github 52+tontonton

Words for

Showing all 2000 words from our word list matching pattern here. Select a specific language if you would like to focus on one, or try to pronounce words from a variety of languages.

sOdj^a%v3 hindisuggestionसुझावsọdjḥāṿ
t1144y vietnamesegarlictỏito̖ő̖y
m10tG frenchwatch (timepiece)montremo̰̖tġ
qi%335i335 tibetansweatརྔུལqȉ̖̄ȉ̖
mU4U44U3q chineseferociousmụ́ụ̋ụ̀q
k3a3a4nwa%3 hausacatkyânwākẏàánwà̄
ka5G frenchheartcœurka̖ġ
me4e44i3tx5ya4a44a3x4i33 chinesemanicurist美甲师mée̋ìtxẏyáa̋àẋȉ
pe33i44tx5i4i44i3qtx^5yaa33q chinesebackground wall背景墙pȅi̋txẏíi̋ìqtxẏḥyaȁq
qt^08ayisEla xhosatrapngcayiselaqṭ̬ḥayisẹla
q5as44i%r arabicjuiceعصيرq̇as̬īr
we33i33 chinesepowerwȅȉ
fay thaifireไฟfay
ka33u33lou33ta33a44x4a33a44 chinesehigh-rise building高楼大厦kȁȕloȕtȁa̋ẋȁa̋
se'aGa9 hebrewhairשַׂעֲרָהse'aġȧ
nata30 apache (western)cornnadą́ʼnatà̰
kaxits5 nahuatlbowlcaxitlkaxitş
s5m nuxalkto standlhmşm
'e%445e5e45 tibetanlightའོད'e̖̋̄e̖é̖
d^4a%i% hinditwo and a halfढाईḍḥāī
t1jU danishfogtågeto̖jụ
Ga%4a44 vietnamesechickenġá̄a̋
te4Iq burmesecloudတိမ်téịq
p%Usk1d welshfishpysgodpḥụsko̖d
tx05Uw amharicsaltጨውtx̖ụw
txIt4t4^i% hindiletterचिट्ठीtxịṭṭḥī
ba5x4tU norwegian (bokmal)a brushbørsteba̖ẋtụ
sit englishseatseatsit
wa%' navajospinachwā'
plussa icelandicblouseblússaplussa
qa%3a33 vietnamesefallngãqà̄ȁ
sp2iq englishspringspringspu̖iq
ntE3 apache (western)apachendéntẹ̀
p%ainEp%Ol3 koreanpineapple파인애플pḥainẹpḥọḷ
pu33u33ti33i33 tibetanscriptureཔོ་ཏིpȕȕtȉȉ
krO%v scottish gaelictreecraobhkrọ̄v
yi44itsi33i44 tibetansoapཡི་ཙིyi̋itsȉi̋
txrdil1Et^i georgiannorthჩრდილოეთიtxrdilo̖ẹtḥi
'b06iU44n vietnamesebeachbiển'ɓiụ̋n
mi%44i44i3 thaibearหมีmi̋̄i̋ì
s5I4ko4i%4 navajowhite (color)şị́kóí̄
kr5a%gU norwegian (bokmal)complaintklagekṛāgụ
tIts%5It apache (western)shakyditłidtịtşḥịt
e%5n3 norwegian (bokmal)an eagleørnē̖nẏ
'a4g55a%4g55a%3 hausaduck (animal)àgwā̀gwā'ágẇá̄gẇà̄
eqk93p93ts nuxalkmouseank'ptseqk̖p̀ts
laa33ntx^5you33t4x4^a4a44a3q chinesebasketball court篮球场laȁntxẏḥyoȕṭẋḥáa̋àq
k93t08ak93t08ilE xhosaplain/clearcacilek̖ṭ̬ak̖ṭ̬ilẹ
ma0to frenchcoatmanteauma̰to
ma4a44y thainewใหม่máa̋y
ak93aju georgiancashewაკაჟუak̖aju
andza georgianmastანძაandza
isig^0l^08ina xhosapermanentisigxinaisigh̬ḷ̬ḥina
swaa3 vietnamesedeletexoáswaà
t4x4i%445i5 tibetansnakeསྦྲུལṭẋi̖̋̄i̖
tx5ya33 chinesehometxẏyȁ
tx^5e%335e445 tibetanreligionཆོསtxẏḥȅ̖̄e̖̋
msgavsi georgianalikeმსგავსიmsgavsi
y%9i5sU norwegian (bokmal)to kisskysseyh̬i̖sụ
bOli9v englishbelievebelievebọlïv
arak93i georgianfableარაკიarak̖i
zE3E33q5 vietnameselumpydẽzẹ̀ẹ̏q̇
'b06UU4k9' vietnamesestair stepbậc'ɓụụ́k̰'
x4Ex5sEt polishsix hundredsześćsetẋẹxẏsẹt
tx5i33qx4UU33nto4o44u3so4o44u3 chineserefreshed精神抖擞txẏȉqẋụụ̏ntóőùsóőù
'b06a%3a33wq5 vietnamesestormbão'ɓà̄ȁwq̇
x5i440i0i40 tibetanimageབཞིནxẏḭ̋ḭḭ́
yo'I%0 apache (western)seeyo’įįyo'ị̰̄
akko9ntxo italiandressed upacconcioakkȯntxo
hahu9a hawaiianfoundationkahuahahu̇a
hI4s5wo%3j apache (western)canyonhilwozhhị́şwò̄j
qa4a44y vietnamesedayngàyqáa̋y
plant welshchildplantplant
yi4i44i3nx5ii33qya4a44a3ntx5i33i44q chinesecontact lenses隐形眼镜yíi̋ìnxẏiȉqyáa̋àntxẏȉi̋q
paqkki finnishbank (institution)pankkipaqkki
cI'ci3 burmesefruitသစ်သီးcị'cì
t^u44uu4 tibetantoxinདུགtḥűuú
me4e44i3 chinesemountainmée̋ì
isig^0d^08ib1 xhosadecisionisigqiboisigh̬ḍ̬ḥibo̖
kol3kaI tamiltakingகொள்கைkoḷkaị
fyACi5r icelandicfeatherfjöðurfyạçi̖r
t66aq5a%m arabicfoodطعامt̬aq̇ām
mnixvnEl1ba georgiansignificanceმნიშვნელობაmnixvnẹlo̖ba
sE%44EE4 tibetansustenanceཟསsẹ̋̄ẹẹ́
nah5a9x hebrewsnakeנָחָשׁnaḩȧx
t^'a%h apache (western)fathertʼaahtḥ'āh
tsik693vi georgiansquirrelციყვიtsiḳ̖vi
wehewehe hawaiianto explainwehewehewehewehe
na44a tibetanagena̋a
t^a33a33q tibetanflatlandsཐངtḥȁȁq
2OpE92 englishrepairrepairu̖ọpẹ̇u̖
nawos5k%a%tI apache (western)warriornawołkaadinawoşkḥātị
l^0i%v welshsaw (tool)llifl̥īv
ts%E3 navajorock/stonetsḥẹ̀
fa4a44wqm vietnameseroomphòngfáa̋wqm
u3u3u4gd^08o3o3o4zi zuluinspirationûgqôziùùúgḍ̬ḥòòózi
mxi9ndi swahiliwinner (one who wins)mshindimxïndi
ku%k inuktitutriverᑰᒃkūk
sUmUrpUn6 hindidedicationसमर्पणsụmụrpụṇ
1ku40ri0 yorubamaleọkùnrino̖kṵ́rḭ
ka%ktuk6 inuktituthungryᑳᒃᑐᖅkāktuḳ
tx5erf3 russianwormчервьtxẏerfẏ
pul3l3i tamildot/pointபுள்ளிpuḷḷi
aggak inuktituthandᐊᒡᒐᒃaggak
v1lka0 frenchvolcanovolcanvo̖lka̰
ta44a tibetansign/signalབརྡta̋a
i%5bUn germanto practiceübenī̖bụn
v3aikka finnishfor examplevaikkaṿaikka
tx^5a4a44nu44a3n thaicorridorฉนวนtxẏḥáa̋nűàn
taa33yii33tx5ye4e44e3h5wo33o44 chinesefaq答疑解惑taȁyiȉtxẏyée̋èḩwȍő
ya%4a44k9 thaito wantอยากyá̄a̋k̰
h5axpItI3 apache (western)quailhashbidíḩaxpịtị̀
iq94t08ukukt^a xhosainformationinkcukuchaiq̀ṭ̬ukuktḥa
ndEg06E swahilibirdndegendẹɠẹ
k3a3a4u hausabeautykyâukẏàáu
'b06i5U3m vietnamesebuterflybướm'ɓi̖ụ̀m
h5mali georgianswordხმალიḩmali
a0 frenchyearan
v3eqga%yam tamilonionவெங்காயம்ṿeqgāyam
mfu9k1 swahilibag/pursemfukomfu̇ko̖
h5Itla%0h5I3 apache (western)beveragehidląąhíḩịtlā̰ḩị̀
te3ca4qxI4q burmesesinger/vocalistတေးသံရှင်tècáqxị́q
la4ru%3ra%4 hausanecessitylàr̃ūr̃ā̀lárù̄rá̄
'aveda9 hebrewa lossאבדה'avedȧ
a5m danishtenderøma̖m
k93ak6a%si nuxalkcrowk'aqaasik̖aḳāsi
Ud^Ik hindimoreअधिकụdḥịk
ya9'aG hebrewforestיַעַרyȧ'aġ
ko44o tibetanheadམགོkőo
xa%30' navajosunshinexà̰̄'
nik6i inuktitutfoodᓂᕿniḳi
pa%0 apache (western)motherbąąpā̰
alE3 yorubanightalẹ́alẹ̀
to3o33' thaitableโต๊ะtòȍ'
fa33t4x4a4a44a3n chinesedevelop发展fȁṭẋáa̋àn
k10plEtma0 frenchcompletelycomplètementko̰̖plẹtma̰
k6ak6kak6 inuktitutmountainᖃᖅᑲᖅḳaḳkaḳ
f3ag irish (munster)lengthfeadhfẏag
nah5la arabicpalm treeنخلةnaḩla
ne4ya4Oq burmesesunshineနေရောင်néyáọq
me%t4t4imaI tamilleadershipமேட்டிமைmēṭṭimaị
p%i33q chinesegracefulpḥȉq
E%CU danishto eatædeẹ̄çụ
x5ii33qwei33 chinesefact行为xẏiȉqweȉ
x5ya33a44q chineseoakxẏyȁa̋q
odju3 yorubaeyeojúodjù
d6a9d5i% irish (munster)daddy (childish)daidídĝȧdẏī
kyUqtx^5i koreanview경치kyụqtxẏḥi
cEkn icelandicservantþegncẹkn
hUn' danishhandhåndhụn'
l5e%n3U irish (munster)shirtléinelẏēnẏụ
klay thaifarไกลklay
IGa3l apache (western)bellsighálịġàl
tiqgal3 tamilmonthதிங்கள்tiqgaḷ
y%9Ep norwegian (bokmal)a large stickkjeppyh̬ẹp
pistn icelandicwonder/marvelbýsnpistn
nUhUd5i9t5 russianto findнаходитьnụhụdẏïtẏ
did englishdeeddeeddid
y%9u%lU norwegian (bokmal)a dresskjoleyh̬ūlụ
ma3a33le3e33t0 thaiseedเมล็ดmàȁlèȅt̰
ukukd^08uba xhosadrive/pushukuqhubaukukḍ̬ḥuba
tx^a% apache (western)beaverchaatxḥā
kakini%t inuktituttattooᑲᑭᓃᑦkakinīt
'b06aa4wkp9' vietnamesebundlebọc'ɓaáwkp̃'
a%ma9aits5 nahuatlestuaryāmāitlāmȧaitş
iqt^08iqa xhosathoughtingcingaiqṭ̬ḥiqa
'd06U4U44w vietnameseheadđầu'ɗụ́ụ̋w
swe33i44h5wU33tx^5yUU33n chinesefloral skirt碎花裙swȅi̋ḩwụ̏txẏḥyụụ̏n
E0teGya5G frenchinteriorintérieurẹ̰teġya̖ġ
pets5asos5ko%9ats5 nahuatlcentipedepetlazolcōātlpetşasoşkō̇atş
px4i5h519dj5itx5 polishto comeprzychodzićpẋi̖ḩȯ̖djẏitxẏ
t^o%k hindibulkथोकtḥōk
a3x4o apache (western)thank youáhoàẋo
yau33k%O33O44qtx^5i33i44 chineseremote control遥控器yaȕkḥọ̏ọ̋qtxẏḥȉi̋
x5yo33u33 chineseprotectionxẏyȍȕ
maC66alla arabicumbrellaمظلةmaç̂alla
m4ar4ka%9l5 irish (munster)to markmarcáilmĝarĝkā̇lẏ
sitwa9yE0 frenchcitizencitoyensitwȧyẹ̰
pa0 frenchpeacockpaonpa̰
zv5er3 russiananimalзверьzvẏerẏ
ta3a3ta33a44q tibetanview/viewpointལྟ་སྟངསtààtȁa̋q
x5yA33A44nx5ya33a44q chinesephenomenon现象xẏyạ̏ạ̋nxẏyȁa̋q
m3asU russianfleshмя́соmẏasụ
caO' burmeseto drinkသောက်caọ'
va%4a44q vietnamesegoldvàngvá̄a̋q
ak93o%30' navajoseedak̖ò̰̄'
ki4405i05t4x4u33u33m tibetangrapeརྒུན་འབྲུམkḭ̖̋ḭ̖ṭẋȕȕm
tsudz1j5E9myEts polishforeignercudzoziemiectsudzo̖jẏẹ̇myẹts
kip99Om koreanhappiness기쁨kip̌ọm
aGmart^i georgianascentაღმართიaġmartḥi
masso9ne italianfree masonmassonemassȯne
a4ya4 yorubachest (body)àyàáyá
p1lla icelandicbun (round bread)bollapo̖lla
su4u44k9 thaihappyสุขsúűk̰
kiq englishkingkingkiq
akkurate9ttsa italianaccuracyaccuratezzaakkuratėttsa
pE0ti5G frenchpaintingpeinturepẹ̰ti̖ġ
tod4n6an tamilvolunteerதொண்டன்toḍṇan
l^0avar welshvocalllafarl̥avar
xIp englishshipshipxịp
'b06UU3k9 vietnamesewickbấc'ɓụụ̀k̰
'evu9s hebrewmanger/feeding troughאבוס'evu̇s
isikd^08am1 xhosafruitisiqhamoisikḍ̬ḥamo̖
hOi5ad welshduck (bird)hwyadhọi̖ad
y%9A%l3Ihe%t norwegian (bokmal)lovekjærlighetyh̬ạ̄ḷịhēt
ba4ta4 yorubashoebàtàbátá
p%UU33q chinesefriendpḥụụ̏q
maremma italiana marshy coastal plainmaremmamaremma
t4ikUt4 hinditicketटिकटṭikụṭ
14r14 yorubawordọ̀rọ̀ó̖ró̖
da%w thaistarดาวdāw
Up%sUr hindiofficerअफसरụpḥsụr
hi5gg amharica lawህግhi̖gg
tx^5u33u33 tibetanwater/riverཆུtxẏḥȕȕ
dOsa9yd englishdecidedecidedọsȧyd
mi3 burmesefireမီးmì
oyE%s5 apache (western)to carryoyeełoyẹ̄ş
tx^a%' navajobeavertxḥā'
vj51n3tx5 polishto take/grabwziąćvjẏo̖nẏtxẏ
s5I%30' navajopetşị̰̀̄'
pronssi finnishbronze (metal)pronssipronssi
ei%mi5r icelandicsteam/vaporeimureīmi̖r
k93l08olisa xhosaapologizexolisak̖ḷ̬olisa
'UywE' burmeseleafအရွက်'ụywẹ'
'b06a4a44 vietnamesegrandmother'ɓáa̋
attxeffa9re italianto biteacceffareattxeffȧre
'onpadu tamilnineஒன்பது'onpadu
wei33 chineserockyweȉ
paCk%a%r icelandicbathtubbaðkarpaçkḥār
lu9okka finnishgroup/collectionluokkalu̇okka
t^omat^o koreantomato토마토tḥomatḥo
'abyad66 arabicwhiteأبيض'abyad̬
i3i3i4d^08a3a3awe zuluheroîqháweììíḍ̬ḥààawe
k%a%3a33 thaisellค้าkḥà̄ȁ
maika'i hawaiiangoodnessmaikaʻimaika'i
tsv5Ito9k russianflowerцвето́кtsvẏịtȯk
Gari%b arabicstrangerغريبġarīb
Is5t^I30'ts%I30h5 apache (western)bowiłtį́ʼtsį́hịştḥị̰̀'tsḥị̰̀ḩ
t66abba%h5 arabicchefطباخt̬abbāḩ
UhrUn3A9t5 russianto guardохраня́тьụhrụnẏạ̇tẏ
ku9Ga0 frenchcurrent (flow)courantku̇ġa̰
hibridi georgianhybridჰიბრიდიhibridi
kri5lyo russianwingкрыло́kri̖lyo
t^133144ykham thaispeechถ้อยคำtḥȍ̖ő̖ykham
zm3Iya9 russiansnakeзмея́zmẏịyȧ
tasik6 inuktitutlakeᑕᓯᖅtasiḳ
asak693ws nuxalkwater (bottom)asaqw'sasaḳ̖ws
ta%a44y vietnamesedownloadtảitāa̋y
l1fd danishairluftlo̖fd
tOl5ak scottish gaelicleafduilleagtọlẏak
tx4w1vyEk polishhumanczłowiektẋwo̖vyẹk
l^01gEl^0 welshpocketllogelll̥o̖gẹl̥
ba%g^ hinditigerबाघbāgḥ
ts%i33i33j4i33i44q tibetanlongevityཚེ་རིངtsḥȉȉȷ̈ȉi̋q
'aha9v hebrewto loveאָהַב'ahȧv
ntxo0' apache (western)badnchǫʼntxo̰'
kUm3In3t5i9rUvUt5 russianto commentкомментироватьkụmẏịnẏtẏïrụvụtẏ
p97oa hoanfireʘ̰oaṗ̂oa
fE9lo englishfellowfellowfẹ̇lo
torre spanishtowertorretorre
tx^5e33e33ma33a33le33e44p9 tibetanbutterflyཕྱེ་མ་ལེབtxẏḥȅȅmȁȁlȅe̋p̃
n113y vietnamesespeaknóino̖ò̖y
sEk%tsia georgiansectionსექციაsẹkḥtsia
gUmtx^a% hinditowelगमछाgụmtxḥā
pa5G frenchfearpeurpa̖ġ
ye9led hebrewchildיֶלֶדyėled
k%UttxUr hindimuleखच्चरkḥụttxụr
mo44ot4x4a33a44 tibetancarམོ་ཊmőoṭẋȁa̋
ko4tx05I4t^a4s5 apache (western)ceremonygochʼitałkótx̖ị́tḥáş
zorro spanishfoxzorrozorro
i4ta40 yorubastoryìtànítá̰
'b06U4U44y vietnameseflockbầy'ɓụ́ụ̋y
kreIv englishcravecravekreịv
tx05aGi georgianchandelierჭაღიtx̖aġi
t4o%kri% hindibasketटोकरीṭōkrī
'ah5yani9t hebrewnieceאחיינית'aḩyanït
Is5 navajopine needleịş
ku3u33 vietnameseoldkùȕ
hi5nti5r icelandicdoghundurhi̖nti̖r
fOyl danishbirdfuglfọyl
lii33nyu33u44tx5yA33n chineseshower room淋浴间liȉnyȕűtxẏyạ̏n
kiqak6 inuktituthillᑭᖓᖅkiqaḳ
gd08iba xhosafinishgqibagḍ̬iba
e95i5Cna icelandicluckauðnaė̖i̖çna
flaIx germanfleshfleischflaịx
du%d^ hindimilkदूधdūdḥ
vE3E33 vietnamesedrawvẽvẹ̀ẹ̏
p%aa33q chinesehugepḥaȁq
d66awwa'a arabicto illuminateضوأd̬awwa'a
bUt05a9t05is amharicsweet potatoበጣጢስbụt̖ȧt̖is
'd06aaa4' vietnamesea bulletđạn'ɗaaá'
pal3l3ikku%d4am tamilschoolபள்ளிக்கூடம்paḷḷikkūḍam
ki45U44y vietnameselaughtcườikí̖ụ̋y
x5yA4A44A3nx4i33i44p%ii33q chinesedisplay显示屏xẏyạ́ạ̋ạ̀nẋȉi̋pḥiȉq
wI9zdUm englishwisdomwisdomwïzdụm
d10k frenchthereforedoncdo̰̖k
d6I9n3U irish (munster)humanduinedĝïnẏụ
a%skats5 nahuatlantazcatlāskatş
p%u%33u44t0 thaispeakพูดpḥȕ̄űt̰
sU33n chineseforestsụ̏n
j4i44ili33i33 tibetantrainརི་ལིȷ̈i̋ilȉȉ
i3isiis5a3a zuluclusterísihláìisiişàa
dja%3di3 apache (western)pronghornjaadidjà̄dì
la5bU danishrunløbela̖bụ
hhima%r arabicdonkeyحمارhhimār
tsn1bili georgiandistinguishedცნობილიtsno̖bili
mUt4Ur hindipeaमटरmụṭụr
maCi5r icelandichumanmaðurmaçi̖r
tx^Utri% hindiumbrellaछतरीtxḥụtrī
'b06a%4a44n vietnamesetablebàn'ɓá̄a̋n
k6ayak6 inuktitutkayakᖃᔭᖅḳayaḳ
arroz spanishricearrozarroz
loO' burmeseto makeလုပ်loọ'
na%9wats5 nahuatlsomething having a clear and pleasant soundnāhuatlnā̇watş
byE0vUni5 frenchwelcomebienvenuebyẹ̰vụni̖
ba4nda%3 hausameat dried over firebàndābándà̄
te%l3 tamilscorpionதேள்tēḷ
'an vietnameseeatăn'an
nan6d4u tamilcrabநண்டுnaṇḍu
fx4i5stk1 polisheverythingwszystkofẋi̖stko̖
1Gga9zma hebreworgasmאורגזמהo̖ġgȧzma
a5r danishearørea̖r
mbayuwa9yu swahiliswallow (bird species)mbayuwayumbayuwȧyu
fkruttsE polishsoonwkrótcefkruttsẹ
x5yaa33 chineseboatxẏyaȁ
i3i4hho3olo zuluhallîhhóloìíhhòolo
k93t08ula xhosasingculak̖ṭ̬ula
mts93vrt^nE9li georgiantrainer/coachმწვრთნელიmts̀vrtḥnẹ̇li
'ibe9d hebrewto waste/lose/forfeit/destroyאיבד'ibėd
y%9ukk norwegian (bokmal)chubbytjukkyh̬ukk
k93a3sa%3 hausasoilƙasāk̖àsà̄
t^UmI3qdj514 burmesefried riceထမင်း‌ကြော်tḥụmị̀qdjẏó̖
raGi%f arabicloafرغيفraġīf
si33tx5ya33t4x4^O33 chineseprivate car私家车sȉtxẏyȁṭẋḥọ̏
Ent1m1l19gya hebrewentomologyאנטומולוגיהẹnto̖mo̖lȯ̖gya
sE%33E44 tibetanfrostསདsẹ̏̄ẹ̋
dja%nbu%dj^kUr hindiintentionallyजानबूझकरdjānbūdjḥkụr
Abno92mUl englishabnormalabnormalạbnȯu̖mụl
as5mus5 nuxalkbeadsalhmulhaşmuş
s5ij navajourineşij
ig^0t^08isa xhosaartistigcisaigh̬ṭ̬ḥisa
perro spanishdogperroperro
h5weh5 welshsixchwechḩweḩ
a%g^a%t hindishockआघातāgḥāt
Ur5t^a%t hindimeaningअर्थातụṛtḥāt
ra3a33k9 thailoveรักràȁk̰
'b06iU44w vietnamesetable of databiểu'ɓiụ̋w
Is5t^I3'k%e% apache (western)centeriłdíʼgeeịştḥị̀'kḥē
abb1rru%sU norwegian (bokmal)a perch fish trapabborruseabbo̖rrūsụ
r1%3133n thaihotร้อนrò̖̄ȍ̖n
bite9' hebrewto pronounce a wordביטאbitė'
E%9nlIx germansimilarähnlichẹ̄̇nlịx
'irul3 tamildarkஇருள்'iruḷ
umqd08uma xhosaoliveumnqumaumqḍ̬uma
na%4ye%3' navajomonster/foreign godná̄yè̄'
o'I'a3n apache (western)holeoʼiʼáno'ị'àn
r%9uuCi5r icelandicscabhrúðurr̊uuçi̖r
ap99a koreanfather아빠ap̌a
pE3x apache (western)knifebeshpẹ̀x
'a4kwa%4ti4 hausaboxàkwā̀tì'ákwá̄tí
obi40ri0 yorubafemaleobìnrinobḭ́rḭ
'arul3 tamilgraceஅருள்'aruḷ
martsh5Ena georgianleftმარცხენაmartsḩẹna
addio italiangoodbyeaddioaddio
ts93Uhay amharicsunፀሐይts̀ụhay
UtIt^i% hindiguestअतिथिụtịtḥī
gdj5Ex5 polishsomewheregdzieśgdjẏẹxẏ
t00aq koreanearthṱaq
Utm3Itx5A9t45 russianto markотмечатьụtmẏịtxẏạ̇ṭẏ
e5kn icelandica tiny particleögne̖kn
kO33qtswo33o44 chinesework/job工作kọ̏qtswȍő
ni3pyI4qn3a4 burmesetechnologyနည်းပညာnìpyị́qnẏá
iqt^08a xhosagrassingcaiqṭ̬ḥa
t^a3wo4x apache (western)bubbletáwoshtḥàwóx
q5iC66a%m arabicbonesعظامq̇iç̂ām
tIs5 apache (western)blooddiłtịş
fE4 yorubato be successful/prosperousfẹ̀fẹ́
ammatti finnishprofessionammattiammatti
tx5E4E44 vietnameseteachètxẏẹ́ẹ̋
2e9IvOn englishravenravenu̖ėịvọn
t4x4^UU33qt4x4a4a44a3q chinesemature成长ṭẋḥụụ̏qṭẋáa̋àq
tEkk norwegian (bokmal)deck (nautical)dekktẹkk
isi3i3igd^08i zulusound of footstepsisígqiisììigḍ̬ḥi
t4x4^i33i33 tibetanten thousandཁྲིṭẋḥȉȉ
meIk englishmakemakemeịk
agba3ra yorubapoweragbáraagbàra
g^0d^08ih5a xhosadoctorgqirhagh̬ḍ̬ḥiḩa
tx^5E9Es%o koreanvegetable채소txẏḥẹ̇ẹsḥo
ts1tsh5ali georgianalive/animateცოცხალიtso̖tsḩali
sUmn3Iva9ttsU russianto doubtсомневатьсяsụmnẏịvȧttsụ
ma0k frenchlackmanquema̰k
b6a9t6U irish (munster)stickbatabĝȧtĝụ
'armo9n hebrewpalaceארמון'armȯn
ja5n frenchyoungjeuneja̖n
oye9v hebrewenemyאויבoyėv
k1%33144nhi44i44i3n thaistoneก้อนหินkȍ̖̄ő̖nhi̋i̋ìn
miGna%t66i%s arabicmagnetمغناطيسmiġnāt̬īs
iqt^08aphEphE xhosaprofessionalingcaphepheiqṭ̬ḥaphẹphẹ
u3u3ug06udo3o3o4b06a zulufishingúkudôbaùùuɠudòòóɓa
1b1ba georgianspiderობობაo̖bo̖ba
mAgnI9fIsInt englishmagnificentmagnificentmạgnïfịsịnt
m10tGe frenchto showmontrermo̰̖tġe
sart05k693Eli georgianbeltსარტყელიsart̖ḳ̖ẹli
k693ba georgianjawყბაḳ̖ba
d^Un hindifundsधनdḥụn
la%3a33y vietnameseinterestlãilà̄ȁy
k%vEk693ana georgiancountryქვეყანაkḥvẹḳ̖ana
hak93e3I3 navajoone's kinhak̖èị̀
ts593I3zI3 navajogoattş̀ị̀zị̀
bEzvzglE9ndni5 polishharsh/mercilessbezwzględnybẹzvzglẹ̇ndni̖
iUs4k irish (munster)fishiasciụsĝk
aluik6k6anak6 inuktitutavalancheᐊᓗᐃᖅᑲᓇᖅaluiḳḳanaḳ
d41kt4Ur hindidoctorडॉक्टरḍo̖kṭụr
I'I%3'a30 navajosunsetị'ị̀̄'à̰
o%se9elo%ts5 nahuatljaguarocelotlōsėelōtş
milhh arabicsaltملحmilhh
menv3el3l3i tamilcobaltமென்வெள்ளிmenṿeḷḷi
y%9E9nnU norwegian (bokmal)to knowkjenneyh̬ẹ̇nnụ
vayb englishvibevibevayb
k%Il1%na% hinditoyखिलौनाkḥịlō̖nā
h5ayt66 arabicstringخيطḩayt̬
tx^Ij apache (western)woodchizhtxḥịj
g55a3ggo4 hausapaternal auntgwaggògẇàggó
zdy1n3tx5 polishto removezdjąćzdyo̖nẏtxẏ
pyou%r icelandicbeaverbjórpyoūr
tx5aO' burmesestoneကျောက်txẏaọ'
pololei hawaiiancorrectpololeipololei
mU33U44q chinesedreammụ̏ụ̋q
t^u33u33k9pU33U33 tibetansoupཐུག་པtḥȕȕk̰pụ̏ụ̏
kAt englishcatcatkạt
aGo9n hebrewcupboard/closet/cabinetארוןaġȯn
sI4s navajobeltsị́s
di% thaigoodดีdī
t4x4wa4a44i3 chineseto waddleṭẋwáa̋ì
x4ii33tx5yA33n chinesemoment时间ẋiȉtxẏyạ̏n
q94d08oq94d08oza xhosaknocknkqonkqozaq̀ḍ̬oq̀ḍ̬oza
pyI4qn3a4cI4qs%u0 burmesescholarshipပညာသင်ဆုpyị́qnẏácị́qsḥṵ
su90va0 frenchoftensouventsṵ̇va̰
Isa3s5Ik%aI apache (western)bald eagleisáłigaiịsàşịkḥaị
mut4t4aI tamileggsமுட்டைmuṭṭaị
se5vn norwegian (bokmal)sleep (state)søvnse̖vn
kwE0 frenchwedgecoinkwẹ̰
diko9d englishdecodedecodedikȯd
k93a4nk93a3ne%4 hausasmallƙànƙanḕk̖ánk̖àné̄
gwees5d welshgrassgwelltgweeşd
h5ala nuxalkfernxalaḩala
t05ub amharicbrick/tileጡብt̖ub
mE%tx hindimatchमैचmẹ̄tx
e9Gets hebrewcountry/landארץėġets
kyI9Cya icelandicgoddessgyðjakyïçya
d06aya hausaoneɗayaɗaya
gwla%d welshcountry/nationgwladgwlād
omi0 yorubawateromiomḭ
deI englishdaydaydeị
k93a4ho%3 hausahornƙàhōk̖áhò̄
h5xirad georgianoftenხშირადḩxirad
abi4yE3 yorubabirdabìyẹ́abíyẹ̀
u%mayuk6 inuktitutanimalᐆᒪᔪᖅūmayuḳ
ts93I3'I% navajomosquitots̀ị̀'ị̄
tx5E4E44w vietnameseoarchèotxẏẹ́ẹ̋w
preitt icelandicwidthbreiddpreitt
h5wo4o44o3t4x4^O33si33tx5i33 chinesetrain driver火车司机ḩwóőòṭẋḥọ̏sȉtxẏȉ
CIs englishthisthisçịs
'E9xEh5 hebrewtesticleאשך'ẹ̇xẹḩ
a0pul frenchlight bulbampoulea̰pul
j4E9n3xyInU russianwomanже́нщинаȷ̈ẹ̇nẏxyịnụ
aja yorubawifeayaaja
iqt08iniba xhosaostrichincinibaiqṭ̬iniba
fa33qx4i33i44 chinesepath/plan方式fȁqẋȉi̋
tx5E4 burmesestarကြယ်txẏẹ́
txI4txI4l apache (western)acornchíchʼiltxị́txị́l
p%o33o33lo33o33 tibetanballཔོ་ལོpḥȍȍlȍȍ
x4tx4En3x5tx5E polishluck/happinessszczęścieẋtẋẹnẏxẏtxẏẹ
r%91ss icelandichorsehrossr̊o̖ss
1Gigami hebreworigamiאוריגמיo̖ġigami
h5OO33q chineserainbowḩọọ̏q
qgwe9na swahilicrocodilengwenaqgwėna
brdz1la georgianbattleბრძოლაbrdzo̖la
nE%33E33tx5i%5 tibetaninformationགནས་ཚུལnẹ̏̄ẹ̏txẏī̖
x5i33nli4i44i3tx5yA33A44nk%a33q chinesemental health心理健康xẏȉnlíi̋ìtxẏyạ̏ạ̋nkḥȁq
p%E%33E33kE%33E44 tibetancolloquial languageཕལ་སྐདpḥẹ̏̄ẹ̏kẹ̏̄ẹ̋
djgup%uri georgianpertaining to teamჯგუფურიdjgupḥuri
h1l danishholehulho̖l
tx^5I' burmeseto loveချစ်txẏḥị'
tx5U4U44w vietnamesepartychầutxẏụ́ụ̋w
q5as44an arabicstickعصاq̇as̬an
tx5ando%x4am tamilhappinessசந்தோஷம்txẏandōẋam
i3i3i4t08i3i3it08i zuluearringîcíciììíṭ̬ììiṭ̬i
k33a4le3k33a4le3 hausakanoekwàlekwàlekẇálèkẇálè
bi5tx05a amharicyellowብጫbi̖tx̖a
i3i3il^08iib06a zulumakeshift hutī́xhibaììiḷ̬ḥiiɓa
tx^5a3a33y thaito useใช้txẏḥàȁy
zUtm3Iva9t5 russianto eclipseзатмеватьzụtmẏịvȧtẏ
praGC icelandictastebragðpraġç
'avza9m hebrewbuckle (of a belt)אבזם'avzȧm
ye4 burmesewaterရေyé
d08o0'o hoanclaw!o̰ʔoḍ̬o̰'o
vidj5Etx5 polishto seewidziećvidjẏẹtxẏ
la%44a44a3n thainiece/nephewหลานla̋̄a̋àn
k99ot0 koreanflowerk̭ot̰
'b06a%3a33y vietnameseshorebãi'ɓà̄ȁy
xi0 burmeseto haveရှိxḭ
p%u44u tibetanson/childབུpḥűu
x4o4o44u3mUU33nyuA33n chinesegoalkeeper守门员ẋóőùmụụ̏nyuạ̏n
mii33n chineseheavenmiȉn
x4i4i44i3yO33O44q chineseuse使用ẋíi̋ìyọ̏ọ̋q
s99uk9 koreanmugworts̭uk̰
a4ko3ko4 yorubatimeàkókòákòkó
t^u33u33k9 tibetanattitudeཐུགསtḥȕȕk̰
mo3 burmeserainမိုးmò
xvili georgianchildშვილიxvili
libG frenchfreelibrelibġ
a4kpa3 yorubascaràpáákpà
q5ad66ala arabicmuscleعضلةq̇ad̬ala
ma33a33qt4x4e%335e445 tibetancommon folkདམངས་ཁྲོདmȁȁqṭẋȅ̖̄e̖̋
yAttA% finnishto leavejättääyạttạ̄
t4x4^wa33i33 chineseto kneadṭẋḥwȁȉ
x4O33O44x5ya33a44qx4i33 chinesevideographer摄像师ẋọ̏ọ̋xẏyȁa̋qẋȉ
t4x4a33u44 chineseomenṭẋȁű
ra%dj hindiruleराजrādj
f4Il irish (munster)bloodfuilfĝịl
d66aba%b arabicfogضبابd̬abāb
aka%0zIz navajosleeve (of garment)akā̰zịz
k%O9l5U scottish gaelicforestcoillekḥọ̇lẏụ
j4i440i0tx^5e330e330 tibetantreasure/valuableརིན་ཆེནȷ̈ḭ̋ḭtxẏḥḛ̏ḛ̏
tx^5eri koreancherry체리txẏḥeri
ta33a33msaq tibetangood newsགཏམ་བཟངtȁȁmsaq
vzdi5hat5 russianto sighвздыхатьvzdi̖hatẏ
nI4s5tx^I%4s navajowolverinenị́ştxḥị́̄s
xa%k%a% hindibranchशाखाxākḥā
a%wato9mats5 nahuatlacornāhuatomatlāwatȯmatş
niGiyuk6 inuktitutto eatᓂᕆᔪᖅniġiyuḳ
elo9a hebrewA god.אלוהelȯa
nUgrUmUj4da9t5 russianto pile upнагромождатьnụgrụmụȷ̈dȧtẏ
sI4k apache (western)scarsigsị́k
k6iktuGiak6 inuktitutmosquitoᕿᒃᑐᕆᐊᖅḳiktuġiaḳ
i3i3i4bu3u3u4z6a zuluscarîbhûdlaììíbùùúẓa
mnixvnEl1vani georgianimportantმნიშვნელოვანიmnixvnẹlo̖vani
p97h5ui hoantailʘxuiṗ̂ḩui
t05it05vEli georgiannakedტიტველიt̖it̖vẹli
i3i3iz6aag06a zululoinclothī́dlakáììiẓaaɠa
k93d08ala xhosastartqalak̖ḍ̬ala
m4a9dr4U irish (munster)dogmadramĝȧdrĝụ
djih5vi georgiangoatჯიხვიdjiḩvi
f3ar4 irish (munster)man (male)fearfẏarĝ
dE0 frenchdeerdaimdẹ̰
sUkGE frenchsecretsecretsụkġẹ
mna9ra swahilitowermnaramnȧra
x5ya33a44qp%ii33ts%a33 chineseeraser橡皮擦xẏyȁa̋qpḥiȉtsḥȁ
p4a%l6a%9s4 irish (munster)palacepáláspĝālĝā̇sĝ
ma9ahUr3 scottish gaelicmothermàthairmȧahụrẏ
x5yO33q chineseelder brotherxẏyọ̏q
ts5'o%3s5 navajorope (chord)tş'ò̄ş
'b06aa3yq vietnamesevaguely defined termbánh'ɓaàyq
iqd^08Exo xhosarentingqeshoiqḍ̬ḥẹxo
tu%ga%k6 inuktitutivory tuskᑑᒑᖅtūgāḳ
EkspeGya0s frenchexperienceexpérienceẹkspeġya̰s
rUssma9tr3IvUt5 russianto considerрассматриватьrụssmȧtrẏịvụtẏ
E9ltste%5C icelandicvolcanoeldstöðẹ̇ltstē̖ç
mUsje5 frenchmistermonsieurmụsje̖
pU33U44n chinesedustpụ̏ụ̋n
n3i33i33qtx5e tibetancompassionསྙིང་རྗེnẏȉȉqtxẏe
tx5yA33A44nx4U33nfaa33q chinesegym健身房txẏyạ̏ạ̋nẋụ̏nfaȁq
isaGuk6 inuktituta wingᐃᓴᕈᖅisaġuḳ
kA9i5ttA% finnishto usekäyttääkạ̇i̖ttạ̄
dGE georgiandayდღეdġẹ
ka%kE3 apache (western)crowgaagékākẹ̀
h5att66a arabicluckخطḩatt̬a
pa%4a44 thaiforestป่าpá̄a̋
ya%3j navajolittleyà̄j
mi44iq tibetannameམིངmi̋iq
yo%3sn apache (western)godyóósnyò̄sn
sa30 navajoold agesà̰
ha3dda%4 hausamemorizationhaddā̀hàddá̄
van6t4u tamilbeetleவண்டுvaṇṭu
jangbadi georgianoxygenჟანგბადიjangbadi
tx5Uw vietnamesebuffalotrâutxẏụw
so33o33pa33a33 tibetana scoutསོ་པsȍȍpȁȁ
ts%E%3 apache (western)rocktséétsḥẹ̀̄
ah5du9t hebrewunityאחדותaḩdu̇t
tye9rra spanishlandtierratyėrra
'ot4t4agam tamilcamelஒட்டகம்'oṭṭagam
ba9wliq hebrewbowling (the game)באולינגbȧwliq
dj4vi polishdoordrzwidȷ̈vi
tyA33A44nx5yA33A44nka4a44a3n chinesetelephone pole电线杆tyạ̏ạ̋nxẏyạ̏ạ̋nkáa̋àn
pGi frenchprizeprixpġi
kt^08ubEkilEy1 xhosapolitechubekileyokṭ̬ḥubẹkilẹyo̖
pya33ut4x4yU4U44U3ntaa33a33a44n chinesestandard answer标准答案pyȁuṭẋyụ́ụ̋ụ̀ntaȁȁa̋n
k%a4a44a3n chinesepitkḥáa̋àn
k93wni nuxalkseal (animal)kw'nik̖wni
pyE9qkni5 polishbeautifulpięknypyẹ̇qkni̖
t^a3a33t0sa4a44na3a33kha3a33ti4i44' thaiattitudeทัศนคติtḥàȁt̰sáa̋nàȁkhàȁtíi̋'
mbiliki9m1 swahilidwarfmbilikimombilikïmo̖
s5Et'e%x apache (western)charcoalłetʼeeshşẹt'ēx
xadjara arabictreeشجرةxadjara
tx5a33a33k9la3a3m tibetanrailroadལྕགས་ལམtxẏȁȁk̰lààm
addje9ttare italianto jutaggettareaddjėttare
dj5ix5 polishtodaydziśdjẏixẏ
faOnde9Ixn englishfoundationfoundationfaọndėịxn
tx^5a44a tibetanbirdབྱtxẏḥa̋a
t051t05i georgianbranchტოტიt̖o̖t̖i
bo2d englishboardboardbou̖d
pEttI icelandiccamp bedbeddipẹttị
iql08ina xhosamintinxinaiqḷ̬ina
sapE0 frenchfir treesapinsapẹ̰
trI9ki5r icelandicdrink/beveragedrykkurtrïki̖r
t^a%442 tibetansilkདརtḥa̋̄u̖
ma%44a44a3 thaidogหมาma̋̄a̋à
k93l08ElEla xhosatellxelelak̖ḷ̬ẹlẹla
qge swahiliscorpionngeqge
le5fUl germanspoonlöffelle̖fụl
tx^5you33 chinesespeartxẏḥyoȕ
bAnd englishbandbandbạnd
fe33i33t4x4^aa33q chineseextraordinary非常fȅȉṭẋḥaȁq
t4x4u44ukE%33E44k3a44aa4 tibetanto thunderའབྲུག་སྐད་རྒྱགṭẋűukẹ̏̄ẹ̋kẏa̋aá
la44am tibetanpathལམla̋am
k99amagywi koreancrow까마귀k̭amagywi
a%Catl icelandicnobilityaðallāçatl
It^'ox apache (western)nestitʼohịtḥ'ox
qd08anawa xhosashipnqanawaqḍ̬anawa
pleI englishplayplaypleị
t^yA33n chinesedaytḥyạ̏n
ntEE3n apache (western)manndeeńntẹẹ̀n
ka4a44y thaichickenไก่káa̋y
txa3tI3tlo30'II navajowren (bird)txàtị̀tlò̰'ịị
p97u0 hoanoneʘ̃ũṗ̂ṵ
pe9rustella finnishto justifyperustellapėrustella
ga5l frenchface (of animal)gueulega̖l
pi4i44i3q chineseto grasppíi̋ìq
hu%lanakuahale hawaiiancitykūlanakauhalehūlanakuahale
pai33t4x4^U33U44nx4a33n chinesewhite shirt白衬衫paȉṭẋḥụ̏ụ̋nẋȁn
savik inuktitutnormal shaped knifeᓴᕕᒃsavik
q5inab arabicgrapeعنبq̇inab
le3e33k9 thaismallเล็กlèȅk̰
la5G frenchthemleurla̖ġ
ts93In navajobonets̀ịn
k93a%3'i3da%4 hausastandardƙā'idā̀k̖à̄'ìdá̄
A9ksEs englishaccessaccessạ̇ksẹs
ms1p%li1 georgianworldმსოფლიოmso̖pḥlio̖
siwakonets5 nahuatlgirlcihuaconetlsiwakonetş
k%U33q chineseholekḥụ̏q
kUy vietnamesetreecâykụy
1k93eane georgianoceanოკეანეo̖k̖eane
tIrUC icelandicboldnessdirfðtịrụç
tx4i5 polishthreetrzytẋi̖
q5as44aba arabicto twist/wrap aroundعصبq̇as̬aba
nuk6k6aGit inuktitutto stopᓄᖅᑲᕆᑦnuḳḳaġit
modEllo italianmodelmodellomodẹllo
du% thaito seeดูdū
'aha9v hebrewto loveאהב'ahȧv
IzE3 apache (western)medicineizeeịzẹ̀
sh5x4anyatx5 polishto botchschrzaniaćsḩẋanyatxẏ
'uh5t66ubu%t66 arabicoctopusأخطبوط'uḩt̬ubūt̬
ho'ohana hawaiianto usehoʻohanaho'ohana
tx5i33i44n chinesewatertxẏȉi̋n
ka33u33kU33nx5yee33 chinesehigh heel高跟鞋kȁȕkụ̏nxẏyeȅ
krie9It englishcreatecreatekriėịt
a'we9txts5i nahuatldewahhuechtlia'wėtxtşi
tA%9llA finnishheretäällätạ̄̇llạ
dAnts englishdancedancedạnts
za4a44yq vietnameseto reserve fordànhzáa̋yq
p%E%44E tibetanwoolབལpḥẹ̋̄ẹ
va%l3 tamilswordவாள்vāḷ
t^a4Iq burmeseto sitထိုင်tḥáịq
pi%r5%i% hindigenerationपीढ़ीpīṛḥī
iqt^08aqa xhosaideaingcangaiqṭ̬ḥaqa
fE0 frenchhungerfiamfẹ̰
pa4a44u3 chinesejewelpáa̋ù
k%E3ya4h navajoland/countrykḥẹ̀yáh
d^Urm hindireligion/faithधर्मdḥụrm
qgi9ri swahiliwarthogngiriqgïri
mi33i44q chineselifemȉi̋q
yE3'i%4ts%oh5 navajogiantyẹ̀'í̄tsḥoḩ
1na5G frenchhonorhonneuro̖na̖ġ
ta3Iqpyi4 burmesecountry/kingdomတိုင်းပြည်tàịqpyí
r%9e5i5i5n icelandiclavahraunr̊e̖i̖i̖n
pyA33A44nli33i44tyA33A44n chineseconvenience store便利店pyạ̏ạ̋nlȉi̋tyạ̏ạ̋n
fayr englishfirefirefayr
tx4tE9ri5 polishfourczterytẋtẹ̇ri̖
sm3Ix4attsU russianto blendсмешатьсяsmẏịẋattsụ
sa%3a33 vietnamesevillagesà̄ȁ
kObob amharicstarኮኮብkọbob
'etsba9q5 hebrew(anatomy) fingerאצבע'etsbȧq̇
da%3'i4ra%3 hausacircledā'ìr̃ādà̄'írà̄
l61h5a%n4 irish (munster)pondlochánlĝo̖ḩānĝ
tsa4a44u3x4we33i44tsa4a44u3tx^5i4i44i3 chinesego to bed early早睡早起tsáa̋ùẋwȅi̋tsáa̋ùtxẏḥíi̋ì
fra%9iCI icelandicsciencesfræðifrā̇içị
novEllo italiannewnovellonovẹllo
x4U33qri33i44wu4u44u3h5we33i44 chinesebirthday party生日舞会ẋụ̏qrȉi̋wúűùḩwȅi̋
kal5tx^5i koreancutlassfish갈치kalẏtxẏḥi
fye%5l icelandicplank/boardfjölfyē̖l
lye9nUv scottish gaelicchildleanabhlyėnụv
faGin frenchflourfarinefaġin
h1144y vietnameseaskhỏiho̖ő̖y
t^e%s5 navajoreedtḥēş
weIv englishwavewaveweịv
ndIk93a0' navajocottonndịk̖a̰'
pa'tx^o apache (western)wolfba'chopa'txḥo
p%u%k%a44a44a3w thaimountainภูเขาpḥūkḥa̋a̋àw
u3ub06umto3o3o4ti zulusweetnessúbumtôtiùuɓumtòòóti
p%a koreanonionpḥa
'avado9n hebrewdestruction/devastation/ruin/doomאבדון'avadȯn
t4x4^i44i tibetanto write/drawའབྲིṭẋḥi̋i
pa33a44nkO33qt4x4wo33 chinesedesk办公桌pȁa̋nkọ̏qṭẋwȍ
k93t^08ukumisa xhosatouchchukumisak̖ṭ̬ḥukumisa
x4O33O44pe33i44mii33qt4x4^U33q chinesedevice name设备名称ẋọ̏ọ̋pȅi̋miȉqṭẋḥụ̏q
ko9yo%ts5 nahuatlcoyotecoyōtlkȯyōtş
fU4U44U3nx4wU33tx5ya33a44q chinesepainter粉刷匠fụ́ụ̋ụ̀nẋwụ̏txẏyȁa̋q
ka%na%wai hawaiiancode/lawkānāwaikānāwai
minnan3dj5al tamilemailமின்னஞ்சல்minnanẏdjẏal
n3a44a tibetanfishnẏa̋a
trOm welshheavytrwmtrọm
wa33i44ma33i44yuA33n chinesedelivery man外卖员wȁi̋mȁi̋yuạ̏n
t4x4E%44EE4 tibetanfruitའབྲསṭẋẹ̋̄ẹẹ́
v3AlittA% finnishto transmitvälittääṿạlittạ̄
aGts93Ers georgianto listაღწერსaġts̀ẹrs
hoo4p9' vietnameseboxhộphoóp̃'
Gus44n arabicbranch (of a tree)غصنġus̬n
ca%k icelandicroofþakcāk
a4lu4b13sa4 yorubaonionàlùbọ́sàálúbò̖sá
mat66bax arabickitchenمطبخmat̬bax
l08a0e hoanmeatǁa̰eḷ̬a̰e
ci9iCiqk icelandictranslationþýðingcïiçiqk
mut4tx5ev3v3andi tamilroseமுட்செவ்வந்திmuṭtxẏeṿṿandi
t66ifl arabicchildطفلt̬ifl
q5aqrab arabicscorpionعقربq̇aqrab
tsi33i33tsi33i33 tibetanmouse/ratཙི་ཙིtsȉȉtsȉȉ
p4a%p3e%9r4 irish (munster)paperpáipéarpĝāpẏē̇rĝ
n1%3133y thaia fewน้อยnò̖̄ȍ̖y
sUv5Irx4E9nstvUvUt russianto masterсовершенствоватьsụvẏịrẋẹ̇nstvụvụt
sa3 burmeseto eatစားsà
ta0 navajospring (season)ta̰
sa33a33 tibetanearthsȁȁ
kra4a44ti4i44k9 thaiwater jugกระติกkráa̋tíi̋k̰
IyIkE3 apache (western)seediyigéʼịyịkẹ̀
kr4aun4 irish (munster)treecrannkrĝaunĝ
k93l08akEka xhosabusyxakekak̖ḷ̬akẹka
la9h5ats hebrewpressureלַחַץlȧḩats
pE0 frenchbreadpainpẹ̰
pItIt^lIt apache (western)brandbiditlidpịtịtḥlịt
baOm germantreebaumbaọm
ql08iba xhosadressnxibaqḷ̬iba
Ixk%I%nh5n apache (western)sonishkiinhnịxkḥị̄nḩn
djanna arabicparadiseجنةdjanna
e5sd^0 danisheastøste̖sdh̬
a0syE0 frenchancientanciena̰syẹ̰
j4e44e tibetansingleརེȷ̈e̋e
'urugo%l3 tamilhappeningஉறுகோள்'urugōḷ
k%waa33qfU33qpa33u44yu4u44u3 chinesestormy狂风暴雨kḥwaȁqfụ̏qpȁűyúűù
pi4i44i3tx5i33i44pU4U44U3n chinesenotebook笔记本píi̋ìtxẏȉi̋pụ́ụ̋ụ̀n
iGnik6 inuktitutsonᐃᕐᓂᖅiġniḳ
mi%nv3e%t4t4aI tamilfishingமீன்வேட்டைmīnṿēṭṭaị
ku33u33 tibetanbody/statueསྐུkȕȕ
bah5u9ts hebrewoutsideבחוץbaḩu̇ts
t^u3 apache (western)watertḥù
'd06aam vietnamesecrabđam'ɗaam
uuC icelandicmindúðuuç
emuna9 hebrewfaithאמונהemunȧ
min3dj5u tamilto exceedமிஞ்சுminẏdjẏu
ama3 navajomotheramà
bah5a9G hebrewto choose/to opt/to selectבחרbaḩȧġ
da3imo4n hausadiamonddaimòndàimón
e%3' navajoclothingè̄'
yi33ma33u44tx5yA33n chinesecloakroom衣帽间yȉmȁűtxẏyạ̏n
iglu inuktituthouseᐃᒡᓗiglu
u3u3us5u zulurippleū́hluùùuşu
na'Is5ts%o3x4 apache (western)squirrelna'iłtsóhna'ịştsḥòẋ
s44abiyy arabicboyصبيs̬abiyy
kywit00urami koreancricket귀뚜라미kywiṱurami
t05alGa georgianwaveტალღაt̖alġa
pu%n6d4u tamilgarlicபூண்டுpūṇḍu
to%lE3 apache (western)butterlydoolétōlẹ̀
ts%o33o33wa tibetanlifeའཚོ་བtsḥȍȍwa
i3i3i4l08u3u3u4g06u zulucrowdîxûkuììíḷ̬ùùúɠu
t4x4^waa33qt^ou33kwe33i44 chinesebedside table床头柜ṭẋḥwaȁqtḥoȕkwȅi̋
s5e3'e3tsoh navajoratşè'ètsoh
kwa%4d06o%3 hausafrogkwā̀ɗōkwá̄ɗò̄
la33a33 tibetansoul/spiritབླlȁȁ
tE%t^E%l navajomoosetẹ̄tḥẹ̄l
p97oa hoaneyeʘoaṗ̂oa
na5f frenchnineneufna̖f
p97a4a taachildʘàaṗ̂áa
pal3l3atta%kku tamilvalleyபள்ளத்தாக்குpaḷḷattākku
ukuqd08amlEza xhosaintersectukunqamlezaukuqḍ̬amlẹza
ka33a44q chinesesimplekȁa̋q
deja5ne frenchto have lunchdéjeunerdeja̖ne
k10k10bG frenchcucumberconcombreko̰̖ko̰̖bġ
s51sd welshtailllostşo̖sd
ba3k93i%3 hausablack/darkbaƙībàk̖ì̄
tul englishtooltooltul
s5o3k apache (western)fishłógşòk
yu33u33 tibetanturquoise gemstoneགཡུyȕȕ
'ix hebrewman/adult male human being.איש'ix
tx^5yaa33q chinesewalltxẏḥyaȁq
tsIs5 apache (western)mountaindziłtsịş
mEE4' vietnamesemothermẹmẹẹ́'
aGnak6 inuktitutwomanᐊᕐᓇᖅaġnaḳ
C66aby arabicantelopeظبيç̂aby
t1 danishtoeto̖
kal englishcallcallkal
h5E georgiantreeხეḩẹ
ma%9ts5ats5 nahuatlnetmātlatlmā̇tşatş
h5ata9h5 hebrewcutחֲתָךְḩatȧḩ
we33i44x4U33qmyAA33ntx^5yA33n chinesetampon卫生棉签wȅi̋ẋụ̏qmyạạ̏ntxẏḥyạ̏n
j1l1 georgianraspberryჟოლოjo̖lo̖
ei%Ci5r icelandicoatheiðureīçi̖r
nuna inuktitutlandᓄᓇnuna
isig^0t^08awu xhosaspiderisigcawuisigh̬ṭ̬ḥawu
pI4k apache (western)bellybigpị́k
da5i5v3U norwegian (bokmal)to placatedøyveda̖i̖ṿụ
cre5i5qk icelandiccrowdþröngcre̖i̖qk
l^0e%ti%gar welshhospitablelletygarl̥ētīgar
tx5yA33A44nx4U33ntx5ya33ulyA33A44n chinesefitness coach健身教练txẏyạ̏ạ̋nẋụ̏ntxẏyȁulyạ̏ạ̋n
tx^5a44amtse33e44 tibetancompassionབྱམས་བརྩེtxẏḥa̋amtsȅe̋
pe9Gah5 hebrewflowerפֶּרַחpėġaḩ
tx5ii4' vietnamesesisterchịtxẏií'
k%v1lv icelandicvaulthvolfkḥvo̖lv
'ok%a%0x4I3 apache (western)prayerʼokąąhí'okḥā̰ẋị̀
t00a9al3gi koreanstrawberry딸기ṱȧaḷgi
q5a%m arabicyearعامq̇ām
'b06114' vietnamesebugbọ'ɓo̖ó̖'
rU33U44nwei33 chinesefind认为rụ̏ụ̋nweȉ
gbE4du yorubalarge drumgbẹ̀dugbẹ́du
Ga%ba arabicforestغابةġāba
ma%n6pu tamilhonorமாண்புmāṇpu
se33e33q tibetanlionསེངsȅȅq
k33i%9kats5 nahuatlsongcuīcatlkẇï̄katş
ma%kauka9u hawaiiancompetencemākaukaumākaukȧu
milq5ak6a arabicspoonملعقةmilq̇aḳa
tx05i5s amharicsmokeጭስtx̖i̖s
x4U4U44U3n chineseliquidẋụ́ụ̋ụ̀n
mpa3 apache (western)coyotembámpà
purra finnishto bitepurrapurra
ftx41ray polishyesterdaywczorajftẋo̖ray
erra9re italianto wandererràreerrȧre
ra4a44a3q chinesesoilráa̋àq
zGva georgianseaზღვაzġva
d08k6'o0 hoannose!qˀõḍ̬ḳ'o̰
E%blU danishappleæbleẹ̄blụ
'ul3l3aqgaI tamilpalm (hand)உள்ளங்கை'uḷḷaqgaị
a%ka9xits5 nahuatlpoolācaxitlākȧxitş
uk6ausik6 inuktitutwordᐅᖃᐅᓯᖅuḳausiḳ
nu44uu4 tibetanwestནུབnűuú
v5Ir3O9fkU russianrope (chord)верёвкаvẏịrẏọ̇fkụ
sO4a44 thaimatเสื่อsọ́a̋
sa%d^na% hindimeditationसाधनाsādḥnā
tyee33 chineseanthilltyeȅ
kru9ppa icelandicgroupgrúbbakru̇ppa
ivvit inuktitutyouᐃᕝᕕᑦivvit
hhadi%k6a arabicgardenحديقةhhadīḳa
yo% apache (western)beadyooyō
IzUbrUj4a9t5 russianto portrayизображатьịzụbrụȷ̈ȧtẏ
man6d4aI tamilheadமண்டைmaṇḍaị
t^a3ts5'IId navajoalgaetḥàtş'ịịd
gwraig welshwifegwraiggwraig
'b06a%a4n' vietnamesefriendbạn'ɓāán'
hOnt germandoghundhọnt
kd^08ElEkilE xhosafamiliarqhelekilekḍ̬ḥẹlẹkilẹ
tot^s5'IjIh5I%3 apache (western)green/bluedotłʼizhihíítotḥş'ịjịḩị̀̄
s44awifa arabicto produce woolصوفs̬awifa
tx^5o33o33ts%e%335e445 tibetanclockཆུ་ཚོདtxẏḥȍȍtsḥȅ̖̄e̖̋
iq94t08ubEk1 xhosacultureinkcubekoiq̀ṭ̬ubẹko̖
ya33nh5wU33x5yo33u44 chinesefireworks show烟花秀yȁnḩwụ̏xẏyȍű
pakkya9no italiantackypacchianopakkyȧno
mUn6i% hindigemमणिmụṇī
di%n arabicreligionدينdīn
gt08ina xhosakeep/savegcinagṭ̬ina
qt08iphisa xhosado lessnciphisaqṭ̬iphisa
1l13ru0 yorubagodọlọ́runo̖lò̖rṵ
p%Uli% hindipodफलीpḥụlī
cveiiyItl icelandicmopþvegillcveiiyịtl
d66ifdiq5 arabicfrogضفدعd̬ifdiq̇
t^au33 chinesepotterytḥaȕ
na4'tx^a4kI4 apache (western)grasshoppernaʼchaginá'txḥákị́
e'e%9kats5 nahuatlair/windehēcatle'ē̇katş
i3i4sifu3u3u4b06a zulusecretísifûbaìísifùùúɓa
Ol6Otx4x4a9t5 russianto improveулучша́тьọlĝọtẋẋȧtẏ
ga3gga%3fa%3 hausabateleur eaglegaggāfāgàggà̄fà̄
li44i tibetanpearལིli̋i
mg19mbea swahilicandidatemgombeamgȯ̖mbea
dzaxx5i japanesemagazineざっしdzaxxẏi
sl6u9x4Ut5 russianto listenслу́шатьslĝu̇ẋụtẏ
wa9y2 englishwirewirewȧyu̖
s5Itx^I%3 apache (western)redłichííşịtxḥị̀̄
alu%t inuktitutspoonᐊᓘᑦalūt
'ibu9d hebrewlossאיבוד'ibu̇d
kd^08a xhosaonlyqhakḍ̬ḥa
qoo vietnamesecornngôqoo
tIGC icelandicvirtuedyggðtịġç
ft19rEk polishtuesdaywtorekftȯ̖rẹk
k6auyimanituk6aqit inuktituttraditional knowledgeᖃᐅᔨᒪᓂᑐᖃᖏᑦḳauyimanituḳaqit
j4i44i tibetanmountainརིȷ̈i̋i
na'Ixo30' apache (western)lizardnaʼishǫ́ʼna'ịxò̰'
fahhas44a arabiccheck upفحصfahhas̬a
ke%5i5C icelandicwimpgauðkē̖i̖ç
bi5tx5 polishto bebyćbi̖txẏ
ts5'o3k'a4' apache (western)shaft of arrowtlʼókʼaʼtş'òk'á'
a%dj hinditodayआजādj
so0' navajostarso̰'
mtsirE georgiansmall/insignificantმცირეmtsirẹ
gb1gbE3 yorubato receive an injurygbọgbẹ́gbo̖gbẹ̀
i3iqd08hhuumbi zuluheapíngqumbiìiqḍ̬hhuumbi
j5dj5bw1 polishblade (botany)źdźbłojẏdjẏbwo̖
a5i5 norwegian (bokmal)an islandøya̖i̖
ko44o tibetandoorསྒོkőo
t^am thaito makeทำtḥam
v3at4t4am tamilcircle/haloவட்டம்ṿaṭṭam
txo%4s5 navajoballtxó̄ş
to33o44nma%3a33y thaitreeต้นไม้tȍőnmà̄ȁy
r%9isgl welshbark (of tree)rhisglr̊isgl
l5a9n4Uv6 irish (munster)childleanbhlẏȧnĝụvĝ
sinnitellA finnishto hang onsinnitelläsinnitellạ
Ub^Ine%tri% hindiactressअभिनेत्रीụbḥịnētrī
rAt englishratratrạt
ta3Oqba4q burmeseto apologizeတောင်းပန်tàọqbáq
jak93Et05i georgianjacketჟაკეტიjak̖ẹt̖i
dUkOm3In3t5i9rUvUt5 russianto documentдокументироватьdụkọmẏịnẏtẏïrụvụtẏ
ba%0s navajohoopbā̰s
k1j4i95statx5 polishto benefitkorzystaćko̖ȷ̈ï̖statxẏ
x5i44iq tibetanfieldཞིངxẏi̋iq
isikl^081b1 xhosatoolisixhoboisikḷ̬ḥo̖bo̖
x4U33qmi33i44q chinesebreath生命ẋụ̏qmȉi̋q
avveni9re italianto occuravvenìreavvenïre
isikl^08Enk93l08E xhosasevenisixhenxeisikḷ̬ḥẹnk̖ḷ̬ẹ
onna japanesewomanおんなonna
1rmi5r icelandicwormormuro̖rmi̖r
tx05as5 navajofrogtx̖aş
'di%5v3o%t norwegian (bokmal)very wetdyvåt'dī̖ṿōt
txa%txa% hindiuncleचाचाtxātxā
s5aas5 welshthe otherllallşaaş
txi%k33a'ts5i nahuatlbarn owlchīcuahtlitxīkẇa'tşi
k%a33a33qpa33a33 tibetanhouseཁང་པkḥȁȁqpȁȁ
nuu3y vietnamesemountainnúinuùy
isiphiig06a zulucape (garment)isíphikaisiphiiɠa
na44a44a3q thaimovieหนังna̋a̋àq
OvUj4a9t5 russianto respectуважатьọvụȷ̈ȧtẏ
ba%33a44n thaihouseบ้านbȁ̄a̋n
j4uwtx5 polishyellowżółćȷ̈uwtxẏ
al'ard66 arabicearthالأرضal'ard̬
na33a33 tibetannoseསྣnȁȁ
bu3kka%4 hausagrass hutbukkā̀bùkká̄
u9l^0pa icelandicthick winter coatúlpau̇l̥pa
mdzimE georgiancommaმძიმეmdzimẹ
h5aa33qpa33nx5i33i44nx5i33 chineseflight information航班信息ḩaȁqpȁnxẏȉi̋nxẏȉ
tx5U%4U44 vietnamesewaitchờtxẏụ́̄ụ̋
xk3i5r4d irish (munster)to scampersciurdxkẏi̖rĝd
iql08agu xhosawarthoginxaguiqḷ̬agu
t^e%3h navajovalleytḥè̄h
behema9 hebrewbeast/animal (usually domesticated)/livestockבהמהbehemȧ
h5its93lh nuxalkmetal (iron)xits'lhḩits̀lh
'izme9l hebrewknife/scalpelאזמל'izmėl
namdvili georgianrealნამდვილიnamdvili
'aat^i3i33t0 thaisunพระอาทิตย์'aatḥìȉt̰
fim vietnamesefilmphimfim
k93t08iqa xhosathinkcingak̖ṭ̬iqa
p%i%445i5i45me%33e44 tibetanwomanབུད་མེདpḥi̖̋̄i̖í̖mȅ̄e̋
'a4lk93a3la4mi%3 hausapenàlƙalàmī'álk̖àlámì̄
klAud englishcloudcloudklạud
aGah5n1f19bya hebrewarachnophobiaארכנופוביהaġaḩno̖fȯ̖bya
k93d081nda xhosaunderstandqondak̖ḍ̬o̖nda
ndu9gu swahilirelativendugundu̇gu
10t frenchshamehonteo̰̖t
kaa3t0 vietnamesecutcắtkaàt̰
putta%n6d4u tamilnew yearபுத்தாண்டுputtāṇḍu
ah5a9z hebrewto holdאחזaḩȧz
'uU3q vietnamesedrinkuống'uụ̀q
p%o44o44o3nla3a33ma%3a33y thaifruitผลไม้pḥőőònlàȁmà̄ȁy
v3ix4am tamilpoisonவிஷம்ṿiẋam
ta33a33 tibetanmelodyརྟtȁȁ
qi3i33 vietnamesethinknghĩqìȉ
s44awt arabicvoiceصوتs̬awt
tapu9ah5 hebrewappleתפוחtapu̇aḩ
ka9llido italianshrewdcallidokȧllido
y%9e%le norwegian (bokmal)a cooking vesselkjeleyh̬ēle
djUhha%dj hindishipजहाजdjụhhādj
t66a%bak6 arabiclarge brick/tileطابقt̬ābaḳ
a33ntx^5yuA33n chinesesafe/secure安全ȁntxẏḥyuạ̏n
x4U33qh5woo33 chineselife/existence生活ẋụ̏qḩwoȍ
k3it0te japanesestampきってkẏit̰te
ti95dj5En3 polishweektydzieńtï̖djẏẹnẏ
i95mmArtA% finnishto understandymmärtääï̖mmạrtạ̄
tx^5a44alo33o33 tibetantea leafཇ་ལོtxẏḥa̋alȍȍ
'd06i vietnamesegođi'ɗi
ta33a44q chinesepooltȁa̋q
ukukl^08uluza xhosaepilepticukuxhuluzaukukḷ̬ḥuluza
igivE georgiansameიგივეigivẹ
appanna9re italianto obscureappannàreappannȧre
v3a9llita finnishto prevailvallitaṿȧllita
tx5a33a44 tibetanironལྕགསtxẏȁa̋
bOk englishbookbookbọk
xax apache (western)bearshashxax
O9Urk scottish gaelichornadharcọ̇ụrk
ah519t hebrewsisterאחותaḩȯ̖t
k99um koreandreamk̭um
bra5n norwegian (bokmal)a wellbrønnbra̖n
px4Es polishacrossprzezpẋẹs
g^0d^08ibEla xhosalastgqibelagh̬ḍ̬ḥibẹla
kahu9na hawaiianmagician/sorcererkahunakahu̇na
stx4i5ts polishto shear/cutstrzycstẋi̖ts
g55addUnn3a amharicfriendጓደኛgẇaddụnnẏa
iqd^08ele xhosacoldingqeleiqḍ̬ḥele
tx5ev3v3i tamiltimeசெவ்விtxẏeṿṿi
iq94t08asa xhosatasteinkcasaiq̀ṭ̬asa
'd06EE44 vietnameseto give birth tođẻ'ɗẹẹ̋
a0fibi frenchamphibiousamphibiea̰fibi
nU33U33mx5i33i44 tibetanweather/climateགནམ་གཤིསnụ̏ụ̏mxẏȉi̋
k93l08olEla xhosaforgivexolelak̖ḷ̬olẹla
bUttxa% hindibabyबच्चाbụttxā
fid66d66a arabicsilverفضةfid̬d̬a
bmuli georgianlink (internet)ბმულიbmuli
i95rittA% finnishto tryyrittääï̖rittạ̄
k%wa33q chinesebasketkḥwȁq
1k%r1 georgiangoldოქროo̖kḥro̖
ts593ox apache (western)plantstłʼohtş̀ox
mka9nda swahilibeltmkandamkȧnda
a5l danishbeerøla̖l
pat4t4a%mbu%ttx5i tamilbutterflyபட்டாம்பூச்சிpaṭṭāmbūttxẏi
a%moxts5i nahuatlbookamoxtliāmoxtşi
iql^08amisEkilE xhosaurgentingxamisekileiqḷ̬ḥamisẹkilẹ
eGa5G frencherrorerreureġa̖ġ
ka33u33x5ya33u44lyu33u44 chinesehigh efficiency高效率kȁȕxẏyȁűlyȕű
t14l^0a4qye3 burmeserevolutionတော်လှန်ရေtó̖l̥áqyè
riavvio italianrestartriavvioriavvio
tu%ga%lik inuktitutnarwhalᑑᒑᓕᒃtūgālik
dj^Un6d4a% hindiflag (banner)झंडाdjḥụṇḍā
Ed^0sU danishetchætseẹdh̬sụ
ettxE9sso italianexcesseccessoettxẹ̇sso
a3tx^I%30h navajonoseàtxḥị̰̀̄h
i3i3it^08iib06i3i zululakeī́chibíììiṭ̬ḥiiɓìi
tx5at4t4aI tamilshirtசட்டைtxẏaṭṭaị
k%a4a44w thaikneeเข่าkḥáa̋w
q5ayyana arabicto appointعينq̇ayyana
pei%Ca icelandicto askbeiðapeīça
tot^ori koreanacorn도토리totḥori
xli5sUl germankeIschlüsselxli̖sụl
i3i3igd^08uub06u3u zulugrudgeī́gqubúììigḍ̬ḥuuɓùu
k6itt66a arabiccatقطةḳitt̬a
tsa georgianskyცაtsa
tan6n6i%r tamilwaterதண்ணீர்taṇṇīr
na44aq tibetaninteriorནངna̋aq
ji44i44i3q thaifemaleหญิงji̋i̋ìq
k%3i33i33 tibetandogཁྱིkẏḥȉȉ
o30'a%3 apache (western)eveningǫ́ʼááò̰'à̄
witsilin nahuatlhummingbirdhuitzilinwitsilin
x4i5rok3Iy russianwideширо́кийẋi̖rokẏịy
prEnna icelandicto burnbrennaprẹnna
tx^5i4i44i3n chinesebrighttxẏḥíi̋ìn
kO33qsi33mii33qt4x4^U33q chinesecompany name公司名称kọ̏qsȉmiȉqṭẋḥụ̏q
tx0514x navajobugtx̖ó̖x
tx^5i33i33 tibetanoutside/exteriorཕྱིtxẏḥȉȉ
pu%4u44 thaigrandpaปู่pú̄ű
mo3sI3 navajocatmòsị̀
i3i3i4du3u3ub06e zuluzebraîdúbeììídùùuɓe
lO44O44a3q thaiyellowเหลืองlọ̋ọ̋àq
Gi95kUn germanback (body)rückenġï̖kụn
habba arabicto loveحبhabba
b^a%x4a% hindilanguageभाषाbḥāẋā
t1llarI icelandicdollardollarito̖llarị
na%l'E%s5I3 apache (western)duck animalnaalʼeełínāl'ẹ̄şị̀
fGwa frenchcoldfroidfġwa
na4Iqa4qdj5a3 burmeseforeign countryနိုင်ငံခြာnáịqáqdjẏà
igl08alaba xhosashoulderigxalabaigḷ̬alaba
p%rtxh5ili georgianclawფრჩხილიpḥrtxḩili
t^Eguk9 koreanthailand태국tḥẹguk̰
qd08abile xhosararenqabileqḍ̬abile
h5a9ya hebrewanimalחַיָּהḩȧya
he%3s5 navajopackagehè̄ş
s5U9gad welsheyellygadşụ̇gad
kahaone hawaiianbeach covered with sandkahaonekahaone
umkhEq94t08E xhosaiceumkhenkceumkhẹq̀ṭ̬ẹ
li35U33 vietnamesetoungelưỡilì̖ụ̏
h5ma georgianvoiceხმაḩma
k%ok99iri koreanelephant코끼리kḥok̭iri
halst05uh5i georgiantieჰალსტუხიhalst̖uḩi
k%a33a44w thaito enterเข้าkḥȁa̋w
pI4qlE4 burmeseseaပင်လယ်pị́qlẹ́
xjE0 frenchdogchienxjẹ̰
ka33u33su33u44kO33qlu33u44 chinesehighway高速公路kȁȕsȕűkọ̏qlȕű
garra spanishclawgarragarra
h5ardji georgianexpenseხარჯიḩardji
fE3 yorubato desirefẹ́fẹ̀
i3i3ihhoog06o zuluchicken coupī́hhokoììihhooɠo
mhe9qga swahiliancestormhengamhėqga
s5o%3' navajofishşò̄'
iqd^081nd1 xhosabrainingqondoiqḍ̬ḥo̖ndo̖
p%e%p%r5a% hindilungफेफड़ाpḥēpḥṛā
ni%ki'i hawaiianto tie/bindnīkiʻinīki'i
Ga0k10tGe frenchto meetrencontrerġa̰ko̰̖tġe
ni35i335 vietnamesefemalenữnì̖ȉ̖
tsru georgianfalseცრუtsru
k6amuti%k inuktitutsledᖃᒧᑏᒃḳamutīk
tikik6 inuktitutfingerᑎᑭᖅtikiḳ
'ila%hiyy arabicdivineإلهي'ilāhiyy
bla0 frenchwhiteblancbla̰
E0p1sibl frenchimpossibleimpossibleẹ̰po̖sibl
bigI9n englishbeginbeginbigïn
pi5rCi5r icelandicbirthburðurpi̖rçi̖r
Guj frenchredrougeġuj
ti4U44n vietnamesemoneytiềntíụ̋n
aCfErC icelandicmethodaðferðaçfẹrç
k6uyannami%k inuktitutthank youᖁᔭᓐᓇᒦᒃḳuyannamīk
'b06aa3w vietnameseleopardbáo'ɓaàw
le%bU danishliplæbelēbụ
t6e%9s4h5n4o% irish (munster)doughnuttaoschnótĝē̇sĝḩnĝō
i3iqt08aazo zuluexplanationíncazoìiqṭ̬aazo
m3Itx5ta9t5 russianto dreamмечтатьmẏịtxẏtȧtẏ
kO33qtswo33o44pya4a44u3 chineseworksheet工作表kọ̏qtswȍőpyáa̋ù
Ob5Ij4da9t5 russianto persuadeубеждатьọbẏịȷ̈dȧtẏ
tE'toldjE%3t apache (western)campfiredeʼdoljéédtẹ'toldjẹ̀̄t
x4u33u44tx5u33u44x5yA33A44n chinesedata line数据线ẋȕűtxẏȕűxẏyạ̏ạ̋n
sE90f1ni frenchsymphonysymphoniesẹ̰̇fo̖ni
su%9nnitella finnishto designsuunnitellasū̇nnitella
ts93its93ila georgianchickenწიწილაts̀its̀ila
ni%n6d4a%yam tamillengthநீண்டாயம்nīṇḍāyam
tx5UrUk93a amharicmoonጨረቃtxẏụrụk̖a
ma2k englishmarkmarkmau̖k
'a%siriyar tamilteacherஆசிரியர்'āsiriyar
s99al3 koreanrices̭aḷ
sa%9v3utta% finnishto reachsaavuttaasā̇ṿuttā
tu%n3 tamilcolumnதூண்tūnẏ
fOl frenchcrowdfoulefọl
a5Ge5 frenchhappyheureuxa̖ġe̖
txiki9wits5 nahuatlbasketchiquihuitltxikïwitş
k93t081k93t08a xhosacleancocak̖ṭ̬o̖k̖ṭ̬a
znalEx5tx5 polishto findznaleźćznalẹxẏtxẏ
mba9be swahiliherombabembȧbe
hos5tx'I3'I3 navajonettlehoştx'ị̀'ị̀
djo%s5E3 apache (western)balljoołédjōşẹ̀
vE0 frenchwinevinvẹ̰
atm1sfEGa hebrewatmosphereאטמוספירהatmo̖sfẹġa
'eI' burmeseto sleepအိပ်'eị'
k%a%33a44w thairiceข้าวkḥȁ̄a̋w
tsuu33tx^5you33yuA33n chinesesoccer player足球员tsuȕtxẏḥyoȕyuạ̏n
k93i3ssa%4 hausastoryƙissā̀k̖ìssá̄
rabi%q5 arabicspring (season)ربيعrabīq̇
tx5yO4O44O3q chinesefiretxẏyọ́ọ̋ọ̀q
sik6inik6 inuktitutsunᓯᕿᓂᖅsiḳiniḳ
amakl^08Egwazana xhosaseniorsamaxhegwazanaamakḷ̬ḥẹgwazana
kuwl englishcoolcoolkuwl
pli4a44n thaito changeเปลี่ยนplía̋n
cor englishthorthorcor
m3I9nA9t5 russianto swapменятьmẏïnạ̇tẏ
k6ilalugak6 inuktitutbeluga whaleᕿᓚᓗᒐᖅḳilalugaḳ
a4rE4m10 yorubafirst born childàrẹ̀mọárẹ́mo̰̖
ta4Oq burmesemountainတောင်táọq
ha4wa3ini4ya%3 hausachameleonhàwainìyāháwàiníyà̄
matt66a%t66 arabicrubberمطاطmatt̬āt̬
'oq thaiactองก์'oq
k99a9atx^5i koreancrow까치k̭ȧatxẏḥi
tx5an thaimoonพระจันทร์txẏan
x5ye33e44 chinesemountain valleyxẏyȅe̋
tG10 frenchtrunktronctġo̰̖
djE%30'I apache (western)blue jayję́ę́ʼidjẹ̰̀̄'ị
wolf englishwolfwolfwolf
nant'a3n apache (western)chief/boss/kingnantʼánnant'àn
s3t5ImOl5i9rUvUt5 russianto stimulateстимулироватьsẏtẏịmọlẏïrụvụtẏ
t05ena amharichealthጤናt̖ena
kolla9na italiannecklacecollanakollȧna
s3em3U russianseedсе́мяsẏemẏụ
e4e3ka30na30 yorubaclawèékánnáéèkà̰nà̰
ta33nyuA33nkOO33 chinesecell单元格tȁnyuạ̏nkọọ̏
kh5o40' navajofirekḩó̰'
k6amhh arabicwheatقمحḳamhh
ruttx05a amharicact of runningሩጫruttx̖a
naCC66a%ra arabiceyeglassesنظارةnaçç̂āra
h5tx5Etx5 polishto wantchciećḩtxẏẹtxẏ
w1Gt germanwordwortwo̖ġt
10kl frenchuncleoncleo̰̖kl
nat4tx5attiraman6d4alam tamilthe starry heavensநட்சத்திரமண்டலம்naṭtxẏattiramaṇḍalam
'aGa9G hebrewto execrate/to bitterly curseארר'aġȧġ
tahszI3nE3 apache (western)porcupinedahszínétahszị̀nẹ̀
'akka%l3 tamilelder sisterஅக்காள்'akkāḷ
i3i3i4t08e3e3eb06o zuluplan of action or methodîcéboììíṭ̬èèeɓo
txokola%ts5 nahuatlchocolatechocolātltxokolātş
bIna%3' navajoacornbịnà̄'
s5It^sok apache (western)yellowłitsogşịtḥsok
x4i33i44p%ii33ntx5yA33nk%O33O44q chinesevideo surveillance视频监控ẋȉi̋pḥiȉntxẏyạ̏nkḥọ̏ọ̋q
balu9t hebrewacornבלוטbalu̇t
ka33i33 chineseboundarykȁȉ
tx5yee33kwo4o44o3 chineseresult结果txẏyeȅkwóőò
hwii44 vietnamesecanclehuỷhwii̋
nE4za' burmeseboundaryနယ်စပ်nẹ́za'
x4o4o44u3tx5i33k%OO33 chinesephone case手机壳ẋóőùtxẏȉkḥọọ̏
hay englishhihihay
pGi hebrewfruitפריpġi
s44amG arabicglueصمغs̬amġ
pun6iyam tamilvirtueபுண்ணியம்puṇiyam
tE'ka0be4da0 burmesestudy of logicတက္ကဗေဒtẹ'ka̰béda̰
kal3l3am tamilstealthகள்ளம்kaḷḷam
Gura%b arabiccrowغرابġurāb
ka3OqgI4q burmeseskyကောင်းကင်kàọqgị́q
tas5aa3 apache (western)onedałaátaşaà
tx5ya33u chinesereligiontxẏyȁu
'eh5a9d hebrew(Judaism) the Oneness of Godאחד'eḩȧd
bUse%95k norwegian (bokmal)a visitbesøkbụsē̖̇k
ka33q chineseridgekȁq
nE%44EE4 tibetandiseaseནདnẹ̋̄ẹẹ́
p97go4o taacaterpillarʘgòõṗ̂góo
tx^I4tI3 navajocartxḥị́tị̀
y%9Emi% norwegian (bokmal)chemistrykjemiyh̬ẹmī
k3haun scottish gaelicheadceannkẏhaun
Oha9j4i5vUt5 russianto careухаживатьọhȧȷ̈i̖vụtẏ
a33a44nla4a44a3pa33 chinesehorn按喇叭ȁa̋nláa̋àpȁ
iq94l08at^aq94l08at^a xhosacomplex/complicatedinkxathankxathaiq̀ḷ̬atḥaq̀ḷ̬atḥa
haEri georgianairჰაერიhaẹri
s44ahhra%' arabicdesertصحراءs̬ahhrā'
attxa9kko italianacheacciaccoattxȧkko
'a%a3w vietnameset-shirtáo'āàw
ts93k693ar1 georgiansourceწყაროts̀ḳ̖aro̖
bayma%3a33y thaileafใบไม้baymà̄ȁy
px4i5ya9tx5El polishclose friendprzyjacielpẋi̖yȧtxẏẹl
v3a9lita finnishto choosevalitaṿȧlita
n3i33i33q tibetanheart/mind/essenceསྙིངnẏȉȉq
a0plUG frenchscaleampleura̰plụġ
sl1 danishbeatslåslo̖
'd06114t0' vietnamesea sproutđọt'ɗo̖ó̖t̰'
t^ye33 chinesepeacefultḥyȅ
yard englishyardyardyard
ph1t^1li georgianleafფოთოლიpho̖tḥo̖li
ho%h5 germanhighhochhōḩ
la0 burmesemoonla̰
k6awiya arabicto be strong/powerfulقويḳawiya
t61r4U irish (munster)fruittoradhtĝo̖rĝụ
kEsty10 frenchquestionquestionkẹstyo̰̖
kye5e5v icelandicgiftgjöfkye̖e̖v
x5yOO33q chinesebearxẏyọọ̏q
ru3a33 thaigateรั้วrùȁ
ats593a%3h navajobottomatş̀à̄h
g^0l^081tha xhosarepelgxothagh̬ḷ̬ḥo̖tha
ya%' apache (western)skyyaaʼyā'
na'Its5'I%3kI3 apache (western)gophernaʼitłʼíígína'ịtş'ị̀̄kị̀
a0pati frenchempathyempathiea̰pati
t^a9adz3o koreanostrich타조tḥȧadzẏo
ru%3u33 thaiknowรู้rù̄ȕ
a4lu4m130ga4dji3 yorubascissorsàlùmọ́gàjíálúmò̰̖gádjì
s99ak9 koreanbuds̭ak̰
cInna icelandicto thinþynnacịnna
tulI0 apache (western)raccoontulįtulị̰
iql^081wa xhosabagingxowaiqḷ̬ḥo̖wa
kan6 tamileyeகண்kaṇ
mi5rtx05a amharicchoice/optionምርጫmi̖rtx̖a
t^13133qfa3a33 thaiskyท้องฟ้าtḥò̖ȍ̖qfàȁ
ukpik inuktitutarctic owlᐅᒃᐱᒃukpik
saic welshsevensaithsaic
kwa4a44a3q chineseroughkwáa̋àq
tx^I%3l navajosnowstormtxḥị̀̄l
sykG frenchsugarsucresykġ
te44ele33e44 tibetanbliss and happinessབདེ་ལེགསte̋elȅe̋
zaaw vietnameseknifedaozaaw
noo44 vietnameseboomnổnoő
pr1tti5r icelandicspikebroddurpro̖tti̖r
tO33O44qh5wU33U44p%yA33A44n chinesecartoon动画片tọ̏ọ̋qḩwụ̏ụ̋pḥyạ̏ạ̋n
to33o33 tibetanfoodལྟོtȍȍ
'ahhmar arabicredأحمر'ahhmar
ik6aluk inuktitutfish (salmon/trout)ᐃᖃᓗᒃiḳaluk
k%a3a33rO3O33ha4a44 thaihomeคฤหkḥàȁrọ̀ọ̏háa̋
u3u3ugl^08a zuludigging stickū́gxaùùugḷ̬ḥa
yOk9kOryi japaneseslowlyゆっくりyọk̰kọryi
GUsi5 frenchreceiptreçuġụsi̖
ka33a33 tibetanteachingབཀའkȁȁ
ma%44a tibetanbutterམརma̋̄a
iglik6 inuktitutbedᐃᒡᓕᖅigliḳ
weIt englishwaitwaitweịt
na%rka%li tamilchairநாற்காலிnārkāli
t05Ukur amharicblackጥቁርt̖ụkur
tyA33A44nna4a44u3t4x4u4u44u3tx5i33 chinesecomputer host电脑主机tyạ̏ạ̋nnáa̋ùṭẋúűùtxẏȉ
tx5ye4e44e3 chinesemothertxẏyée̋è
ts93ut^i georgianminuteწუთიts̀utḥi
ko4o44t0 thaiinscriptionกฎkóőt̰
tx5i33i44syu33A44ntx5i33 chinesecomputer计算机txẏȉi̋syȕạ̋ntxẏȉ
a%ts5a%kats5 nahuatlperson made of waterātlācatlātşākatş
g^Ur5 hindihouseघरgḥụṛ
xEql08a xhosamoveshenxaxẹqḷ̬a
k%E% apache (western)shoekeekḥẹ̄
rumma%n arabicpomegranateرمانrummān
r%9i%C icelandicsnowstormhríðr̊īç
aivik6 inuktitutwalrusᐁᕕᖃaiviḳ
si5G frenchsure/certainsûrsi̖ġ
m4a%hUr3 irish (munster)mothermáthairmĝāhụrẏ
ECya icelandicsludgeeðjaẹçya
li33i44tx5ya33utx^5yau33 chineseoverpass立交桥lȉi̋txẏyȁutxẏḥyaȕ
nyE%3 apache (western)difficultnyeeʼnyẹ̀̄
hvost russiantailхвостhvost
l6a%h5 irish (munster)pleasant/sweetláchlĝāḩ
nI3s5tx05I4 navajoair/breezenị̀ştx̖ị́
uk6suk6 inuktitutoil/blubberᐅᖅᓱᖅuḳsuḳ
mid66rab arabicpaddleمضربmid̬rab
tx5yA33A44n chinesemountain streamtxẏyạ̏ạ̋n
r3Ib5e95nUk russianchildребёнокrẏịbẏė̖nụk
i3iqt^08oosa zulumeatíngcosaìiqṭ̬ḥoosa
blO2 englishblurblurblọu̖
b10b10 frenchsweet/candybonbonbo̰̖bo̰̖
axma9 hebrewblame/faultאשמהaxmȧ
'b06iit0 vietnamesebit (computing)bit'ɓiit̰
mul3l3aqgi tamilradishமுள்ளங்கிmuḷḷaqgi
'o44oma33a33 tibetanmilkའོ་མ'őomȁȁ
man3dj5al3 tamilyellowமஞ்சள்manẏdjẏaḷ
nanuk6 inuktitutpolar bearᓇᓄᖅnanuḳ
natah5 apache (western)mescalnadahnataḩ
da4k93i%3k93a%4 hausasecond (unit of time)dàƙīƙā̀dák̖ì̄k̖á̄
jirap%i georgiangiraffeჟირაფიjirapḥi
tx^5a33a33 tibetanpair/coupletxẏḥȁȁ
xEmt^h5vEva georgianaccident/chanceშემთხვევაxẹmtḥḩvẹva
tx5a3 burmeseto hearကြားtxẏà
mada9q5 hebrewscienceמדעmadȧq̇
so44oo4 tibetanto makeབཟོsőoó
k%op99ul3s99o koreanrhino코뿔소kḥop̌uḷs̭o
dra5p%U danishdropdråbedra̖pḥụ
p97'a3a taato burnʘ'áaṗ̂'àa
ci%Ca icelandicthawþíðacīça
paGfa05 frenchperfumeparfumpaġfa̰̖
mE%9tx5Un germangirlmädchenmẹ̄̇txẏụn
pa'aka9i hawaiiansaltpaʻakaipa'akȧi
amme9ttere italianto admitamméttereammėttere
x5i33n chinesehappyxẏȉn
'b06iU3w vietnameseto cordially givebiếu'ɓiụ̀w
gGa%s germangrassgrasgġās
tUya3Cu4dj5i3 burmesejudge (person)တရားသူကြီးtụyàçúdjẏì
pUthUd5i9t5 russianto fitподходитьpụthụdẏïtẏ
sEn3a5G frenchlordseigneursẹnẏa̖ġ
na33a33m tibetanskyགནམnȁȁm
ts93Elits93adi georgianyearწელიწადიts̀ẹlits̀adi
nas5ts%o%s apache (western)book/papernałtsoosnaştsḥōs
Gaza%l arabicdeerغزالġazāl
tve%5l icelandicstay (noun)dvöltvē̖l
dGwa frenchright (what's right)droitdġwa
p%eqgywin koreanpenguin펭귄pḥeqgywin
p%Ul hindifruitफलpḥụl
t^ai33x4i33i44tyA33A44nna4a44u3 chinesedesktop pc台式电脑tḥaȉẋȉi̋tyạ̏ạ̋nnáa̋ù
uUg5In3Uh5 irish (munster)lonelyuaigneachuụgẏịnẏụḩ
t^ok99i koreanrabbit토끼tḥok̭i
tx5im vietnamesebirdchimtxẏim
ik693o georgianto beიყოiḳ̖o
'p97nuu hoanheadʔʘnũ'ṗ̂nuu
ian scottish gaelicbirdeunian
'ot hebrewsignomenאות'ot
t05at amharicfingerጣትt̖at
t^u3na3lI%30' apache (western)waterfalltúnálį́į́’tḥùnàlị̰̀̄'
sm3e9x4i5vUt5 russianto mixсмешиватьsmẏėẋi̖vụtẏ
a4la3ka3la4a3 yorubaa dreamàlákálàáálàkàláà
tx05i5nk93i5llat amharicskullጭንቅላትtx̖i̖nk̖i̖llat
EtG frenchto beêtreẹtġ
he5i5st icelandicautumn/fallhausthe̖i̖st
pi%33233 tibetanpaintbrushཔིརpȉ̄ȕ̖
k93o%4k93a3ri3 hausaeffortƙṑƙarik̖ó̄k̖àrì
s10 frenchsoundsonso̰̖
inuk inuktitutpersonᐃᓄᒃinuk
l6a%v6 irish (munster)handlámhlĝāvĝ
Gox hebrewheadרֹאשׁġox
b^a%x4Un6 hindispeechभाषणbḥāẋụṇ
f3e%r4 irish (munster)grassféarfẏērĝ
kE%33E44 tibetanlanguage/speechསྐདkẹ̏̄ẹ̋
sh5ludj5itx5 polishto tidy upschludzićsḩludjẏitxẏ
ya3 navajoskyyà
almi9kki nahuatlsomething immortalahmicquialmïkki
qgu9mi swahilifistngumiqgu̇mi
bO2c englishbirthbirthbọu̖c
dj1h5i georgianstickჯოხიdjo̖ḩi
koj4U russianskinко́жаkoȷ̈ụ
q5ana9n hebrewa cloudענןq̇anȧn
'b06aa3p9 vietnamesea blossombắp'ɓaàp̃
EyEle3 yorubapidgeonẹyẹléẹyẹlè
hil englishhealhealhil
i%koxk33a93wits5 nahuatlfig treehīcoxcuahuitlīkoxkẇà̇witş
d5e%n4 irish (munster)to dodéandẏēnĝ
h114p' vietnamesemeetinghọpho̖ó̖p'
p99op99o koreankiss뽀뽀p̌op̌o
tsi3305i3305t4x4i%335i445 tibetaneffortབརྩོན་འགྲུསtsḭ̖̏ḭ̖̏ṭẋȉ̖̄i̖̋
tx5a44a tibetanrainbowའཇའtxẏa̋a
i3i3inz6u zuluhouseíndluììinẓu
m1sah5lE1ba georgianpopulationმოსახლეობაmo̖saḩlẹo̖ba
Ekk icelandiceggeggẹkk
wala'au hawaiianto talkwalaʻauwala'au
tx5UUy vietnameseplaychơitxẏụụy
tal3l3aI tamilmotherதள்ளைtaḷḷaị
a%xi%rv3a%d hindiblessingआशीर्वादāxīrṿād
hhis44a%n arabichorseحصانhhis̬ān
lamaq5a arabicto shineلمعlamaq̇a
k3E%44Ej4U33U44p9 tibetanroyal lineageརྒྱལ་རབསkẏẹ̋̄ẹȷ̈ụ̏ụ̋p̃
'en hebrewnothingאין'en
ak6pik inuktitutcloudberryᐊᖅᐱᒃaḳpik
px4Estx4En3 polishspace (area)przestrzeńpẋẹstẋẹnẏ
a9dam hebrewmanאָדָםȧdam
1r14 yorubarichesọrọ̀o̖ró̖
h5a33u33 chinesesoundḩȁȕ
x4UU33ntx5i33qx5i33i44t^O4O44O3q chinesenervous system神经系统ẋụụ̏ntxẏȉqxẏȉi̋tḥọ́ọ̋ọ̀q
k%a33i44 chineseto desirekḥȁi̋
'd06i4U44 vietnamesea pondđìa'ɗíụ̋
k93d08inis1 xhosatruthqinisok̖ḍ̬iniso̖
kwi3i33 vietnamesefundquỹkwìȉ
Uttx^a% hindigoodअच्छाụttxḥā
prEka icelandica slopebrekkaprẹka
wuu33x5yA33A44nwa4a44a3q chinesewi-fi无线网wuȕxẏyạ̏ạ̋nwáa̋àq
'b06aa44y vietnamesesevenbảy'ɓaa̋y
xkiq5a9 hebrewsunsetשקיעהxkiq̇ȧ
t4x4i33ta33u44 chinesetell知道ṭẋȉtȁű
pux4pam tamilflowerபுஷ்பம்puẋpam
s5I3kai apache (western)whitełigaişị̀kai
ka3a navajocrow cawkàa
k3ay tibetandot/pointཚེགkẏay
Gamura georgianbatღამურაġamura
k693uri georgianearყურიḳ̖uri
bitu9ah5 hebrewinsuranceביטוחbitu̇aḩ
h5ah5ak693 nuxalkgoosexaxaq'ḩaḩaḳ̖
tu%tu% hawaiiangrandparenttūtūtūtū
k6afas44 arabiccageقفصḳafas̬
oppo9rre italianto opposeopporreoppȯrre
kol3v3anaI tamilborrowingகொள்வனைkoḷṿanaị
d08ho hoanhorn!ʰoḍ̬ho
gra5nnt norwegian (bokmal)greengrøntgra̖nnt
e95rle%5G icelandicdestinyörlögė̖rlē̖ġ
ka4a44ti4i44ka% thaiagreementกติกาkáa̋tíi̋kā
pun6 tamilsoreபுண்puṇ
iql^08olo xhosanoiseingxoloiqḷ̬ḥolo
hmur3ItsU russianto frownхмуритьсяhmurẏịtsụ
GrubEli georgiancloudღრუბელიġrubẹli
m1%4414413 thaidoctorหมอmő̖̄ő̖ò̖
taym englishtimetimetaym
wa%33a33mo44o tibetanfoxཝ་མོwȁ̄ȁmőo
b10 frenchgoodbonbo̰̖
hE0g55a4 yorubato be beautifulhẹngwàhẹ̰gẇá
dja%sI3la3xa3 apache (western)earingsjaasíláhádjāsị̀làxà
p%i44i44i3w thaiskinผิวpḥi̋i̋ìw
Ino3t05a%3h navajodeceptionịnòt̖à̄h
'ov3v3a%maI tamilallergyஒவ்வாமை'oṿṿāmaị
na44aa4 tibetanforestནགསna̋aá
pUyer'ca' burmeseaudienceပရိသတ်pụyer'ca'
s5Ipa%3'I3 apache (western)grayłibáá’íşịpà̄'ị̀
t4x4o4o44u3kyu33A33ntx5ye33 chineseelbow joint肘关节ṭẋóőùkyȕạ̏ntxẏyȅ
mann3aI tamilpeacockமஞ்ஞைmannẏaị
imik6tuk6 inuktitutto drinkᐃᒥᖅᑐᖅimiḳtuḳ
naa4q' vietnameseheavynặngnaáq'
ntxa%3 apache (western)big/largenchaantxà̄
to%n6d4u tamilto digதோண்டுtōṇḍu
mu%ttua finnishto changemuuttuamūttua
fyA%re norwegian (bokmal)low tidefjærefyạ̄re
x5i4i44i3x4o4o44u3t4x4^ii33 chinesewashbasin洗手池xẏíi̋ìẋóőùṭẋḥiȉ
akx4unA%r norwegian (bokmal)a shareholderaksjonærakẋunạ̄r
tx5arkkaraI tamilsugarசர்க்கரைtxẏarkkaraị
r%9i5cr1 welshto rush/hurryrhuthror̊i̖cro̖
su%l scottish gaeliceyesùilsūl
f10 frenchfundfondfo̰̖
bah5u9r hebrewguy/boyבחורbaḩu̇r
mi%5dA finnishto sellmyydämī̖dạ
tx^5a%33a44q thaitechnicianช่างtxẏḥȁ̄a̋q
Iztsa3n apache (western)womanizdzánịztsàn
blUd englishbloodbloodblụd
k%a%44a44a3w thaiwhiteขาวkḥa̋̄a̋àw
sI3qza3 burmeseto thinkစဉ်းစားsị̀qzà
tx05iantx05vEla georgianantჭიანჭველაtx̖iantx̖vẹla
Gei5siG frenchto succeed at somethingréussirġei̖siġ
palkka finnishpay/salarypalkkapalkka
li5ke norwegian (bokmal)happinesslykkeli̖ke
fe9ImIs englishfamousfamousfėịmịs
pUmaga9t5 russianto helpпомогатьpụmagȧtẏ
sah5Elmts93ip%1 georgianstate/kingdomსახელმწიფოsaḩẹlmts̀ipḥo̖
amik6 inuktitutpeltᐊᒥᖅamiḳ
'b0613133 vietnameseto pack'ɓò̖ȍ̖
kozlI%0yE apache (western)birthplacegozlįįyekozlị̰̄yẹ
ke3305e3305t4x4^o33o44k9 tibetanrare jewel/godདཀོན་མཆོགkḛ̖̏ḛ̖̏ṭẋḥȍők̰
i3i3iql^08i zuludirtíngxiììiqḷ̬ḥi
'I4Ga%4 apache (western)furighaa'ị́ġá̄
10bG frenchdarknessombreo̰̖bġ
E4bi3 yorubagiving childbirthẹ̀bíẹ́bì
glaswEl^0d welshgrassglaswelltglaswẹl̥d
kx5iywi koreankiwi키위kxẏiywi
u3uhha3a3afu zuluhalfúhháfuùuhhààafu
'akkul3 tamilarmpitஅக்குள்'akkuḷ
pI9Cste5C icelandicstop (e.g. bus stop)biðstöðpïçste̖ç
amaGuk6 inuktitutwolfᐊᒪᕈᖅamaġuḳ
mEmk93vidrE1ba georgianasset/inheritanceმემკვიდრეობაmẹmk̖vidrẹo̖ba
kUnsE9ptxuwUlayz englishconceptualizeconceptualizekụnsẹ̇ptxuwụlayz
mazraq5a arabicfarmمزرعةmazraq̇a
no%44o24kE% tibetaninheritanceནོར་སྐལnő̄oú̖kẹ̄
tx'ah navajoheadweartx'ah
lo44o tibetanyearལོlőo
azhara9 hebrewwarningאזהרהazharȧ
me9leh5 hebrewkingמֶלֶךmėleḩ
r%9e5i5ql icelandicfragmented icehrönglr̊e̖i̖ql
t4x4^u33u44li4i44i3wU33U44nt^ii33 chinesesolving issues处理问题ṭẋḥȕűlíi̋ìwụ̏ụ̋ntḥiȉ
la3a33n thaimillionล้านlàȁn
harrasta% finnishto be interested inharrastaaharrastā
a5vG frenchworkœuvrea̖vġ
brt05k93Eli georgianflatბრტყელიbrt̖k̖ẹli
fye%5l norwegian (bokmal)boardfjølfyē̖l
mi44i tibetanhuman beingམིmi̋i
u3u3ul08oolo zulupeaceū́xoloùùuḷ̬oolo
t4x4^UU33qkO33qrUU33nx4i33i44 chinesesuccessful person成功人士ṭẋḥụụ̏qkọ̏qrụụ̏nẋȉi̋
sUj4a9t5 russianto plantсажатьsụȷ̈ȧtẏ
ma5trk danishnutmøtrikma̖trk
y%9i95llIq norwegian (bokmal)chick (baby chicken)kyllingyh̬ï̖llịq
ka9uppa finnishcommerce/tradekauppakȧuppa
ma%33a44k9 thaia lotมากmȁ̄a̋k̰
v3E%xa%k% hindiindian monthवैशाखṿẹ̄xākḥ
swa%4a44y vietnamesemangoxoàiswá̄a̋y
a4i4bi4ki3ta4 yorubacarelessnessàìbìkítàáíbíkìtá
hi5st norwegian (bokmal)coast (shoreline)kysthi̖st
C66ami'a arabicto thirstظمئç̂ami'a
hha%fila arabicbusحافلةhhāfila
Entsikl1pE9dya hebrewencyclopediaאנציקלופדיהẹntsiklo̖pẹ̇dya
mdjE9nzi swahilibuildermjenzimdjẹ̇nzi
laa33n chinesemistlaȁn
himni georgiananthemჰიმნიhimni
zas apache (western)snowzaszas
da3Oq burmesepeacockဒေါင်းdàọq
wOd englishwouldwouldwọd
u9lvi5r icelandica wolfúlfuru̇lvi̖r
fspi95h3IvUt5 russianto flashвспыхиватьfspï̖hẏịvụtẏ
kozs'a%3ke apache (western)placegozsʼa̜a̜gekozs'à̄ke
kwa%a4t0' vietnamesefanquạtkwāát̰'
txa%93nts5i nahuatlhomechāntlitxà̄̇ntşi
k6ausik6tuk6 inuktitutwetᖃᐅᓯᖅᑐᖅḳausiḳtuḳ
lyau33 chinesegoodlyaȕ
iql^08ag^0l^08asi xhosawaterfallingxagxasiiqḷ̬ḥagh̬ḷ̬ḥasi
ukiuk6 inuktitutwinterᐅᑭᐅᖅukiuḳ
th5I4n navajoice/frosttḩị́n
txI4x navajomedicine pouchtxị́x
korreo spanishmailcorreokorreo
a0vwaye frenchto sendenvoyera̰vwaye
guk93d08ula xhosaturnguqulaguk̖ḍ̬ula
y%9e%5lU norwegian (bokmal)to coolkjøleyh̬ē̖lụ
siq englishsingsingsiq
cE9hkyiqk icelandicknowledgeþekkingcẹ̇hkyiqk
sik englishseekseeksik
sUfI9stUkeIdId englishsophisticatedsophisticatedsụfïstụkeịdịd
x4Ot5i9t5 russianto jokeшутитьẋọtẏïtẏ
'ovda9n hebrewruin/destructionאובדן'ovdȧn
k6immik inuktitutdogᕿᒻᒥᒃḳimmik
sa%3nts'o30sE apache (western)new moonsáánts’ǫ́sésà̄nts'ò̰sẹ
kv3InU norwegian (bokmal)a womankvinnekṿịnụ
t^yAA33n chinesecavetḥyạạ̏n
yi%445i5 tibetanplace/areaཡུལyi̖̋̄i̖
tx5ya33ux5yue33 chineseteach教学txẏyȁuxẏyuȅ
ki3bi3ya%4 hausaarrowkibiyā̀kìbìyá̄
s99ogari koreanmandarin fish쏘가리s̭ogari
rUssmatr3e9t5 russianto examineрассмотре́тьrụssmatrẏėtẏ
din thaisoilดินdin
t05Utt05a amharicto drinkጠጣt̖ụtt̖a
gt^h51vt^ georgianplease (formal)გთხოვთgtḥḩo̖vtḥ
zum englishzoomzoomzum
abdjari georgianarmorაბჯარიabdjari
fo44o44o3n thairainฝนfőőòn
ets hebrewtreeעֵץets
tO4O44O3q chineseto understandtọ́ọ̋ọ̀q
ts%a33a33 tibetansaltཚྭtsḥȁȁ
j4EmyEx5ln3i9tx4i5 polishartisansrzemieślniczyȷ̈ẹmyẹxẏlnẏïtẋi̖
tutIs5h5Is5I apache (western)coffeetudiłhiłitutịşḩịşị
l^0i5uh5 welshsnowdrift/snow dustlluwchl̥i̖uḩ
xlaqU germansnakeschlangexlaqụ
u3ub06u3u3b06i3i zuluevilúbubíùuɓùùɓìi
p931lusi georgianpoleპოლუსიp̀o̖lusi
ta0 frenchtimetempsta̰
kore9gto spanishcorrectcorrectokorėgto
hha%t^i% hindielephantहाथीhhātḥī
lo3o33 vietnameselosslỗlòȍ
'avnEt hebrewsashאבנט'avnẹt
saku inuktituthead of harpoonᓴᑯsaku
me%33e44k9 thaicloudเมฆmȅ̄e̋k̰
Uk%ba%r hindinewspaperअख़बारụkḥbār
p93ik93nik93i georgianpicnicპიკნიკიp̀ik̖nik̖i
sUr5Uk hindiroadसड़कsụṛụk
kiaktisimayuk6 inuktitutsweatᑭᐊᒃᑎᓯᒪᔪᖅkiaktisimayuḳ
otto japanesewhoopsおっとotto
parC icelandicedgebarðparç
dziri georgianbottomძირიdziri
kGeno frenchslotcréneaukġeno
d^4o%l hindidrumढोलḍḥōl
okko9rrere italianto needoccórrereokkȯrrere
mEtsniErEba georgianscienceმეცნიერებაmẹtsniẹrẹba
etE0dG frenchto turn offéteindreetẹ̰dġ
l13133 thaito copyล้อlò̖ȍ̖
fEG frenchto dofairefẹġ
pwo33lii33pe33i33 chineseglass玻璃杯pwȍliȉpȅȉ
hEdz3ill5Uk9 koreannightfall해질녘hẹdzẏillẏụk̰
kurssi finnishcourse/classkurssikurssi
gbogbo yorubaall/everythinggbogbogbogbo
pwo33lii33tx^5yau33 chineseglass bridge玻璃桥pwȍliȉtxẏḥyaȕ
tra%5yGi5r icelandicghostdraugurtrā̖yġi̖r
abbaya9re italianto bark (like dog)abbaiàreabbayȧre
q5alima arabicto knowعلمq̇alima
d06a%3 hausasonɗáːɗà̄
ka4a44u3x5ya33u44p%yA33A44n chinesefunny movie搞笑片káa̋ùxẏyȁűpḥyạ̏ạ̋n
tx5uU4t0' vietnamesemousechuộttxẏuụ́t̰'
ik93l08Exa xhosatimeixeshaik̖ḷ̬ẹxa
si5Gtu frenchabove allsurtoutsi̖ġtu
p97no30o taalarge louseʘnó̰õṗ̂nò̰o
pa'aki%ki% hawaiiandifficultpaʻakīkīpa'akīkī
k%wa33a44qtx^5yuA33nx4we4e44i3 chinesemineral water矿泉水kḥwȁa̋qtxẏḥyuạ̏nẋwée̋ì
rakkyu9dere italianto hostracchiùdererakkyu̇dere
d4Umru% hindismall drumडमरूḍụmrū
tx^5yuA33nx4UU33nkyu33A44nt4x4u33u44 chineseundivided attention全神贯注txẏḥyuạ̏nẋụụ̏nkyȕạ̋nṭẋȕű
ts93k693ali georgianwaterწყალიts̀ḳ̖ali
tx^5a33a44y thaiyesใช่txẏḥȁa̋y
dUmE0 frenchtomorrowdemaindụmẹ̰
h5a't^o'a%s5 apache (western)singha’do’aałḩa'tḥo'āş
yIya%0 apache (western)eatyiyąąyịyā̰
t^k%vEn georgianyouთქვენtḥkḥvẹn
osoma93'ts5i nahuatlmonkeyozomahtliosomà̇'tşi
lan3dj5am tamilbribeலஞ்சம்lanẏdjẏam
yi33pU4U44U3nt4x4U33U44qtx5i33q chineseserious一本正经yȉpụ́ụ̋ụ̀nṭẋụ̏ụ̋qtxẏȉq
ja05gl frenchjunglejungleja̰̖gl
nUgrUj4da9t5 russianto rewardнаграждатьnụgrụȷ̈dȧtẏ
10du30 yorubayearodúno̰̖dṵ̀
iql^08El1 xhosareportingxeloiqḷ̬ḥẹlo̖
alE4 yorubalandalẹ̀alẹ́
lUv englishlovelovelụv
akkade9re italianto happenaccadéreakkadėre
gargari georgianapricotგარგარიgargari
tx5yo33u44 chineseoldtxẏyȍű
fyatl icelandicmountainfjallfyatl
nal5tx00ya koreandate날짜nalẏtx̥ya
s4a%v6a%9l5 irish (munster)to savesábháilsĝāvĝā̇lẏ
k93d081b1 xhosaconcrete/actualqobok̖ḍ̬o̖bo̖
k%wa33i44 chinesedrainkḥwȁi̋
r%9U9vEC welshstrange/oddrhyfeddr̊ụ̇vẹç
wa4lk93i3ya%3 hausalightningwàlƙiyāwálk̖ìyà̄
nUj4i5ma9t45 russianto pressнажиматьnụȷ̈i̖mȧṭẏ
x5ii33q chineseshapexẏiȉq
kowa0h5 apache (western)homegowąhkowa̰ḩ
Ebi3 yorubafamilyẹbíẹbì
uql08ibElElwan1 xhosacommunicationunxibelelwanouqḷ̬ibẹlẹlwano̖
dzr1h5a georgiancawძროხაdzro̖ḩa
tsipo9G hebrewbirdצִפּוֹרtsipȯġ
a%sivak6 inuktitutspiderᐋᓯᕙᖅāsivaḳ
fa%a4t0' vietnamesepunishphạtfāát̰'
p93Ep93Ela georgianbutterflyპეპელაp̀ẹp̀ẹla
'Usi0 burmeseseedအစေ့'ụsḭ
k93at05a georgiancatკატაk̖at̖a
k93t08ak93t08isa xhosaexplaincacisak̖ṭ̬ak̖ṭ̬isa
s5a33a33 tibetangod/dietyལྷşȁȁ
'is44baq5 arabicfingerإصبع'is̬baq̇
pu% thaicrabปูpū
epats5 nahuatlskunkepatlepatş
tx^5u33a44 thaitimeชั่วtxẏḥȕa̋
pyatla icelandicbellbjallapyatla
'il koreanone'il
i5hdessA finnishtogetheryhdessäi̖hdessạ
zUtOma9n3IvUt5 russianto obscureзатуманиватьzụtọmȧnẏịvụtẏ
k%ra%0v scottish gaelicbonecnàmhkḥrā̰v
'ani9