github 52+tontonton

Words for

Showing all 2000 words from our word list matching pattern here. Select a specific language if you would like to focus on one, or try to pronounce words from a variety of languages.

p%O3O33ndin thailandพื้นดินpḥọ̀ọ̏ndin
ukiuk6 inuktitutwinterᐅᑭᐅᖅukiuḳ
di% thaigoodดีdī
dziri georgianbottomძირიdziri
tx^5a33a44y thaiyesใช่txẏḥȁa̋y
tI%3k93o0x navajoyeasttị̀̄k̖o̰x
'd06i vietnamesegođi'ɗi
t4x4i33ta33u44 chinesetell知道ṭẋȉtȁű
s5ij navajourineşij
k693uri georgianearყურიḳ̖uri
E%blU danishappleæbleẹ̄blụ
b^a%x4a% hindilanguageभाषाbḥāẋā
fay thaifireไฟfay
tsuu33tx^5you33yuA33n chinesesoccer player足球员tsuȕtxẏḥyoȕyuạ̏n
OvUj4a9t5 russianto respectуважатьọvụȷ̈ȧtẏ
kwa%4d06o%3 hausafrogkwā̀ɗōkwá̄ɗò̄
mxi9ndi swahiliwinner (one who wins)mshindimxïndi
man3dj5al3 tamilyellowமஞ்சள்manẏdjẏaḷ
p97u0 hoanoneʘ̃ũṗ̂ṵ
e%95i5Ca%iUI icelandicweatlhauðæfiē̖̇i̖çāiụị
pa%4a44 thaiforestป่าpá̄a̋
fEG frenchto dofairefẹġ
pE0 frenchbreadpainpẹ̰
du%d^ hindimilkदूधdūdḥ
y%9u%lU norwegian (bokmal)a dresskjoleyh̬ūlụ
du% thaito seeดูdū
x4U4U44U3n chineseliquidẋụ́ụ̋ụ̀n
ya4a44a3ntx5i33i44qk%wa33a44q chineseglasses frames眼镜框yáa̋àntxẏȉi̋qkḥwȁa̋q
prEka icelandica slopebrekkaprẹka
tx5a33a44 tibetanironལྕགསtxẏȁa̋
pets5asos5ko%9ats5 nahuatlcentipedepetlazolcōātlpetşasoşkō̇atş
q5alima arabicto knowعلمq̇alima
mat66bax arabickitchenمطبخmat̬bax
h5ardji georgianexpenseხარჯიḩardji
yItIts'I0h5 apache (western)hearyidits’įhyịtịts'ị̰ḩ
aka%0zIz navajosleeve (of garment)akā̰zịz
fx4i5stk1 polisheverythingwszystkofẋi̖stko̖
ntEE3n apache (western)manndeeńntẹẹ̀n
xvili georgianchildშვილიxvili
v5Ir3O9fkU russianrope (chord)верёвкаvẏịrẏọ̇fkụ
i3i3iz6aag06a zululoinclothī́dlakáììiẓaaɠa
tIGC icelandicvirtuedyggðtịġç
a5i5 norwegian (bokmal)an islandøya̖i̖
va%4a44q vietnamesegoldvàngvá̄a̋q
novEllo italiannewnovellonovẹllo
u3u3ul08oolo zulupeaceū́xoloùùuḷ̬oolo
g^0d^08ih5a xhosadoctorgqirhagh̬ḍ̬ḥiḩa
t4x4^waa33qt^ou33kwe33i44 chinesebedside table床头柜ṭẋḥwaȁqtḥoȕkwȅi̋
ka9llido italianshrewdcallidokȧllido
vE3E33 vietnamesedrawvẽvẹ̀ẹ̏
te3ca4qxI4q burmesesinger/vocalistတေးသံရှင်tècáqxị́q
cveiiyItl icelandicmopþvegillcveiiyịtl
t^u44uu4 tibetantoxinདུགtḥűuú
ji44i44i3q thaifemaleหญิงji̋i̋ìq
txi%k33a'ts5i nahuatlbarn owlchīcuahtlitxīkẇa'tşi
ku9Ga0 frenchcurrent (flow)courantku̇ġa̰
ko44o tibetandoorསྒོkőo
i3i3igd^08uub06u3u zulugrudgeī́gqubúììigḍ̬ḥuuɓùu
10du30 yorubayearodúno̰̖dṵ̀
la0 burmesemoonla̰
iGnik6 inuktitutsonᐃᕐᓂᖅiġniḳ
s4a%v6a%9l5 irish (munster)to savesábháilsĝāvĝā̇lẏ
mat4pa%n6d4am tamilearthen vesselமட்பாண்டம்maṭpāṇḍam
b10 frenchgoodbonbo̰̖
xlaqU germansnakeschlangexlaqụ
papiy10 frenchbutterflypapillonpapiyo̰̖
p%imaq koreanpimento피망pḥimaq
kx5iywi koreankiwi키위kxẏiywi
pUyer'ca' burmeseaudienceပရိသတ်pụyer'ca'
nant'a3n apache (western)chief/boss/kingnantʼánnant'àn
tx5UrUk93a amharicmoonጨረቃtxẏụrụk̖a
ko9yo%ts5 nahuatlcoyotecoyōtlkȯyōtş
kahu9na hawaiianmagician/sorcererkahunakahu̇na
znalEx5tx5 polishto findznaleźćznalẹxẏtxẏ
u3ub06u3u3b06i3i zuluevilúbubíùuɓùùɓìi
t4x4wa4a44i3 chineseto waddleṭẋwáa̋ì
q5a%m arabicyearعامq̇ām
fe33i33t4x4^aa33q chineseextraordinary非常fȅȉṭẋḥaȁq
mi44iq tibetannameམིངmi̋iq
ga3gga%3fa%3 hausabateleur eaglegaggāfāgàggà̄fà̄
ah5a9z hebrewto holdאחזaḩȧz
di5mmUt amhariccatድመትdi̖mmụt
s44aqr arabicfalconصقرs̬aqr
o'I'a3n apache (western)holeoʼiʼáno'ị'àn
Entsikl1pE9dya hebrewencyclopediaאנציקלופדיהẹntsiklo̖pẹ̇dya
ftx51u0wx4 polishstill (motionless)wciążftxẏo̖ṵwẋ
k%a33a44w thaito enterเข้าkḥȁa̋w
t6e%9s4h5n4o% irish (munster)doughnuttaoschnótĝē̇sĝḩnĝō
ma2k englishmarkmarkmau̖k
p97h5ui hoantailʘxuiṗ̂ḩui
e5kn icelandica tiny particleögne̖kn
tsv5Ito9k russianflowerцвето́кtsvẏịtȯk
lo44o tibetanyearལོlőo
taktuk inuktitutfogᑕᒃᑐᒃtaktuk
na4'tx^a4kI4 apache (western)grasshoppernaʼchaginá'txḥákị́
tA%9llA finnishheretäällätạ̄̇llạ
se5vn norwegian (bokmal)sleep (state)søvnse̖vn
swa%4a44y vietnamesemangoxoàiswá̄a̋y
pi%33233 tibetanpaintbrushཔིརpȉ̄ȕ̖
'ov3v3a%maI tamilallergyஒவ்வாமை'oṿṿāmaị
sl6u9x4Ut5 russianto listenслу́шатьslĝu̇ẋụtẏ
p10 frenchbridgepontpo̰̖
k3a3a4u hausabeautykyâukẏàáu
ka4a44u3x5ya33u44p%yA33A44n chinesefunny movie搞笑片káa̋ùxẏyȁűpḥyạ̏ạ̋n
bu3kka%4 hausagrass hutbukkā̀bùkká̄
swaa3 vietnamesedeletexoáswaà
kyUqtx^5i koreanview경치kyụqtxẏḥi
tu%n3 tamilcolumnதூண்tūnẏ
arak93i georgianfableარაკიarak̖i
axpa9 hebrewgarbageאשפהaxpȧ
se'aGa9 hebrewhairשַׂעֲרָהse'aġȧ
t4x4i330i330 tibetancloudསྤྲིནṭẋḭ̏ḭ̏
saic welshsevensaithsaic
pGi hebrewfruitפריpġi
'abyad66 arabicwhiteأبيض'abyad̬
pi5rCi5r icelandicbirthburðurpi̖rçi̖r
txokola%ts5 nahuatlchocolatechocolātltxokolātş
hwii44 vietnamesecanclehuỷhwii̋
'E9xEh5 hebrewtesticleאשך'ẹ̇xẹḩ
tx^Utri% hindiumbrellaछतरीtxḥụtrī
ya3 navajoskyyà
k93t08iqa xhosathinkcingak̖ṭ̬iqa
mfu9k1 swahilibag/pursemfukomfu̇ko̖
ka%kE3 apache (western)crowgaagékākẹ̀
Ga%ba arabicforestغابةġāba
v3a9llita finnishto prevailvallitaṿȧllita
tx5yee33kwo4o44o3 chineseresult结果txẏyeȅkwóőò
to33o44nma%3a33y thaitreeต้นไม้tȍőnmà̄ȁy
pyA33A44nli33i44tyA33A44n chineseconvenience store便利店pyạ̏ạ̋nlȉi̋tyạ̏ạ̋n
y%9EmpU norwegian (bokmal)a giantkjempeyh̬ẹmpụ
tsi3305i3305t4x4i%335i445 tibetaneffortབརྩོན་འགྲུསtsḭ̖̏ḭ̖̏ṭẋȉ̖̄i̖̋
kol3v3anaI tamilborrowingகொள்வனைkoḷṿanaị
qd08abile xhosararenqabileqḍ̬abile
Ino3t05a%3h navajodeceptionịnòt̖à̄h
f4o%gUr3 irish (munster)to proclaimfógairfĝōgụrẏ
la3a33n thaimillionล้านlàȁn
x4O33O44h5we33i44 chinesecommunity/society社会ẋọ̏ọ̋ḩwȅi̋
k6ilalugak6 inuktitutbeluga whaleᕿᓚᓗᒐᖅḳilalugaḳ
t4x4o4o44u3kyu33A33ntx5ye33 chineseelbow joint肘关节ṭẋóőùkyȕạ̏ntxẏyȅ
m4ar4ka%9l5 irish (munster)to markmarcáilmĝarĝkā̇lẏ
sEn3a5G frenchlordseigneursẹnẏa̖ġ
tx5U4U44w vietnamesepartychầutxẏụ́ụ̋w
purra finnishto bitepurrapurra
balu9t hebrewacornבלוטbalu̇t
gGa%s germangrassgrasgġās
iql08izElEl1 xhosapressureinxizeleloiqḷ̬izẹlẹlo̖
hEdz3ill5Uk9 koreannightfall해질녘hẹdzẏillẏụk̰
t^ok99i koreanrabbit토끼tḥok̭i
d4Umru% hindismall drumडमरूḍụmrū
a33a44nla4a44a3pa33 chinesehorn按喇叭ȁa̋nláa̋àpȁ
addje9ttare italianto jutaggettareaddjėttare
gbogbo yorubaall/everythinggbogbogbogbo
otto japanesewhoopsおっとotto
cEkn icelandicservantþegncẹkn
bre%5 norwegian (bokmal)breadbrødbrē̖
yi33pU4U44U3nt4x4U33U44qtx5i33q chineseserious一本正经yȉpụ́ụ̋ụ̀nṭẋụ̏ụ̋qtxẏȉq
k%O9l5U scottish gaelicforestcoillekḥọ̇lẏụ
Isa3s5Ik%aI apache (western)bald eagleisáłigaiịsàşịkḥaị
IzUbrUj4a9t5 russianto portrayизображатьịzụbrụȷ̈ȧtẏ
l^01gEl^0 welshpocketllogelll̥o̖gẹl̥
'avza9m hebrewbuckle (of a belt)אבזם'avzȧm
tasik6 inuktitutlakeᑕᓯᖅtasiḳ
mE9j2 englishmeasuremeasuremẹ̇ju̖
kye5e5v icelandicgiftgjöfkye̖e̖v
ma3sa3lla%3txi%3 hausamosquemasallācīmàsàllà̄txì̄
h5awh5 arabicpeach (fruit)خوخḩawḩ
faGin frenchflourfarinefaġin
kru9ppa icelandicgroupgrúbbakru̇ppa
iqt^081qt^081ni xhosamosquitoingcongconiiqṭ̬ḥo̖qṭ̬ḥo̖ni
pat4t4a%mbu%ttx5i tamilbutterflyபட்டாம்பூச்சிpaṭṭāmbūttxẏi
dzili georgiansleepძილიdzili
weIt englishwaitwaitweịt
li445i445i5i45 tibetanmanure/fertilizerལུདli̖̋i̖̋i̖í̖
'ah5yani9t hebrewnieceאחיינית'aḩyanït
p%E%33E33kE%33E44 tibetancolloquial languageཕལ་སྐདpḥẹ̏̄ẹ̏kẹ̏̄ẹ̋
tx^5u33a44 thaitimeชั่วtxẏḥȕa̋
'b06a%a44q vietnamesea boardbảng'ɓāa̋q
i3iqt^08oosa zulumeatíngcosaìiqṭ̬ḥoosa
ka9uppa finnishcommerce/tradekauppakȧuppa
ik6aluk inuktitutfish (salmon/trout)ᐃᖃᓗᒃiḳaluk
kurssi finnishcourse/classkurssikurssi
kol3kaI tamiltakingகொள்கைkoḷkaị
na%4ta%30' navajocornná̄tà̰̄'
y%9A%9n6U norwegian (bokmal)a nucleuskjerneyh̬ạ̄̇ṇụ
pe9rustella finnishto justifyperustellapėrustella
bitu9ah5 hebrewinsuranceביטוחbitu̇aḩ
tx5UUy vietnameseplaychơitxẏụụy
kakini%t inuktituttattooᑲᑭᓃᑦkakinīt
t^u33u33k9 tibetanattitudeཐུགསtḥȕȕk̰
'ila%hiyy arabicdivineإلهي'ilāhiyy
kUnsE9ptxuwUlayz englishconceptualizeconceptualizekụnsẹ̇ptxuwụlayz
bUttxa% hindibabyबच्चाbụttxā
tyA33A44nyi4i44i3qmii33qx5i33q chinesemovie star电影明星tyạ̏ạ̋nyíi̋ìqmiȉqxẏȉq
ettxE9sso italianexcesseccessoettxẹ̇sso
sE%33E44 tibetanfrostསདsẹ̏̄ẹ̋
ya%4a44k9 thaito wantอยากyá̄a̋k̰
a0vwaye frenchto sendenvoyera̰vwaye
to3o33' thaitableโต๊ะtòȍ'
k%ra%0v scottish gaelicbonecnàmhkḥrā̰v
na'Is5ts%o3x4 apache (western)squirrelna'iłtsóhna'ịştsḥòẋ
tIts%5It apache (western)shakyditłidtịtşḥịt
ts%i33i33j4i33i44q tibetanlongevityཚེ་རིངtsḥȉȉȷ̈ȉi̋q
vi5di5ha9t5 russianto exhaleвыдыхатьvi̖di̖hȧtẏ
xli5sUl germankeIschlüsselxli̖sụl
v3aikka finnishfor examplevaikkaṿaikka
t61r4U irish (munster)fruittoradhtĝo̖rĝụ
kaka9wats5 nahuatlcacao/cacao beancacahuatlkakȧwatş
sm3Ix4attsU russianto blendсмешатьсяsmẏịẋattsụ
p%E%44E tibetanwoolབལpḥẹ̋̄ẹ
ian scottish gaelicbirdeunian
hhima%r arabicdonkeyحمارhhimār
mba9be swahiliherombabembȧbe
v3eqga%yam tamilonionவெங்காயம்ṿeqgāyam
'an vietnameseeatăn'an
bO2c englishbirthbirthbọu̖c
lamaq5a arabicto shineلمعlamaq̇a
h5OO33q chineserainbowḩọọ̏q
tyA33A44nh5wU33U44h5a33u44ma4a44a3 chinesephone number电话号码tyạ̏ạ̋nḩwụ̏ụ̋ḩȁűmáa̋à
t^ye33 chinesepeacefultḥyȅ
k93l08akEka xhosabusyxakekak̖ḷ̬akẹka
s44amG arabicglueصمغs̬amġ
k93l08olEla xhosaforgivexolelak̖ḷ̬olẹla
pI9Cste5C icelandicstop (e.g. bus stop)biðstöðpïçste̖ç
d06a%3 hausasonɗáːɗà̄
akkurate9ttsa italianaccuracyaccuratezzaakkuratėttsa
tx5a44a tibetanrainbowའཇའtxẏa̋a
pal3l3ikku%d4am tamilschoolபள்ளிக்கூடம்paḷḷikkūḍam
ye4 burmesewaterရေyé
su4u44k9 thaihappyสุขsúűk̰
bIna%3' navajoacornbịnà̄'
su%9nnitella finnishto designsuunnitellasū̇nnitella
p%UU33q chinesefriendpḥụụ̏q
kA9i5ttA% finnishto usekäyttääkạ̇i̖ttạ̄
k693ba georgianjawყბაḳ̖ba
1k%r1 georgiangoldოქროo̖kḥro̖
ci9iCiqk icelandictranslationþýðingcïiçiqk
pGi hebrewfruitפְּרִיpġi
sinnitellA finnishto hang onsinnitelläsinnitellạ
tahszI3nE3 apache (western)porcupinedahszínétahszị̀nẹ̀
sa30 navajoold agesà̰
d41kt4Ur hindidoctorडॉक्टरḍo̖kṭụr
'ot4t4agam tamilcamelஒட்டகம்'oṭṭagam
Ol6Otx4x4a9t5 russianto improveулучша́тьọlĝọtẋẋȧtẏ
te4Iq burmesecloudတိမ်téịq
eGa5G frencherrorerreureġa̖ġ
b6a9t6U irish (munster)stickbatabĝȧtĝụ
ts%E%3 apache (western)rocktséétsḥẹ̀̄
x4U33qri33i44wu4u44u3h5we33i44 chinesebirthday party生日舞会ẋụ̏qrȉi̋wúűùḩwȅi̋
we33i33 chinesepowerwȅȉ
ts%o33o33wa tibetanlifeའཚོ་བtsḥȍȍwa
aGts93Ers georgianto listაღწერსaġts̀ẹrs
qa%3a33 vietnamesefallngãqà̄ȁ
x5yaa33 chineseboatxẏyaȁ
tsik693vi georgiansquirrelციყვიtsiḳ̖vi
alE3 yorubanightalẹ́alẹ̀
kObob amharicstarኮኮብkọbob
imik6tuk6 inuktitutto drinkᐃᒥᖅᑐᖅimiḳtuḳ
d10k frenchthereforedoncdo̰̖k
x4Ot5i9t5 russianto jokeшутитьẋọtẏïtẏ
t4x4^u33u44li4i44i3wU33U44nt^ii33 chinesesolving issues处理问题ṭẋḥȕűlíi̋ìwụ̏ụ̋ntḥiȉ
pai33t4x4^U33U44nx4a33n chinesewhite shirt白衬衫paȉṭẋḥụ̏ụ̋nẋȁn
vayb englishvibevibevayb
'aGa9G hebrewto execrate/to bitterly curseארר'aġȧġ
mu%ttua finnishto changemuuttuamūttua
faOnde9Ixn englishfoundationfoundationfaọndėịxn
pyI4qn3a4cI4qs%u0 burmesescholarshipပညာသင်ဆုpyị́qnẏácị́qsḥṵ
k93ak93ali georgianwalnutკაკალიk̖ak̖ali
ak6pik inuktitutcloudberryᐊᖅᐱᒃaḳpik
so33o33pa33a33 tibetana scoutསོ་པsȍȍpȁȁ
iql^081wa xhosabagingxowaiqḷ̬ḥo̖wa
'aa44yq vietnameseimageảnh'aa̋yq
pa'aka9i hawaiiansaltpaʻakaipa'akȧi
kotx5u koreanpepper고추kotxẏu
fa33x4U33q chinesehappen发生fȁẋụ̏q
tx5ya33 chinesehometxẏyȁ
x5ya4a44a3q chineseto thinkxẏyáa̋àq
ti95dj5En3 polishweektydzieńtï̖djẏẹnẏ
d08o0'o hoanclaw!o̰ʔoḍ̬o̰'o
to44oqt4x4e tibetandemon/ghostགདོན་འདྲེtőoqṭẋe
meIk englishmakemakemeịk
sila inuktitutweatherᓯᓚsila
CIs englishthisthisçịs
qi3i33 vietnamesethinknghĩqìȉ
pE0ti5G frenchpaintingpeinturepẹ̰ti̖ġ
q5inab arabicgrapeعنبq̇inab
'b06114' vietnamesebugbọ'ɓo̖ó̖'
kt^08ubEkilEy1 xhosapolitechubekileyokṭ̬ḥubẹkilẹyo̖
tsn1bili georgiandistinguishedცნობილიtsno̖bili
tx5Uw vietnamesebuffalotrâutxẏụw
si%r5%i% hindiladderसीढ़ीsīṛḥī
t4x4^aa33pe33i33tyA33A44n chinesetea coaster茶杯垫ṭẋḥaȁpȅȉtyạ̏ạ̋n
ha4wa3ini4ya%3 hausachameleonhàwainìyāháwàiníyà̄
l08a0e hoanmeatǁa̰eḷ̬a̰e
cI'ci3 burmesefruitသစ်သီးcị'cì
Iztsa3n apache (western)womanizdzánịztsàn
k%wa33i44ti33i44ta33nh5a33u44 chinesetracking number快递单号kḥwȁi̋tȉi̋tȁnḩȁű
loO' burmeseto makeလုပ်loọ'
tx^5a44alo33o33 tibetantea leafཇ་ལོtxẏḥa̋alȍȍ
ah519t hebrewsisterאחותaḩȯ̖t
a4lu4b13sa4 yorubaonionàlùbọ́sàálúbò̖sá
s5o%3' navajofishşò̄'
k99um koreandreamk̭um
mUy vietnamesecloudmâymụy
p%rtxh5ili georgianclawფრჩხილიpḥrtxḩili
Uttx^a% hindigoodअच्छाụttxḥā
k%i3i33t0 thaithinkคิดkḥìȉt̰
p%e%p%r5a% hindilungफेफड़ाpḥēpḥṛā
korreo spanishmailcorreokorreo
tx05i5s amharicsmokeጭስtx̖i̖s
ne4ya4Oq burmesesunshineနေရောင်néyáọq
hUn' danishhandhåndhụn'
tul englishtooltooltul
hu%lanakuahale hawaiiancitykūlanakauhalehūlanakuahale
yIya%0 apache (western)eatyiyąąyịyā̰
j4i44i tibetanmountainརིȷ̈i̋i
a4lu4m130ga4dji3 yorubascissorsàlùmọ́gàjíálúmò̰̖gádjì
ts%i33i44 tibetanword/phraseཚིགtsḥȉi̋
b^a%x4Un6 hindispeechभाषणbḥāẋụṇ
pa'aki%ki% hawaiiandifficultpaʻakīkīpa'akīkī
noo44 vietnameseboomnổnoő
su90va0 frenchoftensouventsṵ̇va̰
fi5kl icelandicbirdfuglfi̖kl
k%3i33i33 tibetandogཁྱིkẏḥȉȉ
txa%txa% hindiuncleचाचाtxātxā
tsIs5 apache (western)mountaindziłtsịş
q5as44i%r arabicjuiceعصيرq̇as̬īr
yi44itsi33i44 tibetansoapཡི་ཙིyi̋itsȉi̋
'b06a%3a33y vietnameseshorebãi'ɓà̄ȁy
n1%3133q thaiyounger siblingน้องnò̖̄ȍ̖q
tx^5ya33q chineseaxetxẏḥyȁq
'e%445e5e45 tibetanlightའོད'e̖̋̄e̖é̖
ti%445i5i45 tibetandemonབདུདti̖̋̄i̖í̖
qd08anawa xhosashipnqanawaqḍ̬anawa
dUmE0 frenchtomorrowdemaindụmẹ̰
p%Uli% hindipodफलीpḥụlī
stx4i5ts polishto shear/cutstrzycstẋi̖ts
w1Gt germanwordwortwo̖ġt
tot^s5'IjIh5I%3 apache (western)green/bluedotłʼizhihíítotḥş'ịjịḩị̀̄
tx5i33qx4UU33nto4o44u3so4o44u3 chineserefreshed精神抖擞txẏȉqẋụụ̏ntóőùsóőù
t^am thaito makeทำtḥam
tUya3Cu4dj5i3 burmesejudge (person)တရားသူကြီးtụyàçúdjẏì
juG frenchdayjourjuġ
qa4a44y vietnamesedayngàyqáa̋y
k%U33q chineseholekḥụ̏q
k93d081nda xhosaunderstandqondak̖ḍ̬o̖nda
tal3l3aI tamilmotherதள்ளைtaḷḷaị
i3i4sifu3u3u4b06a zulusecretísifûbaìísifùùúɓa
te44ewa33a33 tibetanblissབདེ་བte̋ewȁȁ
mE%9tx5Un germangirlmädchenmẹ̄̇txẏụn
E%9nlIx germansimilarähnlichẹ̄̇nlịx
ha'ts5i nahuatlfathertahtliha'tşi
mhe9qga swahiliancestormhengamhėqga
t^o%k hindibulkथोकtḥōk
l5a9n4Uv6 irish (munster)childleanbhlẏȧnĝụvĝ
x4i5rok3Iy russianwideширо́кийẋi̖rokẏịy
s5Ipa%3'I3 apache (western)grayłibáá’íşịpà̄'ị̀
kr5a%gU norwegian (bokmal)complaintklagekṛāgụ
pUmaga9t5 russianto helpпомогатьpụmagȧtẏ
me44elo33o33q tibetanmirrorམེ་ལོངme̋elȍȍq
sik englishseekseeksik
nunatsiavut inuktitutour beautiful landᓄᓇᑦᓯᐊᕗᑦnunatsiavut
rU33U44nwei33 chinesefind认为rụ̏ụ̋nweȉ
ma%33a44k9 thaia lotมากmȁ̄a̋k̰
eqk93p93ts nuxalkmouseank'ptseqk̖p̀ts
gam1ak%vEk693nEbs georgianto publishგამოაქვეყნებსgamo̖akḥvẹḳ̖nẹbs
nanuk6 inuktitutpolar bearᓇᓄᖅnanuḳ
r%9i%C icelandicsnowstormhríðr̊īç
yo% apache (western)beadyooyō
EyEle3 yorubapidgeonẹyẹléẹyẹlè
na'Ixo30' apache (western)lizardnaʼishǫ́ʼna'ịxò̰'
ei%Ci5r icelandicoatheiðureīçi̖r
klAud englishcloudcloudklạud
tx^5a4a44nu44a3n thaicorridorฉนวนtxẏḥáa̋nűàn
k%a4a44a3n chinesepitkḥáa̋àn
mbiliki9m1 swahilidwarfmbilikimombilikïmo̖
dOsa9yd englishdecidedecidedọsȧyd
d^4o%l hindidrumढोलḍḥōl
wa%' navajospinachwā'
bat0ta japanesegrasshopperばったbat̰ta
'di%5v3o%t norwegian (bokmal)very wetdyvåt'dī̖ṿōt
nu44uu4 tibetanwestནུབnűuú
la5bU danishrunløbela̖bụ
tx^a% apache (western)beaverchaatxḥā
d08k6'o0 hoannose!qˀõḍ̬ḳ'o̰
deI englishdaydaydeị
djE40na40 yorubato be farjẹ̀nnàdjẹ̰́ná̰
g55addUnn3a amharicfriendጓደኛgẇaddụnnẏa
ne4ka3Oq burmeseto be wellနေကောင်nékàọq
x5yOO33q chinesebearxẏyọọ̏q
v3AlittA% finnishto transmitvälittääṿạlittạ̄
vm3ex4i5vUtsU russianto interfereвме́шиватьсяvmẏeẋi̖vụtsụ
Is5t^I30'ts%I30h5 apache (western)bowiłtį́ʼtsį́hịştḥị̰̀'tsḥị̰̀ḩ
fOyl danishbirdfuglfọyl
qi%335i335 tibetansweatརྔུལqȉ̖̄ȉ̖
huC icelandicskinhúðhuç
tx5a33a33k9la3a3m tibetanrailroadལྕགས་ལམtxẏȁȁk̰lààm
r5a%3b06a%3 hausadewrāɓāṛà̄ɓà̄
x5ye33e44 chinesemountain valleyxẏyȅe̋
odju3 yorubaeyeojúodjù
milq5ak6a arabicspoonملعقةmilq̇aḳa
a%Catl icelandicnobilityaðallāçatl
tx^5a33a33 tibetanpair/coupletxẏḥȁȁ
ka33u33su33u44kO33qlu33u44 chinesehighway高速公路kȁȕsȕűkọ̏qlȕű
s5U9gad welsheyellygadşụ̇gad
iqt^08a xhosagrassingcaiqṭ̬ḥa
i%5bUn germanto practiceübenī̖bụn
tx^5eri koreancherry체리txẏḥeri
k%o33o33lo33o33 tibetanwheelའཁོར་ལོkḥȍȍlȍȍ
iqd^081nd1 xhosabrainingqondoiqḍ̬ḥo̖ndo̖
x4U33qh5woo33 chineselife/existence生活ẋụ̏qḩwoȍ
t4o%kri% hindibasketटोकरीṭōkrī
'ovda9n hebrewruin/destructionאובדן'ovdȧn
Utm3In3A9t5 russianto cancelотменя́тьụtmẏịnẏạ̇tẏ
t^133144ykham thaispeechถ้อยคำtḥȍ̖ő̖ykham
bra5n norwegian (bokmal)a wellbrønnbra̖n
d66ifdiq5 arabicfrogضفدعd̬ifdiq̇
ra3a33k9 thailoveรักràȁk̰
fid66d66a arabicsilverفضةfid̬d̬a
xadjara arabictreeشجرةxadjara
paqkki finnishbank (institution)pankkipaqkki
umkhEq94t08E xhosaiceumkhenkceumkhẹq̀ṭ̬ẹ
ci95r%9ka icelandicto dryþurrkacï̖r̊ka
wolf englishwolfwolfwolf
jaGdE0 frenchgardenjardinjaġdẹ̰
blO2 englishblurblurblọu̖
h5x41u0wx4tx4 polishbeetlechrząszczḩẋo̖ṵwẋtẋ
ma3a33le3e33t0 thaiseedเมล็ดmàȁlèȅt̰
s3t5ImOl5i9rUvUt5 russianto stimulateстимулироватьsẏtẏịmọlẏïrụvụtẏ
ka33u33lou33ta33a44x4a33a44 chinesehigh-rise building高楼大厦kȁȕloȕtȁa̋ẋȁa̋
laa33n chinesemistlaȁn
ql08iba xhosadressnxibaqḷ̬iba
zorro spanishfoxzorrozorro
A9ksEs englishaccessaccessạ̇ksẹs
'b06UU4n' vietnamesebusybận'ɓụụ́n'
pya4q burmeseto flyပျံpyáq
j4e44e tibetansingleརེȷ̈e̋e
nan6d4u tamilcrabநண்டுnaṇḍu
t^apa%0jIte apache (western)kingfishertaba̜a̜zhidetḥapā̰jịte
'uh5t66ubu%t66 arabicoctopusأخطبوط'uḩt̬ubūt̬
s99ak9 koreanbuds̭ak̰
na%rka%li tamilchairநாற்காலிnārkāli
a5r danishearørea̖r
hibridi georgianhybridჰიბრიდიhibridi
t6n4a%0h irish (munster)to fatiguetnáithtĝnĝā̰h
omi0 yorubawateromiomḭ
hhayawa%n arabicanimalحيوانhhayawān
kal5tx^5i koreancutlassfish갈치kalẏtxẏḥi
man3dj5al3mul3l3aqgi tamilcarrotமஞ்சள்முள்ளங்கிmanẏdjẏaḷmuḷḷaqgi
1b1ba georgianspiderობობაo̖bo̖ba
'b06a%4a44n vietnamesetablebàn'ɓá̄a̋n
na'Its5'I%3kI3 apache (western)gophernaʼitłʼíígína'ịtş'ị̀̄kị̀
x4i33i44p%ii33ntx5yA33nk%O33O44q chinesevideo surveillance视频监控ẋȉi̋pḥiȉntxẏyạ̏nkḥọ̏ọ̋q
t05ena amharichealthጤናt̖ena
tx5E4 burmesestarကြယ်txẏẹ́
deja5ne frenchto have lunchdéjeunerdeja̖ne
'arul3 tamilgraceஅருள்'aruḷ
k93t08ak93t08ilE xhosaplain/clearcacilek̖ṭ̬ak̖ṭ̬ilẹ
x5yo33u33 chineseprotectionxẏyȍȕ
nI3s5tx05I4 navajoair/breezenị̀ştx̖ị́
t4x4^i44i tibetanto write/drawའབྲིṭẋḥi̋i
tx5o44oo4q tibetanlarge valleyལྗོངསtxẏőoóq
isig^0t^08awu xhosaspiderisigcawuisigh̬ṭ̬ḥawu
la4ru%3ra%4 hausanecessitylàr̃ūr̃ā̀lárù̄rá̄
ma%9ts5ats5 nahuatlnetmātlatlmā̇tşatş
ne4 burmesesunနေné
ma%44a44a3 thaidogหมาma̋̄a̋à
sa%9v3utta% finnishto reachsaavuttaasā̇ṿuttā
'd06U4U44w vietnameseheadđầu'ɗụ́ụ̋w
s44ahhra%' arabicdesertصحراءs̬ahhrā'
fe9ImIs englishfamousfamousfėịmịs
isig^0d^08ib1 xhosadecisionisigqiboisigh̬ḍ̬ḥibo̖
Uqgu%t4^a% hindithumbअंगूठाụqgūṭḥā
ukuqd08amlEza xhosaintersectukunqamlezaukuqḍ̬amlẹza
p%eqgywin koreanpenguin펭귄pḥeqgywin
mu4u44u3yi33qx4i33i44 chineseinfant room母婴室múűùyȉqẋȉi̋
astGofi9zika hebrewastrophysicsאסטרופיזיקהastġofïzika
sepayawits5 nahuatlsnowcepayahuitlsepayawitş
dzaxx5i japanesemagazineざっしdzaxxẏi
'iyarkaI tamilnatureஇயற்கை'iyarkaị
x4O33O44pe33i44mii33qt4x4^U33q chinesedevice name设备名称ẋọ̏ọ̋pȅi̋miȉqṭẋḥụ̏q
Ed^0sU danishetchætseẹdh̬sụ
tx5U%4U44 vietnamesewaitchờtxẏụ́̄ụ̋
igl08alaba xhosashoulderigxalabaigḷ̬alaba
ho'opa'a hawaiianto fixhoʻopaʻaho'opa'a
kywit00urami koreancricket귀뚜라미kywiṱurami
isa3a3anz6a zuluhandisándlaisààanẓa
r%9i5cr1 welshto rush/hurryrhuthror̊i̖cro̖
kolla9na italiannecklacecollanakollȧna
'irul3 tamildarkஇருள்'iruḷ
t^a33a33q tibetanflatlandsཐངtḥȁȁq
bayma%3a33y thaileafใบไม้baymà̄ȁy
tx^5a3a33y thaito useใช้txẏḥàȁy
dGE georgiandayდღეdġẹ
k10plEtma0 frenchcompletelycomplètementko̰̖plẹtma̰
li35U33 vietnamesetoungelưỡilì̖ụ̏
igivE georgiansameიგივეigivẹ
kInt germanchildkindkịnt
sa%3nts'o30sE apache (western)new moonsáánts’ǫ́sésà̄nts'ò̰sẹ
r%9isgl welshbark (of tree)rhisglr̊isgl
djUhha%dj hindishipजहाजdjụhhādj
mii33n chineseheavenmiȉn
tIpe3 navajosheep (animal)tịpè
'd06i4U44 vietnamesea pondđìa'ɗíụ̋
k93t08Ela xhosapleasecelak̖ṭ̬ẹla
cyou%C icelandica nationþjóðcyoūç
k%vEk693ana georgiancountryქვეყანაkḥvẹḳ̖ana
t1144y vietnamesegarlictỏito̖ő̖y
E'Ilza% apache (western)pictureeʼilzaaẹ'ịlzā
sa%3a33 vietnamesevillagesà̄ȁ
r%9e5i5ql icelandicfragmented icehrönglr̊e̖i̖ql
alE4 yorubalandalẹ̀alẹ́
so44oo4 tibetanto makeབཟོsőoó
b1n thaiballบอลbo̖n
ts593ox apache (western)plantstłʼohtş̀ox
ri%ttAmAte5n finnishinsufficientriittämätönrīttạmạte̖n
'a4lk93a3la4mi%3 hausapenàlƙalàmī'álk̖àlámì̄
tG10 frenchtrunktronctġo̰̖
a3x4o apache (western)thank youáhoàẋo
ja05gl frenchjunglejungleja̰̖gl
si5G frenchsure/certainsûrsi̖ġ
cI'pI4q burmesetreeသစ်ပင်cị'pị́q
did englishdeeddeeddid
IzE3 apache (western)medicineizeeịzẹ̀
na44aq tibetaninteriorནངna̋aq
ku33u33 tibetanbody/statueསྐུkȕȕ
iUs4k irish (munster)fishiasciụsĝk
de4Iqdj5I4q burmeseyogurtဒိန်ချဉ်déịqdjẏị́q
umqd08uma xhosaoliveumnqumaumqḍ̬uma
ts%5a3t apache (western)oiltłádtşḥàt
pun6iyam tamilvirtueபுண்ணியம்puṇiyam
ka33i33 chineseboundarykȁȉ
nk%Ekox4En'a30a30ko apache (western)calmnkegohenʼą́ą́gonkḥẹkoẋẹn'à̰à̰ko
tx5erf3 russianwormчервьtxẏerfẏ
rot4t4i tamilbreadரொட்டிroṭṭi
dE0 frenchdeerdaimdẹ̰
fyACi5r icelandicfeatherfjöðurfyạçi̖r
h5axpItI3 apache (western)quailhashbidíḩaxpịtị̀
'b06a%a4n' vietnamesefriendbạn'ɓāán'
f10 frenchfundfondfo̰̖
aGmart^i georgianascentაღმართიaġmartḥi
a0pati frenchempathyempathiea̰pati
pE3x apache (western)knifebeshpẹ̀x
mul3l3aqgi tamilradishமுள்ளங்கிmuḷḷaqgi
tx5uU4t0' vietnamesemousechuộttxẏuụ́t̰'
tx5ya33ux5yue33 chineseteach教学txẏyȁuxẏyuȅ
li33i44tx5ya33utx^5yau33 chineseoverpass立交桥lȉi̋txẏyȁutxẏḥyaȕ
rabi%q5 arabicspring (season)ربيعrabīq̇
a4ya4 yorubachest (body)àyàáyá
kO33qsi33mii33qt4x4^U33q chinesecompany name公司名称kọ̏qsȉmiȉqṭẋḥụ̏q
l^0avar welshvocalllafarl̥avar
ka%na%wai hawaiiancode/lawkānāwaikānāwai
tx'ah navajoheadweartx'ah
kaa3t0 vietnamesecutcắtkaàt̰
p93ik93nik93i georgianpicnicპიკნიკიp̀ik̖nik̖i
t^omat^o koreantomato토마토tḥomatḥo
tsE4n%9txo3' apache (western)bouldertsénchóʼtsẹ́n̊txò'
ka4a44no4o44k9 thaigoldกนกkáa̋nóők̰
gbE4du yorubalarge drumgbẹ̀dugbẹ́du
p%u%k%a44a44a3w thaimountainภูเขาpḥūkḥa̋a̋àw
s44awt arabicvoiceصوتs̬awt
ph1t^1li georgianleafფოთოლიpho̖tḥo̖li
kiqak6 inuktituthillᑭᖓᖅkiqaḳ
x5i33nli4i44i3tx5yA33A44nk%a33q chinesemental health心理健康xẏȉnlíi̋ìtxẏyạ̏ạ̋nkḥȁq
'eI' burmeseto sleepအိပ်'eị'
'armo9n hebrewpalaceארמון'armȯn
kh5o40' navajofirekḩó̰'
mo3sI3 navajocatmòsị̀
da3Oq burmesepeacockဒေါင်းdàọq
tx05i5nk93i5llat amharicskullጭንቅላትtx̖i̖nk̖i̖llat
pa5G frenchfearpeurpa̖ġ
gIft englishgiftgiftgịft
tx05as5 navajofrogtx̖aş
iql08agu xhosawarthoginxaguiqḷ̬agu
a%ma9aits5 nahuatlestuaryāmāitlāmȧaitş
tx^5yaa33q chinesewalltxẏḥyaȁq
zE3E33q5 vietnameselumpydẽzẹ̀ẹ̏q̇
niGiyuk6 inuktitutto eatᓂᕆᔪᖅniġiyuḳ
ka33u33lou33ta33a44x4a33a44 chinesehigh-rise building高楼大厦kȁȕloȕtȁa̋ẋȁa̋
ft19rEk polishtuesdaywtorekftȯ̖rẹk
si33tx5ya33t4x4^O33 chineseprivate car私家车sȉtxẏyȁṭẋḥọ̏
kri5lyo russianwingкрыло́kri̖lyo
k93a4ho%3 hausahornƙàhōk̖áhò̄
mo3 burmeserainမိုးmò
tx5an thaimoonพระจันทร์txẏan
li44i tibetanpearལིli̋i
ba%g^ hinditigerबाघbāgḥ
ta3a3ta33a44q tibetanview/viewpointལྟ་སྟངསtààtȁa̋q
uuC icelandicmindúðuuç
djgup%uri georgianpertaining to teamჯგუფურიdjgupḥuri
ukukl^08uluza xhosaepilepticukuxhuluzaukukḷ̬ḥuluza
'ahhmar arabicredأحمر'ahhmar
arroz spanishricearrozarroz
tsipo9G hebrewbirdצִפּוֹרtsipȯġ
di%n arabicreligionدينdīn
miGna%t66i%s arabicmagnetمغناطيسmiġnāt̬īs
'uU3q vietnamesedrinkuống'uụ̀q
bi5tx5 polishto bebyćbi̖txẏ
m1%4414413 thaidoctorหมอmő̖̄ő̖ò̖
g55a3ggo4 hausapaternal auntgwaggògẇàggó
k10k10bG frenchcucumberconcombreko̰̖ko̰̖bġ
sa%d^na% hindimeditationसाधनाsādḥnā
hu4rri3yya%4 hausafreedom/libertyhùr̃r̃iyyā̀húrrìyyá̄
t1 danishtoeto̖
tO33qx5i33 chinesecreature东西tọ̏qxẏȉ
t^e%s5 navajoreedtḥēş
hi5gg amharica lawህግhi̖gg
tx^5ii33qk%wa33a44q chinesecircumstances情况txẏḥiȉqkḥwȁa̋q
k33i%9kats5 nahuatlsongcuīcatlkẇï̄katş
ts%a33a33 tibetansaltཚྭtsḥȁȁ
'akka%l3 tamilelder sisterஅக்காள்'akkāḷ
weIv englishwavewaveweịv
k93t08ak93t08isa xhosaexplaincacisak̖ṭ̬ak̖ṭ̬isa
E9ltste%5C icelandicvolcanoeldstöðẹ̇ltstē̖ç
Guj frenchredrougeġuj
zUtm3Iva9t5 russianto eclipseзатмеватьzụtmẏịvȧtẏ
asak693ws nuxalkwater (bottom)asaqw'sasaḳ̖ws
zUtOma9n3IvUt5 russianto obscureзатуманиватьzụtọmȧnẏịvụtẏ
g^0d^08ibEla xhosalastgqibelagh̬ḍ̬ḥibẹla
tuvak6 inuktitutsea iceᑐᕙᖅtuvaḳ
l^0i5uh5 welshsnowdrift/snow dustlluwchl̥i̖uḩ
naq5i%m arabicblissنعيمnaq̇īm
q5iC66a%m arabicbonesعظامq̇iç̂ām
It^'ox apache (western)nestitʼohịtḥ'ox
t4x4u44ukE%33E44k3a44aa4 tibetanto thunderའབྲུག་སྐད་རྒྱགṭẋűukẹ̏̄ẹ̋kẏa̋aá
d^4a%i% hinditwo and a halfढाईḍḥāī
ki4405i05t4x4u33u33m tibetangrapeརྒུན་འབྲུམkḭ̖̋ḭ̖ṭẋȕȕm
p%u44u tibetanson/childབུpḥűu
dj^Un6d4a% hindiflag (banner)झंडाdjḥụṇḍā
fa33qx4i33i44 chinesepath/plan方式fȁqẋȉi̋
px4Es polishacrossprzezpẋẹs
t4ikUt4 hinditicketटिकटṭikụṭ
fyatl icelandicmountainfjallfyatl
da4k93i%3k93a%4 hausasecond (unit of time)dàƙīƙā̀dák̖ì̄k̖á̄
xkiq5a9 hebrewsunsetשקיעהxkiq̇ȧ
tx4tE9ri5 polishfourczterytẋtẹ̇ri̖
taym englishtimetimetaym
'aha9v hebrewto loveאָהַב'ahȧv
k%wa33q chinesebasketkḥwȁq
kO33qtswo33o44 chinesework/job工作kọ̏qtswȍő
jak93Et05i georgianjacketჟაკეტიjak̖ẹt̖i
p97a4a taachildʘàaṗ̂áa
sit englishseatseatsit
sm3e9x4i5vUt5 russianto mixсмешиватьsmẏėẋi̖vụtẏ
to3kho0'I3 navajopetroleumtòkho̰'ị̀
sa0dal frenchsandal footwear^sandalessa̰dal
'evu9s hebrewmanger/feeding troughאבוס'evu̇s
almi9kki nahuatlsomething immortalahmicquialmïkki
s5I4ko4i%4 navajowhite (color)şị́kóí̄
maC66alla arabicumbrellaمظلةmaç̂alla
s5aas5 welshthe otherllallşaaş
'abahu9t hebrewfatherhood/paternityאבהות'abahu̇t
k6immik inuktitutdogᕿᒻᒥᒃḳimmik
p97'a3a taato burnʘ'áaṗ̂'àa
iq94t08ubEk1 xhosacultureinkcubekoiq̀ṭ̬ubẹko̖
ma4a44y thainewใหม่máa̋y
na44aa4 tibetanforestནགསna̋aá
x5yO33q chineseelder brotherxẏyọ̏q
kyI9Cya icelandicgoddessgyðjakyïçya
UtIt^i% hindiguestअतिथिụtịtḥī
atm1sfEGa hebrewatmosphereאטמוספירהatmo̖sfẹġa
nata30 apache (western)cornnadą́ʼnatà̰
a%xi%rv3a%d hindiblessingआशीर्वादāxīrṿād
nuu3y vietnamesemountainnúinuùy
i3i3il^08iib06a zulumakeshift hutī́xhibaììiḷ̬ḥiiɓa
lye9nUv scottish gaelicchildleanabhlyėnụv
rumma%n arabicpomegranateرمانrummān
a5Ge5 frenchhappyheureuxa̖ġe̖
sa5G frenchsistersœursa̖ġ
kwa4a44a3q chineseroughkwáa̋àq
p97go4o taacaterpillarʘgòõṗ̂góo
Gamura georgianbatღამურაġamura
Gox hebrewheadרֹאשׁġox
si5Gtu frenchabove allsurtoutsi̖ġtu
y%9e%5lU norwegian (bokmal)to coolkjøleyh̬ē̖lụ
ka33u33kU33nx5yee33 chinesehigh heel高跟鞋kȁȕkụ̏nxẏyeȅ
mE%tx hindimatchमैचmẹ̄tx
ta4Oq burmesemountainတောင်táọq
tx5yo33u44 chineseoldtxẏyȍű
tye9rra spanishlandtierratyėrra
d66aba%b arabicfogضبابd̬abāb
pe9Gah5 hebrewflowerפֶּרַחpėġaḩ
toh5at^'e%ta apache (western)nothingdohatʼeedatoḩatḥ'ēta
me%33e44k9 thaicloudเมฆmȅ̄e̋k̰
dj^i%l hindilakeझीलdjḥīl
na%9wats5 nahuatlsomething having a clear and pleasant soundnāhuatlnā̇watş
ma33a33qt4x4e%335e445 tibetancommon folkདམངས་ཁྲོདmȁȁqṭẋȅ̖̄e̖̋
to%44otx5e33e33 tibetandiamondརྡོ་རྗེtő̄otxẏȅȅ
swi5x4i5x4 polishto hearsłyszyszswi̖ẋi̖ẋ
xjE0 frenchdogchienxjẹ̰
tyA33A44nfU33qx4a33a44n chineseelectric fan电风扇tyạ̏ạ̋nfụ̏qẋȁa̋n
ba5x4tU norwegian (bokmal)a brushbørsteba̖ẋtụ
pal3l3atta%kku tamilvalleyபள்ளத்தாக்குpaḷḷattākku
k93ak6a%si nuxalkcrowk'aqaasik̖aḳāsi
rUssma9tr3IvUt5 russianto considerрассматриватьrụssmȧtrẏịvụtẏ
k%r3iU scottish gaelicheartcridhekḥrẏiụ
pI4k apache (western)bellybigpị́k
plaiya icelandicveilblæjaplaiya
l61h5a%n4 irish (munster)pondlochánlĝo̖ḩānĝ
paCk%a%r icelandicbathtubbaðkarpaçkḥār
'ot hebrewsignomenאות'ot
f4Il irish (munster)bloodfuilfĝịl
E0teGya5G frenchinteriorintérieurẹ̰teġya̖ġ
mi%4i44 thairice noodleหมี่mí̄i̋
akko9ntxo italiandressed upacconcioakkȯntxo
ta%a44y vietnamesedownloadtảitāa̋y
fE3 yorubato desirefẹ́fẹ̀
t^a%442 tibetansilkདརtḥa̋̄u̖
man6d4aI tamilheadமண்டைmaṇḍaị
epats5 nahuatlskunkepatlepatş
bi5tx05a amharicyellowብጫbi̖tx̖a
tlo0'ixts%5oh5E3 apache (western)frogdlǫʼishtłohétlo̰'ixtşḥoḩẹ̀
ndEg06E swahilibirdndegendẹɠẹ
ka3OqgI4q burmeseskyကောင်းကင်kàọqgị́q
wOd englishwouldwouldwọd
siwakonets5 nahuatlgirlcihuaconetlsiwakonetş
as5nI%30' navajocenteraşnị̰̀̄'
mUn6i% hindigemमणिmụṇī
x4tx4En3x5tx5E polishluck/happinessszczęścieẋtẋẹnẏxẏtxẏẹ
r%91ss icelandichorsehrossr̊o̖ss
pan3tx5u tamilcottonபஞ்சுpanẏtxẏu
kO33qtswo33o44pya4a44u3 chineseworksheet工作表kọ̏qtswȍőpyáa̋ù
x5yA4A44A3nx4i33i44p%ii33q chinesedisplay显示屏xẏyạ́ạ̋ạ̀nẋȉi̋pḥiȉq
kEsty10 frenchquestionquestionkẹstyo̰̖
x5ii33qwei33 chinesefact行为xẏiȉqweȉ
e95i5Cna icelandicluckauðnaė̖i̖çna
ts93Elits93adi georgianyearწელიწადიts̀ẹlits̀adi
mut4t4aI tamileggsமுட்டைmuṭṭaị
E%CU danishto eatædeẹ̄çụ
we33i44x4U33qmyAA33ntx^5yA33n chinesetampon卫生棉签wȅi̋ẋụ̏qmyạạ̏ntxẏḥyạ̏n
ECya icelandicsludgeeðjaẹçya
k93a4nk93a3ne%4 hausasmallƙànƙanḕk̖ánk̖àné̄
ts5'I%x apache (western)snaketłʼiishtş'ị̄x
skoppya9re italianto burstscoppiàreskoppyȧre
ta44a tibetansign/signalབརྡta̋a
u3uhha3a3afu zuluhalfúhháfuùuhhààafu
'd06aam vietnamesecrabđam'ɗaam
sUmUrpUn6 hindidedicationसमर्पणsụmụrpụṇ
y%9Ep norwegian (bokmal)a large stickkjeppyh̬ẹp
iq94l08at^aq94l08at^a xhosacomplex/complicatedinkxathankxathaiq̀ḷ̬atḥaq̀ḷ̬atḥa
pux4pam tamilflowerபுஷ்பம்puẋpam
l6a%v6 irish (munster)handlámhlĝāvĝ
i3i3i4d^08a3a3awe zuluheroîqháweììíḍ̬ḥààawe
tod4n6an tamilvolunteerதொண்டன்toḍṇan
tx^a%ti% hindichestछातीtxḥātī
a4i4bi4ki3ta4 yorubacarelessnessàìbìkítàáíbíkìtá
Gali%C66 arabicrudeغليظġalīç̂
h5E georgiantreeხეḩẹ
i3i3i4l08u3u3u4g06u zulucrowdîxûkuììíḷ̬ùùúɠu
yard englishyardyardyard
ni5U3k9 vietnamesewaternướcni̖ụ̀k̰
ta33a33 tibetanmelodyརྟtȁȁ
p%aa33q chinesehugepḥaȁq
k93i95t05i5l amharicleafቅጠልk̖ï̖t̖i̖l
tx5ye4e44e3 chinesemothertxẏyée̋è
a%g^a%t hindishockआघातāgḥāt
'b06UU3k9 vietnamesewickbấc'ɓụụ̀k̰
gUmtx^a% hinditowelगमछाgụmtxḥā
tafawwak6a arabicto outperformتفوقtafawwaḳa
t05it05vEli georgiannakedტიტველიt̖it̖vẹli
krO%v scottish gaelictreecraobhkrọ̄v
a0fibi frenchamphibiousamphibiea̰fibi
'ul3l3aqgaI tamilpalm (hand)உள்ளங்கை'uḷḷaqgaị
hvost russiantailхвостhvost
h5ah5vi georgianonionხახვიḩaḩvi
sapE0 frenchfir treesapinsapẹ̰
k93t081k93t08a xhosacleancocak̖ṭ̬o̖k̖ṭ̬a
tx5yO4O44O3q chinesefiretxẏyọ́ọ̋ọ̀q
t^a33a33la33a33 tibetandustཐལ་བtḥȁȁlȁȁ
me9leh5 hebrewkingמֶלֶךmėleḩ
tx4w1vyEk polishhumanczłowiektẋwo̖vyẹk
iqd^08ele xhosacoldingqeleiqḍ̬ḥele
byE0vUni5 frenchwelcomebienvenuebyẹ̰vụni̖
t^a9adz3o koreanostrich타조tḥȧadzẏo
j4EmyEx5ln3i9tx4i5 polishartisansrzemieślniczyȷ̈ẹmyẹxẏlnẏïtẋi̖
s51sd welshtailllostşo̖sd
p%Usk1d welshfishpysgodpḥụsko̖d
auyuittuk6 inuktitutpermafrostᐊᐅᔪᐃᑦᑐᖅauyuittuḳ
rian thaistudyเรียนrian
ts%E3 navajorock/stonetsḥẹ̀
ca%k icelandicroofþakcāk
Ud^Ik hindimoreअधिकụdḥịk
sart05k693Eli georgianbeltსარტყელიsart̖ḳ̖ẹli
e95rle%5G icelandicdestinyörlögė̖rlē̖ġ
tu%ga%k6 inuktitutivory tuskᑑᒑᖅtūgāḳ
q5aqrab arabicscorpionعقربq̇aqrab
ts1tsh5ali georgianalive/animateცოცხალიtso̖tsḩali
1Gigami hebreworigamiאוריגמיo̖ġigami
1rmi5r icelandicwormormuro̖rmi̖r
rAt englishratratrạt
abbaya9re italianto bark (like dog)abbaiàreabbayȧre
kiq englishkingkingkiq
ukukd^08uba xhosadrive/pushukuqhubaukukḍ̬ḥuba
glaswEl^0d welshgrassglaswelltglaswẹl̥d
akx4unA%r norwegian (bokmal)a shareholderaksjonærakẋunạ̄r
l^0e%ti%gar welshhospitablelletygarl̥ētīgar
matt66a%t66 arabicrubberمطاطmatt̬āt̬
xk3i5r4d irish (munster)to scampersciurdxkẏi̖rĝd
aCfErC icelandicmethodaðferðaçfẹrç
x5i33n chinesehappyxẏȉn
k%u%Ga3 apache (western)teepeekuughákḥūġà
zum englishzoomzoomzum
martsh5Ena georgianleftმარცხენაmartsḩẹna
x4U33qmi33i44q chinesebreath生命ẋụ̏qmȉi̋q
ank93Esi georgianfishing rodანკესიank̖ẹsi
pi4i44i3tx5i33i44pU4U44U3n chinesenotebook笔记本píi̋ìtxẏȉi̋pụ́ụ̋ụ̀n
mka9nda swahilibeltmkandamkȧnda
ya%3j navajolittleyà̄j
yAttA% finnishto leavejättääyạttạ̄
k%a33i44 chineseto desirekḥȁi̋
n13qba4 yorubanumbernọmbanò̖qbá
GUsi5 frenchreceiptreçuġụsi̖
d6a9d5i% irish (munster)daddy (childish)daidídĝȧdẏī
h5ata9h5 hebrewcutחֲתָךְḩatȧḩ
t^13133qfa3a33 thaiskyท้องฟ้าtḥò̖ȍ̖qfàȁ
fE4 yorubato be successful/prosperousfẹ̀fẹ́
hemolele hawaiianperfectionhemolelehemolele
tsa georgianskyცაtsa
GUvUniG frenchto returnrevenirġụvụniġ
le5fUl germanspoonlöffelle̖fụl
fIrC icelandica distancefirðfịrç
n1%3133y thaia fewน้อยnò̖̄ȍ̖y
Gi95kUn germanback (body)rückenġï̖kụn
a5l norwegian (bokmal)beerøla̖l
ts%o33o33 tibetanlakeམཚོtsḥȍȍ
fra%9iCI icelandicsciencesfræðifrā̇içị
inuk inuktitutpersonᐃᓄᒃinuk
h5tx5Etx5 polishto wantchciećḩtxẏẹtxẏ
m4a%hUr3 irish (munster)mothermáthairmĝāhụrẏ
'b06UU4k9' vietnamesestair stepbậc'ɓụụ́k̰'
tve%5l icelandicstay (noun)dvöltvē̖l
s10 frenchsoundsonso̰̖
'as44far arabicyellowأصفر'as̬far
xOb^ hindifavorableशुभxọbḥ
te44ele33e44 tibetanbliss and happinessབདེ་ལེགསte̋elȅe̋
w^0e5nn icelandicangelica (plant)hvönnwh̬e̖nn
k93t08ula xhosasingculak̖ṭ̬ula
p99op99o koreankiss뽀뽀p̌op̌o
guk93d08ula xhosaturnguqulaguk̖ḍ̬ula
na33a33m tibetanskyགནམnȁȁm
ci%Ca icelandicthawþíðacīça
b10b10 frenchsweet/candybonbonbo̰̖bo̰̖
sh5vadash5va georgianmiscellaneaსხვადასხვაsḩvadasḩva
tu%ga%lik inuktitutnarwhalᑑᒑᓕᒃtūgālik
le%bU danishliplæbelēbụ
i3i3ihhoog06o zuluchicken coupī́hhokoììihhooɠo
q5as44aba arabicto twist/wrap aroundعصبq̇as̬aba
nE%33E33tx5i%5 tibetaninformationགནས་ཚུལnẹ̏̄ẹ̏txẏī̖
tuU44y vietnameseagetuổituụ̋y
hoo4p9' vietnameseboxhộphoóp̃'
tx5ev3v3i tamiltimeசெவ்விtxẏeṿṿi
tx5ando%x4am tamilhappinessசந்தோஷம்txẏandōẋam
k%waa33qfU33qpa33u44yu4u44u3 chinesestormy狂风暴雨kḥwaȁqfụ̏qpȁűyúűù
r%9e5i5i5n icelandiclavahraunr̊e̖i̖i̖n
s99ogari koreanmandarin fish쏘가리s̭ogari
ta0 frenchtimetempsta̰
k3a3a4nwa%3 hausacatkyânwākẏàánwà̄
nuna inuktitutlandᓄᓇnuna
b^a%r hindiburdenभारbḥār
t05at amharicfingerጣትt̖at
'al3l3u tamilto gatherஅள்ளு'aḷḷu
sinyo92Iti englishsenioritysenioritysinyȯu̖ịti
Gavi frenchdelightedraviġavi
iql^08ag^0l^08asi xhosawaterfallingxagxasiiqḷ̬ḥagh̬ḷ̬ḥasi
fye%5l norwegian (bokmal)boardfjølfyē̖l
'b06iit0 vietnamesebit (computing)bit'ɓiit̰
iq94t08ukukt^a xhosainformationinkcukuchaiq̀ṭ̬ukuktḥa
I%0'a0'I% navajomagpieị̰̄'a̰'ị̄
k3haun scottish gaelicheadceannkẏhaun
i95rittA% finnishto tryyrittääï̖rittạ̄
'en hebrewnothingאין'en
tra%5yGi5r icelandicghostdraugurtrā̖yġi̖r
mtsirE georgiansmall/insignificantმცირეmtsirẹ
za4a44yq vietnameseto reserve fordànhzáa̋yq
i5hdessA finnishtogetheryhdessäi̖hdessạ
ka4a44t0 thaibiteกัดkáa̋t̰
zaaw vietnameseknifedaozaaw
milhh arabicsaltملحmilhh
mi3 burmesefireမီးmì
isiphiig06a zulucape (garment)isíphikaisiphiiɠa
hha%fila arabicbusحافلةhhāfila
e9Gets hebrewcountry/landארץėġets
maika'i hawaiiangoodnessmaikaʻimaika'i
fuu33t4x4wa33qx4O33O44tx5i33i44 chinesefashion design服装设计fuȕṭẋwȁqẋọ̏ọ̋txẏȉi̋
Ent1m1l19gya hebrewentomologyאנטומולוגיהẹnto̖mo̖lȯ̖gya
nastE9mpstf1 polishprecedencenastępstwonastẹ̇mpstfo̖
qgu9mi swahilifistngumiqgu̇mi
pa'tx^o apache (western)wolfba'chopa'txḥo
gommo9zo italiangummygommosogommȯzo
k3it0te japanesestampきってkẏit̰te
UrpUn6 hindiofferingअर्पणụrpụṇ
su44u44a3y thaibeautifulสวยsűűày
ti33a44 thaishortเตี้ยtȉa̋
h5xirad georgianoftenხშირადḩxirad
iqt^08aphEphE xhosaprofessionalingcaphepheiqṭ̬ḥaphẹphẹ
isikl^08Enk93l08E xhosasevenisixhenxeisikḷ̬ḥẹnk̖ḷ̬ẹ
tx5at4t4aI tamilshirtசட்டைtxẏaṭṭaị
tEkk norwegian (bokmal)deck (nautical)dekktẹkk
allik6 inuktitutunderneathᐊᓪᓕᖅalliḳ
'amad hebrewto evaluate/to estimateאמד'amad
ko4o44t0 thaiinscriptionกฎkóőt̰
kUy vietnamesetreecâykụy
dj4vi polishdoordrzwidȷ̈vi
ts5o30' apache (western)birddlǫ́ʼtşò̰'
tx05aGi georgianchandelierჭაღიtx̖aġi
kiaktisimayuk6 inuktitutsweatᑭᐊᒃᑎᓯᒪᔪᖅkiaktisimayuḳ
ka5G frenchheartcœurka̖ġ
mtaza9mo swahiliviewpointmtazamomtazȧmo
qge swahiliscorpionngeqge
ma%kauka9u hawaiiancompetencemākaukaumākaukȧu
y%9ukk norwegian (bokmal)chubbytjukkyh̬ukk
k93a3sa%3 hausasoilƙasāk̖àsà̄
i3i3i4bu3u3u4z6a zuluscarîbhûdlaììíbùùúẓa
dj5ix5 polishtodaydziśdjẏixẏ
zm3Iya9 russiansnakeзмея́zmẏịyȧ
ah5du9t hebrewunityאחדותaḩdu̇t
10bG frenchdarknessombreo̰̖bġ
garra spanishclawgarragarra
'a4g55a%4g55a%3 hausaduck (animal)àgwā̀gwā'ágẇá̄gẇà̄
s5I%30' navajopetşị̰̀̄'
avveni9re italianto occuravvenìreavvenïre
k6uyannami%k inuktitutthank youᖁᔭᓐᓇᒦᒃḳuyannamīk
d08ho hoanhorn!ʰoḍ̬ho
tsI0na'Es5I3 apache (western)boattsinaʼeełítsị̰na'ẹşị̀
k%a4a44w thaikneeเข่าkḥáa̋w
aga9m hebrewlake/poolאגםagȧm
a9Goh5 hebrewlongאָרֹךְȧġoḩ
2e9IvOn englishravenravenu̖ėịvọn
uUg5In3Uh5 irish (munster)lonelyuaigneachuụgẏịnẏụḩ
ts93ut^i georgianminuteწუთიts̀utḥi
iqt08iniba xhosaostrichincinibaiqṭ̬iniba
cE9hkyiqk icelandicknowledgeþekkingcẹ̇hkyiqk
se33e33q tibetanlionསེངsȅȅq
kr4aun4 irish (munster)treecrannkrĝaunĝ
Utxi9v englishachieveachieveụtxïv
h5ayt66 arabicstringخيطḩayt̬
E0p1sibl frenchimpossibleimpossibleẹ̰po̖sibl
ki3bi3ya%4 hausaarrowkibiyā̀kìbìyá̄
to%lE3 apache (western)butterlydoolétōlẹ̀
a%skats5 nahuatlantazcatlāskatş
harrasta% finnishto be interested inharrastaaharrastā
nE%44EE4 tibetandiseaseནདnẹ̋̄ẹẹ́
n3i33i33q tibetanheart/mind/essenceསྙིངnẏȉȉq
t^u3 apache (western)watertḥù
nal5tx00ya koreandate날짜nalẏtx̥ya
m3Itx5ta9t5 russianto dreamмечтатьmẏịtxẏtȧtẏ
ha'awi9na hawaiianlesson/assignmenthaʻawinaha'awïna
sE%44EE4 tibetansustenanceཟསsẹ̋̄ẹẹ́
hOi5ad welshduck (bird)hwyadhọi̖ad
1GdG frenchorder (arrangement)ordreo̖ġdġ
10t frenchshamehonteo̰̖t
'b06a%3a33wq5 vietnamesestormbão'ɓà̄ȁwq̇
t^a3wo4x apache (western)bubbletáwoshtḥàwóx
li5ke norwegian (bokmal)happinesslykkeli̖ke
na4Iqa4qdj5a3 burmeseforeign countryနိုင်ငံခြာnáịqáqdjẏà
xe%x4 hindiresidueशेषxēẋ
t4x4^UU33qkO33qrUU33nx4i33i44 chinesesuccessful person成功人士ṭẋḥụụ̏qkọ̏qrụụ̏nẋȉi̋
tapu9ah5 hebrewappleתפוחtapu̇aḩ
pUrIb^a%x4a% hindidefinitionपरिभाषाpụrịbḥāẋā
f3ar4 irish (munster)man (male)fearfẏarĝ
k%a33a33qpa33a33 tibetanhouseཁང་པkḥȁȁqpȁȁ
sa33a33 tibetanearthsȁȁ
mravalmnixvnEl1vani georgiansignificantმრავალმნიშვნელოვანიmravalmnixvnẹlo̖vani
aja yorubawifeayaaja
hmur3ItsU russianto frownхмуритьсяhmurẏịtsụ
sh5ludj5itx5 polishto tidy upschludzićsḩludjẏitxẏ
'etsba9q5 hebrew(anatomy) fingerאצבע'etsbȧq̇
ma%n6pu tamilhonorமாண்புmāṇpu
m10te frenchto climbmontermo̰̖te
tx^5Ul5tx00yuk9 koreanazalea철쭉txẏḥụlẏtx̥yuk̰
t^ai33x4i33i44tyA33A44nna4a44u3 chinesedesktop pc台式电脑tḥaȉẋȉi̋tyạ̏ạ̋nnáa̋ù
ye9led hebrewchildיֶלֶדyėled
2OpE92 englishrepairrepairu̖ọpẹ̇u̖
tO4O44O3q chineseto understandtọ́ọ̋ọ̀q
t^ou33yi4i44i3qyii33 chineseprojector投影仪tḥoȕyíi̋ìqyiȉ
pwo33lii33pe33i33 chineseglass玻璃杯pwȍliȉpȅȉ
p99uri koreanroot뿌리p̌uri
mdzimE georgiancommaმძიმეmdzimẹ
q5as44an arabicstickعصاq̇as̬an
ba4ta4 yorubashoebàtàbátá
txI4x navajomedicine pouchtxị́x
tO33O44qh5wU33U44p%yA33A44n chinesecartoon动画片tọ̏ọ̋qḩwụ̏ụ̋pḥyạ̏ạ̋n
kozs'a%3ke apache (western)placegozsʼa̜a̜gekozs'à̄ke
bah5a9G hebrewto choose/to opt/to selectבחרbaḩȧġ
gandzi georgiantreasureგანძიgandzi
fim vietnamesefilmphimfim
mifta%hh arabickeyمفتاحmiftāhh
t4x4^wa33i33 chineseto kneadṭẋḥwȁȉ
s99uk9 koreanmugworts̭uk̰
qe3305e3305tx5e%335e445 tibetanrhetoric/metaphorམངོན་བརྗོདqḛ̖̏ḛ̖̏txẏȅ̖̄e̖̋
k%a%3a33 thaisellค้าkḥà̄ȁ
k%a%44a44a3w thaiwhiteขาวkḥa̋̄a̋àw
kt^08itha xhosaspendchithakṭ̬ḥitha
lo3o33 vietnameselosslỗlòȍ
menv3el3l3i tamilcobaltமென்வெள்ளிmenṿeḷḷi
uk6ausik6 inuktitutwordᐅᖃᐅᓯᖅuḳausiḳ
v3ix4am tamilpoisonவிஷம்ṿiẋam
mye4 burmeselandမြေmyé
ix5tx5 polishto go/walkiśćixẏtxẏ
a%wato9mats5 nahuatlacornāhuatomatlāwatȯmatş
'I4Ga%4 apache (western)furighaa'ị́ġá̄
k%a33a44n chinesecliffkḥȁa̋n
k93wni nuxalkseal (animal)kw'nik̖wni
ra%dj hindiruleराजrādj
v3at4t4am tamilcircle/haloவட்டம்ṿaṭṭam
txrdil1Et^i georgiannorthჩრდილოეთიtxrdilo̖ẹtḥi
k%ok99iri koreanelephant코끼리kḥok̭iri
ts93k693ali georgianwaterწყალიts̀ḳ̖ali
a4kpa3 yorubascaràpáákpà
ja5n frenchyoungjeuneja̖n
isikd^08am1 xhosafruitisiqhamoisikḍ̬ḥamo̖
tr1id welshfoottroedtro̖id
lo33o33 tibetanmind/awarenessབློlȍȍ
q5ad66ala arabicmuscleعضلةq̇ad̬ala
x4tutx5Ets polishsheath to hold toolssztuciecẋtutxẏẹts
y%9e%le norwegian (bokmal)a cooking vesselkjeleyh̬ēle
wa%33a33mo44o tibetanfoxཝ་མོwȁ̄ȁmőo
Gaza%l arabicdeerغزالġazāl
ni%n6d4a%yam tamillengthநீண்டாயம்nīṇḍāyam
j4i44ili33i33 tibetantrainརི་ལིȷ̈i̋ilȉȉ
f3e%r4 irish (munster)grassféarfẏērĝ
isaGuk6 inuktituta wingᐃᓴᕈᖅisaġuḳ
x4ii33tx5yA33n chinesemoment时间ẋiȉtxẏyạ̏n
ni%ki'i hawaiianto tie/bindnīkiʻinīki'i
sl1 danishbeatslåslo̖
na3a33m thaiwaterน้ำnàȁm
hay englishhihihay
tE%t^E%l navajomoosetẹ̄tḥẹ̄l
tutIs5h5Is5I apache (western)coffeetudiłhiłitutịşḩịşị
koj4U russianskinко́жаkoȷ̈ụ
ka33a33 tibetanteachingབཀའkȁȁ
tx4Ex5tx5 polishhellocześćtẋẹxẏtxẏ
na%l'E%s5I3 apache (western)duck animalnaalʼeełínāl'ẹ̄şị̀
ta3Oqba4q burmeseto apologizeတောင်းပန်tàọqbáq
ap99a koreanfather아빠ap̌a
pa%0 apache (western)motherbąąpā̰
IyIkE3 apache (western)seediyigéʼịyịkẹ̀
t4x4^UU33qt4x4a4a44a3q chinesemature成长ṭẋḥụụ̏qṭẋáa̋àq
x4o4o44u3tx5i33k%OO33 chinesephone case手机壳ẋóőùtxẏȉkḥọọ̏
dja3rra4ba%3a4wa%3 hausatest/examjar̃r̃àbâwādjàrrábà̄áwà̄
qgi9ri swahiliwarthogngiriqgïri
plant welshchildplantplant
na3konEtx'I%tI apache (western)cicadanágonechʼiidinàkonẹtx'ị̄tị
vaa3y vietnameseskirtváyvaày
mna9ra swahilitowermnaramnȧra
tE'ka0be4da0 burmesestudy of logicတက္ကဗေဒtẹ'ka̰béda̰
libG frenchfreelibrelibġ
pt5i9tsU russianbirdпти́цаptẏïtsụ
j4i440i0tx^5e330e330 tibetantreasure/valuableརིན་ཆེནȷ̈ḭ̋ḭtxẏḥḛ̏ḛ̏
p93Ep93Ela georgianbutterflyპეპელაp̀ẹp̀ẹla
tx^5i4i44i3n chinesebrighttxẏḥíi̋ìn
na33a33 tibetannoseསྣnȁȁ
k93l08olisa xhosaapologizexolisak̖ḷ̬olisa
mUsje5 frenchmistermonsieurmụsje̖
naa4q' vietnameseheavynặngnaáq'
p4a%l6a%9s4 irish (munster)palacepáláspĝālĝā̇sĝ
l13133 thaito copyล้อlò̖ȍ̖
ke%5i5C icelandicwimpgauðkē̖i̖ç
fissa9to italianfixed (position)fissatofissȧto
ammatti finnishprofessionammattiammatti
qt^08ayisEla xhosatrapngcayiselaqṭ̬ḥayisẹla
'b06aa4wkp9' vietnamesebundlebọc'ɓaáwkp̃'
ahava9 hebrewlove/affectionאהבהahavȧ
t05Ukur amharicblackጥቁርt̖ụkur
ts93k693ar1 georgiansourceწყაროts̀ḳ̖aro̖
r%9af welshroperhaffr̊af
k33a4le3k33a4le3 hausakanoekwàlekwàlekẇálèkẇálè
a5m danishtenderøma̖m
sigrdzE georgianlengthსიგრძეsigrdzẹ
a0fa0 frenchinfantenfanta̰fa̰
bla0 frenchwhiteblancbla̰
sUr5Uk hindiroadसड़कsụṛụk
ho%h5 germanhighhochhōḩ
t66abba%h5 arabicchefطباخt̬abbāḩ
siq englishsingsingsiq
sO4a44 thaimatเสื่อsọ́a̋
a%dj hinditodayआजādj
krie9It englishcreatecreatekriėịt
agba3ra yorubapoweragbáraagbàra
gd08iba xhosafinishgqibagḍ̬iba
ftx41ray polishyesterdaywczorajftẋo̖ray
sEk%tsia georgiansectionსექციაsẹkḥtsia
na%4ye%3' navajomonster/foreign godná̄yè̄'
pGi frenchprizeprixpġi
tot^ori koreanacorn도토리totḥori
cvE9rmauul icelandicdiameterþvermálcvẹ̇rmauul
blUd englishbloodbloodblụd
tx^I4tI3 navajocartxḥị́tị̀
ile3elE4 yorubabungalowiléelẹ̀ilèelẹ́
m10tGe frenchto showmontrermo̰̖tġe
so0' navajostarso̰'
ms1p%li1 georgianworldმსოფლიოmso̖pḥlio̖
ka4a44ti4i44ka% thaiagreementกติกาkáa̋tíi̋kā
nU33U33mx5i33i44 tibetanweather/climateགནམ་གཤིསnụ̏ụ̏mxẏȉi̋
r%9Edi5n welshfernsrhedynr̊ẹdi̖n
t4x4i%445i5 tibetansnakeསྦྲུལṭẋi̖̋̄i̖
ku%k inuktitutriverᑰᒃkūk
yi%445i5 tibetanplace/areaཡུལyi̖̋̄i̖
palkka finnishpay/salarypalkkapalkka
nUj4i5ma9t45 russianto pressнажиматьnụȷ̈i̖mȧṭẏ
pi%r5%i% hindigenerationपीढ़ीpīṛḥī
kwE0 frenchwedgecoinkwẹ̰
'b06U4U44y vietnameseflockbầy'ɓụ́ụ̋y
la%3a33y vietnameseinterestlãilà̄ȁy
pu33u33ti33i33 tibetanscriptureཔོ་ཏིpȕȕtȉȉ
'eh5a9d hebrew(Judaism) the Oneness of Godאחד'eḩȧd
tx^5yuA33nx4UU33nkyu33A44nt4x4u33u44 chineseundivided attention全神贯注txẏḥyuạ̏nẋụụ̏nkyȕạ̋nṭẋȕű
djo%s5E3 apache (western)balljoołédjōşẹ̀
kAt englishcatcatkạt
i4ta0 yorubarelationìtaníta̰
p97oa hoaneyeʘoaṗ̂oa
mnixvnEl1ba georgiansignificanceმნიშვნელობაmnixvnẹlo̖ba
elo9a hebrewA god.אלוהelȯa
'akkul3 tamilarmpitஅக்குள்'akkuḷ
brt05k93Eli georgianflatბრტყელიbrt̖k̖ẹli
waa33ntx^5yuA33n chinesecompletely/fully完全waȁntxẏḥyuạ̏n
x5ya4a44u3 chinesedawnxẏyáa̋ù
t^a3a33lee thaiseaทะเลtḥàȁlee
isikl^081b1 xhosatoolisixhoboisikḷ̬ḥo̖bo̖
to%n6d4u tamilto digதோண்டுtōṇḍu
natIk'a0 apache (western)clothnadikʼąnatịk'a̰
cInna icelandicto thinþynnacịnna
le3e33k9 thaismallเล็กlèȅk̰
tx5yA33A44nx4U33nfaa33q chinesegym健身房txẏyạ̏ạ̋nẋụ̏nfaȁq
pan6d4abada%rttam tamilgoodsபண்டபதார்த்தம்paṇḍabadārttam
masso9ne italianfree masonmassonemassȯne
h5wo4o44o3t4x4^O33si33tx5i33 chinesetrain driver火车司机ḩwóőòṭẋḥọ̏sȉtxẏȉ
nixba9q5 hebrewto swear/to promiseנשבעnixbȧq̇
h5weh5 welshsixchwechḩweḩ
i3i3inz6u zuluhouseíndluììinẓu
iqt^08aqa xhosaideaingcangaiqṭ̬ḥaqa
mAgnI9fIsInt englishmagnificentmagnificentmạgnïfịsịnt
m1sah5lE1ba georgianpopulationმოსახლეობაmo̖saḩlẹo̖ba
ts93its93ila georgianchickenწიწილაts̀its̀ila
'b06i5U3m vietnamesebuterflybướm'ɓi̖ụ̀m
a%moxts5i nahuatlbookamoxtliāmoxtşi
g1ra georgianhillგორაgo̖ra
px4Estx4En3 polishspace (area)przestrzeńpẋẹstẋẹnẏ
k93o%4k93a3ri3 hausaeffortƙṑƙarik̖ó̄k̖àrì
C66aby arabicantelopeظبيç̂aby
dAnts englishdancedancedạnts
t^e%3h navajovalleytḥè̄h
tan6n6i%r tamilwaterதண்ணீர்taṇṇīr
ka33u33x5ya33u44lyu33u44 chinesehigh efficiency高效率kȁȕxẏyȁűlyȕű
Ixk%I%nh5n apache (western)sonishkiinhnịxkḥị̄nḩn
onna japanesewomanおんなonna
tx^5i33i33 tibetanoutside/exteriorཕྱིtxẏḥȉȉ
deIt englishdatedatedeịt
ba9wliq hebrewbowling (the game)באולינגbȧwliq
IGa3l apache (western)bellsighálịġàl
tx^5o33o33ts%e%335e445 tibetanclockཆུ་ཚོདtxẏḥȍȍtsḥȅ̖̄e̖̋
tx5E4E44w vietnameseoarchèotxẏẹ́ẹ̋w
kUm3In3t5i9rUvUt5 russianto commentкомментироватьkụmẏịnẏtẏïrụvụtẏ
x5ya33u chinesenightxẏyȁu
j5dj5bw1 polishblade (botany)źdźbłojẏdjẏbwo̖
mEtsniErEba georgianscienceმეცნიერებაmẹtsniẹrẹba
'aha9v hebrewto loveאהב'ahȧv
pa0se frenchto thinkpenserpa̰se
UhrUn3A9t5 russianto guardохраня́тьụhrụnẏạ̇tẏ
isi3i3igd^08i zulusound of footstepsisígqiisììigḍ̬ḥi
osoma93'ts5i nahuatlmonkeyozomahtliosomà̇'tşi
sol englishsoulsoulsol
k6ausik6tuk6 inuktitutwetᖃᐅᓯᖅᑐᖅḳausiḳtuḳ
dja%sI3la3xa3 apache (western)earingsjaasíláhádjāsị̀làxà
gt^h51vt^ georgianplease (formal)გთხოვთgtḥḩo̖vtḥ
nat4tx5attiraman6d4alam tamilthe starry heavensநட்சத்திரமண்டலம்naṭtxẏattiramaṇḍalam
kan6 tamileyeகண்kaṇ
pun6 tamilsoreபுண்puṇ
ko4tx05I4t^a4s5 apache (western)ceremonygochʼitałkótx̖ị́tḥáş
lu9okka finnishgroup/collectionluokkalu̇okka
t05Utt05a amharicto drinkጠጣt̖ụtt̖a
kv3InU norwegian (bokmal)a womankvinnekṿịnụ
mi44i tibetanhuman beingམིmi̋i
ka33a44q chinesesimplekȁa̋q
makuahine hawaiianmothermakuahinemakuahine
Grma georgiandeepღრმაġrma
'ani9 hebrewegoאני'anï
me44e tibetanfireམེme̋e
pyatla icelandicbellbjallapyatla
'Uwqm vietnamesegrandfatherông'ụwqm
bUt05a9t05is amharicsweet potatoበጣጢስbụt̖ȧt̖is
p%Ul hindifruitफलpḥụl
stx4i95x4tx4atx5 polishto clean upsczyszczaćstẋï̖ẋtẋatxẏ
rakkyu9dere italianto hostracchiùdererakkyu̇dere
'ok%a%0x4I3 apache (western)prayerʼokąąhí'okḥā̰ẋị̀
pronssi finnishbronze (metal)pronssipronssi
s5I3kai apache (western)whitełigaişị̀kai
bite9' hebrewto pronounce a wordביטאbitė'
pu%n6d4u tamilgarlicபூண்டுpūṇḍu
'urugo%l3 tamilhappeningஉறுகோள்'urugōḷ
lyau33 chinesegoodlyaȕ
qt08iqt08i xhosasmall/youngncinciqṭ̬iqṭ̬i
amme9ttere italianto admitamméttereammėttere
tOl5ak scottish gaelicleafduilleagtọlẏak
hil englishhealhealhil
p%i33q chinesegracefulpḥȉq
m3I9nA9t5 russianto swapменятьmẏïnạ̇tẏ
ru%3u33 thaiknowรู้rù̄ȕ
bigI9n englishbeginbeginbigïn
oppo9rre italianto opposeopporreoppȯrre
'il koreanone'il
t^a3a33t0sa4a44na3a33kha3a33ti4i44' thaiattitudeทัศนคติtḥàȁt̰sáa̋nàȁkhàȁtíi̋'
preitt icelandicwidthbreiddpreitt
tiqgal3 tamilmonthதிங்கள்tiqgaḷ
p931lusi georgianpoleპოლუსიp̀o̖lusi
'oq thaiactองก์'oq
q94d08oq94d08oza xhosaknocknkqonkqozaq̀ḍ̬oq̀ḍ̬oza
dUrpUn6 hindimirrorदर्पणdụrpụṇ
a0plUG frenchscaleampleura̰plụġ
'd06aaa4' vietnamesea bulletđạn'ɗaaá'
bOli9v englishbelievebelievebọlïv
torre spanishtowertorretorre
tx5ii4' vietnamesesisterchịtxẏií'
a0syE0 frenchancientanciena̰syẹ̰
ts5'o%3s5 navajorope (chord)tş'ò̄ş
'd06EE44 vietnameseto give birth tođẻ'ɗẹẹ̋
h1144y vietnameseaskhỏiho̖ő̖y
'onpadu tamilnineஒன்பது'onpadu
g^Ur5 hindihouseघरgḥụṛ
j1l1 georgianraspberryჟოლოjo̖lo̖
akpa3 yorubaarmapáakpà
kGeno frenchslotcréneaukġeno
mU4U44U3q chineseferociousmụ́ụ̋ụ̀q
oye9v hebrewenemyאויבoyėv
sUfI9stUkeIdId englishsophisticatedsophisticatedsụfïstụkeịdịd
tx5aO' burmesestoneကျောက်txẏaọ'
a%'ka9ts5an nahuatlreed bedācatlanā'kȧtşan
x4o4o44u3mUU33nyuA33n chinesegoalkeeper守门员ẋóőùmụụ̏nyuạ̏n
'is44baq5 arabicfingerإصبع'is̬baq̇
v1lka0 frenchvolcanovolcanvo̖lka̰
s5e3'e3tsoh navajoratşè'ètsoh
l5e%n3U irish (munster)shirtléinelẏēnẏụ
hE0g55a4 yorubato be beautifulhẹngwàhẹ̰gẇá
ma0to frenchcoatmanteauma̰to
pEttI icelandiccamp bedbeddipẹttị
y%9A%l3Ihe%t norwegian (bokmal)lovekjærlighetyh̬ạ̄ḷịhēt
r3it0torO japaneselitreリットルrẏit̰torọ
mazraq5a arabicfarmمزرعةmazraq̇a
sykG frenchsugarsucresykġ
gra5nnt norwegian (bokmal)greengrøntgra̖nnt
yi4i44i3nx5ii33qya4a44a3ntx5i33i44q chinesecontact lenses隐形眼镜yíi̋ìnxẏiȉqyáa̋àntxẏȉi̋q
cor englishthorthorcor
mpa3 apache (western)coyotembámpà
px4i5h519dj5itx5 polishto comeprzychodzićpẋi̖ḩȯ̖djẏitxẏ
kwi3i33 vietnamesefundquỹkwìȉ
th5I4n navajoice/frosttḩị́n
xIp englishshipshipxịp
pisan6d4am tamilstomachபிசண்டம்pisaṇḍam
pa%pa%'o%lelo hawaiianconversationpāpāʻōlelopāpā'ōlelo
j4uwtx5 polishyellowżółćȷ̈uwtxẏ
'ibu9d hebrewlossאיבוד'ibu̇d
nyE%3 apache (western)difficultnyeeʼnyẹ̀̄
t4x4^waa33q chinesebedṭẋḥwaȁq
k%wa33i44 chinesedrainkḥwȁi̋
aI germaneggeiaị
gwees5d welshgrassgwelltgweeşd
h5Itla%0h5I3 apache (western)beveragehidląąhíḩịtlā̰ḩị̀
t^k%vEn georgianyouთქვენtḥkḥvẹn
baOm germantreebaumbaọm
he%3s5 navajopackagehè̄ş
'ix hebrewman/adult male human being.איש'ix
l^0I9ni5n welshstring/cordllinynl̥ïni̖n
upiGnk6a%k6 inuktitutspring (season)ᐅᐱᕐᓐᖄᖅupiġnḳāḳ
t^yAA33n chinesecavetḥyạạ̏n
mi%nv3e%t4t4aI tamilfishingமீன்வேட்டைmīnṿēṭṭaị
t00aq koreanearthṱaq
'a4ddu3'a%4 hausaa prayeràddu'ā̀'áddù'á̄
o30'a%3 apache (western)eveningǫ́ʼááò̰'à̄
lan3dj5am tamilbribeலஞ்சம்lanẏdjẏam
sp2iq englishspringspringspu̖iq
t66a%bak6 arabiclarge brick/tileطابقt̬ābaḳ
tas5aa3 apache (western)onedałaátaşaà
emuna9 hebrewfaithאמונהemunȧ
ka33a33j4a33a33 tibetansugarཀ་རkȁȁȷ̈ȁȁ
d06aya hausaoneɗayaɗaya
sUtx hinditruthसचsụtx
yOk9kOryi japaneseslowlyゆっくりyọk̰kọryi
i3i3it^08iib06i3i zululakeī́chibíììiṭ̬ḥiiɓìi
da%3'i4ra%3 hausacircledā'ìr̃ādà̄'írà̄
ko%9ats5 nahuatlsnakecoatlkō̇atş
v3a9lita finnishto choosevalitaṿȧlita
10kl frenchuncleoncleo̰̖kl
nUhUd5i9t5 russianto findнаходитьnụhụdẏïtẏ
s44abiyy arabicboyصبيs̬abiyy
amik6 inuktitutpeltᐊᒥᖅamiḳ
n3i33i33qtx5e tibetancompassionསྙིང་རྗེnẏȉȉqtxẏe
tx5yA33A44nx4U33ntx5ya33ulyA33A44n chinesefitness coach健身教练txẏyạ̏ạ̋nẋụ̏ntxẏyȁulyạ̏ạ̋n
xangrdzliv1ba georgiancontinuanceხანგრძლივობაxangrdzlivo̖ba
ta44awa33a33 tibetanmoonཟླ་བta̋awȁȁ
hak93e3I3 navajoone's kinhak̖èị̀
tx5arkkaraI tamilsugarசர்க்கரைtxẏarkkaraị
tO33O44q chinesemilktọ̏ọ̋q
tah5a apache (western)hurrydahataḩa
van6t4u tamilbeetleவண்டுvaṇṭu
akkade9re italianto happenaccadéreakkadėre
h114p' vietnamesemeetinghọpho̖ó̖p'
h5its93lh nuxalkmetal (iron)xits'lhḩits̀lh
aggak inuktituthandᐊᒡᒐᒃaggak
fayr englishfirefirefayr
fahhas44a arabiccheck upفحصfahhas̬a
uql08ibElElwan1 xhosacommunicationunxibelelwanouqḷ̬ibẹlẹlwano̖
hu3d06u3ba%4 hausasermonhuɗubā̀hùɗùbá̄
y%9i95llIq norwegian (bokmal)chick (baby chicken)kyllingyh̬ï̖llịq
h1l danishholehulho̖l
Gura%b arabiccrowغرابġurāb
isig^0l^08ina xhosapermanentisigxinaisigh̬ḷ̬ḥina
ts93I3'I% navajomosquitots̀ị̀'ị̄
i3i3it08aala3a zulusideī́caláììiṭ̬aalàa
k6iktuGiak6 inuktitutmosquitoᕿᒃᑐᕆᐊᖅḳiktuġiaḳ
Ep931k%a georgianepochეპოქაẹp̀o̖kḥa
r%9uuCi5r icelandicscabhrúðurr̊uuçi̖r
la5G frenchthemleurla̖ġ
bEzvzglE9ndni5 polishharsh/mercilessbezwzględnybẹzvzglẹ̇ndni̖
ba4nda%3 hausameat dried over firebàndābándà̄
sUj4a9t5 russianto plantсажатьsụȷ̈ȧtẏ
sE90f1ni frenchsymphonysymphoniesẹ̰̇fo̖ni
k%Il1%na% hinditoyखिलौनाkḥịlō̖nā
blo englishblowblowblo
x5ii33q chineseshapexẏiȉq
C66ami'a arabicto thirstظمئç̂ami'a
x4u33u44tx5u33u44x5yA33A44n chinesedata line数据线ẋȕűtxẏȕűxẏyạ̏ạ̋n
nUgrUmUj4da9t5 russianto pile upнагромождатьnụgrụmụȷ̈dȧtẏ
k6amuti%k inuktitutsledᖃᒧᑏᒃḳamutīk
namdvili georgianrealნამდვილიnamdvili
h5att66a arabicluckخطḩatt̬a
modEllo italianmodelmodellomodẹllo
p%ainEp%Ol3 koreanpineapple파인애플pḥainẹpḥọḷ
ga5l frenchface (of animal)gueulega̖l
Abno92mUl englishabnormalabnormalạbnȯu̖mụl
djih5vi georgiangoatჯიხვიdjiḩvi
tsa4a44u3x4we33i44tsa4a44u3tx^5i4i44i3 chinesego to bed early早睡早起tsáa̋ùẋwȅi̋tsáa̋ùtxẏḥíi̋ì
tyA33A44nx5yA33A44nka4a44a3n chinesetelephone pole电线杆tyạ̏ạ̋nxẏyạ̏ạ̋nkáa̋àn
a4ko3ko4 yorubatimeàkókòákòkó
l^08o0a hoanstoneǁʰo̰aḷ̬ḥo̰a
iql08ina xhosamintinxinaiqḷ̬ina
ts593I3zI3 navajogoattş̀ị̀zị̀
be9Igel hebrewbagelבייגלbėịgel
me4e44i3tx5ya4a44a3x4i33 chinesemanicurist美甲师mée̋ìtxẏyáa̋àẋȉ
vidj5Etx5 polishto seewidziećvidjẏẹtxẏ
swe33i44h5wU33tx^5yUU33n chinesefloral skirt碎花裙swȅi̋ḩwụ̏txẏḥyụụ̏n
nik6i inuktitutfoodᓂᕿniḳi
u3u3ugl^08a zuludigging stickū́gxaùùugḷ̬ḥa
amaGuk6 inuktitutwolfᐊᒪᕈᖅamaġuḳ
1k93eane georgianoceanოკეანეo̖k̖eane
Up%sUr hindiofficerअफसरụpḥsụr
n3a44a tibetanfishnẏa̋a
p4a%p3e%9r4 irish (munster)paperpáipéarpĝāpẏē̇rĝ
hI4s5wo%3j apache (western)canyonhilwozhhị́şwò̄j
hip931p931t05ami georgianhippoჰიპოპოტამიhip̀o̖p̀o̖t̖ami
tse%3h navajoelktsè̄h
cye%5l icelandicraspþjölcyē̖l
dra5p%U danishdropdråbedra̖pḥụ
tx5113 vietnamesedogchótxẏo̖ò̖
ig^0t^08isa xhosaartistigcisaigh̬ṭ̬ḥisa
'ah5d66ar arabicgreenأخضر'aḩd̬ar
i3i3i4b06i3i3i4zo zulunameîbîzoììíɓììízo
tx^5a%33a33pa33a33 tibetanrainཆར་པtxẏḥȁ̄ȁpȁȁ
na44a tibetanagena̋a
t^Eguk9 koreanthailand태국tḥẹguk̰
wa4lk93i3ya%3 hausalightningwàlƙiyāwálk̖ìyà̄
tx^Ij apache (western)woodchizhtxḥịj
t4x4^i33i33 tibetanten thousandཁྲིṭẋḥȉȉ
Utm3Itx5A9t45 russianto markотмечатьụtmẏịtxẏạ̇ṭẏ
tE'toldjE%3t apache (western)campfiredeʼdoljéédtẹ'toldjẹ̀̄t
a33ntx^5yuA33n chinesesafe/secure安全ȁntxẏḥyuạ̏n
Ga%4a44 vietnamesechickenġá̄a̋
a4la3ka3la4a3 yorubaa dreamàlákálàáálàkàláà
hha%t^i% hindielephantहाथीhhātḥī
gwraig welshwifegwraiggwraig
na5f frenchnineneufna̖f
tx0514x navajobugtx̖ó̖x
k%a%33a44w thairiceข้าวkḥȁ̄a̋w
djanna arabicparadiseجنةdjanna
va%l3 tamilswordவாள்vāḷ
prEnna icelandicto burnbrennaprẹnna
zGva georgianseaზღვაzġva
pa0 frenchpeacockpaonpa̰
fruui5c welshfruitffrwythfruui̖c
'ida2 tamillipஇதழ்'idau̖
k6iqak6 inuktitutnoseᕿᖓᖅḳiqaḳ
w^0ilt icelandicresthvíldwh̬ilt
aivik6 inuktitutwalrusᐁᕕᖃaiviḳ
eGi5psy10 frencheruptionéruptioneġi̖psyo̰̖
abo3a4ru40yi3 yorubasunflowerabóòrùnyíabòárṵ́yì
q5us44fu%r arabicsparrow (bird)عصفورq̇us̬fūr
sahha%ba arabiccloudسحابةsahhāba
gargari georgianapricotგარგარიgargari
no%44o24kE% tibetaninheritanceནོར་སྐལnő̄oú̖kẹ̄
x5ya33a44qp%ii33ts%a33 chineseeraser橡皮擦xẏyȁa̋qpḥiȉtsḥȁ
muxi5rra amharicwedderሙሽራmuxi̖rra
k99a9atx^5i koreancrow까치k̭ȧatxẏḥi
pu% thaicrabปูpū
x5i4i44i3x4o4o44u3t4x4^ii33 chinesewashbasin洗手池xẏíi̋ìẋóőùṭẋḥiȉ
yi33ma33u44tx5yA33n chinesecloakroom衣帽间yȉmȁűtxẏyạ̏n
s44awifa arabicto produce woolصوفs̬awifa
kn4a%v6 irish (munster)bonecnámhknĝāvĝ
riavvio italianrestartriavvioriavvio
x5yA33A44nx5ya33a44q chinesephenomenon现象xẏyạ̏ạ̋nxẏyȁa̋q
ts93In navajobonets̀ịn
tx5e33e33 tibetanmaster/lordརྗེtxẏȅȅ
t^u33u33k9pU33U33 tibetansoupཐུག་པtḥȕȕk̰pụ̏ụ̏
t05ub amharicbrick/tileጡብt̖ub
al'ard66 arabicearthالأرضal'ard̬
kE%33E44 tibetanlanguage/speechསྐདkẹ̏̄ẹ̋
ats593a%3h navajobottomatş̀à̄h
appanna9re italianto obscureappannàreappannȧre
tx5yA4A44A3n chinesechildtxẏyạ́ạ̋ạ̀n
t4x4E%44EE4 tibetanfruitའབྲསṭẋẹ̋̄ẹẹ́
i4ta40 yorubastoryìtànítá̰
'a%siriyar tamilteacherஆசிரியர்'āsiriyar
sa3 burmeseto eatစားsà
ta3Iqpyi4 burmesecountry/kingdomတိုင်းပြည်tàịqpyí
tx05Uw amharicsaltጨውtx̖ụw
t^yA33n chinesedaytḥyạ̏n
rUssmatr3e9t5 russianto examineрассмотре́тьrụssmatrẏėtẏ
mi%44i44i3 thaibearหมีmi̋̄i̋ì
mra9di swahiliprojectmradimrȧdi
fyA%re norwegian (bokmal)low tidefjærefyạ̄re
minnan3dj5al tamilemailமின்னஞ்சல்minnanẏdjẏal
i3iqd08hhuumbi zuluheapíngqumbiìiqḍ̬hhuumbi
tsudz1j5E9myEts polishforeignercudzoziemiectsudzo̖jẏẹ̇myẹts
ma% thaicomeมาmā
tsi33i33tsi33i33 tibetanmouse/ratཙི་ཙིtsȉȉtsȉȉ
kd^08a xhosaonlyqhakḍ̬ḥa
halst05uh5i georgiantieჰალსტუხიhalst̖uḩi
iqt^08iqa xhosathoughtingcingaiqṭ̬ḥiqa
pleI englishplayplaypleị
a%sivak6 inuktitutspiderᐋᓯᕙᖅāsivaḳ
xax apache (western)bearshashxax
kOntrA9st englishcontrastcontrastkọntrạ̇st
pya33ut4x4yU4U44U3ntaa33a33a44n chinesestandard answer标准答案pyȁuṭẋyụ́ụ̋ụ̀ntaȁȁa̋n
k6ayak6 inuktitutkayakᖃᔭᖅḳayaḳ
basa9G hebrewfleshבָּשָׂרbasȧġ
u9l^0pa icelandicthick winter coatúlpau̇l̥pa
fOl frenchcrowdfoulefọl
ta33nyuA33nkOO33 chinesecell单元格tȁnyuạ̏nkọọ̏
bo2d englishboardboardbou̖d
ka3a navajocrow cawkàa
d6I9n3U irish (munster)humanduinedĝïnẏụ
sUmn3Iva9ttsU russianto doubtсомневатьсяsụmnẏịvȧttsụ
y%9Emi% norwegian (bokmal)chemistrykjemiyh̬ẹmī
r1%3133n thaihotร้อนrò̖̄ȍ̖n
obi40ri0 yorubafemaleobìnrinobḭ́rḭ
xa%30' navajosunshinexà̰̄'
d5e%n4 irish (munster)to dodéandẏēnĝ
xi0 burmeseto haveရှိxḭ
Oha9j4i5vUt5 russianto careухаживатьọhȧȷ̈i̖vụtẏ
s5It^sok apache (western)yellowłitsogşịtḥsok
pr1tti5r icelandicspikebroddurpro̖tti̖r
ko33u44wu33u44t4x4^O33 chineseshopping cart购物车kȍűwȕűṭẋḥọ̏
sU33n chineseforestsụ̏n
la33a33 tibetansoul/spiritབླlȁȁ
oyE%s5 apache (western)to carryoyeełoyẹ̄ş
pe33i44tx5i4i44i3qtx^5yaa33q chinesebackground wall背景墙pȅi̋txẏíi̋ìqtxẏḥyaȁq
x5i440i0i40 tibetanimageབཞིནxẏḭ̋ḭḭ́
tyA33A44nna4a44u3t4x4u4u44u3tx5i33 chinesecomputer host电脑主机tyạ̏ạ̋nnáa̋ùṭẋúűùtxẏȉ
djE%30'I apache (western)blue jayję́ę́ʼidjẹ̰̀̄'ị
px4i5ya9tx5El polishclose friendprzyjacielpẋi̖yȧtxẏẹl
'd06114t0' vietnamesea sproutđọt'ɗo̖ó̖t̰'
ka%ktuk6 inuktituthungryᑳᒃᑐᖅkāktuḳ
fspan3alE polishgreatwspanialefspanẏalẹ
fkruttsE polishsoonwkrótcefkruttsẹ
'a%a3w vietnameset-shirtáo'āàw
k99ot0 koreanflowerk̭ot̰
tx^I%3l navajosnowstormtxḥị̀̄l
naCC66a%ra arabiceyeglassesنظارةnaçç̂āra
wI9zdUm englishwisdomwisdomwïzdụm
'aveda9 hebrewa lossאבדה'avedȧ
1ku40ri0 yorubamaleọkùnrino̖kṵ́rḭ
tx5a3 burmeseto hearကြားtxẏà
la%44a44a3n thainiece/nephewหลานla̋̄a̋àn
t051t05i georgianbranchტოტიt̖o̖t̖i
kowa0h5 apache (western)homegowąhkowa̰ḩ
yi5hi5ttx amharicthisይህችyi̖hi̖ttx
la44am tibetanpathལམla̋am
1Gga9zma hebreworgasmאורגזמהo̖ġgȧzma
Gari%b arabicstrangerغريبġarīb
tu%tu% hawaiiangrandparenttūtūtūtū
tx05Eri georgianceilingჭერიtx̖ẹri
bOk englishbookbookbọk
s5o33o33 tibetansouthལྷོşȍȍ
tsru georgianfalseცრუtsru
a4rE4m10 yorubafirst born childàrẹ̀mọárẹ́mo̰̖
'ibe9d hebrewto waste/lose/forfeit/destroyאיבד'ibėd
p93lanEt05a georgianplanetპლანეტაp̀lanẹt̖a
pya3OqlE3 burmeseto changeပြောင်းလဲpyàọqlẹ̀
fr5o%tU norwegian (bokmal)a raftflåtefṛōtụ
aGnak6 inuktitutwomanᐊᕐᓇᖅaġnaḳ
g1g1 georgiangirlგოგოgo̖go̖
ik93l08Exa xhosatimeixeshaik̖ḷ̬ẹxa
ntxo0' apache (western)badnchǫʼntxo̰'
'aat^i3i33t0 thaisunพระอาทิตย์'aatḥìȉt̰
k93at05a georgiancatკატაk̖at̖a
p%o33o33lo33o33 tibetanballཔོ་ལོpḥȍȍlȍȍ
tutn icelandicdown feathersdúnntutn
tI%30'I apache (western)fourdį́į́'itị̰̀̄'ị
gb1gbE3 yorubato receive an injurygbọgbẹ́gbo̖gbẹ̀
hos5tx'I3'I3 navajonettlehoştx'ị̀'ị̀
mnixvnEl1vani georgianimportantმნიშვნელოვანიmnixvnẹlo̖vani
l6a%h5 irish (munster)pleasant/sweetláchlĝāḩ
praGC icelandictastebragðpraġç
a'we9txts5i nahuatldewahhuechtlia'wėtxtşi
brdz1la georgianbattleბრძოლაbrdzo̖la
tIs5 apache (western)blooddiłtịş
yE3'i%4ts%oh5 navajogiantyẹ̀'í̄tsḥoḩ
aGo9n hebrewcupboard/closet/cabinetארוןaġȯn
ba%33a44n thaihouseบ้านbȁ̄a̋n
pu%4u44 thaigrandpaปู่pú̄ű
pItIt^lIt apache (western)brandbiditlidpịtịtḥlịt
pyou%r icelandicbeaverbjórpyoūr
kreIv englishcravecravekreịv
k6auyimanituk6aqit inuktituttraditional knowledgeᖃᐅᔨᒪᓂᑐᖃᖏᑦḳauyimanituḳaqit
tx5yA33A44n chinesemountain streamtxẏyạ̏ạ̋n
p%I%txI apache (western)(bird) swallowpiishipḥị̄txị
tx^5u33u33 tibetanwater/riverཆུtxẏḥȕȕ
habba arabicto loveحبhabba
k6ak6kak6 inuktitutmountainᖃᖅᑲᖅḳaḳkaḳ
at05ami georgianpeachატამიat̖ami
kx5Eu0wj4n3i9tx4ka polishprincessksiężniczkakxẏẹṵwȷ̈nẏïtẋka
'avnEt hebrewsashאבנט'avnẹt
ftx4Ex5n3E polishearlywcześnieftẋẹxẏnẏẹ
bi3xi3ya%4 hausatreebishiyā̀bìxìyá̄
e%5n3 norwegian (bokmal)an eagleørnē̖nẏ
t66ayr arabicbirdsطيرt̬ayr
'b0613133 vietnameseto pack'ɓò̖ȍ̖
ta%30' navajocorntà̰̄'
x4i4i44i3yO33O44q chineseuse使用ẋíi̋ìyọ̏ọ̋q
la9h5ats hebrewpressureלַחַץlȧḩats
tx5im vietnamesebirdchimtxẏim
dja%nbu%dj^kUr hindiintentionallyजानबूझकरdjānbūdjḥkụr
tupa%0yu3 apache (western)riverbanktubąąyútupā̰yù
t^au33 chinesepotterytḥaȕ
he5i5st icelandicautumn/fallhausthe̖i̖st
Gei5siG frenchto succeed at somethingréussirġei̖siġ
iqd^08ayi xhosajaringqayiiqḍ̬ḥayi
zv5er3 russiananimalзверьzvẏerẏ
pi4i44i3q chineseto grasppíi̋ìq
ya%' apache (western)skyyaaʼyā'
attxeffa9re italianto biteacceffareattxeffȧre
v3etA% finnishto pull/dragvetääṿetạ̄
1r14 yorubarichesọrọ̀o̖ró̖
tGi5k frenchtechniquetructġi̖k
ke3305e3305t4x4^o33o44k9 tibetanrare jewel/godདཀོན་མཆོགkḛ̖̏ḛ̖̏ṭẋḥȍők̰
a0 frenchyearan
p%ai33 chineseraftpḥaȉ
tiGiganiak6 inuktitutarctic foxᑎᕆᒐᓂᐊᖅtiġiganiaḳ
ma5trk danishnutmøtrikma̖trk
k6amhh arabicwheatقمحḳamhh
iglik6 inuktitutbedᐃᒡᓕᖅigliḳ
kal3l3am tamilstealthகள்ளம்kaḷḷam
t^a3ts5'IId navajoalgaetḥàtş'ịịd
Uk%ba%r hindinewspaperअख़बारụkḥbār
dj1h5i georgianstickჯოხიdjo̖ḩi
p%i%445i5i45me%33e44 tibetanwomanབུད་མེདpḥi̖̋̄i̖í̖mȅ̄e̋
ntxa%3 apache (western)big/largenchaantxà̄
k%E% apache (western)shoekeekḥẹ̄
aGah5n1f19bya hebrewarachnophobiaארכנופוביהaġaḩno̖fȯ̖bya
wa33i44ma33i44yuA33n chinesedelivery man外卖员wȁi̋mȁi̋yuạ̏n
wuu33x5yA33A44nwa4a44a3q chinesewi-fi无线网wuȕxẏyạ̏ạ̋nwáa̋àq
ru3a33 thaigateรั้วrùȁ
eva9 hebrewhostility/enmity/hatred.איבהevȧ
mEmk93vidrE1ba georgianasset/inheritanceმემკვიდრეობაmẹmk̖vidrẹo̖ba
k%a3a33rO3O33ha4a44 thaihomeคฤหkḥàȁrọ̀ọ̏háa̋
a5l danishbeerøla̖l
dGwa frenchright (what's right)droitdġwa
witsilin nahuatlhummingbirdhuitzilinwitsilin
abdjari georgianarmorაბჯარიabdjari
ta33a44q chinesepooltȁa̋q
u3u3u4gd^08o3o3o4zi zuluinspirationûgqôziùùúgḍ̬ḥòòózi
mbayuwa9yu swahiliswallow (bird species)mbayuwayumbayuwȧyu
ets hebrewtreeעֵץets
fspi95h3IvUt5 russianto flashвспыхиватьfspï̖hẏịvụtẏ
da5i5v3U norwegian (bokmal)to placatedøyveda̖i̖ṿụ
f3ag irish (munster)lengthfeadhfẏag
e%3' navajoclothingè̄'
wehewehe hawaiianto explainwehewehewehewehe
k99amagywi koreancrow까마귀k̭amagywi
pIGC icelandicsettlementbyggðpịġç
akka9do italianakkadianaccadoakkȧdo
amakl^08Egwazana xhosaseniorsamaxhegwazanaamakḷ̬ḥẹgwazana
caq5lab arabicfoxثعلبcaq̇lab
'a4kwa%4ti4 hausaboxàkwā̀tì'ákwá̄tí
fe33i44 chineseangerfȅi̋
haEri georgianairჰაერიhaẹri
bmuli georgianlink (internet)ბმულიbmuli
mann3aI tamilpeacockமஞ்ஞைmannẏaị
Ub^Ine%tri% hindiactressअभिनेत्रीụbḥịnētrī
ka33u33t4x4^UU33qpU4U44U3n chinesehigh cost高成本kȁȕṭẋḥụụ̏qpụ́ụ̋ụ̀n
ki45U44y vietnameselaughtcườikí̖ụ̋y
gwla%d welshcountry/nationgwladgwlād
din thaisoilดินdin
ak93o%30' navajoseedak̖ò̰̄'
mi%5dA finnishto sellmyydämī̖dạ
q5ayyana arabicto appointعينq̇ayyana
xdEba georgianto happenხდებაxdẹba
e4e3ka30na30 yorubaclawèékánnáéèkà̰nà̰
k6afas44 arabiccageقفصḳafas̬
sO33a44 thaishirtเสื้อsọ̏a̋
t^a4Iq burmeseto sitထိုင်tḥáịq
ivvit inuktitutyouᐃᕝᕕᑦivvit
mtxu9zi swahilisaucemchuzimtxu̇zi
hi5st norwegian (bokmal)coast (shoreline)kysthi̖st
fo44o44o3n thairainฝนfőőòn
pololei hawaiiancorrectpololeipololei
iq94t08asa xhosatasteinkcasaiq̀ṭ̬asa
'b06aa44y vietnamesesevenbảy'ɓaa̋y
hhis44a%n arabichorseحصانhhis̬ān
min3dj5u tamilto exceedமிஞ்சுminẏdjẏu
nah5la arabicpalm treeنخلةnaḩla
dUkOm3In3t5i9rUvUt5 russianto documentдокументироватьdụkọmẏịnẏtẏïrụvụtẏ
para9ddjo italianneighborhoodparaggiparȧddjo
u9lvi5r icelandica wolfúlfuru̇lvi̖r
nI4s5tx^I%4s navajowolverinenị́ştxḥị́̄s
andza georgianmastანძაandza
pli4a44n thaito changeเปลี่ยนplía̋n
h5ala nuxalkfernxalaḩala
k1j4i95statx5 polishto benefitkorzystaćko̖ȷ̈ï̖statxẏ
wa9y2 englishwirewirewȧyu̖
x4O33O44x5ya33a44qx4i33 chinesevideographer摄像师ẋọ̏ọ̋xẏyȁa̋qẋȉ
t05alGa georgianwaveტალღაt̖alġa
d06i3go%4 hausaa dropɗigṑɗìgó̄
mo44ot4x4a33a44 tibetancarམོ་ཊmőoṭẋȁa̋
etE0dG frenchto turn offéteindreetẹ̰dġ
'UywE' burmeseleafအရွက်'ụywẹ'
bUse%95k norwegian (bokmal)a visitbesøkbụsē̖̇k
Is5 navajopine needleịş
fa%a4t0'