ
hE0g55a4 yorubato be beautifulhẹngwàhẹ̰gẇá
x5i33nli4i44i3tx5yA33A44nk%a33q chinesemental health心理健康xẏȉnlíi̋ìtxẏyạ̏ạ̋nkḥȁq
vzdi5hat5 russianto sighвздыхатьvzdi̖hatẏ
ama3 navajomotheramà
ta0 frenchtimetempsta̰
matt66a%t66 arabicrubberمطاطmatt̬āt̬
tx^5yuA33nx4UU33nkyu33A44nt4x4u33u44 chineseundivided attention全神贯注txẏḥyuạ̏nẋụụ̏nkyȕạ̋nṭẋȕű
ki4405i05t4x4u33u33m tibetangrapeརྒུན་འབྲུམkḭ̖̋ḭ̖ṭẋȕȕm
tI4s5hI4s5 apache (western)blackdɪ̀ɬhɪ̀ɬtị́şhị́ş
hEdz3ill5Uk9 koreannightfall해질녘hẹdzẏillẏụk̰
k%waa33qfU33qpa33u44yu4u44u3 chinesestormy狂风暴雨kḥwaȁqfụ̏qpȁűyúűù
IzUbrUj4a9t5 russianto portrayизображатьịzụbrụȷ̈ȧtẏ
Gus44n arabicbranch (of a tree)غصنġus̬n
tOl5ak scottish gaelicleafduilleagtọlẏak
tiqgal3 tamilmonthதிங்கள்tiqgaḷ
Gaza%l arabicdeerغزالġazāl
nE%33E33tx5i%5 tibetaninformationགནས་ཚུལnẹ̏̄ẹ̏txẏī̖
tO33O44q chinesemilktọ̏ọ̋q
sUv5Irx4E9nstvUvUt russianto masterсовершенствоватьsụvẏịrẋẹ̇nstvụvụt
qgu9mi swahilifistngumiqgu̇mi
nuu3y vietnamesemountainnúinuùy
qt08inanE xhosaminorncinaneqṭ̬inanẹ
pGi hebrewfruitפריpġi
la0 burmesemoonla̰
kiqak6 inuktituthillᑭᖓᖅkiqaḳ
kurssi finnishcourse/classkurssikurssi
nda9ma swahilicalfndamandȧma
swa%4a44y vietnamesemangoxoàiswá̄a̋y
dziri georgianbottomძირიdziri
sUj4a9t5 russianto plantсажатьsụȷ̈ȧtẏ
lo44o tibetanyearལོlőo
p931lusi georgianpoleპოლუსიp̀o̖lusi
t^am thaito makeทำtḥam
isig^0t^08awu xhosaspiderisigcawuisigh̬ṭ̬ḥawu
pt5i9tsU russianbirdпти́цаptẏïtsụ
gwla%d welshcountry/nationgwladgwlād
mba9be swahiliherombabembȧbe
pa'aka9i hawaiiansaltpaʻakaipa'akȧi
EkspeGya0s frenchexperienceexpérienceẹkspeġya̰s
k%3i33i33 tibetandogཁྱིkẏḥȉȉ
x5i33n chinesehappyxẏȉn
Ga apache (western)foxghaġa
ni3pyI4qn3a4 burmesetechnologyနည်းပညာnìpyị́qnẏá
ta44awa33a33 tibetanmoonཟླ་བta̋awȁȁ
natIk'a0 apache (western)clothnadikʼąnatịk'a̰
t66ifl arabicchildطفلt̬ifl
t^omat^o koreantomato토마토tḥomatḥo
j1l1 georgianraspberryჟოლოjo̖lo̖
pE3x apache (western)knifebeshpẹ̀x
kO33qtswo33o44pya4a44u3 chineseworksheet工作表kọ̏qtswȍőpyáa̋ù
tx5yA33A44nx4U33ntx5ya33ulyA33A44n chinesefitness coach健身教练txẏyạ̏ạ̋nẋụ̏ntxẏyȁulyạ̏ạ̋n
xIp englishshipshipxịp
x4U4U44U3n chineseliquidẋụ́ụ̋ụ̀n
tIts%5It apache (western)shakyditłidtịtşḥịt
tra%5yGi5r icelandicghostdraugurtrā̖yġi̖r
a5m danishtenderøma̖m
tul englishtooltooltul
zon englishzonezonezon
tx5E4 burmesestarကြယ်txẏẹ́
e5kn icelandica tiny particleögne̖kn
sa5G frenchsistersœursa̖ġ
myI4q burmeseto seeမြင်myị́q
a5Ge5 frenchhappyheureuxa̖ġe̖
ko44o tibetanheadམགོkőo
ya%' apache (western)skyyaaʼyā'
IGa3l apache (western)bellsighálịġàl
kwi3i33 vietnamesefundquỹkwìȉ
mu4u44u3yi33qx4i33i44 chineseinfant room母婴室múűùyȉqẋȉi̋
garra spanishclawgarragarra
r%9Edi5n welshfernsrhedynr̊ẹdi̖n
hmur3ItsU russianto frownхмуритьсяhmurẏịtsụ
mka9nda swahilibeltmkandamkȧnda
tx5yO4O44O3q chinesefiretxẏyọ́ọ̋ọ̀q
Gari%b arabicstrangerغريبġarīb
kiaktisimayuk6 inuktitutsweatᑭᐊᒃᑎᓯᒪᔪᖅkiaktisimayuḳ
k93d08ala xhosastartqalak̖ḍ̬ala
laa33n chinesemistlaȁn
x4tutx5Ets polishsheath to hold toolssztuciecẋtutxẏẹts
tx^5e%335e445 tibetanreligionཆོསtxẏḥȅ̖̄e̖̋
oyE%s5 apache (western)to carryoyeełoyẹ̄ş
s10 frenchsoundsonso̰̖
tx05I4l navajovegetationtx̖ị́l
'ot hebrewsignomenאות'ot
l^0i5uh5 welshsnowdrift/snow dustlluwchl̥i̖uḩ
bo2d englishboardboardbou̖d
a4i4bi4ki3ta4 yorubacarelessnessàìbìkítàáíbíkìtá
mazraq5a arabicfarmمزرعةmazraq̇a
iqt08iniba xhosaostrichincinibaiqṭ̬iniba
gra5nnt norwegian (bokmal)greengrøntgra̖nnt
tx4w1vyEk polishhumanczłowiektẋwo̖vyẹk
cyou%C icelandica nationþjóðcyoūç
nI3s5tx05I4 navajoair/breezenị̀ştx̖ị́
hibridi georgianhybridჰიბრიდიhibridi
x5ya33u chinesenightxẏyȁu
pEttI icelandiccamp bedbeddipẹttị
v3E%xa%k% hindiindian monthवैशाखṿẹ̄xākḥ
igivE georgiansameიგივეigivẹ
yAttA% finnishto leavejättääyạttạ̄
iGnik6 inuktitutsonᐃᕐᓂᖅiġniḳ
tx5ye4e44e3 chinesemothertxẏyée̋è
p%e%p%r5a% hindilungफेफड़ाpḥēpḥṛā
djE%30'I apache (western)blue jayję́ę́ʼidjẹ̰̀̄'ị
pa%0 apache (western)motherbąąpā̰
h5ata9h5 hebrewcutחֲתָךְḩatȧḩ
tx5at4t4aI tamilshirtசட்டைtxẏaṭṭaị
sUtx hinditruthसचsụtx
hip931p931t05ami georgianhippoჰიპოპოტამიhip̀o̖p̀o̖t̖ami
'd06aaa4' vietnamesea bulletđạn'ɗaaá'
s5I%30' navajopetşị̰̀̄'
attxeffa9re italianto biteacceffareattxeffȧre
ahava9 hebrewlove/affectionאהבהahavȧ
isig^0l^08ina xhosapermanentisigxinaisigh̬ḷ̬ḥina
rAt englishratratrạt
djo%s5E3 apache (western)balljoołédjōşẹ̀
yard englishyardyardyard
p%ainEp%Ol3 koreanpineapple파인애플pḥainẹpḥọḷ
tsa4a44u3x4we33i44tsa4a44u3tx^5i4i44i3 chinesego to bed early早睡早起tsáa̋ùẋwȅi̋tsáa̋ùtxẏḥíi̋ì
lyau33 chinesegoodlyaȕ
t^i5i445 vietnamesetrythửtḥi̖i̖̋
kra4a44ti4i44k9 thaiwater jugกระติกkráa̋tíi̋k̰
ta33a33 tibetanmelodyརྟtȁȁ
tx05aGi georgianchandelierჭაღიtx̖aġi
'di%5v3o%t norwegian (bokmal)very wetdyvåt'dī̖ṿōt
t^13133qfa3a33 thaiskyท้องฟ้าtḥò̖ȍ̖qfàȁ
mo3sI3 navajocatmòsị̀
lo3o33 vietnameselosslỗlòȍ
x5i440i0i40 tibetanimageབཞིནxẏḭ̋ḭḭ́
s3em3U russianseedсе́мяsẏemẏụ
t^apa%0jIte apache (western)kingfishertaba̜a̜zhidetḥapā̰jịte
tx^5I' burmeseto loveချစ်txẏḥị'
siq englishsingsingsiq
mann3aI tamilpeacockமஞ்ஞைmannẏaị
ms1p%li1 georgianworldმსოფლიოmso̖pḥlio̖
i4ta40 yorubastoryìtànítá̰
k3haun scottish gaelicheadceannkẏhaun
x4o4o44u3tx5i33k%OO33 chinesephone case手机壳ẋóőùtxẏȉkḥọọ̏
t4x4E%44EE4 tibetanfruitའབྲསṭẋẹ̋̄ẹẹ́
ka%ktuk6 inuktituthungryᑳᒃᑐᖅkāktuḳ
mdzimE georgiancommaმძიმეmdzimẹ
p97h5ui hoantailʘxuiṗ̂ḩui
zUtm3Iva9t5 russianto eclipseзатмеватьzụtmẏịvȧtẏ
kotx5u koreanpepper고추kotxẏu
'ibu9d hebrewlossאיבוד'ibu̇d
kahu9na hawaiianmagician/sorcererkahunakahu̇na
p%rtxh5ili georgianclawფრჩხილიpḥrtxḩili
ba9wliq hebrewbowling (the game)באולינגbȧwliq
ti4U44n vietnamesemoneytiềntíụ̋n
dOsa9yd englishdecidedecidedọsȧyd
m1sah5lE1ba georgianpopulationმოსახლეობაmo̖saḩlẹo̖ba
x4U33qmi33i44q chinesebreath生命ẋụ̏qmȉi̋q
qt^08ayisEla xhosatrapngcayiselaqṭ̬ḥayisẹla
i3iqt08aazo zuluexplanationíncazoìiqṭ̬aazo
r5a%3b06a%3 hausadewrāɓāṛà̄ɓà̄
kiq englishkingkingkiq
pun6 tamilsoreபுண்puṇ
di5mmUt amhariccatድመትdi̖mmụt
a9dam hebrewmanאָדָםȧdam
k6itt66a arabiccatقطةḳitt̬a
pun6iyam tamilvirtueபுண்ணியம்puṇiyam
tiGiganiak6 inuktitutarctic foxᑎᕆᒐᓂᐊᖅtiġiganiaḳ
p%eqgywin koreanpenguin펭귄pḥeqgywin
vaa3y vietnameseskirtváyvaày
k93t08Ela xhosapleasecelak̖ṭ̬ẹla
ya33n chinesecorrectyȁn
p%u44u tibetanson/childབུpḥűu
raGi%f arabicloafرغيفraġīf
ts%a33a33 tibetansaltཚྭtsḥȁȁ
ga3gga%3fa%3 hausabateleur eaglegaggāfāgàggà̄fà̄
h5ala nuxalkfernxalaḩala
menv3el3l3i tamilcobaltமென்வெள்ளிmenṿeḷḷi
tasik6 inuktitutlakeᑕᓯᖅtasiḳ
fE9lo englishfellowfellowfẹ̇lo
e%95i5Ca%iUI icelandicweatlhauðæfiē̖̇i̖çāiụị
zGva georgianseaზღვაzġva
ukuqd08amlEza xhosaintersectukunqamlezaukuqḍ̬amlẹza
bite9' hebrewto pronounce a wordביטאbitė'
k3ay tibetandot/pointཚེགkẏay
'b06a%3a33wq5 vietnamesestormbão'ɓà̄ȁwq̇
t^u33u33k9pU33U33 tibetansoupཐུག་པtḥȕȕk̰pụ̏ụ̏
vj51n3tx5 polishto take/grabwziąćvjẏo̖nẏtxẏ
mi%4i44 thairice noodleหมี่mí̄i̋
ba4ta4 yorubashoebàtàbátá
ah5du9t hebrewunityאחדותaḩdu̇t
OvUj4a9t5 russianto respectуважатьọvụȷ̈ȧtẏ
tx^5a44a tibetanbirdབྱtxẏḥa̋a
qd08anawa xhosashipnqanawaqḍ̬anawa
s99uk9 koreanmugworts̭uk̰
lO44O44a3q thaiyellowเหลืองlọ̋ọ̋àq
x4i4i44i3yO33O44q chineseuse使用ẋíi̋ìyọ̏ọ̋q
ru3a33 thaigateรั้วrùȁ
a%sivak6 inuktitutspiderᐋᓯᕙᖅāsivaḳ
k6awiya arabicto be strong/powerfulقويḳawiya
dGwa frenchright (what's right)droitdġwa
tx^5a33a44y thaiyesใช่txẏḥȁa̋y
tsik693vi georgiansquirrelციყვიtsiḳ̖vi
wa4lk93i3ya%3 hausalightningwàlƙiyāwálk̖ìyà̄
aGah5n1f19bya hebrewarachnophobiaארכנופוביהaġaḩno̖fȯ̖bya
alE3 yorubanightalẹ́alẹ̀
yo'I%0 apache (western)seeyo’įįyo'ị̰̄
nant'a3n apache (western)chief/boss/kingnantʼánnant'àn
wa33i44ma33i44yuA33n chinesedelivery man外卖员wȁi̋mȁi̋yuạ̏n
1r14 yorubarichesọrọ̀o̖ró̖
d6I9n3U irish (munster)humanduinedĝïnẏụ
tuvak6 inuktitutsea iceᑐᕙᖅtuvaḳ
h5a33u33 chinesesoundḩȁȕ
tx5an thaimoonพระจันทร์txẏan
tI%30'I apache (western)fourdį́į́'itị̰̀̄'ị
t^133144ykham thaispeechถ้อยคำtḥȍ̖ő̖ykham
mii33n chineseheavenmiȉn
ya9'aG hebrewforestיַעַרyȧ'aġ
fspan3alE polishgreatwspanialefspanẏalẹ
pal3l3ikku%d4am tamilschoolபள்ளிக்கூடம்paḷḷikkūḍam
sepayawits5 nahuatlsnowcepayahuitlsepayawitş
imik6tuk6 inuktitutto drinkᐃᒥᖅᑐᖅimiḳtuḳ
a0fibi frenchamphibiousamphibiea̰fibi
dzili georgiansleepძილიdzili
h5wo4o44o3t4x4^O33si33tx5i33 chinesetrain driver火车司机ḩwóőòṭẋḥọ̏sȉtxẏȉ
k%U33q chineseholekḥụ̏q
rot4t4i tamilbreadரொட்டிroṭṭi
p97oa hoanfireʘ̰oaṗ̂oa
amakl^08Egwazana xhosaseniorsamaxhegwazanaamakḷ̬ḥẹgwazana
tx5uU4t0' vietnamesemousechuộttxẏuụ́t̰'
ivvit inuktitutyouᐃᕝᕕᑦivvit
yo% apache (western)beadyooyō
wa%33a33mo44o tibetanfoxཝ་མོwȁ̄ȁmőo
i3i3ihhoog06o zuluchicken coupī́hhokoììihhooɠo
mra9di swahiliprojectmradimrȧdi
'amad hebrewto evaluate/to estimateאמד'amad
kakini%t inuktituttattooᑲᑭᓃᑦkakinīt
omi0 yorubawateromiomḭ
k93i95t05i5l amharicleafቅጠልk̖ï̖t̖i̖l
Ga%4a44 vietnamesechickenġá̄a̋
e9Gets hebrewcountry/landארץėġets
u3u3ugl^08a zuludigging stickū́gxaùùugḷ̬ḥa
fGwa frenchcoldfroidfġwa
EtG frenchto beêtreẹtġ
k93a4ho%3 hausahornƙàhōk̖áhò̄
maremma italiana marshy coastal plainmaremmamaremma
fa4a44wqm vietnameseroomphòngfáa̋wqm
fi5kl icelandicbirdfuglfi̖kl
tupa%0yu3 apache (western)riverbanktubąąyútupā̰yù
arak93i georgianfableარაკიarak̖i
fa33t4x4a4a44a3n chinesedevelop发展fȁṭẋáa̋àn
kwa4a44a3q chineseroughkwáa̋àq
k93l08olisa xhosaapologizexolisak̖ḷ̬olisa
zas apache (western)snowzaszas
iql^08El1 xhosareportingxeloiqḷ̬ḥẹlo̖
'b06UU3k9 vietnamesewickbấc'ɓụụ̀k̰
qi%335i335 tibetansweatརྔུལqȉ̖̄ȉ̖
harrasta% finnishto be interested inharrastaaharrastā
o%se9elo%ts5 nahuatljaguarocelotlōsėelōtş
ts%5a3t apache (western)oiltłádtşḥàt
i3i3it08aala3a zulusideī́caláììiṭ̬aalàa
lUv englishlovelovelụv
si%r5%i% hindiladderसीढ़ीsīṛḥī
pIGC icelandicsettlementbyggðpịġç
ka33u33lou33ta33a44x4a33a44 chinesehigh-rise building高楼大厦kȁȕloȕtȁa̋ẋȁa̋
u3uhha3a3afu zuluhalfúhháfuùuhhààafu
mi3 burmesefireမီးmì
mdjE9nzi swahilibuildermjenzimdjẹ̇nzi
isi3i3igd^08i zulusound of footstepsisígqiisììigḍ̬ḥi
t66ayr arabicbirdsطيرt̬ayr
p4a%p3e%9r4 irish (munster)paperpáipéarpĝāpẏē̇rĝ
'b06iU44w vietnamesetable of databiểu'ɓiụ̋w
xvili georgianchildშვილიxvili
so44oo4 tibetanto makeབཟོsőoó
10t frenchshamehonteo̰̖t
k93t08iqa xhosathinkcingak̖ṭ̬iqa
hu%lanakuahale hawaiiancitykūlanakauhalehūlanakuahale
fE0 frenchhungerfiamfẹ̰
osoma93'ts5i nahuatlmonkeyozomahtliosomà̇'tşi
aja yorubawifeayaaja
li445i445i5i45 tibetanmanure/fertilizerལུདli̖̋i̖̋i̖í̖
tIGC icelandicvirtuedyggðtịġç
s5m nuxalkto standlhmşm
mid66rab arabicpaddleمضربmid̬rab
p97go4o taacaterpillarʘgòõṗ̂góo
x5yA4A44A3nx4i33i44p%ii33q chinesedisplay显示屏xẏyạ́ạ̋ạ̀nẋȉi̋pḥiȉq
tx5i33qx4UU33nto4o44u3so4o44u3 chineserefreshed精神抖擞txẏȉqẋụụ̏ntóőùsóőù
maika'i hawaiiangoodnessmaikaʻimaika'i
yi4i44i3nx5ii33qya4a44a3ntx5i33i44q chinesecontact lenses隐形眼镜yíi̋ìnxẏiȉqyáa̋àntxẏȉi̋q
ftx51u0wx4 polishstill (motionless)wciążftxẏo̖ṵwẋ
k93at05a georgiancatკატაk̖at̖a
t4x4a33u44 chineseomenṭẋȁű
da3imo4n hausadiamonddaimòndàimón
tsIs5 apache (western)mountaindziłtsịş
fa33qx4i33i44 chinesepath/plan方式fȁqẋȉi̋
lan3dj5am tamilbribeலஞ்சம்lanẏdjẏam
kreIv englishcravecravekreịv
E0teGya5G frenchinteriorintérieurẹ̰teġya̖ġ
'armo9n hebrewpalaceארמון'armȯn
p97a4a taachildʘàaṗ̂áa
txokola%ts5 nahuatlchocolatechocolātltxokolātş
ta44a tibetansign/signalབརྡta̋a
eGa5G frencherrorerreureġa̖ġ
kh5o40' navajofirekḩó̰'
ts93k693ali georgianwaterწყალიts̀ḳ̖ali
tahszI3nE3 apache (western)porcupinedahszínétahszị̀nẹ̀
s5aas5 welshthe otherllallşaaş
y%9e%5lU norwegian (bokmal)to coolkjøleyh̬ē̖lụ
i%5bUn germanto practiceübenī̖bụn
gIft englishgiftgiftgịft
k93wni nuxalkseal (animal)kw'nik̖wni
h5x41u0wx4tx4 polishbeetlechrząszczḩẋo̖ṵwẋtẋ
n1%3133q thaiyounger siblingน้องnò̖̄ȍ̖q
cInna icelandicto thinþynnacịnna
otto japanesewhoopsおっとotto
d06i3go%4 hausaa dropɗigṑɗìgó̄
ba5x4tU norwegian (bokmal)a brushbørsteba̖ẋtụ
ma3a33le3e33t0 thaiseedเมล็ดmàȁlèȅt̰
na4'tx^a4kI4 apache (western)grasshoppernaʼchaginá'txḥákị́
sm3e9x4i5vUt5 russianto mixсмешиватьsmẏėẋi̖vụtẏ
mi5rtx05a amharicchoice/optionምርጫmi̖rtx̖a
i3isiis5a3a zuluclusterísihláìisiişàa
'ov3v3a%maI tamilallergyஒவ்வாமை'oṿṿāmaị
zUtOma9n3IvUt5 russianto obscureзатуманиватьzụtọmȧnẏịvụtẏ
krie9It englishcreatecreatekriėịt
waa33ntx^5yuA33n chinesecompletely/fully完全waȁntxẏḥyuạ̏n
ba4nda%3 hausameat dried over firebàndābándà̄
Gavi frenchdelightedraviġavi
ndu9gu swahilirelativendugundu̇gu
djE40na40 yorubato be farjẹ̀nnàdjẹ̰́ná̰
pya4q burmeseto flyပျံpyáq
pwo33lii33tx^5yau33 chineseglass bridge玻璃桥pwȍliȉtxẏḥyaȕ
t66abba%h5 arabicchefطباخt̬abbāḩ
allik6 inuktitutunderneathᐊᓪᓕᖅalliḳ
bUttxa% hindibabyबच्चाbụttxā
kaa3t0 vietnamesecutcắtkaàt̰
'al3l3u tamilto gatherஅள்ளு'aḷḷu
fim vietnamesefilmphimfim
kozlI%0yE apache (western)birthplacegozlįįyekozlị̰̄yẹ
min3dj5u tamilto exceedமிஞ்சுminẏdjẏu
praGC icelandictastebragðpraġç
la3zza%4 hausagood flavorlazzā̀làzzá̄
tO33qx5i33 chinesecreature东西tọ̏qxẏȉ
h5a't^o'a%s5 apache (western)singha’do’aałḩa'tḥo'āş
amaGuk6 inuktitutwolfᐊᒪᕈᖅamaġuḳ
ka3OqgI4q burmeseskyကောင်းကင်kàọqgị́q
t^yAA33n chinesecavetḥyạạ̏n
be9Igel hebrewbagelבייגלbėịgel
ts%o33o33 tibetanlakeམཚོtsḥȍȍ
caq5lab arabicfoxثعلبcaq̇lab
pal3l3atta%kku tamilvalleyபள்ளத்தாக்குpaḷḷattākku
fyA%re norwegian (bokmal)low tidefjærefyạ̄re
sila inuktitutweatherᓯᓚsila
t^UmI3qdj514