github 52+tontonton

Words for

Showing all 2000 words from our word list matching pattern here. Select a specific language if you would like to focus on one, or try to pronounce words from a variety of languages.

du% thaito seeดูdū
hu%lanakuahale hawaiiancitykūlanakauhalehūlanakuahale
tyA33A44nfU33qx4a33a44n chineseelectric fan电风扇tyạ̏ạ̋nfụ̏qẋȁa̋n
qgi9ri swahiliwarthogngiriqgïri
uUg5In3Uh5 irish (munster)lonelyuaigneachuụgẏịnẏụḩ
ni%ki'i hawaiianto tie/bindnīkiʻinīki'i
gam1ak%vEk693nEbs georgianto publishგამოაქვეყნებსgamo̖akḥvẹḳ̖nẹbs
'b06a4a44 vietnamesegrandmother'ɓáa̋
tsa georgianskyცაtsa
zi35i335 vietnamesekeepgiữzì̖ȉ̖
10kl frenchuncleoncleo̰̖kl
vi5di5ha9t5 russianto exhaleвыдыхатьvi̖di̖hȧtẏ
'd06i vietnamesegođi'ɗi
kahu9na hawaiianmagician/sorcererkahunakahu̇na
j4E9n3xyInU russianwomanже́нщинаȷ̈ẹ̇nẏxyịnụ
mUn6i% hindigemमणिmụṇī
naq5i%m arabicblissنعيمnaq̇īm
ya33nh5wU33x5yo33u44 chinesefireworks show烟花秀yȁnḩwụ̏xẏyȍű
pa0se frenchto thinkpenserpa̰se
ma9ahUr3 scottish gaelicmothermàthairmȧahụrẏ
i3i3i4d^08a3a3awe zuluheroîqháweììíḍ̬ḥààawe
harrasta% finnishto be interested inharrastaaharrastā
a5i5 norwegian (bokmal)an islandøya̖i̖
Ol6Otx4x4a9t5 russianto improveулучша́тьọlĝọtẋẋȧtẏ
ts93its93ila georgianchickenწიწილაts̀its̀ila
qgwe9na swahilicrocodilengwenaqgwėna
sa%3a33 vietnamesevillagesà̄ȁ
s99ogari koreanmandarin fish쏘가리s̭ogari
lamaq5a arabicto shineلمعlamaq̇a
siwakonets5 nahuatlgirlcihuaconetlsiwakonetş
t^a3a33t0sa4a44na3a33kha3a33ti4i44' thaiattitudeทัศนคติtḥàȁt̰sáa̋nàȁkhàȁtíi̋'
k6awiya arabicto be strong/powerfulقويḳawiya
Ob5Ij4da9t5 russianto persuadeубеждатьọbẏịȷ̈dȧtẏ
ukukl^08uluza xhosaepilepticukuxhuluzaukukḷ̬ḥuluza
da4k93i%3k93a%4 hausasecond (unit of time)dàƙīƙā̀dák̖ì̄k̖á̄
wala'au hawaiianto talkwalaʻauwala'au
ma% thaicomeมาmā
k%U33q chineseholekḥụ̏q
ta44awa33a33 tibetanmoonཟླ་བta̋awȁȁ
tx5o44oo4q tibetanlarge valleyལྗོངསtxẏőoóq
nitx05i georgiantalentნიჭიnitx̖i
s51sd welshtailllostşo̖sd
ix5tx5 polishto go/walkiśćixẏtxẏ
iUs4k irish (munster)fishiasciụsĝk
akka9do italianakkadianaccadoakkȧdo
u3u3us5u zulurippleū́hluùùuşu
pistn icelandicwonder/marvelbýsnpistn
a3x4o apache (western)thank youáhoàẋo
man3dj5al3mul3l3aqgi tamilcarrotமஞ்சள்முள்ளங்கிmanẏdjẏaḷmuḷḷaqgi
t4x4a44a tibetansoundསྒྲṭẋa̋a
djo%s5E3 apache (western)balljoołédjōşẹ̀
bi3xi3ya%4 hausatreebishiyā̀bìxìyá̄
a4ko3ko4 yorubatimeàkókòákòkó
ahava9 hebrewlove/affectionאהבהahavȧ
ak93aju georgiancashewაკაჟუak̖aju
abdjari georgianarmorაბჯარიabdjari
juG frenchdayjourjuġ
x4U33qmi33i44q chinesebreath生命ẋụ̏qmȉi̋q
li35U33 vietnamesetoungelưỡilì̖ụ̏
d6a9d5i% irish (munster)daddy (childish)daidídĝȧdẏī
xa%k%a% hindibranchशाखाxākḥā
ne4ya4Oq burmesesunshineနေရောင်néyáọq
ts593I3zI3 navajogoattş̀ị̀zị̀
i3i3i4b06i3i3i4zo zulunameîbîzoììíɓììízo
ftx41ray polishyesterdaywczorajftẋo̖ray
libG frenchfreelibrelibġ
x4i4i44i3yO33O44q chineseuse使用ẋíi̋ìyọ̏ọ̋q
txa3tI3tlo30'II navajowren (bird)txàtị̀tlò̰'ịị
isaGuk6 inuktituta wingᐃᓴᕈᖅisaġuḳ
Ixk%I%nh5n apache (western)sonishkiinhnịxkḥị̄nḩn
we33i33 chinesepowerwȅȉ
tutIs5h5Is5I apache (western)coffeetudiłhiłitutịşḩịşị
sl6u9x4Ut5 russianto listenслу́шатьslĝu̇ẋụtẏ
mE0' apache (western)babyméʼmẹ̰'
dOsa9yd englishdecidedecidedọsȧyd
x4U33qri33i44wu4u44u3h5we33i44 chinesebirthday party生日舞会ẋụ̏qrȉi̋wúűùḩwȅi̋
t1llarI icelandicdollardollarito̖llarị
txiki9wits5 nahuatlbasketchiquihuitltxikïwitş
pGi frenchprizeprixpġi
x5i44iq tibetanfieldཞིངxẏi̋iq
Gamura georgianbatღამურაġamura
fo44o44o3n thairainฝนfőőòn
tyee33 chineseanthilltyeȅ
tas5aa3 apache (western)onedałaátaşaà
yo'I%0 apache (western)seeyo’įįyo'ị̰̄
at05ami georgianpeachატამიat̖ami
a%ts5a%kats5 nahuatlperson made of waterātlācatlātşākatş
wa9y2 englishwirewirewȧyu̖
x5yaa33 chineseboatxẏyaȁ
behema9 hebrewbeast/animal (usually domesticated)/livestockבהמהbehemȧ
sapE0 frenchfir treesapinsapẹ̰
passa9re italianto passpassàrepassȧre
faOnde9Ixn englishfoundationfoundationfaọndėịxn
wI9zdUm englishwisdomwisdomwïzdụm
kol3kaI tamiltakingகொள்கைkoḷkaị
Gi95kUn germanback (body)rückenġï̖kụn
x5yO33q chineseelder brotherxẏyọ̏q
mEE4' vietnamesemothermẹmẹẹ́'
txa%93nts5i nahuatlhomechāntlitxà̄̇ntşi
tE%t^E%l navajomoosetẹ̄tḥẹ̄l
p%ai33 chineseraftpḥaȉ
x4i5rok3Iy russianwideширо́кийẋi̖rokẏịy
ah5du9t hebrewunityאחדותaḩdu̇t
gbE4du yorubalarge drumgbẹ̀dugbẹ́du
pr1tti5r icelandicspikebroddurpro̖tti̖r
t^a3a33lee thaiseaทะเลtḥàȁlee
s5I4ko4i%4 navajowhite (color)şị́kóí̄
pei%Ca icelandicto askbeiðapeīça
xli5sUl germankeIschlüsselxli̖sụl
azhara9 hebrewwarningאזהרהazharȧ
hi5st norwegian (bokmal)coast (shoreline)kysthi̖st
tah5a apache (western)hurrydahataḩa
f3ar4 irish (munster)man (male)fearfẏarĝ
mUy vietnamesecloudmâymụy
s99ak9 koreanbuds̭ak̰
10du30 yorubayearodúno̰̖dṵ̀
x4o4o44u3tx5i33k%OO33 chinesephone case手机壳ẋóőùtxẏȉkḥọọ̏
ts93In navajobonets̀ịn
si5Gtu frenchabove allsurtoutsi̖ġtu
kn4a%v6 irish (munster)bonecnámhknĝāvĝ
oyE%s5 apache (western)to carryoyeełoyẹ̄ş
y%9e%5lU norwegian (bokmal)to coolkjøleyh̬ē̖lụ
se5vn norwegian (bokmal)sleep (state)søvnse̖vn
pI4k apache (western)bellybigpị́k
a33a44nla4a44a3pa33 chinesehorn按喇叭ȁa̋nláa̋àpȁ
kE%33E44 tibetanlanguage/speechསྐདkẹ̏̄ẹ̋
y%9A%9n6U norwegian (bokmal)a nucleuskjerneyh̬ạ̄̇ṇụ
we33i44x4U33qmyAA33ntx^5yA33n chinesetampon卫生棉签wȅi̋ẋụ̏qmyạạ̏ntxẏḥyạ̏n
t66ifl arabicchildطفلt̬ifl
t^ou33yi4i44i3qyii33 chineseprojector投影仪tḥoȕyíi̋ìqyiȉ
kwa%a4t0' vietnamesefanquạtkwāát̰'
tx5ev3v3i tamiltimeசெவ்விtxẏeṿṿi
fruui5c welshfruitffrwythfruui̖c
dAnts englishdancedancedạnts
kozs'a%3ke apache (western)placegozsʼa̜a̜gekozs'à̄ke
'b06i5U3m vietnamesebuterflybướm'ɓi̖ụ̀m
E%CU danishto eatædeẹ̄çụ
'd06EE44 vietnameseto give birth tođẻ'ɗẹẹ̋
so44oo4 tibetanto makeབཟོsőoó
ya%4a44k9 thaito wantอยากyá̄a̋k̰
kr5a%gU norwegian (bokmal)complaintklagekṛāgụ
ndu9gu swahilirelativendugundu̇gu
k99ot0 koreanflowerk̭ot̰
cInna icelandicto thinþynnacịnna
rAt englishratratrạt
a%'ka9ts5an nahuatlreed bedācatlanā'kȧtşan
xax apache (western)bearshashxax
oppo9rre italianto opposeopporreoppȯrre
hOnt germandoghundhọnt
tG10 frenchtrunktronctġo̰̖
dj5ix5 polishtodaydziśdjẏixẏ
pU33U44n chinesedustpụ̏ụ̋n
abi4yE3 yorubabirdabìyẹ́abíyẹ̀
tsi3305i3305t4x4i%335i445 tibetaneffortབརྩོན་འགྲུསtsḭ̖̏ḭ̖̏ṭẋȉ̖̄i̖̋
j4e44e tibetansingleརེȷ̈e̋e
kru9ppa icelandicgroupgrúbbakru̇ppa
auyuittuk6 inuktitutpermafrostᐊᐅᔪᐃᑦᑐᖅauyuittuḳ
'di%5v3o%t norwegian (bokmal)very wetdyvåt'dī̖ṿōt
hip931p931t05ami georgianhippoჰიპოპოტამიhip̀o̖p̀o̖t̖ami
mi44i tibetanhuman beingམིmi̋i
omi0 yorubawateromiomḭ
'eh5a9d hebrew(Judaism) the Oneness of Godאחד'eḩȧd
pr3Igl6Ux4a9t5 russianto inviteприглаша́тьprẏịglĝụẋȧtẏ
sh5x4anyatx5 polishto botchschrzaniaćsḩẋanyatxẏ
fIrC icelandica distancefirðfịrç
'Usi0 burmeseseedအစေ့'ụsḭ
pi4i44i3tx5i33i44pU4U44U3n chinesenotebook笔记本píi̋ìtxẏȉi̋pụ́ụ̋ụ̀n
bayma%3a33y thaileafใบไม้baymà̄ȁy
vE0 frenchwinevinvẹ̰
hoo4p9' vietnameseboxhộphoóp̃'
halst05uh5i georgiantieჰალსტუხიhalst̖uḩi
me4e44i3 chinesemountainmée̋ì
Up%sUr hindiofficerअफसरụpḥsụr
nE4za' burmeseboundaryနယ်စပ်nẹ́za'
iql^08olo xhosanoiseingxoloiqḷ̬ḥolo
t^i5i445 vietnamesetrythửtḥi̖i̖̋
pItIt^lIt apache (western)brandbiditlidpịtịtḥlịt
gommo9zo italiangummygommosogommȯzo
kGeno frenchslotcréneaukġeno
yi44itsi33i44 tibetansoapཡི་ཙིyi̋itsȉi̋
ci%Ca icelandicthawþíðacīça
p97h5ui hoantailʘxuiṗ̂ḩui
tx5yO4O44O3q chinesefiretxẏyọ́ọ̋ọ̀q
sUmUrpUn6 hindidedicationसमर्पणsụmụrpụṇ
va%l3 tamilswordவாள்vāḷ
tI%30'I apache (western)fourdį́į́'itị̰̀̄'ị
praGC icelandictastebragðpraġç
ba5x4tU norwegian (bokmal)a brushbørsteba̖ẋtụ
kAt englishcatcatkạt
tra%5yGi5r icelandicghostdraugurtrā̖yġi̖r
k%waa33qfU33qpa33u44yu4u44u3 chinesestormy狂风暴雨kḥwaȁqfụ̏qpȁűyúűù
sa33a33 tibetanearthsȁȁ
t^a%442 tibetansilkདརtḥa̋̄u̖
pI9Cste5C icelandicstop (e.g. bus stop)biðstöðpïçste̖ç
akx4unA%r norwegian (bokmal)a shareholderaksjonærakẋunạ̄r
tx05iantx05vEla georgianantჭიანჭველაtx̖iantx̖vẹla
iqt^08iqa xhosathoughtingcingaiqṭ̬ḥiqa
v3E%xa%k% hindiindian monthवैशाखṿẹ̄xākḥ
pan3tx5u tamilcottonபஞ்சுpanẏtxẏu
kurssi finnishcourse/classkurssikurssi
t05ena amharichealthጤናt̖ena
k93a3sa%3 hausasoilƙasāk̖àsà̄
u3u3ugl^08a zuludigging stickū́gxaùùugḷ̬ḥa
pUrIb^a%x4a% hindidefinitionपरिभाषाpụrịbḥāẋā
'ah5yani9t hebrewnieceאחיינית'aḩyanït
tx5yA33A44nx4U33ntx5ya33ulyA33A44n chinesefitness coach健身教练txẏyạ̏ạ̋nẋụ̏ntxẏyȁulyạ̏ạ̋n
kwi3i33 vietnamesefundquỹkwìȉ
tx5Uw vietnamesebuffalotrâutxẏụw
mut4tx5ev3v3andi tamilroseமுட்செவ்வந்திmuṭtxẏeṿṿandi
'd06i4U44 vietnamesea pondđìa'ɗíụ̋
k3it0te japanesestampきってkẏit̰te
a%skats5 nahuatlantazcatlāskatş
bah5a9G hebrewto choose/to opt/to selectבחרbaḩȧġ
fissa9to italianfixed (position)fissatofissȧto
dj1h5i georgianstickჯოხიdjo̖ḩi
t4x4i%445i5 tibetansnakeསྦྲུལṭẋi̖̋̄i̖
a0plUG frenchscaleampleura̰plụġ
t14l^0a4qye3 burmeserevolutionတော်လှန်ရေtó̖l̥áqyè
'a4lk93a3la4mi%3 hausapenàlƙalàmī'álk̖àlámì̄
qt08iqt08i xhosasmall/youngncinciqṭ̬iqṭ̬i
ik6aluk inuktitutfish (salmon/trout)ᐃᖃᓗᒃiḳaluk
i9n3Ult6o%r3 irish (munster)engineerinnealtóirïnẏụltĝōrẏ
t05UrU9pp93eza amharictableጠረጴዛt̖ụrụ̇pp̀eza
'abyad66 arabicwhiteأبيض'abyad̬
pi%33233 tibetanpaintbrushཔིརpȉ̄ȕ̖
u%mayuk6 inuktitutanimalᐆᒪᔪᖅūmayuḳ
E%blU danishappleæbleẹ̄blụ
mye4 burmeselandမြေmyé
ho'ohana hawaiianto usehoʻohanaho'ohana
kakini%t inuktituttattooᑲᑭᓃᑦkakinīt
sik6inik6 inuktitutsunᓯᕿᓂᖅsiḳiniḳ
2e9IvOn englishravenravenu̖ėịvọn
aga9m hebrewlake/poolאגםagȧm
byE0vUni5 frenchwelcomebienvenuebyẹ̰vụni̖
sh5ludj5itx5 polishto tidy upschludzićsḩludjẏitxẏ
'o44oma33a33 tibetanmilkའོ་མ'őomȁȁ
ko%9ats5 nahuatlsnakecoatlkō̇atş
t051t05i georgianbranchტოტიt̖o̖t̖i
dj^Un6d4a% hindiflag (banner)झंडाdjḥụṇḍā
kO33qsi33mii33qt4x4^U33q chinesecompany name公司名称kọ̏qsȉmiȉqṭẋḥụ̏q
weIt englishwaitwaitweịt
kahaone hawaiianbeach covered with sandkahaonekahaone
igivE georgiansameიგივეigivẹ
x4O33O44pe33i44mii33qt4x4^U33q chinesedevice name设备名称ẋọ̏ọ̋pȅi̋miȉqṭẋḥụ̏q
I%0'a0'I% navajomagpieị̰̄'a̰'ị̄
1na5G frenchhonorhonneuro̖na̖ġ
tx5aO' burmesestoneကျောက်txẏaọ'
yard englishyardyardyard
p93lanEt05a georgianplanetპლანეტაp̀lanẹt̖a
ts%5a3t apache (western)oiltłádtşḥàt
l6a%v6 irish (munster)handlámhlĝāvĝ
e5sd^0 danisheastøste̖sdh̬
k93a4nk93a3ne%4 hausasmallƙànƙanḕk̖ánk̖àné̄
hI4s5wo%3j apache (western)canyonhilwozhhị́şwò̄j
n1%3133y thaia fewน้อยnò̖̄ȍ̖y
man6d4aI tamilheadமண்டைmaṇḍaị
i3i3i4l08u3u3u4g06u zulucrowdîxûkuììíḷ̬ùùúɠu
abbaya9re italianto bark (like dog)abbaiàreabbayȧre
na%l'E%s5I3 apache (western)duck animalnaalʼeełínāl'ẹ̄şị̀
s5It^sok apache (western)yellowłitsogşịtḥsok
l08a0e hoanmeatǁa̰eḷ̬a̰e
p%aa33q chinesehugepḥaȁq
k%ra%0v scottish gaelicbonecnàmhkḥrā̰v
ca%k icelandicroofþakcāk
It^'ox apache (western)nestitʼohịtḥ'ox
mtxu9zi swahilisaucemchuzimtxu̇zi
sol englishsoulsoulsol
pisan6d4am tamilstomachபிசண்டம்pisaṇḍam
'il koreanone'il
naCC66a%ra arabiceyeglassesنظارةnaçç̂āra
cE9hkyiqk icelandicknowledgeþekkingcẹ̇hkyiqk
t^a4Iq burmeseto sitထိုင်tḥáịq
abb1rru%sU norwegian (bokmal)a perch fish trapabborruseabbo̖rrūsụ
mAgnI9fIsInt englishmagnificentmagnificentmạgnïfịsịnt
k93ak93ali georgianwalnutკაკალიk̖ak̖ali
s5Itx^I%3 apache (western)redłichííşịtxḥị̀̄
mE330E330 tibetandrug/medicineསྨནmẹ̰̏ẹ̰̏
iq94t08ubEk1 xhosacultureinkcubekoiq̀ṭ̬ubẹko̖
kObob amharicstarኮኮብkọbob
ne4 burmesesunနေné
u3ub06u3u3b06i3i zuluevilúbubíùuɓùùɓìi
tuU44y vietnameseagetuổituụ̋y
p%i44i44i3w thaiskinผิวpḥi̋i̋ìw
a0 frenchyearan
xangrdzliv1ba georgiancontinuanceხანგრძლივობაxangrdzlivo̖ba
lo33o33 tibetanmind/awarenessབློlȍȍ
tx5113 vietnamesedogchótxẏo̖ò̖
sU33n chineseforestsụ̏n
l^0i%v welshsaw (tool)llifl̥īv
pat4t4a%mbu%ttx5i tamilbutterflyபட்டாம்பூச்சிpaṭṭāmbūttxẏi
Isa3s5Ik%aI apache (western)bald eagleisáłigaiịsàşịkḥaị
bla0 frenchwhiteblancbla̰
purra finnishto bitepurrapurra
kosnIh5 apache (western)bee/honeygosnihkosnịḩ
ko4o44t0 thaiinscriptionกฎkóőt̰
'd06114t0' vietnamesea sproutđọt'ɗo̖ó̖t̰'
t61r4U irish (munster)fruittoradhtĝo̖rĝụ
'b06iit0 vietnamesebit (computing)bit'ɓiit̰
ukukd^08uba xhosadrive/pushukuqhubaukukḍ̬ḥuba
t^am thaito makeทำtḥam
txI4txI4l apache (western)acornchíchʼiltxị́txị́l
tx^5eri koreancherry체리txẏḥeri
gra5nnt norwegian (bokmal)greengrøntgra̖nnt
ha'awi9na hawaiianlesson/assignmenthaʻawinaha'awïna
wa33i44ma33i44yuA33n chinesedelivery man外卖员wȁi̋mȁi̋yuạ̏n
ama3 navajomotheramà
na%4ye%3' navajomonster/foreign godná̄yè̄'
t66abba%h5 arabicchefطباخt̬abbāḩ
I'I%3'a30 navajosunsetị'ị̀̄'à̰
nUgrUmUj4da9t5 russianto pile upнагромождатьnụgrụmụȷ̈dȧtẏ
l1fd danishairluftlo̖fd
ma%kauka9u hawaiiancompetencemākaukaumākaukȧu
tx^a%ti% hindichestछातीtxḥātī
tiGiganiak6 inuktitutarctic foxᑎᕆᒐᓂᐊᖅtiġiganiaḳ
k%a4a44a3n chinesepitkḥáa̋àn
bIna%3' navajoacornbịnà̄'
marro9ne italianbrownmarronemarrȯne
bi5tx05a amharicyellowብጫbi̖tx̖a
h5a't^o'a%s5 apache (western)singha’do’aałḩa'tḥo'āş
'ila%hiyy arabicdivineإلهي'ilāhiyy
kwa4a44a3q chineseroughkwáa̋àq
k99amagywi koreancrow까마귀k̭amagywi
k93i3ssa%4 hausastoryƙissā̀k̖ìssá̄
t05ub amharicbrick/tileጡብt̖ub
ah5a9z hebrewto holdאחזaḩȧz
w1Gt germanwordwortwo̖ġt
zdy1n3tx5 polishto removezdjąćzdyo̖nẏtxẏ
atm1sfEGa hebrewatmosphereאטמוספירהatmo̖sfẹġa
arroz spanishricearrozarroz
k33a4le3k33a4le3 hausakanoekwàlekwàlekẇálèkẇálè
ti33a44 thaishortเตี้ยtȉa̋
tupa%0yu3 apache (western)riverbanktubąąyútupā̰yù
tx^5a33a44y thaiyesใช่txẏḥȁa̋y
mo44ot4x4a33a44 tibetancarམོ་ཊmőoṭẋȁa̋
1GdG frenchorder (arrangement)ordreo̖ġdġ
kd^08ElEkilE xhosafamiliarqhelekilekḍ̬ḥẹlẹkilẹ
f3ag irish (munster)lengthfeadhfẏag
Gus44n arabicbranch (of a tree)غصنġus̬n
mi5rtx05a amharicchoice/optionምርጫmi̖rtx̖a
parC icelandicedgebarðparç
kri5lyo russianwingкрыло́kri̖lyo
na%9wats5 nahuatlsomething having a clear and pleasant soundnāhuatlnā̇watş
li44i tibetanpearལིli̋i
px4i5ya9tx5El polishclose friendprzyjacielpẋi̖yȧtxẏẹl
dUrpUn6 hindimirrorदर्पणdụrpụṇ
1b1ba georgianspiderობობაo̖bo̖ba
la0 burmesemoonla̰
'akka%l3 tamilelder sisterஅக்காள்'akkāḷ
uk6ausik6 inuktitutwordᐅᖃᐅᓯᖅuḳausiḳ
li33i44tx5ya33utx^5yau33 chineseoverpass立交桥lȉi̋txẏyȁutxẏḥyaȕ
ma0to frenchcoatmanteauma̰to
kan6 tamileyeகண்kaṇ
dj^i%l hindilakeझीलdjḥīl
pi5rCi5r icelandicbirthburðurpi̖rçi̖r
r%9U9vEC welshstrange/oddrhyfeddr̊ụ̇vẹç
ntxa%3 apache (western)big/largenchaantxà̄
pyou%r icelandicbeaverbjórpyoūr
swe33i44h5wU33tx^5yUU33n chinesefloral skirt碎花裙swȅi̋ḩwụ̏txẏḥyụụ̏n
'b06a%a44q vietnamesea boardbảng'ɓāa̋q
mUsje5 frenchmistermonsieurmụsje̖
k%wa33i44 chinesedrainkḥwȁi̋
pe33i44tx5i4i44i3qtx^5yaa33q chinesebackground wall背景墙pȅi̋txẏíi̋ìqtxẏḥyaȁq
byu9tUfUl englishbeautifulbeautifulbyu̇tụfụl
qgu9mi swahilifistngumiqgu̇mi
h5tx5Etx5 polishto wantchciećḩtxẏẹtxẏ
y%9A%l3Ihe%t norwegian (bokmal)lovekjærlighetyh̬ạ̄ḷịhēt
riavvio italianrestartriavvioriavvio
'avnEt hebrewsashאבנט'avnẹt
aggak inuktituthandᐊᒡᒐᒃaggak
fE4 yorubato be successful/prosperousfẹ̀fẹ́
obi40ri0 yorubafemaleobìnrinobḭ́rḭ
to33o44nma%3a33y thaitreeต้นไม้tȍőnmà̄ȁy
iq94t08asa xhosatasteinkcasaiq̀ṭ̬asa
dE0 frenchdeerdaimdẹ̰
ni5U3k9 vietnamesewaternướcni̖ụ̀k̰
swa%4a44y vietnamesemangoxoàiswá̄a̋y
kUU33n chinesefunnykụụ̏n
t05it05vEli georgiannakedტიტველიt̖it̖vẹli
ms1p%li1 georgianworldმსოფლიოmso̖pḥlio̖
ma2k englishmarkmarkmau̖k
yo%3sn apache (western)godyóósnyò̄sn
imak6 inuktitutwaterᐃᒪᖅimaḳ
na5f frenchnineneufna̖f
dj4vi polishdoordrzwidȷ̈vi
s44abiyy arabicboyصبيs̬abiyy
'b06a%4a44n vietnamesetablebàn'ɓá̄a̋n
dGE georgiandayდღეdġẹ
tasik6 inuktitutlakeᑕᓯᖅtasiḳ
ts%a33a33 tibetansaltཚྭtsḥȁȁ
'b0613133 vietnameseto pack'ɓò̖ȍ̖
tx5yA4A44A3ntx5ii33x4i33i44p%ii33n chineseclip video剪辑视频txẏyạ́ạ̋ạ̀ntxẏiȉẋȉi̋pḥiȉn
tOl5ak scottish gaelicleafduilleagtọlẏak
zum englishzoomzoomzum
UrpUn6 hindiofferingअर्पणụrpụṇ
eva9 hebrewhostility/enmity/hatred.איבהevȧ
r%9e5i5i5n icelandiclavahraunr̊e̖i̖i̖n
ts%o33o33 tibetanlakeམཚོtsḥȍȍ
minnan3dj5al tamilemailமின்னஞ்சல்minnanẏdjẏal
pIGC icelandicsettlementbyggðpịġç
a5l danishbeerøla̖l
sh5vadash5va georgianmiscellaneaსხვადასხვაsḩvadasḩva
pai33t4x4^U33U44nx4a33n chinesewhite shirt白衬衫paȉṭẋḥụ̏ụ̋nẋȁn
mazraq5a arabicfarmمزرعةmazraq̇a
CIs englishthisthisçịs
'onpadu tamilnineஒன்பது'onpadu
pE0 frenchbreadpainpẹ̰
k10k10bG frenchcucumberconcombreko̰̖ko̰̖bġ
lan3dj5am tamilbribeலஞ்சம்lanẏdjẏam
gb1gbE3 yorubato receive an injurygbọgbẹ́gbo̖gbẹ̀
tx4i5 polishthreetrzytẋi̖
sO33a44 thaishirtเสื้อsọ̏a̋
loO' burmeseto makeလုပ်loọ'
t^au33 chinesepotterytḥaȕ
brdz1la georgianbattleბრძოლაbrdzo̖la
su%9nnitella finnishto designsuunnitellasū̇nnitella
h5OO33q chineserainbowḩọọ̏q
e95i5Cna icelandicluckauðnaė̖i̖çna
t^u33u33k9pU33U33 tibetansoupཐུག་པtḥȕȕk̰pụ̏ụ̏
tx^5I' burmeseto loveချစ်txẏḥị'
1r14 yorubarichesọrọ̀o̖ró̖
sp2iq englishspringspringspu̖iq
pi%r5%i% hindigenerationपीढ़ीpīṛḥī
kiqak6 inuktituthillᑭᖓᖅkiqaḳ
fkruttsE polishsoonwkrótcefkruttsẹ
ba3k93i%3 hausablack/darkbaƙībàk̖ì̄
flI9ppI9 icelandiccollar of a shirtflibbiflïppï
k1j4i95statx5 polishto benefitkorzystaćko̖ȷ̈ï̖statxẏ
tx^5i33i33 tibetanoutside/exteriorཕྱིtxẏḥȉȉ
zGva georgianseaზღვაzġva
mE%9tx5Un germangirlmädchenmẹ̄̇txẏụn
k%a33a33qpa33a33 tibetanhouseཁང་པkḥȁȁqpȁȁ
q94d08oq94d08oza xhosaknocknkqonkqozaq̀ḍ̬oq̀ḍ̬oza
t4x4^UU33qkO33qrUU33nx4i33i44 chinesesuccessful person成功人士ṭẋḥụụ̏qkọ̏qrụụ̏nẋȉi̋
sO4a44 thaimatเสื่อsọ́a̋
faGin frenchflourfarinefaġin
ts93Elits93adi georgianyearწელიწადიts̀ẹlits̀adi
d08ho hoanhorn!ʰoḍ̬ho
bAnd englishbandbandbạnd
nas5ts%o%s apache (western)book/papernałtsoosnaştsḥōs
mo3sI3 navajocatmòsị̀
t^133144ykham thaispeechถ้อยคำtḥȍ̖ő̖ykham
mE%tx hindimatchमैचmẹ̄tx
tx5a44a tibetanrainbowའཇའtxẏa̋a
kr4aun4 irish (munster)treecrannkrĝaunĝ
'b06aa4wkp9' vietnamesebundlebọc'ɓaáwkp̃'
ta33a44q chinesepooltȁa̋q
ma3a33le3e33t0 thaiseedเมล็ดmàȁlèȅt̰
msgavsi georgianalikeმსგავსიmsgavsi
ko9yo%ts5 nahuatlcoyotecoyōtlkȯyōtş
'is44baq5 arabicfingerإصبع'is̬baq̇
tx^5a4a44nu44a3n thaicorridorฉนวนtxẏḥáa̋nűàn
kEsty10 frenchquestionquestionkẹstyo̰̖
k93t08ula xhosasingculak̖ṭ̬ula
dE9mOnstreIt englishdemonstratedemonstratedẹ̇mọnstreịt
Ur5t^a%t hindimeaningअर्थातụṛtḥāt
gwees5d welshgrassgwelltgweeşd
sEn3a5G frenchlordseigneursẹnẏa̖ġ
t05at amharicfingerጣትt̖at
sUkGE frenchsecretsecretsụkġẹ
aivik6 inuktitutwalrusᐁᕕᖃaiviḳ
iqd^08Exo xhosarentingqeshoiqḍ̬ḥẹxo
t^e%s5 navajoreedtḥēş
t4o%kri% hindibasketटोकरीṭōkrī
w^0ilt icelandicresthvíldwh̬ilt
lii33nyu33u44tx5yA33n chineseshower room淋浴间liȉnyȕűtxẏyạ̏n
iql^08amisEkilE xhosaurgentingxamisekileiqḷ̬ḥamisẹkilẹ
sUmn3Iva9ttsU russianto doubtсомневатьсяsụmnẏịvȧttsụ
le5fUl germanspoonlöffelle̖fụl
p93ik93nik93i georgianpicnicპიკნიკიp̀ik̖nik̖i
s44awt arabicvoiceصوتs̬awt
fi5kl icelandicbirdfuglfi̖kl
b^a%x4Un6 hindispeechभाषणbḥāẋụṇ
tx5at4t4aI tamilshirtசட்டைtxẏaṭṭaị
t6e%9s4h5n4o% irish (munster)doughnuttaoschnótĝē̇sĝḩnĝō
sUj4a9t5 russianto plantсажатьsụȷ̈ȧtẏ
glaswEl^0d welshgrassglaswelltglaswẹl̥d
tye9rra spanishlandtierratyėrra
sE90f1ni frenchsymphonysymphoniesẹ̰̇fo̖ni
k93l08olEla xhosaforgivexolelak̖ḷ̬olẹla
xvili georgianchildშვილიxvili
taa33yii33tx5ye4e44e3h5wo33o44 chinesefaq答疑解惑taȁyiȉtxẏyée̋èḩwȍő
Uk%ba%r hindinewspaperअख़बारụkḥbār
l6a%h5 irish (munster)pleasant/sweetláchlĝāḩ
ntEE3n apache (western)manndeeńntẹẹ̀n
te44ewa33a33 tibetanblissབདེ་བte̋ewȁȁ
s99al3 koreanrices̭aḷ
j4i440i0tx^5e330e330 tibetantreasure/valuableརིན་ཆེནȷ̈ḭ̋ḭtxẏḥḛ̏ḛ̏
we33i44x4U33qt4x4i4i44i3 chinesetoilet paper卫生纸wȅi̋ẋụ̏qṭẋíi̋ì
sinyo92Iti englishsenioritysenioritysinyȯu̖ịti
le%bU danishliplæbelēbụ
txIt4t4^i% hindiletterचिट्ठीtxịṭṭḥī
t05i5bUb amharicability/skillጥበብt̖i̖bụb
u3u3ug06udo3o3o4b06a zulufishingúkudôbaùùuɠudòòóɓa
mfu9k1 swahilibag/pursemfukomfu̇ko̖
ma%33a44k9 thaia lotมากmȁ̄a̋k̰
q5as44an arabicstickعصاq̇as̬an
ka%ktuk6 inuktituthungryᑳᒃᑐᖅkāktuḳ
'uU3q vietnamesedrinkuống'uụ̀q
ma33a33qt4x4e%335e445 tibetancommon folkདམངས་ཁྲོདmȁȁqṭẋȅ̖̄e̖̋
swi5x4i5x4 polishto hearsłyszyszswi̖ẋi̖ẋ
ya%' apache (western)skyyaaʼyā'
mi%5dA finnishto sellmyydämī̖dạ
fa33t4x4a4a44a3n chinesedevelop发展fȁṭẋáa̋àn
qa4a44y vietnamesedayngàyqáa̋y
tx5yA4A44A3n chinesechildtxẏyạ́ạ̋ạ̀n
pEttI icelandiccamp bedbeddipẹttị
bEzvzglE9ndni5 polishharsh/mercilessbezwzględnybẹzvzglẹ̇ndni̖
GrubEli georgiancloudღრუბელიġrubẹli
x4i33i44p%ii33ntx5yA33nk%O33O44q chinesevideo surveillance视频监控ẋȉi̋pḥiȉntxẏyạ̏nkḥọ̏ọ̋q
ik693o georgianto beიყოiḳ̖o
Ebi3 yorubafamilyẹbíẹbì
isikd^08am1 xhosafruitisiqhamoisikḍ̬ḥamo̖
kiq englishkingkingkiq
m4ar4ka%9l5 irish (munster)to markmarcáilmĝarĝkā̇lẏ
tx5yA33A44n chinesemountain streamtxẏyạ̏ạ̋n
d6I9n3U irish (munster)humanduinedĝïnẏụ
fE9lo englishfellowfellowfẹ̇lo
nE%33E33tx5i%5 tibetaninformationགནས་ཚུལnẹ̏̄ẹ̏txẏī̖
tu%ga%k6 inuktitutivory tuskᑑᒑᖅtūgāḳ
sUfI9stUkeIdId englishsophisticatedsophisticatedsụfïstụkeịdịd
ka4a44ti4i44ka% thaiagreementกติกาkáa̋tíi̋kā
du%d^ hindimilkदूधdūdḥ
ra3a33k9 thailoveรักràȁk̰
yi33pU4U44U3nt4x4U33U44qtx5i33q chineseserious一本正经yȉpụ́ụ̋ụ̀nṭẋụ̏ụ̋qtxẏȉq
bu3kka%4 hausagrass hutbukkā̀bùkká̄
t^UmI3qdj514 burmesefried riceထမင်း‌ကြော်tḥụmị̀qdjẏó̖
kore9gto spanishcorrectcorrectokorėgto
iql^08El1 xhosareportingxeloiqḷ̬ḥẹlo̖
r5a%3b06a%3 hausadewrāɓāṛà̄ɓà̄
x4U4U44U3n chineseliquidẋụ́ụ̋ụ̀n
k99um koreandreamk̭um
d66ifdiq5 arabicfrogضفدعd̬ifdiq̇
y%9EmpU norwegian (bokmal)a giantkjempeyh̬ẹmpụ
j5dj5bw1 polishblade (botany)źdźbłojẏdjẏbwo̖
blUd englishbloodbloodblụd
ba4ta4 yorubashoebàtàbátá
q5as44i%r arabicjuiceعصيرq̇as̬īr
s5m nuxalkto standlhmşm
h5axpItI3 apache (western)quailhashbidíḩaxpịtị̀
mna9ra swahilitowermnaramnȧra
rUssmatr3e9t5 russianto examineрассмотре́тьrụssmatrẏėtẏ
pun6 tamilsoreபுண்puṇ
p931lusi georgianpoleპოლუსიp̀o̖lusi
Ga apache (western)foxghaġa
s5aas5 welshthe otherllallşaaş
plaiya icelandicveilblæjaplaiya
i3i3i4t08e3e3eb06o zuluplan of action or methodîcéboììíṭ̬èèeɓo
a5m danishtenderøma̖m
tx05i5s amharicsmokeጭስtx̖i̖s
tx5ya33u chinesereligiontxẏyȁu
erra9re italianto wandererràreerrȧre
natah5 apache (western)mescalnadahnataḩ
uql08ibElElwan1 xhosacommunicationunxibelelwanouqḷ̬ibẹlẹlwano̖
nu44uu4 tibetanwestནུབnűuú
tot^ori koreanacorn도토리totḥori
asak693ws nuxalkwater (bottom)asaqw'sasaḳ̖ws
ho%h5 germanhighhochhōḩ
tot^s5'IjIh5I%3 apache (western)green/bluedotłʼizhihíítotḥş'ịjịḩị̀̄
1rmi5r icelandicwormormuro̖rmi̖r
zm3Iya9 russiansnakeзмея́zmẏịyȧ
nda9ma swahilicalfndamandȧma
kaka9wats5 nahuatlcacao/cacao beancacahuatlkakȧwatş
jirap%i georgiangiraffeჟირაფიjirapḥi
tx5im vietnamesebirdchimtxẏim
tA%9llA finnishheretäällätạ̄̇llạ
p%e%p%r5a% hindilungफेफड़ाpḥēpḥṛā
ulluGiak6 inuktitutstarᐅᓪᓗᕆᐊᖅulluġiaḳ
t05Ukur amharicblackጥቁርt̖ụkur
isig^0t^08awu xhosaspiderisigcawuisigh̬ṭ̬ḥawu
a%moxts5i nahuatlbookamoxtliāmoxtşi
znalEx5tx5 polishto findznaleźćznalẹxẏtxẏ
tx^5yaa33q chinesewalltxẏḥyaȁq
ba9wliq hebrewbowling (the game)באולינגbȧwliq
stx4i95x4tx4atx5 polishto clean upsczyszczaćstẋï̖ẋtẋatxẏ
ah519t hebrewsisterאחותaḩȯ̖t
ta33nyuA33nkOO33 chinesecell单元格tȁnyuạ̏nkọọ̏
ka33a33 tibetanteachingབཀའkȁȁ
mUt4Ur hindipeaमटरmụṭụr
ku9Ga0 frenchcurrent (flow)courantku̇ġa̰
k%a4a44w thaikneeเข่าkḥáa̋w
x5i33n chinesehappyxẏȉn
tlo0'ixts%5oh5E3 apache (western)frogdlǫʼishtłohétlo̰'ixtşḥoḩẹ̀
k93t08iqa xhosathinkcingak̖ṭ̬iqa
wolf englishwolfwolfwolf
v3eqga%yam tamilonionவெங்காயம்ṿeqgāyam
avveni9re italianto occuravvenìreavvenïre
i95rittA% finnishto tryyrittääï̖rittạ̄
Utm3Itx5A9t45 russianto markотмечатьụtmẏịtxẏạ̇ṭẏ
na44aq tibetaninteriorནངna̋aq
k93l08ElEla xhosatellxelelak̖ḷ̬ẹlẹla
k6ak6kak6 inuktitutmountainᖃᖅᑲᖅḳaḳkaḳ
na3xto3I3 navajolynxnàxtòị̀
IGa3l apache (western)bellsighálịġàl
otto japanesewhoopsおっとotto
nI4s5tx^I%4s navajowolverinenị́ştxḥị́̄s
j1l1 georgianraspberryჟოლოjo̖lo̖
'evu9s hebrewmanger/feeding troughאבוס'evu̇s
tIpe3 navajosheep (animal)tịpè
ma%44a44a3 thaidogหมาma̋̄a̋à
to%44otx5e33e33 tibetandiamondརྡོ་རྗེtő̄otxẏȅȅ
aka%0zIz navajosleeve (of garment)akā̰zịz
torre spanishtowertorretorre
taktuk inuktitutfogᑕᒃᑐᒃtaktuk
tx^5you33 chinesespeartxẏḥyoȕ
k6itt66a arabiccatقطةḳitt̬a
yi5hi5ttx amharicthisይህችyi̖hi̖ttx
x4u33u44tx5u33u44x5yA33A44n chinesedata line数据线ẋȕűtxẏȕűxẏyạ̏ạ̋n
tO33qx5i33 chinesecreature东西tọ̏qxẏȉ
nant'a3n apache (western)chief/boss/kingnantʼánnant'àn
si%5 finnishfilamentsyysī̖
p%imaq koreanpimento피망pḥimaq
ta3Iqpyi4 burmesecountry/kingdomတိုင်းပြည်tàịqpyí
fspan3alE polishgreatwspanialefspanẏalẹ
akkade9re italianto happenaccadéreakkadėre
bUttxa% hindibabyबच्चाbụttxā
'b06aa3p9 vietnamesea blossombắp'ɓaàp̃
w^0e5nn icelandicangelica (plant)hvönnwh̬e̖nn
si5G frenchsure/certainsûrsi̖ġ
k99a9atx^5i koreancrow까치k̭ȧatxẏḥi
nah5la arabicpalm treeنخلةnaḩla
sE%44EE4 tibetansustenanceཟསsẹ̋̄ẹẹ́
x4O33O44h5we33i44 chinesecommunity/society社会ẋọ̏ọ̋ḩwȅi̋
g1ra georgianhillგორაgo̖ra
na3a33m thaiwaterน้ำnàȁm
vE3E33 vietnamesedrawvẽvẹ̀ẹ̏
zUtm3Iva9t5 russianto eclipseзатмеватьzụtmẏịvȧtẏ
a%wato9mats5 nahuatlacornāhuatomatlāwatȯmatş
a33ntx^5yuA33n chinesesafe/secure安全ȁntxẏḥyuạ̏n
x4ii33tx5yA33n chinesemoment时间ẋiȉtxẏyạ̏n
zE3E33q5 vietnameselumpydẽzẹ̀ẹ̏q̇
h5ardji georgianexpenseხარჯიḩardji
tGi5k frenchtechniquetructġi̖k
tx05Eri georgianceilingჭერიtx̖ẹri
sah5Elmts93ip%1 georgianstate/kingdomსახელმწიფოsaḩẹlmts̀ipḥo̖
t^u44uu4 tibetantoxinདུགtḥűuú
kal5tx^5i koreancutlassfish갈치kalẏtxẏḥi
'abahu9t hebrewfatherhood/paternityאבהות'abahu̇t
t^u3 apache (western)watertḥù
hEdz3ill5Uk9 koreannightfall해질녘hẹdzẏillẏụk̰
nU33U33mx5i33i44 tibetanweather/climateགནམ་གཤིསnụ̏ụ̏mxẏȉi̋
ka9llido italianshrewdcallidokȧllido
1Gigami hebreworigamiאוריגמיo̖ġigami
t4x4o4o44u3kyu33A33ntx5ye33 chineseelbow joint肘关节ṭẋóőùkyȕạ̏ntxẏyȅ
pa%pa%'o%lelo hawaiianconversationpāpāʻōlelopāpā'ōlelo
ka%na%wai hawaiiancode/lawkānāwaikānāwai
p4a%p3e%9r4 irish (munster)paperpáipéarpĝāpẏē̇rĝ
ka4a44y thaichickenไก่káa̋y
h5xirad georgianoftenხშირადḩxirad
EkspeGya0s frenchexperienceexpérienceẹkspeġya̰s
tx^a%' navajobeavertxḥā'
a%Catl icelandicnobilityaðallāçatl
n13qba4 yorubanumbernọmbanò̖qbá
k%a%44a44a3w thaiwhiteขาวkḥa̋̄a̋àw
qge swahiliscorpionngeqge
not englishnotenotenot
'd06aaa4' vietnamesea bulletđạn'ɗaaá'
mtaza9mo swahiliviewpointmtazamomtazȧmo
'b06a%3a33wq5 vietnamesestormbão'ɓà̄ȁwq̇
okko9rrere italianto needoccórrereokkȯrrere
ta33a33 tibetanmelodyརྟtȁȁ
tsi33i33tsi33i33 tibetanmouse/ratཙི་ཙིtsȉȉtsȉȉ
E'Ilza% apache (western)pictureeʼilzaaẹ'ịlzā
mid66rab arabicpaddleمضربmid̬rab
fyatl icelandicmountainfjallfyatl
r%9i5cr1 welshto rush/hurryrhuthror̊i̖cro̖
wuu33x5yA33A44nwa4a44a3q chinesewi-fi无线网wuȕxẏyạ̏ạ̋nwáa̋àq
x5yA4A44A3nx4i33i44p%ii33q chinesedisplay显示屏xẏyạ́ạ̋ạ̀nẋȉi̋pḥiȉq
korreo spanishmailcorreokorreo
ka4a44no4o44k9 thaigoldกนกkáa̋nóők̰
b10 frenchgoodbonbo̰̖
tx5ii4' vietnamesesisterchịtxẏií'
nUhUd5i9t5 russianto findнаходитьnụhụdẏïtẏ
p%o33o33lo33o33 tibetanballཔོ་ལོpḥȍȍlȍȍ
'ix hebrewman/adult male human being.איש'ix
hE0g55a4 yorubato be beautifulhẹngwàhẹ̰gẇá
ne4ka3Oq burmeseto be wellနေကောင်nékàọq
deIt englishdatedatedeịt
nik6i inuktitutfoodᓂᕿniḳi
garra spanishclawgarragarra
dUkOm3In3t5i9rUvUt5 russianto documentдокументироватьdụkọmẏịnẏtẏïrụvụtẏ
eGi5psy10 frencheruptionéruptioneġi̖psyo̰̖
n113y vietnamesespeaknóino̖ò̖y
l61h5a%n4 irish (munster)pondlochánlĝo̖ḩānĝ
ba4nda%3 hausameat dried over firebàndābándà̄
i3i3i4t08i3i3it08i zuluearringîcíciììíṭ̬ììiṭ̬i
ti95dj5En3 polishweektydzieńtï̖djẏẹnẏ
'amad hebrewto evaluate/to estimateאמד'amad
to%n6d4u tamilto digதோண்டுtōṇḍu
t4x4wa4a44i3 chineseto waddleṭẋwáa̋ì
k6uyannami%k inuktitutthank youᖁᔭᓐᓇᒦᒃḳuyannamīk
h5ah5ak693 nuxalkgoosexaxaq'ḩaḩaḳ̖
sI4k apache (western)scarsigsị́k
e%95i5Ca%iUI icelandicweatlhauðæfiē̖̇i̖çāiụị
bi5tx5 polishto bebyćbi̖txẏ
hi5nti5r icelandicdoghundurhi̖nti̖r
g^0d^08ibEla xhosalastgqibelagh̬ḍ̬ḥibẹla
k6immik inuktitutdogᕿᒻᒥᒃḳimmik
'ot4t4agam tamilcamelஒட்டகம்'oṭṭagam
Ub^Ine%tri% hindiactressअभिनेत्रीụbḥịnētrī
k93a4ho%3 hausahornƙàhōk̖áhò̄
e'e%9kats5 nahuatlair/windehēcatle'ē̇katş
u9lvi5r icelandica wolfúlfuru̇lvi̖r
menv3el3l3i tamilcobaltமென்வெள்ளிmenṿeḷḷi
blO2 englishblurblurblọu̖
sa0dal frenchsandal footwear^sandalessa̰dal
sa%3nts'o30sE apache (western)new moonsáánts’ǫ́sésà̄nts'ò̰sẹ
kt^08aza xhosacombchazakṭ̬ḥaza
ba%0s navajohoopbā̰s
huC icelandicskinhúðhuç
kA9i5ttA% finnishto usekäyttääkạ̇i̖ttạ̄
'arul3 tamilgraceஅருள்'aruḷ
i3iqt^08oosa zulumeatíngcosaìiqṭ̬ḥoosa
as5mus5 nuxalkbeadsalhmulhaşmuş
tsE4n%9txo3' apache (western)bouldertsénchóʼtsẹ́n̊txò'
basa9G hebrewfleshבָּשָׂרbasȧġ
'a4g55a%4g55a%3 hausaduck (animal)àgwā̀gwā'ágẇá̄gẇà̄
nI3s5tx05I4 navajoair/breezenị̀ştx̖ị́
'en hebrewnothingאין'en
isikl^08Enk93l08E xhosasevenisixhenxeisikḷ̬ḥẹnk̖ḷ̬ẹ
zUtOma9n3IvUt5 russianto obscureзатуманиватьzụtọmȧnẏịvụtẏ
ci9iCiqk icelandictranslationþýðingcïiçiqk
mravalmnixvnEl1vani georgiansignificantმრავალმნიშვნელოვანიmravalmnixvnẹlo̖vani
kv3InU norwegian (bokmal)a womankvinnekṿịnụ
GUsi5 frenchreceiptreçuġụsi̖
'armo9n hebrewpalaceארמון'armȯn
i%5bUn germanto practiceübenī̖bụn
pleI englishplayplaypleị
umbiiz6i zulucelebrationuḿbhidliumbiiẓi
astGofi9zika hebrewastrophysicsאסטרופיזיקהastġofïzika
tx^a% apache (western)beaverchaatxḥā
t^yA33n chinesedaytḥyạ̏n
ph1t^1li georgianleafფოთოლიpho̖tḥo̖li
sinnitellA finnishto hang onsinnitelläsinnitellạ
akpa3 yorubaarmapáakpà
hu3d06u3ba%4 hausasermonhuɗubā̀hùɗùbá̄
x4Ex5sEt polishsix hundredsześćsetẋẹxẏsẹt
x4UU33ntx5i33qx5i33i44t^O4O44O3q chinesenervous system神经系统ẋụụ̏ntxẏȉqxẏȉi̋tḥọ́ọ̋ọ̀q
'ahhmar arabicredأحمر'ahhmar
kOntrA9st englishcontrastcontrastkọntrạ̇st
xEmt^h5vEva georgianaccident/chanceშემთხვევაxẹmtḥḩvẹva
tu%ga%lik inuktitutnarwhalᑑᒑᓕᒃtūgālik
onna japanesewomanおんなonna
ts5'e3'kona'a3I3 apache (western)moontłʼéʼgonaʼáítş'è'kona'àị̀
kra4a44ti4i44k9 thaiwater jugกระติกkráa̋tíi̋k̰
k93t08ak93t08ilE xhosaplain/clearcacilek̖ṭ̬ak̖ṭ̬ilẹ
xe%x4 hindiresidueशेषxēẋ
kal englishcallcallkal
m4a%hUr3 irish (munster)mothermáthairmĝāhụrẏ
hil englishhealhealhil
'a%siriyar tamilteacherஆசிரியர்'āsiriyar
mi%4i44 thairice noodleหมี่mí̄i̋
tx05i5nk93i5llat amharicskullጭንቅላትtx̖i̖nk̖i̖llat
la5G frenchthemleurla̖ġ
vaa3y vietnameseskirtváyvaày
ka33u33x5ya33u44lyu33u44 chinesehigh efficiency高效率kȁȕxẏyȁűlyȕű
Utm3In3A9t5 russianto cancelотменя́тьụtmẏịnẏạ̇tẏ
pe9rustella finnishto justifyperustellapėrustella
m3I9nA9t5 russianto swapменятьmẏïnạ̇tẏ
v5Ir3O9fkU russianrope (chord)верёвкаvẏịrẏọ̇fkụ
h5Erh5Emali georgianspineხერხემალიḩẹrḩẹmali
'ovda9n hebrewruin/destructionאובדן'ovdȧn
aluik6k6anak6 inuktitutavalancheᐊᓗᐃᖅᑲᓇᖅaluiḳḳanaḳ
t66ayr arabicbirdsطيرt̬ayr
h5x41u0wx4tx4 polishbeetlechrząszczḩẋo̖ṵwẋtẋ
zon englishzonezonezon
djE40na40 yorubato be farjẹ̀nnàdjẹ̰́ná̰
bmuli georgianlink (internet)ბმულიbmuli
rakkyu9dere italianto hostracchiùdererakkyu̇dere
ki45U44y vietnameselaughtcườikí̖ụ̋y
gIft englishgiftgiftgịft
x4tx4En3x5tx5E polishluck/happinessszczęścieẋtẋẹnẏxẏtxẏẹ
i3i3iz6aag06a zululoinclothī́dlakáììiẓaaɠa
pal3l3atta%kku tamilvalleyபள்ளத்தாக்குpaḷḷattākku
ra4a44a3q chinesesoilráa̋àq
1l13ru0 yorubagodọlọ́runo̖lò̖rṵ
epats5 nahuatlskunkepatlepatş
trOm welshheavytrwmtrọm
qi%335i335 tibetansweatརྔུལqȉ̖̄ȉ̖
s44ahhra%' arabicdesertصحراءs̬ahhrā'
gwla%d welshcountry/nationgwladgwlād
ka33q chineseridgekȁq
tx05aGi georgianchandelierჭაღიtx̖aġi
na44a44a3q thaimovieหนังna̋a̋àq
tx5U4U44w vietnamesepartychầutxẏụ́ụ̋w
'd06U4U44w vietnameseheadđầu'ɗụ́ụ̋w
andza georgianmastანძაandza
s44amG arabicglueصمغs̬amġ
p%i33q chinesegracefulpḥȉq
'aGa9G hebrewto execrate/to bitterly curseארר'aġȧġ
me44elo33o33q tibetanmirrorམེ་ལོངme̋elȍȍq
da5i5v3U norwegian (bokmal)to placatedøyveda̖i̖ṿụ
l^0e%ti%gar welshhospitablelletygarl̥ētīgar
p99uri koreanroot뿌리p̌uri
hahu9a hawaiianfoundationkahuahahu̇a
d08o0'o hoanclaw!o̰ʔoḍ̬o̰'o
di5mmUt amhariccatድመትdi̖mmụt
tx^5u33u33 tibetanwater/riverཆུtxẏḥȕȕ
aCfErC icelandicmethodaðferðaçfẹrç
'avado9n hebrewdestruction/devastation/ruin/doomאבדון'avadȯn
i3i3il^08iib06a zulumakeshift hutī́xhibaììiḷ̬ḥiiɓa
Gei5siG frenchto succeed at somethingréussirġei̖siġ
sit englishseatseatsit
gd08iba xhosafinishgqibagḍ̬iba
hay englishhihihay
f3e%r4 irish (munster)grassféarfẏērĝ
k%op99ul3s99o koreanrhino코뿔소kḥop̌uḷs̭o
umqd08uma xhosaoliveumnqumaumqḍ̬uma
tyA33A44nh5wU33U44h5a33u44ma4a44a3 chinesephone number电话号码tyạ̏ạ̋nḩwụ̏ụ̋ḩȁűmáa̋à
Gox hebrewheadרֹאשׁġox
ri%ttAmAte5n finnishinsufficientriittämätönrīttạmạte̖n
fa%a4t0' vietnamesepunishphạtfāát̰'
d^4o%l hindidrumढोलḍḥōl
hos5tx'I3'I3 navajonettlehoştx'ị̀'ị̀
aGnak6 inuktitutwomanᐊᕐᓇᖅaġnaḳ
p1lla icelandicbun (round bread)bollapo̖lla
p%E%44E tibetanwoolབལpḥẹ̋̄ẹ
fOl frenchcrowdfoulefọl
addio italiangoodbyeaddioaddio
g55addUnn3a amharicfriendጓደኛgẇaddụnnẏa
pa%4a44 thaiforestป่าpá̄a̋
gt^h51vt^ georgianplease (formal)გთხოვთgtḥḩo̖vtḥ
ts93Uhay amharicsunፀሐይts̀ụhay
g^0d^08ih5a xhosadoctorgqirhagh̬ḍ̬ḥiḩa
ko44o tibetandoorསྒོkőo
gdj5Ex5 polishsomewheregdzieśgdjẏẹxẏ
x4U33qh5woo33 chineselife/existence生活ẋụ̏qḩwoȍ
ta4Oq burmesemountainတောင်táọq
s5o%3' navajofishşò̄'
ts93I3'I% navajomosquitots̀ị̀'ị̄
x5ya33a44q chineseoakxẏyȁa̋q
xjE0 frenchdogchienxjẹ̰
xOb^ hindifavorableशुभxọbḥ
u3uhha3a3afu zuluhalfúhháfuùuhhààafu
a0pati frenchempathyempathiea̰pati
p%a koreanonionpḥa
ak6pik inuktitutcloudberryᐊᖅᐱᒃaḳpik
ke%5i5C icelandicwimpgauðkē̖i̖ç
g^Ur5 hindihouseघरgḥụṛ
a4lu4m130ga4dji3 yorubascissorsàlùmọ́gàjíálúmò̰̖gádjì
n1%3133q thaiyounger siblingน้องnò̖̄ȍ̖q
1ku40ri0 yorubamaleọkùnrino̖kṵ́rḭ
v3at4t4am tamilcircle/haloவட்டம்ṿaṭṭam
d66awwa'a arabicto illuminateضوأd̬awwa'a
kd^08a xhosaonlyqhakḍ̬ḥa
iqt^081qt^081ni xhosamosquitoingcongconiiqṭ̬ḥo̖qṭ̬ḥo̖ni
tUya3Cu4dj5i3 burmesejudge (person)တရားသူကြီးtụyàçúdjẏì
y%9i95llIq norwegian (bokmal)chick (baby chicken)kyllingyh̬ï̖llịq
pal3l3ikku%d4am tamilschoolபள்ளிக்கூடம்paḷḷikkūḍam
pa33a44nkO33qt4x4wo33 chinesedesk办公桌pȁa̋nkọ̏qṭẋwȍ
r%9ei%Ci5r icelandicnesthreiðurr̊eīçi̖r
dja%sI3la3xa3 apache (western)earingsjaasíláhádjāsị̀làxà
g^0l^081tha xhosarepelgxothagh̬ḷ̬ḥo̖tha
Grma georgiandeepღრმაġrma
pwo33lii33pe33i33 chineseglass玻璃杯pwȍliȉpȅȉ
bah5u9ts hebrewoutsideבחוץbaḩu̇ts
nUgrUj4da9t5 russianto rewardнаграждатьnụgrụȷ̈dȧtẏ
ts593ox apache (western)plantstłʼohtş̀ox
siq englishsingsingsiq
k6amhh arabicwheatقمحḳamhh
za4a44yq vietnameseto reserve fordànhzáa̋yq
qd08anawa xhosashipnqanawaqḍ̬anawa
lo44o tibetanyearལོlőo
ts5'o3k'a4' apache (western)shaft of arrowtlʼókʼaʼtş'òk'á'
ka33i33 chineseboundarykȁȉ
a'we9txts5i nahuatldewahhuechtlia'wėtxtşi
rian thaistudyเรียนrian
k93t08Ela xhosapleasecelak̖ṭ̬ẹla
i3i3i4du3u3ub06e zuluzebraîdúbeììídùùuɓe
na33a33m tibetanskyགནམnȁȁm
mg19mbea swahilicandidatemgombeamgȯ̖mbea
k1%33144nhi44i44i3n thaistoneก้อนหินkȍ̖̄ő̖nhi̋i̋ìn
etE0dG frenchto turn offéteindreetẹ̰dġ
tahszI3nE3 apache (western)porcupinedahszínétahszị̀nẹ̀
Guj frenchredrougeġuj
tE'ka0be4da0 burmesestudy of logicတက္ကဗေဒtẹ'ka̰béda̰
Utxi9v englishachieveachieveụtxïv
yu33u33 tibetanturquoise gemstoneགཡུyȕȕ
'ul3l3aqgaI tamilpalm (hand)உள்ளங்கை'uḷḷaqgaị
p%u44u tibetanson/childབུpḥűu
h5a33u33 chinesesoundḩȁȕ
la4ru%3ra%4 hausanecessitylàr̃ūr̃ā̀lárù̄rá̄
fid66d66a arabicsilverفضةfid̬d̬a
wa%33a33mo44o tibetanfoxཝ་མོwȁ̄ȁmőo
b1n thaiballบอลbo̖n
emuna9 hebrewfaithאמונהemunȧ
lu9okka finnishgroup/collectionluokkalu̇okka
mdjE9nzi swahilibuildermjenzimdjẹ̇nzi
kal3l3am tamilstealthகள்ளம்kaḷḷam
da3imo4n hausadiamonddaimòndàimón
kUnsE9ptxuwUlayz englishconceptualizeconceptualizekụnsẹ̇ptxuwụlayz
naa4q' vietnameseheavynặngnaáq'
x4tutx5Ets polishsheath to hold toolssztuciecẋtutxẏẹts
a4kpa3 yorubascaràpáákpà
ukiuk6 inuktitutwinterᐅᑭᐅᖅukiuḳ
C66ami'a arabicto thirstظمئç̂ami'a
o30'a%3 apache (western)eveningǫ́ʼááò̰'à̄
E9ltste%5C icelandicvolcanoeldstöðẹ̇ltstē̖ç
ye4 burmesewaterရေyé
he5i5st icelandicautumn/fallhausthe̖i̖st
na'Ixo30' apache (western)lizardnaʼishǫ́ʼna'ịxò̰'
tx5arkkaraI tamilsugarசர்க்கரைtxẏarkkaraị
r3Ib5e95nUk russianchildребёнокrẏịbẏė̖nụk
tx5i33i44n chinesewatertxẏȉi̋n
k93a%3'i3da%4 hausastandardƙā'idā̀k̖à̄'ìdá̄
'as44far arabicyellowأصفر'as̬far
EtG frenchto beêtreẹtġ
h5its93lh nuxalkmetal (iron)xits'lhḩits̀lh
n3a44a tibetanfishnẏa̋a
isa3a3anz6a zuluhandisándlaisààanẓa
cre5i5qk icelandiccrowdþröngcre̖i̖qk
ts93k693ali georgianwaterწყალიts̀ḳ̖ali
t4x4E%44EE4 tibetanfruitའབྲསṭẋẹ̋̄ẹẹ́
k%oal3l3a koreankoala코알라kḥoaḷḷa
wei33yu33e33tx5i33n chineseliquidated damages违约金weȉyȕȅtxẏȉn
iqd^08ele xhosacoldingqeleiqḍ̬ḥele
k%o33o33lo33o33 tibetanwheelའཁོར་ལོkḥȍȍlȍȍ
E0teGya5G frenchinteriorintérieurẹ̰teġya̖ġ
y%9Ep norwegian (bokmal)a large stickkjeppyh̬ẹp
r3it0torO japaneselitreリットルrẏit̰torọ
umkhEq94t08E xhosaiceumkhenkceumkhẹq̀ṭ̬ẹ
u3ub06umto3o3o4ti zulusweetnessúbumtôtiùuɓumtòòóti
tx5yo33u44 chineseoldtxẏyȍű
m10te frenchto climbmontermo̰̖te
ji44i44i3q thaifemaleหญิงji̋i̋ìq
x5i33nli4i44i3tx5yA33A44nk%a33q chinesemental health心理健康xẏȉnlíi̋ìtxẏyạ̏ạ̋nkḥȁq
k93d081nda xhosaunderstandqondak̖ḍ̬o̖nda
amik6 inuktitutpeltᐊᒥᖅamiḳ
pE0ti5G frenchpaintingpeinturepẹ̰ti̖ġ
p%ainEp%Ol3 koreanpineapple파인애플pḥainẹpḥọḷ
tx^5Ul5tx00yuk9 koreanazalea철쭉txẏḥụlẏtx̥yuk̰
rumma%n arabicpomegranateرمانrummān
x5ya33a44qp%ii33ts%a33 chineseeraser橡皮擦xẏyȁa̋qpḥiȉtsḥȁ
a%ka9xits5 nahuatlpoolācaxitlākȧxitş
sa30 navajoold agesà̰
qa%3a33 vietnamesefallngãqà̄ȁ
ki3bi3ya%4 hausaarrowkibiyā̀kìbìyá̄
cye%5l icelandicraspþjölcyē̖l
prEka icelandica slopebrekkaprẹka
me9leh5 hebrewkingמֶלֶךmėleḩ
kwa%4d06o%3 hausafrogkwā̀ɗōkwá̄ɗò̄
plant welshchildplantplant
l5e%n3U irish (munster)shirtléinelẏēnẏụ
qt08iphisa xhosado lessnciphisaqṭ̬iphisa
l5a9n4Uv6 irish (munster)childleanbhlẏȧnĝụvĝ
ka4a44t0 thaibiteกัดkáa̋t̰
ts5'o%3s5 navajorope (chord)tş'ò̄ş
q5aqrab arabicscorpionعقربq̇aqrab
s5I3kai apache (western)whitełigaişị̀kai
alE4 yorubalandalẹ̀alẹ́
mifta%hh arabickeyمفتاحmiftāhh
putta%n6d4u tamilnew yearபுத்தாண்டுputtāṇḍu
t^a3ts5'IId navajoalgaetḥàtş'ịịd
kO33qtswo33o44pya4a44u3 chineseworksheet工作表kọ̏qtswȍőpyáa̋ù
hibridi georgianhybridჰიბრიდიhibridi
Is5t^I3'k%e% apache (western)centeriłdíʼgeeịştḥị̀'kḥē
la%3a33y vietnameseinterestlãilà̄ȁy
na4'tx^a4kI4 apache (western)grasshoppernaʼchaginá'txḥákị́
t4x4^UU33qt4x4a4a44a3q chinesemature成长ṭẋḥụụ̏qṭẋáa̋àq
x5ya33u chinesenightxẏyȁu
k%vEk693ana georgiancountryქვეყანაkḥvẹḳ̖ana
sUr5Uk hindiroadसड़कsụṛụk
mE9j2 englishmeasuremeasuremẹ̇ju̖
Gali%C66 arabicrudeغليظġalīç̂
tx05Uw amharicsaltጨውtx̖ụw
wa4lk93i3ya%3 hausalightningwàlƙiyāwálk̖ìyà̄
eGa5G frencherrorerreureġa̖ġ
'irul3 tamildarkஇருள்'iruḷ
dja%3di3 apache (western)pronghornjaadidjà̄dì
ma4a44y thainewใหม่máa̋y
m4a9dr4U irish (munster)dogmadramĝȧdrĝụ
mxi9ndi swahiliwinner (one who wins)mshindimxïndi
rU33U44nwei33 chinesefind认为rụ̏ụ̋nweȉ
ndIk93a0' navajocottonndịk̖a̰'
kozlI%0yE apache (western)birthplacegozlįįyekozlị̰̄yẹ
'b06aa3yq vietnamesevaguely defined termbánh'ɓaàyq
e95rle%5G icelandicdestinyörlögė̖rlē̖ġ
tE'toldjE%3t apache (western)campfiredeʼdoljéédtẹ'toldjẹ̀̄t
tx^5e%335e445 tibetanreligionཆོསtxẏḥȅ̖̄e̖̋
mada9q5 hebrewscienceמדעmadȧq̇
u9l^0pa icelandicthick winter coatúlpau̇l̥pa
2OpE92 englishrepairrepairu̖ọpẹ̇u̖
tx^I%3l navajosnowstormtxḥị̀̄l
yo% apache (western)beadyooyō
p97go4o taacaterpillarʘgòõṗ̂góo
bre%5 norwegian (bokmal)breadbrødbrē̖
kreIv englishcravecravekreịv
la33a33 tibetansoul/spiritབླlȁȁ
i4ta0 yorubarelationìtaníta̰
skoppya9re italianto burstscoppiàreskoppyȧre
k93t^08ukumisa xhosatouchchukumisak̖ṭ̬ḥukumisa
tI%3k93o0x navajoyeasttị̀̄k̖o̰x
'ibu9d hebrewlossאיבוד'ibu̇d
savik inuktitutnormal shaped knifeᓴᕕᒃsavik
k6iqak6 inuktitutnoseᕿᖓᖅḳiqaḳ
ru%3u33 thaiknowรู้rù̄ȕ
na33a33 tibetannoseསྣnȁȁ
xa%30' navajosunshinexà̰̄'
fr5o%tU norwegian (bokmal)a raftflåtefṛōtụ
bUse%95k norwegian (bokmal)a visitbesøkbụsē̖̇k
ka33a44q chinesesimplekȁa̋q
pa4a44u3 chinesejewelpáa̋ù
'E9xEh5 hebrewtesticleאשך'ẹ̇xẹḩ
k93ak6a%si nuxalkcrowk'aqaasik̖aḳāsi
yIya%0 apache (western)eatyiyąąyịyā̰
d5ImUnstr3i9rUvUt5 russianto demonstrateдемонстрироватьdẏịmụnstrẏïrụvụtẏ
perro spanishdogperroperro
kotx5u koreanpepper고추kotxẏu
sl1 danishbeatslåslo̖
t4x4a33u44 chineseomenṭẋȁű
osoma93'ts5i nahuatlmonkeyozomahtliosomà̇'tşi
tx5U%4U44 vietnamesewaitchờtxẏụ́̄ụ̋
hhayawa%n arabicanimalحيوانhhayawān
witsilin nahuatlhummingbirdhuitzilinwitsilin
s5a33a33 tibetangod/dietyལྷşȁȁ
'b06UU4k9' vietnamesestair stepbậc'ɓụụ́k̰'
y%9ukk norwegian (bokmal)chubbytjukkyh̬ukk
i3i4hho3olo zuluhallîhhóloìíhhòolo
deI englishdaydaydeị
al'ard66 arabicearthالأرضal'ard̬
a9dam hebrewmanאָדָםȧdam
wa%' navajospinachwā'
gGa%s germangrassgrasgġās
bOk englishbookbookbọk
EyEle3 yorubapidgeonẹyẹléẹyẹlè
pya4q burmeseto flyပျံpyáq
cor englishthorthorcor
laa33n chinesemistlaȁn
tsv5Ito9k russianflowerцвето́кtsvẏịtȯk
li5ke norwegian (bokmal)happinesslykkeli̖ke
tiqgal3 tamilmonthதிங்கள்tiqgaḷ
ts%i33i44 tibetanword/phraseཚིགtsḥȉi̋
t^a3wo4x apache (western)bubbletáwoshtḥàwóx
k93a4dda3ra%4 hausafate/destinyƙàddar̃ā̀k̖áddàrá̄
xEql08a xhosamoveshenxaxẹqḷ̬a
tx^5a%33a44q thaitechnicianช่างtxẏḥȁ̄a̋q
v3AlittA% finnishto transmitvälittääṿạlittạ̄
tsO33q chineseschooltsọ̏q
su4u44k9 thaihappyสุขsúűk̰
tse%3h navajoelktsè̄h
kx5Eu0wj4n3i9tx4ka polishprincessksiężniczkakxẏẹṵwȷ̈nẏïtẋka
sik englishseekseeksik
makuahine hawaiianmothermakuahinemakuahine
tO4O44O3q chineseto understandtọ́ọ̋ọ̀q
tx4w1vyEk polishhumanczłowiektẋwo̖vyẹk
ki4405i05t4x4u33u33m tibetangrapeརྒུན་འབྲུམkḭ̖̋ḭ̖ṭẋȕȕm
tx05as5 navajofrogtx̖aş
s5I%30' navajopetşị̰̀̄'
j4EmyEx5ln3i9tx4i5 polishartisansrzemieślniczyȷ̈ẹmyẹxẏlnẏïtẋi̖
k93t081k93t08a xhosacleancocak̖ṭ̬o̖k̖ṭ̬a
aGmart^i georgianascentაღმართიaġmartḥi
v1lka0 frenchvolcanovolcanvo̖lka̰
gt08ina xhosakeep/savegcinagṭ̬ina
yOk9kOryi japaneseslowlyゆっくりyọk̰kọryi
'avza9m hebrewbuckle (of a belt)אבזם'avzȧm
ammatti finnishprofessionammattiammatti
ha3dda%4 hausamemorizationhaddā̀hàddá̄
kywit00urami koreancricket귀뚜라미kywiṱurami
txa%txa% hindiuncleचाचाtxātxā
nuliak6 inuktitutwifeᓄᓕᐊᖅnuliaḳ
sepayawits5 nahuatlsnowcepayahuitlsepayawitş
l^0I9ni5n welshstring/cordllinynl̥ïni̖n
fEG frenchto dofairefẹġ
i3i4sifu3u3u4b06a zulusecretísifûbaìísifùùúɓa
sila inuktitutweatherᓯᓚsila
t4x4^i33i33 tibetanten thousandཁྲིṭẋḥȉȉ
y%9i5sU norwegian (bokmal)to kisskysseyh̬i̖sụ
txokola%ts5 nahuatlchocolatechocolātltxokolātş
klay thaifarไกลklay
so33o33pa33a33 tibetana scoutསོ་པsȍȍpȁȁ
ya9'aG hebrewforestיַעַרyȧ'aġ
o%se9elo%ts5 nahuatljaguarocelotlōsėelōtş
a4lu4b13sa4 yorubaonionàlùbọ́sàálúbò̖sá
j4i44ili33i33 tibetantrainརི་ལིȷ̈i̋ilȉȉ
pyatla icelandicbellbjallapyatla
'eI' burmeseto sleepအိပ်'eị'
kt^08itha xhosaspendchithakṭ̬ḥitha
kowa0h5 apache (western)homegowąhkowa̰ḩ
t^a33a33q tibetanflatlandsཐངtḥȁȁq
ka%kE3 apache (western)crowgaagékākẹ̀
x5i440i0i40 tibetanimageབཞིནxẏḭ̋ḭḭ́
alE3 yorubanightalẹ́alẹ̀
ka4a44u3x5ya33u44p%yA33A44n chinesefunny movie搞笑片káa̋ùxẏyȁűpḥyạ̏ạ̋n
tsuu33tx^5you33yuA33n chinesesoccer player足球员tsuȕtxẏḥyoȕyuạ̏n
ts%o33o33wa tibetanlifeའཚོ་བtsḥȍȍwa
kyUqtx^5i koreanview경치kyụqtxẏḥi
'urugo%l3 tamilhappeningஉறுகோள்'urugōḷ
'an vietnameseeatăn'an
ka3a navajocrow cawkàa
h5ah5vi georgianonionხახვიḩaḩvi
le3e33k9 thaismallเล็กlèȅk̰
tod4n6an tamilvolunteerதொண்டன்toḍṇan
Gaza%l arabicdeerغزالġazāl
a0pul frenchlight bulbampoulea̰pul
ma%9ts5ats5 nahuatlnetmātlatlmā̇tşatş
kO33qtswo33o44 chinesework/job工作kọ̏qtswȍő
axma9 hebrewblame/faultאשמהaxmȧ
dzr1h5a georgiancawძროხაdzro̖ḩa
pan6d4abada%rttam tamilgoodsபண்டபதார்த்தம்paṇḍabadārttam
tx^5e33e33ma33a33le33e44p9 tibetanbutterflyཕྱེ་མ་ལེབtxẏḥȅȅmȁȁlȅe̋p̃
p97u0 hoanoneʘ̃ũṗ̂ṵ
mra9di swahiliprojectmradimrȧdi
yi%445i5 tibetanplace/areaཡུལyi̖̋̄i̖
b10b10 frenchsweet/candybonbonbo̰̖bo̰̖
u3u3ul08oolo zulupeaceū́xoloùùuḷ̬oolo
maCi5r icelandichumanmaðurmaçi̖r
s5Et'e%x apache (western)charcoalłetʼeeshşẹt'ēx
mU33U44q chinesedreammụ̏ụ̋q
1Gga9zma hebreworgasmאורגזמהo̖ġgȧzma
h5Itla%0h5I3 apache (western)beveragehidląąhíḩịtlā̰ḩị̀
p10 frenchbridgepontpo̰̖
m1%4414413 thaidoctorหมอmő̖̄ő̖ò̖
mts93vrt^nE9li georgiantrainer/coachმწვრთნელიmts̀vrtḥnẹ̇li
tx^5o33o33ts%e%335e445 tibetanclockཆུ་ཚོདtxẏḥȍȍtsḥȅ̖̄e̖̋
y%9a5n norwegian (bokmal)kind/specieskjønnyh̬a̖n
i3iqd08hhuumbi zuluheapíngqumbiìiqḍ̬hhuumbi
n3i33i33qtx5e tibetancompassionསྙིང་རྗེnẏȉȉqtxẏe
h5aa33qpa33nx5i33i44nx5i33 chineseflight information航班信息ḩaȁqpȁnxẏȉi̋nxẏȉ
k6amuti%k inuktitutsledᖃᒧᑏᒃḳamutīk
l13133 thaito copyล้อlò̖ȍ̖
ian scottish gaelicbirdeunian
rUssma9tr3IvUt5 russianto considerрассматриватьrụssmȧtrẏịvụtẏ
e%5n3 norwegian (bokmal)an eagleørnē̖nẏ
dziri georgianbottomძირიdziri
pa0 frenchpeacockpaonpa̰
nat4tx5attiraman6d4alam tamilthe starry heavensநட்சத்திரமண்டலம்naṭtxẏattiramaṇḍalam
ra%dj hindiruleराजrādj
cEkn icelandicservantþegncẹkn
k6ausik6tuk6 inuktitutwetᖃᐅᓯᖅᑐᖅḳausiḳtuḳ
mat66bax arabickitchenمطبخmat̬bax
ettxE9sso italianexcesseccessoettxẹ̇sso
fahhas44a arabiccheck upفحصfahhas̬a
qe3305e3305tx5e%335e445 tibetanrhetoric/metaphorམངོན་བརྗོདqḛ̖̏ḛ̖̏txẏȅ̖̄e̖̋
ei%Ci5r icelandicoatheiðureīçi̖r
lO44O44a3q thaiyellowเหลืองlọ̋ọ̋àq
saku inuktituthead of harpoonᓴᑯsaku
'aha9v hebrewto loveאהב'ahȧv
himni georgiananthemჰიმნიhimni
p%o44o44o3nla3a33ma%3a33y thaifruitผลไม้pḥőőònlàȁmà̄ȁy
'e%445e5e45 tibetanlightའོད'e̖̋̄e̖é̖
bo2d englishboardboardbou̖d
tx5ando%x4am tamilhappinessசந்தோஷம்txẏandōẋam
'ida2 tamillipஇதழ்'idau̖
tx^5ii33qk%wa33a44q chinesecircumstances情况txẏḥiȉqkḥwȁa̋q
ig^0t^08isa xhosaartistigcisaigh̬ṭ̬ḥisa
f4Il irish (munster)bloodfuilfĝịl
iqt^08aqa xhosaideaingcangaiqṭ̬ḥaqa
a%ma9aits5 nahuatlestuaryāmāitlāmȧaitş
d4Umru% hindismall drumडमरूḍụmrū
'ibe9d hebrewto waste/lose/forfeit/destroyאיבד'ibėd
k%E% apache (western)shoekeekḥẹ̄
tikik6 inuktitutfingerᑎᑭᖅtikiḳ
mut4t4aI tamileggsமுட்டைmuṭṭaị
h5ma georgianvoiceხმაḩma
p%u%k%a44a44a3w thaimountainภูเขาpḥūkḥa̋a̋àw
s3t5ImOl5i9rUvUt5 russianto stimulateстимулироватьsẏtẏịmọlẏïrụvụtẏ
gargari georgianapricotგარგარიgargari
cI'ci3 burmesefruitသစ်သီးcị'cì
10bG frenchdarknessombreo̰̖bġ
namdvili georgianrealნამდვილიnamdvili
d^4a%i% hinditwo and a halfढाईḍḥāī
ta0 frenchtimetempsta̰
as5nI%30' navajocenteraşnị̰̀̄'
tx5a3 burmeseto hearကြားtxẏà
ka33u33lou33ta33a44x4a33a44 chinesehigh-rise building高楼大厦kȁȕloȕtȁa̋ẋȁa̋
'ot hebrewsignomenאות'ot
ftx4Ex5n3E polishearlywcześnieftẋẹxẏnẏẹ
k93o%4k93a3ri3 hausaeffortƙṑƙarik̖ó̄k̖àrì
f10 frenchfundfondfo̰̖
pul3l3i tamildot/pointபுள்ளிpuḷḷi
ka33u33lou33ta33a44x4a33a44 chinesehigh-rise building高楼大厦kȁȕloȕtȁa̋ẋȁa̋
a%sivak6 inuktitutspiderᐋᓯᕙᖅāsivaḳ
t^u33u33k9 tibetanattitudeཐུགསtḥȕȕk̰
natIk'a0 apache (western)clothnadikʼąnatịk'a̰
E0p1sibl frenchimpossibleimpossibleẹ̰po̖sibl
ta3a3ta33a44q tibetanview/viewpointལྟ་སྟངསtààtȁa̋q
pt5i9tsU russianbirdпти́цаptẏïtsụ
mbiliki9m1 swahilidwarfmbilikimombilikïmo̖
k93at05a georgiancatკატაk̖at̖a
pUmaga9t5 russianto helpпомогатьpụmagȧtẏ
tx5i33i44syu33A44ntx5i33 chinesecomputer计算机txẏȉi̋syȕạ̋ntxẏȉ
q5unk6u%d arabicclusterعنقودq̇unḳūd
Ed^0sU danishetchætseẹdh̬sụ
tO33O44qh5wU33U44p%yA33A44n chinesecartoon动画片tọ̏ọ̋qḩwụ̏ụ̋pḥyạ̏ạ̋n
1k%r1 georgiangoldოქროo̖kḥro̖
t^ai33x4i33i44tyA33A44nna4a44u3 chinesedesktop pc台式电脑tḥaȉẋȉi̋tyạ̏ạ̋nnáa̋ù
UhrUn3A9t5 russianto guardохраня́тьụhrụnẏạ̇tẏ
'al3l3u tamilto gatherஅள்ளு'aḷḷu
pyI4qn3a4cI4qs%u0 burmesescholarshipပညာသင်ဆုpyị́qnẏácị́qsḥṵ
cI'pI4q burmesetreeသစ်ပင်cị'pị́q
va%4a44q vietnamesegoldvàngvá̄a̋q
nE%44EE4 tibetandiseaseནདnẹ̋̄ẹẹ́
h5mali georgianswordხმალიḩmali
haEri georgianairჰაერიhaẹri
aGah5n1f19bya hebrewarachnophobiaארכנופוביהaġaḩno̖fȯ̖bya
p%Ul hindifruitफलpḥụl
kh5o40' navajofirekḩó̰'
y%9a5t norwegian (bokmal)meatkjøttyh̬a̖t
pu%4u44 thaigrandpaปู่pú̄ű
vayb englishvibevibevayb
ta%30' navajocorntà̰̄'
t^yAA33n chinesecavetḥyạạ̏n
k693ba georgianjawყბაḳ̖ba
ti4U44n vietnamesemoneytiềntíụ̋n
t4x4i330i330 tibetancloudསྤྲིནṭẋḭ̏ḭ̏
xlaqU germansnakeschlangexlaqụ
C66aby arabicantelopeظبيç̂aby
ho'opa'a hawaiianto fixhoʻopaʻaho'opa'a
nunatsiavut inuktitutour beautiful landᓄᓇᑦᓯᐊᕗᑦnunatsiavut
ba%g^ hinditigerबाघbāgḥ
fay thaifireไฟfay
tx5UUy vietnameseplaychơitxẏụụy
se33e33q tibetanlionསེངsȅȅq
'b06UU3k9 vietnamesewickbấc'ɓụụ̀k̰
'b06a%3a33y vietnameseshorebãi'ɓà̄ȁy
milhh arabicsaltملحmilhh
isig^0l^08ina xhosapermanentisigxinaisigh̬ḷ̬ḥina
tIGC icelandicvirtuedyggðtịġç
pu% thaicrabปูpū
agba3ra yorubapoweragbáraagbàra
k6ayak6 inuktitutkayakᖃᔭᖅḳayaḳ
px4Estx4En3 polishspace (area)przestrzeńpẋẹstẋẹnẏ
'a4kwa%4ti4 hausaboxàkwā̀tì'ákwá̄tí
sE%33E44 tibetanfrostསདsẹ̏̄ẹ̋
ank93Esi georgianfishing rodანკესიank̖ẹsi
i3i3it08aala3a zulusideī́caláììiṭ̬aalàa
h5wo4o44o3t4x4^O33si33tx5i33 chinesetrain driver火车司机ḩwóőòṭẋḥọ̏sȉtxẏȉ
iql^081wa xhosabagingxowaiqḷ̬ḥo̖wa
pronssi finnishbronze (metal)pronssipronssi
tx5E4E44w vietnameseoarchèotxẏẹ́ẹ̋w
gUmtx^a% hinditowelगमछाgụmtxḥā
'Uwqm vietnamesegrandfatherông'ụwqm
ye9led hebrewchildיֶלֶדyėled
isi3i3igd^08i zulusound of footstepsisígqiisììigḍ̬ḥi
qoo vietnamesecornngôqoo
zv5er3 russiananimalзверьzvẏerẏ
x4o4o44u3mUU33nyuA33n chinesegoalkeeper守门员ẋóőùmụụ̏nyuạ̏n
xi0 burmeseto haveရှိxḭ
p%i%445i5i45me%33e44 tibetanwomanབུད་མེདpḥi̖̋̄i̖í̖mȅ̄e̋
s5Ipa%3'I3 apache (western)grayłibáá’íşịpà̄'ị̀
ruttx05a amharicact of runningሩጫruttx̖a
guk93d08ula xhosaturnguqulaguk̖ḍ̬ula
ik93l08Exa xhosatimeixeshaik̖ḷ̬ẹxa
d^Un hindifundsधनdḥụn
'ah5d66ar arabicgreenأخضر'aḩd̬ar
bat0ta japanesegrasshopperばったbat̰ta
ta33a33msaq tibetangood newsགཏམ་བཟངtȁȁmsaq
hi5gg amharica lawህግhi̖gg
meIk englishmakemakemeịk
sitwa9yE0 frenchcitizencitoyensitwȧyẹ̰
k3ip9pO japanesetrain ticketきっぷkẏip̃pọ
inuk inuktitutpersonᐃᓄᒃinuk
dzaxx5i japanesemagazineざっしdzaxxẏi
x5ii33qwei33 chinesefact行为xẏiȉqweȉ
k93l08olisa xhosaapologizexolisak̖ḷ̬olisa
h5a9ya hebrewanimalחַיָּהḩȧya
ma3sa3lla%3txi%3 hausamosquemasallācīmàsàllà̄txì̄
xkiq5a9 hebrewsunsetשקיעהxkiq̇ȧ
mdzimE georgiancommaმძიმეmdzimẹ
ta3Oqba4q burmeseto apologizeတောင်းပန်tàọqbáq
p%O3O33ndin thailandพื้นดินpḥọ̀ọ̏ndin
pGi hebrewfruitפְּרִיpġi
sUv5Irx4E9nstvUvUt russianto masterсовершенствоватьsụvẏịrẋẹ̇nstvụvụt
tIts%5It apache (western)shakyditłidtịtşḥịt
ka9uppa finnishcommerce/tradekauppakȧuppa
b6a9t6U irish (munster)stickbatabĝȧtĝụ
sa%d^na% hindimeditationसाधनाsādḥnā
'aat^i3i33t0 thaisunพระอาทิตย์'aatḥìȉt̰
q5a%m arabicyearعامq̇ām
uk6suk6 inuktitutoil/blubberᐅᖅᓱᖅuḳsuḳ
papiy10 frenchbutterflypapillonpapiyo̰̖
baOm germantreebaumbaọm
k%O9l5U scottish gaelicforestcoillekḥọ̇lẏụ
niGiyuk6 inuktitutto eatᓂᕆᔪᖅniġiyuḳ
zaaw vietnameseknifedaozaaw
te5k icelandicpooldökkte̖k
mo3 burmeserainမိုးmò
nuk6k6aGit inuktitutto stopᓄᖅᑲᕆᑦnuḳḳaġit
xadjara arabictreeشجرةxadjara
jaGdE0 frenchgardenjardinjaġdẹ̰
ja5n frenchyoungjeuneja̖n
sm3e9x4i5vUt5 russianto mixсмешиватьsmẏėẋi̖vụtẏ
paGfa05 frenchperfumeparfumpaġfa̰̖
fspi95h3IvUt5 russianto flashвспыхиватьfspï̖hẏịvụtẏ
gbogbo yorubaall/everythinggbogbogbogbo
la44am tibetanpathལམla̋am
i3i3igd^08uub06u3u zulugrudgeī́gqubúììigḍ̬ḥuuɓùu
la9h5ats hebrewpressureלַחַץlȧḩats
di% thaigoodดีdī
mba9be swahiliherombabembȧbe
iglu inuktituthouseᐃᒡᓗiglu
tx4Ex5tx5 polishhellocześćtẋẹxẏtxẏ
hOi5ad welshduck (bird)hwyadhọi̖ad
na4Iqa4qdj5a3 burmeseforeign countryနိုင်ငံခြာnáịqáqdjẏà
e%3' navajoclothingè̄'
nastE9mpstf1 polishprecedencenastępstwonastẹ̇mpstfo̖
to3o33' thaitableโต๊ะtòȍ'
ile3elE4 yorubabungalowiléelẹ̀ilèelẹ́
tsru georgianfalseცრუtsru
sEk%tsia georgiansectionსექციაsẹkḥtsia
ya%3j navajolittleyà̄j
na'Is5ts%o3x4 apache (western)squirrelna'iłtsóhna'ịştsḥòẋ
kolla9na italiannecklacecollanakollȧna
'b06iU44n vietnamesebeachbiển'ɓiụ̋n
diko9d englishdecodedecodedikȯd
van6t4u tamilbeetleவண்டுvaṇṭu
tx^5i4i44i3n chinesebrighttxẏḥíi̋ìn
na%rka%li tamilchairநாற்காலிnārkāli
pa5G frenchfearpeurpa̖ġ
i3i3is5aas5a zulubranch (of a tree)ī́hlahlaììişaaşa
k93d08ala xhosastartqalak̖ḍ̬ala
t66aq5a%m arabicfoodطعامt̬aq̇ām
'iyarkaI tamilnatureஇயற்கை'iyarkaị
mtsirE georgiansmall/insignificantმცირეmtsirẹ
k%u%Ga3 apache (western)teepeekuughákḥūġà
preitt icelandicwidthbreiddpreitt
na3konEtx'I%tI apache (western)cicadanágonechʼiidinàkonẹtx'ị̄tị
brt05k93Eli georgianflatბრტყელიbrt̖k̖ẹli
m1sah5lE1ba georgianpopulationმოსახლეობაmo̖saḩlẹo̖ba
tEkk norwegian (bokmal)deck (nautical)dekktẹkk
djanna arabicparadiseجنةdjanna
t4x4^waa33q chinesebedṭẋḥwaȁq
k%Il1%na% hinditoyखिलौनाkḥịlō̖nā
s4a%v6a%9l5 irish (munster)to savesábháilsĝāvĝā̇lẏ
sa5G frenchsistersœursa̖ġ
pyE9qkni5 polishbeautifulpięknypyẹ̇qkni̖
tx5i33qx4UU33nto4o44u3so4o44u3 chineserefreshed精神抖擞txẏȉqẋụụ̏ntóőùsóőù
t4ikUt4 hinditicketटिकटṭikụṭ
px4Es polishacrossprzezpẋẹs
wei33 chineserockyweȉ
dUmE0 frenchtomorrowdemaindụmẹ̰
th5I4n navajoice/frosttḩị́n
yi33ma33u44tx5yA33n chinesecloakroom衣帽间yȉmȁűtxẏyạ̏n
trI9ki5r icelandicdrink/beveragedrykkurtrïki̖r
man3dj5al3 tamilyellowமஞ்சள்manẏdjẏaḷ
did englishdeeddeeddid
ha'ts5i nahuatlfathertahtliha'tşi
iql^08ag^0l^08asi xhosawaterfallingxagxasiiqḷ̬ḥagh̬ḷ̬ḥasi
t^apa%0jIte apache (western)kingfishertaba̜a̜zhidetḥapā̰jịte
bO2c englishbirthbirthbọu̖c
Uttx^a% hindigoodअच्छाụttxḥā
modEllo italianmodelmodellomodẹllo
ka33u33kU33nx5yee33 chinesehigh heel高跟鞋kȁȕkụ̏nxẏyeȅ
d^Urm hindireligion/faithधर्मdḥụrm
nuna inuktitutlandᓄᓇnuna
fim vietnamesefilmphimfim
waa33ntx^5yuA33n chinesecompletely/fully完全waȁntxẏḥyuạ̏n
f4o%gUr3 irish (munster)to proclaimfógairfĝōgụrẏ
i3isiis5a3a zuluclusterísihláìisiişàa
iGnik6 inuktitutsonᐃᕐᓂᖅiġniḳ
fGwa frenchcoldfroidfġwa
fE3 yorubato desirefẹ́fẹ̀
Oha9j4i5vUt5 russianto careухаживатьọhȧȷ̈i̖vụtẏ
p%I%txI apache (western)(bird) swallowpiishipḥị̄txị
i3i3ihhoog06o zuluchicken coupī́hhokoììihhooɠo
k%a33i44 chineseto desirekḥȁi̋
mann3aI tamilpeacockமஞ்ஞைmannẏaị
k3a3a4nwa%3 hausacatkyânwākẏàánwà̄
sa%9v3utta% finnishto reachsaavuttaasā̇ṿuttā
ha4wa3ini4ya%3 hausachameleonhàwainìyāháwàiníyà̄
t05alGa georgianwaveტალღაt̖alġa
k%wa33q chinesebasketkḥwȁq
iqt08iniba xhosaostrichincinibaiqṭ̬iniba
x5ya4a44a3q chineseto thinkxẏyáa̋àq
m3asU russianfleshмя́соmẏasụ
paqkki finnishbank (institution)pankkipaqkki
t4x4^waa33qt^ou33kwe33i44 chinesebedside table床头柜ṭẋḥwaȁqtḥoȕkwȅi̋
tafawwak6a arabicto outperformتفوقtafawwaḳa
ya4a44a3ntx5i33i44qk%wa33a44q chineseglasses frames眼镜框yáa̋àntxẏȉi̋qkḥwȁa̋q
me%33e44k9 thaicloudเมฆmȅ̄e̋k̰
tyA33A44nna4a44u3t4x4u4u44u3tx5i33 chinesecomputer host电脑主机tyạ̏ạ̋nnáa̋ùṭẋúűùtxẏȉ
'b06a%a4n' vietnamesefriendbạn'ɓāán'
tx^Ij apache (western)woodchizhtxḥịj
a5l norwegian (bokmal)beerøla̖l
k%E3ya4h navajoland/countrykḥẹ̀yáh
IyIkE3 apache (western)seediyigéʼịyịkẹ̀
qd08abile xhosararenqabileqḍ̬abile
koj4U russianskinко́жаkoȷ̈ụ
pwo33lii33tx^5yau33 chineseglass bridge玻璃桥pwȍliȉtxẏḥyaȕ
fye%5l icelandicplank/boardfjölfyē̖l
te3ca4qxI4q burmesesinger/vocalistတေးသံရှင်tècáqxị́q
iqd^081nd1 xhosabrainingqondoiqḍ̬ḥo̖ndo̖
'UywE' burmeseleafအရွက်'ụywẹ'
li445i445i5i45 tibetanmanure/fertilizerལུདli̖̋i̖̋i̖í̖
tx5ya33ux5yue33 chineseteach教学txẏyȁuxẏyuȅ
gwraig welshwifegwraiggwraig
tx5E4 burmesestarကြယ်txẏẹ́
balu9t hebrewacornבלוטbalu̇t
tx^5a33a33 tibetanpair/coupletxẏḥȁȁ
t66a%bak6 arabiclarge brick/tileطابقt̬ābaḳ
fOyl danishbirdfuglfọyl
y%9u%lU norwegian (bokmal)a dresskjoleyh̬ūlụ
fa33qx4i33i44 chinesepath/plan方式fȁqẋȉi̋
q5ayyana arabicto appointعينq̇ayyana
ts5o30' apache (western)birddlǫ́ʼtşò̰'
v3etA% finnishto pull/dragvetääṿetạ̄
mnixvnEl1vani georgianimportantმნიშვნელოვანიmnixvnẹlo̖vani
l^0avar welshvocalllafarl̥avar
a%xi%rv3a%d hindiblessingआशीर्वादāxīrṿād
'b06U4U44y vietnameseflockbầy'ɓụ́ụ̋y
tsudz1j5E9myEts polishforeignercudzoziemiectsudzo̖jẏẹ̇myẹts
ni3pyI4qn3a4 burmesetechnologyနည်းပညာnìpyị́qnẏá
swaa3 vietnamesedeletexoáswaà
sykG frenchsugarsucresykġ
pa%0 apache (western)motherbąąpā̰
ndEg06E swahilibirdndegendẹɠẹ
e4e3ka30na30 yorubaclawèékánnáéèkà̰nà̰
tx^5a44amtse33e44 tibetancompassionབྱམས་བརྩེtxẏḥa̋amtsȅe̋
pu%n6d4u tamilgarlicபூண்டுpūṇḍu
s99yiat0 koreanseed씨앗s̭yiat̰
kt^08ubEkilEy1 xhosapolitechubekileyokṭ̬ḥubẹkilẹyo̖
t^ye33 chinesepeacefultḥyȅ
t^13133qfa3a33 thaiskyท้องฟ้าtḥò̖ȍ̖qfàȁ
saic welshsevensaithsaic
ts%i33i33j4i33i44q tibetanlongevityཚེ་རིངtsḥȉȉȷ̈ȉi̋q
r%9i%C icelandicsnowstormhríðr̊īç
blo englishblowblowblo
vj51n3tx5 polishto take/grabwziąćvjẏo̖nẏtxẏ
da%3'i4ra%3 hausacircledā'ìr̃ādà̄'írà̄
bOli9v englishbelievebelievebọlïv
t1 danishtoeto̖
y%9e%le norwegian (bokmal)a cooking vesselkjeleyh̬ēle
na'Its5'I%3kI3 apache (western)gophernaʼitłʼíígína'ịtş'ị̀̄kị̀
maremma italiana marshy coastal plainmaremmamaremma
axpa9 hebrewgarbageאשפהaxpȧ
q5as44aba arabicto twist/wrap aroundعصبq̇as̬aba
tx4tE9ri5 polishfourczterytẋtẹ̇ri̖
o'I'a3n apache (western)holeoʼiʼáno'ị'àn
attxeffa9re italianto biteacceffareattxeffȧre
prEnna icelandicto burnbrennaprẹnna
me44e tibetanfireམེme̋e
jak93Et05i georgianjacketჟაკეტიjak̖ẹt̖i
tulI0 apache (western)raccoontulįtulị̰
sm3Ix4attsU russianto blendсмешатьсяsmẏịẋattsụ
jangbadi georgianoxygenჟანგბადიjangbadi
14r14 yorubawordọ̀rọ̀ó̖ró̖
tu%tu% hawaiiangrandparenttūtūtūtū
k93d08inis1 xhosatruthqinisok̖ḍ̬iniso̖
ta44a tibetansign/signalབརྡta̋a
aqunasuktuk6 inuktitutto huntᐊᖑᓇᓱᒃᑐᖅaqunasuktuḳ
'I4Ga%4 apache (western)furighaa'ị́ġá̄
a4la3ka3la4a3 yorubaa dreamàlákálàáálàkàláà
masso9ne italianfree masonmassonemassȯne
ga3gga%3fa%3 hausabateleur eaglegaggāfāgàggà̄fà̄
ts%E3 navajorock/stonetsḥẹ̀
k33i%9kats5 nahuatlsongcuīcatlkẇï̄katş
ts93k693ar1 georgiansourceწყაროts̀ḳ̖aro̖
amme9ttere italianto admitamméttereammėttere
sUtx hinditruthसचsụtx
mEmk93vidrE1ba georgianasset/inheritanceმემკვიდრეობაmẹmk̖vidrẹo̖ba
xIp englishshipshipxịp
fye%5l norwegian (bokmal)boardfjølfyē̖l
hwii44 vietnamesecanclehuỷhwii̋
u3u3u4gd^08o3o3o4zi zuluinspirationûgqôziùùúgḍ̬ḥòòózi
p%rtxh5ili georgianclawფრჩხილიpḥrtxḩili
x5i4i44i3x4o4o44u3t4x4^ii33 chinesewashbasin洗手池xẏíi̋ìẋóőùṭẋḥiȉ
tx^5a3a33y thaito useใช้txẏḥàȁy
mi%nv3e%t4t4aI tamilfishingமீன்வேட்டைmīnṿēṭṭaị
uuC icelandicmindúðuuç
d66aba%b arabicfogضبابd̬abāb
a4i4bi4ki3ta4 yorubacarelessnessàìbìkítàáíbíkìtá
h5ayt66 arabicstringخيطḩayt̬
nuu3y vietnamesemountainnúinuùy
ivvit inuktitutyouᐃᕝᕕᑦivvit
k93wni nuxalkseal (animal)kw'nik̖wni
novEllo italiannewnovellonovẹllo
alu%t inuktitutspoonᐊᓘᑦalūt
t^a9adz3o koreanostrich타조tḥȧadzẏo
x4O33O44x5ya33a44qx4i33 chinesevideographer摄像师ẋọ̏ọ̋xẏyȁa̋qẋȉ
ya3 navajoskyyà
'b06aa44y vietnamesesevenbảy'ɓaa̋y
cveiiyItl icelandicmopþvegillcveiiyịtl
nap93iri georgianshoreნაპირიnap̀iri
ta%a44y vietnamesedownloadtảitāa̋y
h5ata9h5 hebrewcutחֲתָךְḩatȧḩ
fe9ImIs englishfamousfamousfėịmịs
tx5a33a33k9la3a3m tibetanrailroadལྕགས་ལམtxẏȁȁk̰lààm
stx4i5ts polishto shear/cutstrzycstẋi̖ts
j4uwtx5 polishyellowżółćȷ̈uwtxẏ
yi4i44i3nx5ii33qya4a44a3ntx5i33i44q chinesecontact lenses隐形眼镜yíi̋ìnxẏiȉqyáa̋àntxẏȉi̋q
ats593a%3h navajobottomatş̀à̄h
mU4U44U3q chineseferociousmụ́ụ̋ụ̀q
tsipo9G hebrewbirdצִפּוֹרtsipȯġ
q5ana9n hebrewa cloudענןq̇anȧn
ma%44a tibetanbutterམརma̋̄a
raGi%f arabicloafرغيفraġīf
x5ya4a44u3 chinesedawnxẏyáa̋ù
e5kn icelandica tiny particleögne̖kn
i95mmArtA% finnishto understandymmärtääï̖mmạrtạ̄
y%9E9nnU norwegian (bokmal)to knowkjenneyh̬ẹ̇nnụ
ka33u33su33u44kO33qlu33u44 chinesehighway高速公路kȁȕsȕűkọ̏qlȕű
b^a%r hindiburdenभारbḥār
s44awifa arabicto produce woolصوفs̬awifa
hvost russiantailхвостhvost
djUma%na% hindiperiodजमानाdjụmānā
ku33u33 tibetanbody/statueསྐུkȕȕ
t6n4a%0h irish (munster)to fatiguetnáithtĝnĝā̰h
djE%30'I apache (western)blue jayję́ę́ʼidjẹ̰̀̄'ị
k6afas44 arabiccageقفصḳafas̬
de5 frenchtwode̖
sart05k693Eli georgianbeltსარტყელიsart̖ḳ̖ẹli
sOdj^a%v3 hindisuggestionसुझावsọdjḥāṿ
dGwa frenchright (what's right)droitdġwa
GUvUniG frenchto returnrevenirġụvụniġ
q5us44fu%r arabicsparrow (bird)عصفورq̇us̬fūr
k%v1lv icelandicvaulthvolfkḥvo̖lv
tul englishtooltooltul
x4a%n6ma%sIk hindisix monthlyषाण्मासिकẋāṇmāsịk
p%u%33u44t0 thaispeakพูดpḥȕ̄űt̰
t4x4u44ukE%33E44k3a44aa4 tibetanto thunderའབྲུག་སྐད་རྒྱགṭẋűukẹ̏̄ẹ̋kẏa̋aá
tx0514x navajobugtx̖ó̖x
h1l danishholehulho̖l
b^a%x4a% hindilanguageभाषाbḥāẋā
m10tG frenchwatch (timepiece)montremo̰̖tġ
ts%E%3 apache (western)rocktséétsḥẹ̀̄
pakkya9no italiantackypacchianopakkyȧno
vidj5Etx5 polishto seewidziećvidjẏẹtxẏ
t^'a%h apache (western)fathertʼaahtḥ'āh
iql08ina xhosamintinxinaiqḷ̬ina
tr1id welshfoottroedtro̖id
pa'aka9i hawaiiansaltpaʻakaipa'akȧi
ko44o tibetanheadམགོkőo
k693uri georgianearყურიḳ̖uri
tutn icelandicdown feathersdúnntutn
so0' navajostarso̰'
ya33n chinesecorrectyȁn
mu4u44u3yi33qx4i33i44 chineseinfant room母婴室múűùyȉqẋȉi̋
d06a%3 hausasonɗáːɗà̄
tx^5ya33q chineseaxetxẏḥyȁq
sI4s navajobeltsị́s
su%l scottish gaeliceyesùilsūl
tx5a33a44 tibetanironལྕགསtxẏȁa̋
p99op99o koreankiss뽀뽀p̌op̌o
mpa3 apache (western)coyotembámpà
Ino3t05a%3h navajodeceptionịnòt̖à̄h
yItIts'I0h5 apache (western)hearyidits’įhyịtịts'ị̰ḩ
djUhha%dj hindishipजहाजdjụhhādj
fayr englishfirefirefayr
amaGuk6 inuktitutwolfᐊᒪᕈᖅamaġuḳ
bUt05a9t05is amharicsweet potatoበጣጢስbụt̖ȧt̖is
iqt^08a xhosagrassingcaiqṭ̬ḥa
iql08izElEl1 xhosapressureinxizeleloiqḷ̬izẹlẹlo̖
tx05I4l navajovegetationtx̖ị́l
IzE3 apache (western)medicineizeeịzẹ̀
t^a33a33la33a33 tibetandustཐལ་བtḥȁȁlȁȁ
x4Ot5i9t5 russianto jokeшутитьẋọtẏïtẏ
k%a%3a33 thaisellค้าkḥà̄ȁ
deja5ne frenchto have lunchdéjeunerdeja̖ne
'a%a3w vietnameset-shirtáo'āàw
h1144y vietnameseaskhỏiho̖ő̖y
h5E georgiantreeხეḩẹ
Is5t^I30'ts%I30h5 apache (western)bowiłtį́ʼtsį́hịştḥị̰̀'tsḥị̰̀ḩ
martsh5Ena georgianleftმარცხენაmartsḩẹna
i3i3iql^08i zuludirtíngxiììiqḷ̬ḥi
E4bi3 yorubagiving childbirthẹ̀bíẹ́bì
aja yorubawifeayaaja
cyou%C icelandica nationþjóðcyoūç
toh5at^'e%ta apache (western)nothingdohatʼeedatoḩatḥ'ēta
i4ta40 yorubastoryìtànítá̰
arak93i georgianfableარაკიarak̖i
px4i5h519dj5itx5 polishto comeprzychodzićpẋi̖ḩȯ̖djẏitxẏ
isig^0d^08ib1 xhosadecisionisigqiboisigh̬ḍ̬ḥibo̖
abo3a4ru40yi3 yorubasunflowerabóòrùnyíabòárṵ́yì
se'aGa9 hebrewhairשַׂעֲרָהse'aġȧ
kInt germanchildkindkịnt
fe33i33t4x4^aa33q chineseextraordinary非常fȅȉṭẋḥaȁq
t^e44ee4p9 tibetanbookདེབtḥe̋eép̃
a%dj hinditodayआजādj
dzili georgiansleepძილიdzili
be9Igel hebrewbagelבייגלbėịgel
'aveda9 hebrewa lossאבדה'avedȧ
ts93ut^i georgianminuteწუთიts̀utḥi
k%wa33i44ti33i44ta33nh5a33u44 chinesetracking number快递单号kḥwȁi̋tȉi̋tȁnḩȁű
t4x4^i44i tibetanto write/drawའབྲིṭẋḥi̋i
fyACi5r icelandicfeatherfjöðurfyạçi̖r
v3ix4am tamilpoisonவிஷம்ṿiẋam
k%a%33a44w thairiceข้าวkḥȁ̄a̋w
hhima%r arabicdonkeyحمارhhimār
ts1tsh5ali georgianalive/animateცოცხალიtso̖tsḩali
txrdil1Et^i georgiannorthჩრდილოეთიtxrdilo̖ẹtḥi
Ent1m1l19gya hebrewentomologyאנטומולוגיהẹnto̖mo̖lȯ̖gya
allik6 inuktitutunderneathᐊᓪᓕᖅalliḳ
pUthUd5i9t5 russianto fitподходитьpụthụdẏïtẏ
akko9ntxo italiandressed upacconcioakkȯntxo
k%ok99iri koreanelephant코끼리kḥok̭iri
pu33u33ti33i33 tibetanscriptureཔོ་ཏིpȕȕtȉȉ
hu4rri3yya%4 hausafreedom/libertyhùr̃r̃iyyā̀húrrìyyá̄
kyI9Cya icelandicgoddessgyðjakyïçya
me4e44i3tx5ya4a44a3x4i33 chinesemanicurist美甲师mée̋ìtxẏyáa̋àẋȉ
laa33ntx^5you33t4x4^a4a44a3q chinesebasketball court篮球场laȁntxẏḥyoȕṭẋḥáa̋àq
fuu33t4x4wa33qx4O33O44tx5i33i44 chinesefashion design服装设计fuȕṭẋwȁqẋọ̏ọ̋txẏȉi̋
mEtsniErEba georgianscienceმეცნიერებაmẹtsniẹrẹba
xk3i5r4d irish (munster)to scampersciurdxkẏi̖rĝd
tx5ye4e44e3 chinesemothertxẏyée̋è
p%eqgywin koreanpenguin펭귄pḥeqgywin
'b06aa3w vietnameseleopardbáo'ɓaàw
txI4x navajomedicine pouchtxị́x
k6iktuGiak6 inuktitutmosquitoᕿᒃᑐᕆᐊᖅḳiktuġiaḳ
i3i3inz6u zuluhouseíndluììinẓu
weIv englishwavewaveweịv
ma5trk danishnutmøtrikma̖trk
i3i3it^08iib06i3i zululakeī́chibíììiṭ̬ḥiiɓìi
cvE9rmauul icelandicdiameterþvermálcvẹ̇rmauul
t00aq koreanearthṱaq
p97a4a taachildʘàaṗ̂áa
ko4tx05I4t^a4s5 apache (western)ceremonygochʼitałkótx̖ị́tḥáş
t4x4^aa33pe33i33tyA33A44n chinesetea coaster茶杯垫ṭẋḥaȁpȅȉtyạ̏ạ̋n
s3em3U russianseedсе́мяsẏemẏụ
a%g^a%t hindishockआघातāgḥāt
'p97nuu hoanheadʔʘnũ'ṗ̂nuu
kol3v3anaI tamilborrowingகொள்வனைkoḷṿanaị
Ga%4a44 vietnamesechickenġá̄a̋
t^k%vEn georgianyouთქვენtḥkḥvẹn
tsik693vi georgiansquirrelციყვიtsiḳ̖vi
iglik6 inuktitutbedᐃᒡᓕᖅigliḳ
h5awh5 arabicpeach (fruit)خوخḩawḩ
pe9Gah5 hebrewflowerפֶּרַחpėġaḩ
no%44o24kE% tibetaninheritanceནོར་སྐལnő̄oú̖kẹ̄
r%9uuCi5r icelandicscabhrúðurr̊uuçi̖r
tIs5 apache (western)blooddiłtịş
ft19rEk polishtuesdaywtorekftȯ̖rẹk
q5iC66a%m arabicbonesعظامq̇iç̂ām
l^0i5uh5 welshsnowdrift/snow dustlluwchl̥i̖uḩ
s99uk9 koreanmugworts̭uk̰
yau33k%O33O44qtx^5i33i44 chineseremote control遥控器yaȕkḥọ̏ọ̋qtxẏḥȉi̋
na%4ta%30' navajocornná̄tà̰̄'
isikl^081b1 xhosatoolisixhoboisikḷ̬ḥo̖bo̖
ftx51u0wx4 polishstill (motionless)wciążftxẏo̖ṵwẋ
ru3a33 thaigateรั้วrùȁ
k3haun scottish gaelicheadceannkẏhaun
qi3i33 vietnamesethinknghĩqìȉ
na44aa4 tibetanforestནགསna̋aá
tu%n3 tamilcolumnதூண்tūnẏ
s5o33o33 tibetansouthལྷོşȍȍ
k%3i33i33 tibetandogཁྱིkẏḥȉȉ
k%a3a33rO3O33ha4a44 thaihomeคฤหkḥàȁrọ̀ọ̏háa̋
upiGnk6a%k6 inuktitutspring (season)ᐅᐱᕐᓐᖄᖅupiġnḳāḳ
bitu9ah5 hebrewinsuranceביטוחbitu̇aḩ
tx^5a44alo33o33 tibetantea leafཇ་ལོtxẏḥa̋alȍȍ
su90va0 frenchoftensouventsṵ̇va̰
habba arabicto loveحبhabba
y%9Emi% norwegian (bokmal)chemistrykjemiyh̬ẹmī
igl08alaba xhosashoulderigxalabaigḷ̬alaba
ni35i335 vietnamesefemalenữnì̖ȉ̖
tsa4a44u3x4we33i44tsa4a44u3tx^5i4i44i3 chinesego to bed early早睡早起tsáa̋ùẋwȅi̋tsáa̋ùtxẏḥíi̋ì
almi9kki nahuatlsomething immortalahmicqui