github 52+tontonton

Words for

Showing all 2000 words from our word list matching pattern here. Select a specific language if you would like to focus on one, or try to pronounce words from a variety of languages.

d41kt4Ur hindidoctorडॉक्टरḍo̖kṭụr
di% thaigoodดีdī
na'Ixo30' apache (western)lizardnaʼishǫ́ʼna'ịxò̰'
t^u44uu4 tibetantoxinདུགtḥűuú
ki4405i05t4x4u33u33m tibetangrapeརྒུན་འབྲུམkḭ̖̋ḭ̖ṭẋȕȕm
lO44O44a3q thaiyellowเหลืองlọ̋ọ̋àq
gwla%d welshcountry/nationgwladgwlād
aI germaneggeiaị
qa4a44y vietnamesedayngàyqáa̋y
iq94t08ukukt^a xhosainformationinkcukuchaiq̀ṭ̬ukuktḥa
d6I9n3U irish (munster)humanduinedĝïnẏụ
dra5p%U danishdropdråbedra̖pḥụ
x4UU33ntx5i33qx5i33i44t^O4O44O3q chinesenervous system神经系统ẋụụ̏ntxẏȉqxẏȉi̋tḥọ́ọ̋ọ̀q
k%u%Ga3 apache (western)teepeekuughákḥūġà
hay englishhihihay
mann3aI tamilpeacockமஞ்ஞைmannẏaị
th5I4n navajoice/frosttḩị́n
djUma%na% hindiperiodजमानाdjụmānā
r%9e5i5i5n icelandiclavahraunr̊e̖i̖i̖n
naCC66a%ra arabiceyeglassesنظارةnaçç̂āra
qt08inanE xhosaminorncinaneqṭ̬inanẹ
yOk9kOryi japaneseslowlyゆっくりyọk̰kọryi
'b06a%a4n' vietnamesefriendbạn'ɓāán'
tx5ya33 chinesehometxẏyȁ
maC66alla arabicumbrellaمظلةmaç̂alla
iql08ina xhosamintinxinaiqḷ̬ina
IzE3 apache (western)medicineizeeịzẹ̀
v3AlittA% finnishto transmitvälittääṿạlittạ̄
'iyarkaI tamilnatureஇயற்கை'iyarkaị
Ga apache (western)foxghaġa
mi%5dA finnishto sellmyydämī̖dạ
tx5at4t4aI tamilshirtசட்டைtxẏaṭṭaị
E4bi3 yorubagiving childbirthẹ̀bíẹ́bì
hOnt germandoghundhọnt
swa%4a44y vietnamesemangoxoàiswá̄a̋y
pItIt^lIt apache (western)brandbiditlidpịtịtḥlịt
s99uk9 koreanmugworts̭uk̰
1GdG frenchorder (arrangement)ordreo̖ġdġ
igivE georgiansameიგივეigivẹ
rakkyu9dere italianto hostracchiùdererakkyu̇dere
va%4a44q vietnamesegoldvàngvá̄a̋q
s5I4ko4i%4 navajowhite (color)şị́kóí̄
q94d08oq94d08oza xhosaknocknkqonkqozaq̀ḍ̬oq̀ḍ̬oza
'ix hebrewman/adult male human being.איש'ix
sa3 burmeseto eatစားsà
brt05k93Eli georgianflatბრტყელიbrt̖k̖ẹli
na4Iqa4qdj5a3 burmeseforeign countryနိုင်ငံခြာnáịqáqdjẏà
man6d4aI tamilheadமண்டைmaṇḍaị
tahszI3nE3 apache (western)porcupinedahszínétahszị̀nẹ̀
mut4tx5ev3v3andi tamilroseமுட்செவ்வந்திmuṭtxẏeṿṿandi
E'Ilza% apache (western)pictureeʼilzaaẹ'ịlzā
t4x4o4o44u3kyu33A33ntx5ye33 chineseelbow joint肘关节ṭẋóőùkyȕạ̏ntxẏyȅ
dj^Un6d4a% hindiflag (banner)झंडाdjḥụṇḍā
fGwa frenchcoldfroidfġwa
iqt08iniba xhosaostrichincinibaiqṭ̬iniba
gbogbo yorubaall/everythinggbogbogbogbo
pistn icelandicwonder/marvelbýsnpistn
m1%4414413 thaidoctorหมอmő̖̄ő̖ò̖
ig^0t^08isa xhosaartistigcisaigh̬ṭ̬ḥisa
t4x4^waa33q chinesebedṭẋḥwaȁq
tx5an thaimoonพระจันทร์txẏan
pE0ti5G frenchpaintingpeinturepẹ̰ti̖ġ
ftx51u0wx4 polishstill (motionless)wciążftxẏo̖ṵwẋ
pakkya9no italiantackypacchianopakkyȧno
f10 frenchfundfondfo̰̖
p931lusi georgianpoleპოლუსიp̀o̖lusi
vi5di5ha9t5 russianto exhaleвыдыхатьvi̖di̖hȧtẏ
i3i3it08aala3a zulusideī́caláììiṭ̬aalàa
hha%t^i% hindielephantहाथीhhātḥī
'uh5t66ubu%t66 arabicoctopusأخطبوط'uḩt̬ubūt̬
huC icelandicskinhúðhuç
txokola%ts5 nahuatlchocolatechocolātltxokolātş
q5ad66ala arabicmuscleعضلةq̇ad̬ala
nant'a3n apache (western)chief/boss/kingnantʼánnant'àn
d06a%3 hausasonɗáːɗà̄
lu9okka finnishgroup/collectionluokkalu̇okka
kUnsE9ptxuwUlayz englishconceptualizeconceptualizekụnsẹ̇ptxuwụlayz
nUgrUj4da9t5 russianto rewardнаграждатьnụgrụȷ̈dȧtẏ
aGo9n hebrewcupboard/closet/cabinetארוןaġȯn
O9Urk scottish gaelichornadharcọ̇ụrk
iglu inuktituthouseᐃᒡᓗiglu
de4Iqdj5I4q burmeseyogurtဒိန်ချဉ်déịqdjẏị́q
tx^5yuA33nx4UU33nkyu33A44nt4x4u33u44 chineseundivided attention全神贯注txẏḥyuạ̏nẋụụ̏nkyȕạ̋nṭẋȕű
ko33u44wu33u44t4x4^O33 chineseshopping cart购物车kȍűwȕűṭẋḥọ̏
1Gigami hebreworigamiאוריגמיo̖ġigami
s3em3U russianseedсе́мяsẏemẏụ
Ga%ba arabicforestغابةġāba
tul englishtooltooltul
so44oo4 tibetanto makeབཟོsőoó
sUj4a9t5 russianto plantсажатьsụȷ̈ȧtẏ
tsa4a44u3x4we33i44tsa4a44u3tx^5i4i44i3 chinesego to bed early早睡早起tsáa̋ùẋwȅi̋tsáa̋ùtxẏḥíi̋ì
dzili georgiansleepძილიdzili
e%95i5Ca%iUI icelandicweatlhauðæfiē̖̇i̖çāiụị
man3dj5al3 tamilyellowமஞ்சள்manẏdjẏaḷ
bigI9n englishbeginbeginbigïn
'oq thaiactองก์'oq
taa33yii33tx5ye4e44e3h5wo33o44 chinesefaq答疑解惑taȁyiȉtxẏyée̋èḩwȍő
ta%30' navajocorntà̰̄'
l61h5a%n4 irish (munster)pondlochánlĝo̖ḩānĝ
fruui5c welshfruitffrwythfruui̖c
k6amuti%k inuktitutsledᖃᒧᑏᒃḳamutīk
isig^0t^08awu xhosaspiderisigcawuisigh̬ṭ̬ḥawu
savik inuktitutnormal shaped knifeᓴᕕᒃsavik
x5ii33q chineseshapexẏiȉq
t4x4i%445i5 tibetansnakeསྦྲུལṭẋi̖̋̄i̖
'a4g55a%4g55a%3 hausaduck (animal)àgwā̀gwā'ágẇá̄gẇà̄
tx5erf3 russianwormчервьtxẏerfẏ
p97u0 hoanoneʘ̃ũṗ̂ṵ
fe9ImIs englishfamousfamousfėịmịs
tx^5a44alo33o33 tibetantea leafཇ་ལོtxẏḥa̋alȍȍ
ti4U44n vietnamesemoneytiềntíụ̋n
dAnts englishdancedancedạnts
garra spanishclawgarragarra
ko4o44t0 thaiinscriptionกฎkóőt̰
d6a9d5i% irish (munster)daddy (childish)daidídĝȧdẏī
q5inab arabicgrapeعنبq̇inab
'b06114' vietnamesebugbọ'ɓo̖ó̖'
p93lanEt05a georgianplanetპლანეტაp̀lanẹt̖a
iGnik6 inuktitutsonᐃᕐᓂᖅiġniḳ
tye9rra spanishlandtierratyėrra
t66abba%h5 arabicchefطباخt̬abbāḩ
i3i3i4l08u3u3u4g06u zulucrowdîxûkuììíḷ̬ùùúɠu
al'ard66 arabicearthالأرضal'ard̬
'a%a3w vietnameset-shirtáo'āàw
oyE%s5 apache (western)to carryoyeełoyẹ̄ş
'a%siriyar tamilteacherஆசிரியர்'āsiriyar
y%9e%le norwegian (bokmal)a cooking vesselkjeleyh̬ēle
t4x4i330i330 tibetancloudསྤྲིནṭẋḭ̏ḭ̏
abbaya9re italianto bark (like dog)abbaiàreabbayȧre
tE%t^E%l navajomoosetẹ̄tḥẹ̄l
kOntrA9st englishcontrastcontrastkọntrạ̇st
sh5x4anyatx5 polishto botchschrzaniaćsḩẋanyatxẏ
t^a3a33lee thaiseaทะเลtḥàȁlee
hwii44 vietnamesecanclehuỷhwii̋
sah5Elmts93ip%1 georgianstate/kingdomსახელმწიფოsaḩẹlmts̀ipḥo̖
tot^s5'IjIh5I%3 apache (western)green/bluedotłʼizhihíítotḥş'ịjịḩị̀̄
'b06a4a44 vietnamesegrandmother'ɓáa̋
xOb^ hindifavorableशुभxọbḥ
parC icelandicedgebarðparç
uql08ibElElwan1 xhosacommunicationunxibelelwanouqḷ̬ibẹlẹlwano̖
eqk93p93ts nuxalkmouseank'ptseqk̖p̀ts
t1144y vietnamesegarlictỏito̖ő̖y
kaka9wats5 nahuatlcacao/cacao beancacahuatlkakȧwatş
l^0I9ni5n welshstring/cordllinynl̥ïni̖n
kA9i5ttA% finnishto usekäyttääkạ̇i̖ttạ̄
'ani9 hebrewegoאני'anï
ku9Ga0 frenchcurrent (flow)courantku̇ġa̰
loO' burmeseto makeလုပ်loọ'
ra4a44a3q chinesesoilráa̋àq
'd06aaa4' vietnamesea bulletđạn'ɗaaá'
fye%5l icelandicplank/boardfjölfyē̖l
natIk'a0 apache (western)clothnadikʼąnatịk'a̰
su%9nnitella finnishto designsuunnitellasū̇nnitella
gGa%s germangrassgrasgġās
cyou%C icelandica nationþjóðcyoūç
t^e%s5 navajoreedtḥēş
himni georgiananthemჰიმნიhimni
ma%44a tibetanbutterམརma̋̄a
k6awiya arabicto be strong/powerfulقويḳawiya
van6t4u tamilbeetleவண்டுvaṇṭu
vm3ex4i5vUtsU russianto interfereвме́шиватьсяvmẏeẋi̖vụtsụ
IzUbrUj4a9t5 russianto portrayизображатьịzụbrụȷ̈ȧtẏ
'b06iU3w vietnameseto cordially givebiếu'ɓiụ̀w
s5o33o33 tibetansouthལྷོşȍȍ
r5a%3b06a%3 hausadewrāɓāṛà̄ɓà̄
mat4pa%n6d4am tamilearthen vesselமட்பாண்டம்maṭpāṇḍam
'aa44yq vietnameseimageảnh'aa̋yq
t051t05i georgianbranchტოტიt̖o̖t̖i
paCk%a%r icelandicbathtubbaðkarpaçkḥār
tx5ii4' vietnamesesisterchịtxẏií'
u3u3ugl^08a zuludigging stickū́gxaùùugḷ̬ḥa
ka4a44no4o44k9 thaigoldกนกkáa̋nóők̰
k93d08ala xhosastartqalak̖ḍ̬ala
l^0avar welshvocalllafarl̥avar
ama3 navajomotheramà
tx5yA33A44nx4U33ntx5ya33ulyA33A44n chinesefitness coach健身教练txẏyạ̏ạ̋nẋụ̏ntxẏyȁulyạ̏ạ̋n
se33e33q tibetanlionསེངsȅȅq
mhe9qga swahiliancestormhengamhėqga
ak6pik inuktitutcloudberryᐊᖅᐱᒃaḳpik
ndEg06E swahilibirdndegendẹɠẹ
tx5ando%x4am tamilhappinessசந்தோஷம்txẏandōẋam
he%3s5 navajopackagehè̄ş
i3i3i4t08i3i3it08i zuluearringîcíciììíṭ̬ììiṭ̬i
vidj5Etx5 polishto seewidziećvidjẏẹtxẏ
axma9 hebrewblame/faultאשמהaxmȧ
mfu9k1 swahilibag/pursemfukomfu̇ko̖
b6a9t6U irish (munster)stickbatabĝȧtĝụ
u3ub06u3u3b06i3i zuluevilúbubíùuɓùùɓìi
mi%4i44 thairice noodleหมี่mí̄i̋
djanna arabicparadiseجنةdjanna
la%3a33y vietnameseinterestlãilà̄ȁy
tx^5a3a33y thaito useใช้txẏḥàȁy
h5ah5ak693 nuxalkgoosexaxaq'ḩaḩaḳ̖
si%5 finnishfilamentsyysī̖
ni5U3k9 vietnamesewaternướcni̖ụ̀k̰
h5xirad georgianoftenხშირადḩxirad
t4x4wa4a44i3 chineseto waddleṭẋwáa̋ì
s44ahhra%' arabicdesertصحراءs̬ahhrā'
rot4t4i tamilbreadரொட்டிroṭṭi
d66aba%b arabicfogضبابd̬abāb
tulI0 apache (western)raccoontulįtulị̰
mra9di swahiliprojectmradimrȧdi
fissa9to italianfixed (position)fissatofissȧto
d66ifdiq5 arabicfrogضفدعd̬ifdiq̇
'armo9n hebrewpalaceארמון'armȯn
q5unk6u%d arabicclusterعنقودq̇unḳūd
i%5bUn germanto practiceübenī̖bụn
ka33a44q chinesesimplekȁa̋q
hi5gg amharica lawህግhi̖gg
wa%33a33mo44o tibetanfoxཝ་མོwȁ̄ȁmőo
'il koreanone'il
tx5i33i44n chinesewatertxẏȉi̋n
ya%' apache (western)skyyaaʼyā'
tx^a%' navajobeavertxḥā'
i3i3i4t08e3e3eb06o zuluplan of action or methodîcéboììíṭ̬èèeɓo
ta44awa33a33 tibetanmoonཟླ་བta̋awȁȁ
x5ye33e44 chinesemountain valleyxẏyȅe̋
hEdz3ill5Uk9 koreannightfall해질녘hẹdzẏillẏụk̰
qoo vietnamesecornngôqoo
p97oa hoanfireʘ̰oaṗ̂oa
pun6 tamilsoreபுண்puṇ
tx^5E9Es%o koreanvegetable채소txẏḥẹ̇ẹsḥo
kolla9na italiannecklacecollanakollȧna
fa4a44wqm vietnameseroomphòngfáa̋wqm
'ovda9n hebrewruin/destructionאובדן'ovdȧn
px4Es polishacrossprzezpẋẹs
tx5a33a44 tibetanironལྕགསtxẏȁa̋
qt08iqt08i xhosasmall/youngncinciqṭ̬iqṭ̬i
d4Umru% hindismall drumडमरूḍụmrū
pwo33lii33tx^5yau33 chineseglass bridge玻璃桥pwȍliȉtxẏḥyaȕ
l^0i5uh5 welshsnowdrift/snow dustlluwchl̥i̖uḩ
ka33u33lou33ta33a44x4a33a44 chinesehigh-rise building高楼大厦kȁȕloȕtȁa̋ẋȁa̋
hahu9a hawaiianfoundationkahuahahu̇a
'e%445e5e45 tibetanlightའོད'e̖̋̄e̖é̖
mba9be swahiliherombabembȧbe
'onpadu tamilnineஒன்பது'onpadu
d^4o%l hindidrumढोलḍḥōl
pE0 frenchbreadpainpẹ̰
E9ltste%5C icelandicvolcanoeldstöðẹ̇ltstē̖ç
to%lE3 apache (western)butterlydoolétōlẹ̀
tx^5a%33a33pa33a33 tibetanrainཆར་པtxẏḥȁ̄ȁpȁȁ
k10k10bG frenchcucumberconcombreko̰̖ko̰̖bġ
pa0 frenchpeacockpaonpa̰
ki3bi3ya%4 hausaarrowkibiyā̀kìbìyá̄
k%v1lv icelandicvaulthvolfkḥvo̖lv
pGi frenchprizeprixpġi
tE'ka0be4da0 burmesestudy of logicတက္ကဗေဒtẹ'ka̰béda̰
r%9af welshroperhaffr̊af
'avado9n hebrewdestruction/devastation/ruin/doomאבדון'avadȯn
l^08o0a hoanstoneǁʰo̰aḷ̬ḥo̰a
'b06aa44y vietnamesesevenbảy'ɓaa̋y
Uqgu%t4^a% hindithumbअंगूठाụqgūṭḥā
p%u%33u44t0 thaispeakพูดpḥȕ̄űt̰
pUyer'ca' burmeseaudienceပရိသတ်pụyer'ca'
vE0 frenchwinevinvẹ̰
glaswEl^0d welshgrassglaswelltglaswẹl̥d
'd06U4U44w vietnameseheadđầu'ɗụ́ụ̋w
Ekk icelandiceggeggẹkk
aggak inuktituthandᐊᒡᒐᒃaggak
diko9d englishdecodedecodedikȯd
IGa3l apache (western)bellsighálịġàl
p%aa33q chinesehugepḥaȁq
tx^5o33o33ts%e%335e445 tibetanclockཆུ་ཚོདtxẏḥȍȍtsḥȅ̖̄e̖̋
txIt4t4^i% hindiletterचिट्ठीtxịṭṭḥī
ts%o33o33 tibetanlakeམཚོtsḥȍȍ
Entsikl1pE9dya hebrewencyclopediaאנציקלופדיהẹntsiklo̖pẹ̇dya
1l13ru0 yorubagodọlọ́runo̖lò̖rṵ
mi3 burmesefireမီးmì
a4ya4 yorubachest (body)àyàáyá
mazraq5a arabicfarmمزرعةmazraq̇a
hibridi georgianhybridჰიბრიდიhibridi
xk3i5r4d irish (munster)to scampersciurdxkẏi̖rĝd
u3uhha3a3afu zuluhalfúhháfuùuhhààafu
fa33t4x4a4a44a3n chinesedevelop发展fȁṭẋáa̋àn
ukuqd08amlEza xhosaintersectukunqamlezaukuqḍ̬amlẹza
mada9q5 hebrewscienceמדעmadȧq̇
tsi3305i3305t4x4i%335i445 tibetaneffortབརྩོན་འགྲུསtsḭ̖̏ḭ̖̏ṭẋȉ̖̄i̖̋
ma3a33le3e33t0 thaiseedเมล็ดmàȁlèȅt̰
'b06UU4n' vietnamesebusybận'ɓụụ́n'
tve%5l icelandicstay (noun)dvöltvē̖l
gUmtx^a% hinditowelगमछाgụmtxḥā
la5G frenchthemleurla̖ġ
ta33a33 tibetanmelodyརྟtȁȁ
ts93k693ar1 georgiansourceწყაროts̀ḳ̖aro̖
fi5kl icelandicbirdfuglfi̖kl
y%9A%9n6U norwegian (bokmal)a nucleuskjerneyh̬ạ̄̇ṇụ
w^0e5nn icelandicangelica (plant)hvönnwh̬e̖nn
t14l^0a4qye3 burmeserevolutionတော်လှန်ရေtó̖l̥áqyè
a5r danishearørea̖r
me9leh5 hebrewkingמֶלֶךmėleḩ
kUU33n chinesefunnykụụ̏n
b^a%x4Un6 hindispeechभाषणbḥāẋụṇ
flI9ppI9 icelandiccollar of a shirtflibbiflïppï
pe33i44tx5i4i44i3qtx^5yaa33q chinesebackground wall背景墙pȅi̋txẏíi̋ìqtxẏḥyaȁq
t^a3ts5'IId navajoalgaetḥàtş'ịịd
k93a4nk93a3ne%4 hausasmallƙànƙanḕk̖ánk̖àné̄
sila inuktitutweatherᓯᓚsila
kO33qtswo33o44 chinesework/job工作kọ̏qtswȍő
t66a%bak6 arabiclarge brick/tileطابقt̬ābaḳ
sa0dal frenchsandal footwear^sandalessa̰dal
hi5st norwegian (bokmal)coast (shoreline)kysthi̖st
GUvUniG frenchto returnrevenirġụvụniġ
ka%na%wai hawaiiancode/lawkānāwaikānāwai
tx^5i33i33 tibetanoutside/exteriorཕྱིtxẏḥȉȉ
tx4i5 polishthreetrzytẋi̖
ka33a33 tibetanteachingབཀའkȁȁ
h5a9ya hebrewanimalחַיָּהḩȧya
amaGuk6 inuktitutwolfᐊᒪᕈᖅamaġuḳ
pi5rCi5r icelandicbirthburðurpi̖rçi̖r
p%u%k%a44a44a3w thaimountainภูเขาpḥūkḥa̋a̋àw
mid66rab arabicpaddleمضربmid̬rab
k%a%3a33 thaisellค้าkḥà̄ȁ
pIGC icelandicsettlementbyggðpịġç
e95rle%5G icelandicdestinyörlögė̖rlē̖ġ
tuU44y vietnameseagetuổituụ̋y
ba%0s navajohoopbā̰s
xangrdzliv1ba georgiancontinuanceხანგრძლივობაxangrdzlivo̖ba
a3x4o apache (western)thank youáhoàẋo
siwakonets5 nahuatlgirlcihuaconetlsiwakonetş
k%a3a33rO3O33ha4a44 thaihomeคฤหkḥàȁrọ̀ọ̏háa̋
la33a33 tibetansoul/spiritབླlȁȁ
p%Uli% hindipodफलीpḥụlī
ts93k693ali georgianwaterწყალიts̀ḳ̖ali
me4e44i3tx5ya4a44a3x4i33 chinesemanicurist美甲师mée̋ìtxẏyáa̋àẋȉ
balu9t hebrewacornבלוטbalu̇t
t05Ukur amharicblackጥቁርt̖ụkur
x5i33n chinesehappyxẏȉn
Grma georgiandeepღრმაġrma
m3asU russianfleshмя́соmẏasụ
a4lu4b13sa4 yorubaonionàlùbọ́sàálúbò̖sá
iql^081wa xhosabagingxowaiqḷ̬ḥo̖wa
n3i33i33qtx5e tibetancompassionསྙིང་རྗེnẏȉȉqtxẏe
fIrC icelandica distancefirðfịrç
t1llarI icelandicdollardollarito̖llarị
arroz spanishricearrozarroz
a0 frenchyearan
msgavsi georgianalikeმსგავსიmsgavsi
arak93i georgianfableარაკიarak̖i
p%a koreanonionpḥa
txiki9wits5 nahuatlbasketchiquihuitltxikïwitş
k%E% apache (western)shoekeekḥẹ̄
isiphiig06a zulucape (garment)isíphikaisiphiiɠa
s10 frenchsoundsonso̰̖
iqd^08ele xhosacoldingqeleiqḍ̬ḥele
d^Urm hindireligion/faithधर्मdḥụrm
trI9ki5r icelandicdrink/beveragedrykkurtrïki̖r
faGin frenchflourfarinefaġin
jangbadi georgianoxygenჟანგბადიjangbadi
sUmUrpUn6 hindidedicationसमर्पणsụmụrpụṇ
noo44 vietnameseboomnổnoő
ke3305e3305t4x4^o33o44k9 tibetanrare jewel/godདཀོན་མཆོགkḛ̖̏ḛ̖̏ṭẋḥȍők̰
ko44o tibetandoorསྒོkőo
x5ya4a44a3q chineseto thinkxẏyáa̋àq
GrubEli georgiancloudღრუბელიġrubẹli
djUhha%dj hindishipजहाजdjụhhādj
pyA33A44nli33i44tyA33A44n chineseconvenience store便利店pyạ̏ạ̋nlȉi̋tyạ̏ạ̋n
ka33a33j4a33a33 tibetansugarཀ་རkȁȁȷ̈ȁȁ
bitu9ah5 hebrewinsuranceביטוחbitu̇aḩ
di5mmUt amhariccatድመትdi̖mmụt
abo3a4ru40yi3 yorubasunflowerabóòrùnyíabòárṵ́yì
'b06a%4a44n vietnamesetablebàn'ɓá̄a̋n
we33i33 chinesepowerwȅȉ
a5m danishtenderøma̖m
ha4wa3ini4ya%3 hausachameleonhàwainìyāháwàiníyà̄
attxa9kko italianacheacciaccoattxȧkko
k%i3i33t0 thaithinkคิดkḥìȉt̰
nik6i inuktitutfoodᓂᕿniḳi
fid66d66a arabicsilverفضةfid̬d̬a
fkruttsE polishsoonwkrótcefkruttsẹ
j4EmyEx5ln3i9tx4i5 polishartisansrzemieślniczyȷ̈ẹmyẹxẏlnẏïtẋi̖
ku%k inuktitutriverᑰᒃkūk
ba5x4tU norwegian (bokmal)a brushbørsteba̖ẋtụ
x5i33nli4i44i3tx5yA33A44nk%a33q chinesemental health心理健康xẏȉnlíi̋ìtxẏyạ̏ạ̋nkḥȁq
nal5tx00ya koreandate날짜nalẏtx̥ya
Ur5t^a%t hindimeaningअर्थातụṛtḥāt
kakini%t inuktituttattooᑲᑭᓃᑦkakinīt
tx5i33qya33a44n chineseexperience经验txẏȉqyȁa̋n
kwa%4d06o%3 hausafrogkwā̀ɗōkwá̄ɗò̄
i3i3is5aas5a zulubranch (of a tree)ī́hlahlaììişaaşa
tafawwak6a arabicto outperformتفوقtafawwaḳa
1r14 yorubarichesọrọ̀o̖ró̖
ma0to frenchcoatmanteauma̰to
k6afas44 arabiccageقفصḳafas̬
paGfa05 frenchperfumeparfumpaġfa̰̖
kol3v3anaI tamilborrowingகொள்வனைkoḷṿanaị
fr5o%tU norwegian (bokmal)a raftflåtefṛōtụ
e%3' navajoclothingè̄'
tsn1bili georgiandistinguishedცნობილიtsno̖bili
'ul3l3aqgaI tamilpalm (hand)உள்ளங்கை'uḷḷaqgaị
mi%nv3e%t4t4aI tamilfishingமீன்வேட்டைmīnṿēṭṭaị
j4i44i tibetanmountainརིȷ̈i̋i
Ixk%I%nh5n apache (western)sonishkiinhnịxkḥị̄nḩn
s5It^sok apache (western)yellowłitsogşịtḥsok
px4i5h519dj5itx5 polishto comeprzychodzićpẋi̖ḩȯ̖djẏitxẏ
sahha%ba arabiccloudسحابةsahhāba
ts93ut^i georgianminuteწუთიts̀utḥi
ka33u33kU33nx5yee33 chinesehigh heel高跟鞋kȁȕkụ̏nxẏyeȅ
p97no30o taalarge louseʘnó̰õṗ̂nò̰o
ts93In navajobonets̀ịn
qt08iphisa xhosado lessnciphisaqṭ̬iphisa
tyA33A44nh5wU33U44h5a33u44ma4a44a3 chinesephone number电话号码tyạ̏ạ̋nḩwụ̏ụ̋ḩȁűmáa̋à
ts%i33i44 tibetanword/phraseཚིགtsḥȉi̋
tsipo9G hebrewbirdצִפּוֹרtsipȯġ
iqd^08Exo xhosarentingqeshoiqḍ̬ḥẹxo
yi33pU4U44U3nt4x4U33U44qtx5i33q chineseserious一本正经yȉpụ́ụ̋ụ̀nṭẋụ̏ụ̋qtxẏȉq
tx^5eri koreancherry체리txẏḥeri
pGi hebrewfruitפריpġi
s5e3'e3tsoh navajoratşè'ètsoh
txi%k33a'ts5i nahuatlbarn owlchīcuahtlitxīkẇa'tşi
amakl^08Egwazana xhosaseniorsamaxhegwazanaamakḷ̬ḥẹgwazana
Gaza%l arabicdeerغزالġazāl
i3i3i4d^08a3a3awe zuluheroîqháweììíḍ̬ḥààawe
isig^0l^08ina xhosapermanentisigxinaisigh̬ḷ̬ḥina
ru3a33 thaigateรั้วrùȁ
'aha9v hebrewto loveאָהַב'ahȧv
ta33a33msaq tibetangood newsགཏམ་བཟངtȁȁmsaq
sUr5Uk hindiroadसड़कsụṛụk
j4i440i0tx^5e330e330 tibetantreasure/valuableརིན་ཆེནȷ̈ḭ̋ḭtxẏḥḛ̏ḛ̏
i3i4sifu3u3u4b06a zulusecretísifûbaìísifùùúɓa
m4a%hUr3 irish (munster)mothermáthairmĝāhụrẏ
mi33i44q chineselifemȉi̋q
tx^5u33u33 tibetanwater/riverཆུtxẏḥȕȕ
vayb englishvibevibevayb
tx^5e%335e445 tibetanreligionཆོསtxẏḥȅ̖̄e̖̋
'ov3v3a%maI tamilallergyஒவ்வாமை'oṿṿāmaị
mU33U44q chinesedreammụ̏ụ̋q
tx4Ex5tx5 polishhellocześćtẋẹxẏtxẏ
tx^Utri% hindiumbrellaछतरीtxḥụtrī
kx5Eu0wj4n3i9tx4ka polishprincessksiężniczkakxẏẹṵwȷ̈nẏïtẋka
q5us44fu%r arabicsparrow (bird)عصفورq̇us̬fūr
amik6 inuktitutpeltᐊᒥᖅamiḳ
t^yAA33n chinesecavetḥyạạ̏n
o'I'a3n apache (western)holeoʼiʼáno'ị'àn
h5x41u0wx4tx4 polishbeetlechrząszczḩẋo̖ṵwẋtẋ
'UywE' burmeseleafအရွက်'ụywẹ'
w^0ilt icelandicresthvíldwh̬ilt
Up%sUr hindiofficerअफसरụpḥsụr
weIt englishwaitwaitweịt
EyEle3 yorubapidgeonẹyẹléẹyẹlè
sitwa9yE0 frenchcitizencitoyensitwȧyẹ̰
nawos5k%a%tI apache (western)warriornawołkaadinawoşkḥātị
yard englishyardyardyard
y%9e%5lU norwegian (bokmal)to coolkjøleyh̬ē̖lụ
sigrdzE georgianlengthსიგრძეsigrdzẹ
sol englishsoulsoulsol
zUtOma9n3IvUt5 russianto obscureзатуманиватьzụtọmȧnẏịvụtẏ
ts5'o3k'a4' apache (western)shaft of arrowtlʼókʼaʼtş'òk'á'
kwE0 frenchwedgecoinkwẹ̰
tx^5ya33q chineseaxetxẏḥyȁq
k93o%4k93a3ri3 hausaeffortƙṑƙarik̖ó̄k̖àrì
le3e33k9 thaismallเล็กlèȅk̰
kiaktisimayuk6 inuktitutsweatᑭᐊᒃᑎᓯᒪᔪᖅkiaktisimayuḳ
vj51n3tx5 polishto take/grabwziąćvjẏo̖nẏtxẏ
EkspeGya0s frenchexperienceexpérienceẹkspeġya̰s
rAt englishratratrạt
to%n6d4u tamilto digதோண்டுtōṇḍu
gIft englishgiftgiftgịft
mravalmnixvnEl1vani georgiansignificantმრავალმნიშვნელოვანიmravalmnixvnẹlo̖vani
ko4tx05I4t^a4s5 apache (western)ceremonygochʼitałkótx̖ị́tḥáş
ian scottish gaelicbirdeunian
pa'tx^o apache (western)wolfba'chopa'txḥo
mE330E330 tibetandrug/medicineསྨནmẹ̰̏ẹ̰̏
pa%4a44 thaiforestป่าpá̄a̋
mxi9ndi swahiliwinner (one who wins)mshindimxïndi
t^'a%h apache (western)fathertʼaahtḥ'āh
tsIs5 apache (western)mountaindziłtsịş
yi%445i5 tibetanplace/areaཡུལyi̖̋̄i̖
p%rtxh5ili georgianclawფრჩხილიpḥrtxḩili
ra%dj hindiruleराजrādj
ka3OqgI4q burmeseskyကောင်းကင်kàọqgị́q
nU33U33mx5i33i44 tibetanweather/climateགནམ་གཤིསnụ̏ụ̏mxẏȉi̋
Gi95kUn germanback (body)rückenġï̖kụn
almi9kki nahuatlsomething immortalahmicquialmïkki
zv5er3 russiananimalзверьzvẏerẏ
px4i5ya9tx5El polishclose friendprzyjacielpẋi̖yȧtxẏẹl
perro spanishdogperroperro
Gus44n arabicbranch (of a tree)غصنġus̬n
k93t081k93t08a xhosacleancocak̖ṭ̬o̖k̖ṭ̬a
hI4s5wo%3j apache (western)canyonhilwozhhị́şwò̄j
sykG frenchsugarsucresykġ
sO33a44 thaishirtเสื้อsọ̏a̋
s51sd welshtailllostşo̖sd
Gura%b arabiccrowغرابġurāb
sUfI9stUkeIdId englishsophisticatedsophisticatedsụfïstụkeịdịd
I%0'a0'I% navajomagpieị̰̄'a̰'ị̄
torre spanishtowertorretorre
mi%44i44i3 thaibearหมีmi̋̄i̋ì
tu%n3 tamilcolumnதூண்tūnẏ
yo% apache (western)beadyooyō
tsudz1j5E9myEts polishforeignercudzoziemiectsudzo̖jẏẹ̇myẹts
i9n3Ult6o%r3 irish (munster)engineerinnealtóirïnẏụltĝōrẏ
prEnna icelandicto burnbrennaprẹnna
wei33yu33e33tx5i33n chineseliquidated damages违约金weȉyȕȅtxẏȉn
h5ala nuxalkfernxalaḩala
nanuk6 inuktitutpolar bearᓇᓄᖅnanuḳ
bUttxa% hindibabyबच्चाbụttxā
hhadi%k6a arabicgardenحديقةhhadīḳa
asak693ws nuxalkwater (bottom)asaqw'sasaḳ̖ws
ts5'o%3s5 navajorope (chord)tş'ò̄ş
tx^5Ul5tx00yuk9 koreanazalea철쭉txẏḥụlẏtx̥yuk̰
bre%5 norwegian (bokmal)breadbrødbrē̖
la0 burmesemoonla̰
tx05Eri georgianceilingჭერიtx̖ẹri
u3u3us5u zulurippleū́hluùùuşu
qgwe9na swahilicrocodilengwenaqgwėna
kO33qsi33mii33qt4x4^U33q chinesecompany name公司名称kọ̏qsȉmiȉqṭẋḥụ̏q
kru9ppa icelandicgroupgrúbbakru̇ppa
k93t08ak93t08isa xhosaexplaincacisak̖ṭ̬ak̖ṭ̬isa
dGwa frenchright (what's right)droitdġwa
deIt englishdatedatedeịt
pe9Gah5 hebrewflowerפֶּרַחpėġaḩ
a0vwaye frenchto sendenvoyera̰vwaye
E%blU danishappleæbleẹ̄blụ
g55addUnn3a amharicfriendጓደኛgẇaddụnnẏa
k93t08ak93t08ilE xhosaplain/clearcacilek̖ṭ̬ak̖ṭ̬ilẹ
zm3Iya9 russiansnakeзмея́zmẏịyȧ
p%UU33q chinesefriendpḥụụ̏q
t4ikUt4 hinditicketटिकटṭikụṭ
y%9Emi% norwegian (bokmal)chemistrykjemiyh̬ẹmī
k93t08ula xhosasingculak̖ṭ̬ula
m1sah5lE1ba georgianpopulationმოსახლეობაmo̖saḩlẹo̖ba
isaGuk6 inuktituta wingᐃᓴᕈᖅisaġuḳ
si5Gtu frenchabove allsurtoutsi̖ġtu
l^0e%ti%gar welshhospitablelletygarl̥ētīgar
k%UttxUr hindimuleखच्चरkḥụttxụr
ba3k93i%3 hausablack/darkbaƙībàk̖ì̄
a%skats5 nahuatlantazcatlāskatş
ni%n6d4a%yam tamillengthநீண்டாயம்nīṇḍāyam
k%a33a44w thaito enterเข้าkḥȁa̋w
x5i440i0i40 tibetanimageབཞིནxẏḭ̋ḭḭ́
tas5aa3 apache (western)onedałaátaşaà
E%9nlIx germansimilarähnlichẹ̄̇nlịx
mut4t4aI tamileggsமுட்டைmuṭṭaị
i3i3i4bu3u3u4z6a zuluscarîbhûdlaììíbùùúẓa
sa%9v3utta% finnishto reachsaavuttaasā̇ṿuttā
'b06aa3w vietnameseleopardbáo'ɓaàw
ei%Ci5r icelandicoatheiðureīçi̖r
a0pul frenchlight bulbampoulea̰pul
ta4Oq burmesemountainတောင်táọq
pets5asos5ko%9ats5 nahuatlcentipedepetlazolcōātlpetşasoşkō̇atş
k693ba georgianjawყბაḳ̖ba
r%9ei%Ci5r icelandicnesthreiðurr̊eīçi̖r
ts593I3zI3 navajogoattş̀ị̀zị̀
s5U9gad welsheyellygadşụ̇gad
t05it05vEli georgiannakedტიტველიt̖it̖vẹli
Ent1m1l19gya hebrewentomologyאנטומולוגיהẹnto̖mo̖lȯ̖gya
t^a%442 tibetansilkདརtḥa̋̄u̖
v3aikka finnishfor examplevaikkaṿaikka
tI%30'I apache (western)fourdį́į́'itị̰̀̄'ị
swe33i44h5wU33tx^5yUU33n chinesefloral skirt碎花裙swȅi̋ḩwụ̏txẏḥyụụ̏n
tx^5a4a44nu44a3n thaicorridorฉนวนtxẏḥáa̋nűàn
tr1id welshfoottroedtro̖id
ho%h5 germanhighhochhōḩ
deI englishdaydaydeị
t4x4^u33u44li4i44i3wU33U44nt^ii33 chinesesolving issues处理问题ṭẋḥȕűlíi̋ìwụ̏ụ̋ntḥiȉ
uk6ausik6 inuktitutwordᐅᖃᐅᓯᖅuḳausiḳ
p%i33q chinesegracefulpḥȉq
mE%tx hindimatchमैचmẹ̄tx
pya33ut4x4yU4U44U3ntaa33a33a44n chinesestandard answer标准答案pyȁuṭẋyụ́ụ̋ụ̀ntaȁȁa̋n
mo44ot4x4a33a44 tibetancarམོ་ཊmőoṭẋȁa̋
m10tGe frenchto showmontrermo̰̖tġe
ntEE3n apache (western)manndeeńntẹẹ̀n
u9lvi5r icelandica wolfúlfuru̇lvi̖r
k%a33i44 chineseto desirekḥȁi̋
l1fd danishairluftlo̖fd
ts%E3 navajorock/stonetsḥẹ̀
ho'opa'a hawaiianto fixhoʻopaʻaho'opa'a
riavvio italianrestartriavvioriavvio
li33i44tx5ya33utx^5yau33 chineseoverpass立交桥lȉi̋txẏyȁutxẏḥyaȕ
iUs4k irish (munster)fishiasciụsĝk
lye9nUv scottish gaelicchildleanabhlyėnụv
sUkGE frenchsecretsecretsụkġẹ
fE0 frenchhungerfiamfẹ̰
djgup%uri georgianpertaining to teamჯგუფურიdjgupḥuri
a%xi%rv3a%d hindiblessingआशीर्वादāxīrṿād
aGts93Ers georgianto listაღწერსaġts̀ẹrs
aGmart^i georgianascentაღმართიaġmartḥi
k%O9l5U scottish gaelicforestcoillekḥọ̇lẏụ
qd08abile xhosararenqabileqḍ̬abile
mpa3 apache (western)coyotembámpà
preitt icelandicwidthbreiddpreitt
kwa%a4t0' vietnamesefanquạtkwāát̰'
kowa0h5 apache (western)homegowąhkowa̰ḩ
tx05as5 navajofrogtx̖aş
sU33n chineseforestsụ̏n
Uttx^a% hindigoodअच्छाụttxḥā
tx5a3 burmeseto hearကြားtxẏà
ql08iba xhosadressnxibaqḷ̬iba
bo2d englishboardboardbou̖d
ru%3u33 thaiknowรู้rù̄ȕ
attxeffa9re italianto biteacceffareattxeffȧre
k%a4a44a3n chinesepitkḥáa̋àn
mo3sI3 navajocatmòsị̀
kra4a44ti4i44k9 thaiwater jugกระติกkráa̋tíi̋k̰
su4u44k9 thaihappyสุขsúűk̰
a9dam hebrewmanאָדָםȧdam
dj1h5i georgianstickჯოხიdjo̖ḩi
ma2k englishmarkmarkmau̖k
taktuk inuktitutfogᑕᒃᑐᒃtaktuk
la5bU danishrunløbela̖bụ
vE3E33 vietnamesedrawvẽvẹ̀ẹ̏
u3u3u4gd^08o3o3o4zi zuluinspirationûgqôziùùúgḍ̬ḥòòózi
i3iqd08hhuumbi zuluheapíngqumbiìiqḍ̬hhuumbi
x5ya4a44u3 chinesedawnxẏyáa̋ù
we%9yats5 nahuatlsea/oceanhuēyātlwē̇yatş
t4x4u44ukE%33E44k3a44aa4 tibetanto thunderའབྲུག་སྐད་རྒྱགṭẋűukẹ̏̄ẹ̋kẏa̋aá
gra5nnt norwegian (bokmal)greengrøntgra̖nnt
ko44o tibetanheadམགོkőo
t^u33u33k9 tibetanattitudeཐུགསtḥȕȕk̰
ah5du9t hebrewunityאחדותaḩdu̇t
x5yaa33 chineseboatxẏyaȁ
agba3ra yorubapoweragbáraagbàra
oppo9rre italianto opposeopporreoppȯrre
nu44uu4 tibetanwestནུབnűuú
nat4tx5attiraman6d4alam tamilthe starry heavensநட்சத்திரமண்டலம்naṭtxẏattiramaṇḍalam
i3i3inz6u zuluhouseíndluììinẓu
libG frenchfreelibrelibġ
p%o33o33lo33o33 tibetanballཔོ་ལོpḥȍȍlȍȍ
k6ak6kak6 inuktitutmountainᖃᖅᑲᖅḳaḳkaḳ
k3a3a4nwa%3 hausacatkyânwākẏàánwà̄
tx5uU4t0' vietnamesemousechuộttxẏuụ́t̰'
x4Ot5i9t5 russianto jokeшутитьẋọtẏïtẏ
C66ami'a arabicto thirstظمئç̂ami'a
b^a%x4a% hindilanguageभाषाbḥāẋā
k99ot0 koreanflowerk̭ot̰
h5ah5vi georgianonionხახვიḩaḩvi
kO33qtswo33o44pya4a44u3 chineseworksheet工作表kọ̏qtswȍőpyáa̋ù
allik6 inuktitutunderneathᐊᓪᓕᖅalliḳ
s5aas5 welshthe otherllallşaaş
meIk englishmakemakemeịk
14r14 yorubawordọ̀rọ̀ó̖ró̖
me44e tibetanfireམེme̋e
xadjara arabictreeشجرةxadjara
s44abiyy arabicboyصبيs̬abiyy
a0pati frenchempathyempathiea̰pati
t66ayr arabicbirdsطيرt̬ayr
ni35i335 vietnamesefemalenữnì̖ȉ̖
pUrIb^a%x4a% hindidefinitionपरिभाषाpụrịbḥāẋā
ts%5a3t apache (western)oiltłádtşḥàt
UhrUn3A9t5 russianto guardохраня́тьụhrụnẏạ̇tẏ
tx^Ij apache (western)woodchizhtxḥịj
da%w thaistarดาวdāw
djE%30'I apache (western)blue jayję́ę́ʼidjẹ̰̀̄'ị
IyIkE3 apache (western)seediyigéʼịyịkẹ̀
sepayawits5 nahuatlsnowcepayahuitlsepayawitş
xdEba georgianto happenხდებაxdẹba
na%4ye%3' navajomonster/foreign godná̄yè̄'
'b06i5U3m vietnamesebuterflybướm'ɓi̖ụ̀m
p%E%44E tibetanwoolབལpḥẹ̋̄ẹ
pe9rustella finnishto justifyperustellapėrustella
t6n4a%0h irish (munster)to fatiguetnáithtĝnĝā̰h
k6immik inuktitutdogᕿᒻᒥᒃḳimmik
iql^08El1 xhosareportingxeloiqḷ̬ḥẹlo̖
gbE4du yorubalarge drumgbẹ̀dugbẹ́du
l5e%n3U irish (munster)shirtléinelẏēnẏụ
no%44o24kE% tibetaninheritanceནོར་སྐལnő̄oú̖kẹ̄
dj5ix5 polishtodaydziśdjẏixẏ
onna japanesewomanおんなonna
ya3 navajoskyyà
amme9ttere italianto admitamméttereammėttere
o%se9elo%ts5 nahuatljaguarocelotlōsėelōtş
fyA%re norwegian (bokmal)low tidefjærefyạ̄re
mye4 burmeselandမြေmyé
p4a%p3e%9r4 irish (munster)paperpáipéarpĝāpẏē̇rĝ
k3ay tibetandot/pointཚེགkẏay
Abno92mUl englishabnormalabnormalạbnȯu̖mụl
niGiyuk6 inuktitutto eatᓂᕆᔪᖅniġiyuḳ
t4x4^waa33qt^ou33kwe33i44 chinesebedside table床头柜ṭẋḥwaȁqtḥoȕkwȅi̋
ts1tsh5ali georgianalive/animateცოცხალიtso̖tsḩali
a33ntx^5yuA33n chinesesafe/secure安全ȁntxẏḥyuạ̏n
ko%9ats5 nahuatlsnakecoatlkō̇atş
k6amhh arabicwheatقمحḳamhh
du%d^ hindimilkदूधdūdḥ
txa%txa% hindiuncleचाचाtxātxā
h5a't^o'a%s5 apache (western)singha’do’aałḩa'tḥo'āş
'al3l3u tamilto gatherஅள்ளு'aḷḷu
passa9re italianto passpassàrepassȧre
k93i3ssa%4 hausastoryƙissā̀k̖ìssá̄
waa33ntx^5yuA33n chinesecompletely/fully完全waȁntxẏḥyuạ̏n
hE0g55a4 yorubato be beautifulhẹngwàhẹ̰gẇá
kyUqtx^5i koreanview경치kyụqtxẏḥi
dUrpUn6 hindimirrorदर्पणdụrpụṇ
fahhas44a arabiccheck upفحصfahhas̬a
tyee33 chineseanthilltyeȅ
saku inuktituthead of harpoonᓴᑯsaku
r%9Edi5n welshfernsrhedynr̊ẹdi̖n
'a4ddu3'a%4 hausaa prayeràddu'ā̀'áddù'á̄
s4a%v6a%9l5 irish (munster)to savesábháilsĝāvĝā̇lẏ
kUm3In3t5i9rUvUt5 russianto commentкомментироватьkụmẏịnẏtẏïrụvụtẏ
iq94t08asa xhosatasteinkcasaiq̀ṭ̬asa
me%33e44k9 thaicloudเมฆmȅ̄e̋k̰
akkade9re italianto happenaccadéreakkadėre
mUt4Ur hindipeaमटरmụṭụr
me4e44i3 chinesemountainmée̋ì
q5ayyana arabicto appointعينq̇ayyana
a%ka9xits5 nahuatlpoolācaxitlākȧxitş
v1lka0 frenchvolcanovolcanvo̖lka̰
h5axpItI3 apache (western)quailhashbidíḩaxpịtị̀
tx4w1vyEk polishhumanczłowiektẋwo̖vyẹk
dE0 frenchdeerdaimdẹ̰
s5o3k apache (western)fishłógşòk
jak93Et05i georgianjacketჟაკეტიjak̖ẹt̖i
dziri georgianbottomძირიdziri
t^au33 chinesepotterytḥaȕ
kuwl englishcoolcoolkuwl
b10 frenchgoodbonbo̰̖
na44a44a3q thaimovieหนังna̋a̋àq
na%4ta%30' navajocornná̄tà̰̄'
k6ausik6tuk6 inuktitutwetᖃᐅᓯᖅᑐᖅḳausiḳtuḳ
ga3gga%3fa%3 hausabateleur eaglegaggāfāgàggà̄fà̄
sp2iq englishspringspringspu̖iq
mUn6i% hindigemमणिmụṇī
nuna inuktitutlandᓄᓇnuna
e5kn icelandica tiny particleögne̖kn
iqt^08aphEphE xhosaprofessionalingcaphepheiqṭ̬ḥaphẹphẹ
tx5Uw vietnamesebuffalotrâutxẏụw
Is5t^I3'k%e% apache (western)centeriłdíʼgeeịştḥị̀'kḥē
flaIx germanfleshfleischflaịx
ta0 navajospring (season)ta̰
mnixvnEl1vani georgianimportantმნიშვნელოვანიmnixvnẹlo̖vani
xkiq5a9 hebrewsunsetשקיעהxkiq̇ȧ
pu% thaicrabปูpū
ho'ohana hawaiianto usehoʻohanaho'ohana
'arul3 tamilgraceஅருள்'aruḷ
ka9uppa finnishcommerce/tradekauppakȧuppa
f3ar4 irish (munster)man (male)fearfẏarĝ
Ebi3 yorubafamilyẹbíẹbì
va%l3 tamilswordவாள்vāḷ
d06i3go%4 hausaa dropɗigṑɗìgó̄
nda9ma swahilicalfndamandȧma
fye%5l norwegian (bokmal)boardfjølfyē̖l
aGnak6 inuktitutwomanᐊᕐᓇᖅaġnaḳ
alE3 yorubanightalẹ́alẹ̀
pat4t4a%mbu%ttx5i tamilbutterflyபட்டாம்பூச்சிpaṭṭāmbūttxẏi
baOm germantreebaumbaọm
laa33ntx^5you33t4x4^a4a44a3q chinesebasketball court篮球场laȁntxẏḥyoȕṭẋḥáa̋àq
k93a4dda3ra%4 hausafate/destinyƙàddar̃ā̀k̖áddàrá̄
lo3o33 vietnameselosslỗlòȍ
na33a33 tibetannoseསྣnȁȁ
byE0vUni5 frenchwelcomebienvenuebyẹ̰vụni̖
a%sivak6 inuktitutspiderᐋᓯᕙᖅāsivaḳ
y%9i5sU norwegian (bokmal)to kisskysseyh̬i̖sụ
UtIt^i% hindiguestअतिथिụtịtḥī
tsE4n%9txo3' apache (western)bouldertsénchóʼtsẹ́n̊txò'
tsv5Ito9k russianflowerцвето́кtsvẏịtȯk
k93t^08ukumisa xhosatouchchukumisak̖ṭ̬ḥukumisa
gargari georgianapricotგარგარიgargari
alE4 yorubalandalẹ̀alẹ́
'b06iU44n vietnamesebeachbiển'ɓiụ̋n
tx5E4 burmesestarကြယ်txẏẹ́
Ob5Ij4da9t5 russianto persuadeубеждатьọbẏịȷ̈dȧtẏ
mii33n chineseheavenmiȉn
E0teGya5G frenchinteriorintérieurẹ̰teġya̖ġ
tse%3h navajoelktsè̄h
k%wa33i44ti33i44ta33nh5a33u44 chinesetracking number快递单号kḥwȁi̋tȉi̋tȁnḩȁű
miGna%t66i%s arabicmagnetمغناطيسmiġnāt̬īs
tyA33A44nx5yA33A44nka4a44a3n chinesetelephone pole电线杆tyạ̏ạ̋nxẏyạ̏ạ̋nkáa̋àn
vaa3y vietnameseskirtváyvaày
tx5aO' burmesestoneကျောက်txẏaọ'
okko9rrere italianto needoccórrereokkȯrrere
nE%33E33tx5i%5 tibetaninformationགནས་ཚུལnẹ̏̄ẹ̏txẏī̖
s44awt arabicvoiceصوتs̬awt
e%5n3 norwegian (bokmal)an eagleørnē̖nẏ
C66aby arabicantelopeظبيç̂aby
k93ak93ali georgianwalnutკაკალიk̖ak̖ali
sit englishseatseatsit
t4x4a33u44 chineseomenṭẋȁű
10du30 yorubayearodúno̰̖dṵ̀
tx5arkkaraI tamilsugarசர்க்கரைtxẏarkkaraị
hak93e3I3 navajoone's kinhak̖èị̀
cInna icelandicto thinþynnacịnna
tE'toldjE%3t apache (western)campfiredeʼdoljéédtẹ'toldjẹ̀̄t
j4uwtx5 polishyellowżółćȷ̈uwtxẏ
mtxu9zi swahilisaucemchuzimtxu̇zi
ntxa%3 apache (western)big/largenchaantxà̄
pleI englishplayplaypleị
wa9y2 englishwirewirewȧyu̖
ah5a9z hebrewto holdאחזaḩȧz
weIv englishwavewaveweịv
l^0i%v welshsaw (tool)llifl̥īv
mtsirE georgiansmall/insignificantმცირეmtsirẹ
ya%4a44k9 thaito wantอยากyá̄a̋k̰
dE9mOnstreIt englishdemonstratedemonstratedẹ̇mọnstreịt
k6iqak6 inuktitutnoseᕿᖓᖅḳiqaḳ
Guj frenchredrougeġuj
tIGC icelandicvirtuedyggðtịġç
at05ami georgianpeachატამიat̖ami
kip99Om koreanhappiness기쁨kip̌ọm
Ga%4a44 vietnamesechickenġá̄a̋
nixba9q5 hebrewto swear/to promiseנשבעnixbȧq̇
t05i5bUb amharicability/skillጥበብt̖i̖bụb
'd06EE44 vietnameseto give birth tođẻ'ɗẹẹ̋
dja%3di3 apache (western)pronghornjaadidjà̄dì
iqt^081qt^081ni xhosamosquitoingcongconiiqṭ̬ḥo̖qṭ̬ḥo̖ni
pUthUd5i9t5 russianto fitподходитьpụthụdẏïtẏ
kn4a%v6 irish (munster)bonecnámhknĝāvĝ
ne4ya4Oq burmesesunshineနေရောင်néyáọq
iql^08olo xhosanoiseingxoloiqḷ̬ḥolo
zUtm3Iva9t5 russianto eclipseзатмеватьzụtmẏịvȧtẏ
y%9EmpU norwegian (bokmal)a giantkjempeyh̬ẹmpụ
tx'ah navajoheadweartx'ah
ta%a44y vietnamesedownloadtảitāa̋y
umkhEq94t08E xhosaiceumkhenkceumkhẹq̀ṭ̬ẹ
a5i5 norwegian (bokmal)an islandøya̖i̖
palkka finnishpay/salarypalkkapalkka
'p97nuu hoanheadʔʘnũ'ṗ̂nuu
dja%nbu%dj^kUr hindiintentionallyजानबूझकरdjānbūdjḥkụr
gt08ina xhosakeep/savegcinagṭ̬ina
s5Itx^I%3 apache (western)redłichííşịtxḥị̀̄
sart05k693Eli georgianbeltსარტყელიsart̖ḳ̖ẹli
osoma93'ts5i nahuatlmonkeyozomahtliosomà̇'tşi
mE0' apache (western)babyméʼmẹ̰'
h5its93lh nuxalkmetal (iron)xits'lhḩits̀lh
epats5 nahuatlskunkepatlepatş
a%dj hinditodayआजādj
imik6tuk6 inuktitutto drinkᐃᒥᖅᑐᖅimiḳtuḳ
purra finnishto bitepurrapurra
auyuittuk6 inuktitutpermafrostᐊᐅᔪᐃᑦᑐᖅauyuittuḳ
'a4lk93a3la4mi%3 hausapenàlƙalàmī'álk̖àlámì̄
tIpe3 navajosheep (animal)tịpè
fay thaifireไฟfay
tapu9ah5 hebrewappleתפוחtapu̇aḩ
sinnitellA finnishto hang onsinnitelläsinnitellạ
1rmi5r icelandicwormormuro̖rmi̖r
k6iktuGiak6 inuktitutmosquitoᕿᒃᑐᕆᐊᖅḳiktuġiaḳ
v3eqga%yam tamilonionவெங்காயம்ṿeqgāyam
ahava9 hebrewlove/affectionאהבהahavȧ
v5Ir3O9fkU russianrope (chord)верёвкаvẏịrẏọ̇fkụ
2OpE92 englishrepairrepairu̖ọpẹ̇u̖
i3iqt08aazo zuluexplanationíncazoìiqṭ̬aazo
pE3x apache (western)knifebeshpẹ̀x
ya33nh5wU33x5yo33u44 chinesefireworks show烟花秀yȁnḩwụ̏xẏyȍű
sa30 navajoold agesà̰
d10k frenchthereforedoncdo̰̖k
iq94t08ubEk1 xhosacultureinkcubekoiq̀ṭ̬ubẹko̖
'ah5yani9t hebrewnieceאחיינית'aḩyanït
dj4vi polishdoordrzwidȷ̈vi
eGi5psy10 frencheruptionéruptioneġi̖psyo̰̖
gam1ak%vEk693nEbs georgianto publishგამოაქვეყნებსgamo̖akḥvẹḳ̖nẹbs
h5ma georgianvoiceხმაḩma
naa4q' vietnameseheavynặngnaáq'
zi35i335 vietnamesekeepgiữzì̖ȉ̖
hoo4p9' vietnameseboxhộphoóp̃'
nUj4i5ma9t45 russianto pressнажиматьnụȷ̈i̖mȧṭẏ
andza georgianmastანძაandza
b1n thaiballบอลbo̖n
i4ta40 yorubastoryìtànítá̰
hmur3ItsU russianto frownхмуритьсяhmurẏịtsụ
ulluGiak6 inuktitutstarᐅᓪᓗᕆᐊᖅulluġiaḳ
qi3i33 vietnamesethinknghĩqìȉ
s44aqr arabicfalconصقرs̬aqr
kywit00urami koreancricket귀뚜라미kywiṱurami
nastE9mpstf1 polishprecedencenastępstwonastẹ̇mpstfo̖
pwo33lii33pe33i33 chineseglass玻璃杯pwȍliȉpȅȉ
iql08agu xhosawarthoginxaguiqḷ̬agu
Is5t^I30'ts%I30h5 apache (western)bowiłtį́ʼtsį́hịştḥị̰̀'tsḥị̰̀ḩ
omi0 yorubawateromiomḭ
eGa5G frencherrorerreureġa̖ġ
'uU3q vietnamesedrinkuống'uụ̀q
ta33nyuA33nkOO33 chinesecell单元格tȁnyuạ̏nkọọ̏
behema9 hebrewbeast/animal (usually domesticated)/livestockבהמהbehemȧ
gwraig welshwifegwraiggwraig
igl08alaba xhosashoulderigxalabaigḷ̬alaba
tx^5i4i44i3n chinesebrighttxẏḥíi̋ìn
t00a9al3gi koreanstrawberry딸기ṱȧaḷgi
t^Eguk9 koreanthailand태국tḥẹguk̰
ye4 burmesewaterရေyé
oye9v hebrewenemyאויבoyėv
txI4txI4l apache (western)acornchíchʼiltxị́txị́l
swi5x4i5x4 polishto hearsłyszyszswi̖ẋi̖ẋ
tx^5e33e33ma33a33le33e44p9 tibetanbutterflyཕྱེ་མ་ལེབtxẏḥȅȅmȁȁlȅe̋p̃
me%t4t4imaI tamilleadershipமேட்டிமைmēṭṭimaị
ank93Esi georgianfishing rodანკესიank̖ẹsi
tx5ev3v3i tamiltimeசெவ்விtxẏeṿṿi
A9ksEs englishaccessaccessạ̇ksẹs
It^'ox apache (western)nestitʼohịtḥ'ox
ma%44a44a3 thaidogหมาma̋̄a̋à
ta44a tibetansign/signalབརྡta̋a
pr3Igl6Ux4a9t5 russianto inviteприглаша́тьprẏịglĝụẋȧtẏ
pyI4qn3a4cI4qs%u0 burmesescholarshipပညာသင်ဆုpyị́qnẏácị́qsḥṵ
p%O3O33ndin thailandพื้นดินpḥọ̀ọ̏ndin
p%u44u tibetanson/childབུpḥűu
hu3d06u3ba%4 hausasermonhuɗubā̀hùɗùbá̄
k6uyannami%k inuktitutthank youᖁᔭᓐᓇᒦᒃḳuyannamīk
we33i44x4U33qmyAA33ntx^5yA33n chinesetampon卫生棉签wȅi̋ẋụ̏qmyạạ̏ntxẏḥyạ̏n
mat66bax arabickitchenمطبخmat̬bax
u%mayuk6 inuktitutanimalᐆᒪᔪᖅūmayuḳ
tx^5a%33a44q thaitechnicianช่างtxẏḥȁ̄a̋q
x5ya33a44q chineseoakxẏyȁa̋q
i3i3iql^08i zuludirtíngxiììiqḷ̬ḥi
t66aq5a%m arabicfoodطعامt̬aq̇ām
cI'ci3 burmesefruitသစ်သီးcị'cì
iql^08ag^0l^08asi xhosawaterfallingxagxasiiqḷ̬ḥagh̬ḷ̬ḥasi
bah5a9G hebrewto choose/to opt/to selectבחרbaḩȧġ
na'Its5'I%3kI3 apache (western)gophernaʼitłʼíígína'ịtş'ị̀̄kị̀
ba%33a44n thaihouseบ้านbȁ̄a̋n
wOd englishwouldwouldwọd
ets hebrewtreeעֵץets
pya4q burmeseto flyပျံpyáq
ik6aluk inuktitutfish (salmon/trout)ᐃᖃᓗᒃiḳaluk
t^a4Iq burmeseto sitထိုင်tḥáịq
pa'aka9i hawaiiansaltpaʻakaipa'akȧi
tlo0'ixts%5oh5E3 apache (western)frogdlǫʼishtłohétlo̰'ixtşḥoḩẹ̀
para9ddjo italianneighborhoodparaggiparȧddjo
fE3 yorubato desirefẹ́fẹ̀
iqt^08iqa xhosathoughtingcingaiqṭ̬ḥiqa
g^0d^08ibEla xhosalastgqibelagh̬ḍ̬ḥibẹla
r3Ib5e95nUk russianchildребёнокrẏịbẏė̖nụk
ha3dda%4 hausamemorizationhaddā̀hàddá̄
Isa3s5Ik%aI apache (western)bald eagleisáłigaiịsàşịkḥaị
cye%5l icelandicraspþjölcyē̖l
t^a33a33q tibetanflatlandsཐངtḥȁȁq
tx5113 vietnamesedogchótxẏo̖ò̖
pa4a44u3 chinesejewelpáa̋ù
Iztsa3n apache (western)womanizdzánịztsàn
pi%33233 tibetanpaintbrushཔིརpȉ̄ȕ̖
k%ok99iri koreanelephant코끼리kḥok̭iri
ph1t^1li georgianleafფოთოლიpho̖tḥo̖li
ap99a koreanfather아빠ap̌a
p%E%33E33kE%33E44 tibetancolloquial languageཕལ་སྐདpḥẹ̏̄ẹ̏kẹ̏̄ẹ̋
tO33qx5i33 chinesecreature东西tọ̏qxẏȉ
gt^h51vt^ georgianplease (formal)გთხოვთgtḥḩo̖vtḥ
tutIs5h5Is5I apache (western)coffeetudiłhiłitutịşḩịşị
kore9gto spanishcorrectcorrectokorėgto
te5k icelandicpooldökkte̖k
tx5yA33A44nx4U33nfaa33q chinesegym健身房txẏyạ̏ạ̋nẋụ̏nfaȁq
q5as44i%r arabicjuiceعصيرq̇as̬īr
p10 frenchbridgepontpo̰̖
cveiiyItl icelandicmopþvegillcveiiyịtl
t^133144ykham thaispeechถ้อยคำtḥȍ̖ő̖ykham
'b06U4U44y vietnameseflockbầy'ɓụ́ụ̋y
aqunasuktuk6 inuktitutto huntᐊᖑᓇᓱᒃᑐᖅaqunasuktuḳ
bla0 frenchwhiteblancbla̰
ca%k icelandicroofþakcāk
pi4i44i3tx5i33i44pU4U44U3n chinesenotebook笔记本píi̋ìtxẏȉi̋pụ́ụ̋ụ̀n
se5vn norwegian (bokmal)sleep (state)søvnse̖vn
EtG frenchto beêtreẹtġ
tx5U4U44w vietnamesepartychầutxẏụ́ụ̋w
i%koxk33a93wits5 nahuatlfig treehīcoxcuahuitlīkoxkẇà̇witş
k%a%44a44a3w thaiwhiteขาวkḥa̋̄a̋àw
x4U33qmi33i44q chinesebreath生命ẋụ̏qmȉi̋q
caq5lab arabicfoxثعلبcaq̇lab
pa33a44nkO33qt4x4wo33 chinesedesk办公桌pȁa̋nkọ̏qṭẋwȍ
dUkOm3In3t5i9rUvUt5 russianto documentдокументироватьdụkọmẏịnẏtẏïrụvụtẏ
pa'aki%ki% hawaiiandifficultpaʻakīkīpa'akīkī
fE9lo englishfellowfellowfẹ̇lo
hip931p931t05ami georgianhippoჰიპოპოტამიhip̀o̖p̀o̖t̖ami
mka9nda swahilibeltmkandamkȧnda
h5wo4o44o3t4x4^O33si33tx5i33 chinesetrain driver火车司机ḩwóőòṭẋḥọ̏sȉtxẏȉ
ka33u33su33u44kO33qlu33u44 chinesehighway高速公路kȁȕsȕűkọ̏qlȕű
pai33t4x4^U33U44nx4a33n chinesewhite shirt白衬衫paȉṭẋḥụ̏ụ̋nẋȁn
naq5i%m arabicblissنعيمnaq̇īm
sl6u9x4Ut5 russianto listenслу́шатьslĝu̇ẋụtẏ
kreIv englishcravecravekreịv
xjE0 frenchdogchienxjẹ̰
ma9ahUr3 scottish gaelicmothermàthairmȧahụrẏ
yo'I%0 apache (western)seeyo’įįyo'ị̰̄
tal3l3aI tamilmotherதள்ளைtaḷḷaị
ammatti finnishprofessionammattiammatti
y%9a5n norwegian (bokmal)kind/specieskjønnyh̬a̖n
s5o%3' navajofishşò̄'
i3i3i4b06i3i3i4zo zulunameîbîzoììíɓììízo
cvE9rmauul icelandicdiameterþvermálcvẹ̇rmauul
tx^5I' burmeseto loveချစ်txẏḥị'
guk93d08ula xhosaturnguqulaguk̖ḍ̬ula
k93t08iqa xhosathinkcingak̖ṭ̬iqa
d08ho hoanhorn!ʰoḍ̬ho
mo3 burmeserainမိုးmò
kaxits5 nahuatlbowlcaxitlkaxitş
raGi%f arabicloafرغيفraġīf
tsik693vi georgiansquirrelციყვიtsiḳ̖vi
s5m nuxalkto standlhmşm
kx5iywi koreankiwi키위kxẏiywi
ni3pyI4qn3a4 burmesetechnologyနည်းပညာnìpyị́qnẏá
tx5ya33u chinesereligiontxẏyȁu
t4x4i33ta33u44 chinesetell知道ṭẋȉtȁű
praGC icelandictastebragðpraġç
p97h5ui hoantailʘxuiṗ̂ḩui
k93d081nda xhosaunderstandqondak̖ḍ̬o̖nda
hUn' danishhandhåndhụn'
kE%33E44 tibetanlanguage/speechསྐདkẹ̏̄ẹ̋
ne4 burmesesunနေné
g^0d^08ih5a xhosadoctorgqirhagh̬ḍ̬ḥiḩa
d06aya hausaoneɗayaɗaya
i3i3iz6aag06a zululoinclothī́dlakáììiẓaaɠa
ts93its93ila georgianchickenწიწილაts̀its̀ila
k93wni nuxalkseal (animal)kw'nik̖wni
'evu9s hebrewmanger/feeding troughאבוס'evu̇s
l6a%h5 irish (munster)pleasant/sweetláchlĝāḩ
haEri georgianairჰაერიhaẹri
la4ru%3ra%4 hausanecessitylàr̃ūr̃ā̀lárù̄rá̄
'di%5v3o%t norwegian (bokmal)very wetdyvåt'dī̖ṿōt
sI4s navajobeltsị́s
he5i5st icelandicautumn/fallhausthe̖i̖st
pya3OqlE3 burmeseto changeပြောင်းလဲpyàọqlẹ̀
isig^0d^08ib1 xhosadecisionisigqiboisigh̬ḍ̬ḥibo̖
ka9llido italianshrewdcallidokȧllido
to44oqt4x4e tibetandemon/ghostགདོན་འདྲེtőoqṭẋe
cre5i5qk icelandiccrowdþröngcre̖i̖qk
na3a33m thaiwaterน้ำnàȁm
ka4a44ti4i44ka% thaiagreementกติกาkáa̋tíi̋kā
p%i%445i5i45me%33e44 tibetanwomanབུད་མེདpḥi̖̋̄i̖í̖mȅ̄e̋
tx5UrUk93a amharicmoonጨረቃtxẏụrụk̖a
sinyo92Iti englishsenioritysenioritysinyȯu̖ịti
tyA33A44nyi4i44i3qmii33qx5i33q chinesemovie star电影明星tyạ̏ạ̋nyíi̋ìqmiȉqxẏȉq
m4a9dr4U irish (munster)dogmadramĝȧdrĝụ
xEql08a xhosamoveshenxaxẹqḷ̬a
p%o44o44o3nla3a33ma%3a33y thaifruitผลไม้pḥőőònlàȁmà̄ȁy
k33a4le3k33a4le3 hausakanoekwàlekwàlekẇálèkẇálè
la3a33n thaimillionล้านlàȁn
man3dj5al3mul3l3aqgi tamilcarrotமஞ்சள்முள்ளங்கிmanẏdjẏaḷmuḷḷaqgi
kr5a%gU norwegian (bokmal)complaintklagekṛāgụ
d08k6'o0 hoannose!qˀõḍ̬ḳ'o̰
'aveda9 hebrewa lossאבדה'avedȧ
pololei hawaiiancorrectpololeipololei
fa33qx4i33i44 chinesepath/plan方式fȁqẋȉi̋
g^0l^081tha xhosarepelgxothagh̬ḷ̬ḥo̖tha
ne4ka3Oq burmeseto be wellနေကောင်nékàọq
k93t08Ela xhosapleasecelak̖ṭ̬ẹla
sl1 danishbeatslåslo̖
maika'i hawaiiangoodnessmaikaʻimaika'i
yAttA% finnishto leavejättääyạttạ̄
mu4u44u3yi33qx4i33i44 chineseinfant room母婴室múűùyȉqẋȉi̋
'a4kwa%4ti4 hausaboxàkwā̀tì'ákwá̄tí
k93i95t05i5l amharicleafቅጠልk̖ï̖t̖i̖l
k99um koreandreamk̭um
pisan6d4am tamilstomachபிசண்டம்pisaṇḍam
akpa3 yorubaarmapáakpà
mEmk93vidrE1ba georgianasset/inheritanceმემკვიდრეობაmẹmk̖vidrẹo̖ba
in3tx5i tamilgingerஇஞ்சிinẏtxẏi
appanna9re italianto obscureappannàreappannȧre
ts593ox apache (western)plantstłʼohtş̀ox
tsO33q chineseschooltsọ̏q
t^i5i445 vietnamesetrythửtḥi̖i̖̋
pr1tti5r icelandicspikebroddurpro̖tti̖r
pEttI icelandiccamp bedbeddipẹttị
q5ana9n hebrewa cloudענןq̇anȧn
na4'tx^a4kI4 apache (western)grasshoppernaʼchaginá'txḥákị́
fE4 yorubato be successful/prosperousfẹ̀fẹ́
'ibu9d hebrewlossאיבוד'ibu̇d
n1%3133q thaiyounger siblingน้องnò̖̄ȍ̖q
fim vietnamesefilmphimfim
gd08iba xhosafinishgqibagḍ̬iba
s5a33a33 tibetangod/dietyལྷşȁȁ
'E9xEh5 hebrewtesticleאשך'ẹ̇xẹḩ
xEmt^h5vEva georgianaccident/chanceშემთხვევაxẹmtḥḩvẹva
tx5e33e33 tibetanmaster/lordརྗེtxẏȅȅ
halst05uh5i georgiantieჰალსტუხიhalst̖uḩi
ji44i44i3q thaifemaleหญิงji̋i̋ìq
wehewehe hawaiianto explainwehewehewehewehe
makuahine hawaiianmothermakuahinemakuahine
t61r4U irish (munster)fruittoradhtĝo̖rĝụ
yi44itsi33i44 tibetansoapཡི་ཙིyi̋itsȉi̋
rU33U44nwei33 chinesefind认为rụ̏ụ̋nweȉ
t4x4^i44i tibetanto write/drawའབྲིṭẋḥi̋i
maCi5r icelandichumanmaðurmaçi̖r
1Gga9zma hebreworgasmאורגזמהo̖ġgȧzma
tx05i5s amharicsmokeጭስtx̖i̖s
x5ii33qwei33 chinesefact行为xẏiȉqweȉ
tuvak6 inuktitutsea iceᑐᕙᖅtuvaḳ
'en hebrewnothingאין'en
azhara9 hebrewwarningאזהרהazharȧ
d5e%n4 irish (munster)to dodéandẏēnĝ
t05alGa georgianwaveტალღაt̖alġa
x4U33qri33i44wu4u44u3h5we33i44 chinesebirthday party生日舞会ẋụ̏qrȉi̋wúűùḩwȅi̋
tG10 frenchtrunktronctġo̰̖
Gamura georgianbatღამურაġamura
i95mmArtA% finnishto understandymmärtääï̖mmạrtạ̄
ts5'e3'kona'a3I3 apache (western)moontłʼéʼgonaʼáítş'è'kona'àị̀
y%9a5t norwegian (bokmal)meatkjøttyh̬a̖t
kal5tx^5i koreancutlassfish갈치kalẏtxẏḥi
masso9ne italianfree masonmassonemassȯne
i4ta0 yorubarelationìtaníta̰
addje9ttare italianto jutaggettareaddjėttare
iq94l08at^aq94l08at^a xhosacomplex/complicatedinkxathankxathaiq̀ḷ̬atḥaq̀ḷ̬atḥa
rabi%q5 arabicspring (season)ربيعrabīq̇
lUv englishlovelovelụv
10kl frenchuncleoncleo̰̖kl
a5vG frenchworkœuvrea̖vġ
a%'ka9ts5an nahuatlreed bedācatlanā'kȧtşan
1na5G frenchhonorhonneuro̖na̖ġ
si33tx5ya33t4x4^O33 chineseprivate car私家车sȉtxẏyȁṭẋḥọ̏
u9l^0pa icelandicthick winter coatúlpau̇l̥pa
tyA33A44nfU33qx4a33a44n chineseelectric fan电风扇tyạ̏ạ̋nfụ̏qẋȁa̋n
tx5a33a33k9la3a3m tibetanrailroadལྕགས་ལམtxẏȁȁk̰lààm
'izme9l hebrewknife/scalpelאזמל'izmėl
mbiliki9m1 swahilidwarfmbilikimombilikïmo̖
ye9led hebrewchildיֶלֶדyėled
v3etA% finnishto pull/dragvetääṿetạ̄
nI3s5tx05I4 navajoair/breezenị̀ştx̖ị́
k1%33144nhi44i44i3n thaistoneก้อนหินkȍ̖̄ő̖nhi̋i̋ìn
fspan3alE polishgreatwspanialefspanẏalẹ
qge swahiliscorpionngeqge
stx4i5ts polishto shear/cutstrzycstẋi̖ts
ei%mi5r icelandicsteam/vaporeimureīmi̖r
tUya3Cu4dj5i3 burmesejudge (person)တရားသူကြီးtụyàçúdjẏì
a0fa0 frenchinfantenfanta̰fa̰
p93ik93nik93i georgianpicnicპიკნიკიp̀ik̖nik̖i
isikd^08am1 xhosafruitisiqhamoisikḍ̬ḥamo̖
m10tG frenchwatch (timepiece)montremo̰̖tġ
tx^I%3l navajosnowstormtxḥị̀̄l
za4a44yq vietnameseto reserve fordànhzáa̋yq
f4Il irish (munster)bloodfuilfĝịl
k99amagywi koreancrow까마귀k̭amagywi
tO33O44qh5wU33U44p%yA33A44n chinesecartoon动画片tọ̏ọ̋qḩwụ̏ụ̋pḥyạ̏ạ̋n
xli5sUl germankeIschlüsselxli̖sụl
x5i4i44i3x4o4o44u3t4x4^ii33 chinesewashbasin洗手池xẏíi̋ìẋóőùṭẋḥiȉ
ak93aju georgiancashewაკაჟუak̖aju
fU4U44U3nx4wU33tx5ya33a44q chinesepainter粉刷匠fụ́ụ̋ụ̀nẋwụ̏txẏyȁa̋q
t05ub amharicbrick/tileጡብt̖ub
p97'a3a taato burnʘ'áaṗ̂'àa
'ah5d66ar arabicgreenأخضر'aḩd̬ar
x4i4i44i3yO33O44q chineseuse使用ẋíi̋ìyọ̏ọ̋q
jirap%i georgiangiraffeჟირაფიjirapḥi
iqd^08ayi xhosajaringqayiiqḍ̬ḥayi
lo44o tibetanyearལོlőo
t^k%vEn georgianyouთქვენtḥkḥvẹn
be9Igel hebrewbagelבייגלbėịgel
a4i4bi4ki3ta4 yorubacarelessnessàìbìkítàáíbíkìtá
ms1p%li1 georgianworldმსოფლიოmso̖pḥlio̖
sUmn3Iva9ttsU russianto doubtсомневатьсяsụmnẏịvȧttsụ
j1l1 georgianraspberryჟოლოjo̖lo̖
x5ya33a44qp%ii33ts%a33 chineseeraser橡皮擦xẏyȁa̋qpḥiȉtsḥȁ
djE40na40 yorubato be farjẹ̀nnàdjẹ̰́ná̰
k93d08inis1 xhosatruthqinisok̖ḍ̬iniso̖
t^UmI3qdj514 burmesefried riceထမင်း‌ကြော်tḥụmị̀qdjẏó̖
i3i4hho3olo zuluhallîhhóloìíhhòolo
'b06iU44w vietnamesetable of databiểu'ɓiụ̋w
xlaqU germansnakeschlangexlaqụ
tx05aGi georgianchandelierჭაღიtx̖aġi
brdz1la georgianbattleბრძოლაbrdzo̖la
sa5G frenchsistersœursa̖ġ
kosnIh5 apache (western)bee/honeygosnihkosnịḩ
'I4Ga%4 apache (western)furighaa'ị́ġá̄
kAt englishcatcatkạt
s5Ipa%3'I3 apache (western)grayłibáá’íşịpà̄'ị̀
s44amG arabicglueصمغs̬amġ
bra5n norwegian (bokmal)a wellbrønnbra̖n
h5Itla%0h5I3 apache (western)beveragehidląąhíḩịtlā̰ḩị̀
fe33i33t4x4^aa33q chineseextraordinary非常fȅȉṭẋḥaȁq
ile3elE4 yorubabungalowiléelẹ̀ilèelẹ́
t1jU danishfogtågeto̖jụ
lo33o33 tibetanmind/awarenessབློlȍȍ
k6ayak6 inuktitutkayakᖃᔭᖅḳayaḳ
p97go4o taacaterpillarʘgòõṗ̂góo
not englishnotenotenot
cEkn icelandicservantþegncẹkn
kh5o40' navajofirekḩó̰'
b10b10 frenchsweet/candybonbonbo̰̖bo̰̖
siq englishsingsingsiq
'o44oma33a33 tibetanmilkའོ་མ'őomȁȁ
t^a33a33la33a33 tibetandustཐལ་བtḥȁȁlȁȁ
t^a9adz3o koreanostrich타조tḥȧadzẏo
1b1ba georgianspiderობობაo̖bo̖ba
tx5yo33u44 chineseoldtxẏyȍű
x4o4o44u3mUU33nyuA33n chinesegoalkeeper守门员ẋóőùmụụ̏nyuạ̏n
y%9Ep norwegian (bokmal)a large stickkjeppyh̬ẹp
ndu9gu swahilirelativendugundu̇gu
klay thaifarไกลklay
sh5vadash5va georgianmiscellaneaსხვადასხვაsḩvadasḩva
n113y vietnamesespeaknóino̖ò̖y
x4O33O44pe33i44mii33qt4x4^U33q chinesedevice name设备名称ẋọ̏ọ̋pȅi̋miȉqṭẋḥụ̏q
pUmaga9t5 russianto helpпомогатьpụmagȧtẏ
p97a4a taachildʘàaṗ̂áa
te%l3 tamilscorpionதேள்tēḷ
rian thaistudyเรียนrian
k%oal3l3a koreankoala코알라kḥoaḷḷa
bu3kka%4 hausagrass hutbukkā̀bùkká̄
la%44a44a3n thainiece/nephewหลานla̋̄a̋àn
ka33q chineseridgekȁq
ma4a44y thainewใหม่máa̋y
n13qba4 yorubanumbernọmbanò̖qbá
mE%9tx5Un germangirlmädchenmẹ̄̇txẏụn
to33o44nma%3a33y thaitreeต้นไม้tȍőnmà̄ȁy
tsuu33tx^5you33yuA33n chinesesoccer player足球员tsuȕtxẏḥyoȕyuạ̏n
'eh5a9d hebrew(Judaism) the Oneness of Godאחד'eḩȧd
pyatla icelandicbellbjallapyatla
yu33u33 tibetanturquoise gemstoneགཡུyȕȕ
so33o33pa33a33 tibetana scoutསོ་པsȍȍpȁȁ
ts93Uhay amharicsunፀሐይts̀ụhay
h5att66a arabicluckخطḩatt̬a
i95rittA% finnishto tryyrittääï̖rittạ̄
na'Is5ts%o3x4 apache (western)squirrelna'iłtsóhna'ịştsḥòẋ
ka33i33 chineseboundarykȁȉ
y%9i95llIq norwegian (bokmal)chick (baby chicken)kyllingyh̬ï̖llịq
fa33x4U33q chinesehappen发生fȁẋụ̏q
'b0613133 vietnameseto pack'ɓò̖ȍ̖
x4U4U44U3n chineseliquidẋụ́ụ̋ụ̀n
mUy vietnamesecloudmâymụy
Utxi9v englishachieveachieveụtxïv
di%n arabicreligionدينdīn
nI4s5tx^I%4s navajowolverinenị́ştxḥị́̄s
ma%33a44k9 thaia lotมากmȁ̄a̋k̰
tx^5a33a33 tibetanpair/coupletxẏḥȁȁ
bi5tx5 polishto bebyćbi̖txẏ
abb1rru%sU norwegian (bokmal)a perch fish trapabborruseabbo̖rrūsụ
tsI0na'Es5I3 apache (western)boattsinaʼeełítsị̰na'ẹşị̀
tiGiganiak6 inuktitutarctic foxᑎᕆᒐᓂᐊᖅtiġiganiaḳ
bO2c englishbirthbirthbọu̖c
10bG frenchdarknessombreo̰̖bġ
k93a%3'i3da%4 hausastandardƙā'idā̀k̖à̄'ìdá̄
kurssi finnishcourse/classkurssikurssi
e9Gets hebrewcountry/landארץėġets
lamaq5a arabicto shineلمعlamaq̇a
p99op99o koreankiss뽀뽀p̌op̌o
su%l scottish gaeliceyesùilsūl
ruttx05a amharicact of runningሩጫruttx̖a
k93d081b1 xhosaconcrete/actualqobok̖ḍ̬o̖bo̖
px4Estx4En3 polishspace (area)przestrzeńpẋẹstẋẹnẏ
to3kho0'I3 navajopetroleumtòkho̰'ị̀
f3e%r4 irish (munster)grassféarfẏērĝ
ci%Ca icelandicthawþíðacīça
ka%ktuk6 inuktituthungryᑳᒃᑐᖅkāktuḳ
p%ai33 chineseraftpḥaȉ
x5yOO33q chinesebearxẏyọọ̏q
t4x4^aa33pe33i33tyA33A44n chinesetea coaster茶杯垫ṭẋḥaȁpȅȉtyạ̏ạ̋n
qgu9mi swahilifistngumiqgu̇mi
nE%44EE4 tibetandiseaseནདnẹ̋̄ẹẹ́
'b06a%a44q vietnamesea boardbảng'ɓāa̋q
xax apache (western)bearshashxax
kahu9na hawaiianmagician/sorcererkahunakahu̇na
pan3tx5u tamilcottonபஞ்சுpanẏtxẏu
p%eqgywin koreanpenguin펭귄pḥeqgywin
li5ke norwegian (bokmal)happinesslykkeli̖ke
s99ak9 koreanbuds̭ak̰
k%a33a33qpa33a33 tibetanhouseཁང་པkḥȁȁqpȁȁ
mtaza9mo swahiliviewpointmtazamomtazȧmo
zdy1n3tx5 polishto removezdjąćzdyo̖nẏtxẏ
kahaone hawaiianbeach covered with sandkahaonekahaone
ku3u33 vietnameseoldkùȕ
s44awifa arabicto produce woolصوفs̬awifa
k%wa33i44 chinesedrainkḥwȁi̋
sapE0 frenchfir treesapinsapẹ̰
na3xto3I3 navajolynxnàxtòị̀
pu%4u44 thaigrandpaปู่pú̄ű
10t frenchshamehonteo̰̖t
qgi9ri swahiliwarthogngiriqgïri
ka4a44y thaichickenไก่káa̋y
k%waa33qfU33qpa33u44yu4u44u3 chinesestormy狂风暴雨kḥwaȁqfụ̏qpȁűyúűù
otto japanesewhoopsおっとotto
znalEx5tx5 polishto findznaleźćznalẹxẏtxẏ
iqt^08a xhosagrassingcaiqṭ̬ḥa
tx5yee33kwo4o44o3 chineseresult结果txẏyeȅkwóőò
isi3i3igd^08i zulusound of footstepsisígqiisììigḍ̬ḥi
emuna9 hebrewfaithאמונהemunȧ
pGi hebrewfruitפְּרִיpġi
p%e%p%r5a% hindilungफेफड़ाpḥēpḥṛā
sE%33E44 tibetanfrostསདsẹ̏̄ẹ̋
zas apache (western)snowzaszas
nap93iri georgianshoreნაპირიnap̀iri
pal3l3atta%kku tamilvalleyபள்ளத்தாக்குpaḷḷattākku
wa4lk93i3ya%3 hausalightningwàlƙiyāwálk̖ìyà̄
'ahhmar arabicredأحمر'ahhmar
gdj5Ex5 polishsomewheregdzieśgdjẏẹxẏ
r1%3133n thaihotร้อนrò̖̄ȍ̖n
basa9G hebrewfleshבָּשָׂרbasȧġ
r%9U9vEC welshstrange/oddrhyfeddr̊ụ̇vẹç
ta33a44q chinesepooltȁa̋q
ndIk93a0' navajocottonndịk̖a̰'
j4E9n3xyInU russianwomanже́нщинаȷ̈ẹ̇nẏxyịnụ
x4i5rok3Iy russianwideширо́кийẋi̖rokẏịy
tIrUC icelandicboldnessdirfðtịrụç
krO%v scottish gaelictreecraobhkrọ̄v
tx^5yaa33q chinesewalltxẏḥyaȁq
g1ra georgianhillგორაgo̖ra
tra%5yGi5r icelandicghostdraugurtrā̖yġi̖r
iqt^08aqa xhosaideaingcangaiqṭ̬ḥaqa
kUy vietnamesetreecâykụy
x4i33i44p%ii33ntx5yA33nk%O33O44q chinesevideo surveillance视频监控ẋȉi̋pḥiȉntxẏyạ̏nkḥọ̏ọ̋q
hil englishhealhealhil
novEllo italiannewnovellonovẹllo
prEka icelandica slopebrekkaprẹka
w1Gt germanwordwortwo̖ġt
umbiiz6i zulucelebrationuḿbhidliumbiiẓi
kyI9Cya icelandicgoddessgyðjakyïçya
ba4ta4 yorubashoebàtàbátá
p4a%l6a%9s4 irish (munster)palacepáláspĝālĝā̇sĝ
korreo spanishmailcorreokorreo
nUhUd5i9t5 russianto findнаходитьnụhụdẏïtẏ
ko9yo%ts5 nahuatlcoyotecoyōtlkȯyōtş
sik englishseekseeksik
'b06UU4k9' vietnamesestair stepbậc'ɓụụ́k̰'
i3iqt^08oosa zulumeatíngcosaìiqṭ̬ḥoosa
ft19rEk polishtuesdaywtorekftȯ̖rẹk
f4o%gUr3 irish (munster)to proclaimfógairfĝōgụrẏ
j4e44e tibetansingleརེȷ̈e̋e
g^Ur5 hindihouseघरgḥụṛ
le%bU danishliplæbelēbụ
pI9Cste5C icelandicstop (e.g. bus stop)biðstöðpïçste̖ç
d08o0'o hoanclaw!o̰ʔoḍ̬o̰'o
bOli9v englishbelievebelievebọlïv
y%9u%lU norwegian (bokmal)a dresskjoleyh̬ūlụ
Oha9j4i5vUt5 russianto careухаживатьọhȧȷ̈i̖vụtẏ
tsru georgianfalseცრუtsru
v3a9llita finnishto prevailvallitaṿȧllita
t4x4^i33i33 tibetanten thousandཁྲིṭẋḥȉȉ
h5ayt66 arabicstringخيطḩayt̬
'ot hebrewsignomenאות'ot
tx05Uw amharicsaltጨውtx̖ụw
witsilin nahuatlhummingbirdhuitzilinwitsilin
tIs5 apache (western)blooddiłtịş
a5l norwegian (bokmal)beerøla̖l
k3E%44Ej4U33U44p9 tibetanroyal lineageརྒྱལ་རབསkẏẹ̋̄ẹȷ̈ụ̏ụ̋p̃
kObob amharicstarኮኮብkọbob
'avnEt hebrewsashאבנט'avnẹt
dja3rra4ba%3a4wa%3 hausatest/examjar̃r̃àbâwādjàrrábà̄áwà̄
ba9wliq hebrewbowling (the game)באולינגbȧwliq
qi%335i335 tibetansweatརྔུལqȉ̖̄ȉ̖
t^u3na3lI%30' apache (western)waterfalltúnálį́į́’tḥùnàlị̰̀̄'
lyau33 chinesegoodlyaȕ
aGah5n1f19bya hebrewarachnophobiaארכנופוביהaġaḩno̖fȯ̖bya
pUn3Ima9t5 russianto comprehendпониматьpụnẏịmȧtẏ
k%vEk693ana georgiancountryქვეყანაkḥvẹḳ̖ana
p%imaq koreanpimento피망pḥimaq
pronssi finnishbronze (metal)pronssipronssi
l^01gEl^0 welshpocketllogelll̥o̖gẹl̥
j4i44ili33i33 tibetantrainརི་ལིȷ̈i̋ilȉȉ
txa3tI3tlo30'II navajowren (bird)txàtị̀tlò̰'ịị
pyou%r icelandicbeaverbjórpyoūr
mAgnI9fIsInt englishmagnificentmagnificentmạgnïfịsịnt
ukpik inuktitutarctic owlᐅᒃᐱᒃukpik
tx5ye4e44e3 chinesemothertxẏyée̋è
milhh arabicsaltملحmilhh
h114p' vietnamesemeetinghọpho̖ó̖p'
krie9It englishcreatecreatekriėịt
nan6d4u tamilcrabநண்டுnaṇḍu
hhayawa%n arabicanimalحيوانhhayawān
'd06i4U44 vietnamesea pondđìa'ɗíụ̋
ats593a%3h navajobottomatş̀à̄h
ntxo0' apache (western)badnchǫʼntxo̰'
na5f frenchnineneufna̖f
h5OO33q chineserainbowḩọọ̏q
Gei5siG frenchto succeed at somethingréussirġei̖siġ
tO33O44q chinesemilktọ̏ọ̋q
m4ar4ka%9l5 irish (munster)to markmarcáilmĝarĝkā̇lẏ
ki45U44y vietnameselaughtcườikí̖ụ̋y
a'we9txts5i nahuatldewahhuechtlia'wėtxtşi
k%E3ya4h navajoland/countrykḥẹ̀yáh
mi44iq tibetannameམིངmi̋iq
yi4i44i3nx5ii33qya4a44a3ntx5i33i44q chinesecontact lenses隐形眼镜yíi̋ìnxẏiȉqyáa̋àntxẏȉi̋q
'is44baq5 arabicfingerإصبع'is̬baq̇
ts%E%3 apache (western)rocktséétsḥẹ̀̄
din thaisoilดินdin
k93ak6a%si nuxalkcrowk'aqaasik̖aḳāsi
p%Ul hindifruitफलpḥụl
t^u33u33k9pU33U33 tibetansoupཐུག་པtḥȕȕk̰pụ̏ụ̏
t05at amharicfingerጣትt̖at
iglik6 inuktitutbedᐃᒡᓕᖅigliḳ
swaa3 vietnamesedeletexoáswaà
k33i%9kats5 nahuatlsongcuīcatlkẇï̄katş
sI4k apache (western)scarsigsị́k
ukukd^08uba xhosadrive/pushukuqhubaukukḍ̬ḥuba
r%9isgl welshbark (of tree)rhisglr̊isgl
x4tx4En3x5tx5E polishluck/happinessszczęścieẋtẋẹnẏxẏtxẏẹ
sa%d^na% hindimeditationसाधनाsādḥnā
k%wa33q chinesebasketkḥwȁq
ja05gl frenchjunglejungleja̰̖gl
p1lla icelandicbun (round bread)bollapo̖lla
r%9e5i5ql icelandicfragmented icehrönglr̊e̖i̖ql
li445i445i5i45 tibetanmanure/fertilizerལུདli̖̋i̖̋i̖í̖
a%ma9aits5 nahuatlestuaryāmāitlāmȧaitş
t4x4^UU33qkO33qrUU33nx4i33i44 chinesesuccessful person成功人士ṭẋḥụụ̏qkọ̏qrụụ̏nẋȉi̋
etE0dG frenchto turn offéteindreetẹ̰dġ
e'e%9kats5 nahuatlair/windehēcatle'ē̇katş
hhis44a%n arabichorseحصانhhis̬ān
kGeno frenchslotcréneaukġeno
putta%n6d4u tamilnew yearபுத்தாண்டுputtāṇḍu
jaGdE0 frenchgardenjardinjaġdẹ̰
ukiuk6 inuktitutwinterᐅᑭᐅᖅukiuḳ
'b06UU3k9 vietnamesewickbấc'ɓụụ̀k̰
t4x4^wa33i33 chineseto kneadṭẋḥwȁȉ
a4ko3ko4 yorubatimeàkókòákòkó
aluik6k6anak6 inuktitutavalancheᐊᓗᐃᖅᑲᓇᖅaluiḳḳanaḳ
tx5i33qx4UU33nto4o44u3so4o44u3 chineserefreshed精神抖擞txẏȉqẋụụ̏ntóőùsóőù
as5mus5 nuxalkbeadsalhmulhaşmuş
q5a%m arabicyearعامq̇ām
nE4za' burmeseboundaryနယ်စပ်nẹ́za'
sO4a44 thaimatเสื่อsọ́a̋
odju3 yorubaeyeojúodjù
y%9E9nnU norwegian (bokmal)to knowkjenneyh̬ẹ̇nnụ
na44aq tibetaninteriorནངna̋aq
mi44i tibetanhuman beingམིmi̋i
natah5 apache (western)mescalnadahnataḩ
ka33u33t4x4^UU33qpU4U44U3n chinesehigh cost高成本kȁȕṭẋḥụụ̏qpụ́ụ̋ụ̀n
a4kpa3 yorubascaràpáákpà
t^e%3h navajovalleytḥè̄h
k93a4ho%3 hausahornƙàhōk̖áhò̄
kInt germanchildkindkịnt
djo%s5E3 apache (western)balljoołédjōşẹ̀
v3a9lita finnishto choosevalitaṿȧlita
ix5tx5 polishto go/walkiśćixẏtxẏ
qt^08ayisEla xhosatrapngcayiselaqṭ̬ḥayisẹla
ya%3j navajolittleyà̄j
uUg5In3Uh5 irish (munster)lonelyuaigneachuụgẏịnẏụḩ
Ep931k%a georgianepochეპოქაẹp̀o̖kḥa
pli4a44n thaito changeเปลี่ยนplía̋n
pi%r5%i% hindigenerationपीढ़ीpīṛḥī
i3i3i4du3u3ub06e zuluzebraîdúbeììídùùuɓe
tEkk norwegian (bokmal)deck (nautical)dekktẹkk
f3ag irish (munster)lengthfeadhfẏag
le5fUl germanspoonlöffelle̖fụl
abdjari georgianarmorაბჯარიabdjari
k%a%33a44w thairiceข้าวkḥȁ̄a̋w
Utm3In3A9t5 russianto cancelотменя́тьụtmẏịnẏạ̇tẏ
plaiya icelandicveilblæjaplaiya
saic welshsevensaithsaic
tupa%0yu3 apache (western)riverbanktubąąyútupā̰yù
g55a3ggo4 hausapaternal auntgwaggògẇàggó
faOnde9Ixn englishfoundationfoundationfaọndėịxn
kal englishcallcallkal
i3i3igd^08uub06u3u zulugrudgeī́gqubúììigḍ̬ḥuuɓùu
su90va0 frenchoftensouventsṵ̇va̰
obi40ri0 yorubafemaleobìnrinobḭ́rḭ
cE9hkyiqk icelandicknowledgeþekkingcẹ̇hkyiqk
nuk6k6aGit inuktitutto stopᓄᖅᑲᕆᑦnuḳḳaġit
x4O33O44x5ya33a44qx4i33 chinesevideographer摄像师ẋọ̏ọ̋xẏyȁa̋qẋȉ
Ed^0sU danishetchætseẹdh̬sụ
ba%g^ hinditigerबाघbāgḥ
sE90f1ni frenchsymphonysymphoniesẹ̰̇fo̖ni
tod4n6an tamilvolunteerதொண்டன்toḍṇan
ja5n frenchyoungjeuneja̖n
a%Catl icelandicnobilityaðallāçatl
mdzimE georgiancommaმძიმეmdzimẹ
'amad hebrewto evaluate/to estimateאמד'amad
ka%kE3 apache (western)crowgaagékākẹ̀
xa%k%a% hindibranchशाखाxākḥā
nuu3y vietnamesemountainnúinuùy
ka4a44u3x5ya33u44p%yA33A44n chinesefunny movie搞笑片káa̋ùxẏyȁűpḥyạ̏ạ̋n
nata30 apache (western)cornnadą́ʼnatà̰
yo%3sn apache (western)godyóósnyò̄sn
h1l danishholehulho̖l
h5ardji georgianexpenseხარჯიḩardji
p99uri koreanroot뿌리p̌uri
'as44far arabicyellowأصفر'as̬far
kal3l3am tamilstealthகள்ளம்kaḷḷam
wa%' navajospinachwā'
milq5ak6a arabicspoonملعقةmilq̇aḳa
tI4s5hI4s5 apache (western)blackdɪ̀ɬhɪ̀ɬtị́şhị́ş
tu%ga%k6 inuktitutivory tuskᑑᒑᖅtūgāḳ
u3u3ul08oolo zulupeaceū́xoloùùuḷ̬oolo
r%9i%C icelandicsnowstormhríðr̊īç
akx4unA%r norwegian (bokmal)a shareholderaksjonærakẋunạ̄r
da%3'i4ra%3 hausacircledā'ìr̃ādà̄'írà̄
qd08anawa xhosashipnqanawaqḍ̬anawa
mnixvnEl1ba georgiansignificanceმნიშვნელობაmnixvnẹlo̖ba
t1 danishtoeto̖
na44aa4 tibetanforestནགསna̋aá
x4o4o44u3tx5i33k%OO33 chinesephone case手机壳ẋóőùtxẏȉkḥọọ̏
rUssma9tr3IvUt5 russianto considerрассматриватьrụssmȧtrẏịvụtẏ
ts93I3'I% navajomosquitots̀ị̀'ị̄
pa%pa%'o%lelo hawaiianconversationpāpāʻōlelopāpā'ōlelo
bat0ta japanesegrasshopperばったbat̰ta
E0p1sibl frenchimpossibleimpossibleẹ̰po̖sibl
t4x4^UU33qt4x4a4a44a3q chinesemature成长ṭẋḥụụ̏qṭẋáa̋àq
sa%3a33 vietnamesevillagesà̄ȁ
ts93Elits93adi georgianyearწელიწადიts̀ẹlits̀adi
vzdi5hat5 russianto sighвздыхатьvzdi̖hatẏ
t4x4a44a tibetansoundསྒྲṭẋa̋a
x4U33qh5woo33 chineselife/existence生活ẋụ̏qḩwoȍ
a4lu4m130ga4dji3 yorubascissorsàlùmọ́gàjíálúmò̰̖gádjì
so0' navajostarso̰'
fOl frenchcrowdfoulefọl
mUsje5 frenchmistermonsieurmụsje̖
txa%93nts5i nahuatlhomechāntlitxà̄̇ntşi
n3a44a tibetanfishnẏa̋a
da3imo4n hausadiamonddaimòndàimón
i5hdessA finnishtogetheryhdessäi̖hdessạ
Gavi frenchdelightedraviġavi
x5yo33u33 chineseprotectionxẏyȍȕ
cI'pI4q burmesetreeသစ်ပင်cị'pị́q
h5E georgiantreeხეḩẹ
isikl^081b1 xhosatoolisixhoboisikḷ̬ḥo̖bo̖
paqkki finnishbank (institution)pankkipaqkki
ya4a44a3ntx5i33i44qk%wa33a44q chineseglasses frames眼镜框yáa̋àntxẏȉi̋qkḥwȁa̋q
iql08izElEl1 xhosapressureinxizeleloiqḷ̬izẹlẹlo̖
Ino3t05a%3h navajodeceptionịnòt̖à̄h
x5yO33q chineseelder brotherxẏyọ̏q
tx^I4tI3 navajocartxḥị́tị̀
k3it0te japanesestampきってkẏit̰te
h5awh5 arabicpeach (fruit)خوخḩawḩ
CIs englishthisthisçịs
taym englishtimetimetaym
tx^a%ti% hindichestछातीtxḥātī
k%U33q chineseholekḥụ̏q
erra9re italianto wandererràreerrȧre
papiy10 frenchbutterflypapillonpapiyo̰̖
to%44otx5e33e33 tibetandiamondརྡོ་རྗེtő̄otxẏȅȅ
h5weh5 welshsixchwechḩweḩ
tx5yA4A44A3ntx5ii33x4i33i44p%ii33n chineseclip video剪辑视频txẏyạ́ạ̋ạ̀ntxẏiȉẋȉi̋pḥiȉn
pul3l3i tamildot/pointபுள்ளிpuḷḷi
q5iC66a%m arabicbonesعظامq̇iç̂ām
tx5yo4o44u3 chineseblack jadetxẏyóőù
k6ilalugak6 inuktitutbeluga whaleᕿᓚᓗᒐᖅḳilalugaḳ
pun6iyam tamilvirtueபுண்ணியம்puṇiyam
kozs'a%3ke apache (western)placegozsʼa̜a̜gekozs'à̄ke
n1%3133y thaia fewน้อยnò̖̄ȍ̖y
na3konEtx'I%tI apache (western)cicadanágonechʼiidinàkonẹtx'ị̄tị
bmuli georgianlink (internet)ბმულიbmuli
sm3e9x4i5vUt5 russianto mixсмешиватьsmẏėẋi̖vụtẏ
h5aa33qpa33nx5i33i44nx5i33 chineseflight information航班信息ḩaȁqpȁnxẏȉi̋nxẏȉ
hu4rri3yya%4 hausafreedom/libertyhùr̃r̃iyyā̀húrrìyyá̄
sik6inik6 inuktitutsunᓯᕿᓂᖅsiḳiniḳ
myI4q burmeseto seeမြင်myị́q
plussa icelandicblouseblússaplussa
b^a%r hindiburdenभारbḥār
li35U33 vietnamesetoungelưỡilì̖ụ̏
sa%3nts'o30sE apache (western)new moonsáánts’ǫ́sésà̄nts'ò̰sẹ
x5yA4A44A3nx4i33i44p%ii33q chinesedisplay显示屏xẏyạ́ạ̋ạ̀nẋȉi̋pḥiȉq
muxi5rra amharicwedderሙሽራmuxi̖rra
tasik6 inuktitutlakeᑕᓯᖅtasiḳ
pux4pam tamilflowerபுஷ்பம்puẋpam
ma%9ts5ats5 nahuatlnetmātlatlmā̇tşatş
ci9iCiqk icelandictranslationþýðingcïiçiqk
t^a3wo4x apache (western)bubbletáwoshtḥàwóx
ka33u33lou33ta33a44x4a33a44 chinesehigh-rise building高楼大厦kȁȕloȕtȁa̋ẋȁa̋
t66ifl arabicchildطفلt̬ifl
sOdj^a%v3 hindisuggestionसुझावsọdjḥāṿ
ya33n chinesecorrectyȁn
t05Utt05a amharicto drinkጠጣt̖ụtt̖a
pi4i44i3q chineseto grasppíi̋ìq
v3ix4am tamilpoisonவிஷம்ṿiẋam
'b06aa3p9 vietnamesea blossombắp'ɓaàp̃
ukukl^08uluza xhosaepilepticukuxhuluzaukukḷ̬ḥuluza
nUgrUmUj4da9t5 russianto pile upнагромождатьnụgrụmụȷ̈dȧtẏ
tx^5you33 chinesespeartxẏḥyoȕ
da5i5v3U norwegian (bokmal)to placatedøyveda̖i̖ṿụ
m10te frenchto climbmontermo̰̖te
h5mali georgianswordხმალიḩmali
u3ub06umto3o3o4ti zulusweetnessúbumtôtiùuɓumtòòóti
k%Il1%na% hinditoyखिलौनाkḥịlō̖nā
hhima%r arabicdonkeyحمارhhimār
k3ip9pO japanesetrain ticketきっぷkẏip̃pọ
h5tx5Etx5 polishto wantchciećḩtxẏẹtxẏ
zorro spanishfoxzorrozorro
djih5vi georgiangoatჯიხვიdjiḩvi
yIya%0 apache (western)eatyiyąąyịyā̰
p%I%txI apache (western)(bird) swallowpiishipḥị̄txị
de5 frenchtwode̖
bah5u9ts hebrewoutsideבחוץbaḩu̇ts
ci95r%9ka icelandicto dryþurrkacï̖r̊ka
fra%9iCI icelandicsciencesfræðifrā̇içị
y%9A%l3Ihe%t norwegian (bokmal)lovekjærlighetyh̬ạ̄ḷịhēt
t05ena amharichealthጤናt̖ena
tx5i33i44syu33A44ntx5i33 chinesecomputer计算机txẏȉi̋syȕạ̋ntxẏȉ
a0fibi frenchamphibiousamphibiea̰fibi
qa%3a33 vietnamesefallngãqà̄ȁ
t^a3a33t0sa4a44na3a33kha3a33ti4i44' thaiattitudeทัศนคติtḥàȁt̰sáa̋nàȁkhàȁtíi̋'
1k93eane georgianoceanოკეანეo̖k̖eane
kri5lyo russianwingкрыло́kri̖lyo
wuu33x5yA33A44nwa4a44a3q chinesewi-fi无线网wuȕxẏyạ̏ạ̋nwáa̋àq
Is5 navajopine needleịş
ka5G frenchheartcœurka̖ġ
s99al3 koreanrices̭aḷ
xi0 burmeseto haveရှိxḭ
hu%lanakuahale hawaiiancitykūlanakauhalehūlanakuahale
k6auyimanituk6aqit inuktituttraditional knowledgeᖃᐅᔨᒪᓂᑐᖃᖏᑦḳauyimanituḳaqit
min3dj5u tamilto exceedமிஞ்சுminẏdjẏu
ik93l08Exa xhosatimeixeshaik̖ḷ̬ẹxa
xa%30' navajosunshinexà̰̄'
ts5o30' apache (western)birddlǫ́ʼtşò̰'
r%9uuCi5r icelandicscabhrúðurr̊uuçi̖r
zon englishzonezonezon
to3o33' thaitableโต๊ะtòȍ'
maremma italiana marshy coastal plainmaremmamaremma
t05UrU9pp93eza amharictableጠረጴዛt̖ụrụ̇pp̀eza
wolf englishwolfwolfwolf
su44u44a3y thaibeautifulสวยsűűày
'd06114t0' vietnamesea sproutđọt'ɗo̖ó̖t̰'
ftx4Ex5n3E polishearlywcześnieftẋẹxẏnẏẹ
astGofi9zika hebrewastrophysicsאסטרופיזיקהastġofïzika
mul3l3aqgi tamilradishமுள்ளங்கிmuḷḷaqgi
da3Oq burmesepeacockဒေါင်းdàọq
ku33u33 tibetanbody/statueསྐུkȕȕ
tx5E4E44w vietnameseoarchèotxẏẹ́ẹ̋w
mbayuwa9yu swahiliswallow (bird species)mbayuwayumbayuwȧyu
fx4i5stk1 polisheverythingwszystkofẋi̖stko̖
Ub^Ine%tri% hindiactressअभिनेत्रीụbḥịnētrī
'b06iit0 vietnamesebit (computing)bit'ɓiit̰
harrasta% finnishto be interested inharrastaaharrastā
t00aq koreanearthṱaq
a33a44nla4a44a3pa33 chinesehorn按喇叭ȁa̋nláa̋àpȁ
nunatsiavut inuktitutour beautiful landᓄᓇᑦᓯᐊᕗᑦnunatsiavut
ba4nda%3 hausameat dried over firebàndābándà̄
tah5a apache (western)hurrydahataḩa
juG frenchdayjourjuġ
axpa9 hebrewgarbageאשפהaxpȧ
mEE4' vietnamesemothermẹmẹẹ́'
aga9m hebrewlake/poolאגםagȧm
i3i3it^08iib06i3i zululakeī́chibíììiṭ̬ḥiiɓìi
k%wa33a44qtx^5yuA33nx4we4e44i3 chinesemineral water矿泉水kḥwȁa̋qtxẏḥyuạ̏nẋwée̋ì
OvUj4a9t5 russianto respectуважатьọvụȷ̈ȧtẏ
'ot4t4agam tamilcamelஒட்டகம்'oṭṭagam
pyE9qkni5 polishbeautifulpięknypyẹ̇qkni̖
E%CU danishto eatædeẹ̄çụ
'urugo%l3 tamilhappeningஉறுகோள்'urugōḷ
ivvit inuktitutyouᐃᕝᕕᑦivvit
1ku40ri0 yorubamaleọkùnrino̖kṵ́rḭ
t^yA33n chinesedaytḥyạ̏n
dj^i%l hindilakeझीलdjḥīl
ah519t hebrewsisterאחותaḩȯ̖t
li44i tibetanpearལིli̋i
hvost russiantailхвостhvost
wI9zdUm englishwisdomwisdomwïzdụm
trOm welshheavytrwmtrọm
e4e3ka30na30 yorubaclawèékánnáéèkà̰nà̰
GUsi5 frenchreceiptreçuġụsi̖
caO' burmeseto drinkသောက်caọ'
ka3a navajocrow cawkàa
to33o33 tibetanfoodལྟོtȍȍ
tx^5ii33qk%wa33a44q chinesecircumstances情况txẏḥiȉqkḥwȁa̋q
bAnd englishbandbandbạnd
u3u3ug06udo3o3o4b06a zulufishingúkudôbaùùuɠudòòóɓa
fe33i44 chineseangerfȅi̋
pI4k apache (western)bellybigpị́k
sEk%tsia georgiansectionსექციაsẹkḥtsia
tx4tE9ri5 polishfourczterytẋtẹ̇ri̖
1k%r1 georgiangoldოქროo̖kḥro̖
'ok%a%0x4I3 apache (western)prayerʼokąąhí'okḥā̰ẋị̀
eva9 hebrewhostility/enmity/hatred.איבהevȧ
k%ra%0v scottish gaelicbonecnàmhkḥrā̰v
pei%Ca icelandicto askbeiðapeīça
pt5i9tsU russianbirdпти́цаptẏïtsụ
deja5ne frenchto have lunchdéjeunerdeja̖ne
la9h5ats hebrewpressureלַחַץlȧḩats
'Usi0 burmeseseedအစေ့'ụsḭ
tx5ya33ux5yue33 chineseteach教学txẏyȁuxẏyuȅ
rumma%n arabicpomegranateرمانrummān
r%91ss icelandichorsehrossr̊o̖ss
pr3IdOsma9tr3IvUt5 russianto foreseeпредусматриватьprẏịdọsmȧtrẏịvụtẏ
tx05iantx05vEla georgianantჭიანჭველაtx̖iantx̖vẹla
ha'awi9na hawaiianlesson/assignmenthaʻawinaha'awïna
isikl^08Enk93l08E xhosasevenisixhenxeisikḷ̬ḥẹnk̖ḷ̬ẹ
uk6suk6 inuktitutoil/blubberᐅᖅᓱᖅuḳsuḳ
byu9tUfUl englishbeautifulbeautifulbyu̇tụfụl
elo9a hebrewA god.אלוהelȯa
mg19mbea swahilicandidatemgombeamgȯ̖mbea
ma% thaicomeมาmā
'an vietnameseeatăn'an
laa33n chinesemistlaȁn
a0syE0 frenchancientanciena̰syẹ̰
zum englishzoomzoomzum
tx5yA33A44n chinesemountain streamtxẏyạ̏ạ̋n
dGE georgiandayდღეdġẹ
tot^ori koreanacorn도토리totḥori
tGi5k frenchtechniquetructġi̖k
na44a tibetanagena̋a
fspi95h3IvUt5 russianto flashвспыхиватьfspï̖hẏịvụtẏ
ke%5i5C icelandicwimpgauðkē̖i̖ç
p%ainEp%Ol3 koreanpineapple파인애플pḥainẹpḥọḷ
hi5nti5r icelandicdoghundurhi̖nti̖r
tx5a44a tibetanrainbowའཇའtxẏa̋a
te4Iq