github 52+tontonton

Words for

Showing all 2000 words from our word list matching pattern here. Select a specific language if you would like to focus on one, or try to pronounce words from a variety of languages.

t4x4^waa33qt^ou33kwe33i44 chinesebedside table床头柜ṭẋḥwaȁqtḥoȕkwȅi̋
tx^5a%33a44q thaitechnicianช่างtxẏḥȁ̄a̋q
ra3a33k9 thailoveรักràȁk̰
ma% thaicomeมาmā
al'ard66 arabicearthالأرضal'ard̬
1b1ba georgianspiderობობაo̖bo̖ba
kolla9na italiannecklacecollanakollȧna
ets hebrewtreeעֵץets
k693uri georgianearყურიḳ̖uri
ho'opa'a hawaiianto fixhoʻopaʻaho'opa'a
tah5a apache (western)hurrydahataḩa
k3a3a4u hausabeautykyâukẏàáu
ukukd^08uba xhosadrive/pushukuqhubaukukḍ̬ḥuba
t00aq koreanearthṱaq
cI'pI4q burmesetreeသစ်ပင်cị'pị́q
xa%30' navajosunshinexà̰̄'
ra4a44a3q chinesesoilráa̋àq
t^am thaito makeทำtḥam
mUy vietnamesecloudmâymụy
erra9re italianto wandererràreerrȧre
tO33O44qh5wU33U44p%yA33A44n chinesecartoon动画片tọ̏ọ̋qḩwụ̏ụ̋pḥyạ̏ạ̋n
vayb englishvibevibevayb
t4x4^UU33qkO33qrUU33nx4i33i44 chinesesuccessful person成功人士ṭẋḥụụ̏qkọ̏qrụụ̏nẋȉi̋
p97oa hoaneyeʘoaṗ̂oa
txa%93nts5i nahuatlhomechāntlitxà̄̇ntşi
pI4qlE4 burmeseseaပင်လယ်pị́qlẹ́
E%9nlIx germansimilarähnlichẹ̄̇nlịx
'is44baq5 arabicfingerإصبع'is̬baq̇
ta4Oq burmesemountainတောင်táọq
tx^5a33a44y thaiyesใช่txẏḥȁa̋y
q5iC66a%m arabicbonesعظامq̇iç̂ām
amaGuk6 inuktitutwolfᐊᒪᕈᖅamaġuḳ
le3e33k9 thaismallเล็กlèȅk̰
skoppya9re italianto burstscoppiàreskoppyȧre
va%4a44q vietnamesegoldvàngvá̄a̋q
nk%Ekox4En'a30a30ko apache (western)calmnkegohenʼą́ą́gonkḥẹkoẋẹn'à̰à̰ko
t05i5bUb amharicability/skillጥበብt̖i̖bụb
ts93Uhay amharicsunፀሐይts̀ụhay
x4i33i44p%ii33ntx5yA33nk%O33O44q chinesevideo surveillance视频监控ẋȉi̋pḥiȉntxẏyạ̏nkḥọ̏ọ̋q
m1%4414413 thaidoctorหมอmő̖̄ő̖ò̖
k6afas44 arabiccageقفصḳafas̬
kreIv englishcravecravekreịv
k%a33a44n chinesecliffkḥȁa̋n
kakini%t inuktituttattooᑲᑭᓃᑦkakinīt
'b06UU4k9' vietnamesestair stepbậc'ɓụụ́k̰'
nunatsiavut inuktitutour beautiful landᓄᓇᑦᓯᐊᕗᑦnunatsiavut
fye%5l norwegian (bokmal)boardfjølfyē̖l
p97'a3a taato burnʘ'áaṗ̂'àa
iql08ina xhosamintinxinaiqḷ̬ina
m4ar4ka%9l5 irish (munster)to markmarcáilmĝarĝkā̇lẏ
su%l scottish gaeliceyesùilsūl
da%3'i4ra%3 hausacircledā'ìr̃ādà̄'írà̄
E'Ilza% apache (western)pictureeʼilzaaẹ'ịlzā
'd06i vietnamesegođi'ɗi
Ga%4a44 vietnamesechickenġá̄a̋
ji44i44i3q thaifemaleหญิงji̋i̋ìq
p%i%445i5i45me%33e44 tibetanwomanབུད་མེདpḥi̖̋̄i̖í̖mȅ̄e̋
kaxits5 nahuatlbowlcaxitlkaxitş
ka5G frenchheartcœurka̖ġ
ka33u33lou33ta33a44x4a33a44 chinesehigh-rise building高楼大厦kȁȕloȕtȁa̋ẋȁa̋
j4EmyEx5ln3i9tx4i5 polishartisansrzemieślniczyȷ̈ẹmyẹxẏlnẏïtẋi̖
k93ak93ali georgianwalnutკაკალიk̖ak̖ali
'a4g55a%4g55a%3 hausaduck (animal)àgwā̀gwā'ágẇá̄gẇà̄
g^0d^08ih5a xhosadoctorgqirhagh̬ḍ̬ḥiḩa
osoma93'ts5i nahuatlmonkeyozomahtliosomà̇'tşi
k6ilalugak6 inuktitutbeluga whaleᕿᓚᓗᒐᖅḳilalugaḳ
iql08izElEl1 xhosapressureinxizeleloiqḷ̬izẹlẹlo̖
tx4i5 polishthreetrzytẋi̖
E9ltste%5C icelandicvolcanoeldstöðẹ̇ltstē̖ç
k%oal3l3a koreankoala코알라kḥoaḷḷa
k6ak6kak6 inuktitutmountainᖃᖅᑲᖅḳaḳkaḳ
ts593I3zI3 navajogoattş̀ị̀zị̀
mi%4i44 thairice noodleหมี่mí̄i̋
ftx41ray polishyesterdaywczorajftẋo̖ray
pisan6d4am tamilstomachபிசண்டம்pisaṇḍam
p%Uli% hindipodफलीpḥụlī
tye9rra spanishlandtierratyėrra
Is5t^I30'ts%I30h5 apache (western)bowiłtį́ʼtsį́hịştḥị̰̀'tsḥị̰̀ḩ
C66ami'a arabicto thirstظمئç̂ami'a
wala'au hawaiianto talkwalaʻauwala'au
du%d^ hindimilkदूधdūdḥ
i%koxk33a93wits5 nahuatlfig treehīcoxcuahuitlīkoxkẇà̇witş
'irul3 tamildarkஇருள்'iruḷ
tasik6 inuktitutlakeᑕᓯᖅtasiḳ
ta%a44y vietnamesedownloadtảitāa̋y
harrasta% finnishto be interested inharrastaaharrastā
m10tG frenchwatch (timepiece)montremo̰̖tġ
tx^5a44a tibetanbirdབྱtxẏḥa̋a
'a%siriyar tamilteacherஆசிரியர்'āsiriyar
t^a3wo4x apache (western)bubbletáwoshtḥàwóx
Ga apache (western)foxghaġa
i3i3il^08iib06a zulumakeshift hutī́xhibaììiḷ̬ḥiiɓa
laa33ntx^5you33t4x4^a4a44a3q chinesebasketball court篮球场laȁntxẏḥyoȕṭẋḥáa̋àq
t^u3na3lI%30' apache (western)waterfalltúnálį́į́’tḥùnàlị̰̀̄'
xlaqU germansnakeschlangexlaqụ
ntxo0' apache (western)badnchǫʼntxo̰'
pE3x apache (western)knifebeshpẹ̀x
te%l3 tamilscorpionதேள்tēḷ
ki45U44y vietnameselaughtcườikí̖ụ̋y
masso9ne italianfree masonmassonemassȯne
kuwl englishcoolcoolkuwl
pE0ti5G frenchpaintingpeinturepẹ̰ti̖ġ
nik6i inuktitutfoodᓂᕿniḳi
t66ayr arabicbirdsطيرt̬ayr
sol englishsoulsoulsol
djUhha%dj hindishipजहाजdjụhhādj
pya3OqlE3 burmeseto changeပြောင်းလဲpyàọqlẹ̀
Gavi frenchdelightedraviġavi
'd06aaa4' vietnamesea bulletđạn'ɗaaá'
nyE%3 apache (western)difficultnyeeʼnyẹ̀̄
sila inuktitutweatherᓯᓚsila
s99uk9 koreanmugworts̭uk̰
k%vEk693ana georgiancountryქვეყანაkḥvẹḳ̖ana
t^a9adz3o koreanostrich타조tḥȧadzẏo
a0syE0 frenchancientanciena̰syẹ̰
'abyad66 arabicwhiteأبيض'abyad̬
IzE3 apache (western)medicineizeeịzẹ̀
tE%t^E%l navajomoosetẹ̄tḥẹ̄l
n1%3133q thaiyounger siblingน้องnò̖̄ȍ̖q
tx^5u33u33 tibetanwater/riverཆུtxẏḥȕȕ
tx5yA33A44n chinesemountain streamtxẏyạ̏ạ̋n
dE9mOnstreIt englishdemonstratedemonstratedẹ̇mọnstreịt
tahszI3nE3 apache (western)porcupinedahszínétahszị̀nẹ̀
10t frenchshamehonteo̰̖t
na3xto3I3 navajolynxnàxtòị̀
kUnsE9ptxuwUlayz englishconceptualizeconceptualizekụnsẹ̇ptxuwụlayz
s99ak9 koreanbuds̭ak̰
te4Iq burmesecloudတိမ်téịq
d08ho hoanhorn!ʰoḍ̬ho
to33o33 tibetanfoodལྟོtȍȍ
xa%k%a% hindibranchशाखाxākḥā
yo% apache (western)beadyooyō
etE0dG frenchto turn offéteindreetẹ̰dġ
yi4i44i3nx5ii33qya4a44a3ntx5i33i44q chinesecontact lenses隐形眼镜yíi̋ìnxẏiȉqyáa̋àntxẏȉi̋q
'b06aa3p9 vietnamesea blossombắp'ɓaàp̃
taym englishtimetimetaym
krie9It englishcreatecreatekriėịt
k93i3ssa%4 hausastoryƙissā̀k̖ìssá̄
krO%v scottish gaelictreecraobhkrọ̄v
rumma%n arabicpomegranateرمانrummān
hu%lanakuahale hawaiiancitykūlanakauhalehūlanakuahale
ts1tsh5ali georgianalive/animateცოცხალიtso̖tsḩali
ma0k frenchlackmanquema̰k
martsh5Ena georgianleftმარცხენაmartsḩẹna
xjE0 frenchdogchienxjẹ̰
pya33ut4x4yU4U44U3ntaa33a33a44n chinesestandard answer标准答案pyȁuṭẋyụ́ụ̋ụ̀ntaȁȁa̋n
basa9G hebrewfleshבָּשָׂרbasȧġ
li33i44tx5ya33utx^5yau33 chineseoverpass立交桥lȉi̋txẏyȁutxẏḥyaȕ
purra finnishto bitepurrapurra
i3i4hho3olo zuluhallîhhóloìíhhòolo
da4k93i%3k93a%4 hausasecond (unit of time)dàƙīƙā̀dák̖ì̄k̖á̄
k%UttxUr hindimuleखच्चरkḥụttxụr
t^e44ee4p9 tibetanbookདེབtḥe̋eép̃
j4i44i tibetanmountainརིȷ̈i̋i
ko%9ats5 nahuatlsnakecoatlkō̇atş
pu%4u44 thaigrandpaปู่pú̄ű
k99amagywi koreancrow까마귀k̭amagywi
kr5a%gU norwegian (bokmal)complaintklagekṛāgụ
tra%5yGi5r icelandicghostdraugurtrā̖yġi̖r
tx5arkkaraI tamilsugarசர்க்கரைtxẏarkkaraị
a'we9txts5i nahuatldewahhuechtlia'wėtxtşi
attxeffa9re italianto biteacceffareattxeffȧre
x5ya4a44u3 chinesedawnxẏyáa̋ù
'a4ddu3'a%4 hausaa prayeràddu'ā̀'áddù'á̄
qi%335i335 tibetansweatརྔུལqȉ̖̄ȉ̖
blUd englishbloodbloodblụd
cre5i5qk icelandiccrowdþröngcre̖i̖qk
p93Ep93Ela georgianbutterflyპეპელაp̀ẹp̀ẹla
r%9Edi5n welshfernsrhedynr̊ẹdi̖n
s5o33o33 tibetansouthལྷོşȍȍ
f10 frenchfundfondfo̰̖
swi5x4i5x4 polishto hearsłyszyszswi̖ẋi̖ẋ
h5ayt66 arabicstringخيطḩayt̬
ts5'o%3s5 navajorope (chord)tş'ò̄ş
kotx5u koreanpepper고추kotxẏu
n3a44a tibetanfishnẏa̋a
ni%n6d4a%yam tamillengthநீண்டாயம்nīṇḍāyam
si5Gtu frenchabove allsurtoutsi̖ġtu
t^ye33 chinesepeacefultḥyȅ
1Gigami hebreworigamiאוריגמיo̖ġigami
l^0I9ni5n welshstring/cordllinynl̥ïni̖n
ja05gl frenchjunglejungleja̰̖gl
sEn3a5G frenchlordseigneursẹnẏa̖ġ
g^Ur5 hindihouseघरgḥụṛ
pal3l3ikku%d4am tamilschoolபள்ளிக்கூடம்paḷḷikkūḍam
mUsje5 frenchmistermonsieurmụsje̖
siq englishsingsingsiq
y%9e%5lU norwegian (bokmal)to coolkjøleyh̬ē̖lụ
'b06iit0 vietnamesebit (computing)bit'ɓiit̰
isi3i3igd^08i zulusound of footstepsisígqiisììigḍ̬ḥi
j1l1 georgianraspberryჟოლოjo̖lo̖
swaa3 vietnamesedeletexoáswaà
iqd^08Exo xhosarentingqeshoiqḍ̬ḥẹxo
'onpadu tamilnineஒன்பது'onpadu
v1lka0 frenchvolcanovolcanvo̖lka̰
pt5i9tsU russianbirdпти́цаptẏïtsụ
d08o0'o hoanclaw!o̰ʔoḍ̬o̰'o
bite9' hebrewto pronounce a wordביטאbitė'
u3u3us5u zulurippleū́hluùùuşu
'b06114' vietnamesebugbọ'ɓo̖ó̖'
'eI' burmeseto sleepအိပ်'eị'
x4O33O44x5ya33a44qx4i33 chinesevideographer摄像师ẋọ̏ọ̋xẏyȁa̋qẋȉ
r%9e5i5ql icelandicfragmented icehrönglr̊e̖i̖ql
tiGiganiak6 inuktitutarctic foxᑎᕆᒐᓂᐊᖅtiġiganiaḳ
k6itt66a arabiccatقطةḳitt̬a
y%9i95llIq norwegian (bokmal)chick (baby chicken)kyllingyh̬ï̖llịq
nE4za' burmeseboundaryနယ်စပ်nẹ́za'
vE3E33 vietnamesedrawvẽvẹ̀ẹ̏
ka3a navajocrow cawkàa
t4x4u44ukE%33E44k3a44aa4 tibetanto thunderའབྲུག་སྐད་རྒྱགṭẋűukẹ̏̄ẹ̋kẏa̋aá
h5ah5ak693 nuxalkgoosexaxaq'ḩaḩaḳ̖
Gox hebrewheadרֹאשׁġox
pi%r5%i% hindigenerationपीढ़ीpīṛḥī
la5G frenchthemleurla̖ġ
k%E3ya4h navajoland/countrykḥẹ̀yáh
ts%i33i33j4i33i44q tibetanlongevityཚེ་རིངtsḥȉȉȷ̈ȉi̋q
xEql08a xhosamoveshenxaxẹqḷ̬a
Ud^Ik hindimoreअधिकụdḥịk
mhe9qga swahiliancestormhengamhėqga
ntE3 apache (western)apachendéntẹ̀
fa33qx4i33i44 chinesepath/plan方式fȁqẋȉi̋
libG frenchfreelibrelibġ
da3Oq burmesepeacockဒေါင်းdàọq
dj^i%l hindilakeझीलdjḥīl
eGa5G frencherrorerreureġa̖ġ
zUtm3Iva9t5 russianto eclipseзатмеватьzụtmẏịvȧtẏ
t4x4^UU33qt4x4a4a44a3q chinesemature成长ṭẋḥụụ̏qṭẋáa̋àq
fE0 frenchhungerfiamfẹ̰
ne4 burmesesunနေné
pu33u33ti33i33 tibetanscriptureཔོ་ཏིpȕȕtȉȉ
tx^a%' navajobeavertxḥā'
mnixvnEl1ba georgiansignificanceმნიშვნელობაmnixvnẹlo̖ba
tx5i33qya33a44n chineseexperience经验txẏȉqyȁa̋n
'di%5v3o%t norwegian (bokmal)very wetdyvåt'dī̖ṿōt
pa%4a44 thaiforestป่าpá̄a̋
t^e%3h navajovalleytḥè̄h
niGiyuk6 inuktitutto eatᓂᕆᔪᖅniġiyuḳ
tx5i33i44syu33A44ntx5i33 chinesecomputer计算机txẏȉi̋syȕạ̋ntxẏȉ
dAnts englishdancedancedạnts
a0pati frenchempathyempathiea̰pati
iq94t08ukukt^a xhosainformationinkcukuchaiq̀ṭ̬ukuktḥa
kn4a%v6 irish (munster)bonecnámhknĝāvĝ
a%skats5 nahuatlantazcatlāskatş
rabi%q5 arabicspring (season)ربيعrabīq̇
sahha%ba arabiccloudسحابةsahhāba
pI4k apache (western)bellybigpị́k
iqt^081qt^081ni xhosamosquitoingcongconiiqṭ̬ḥo̖qṭ̬ḥo̖ni
ph1t^1li georgianleafფოთოლიpho̖tḥo̖li
'ibu9d hebrewlossאיבוד'ibu̇d
sh5x4anyatx5 polishto botchschrzaniaćsḩẋanyatxẏ
abbaya9re italianto bark (like dog)abbaiàreabbayȧre
pGi hebrewfruitפְּרִיpġi
na'Its5'I%3kI3 apache (western)gophernaʼitłʼíígína'ịtş'ị̀̄kị̀
deja5ne frenchto have lunchdéjeunerdeja̖ne
guk93d08ula xhosaturnguqulaguk̖ḍ̬ula
nU33U33mx5i33i44 tibetanweather/climateགནམ་གཤིསnụ̏ụ̏mxẏȉi̋
s99ogari koreanmandarin fish쏘가리s̭ogari
ts93In navajobonets̀ịn
he%3s5 navajopackagehè̄ş
prEka icelandica slopebrekkaprẹka
ta33a44q chinesepooltȁa̋q
hOi5ad welshduck (bird)hwyadhọi̖ad
y%9Ep norwegian (bokmal)a large stickkjeppyh̬ẹp
mdjE9nzi swahilibuildermjenzimdjẹ̇nzi
'Usi0 burmeseseedအစေ့'ụsḭ
t^apa%0jIte apache (western)kingfishertaba̜a̜zhidetḥapā̰jịte
tx5e33e33 tibetanmaster/lordརྗེtxẏȅȅ
naa4q' vietnameseheavynặngnaáq'
taktuk inuktitutfogᑕᒃᑐᒃtaktuk
xi0 burmeseto haveရှိxḭ
yE3'i%4ts%oh5 navajogiantyẹ̀'í̄tsḥoḩ
kiq englishkingkingkiq
igivE georgiansameიგივეigivẹ
txI4x navajomedicine pouchtxị́x
g^0l^081tha xhosarepelgxothagh̬ḷ̬ḥo̖tha
t4x4wa4a44i3 chineseto waddleṭẋwáa̋ì
ja5n frenchyoungjeuneja̖n
k6auyimanituk6aqit inuktituttraditional knowledgeᖃᐅᔨᒪᓂᑐᖃᖏᑦḳauyimanituḳaqit
tikik6 inuktitutfingerᑎᑭᖅtikiḳ
g55addUnn3a amharicfriendጓደኛgẇaddụnnẏa
r3it0torO japaneselitreリットルrẏit̰torọ
t4x4^waa33q chinesebedṭẋḥwaȁq
de4Iqdj5I4q burmeseyogurtဒိန်ချဉ်déịqdjẏị́q
isikl^08Enk93l08E xhosasevenisixhenxeisikḷ̬ḥẹnk̖ḷ̬ẹ
k93ak6a%si nuxalkcrowk'aqaasik̖aḳāsi
'p97nuu hoanheadʔʘnũ'ṗ̂nuu
yi33ma33u44tx5yA33n chinesecloakroom衣帽间yȉmȁűtxẏyạ̏n
din thaisoilดินdin
d6I9n3U irish (munster)humanduinedĝïnẏụ
l^01gEl^0 welshpocketllogelll̥o̖gẹl̥
tx05I4l navajovegetationtx̖ị́l
tx5Uw vietnamesebuffalotrâutxẏụw
ah519t hebrewsisterאחותaḩȯ̖t
iqt^08a xhosagrassingcaiqṭ̬ḥa
x4Ot5i9t5 russianto jokeшутитьẋọtẏïtẏ
addje9ttare italianto jutaggettareaddjėttare
x4u33u44tx5u33u44x5yA33A44n chinesedata line数据线ẋȕűtxẏȕűxẏyạ̏ạ̋n
sE%44EE4 tibetansustenanceཟསsẹ̋̄ẹẹ́
va%l3 tamilswordவாள்vāḷ
th5I4n navajoice/frosttḩị́n
ma%kauka9u hawaiiancompetencemākaukaumākaukȧu
me44e tibetanfireམེme̋e
mii33n chineseheavenmiȉn
x4O33O44pe33i44mii33qt4x4^U33q chinesedevice name设备名称ẋọ̏ọ̋pȅi̋miȉqṭẋḥụ̏q
k%o33o33lo33o33 tibetanwheelའཁོར་ལོkḥȍȍlȍȍ
ntxa%3 apache (western)big/largenchaantxà̄
xk3i5r4d irish (munster)to scampersciurdxkẏi̖rĝd
k6amuti%k inuktitutsledᖃᒧᑏᒃḳamutīk
zdy1n3tx5 polishto removezdjąćzdyo̖nẏtxẏ
pE0 frenchbreadpainpẹ̰
'armo9n hebrewpalaceארמון'armȯn
a5l norwegian (bokmal)beerøla̖l
maremma italiana marshy coastal plainmaremmamaremma
vzdi5hat5 russianto sighвздыхатьvzdi̖hatẏ
ko33u44wu33u44t4x4^O33 chineseshopping cart购物车kȍűwȕűṭẋḥọ̏
fahhas44a arabiccheck upفحصfahhas̬a
ts93I3'I% navajomosquitots̀ị̀'ị̄
amme9ttere italianto admitamméttereammėttere
m3I9nA9t5 russianto swapменятьmẏïnạ̇tẏ
bah5u9r hebrewguy/boyבחורbaḩu̇r
d10k frenchthereforedoncdo̰̖k
ya%4a44k9 thaito wantอยากyá̄a̋k̰
kx5iywi koreankiwi키위kxẏiywi
mUt4Ur hindipeaमटरmụṭụr
t66ifl arabicchildطفلt̬ifl
tx05as5 navajofrogtx̖aş
paqkki finnishbank (institution)pankkipaqkki
gwees5d welshgrassgwelltgweeşd
in3tx5i tamilgingerஇஞ்சிinẏtxẏi
ta3Oqba4q burmeseto apologizeတောင်းပန်tàọqbáq
tx^5a4a44nu44a3n thaicorridorฉนวนtxẏḥáa̋nűàn
sah5Elmts93ip%1 georgianstate/kingdomსახელმწიფოsaḩẹlmts̀ipḥo̖
1k%r1 georgiangoldოქროo̖kḥro̖
li44i tibetanpearལིli̋i
mann3aI tamilpeacockமஞ்ஞைmannẏaị
b6a9t6U irish (munster)stickbatabĝȧtĝụ
ts%a33a33 tibetansaltཚྭtsḥȁȁ
hi5gg amharica lawህግhi̖gg
p99uri koreanroot뿌리p̌uri
fOyl danishbirdfuglfọyl
q5as44i%r arabicjuiceعصيرq̇as̬īr
pe9rustella finnishto justifyperustellapėrustella
wolf englishwolfwolfwolf
hibridi georgianhybridჰიბრიდიhibridi
d66aba%b arabicfogضبابd̬abāb
dra5p%U danishdropdråbedra̖pḥụ
x5ya33a44q chineseoakxẏyȁa̋q
t^yAA33n chinesecavetḥyạạ̏n
x5yA33A44nx5ya33a44q chinesephenomenon现象xẏyạ̏ạ̋nxẏyȁa̋q
xangrdzliv1ba georgiancontinuanceხანგრძლივობაxangrdzlivo̖ba
a33a44nla4a44a3pa33 chinesehorn按喇叭ȁa̋nláa̋àpȁ
maC66alla arabicumbrellaمظلةmaç̂alla
p99op99o koreankiss뽀뽀p̌op̌o
ah5a9z hebrewto holdאחזaḩȧz
pa'tx^o apache (western)wolfba'chopa'txḥo
nuliak6 inuktitutwifeᓄᓕᐊᖅnuliaḳ
di% thaigoodดีdī
nE%44EE4 tibetandiseaseནདnẹ̋̄ẹẹ́
Gura%b arabiccrowغرابġurāb
fIrC icelandica distancefirðfịrç
siwakonets5 nahuatlgirlcihuaconetlsiwakonetş
sa30 navajoold agesà̰
mid66rab arabicpaddleمضربmid̬rab
h5x41u0wx4tx4 polishbeetlechrząszczḩẋo̖ṵwẋtẋ
tx5yA4A44A3n chinesechildtxẏyạ́ạ̋ạ̀n
li5ke norwegian (bokmal)happinesslykkeli̖ke
x5ii33qwei33 chinesefact行为xẏiȉqweȉ
ci%Ca icelandicthawþíðacīça
t05it05vEli georgiannakedტიტველიt̖it̖vẹli
fa33t4x4a4a44a3n chinesedevelop发展fȁṭẋáa̋àn
akkurate9ttsa italianaccuracyaccuratezzaakkuratėttsa
a9Goh5 hebrewlongאָרֹךְȧġoḩ
kal englishcallcallkal
tx05Uw amharicsaltጨውtx̖ụw
x4i5rok3Iy russianwideширо́кийẋi̖rokẏịy
tu%ga%lik inuktitutnarwhalᑑᒑᓕᒃtūgālik
sinnitellA finnishto hang onsinnitelläsinnitellạ
l^08o0a hoanstoneǁʰo̰aḷ̬ḥo̰a
i3i3i4t08e3e3eb06o zuluplan of action or methodîcéboììíṭ̬èèeɓo
GUsi5 frenchreceiptreçuġụsi̖
p%E%44E tibetanwoolབལpḥẹ̋̄ẹ
sitwa9yE0 frenchcitizencitoyensitwȧyẹ̰
yi33pU4U44U3nt4x4U33U44qtx5i33q chineseserious一本正经yȉpụ́ụ̋ụ̀nṭẋụ̏ụ̋qtxẏȉq
ko4o44t0 thaiinscriptionกฎkóőt̰
d^Urm hindireligion/faithधर्मdḥụrm
weIv englishwavewaveweịv
ha4wa3ini4ya%3 hausachameleonhàwainìyāháwàiníyà̄
hi5st norwegian (bokmal)coast (shoreline)kysthi̖st
r%9i5cr1 welshto rush/hurryrhuthror̊i̖cro̖
djE%30'I apache (western)blue jayję́ę́ʼidjẹ̰̀̄'ị
si%5 finnishfilamentsyysī̖
tx5yo33u44 chineseoldtxẏyȍű
dzaxx5i japanesemagazineざっしdzaxxẏi
mo3 burmeserainမိုးmò
s5It^sok apache (western)yellowłitsogşịtḥsok
v3eqga%yam tamilonionவெங்காயம்ṿeqgāyam
tsru georgianfalseცრუtsru
dE0 frenchdeerdaimdẹ̰
di5mmUt amhariccatድመትdi̖mmụt
aja yorubawifeayaaja
ya33nh5wU33x5yo33u44 chinesefireworks show烟花秀yȁnḩwụ̏xẏyȍű
jaGdE0 frenchgardenjardinjaġdẹ̰
k6uyannami%k inuktitutthank youᖁᔭᓐᓇᒦᒃḳuyannamīk
v3a9lita finnishto choosevalitaṿȧlita
k%wa33q chinesebasketkḥwȁq
djgup%uri georgianpertaining to teamჯგუფურიdjgupḥuri
kt^08ubEkilEy1 xhosapolitechubekileyokṭ̬ḥubẹkilẹyo̖
i95mmArtA% finnishto understandymmärtääï̖mmạrtạ̄
ru3a33 thaigateรั้วrùȁ
mada9q5 hebrewscienceמדעmadȧq̇
andza georgianmastანძაandza
t^yA33n chinesedaytḥyạ̏n
tx5UUy vietnameseplaychơitxẏụụy
mi%5dA finnishto sellmyydämī̖dạ
tsik693vi georgiansquirrelციყვიtsiḳ̖vi
p%eqgywin koreanpenguin펭귄pḥeqgywin
deIt englishdatedatedeịt
a4lu4m130ga4dji3 yorubascissorsàlùmọ́gàjíálúmò̰̖gádjì
fay thaifireไฟfay
s44awt arabicvoiceصوتs̬awt
ts5'o3k'a4' apache (western)shaft of arrowtlʼókʼaʼtş'òk'á'
ndEg06E swahilibirdndegendẹɠẹ
i3i4sifu3u3u4b06a zulusecretísifûbaìísifùùúɓa
i4ta40 yorubastoryìtànítá̰
ba4ta4 yorubashoebàtàbátá
tx4Ex5tx5 polishhellocześćtẋẹxẏtxẏ
kip99Om koreanhappiness기쁨kip̌ọm
si%r5%i% hindiladderसीढ़ीsīṛḥī
uuC icelandicmindúðuuç
faOnde9Ixn englishfoundationfoundationfaọndėịxn
'ani9 hebrewegoאני'anï
kh5o40' navajofirekḩó̰'
Up%sUr hindiofficerअफसरụpḥsụr
na33a33 tibetannoseསྣnȁȁ
bah5a9G hebrewto choose/to opt/to selectבחרbaḩȧġ
appanna9re italianto obscureappannàreappannȧre
b10 frenchgoodbonbo̰̖
'd06U4U44w vietnameseheadđầu'ɗụ́ụ̋w
pUn3Ima9t5 russianto comprehendпониматьpụnẏịmȧtẏ
l^0i%v welshsaw (tool)llifl̥īv
sinyo92Iti englishsenioritysenioritysinyȯu̖ịti
pa33a44nkO33qt4x4wo33 chinesedesk办公桌pȁa̋nkọ̏qṭẋwȍ
naCC66a%ra arabiceyeglassesنظارةnaçç̂āra
k93a3sa%3 hausasoilƙasāk̖àsà̄
k93d081nda xhosaunderstandqondak̖ḍ̬o̖nda
ntEE3n apache (western)manndeeńntẹẹ̀n
ta0 frenchtimetempsta̰
h5ala nuxalkfernxalaḩala
faGin frenchflourfarinefaġin
laa33n chinesemistlaȁn
we33i33 chinesepowerwȅȉ
zE3E33q5 vietnameselumpydẽzẹ̀ẹ̏q̇
y%9a5n norwegian (bokmal)kind/specieskjønnyh̬a̖n
ettxE9sso italianexcesseccessoettxẹ̇sso
iqt08iniba xhosaostrichincinibaiqṭ̬iniba
n3i33i33qtx5e tibetancompassionསྙིང་རྗེnẏȉȉqtxẏe
'b06a4a44 vietnamesegrandmother'ɓáa̋
dja3rra4ba%3a4wa%3 hausatest/examjar̃r̃àbâwādjàrrábà̄áwà̄
q5ana9n hebrewa cloudענןq̇anȧn
kwa4a44a3q chineseroughkwáa̋àq
p%o44o44o3nla3a33ma%3a33y thaifruitผลไม้pḥőőònlàȁmà̄ȁy
ca%k icelandicroofþakcāk
Ebi3 yorubafamilyẹbíẹbì
p%E%33E33kE%33E44 tibetancolloquial languageཕལ་སྐདpḥẹ̏̄ẹ̏kẹ̏̄ẹ̋
x4ii33tx5yA33n chinesemoment时间ẋiȉtxẏyạ̏n
putta%n6d4u tamilnew yearபுத்தாண்டுputtāṇḍu
isiphiig06a zulucape (garment)isíphikaisiphiiɠa
t4o%kri% hindibasketटोकरीṭōkrī
u%mayuk6 inuktitutanimalᐆᒪᔪᖅūmayuḳ
Ol6Otx4x4a9t5 russianto improveулучша́тьọlĝọtẋẋȧtẏ
saku inuktituthead of harpoonᓴᑯsaku
l^0e%ti%gar welshhospitablelletygarl̥ētīgar
hhis44a%n arabichorseحصانhhis̬ān
pGi frenchprizeprixpġi
su4u44k9 thaihappyสุขsúűk̰
ndIk93a0' navajocottonndịk̖a̰'
k%a33a33qpa33a33 tibetanhouseཁང་པkḥȁȁqpȁȁ
vj51n3tx5 polishto take/grabwziąćvjẏo̖nẏtxẏ
q5inab arabicgrapeعنبq̇inab
isig^0l^08ina xhosapermanentisigxinaisigh̬ḷ̬ḥina
tx0514x navajobugtx̖ó̖x
p%I%txI apache (western)(bird) swallowpiishipḥị̄txị
k1%33144nhi44i44i3n thaistoneก้อนหินkȍ̖̄ő̖nhi̋i̋ìn
xdEba georgianto happenხდებაxdẹba
le5fUl germanspoonlöffelle̖fụl
k6iktuGiak6 inuktitutmosquitoᕿᒃᑐᕆᐊᖅḳiktuġiaḳ
txiki9wits5 nahuatlbasketchiquihuitltxikïwitş
kv3InU norwegian (bokmal)a womankvinnekṿịnụ
t05Utt05a amharicto drinkጠጣt̖ụtt̖a
tx05Eri georgianceilingჭერიtx̖ẹri
q5aqrab arabicscorpionعقربq̇aqrab
tyA33A44nx5yA33A44nka4a44a3n chinesetelephone pole电线杆tyạ̏ạ̋nxẏyạ̏ạ̋nkáa̋àn
Ent1m1l19gya hebrewentomologyאנטומולוגיהẹnto̖mo̖lȯ̖gya
qd08anawa xhosashipnqanawaqḍ̬anawa
hak93e3I3 navajoone's kinhak̖èị̀
tyA33A44nyi4i44i3qmii33qx5i33q chinesemovie star电影明星tyạ̏ạ̋nyíi̋ìqmiȉqxẏȉq
k%3i33i33 tibetandogཁྱིkẏḥȉȉ
k%Il1%na% hinditoyखिलौनाkḥịlō̖nā
mU33U44q chinesedreammụ̏ụ̋q
tuU44y vietnameseagetuổituụ̋y
b1n thaiballบอลbo̖n
mut4tx5ev3v3andi tamilroseமுட்செவ்வந்திmuṭtxẏeṿṿandi
we33i44x4U33qt4x4i4i44i3 chinesetoilet paper卫生纸wȅi̋ẋụ̏qṭẋíi̋ì
tx^5a3a33y thaito useใช้txẏḥàȁy
tx5E4E44w vietnameseoarchèotxẏẹ́ẹ̋w
d5ImUnstr3i9rUvUt5 russianto demonstrateдемонстрироватьdẏịmụnstrẏïrụvụtẏ
'a%a3w vietnameset-shirtáo'āàw
k99um koreandreamk̭um
xvili georgianchildშვილიxvili
tE'ka0be4da0 burmesestudy of logicတက္ကဗေဒtẹ'ka̰béda̰
Is5 navajopine needleịş
UrpUn6 hindiofferingअर्पणụrpụṇ
h5mali georgianswordხმალიḩmali
Uqgu%t4^a% hindithumbअंगूठाụqgūṭḥā
lo44o tibetanyearལོlőo
elo9a hebrewA god.אלוהelȯa
Entsikl1pE9dya hebrewencyclopediaאנציקלופדיהẹntsiklo̖pẹ̇dya
pololei hawaiiancorrectpololeipololei
'aat^i3i33t0 thaisunพระอาทิตย์'aatḥìȉt̰
isikd^08am1 xhosafruitisiqhamoisikḍ̬ḥamo̖
kO33qtswo33o44 chinesework/job工作kọ̏qtswȍő
ta44a tibetansign/signalབརྡta̋a
j5dj5bw1 polishblade (botany)źdźbłojẏdjẏbwo̖
upiGnk6a%k6 inuktitutspring (season)ᐅᐱᕐᓐᖄᖅupiġnḳāḳ
yi44itsi33i44 tibetansoapཡི་ཙིyi̋itsȉi̋
to3kho0'I3 navajopetroleumtòkho̰'ị̀
zas apache (western)snowzaszas
j4E9n3xyInU russianwomanже́нщинаȷ̈ẹ̇nẏxyịnụ
i5hdessA finnishtogetheryhdessäi̖hdessạ
bat0ta japanesegrasshopperばったbat̰ta
oye9v hebrewenemyאויבoyėv
lo3o33 vietnameselosslỗlòȍ
'ul3l3aqgaI tamilpalm (hand)உள்ளங்கை'uḷḷaqgaị
tx5E4E44 vietnameseteachètxẏẹ́ẹ̋
cveiiyItl icelandicmopþvegillcveiiyịtl
e%95i5Ca%iUI icelandicweatlhauðæfiē̖̇i̖çāiụị
tutIs5h5Is5I apache (western)coffeetudiłhiłitutịşḩịşị
pyI4qn3a4cI4qs%u0 burmesescholarshipပညာသင်ဆုpyị́qnẏácị́qsḥṵ
pei%Ca icelandicto askbeiðapeīça
k93t08ak93t08ilE xhosaplain/clearcacilek̖ṭ̬ak̖ṭ̬ilẹ
almi9kki nahuatlsomething immortalahmicquialmïkki
tsuu33tx^5you33yuA33n chinesesoccer player足球员tsuȕtxẏḥyoȕyuạ̏n
1GdG frenchorder (arrangement)ordreo̖ġdġ
me4e44i3tx5ya4a44a3x4i33 chinesemanicurist美甲师mée̋ìtxẏyáa̋àẋȉ
man3dj5al3 tamilyellowமஞ்சள்manẏdjẏaḷ
s5Et'e%x apache (western)charcoalłetʼeeshşẹt'ēx
h5xirad georgianoftenხშირადḩxirad
E%CU danishto eatædeẹ̄çụ
fuu33t4x4wa33qx4O33O44tx5i33i44 chinesefashion design服装设计fuȕṭẋwȁqẋọ̏ọ̋txẏȉi̋
sa3 burmeseto eatစားsà
pli4a44n thaito changeเปลี่ยนplía̋n
mtxu9zi swahilisaucemchuzimtxu̇zi
aGts93Ers georgianto listაღწერსaġts̀ẹrs
'b06a%3a33y vietnameseshorebãi'ɓà̄ȁy
kowa0h5 apache (western)homegowąhkowa̰ḩ
nE%33E33tx5i%5 tibetaninformationགནས་ཚུལnẹ̏̄ẹ̏txẏī̖
tGi5k frenchtechniquetructġi̖k
hE0g55a4 yorubato be beautifulhẹngwàhẹ̰gẇá
tIGC icelandicvirtuedyggðtịġç
tx5113 vietnamesedogchótxẏo̖ò̖
to44oqt4x4e tibetandemon/ghostགདོན་འདྲེtőoqṭẋe
x4O33O44h5we33i44 chinesecommunity/society社会ẋọ̏ọ̋ḩwȅi̋
gb1gbE3 yorubato receive an injurygbọgbẹ́gbo̖gbẹ̀
E4bi3 yorubagiving childbirthẹ̀bíẹ́bì
'b06i5U3m vietnamesebuterflybướm'ɓi̖ụ̀m
ts%E%3 apache (western)rocktséétsḥẹ̀̄
t66aq5a%m arabicfoodطعامt̬aq̇ām
k%i3i33t0 thaithinkคิดkḥìȉt̰
EtG frenchto beêtreẹtġ
'ovda9n hebrewruin/destructionאובדן'ovdȧn
gam1ak%vEk693nEbs georgianto publishგამოაქვეყნებსgamo̖akḥvẹḳ̖nẹbs
p%ai33 chineseraftpḥaȉ
pwo33lii33tx^5yau33 chineseglass bridge玻璃桥pwȍliȉtxẏḥyaȕ
qt^08ayisEla xhosatrapngcayiselaqṭ̬ḥayisẹla
nant'a3n apache (western)chief/boss/kingnantʼánnant'àn
ka9uppa finnishcommerce/tradekauppakȧuppa
h5Itla%0h5I3 apache (western)beveragehidląąhíḩịtlā̰ḩị̀
tal3l3aI tamilmotherதள்ளைtaḷḷaị
sO33a44 thaishirtเสื้อsọ̏a̋
k%r3iU scottish gaelicheartcridhekḥrẏiụ
la0 burmesemoonla̰
natIk'a0 apache (western)clothnadikʼąnatịk'a̰
k93at05a georgiancatკატაk̖at̖a
'ok%a%0x4I3 apache (western)prayerʼokąąhí'okḥā̰ẋị̀
emuna9 hebrewfaithאמונהemunȧ
iqd^08ayi xhosajaringqayiiqḍ̬ḥayi
k93t08ula xhosasingculak̖ṭ̬ula
bigI9n englishbeginbeginbigïn
pya4q burmeseto flyပျံpyáq
v3at4t4am tamilcircle/haloவட்டம்ṿaṭṭam
a%dj hinditodayआजādj
qge swahiliscorpionngeqge
EyEle3 yorubapidgeonẹyẹléẹyẹlè
la3zza%4 hausagood flavorlazzā̀làzzá̄
kEsty10 frenchquestionquestionkẹstyo̰̖
pa5G frenchfearpeurpa̖ġ
tsudz1j5E9myEts polishforeignercudzoziemiectsudzo̖jẏẹ̇myẹts
IyIkE3 apache (western)seediyigéʼịyịkẹ̀
k93l08akEka xhosabusyxakekak̖ḷ̬akẹka
fruui5c welshfruitffrwythfruui̖c
pIGC icelandicsettlementbyggðpịġç
tx^5e33e33ma33a33le33e44p9 tibetanbutterflyཕྱེ་མ་ལེབtxẏḥȅȅmȁȁlȅe̋p̃
k%waa33qfU33qpa33u44yu4u44u3 chinesestormy狂风暴雨kḥwaȁqfụ̏qpȁűyúűù
tx5ya33u chinesereligiontxẏyȁu
cvE9rmauul icelandicdiameterþvermálcvẹ̇rmauul
kri5lyo russianwingкрыло́kri̖lyo
fim vietnamesefilmphimfim
ma3sa3lla%3txi%3 hausamosquemasallācīmàsàllà̄txì̄
q5ad66ala arabicmuscleعضلةq̇ad̬ala
la5bU danishrunløbela̖bụ
k%a33i44 chineseto desirekḥȁi̋
j4uwtx5 polishyellowżółćȷ̈uwtxẏ
gt08ina xhosakeep/savegcinagṭ̬ina
ql08iba xhosadressnxibaqḷ̬iba
m1sah5lE1ba georgianpopulationმოსახლეობაmo̖saḩlẹo̖ba
Guj frenchredrougeġuj
nuk6k6aGit inuktitutto stopᓄᖅᑲᕆᑦnuḳḳaġit
sUmUrpUn6 hindidedicationसमर्पणsụmụrpụṇ
x5i440i0i40 tibetanimageབཞིནxẏḭ̋ḭḭ́
kt^08itha xhosaspendchithakṭ̬ḥitha
trOm welshheavytrwmtrọm
txrdil1Et^i georgiannorthჩრდილოეთიtxrdilo̖ẹtḥi
Gari%b arabicstrangerغريبġarīb
pi4i44i3tx5i33i44pU4U44U3n chinesenotebook笔记本píi̋ìtxẏȉi̋pụ́ụ̋ụ̀n
e95i5Cna icelandicluckauðnaė̖i̖çna
f3ar4 irish (munster)man (male)fearfẏarĝ
bUse%95k norwegian (bokmal)a visitbesøkbụsē̖̇k
y%9Emi% norwegian (bokmal)chemistrykjemiyh̬ẹmī
fyACi5r icelandicfeatherfjöðurfyạçi̖r
t^a%442 tibetansilkདརtḥa̋̄u̖
a%ts5a%kats5 nahuatlperson made of waterātlācatlātşākatş
garra spanishclawgarragarra
Ob5Ij4da9t5 russianto persuadeубеждатьọbẏịȷ̈dȧtẏ
fU4U44U3nx4wU33tx5ya33a44q chinesepainter粉刷匠fụ́ụ̋ụ̀nẋwụ̏txẏyȁa̋q
nastE9mpstf1 polishprecedencenastępstwonastẹ̇mpstfo̖
xEmt^h5vEva georgianaccident/chanceშემთხვევაxẹmtḥḩvẹva
abi4yE3 yorubabirdabìyẹ́abíyẹ̀
tx^I4tI3 navajocartxḥị́tị̀
fOl frenchcrowdfoulefọl
'ibe9d hebrewto waste/lose/forfeit/destroyאיבד'ibėd
saic welshsevensaithsaic
k%op99ul3s99o koreanrhino코뿔소kḥop̌uḷs̭o
px4Es polishacrossprzezpẋẹs
e5sd^0 danisheastøste̖sdh̬
znalEx5tx5 polishto findznaleźćznalẹxẏtxẏ
as5mus5 nuxalkbeadsalhmulhaşmuş
byu9tUfUl englishbeautifulbeautifulbyu̇tụfụl
stx4i5ts polishto shear/cutstrzycstẋi̖ts
sUtx hinditruthसचsụtx
k3it0te japanesestampきってkẏit̰te
klAud englishcloudcloudklạud
r%9isgl welshbark (of tree)rhisglr̊isgl
ka%na%wai hawaiiancode/lawkānāwaikānāwai
'as44far arabicyellowأصفر'as̬far
mi3 burmesefireမီးmì
tx^I%3l navajosnowstormtxḥị̀̄l
addio italiangoodbyeaddioaddio
vaa3y vietnameseskirtváyvaày
maika'i hawaiiangoodnessmaikaʻimaika'i
ak6pik inuktitutcloudberryᐊᖅᐱᒃaḳpik
s5Ipa%3'I3 apache (western)grayłibáá’íşịpà̄'ị̀
ka33u33t4x4^UU33qpU4U44U3n chinesehigh cost高成本kȁȕṭẋḥụụ̏qpụ́ụ̋ụ̀n
myI4q burmeseto seeမြင်myị́q
o30'a%3 apache (western)eveningǫ́ʼááò̰'à̄
fra%9iCI icelandicsciencesfræðifrā̇içị
dGE georgiandayდღეdġẹ
'I4Ga%4 apache (western)furighaa'ị́ġá̄
vidj5Etx5 polishto seewidziećvidjẏẹtxẏ
alu%t inuktitutspoonᐊᓘᑦalūt
iq94l08at^aq94l08at^a xhosacomplex/complicatedinkxathankxathaiq̀ḷ̬atḥaq̀ḷ̬atḥa
t^133144ykham thaispeechถ้อยคำtḥȍ̖ő̖ykham
s5aas5 welshthe otherllallşaaş
baOm germantreebaumbaọm
aga9m hebrewlake/poolאגםagȧm
gd08iba xhosafinishgqibagḍ̬iba
na'Is5ts%o3x4 apache (western)squirrelna'iłtsóhna'ịştsḥòẋ
t6n4a%0h irish (munster)to fatiguetnáithtĝnĝā̰h
tIpe3 navajosheep (animal)tịpè
dOsa9yd englishdecidedecidedọsȧyd
a0vwaye frenchto sendenvoyera̰vwaye
x4a%n6ma%sIk hindisix monthlyषाण्मासिकẋāṇmāsịk
1ku40ri0 yorubamaleọkùnrino̖kṵ́rḭ
makuahine hawaiianmothermakuahinemakuahine
la3a33n thaimillionล้านlàȁn
tx^5a44amtse33e44 tibetancompassionབྱམས་བརྩེtxẏḥa̋amtsȅe̋
kGeno frenchslotcréneaukġeno
k%ra%0v scottish gaelicbonecnàmhkḥrā̰v
ya33n chinesecorrectyȁn
ga5l frenchface (of animal)gueulega̖l
ti%445i5i45 tibetandemonབདུདti̖̋̄i̖í̖
1l13ru0 yorubagodọlọ́runo̖lò̖rṵ
aCfErC icelandicmethodaðferðaçfẹrç
otto japanesewhoopsおっとotto
mut4t4aI tamileggsமுட்டைmuṭṭaị
w1Gt germanwordwortwo̖ġt
gUmtx^a% hinditowelगमछाgụmtxḥā
txIt4t4^i% hindiletterचिट्ठीtxịṭṭḥī
'b06a%a44q vietnamesea boardbảng'ɓāa̋q
to%lE3 apache (western)butterlydoolétōlẹ̀
obi40ri0 yorubafemaleobìnrinobḭ́rḭ
p97h5ui hoantailʘxuiṗ̂ḩui
ma%44a tibetanbutterམརma̋̄a
tsn1bili georgiandistinguishedცნობილიtsno̖bili
y%9A%9n6U norwegian (bokmal)a nucleuskjerneyh̬ạ̄̇ṇụ
mtsirE georgiansmall/insignificantმცირეmtsirẹ
okko9rrere italianto needoccórrereokkȯrrere
kan6 tamileyeகண்kaṇ
flaIx germanfleshfleischflaịx
ka33a33 tibetanteachingབཀའkȁȁ
pal3l3atta%kku tamilvalleyபள்ளத்தாக்குpaḷḷattākku
tu%n3 tamilcolumnதூண்tūnẏ
mye4 burmeselandမြေmyé
tx5ya33 chinesehometxẏyȁ
'd06i4U44 vietnamesea pondđìa'ɗíụ̋
ba%33a44n thaihouseบ้านbȁ̄a̋n
ha'awi9na hawaiianlesson/assignmenthaʻawinaha'awïna
Isa3s5Ik%aI apache (western)bald eagleisáłigaiịsàşịkḥaị
x5yo33u33 chineseprotectionxẏyȍȕ
xIp englishshipshipxịp
ts%E3 navajorock/stonetsḥẹ̀
'uh5t66ubu%t66 arabicoctopusأخطبوط'uḩt̬ubūt̬
na44aq tibetaninteriorནངna̋aq
mAgnI9fIsInt englishmagnificentmagnificentmạgnïfịsịnt
tulI0 apache (western)raccoontulįtulị̰
abdjari georgianarmorაბჯარიabdjari
Gi95kUn germanback (body)rückenġï̖kụn
l5e%n3U irish (munster)shirtléinelẏēnẏụ
sa0dal frenchsandal footwear^sandalessa̰dal
r%9e5i5i5n icelandiclavahraunr̊e̖i̖i̖n
t05alGa georgianwaveტალღაt̖alġa
ukpik inuktitutarctic owlᐅᒃᐱᒃukpik
xli5sUl germankeIschlüsselxli̖sụl
tOl5ak scottish gaelicleafduilleagtọlẏak
tsa4a44u3x4we33i44tsa4a44u3tx^5i4i44i3 chinesego to bed early早睡早起tsáa̋ùẋwȅi̋tsáa̋ùtxẏḥíi̋ì
tiqgal3 tamilmonthதிங்கள்tiqgaḷ
so0' navajostarso̰'
h5a't^o'a%s5 apache (western)singha’do’aałḩa'tḥo'āş
axma9 hebrewblame/faultאשמהaxmȧ
ba4nda%3 hausameat dried over firebàndābándà̄
fe33i44 chineseangerfȅi̋
sI3qza3 burmeseto thinkစဉ်းစားsị̀qzà
imak6 inuktitutwaterᐃᒪᖅimaḳ
i3i3i4du3u3ub06e zuluzebraîdúbeììídùùuɓe
te3ca4qxI4q burmesesinger/vocalistတေးသံရှင်tècáqxị́q
t05at amharicfingerጣትt̖at
tx5i33i44n chinesewatertxẏȉi̋n
mu4u44u3yi33qx4i33i44 chineseinfant room母婴室múűùyȉqẋȉi̋
dUkOm3In3t5i9rUvUt5 russianto documentдокументироватьdụkọmẏịnẏtẏïrụvụtẏ
ka33a33j4a33a33 tibetansugarཀ་རkȁȁȷ̈ȁȁ
axpa9 hebrewgarbageאשפהaxpȧ
y%9ukk norwegian (bokmal)chubbytjukkyh̬ukk
x5i44iq tibetanfieldཞིངxẏi̋iq
cye%5l icelandicraspþjölcyē̖l
s3t5ImOl5i9rUvUt5 russianto stimulateстимулироватьsẏtẏịmọlẏïrụvụtẏ
u3uhha3a3afu zuluhalfúhháfuùuhhààafu
l^0avar welshvocalllafarl̥avar
kosnIh5 apache (western)bee/honeygosnihkosnịḩ
sa33a33 tibetanearthsȁȁ
milhh arabicsaltملحmilhh
lo33o33 tibetanmind/awarenessབློlȍȍ
'ix hebrewman/adult male human being.איש'ix
hay englishhihihay
ka3OqgI4q burmeseskyကောင်းကင်kàọqgị́q
k93wni nuxalkseal (animal)kw'nik̖wni
sm3Ix4attsU russianto blendсмешатьсяsmẏịẋattsụ
ft19rEk polishtuesdaywtorekftȯ̖rẹk
Ekk icelandiceggeggẹkk
tod4n6an tamilvolunteerதொண்டன்toḍṇan
tx05iantx05vEla georgianantჭიანჭველაtx̖iantx̖vẹla
plussa icelandicblouseblússaplussa
sUj4a9t5 russianto plantсажатьsụȷ̈ȧtẏ
mU4U44U3q chineseferociousmụ́ụ̋ụ̀q
ik6aluk inuktitutfish (salmon/trout)ᐃᖃᓗᒃiḳaluk
t^13133qfa3a33 thaiskyท้องฟ้าtḥò̖ȍ̖qfàȁ
qgwe9na swahilicrocodilengwenaqgwėna
iUs4k irish (munster)fishiasciụsĝk
hemolele hawaiianperfectionhemolelehemolele
k93t08ak93t08isa xhosaexplaincacisak̖ṭ̬ak̖ṭ̬isa
d66awwa'a arabicto illuminateضوأd̬awwa'a
ya3 navajoskyyà
k3E%44Ej4U33U44p9 tibetanroyal lineageརྒྱལ་རབསkẏẹ̋̄ẹȷ̈ụ̏ụ̋p̃
tsO33q chineseschooltsọ̏q
sE90f1ni frenchsymphonysymphoniesẹ̰̇fo̖ni
me%33e44k9 thaicloudเมฆmȅ̄e̋k̰
Gei5siG frenchto succeed at somethingréussirġei̖siġ
tafawwak6a arabicto outperformتفوقtafawwaḳa
bo2d englishboardboardbou̖d
hvost russiantailхвостhvost
q5as44aba arabicto twist/wrap aroundعصبq̇as̬aba
rUssma9tr3IvUt5 russianto considerрассматриватьrụssmȧtrẏịvụtẏ
ni%ki'i hawaiianto tie/bindnīkiʻinīki'i
y%9e%le norwegian (bokmal)a cooking vesselkjeleyh̬ēle
ile3elE4 yorubabungalowiléelẹ̀ilèelẹ́
xOb^ hindifavorableशुभxọbḥ
tx^a%ti% hindichestछातीtxḥātī
k93d08ala xhosastartqalak̖ḍ̬ala
ya4a44a3ntx5i33i44qk%wa33a44q chineseglasses frames眼镜框yáa̋àntxẏȉi̋qkḥwȁa̋q
t05ena amharichealthጤናt̖ena
f3e%r4 irish (munster)grassféarfẏērĝ
sykG frenchsugarsucresykġ
ki4405i05t4x4u33u33m tibetangrapeརྒུན་འབྲུམkḭ̖̋ḭ̖ṭẋȕȕm
wI9zdUm englishwisdomwisdomwïzdụm
k6iqak6 inuktitutnoseᕿᖓᖅḳiqaḳ
cEkn icelandicservantþegncẹkn
t4x4i330i330 tibetancloudསྤྲིནṭẋḭ̏ḭ̏
perro spanishdogperroperro
bi5tx5 polishto bebyćbi̖txẏ
mUn6i% hindigemमणिmụṇī
ta33a33 tibetanmelodyརྟtȁȁ
x4o4o44u3tx5i33k%OO33 chinesephone case手机壳ẋóőùtxẏȉkḥọọ̏
k%a4a44a3n chinesepitkḥáa̋àn
la44am tibetanpathལམla̋am
tx5yA33A44nx4U33nfaa33q chinesegym健身房txẏyạ̏ạ̋nẋụ̏nfaȁq
k33i%9kats5 nahuatlsongcuīcatlkẇï̄katş
hi5nti5r icelandicdoghundurhi̖nti̖r
kyUqtx^5i koreanview경치kyụqtxẏḥi
dzr1h5a georgiancawძროხაdzro̖ḩa
t1jU danishfogtågeto̖jụ
ik93l08Exa xhosatimeixeshaik̖ḷ̬ẹxa
l5a9n4Uv6 irish (munster)childleanbhlẏȧnĝụvĝ
se33e33q tibetanlionསེངsȅȅq
t^'a%h apache (western)fathertʼaahtḥ'āh
i3i3ihhoog06o zuluchicken coupī́hhokoììihhooɠo
pets5asos5ko%9ats5 nahuatlcentipedepetlazolcōātlpetşasoşkō̇atş
bre%5 norwegian (bokmal)breadbrødbrē̖
iqd^081nd1 xhosabrainingqondoiqḍ̬ḥo̖ndo̖
p%i44i44i3w thaiskinผิวpḥi̋i̋ìw
pGi hebrewfruitפריpġi
iql^08amisEkilE xhosaurgentingxamisekileiqḷ̬ḥamisẹkilẹ
t4x4^wa33i33 chineseto kneadṭẋḥwȁȉ
sEk%tsia georgiansectionსექციაsẹkḥtsia
t^i5i445 vietnamesetrythửtḥi̖i̖̋
u9l^0pa icelandicthick winter coatúlpau̇l̥pa
k%wa33a44qtx^5yuA33nx4we4e44i3 chinesemineral water矿泉水kḥwȁa̋qtxẏḥyuạ̏nẋwée̋ì
i4ta0 yorubarelationìtaníta̰
s5o%3' navajofishşò̄'
k1j4i95statx5 polishto benefitkorzystaćko̖ȷ̈ï̖statxẏ
pa'aka9i hawaiiansaltpaʻakaipa'akȧi
1Gga9zma hebreworgasmאורגזמהo̖ġgȧzma
bOli9v englishbelievebelievebọlïv
tx5a3 burmeseto hearကြားtxẏà
zaaw vietnameseknifedaozaaw
p93ik93nik93i georgianpicnicპიკნიკიp̀ik̖nik̖i
stx4i95x4tx4atx5 polishto clean upsczyszczaćstẋï̖ẋtẋatxẏ
bu3kka%4 hausagrass hutbukkā̀bùkká̄
ak93aju georgiancashewაკაჟუak̖aju
van6t4u tamilbeetleவண்டுvaṇṭu
x4tutx5Ets polishsheath to hold toolssztuciecẋtutxẏẹts
'en hebrewnothingאין'en
ammatti finnishprofessionammattiammatti
eGi5psy10 frencheruptionéruptioneġi̖psyo̰̖
'b06a%3a33wq5 vietnamesestormbão'ɓà̄ȁwq̇
cor englishthorthorcor
sI4k apache (western)scarsigsị́k
'aha9v hebrewto loveאָהַב'ahȧv
dGwa frenchright (what's right)droitdġwa
he5i5st icelandicautumn/fallhausthe̖i̖st
Ino3t05a%3h navajodeceptionịnòt̖à̄h
amik6 inuktitutpeltᐊᒥᖅamiḳ
dzili georgiansleepძილიdzili
iql08agu xhosawarthoginxaguiqḷ̬agu
x5yaa33 chineseboatxẏyaȁ
pe33i44tx5i4i44i3qtx^5yaa33q chinesebackground wall背景墙pȅi̋txẏíi̋ìqtxẏḥyaȁq
'abahu9t hebrewfatherhood/paternityאבהות'abahu̇t
k93a4nk93a3ne%4 hausasmallƙànƙanḕk̖ánk̖àné̄
t^a4Iq burmeseto sitထိုင်tḥáịq
s44ahhra%' arabicdesertصحراءs̬ahhrā'
ka4a44ti4i44ka% thaiagreementกติกาkáa̋tíi̋kā
qt08iphisa xhosado lessnciphisaqṭ̬iphisa
ka%kE3 apache (western)crowgaagékākẹ̀
d06i3go%4 hausaa dropɗigṑɗìgó̄
e'e%9kats5 nahuatlair/windehēcatle'ē̇katş
na%9wats5 nahuatlsomething having a clear and pleasant soundnāhuatlnā̇watş
t^ou33yi4i44i3qyii33 chineseprojector投影仪tḥoȕyíi̋ìqyiȉ
p%O3O33ndin thailandพื้นดินpḥọ̀ọ̏ndin
h5ma georgianvoiceხმაḩma
k6ausik6tuk6 inuktitutwetᖃᐅᓯᖅᑐᖅḳausiḳtuḳ
qgi9ri swahiliwarthogngiriqgïri
nap93iri georgianshoreნაპირიnap̀iri
tx^5I' burmeseto loveချစ်txẏḥị'
Utm3Itx5A9t45 russianto markотмечатьụtmẏịtxẏạ̇ṭẏ
l^0i5uh5 welshsnowdrift/snow dustlluwchl̥i̖uḩ
na3a33m thaiwaterน้ำnàȁm
pUthUd5i9t5 russianto fitподходитьpụthụdẏïtẏ
a%Catl icelandicnobilityaðallāçatl
a4i4bi4ki3ta4 yorubacarelessnessàìbìkítàáíbíkìtá
s5I%30' navajopetşị̰̀̄'
txi%k33a'ts5i nahuatlbarn owlchīcuahtlitxīkẇa'tşi
'aveda9 hebrewa lossאבדה'avedȧ
h5awh5 arabicpeach (fruit)خوخḩawḩ
o%se9elo%ts5 nahuatljaguarocelotlōsėelōtş
ei%mi5r icelandicsteam/vaporeimureīmi̖r
t^u3 apache (western)watertḥù
sUv5Irx4E9nstvUvUt russianto masterсовершенствоватьsụvẏịrẋẹ̇nstvụvụt
hOnt germandoghundhọnt
k%a%33a44w thairiceข้าวkḥȁ̄a̋w
pistn icelandicwonder/marvelbýsnpistn
bAnd englishbandbandbạnd
ma%33a44k9 thaia lotมากmȁ̄a̋k̰
akx4unA%r norwegian (bokmal)a shareholderaksjonærakẋunạ̄r
a5l danishbeerøla̖l
pEttI icelandiccamp bedbeddipẹttị
ya9'aG hebrewforestיַעַרyȧ'aġ
namdvili georgianrealნამდვილიnamdvili
man3dj5al3mul3l3aqgi tamilcarrotமஞ்சள்முள்ளங்கிmanẏdjẏaḷmuḷḷaqgi
k93t081k93t08a xhosacleancocak̖ṭ̬o̖k̖ṭ̬a
ulluGiak6 inuktitutstarᐅᓪᓗᕆᐊᖅulluġiaḳ
t05Ukur amharicblackጥቁርt̖ụkur
mE330E330 tibetandrug/medicineསྨནmẹ̰̏ẹ̰̏
'd06EE44 vietnameseto give birth tođẻ'ɗẹẹ̋
atm1sfEGa hebrewatmosphereאטמוספירהatmo̖sfẹġa
x4tx4En3x5tx5E polishluck/happinessszczęścieẋtẋẹnẏxẏtxẏẹ
qt08iqt08i xhosasmall/youngncinciqṭ̬iqṭ̬i
fE4 yorubato be successful/prosperousfẹ̀fẹ́
abb1rru%sU norwegian (bokmal)a perch fish trapabborruseabbo̖rrūsụ
bra5n norwegian (bokmal)a wellbrønnbra̖n
p%u%33u44t0 thaispeakพูดpḥȕ̄űt̰
pi%33233 tibetanpaintbrushཔིརpȉ̄ȕ̖
tsipo9G hebrewbirdצִפּוֹרtsipȯġ
tx^Utri% hindiumbrellaछतरीtxḥụtrī
si5G frenchsure/certainsûrsi̖ġ
amakl^08Egwazana xhosaseniorsamaxhegwazanaamakḷ̬ḥẹgwazana
sapE0 frenchfir treesapinsapẹ̰
i3isiis5a3a zuluclusterísihláìisiişàa
nitx05i georgiantalentნიჭიnitx̖i
tIs5 apache (western)blooddiłtịş
mg19mbea swahilicandidatemgombeamgȯ̖mbea
'a4kwa%4ti4 hausaboxàkwā̀tì'ákwá̄tí
k99ot0 koreanflowerk̭ot̰
p%Usk1d welshfishpysgodpḥụsko̖d
aGo9n hebrewcupboard/closet/cabinetארוןaġȯn
i3i3it^08iib06i3i zululakeī́chibíììiṭ̬ḥiiɓìi
djE40na40 yorubato be farjẹ̀nnàdjẹ̰́ná̰
nah5a9x hebrewsnakeנָחָשׁnaḩȧx
'etsba9q5 hebrew(anatomy) fingerאצבע'etsbȧq̇
dj^Un6d4a% hindiflag (banner)झंडाdjḥụṇḍā
ti95dj5En3 polishweektydzieńtï̖djẏẹnẏ
ri%ttAmAte5n finnishinsufficientriittämätönrīttạmạte̖n
l1fd danishairluftlo̖fd
r1%3133n thaihotร้อนrò̖̄ȍ̖n
riavvio italianrestartriavvioriavvio
ECya icelandicsludgeeðjaẹçya
tu%tu% hawaiiangrandparenttūtūtūtū
ne4ka3Oq burmeseto be wellနေကောင်nékàọq
zUtOma9n3IvUt5 russianto obscureзатуманиватьzụtọmȧnẏịvụtẏ
tUya3Cu4dj5i3 burmesejudge (person)တရားသူကြီးtụyàçúdjẏì
haEri georgianairჰაერიhaẹri
tx5at4t4aI tamilshirtசட்டைtxẏaṭṭaị
fkruttsE polishsoonwkrótcefkruttsẹ
kwE0 frenchwedgecoinkwẹ̰
dja%3di3 apache (western)pronghornjaadidjà̄dì
GUvUniG frenchto returnrevenirġụvụniġ
kywit00urami koreancricket귀뚜라미kywiṱurami
tx05aGi georgianchandelierჭაღიtx̖aġi
ts93k693ar1 georgiansourceწყაროts̀ḳ̖aro̖
p%i33q chinesegracefulpḥȉq
pr3Igl6Ux4a9t5 russianto inviteприглаша́тьprẏịglĝụẋȧtẏ
korreo spanishmailcorreokorreo
i3i3i4b06i3i3i4zo zulunameîbîzoììíɓììízo
tsI0na'Es5I3 apache (western)boattsinaʼeełítsị̰na'ẹşị̀
tIts%5It apache (western)shakyditłidtịtşḥịt
mE%9tx5Un germangirlmädchenmẹ̄̇txẏụn
de5 frenchtwode̖
ma2k englishmarkmarkmau̖k
ku3u33 vietnameseoldkùȕ
y%9a5t norwegian (bokmal)meatkjøttyh̬a̖t
x5yA4A44A3nx4i33i44p%ii33q chinesedisplay显示屏xẏyạ́ạ̋ạ̀nẋȉi̋pḥiȉq
byE0vUni5 frenchwelcomebienvenuebyẹ̰vụni̖
iqt^08aqa xhosaideaingcangaiqṭ̬ḥaqa
nu44uu4 tibetanwestནུབnűuú
ka33u33su33u44kO33qlu33u44 chinesehighway高速公路kȁȕsȕűkọ̏qlȕű
pakkya9no italiantackypacchianopakkyȧno
r%9af welshroperhaffr̊af
1rmi5r icelandicwormormuro̖rmi̖r
tx5a33a33k9la3a3m tibetanrailroadལྕགས་ལམtxẏȁȁk̰lààm
ye4 burmesewaterရေyé
Iztsa3n apache (western)womanizdzánịztsàn
kr4aun4 irish (munster)treecrannkrĝaunĝ
arak93i georgianfableარაკიarak̖i
y%9A%l3Ihe%t norwegian (bokmal)lovekjærlighetyh̬ạ̄ḷịhēt
tutn icelandicdown feathersdúnntutn
x4U33qh5woo33 chineselife/existence生活ẋụ̏qḩwoȍ
x5yO33q chineseelder brotherxẏyọ̏q
djanna arabicparadiseجنةdjanna
'avza9m hebrewbuckle (of a belt)אבזם'avzȧm
su%9nnitella finnishto designsuunnitellasū̇nnitella
caO' burmeseto drinkသောက်caọ'
t4x4E%44EE4 tibetanfruitའབྲསṭẋẹ̋̄ẹẹ́
i3iqt^08oosa zulumeatíngcosaìiqṭ̬ḥoosa
dUrpUn6 hindimirrorदर्पणdụrpụṇ
rAt englishratratrạt
kOntrA9st englishcontrastcontrastkọntrạ̇st
'oq thaiactองก์'oq
UtIt^i% hindiguestअतिथिụtịtḥī
akko9ntxo italiandressed upacconcioakkȯntxo
k93i95t05i5l amharicleafቅጠልk̖ï̖t̖i̖l
'b06aa3yq vietnamesevaguely defined termbánh'ɓaàyq
tE'toldjE%3t apache (western)campfiredeʼdoljéédtẹ'toldjẹ̀̄t
r5a%3b06a%3 hausadewrāɓāṛà̄ɓà̄
y%9E9nnU norwegian (bokmal)to knowkjenneyh̬ẹ̇nnụ
sl6u9x4Ut5 russianto listenслу́шатьslĝu̇ẋụtẏ
huC icelandicskinhúðhuç
so44oo4 tibetanto makeབཟོsőoó
'ah5yani9t hebrewnieceאחיינית'aḩyanït
Uk%ba%r hindinewspaperअख़बारụkḥbār
fGwa frenchcoldfroidfġwa
tx5ev3v3i tamiltimeசெவ்விtxẏeṿṿi
k99a9atx^5i koreancrow까치k̭ȧatxẏḥi
f4Il irish (munster)bloodfuilfĝịl
h5weh5 welshsixchwechḩweḩ
menv3el3l3i tamilcobaltமென்வெள்ளிmenṿeḷḷi
h5wo4o44o3t4x4^O33si33tx5i33 chinesetrain driver火车司机ḩwóőòṭẋḥọ̏sȉtxẏȉ
i%5bUn germanto practiceübenī̖bụn
msgavsi georgianalikeმსგავსიmsgavsi
hha%t^i% hindielephantहाथीhhātḥī
yau33k%O33O44qtx^5i33i44 chineseremote control遥控器yaȕkḥọ̏ọ̋qtxẏḥȉi̋
djih5vi georgiangoatჯიხვიdjiḩvi
ta%30' navajocorntà̰̄'
x5ya33a44qp%ii33ts%a33 chineseeraser橡皮擦xẏyȁa̋qpḥiȉtsḥȁ
a0pul frenchlight bulbampoulea̰pul
h5E georgiantreeხეḩẹ
pa0se frenchto thinkpenserpa̰se
yi5hi5ttx amharicthisይህችyi̖hi̖ttx
pyou%r icelandicbeaverbjórpyoūr
matt66a%t66 arabicrubberمطاطmatt̬āt̬
t^a33a33la33a33 tibetandustཐལ་བtḥȁȁlȁȁ
p%u44u tibetanson/childབུpḥűu
ka4a44u3x5ya33u44p%yA33A44n chinesefunny movie搞笑片káa̋ùxẏyȁűpḥyạ̏ạ̋n
bO2c englishbirthbirthbọu̖c
kUU33n chinesefunnykụụ̏n
pwo33lii33pe33i33 chineseglass玻璃杯pwȍliȉpȅȉ
tve%5l icelandicstay (noun)dvöltvē̖l
ka33q chineseridgekȁq
t1llarI icelandicdollardollarito̖llarị
na33a33m tibetanskyགནམnȁȁm
pe9Gah5 hebrewflowerפֶּרַחpėġaḩ
qd08abile xhosararenqabileqḍ̬abile
2e9IvOn englishravenravenu̖ėịvọn
k93t08Ela xhosapleasecelak̖ṭ̬ẹla
ma3a33le3e33t0 thaiseedเมล็ดmàȁlèȅt̰
mazraq5a arabicfarmمزرعةmazraq̇a
imik6tuk6 inuktitutto drinkᐃᒥᖅᑐᖅimiḳtuḳ
txI4txI4l apache (western)acornchíchʼiltxị́txị́l
k3ip9pO japanesetrain ticketきっぷkẏip̃pọ
a9dam hebrewmanאָדָםȧdam
gGa%s germangrassgrasgġās
fid66d66a arabicsilverفضةfid̬d̬a
kozs'a%3ke apache (western)placegozsʼa̜a̜gekozs'à̄ke
gt^h51vt^ georgianplease (formal)გთხოვთgtḥḩo̖vtḥ
h5att66a arabicluckخطḩatt̬a
kol3kaI tamiltakingகொள்கைkoḷkaị
mravalmnixvnEl1vani georgiansignificantმრავალმნიშვნელოვანიmravalmnixvnẹlo̖vani
a5Ge5 frenchhappyheureuxa̖ġe̖
la4ru%3ra%4 hausanecessitylàr̃ūr̃ā̀lárù̄rá̄
novEllo italiannewnovellonovẹllo
sik englishseekseeksik
k93l08olisa xhosaapologizexolisak̖ḷ̬olisa
qe3305e3305tx5e%335e445 tibetanrhetoric/metaphorམངོན་བརྗོདqḛ̖̏ḛ̖̏txẏȅ̖̄e̖̋
'b06iU3w vietnameseto cordially givebiếu'ɓiụ̀w
p10 frenchbridgepontpo̰̖
kurssi finnishcourse/classkurssikurssi
s99al3 koreanrices̭aḷ
no%44o24kE% tibetaninheritanceནོར་སྐལnő̄oú̖kẹ̄
tx^Ij apache (western)woodchizhtxḥịj
p1lla icelandicbun (round bread)bollapo̖lla
l13133 thaito copyล้อlò̖ȍ̖
i3i3i4t08i3i3it08i zuluearringîcíciììíṭ̬ììiṭ̬i
passa9re italianto passpassàrepassȧre
kye5e5v icelandicgiftgjöfkye̖e̖v
t^au33 chinesepotterytḥaȕ
omi0 yorubawateromiomḭ
t^ok99i koreanrabbit토끼tḥok̭i
t4x4i%445i5 tibetansnakeསྦྲུལṭẋi̖̋̄i̖
wa4lk93i3ya%3 hausalightningwàlƙiyāwálk̖ìyà̄
xadjara arabictreeشجرةxadjara
preitt icelandicwidthbreiddpreitt
a%'ka9ts5an nahuatlreed bedācatlanā'kȧtşan
tx^5e%335e445 tibetanreligionཆོསtxẏḥȅ̖̄e̖̋
fayr englishfirefirefayr
ank93Esi georgianfishing rodანკესიank̖ẹsi
x5ya4a44a3q chineseto thinkxẏyáa̋àq
ye9led hebrewchildיֶלֶדyėled
cE9hkyiqk icelandicknowledgeþekkingcẹ̇hkyiqk
kaka9wats5 nahuatlcacao/cacao beancacahuatlkakȧwatş
p%imaq koreanpimento피망pḥimaq
k%E% apache (western)shoekeekḥẹ̄
t^Eguk9 koreanthailand태국tḥẹguk̰
deI englishdaydaydeị
k93a4dda3ra%4 hausafate/destinyƙàddar̃ā̀k̖áddàrá̄
2OpE92 englishrepairrepairu̖ọpẹ̇u̖
te5k icelandicpooldökkte̖k
kA9i5ttA% finnishto usekäyttääkạ̇i̖ttạ̄
gIft englishgiftgiftgịft
i3i3inz6u zuluhouseíndluììinẓu
fspi95h3IvUt5 russianto flashвспыхиватьfspï̖hẏịvụtẏ
C66aby arabicantelopeظبيç̂aby
wehewehe hawaiianto explainwehewehewehewehe
j4e44e tibetansingleརེȷ̈e̋e
ka33u33x5ya33u44lyu33u44 chinesehigh efficiency高效率kȁȕxẏyȁűlyȕű
rot4t4i tamilbreadரொட்டிroṭṭi
k93t^08ukumisa xhosatouchchukumisak̖ṭ̬ḥukumisa
A9ksEs englishaccessaccessạ̇ksẹs
k33a4le3k33a4le3 hausakanoekwàlekwàlekẇálèkẇálè
ts593ox apache (western)plantstłʼohtş̀ox
ya%3j navajolittleyà̄j
mtaza9mo swahiliviewpointmtazamomtazȧmo
ka33u33lou33ta33a44x4a33a44 chinesehigh-rise building高楼大厦kȁȕloȕtȁa̋ẋȁa̋
behema9 hebrewbeast/animal (usually domesticated)/livestockבהמהbehemȧ
t4x4i33ta33u44 chinesetell知道ṭẋȉtȁű
ha3dda%4 hausamemorizationhaddā̀hàddá̄
pa4a44u3 chinesejewelpáa̋ù
'aha9v hebrewto loveאהב'ahȧv
b^a%r hindiburdenभारbḥār
'izme9l hebrewknife/scalpelאזמל'izmėl
r%91ss icelandichorsehrossr̊o̖ss
h5ata9h5 hebrewcutחֲתָךְḩatȧḩ
j4i440i0tx^5e330e330 tibetantreasure/valuableརིན་ཆེནȷ̈ḭ̋ḭtxẏḥḛ̏ḛ̏
hhima%r arabicdonkeyحمارhhimār
a4lu4b13sa4 yorubaonionàlùbọ́sàálúbò̖sá
nI3s5tx05I4 navajoair/breezenị̀ştx̖ị́
t14l^0a4qye3 burmeserevolutionတော်လှန်ရေtó̖l̥áqyè
si33tx5ya33t4x4^O33 chineseprivate car私家车sȉtxẏyȁṭẋḥọ̏
lO44O44a3q thaiyellowเหลืองlọ̋ọ̋àq
ni5U3k9 vietnamesewaternướcni̖ụ̀k̰
Gaza%l arabicdeerغزالġazāl
d41kt4Ur hindidoctorडॉक्टरḍo̖kṭụr
p%UU33q chinesefriendpḥụụ̏q
bmuli georgianlink (internet)ბმულიbmuli
'an vietnameseeatăn'an
p4a%p3e%9r4 irish (munster)paperpáipéarpĝāpẏē̇rĝ
'b06UU3k9 vietnamesewickbấc'ɓụụ̀k̰
kAt englishcatcatkạt
mi%nv3e%t4t4aI tamilfishingமீன்வேட்டைmīnṿēṭṭaị
ak93o%30' navajoseedak̖ò̰̄'
CIs englishthisthisçịs
k6immik inuktitutdogᕿᒻᒥᒃḳimmik
v3etA% finnishto pull/dragvetääṿetạ̄
dja%sI3la3xa3 apache (western)earingsjaasíláhádjāsị̀làxà
x4o4o44u3mUU33nyuA33n chinesegoalkeeper守门员ẋóőùmụụ̏nyuạ̏n
tx5aO' burmesestoneကျောက်txẏaọ'
s10 frenchsoundsonso̰̖
nawos5k%a%tI apache (western)warriornawołkaadinawoşkḥātị
kOO33x4i33i44h5wU33U44 chineseformat格式化kọọ̏ẋȉi̋ḩwụ̏ụ̋
yOk9kOryi japaneseslowlyゆっくりyọk̰kọryi
t1144y vietnamesegarlictỏito̖ő̖y
umqd08uma xhosaoliveumnqumaumqḍ̬uma
k%ok99iri koreanelephant코끼리kḥok̭iri
nUhUd5i9t5 russianto findнаходитьnụhụdẏïtẏ
h1144y vietnameseaskhỏiho̖ő̖y
ka%ktuk6 inuktituthungryᑳᒃᑐᖅkāktuḳ
as5nI%30' navajocenteraşnị̰̀̄'
to%n6d4u tamilto digதோண்டுtōṇḍu
v3AlittA% finnishto transmitvälittääṿạlittạ̄
ke%5i5C icelandicwimpgauðkē̖i̖ç
wa33i44ma33i44yuA33n chinesedelivery man外卖员wȁi̋mȁi̋yuạ̏n
k3haun scottish gaelicheadceannkẏhaun
u9lvi5r icelandica wolfúlfuru̇lvi̖r
tG10 frenchtrunktronctġo̰̖
iql^08olo xhosanoiseingxoloiqḷ̬ḥolo
a4rE4m10 yorubafirst born childàrẹ̀mọárẹ́mo̰̖
q5alima arabicto knowعلمq̇alima
pI9Cste5C icelandicstop (e.g. bus stop)biðstöðpïçste̖ç
k93l08olEla xhosaforgivexolelak̖ḷ̬olẹla
fspan3alE polishgreatwspanialefspanẏalẹ
tsa georgianskyცაtsa
kal5tx^5i koreancutlassfish갈치kalẏtxẏḥi
eva9 hebrewhostility/enmity/hatred.איבהevȧ
iqt^08iqa xhosathoughtingcingaiqṭ̬ḥiqa
a3x4o apache (western)thank youáhoàẋo
ma%9ts5ats5 nahuatlnetmātlatlmā̇tşatş
loO' burmeseto makeလုပ်loọ'
nah5la arabicpalm treeنخلةnaḩla
Ed^0sU danishetchætseẹdh̬sụ
p%Ul hindifruitफलpḥụl
mifta%hh arabickeyمفتاحmiftāhh
li445i445i5i45 tibetanmanure/fertilizerལུདli̖̋i̖̋i̖í̖
gra5nnt norwegian (bokmal)greengrøntgra̖nnt
sUmn3Iva9ttsU russianto doubtсомневатьсяsụmnẏịvȧttsụ
ka4a44y thaichickenไก่káa̋y
tyA33A44nna4a44u3t4x4u4u44u3tx5i33 chinesecomputer host电脑主机tyạ̏ạ̋nnáa̋ùṭẋúűùtxẏȉ
pronssi finnishbronze (metal)pronssipronssi
d^4o%l hindidrumढोलḍḥōl
ts93k693ali georgianwaterწყალიts̀ḳ̖ali
k%wa33i44 chinesedrainkḥwȁi̋
tot^s5'IjIh5I%3 apache (western)green/bluedotłʼizhihíítotḥş'ịjịḩị̀̄
nuna inuktitutlandᓄᓇnuna
zon englishzonezonezon
a0plUG frenchscaleampleura̰plụġ
h5a33u33 chinesesoundḩȁȕ
s5ij navajourineşij
p%ainEp%Ol3 koreanpineapple파인애플pḥainẹpḥọḷ
l6a%h5 irish (munster)pleasant/sweetláchlĝāḩ
i95rittA% finnishto tryyrittääï̖rittạ̄
trI9ki5r icelandicdrink/beveragedrykkurtrïki̖r
nuu3y vietnamesemountainnúinuùy
nas5ts%o%s apache (western)book/papernałtsoosnaştsḥōs
klay thaifarไกลklay
azhara9 hebrewwarningאזהרהazharȧ
a5r danishearørea̖r
px4i5ya9tx5El polishclose friendprzyjacielpẋi̖yȧtxẏẹl
h5aa33qpa33nx5i33i44nx5i33 chineseflight information航班信息ḩaȁqpȁnxẏȉi̋nxẏȉ
ta44awa33a33 tibetanmoonཟླ་བta̋awȁȁ
yo%3sn apache (western)godyóósnyò̄sn
torre spanishtowertorretorre
kUm3In3t5i9rUvUt5 russianto commentкомментироватьkụmẏịnẏtẏïrụvụtẏ
tx^5u33a44 thaitimeชั่วtxẏḥȕa̋
xax apache (western)bearshashxax
t4x4o4o44u3kyu33A33ntx5ye33 chineseelbow joint肘关节ṭẋóőùkyȕạ̏ntxẏyȅ
tapu9ah5 hebrewappleתפוחtapu̇aḩ
h5axpItI3 apache (western)quailhashbidíḩaxpịtị̀
'b06UU4n' vietnamesebusybận'ɓụụ́n'
ba5x4tU norwegian (bokmal)a brushbørsteba̖ẋtụ
paCk%a%r icelandicbathtubbaðkarpaçkḥār
i3i3it08aala3a zulusideī́caláììiṭ̬aalàa
q5unk6u%d arabicclusterعنقودq̇unḳūd
Ep931k%a georgianepochეპოქაẹp̀o̖kḥa
astGofi9zika hebrewastrophysicsאסטרופיזיקהastġofïzika
r%9U9vEC welshstrange/oddrhyfeddr̊ụ̇vẹç
tO33qx5i33 chinesecreature东西tọ̏qxẏȉ
u3u3ugl^08a zuludigging stickū́gxaùùugḷ̬ḥa
t^a3a33lee thaiseaทะเลtḥàȁlee
tI%3k93o0x navajoyeasttị̀̄k̖o̰x
cI'ci3 burmesefruitသစ်သီးcị'cì
fyA%re norwegian (bokmal)low tidefjærefyạ̄re
pyatla icelandicbellbjallapyatla
mE0' apache (western)babyméʼmẹ̰'
tx5a44a tibetanrainbowའཇའtxẏa̋a
'b06U4U44y vietnameseflockbầy'ɓụ́ụ̋y
nata30 apache (western)cornnadą́ʼnatà̰
lan3dj5am tamilbribeலஞ்சம்lanẏdjẏam
mu%ttua finnishto changemuuttuamūttua
mba9be swahiliherombabembȧbe
wei33yu33e33tx5i33n chineseliquidated damages违约金weȉyȕȅtxẏȉn
na%l'E%s5I3 apache (western)duck animalnaalʼeełínāl'ẹ̄şị̀
'ov3v3a%maI tamilallergyஒவ்வாமை'oṿṿāmaị
s5I3kai apache (western)whitełigaişị̀kai
OvUj4a9t5 russianto respectуважатьọvụȷ̈ȧtẏ
k93t08iqa xhosathinkcingak̖ṭ̬iqa
allik6 inuktitutunderneathᐊᓪᓕᖅalliḳ
ga3gga%3fa%3 hausabateleur eaglegaggāfāgàggà̄fà̄
ftx51u0wx4 polishstill (motionless)wciążftxẏo̖ṵwẋ
iq94t08ubEk1 xhosacultureinkcubekoiq̀ṭ̬ubẹko̖
kahu9na hawaiianmagician/sorcererkahunakahu̇na
t^a33a33q tibetanflatlandsཐངtḥȁȁq
ne4ya4Oq burmesesunshineနေရောင်néyáọq
na%4ye%3' navajomonster/foreign godná̄yè̄'
rUssmatr3e9t5 russianto examineрассмотре́тьrụssmatrẏėtẏ
ats593a%3h navajobottomatş̀à̄h
k10plEtma0 frenchcompletelycomplètementko̰̖plẹtma̰
pu%n6d4u tamilgarlicபூண்டுpūṇḍu
tsv5Ito9k russianflowerцвето́кtsvẏịtȯk
gwla%d welshcountry/nationgwladgwlād
a%sivak6 inuktitutspiderᐋᓯᕙᖅāsivaḳ
aivik6 inuktitutwalrusᐁᕕᖃaiviḳ
nal5tx00ya koreandate날짜nalẏtx̥ya
kwa%4d06o%3 hausafrogkwā̀ɗōkwá̄ɗò̄
tx5ye4e44e3 chinesemothertxẏyée̋è
kol3v3anaI tamilborrowingகொள்வனைkoḷṿanaị
'b06a%a4n' vietnamesefriendbạn'ɓāán'
xe%x4 hindiresidueशेषxēẋ
Gali%C66 arabicrudeغليظġalīç̂
u3u3ul08oolo zulupeaceū́xoloùùuḷ̬oolo
'b06aa3w vietnameseleopardbáo'ɓaàw
tx5ii4' vietnamesesisterchịtxẏií'
ndu9gu swahilirelativendugundu̇gu
pyA33A44nli33i44tyA33A44n chineseconvenience store便利店pyạ̏ạ̋nlȉi̋tyạ̏ạ̋n
dUmE0 frenchtomorrowdemaindụmẹ̰
hil englishhealhealhil
t6e%9s4h5n4o% irish (munster)doughnuttaoschnótĝē̇sĝḩnĝō
t^o%k hindibulkथोकtḥōk
a33ntx^5yuA33n chinesesafe/secure安全ȁntxẏḥyuạ̏n
igl08alaba xhosashoulderigxalabaigḷ̬alaba
m4a9dr4U irish (munster)dogmadramĝȧdrĝụ
qt08inanE xhosaminorncinaneqṭ̬inanẹ
b^a%x4Un6 hindispeechभाषणbḥāẋụṇ
IGa3l apache (western)bellsighálịġàl
da%w thaistarดาวdāw
s51sd welshtailllostşo̖sd
lu9okka finnishgroup/collectionluokkalu̇okka
Utxi9v englishachieveachieveụtxïv
k%v1lv icelandicvaulthvolfkḥvo̖lv
rian thaistudyเรียนrian
oppo9rre italianto opposeopporreoppȯrre
we%9yats5 nahuatlsea/oceanhuēyātlwē̇yatş
t1 danishtoeto̖
pan3tx5u tamilcottonபஞ்சுpanẏtxẏu
y%9EmpU norwegian (bokmal)a giantkjempeyh̬ẹmpụ
iglik6 inuktitutbedᐃᒡᓕᖅigliḳ
wei33 chineserockyweȉ
lii33nyu33u44tx5yA33n chineseshower room淋浴间liȉnyȕűtxẏyạ̏n
iql^08El1 xhosareportingxeloiqḷ̬ḥẹlo̖
sm3e9x4i5vUt5 russianto mixсмешиватьsmẏėẋi̖vụtẏ
bla0 frenchwhiteblancbla̰
l61h5a%n4 irish (munster)pondlochánlĝo̖ḩānĝ
14r14 yorubawordọ̀rọ̀ó̖ró̖
su44u44a3y thaibeautifulสวยsűűày
Ub^Ine%tri% hindiactressअभिनेत्रीụbḥịnētrī
x5ya33u chinesenightxẏyȁu
aI germaneggeiaị
sUr5Uk hindiroadसड़कsụṛụk
kx5Eu0wj4n3i9tx4ka polishprincessksiężniczkakxẏẹṵwȷ̈nẏïtẋka
tan6n6i%r tamilwaterதண்ணீர்taṇṇīr
isa3a3anz6a zuluhandisándlaisààanẓa
g1g1 georgiangirlგოგოgo̖go̖
tsi33i33tsi33i33 tibetanmouse/ratཙི་ཙིtsȉȉtsȉȉ
tul englishtooltooltul
fa%a4t0' vietnamesepunishphạtfāát̰'
yItIts'I0h5 apache (western)hearyidits’įhyịtịts'ị̰ḩ
asak693ws nuxalkwater (bottom)asaqw'sasaḳ̖ws
fissa9to italianfixed (position)fissatofissȧto
toh5at^'e%ta apache (western)nothingdohatʼeedatoḩatḥ'ēta
Ixk%I%nh5n apache (western)sonishkiinhnịxkḥị̄nḩn
witsilin nahuatlhummingbirdhuitzilinwitsilin
xkiq5a9 hebrewsunsetשקיעהxkiq̇ȧ
na5f frenchnineneufna̖f
p%a koreanonionpḥa
du% thaito seeดูdū
k%wa33i44ti33i44ta33nh5a33u44 chinesetracking number快递单号kḥwȁi̋tȉi̋tȁnḩȁű
ruttx05a amharicact of runningሩጫruttx̖a
minnan3dj5al tamilemailமின்னஞ்சல்minnanẏdjẏal
mE9j2 englishmeasuremeasuremẹ̇ju̖
la%44a44a3n thainiece/nephewหลานla̋̄a̋àn
j4i44ili33i33 tibetantrainརི་ལིȷ̈i̋ilȉȉ
meIk englishmakemakemeịk
ig^0t^08isa xhosaartistigcisaigh̬ṭ̬ḥisa
d08k6'o0 hoannose!qˀõḍ̬ḳ'o̰
'aa44yq vietnameseimageảnh'aa̋yq
tx05i5s amharicsmokeጭስtx̖i̖s
fo44o44o3n thairainฝนfőőòn
tr1id welshfoottroedtro̖id
at05ami georgianpeachატამიat̖ami
mnixvnEl1vani georgianimportantმნიშვნელოვანიmnixvnẹlo̖vani
hoo4p9' vietnameseboxhộphoóp̃'
p%e%p%r5a% hindilungफेफड़ाpḥēpḥṛā
'arul3 tamilgraceஅருள்'aruḷ
'b06iU44n vietnamesebeachbiển'ɓiụ̋n
wuu33x5yA33A44nwa4a44a3q chinesewi-fi无线网wuȕxẏyạ̏ạ̋nwáa̋àq
tx^5Ul5tx00yuk9 koreanazalea철쭉txẏḥụlẏtx̥yuk̰
d66ifdiq5 arabicfrogضفدعd̬ifdiq̇
m10te frenchto climbmontermo̰̖te
a0 frenchyearan
k3a3a4nwa%3 hausacatkyânwākẏàánwà̄
hI4s5wo%3j apache (western)canyonhilwozhhị́şwò̄j
papiy10 frenchbutterflypapillonpapiyo̰̖
attxa9kko italianacheacciaccoattxȧkko
sI4s navajobeltsị́s
t4x4^i33i33 tibetanten thousandཁྲིṭẋḥȉȉ
mo3sI3 navajocatmòsị̀
m3asU russianfleshмя́соmẏasụ
tx5uU4t0' vietnamesemousechuộttxẏuụ́t̰'
sl1 danishbeatslåslo̖
pux4pam tamilflowerபுஷ்பம்puẋpam
kahaone hawaiianbeach covered with sandkahaonekahaone
aGah5n1f19bya hebrewarachnophobiaארכנופוביהaġaḩno̖fȯ̖bya
flI9ppI9 icelandiccollar of a shirtflibbiflïppï
txa3tI3tlo30'II navajowren (bird)txàtị̀tlò̰'ịị
e5kn icelandica tiny particleögne̖kn
i3i3iql^08i zuludirtíngxiììiqḷ̬ḥi
'akka%l3 tamilelder sisterஅக்காள்'akkāḷ
t00a9al3gi koreanstrawberry딸기ṱȧaḷgi
n13qba4 yorubanumbernọmbanò̖qbá
nUgrUj4da9t5 russianto rewardнаграждатьnụgrụȷ̈dȧtẏ
agba3ra yorubapoweragbáraagbàra
d5e%n4 irish (munster)to dodéandẏēnĝ
'eh5a9d hebrew(Judaism) the Oneness of Godאחד'eḩȧd
zm3Iya9 russiansnakeзмея́zmẏịyȧ
wa9y2 englishwirewirewȧyu̖
la33a33 tibetansoul/spiritབླlȁȁ
h5its93lh nuxalkmetal (iron)xits'lhḩits̀lh
me%t4t4imaI tamilleadershipமேட்டிமைmēṭṭimaị
ko9yo%ts5 nahuatlcoyotecoyōtlkȯyōtş
k693ba georgianjawყბაḳ̖ba
mi5rtx05a amharicchoice/optionምርጫmi̖rtx̖a
p%o33o33lo33o33 tibetanballཔོ་ལོpḥȍȍlȍȍ
to3o33' thaitableโต๊ะtòȍ'
pul3l3i tamildot/pointபுள்ளிpuḷḷi
abo3a4ru40yi3 yorubasunflowerabóòrùnyíabòárṵ́yì
q94d08oq94d08oza xhosaknocknkqonkqozaq̀ḍ̬oq̀ḍ̬oza
sit englishseatseatsit
hu4rri3yya%4 hausafreedom/libertyhùr̃r̃iyyā̀húrrìyyá̄
i9n3Ult6o%r3 irish (munster)engineerinnealtóirïnẏụltĝōrẏ
ts93its93ila georgianchickenწიწილაts̀its̀ila
t^a3ts5'IId navajoalgaetḥàtş'ịịd
akkade9re italianto happenaccadéreakkadėre
alE3 yorubanightalẹ́alẹ̀
hos5tx'I3'I3 navajonettlehoştx'ị̀'ị̀
tI4s5hI4s5 apache (western)blackdɪ̀ɬhɪ̀ɬtị́şhị́ş
a4ko3ko4 yorubatimeàkókòákòkó
pItIt^lIt apache (western)brandbiditlidpịtịtḥlịt
ki3bi3ya%4 hausaarrowkibiyā̀kìbìyá̄
ts%o33o33 tibetanlakeམཚོtsḥȍȍ
a%ka9xits5 nahuatlpoolācaxitlākȧxitş
m10tGe frenchto showmontrermo̰̖tġe
10du30 yorubayearodúno̰̖dṵ̀
ni35i335 vietnamesefemalenữnì̖ȉ̖
pUrIb^a%x4a% hindidefinitionपरिभाषाpụrịbḥāẋā
tx^5ya33q chineseaxetxẏḥyȁq
i3iqt08aazo zuluexplanationíncazoìiqṭ̬aazo
to%44otx5e33e33 tibetandiamondརྡོ་རྗེtő̄otxẏȅȅ
iGnik6 inuktitutsonᐃᕐᓂᖅiġniḳ
tx'ah navajoheadweartx'ah
weIt englishwaitwaitweịt
sO4a44 thaimatเสื่อsọ́a̋
x4U33qmi33i44q chinesebreath生命ẋụ̏qmȉi̋q
a0fa0 frenchinfantenfanta̰fa̰
ba%g^ hinditigerबाघbāgḥ
tIrUC icelandicboldnessdirfðtịrụç
tx^5eri koreancherry체리txẏḥeri
gbE4du yorubalarge drumgbẹ̀dugbẹ́du
kInt germanchildkindkịnt
aluik6k6anak6 inuktitutavalancheᐊᓗᐃᖅᑲᓇᖅaluiḳḳanaḳ
ama3 navajomotheramà
bitu9ah5 hebrewinsuranceביטוחbitu̇aḩ
h5ardji georgianexpenseხარჯიḩardji
t4x4^u33u44li4i44i3wU33U44nt^ii33 chinesesolving issues处理问题ṭẋḥȕűlíi̋ìwụ̏ụ̋ntḥiȉ
isig^0d^08ib1 xhosadecisionisigqiboisigh̬ḍ̬ḥibo̖
plaiya icelandicveilblæjaplaiya
iql^08ag^0l^08asi xhosawaterfallingxagxasiiqḷ̬ḥagh̬ḷ̬ḥasi
ko44o tibetandoorསྒོkőo
x4Ex5sEt polishsix hundredsześćsetẋẹxẏsẹt
h5Erh5Emali georgianspineხერხემალიḩẹrḩẹmali
pan6d4abada%rttam tamilgoodsபண்டபதார்த்தம்paṇḍabadārttam
u3ub06umto3o3o4ti zulusweetnessúbumtôtiùuɓumtòòóti
hwii44 vietnamesecanclehuỷhwii̋
zi35i335 vietnamesekeepgiữzì̖ȉ̖
bEzvzglE9ndni5 polishharsh/mercilessbezwzględnybẹzvzglẹ̇ndni̖
ka33i33 chineseboundarykȁȉ
pr1tti5r icelandicspikebroddurpro̖tti̖r
k%O9l5U scottish gaelicforestcoillekḥọ̇lẏụ
para9ddjo italianneighborhoodparaggiparȧddjo
v3E%xa%k% hindiindian monthवैशाखṿẹ̄xākḥ
k%u%Ga3 apache (western)teepeekuughákḥūġà
tsi3305i3305t4x4i%335i445 tibetaneffortབརྩོན་འགྲུསtsḭ̖̏ḭ̖̏ṭẋȉ̖̄i̖̋
mi44iq tibetannameམིངmi̋iq
tx5E4 burmesestarကြယ်txẏẹ́
ru%3u33 thaiknowรู้rù̄ȕ
s5m nuxalkto standlhmşm
tx^5i33i33 tibetanoutside/exteriorཕྱིtxẏḥȉȉ
ba%0s navajohoopbā̰s
mi33i44q chineselifemȉi̋q
'ila%hiyy arabicdivineإلهي'ilāhiyy
ts93ut^i georgianminuteწუთიts̀utḥi
pUyer'ca' burmeseaudienceပရိသတ်pụyer'ca'
kiqak6 inuktituthillᑭᖓᖅkiqaḳ
palkka finnishpay/salarypalkkapalkka
ts%5a3t apache (western)oiltłádtşḥàt
kd^08a xhosaonlyqhakḍ̬ḥa
wOd englishwouldwouldwọd
djo%s5E3 apache (western)balljoołédjōşẹ̀
dj1h5i georgianstickჯოხიdjo̖ḩi
akpa3 yorubaarmapáakpà
sU33n chineseforestsụ̏n
tu%ga%k6 inuktitutivory tuskᑑᒑᖅtūgāḳ
inuk inuktitutpersonᐃᓄᒃinuk
u3u3ug06udo3o3o4b06a zulufishingúkudôbaùùuɠudòòóɓa
iq94t08asa xhosatasteinkcasaiq̀ṭ̬asa
gommo9zo italiangummygommosogommȯzo
zGva georgianseaზღვაzġva
ma4a44y thainewใหม่máa̋y
waa33ntx^5yuA33n chinesecompletely/fully完全waȁntxẏḥyuạ̏n
iglu inuktituthouseᐃᒡᓗiglu
ah5du9t hebrewunityאחדותaḩdu̇t
ke3305e3305t4x4^o33o44k9 tibetanrare jewel/godདཀོན་མཆོགkḛ̖̏ḛ̖̏ṭẋḥȍők̰
t^omat^o koreantomato토마토tḥomatḥo
na4'tx^a4kI4 apache (western)grasshoppernaʼchaginá'txḥákị́
x5ii33q chineseshapexẏiȉq
min3dj5u tamilto exceedமிஞ்சுminẏdjẏu
ka33u33kU33nx5yee33 chinesehigh heel高跟鞋kȁȕkụ̏nxẏyeȅ
ha'ts5i nahuatlfathertahtliha'tşi
'amad hebrewto evaluate/to estimateאמד'amad
mfu9k1 swahilibag/pursemfukomfu̇ko̖
sUfI9stUkeIdId englishsophisticatedsophisticatedsụfïstụkeịdịd
tlo0'ixts%5oh5E3 apache (western)frogdlǫʼishtłohétlo̰'ixtşḥoḩẹ̀
kwi3i33 vietnamesefundquỹkwìȉ
t66abba%h5 arabicchefطباخt̬abbāḩ
ci95r%9ka icelandicto dryþurrkacï̖r̊ka
l08a0e hoanmeatǁa̰eḷ̬a̰e
t66a%bak6 arabiclarge brick/tileطابقt̬ābaḳ
swe33i44h5wU33tx^5yUU33n chinesefloral skirt碎花裙swȅi̋ḩwụ̏txẏḥyụụ̏n
ci9iCiqk icelandictranslationþýðingcïiçiqk
k93o%4k93a3ri3 hausaeffortƙṑƙarik̖ó̄k̖àrì
ni3pyI4qn3a4 burmesetechnologyနည်းပညာnìpyị́qnẏá
I%0'a0'I% navajomagpieị̰̄'a̰'ị̄
sUkGE frenchsecretsecretsụkġẹ
tx5yO4O44O3q chinesefiretxẏyọ́ọ̋ọ̀q
pi4i44i3q chineseto grasppíi̋ìq
tas5aa3 apache (western)onedałaátaşaà
isaGuk6 inuktituta wingᐃᓴᕈᖅisaġuḳ
a%xi%rv3a%d hindiblessingआशीर्वादāxīrṿād
pa%0 apache (western)motherbąąpā̰
p4a%l6a%9s4 irish (munster)palacepáláspĝālĝā̇sĝ
o'I'a3n apache (western)holeoʼiʼáno'ị'àn
ukiuk6 inuktitutwinterᐅᑭᐅᖅukiuḳ
ka4a44no4o44k9 thaigoldกนกkáa̋nóők̰
a%ma9aits5 nahuatlestuaryāmāitlāmȧaitş
kra4a44ti4i44k9 thaiwater jugกระติกkráa̋tíi̋k̰
eqk93p93ts nuxalkmouseank'ptseqk̖p̀ts
k%a%44a44a3w thaiwhiteขาวkḥa̋̄a̋àw
nda9ma swahilicalfndamandȧma
ho%h5 germanhighhochhōḩ
q5a%m arabicyearعامq̇ām
ts5'e3'kona'a3I3 apache (western)moontłʼéʼgonaʼáítş'è'kona'àị̀
aGmart^i georgianascentაღმართიaġmartḥi
tyA33A44nh5wU33U44h5a33u44ma4a44a3 chinesephone number电话号码tyạ̏ạ̋nḩwụ̏ụ̋ḩȁűmáa̋à
'al3l3u tamilto gatherஅள்ளு'aḷḷu
t^e%s5 navajoreedtḥēş
ku33u33 tibetanbody/statueསྐུkȕȕ
hahu9a hawaiianfoundationkahuahahu̇a
d6a9d5i% irish (munster)daddy (childish)daidídĝȧdẏī
mbiliki9m1 swahilidwarfmbilikimombilikïmo̖
'iyarkaI tamilnatureஇயற்கை'iyarkaị
savik inuktitutnormal shaped knifeᓴᕕᒃsavik
t4x4^aa33pe33i33tyA33A44n chinesetea coaster茶杯垫ṭẋḥaȁpȅȉtyạ̏ạ̋n
kiaktisimayuk6 inuktitutsweatᑭᐊᒃᑎᓯᒪᔪᖅkiaktisimayuḳ
'a4lk93a3la4mi%3 hausapenàlƙalàmī'álk̖àlámì̄
k93a4ho%3 hausahornƙàhōk̖áhò̄
le%bU danishliplæbelēbụ
me9leh5 hebrewkingמֶלֶךmėleḩ
vE0 frenchwinevinvẹ̰
'e%445e5e45 tibetanlightའོད'e̖̋̄e̖é̖
ts93Elits93adi georgianyearწელიწადიts̀ẹlits̀adi
s44abiyy arabicboyصبيs̬abiyy
koj4U russianskinко́жаkoȷ̈ụ
Utm3In3A9t5 russianto cancelотменя́тьụtmẏịnẏạ̇tẏ
se5vn norwegian (bokmal)sleep (state)søvnse̖vn
mo44ot4x4a33a44 tibetancarམོ་ཊmőoṭẋȁa̋
lyau33 chinesegoodlyaȕ
da3imo4n hausadiamonddaimòndàimón
'ida2 tamillipஇதழ்'idau̖
'b06a%4a44n vietnamesetablebàn'ɓá̄a̋n
lamaq5a arabicto shineلمعlamaq̇a
s5U9gad welsheyellygadşụ̇gad
i3iqd08hhuumbi zuluheapíngqumbiìiqḍ̬hhuumbi
q5as44an arabicstickعصاq̇as̬an
u3ub06u3u3b06i3i zuluevilúbubíùuɓùùɓìi
pat4t4a%mbu%ttx5i tamilbutterflyபட்டாம்பூச்சிpaṭṭāmbūttxẏi
v5Ir3O9fkU russianrope (chord)верёвкаvẏịrẏọ̇fkụ
tx5U%4U44 vietnamesewaitchờtxẏụ́̄ụ̋
sa5G frenchsistersœursa̖ġ
v3aikka finnishfor examplevaikkaṿaikka
wa%' navajospinachwā'
pa'aki%ki% hawaiiandifficultpaʻakīkīpa'akīkī
Uttx^a% hindigoodअच्छाụttxḥā
k93d08inis1 xhosatruthqinisok̖ḍ̬iniso̖
tx5yA33A44nx4U33ntx5ya33ulyA33A44n chinesefitness coach健身教练txẏyạ̏ạ̋nẋụ̏ntxẏyȁulyạ̏ạ̋n
t4x4a33u44 chineseomenṭẋȁű
tsE4n%9txo3' apache (western)bouldertsénchóʼtsẹ́n̊txò'
m3Itx5ta9t5 russianto dreamмечтатьmẏịtxẏtȧtẏ
g^0d^08ibEla xhosalastgqibelagh̬ḍ̬ḥibẹla
t^UmI3qdj514 burmesefried riceထမင်း‌ကြော်tḥụmị̀qdjẏó̖
t^u44uu4 tibetantoxinདུགtḥűuú
tupa%0yu3 apache (western)riverbanktubąąyútupā̰yù
mxi9ndi swahiliwinner (one who wins)mshindimxïndi
e95rle%5G icelandicdestinyörlögė̖rlē̖ġ
ts%i33i44 tibetanword/phraseཚིགtsḥȉi̋
x5i33nli4i44i3tx5yA33A44nk%a33q chinesemental health心理健康xẏȉnlíi̋ìtxẏyạ̏ạ̋nkḥȁq
'b0613133 vietnameseto pack'ɓò̖ȍ̖
ivvit inuktitutyouᐃᕝᕕᑦivvit
ra%dj hindiruleराजrādj
s5Itx^I%3 apache (western)redłichííşịtxḥị̀̄
i3i3igd^08uub06u3u zulugrudgeī́gqubúììigḍ̬ḥuuɓùu
lye9nUv scottish gaelicchildleanabhlyėnụv
nUgrUmUj4da9t5 russianto pile upнагромождатьnụgrụmụȷ̈dȧtẏ
ba3k93i%3 hausablack/darkbaƙībàk̖ì̄
p97u0 hoanoneʘ̃ũṗ̂ṵ
p97no30o taalarge louseʘnó̰õṗ̂nò̰o
gandzi georgiantreasureგანძიgandzi
ts%o33o33wa tibetanlifeའཚོ་བtsḥȍȍwa
uk6suk6 inuktitutoil/blubberᐅᖅᓱᖅuḳsuḳ
m4a%hUr3 irish (munster)mothermáthairmĝāhụrẏ
qoo vietnamesecornngôqoo
u3u3u4gd^08o3o3o4zi zuluinspirationûgqôziùùúgḍ̬ḥòòózi
'il koreanone'il
kal3l3am tamilstealthகள்ளம்kaḷḷam
uUg5In3Uh5 irish (munster)lonelyuaigneachuụgẏịnẏụḩ
li35U33 vietnamesetoungelưỡilì̖ụ̏
alE4 yorubalandalẹ̀alẹ́
hhadi%k6a arabicgardenحديقةhhadīḳa
kUy vietnamesetreecâykụy
ti33a44 thaishortเตี้ยtȉa̋
ftx4Ex5n3E polishearlywcześnieftẋẹxẏnẏẹ
zum englishzoomzoomzum
be9Igel hebrewbagelבייגלbėịgel
mka9nda swahilibeltmkandamkȧnda
a4ya4 yorubachest (body)àyàáyá
'Uwqm vietnamesegrandfatherông'ụwqm
gbogbo yorubaall/everythinggbogbogbogbo
k%a33a44w thaito enterเข้าkḥȁa̋w
balu9t hebrewacornבלוטbalu̇t
ei%Ci5r icelandicoatheiðureīçi̖r
te44ele33e44 tibetanbliss and happinessབདེ་ལེགསte̋elȅe̋
me4e44i3 chinesemountainmée̋ì
Abno92mUl englishabnormalabnormalạbnȯu̖mụl
iqt^08aphEphE xhosaprofessionalingcaphepheiqṭ̬ḥaphẹphẹ
k6amhh arabicwheatقمحḳamhh
da5i5v3U norwegian (bokmal)to placatedøyveda̖i̖ṿụ
tx5im vietnamesebirdchimtxẏim
x5i33n chinesehappyxẏȉn
i3i3i4d^08a3a3awe zuluheroîqháweììíḍ̬ḥààawe
tx^5a44alo33o33 tibetantea leafཇ་ལོtxẏḥa̋alȍȍ
na44a44a3q thaimovieหนังna̋a̋àq
tx^5a33a33 tibetanpair/coupletxẏḥȁȁ
tx5ya33ux5yue33 chineseteach教学txẏyȁuxẏyuȅ
auyuittuk6 inuktitutpermafrostᐊᐅᔪᐃᑦᑐᖅauyuittuḳ
mpa3 apache (western)coyotembámpà
tx5ando%x4am tamilhappinessசந்தோஷம்txẏandōẋam
IzUbrUj4a9t5 russianto portrayизображатьịzụbrụȷ̈ȧtẏ
kObob amharicstarኮኮብkọbob
za4a44yq vietnameseto reserve fordànhzáa̋yq
to33o44nma%3a33y thaitreeต้นไม้tȍőnmà̄ȁy
a%moxts5i nahuatlbookamoxtliāmoxtşi
bUttxa% hindibabyबच्चाbụttxā
y%9i5sU norwegian (bokmal)to kisskysseyh̬i̖sụ
p93lanEt05a georgianplanetპლანეტაp̀lanẹt̖a
mbayuwa9yu swahiliswallow (bird species)mbayuwayumbayuwȧyu
natah5 apache (western)mescalnadahnataḩ
tA%9llA finnishheretäällätạ̄̇llạ
kyI9Cya icelandicgoddessgyðjakyïçya
kt^08aza xhosacombchazakṭ̬ḥaza
'ahhmar arabicredأحمر'ahhmar
akka9do italianakkadianaccadoakkȧdo
d06aya hausaoneɗayaɗaya
s44amG arabicglueصمغs̬amġ
yo'I%0 apache (western)seeyo’įįyo'ị̰̄
la%3a33y vietnameseinterestlãilà̄ȁy
'd06114t0' vietnamesea sproutđọt'ɗo̖ó̖t̰'
mul3l3aqgi tamilradishமுள்ளங்கிmuḷḷaqgi
n113y vietnamesespeaknóino̖ò̖y
aggak inuktituthandᐊᒡᒐᒃaggak
caq5lab arabicfoxثعلبcaq̇lab
aqunasuktuk6 inuktitutto huntᐊᖑᓇᓱᒃᑐᖅaqunasuktuḳ
txokola%ts5 nahuatlchocolatechocolātltxokolātş
di%n arabicreligionدينdīn
tx5i33qx4UU33nto4o44u3so4o44u3 chineserefreshed精神抖擞txẏȉqẋụụ̏ntóőùsóőù
blO2 englishblurblurblọu̖
sepayawits5 nahuatlsnowcepayahuitlsepayawitş
sa%3a33 vietnamesevillagesà̄ȁ
fr5o%tU norwegian (bokmal)a raftflåtefṛōtụ
tx5a33a44 tibetanironལྕགསtxẏȁa̋
brdz1la georgianbattleბრძოლაbrdzo̖la
ma0to frenchcoatmanteauma̰to
kd^08ElEkilE xhosafamiliarqhelekilekḍ̬ḥẹlẹkilẹ
UhrUn3A9t5 russianto guardохраня́тьụhrụnẏạ̇tẏ
mat66bax arabickitchenمطبخmat̬bax
'ah5d66ar arabicgreenأخضر'aḩd̬ar
s44awifa arabicto produce woolصوفs̬awifa
Gus44n arabicbranch (of a tree)غصنġus̬n
a0fibi frenchamphibiousamphibiea̰fibi
t^ai33x4i33i44tyA33A44nna4a44u3 chinesedesktop pc台式电脑tḥaȉẋȉi̋tyạ̏ạ̋nnáa̋ù
i3i3is5aas5a zulubranch (of a tree)ī́hlahlaììişaaşa
isikl^081b1 xhosatoolisixhoboisikḷ̬ḥo̖bo̖
tuvak6 inuktitutsea iceᑐᕙᖅtuvaḳ
d^Un