github 52+tontonton

Words for

Showing all 2000 words from our word list matching pattern here. Select a specific language if you would like to focus on one, or try to pronounce words from a variety of languages.

isaGuk6 inuktituta wingᐃᓴᕈᖅisaġuḳ
ka4a44u3x5ya33u44p%yA33A44n chinesefunny movie搞笑片káa̋ùxẏyȁűpḥyạ̏ạ̋n
u3u3u4gd^08o3o3o4zi zuluinspirationûgqôziùùúgḍ̬ḥòòózi
fid66d66a arabicsilverفضةfid̬d̬a
balu9t hebrewacornבלוטbalu̇t
u3uhha3a3afu zuluhalfúhháfuùuhhààafu
e95rle%5G icelandicdestinyörlögė̖rlē̖ġ
px4i5h519dj5itx5 polishto comeprzychodzićpẋi̖ḩȯ̖djẏitxẏ
m3I9nA9t5 russianto swapменятьmẏïnạ̇tẏ
t4x4wa4a44i3 chineseto waddleṭẋwáa̋ì
marro9ne italianbrownmarronemarrȯne
Grma georgiandeepღრმაġrma
mE%9tx5Un germangirlmädchenmẹ̄̇txẏụn
x5yo33u33 chineseprotectionxẏyȍȕ
ivvit inuktitutyouᐃᕝᕕᑦivvit
djUhha%dj hindishipजहाजdjụhhādj
r%9i%C icelandicsnowstormhríðr̊īç
h114p' vietnamesemeetinghọpho̖ó̖p'
h5OO33q chineserainbowḩọọ̏q
th5I4n navajoice/frosttḩị́n
tI4s5hI4s5 apache (western)blackdɪ̀ɬhɪ̀ɬtị́şhị́ş
da5i5v3U norwegian (bokmal)to placatedøyveda̖i̖ṿụ
hUn' danishhandhåndhụn'
g^0d^08ibEla xhosalastgqibelagh̬ḍ̬ḥibẹla
k%E% apache (western)shoekeekḥẹ̄
n3i33i33qtx5e tibetancompassionསྙིང་རྗེnẏȉȉqtxẏe
ank93Esi georgianfishing rodანკესიank̖ẹsi
'b06a%3a33y vietnameseshorebãi'ɓà̄ȁy
Entsikl1pE9dya hebrewencyclopediaאנציקלופדיהẹntsiklo̖pẹ̇dya
a%ts5a%kats5 nahuatlperson made of waterātlācatlātşākatş
to3o33' thaitableโต๊ะtòȍ'
ha'awi9na hawaiianlesson/assignmenthaʻawinaha'awïna
tx5i33i44syu33A44ntx5i33 chinesecomputer计算机txẏȉi̋syȕạ̋ntxẏȉ
t^a33a33la33a33 tibetandustཐལ་བtḥȁȁlȁȁ
me%33e44k9 thaicloudเมฆmȅ̄e̋k̰
mE0' apache (western)babyméʼmẹ̰'
d^Urm hindireligion/faithधर्मdḥụrm
ba%33a44n thaihouseบ้านbȁ̄a̋n
k6ilalugak6 inuktitutbeluga whaleᕿᓚᓗᒐᖅḳilalugaḳ
gam1ak%vEk693nEbs georgianto publishგამოაქვეყნებსgamo̖akḥvẹḳ̖nẹbs
a4ya4 yorubachest (body)àyàáyá
ts%o33o33 tibetanlakeམཚོtsḥȍȍ
caq5lab arabicfoxثعلبcaq̇lab
sO4a44 thaimatเสื่อsọ́a̋
txa%93nts5i nahuatlhomechāntlitxà̄̇ntşi
pe9rustella finnishto justifyperustellapėrustella
Gali%C66 arabicrudeغليظġalīç̂
ka33a44q chinesesimplekȁa̋q
wolf englishwolfwolfwolf
tIrUC icelandicboldnessdirfðtịrụç
1l13ru0 yorubagodọlọ́runo̖lò̖rṵ
mdjE9nzi swahilibuildermjenzimdjẹ̇nzi
t05Utt05a amharicto drinkጠጣt̖ụtt̖a
xlaqU germansnakeschlangexlaqụ
nata30 apache (western)cornnadą́ʼnatà̰
r%9e5i5ql icelandicfragmented icehrönglr̊e̖i̖ql
tx4tE9ri5 polishfourczterytẋtẹ̇ri̖
tx05i5nk93i5llat amharicskullጭንቅላትtx̖i̖nk̖i̖llat
'ibu9d hebrewlossאיבוד'ibu̇d
iqd^081nd1 xhosabrainingqondoiqḍ̬ḥo̖ndo̖
fye%5l norwegian (bokmal)boardfjølfyē̖l
qt08iphisa xhosado lessnciphisaqṭ̬iphisa
sa%3nts'o30sE apache (western)new moonsáánts’ǫ́sésà̄nts'ò̰sẹ
'aa44yq vietnameseimageảnh'aa̋yq
ts93Uhay amharicsunፀሐይts̀ụhay
vayb englishvibevibevayb
sinyo92Iti englishsenioritysenioritysinyȯu̖ịti
tiGiganiak6 inuktitutarctic foxᑎᕆᒐᓂᐊᖅtiġiganiaḳ
q5a%m arabicyearعامq̇ām
vm3ex4i5vUtsU russianto interfereвме́шиватьсяvmẏeẋi̖vụtsụ
g1ra georgianhillგორაgo̖ra
nunatsiavut inuktitutour beautiful landᓄᓇᑦᓯᐊᕗᑦnunatsiavut
x4Ex5sEt polishsix hundredsześćsetẋẹxẏsẹt
nat4tx5attiraman6d4alam tamilthe starry heavensநட்சத்திரமண்டலம்naṭtxẏattiramaṇḍalam
nUgrUj4da9t5 russianto rewardнаграждатьnụgrụȷ̈dȧtẏ
niGiyuk6 inuktitutto eatᓂᕆᔪᖅniġiyuḳ
tuvak6 inuktitutsea iceᑐᕙᖅtuvaḳ
oyE%s5 apache (western)to carryoyeełoyẹ̄ş
e5kn icelandica tiny particleögne̖kn
v3E%xa%k% hindiindian monthवैशाखṿẹ̄xākḥ
t^ai33x4i33i44tyA33A44nna4a44u3 chinesedesktop pc台式电脑tḥaȉẋȉi̋tyạ̏ạ̋nnáa̋ù
bAnd englishbandbandbạnd
myI4q burmeseto seeမြင်myị́q
m1%4414413 thaidoctorหมอmő̖̄ő̖ò̖
nI4s5tx^I%4s navajowolverinenị́ştxḥị́̄s
as5mus5 nuxalkbeadsalhmulhaşmuş
hoo4p9' vietnameseboxhộphoóp̃'
ka33u33x5ya33u44lyu33u44 chinesehigh efficiency高效率kȁȕxẏyȁűlyȕű
txo%4s5 navajoballtxó̄ş
k99ot0 koreanflowerk̭ot̰
tx5yA4A44A3ntx5ii33x4i33i44p%ii33n chineseclip video剪辑视频txẏyạ́ạ̋ạ̀ntxẏiȉẋȉi̋pḥiȉn
ji44i44i3q thaifemaleหญิงji̋i̋ìq
de5 frenchtwode̖
'is44baq5 arabicfingerإصبع'is̬baq̇
fU4U44U3nx4wU33tx5ya33a44q chinesepainter粉刷匠fụ́ụ̋ụ̀nẋwụ̏txẏyȁa̋q
p93ik93nik93i georgianpicnicპიკნიკიp̀ik̖nik̖i
paqkki finnishbank (institution)pankkipaqkki
huC icelandicskinhúðhuç
Oha9j4i5vUt5 russianto careухаживатьọhȧȷ̈i̖vụtẏ
'ot hebrewsignomenאות'ot
pItIt^lIt apache (western)brandbiditlidpịtịtḥlịt
i%koxk33a93wits5 nahuatlfig treehīcoxcuahuitlīkoxkẇà̇witş
p931lusi georgianpoleპოლუსიp̀o̖lusi
'ov3v3a%maI tamilallergyஒவ்வாமை'oṿṿāmaị
k%ra%0v scottish gaelicbonecnàmhkḥrā̰v
appanna9re italianto obscureappannàreappannȧre
gt^h51vt^ georgianplease (formal)გთხოვთgtḥḩo̖vtḥ
flI9ppI9 icelandiccollar of a shirtflibbiflïppï
bmuli georgianlink (internet)ბმულიbmuli
tx5UrUk93a amharicmoonጨረቃtxẏụrụk̖a
me44elo33o33q tibetanmirrorམེ་ལོངme̋elȍȍq
qt08inanE xhosaminorncinaneqṭ̬inanẹ
lUv englishlovelovelụv
f3ag irish (munster)lengthfeadhfẏag
toh5at^'e%ta apache (western)nothingdohatʼeedatoḩatḥ'ēta
t^u3na3lI%30' apache (western)waterfalltúnálį́į́’tḥùnàlị̰̀̄'
tx5e33e33 tibetanmaster/lordརྗེtxẏȅȅ
tx^5a3a33y thaito useใช้txẏḥàȁy
x5i33n chinesehappyxẏȉn
'b06iU3w vietnameseto cordially givebiếu'ɓiụ̀w
vE0 frenchwinevinvẹ̰
m10te frenchto climbmontermo̰̖te
pa%4a44 thaiforestป่าpá̄a̋
sik6inik6 inuktitutsunᓯᕿᓂᖅsiḳiniḳ
'b06aa3yq vietnamesevaguely defined termbánh'ɓaàyq
e%3' navajoclothingè̄'
tx5erf3 russianwormчервьtxẏerfẏ
sE%33E44 tibetanfrostསདsẹ̏̄ẹ̋
stx4i95x4tx4atx5 polishto clean upsczyszczaćstẋï̖ẋtẋatxẏ
x4U33qh5woo33 chineselife/existence生活ẋụ̏qḩwoȍ
hemolele hawaiianperfectionhemolelehemolele
tr1id welshfoottroedtro̖id
'b06a%a4n' vietnamesefriendbạn'ɓāán'
tsO33q chineseschooltsọ̏q
Is5t^I30'ts%I30h5 apache (western)bowiłtį́ʼtsį́hịştḥị̰̀'tsḥị̰̀ḩ
tO33O44q chinesemilktọ̏ọ̋q
dzr1h5a georgiancawძროხაdzro̖ḩa
1b1ba georgianspiderობობაo̖bo̖ba
a5Ge5 frenchhappyheureuxa̖ġe̖
'ah5d66ar arabicgreenأخضر'aḩd̬ar
hibridi georgianhybridჰიბრიდიhibridi
'armo9n hebrewpalaceארמון'armȯn
d^4o%l hindidrumढोलḍḥōl
yOk9kOryi japaneseslowlyゆっくりyọk̰kọryi
aI germaneggeiaị
j4E9n3xyInU russianwomanже́нщинаȷ̈ẹ̇nẏxyịnụ
'a4lk93a3la4mi%3 hausapenàlƙalàmī'álk̖àlámì̄
halst05uh5i georgiantieჰალსტუხიhalst̖uḩi
p%E%33E33kE%33E44 tibetancolloquial languageཕལ་སྐདpḥẹ̏̄ẹ̏kẹ̏̄ẹ̋
sl1 danishbeatslåslo̖
mu4u44u3yi33qx4i33i44 chineseinfant room母婴室múűùyȉqẋȉi̋
dj5ix5 polishtodaydziśdjẏixẏ
nyE%3 apache (western)difficultnyeeʼnyẹ̀̄
akpa3 yorubaarmapáakpà
f4Il irish (munster)bloodfuilfĝịl
k%a4a44a3n chinesepitkḥáa̋àn
Ekk icelandiceggeggẹkk
pe9Gah5 hebrewflowerפֶּרַחpėġaḩ
kEsty10 frenchquestionquestionkẹstyo̰̖
mU33U44q chinesedreammụ̏ụ̋q
a4ko3ko4 yorubatimeàkókòákòkó
akkurate9ttsa italianaccuracyaccuratezzaakkuratėttsa
a%'ka9ts5an nahuatlreed bedācatlanā'kȧtşan
l08a0e hoanmeatǁa̰eḷ̬a̰e
E0teGya5G frenchinteriorintérieurẹ̰teġya̖ġ
k%Il1%na% hinditoyखिलौनाkḥịlō̖nā
m10tGe frenchto showmontrermo̰̖tġe
y%9a5n norwegian (bokmal)kind/specieskjønnyh̬a̖n
etE0dG frenchto turn offéteindreetẹ̰dġ
tu%n3 tamilcolumnதூண்tūnẏ
E%9nlIx germansimilarähnlichẹ̄̇nlịx
mEE4' vietnamesemothermẹmẹẹ́'
Isa3s5Ik%aI apache (western)bald eagleisáłigaiịsàşịkḥaị
dja%sI3la3xa3 apache (western)earingsjaasíláhádjāsị̀làxà
ka%ktuk6 inuktituthungryᑳᒃᑐᖅkāktuḳ
d6I9n3U irish (munster)humanduinedĝïnẏụ
'b06aa3p9 vietnamesea blossombắp'ɓaàp̃
d66aba%b arabicfogضبابd̬abāb
no%44o24kE% tibetaninheritanceནོར་སྐལnő̄oú̖kẹ̄
Abno92mUl englishabnormalabnormalạbnȯu̖mụl
bO2c englishbirthbirthbọu̖c
we33i33 chinesepowerwȅȉ
kr5a%gU norwegian (bokmal)complaintklagekṛāgụ
C66aby arabicantelopeظبيç̂aby
ma%kauka9u hawaiiancompetencemākaukaumākaukȧu
wei33yu33e33tx5i33n chineseliquidated damages违约金weȉyȕȅtxẏȉn
mU4U44U3q chineseferociousmụ́ụ̋ụ̀q
p%Ul hindifruitफलpḥụl
ukpik inuktitutarctic owlᐅᒃᐱᒃukpik
tx5arkkaraI tamilsugarசர்க்கரைtxẏarkkaraị
ku33u33 tibetanbody/statueསྐུkȕȕ
t05ena amharichealthጤናt̖ena
pI4k apache (western)bellybigpị́k
rUssma9tr3IvUt5 russianto considerрассматриватьrụssmȧtrẏịvụtẏ
p4a%p3e%9r4 irish (munster)paperpáipéarpĝāpẏē̇rĝ
tx^I%3l navajosnowstormtxḥị̀̄l
lu9okka finnishgroup/collectionluokkalu̇okka
min3dj5u tamilto exceedமிஞ்சுminẏdjẏu
sapE0 frenchfir treesapinsapẹ̰
t6e%9s4h5n4o% irish (munster)doughnuttaoschnótĝē̇sĝḩnĝō
ndIk93a0' navajocottonndịk̖a̰'
ammatti finnishprofessionammattiammatti
t^a3wo4x apache (western)bubbletáwoshtḥàwóx
ftx4Ex5n3E polishearlywcześnieftẋẹxẏnẏẹ
h5Itla%0h5I3 apache (western)beveragehidląąhíḩịtlā̰ḩị̀
iqd^08ayi xhosajaringqayiiqḍ̬ḥayi
iqt^08iqa xhosathoughtingcingaiqṭ̬ḥiqa
d^4a%i% hinditwo and a halfढाईḍḥāī
ql08iba xhosadressnxibaqḷ̬iba
iql^08olo xhosanoiseingxoloiqḷ̬ḥolo
pu33u33ti33i33 tibetanscriptureཔོ་ཏིpȕȕtȉȉ
da%3'i4ra%3 hausacircledā'ìr̃ādà̄'írà̄
himni georgiananthemჰიმნიhimni
mo3sI3 navajocatmòsị̀
k93d081b1 xhosaconcrete/actualqobok̖ḍ̬o̖bo̖
'b06UU4k9' vietnamesestair stepbậc'ɓụụ́k̰'
ka9uppa finnishcommerce/tradekauppakȧuppa
ni%n6d4a%yam tamillengthநீண்டாயம்nīṇḍāyam
ka%na%wai hawaiiancode/lawkānāwaikānāwai
mann3aI tamilpeacockமஞ்ஞைmannẏaị
txiki9wits5 nahuatlbasketchiquihuitltxikïwitş
i3i3i4d^08a3a3awe zuluheroîqháweììíḍ̬ḥààawe
10bG frenchdarknessombreo̰̖bġ
a5i5 norwegian (bokmal)an islandøya̖i̖
k%o33o33lo33o33 tibetanwheelའཁོར་ལོkḥȍȍlȍȍ
prEnna icelandicto burnbrennaprẹnna
na3a33m thaiwaterน้ำnàȁm
tx5yA33A44nx4U33nfaa33q chinesegym健身房txẏyạ̏ạ̋nẋụ̏nfaȁq
natIk'a0 apache (western)clothnadikʼąnatịk'a̰
caO' burmeseto drinkသောက်caọ'
did englishdeeddeeddid
ya3 navajoskyyà
swa%4a44y vietnamesemangoxoàiswá̄a̋y
s99uk9 koreanmugworts̭uk̰
va%l3 tamilswordவாள்vāḷ
me4e44i3 chinesemountainmée̋ì
e9Gets hebrewcountry/landארץėġets
la5bU danishrunløbela̖bụ
k6iqak6 inuktitutnoseᕿᖓᖅḳiqaḳ
iqt^081qt^081ni xhosamosquitoingcongconiiqṭ̬ḥo̖qṭ̬ḥo̖ni
qt08iqt08i xhosasmall/youngncinciqṭ̬iqṭ̬i
u3u3us5u zulurippleū́hluùùuşu
'e%445e5e45 tibetanlightའོད'e̖̋̄e̖é̖
ke%5i5C icelandicwimpgauðkē̖i̖ç
bah5u9r hebrewguy/boyבחורbaḩu̇r
tx4i5 polishthreetrzytẋi̖
ko%9ats5 nahuatlsnakecoatlkō̇atş
k93a%3'i3da%4 hausastandardƙā'idā̀k̖à̄'ìdá̄
tOl5ak scottish gaelicleafduilleagtọlẏak
pololei hawaiiancorrectpololeipololei
q5as44an arabicstickعصاq̇as̬an
tG10 frenchtrunktronctġo̰̖
pUyer'ca' burmeseaudienceပရိသတ်pụyer'ca'
na44a44a3q thaimovieหนังna̋a̋àq
tx^5Ul5tx00yuk9 koreanazalea철쭉txẏḥụlẏtx̥yuk̰
alu%t inuktitutspoonᐊᓘᑦalūt
fuu33t4x4wa33qx4O33O44tx5i33i44 chinesefashion design服装设计fuȕṭẋwȁqẋọ̏ọ̋txẏȉi̋
eqk93p93ts nuxalkmouseank'ptseqk̖p̀ts
ne4 burmesesunနေné
sp2iq englishspringspringspu̖iq
ruttx05a amharicact of runningሩጫruttx̖a
tx5a33a33k9la3a3m tibetanrailroadལྕགས་ལམtxẏȁȁk̰lààm
sm3Ix4attsU russianto blendсмешатьсяsmẏịẋattsụ
wa%33a33mo44o tibetanfoxཝ་མོwȁ̄ȁmőo
kip99Om koreanhappiness기쁨kip̌ọm
dja%3di3 apache (western)pronghornjaadidjà̄dì
ph1t^1li georgianleafფოთოლიpho̖tḥo̖li
rAt englishratratrạt
aGah5n1f19bya hebrewarachnophobiaארכנופוביהaġaḩno̖fȯ̖bya
ti33a44 thaishortเตี้ยtȉa̋
kx5Eu0wj4n3i9tx4ka polishprincessksiężniczkakxẏẹṵwȷ̈nẏïtẋka
ma%44a44a3 thaidogหมาma̋̄a̋à
kUnsE9ptxuwUlayz englishconceptualizeconceptualizekụnsẹ̇ptxuwụlayz
mtsirE georgiansmall/insignificantმცირეmtsirẹ
ba5x4tU norwegian (bokmal)a brushbørsteba̖ẋtụ
t6n4a%0h irish (munster)to fatiguetnáithtĝnĝā̰h
a0vwaye frenchto sendenvoyera̰vwaye
rakkyu9dere italianto hostracchiùdererakkyu̇dere
t66ayr arabicbirdsطيرt̬ayr
pets5asos5ko%9ats5 nahuatlcentipedepetlazolcōātlpetşasoşkō̇atş
sUmUrpUn6 hindidedicationसमर्पणsụmụrpụṇ
as5nI%30' navajocenteraşnị̰̀̄'
bah5a9G hebrewto choose/to opt/to selectבחרbaḩȧġ
tve%5l icelandicstay (noun)dvöltvē̖l
nanuk6 inuktitutpolar bearᓇᓄᖅnanuḳ
fo44o44o3n thairainฝนfőőòn
x4U33qmi33i44q chinesebreath生命ẋụ̏qmȉi̋q
'ibe9d hebrewto waste/lose/forfeit/destroyאיבד'ibėd
tx^I4tI3 navajocartxḥị́tị̀
sUmn3Iva9ttsU russianto doubtсомневатьсяsụmnẏịvȧttsụ
pGi frenchprizeprixpġi
l1fd danishairluftlo̖fd
arroz spanishricearrozarroz
x5i4i44i3x4o4o44u3t4x4^ii33 chinesewashbasin洗手池xẏíi̋ìẋóőùṭẋḥiȉ
k%wa33i44ti33i44ta33nh5a33u44 chinesetracking number快递单号kḥwȁi̋tȉi̋tȁnḩȁű
ik93l08Exa xhosatimeixeshaik̖ḷ̬ẹxa
t^a3a33lee thaiseaทะเลtḥàȁlee
lo33o33 tibetanmind/awarenessབློlȍȍ
txI4x navajomedicine pouchtxị́x
hip931p931t05ami georgianhippoჰიპოპოტამიhip̀o̖p̀o̖t̖ami
ya%3j navajolittleyà̄j
obi40ri0 yorubafemaleobìnrinobḭ́rḭ
Uqgu%t4^a% hindithumbअंगूठाụqgūṭḥā
bah5u9ts hebrewoutsideבחוץbaḩu̇ts
bitu9ah5 hebrewinsuranceביטוחbitu̇aḩ
palkka finnishpay/salarypalkkapalkka
na44aq tibetaninteriorནངna̋aq
p%O3O33ndin thailandพื้นดินpḥọ̀ọ̏ndin
wuu33x5yA33A44nwa4a44a3q chinesewi-fi无线网wuȕxẏyạ̏ạ̋nwáa̋àq
t4x4^u33u44li4i44i3wU33U44nt^ii33 chinesesolving issues处理问题ṭẋḥȕűlíi̋ìwụ̏ụ̋ntḥiȉ
kolla9na italiannecklacecollanakollȧna
mbayuwa9yu swahiliswallow (bird species)mbayuwayumbayuwȧyu
k%a33a44n chinesecliffkḥȁa̋n
pa'aka9i hawaiiansaltpaʻakaipa'akȧi
GUvUniG frenchto returnrevenirġụvụniġ
a0pul frenchlight bulbampoulea̰pul
'aGa9G hebrewto execrate/to bitterly curseארר'aġȧġ
j4i440i0tx^5e330e330 tibetantreasure/valuableརིན་ཆེནȷ̈ḭ̋ḭtxẏḥḛ̏ḛ̏
t1144y vietnamesegarlictỏito̖ő̖y
pa'tx^o apache (western)wolfba'chopa'txḥo
m3asU russianfleshмя́соmẏasụ
paCk%a%r icelandicbathtubbaðkarpaçkḥār
hE0g55a4 yorubato be beautifulhẹngwàhẹ̰gẇá
tx^5yaa33q chinesewalltxẏḥyaȁq
qa%3a33 vietnamesefallngãqà̄ȁ
E0p1sibl frenchimpossibleimpossibleẹ̰po̖sibl
'aha9v hebrewto loveאָהַב'ahȧv
'en hebrewnothingאין'en
tx5aO' burmesestoneကျောက်txẏaọ'
to%44otx5e33e33 tibetandiamondརྡོ་རྗེtő̄otxẏȅȅ
k6ayak6 inuktitutkayakᖃᔭᖅḳayaḳ
mii33n chineseheavenmiȉn
a9dam hebrewmanאָדָםȧdam
tUya3Cu4dj5i3 burmesejudge (person)တရားသူကြီးtụyàçúdjẏì
iq94t08ubEk1 xhosacultureinkcubekoiq̀ṭ̬ubẹko̖
iqd^08ele xhosacoldingqeleiqḍ̬ḥele
ra4a44a3q chinesesoilráa̋àq
t66ifl arabicchildطفلt̬ifl
hi5nti5r icelandicdoghundurhi̖nti̖r
natah5 apache (western)mescalnadahnataḩ
p%o44o44o3nla3a33ma%3a33y thaifruitผลไม้pḥőőònlàȁmà̄ȁy
na%9wats5 nahuatlsomething having a clear and pleasant soundnāhuatlnā̇watş
ta33nyuA33nkOO33 chinesecell单元格tȁnyuạ̏nkọọ̏
a3x4o apache (western)thank youáhoàẋo
pe33i44tx5i4i44i3qtx^5yaa33q chinesebackground wall背景墙pȅi̋txẏíi̋ìqtxẏḥyaȁq
umqd08uma xhosaoliveumnqumaumqḍ̬uma
ha3dda%4 hausamemorizationhaddā̀hàddá̄
eva9 hebrewhostility/enmity/hatred.איבהevȧ
uk6suk6 inuktitutoil/blubberᐅᖅᓱᖅuḳsuḳ
q5unk6u%d arabicclusterعنقودq̇unḳūd
t4o%kri% hindibasketटोकरीṭōkrī
isiphiig06a zulucape (garment)isíphikaisiphiiɠa
krO%v scottish gaelictreecraobhkrọ̄v
pyou%r icelandicbeaverbjórpyoūr
k93d081nda xhosaunderstandqondak̖ḍ̬o̖nda
t05alGa georgianwaveტალღაt̖alġa
qa4a44y vietnamesedayngàyqáa̋y
s44amG arabicglueصمغs̬amġ
h5mali georgianswordხმალიḩmali
i3iqt^08oosa zulumeatíngcosaìiqṭ̬ḥoosa
zum englishzoomzoomzum
Gei5siG frenchto succeed at somethingréussirġei̖siġ
so44oo4 tibetanto makeབཟོsőoó
k93o%4k93a3ri3 hausaeffortƙṑƙarik̖ó̄k̖àrì
w^0e5nn icelandicangelica (plant)hvönnwh̬e̖nn
ne4ya4Oq burmesesunshineနေရောင်néyáọq
xli5sUl germankeIschlüsselxli̖sụl
m10tG frenchwatch (timepiece)montremo̰̖tġ
10du30 yorubayearodúno̰̖dṵ̀
aqunasuktuk6 inuktitutto huntᐊᖑᓇᓱᒃᑐᖅaqunasuktuḳ
pi%33233 tibetanpaintbrushཔིརpȉ̄ȕ̖
ma5trk danishnutmøtrikma̖trk
pleI englishplayplaypleị
kosnIh5 apache (western)bee/honeygosnihkosnịḩ
tx^5i33i33 tibetanoutside/exteriorཕྱིtxẏḥȉȉ
uuC icelandicmindúðuuç
tx4Ex5tx5 polishhellocześćtẋẹxẏtxẏ
bat0ta japanesegrasshopperばったbat̰ta
p%ainEp%Ol3 koreanpineapple파인애플pḥainẹpḥọḷ
txI4txI4l apache (western)acornchíchʼiltxị́txị́l
harrasta% finnishto be interested inharrastaaharrastā
kUy vietnamesetreecâykụy
e95i5Cna icelandicluckauðnaė̖i̖çna
pa4a44u3 chinesejewelpáa̋ù
nuk6k6aGit inuktitutto stopᓄᖅᑲᕆᑦnuḳḳaġit
cI'pI4q burmesetreeသစ်ပင်cị'pị́q
na3konEtx'I%tI apache (western)cicadanágonechʼiidinàkonẹtx'ị̄tị
'al3l3u tamilto gatherஅள்ளு'aḷḷu
dra5p%U danishdropdråbedra̖pḥụ
ri%ttAmAte5n finnishinsufficientriittämätönrīttạmạte̖n
x5ya33a44q chineseoakxẏyȁa̋q
k%wa33i44 chinesedrainkḥwȁi̋
a5r danishearørea̖r
'd06i4U44 vietnamesea pondđìa'ɗíụ̋
gdj5Ex5 polishsomewheregdzieśgdjẏẹxẏ
xjE0 frenchdogchienxjẹ̰
mat66bax arabickitchenمطبخmat̬bax
Is5t^I3'k%e% apache (western)centeriłdíʼgeeịştḥị̀'kḥē
x4tx4En3x5tx5E polishluck/happinessszczęścieẋtẋẹnẏxẏtxẏẹ
andza georgianmastანძაandza
xEmt^h5vEva georgianaccident/chanceშემთხვევაxẹmtḥḩvẹva
sm3e9x4i5vUt5 russianto mixсмешиватьsmẏėẋi̖vụtẏ
ka4a44no4o44k9 thaigoldกนกkáa̋nóők̰
y%9a5t norwegian (bokmal)meatkjøttyh̬a̖t
mEtsniErEba georgianscienceმეცნიერებაmẹtsniẹrẹba
fspi95h3IvUt5 russianto flashвспыхиватьfspï̖hẏịvụtẏ
ts93I3'I% navajomosquitots̀ị̀'ị̄
kol3kaI tamiltakingகொள்கைkoḷkaị
mUsje5 frenchmistermonsieurmụsje̖
mut4tx5ev3v3andi tamilroseமுட்செவ்வந்திmuṭtxẏeṿṿandi
a0plUG frenchscaleampleura̰plụġ
f3ar4 irish (munster)man (male)fearfẏarĝ
o'I'a3n apache (western)holeoʼiʼáno'ị'àn
al'ard66 arabicearthالأرضal'ard̬
gargari georgianapricotგარგარიgargari
fye%5l icelandicplank/boardfjölfyē̖l
'd06U4U44w vietnameseheadđầu'ɗụ́ụ̋w
t^ye33 chinesepeacefultḥyȅ
almi9kki nahuatlsomething immortalahmicquialmïkki
gUmtx^a% hinditowelगमछाgụmtxḥā
'E9xEh5 hebrewtesticleאשך'ẹ̇xẹḩ
aga9m hebrewlake/poolאגםagȧm
'aat^i3i33t0 thaisunพระอาทิตย์'aatḥìȉt̰
ba9wliq hebrewbowling (the game)באולינגbȧwliq
e4e3ka30na30 yorubaclawèékánnáéèkà̰nà̰
vE3E33 vietnamesedrawvẽvẹ̀ẹ̏
tyA33A44nyi4i44i3qmii33qx5i33q chinesemovie star电影明星tyạ̏ạ̋nyíi̋ìqmiȉqxẏȉq
s44abiyy arabicboyصبيs̬abiyy
sa3 burmeseto eatစားsà
tyA33A44nna4a44u3t4x4u4u44u3tx5i33 chinesecomputer host电脑主机tyạ̏ạ̋nnáa̋ùṭẋúűùtxẏȉ
'akka%l3 tamilelder sisterஅக்காள்'akkāḷ
taktuk inuktitutfogᑕᒃᑐᒃtaktuk
t^e%s5 navajoreedtḥēş
a%wato9mats5 nahuatlacornāhuatomatlāwatȯmatş
me9leh5 hebrewkingמֶלֶךmėleḩ
zas apache (western)snowzaszas
rian thaistudyเรียนrian
ku9Ga0 frenchcurrent (flow)courantku̇ġa̰
perro spanishdogperroperro
s5aas5 welshthe otherllallşaaş
bite9' hebrewto pronounce a wordביטאbitė'
ts93k693ar1 georgiansourceწყაროts̀ḳ̖aro̖
ntEE3n apache (western)manndeeńntẹẹ̀n
r%9U9vEC welshstrange/oddrhyfeddr̊ụ̇vẹç
s5Ipa%3'I3 apache (western)grayłibáá’íşịpà̄'ị̀
a'we9txts5i nahuatldewahhuechtlia'wėtxtşi
la4ru%3ra%4 hausanecessitylàr̃ūr̃ā̀lárù̄rá̄
fIrC icelandica distancefirðfịrç
makuahine hawaiianmothermakuahinemakuahine
mna9ra swahilitowermnaramnȧra
pyA33A44nli33i44tyA33A44n chineseconvenience store便利店pyạ̏ạ̋nlȉi̋tyạ̏ạ̋n
u3u3ugl^08a zuludigging stickū́gxaùùugḷ̬ḥa
tuU44y vietnameseagetuổituụ̋y
s5I4ko4i%4 navajowhite (color)şị́kóí̄
k6ausik6tuk6 inuktitutwetᖃᐅᓯᖅᑐᖅḳausiḳtuḳ
k10k10bG frenchcucumberconcombreko̰̖ko̰̖bġ
pa0se frenchto thinkpenserpa̰se
k99amagywi koreancrow까마귀k̭amagywi
k93ak6a%si nuxalkcrowk'aqaasik̖aḳāsi
sOdj^a%v3 hindisuggestionसुझावsọdjḥāṿ
s99al3 koreanrices̭aḷ
fE9lo englishfellowfellowfẹ̇lo
nuna inuktitutlandᓄᓇnuna
ukukd^08uba xhosadrive/pushukuqhubaukukḍ̬ḥuba
ettxE9sso italianexcesseccessoettxẹ̇sso
j4uwtx5 polishyellowżółćȷ̈uwtxẏ
k3it0te japanesestampきってkẏit̰te
fe33i33t4x4^aa33q chineseextraordinary非常fȅȉṭẋḥaȁq
wa9y2 englishwirewirewȧyu̖
na44a tibetanagena̋a
pE3x apache (western)knifebeshpẹ̀x
pa'aki%ki% hawaiiandifficultpaʻakīkīpa'akīkī
b^a%r hindiburdenभारbḥār
1GdG frenchorder (arrangement)ordreo̖ġdġ
ka3OqgI4q burmeseskyကောင်းကင်kàọqgị́q
tEkk norwegian (bokmal)deck (nautical)dekktẹkk
n13qba4 yorubanumbernọmbanò̖qbá
s5o3k apache (western)fishłógşòk
nuliak6 inuktitutwifeᓄᓕᐊᖅnuliaḳ
x5i33nli4i44i3tx5yA33A44nk%a33q chinesemental health心理健康xẏȉnlíi̋ìtxẏyạ̏ạ̋nkḥȁq
kr4aun4 irish (munster)treecrannkrĝaunĝ
djE40na40 yorubato be farjẹ̀nnàdjẹ̰́ná̰
deI englishdaydaydeị
t4x4u44ukE%33E44k3a44aa4 tibetanto thunderའབྲུག་སྐད་རྒྱགṭẋűukẹ̏̄ẹ̋kẏa̋aá
a4rE4m10 yorubafirst born childàrẹ̀mọárẹ́mo̰̖
taym englishtimetimetaym
ma9ahUr3 scottish gaelicmothermàthairmȧahụrẏ
pli4a44n thaito changeเปลี่ยนplía̋n
rabi%q5 arabicspring (season)ربيعrabīq̇
klay thaifarไกลklay
tx5yee33kwo4o44o3 chineseresult结果txẏyeȅkwóőò
x5ya33a44qp%ii33ts%a33 chineseeraser橡皮擦xẏyȁa̋qpḥiȉtsḥȁ
me%t4t4imaI tamilleadershipமேட்டிமைmēṭṭimaị
savik inuktitutnormal shaped knifeᓴᕕᒃsavik
tx^5I' burmeseto loveချစ်txẏḥị'
'eh5a9d hebrew(Judaism) the Oneness of Godאחד'eḩȧd
dj4vi polishdoordrzwidȷ̈vi
igl08alaba xhosashoulderigxalabaigḷ̬alaba
kywit00urami koreancricket귀뚜라미kywiṱurami
vidj5Etx5 polishto seewidziećvidjẏẹtxẏ
kO33qtswo33o44 chinesework/job工作kọ̏qtswȍő
k93a4ho%3 hausahornƙàhōk̖áhò̄
iqd^08Exo xhosarentingqeshoiqḍ̬ḥẹxo
a5vG frenchworkœuvrea̖vġ
tx5im vietnamesebirdchimtxẏim
mo44ot4x4a33a44 tibetancarམོ་ཊmőoṭẋȁa̋
v3eqga%yam tamilonionவெங்காயம்ṿeqgāyam
fay thaifireไฟfay
zGva georgianseaზღვაzġva
ms1p%li1 georgianworldმსოფლიოmso̖pḥlio̖
x4tutx5Ets polishsheath to hold toolssztuciecẋtutxẏẹts
a%ka9xits5 nahuatlpoolācaxitlākȧxitş
tx^5ii33qk%wa33a44q chinesecircumstances情况txẏḥiȉqkḥwȁa̋q
k93t08ula xhosasingculak̖ṭ̬ula
ts5'e3'kona'a3I3 apache (western)moontłʼéʼgonaʼáítş'è'kona'àị̀
hOnt germandoghundhọnt
k3ay tibetandot/pointཚེགkẏay
vj51n3tx5 polishto take/grabwziąćvjẏo̖nẏtxẏ
d4Umru% hindismall drumडमरूḍụmrū
milq5ak6a arabicspoonملعقةmilq̇aḳa
krie9It englishcreatecreatekriėịt
qgwe9na swahilicrocodilengwenaqgwėna
x4U33qri33i44wu4u44u3h5we33i44 chinesebirthday party生日舞会ẋụ̏qrȉi̋wúűùḩwȅi̋
aja yorubawifeayaaja
v3ix4am tamilpoisonவிஷம்ṿiẋam
ti%445i5i45 tibetandemonབདུདti̖̋̄i̖í̖
h5weh5 welshsixchwechḩweḩ
i5hdessA finnishtogetheryhdessäi̖hdessạ
tx'ah navajoheadweartx'ah
menv3el3l3i tamilcobaltமென்வெள்ளிmenṿeḷḷi
du%d^ hindimilkदूधdūdḥ
garra spanishclawgarragarra
dziri georgianbottomძირიdziri
k%v1lv icelandicvaulthvolfkḥvo̖lv
mada9q5 hebrewscienceמדעmadȧq̇
di%n arabicreligionدينdīn
t05at amharicfingerጣትt̖at
minnan3dj5al tamilemailமின்னஞ்சல்minnanẏdjẏal
ke3305e3305t4x4^o33o44k9 tibetanrare jewel/godདཀོན་མཆོགkḛ̖̏ḛ̖̏ṭẋḥȍők̰
k99a9atx^5i koreancrow까치k̭ȧatxẏḥi
fkruttsE polishsoonwkrótcefkruttsẹ
hhadi%k6a arabicgardenحديقةhhadīḳa
10kl frenchuncleoncleo̰̖kl
tx^5a33a44y thaiyesใช่txẏḥȁa̋y
i3i3iql^08i zuludirtíngxiììiqḷ̬ḥi
s5o%3' navajofishşò̄'
px4Estx4En3 polishspace (area)przestrzeńpẋẹstẋẹnẏ
pronssi finnishbronze (metal)pronssipronssi
t4x4a33u44 chineseomenṭẋȁű
fayr englishfirefirefayr
tx5uU4t0' vietnamesemousechuộttxẏuụ́t̰'
q5alima arabicto knowعلمq̇alima
v3a9lita finnishto choosevalitaṿȧlita
behema9 hebrewbeast/animal (usually domesticated)/livestockבהמהbehemȧ
ts%o33o33wa tibetanlifeའཚོ་བtsḥȍȍwa
akko9ntxo italiandressed upacconcioakkȯntxo
sh5x4anyatx5 polishto botchschrzaniaćsḩẋanyatxẏ
azhara9 hebrewwarningאזהרהazharȧ
abo3a4ru40yi3 yorubasunflowerabóòrùnyíabòárṵ́yì
attxeffa9re italianto biteacceffareattxeffȧre
ko4o44t0 thaiinscriptionกฎkóőt̰
ahava9 hebrewlove/affectionאהבהahavȧ
akkade9re italianto happenaccadéreakkadėre
s5m nuxalkto standlhmşm
parC icelandicedgebarðparç
k3a3a4u hausabeautykyâukẏàáu
ni35i335 vietnamesefemalenữnì̖ȉ̖
k33i%9kats5 nahuatlsongcuīcatlkẇï̄katş
h1144y vietnameseaskhỏiho̖ő̖y
1rmi5r icelandicwormormuro̖rmi̖r
ts93k693ali georgianwaterწყალიts̀ḳ̖ali
uk6ausik6 inuktitutwordᐅᖃᐅᓯᖅuḳausiḳ
mtaza9mo swahiliviewpointmtazamomtazȧmo
k6afas44 arabiccageقفصḳafas̬
y%9Ep norwegian (bokmal)a large stickkjeppyh̬ẹp
cInna icelandicto thinþynnacịnna
ma% thaicomeมาmā
'arul3 tamilgraceஅருள்'aruḷ
ka3a navajocrow cawkàa
man3dj5al3 tamilyellowமஞ்சள்manẏdjẏaḷ
kd^08a xhosaonlyqhakḍ̬ḥa
xIp englishshipshipxịp
r%9isgl welshbark (of tree)rhisglr̊isgl
tu%ga%k6 inuktitutivory tuskᑑᒑᖅtūgāḳ
kUU33n chinesefunnykụụ̏n
'abahu9t hebrewfatherhood/paternityאבהות'abahu̇t
Ixk%I%nh5n apache (western)sonishkiinhnịxkḥị̄nḩn
tx^a%ti% hindichestछातीtxḥātī
naq5i%m arabicblissنعيمnaq̇īm
l5a9n4Uv6 irish (munster)childleanbhlẏȧnĝụvĝ
pI4qlE4 burmeseseaပင်လယ်pị́qlẹ́
prEka icelandica slopebrekkaprẹka
'o44oma33a33 tibetanmilkའོ་མ'őomȁȁ
x4i4i44i3yO33O44q chineseuse使用ẋíi̋ìyọ̏ọ̋q
la3a33n thaimillionล้านlàȁn
ru%3u33 thaiknowรู้rù̄ȕ
'b06UU4n' vietnamesebusybận'ɓụụ́n'
tye9rra spanishlandtierratyėrra
diko9d englishdecodedecodedikȯd
da3Oq burmesepeacockဒေါင်းdàọq
'ul3l3aqgaI tamilpalm (hand)உள்ளங்கை'uḷḷaqgaị
sila inuktitutweatherᓯᓚsila
ko4tx05I4t^a4s5 apache (western)ceremonygochʼitałkótx̖ị́tḥáş
l^0avar welshvocalllafarl̥avar
li5ke norwegian (bokmal)happinesslykkeli̖ke
djih5vi georgiangoatჯიხვიdjiḩvi
mxi9ndi swahiliwinner (one who wins)mshindimxïndi
na%l'E%s5I3 apache (western)duck animalnaalʼeełínāl'ẹ̄şị̀
tx05as5 navajofrogtx̖aş
n1%3133q thaiyounger siblingน้องnò̖̄ȍ̖q
h5ma georgianvoiceხმაḩma
kiaktisimayuk6 inuktitutsweatᑭᐊᒃᑎᓯᒪᔪᖅkiaktisimayuḳ
su%9nnitella finnishto designsuunnitellasū̇nnitella
nan6d4u tamilcrabநண்டுnaṇḍu
fa4a44wqm vietnameseroomphòngfáa̋wqm
hu%lanakuahale hawaiiancitykūlanakauhalehūlanakuahale
tsv5Ito9k russianflowerцвето́кtsvẏịtȯk
bi5tx5 polishto bebyćbi̖txẏ
u3u3ug06udo3o3o4b06a zulufishingúkudôbaùùuɠudòòóɓa
b^a%x4a% hindilanguageभाषाbḥāẋā
tx5a33a44 tibetanironལྕགསtxẏȁa̋
da%w thaistarดาวdāw
hu3d06u3ba%4 hausasermonhuɗubā̀hùɗùbá̄
p%u%33u44t0 thaispeakพูดpḥȕ̄űt̰
erra9re italianto wandererràreerrȧre
Up%sUr hindiofficerअफसरụpḥsụr
kiqak6 inuktituthillᑭᖓᖅkiqaḳ
tx5yo33u44 chineseoldtxẏyȍű
pei%Ca icelandicto askbeiðapeīça
ma2k englishmarkmarkmau̖k
'b06iU44n vietnamesebeachbiển'ɓiụ̋n
p%o33o33lo33o33 tibetanballཔོ་ལོpḥȍȍlȍȍ
p1lla icelandicbun (round bread)bollapo̖lla
p97oa hoaneyeʘoaṗ̂oa
t^u3 apache (western)watertḥù
ft19rEk polishtuesdaywtorekftȯ̖rẹk
gwraig welshwifegwraiggwraig
t^am thaito makeทำtḥam
ah5du9t hebrewunityאחדותaḩdu̇t
waa33ntx^5yuA33n chinesecompletely/fully完全waȁntxẏḥyuạ̏n
pa0 frenchpeacockpaonpa̰
sit englishseatseatsit
h5ayt66 arabicstringخيطḩayt̬
a0 frenchyearan
di% thaigoodดีdī
k93t081k93t08a xhosacleancocak̖ṭ̬o̖k̖ṭ̬a
meIk englishmakemakemeịk
'iyarkaI tamilnatureஇயற்கை'iyarkaị
so0' navajostarso̰'
mE330E330 tibetandrug/medicineསྨནmẹ̰̏ẹ̰̏
de4Iqdj5I4q burmeseyogurtဒိန်ချဉ်déịqdjẏị́q
'akkul3 tamilarmpitஅக்குள்'akkuḷ
tx5ii4' vietnamesesisterchịtxẏií'
ya9'aG hebrewforestיַעַרyȧ'aġ
'b06a%3a33wq5 vietnamesestormbão'ɓà̄ȁwq̇
la5G frenchthemleurla̖ġ
osoma93'ts5i nahuatlmonkeyozomahtliosomà̇'tşi
otto japanesewhoopsおっとotto
sik englishseekseeksik
mtxu9zi swahilisaucemchuzimtxu̇zi
k93t08Ela xhosapleasecelak̖ṭ̬ẹla
tx4w1vyEk polishhumanczłowiektẋwo̖vyẹk
k93t^08ukumisa xhosatouchchukumisak̖ṭ̬ḥukumisa
lii33nyu33u44tx5yA33n chineseshower room淋浴间liȉnyȕűtxẏyạ̏n
hha%t^i% hindielephantहाथीhhātḥī
umbiiz6i zulucelebrationuḿbhidliumbiiẓi
x4i33i44p%ii33ntx5yA33nk%O33O44q chinesevideo surveillance视频监控ẋȉi̋pḥiȉntxẏyạ̏nkḥọ̏ọ̋q
aivik6 inuktitutwalrusᐁᕕᖃaiviḳ
'eI' burmeseto sleepအိပ်'eị'
a4kpa3 yorubascaràpáákpà
ets hebrewtreeעֵץets
zaaw vietnameseknifedaozaaw
kuwl englishcoolcoolkuwl
pakkya9no italiantackypacchianopakkyȧno
t4x4i33ta33u44 chinesetell知道ṭẋȉtȁű
ni5U3k9 vietnamesewaternướcni̖ụ̀k̰
dOsa9yd englishdecidedecidedọsȧyd
jaGdE0 frenchgardenjardinjaġdẹ̰
kahu9na hawaiianmagician/sorcererkahunakahu̇na
plant welshchildplantplant
wa33i44ma33i44yuA33n chinesedelivery man外卖员wȁi̋mȁi̋yuạ̏n
abbaya9re italianto bark (like dog)abbaiàreabbayȧre
tx^5yuA33nx4UU33nkyu33A44nt4x4u33u44 chineseundivided attention全神贯注txẏḥyuạ̏nẋụụ̏nkyȕạ̋nṭẋȕű
'avnEt hebrewsashאבנט'avnẹt
gt08ina xhosakeep/savegcinagṭ̬ina
aGnak6 inuktitutwomanᐊᕐᓇᖅaġnaḳ
p97h5ui hoantailʘxuiṗ̂ḩui
ma3a33le3e33t0 thaiseedเมล็ดmàȁlèȅt̰
za4a44yq vietnameseto reserve fordànhzáa̋yq
1k93eane georgianoceanოკეანეo̖k̖eane
akka9do italianakkadianaccadoakkȧdo
kE%33E44 tibetanlanguage/speechསྐདkẹ̏̄ẹ̋
yi33pU4U44U3nt4x4U33U44qtx5i33q chineseserious一本正经yȉpụ́ụ̋ụ̀nṭẋụ̏ụ̋qtxẏȉq
k93t08iqa xhosathinkcingak̖ṭ̬iqa
umkhEq94t08E xhosaiceumkhenkceumkhẹq̀ṭ̬ẹ
p%i%445i5i45me%33e44 tibetanwomanབུད་མེདpḥi̖̋̄i̖í̖mȅ̄e̋
ye4 burmesewaterရေyé
paGfa05 frenchperfumeparfumpaġfa̰̖
wehewehe hawaiianto explainwehewehewehewehe
p93Ep93Ela georgianbutterflyპეპელაp̀ẹp̀ẹla
pUn3Ima9t5 russianto comprehendпониматьpụnẏịmȧtẏ
Ol6Otx4x4a9t5 russianto improveулучша́тьọlĝọtẋẋȧtẏ
g^0d^08ih5a xhosadoctorgqirhagh̬ḍ̬ḥiḩa
fOyl danishbirdfuglfọyl
ts5'o3k'a4' apache (western)shaft of arrowtlʼókʼaʼtş'òk'á'
yau33k%O33O44qtx^5i33i44 chineseremote control遥控器yaȕkḥọ̏ọ̋qtxẏḥȉi̋
t4ikUt4 hinditicketटिकटṭikụṭ
fyA%re norwegian (bokmal)low tidefjærefyạ̄re
bOli9v englishbelievebelievebọlïv
i3i3it08aala3a zulusideī́caláììiṭ̬aalàa
kOntrA9st englishcontrastcontrastkọntrạ̇st
t^i5i445 vietnamesetrythửtḥi̖i̖̋
bo2d englishboardboardbou̖d
s51sd welshtailllostşo̖sd
'd06aaa4' vietnamesea bulletđạn'ɗaaá'
mka9nda swahilibeltmkandamkȧnda
'b06iit0 vietnamesebit (computing)bit'ɓiit̰
i3isiis5a3a zuluclusterísihláìisiişàa
masso9ne italianfree masonmassonemassȯne
fspan3alE polishgreatwspanialefspanẏalẹ
p%a koreanonionpḥa
preitt icelandicwidthbreiddpreitt
1na5G frenchhonorhonneuro̖na̖ġ
iql^08amisEkilE xhosaurgentingxamisekileiqḷ̬ḥamisẹkilẹ
E%blU danishappleæbleẹ̄blụ
xangrdzliv1ba georgiancontinuanceხანგრძლივობაxangrdzlivo̖ba
yIya%0 apache (western)eatyiyąąyịyā̰
k%a33a33qpa33a33 tibetanhouseཁང་པkḥȁȁqpȁȁ
djo%s5E3 apache (western)balljoołédjōşẹ̀
tO4O44O3q chineseto understandtọ́ọ̋ọ̀q
ba4ta4 yorubashoebàtàbátá
mnixvnEl1ba georgiansignificanceმნიშვნელობაmnixvnẹlo̖ba
sart05k693Eli georgianbeltსარტყელიsart̖ḳ̖ẹli
q5us44fu%r arabicsparrow (bird)عصفورq̇us̬fūr
tx5UUy vietnameseplaychơitxẏụụy
a%skats5 nahuatlantazcatlāskatş
iqt^08a xhosagrassingcaiqṭ̬ḥa
maC66alla arabicumbrellaمظلةmaç̂alla
ig^0t^08isa xhosaartistigcisaigh̬ṭ̬ḥisa
ndu9gu swahilirelativendugundu̇gu
r%9Edi5n welshfernsrhedynr̊ẹdi̖n
arak93i georgianfableარაკიarak̖i
kol3v3anaI tamilborrowingகொள்வனைkoḷṿanaị
ukuqd08amlEza xhosaintersectukunqamlezaukuqḍ̬amlẹza
blUd englishbloodbloodblụd
tI%3k93o0x navajoyeasttị̀̄k̖o̰x
fE3 yorubato desirefẹ́fẹ̀
u9lvi5r icelandica wolfúlfuru̇lvi̖r
t4x4a44a tibetansoundསྒྲṭẋa̋a
zE3E33q5 vietnameselumpydẽzẹ̀ẹ̏q̇
k%a%33a44w thairiceข้าวkḥȁ̄a̋w
mi3 burmesefireမီးmì
da3imo4n hausadiamonddaimòndàimón
t4x4^i44i tibetanto write/drawའབྲིṭẋḥi̋i
mifta%hh arabickeyمفتاحmiftāhh
fi5kl icelandicbirdfuglfi̖kl
s5I3kai apache (western)whitełigaişị̀kai
tod4n6an tamilvolunteerதொண்டன்toḍṇan
kwE0 frenchwedgecoinkwẹ̰
ama3 navajomotheramà
iq94l08at^aq94l08at^a xhosacomplex/complicatedinkxathankxathaiq̀ḷ̬atḥaq̀ḷ̬atḥa
blO2 englishblurblurblọu̖
abb1rru%sU norwegian (bokmal)a perch fish trapabborruseabbo̖rrūsụ
ka4a44y thaichickenไก่káa̋y
be9Igel hebrewbagelבייגלbėịgel
gbogbo yorubaall/everythinggbogbogbogbo
ts93Elits93adi georgianyearწელიწადიts̀ẹlits̀adi
'as44far arabicyellowأصفر'as̬far
s44awifa arabicto produce woolصوفs̬awifa
x4o4o44u3mUU33nyuA33n chinesegoalkeeper守门员ẋóőùmụụ̏nyuạ̏n
nda9ma swahilicalfndamandȧma
'b06iU44w vietnamesetable of databiểu'ɓiụ̋w
nUgrUmUj4da9t5 russianto pile upнагромождатьnụgrụmụȷ̈dȧtẏ
UrpUn6 hindiofferingअर्पणụrpụṇ
isig^0t^08awu xhosaspiderisigcawuisigh̬ṭ̬ḥawu
ik693o georgianto beიყოiḳ̖o
mhe9qga swahiliancestormhengamhėqga
tikik6 inuktitutfingerᑎᑭᖅtikiḳ
x4ii33tx5yA33n chinesemoment时间ẋiȉtxẏyạ̏n
tan6n6i%r tamilwaterதண்ணீர்taṇṇīr
h5wo4o44o3t4x4^O33si33tx5i33 chinesetrain driver火车司机ḩwóőòṭẋḥọ̏sȉtxẏȉ
so33o33pa33a33 tibetana scoutསོ་པsȍȍpȁȁ
Gura%b arabiccrowغرابġurāb
t^yA33n chinesedaytḥyạ̏n
t4x4^waa33q chinesebedṭẋḥwaȁq
tsi33i33tsi33i33 tibetanmouse/ratཙི་ཙིtsȉȉtsȉȉ
ma33a33qt4x4e%335e445 tibetancommon folkདམངས་ཁྲོདmȁȁqṭẋȅ̖̄e̖̋
hil englishhealhealhil
ts593ox apache (western)plantstłʼohtş̀ox
Ub^Ine%tri% hindiactressअभिनेत्रीụbḥịnētrī
ei%mi5r icelandicsteam/vaporeimureīmi̖r
It^'ox apache (western)nestitʼohịtḥ'ox
h5att66a arabicluckخطḩatt̬a
p%e%p%r5a% hindilungफेफड़ाpḥēpḥṛā
alE4 yorubalandalẹ̀alẹ́
isikl^08Enk93l08E xhosasevenisixhenxeisikḷ̬ḥẹnk̖ḷ̬ẹ
cre5i5qk icelandiccrowdþröngcre̖i̖qk
sE90f1ni frenchsymphonysymphoniesẹ̰̇fo̖ni
kt^08itha xhosaspendchithakṭ̬ḥitha
x5i44iq tibetanfieldཞིངxẏi̋iq
ma0to frenchcoatmanteauma̰to
zv5er3 russiananimalзверьzvẏerẏ
hos5tx'I3'I3 navajonettlehoştx'ị̀'ị̀
r%9ei%Ci5r icelandicnesthreiðurr̊eīçi̖r
nk%Ekox4En'a30a30ko apache (western)calmnkegohenʼą́ą́gonkḥẹkoẋẹn'à̰à̰ko
te4Iq burmesecloudတိမ်téịq
kt^08aza xhosacombchazakṭ̬ḥaza
na%rka%li tamilchairநாற்காலிnārkāli
txokola%ts5 nahuatlchocolatechocolātltxokolātş
k6awiya arabicto be strong/powerfulقويḳawiya
dzili georgiansleepძილიdzili
ha4wa3ini4ya%3 hausachameleonhàwainìyāháwàiníyà̄
bIna%3' navajoacornbịnà̄'
r%9af welshroperhaffr̊af
d66awwa'a arabicto illuminateضوأd̬awwa'a
tra%5yGi5r icelandicghostdraugurtrā̖yġi̖r
tutn icelandicdown feathersdúnntutn
y%9u%lU norwegian (bokmal)a dresskjoleyh̬ūlụ
s5ij navajourineşij
x5i440i0i40 tibetanimageབཞིནxẏḭ̋ḭḭ́
para9ddjo italianneighborhoodparaggiparȧddjo
yi44itsi33i44 tibetansoapཡི་ཙིyi̋itsȉi̋
t^a33a33q tibetanflatlandsཐངtḥȁȁq
k%a33i44 chineseto desirekḥȁi̋
se5vn norwegian (bokmal)sleep (state)søvnse̖vn
tse%3h navajoelktsè̄h
tx^5you33 chinesespeartxẏḥyoȕ
hI4s5wo%3j apache (western)canyonhilwozhhị́şwò̄j
r%9uuCi5r icelandicscabhrúðurr̊uuçi̖r
a%g^a%t hindishockआघातāgḥāt
x5ya4a44a3q chineseto thinkxẏyáa̋àq
eGi5psy10 frencheruptionéruptioneġi̖psyo̰̖
k93i3ssa%4 hausastoryƙissā̀k̖ìssá̄
i3i3i4b06i3i3i4zo zulunameîbîzoììíɓììízo
ei%Ci5r icelandicoatheiðureīçi̖r
x5yOO33q chinesebearxẏyọọ̏q
tx^Utri% hindiumbrellaछतरीtxḥụtrī
y%9i5sU norwegian (bokmal)to kisskysseyh̬i̖sụ
ta33a33msaq tibetangood newsགཏམ་བཟངtȁȁmsaq
jirap%i georgiangiraffeჟირაფიjirapḥi
C66ami'a arabicto thirstظمئç̂ami'a
mid66rab arabicpaddleمضربmid̬rab
d6a9d5i% irish (munster)daddy (childish)daidídĝȧdẏī
14r14 yorubawordọ̀rọ̀ó̖ró̖
to44oqt4x4e tibetandemon/ghostགདོན་འདྲེtőoqṭẋe
skoppya9re italianto burstscoppiàreskoppyȧre
kyI9Cya icelandicgoddessgyðjakyïçya
kwa%4d06o%3 hausafrogkwā̀ɗōkwá̄ɗò̄
p%rtxh5ili georgianclawფრჩხილიpḥrtxḩili
t^13133qfa3a33 thaiskyท้องฟ้าtḥò̖ȍ̖qfàȁ
e5sd^0 danisheastøste̖sdh̬
f4o%gUr3 irish (munster)to proclaimfógairfĝōgụrẏ
kal englishcallcallkal
nI3s5tx05I4 navajoair/breezenị̀ştx̖ị́
nU33U33mx5i33i44 tibetanweather/climateགནམ་གཤིསnụ̏ụ̏mxẏȉi̋
djgup%uri georgianpertaining to teamჯგუფურიdjgupḥuri
xe%x4 hindiresidueशेषxēẋ
namdvili georgianrealნამდვილიnamdvili
o30'a%3 apache (western)eveningǫ́ʼááò̰'à̄
ts5'o%3s5 navajorope (chord)tş'ò̄ş
Ob5Ij4da9t5 russianto persuadeубеждатьọbẏịȷ̈dȧtẏ
Gamura georgianbatღამურაġamura
me4e44i3tx5ya4a44a3x4i33 chinesemanicurist美甲师mée̋ìtxẏyáa̋àẋȉ
pun6 tamilsoreபுண்puṇ
p%i44i44i3w thaiskinผิวpḥi̋i̋ìw
q5ana9n hebrewa cloudענןq̇anȧn
sah5Elmts93ip%1 georgianstate/kingdomსახელმწიფოsaḩẹlmts̀ipḥo̖
ma0k frenchlackmanquema̰k
h5ata9h5 hebrewcutחֲתָךְḩatȧḩ
iqt^08aphEphE xhosaprofessionalingcaphepheiqṭ̬ḥaphẹphẹ
e%95i5Ca%iUI icelandicweatlhauðæfiē̖̇i̖çāiụị
'etsba9q5 hebrew(anatomy) fingerאצבע'etsbȧq̇
'b06aa3w vietnameseleopardbáo'ɓaàw
qd08abile xhosararenqabileqḍ̬abile
wOd englishwouldwouldwọd
ah5a9z hebrewto holdאחזaḩȧz
na33a33m tibetanskyགནམnȁȁm
h5ardji georgianexpenseხარჯიḩardji
mba9be swahiliherombabembȧbe
ats593a%3h navajobottomatş̀à̄h
t^k%vEn georgianyouთქვენtḥkḥvẹn
bUse%95k norwegian (bokmal)a visitbesøkbụsē̖̇k
h5a9ya hebrewanimalחַיָּהḩȧya
yi%445i5 tibetanplace/areaཡུལyi̖̋̄i̖
i3iqd08hhuumbi zuluheapíngqumbiìiqḍ̬hhuumbi
cye%5l icelandicraspþjölcyē̖l
'b06114' vietnamesebugbọ'ɓo̖ó̖'
tsa georgianskyცაtsa
p10 frenchbridgepontpo̰̖
2e9IvOn englishravenravenu̖ėịvọn
g55addUnn3a amharicfriendጓደኛgẇaddụnnẏa
kowa0h5 apache (western)homegowąhkowa̰ḩ
kaxits5 nahuatlbowlcaxitlkaxitş
kri5lyo russianwingкрыло́kri̖lyo
ts93ut^i georgianminuteწუთიts̀utḥi
x5ii33q chineseshapexẏiȉq
w1Gt germanwordwortwo̖ġt
ne4ka3Oq burmeseto be wellနေကောင်nékàọq
bre%5 norwegian (bokmal)breadbrødbrē̖
j4e44e tibetansingleརེȷ̈e̋e
bUt05a9t05is amharicsweet potatoበጣጢስbụt̖ȧt̖is
qge swahiliscorpionngeqge
Gus44n arabicbranch (of a tree)غصنġus̬n
hhayawa%n arabicanimalحيوانhhayawān
i3i3i4t08i3i3it08i zuluearringîcíciììíṭ̬ììiṭ̬i
sEn3a5G frenchlordseigneursẹnẏa̖ġ
tupa%0yu3 apache (western)riverbanktubąąyútupā̰yù
t00aq koreanearthṱaq
pu% thaicrabปูpū
sa%3a33 vietnamesevillagesà̄ȁ
txi%k33a'ts5i nahuatlbarn owlchīcuahtlitxīkẇa'tşi
tIs5 apache (western)blooddiłtịş
ka33i33 chineseboundarykȁȉ
aka%0zIz navajosleeve (of garment)akā̰zịz
g^0l^081tha xhosarepelgxothagh̬ḷ̬ḥo̖tha
sa%d^na% hindimeditationसाधनाsādḥnā
saku inuktituthead of harpoonᓴᑯsaku
k3E%44Ej4U33U44p9 tibetanroyal lineageརྒྱལ་རབསkẏẹ̋̄ẹȷ̈ụ̏ụ̋p̃
x5ya33u chinesenightxẏyȁu
t1 danishtoeto̖
cyou%C icelandica nationþjóðcyoūç
wa4lk93i3ya%3 hausalightningwàlƙiyāwálk̖ìyà̄
nE4za' burmeseboundaryနယ်စပ်nẹ́za'
i3i3inz6u zuluhouseíndluììinẓu
h5E georgiantreeხეḩẹ
pun6iyam tamilvirtueபுண்ணியம்puṇiyam
pisan6d4am tamilstomachபிசண்டம்pisaṇḍam
raGi%f arabicloafرغيفraġīf
ka33u33su33u44kO33qlu33u44 chinesehighway高速公路kȁȕsȕűkọ̏qlȕű
'onpadu tamilnineஒன்பது'onpadu
s3t5ImOl5i9rUvUt5 russianto stimulateстимулироватьsẏtẏịmọlẏïrụvụtẏ
g55a3ggo4 hausapaternal auntgwaggògẇàggó
k93at05a georgiancatკატაk̖at̖a
'd06114t0' vietnamesea sproutđọt'ɗo̖ó̖t̰'
kal3l3am tamilstealthகள்ளம்kaḷḷam
k%i3i33t0 thaithinkคิดkḥìȉt̰
pi%r5%i% hindigenerationपीढ़ीpīṛḥī
tyA33A44nx5yA33A44nka4a44a3n chinesetelephone pole电线杆tyạ̏ạ̋nxẏyạ̏ạ̋nkáa̋àn
sUfI9stUkeIdId englishsophisticatedsophisticatedsụfïstụkeịdịd
k93l08olEla xhosaforgivexolelak̖ḷ̬olẹla
te%l3 tamilscorpionதேள்tēḷ
bla0 frenchwhiteblancbla̰
na%4ye%3' navajomonster/foreign godná̄yè̄'
k6amuti%k inuktitutsledᖃᒧᑏᒃḳamutīk
kh5o40' navajofirekḩó̰'
k93a3sa%3 hausasoilƙasāk̖àsà̄
da4k93i%3k93a%4 hausasecond (unit of time)dàƙīƙā̀dák̖ì̄k̖á̄
mazraq5a arabicfarmمزرعةmazraq̇a
r3it0torO japaneselitreリットルrẏit̰torọ
se33e33q tibetanlionསེངsȅȅq
ts%E3 navajorock/stonetsḥẹ̀
'an vietnameseeatăn'an
avveni9re italianto occuravvenìreavvenïre
ap99a koreanfather아빠ap̌a
s44ahhra%' arabicdesertصحراءs̬ahhrā'
t^a4Iq burmeseto sitထိုင်tḥáịq
tah5a apache (western)hurrydahataḩa
tu%ga%lik inuktitutnarwhalᑑᒑᓕᒃtūgālik
O9Urk scottish gaelichornadharcọ̇ụrk
l6a%h5 irish (munster)pleasant/sweetláchlĝāḩ
p%eqgywin koreanpenguin펭귄pḥeqgywin
a4i4bi4ki3ta4 yorubacarelessnessàìbìkítàáíbíkìtá
bayma%3a33y thaileafใบไม้baymà̄ȁy
p97'a3a taato burnʘ'áaṗ̂'àa
i3i3it^08iib06i3i zululakeī́chibíììiṭ̬ḥiiɓìi
passa9re italianto passpassàrepassȧre
pyI4qn3a4cI4qs%u0 burmesescholarshipပညာသင်ဆုpyị́qnẏácị́qsḥṵ
tIGC icelandicvirtuedyggðtịġç
s44aqr arabicfalconصقرs̬aqr
li35U33 vietnamesetoungelưỡilì̖ụ̏
iglu inuktituthouseᐃᒡᓗiglu
t4x4o4o44u3kyu33A33ntx5ye33 chineseelbow joint肘关节ṭẋóőùkyȕạ̏ntxẏyȅ
tx05i5s amharicsmokeጭስtx̖i̖s
pyatla icelandicbellbjallapyatla
ku3u33 vietnameseoldkùȕ
cI'ci3 burmesefruitသစ်သီးcị'cì
agba3ra yorubapoweragbáraagbàra
ko9yo%ts5 nahuatlcoyotecoyōtlkȯyōtş
Gari%b arabicstrangerغريبġarīb
tsIs5 apache (western)mountaindziłtsịş
ndEg06E swahilibirdndegendẹɠẹ
kO33qtswo33o44pya4a44u3 chineseworksheet工作表kọ̏qtswȍőpyáa̋ù
ah519t hebrewsisterאחותaḩȯ̖t
a%ma9aits5 nahuatlestuaryāmāitlāmȧaitş
sUkGE frenchsecretsecretsụkġẹ
ye9led hebrewchildיֶלֶדyėled
d10k frenchthereforedoncdo̰̖k
hvost russiantailхвостhvost
kra4a44ti4i44k9 thaiwater jugกระติกkráa̋tíi̋k̰
UhrUn3A9t5 russianto guardохраня́тьụhrụnẏạ̇tẏ
ki45U44y vietnameselaughtcườikí̖ụ̋y
to33o44nma%3a33y thaitreeต้นไม้tȍőnmà̄ȁy
pr3Igl6Ux4a9t5 russianto inviteприглаша́тьprẏịglĝụẋȧtẏ
k1%33144nhi44i44i3n thaistoneก้อนหินkȍ̖̄ő̖nhi̋i̋ìn
'ix hebrewman/adult male human being.איש'ix
mi%44i44i3 thaibearหมีmi̋̄i̋ì
kUm3In3t5i9rUvUt5 russianto commentкомментироватьkụmẏịnẏtẏïrụvụtẏ
i3i4hho3olo zuluhallîhhóloìíhhòolo
p%u%k%a44a44a3w thaimountainภูเขาpḥūkḥa̋a̋àw
vzdi5hat5 russianto sighвздыхатьvzdi̖hatẏ
tsE4n%9txo3' apache (western)bouldertsénchóʼtsẹ́n̊txò'
la%3a33y vietnameseinterestlãilà̄ȁy
sol englishsoulsoulsol
we33i44x4U33qmyAA33ntx^5yA33n chinesetampon卫生棉签wȅi̋ẋụ̏qmyạạ̏ntxẏḥyạ̏n
s3em3U russianseedсе́мяsẏemẏụ
p97a4a taachildʘàaṗ̂áa
i3i3is5aas5a zulubranch (of a tree)ī́hlahlaììişaaşa
i3i3i4du3u3ub06e zuluzebraîdúbeììídùùuɓe
ka33u33lou33ta33a44x4a33a44 chinesehigh-rise building高楼大厦kȁȕloȕtȁa̋ẋȁa̋
t4x4i330i330 tibetancloudསྤྲིནṭẋḭ̏ḭ̏
nuu3y vietnamesemountainnúinuùy
y%9e%5lU norwegian (bokmal)to coolkjøleyh̬ē̖lụ
k%a%44a44a3w thaiwhiteขาวkḥa̋̄a̋àw
sh5vadash5va georgianmiscellaneaსხვადასხვაsḩvadasḩva
ts%i33i44 tibetanword/phraseཚིགtsḥȉi̋
ka9llido italianshrewdcallidokȧllido
koj4U russianskinко́жаkoȷ̈ụ
fOl frenchcrowdfoulefọl
pU33U44n chinesedustpụ̏ụ̋n
'a4kwa%4ti4 hausaboxàkwā̀tì'ákwá̄tí
y%9EmpU norwegian (bokmal)a giantkjempeyh̬ẹmpụ
E4bi3 yorubagiving childbirthẹ̀bíẹ́bì
l^0e%ti%gar welshhospitablelletygarl̥ētīgar
atm1sfEGa hebrewatmosphereאטמוספירהatmo̖sfẹġa
t^e%3h navajovalleytḥè̄h
Ur5t^a%t hindimeaningअर्थातụṛtḥāt
k%a3a33rO3O33ha4a44 thaihomeคฤหkḥàȁrọ̀ọ̏háa̋
pi4i44i3q chineseto grasppíi̋ìq
yo%3sn apache (western)godyóósnyò̄sn
pr3IdOsma9tr3IvUt5 russianto foreseeпредусматриватьprẏịdọsmȧtrẏịvụtẏ
ko44o tibetanheadམགོkőo
kInt germanchildkindkịnt
'b06aa4wkp9' vietnamesebundlebọc'ɓaáwkp̃'
rUssmatr3e9t5 russianto examineрассмотре́тьrụssmatrẏėtẏ
ci9iCiqk icelandictranslationþýðingcïiçiqk
gb1gbE3 yorubato receive an injurygbọgbẹ́gbo̖gbẹ̀
aggak inuktituthandᐊᒡᒐᒃaggak
ya%4a44k9 thaito wantอยากyá̄a̋k̰
p%E%44E tibetanwoolབལpḥẹ̋̄ẹ
v1lka0 frenchvolcanovolcanvo̖lka̰
nal5tx00ya koreandate날짜nalẏtx̥ya
hu4rri3yya%4 hausafreedom/libertyhùr̃r̃iyyā̀húrrìyyá̄
E'Ilza% apache (western)pictureeʼilzaaẹ'ịlzā
mpa3 apache (western)coyotembámpà
'urugo%l3 tamilhappeningஉறுகோள்'urugōḷ
mra9di swahiliprojectmradimrȧdi
yi33ma33u44tx5yA33n chinesecloakroom衣帽间yȉmȁűtxẏyạ̏n
ta3Oqba4q burmeseto apologizeတောင်းပန်tàọqbáq
OvUj4a9t5 russianto respectуважатьọvụȷ̈ȧtẏ
k93l08akEka xhosabusyxakekak̖ḷ̬akẹka
ta44a tibetansign/signalབརྡta̋a
dzaxx5i japanesemagazineざっしdzaxxẏi
'ok%a%0x4I3 apache (western)prayerʼokąąhí'okḥā̰ẋị̀
'aveda9 hebrewa lossאבדה'avedȧ
a%moxts5i nahuatlbookamoxtliāmoxtşi
n113y vietnamesespeaknóino̖ò̖y
sO33a44 thaishirtเสื้อsọ̏a̋
odju3 yorubaeyeojúodjù
txrdil1Et^i georgiannorthჩრდილოეთიtxrdilo̖ẹtḥi
ts593I3zI3 navajogoattş̀ị̀zị̀
h5x41u0wx4tx4 polishbeetlechrząszczḩẋo̖ṵwẋtẋ
q5aqrab arabicscorpionعقربq̇aqrab
hi5st norwegian (bokmal)coast (shoreline)kysthi̖st
putta%n6d4u tamilnew yearபுத்தாண்டுputtāṇḍu
he%3s5 navajopackagehè̄ş
y%9E9nnU norwegian (bokmal)to knowkjenneyh̬ẹ̇nnụ
fE4 yorubato be successful/prosperousfẹ̀fẹ́
'b06a%4a44n vietnamesetablebàn'ɓá̄a̋n
s99yiat0 koreanseed씨앗s̭yiat̰
ga3gga%3fa%3 hausabateleur eaglegaggāfāgàggà̄fà̄
b1n thaiballบอลbo̖n
k93a4nk93a3ne%4 hausasmallƙànƙanḕk̖ánk̖àné̄
IyIkE3 apache (western)seediyigéʼịyịkẹ̀
h5aa33qpa33nx5i33i44nx5i33 chineseflight information航班信息ḩaȁqpȁnxẏȉi̋nxẏȉ
pal3l3atta%kku tamilvalleyபள்ளத்தாக்குpaḷḷattākku
fa33qx4i33i44 chinesepath/plan方式fȁqẋȉi̋
kurssi finnishcourse/classkurssikurssi
abi4yE3 yorubabirdabìyẹ́abíyẹ̀
k6ak6kak6 inuktitutmountainᖃᖅᑲᖅḳaḳkaḳ
l^0i5uh5 welshsnowdrift/snow dustlluwchl̥i̖uḩ
novEllo italiannewnovellonovẹllo
elo9a hebrewA god.אלוהelȯa
k%wa33a44qtx^5yuA33nx4we4e44i3 chinesemineral water矿泉水kḥwȁa̋qtxẏḥyuạ̏nẋwée̋ì
guk93d08ula xhosaturnguqulaguk̖ḍ̬ula
na3xto3I3 navajolynxnàxtòị̀
t^u33u33k9 tibetanattitudeཐུགསtḥȕȕk̰
Gavi frenchdelightedraviġavi
maremma italiana marshy coastal plainmaremmamaremma
tx^5u33a44 thaitimeชั่วtxẏḥȕa̋
baOm germantreebaumbaọm
ho%h5 germanhighhochhōḩ
tx5ya33u chinesereligiontxẏyȁu
'il koreanone'il
k93ak93ali georgianwalnutკაკალიk̖ak̖ali
I%0'a0'I% navajomagpieị̰̄'a̰'ị̄
tx5an thaimoonพระจันทร์txẏan
ha'ts5i nahuatlfathertahtliha'tşi
t^a3a33t0sa4a44na3a33kha3a33ti4i44' thaiattitudeทัศนคติtḥàȁt̰sáa̋nàȁkhàȁtíi̋'
isikd^08am1 xhosafruitisiqhamoisikḍ̬ḥamo̖
A9ksEs englishaccessaccessạ̇ksẹs
t66a%bak6 arabiclarge brick/tileطابقt̬ābaḳ
m3Itx5ta9t5 russianto dreamмечтатьmẏịtxẏtȧtẏ
la%44a44a3n thainiece/nephewหลานla̋̄a̋àn
tx5E4E44w vietnameseoarchèotxẏẹ́ẹ̋w
t^ok99i koreanrabbit토끼tḥok̭i
tx5E4E44 vietnameseteachètxẏẹ́ẹ̋
j4i44i tibetanmountainརིȷ̈i̋i
nap93iri georgianshoreნაპირიnap̀iri
la44am tibetanpathལམla̋am
plussa icelandicblouseblússaplussa
na33a33 tibetannoseསྣnȁȁ
kwa%a4t0' vietnamesefanquạtkwāát̰'
xa%k%a% hindibranchशाखाxākḥā
b10b10 frenchsweet/candybonbonbo̰̖bo̰̖
sI4k apache (western)scarsigsị́k
'ila%hiyy arabicdivineإلهي'ilāhiyy
auyuittuk6 inuktitutpermafrostᐊᐅᔪᐃᑦᑐᖅauyuittuḳ
m4a%hUr3 irish (munster)mothermáthairmĝāhụrẏ
tsik693vi georgiansquirrelციყვიtsiḳ̖vi
a9Goh5 hebrewlongאָרֹךְȧġoḩ
tx^5a44amtse33e44 tibetancompassionབྱམས་བརྩེtxẏḥa̋amtsȅe̋
naa4q' vietnameseheavynặngnaáq'
k6uyannami%k inuktitutthank youᖁᔭᓐᓇᒦᒃḳuyannamīk
mi5rtx05a amharicchoice/optionምርጫmi̖rtx̖a
amme9ttere italianto admitamméttereammėttere
s10 frenchsoundsonso̰̖
tul englishtooltooltul
kAt englishcatcatkạt
gra5nnt norwegian (bokmal)greengrøntgra̖nnt
ta0 frenchtimetempsta̰
torre spanishtowertorretorre
fyACi5r icelandicfeatherfjöðurfyạçi̖r
p99op99o koreankiss뽀뽀p̌op̌o
kotx5u koreanpepper고추kotxẏu
emuna9 hebrewfaithאמונהemunȧ
ya33n chinesecorrectyȁn
k93d08inis1 xhosatruthqinisok̖ḍ̬iniso̖
Utm3Itx5A9t45 russianto markотмечатьụtmẏịtxẏạ̇ṭẏ
d06i3go%4 hausaa dropɗigṑɗìgó̄
a%Catl icelandicnobilityaðallāçatl
isa3a3anz6a zuluhandisándlaisààanẓa
y%9Emi% norwegian (bokmal)chemistrykjemiyh̬ẹmī
p97u0 hoanoneʘ̃ũṗ̂ṵ
fa33x4U33q chinesehappen发生fȁẋụ̏q
tx5113 vietnamesedogchótxẏo̖ò̖
ka%kE3 apache (western)crowgaagékākẹ̀
iql08ina xhosamintinxinaiqḷ̬ina
i3i3i4t08e3e3eb06o zuluplan of action or methodîcéboììíṭ̬èèeɓo
h5axpItI3 apache (western)quailhashbidíḩaxpịtị̀
txIt4t4^i% hindiletterचिट्ठीtxịṭṭḥī
Ga apache (western)foxghaġa
l13133 thaito copyล้อlò̖ȍ̖
tx^5a4a44nu44a3n thaicorridorฉนวนtxẏḥáa̋nűàn
k%a4a44w thaikneeเข่าkḥáa̋w
k93l08ElEla xhosatellxelelak̖ḷ̬ẹlẹla
tsn1bili georgiandistinguishedცნობილიtsno̖bili
i9n3Ult6o%r3 irish (munster)engineerinnealtóirïnẏụltĝōrẏ
kozlI%0yE apache (western)birthplacegozlįįyekozlị̰̄yẹ
mg19mbea swahilicandidatemgombeamgȯ̖mbea
k%wa33q chinesebasketkḥwȁq
j1l1 georgianraspberryჟოლოjo̖lo̖
x5ya4a44u3 chinesedawnxẏyáa̋ù
ka33a33j4a33a33 tibetansugarཀ་རkȁȁȷ̈ȁȁ
flaIx germanfleshfleischflaịx
ti95dj5En3 polishweektydzieńtï̖djẏẹnẏ
t^a3ts5'IId navajoalgaetḥàtş'ịịd
qi%335i335 tibetansweatརྔུལqȉ̖̄ȉ̖
la3zza%4 hausagood flavorlazzā̀làzzá̄
lye9nUv scottish gaelicchildleanabhlyėnụv
martsh5Ena georgianleftმარცხენაmartsḩẹna
p97go4o taacaterpillarʘgòõṗ̂góo
q5as44aba arabicto twist/wrap aroundعصبq̇as̬aba
ka33u33t4x4^UU33qpU4U44U3n chinesehigh cost高成本kȁȕṭẋḥụụ̏qpụ́ụ̋ụ̀n
djanna arabicparadiseجنةdjanna
te5k icelandicpooldökkte̖k
'p97nuu hoanheadʔʘnũ'ṗ̂nuu
na44aa4 tibetanforestནགསna̋aá
dAnts englishdancedancedạnts
tO33O44qh5wU33U44p%yA33A44n chinesecartoon动画片tọ̏ọ̋qḩwụ̏ụ̋pḥyạ̏ạ̋n
weIv englishwavewaveweịv
tGi5k frenchtechniquetructġi̖k
brdz1la georgianbattleბრძოლაbrdzo̖la
g1g1 georgiangirlგოგოgo̖go̖
j4EmyEx5ln3i9tx4i5 polishartisansrzemieślniczyȷ̈ẹmyẹxẏlnẏïtẋi̖
cE9hkyiqk icelandicknowledgeþekkingcẹ̇hkyiqk
t^a9adz3o koreanostrich타조tḥȧadzẏo
su4u44k9 thaihappyสุขsúűk̰
to%n6d4u tamilto digதோண்டுtōṇḍu
Guj frenchredrougeġuj
Ent1m1l19gya hebrewentomologyאנטומולוגיהẹnto̖mo̖lȯ̖gya
i%5bUn germanto practiceübenī̖bụn
tx5yA33A44nx4U33ntx5ya33ulyA33A44n chinesefitness coach健身教练txẏyạ̏ạ̋nẋụ̏ntxẏyȁulyạ̏ạ̋n
mi%5dA finnishto sellmyydämī̖dạ
to33o33 tibetanfoodལྟོtȍȍ
h5a33u33 chinesesoundḩȁȕ
x5yA33A44nx5ya33a44q chinesephenomenon现象xẏyạ̏ạ̋nxẏyȁa̋q
'ani9 hebrewegoאני'anï
muxi5rra amharicwedderሙሽራmuxi̖rra
dj1h5i georgianstickჯოხიdjo̖ḩi
miGna%t66i%s arabicmagnetمغناطيسmiġnāt̬īs
tx^Ij apache (western)woodchizhtxḥịj
nas5ts%o%s apache (western)book/papernałtsoosnaştsḥōs
d5ImUnstr3i9rUvUt5 russianto demonstrateдемонстрироватьdẏịmụnstrẏïrụvụtẏ
ka33u33kU33nx5yee33 chinesehigh heel高跟鞋kȁȕkụ̏nxẏyeȅ
taa33yii33tx5ye4e44e3h5wo33o44 chinesefaq答疑解惑taȁyiȉtxẏyée̋èḩwȍő
pa5G frenchfearpeurpa̖ġ
ja05gl frenchjunglejungleja̰̖gl
pIGC icelandicsettlementbyggðpịġç
t66abba%h5 arabicchefطباخt̬abbāḩ
q94d08oq94d08oza xhosaknocknkqonkqozaq̀ḍ̬oq̀ḍ̬oza
'a4ddu3'a%4 hausaa prayeràddu'ā̀'áddù'á̄
pistn icelandicwonder/marvelbýsnpistn
i3i3ihhoog06o zuluchicken coupī́hhokoììihhooɠo
px4Es polishacrossprzezpẋẹs
kreIv englishcravecravekreịv
d08ho hoanhorn!ʰoḍ̬ho
k6immik inuktitutdogᕿᒻᒥᒃḳimmik
xOb^ hindifavorableशुभxọbḥ
matt66a%t66 arabicrubberمطاطmatt̬āt̬
ta0 navajospring (season)ta̰
tx5i33qx4UU33nto4o44u3so4o44u3 chineserefreshed精神抖擞txẏȉqẋụụ̏ntóőùsóőù
a%xi%rv3a%d hindiblessingआशीर्वादāxīrṿād
bi3xi3ya%4 hausatreebishiyā̀bìxìyá̄
kaka9wats5 nahuatlcacao/cacao beancacahuatlkakȧwatş
'Usi0 burmeseseedအစေ့'ụsḭ
b^a%x4Un6 hindispeechभाषणbḥāẋụṇ
ftx41ray polishyesterdaywczorajftẋo̖ray
yAttA% finnishto leavejättääyạttạ̄
mUn6i% hindigemमणिmụṇī
k93t08ak93t08isa xhosaexplaincacisak̖ṭ̬ak̖ṭ̬isa
qd08anawa xhosashipnqanawaqḍ̬anawa
nu44uu4 tibetanwestནུབnűuú
sepayawits5 nahuatlsnowcepayahuitlsepayawitş
k6auyimanituk6aqit inuktituttraditional knowledgeᖃᐅᔨᒪᓂᑐᖃᖏᑦḳauyimanituḳaqit
d06aya hausaoneɗayaɗaya
lo44o tibetanyearལོlőo
tx5a44a tibetanrainbowའཇའtxẏa̋a
x4O33O44pe33i44mii33qt4x4^U33q chinesedevice name设备名称ẋọ̏ọ̋pȅi̋miȉqṭẋḥụ̏q
o%se9elo%ts5 nahuatljaguarocelotlōsėelōtş
isikl^081b1 xhosatoolisixhoboisikḷ̬ḥo̖bo̖
'abyad66 arabicwhiteأبيض'abyad̬
dj^i%l hindilakeझीलdjḥīl
sEk%tsia georgiansectionსექციაsẹkḥtsia
p97no30o taalarge louseʘnó̰õṗ̂nò̰o
nik6i inuktitutfoodᓂᕿniḳi
gommo9zo italiangummygommosogommȯzo
h5a't^o'a%s5 apache (western)singha’do’aałḩa'tḥo'āş
tx5E4 burmesestarကြယ်txẏẹ́
cvE9rmauul icelandicdiameterþvermálcvẹ̇rmauul
ts1tsh5ali georgianalive/animateცოცხალიtso̖tsḩali
klAud englishcloudcloudklạud
t^apa%0jIte apache (western)kingfishertaba̜a̜zhidetḥapā̰jịte
t^u44uu4 tibetantoxinདུགtḥűuú
iglik6 inuktitutbedᐃᒡᓕᖅigliḳ
tx^5a33a33 tibetanpair/coupletxẏḥȁȁ
k%3i33i33 tibetandogཁྱིkẏḥȉȉ
epats5 nahuatlskunkepatlepatş
na4'tx^a4kI4 apache (western)grasshoppernaʼchaginá'txḥákị́
k%E3ya4h navajoland/countrykḥẹ̀yáh
ian scottish gaelicbirdeunian
x5yO33q chineseelder brotherxẏyọ̏q
fe9ImIs englishfamousfamousfėịmịs
nah5a9x hebrewsnakeנָחָשׁnaḩȧx
ts5'I%x apache (western)snaketłʼiishtş'ị̄x
l6a%v6 irish (munster)handlámhlĝāvĝ
ts93its93ila georgianchickenწიწილაts̀its̀ila
p4a%l6a%9s4 irish (munster)palacepáláspĝālĝā̇sĝ
kiq englishkingkingkiq
ta3a3ta33a44q tibetanview/viewpointལྟ་སྟངསtààtȁa̋q
naCC66a%ra arabiceyeglassesنظارةnaçç̂āra
'ot4t4agam tamilcamelஒட்டகம்'oṭṭagam
r%91ss icelandichorsehrossr̊o̖ss
'di%5v3o%t norwegian (bokmal)very wetdyvåt'dī̖ṿōt
dE0 frenchdeerdaimdẹ̰
eGa5G frencherrorerreureġa̖ġ
la0 burmesemoonla̰
su44u44a3y thaibeautifulสวยsűűày
'd06EE44 vietnameseto give birth tođẻ'ɗẹẹ̋
y%9e%le norwegian (bokmal)a cooking vesselkjeleyh̬ēle
ka4a44ti4i44ka% thaiagreementกติกาkáa̋tíi̋kā
tx5yA33A44n chinesemountain streamtxẏyạ̏ạ̋n
k3a3a4nwa%3 hausacatkyânwākẏàánwà̄
pi5rCi5r icelandicbirthburðurpi̖rçi̖r
djE%30'I apache (western)blue jayję́ę́ʼidjẹ̰̀̄'ị
tyA33A44nh5wU33U44h5a33u44ma4a44a3 chinesephone number电话号码tyạ̏ạ̋nḩwụ̏ụ̋ḩȁűmáa̋à
amakl^08Egwazana xhosaseniorsamaxhegwazanaamakḷ̬ḥẹgwazana
kO33qsi33mii33qt4x4^U33q chinesecompany name公司名称kọ̏qsȉmiȉqṭẋḥụ̏q
k%ok99iri koreanelephant코끼리kḥok̭iri
tx^5i4i44i3n chinesebrighttxẏḥíi̋ìn
mi44i tibetanhuman beingམིmi̋i
ja5n frenchyoungjeuneja̖n
ile3elE4 yorubabungalowiléelẹ̀ilèelẹ́
la33a33 tibetansoul/spiritབླlȁȁ
kru9ppa icelandicgroupgrúbbakru̇ppa
h5awh5 arabicpeach (fruit)خوخḩawḩ
x4U4U44U3n chineseliquidẋụ́ụ̋ụ̀n
mul3l3aqgi tamilradishமுள்ளங்கிmuḷḷaqgi
q5as44i%r arabicjuiceعصيرq̇as̬īr
ni%ki'i hawaiianto tie/bindnīkiʻinīki'i
b10 frenchgoodbonbo̰̖
nitx05i georgiantalentნიჭიnitx̖i
ku%k inuktitutriverᑰᒃkūk
hak93e3I3 navajoone's kinhak̖èị̀
'ah5yani9t hebrewnieceאחיינית'aḩyanït
k6itt66a arabiccatقطةḳitt̬a
m4ar4ka%9l5 irish (munster)to markmarcáilmĝarĝkā̇lẏ
kakini%t inuktituttattooᑲᑭᓃᑦkakinīt
riavvio italianrestartriavvioriavvio
r3Ib5e95nUk russianchildребёнокrẏịbẏė̖nụk
k3ip9pO japanesetrain ticketきっぷkẏip̃pọ
wei33 chineserockyweȉ
kOO33x4i33i44h5wU33U44 chineseformat格式化kọọ̏ẋȉi̋ḩwụ̏ụ̋
sykG frenchsugarsucresykġ
swi5x4i5x4 polishto hearsłyszyszswi̖ẋi̖ẋ
t^e44ee4p9 tibetanbookདེབtḥe̋eép̃
ntE3 apache (western)apachendéntẹ̀
'b0613133 vietnameseto pack'ɓò̖ȍ̖
x4UU33ntx5i33qx5i33i44t^O4O44O3q chinesenervous system神经系统ẋụụ̏ntxẏȉqxẏȉi̋tḥọ́ọ̋ọ̀q
zdy1n3tx5 polishto removezdjąćzdyo̖nẏtxẏ
t4x4^i33i33 tibetanten thousandཁྲིṭẋḥȉȉ
tlo0'ixts%5oh5E3 apache (western)frogdlǫʼishtłohétlo̰'ixtşḥoḩẹ̀
mUt4Ur hindipeaमटरmụṭụr
li445i445i5i45 tibetanmanure/fertilizerལུདli̖̋i̖̋i̖í̖
te44ele33e44 tibetanbliss and happinessབདེ་ལེགསte̋elȅe̋
qt^08ayisEla xhosatrapngcayiselaqṭ̬ḥayisẹla
yu33u33 tibetanturquoise gemstoneགཡུyȕȕ
dGE georgiandayდღეdġẹ
a4la3ka3la4a3 yorubaa dreamàlákálàáálàkàláà
xi0 burmeseto haveရှိxḭ
hi5gg amharica lawህግhi̖gg
'a%siriyar tamilteacherஆசிரியர்'āsiriyar
r1%3133n thaihotร้อนrò̖̄ȍ̖n
sa0dal frenchsandal footwear^sandalessa̰dal
ba4nda%3 hausameat dried over firebàndābándà̄
r%9e5i5i5n icelandiclavahraunr̊e̖i̖i̖n
k93t08ak93t08ilE xhosaplain/clearcacilek̖ṭ̬ak̖ṭ̬ilẹ
sahha%ba arabiccloudسحابةsahhāba
bEzvzglE9ndni5 polishharsh/mercilessbezwzględnybẹzvzglẹ̇ndni̖
p%i33q chinesegracefulpḥȉq
n3i33i33q tibetanheart/mind/essenceསྙིངnẏȉȉq
ho'ohana hawaiianto usehoʻohanaho'ohana
Ga%ba arabicforestغابةġāba
glaswEl^0d welshgrassglaswelltglaswẹl̥d
we33i44x4U33qt4x4i4i44i3 chinesetoilet paper卫生纸wȅi̋ẋụ̏qṭẋíi̋ì
E9ltste%5C icelandicvolcanoeldstöðẹ̇ltstē̖ç
Ud^Ik hindimoreअधिकụdḥịk
txa3tI3tlo30'II navajowren (bird)txàtị̀tlò̰'ịị
yi5hi5ttx amharicthisይህችyi̖hi̖ttx
znalEx5tx5 polishto findznaleźćznalẹxẏtxẏ
zi35i335 vietnamesekeepgiữzì̖ȉ̖
aGmart^i georgianascentაღმართიaġmartḥi
kahaone hawaiianbeach covered with sandkahaonekahaone
a%dj hinditodayआजādj
'd06i vietnamesegođi'ɗi
kaa3t0 vietnamesecutcắtkaàt̰
p%imaq koreanpimento피망pḥimaq
ho'opa'a hawaiianto fixhoʻopaʻaho'opa'a
t^omat^o koreantomato토마토tḥomatḥo
iql^081wa xhosabagingxowaiqḷ̬ḥo̖wa
tIts%5It apache (western)shakyditłidtịtşḥịt
korreo spanishmailcorreokorreo
x4i5rok3Iy russianwideширо́кийẋi̖rokẏịy
yo% apache (western)beadyooyō
sU33n chineseforestsụ̏n
k%U33q chineseholekḥụ̏q
gandzi georgiantreasureგანძიgandzi
deja5ne frenchto have lunchdéjeunerdeja̖ne
a4lu4m130ga4dji3 yorubascissorsàlùmọ́gàjíálúmò̰̖gádjì
v3AlittA% finnishto transmitvälittääṿạlittạ̄
pt5i9tsU russianbirdпти́цаptẏïtsụ
yard englishyardyardyard
dE9mOnstreIt englishdemonstratedemonstratedẹ̇mọnstreịt
x4O33O44h5we33i44 chinesecommunity/society社会ẋọ̏ọ̋ḩwȅi̋
t^'a%h apache (western)fathertʼaahtḥ'āh
pa33a44nkO33qt4x4wo33 chinesedesk办公桌pȁa̋nkọ̏qṭẋwȍ
ra%dj hindiruleराजrādj
pwo33lii33pe33i33 chineseglass玻璃杯pwȍliȉpȅȉ
q5iC66a%m arabicbonesعظامq̇iç̂ām
vi5di5ha9t5 russianto exhaleвыдыхатьvi̖di̖hȧtẏ
ba%0s navajohoopbā̰s
sE%44EE4 tibetansustenanceཟསsẹ̋̄ẹẹ́
n3a44a tibetanfishnẏa̋a
EyEle3 yorubapidgeonẹyẹléẹyẹlè
fx4i5stk1 polisheverythingwszystkofẋi̖stko̖
fE0 frenchhungerfiamfẹ̰
qgu9mi swahilifistngumiqgu̇mi
papiy10 frenchbutterflypapillonpapiyo̰̖
tx05iantx05vEla georgianantჭიანჭველაtx̖iantx̖vẹla
modEllo italianmodelmodellomodẹllo
a0fa0 frenchinfantenfanta̰fa̰
laa33n chinesemistlaȁn
pEttI icelandiccamp bedbeddipẹttị
iUs4k irish (munster)fishiasciụsĝk
msgavsi georgianalikeმსგავსიmsgavsi
tx5i33i44n chinesewatertxẏȉi̋n
'I4Ga%4 apache (western)furighaa'ị́ġá̄
fyatl icelandicmountainfjallfyatl
'ahhmar arabicredأحمر'ahhmar
upiGnk6a%k6 inuktitutspring (season)ᐅᐱᕐᓐᖄᖅupiġnḳāḳ
dja3rra4ba%3a4wa%3 hausatest/examjar̃r̃àbâwādjàrrábà̄áwà̄
t^ou33yi4i44i3qyii33 chineseprojector投影仪tḥoȕyíi̋ìqyiȉ
pat4t4a%mbu%ttx5i tamilbutterflyபட்டாம்பூச்சிpaṭṭāmbūttxẏi
mAgnI9fIsInt englishmagnificentmagnificentmạgnïfịsịnt
fruui5c welshfruitffrwythfruui̖c
byE0vUni5 frenchwelcomebienvenuebyẹ̰vụni̖
a5l danishbeerøla̖l
k99um koreandreamk̭um
CIs englishthisthisçịs
v5Ir3O9fkU russianrope (chord)верёвкаvẏịrẏọ̇fkụ
'ida2 tamillipஇதழ்'idau̖
ukiuk6 inuktitutwinterᐅᑭᐅᖅukiuḳ
mat4pa%n6d4am tamilearthen vesselமட்பாண்டம்maṭpāṇḍam
du% thaito seeดูdū
t61r4U irish (munster)fruittoradhtĝo̖rĝụ
mu%ttua finnishto changemuuttuamūttua
tx^5a44a tibetanbirdབྱtxẏḥa̋a
mi44iq tibetannameམིངmi̋iq
aCfErC icelandicmethodaðferðaçfẹrç
sinnitellA finnishto hang onsinnitelläsinnitellạ
'oq thaiactองก์'oq
UtIt^i% hindiguestअतिथिụtịtḥī
djUma%na% hindiperiodजमानाdjụmānā
d06a%3 hausasonɗáːɗà̄
s44awt arabicvoiceصوتs̬awt
yi4i44i3nx5ii33qya4a44a3ntx5i33i44q chinesecontact lenses隐形眼镜yíi̋ìnxẏiȉqyáa̋àntxẏȉi̋q
x5yaa33 chineseboatxẏyaȁ
tI%30'I apache (western)fourdį́į́'itị̰̀̄'ị
mUy vietnamesecloudmâymụy
tsudz1j5E9myEts polishforeignercudzoziemiectsudzo̖jẏẹ̇myẹts
si%r5%i% hindiladderसीढ़ीsīṛḥī
xax apache (western)bearshashxax
l^0I9ni5n welshstring/cordllinynl̥ïni̖n
sUtx hinditruthसचsụtx
ts%E%3 apache (western)rocktséétsḥẹ̀̄
ulluGiak6 inuktitutstarᐅᓪᓗᕆᐊᖅulluġiaḳ
le%bU danishliplæbelēbụ
k%a33a44w thaito enterเข้าkḥȁa̋w
l^08o0a hoanstoneǁʰo̰aḷ̬ḥo̰a
fr5o%tU norwegian (bokmal)a raftflåtefṛōtụ
bUttxa% hindibabyबच्चाbụttxā
sh5ludj5itx5 polishto tidy upschludzićsḩludjẏitxẏ
tx05I4l navajovegetationtx̖ị́l
'uU3q vietnamesedrinkuống'uụ̀q
ka33a33 tibetanteachingབཀའkȁȁ
k10plEtma0 frenchcompletelycomplètementko̰̖plẹtma̰
ya4a44a3ntx5i33i44qk%wa33a44q chineseglasses frames眼镜框yáa̋àntxẏȉi̋qkḥwȁa̋q
swe33i44h5wU33tx^5yUU33n chinesefloral skirt碎花裙swȅi̋ḩwụ̏txẏḥyụụ̏n
i95rittA% finnishto tryyrittääï̖rittạ̄
k1j4i95statx5 polishto benefitkorzystaćko̖ȷ̈ï̖statxẏ
f10 frenchfundfondfo̰̖
nixba9q5 hebrewto swear/to promiseנשבעnixbȧq̇
a%sivak6 inuktitutspiderᐋᓯᕙᖅāsivaḳ
isig^0d^08ib1 xhosadecisionisigqiboisigh̬ḍ̬ḥibo̖
pGi hebrewfruitפריpġi
m1sah5lE1ba georgianpopulationმოსახლეობაmo̖saḩlẹo̖ba
k33a4le3k33a4le3 hausakanoekwàlekwàlekẇálèkẇálè
addje9ttare italianto jutaggettareaddjėttare
nE%33E33tx5i%5 tibetaninformationགནས་ཚུལnẹ̏̄ẹ̏txẏī̖
ma%33a44k9 thaia lotมากmȁ̄a̋k̰
cveiiyItl icelandicmopþvegillcveiiyịtl
Gi95kUn germanback (body)rückenġï̖kụn
dUmE0 frenchtomorrowdemaindụmẹ̰
tE'toldjE%3t apache (western)campfiredeʼdoljéédtẹ'toldjẹ̀̄t
pu%n6d4u tamilgarlicபூண்டுpūṇḍu
tx5U%4U44 vietnamesewaitchờtxẏụ́̄ụ̋
k693uri georgianearყურიḳ̖uri
pUmaga9t5 russianto helpпомогатьpụmagȧtẏ
r%9i5cr1 welshto rush/hurryrhuthror̊i̖cro̖
ka5G frenchheartcœurka̖ġ
si%5 finnishfilamentsyysī̖
tIpe3 navajosheep (animal)tịpè
li44i tibetanpearལིli̋i
1Gigami hebreworigamiאוריגמיo̖ġigami
ci%Ca icelandicthawþíðacīça
Ebi3 yorubafamilyẹbíẹbì
iGnik6 inuktitutsonᐃᕐᓂᖅiġniḳ
nawos5k%a%tI apache (western)warriornawołkaadinawoşkḥātị
GrubEli georgiancloudღრუბელიġrubẹli
ta33a33 tibetanmelodyརྟtȁȁ
hwii44 vietnamesecanclehuỷhwii̋
abdjari georgianarmorაბჯარიabdjari
k%O9l5U scottish gaelicforestcoillekḥọ̇lẏụ
siq englishsingsingsiq
kx5iywi koreankiwi키위kxẏiywi
d41kt4Ur hindidoctorडॉक्टरḍo̖kṭụr
t4x4^UU33qkO33qrUU33nx4i33i44 chinesesuccessful person成功人士ṭẋḥụụ̏qkọ̏qrụụ̏nẋȉi̋
l^0i%v welshsaw (tool)llifl̥īv
ma%44a tibetanbutterམརma̋̄a
nastE9mpstf1 polishprecedencenastępstwonastẹ̇mpstfo̖
alE3 yorubanightalẹ́alẹ̀
asak693ws nuxalkwater (bottom)asaqw'sasaḳ̖ws
ak6pik inuktitutcloudberryᐊᖅᐱᒃaḳpik
k%op99ul3s99o koreanrhino코뿔소kḥop̌uḷs̭o
blo englishblowblowblo
'b06a%a44q vietnamesea boardbảng'ɓāa̋q
s5a33a33 tibetangod/dietyལྷşȁȁ
wala'au hawaiianto talkwalaʻauwala'au
pa%0 apache (western)motherbąąpā̰
txa%txa% hindiuncleचाचाtxātxā
t14l^0a4qye3 burmeserevolutionတော်လှန်ရေtó̖l̥áqyè
hhima%r arabicdonkeyحمارhhimār
pUrIb^a%x4a% hindidefinitionपरिभाषाpụrịbḥāẋā
imak6 inuktitutwaterᐃᒪᖅimaḳ
din thaisoilดินdin
tx5ya33ux5yue33 chineseteach教学txẏyȁuxẏyuȅ
oppo9rre italianto opposeopporreoppȯrre
IzUbrUj4a9t5 russianto portrayизображатьịzụbrụȷ̈ȧtẏ
bu3kka%4 hausagrass hutbukkā̀bùkká̄
k%u%Ga3 apache (western)teepeekuughákḥūġà
pE0 frenchbreadpainpẹ̰
y%9i95llIq norwegian (bokmal)chick (baby chicken)kyllingyh̬ï̖llịq
si5Gtu frenchabove allsurtoutsi̖ġtu
ik6aluk inuktitutfish (salmon/trout)ᐃᖃᓗᒃiḳaluk
lO44O44a3q thaiyellowเหลืองlọ̋ọ̋àq
hhis44a%n arabichorseحصانhhis̬ān
iql08izElEl1 xhosapressureinxizeleloiqḷ̬izẹlẹlo̖
wI9zdUm englishwisdomwisdomwïzdụm
tx5a3 burmeseto hearကြားtxẏà
t4x4i%445i5 tibetansnakeསྦྲུལṭẋi̖̋̄i̖
k93wni nuxalkseal (animal)kw'nik̖wni
ak93o%30' navajoseedak̖ò̰̄'
d5e%n4 irish (munster)to dodéandẏēnĝ
u3u3ul08oolo zulupeaceū́xoloùùuḷ̬oolo
ak93aju georgiancashewაკაჟუak̖aju
e%5n3 norwegian (bokmal)an eagleørnē̖nẏ
iql^08El1 xhosareportingxeloiqḷ̬ḥẹlo̖
q5ad66ala arabicmuscleعضلةq̇ad̬ala
le5fUl germanspoonlöffelle̖fụl
'b06aa44y vietnamesesevenbảy'ɓaa̋y
s5I%30' navajopetşị̰̀̄'
kObob amharicstarኮኮብkọbob
at05ami georgianpeachატამიat̖ami
tx5yA4A44A3n chinesechildtxẏyạ́ạ̋ạ̀n
pa%pa%'o%lelo hawaiianconversationpāpāʻōlelopāpā'ōlelo
'amad hebrewto evaluate/to estimateאמד'amad
isig^0l^08ina xhosapermanentisigxinaisigh̬ḷ̬ḥina
onna japanesewomanおんなonna
te3ca4qxI4q burmesesinger/vocalistတေးသံရှင်tècáqxị́q
purra finnishto bitepurrapurra
p%Uli% hindipodफलीpḥụlī
fe33i44 chineseangerfȅi̋
pyE9qkni5 polishbeautifulpięknypyẹ̇qkni̖
h5ah5ak693 nuxalkgoosexaxaq'ḩaḩaḳ̖
ts%5a3t apache (western)oiltłádtşḥàt
mdzimE georgiancommaმძიმეmdzimẹ
t1jU danishfogtågeto̖jụ
'a%a3w vietnameset-shirtáo'āàw
ta33a44q chinesepooltȁa̋q
to%lE3 apache (western)butterlydoolétōlẹ̀
se'aGa9 hebrewhairשַׂעֲרָהse'aġȧ
hha%fila arabicbusحافلةhhāfila
iq94t08ukukt^a xhosainformationinkcukuchaiq̀ṭ̬ukuktḥa
k3haun scottish gaelicheadceannkẏhaun
tu%tu% hawaiiangrandparenttūtūtūtū
tsru georgianfalseცრუtsru
wa%' navajospinachwā'
tafawwak6a arabicto outperformتفوقtafawwaḳa
1Gga9zma hebreworgasmאורגזמהo̖ġgȧzma
pI9Cste5C icelandicstop (e.g. bus stop)biðstöðpïçste̖ç
tx5yo4o44u3 chineseblack jadetxẏyóőù
loO' burmeseto makeလုပ်loọ'
ma4a44y thainewใหม่máa̋y
k%UttxUr hindimuleखच्चरkḥụttxụr
tx^5a44alo33o33 tibetantea leafཇ་ལོtxẏḥa̋alȍȍ
na%4ta%30' navajocornná̄tà̰̄'
sigrdzE georgianlengthსიგრძეsigrdzẹ
h5xirad georgianoftenხშირადḩxirad
yo'I%0 apache (western)seeyo’įįyo'ị̰̄
gbE4du yorubalarge drumgbẹ̀dugbẹ́du
oye9v hebrewenemyאויבoyėv
t4x4^waa33qt^ou33kwe33i44 chinesebedside table床头柜ṭẋḥwaȁqtḥoȕkwȅi̋
m4a9dr4U irish (munster)dogmadramĝȧdrĝụ
pya3OqlE3 burmeseto changeပြောင်းလဲpyàọqlẹ̀
noo44 vietnameseboomnổnoő
i3iqt08aazo zuluexplanationíncazoìiqṭ̬aazo
Ep931k%a georgianepochეპოქაẹp̀o̖kḥa
tx^a% apache (western)beaverchaatxḥā
siwakonets5 nahuatlgirlcihuaconetlsiwakonetş
kal5tx^5i koreancutlassfish갈치kalẏtxẏḥi
sI3qza3 burmeseto thinkစဉ်းစားsị̀qzà
k93d08ala xhosastartqalak̖ḍ̬ala
u3ub06umto3o3o4ti zulusweetnessúbumtôtiùuɓumtòòóti
addio italiangoodbyeaddioaddio
pux4pam tamilflowerபுஷ்பம்puẋpam
fGwa frenchcoldfroidfġwa
k93a4dda3ra%4 hausafate/destinyƙàddar̃ā̀k̖áddàrá̄
nant'a3n apache (western)chief/boss/kingnantʼánnant'àn
kan6 tamileyeகண்kaṇ
q5ayyana arabicto appointعينq̇ayyana
ts%a33a33 tibetansaltཚྭtsḥȁȁ
a5m danishtenderøma̖m
qe3305e3305tx5e%335e445 tibetanrhetoric/metaphorམངོན་བརྗོདqḛ̖̏ḛ̖̏txẏȅ̖̄e̖̋
kwi3i33 vietnamesefundquỹkwìȉ
su90va0 frenchoftensouventsṵ̇va̰
mi%4i44 thairice noodleหมี่mí̄i̋
kwa4a44a3q chineseroughkwáa̋àq
a3tx^I%30h navajonoseàtxḥị̰̀̄h
ntxo0' apache (western)badnchǫʼntxo̰'
bigI9n englishbeginbeginbigïn
a0pati frenchempathyempathiea̰pati
i4ta0 yorubarelationìtaníta̰
s5Et'e%x apache (western)charcoalłetʼeeshşẹt'ēx
nUj4i5ma9t45 russianto pressнажиматьnụȷ̈i̖mȧṭẏ
w^0ilt icelandicresthvíldwh̬ilt
jak93Et05i georgianjacketჟაკეტიjak̖ẹt̖i
fim vietnamesefilmphimfim
tx^5ya33q chineseaxetxẏḥyȁq
mts93vrt^nE9li georgiantrainer/coachმწვრთნელიmts̀vrtḥnẹ̇li
'd06aam vietnamesecrabđam'ɗaam
uql08ibElElwan1 xhosacommunicationunxibelelwanouqḷ̬ibẹlẹlwano̖
na5f frenchnineneufna̖f
s5o33o33 tibetansouthལྷོşȍȍ
s5It^sok apache (western)yellowłitsogşịtḥsok
ni3pyI4qn3a4 burmesetechnologyနည်းပညာnìpyị́qnẏá
'ovda9n hebrewruin/destructionאובדן'ovdȧn
t051t05i georgianbranchტოტიt̖o̖t̖i
a33a44nla4a44a3pa33 chinesehorn按喇叭ȁa̋nláa̋àpȁ
tsipo9G hebrewbirdצִפּוֹרtsipȯġ
astGofi9zika hebrewastrophysicsאסטרופיזיקהastġofïzika
h1l danishholehulho̖l
tiqgal3 tamilmonthதிங்கள்tiqgaḷ
uUg5In3Uh5 irish (munster)lonelyuaigneachuụgẏịnẏụḩ
ru3a33 thaigateรั้วrùȁ
zorro spanishfoxzorrozorro
t1llarI icelandicdollardollarito̖llarị
fa%a4t0' vietnamesepunishphạtfāát̰'
IGa3l apache (western)bellsighálịġàl
t^UmI3qdj514 burmesefried riceထမင်း‌ကြော်tḥụmị̀qdjẏó̖
cEkn icelandicservantþegncẹkn
kt^08ubEkilEy1 xhosapolitechubekileyokṭ̬ḥubẹkilẹyo̖
xa%30' navajosunshinexà̰̄'
iqt^08aqa xhosaideaingcangaiqṭ̬ḥaqa
zUtOma9n3IvUt5 russianto obscureзатуманиватьzụtọmȧnẏịvụtẏ
pan3tx5u tamilcottonபஞ்சுpanẏtxẏu
s99ak9 koreanbuds̭ak̰
na'Is5ts%o3x4 apache (western)squirrelna'iłtsóhna'ịştsḥòẋ
u%mayuk6 inuktitutanimalᐆᒪᔪᖅūmayuḳ
sa30 navajoold agesà̰
ki3bi3ya%4 hausaarrowkibiyā̀kìbìyá̄
'b06i5U3m vietnamesebuterflybướm'ɓi̖ụ̀m
tx^a%' navajobeavertxḥā'
t66aq5a%m arabicfoodطعامt̬aq̇ām
okko9rrere italianto needoccórrereokkȯrrere
praGC icelandictastebragðpraġç
tsa4a44u3x4we33i44tsa4a44u3tx^5i4i44i3 chinesego to bed early早睡早起tsáa̋ùẋwȅi̋tsáa̋ùtxẏḥíi̋ì