github 52+tontonton

Words for

Showing all 2000 words from our word list matching pattern here. Select a specific language if you would like to focus on one, or try to pronounce words from a variety of languages.

k93t08iqa xhosathinkcingak̖ṭ̬iqa
t^133144ykham thaispeechถ้อยคำtḥȍ̖ő̖ykham
ftx51u0wx4 polishstill (motionless)wciążftxẏo̖ṵwẋ
'd06EE44 vietnameseto give birth tođẻ'ɗẹẹ̋
di5mmUt amhariccatድመትdi̖mmụt
yo%3sn apache (western)godyóósnyò̄sn
aGo9n hebrewcupboard/closet/cabinetארוןaġȯn
rU33U44nwei33 chinesefind认为rụ̏ụ̋nweȉ
fa4a44wqm vietnameseroomphòngfáa̋wqm
na33a33 tibetannoseསྣnȁȁ
'UywE' burmeseleafအရွက်'ụywẹ'
t6n4a%0h irish (munster)to fatiguetnáithtĝnĝā̰h
flaIx germanfleshfleischflaịx
sa0dal frenchsandal footwear^sandalessa̰dal
Gari%b arabicstrangerغريبġarīb
isikl^081b1 xhosatoolisixhoboisikḷ̬ḥo̖bo̖
mo3sI3 navajocatmòsị̀
'onpadu tamilnineஒன்பது'onpadu
da%w thaistarดาวdāw
tIs5 apache (western)blooddiłtịş
eva9 hebrewhostility/enmity/hatred.איבהevȧ
ra3a33k9 thailoveรักràȁk̰
s5U9gad welsheyellygadşụ̇gad
da5i5v3U norwegian (bokmal)to placatedøyveda̖i̖ṿụ
a5vG frenchworkœuvrea̖vġ
sahha%ba arabiccloudسحابةsahhāba
a0pati frenchempathyempathiea̰pati
mul3l3aqgi tamilradishமுள்ளங்கிmuḷḷaqgi
qgwe9na swahilicrocodilengwenaqgwėna
mra9di swahiliprojectmradimrȧdi
tsE4n%9txo3' apache (western)bouldertsénchóʼtsẹ́n̊txò'
t^ye33 chinesepeacefultḥyȅ
natIk'a0 apache (western)clothnadikʼąnatịk'a̰
'amad hebrewto evaluate/to estimateאמד'amad
sUv5Irx4E9nstvUvUt russianto masterсовершенствоватьsụvẏịrẋẹ̇nstvụvụt
xdEba georgianto happenხდებაxdẹba
pul3l3i tamildot/pointபுள்ளிpuḷḷi
Up%sUr hindiofficerअफसरụpḥsụr
ah5du9t hebrewunityאחדותaḩdu̇t
pU33U44n chinesedustpụ̏ụ̋n
fahhas44a arabiccheck upفحصfahhas̬a
kx5iywi koreankiwi키위kxẏiywi
C66ami'a arabicto thirstظمئç̂ami'a
blO2 englishblurblurblọu̖
su90va0 frenchoftensouventsṵ̇va̰
dAnts englishdancedancedạnts
tx5yA33A44n chinesemountain streamtxẏyạ̏ạ̋n
dUrpUn6 hindimirrorदर्पणdụrpụṇ
s44amG arabicglueصمغs̬amġ
tx^5e%335e445 tibetanreligionཆོསtxẏḥȅ̖̄e̖̋
qoo vietnamesecornngôqoo
xEmt^h5vEva georgianaccident/chanceშემთხვევაxẹmtḥḩvẹva
E%blU danishappleæbleẹ̄blụ
iql08izElEl1 xhosapressureinxizeleloiqḷ̬izẹlẹlo̖
ivvit inuktitutyouᐃᕝᕕᑦivvit
xEql08a xhosamoveshenxaxẹqḷ̬a
i3isiis5a3a zuluclusterísihláìisiişàa
'ot4t4agam tamilcamelஒட்டகம்'oṭṭagam
r%9uuCi5r icelandicscabhrúðurr̊uuçi̖r
'b06a%a4n' vietnamesefriendbạn'ɓāán'
plant welshchildplantplant
tUya3Cu4dj5i3 burmesejudge (person)တရားသူကြီးtụyàçúdjẏì
k6ilalugak6 inuktitutbeluga whaleᕿᓚᓗᒐᖅḳilalugaḳ
wehewehe hawaiianto explainwehewehewehewehe
l^0i5uh5 welshsnowdrift/snow dustlluwchl̥i̖uḩ
ei%mi5r icelandicsteam/vaporeimureīmi̖r
sUj4a9t5 russianto plantсажатьsụȷ̈ȧtẏ
sE90f1ni frenchsymphonysymphoniesẹ̰̇fo̖ni
pai33t4x4^U33U44nx4a33n chinesewhite shirt白衬衫paȉṭẋḥụ̏ụ̋nẋȁn
txrdil1Et^i georgiannorthჩრდილოეთიtxrdilo̖ẹtḥi
bo2d englishboardboardbou̖d
kUnsE9ptxuwUlayz englishconceptualizeconceptualizekụnsẹ̇ptxuwụlayz
e95rle%5G icelandicdestinyörlögė̖rlē̖ġ
la%3a33y vietnameseinterestlãilà̄ȁy
tx^Utri% hindiumbrellaछतरीtxḥụtrī
tan6n6i%r tamilwaterதண்ணீர்taṇṇīr
blUd englishbloodbloodblụd
h5aa33qpa33nx5i33i44nx5i33 chineseflight information航班信息ḩaȁqpȁnxẏȉi̋nxẏȉ
amme9ttere italianto admitamméttereammėttere
iq94t08ubEk1 xhosacultureinkcubekoiq̀ṭ̬ubẹko̖
t4x4o4o44u3kyu33A33ntx5ye33 chineseelbow joint肘关节ṭẋóőùkyȕạ̏ntxẏyȅ
naCC66a%ra arabiceyeglassesنظارةnaçç̂āra
bIna%3' navajoacornbịnà̄'
k3it0te japanesestampきってkẏit̰te
imak6 inuktitutwaterᐃᒪᖅimaḳ
t4x4i330i330 tibetancloudསྤྲིནṭẋḭ̏ḭ̏
sitwa9yE0 frenchcitizencitoyensitwȧyẹ̰
Uk%ba%r hindinewspaperअख़बारụkḥbār
ta3Iqpyi4 burmesecountry/kingdomတိုင်းပြည်tàịqpyí
amaGuk6 inuktitutwolfᐊᒪᕈᖅamaġuḳ
s44aqr arabicfalconصقرs̬aqr
pyE9qkni5 polishbeautifulpięknypyẹ̇qkni̖
ahava9 hebrewlove/affectionאהבהahavȧ
yAttA% finnishto leavejättääyạttạ̄
alE3 yorubanightalẹ́alẹ̀
x4Ex5sEt polishsix hundredsześćsetẋẹxẏsẹt
t4x4E%44EE4 tibetanfruitའབྲསṭẋẹ̋̄ẹẹ́
'ah5d66ar arabicgreenأخضر'aḩd̬ar
kyI9Cya icelandicgoddessgyðjakyïçya
E0p1sibl frenchimpossibleimpossibleẹ̰po̖sibl
tx05as5 navajofrogtx̖aş
f10 frenchfundfondfo̰̖
tx^5a%33a44q thaitechnicianช่างtxẏḥȁ̄a̋q
fruui5c welshfruitffrwythfruui̖c
mifta%hh arabickeyمفتاحmiftāhh
ka4a44u3x5ya33u44p%yA33A44n chinesefunny movie搞笑片káa̋ùxẏyȁűpḥyạ̏ạ̋n
u9l^0pa icelandicthick winter coatúlpau̇l̥pa
aka%0zIz navajosleeve (of garment)akā̰zịz
bAnd englishbandbandbạnd
i3i3igd^08uub06u3u zulugrudgeī́gqubúììigḍ̬ḥuuɓùu
dUmE0 frenchtomorrowdemaindụmẹ̰
ts%E3 navajorock/stonetsḥẹ̀
tiGiganiak6 inuktitutarctic foxᑎᕆᒐᓂᐊᖅtiġiganiaḳ
djanna arabicparadiseجنةdjanna
zon englishzonezonezon
dj5ix5 polishtodaydziśdjẏixẏ
dja%sI3la3xa3 apache (western)earingsjaasíláhádjāsị̀làxà
p99uri koreanroot뿌리p̌uri
kEsty10 frenchquestionquestionkẹstyo̰̖
GUsi5 frenchreceiptreçuġụsi̖
ft19rEk polishtuesdaywtorekftȯ̖rẹk
te5k icelandicpooldökkte̖k
sUfI9stUkeIdId englishsophisticatedsophisticatedsụfïstụkeịdịd
tx^5u33u33 tibetanwater/riverཆུtxẏḥȕȕ
'd06114t0' vietnamesea sproutđọt'ɗo̖ó̖t̰'
CIs englishthisthisçịs
tsO33q chineseschooltsọ̏q
Gura%b arabiccrowغرابġurāb
b6a9t6U irish (munster)stickbatabĝȧtĝụ
l^0I9ni5n welshstring/cordllinynl̥ïni̖n
t^ai33x4i33i44tyA33A44nna4a44u3 chinesedesktop pc台式电脑tḥaȉẋȉi̋tyạ̏ạ̋nnáa̋ù
ta33a33msaq tibetangood newsགཏམ་བཟངtȁȁmsaq
axma9 hebrewblame/faultאשמהaxmȧ
qi3i33 vietnamesethinknghĩqìȉ
j4EmyEx5ln3i9tx4i5 polishartisansrzemieślniczyȷ̈ẹmyẹxẏlnẏïtẋi̖
d08o0'o hoanclaw!o̰ʔoḍ̬o̰'o
vayb englishvibevibevayb
igl08alaba xhosashoulderigxalabaigḷ̬alaba
l61h5a%n4 irish (munster)pondlochánlĝo̖ḩānĝ
lye9nUv scottish gaelicchildleanabhlyėnụv
abo3a4ru40yi3 yorubasunflowerabóòrùnyíabòárṵ́yì
ba5x4tU norwegian (bokmal)a brushbørsteba̖ẋtụ
x4a%n6ma%sIk hindisix monthlyषाण्मासिकẋāṇmāsịk
su44u44a3y thaibeautifulสวยsűűày
weIv englishwavewaveweịv
pisan6d4am tamilstomachபிசண்டம்pisaṇḍam
iql^08El1 xhosareportingxeloiqḷ̬ḥẹlo̖
OvUj4a9t5 russianto respectуважатьọvụȷ̈ȧtẏ
iglu inuktituthouseᐃᒡᓗiglu
p%i%445i5i45me%33e44 tibetanwomanབུད་མེདpḥi̖̋̄i̖í̖mȅ̄e̋
tO33O44qh5wU33U44p%yA33A44n chinesecartoon动画片tọ̏ọ̋qḩwụ̏ụ̋pḥyạ̏ạ̋n
kurssi finnishcourse/classkurssikurssi
pa0se frenchto thinkpenserpa̰se
'b0613133 vietnameseto pack'ɓò̖ȍ̖
tapu9ah5 hebrewappleתפוחtapu̇aḩ
t4x4^waa33q chinesebedṭẋḥwaȁq
s5It^sok apache (western)yellowłitsogşịtḥsok
na%l'E%s5I3 apache (western)duck animalnaalʼeełínāl'ẹ̄şị̀
menv3el3l3i tamilcobaltமென்வெள்ளிmenṿeḷḷi
minnan3dj5al tamilemailமின்னஞ்சல்minnanẏdjẏal
'izme9l hebrewknife/scalpelאזמל'izmėl
p97no30o taalarge louseʘnó̰õṗ̂nò̰o
ko44o tibetandoorསྒོkőo
zdy1n3tx5 polishto removezdjąćzdyo̖nẏtxẏ
g^0l^081tha xhosarepelgxothagh̬ḷ̬ḥo̖tha
i3iqt08aazo zuluexplanationíncazoìiqṭ̬aazo
hvost russiantailхвостhvost
sI3qza3 burmeseto thinkစဉ်းစားsị̀qzà
pe9Gah5 hebrewflowerפֶּרַחpėġaḩ
tsi3305i3305t4x4i%335i445 tibetaneffortབརྩོན་འགྲུསtsḭ̖̏ḭ̖̏ṭẋȉ̖̄i̖̋
k1j4i95statx5 polishto benefitkorzystaćko̖ȷ̈ï̖statxẏ
txokola%ts5 nahuatlchocolatechocolātltxokolātş
pyou%r icelandicbeaverbjórpyoūr
ja5n frenchyoungjeuneja̖n
atm1sfEGa hebrewatmosphereאטמוספירהatmo̖sfẹġa
dj^Un6d4a% hindiflag (banner)झंडाdjḥụṇḍā
tIts%5It apache (western)shakyditłidtịtşḥịt
laa33n chinesemistlaȁn
Ga%4a44 vietnamesechickenġá̄a̋
natah5 apache (western)mescalnadahnataḩ
h5ah5ak693 nuxalkgoosexaxaq'ḩaḩaḳ̖
tx5i33qya33a44n chineseexperience经验txẏȉqyȁa̋n
1Gigami hebreworigamiאוריגמיo̖ġigami
la9h5ats hebrewpressureלַחַץlȧḩats
'uU3q vietnamesedrinkuống'uụ̀q
d08k6'o0 hoannose!qˀõḍ̬ḳ'o̰
dj1h5i georgianstickჯოხიdjo̖ḩi
maCi5r icelandichumanmaðurmaçi̖r
txa%93nts5i nahuatlhomechāntlitxà̄̇ntşi
tA%9llA finnishheretäällätạ̄̇llạ
Entsikl1pE9dya hebrewencyclopediaאנציקלופדיהẹntsiklo̖pẹ̇dya
k6afas44 arabiccageقفصḳafas̬
t4x4^u33u44li4i44i3wU33U44nt^ii33 chinesesolving issues处理问题ṭẋḥȕűlíi̋ìwụ̏ụ̋ntḥiȉ
nUhUd5i9t5 russianto findнаходитьnụhụdẏïtẏ
'Uwqm vietnamesegrandfatherông'ụwqm
fIrC icelandica distancefirðfịrç
zum englishzoomzoomzum
x4o4o44u3tx5i33k%OO33 chinesephone case手机壳ẋóőùtxẏȉkḥọọ̏
tsi33i33tsi33i33 tibetanmouse/ratཙི་ཙིtsȉȉtsȉȉ
la4ru%3ra%4 hausanecessitylàr̃ūr̃ā̀lárù̄rá̄
s5Ipa%3'I3 apache (western)grayłibáá’íşịpà̄'ị̀
r1%3133n thaihotร้อนrò̖̄ȍ̖n
aivik6 inuktitutwalrusᐁᕕᖃaiviḳ
m1sah5lE1ba georgianpopulationმოსახლეობაmo̖saḩlẹo̖ba
pE3x apache (western)knifebeshpẹ̀x
ECya icelandicsludgeeðjaẹçya
tx5i33qx4UU33nto4o44u3so4o44u3 chineserefreshed精神抖擞txẏȉqẋụụ̏ntóőùsóőù
ka%kE3 apache (western)crowgaagékākẹ̀
k93t08ak93t08ilE xhosaplain/clearcacilek̖ṭ̬ak̖ṭ̬ilẹ
eGa5G frencherrorerreureġa̖ġ
li35U33 vietnamesetoungelưỡilì̖ụ̏
ta3Oqba4q burmeseto apologizeတောင်းပန်tàọqbáq
p%Uli% hindipodफलीpḥụlī
r%9e5i5ql icelandicfragmented icehrönglr̊e̖i̖ql
pyatla icelandicbellbjallapyatla
xe%x4 hindiresidueशेषxēẋ
'ila%hiyy arabicdivineإلهي'ilāhiyy
t4o%kri% hindibasketटोकरीṭōkrī
hOnt germandoghundhọnt
masso9ne italianfree masonmassonemassȯne
f3ag irish (munster)lengthfeadhfẏag
tx5yA4A44A3n chinesechildtxẏyạ́ạ̋ạ̀n
p%I%txI apache (western)(bird) swallowpiishipḥị̄txị
ma2k englishmarkmarkmau̖k
koj4U russianskinко́жаkoȷ̈ụ
kosnIh5 apache (western)bee/honeygosnihkosnịḩ
'oq thaiactองก์'oq
ma%33a44k9 thaia lotมากmȁ̄a̋k̰
t05alGa georgianwaveტალღაt̖alġa
tx^5Ul5tx00yuk9 koreanazalea철쭉txẏḥụlẏtx̥yuk̰
ammatti finnishprofessionammattiammatti
C66aby arabicantelopeظبيç̂aby
kh5o40' navajofirekḩó̰'
k3a3a4nwa%3 hausacatkyânwākẏàánwà̄
txI4x navajomedicine pouchtxị́x
pal3l3ikku%d4am tamilschoolபள்ளிக்கூடம்paḷḷikkūḍam
cInna icelandicto thinþynnacịnna
nuu3y vietnamesemountainnúinuùy
h5ardji georgianexpenseხარჯიḩardji
k93wni nuxalkseal (animal)kw'nik̖wni
x4tutx5Ets polishsheath to hold toolssztuciecẋtutxẏẹts
ta44a tibetansign/signalབརྡta̋a
ho%h5 germanhighhochhōḩ
'd06i4U44 vietnamesea pondđìa'ɗíụ̋
n1%3133y thaia fewน้อยnò̖̄ȍ̖y
sUtx hinditruthसचsụtx
h5xirad georgianoftenხშირადḩxirad
pu% thaicrabปูpū
ma%n6pu tamilhonorமாண்புmāṇpu
znalEx5tx5 polishto findznaleźćznalẹxẏtxẏ
k33i%9kats5 nahuatlsongcuīcatlkẇï̄katş
q5ad66ala arabicmuscleعضلةq̇ad̬ala
alu%t inuktitutspoonᐊᓘᑦalūt
pa33a44nkO33qt4x4wo33 chinesedesk办公桌pȁa̋nkọ̏qṭẋwȍ
k93a%3'i3da%4 hausastandardƙā'idā̀k̖à̄'ìdá̄
bah5u9r hebrewguy/boyבחורbaḩu̇r
gGa%s germangrassgrasgġās
h5a33u33 chinesesoundḩȁȕ
at05ami georgianpeachატამიat̖ami
pa0 frenchpeacockpaonpa̰
putta%n6d4u tamilnew yearபுத்தாண்டுputtāṇḍu
iql08agu xhosawarthoginxaguiqḷ̬agu
bOk englishbookbookbọk
p%Usk1d welshfishpysgodpḥụsko̖d
pa4a44u3 chinesejewelpáa̋ù
k10k10bG frenchcucumberconcombreko̰̖ko̰̖bġ
Ga0k10tGe frenchto meetrencontrerġa̰ko̰̖tġe
a3tx^I%30h navajonoseàtxḥị̰̀̄h
'abyad66 arabicwhiteأبيض'abyad̬
addje9ttare italianto jutaggettareaddjėttare
djih5vi georgiangoatჯიხვიdjiḩvi
p%a koreanonionpḥa
v3AlittA% finnishto transmitvälittääṿạlittạ̄
yi33pU4U44U3nt4x4U33U44qtx5i33q chineseserious一本正经yȉpụ́ụ̋ụ̀nṭẋụ̏ụ̋qtxẏȉq
jaGdE0 frenchgardenjardinjaġdẹ̰
k93d08ala xhosastartqalak̖ḍ̬ala
s5I%30' navajopetşị̰̀̄'
amik6 inuktitutpeltᐊᒥᖅamiḳ
vE0 frenchwinevinvẹ̰
ts593ox apache (western)plantstłʼohtş̀ox
fayr englishfirefirefayr
Iztsa3n apache (western)womanizdzánịztsàn
azhara9 hebrewwarningאזהרהazharȧ
1l13ru0 yorubagodọlọ́runo̖lò̖rṵ
fyACi5r icelandicfeatherfjöðurfyạçi̖r
caq5lab arabicfoxثعلبcaq̇lab
mann3aI tamilpeacockமஞ்ஞைmannẏaị
akko9ntxo italiandressed upacconcioakkȯntxo
amakl^08Egwazana xhosaseniorsamaxhegwazanaamakḷ̬ḥẹgwazana
bUt05a9t05is amharicsweet potatoበጣጢስbụt̖ȧt̖is
ka33a44q chinesesimplekȁa̋q
cyou%C icelandica nationþjóðcyoūç
y%9Ep norwegian (bokmal)a large stickkjeppyh̬ẹp
aGah5n1f19bya hebrewarachnophobiaארכנופוביהaġaḩno̖fȯ̖bya
kUm3In3t5i9rUvUt5 russianto commentкомментироватьkụmẏịnẏtẏïrụvụtẏ
kyUqtx^5i koreanview경치kyụqtxẏḥi
q5inab arabicgrapeعنبq̇inab
x4i4i44i3yO33O44q chineseuse使用ẋíi̋ìyọ̏ọ̋q
s99yiat0 koreanseed씨앗s̭yiat̰
ta0 navajospring (season)ta̰
klay thaifarไกลklay
ql08iba xhosadressnxibaqḷ̬iba
he%3s5 navajopackagehè̄ş
aI germaneggeiaị
r%9i5cr1 welshto rush/hurryrhuthror̊i̖cro̖
xvili georgianchildშვილიxvili
ya3 navajoskyyà
fe9ImIs englishfamousfamousfėịmịs
i3iqt^08oosa zulumeatíngcosaìiqṭ̬ḥoosa
akx4unA%r norwegian (bokmal)a shareholderaksjonærakẋunạ̄r
k93l08olisa xhosaapologizexolisak̖ḷ̬olisa
abbaya9re italianto bark (like dog)abbaiàreabbayȧre
k%a33a33qpa33a33 tibetanhouseཁང་པkḥȁȁqpȁȁ
tx5E4E44 vietnameseteachètxẏẹ́ẹ̋
tx05aGi georgianchandelierჭაღიtx̖aġi
b^a%x4Un6 hindispeechभाषणbḥāẋụṇ
'b06iU44n vietnamesebeachbiển'ɓiụ̋n
tas5aa3 apache (western)onedałaátaşaà
Uttx^a% hindigoodअच्छाụttxḥā
ts93I3'I% navajomosquitots̀ị̀'ị̄
x5ya4a44u3 chinesedawnxẏyáa̋ù
nixba9q5 hebrewto swear/to promiseנשבעnixbȧq̇
tx^5eri koreancherry체리txẏḥeri
tx5an thaimoonพระจันทร์txẏan
t^a33a33q tibetanflatlandsཐངtḥȁȁq
fE3 yorubato desirefẹ́fẹ̀
u%mayuk6 inuktitutanimalᐆᒪᔪᖅūmayuḳ
Gi95kUn germanback (body)rückenġï̖kụn
ts5'I%x apache (western)snaketłʼiishtş'ị̄x
x5yOO33q chinesebearxẏyọọ̏q
ndu9gu swahilirelativendugundu̇gu
mat4pa%n6d4am tamilearthen vesselமட்பாண்டம்maṭpāṇḍam
guk93d08ula xhosaturnguqulaguk̖ḍ̬ula
kol3kaI tamiltakingகொள்கைkoḷkaị
me%t4t4imaI tamilleadershipமேட்டிமைmēṭṭimaị
we33i33 chinesepowerwȅȉ
yi44itsi33i44 tibetansoapཡི་ཙིyi̋itsȉi̋
otto japanesewhoopsおっとotto
tahszI3nE3 apache (western)porcupinedahszínétahszị̀nẹ̀
fyA%re norwegian (bokmal)low tidefjærefyạ̄re
x4ii33tx5yA33n chinesemoment时间ẋiȉtxẏyạ̏n
tx5ya33ux5yue33 chineseteach教学txẏyȁuxẏyuȅ
kip99Om koreanhappiness기쁨kip̌ọm
tx^5i4i44i3n chinesebrighttxẏḥíi̋ìn
torre spanishtowertorretorre
s5a33a33 tibetangod/dietyལྷşȁȁ
tx^5a3a33y thaito useใช้txẏḥàȁy
v3a9llita finnishto prevailvallitaṿȧllita
djE40na40 yorubato be farjẹ̀nnàdjẹ̰́ná̰
k93o%4k93a3ri3 hausaeffortƙṑƙarik̖ó̄k̖àrì
fe33i44 chineseangerfȅi̋
i3i3iql^08i zuludirtíngxiììiqḷ̬ḥi
tx^5a33a33 tibetanpair/coupletxẏḥȁȁ
1Gga9zma hebreworgasmאורגזמהo̖ġgȧzma
vE3E33 vietnamesedrawvẽvẹ̀ẹ̏
'b06114' vietnamesebugbọ'ɓo̖ó̖'
dOsa9yd englishdecidedecidedọsȧyd
iUs4k irish (munster)fishiasciụsĝk
mE330E330 tibetandrug/medicineསྨནmẹ̰̏ẹ̰̏
la%44a44a3n thainiece/nephewหลานla̋̄a̋àn
preitt icelandicwidthbreiddpreitt
isiphiig06a zulucape (garment)isíphikaisiphiiɠa
abdjari georgianarmorაბჯარიabdjari
a0syE0 frenchancientanciena̰syẹ̰
laa33ntx^5you33t4x4^a4a44a3q chinesebasketball court篮球场laȁntxẏḥyoȕṭẋḥáa̋àq
sU33n chineseforestsụ̏n
e5sd^0 danisheastøste̖sdh̬
d06a%3 hausasonɗáːɗà̄
1k93eane georgianoceanოკეანეo̖k̖eane
mUt4Ur hindipeaमटरmụṭụr
mU33U44q chinesedreammụ̏ụ̋q
kwa4a44a3q chineseroughkwáa̋àq
ama3 navajomotheramà
oppo9rre italianto opposeopporreoppȯrre
'abahu9t hebrewfatherhood/paternityאבהות'abahu̇t
ig^0t^08isa xhosaartistigcisaigh̬ṭ̬ḥisa
ta44awa33a33 tibetanmoonཟླ་བta̋awȁȁ
byu9tUfUl englishbeautifulbeautifulbyu̇tụfụl
ru3a33 thaigateรั้วrùȁ
hip931p931t05ami georgianhippoჰიპოპოტამიhip̀o̖p̀o̖t̖ami
ts%E%3 apache (western)rocktséétsḥẹ̀̄
hmur3ItsU russianto frownхмуритьсяhmurẏịtsụ
taym englishtimetimetaym
tx4w1vyEk polishhumanczłowiektẋwo̖vyẹk
hoo4p9' vietnameseboxhộphoóp̃'
du% thaito seeดูdū
'arul3 tamilgraceஅருள்'aruḷ
h5ata9h5 hebrewcutחֲתָךְḩatȧḩ
pun6 tamilsoreபுண்puṇ
parC icelandicedgebarðparç
pya4q burmeseto flyပျံpyáq
meIk englishmakemakemeịk
EkspeGya0s frenchexperienceexpérienceẹkspeġya̰s
he5i5st icelandicautumn/fallhausthe̖i̖st
pi%r5%i% hindigenerationपीढ़ीpīṛḥī
matt66a%t66 arabicrubberمطاطmatt̬āt̬
y%9A%l3Ihe%t norwegian (bokmal)lovekjærlighetyh̬ạ̄ḷịhēt
pwo33lii33pe33i33 chineseglass玻璃杯pwȍliȉpȅȉ
s5I3kai apache (western)whitełigaişị̀kai
t^e%s5 navajoreedtḥēş
k%a4a44w thaikneeเข่าkḥáa̋w
ik93l08Exa xhosatimeixeshaik̖ḷ̬ẹxa
fissa9to italianfixed (position)fissatofissȧto
hil englishhealhealhil
nE4za' burmeseboundaryနယ်စပ်nẹ́za'
x5ya4a44a3q chineseto thinkxẏyáa̋àq
mUn6i% hindigemमणिmụṇī
t4ikUt4 hinditicketटिकटṭikụṭ
ne4ka3Oq burmeseto be wellနေကောင်nékàọq
ka9uppa finnishcommerce/tradekauppakȧuppa
t051t05i georgianbranchტოტიt̖o̖t̖i
sO33a44 thaishirtเสื้อsọ̏a̋
t^'a%h apache (western)fathertʼaahtḥ'āh
tx5uU4t0' vietnamesemousechuộttxẏuụ́t̰'
ki3bi3ya%4 hausaarrowkibiyā̀kìbìyá̄
prEka icelandica slopebrekkaprẹka
Grma georgiandeepღრმაġrma
x5i33n chinesehappyxẏȉn
tx5yO4O44O3q chinesefiretxẏyọ́ọ̋ọ̀q
pei%Ca icelandicto askbeiðapeīça
na'Is5ts%o3x4 apache (western)squirrelna'iłtsóhna'ịştsḥòẋ
k%a33a44n chinesecliffkḥȁa̋n
mE0' apache (western)babyméʼmẹ̰'
a%wato9mats5 nahuatlacornāhuatomatlāwatȯmatş
h5ala nuxalkfernxalaḩala
tasik6 inuktitutlakeᑕᓯᖅtasiḳ
van6t4u tamilbeetleவண்டுvaṇṭu
fspan3alE polishgreatwspanialefspanẏalẹ
i4ta0 yorubarelationìtaníta̰
mtaza9mo swahiliviewpointmtazamomtazȧmo
tx^5a33a44y thaiyesใช่txẏḥȁa̋y
xlaqU germansnakeschlangexlaqụ
u3ub06u3u3b06i3i zuluevilúbubíùuɓùùɓìi
pronssi finnishbronze (metal)pronssipronssi
tx05iantx05vEla georgianantჭიანჭველაtx̖iantx̖vẹla
sUmUrpUn6 hindidedicationसमर्पणsụmụrpụṇ
t66ayr arabicbirdsطيرt̬ayr
mnixvnEl1vani georgianimportantმნიშვნელოვანიmnixvnẹlo̖vani
nitx05i georgiantalentნიჭიnitx̖i
yu33u33 tibetanturquoise gemstoneགཡུyȕȕ
ts%o33o33 tibetanlakeམཚོtsḥȍȍ
k93a3sa%3 hausasoilƙasāk̖àsà̄
ntE3 apache (western)apachendéntẹ̀
'urugo%l3 tamilhappeningஉறுகோள்'urugōḷ
h5E georgiantreeხეḩẹ
isi3i3igd^08i zulusound of footstepsisígqiisììigḍ̬ḥi
ak6pik inuktitutcloudberryᐊᖅᐱᒃaḳpik
fi5kl icelandicbirdfuglfi̖kl
tx5i33i44n chinesewatertxẏȉi̋n
'irul3 tamildarkஇருள்'iruḷ
pr1tti5r icelandicspikebroddurpro̖tti̖r
axpa9 hebrewgarbageאשפהaxpȧ
hahu9a hawaiianfoundationkahuahahu̇a
p%e%p%r5a% hindilungफेफड़ाpḥēpḥṛā
t^omat^o koreantomato토마토tḥomatḥo
v1lka0 frenchvolcanovolcanvo̖lka̰
ts593I3zI3 navajogoattş̀ị̀zị̀
msgavsi georgianalikeმსგავსიmsgavsi
Gus44n arabicbranch (of a tree)غصنġus̬n
gbogbo yorubaall/everythinggbogbogbogbo
zE3E33q5 vietnameselumpydẽzẹ̀ẹ̏q̇
mid66rab arabicpaddleمضربmid̬rab
ti%445i5i45 tibetandemonབདུདti̖̋̄i̖í̖
ra%dj hindiruleराजrādj
rian thaistudyเรียนrian
s5m nuxalkto standlhmşm
Oha9j4i5vUt5 russianto careухаживатьọhȧȷ̈i̖vụtẏ
k93a4dda3ra%4 hausafate/destinyƙàddar̃ā̀k̖áddàrá̄
ko44o tibetanheadམགོkőo
pa'aki%ki% hawaiiandifficultpaʻakīkīpa'akīkī
k3ay tibetandot/pointཚེགkẏay
v3eqga%yam tamilonionவெங்காயம்ṿeqgāyam
i4ta40 yorubastoryìtànítá̰
la3a33n thaimillionล้านlàȁn
ka33u33t4x4^UU33qpU4U44U3n chinesehigh cost高成本kȁȕṭẋḥụụ̏qpụ́ụ̋ụ̀n
mi33i44q chineselifemȉi̋q
haEri georgianairჰაერიhaẹri
nuk6k6aGit inuktitutto stopᓄᖅᑲᕆᑦnuḳḳaġit
'b06UU4n' vietnamesebusybận'ɓụụ́n'
gargari georgianapricotგარგარიgargari
t^o%k hindibulkथोकtḥōk
tOl5ak scottish gaelicleafduilleagtọlẏak
txa3tI3tlo30'II navajowren (bird)txàtị̀tlò̰'ịị
x5i440i0i40 tibetanimageབཞིནxẏḭ̋ḭḭ́
s99ogari koreanmandarin fish쏘가리s̭ogari
x5yaa33 chineseboatxẏyaȁ
Ebi3 yorubafamilyẹbíẹbì
qe3305e3305tx5e%335e445 tibetanrhetoric/metaphorམངོན་བརྗོདqḛ̖̏ḛ̖̏txẏȅ̖̄e̖̋
t^apa%0jIte apache (western)kingfishertaba̜a̜zhidetḥapā̰jịte
k93t08Ela xhosapleasecelak̖ṭ̬ẹla
fOl frenchcrowdfoulefọl
t^e%3h navajovalleytḥè̄h
s44ahhra%' arabicdesertصحراءs̬ahhrā'
ha'awi9na hawaiianlesson/assignmenthaʻawinaha'awïna
v5Ir3O9fkU russianrope (chord)верёвкаvẏịrẏọ̇fkụ
halst05uh5i georgiantieჰალსტუხიhalst̖uḩi
k%U33q chineseholekḥụ̏q
k%v1lv icelandicvaulthvolfkḥvo̖lv
tx5ev3v3i tamiltimeசெவ்விtxẏeṿṿi
lO44O44a3q thaiyellowเหลืองlọ̋ọ̋àq
t05i5bUb amharicability/skillጥበብt̖i̖bụb
upiGnk6a%k6 inuktitutspring (season)ᐅᐱᕐᓐᖄᖅupiġnḳāḳ
r%9i%C icelandicsnowstormhríðr̊īç
mravalmnixvnEl1vani georgiansignificantმრავალმნიშვნელოვანიmravalmnixvnẹlo̖vani
da3imo4n hausadiamonddaimòndàimón
le%bU danishliplæbelēbụ
kye5e5v icelandicgiftgjöfkye̖e̖v
pu%n6d4u tamilgarlicபூண்டுpūṇḍu
as5mus5 nuxalkbeadsalhmulhaşmuş
x5ye33e44 chinesemountain valleyxẏyȅe̋
kolla9na italiannecklacecollanakollȧna
deja5ne frenchto have lunchdéjeunerdeja̖ne
sE%44EE4 tibetansustenanceཟསsẹ̋̄ẹẹ́
ts1tsh5ali georgianalive/animateცოცხალიtso̖tsḩali
g1ra georgianhillგორაgo̖ra
ji44i44i3q thaifemaleหญิงji̋i̋ìq
'avza9m hebrewbuckle (of a belt)אבזם'avzȧm
tx5yo33u44 chineseoldtxẏyȍű
k93i95t05i5l amharicleafቅጠልk̖ï̖t̖i̖l
sa%3a33 vietnamesevillagesà̄ȁ
modEllo italianmodelmodellomodẹllo
kri5lyo russianwingкрыло́kri̖lyo
y%9u%lU norwegian (bokmal)a dresskjoleyh̬ūlụ
k%wa33i44ti33i44ta33nh5a33u44 chinesetracking number快递单号kḥwȁi̋tȉi̋tȁnḩȁű
mi%44i44i3 thaibearหมีmi̋̄i̋ì
na44aa4 tibetanforestནགསna̋aá
p%ai33 chineseraftpḥaȉ
va%4a44q vietnamesegoldvàngvá̄a̋q
a5Ge5 frenchhappyheureuxa̖ġe̖
xi0 burmeseto haveရှိxḭ
deI englishdaydaydeị
da4k93i%3k93a%4 hausasecond (unit of time)dàƙīƙā̀dák̖ì̄k̖á̄
wuu33x5yA33A44nwa4a44a3q chinesewi-fi无线网wuȕxẏyạ̏ạ̋nwáa̋àq
i3i3it08aala3a zulusideī́caláììiṭ̬aalàa
akkade9re italianto happenaccadéreakkadėre
d^4o%l hindidrumढोलḍḥōl
k6uyannami%k inuktitutthank youᖁᔭᓐᓇᒦᒃḳuyannamīk
zUtm3Iva9t5 russianto eclipseзатмеватьzụtmẏịvȧtẏ
pololei hawaiiancorrectpololeipololei
purra finnishto bitepurrapurra
'e%445e5e45 tibetanlightའོད'e̖̋̄e̖é̖
t1jU danishfogtågeto̖jụ
isig^0t^08awu xhosaspiderisigcawuisigh̬ṭ̬ḥawu
txI4txI4l apache (western)acornchíchʼiltxị́txị́l
mu%ttua finnishto changemuuttuamūttua
a4lu4b13sa4 yorubaonionàlùbọ́sàálúbò̖sá
ettxE9sso italianexcesseccessoettxẹ̇sso
miGna%t66i%s arabicmagnetمغناطيسmiġnāt̬īs
'a%siriyar tamilteacherஆசிரியர்'āsiriyar
nas5ts%o%s apache (western)book/papernałtsoosnaştsḥōs
tx5U%4U44 vietnamesewaitchờtxẏụ́̄ụ̋
p%ainEp%Ol3 koreanpineapple파인애플pḥainẹpḥọḷ
tx5yA33A44nx4U33nfaa33q chinesegym健身房txẏyạ̏ạ̋nẋụ̏nfaȁq
tra%5yGi5r icelandicghostdraugurtrā̖yġi̖r
habba arabicto loveحبhabba
k3haun scottish gaelicheadceannkẏhaun
m4ar4ka%9l5 irish (munster)to markmarcáilmĝarĝkā̇lẏ
fr5o%tU norwegian (bokmal)a raftflåtefṛōtụ
'iyarkaI tamilnatureஇயற்கை'iyarkaị
p1lla icelandicbun (round bread)bollapo̖lla
s5Et'e%x apache (western)charcoalłetʼeeshşẹt'ēx
pu33u33ti33i33 tibetanscriptureཔོ་ཏིpȕȕtȉȉ
f4o%gUr3 irish (munster)to proclaimfógairfĝōgụrẏ
kt^08itha xhosaspendchithakṭ̬ḥitha
x4U4U44U3n chineseliquidẋụ́ụ̋ụ̀n
na%4ye%3' navajomonster/foreign godná̄yè̄'
kUU33n chinesefunnykụụ̏n
fEG frenchto dofairefẹġ
isig^0l^08ina xhosapermanentisigxinaisigh̬ḷ̬ḥina
ha'ts5i nahuatlfathertahtliha'tşi
bitu9ah5 hebrewinsuranceביטוחbitu̇aḩ
tx^5a44alo33o33 tibetantea leafཇ་ལོtxẏḥa̋alȍȍ
bO2c englishbirthbirthbọu̖c
p97'a3a taato burnʘ'áaṗ̂'àa
a4lu4m130ga4dji3 yorubascissorsàlùmọ́gàjíálúmò̰̖gádjì
siwakonets5 nahuatlgirlcihuaconetlsiwakonetş
ts93k693ar1 georgiansourceწყაროts̀ḳ̖aro̖
ka33a33 tibetanteachingབཀའkȁȁ
px4Es polishacrossprzezpẋẹs
a%xi%rv3a%d hindiblessingआशीर्वादāxīrṿād
na'Ixo30' apache (western)lizardnaʼishǫ́ʼna'ịxò̰'
p93lanEt05a georgianplanetპლანეტაp̀lanẹt̖a
igivE georgiansameიგივეigivẹ
q5iC66a%m arabicbonesعظامq̇iç̂ām
ta%30' navajocorntà̰̄'
te%l3 tamilscorpionதேள்tēḷ
d08ho hoanhorn!ʰoḍ̬ho
garra spanishclawgarragarra
a4kpa3 yorubascaràpáákpà
ci%Ca icelandicthawþíðacīça
E9ltste%5C icelandicvolcanoeldstöðẹ̇ltstē̖ç
p%u%33u44t0 thaispeakพูดpḥȕ̄űt̰
k93d081nda xhosaunderstandqondak̖ḍ̬o̖nda
tx5o44oo4q tibetanlarge valleyལྗོངསtxẏőoóq
gdj5Ex5 polishsomewheregdzieśgdjẏẹxẏ
qt^08ayisEla xhosatrapngcayiselaqṭ̬ḥayisẹla
rUssmatr3e9t5 russianto examineрассмотре́тьrụssmatrẏėtẏ
oyE%s5 apache (western)to carryoyeełoyẹ̄ş
sO4a44 thaimatเสื่อsọ́a̋
tsa4a44u3x4we33i44tsa4a44u3tx^5i4i44i3 chinesego to bed early早睡早起tsáa̋ùẋwȅi̋tsáa̋ùtxẏḥíi̋ì
p%i33q chinesegracefulpḥȉq
IyIkE3 apache (western)seediyigéʼịyịkẹ̀
mi5rtx05a amharicchoice/optionምርጫmi̖rtx̖a
attxeffa9re italianto biteacceffareattxeffȧre
ts93its93ila georgianchickenწიწილაts̀its̀ila
d06i3go%4 hausaa dropɗigṑɗìgó̄
le5fUl germanspoonlöffelle̖fụl
p%u44u tibetanson/childབུpḥűu
rot4t4i tamilbreadரொட்டிroṭṭi
m4a9dr4U irish (munster)dogmadramĝȧdrĝụ
pr3IdOsma9tr3IvUt5 russianto foreseeпредусматриватьprẏịdọsmȧtrẏịvụtẏ
t4x4i%445i5 tibetansnakeསྦྲུལṭẋi̖̋̄i̖
'b06a%3a33wq5 vietnamesestormbão'ɓà̄ȁwq̇
arroz spanishricearrozarroz
GUvUniG frenchto returnrevenirġụvụniġ
k93ak93ali georgianwalnutკაკალიk̖ak̖ali
tx5ya33 chinesehometxẏyȁ
tI4s5hI4s5 apache (western)blackdɪ̀ɬhɪ̀ɬtị́şhị́ş
n3i33i33qtx5e tibetancompassionསྙིང་རྗེnẏȉȉqtxẏe
f3e%r4 irish (munster)grassféarfẏērĝ
d06aya hausaoneɗayaɗaya
ke3305e3305t4x4^o33o44k9 tibetanrare jewel/godདཀོན་མཆོགkḛ̖̏ḛ̖̏ṭẋḥȍők̰
vaa3y vietnameseskirtváyvaày
la5bU danishrunløbela̖bụ
a%'ka9ts5an nahuatlreed bedācatlanā'kȧtşan
wei33yu33e33tx5i33n chineseliquidated damages违约金weȉyȕȅtxẏȉn
zUtOma9n3IvUt5 russianto obscureзатуманиватьzụtọmȧnẏịvụtẏ
ukukd^08uba xhosadrive/pushukuqhubaukukḍ̬ḥuba
mhe9qga swahiliancestormhengamhėqga
ts93Elits93adi georgianyearწელიწადიts̀ẹlits̀adi
akkurate9ttsa italianaccuracyaccuratezzaakkuratėttsa
g1g1 georgiangirlგოგოgo̖go̖
pGi hebrewfruitפריpġi
k6amuti%k inuktitutsledᖃᒧᑏᒃḳamutīk
no%44o24kE% tibetaninheritanceནོར་སྐལnő̄oú̖kẹ̄
'avnEt hebrewsashאבנט'avnẹt
px4i5h519dj5itx5 polishto comeprzychodzićpẋi̖ḩȯ̖djẏitxẏ
zm3Iya9 russiansnakeзмея́zmẏịyȧ
tx5UrUk93a amharicmoonጨረቃtxẏụrụk̖a
toh5at^'e%ta apache (western)nothingdohatʼeedatoḩatḥ'ēta
ya9'aG hebrewforestיַעַרyȧ'aġ
pUmaga9t5 russianto helpпомогатьpụmagȧtẏ
hay englishhihihay
xax apache (western)bearshashxax
tG10 frenchtrunktronctġo̰̖
na4'tx^a4kI4 apache (western)grasshoppernaʼchaginá'txḥákị́
'aGa9G hebrewto execrate/to bitterly curseארר'aġȧġ
p%i44i44i3w thaiskinผิวpḥi̋i̋ìw
ian scottish gaelicbirdeunian
h5x41u0wx4tx4 polishbeetlechrząszczḩẋo̖ṵwẋtẋ
Gei5siG frenchto succeed at somethingréussirġei̖siġ
i9n3Ult6o%r3 irish (munster)engineerinnealtóirïnẏụltĝōrẏ
me%33e44k9 thaicloudเมฆmȅ̄e̋k̰
iglik6 inuktitutbedᐃᒡᓕᖅigliḳ
sah5Elmts93ip%1 georgianstate/kingdomსახელმწიფოsaḩẹlmts̀ipḥo̖
x5yo33u33 chineseprotectionxẏyȍȕ
'E9xEh5 hebrewtesticleאשך'ẹ̇xẹḩ
di%n arabicreligionدينdīn
iq94t08ukukt^a xhosainformationinkcukuchaiq̀ṭ̬ukuktḥa
s44awt arabicvoiceصوتs̬awt
tsv5Ito9k russianflowerцвето́кtsvẏịtȯk
k%E3ya4h navajoland/countrykḥẹ̀yáh
y%9A%9n6U norwegian (bokmal)a nucleuskjerneyh̬ạ̄̇ṇụ
caO' burmeseto drinkသောက်caọ'
kore9gto spanishcorrectcorrectokorėgto
diko9d englishdecodedecodedikȯd
l5a9n4Uv6 irish (munster)childleanbhlẏȧnĝụvĝ
yi5hi5ttx amharicthisይህችyi̖hi̖ttx
tx5yo4o44u3 chineseblack jadetxẏyóőù
ku%k inuktitutriverᑰᒃkūk
fra%9iCI icelandicsciencesfræðifrā̇içị
sart05k693Eli georgianbeltსარტყელიsart̖ḳ̖ẹli
x5ya33a44q chineseoakxẏyȁa̋q
kt^08aza xhosacombchazakṭ̬ḥaza
hhima%r arabicdonkeyحمارhhimār
le3e33k9 thaismallเล็กlèȅk̰
k3ip9pO japanesetrain ticketきっぷkẏip̃pọ
'ah5yani9t hebrewnieceאחיינית'aḩyanït
swaa3 vietnamesedeletexoáswaà
xkiq5a9 hebrewsunsetשקיעהxkiq̇ȧ
palkka finnishpay/salarypalkkapalkka
Gali%C66 arabicrudeغليظġalīç̂
Gamura georgianbatღამურაġamura
tx05Eri georgianceilingჭერიtx̖ẹri
tx^5e33e33ma33a33le33e44p9 tibetanbutterflyཕྱེ་མ་ལེབtxẏḥȅȅmȁȁlȅe̋p̃
y%9i5sU norwegian (bokmal)to kisskysseyh̬i̖sụ
me4e44i3 chinesemountainmée̋ì
naq5i%m arabicblissنعيمnaq̇īm
hha%fila arabicbusحافلةhhāfila
uuC icelandicmindúðuuç
j5dj5bw1 polishblade (botany)źdźbłojẏdjẏbwo̖
iqt^08iqa xhosathoughtingcingaiqṭ̬ḥiqa
flI9ppI9 icelandiccollar of a shirtflibbiflïppï
t^am thaito makeทำtḥam
tiqgal3 tamilmonthதிங்கள்tiqgaḷ
y%9a5n norwegian (bokmal)kind/specieskjønnyh̬a̖n
a%dj hinditodayआजādj
te44ele33e44 tibetanbliss and happinessབདེ་ལེགསte̋elȅe̋
nat4tx5attiraman6d4alam tamilthe starry heavensநட்சத்திரமண்டலம்naṭtxẏattiramaṇḍalam
hI4s5wo%3j apache (western)canyonhilwozhhị́şwò̄j
k99um koreandreamk̭um
EtG frenchto beêtreẹtġ
'b06a%a44q vietnamesea boardbảng'ɓāa̋q
kowa0h5 apache (western)homegowąhkowa̰ḩ
milhh arabicsaltملحmilhh
kywit00urami koreancricket귀뚜라미kywiṱurami
eqk93p93ts nuxalkmouseank'ptseqk̖p̀ts
'akkul3 tamilarmpitஅக்குள்'akkuḷ
ma3sa3lla%3txi%3 hausamosquemasallācīmàsàllà̄txì̄
x5i44iq tibetanfieldཞིངxẏi̋iq
tx^a%ti% hindichestछातीtxḥātī
sEk%tsia georgiansectionსექციაsẹkḥtsia
ku33u33 tibetanbody/statueསྐུkȕȕ
nu44uu4 tibetanwestནུབnűuú
j4i44ili33i33 tibetantrainརི་ལིȷ̈i̋ilȉȉ
nuliak6 inuktitutwifeᓄᓕᐊᖅnuliaḳ
pi%33233 tibetanpaintbrushཔིརpȉ̄ȕ̖
sm3e9x4i5vUt5 russianto mixсмешиватьsmẏėẋi̖vụtẏ
a0plUG frenchscaleampleura̰plụġ
1ku40ri0 yorubamaleọkùnrino̖kṵ́rḭ
k%u%Ga3 apache (western)teepeekuughákḥūġà
rakkyu9dere italianto hostracchiùdererakkyu̇dere
passa9re italianto passpassàrepassȧre
iqt^08aphEphE xhosaprofessionalingcaphepheiqṭ̬ḥaphẹphẹ
ntxo0' apache (western)badnchǫʼntxo̰'
ndEg06E swahilibirdndegendẹɠẹ
n113y vietnamesespeaknóino̖ò̖y
d^Urm hindireligion/faithधर्मdḥụrm
g^Ur5 hindihouseघरgḥụṛ
yItIts'I0h5 apache (western)hearyidits’įhyịtịts'ị̰ḩ
fa33qx4i33i44 chinesepath/plan方式fȁqẋȉi̋
p93Ep93Ela georgianbutterflyპეპელაp̀ẹp̀ẹla
pt5i9tsU russianbirdпти́цаptẏïtsụ
a%ts5a%kats5 nahuatlperson made of waterātlācatlātşākatş
t^ou33yi4i44i3qyii33 chineseprojector投影仪tḥoȕyíi̋ìqyiȉ
sinnitellA finnishto hang onsinnitelläsinnitellạ
dUkOm3In3t5i9rUvUt5 russianto documentдокументироватьdụkọmẏịnẏtẏïrụvụtẏ
se'aGa9 hebrewhairשַׂעֲרָהse'aġȧ
'a4kwa%4ti4 hausaboxàkwā̀tì'ákwá̄tí
sEn3a5G frenchlordseigneursẹnẏa̖ġ
pr3Igl6Ux4a9t5 russianto inviteприглаша́тьprẏịglĝụẋȧtẏ
qa4a44y vietnamesedayngàyqáa̋y
ne4 burmesesunနေné
i3i3i4du3u3ub06e zuluzebraîdúbeììídùùuɓe
la5G frenchthemleurla̖ġ
ak93aju georgiancashewაკაჟუak̖aju
tx5U4U44w vietnamesepartychầutxẏụ́ụ̋w
a%g^a%t hindishockआघातāgḥāt
ts5'o3k'a4' apache (western)shaft of arrowtlʼókʼaʼtş'òk'á'
'eh5a9d hebrew(Judaism) the Oneness of Godאחד'eḩȧd
gommo9zo italiangummygommosogommȯzo
Ga apache (western)foxghaġa
mo3 burmeserainမိုးmò
s44abiyy arabicboyصبيs̬abiyy
savik inuktitutnormal shaped knifeᓴᕕᒃsavik
ha3dda%4 hausamemorizationhaddā̀hàddá̄
dziri georgianbottomძირიdziri
milq5ak6a arabicspoonملعقةmilq̇aḳa
kO33qsi33mii33qt4x4^U33q chinesecompany name公司名称kọ̏qsȉmiȉqṭẋḥụ̏q
t4x4^waa33qt^ou33kwe33i44 chinesebedside table床头柜ṭẋḥwaȁqtḥoȕkwȅi̋
pa%pa%'o%lelo hawaiianconversationpāpāʻōlelopāpā'ōlelo
t^u3 apache (western)watertḥù
ts5o30' apache (western)birddlǫ́ʼtşò̰'
Ed^0sU danishetchætseẹdh̬sụ
tx5a3 burmeseto hearကြားtxẏà
pyA33A44nli33i44tyA33A44n chineseconvenience store便利店pyạ̏ạ̋nlȉi̋tyạ̏ạ̋n
kal5tx^5i koreancutlassfish갈치kalẏtxẏḥi
pal3l3atta%kku tamilvalleyபள்ளத்தாக்குpaḷḷattākku
t1llarI icelandicdollardollarito̖llarị
obi40ri0 yorubafemaleobìnrinobḭ́rḭ
gUmtx^a% hinditowelगमछाgụmtxḥā
t^yA33n chinesedaytḥyạ̏n
tI%3k93o0x navajoyeasttị̀̄k̖o̰x
ts93k693ali georgianwaterწყალიts̀ḳ̖ali
rumma%n arabicpomegranateرمانrummān
yo% apache (western)beadyooyō
t^u33u33k9pU33U33 tibetansoupཐུག་པtḥȕȕk̰pụ̏ụ̏
x5yA4A44A3nx4i33i44p%ii33q chinesedisplay显示屏xẏyạ́ạ̋ạ̀nẋȉi̋pḥiȉq
nda9ma swahilicalfndamandȧma
myI4q burmeseto seeမြင်myị́q
fa33t4x4a4a44a3n chinesedevelop发展fȁṭẋáa̋àn
krO%v scottish gaelictreecraobhkrọ̄v
kwa%a4t0' vietnamesefanquạtkwāát̰'
ca%k icelandicroofþakcāk
h5Erh5Emali georgianspineხერხემალიḩẹrḩẹmali
k93l08ElEla xhosatellxelelak̖ḷ̬ẹlẹla
ga5l frenchface (of animal)gueulega̖l
gwees5d welshgrassgwelltgweeşd
tx05i5nk93i5llat amharicskullጭንቅላትtx̖i̖nk̖i̖llat
ndIk93a0' navajocottonndịk̖a̰'
UrpUn6 hindiofferingअर्पणụrpụṇ
ph1t^1li georgianleafფოთოლიpho̖tḥo̖li
yi%445i5 tibetanplace/areaཡུལyi̖̋̄i̖
h5ah5vi georgianonionხახვიḩaḩvi
ts5'e3'kona'a3I3 apache (western)moontłʼéʼgonaʼáítş'è'kona'àị̀
h5Itla%0h5I3 apache (western)beveragehidląąhíḩịtlā̰ḩị̀
e%3' navajoclothingè̄'
ka33q chineseridgekȁq
zv5er3 russiananimalзверьzvẏerẏ
ts%i33i33j4i33i44q tibetanlongevityཚེ་རིངtsḥȉȉȷ̈ȉi̋q
O9Urk scottish gaelichornadharcọ̇ụrk
Guj frenchredrougeġuj
A9ksEs englishaccessaccessạ̇ksẹs
iqd^08Exo xhosarentingqeshoiqḍ̬ḥẹxo
t4x4a33u44 chineseomenṭẋȁű
tx5UUy vietnameseplaychơitxẏụụy
tsI0na'Es5I3 apache (western)boattsinaʼeełítsị̰na'ẹşị̀
lii33nyu33u44tx5yA33n chineseshower room淋浴间liȉnyȕűtxẏyạ̏n
E%9nlIx germansimilarähnlichẹ̄̇nlịx
tx5a44a tibetanrainbowའཇའtxẏa̋a
g55a3ggo4 hausapaternal auntgwaggògẇàggó
1b1ba georgianspiderობობაo̖bo̖ba
iql^081wa xhosabagingxowaiqḷ̬ḥo̖wa
xadjara arabictreeشجرةxadjara
k%UttxUr hindimuleखच्चरkḥụttxụr
ya%4a44k9 thaito wantอยากyá̄a̋k̰
i3i3i4t08e3e3eb06o zuluplan of action or methodîcéboììíṭ̬èèeɓo
omi0 yorubawateromiomḭ
na33a33m tibetanskyགནམnȁȁm
e'e%9kats5 nahuatlair/windehēcatle'ē̇katş
t^au33 chinesepotterytḥaȕ
j4e44e tibetansingleརེȷ̈e̋e
kahu9na hawaiianmagician/sorcererkahunakahu̇na
aGmart^i georgianascentაღმართიaġmartḥi
k%ok99iri koreanelephant코끼리kḥok̭iri
allik6 inuktitutunderneathᐊᓪᓕᖅalliḳ
v3at4t4am tamilcircle/haloவட்டம்ṿaṭṭam
la33a33 tibetansoul/spiritབླlȁȁ
r%9isgl welshbark (of tree)rhisglr̊isgl
'aha9v hebrewto loveאהב'ahȧv
ka33i33 chineseboundarykȁȉ
xangrdzliv1ba georgiancontinuanceხანგრძლივობაxangrdzlivo̖ba
jangbadi georgianoxygenჟანგბადიjangbadi
gwla%d welshcountry/nationgwladgwlād
huC icelandicskinhúðhuç
ka33u33lou33ta33a44x4a33a44 chinesehigh-rise building高楼大厦kȁȕloȕtȁa̋ẋȁa̋
a0fibi frenchamphibiousamphibiea̰fibi
ka33u33su33u44kO33qlu33u44 chinesehighway高速公路kȁȕsȕűkọ̏qlȕű
sm3Ix4attsU russianto blendсмешатьсяsmẏịẋattsụ
p4a%p3e%9r4 irish (munster)paperpáipéarpĝāpẏē̇rĝ
p97a4a taachildʘàaṗ̂áa
bi5tx5 polishto bebyćbi̖txẏ
nawos5k%a%tI apache (western)warriornawołkaadinawoşkḥātị
k%a%33a44w thairiceข้าวkḥȁ̄a̋w
k93d08inis1 xhosatruthqinisok̖ḍ̬iniso̖
k%i3i33t0 thaithinkคิดkḥìȉt̰
a4ya4 yorubachest (body)àyàáyá
o%se9elo%ts5 nahuatljaguarocelotlōsėelōtş
qt08inanE xhosaminorncinaneqṭ̬inanẹ
la0 burmesemoonla̰
p97h5ui hoantailʘxuiṗ̂ḩui
tGi5k frenchtechniquetructġi̖k
'a4g55a%4g55a%3 hausaduck (animal)àgwā̀gwā'ágẇá̄gẇà̄
faGin frenchflourfarinefaġin
i3i3i4d^08a3a3awe zuluheroîqháweììíḍ̬ḥààawe
tul englishtooltooltul
min3dj5u tamilto exceedமிஞ்சுminẏdjẏu
l08a0e hoanmeatǁa̰eḷ̬a̰e
ki4405i05t4x4u33u33m tibetangrapeརྒུན་འབྲུམkḭ̖̋ḭ̖ṭẋȕȕm
ma% thaicomeมาmā
ka4a44no4o44k9 thaigoldกนกkáa̋nóők̰
h5att66a arabicluckخطḩatt̬a
1GdG frenchorder (arrangement)ordreo̖ġdġ
mEE4' vietnamesemothermẹmẹẹ́'
kra4a44ti4i44k9 thaiwater jugกระติกkráa̋tíi̋k̰
p%aa33q chinesehugepḥaȁq
i3i4sifu3u3u4b06a zulusecretísifûbaìísifùùúɓa
l^08o0a hoanstoneǁʰo̰aḷ̬ḥo̰a
bah5u9ts hebrewoutsideבחוץbaḩu̇ts
loO' burmeseto makeလုပ်loọ'
mE%9tx5Un germangirlmädchenmẹ̄̇txẏụn
tx5Uw vietnamesebuffalotrâutxẏụw
tu%ga%lik inuktitutnarwhalᑑᒑᓕᒃtūgālik
x5yO33q chineseelder brotherxẏyọ̏q
ku3u33 vietnameseoldkùȕ
mii33n chineseheavenmiȉn
wOd englishwouldwouldwọd
fa%a4t0' vietnamesepunishphạtfāát̰'
k%wa33q chinesebasketkḥwȁq
fye%5l norwegian (bokmal)boardfjølfyē̖l
tE'toldjE%3t apache (western)campfiredeʼdoljéédtẹ'toldjẹ̀̄t
tx5yA4A44A3ntx5ii33x4i33i44p%ii33n chineseclip video剪辑视频txẏyạ́ạ̋ạ̀ntxẏiȉẋȉi̋pḥiȉn
t^UmI3qdj514 burmesefried riceထမင်း‌ကြော်tḥụmị̀qdjẏó̖
ke%5i5C icelandicwimpgauðkē̖i̖ç
tsn1bili georgiandistinguishedცნობილიtsno̖bili
a%skats5 nahuatlantazcatlāskatş
de5 frenchtwode̖
'a4lk93a3la4mi%3 hausapenàlƙalàmī'álk̖àlámì̄
lo33o33 tibetanmind/awarenessབློlȍȍ
tx^5a4a44nu44a3n thaicorridorฉนวนtxẏḥáa̋nűàn
q5aqrab arabicscorpionعقربq̇aqrab
p%u%k%a44a44a3w thaimountainภูเขาpḥūkḥa̋a̋àw
GrubEli georgiancloudღრუბელიġrubẹli
x4i5rok3Iy russianwideширо́кийẋi̖rokẏịy
yi33ma33u44tx5yA33n chinesecloakroom衣帽间yȉmȁűtxẏyạ̏n
ye4 burmesewaterရေyé
k%wa33i44 chinesedrainkḥwȁi̋
l6a%h5 irish (munster)pleasant/sweetláchlĝāḩ
pI4k apache (western)bellybigpị́k
kn4a%v6 irish (munster)bonecnámhknĝāvĝ
ta0 frenchtimetempsta̰
y%9e%5lU norwegian (bokmal)to coolkjøleyh̬ē̖lụ
'di%5v3o%t norwegian (bokmal)very wetdyvåt'dī̖ṿōt
mbayuwa9yu swahiliswallow (bird species)mbayuwayumbayuwȧyu
'd06i vietnamesegođi'ɗi
hUn' danishhandhåndhụn'
noo44 vietnameseboomnổnoő
hEdz3ill5Uk9 koreannightfall해질녘hẹdzẏillẏụk̰
k%a%44a44a3w thaiwhiteขาวkḥa̋̄a̋àw
mfu9k1 swahilibag/pursemfukomfu̇ko̖
tx^5a44a tibetanbirdབྱtxẏḥa̋a
tE%t^E%l navajomoosetẹ̄tḥẹ̄l
bat0ta japanesegrasshopperばったbat̰ta
si%5 finnishfilamentsyysī̖
'eI' burmeseto sleepအိပ်'eị'
na%9wats5 nahuatlsomething having a clear and pleasant soundnāhuatlnā̇watş
siq englishsingsingsiq
n1%3133q thaiyounger siblingน้องnò̖̄ȍ̖q
dj4vi polishdoordrzwidȷ̈vi
li5ke norwegian (bokmal)happinesslykkeli̖ke
tah5a apache (western)hurrydahataḩa
kInt germanchildkindkịnt
klAud englishcloudcloudklạud
k93t08ula xhosasingculak̖ṭ̬ula
sUr5Uk hindiroadसड़कsụṛụk
se5vn norwegian (bokmal)sleep (state)søvnse̖vn
k93a4nk93a3ne%4 hausasmallƙànƙanḕk̖ánk̖àné̄
to%44otx5e33e33 tibetandiamondརྡོ་རྗེtő̄otxẏȅȅ
tu%n3 tamilcolumnதூண்tūnẏ
me44elo33o33q tibetanmirrorམེ་ལོངme̋elȍȍq
u3u3ul08oolo zulupeaceū́xoloùùuḷ̬oolo
we33i44x4U33qmyAA33ntx^5yA33n chinesetampon卫生棉签wȅi̋ẋụ̏qmyạạ̏ntxẏḥyạ̏n
ntEE3n apache (western)manndeeńntẹẹ̀n
ja05gl frenchjunglejungleja̰̖gl
a'we9txts5i nahuatldewahhuechtlia'wėtxtşi
ti95dj5En3 polishweektydzieńtï̖djẏẹnẏ
tx5E4E44w vietnameseoarchèotxẏẹ́ẹ̋w
ma9ahUr3 scottish gaelicmothermàthairmȧahụrẏ
t05ub amharicbrick/tileጡብt̖ub
nk%Ekox4En'a30a30ko apache (western)calmnkegohenʼą́ą́gonkḥẹkoẋẹn'à̰à̰ko
tx5im vietnamesebirdchimtxẏim
tyA33A44nx5yA33A44nka4a44a3n chinesetelephone pole电线杆tyạ̏ạ̋nxẏyạ̏ạ̋nkáa̋àn
plussa icelandicblouseblússaplussa
bah5a9G hebrewto choose/to opt/to selectבחרbaḩȧġ
Ud^Ik hindimoreअधिकụdḥịk
a%sivak6 inuktitutspiderᐋᓯᕙᖅāsivaḳ
vm3ex4i5vUtsU russianto interfereвме́шиватьсяvmẏeẋi̖vụtsụ
na5f frenchnineneufna̖f
na44aq tibetaninteriorནངna̋aq
sI4s navajobeltsị́s
l^0e%ti%gar welshhospitablelletygarl̥ētīgar
tx5aO' burmesestoneကျောက်txẏaọ'
nE%44EE4 tibetandiseaseནདnẹ̋̄ẹẹ́
hhadi%k6a arabicgardenحديقةhhadīḳa
fE0 frenchhungerfiamfẹ̰
i95mmArtA% finnishto understandymmärtääï̖mmạrtạ̄
pE0 frenchbreadpainpẹ̰
kE%33E44 tibetanlanguage/speechསྐདkẹ̏̄ẹ̋
i3i3i4b06i3i3i4zo zulunameîbîzoììíɓììízo
q5as44i%r arabicjuiceعصيرq̇as̬īr
iql08ina xhosamintinxinaiqḷ̬ina
witsilin nahuatlhummingbirdhuitzilinwitsilin
hos5tx'I3'I3 navajonettlehoştx'ị̀'ị̀
sila inuktitutweatherᓯᓚsila
'al3l3u tamilto gatherஅள்ளு'aḷḷu
ftx4Ex5n3E polishearlywcześnieftẋẹxẏnẏẹ
gt08ina xhosakeep/savegcinagṭ̬ina
na44a44a3q thaimovieหนังna̋a̋àq
h1144y vietnameseaskhỏiho̖ő̖y
'b06iit0 vietnamesebit (computing)bit'ɓiit̰
m1%4414413 thaidoctorหมอmő̖̄ő̖ò̖
tx5erf3 russianwormчервьtxẏerfẏ
fye%5l icelandicplank/boardfjölfyē̖l
kaa3t0 vietnamesecutcắtkaàt̰
'ov3v3a%maI tamilallergyஒவ்வாமை'oṿṿāmaị
da%3'i4ra%3 hausacircledā'ìr̃ādà̄'írà̄
t4x4^wa33i33 chineseto kneadṭẋḥwȁȉ
hOi5ad welshduck (bird)hwyadhọi̖ad
umkhEq94t08E xhosaiceumkhenkceumkhẹq̀ṭ̬ẹ
tx^5a44amtse33e44 tibetancompassionབྱམས་བརྩེtxẏḥa̋amtsȅe̋
martsh5Ena georgianleftმარცხენაmartsḩẹna
t1144y vietnamesegarlictỏito̖ő̖y
pIGC icelandicsettlementbyggðpịġç
a4rE4m10 yorubafirst born childàrẹ̀mọárẹ́mo̰̖
IGa3l apache (western)bellsighálịġàl
sUkGE frenchsecretsecretsụkġẹ
isig^0d^08ib1 xhosadecisionisigqiboisigh̬ḍ̬ḥibo̖
tx05i5s amharicsmokeጭስtx̖i̖s
xIp englishshipshipxịp
tx5at4t4aI tamilshirtசட்டைtxẏaṭṭaị
bi3xi3ya%4 hausatreebishiyā̀bìxìyá̄
k93d081b1 xhosaconcrete/actualqobok̖ḍ̬o̖bo̖
gd08iba xhosafinishgqibagḍ̬iba
kA9i5ttA% finnishto usekäyttääkạ̇i̖ttạ̄
'b06a%4a44n vietnamesetablebàn'ɓá̄a̋n
tx4Ex5tx5 polishhellocześćtẋẹxẏtxẏ
t^yAA33n chinesecavetḥyạạ̏n
ci95r%9ka icelandicto dryþurrkacï̖r̊ka
Uqgu%t4^a% hindithumbअंगूठाụqgūṭḥā
t^a33a33la33a33 tibetandustཐལ་བtḥȁȁlȁȁ
tutn icelandicdown feathersdúnntutn
ma%44a44a3 thaidogหมาma̋̄a̋à
pakkya9no italiantackypacchianopakkyȧno
man3dj5al3mul3l3aqgi tamilcarrotமஞ்சள்முள்ளங்கிmanẏdjẏaḷmuḷḷaqgi
kO33qtswo33o44pya4a44u3 chineseworksheet工作表kọ̏qtswȍőpyáa̋ù
y%9e%le norwegian (bokmal)a cooking vesselkjeleyh̬ēle
gra5nnt norwegian (bokmal)greengrøntgra̖nnt
ti33a44 thaishortเตี้ยtȉa̋
odju3 yorubaeyeojúodjù
hak93e3I3 navajoone's kinhak̖èị̀
nUgrUmUj4da9t5 russianto pile upнагромождатьnụgrụmụȷ̈dȧtẏ
a5r danishearørea̖r
x4U33qmi33i44q chinesebreath生命ẋụ̏qmȉi̋q
p%o33o33lo33o33 tibetanballཔོ་ལོpḥȍȍlȍȍ
ukukl^08uluza xhosaepilepticukuxhuluzaukukḷ̬ḥuluza
i3i3ihhoog06o zuluchicken coupī́hhokoììihhooɠo
'ovda9n hebrewruin/destructionאובדן'ovdȧn
kt^08ubEkilEy1 xhosapolitechubekileyokṭ̬ḥubẹkilẹyo̖
dGwa frenchright (what's right)droitdġwa
sa33a33 tibetanearthsȁȁ
1na5G frenchhonorhonneuro̖na̖ġ
mi%nv3e%t4t4aI tamilfishingமீன்வேட்டைmīnṿēṭṭaị
E0teGya5G frenchinteriorintérieurẹ̰teġya̖ġ
'en hebrewnothingאין'en
tI%30'I apache (western)fourdį́į́'itị̰̀̄'ị
'b06aa3w vietnameseleopardbáo'ɓaàw
tx^5I' burmeseto loveချစ်txẏḥị'
tx5e33e33 tibetanmaster/lordརྗེtxẏȅȅ
ka4a44ti4i44ka% thaiagreementกติกาkáa̋tíi̋kā
tse%3h navajoelktsè̄h
a9dam hebrewmanאָדָםȧdam
rabi%q5 arabicspring (season)ربيعrabīq̇
'akka%l3 tamilelder sisterஅக்காள்'akkāḷ
ba4ta4 yorubashoebàtàbátá
swe33i44h5wU33tx^5yUU33n chinesefloral skirt碎花裙swȅi̋ḩwụ̏txẏḥyụụ̏n
to33o33 tibetanfoodལྟོtȍȍ
isa3a3anz6a zuluhandisándlaisààanẓa
bre%5 norwegian (bokmal)breadbrødbrē̖
hha%t^i% hindielephantहाथीhhātḥī
epats5 nahuatlskunkepatlepatş
v3aikka finnishfor examplevaikkaṿaikka
ka33u33kU33nx5yee33 chinesehigh heel高跟鞋kȁȕkụ̏nxẏyeȅ
i3i3i4l08u3u3u4g06u zulucrowdîxûkuììíḷ̬ùùúɠu
tx^5yuA33nx4UU33nkyu33A44nt4x4u33u44 chineseundivided attention全神贯注txẏḥyuạ̏nẋụụ̏nkyȕạ̋nṭẋȕű
'd06aam vietnamesecrabđam'ɗaam
qt08iqt08i xhosasmall/youngncinciqṭ̬iqṭ̬i
bite9' hebrewto pronounce a wordביטאbitė'
r%9Edi5n welshfernsrhedynr̊ẹdi̖n
ka%na%wai hawaiiancode/lawkānāwaikānāwai
djgup%uri georgianpertaining to teamჯგუფურიdjgupḥuri
k693ba georgianjawყბაḳ̖ba
a0 frenchyearan
wei33 chineserockyweȉ
b1n thaiballบอลbo̖n
pleI englishplayplaypleị
Gox hebrewheadרֹאשׁġox
t^ok99i koreanrabbit토끼tḥok̭i
qgi9ri swahiliwarthogngiriqgïri
kuwl englishcoolcoolkuwl
to3o33' thaitableโต๊ะtòȍ'
xOb^ hindifavorableशुभxọbḥ
x4tx4En3x5tx5E polishluck/happinessszczęścieẋtẋẹnẏxẏtxẏẹ
iqt08iniba xhosaostrichincinibaiqṭ̬iniba
q5a%m arabicyearعامq̇ām
s10 frenchsoundsonso̰̖
s5o3k apache (western)fishłógşòk
riavvio italianrestartriavvioriavvio
xa%30' navajosunshinexà̰̄'
cor englishthorthorcor
txiki9wits5 nahuatlbasketchiquihuitltxikïwitş
uk6suk6 inuktitutoil/blubberᐅᖅᓱᖅuḳsuḳ
pan3tx5u tamilcottonபஞ்சுpanẏtxẏu
i3i3is5aas5a zulubranch (of a tree)ī́hlahlaììişaaşa
ma3a33le3e33t0 thaiseedเมล็ดmàȁlèȅt̰
k%Il1%na% hinditoyखिलौनाkḥịlō̖nā
x4U33qri33i44wu4u44u3h5we33i44 chinesebirthday party生日舞会ẋụ̏qrȉi̋wúűùḩwȅi̋
'b06a%3a33y vietnameseshorebãi'ɓà̄ȁy
nal5tx00ya koreandate날짜nalẏtx̥ya
'ida2 tamillipஇதழ்'idau̖
almi9kki nahuatlsomething immortalahmicquialmïkki
kotx5u koreanpepper고추kotxẏu
so33o33pa33a33 tibetana scoutསོ་པsȍȍpȁȁ
ho'opa'a hawaiianto fixhoʻopaʻaho'opa'a
ni3pyI4qn3a4 burmesetechnologyနည်းပညာnìpyị́qnẏá
novEllo italiannewnovellonovẹllo
x5ya33a44qp%ii33ts%a33 chineseeraser橡皮擦xẏyȁa̋qpḥiȉtsḥȁ
'uh5t66ubu%t66 arabicoctopusأخطبوط'uḩt̬ubūt̬
erra9re italianto wandererràreerrȧre
k99a9atx^5i koreancrow까치k̭ȧatxẏḥi
Ixk%I%nh5n apache (western)sonishkiinhnịxkḥị̄nḩn
dE0 frenchdeerdaimdẹ̰
kOO33x4i33i44h5wU33U44 chineseformat格式化kọọ̏ẋȉi̋ḩwụ̏ụ̋
v3a9lita finnishto choosevalitaṿȧlita
ruttx05a amharicact of runningሩጫruttx̖a
tx^5ya33q chineseaxetxẏḥyȁq
qi%335i335 tibetansweatརྔུལqȉ̖̄ȉ̖
ta33a44q chinesepooltȁa̋q
k%E% apache (western)shoekeekḥẹ̄
kru9ppa icelandicgroupgrúbbakru̇ppa
qgu9mi swahilifistngumiqgu̇mi
saic welshsevensaithsaic
balu9t hebrewacornבלוטbalu̇t
iql^08ag^0l^08asi xhosawaterfallingxagxasiiqḷ̬ḥagh̬ḷ̬ḥasi
sa%3nts'o30sE apache (western)new moonsáánts’ǫ́sésà̄nts'ò̰sẹ
ank93Esi georgianfishing rodანკესიank̖ẹsi
Gaza%l arabicdeerغزالġazāl
tu%tu% hawaiiangrandparenttūtūtūtū
ko4tx05I4t^a4s5 apache (western)ceremonygochʼitałkótx̖ị́tḥáş
muxi5rra amharicwedderሙሽራmuxi̖rra
tx5yee33kwo4o44o3 chineseresult结果txẏyeȅkwóőò
t66aq5a%m arabicfoodطعامt̬aq̇ām
t61r4U irish (munster)fruittoradhtĝo̖rĝụ
I'I%3'a30 navajosunsetị'ị̀̄'à̰
arak93i georgianfableარაკიarak̖i
cveiiyItl icelandicmopþvegillcveiiyịtl
pli4a44n thaito changeเปลี่ยนplía̋n
k6itt66a arabiccatقطةḳitt̬a
praGC icelandictastebragðpraġç
mada9q5 hebrewscienceמדעmadȧq̇
cE9hkyiqk icelandicknowledgeþekkingcẹ̇hkyiqk
r3Ib5e95nUk russianchildребёнокrẏịbẏė̖nụk
It^'ox apache (western)nestitʼohịtḥ'ox
tx'ah navajoheadweartx'ah
mtsirE georgiansmall/insignificantმცირეmtsirẹ
ftx41ray polishyesterdaywczorajftẋo̖ray
IzUbrUj4a9t5 russianto portrayизображатьịzụbrụȷ̈ȧtẏ
u3u3ug06udo3o3o4b06a zulufishingúkudôbaùùuɠudòòóɓa
t05UrU9pp93eza amharictableጠረጴዛt̖ụrụ̇pp̀eza
k%ra%0v scottish gaelicbonecnàmhkḥrā̰v
'is44baq5 arabicfingerإصبع'is̬baq̇
tsik693vi georgiansquirrelციყვიtsiḳ̖vi
pux4pam tamilflowerபுஷ்பம்puẋpam
k%a33a44w thaito enterเข้าkḥȁa̋w
so44oo4 tibetanto makeབཟོsőoó
bu3kka%4 hausagrass hutbukkā̀bùkká̄
s99ak9 koreanbuds̭ak̰
mbiliki9m1 swahilidwarfmbilikimombilikïmo̖
pUn3Ima9t5 russianto comprehendпониматьpụnẏịmȧtẏ
pUrIb^a%x4a% hindidefinitionपरिभाषाpụrịbḥāẋā
ye9led hebrewchildיֶלֶדyėled
tx5yA33A44nx4U33ntx5ya33ulyA33A44n chinesefitness coach健身教练txẏyạ̏ạ̋nẋụ̏ntxẏyȁulyạ̏ạ̋n
ts93ut^i georgianminuteწუთიts̀utḥi
h5tx5Etx5 polishto wantchciećḩtxẏẹtxẏ
lo44o tibetanyearལོlőo
ya33n chinesecorrectyȁn
tx5ye4e44e3 chinesemothertxẏyée̋è
onna japanesewomanおんなonna
hemolele hawaiianperfectionhemolelehemolele
perro spanishdogperroperro
1k%r1 georgiangoldოქროo̖kḥro̖
bOli9v englishbelievebelievebọlïv
E'Ilza% apache (western)pictureeʼilzaaẹ'ịlzā
ko4o44t0 thaiinscriptionกฎkóőt̰
u3u3us5u zulurippleū́hluùùuşu
tx^Ij apache (western)woodchizhtxḥịj
tx05I4l navajovegetationtx̖ị́l
x4Ot5i9t5 russianto jokeшутитьẋọtẏïtẏ
n3i33i33q tibetanheart/mind/essenceསྙིངnẏȉȉq
a9Goh5 hebrewlongאָרֹךְȧġoḩ
m10tGe frenchto showmontrermo̰̖tġe
da3Oq burmesepeacockဒေါင်းdàọq
tu%ga%k6 inuktitutivory tuskᑑᒑᖅtūgāḳ
ntxa%3 apache (western)big/largenchaantxà̄
q5alima arabicto knowعلمq̇alima
osoma93'ts5i nahuatlmonkeyozomahtliosomà̇'tşi
kO33qtswo33o44 chinesework/job工作kọ̏qtswȍő
fspi95h3IvUt5 russianto flashвспыхиватьfspï̖hẏịvụtẏ
swi5x4i5x4 polishto hearsłyszyszswi̖ẋi̖ẋ
mut4t4aI tamileggsமுட்டைmuṭṭaị
krie9It englishcreatecreatekriėịt
mts93vrt^nE9li georgiantrainer/coachმწვრთნელიmts̀vrtḥnẹ̇li
su%9nnitella finnishto designsuunnitellasū̇nnitella
trI9ki5r icelandicdrink/beveragedrykkurtrïki̖r
10du30 yorubayearodúno̰̖dṵ̀
tx5ya33u chinesereligiontxẏyȁu
djo%s5E3 apache (western)balljoołédjōşẹ̀
tal3l3aI tamilmotherதள்ளைtaḷḷaị
k6ayak6 inuktitutkayakᖃᔭᖅḳayaḳ
a3x4o apache (western)thank youáhoàẋo
ap99a koreanfather아빠ap̌a
w^0ilt icelandicresthvíldwh̬ilt
cye%5l icelandicraspþjölcyē̖l
te44ewa33a33 tibetanblissབདེ་བte̋ewȁȁ
ka3OqgI4q burmeseskyကောင်းကင်kàọqgị́q
'ibe9d hebrewto waste/lose/forfeit/destroyאיבד'ibėd
se33e33q tibetanlionསེངsȅȅq
'I4Ga%4 apache (western)furighaa'ị́ġá̄
'etsba9q5 hebrew(anatomy) fingerאצבע'etsbȧq̇
de4Iqdj5I4q burmeseyogurtဒိန်ချဉ်déịqdjẏị́q
i3i3i4t08i3i3it08i zuluearringîcíciììíṭ̬ììiṭ̬i
bEzvzglE9ndni5 polishharsh/mercilessbezwzględnybẹzvzglẹ̇ndni̖
UtIt^i% hindiguestअतिथिụtịtḥī
uUg5In3Uh5 irish (munster)lonelyuaigneachuụgẏịnẏụḩ
k93t^08ukumisa xhosatouchchukumisak̖ṭ̬ḥukumisa
d41kt4Ur hindidoctorडॉक्टरḍo̖kṭụr
pe33i44tx5i4i44i3qtx^5yaa33q chinesebackground wall背景墙pȅi̋txẏíi̋ìqtxẏḥyaȁq
hibridi georgianhybridჰიბრიდიhibridi
hu4rri3yya%4 hausafreedom/libertyhùr̃r̃iyyā̀húrrìyyá̄
h114p' vietnamesemeetinghọpho̖ó̖p'
ru%3u33 thaiknowรู้rù̄ȕ
li445i445i5i45 tibetanmanure/fertilizerལུདli̖̋i̖̋i̖í̖
t^a%442 tibetansilkདརtḥa̋̄u̖
t4x4wa4a44i3 chineseto waddleṭẋwáa̋ì
tr1id welshfoottroedtro̖id
yard englishyardyardyard
t6e%9s4h5n4o% irish (munster)doughnuttaoschnótĝē̇sĝḩnĝō
djUma%na% hindiperiodजमानाdjụmānā
pa%0 apache (western)motherbąąpā̰
l^01gEl^0 welshpocketllogelll̥o̖gẹl̥
ts5'o%3s5 navajorope (chord)tş'ò̄ş
d6a9d5i% irish (munster)daddy (childish)daidídĝȧdẏī
man3dj5al3 tamilyellowமஞ்சள்manẏdjẏaḷ
h5a9ya hebrewanimalחַיָּהḩȧya
pI4qlE4 burmeseseaပင်လယ်pị́qlẹ́
bra5n norwegian (bokmal)a wellbrønnbra̖n
t^a9adz3o koreanostrich타조tḥȧadzẏo
e%5n3 norwegian (bokmal)an eagleørnē̖nẏ
l^0avar welshvocalllafarl̥avar
tx^5o33o33ts%e%335e445 tibetanclockཆུ་ཚོདtxẏḥȍȍtsḥȅ̖̄e̖̋
tsa georgianskyცაtsa
Utm3In3A9t5 russianto cancelотменя́тьụtmẏịnẏạ̇tẏ
t^u33u33k9 tibetanattitudeཐུགསtḥȕȕk̰
g^0d^08ih5a xhosadoctorgqirhagh̬ḍ̬ḥiḩa
k693uri georgianearყურიḳ̖uri
sl6u9x4Ut5 russianto listenслу́шатьslĝu̇ẋụtẏ
p%O3O33ndin thailandพื้นดินpḥọ̀ọ̏ndin
baOm germantreebaumbaọm
x4O33O44x5ya33a44qx4i33 chinesevideographer摄像师ẋọ̏ọ̋xẏyȁa̋qẋȉ
sol englishsoulsoulsol
yOk9kOryi japaneseslowlyゆっくりyọk̰kọryi
'ok%a%0x4I3 apache (western)prayerʼokąąhí'okḥā̰ẋị̀
to%n6d4u tamilto digதோண்டுtōṇḍu
Ub^Ine%tri% hindiactressअभिनेत्रीụbḥịnētrī
su4u44k9 thaihappyสุขsúűk̰
bayma%3a33y thaileafใบไม้baymà̄ȁy
gbE4du yorubalarge drumgbẹ̀dugbẹ́du
ah5a9z hebrewto holdאחזaḩȧz
x5i33nli4i44i3tx5yA33A44nk%a33q chinesemental health心理健康xẏȉnlíi̋ìtxẏyạ̏ạ̋nkḥȁq
'an vietnameseeatăn'an
tuU44y vietnameseagetuổituụ̋y
ka33u33x5ya33u44lyu33u44 chinesehigh efficiency高效率kȁȕxẏyȁűlyȕű
taa33yii33tx5ye4e44e3h5wo33o44 chinesefaq答疑解惑taȁyiȉtxẏyée̋èḩwȍő
'ul3l3aqgaI tamilpalm (hand)உள்ளங்கை'uḷḷaqgaị
tx^I4tI3 navajocartxḥị́tị̀
'o44oma33a33 tibetanmilkའོ་མ'őomȁȁ
pa'tx^o apache (western)wolfba'chopa'txḥo
pi5rCi5r icelandicbirthburðurpi̖rçi̖r
wI9zdUm englishwisdomwisdomwïzdụm
raGi%f arabicloafرغيفraġīf
sE%33E44 tibetanfrostསདsẹ̏̄ẹ̋
stx4i5ts polishto shear/cutstrzycstẋi̖ts
y%9Emi% norwegian (bokmal)chemistrykjemiyh̬ẹmī
dGE georgiandayდღეdġẹ
ta4Oq burmesemountainတောင်táọq
j4i44i tibetanmountainརིȷ̈i̋i
'avado9n hebrewdestruction/devastation/ruin/doomאבדון'avadȯn
aCfErC icelandicmethodaðferðaçfẹrç
sI4k apache (western)scarsigsị́k
na3xto3I3 navajolynxnàxtòị̀
kan6 tamileyeகண்kaṇ
t^a3a33lee thaiseaทะเลtḥàȁlee
'ani9 hebrewegoאני'anï
pets5asos5ko%9ats5 nahuatlcentipedepetlazolcōātlpetşasoşkō̇atş
k99ot0 koreanflowerk̭ot̰
basa9G hebrewfleshבָּשָׂרbasȧġ
nah5la arabicpalm treeنخلةnaḩla
r%9e5i5i5n icelandiclavahraunr̊e̖i̖i̖n
k6awiya arabicto be strong/powerfulقويḳawiya
'b06aa4wkp9' vietnamesebundlebọc'ɓaáwkp̃'
p97u0 hoanoneʘ̃ũṗ̂ṵ
ni5U3k9 vietnamesewaternướcni̖ụ̀k̰
h5ma georgianvoiceხმაḩma
kd^08a xhosaonlyqhakḍ̬ḥa
hE0g55a4 yorubato be beautifulhẹngwàhẹ̰gẇá
papiy10 frenchbutterflypapillonpapiyo̰̖
iql^08amisEkilE xhosaurgentingxamisekileiqḷ̬ḥamisẹkilẹ
paGfa05 frenchperfumeparfumpaġfa̰̖
lUv englishlovelovelụv
k%a3a33rO3O33ha4a44 thaihomeคฤหkḥàȁrọ̀ọ̏háa̋
ulluGiak6 inuktitutstarᐅᓪᓗᕆᐊᖅulluġiaḳ
iq94l08at^aq94l08at^a xhosacomplex/complicatedinkxathankxathaiq̀ḷ̬atḥaq̀ḷ̬atḥa
himni georgiananthemჰიმნიhimni
nuna inuktitutlandᓄᓇnuna
hi5nti5r icelandicdoghundurhi̖nti̖r
kAt englishcatcatkạt
x5i4i44i3x4o4o44u3t4x4^ii33 chinesewashbasin洗手池xẏíi̋ìẋóőùṭẋḥiȉ
wolf englishwolfwolfwolf
s99al3 koreanrices̭aḷ
d6I9n3U irish (munster)humanduinedĝïnẏụ
'd06aaa4' vietnamesea bulletđạn'ɗaaá'
nan6d4u tamilcrabநண்டுnaṇḍu
k93i3ssa%4 hausastoryƙissā̀k̖ìssá̄
'b06iU3w vietnameseto cordially givebiếu'ɓiụ̀w
ga3gga%3fa%3 hausabateleur eaglegaggāfāgàggà̄fà̄
asak693ws nuxalkwater (bottom)asaqw'sasaḳ̖ws
d10k frenchthereforedoncdo̰̖k
t4x4^i33i33 tibetanten thousandཁྲིṭẋḥȉȉ
b^a%r hindiburdenभारbḥār
tulI0 apache (western)raccoontulįtulị̰
y%9a5t norwegian (bokmal)meatkjøttyh̬a̖t
t4x4^i44i tibetanto write/drawའབྲིṭẋḥi̋i
u3u3ugl^08a zuludigging stickū́gxaùùugḷ̬ḥa
h5wo4o44o3t4x4^O33si33tx5i33 chinesetrain driver火车司机ḩwóőòṭẋḥọ̏sȉtxẏȉ
10kl frenchuncleoncleo̰̖kl
t05Ukur amharicblackጥቁርt̖ụkur
niGiyuk6 inuktitutto eatᓂᕆᔪᖅniġiyuḳ
ukiuk6 inuktitutwinterᐅᑭᐅᖅukiuḳ
tutIs5h5Is5I apache (western)coffeetudiłhiłitutịşḩịşị
paCk%a%r icelandicbathtubbaðkarpaçkḥār
'p97nuu hoanheadʔʘnũ'ṗ̂nuu
Utm3Itx5A9t45 russianto markотмечатьụtmẏịtxẏạ̇ṭẏ
fE9lo englishfellowfellowfẹ̇lo
sa%9v3utta% finnishto reachsaavuttaasā̇ṿuttā
d66aba%b arabicfogضبابd̬abāb
kiaktisimayuk6 inuktitutsweatᑭᐊᒃᑎᓯᒪᔪᖅkiaktisimayuḳ
h5ayt66 arabicstringخيطḩayt̬
r%9af welshroperhaffr̊af
pa%4a44 thaiforestป่าpá̄a̋
d5ImUnstr3i9rUvUt5 russianto demonstrateдемонстрироватьdẏịmụnstrẏïrụvụtẏ
'b06a4a44 vietnamesegrandmother'ɓáa̋
iqt^081qt^081ni xhosamosquitoingcongconiiqṭ̬ḥo̖qṭ̬ḥo̖ni
fe33i33t4x4^aa33q chineseextraordinary非常fȅȉṭẋḥaȁq
nastE9mpstf1 polishprecedencenastępstwonastẹ̇mpstfo̖
'b06U4U44y vietnameseflockbầy'ɓụ́ụ̋y
qd08anawa xhosashipnqanawaqḍ̬anawa
tot^ori koreanacorn도토리totḥori
kwE0 frenchwedgecoinkwẹ̰
emuna9 hebrewfaithאמונהemunȧ
E%CU danishto eatædeẹ̄çụ
tO33qx5i33 chinesecreature东西tọ̏qxẏȉ
t^u3na3lI%30' apache (western)waterfalltúnálį́į́’tḥùnàlị̰̀̄'
q5us44fu%r arabicsparrow (bird)عصفورq̇us̬fūr
j1l1 georgianraspberryჟოლოjo̖lo̖
ri%ttAmAte5n finnishinsufficientriittämätönrīttạmạte̖n
yi4i44i3nx5ii33qya4a44a3ntx5i33i44q chinesecontact lenses隐形眼镜yíi̋ìnxẏiȉqyáa̋àntxẏȉi̋q
ra4a44a3q chinesesoilráa̋àq
iqd^08ele xhosacoldingqeleiqḍ̬ḥele
xjE0 frenchdogchienxjẹ̰
t^u44uu4 tibetantoxinདུགtḥűuú
ik693o georgianto beიყოiḳ̖o
r%91ss icelandichorsehrossr̊o̖ss
t^i5i445 vietnamesetrythửtḥi̖i̖̋
mUy vietnamesecloudmâymụy
li44i tibetanpearལིli̋i
mnixvnEl1ba georgiansignificanceმნიშვნელობაmnixvnẹlo̖ba
a5m danishtenderøma̖m
dja%nbu%dj^kUr hindiintentionallyजानबूझकरdjānbūdjḥkụr
djUhha%dj hindishipजहाजdjụhhādj
k6auyimanituk6aqit inuktituttraditional knowledgeᖃᐅᔨᒪᓂᑐᖃᖏᑦḳauyimanituḳaqit
p%eqgywin koreanpenguin펭귄pḥeqgywin
Ino3t05a%3h navajodeceptionịnòt̖à̄h
libG frenchfreelibrelibġ
t4x4a44a tibetansoundསྒྲṭẋa̋a
tx^5a%33a33pa33a33 tibetanrainཆར་པtxẏḥȁ̄ȁpȁȁ
tikik6 inuktitutfingerᑎᑭᖅtikiḳ
ma%9ts5ats5 nahuatlnetmātlatlmā̇tşatş
na%4ta%30' navajocornná̄tà̰̄'
x4O33O44h5we33i44 chinesecommunity/society社会ẋọ̏ọ̋ḩwȅi̋
vi5di5ha9t5 russianto exhaleвыдыхатьvi̖di̖hȧtẏ
eGi5psy10 frencheruptionéruptioneġi̖psyo̰̖
p97oa hoanfireʘ̰oaṗ̂oa
prEnna icelandicto burnbrennaprẹnna
Is5t^I30'ts%I30h5 apache (western)bowiłtį́ʼtsį́hịştḥị̰̀'tsḥị̰̀ḩ
'ix hebrewman/adult male human being.איש'ix
h5a't^o'a%s5 apache (western)singha’do’aałḩa'tḥo'āş
h5awh5 arabicpeach (fruit)خوخḩawḩ
isikl^08Enk93l08E xhosasevenisixhenxeisikḷ̬ḥẹnk̖ḷ̬ẹ
waa33ntx^5yuA33n chinesecompletely/fully完全waȁntxẏḥyuạ̏n
t^a4Iq burmeseto sitထိုင်tḥáịq
I%0'a0'I% navajomagpieị̰̄'a̰'ị̄
ba%33a44n thaihouseบ้านbȁ̄a̋n
ukpik inuktitutarctic owlᐅᒃᐱᒃukpik
t4x4^UU33qt4x4a4a44a3q chinesemature成长ṭẋḥụụ̏qṭẋáa̋àq
txi%k33a'ts5i nahuatlbarn owlchīcuahtlitxīkẇa'tşi
x5ii33qwei33 chinesefact行为xẏiȉqweȉ
sp2iq englishspringspringspu̖iq
kUy vietnamesetreecâykụy
tx5E4 burmesestarကြယ်txẏẹ́
tye9rra spanishlandtierratyėrra
tx^5ii33qk%wa33a44q chinesecircumstances情况txẏḥiȉqkḥwȁa̋q
kaka9wats5 nahuatlcacao/cacao beancacahuatlkakȧwatş
auyuittuk6 inuktitutpermafrostᐊᐅᔪᐃᑦᑐᖅauyuittuḳ
mdjE9nzi swahilibuildermjenzimdjẹ̇nzi
k6ak6kak6 inuktitutmountainᖃᖅᑲᖅḳaḳkaḳ
p4a%l6a%9s4 irish (munster)palacepáláspĝālĝā̇sĝ
Abno92mUl englishabnormalabnormalạbnȯu̖mụl
fim vietnamesefilmphimfim
x4o4o44u3mUU33nyuA33n chinesegoalkeeper守门员ẋóőùmụụ̏nyuạ̏n
v3E%xa%k% hindiindian monthवैशाखṿẹ̄xākḥ
sa30 navajoold agesà̰
ho'ohana hawaiianto usehoʻohanaho'ohana
alE4 yorubalandalẹ̀alẹ́
r%9U9vEC welshstrange/oddrhyfeddr̊ụ̇vẹç
hwii44 vietnamesecanclehuỷhwii̋
cI'pI4q burmesetreeသစ်ပင်cị'pị́q
tx5ii4' vietnamesesisterchịtxẏií'
'armo9n hebrewpalaceארמון'armȯn
gIft englishgiftgiftgịft
t66ifl arabicchildطفلt̬ifl
pa5G frenchfearpeurpa̖ġ
wa%33a33mo44o tibetanfoxཝ་མོwȁ̄ȁmőo
cI'ci3 burmesefruitသစ်သီးcị'cì
taktuk inuktitutfogᑕᒃᑐᒃtaktuk
qa%3a33 vietnamesefallngãqà̄ȁ
vzdi5hat5 russianto sighвздыхатьvzdi̖hatẏ
iq94t08asa xhosatasteinkcasaiq̀ṭ̬asa
a33a44nla4a44a3pa33 chinesehorn按喇叭ȁa̋nláa̋àpȁ
ix5tx5 polishto go/walkiśćixẏtxẏ
l5e%n3U irish (munster)shirtléinelẏēnẏụ
ka%ktuk6 inuktituthungryᑳᒃᑐᖅkāktuḳ
tx^a%' navajobeavertxḥā'
maika'i hawaiiangoodnessmaikaʻimaika'i
deIt englishdatedatedeịt
nanuk6 inuktitutpolar bearᓇᓄᖅnanuḳ
qt08iphisa xhosado lessnciphisaqṭ̬iphisa
agba3ra yorubapoweragbáraagbàra
la44am tibetanpathལམla̋am
ka9llido italianshrewdcallidokȧllido
fyatl icelandicmountainfjallfyatl
w1Gt germanwordwortwo̖ġt
h5its93lh nuxalkmetal (iron)xits'lhḩits̀lh
trOm welshheavytrwmtrọm
2OpE92 englishrepairrepairu̖ọpẹ̇u̖
mpa3 apache (western)coyotembámpà
dra5p%U danishdropdråbedra̖pḥụ
na'Its5'I%3kI3 apache (western)gophernaʼitłʼíígína'ịtş'ị̀̄kị̀
e5kn icelandica tiny particleögne̖kn
umbiiz6i zulucelebrationuḿbhidliumbiiẓi
kObob amharicstarኮኮብkọbob
Isa3s5Ik%aI apache (western)bald eagleisáłigaiịsàşịkḥaị
yo'I%0 apache (western)seeyo’įįyo'ị̰̄
a5l danishbeerøla̖l
t05it05vEli georgiannakedტიტველიt̖it̖vẹli
aja yorubawifeayaaja
mEmk93vidrE1ba georgianasset/inheritanceმემკვიდრეობაmẹmk̖vidrẹo̖ba
j4E9n3xyInU russianwomanже́нщинаȷ̈ẹ̇nẏxyịnụ
vidj5Etx5 polishto seewidziećvidjẏẹtxẏ
fay thaifireไฟfay
kreIv englishcravecravekreịv
q5as44an arabicstickعصاq̇as̬an
ats593a%3h navajobottomatş̀à̄h
j4i440i0tx^5e330e330 tibetantreasure/valuableརིན་ཆེནȷ̈ḭ̋ḭtxẏḥḛ̏ḛ̏
not englishnotenotenot
k3a3a4u hausabeautykyâukẏàáu
k93t08ak93t08isa xhosaexplaincacisak̖ṭ̬ak̖ṭ̬isa
h5OO33q chineserainbowḩọọ̏q
mba9be swahiliherombabembȧbe
saku inuktituthead of harpoonᓴᑯsaku
m4a%hUr3 irish (munster)mothermáthairmĝāhụrẏ
tsIs5 apache (western)mountaindziłtsịş
x5ya33u chinesenightxẏyȁu
'a4ddu3'a%4 hausaa prayeràddu'ā̀'áddù'á̄
p99op99o koreankiss뽀뽀p̌op̌o
gb1gbE3 yorubato receive an injurygbọgbẹ́gbo̖gbẹ̀
txa%txa% hindiuncleचाचाtxātxā
k93ak6a%si nuxalkcrowk'aqaasik̖aḳāsi
txo%4s5 navajoballtxó̄ş
'ot hebrewsignomenאות'ot
mo44ot4x4a33a44 tibetancarམོ་ཊmőoṭẋȁa̋
ts93In navajobonets̀ịn
ko%9ats5 nahuatlsnakecoatlkō̇atş
sUmn3Iva9ttsU russianto doubtсомневатьсяsụmnẏịvȧttsụ
a5l norwegian (bokmal)beerøla̖l
ma%kauka9u hawaiiancompetencemākaukaumākaukȧu
kaxits5 nahuatlbowlcaxitlkaxitş
e%95i5Ca%iUI icelandicweatlhauðæfiē̖̇i̖çāiụị
isikd^08am1 xhosafruitisiqhamoisikḍ̬ḥamo̖
makuahine hawaiianmothermakuahinemakuahine
lo3o33 vietnameselosslỗlòȍ
'a%a3w vietnameset-shirtáo'āàw
hhayawa%n arabicanimalحيوانhhayawān
tod4n6an tamilvolunteerதொண்டன்toḍṇan
i5hdessA finnishtogetheryhdessäi̖hdessạ
x4U33qh5woo33 chineselife/existence生活ẋụ̏qḩwoȍ
k%o33o33lo33o33 tibetanwheelའཁོར་ལོkḥȍȍlȍȍ
'b06UU4k9' vietnamesestair stepbậc'ɓụụ́k̰'
ba4nda%3 hausameat dried over firebàndābándà̄
did englishdeeddeeddid
IzE3 apache (western)medicineizeeịzẹ̀
'b06aa44y vietnamesesevenbảy'ɓaa̋y
d66ifdiq5 arabicfrogضفدعd̬ifdiq̇
nap93iri georgianshoreნაპირიnap̀iri
ku9Ga0 frenchcurrent (flow)courantku̇ġa̰
ets hebrewtreeעֵץets
p%UU33q chinesefriendpḥụụ̏q
tx^5E9Es%o koreanvegetable채소txẏḥẹ̇ẹsḥo
ma%44a tibetanbutterམརma̋̄a
attxa9kko italianacheacciaccoattxȧkko
aqunasuktuk6 inuktitutto huntᐊᖑᓇᓱᒃᑐᖅaqunasuktuḳ
ka4a44t0 thaibiteกัดkáa̋t̰
a4ko3ko4 yorubatimeàkókòákòkó
a0vwaye frenchto sendenvoyera̰vwaye
etE0dG frenchto turn offéteindreetẹ̰dġ
mAgnI9fIsInt englishmagnificentmagnificentmạgnïfịsịnt
ya%' apache (western)skyyaaʼyā'
t66a%bak6 arabiclarge brick/tileطابقt̬ābaḳ
tx5ando%x4am tamilhappinessசந்தோஷம்txẏandōẋam
hi5gg amharica lawህግhi̖gg
tyee33 chineseanthilltyeȅ
i3i3il^08iib06a zulumakeshift hutī́xhibaììiḷ̬ḥiiɓa
dja%3di3 apache (western)pronghornjaadidjà̄dì
to3kho0'I3 navajopetroleumtòkho̰'ị̀
kal3l3am tamilstealthகள்ளம்kaḷḷam
dj^i%l hindilakeझीलdjḥīl
Ent1m1l19gya hebrewentomologyאנטומולוגיהẹnto̖mo̖lȯ̖gya
mtxu9zi swahilisaucemchuzimtxu̇zi
ts93Uhay amharicsunፀሐይts̀ụhay
pu%4u44 thaigrandpaปู่pú̄ű
sinyo92Iti englishsenioritysenioritysinyȯu̖ịti
kd^08ElEkilE xhosafamiliarqhelekilekḍ̬ḥẹlẹkilẹ
tx5i33i44syu33A44ntx5i33 chinesecomputer计算机txẏȉi̋syȕạ̋ntxẏȉ
tx4tE9ri5 polishfourczterytẋtẹ̇ri̖
cre5i5qk icelandiccrowdþröngcre̖i̖qk
pun6iyam tamilvirtueபுண்ணியம்puṇiyam
s5o33o33 tibetansouthལྷོşȍȍ
pwo33lii33tx^5yau33 chineseglass bridge玻璃桥pwȍliȉtxẏḥyaȕ
zGva georgianseaზღვაzġva
ni35i335 vietnamesefemalenữnì̖ȉ̖
sOdj^a%v3 hindisuggestionसुझावsọdjḥāṿ
be9Igel hebrewbagelבייגלbėịgel
e95i5Cna icelandicluckauðnaė̖i̖çna
lu9okka finnishgroup/collectionluokkalu̇okka
Ur5t^a%t hindimeaningअर्थातụṛtḥāt
naa4q' vietnameseheavynặngnaáq'
va%l3 tamilswordவாள்vāḷ
k93at05a georgiancatკატაk̖at̖a
ha4wa3ini4ya%3 hausachameleonhàwainìyāháwàiníyà̄
kahaone hawaiianbeach covered with sandkahaonekahaone
sa5G frenchsistersœursa̖ġ
s99uk9 koreanmugworts̭uk̰
a4i4bi4ki3ta4 yorubacarelessnessàìbìkítàáíbíkìtá
na3a33m thaiwaterน้ำnàȁm
p%E%44E tibetanwoolབལpḥẹ̋̄ẹ
ka4a44y thaichickenไก่káa̋y
14r14 yorubawordọ̀rọ̀ó̖ró̖
inuk inuktitutpersonᐃᓄᒃinuk
uk6ausik6 inuktitutwordᐅᖃᐅᓯᖅuḳausiḳ
tO4O44O3q chineseto understandtọ́ọ̋ọ̀q
gwraig welshwifegwraiggwraig
yau33k%O33O44qtx^5i33i44 chineseremote control遥控器yaȕkḥọ̏ọ̋qtxẏḥȉi̋
'ahhmar arabicredأحمر'ahhmar
al'ard66 arabicearthالأرضal'ard̬
dzr1h5a georgiancawძროხაdzro̖ḩa
pi4i44i3tx5i33i44pU4U44U3n chinesenotebook笔记本píi̋ìtxẏȉi̋pụ́ụ̋ụ̀n
ko33u44wu33u44t4x4^O33 chineseshopping cart购物车kȍűwȕűṭẋḥọ̏
as5nI%30' navajocenteraşnị̰̀̄'
k6iktuGiak6 inuktitutmosquitoᕿᒃᑐᕆᐊᖅḳiktuġiaḳ
so0' navajostarso̰'
fGwa frenchcoldfroidfġwa
gt^h51vt^ georgianplease (formal)გთხოვთgtḥḩo̖vtḥ
bUse%95k norwegian (bokmal)a visitbesøkbụsē̖̇k
i%koxk33a93wits5 nahuatlfig treehīcoxcuahuitlīkoxkẇà̇witş
tIpe3 navajosheep (animal)tịpè
dja3rra4ba%3a4wa%3 hausatest/examjar̃r̃àbâwādjàrrábà̄áwà̄
tx^5u33a44 thaitimeชั่วtxẏḥȕa̋
t^13133qfa3a33 thaiskyท้องฟ้าtḥò̖ȍ̖qfàȁ
wala'au hawaiianto talkwalaʻauwala'au
tx05Uw amharicsaltጨውtx̖ụw
j4uwtx5 polishyellowżółćȷ̈uwtxẏ
nyE%3 apache (western)difficultnyeeʼnyẹ̀̄
t14l^0a4qye3 burmeserevolutionတော်လှန်ရေtó̖l̥áqyè
xli5sUl germankeIschlüsselxli̖sụl
t^Eguk9 koreanthailand태국tḥẹguk̰
tuvak6 inuktitutsea iceᑐᕙᖅtuvaḳ
fa33x4U33q chinesehappen发生fȁẋụ̏q
xa%k%a% hindibranchशाखाxākḥā
iqt^08a xhosagrassingcaiqṭ̬ḥa
Ga%ba arabicforestغابةġāba
t05at amharicfingerጣትt̖at
s51sd welshtailllostşo̖sd
kal englishcallcallkal
vj51n3tx5 polishto take/grabwziąćvjẏo̖nẏtxẏ
tEkk norwegian (bokmal)deck (nautical)dekktẹkk
l^0i%v welshsaw (tool)llifl̥īv
sl1 danishbeatslåslo̖
'as44far arabicyellowأصفر'as̬far
t4x4u44ukE%33E44k3a44aa4 tibetanto thunderའབྲུག་སྐད་རྒྱགṭẋűukẹ̏̄ẹ̋kẏa̋aá
p97go4o taacaterpillarʘgòõṗ̂góo
Ekk icelandiceggeggẹkk
k3E%44Ej4U33U44p9 tibetanroyal lineageརྒྱལ་རབསkẏẹ̋̄ẹȷ̈ụ̏ụ̋p̃
s5Itx^I%3 apache (western)redłichííşịtxḥị̀̄
okko9rrere italianto needoccórrereokkȯrrere
zi35i335 vietnamesekeepgiữzì̖ȉ̖
si33tx5ya33t4x4^O33 chineseprivate car私家车sȉtxẏyȁṭẋḥọ̏
txIt4t4^i% hindiletterचिट्ठीtxịṭṭḥī
p97oa hoaneyeʘoaṗ̂oa
s3em3U russianseedсе́мяsẏemẏụ
'aha9v hebrewto loveאָהַב'ahȧv
Is5 navajopine needleịş
pGi frenchprizeprixpġi
k10plEtma0 frenchcompletelycomplètementko̰̖plẹtma̰
u9lvi5r icelandica wolfúlfuru̇lvi̖r
k93t081k93t08a xhosacleancocak̖ṭ̬o̖k̖ṭ̬a
bUttxa% hindibabyबच्चाbụttxā
a0pul frenchlight bulbampoulea̰pul
q5unk6u%d arabicclusterعنقودq̇unḳūd
k93a4ho%3 hausahornƙàhōk̖áhò̄
s5e3'e3tsoh navajoratşè'ètsoh
k%a4a44a3n chinesepitkḥáa̋àn
Gavi frenchdelightedraviġavi
skoppya9re italianto burstscoppiàreskoppyȧre
2e9IvOn englishravenravenu̖ėịvọn
zorro spanishfoxzorrozorro
fU4U44U3nx4wU33tx5ya33a44q chinesepainter粉刷匠fụ́ụ̋ụ̀nẋwụ̏txẏyȁa̋q
n3a44a tibetanfishnẏa̋a
avveni9re italianto occuravvenìreavvenïre
y%9ukk norwegian (bokmal)chubbytjukkyh̬ukk
imik6tuk6 inuktitutto drinkᐃᒥᖅᑐᖅimiḳtuḳ
ak93o%30' navajoseedak̖ò̰̄'
k%a33i44 chineseto desirekḥȁi̋
x5yA33A44nx5ya33a44q chinesephenomenon现象xẏyạ̏ạ̋nxẏyȁa̋q
s5aas5 welshthe otherllallşaaş
man6d4aI tamilheadமண்டைmaṇḍaị
paqkki finnishbank (institution)pankkipaqkki
fo44o44o3n thairainฝนfőőòn
r3it0torO japaneselitreリットルrẏit̰torọ
k6iqak6 inuktitutnoseᕿᖓᖅḳiqaḳ
mg19mbea swahilicandidatemgombeamgȯ̖mbea
mi3 burmesefireမီးmì
mat66bax arabickitchenمطبخmat̬bax
ei%Ci5r icelandicoatheiðureīçi̖r
ka5G frenchheartcœurka̖ġ
h5mali georgianswordხმალიḩmali
s3t5ImOl5i9rUvUt5 russianto stimulateстимулироватьsẏtẏịmọlẏïrụvụtẏ
h5weh5 welshsixchwechḩweḩ
m10te frenchto climbmontermo̰̖te
pa'aka9i hawaiiansaltpaʻakaipa'akȧi
mye4 burmeselandမြေmyé
stx4i95x4tx4atx5 polishto clean upsczyszczaćstẋï̖ẋtẋatxẏ
i3i3inz6u zuluhouseíndluììinẓu
y%9E9nnU norwegian (bokmal)to knowkjenneyh̬ẹ̇nnụ
gam1ak%vEk693nEbs georgianto publishგამოაქვეყნებსgamo̖akḥvẹḳ̖nẹbs
t^k%vEn georgianyouთქვენtḥkḥvẹn
1rmi5r icelandicwormormuro̖rmi̖r
kakini%t inuktituttattooᑲᑭᓃᑦkakinīt
a%Catl icelandicnobilityaðallāçatl
k%oal3l3a koreankoala코알라kḥoaḷḷa
a%ma9aits5 nahuatlestuaryāmāitlāmȧaitş
pistn icelandicwonder/marvelbýsnpistn
na4Iqa4qdj5a3 burmeseforeign countryနိုင်ငံခြာnáịqáqdjẏà
x4O33O44pe33i44mii33qt4x4^U33q chinesedevice name设备名称ẋọ̏ọ̋pȅi̋miȉqṭẋḥụ̏q
kwi3i33 vietnamesefundquỹkwìȉ
pUthUd5i9t5 russianto fitподходитьpụthụdẏïtẏ
nUgrUj4da9t5 russianto rewardнаграждатьnụgrụȷ̈dȧtẏ
nik6i inuktitut