github 52+tontonton

Words for

Showing all 2000 words from our word list matching pattern here. Select a specific language if you would like to focus on one, or try to pronounce words from a variety of languages.

d6a9d5i% irish (munster)daddy (childish)daidídĝȧdẏī
ammatti finnishprofessionammattiammatti
p%eqgywin koreanpenguin펭귄pḥeqgywin
tsO33q chineseschooltsọ̏q
m3Itx5ta9t5 russianto dreamмечтатьmẏịtxẏtȧtẏ
sol englishsoulsoulsol
djanna arabicparadiseجنةdjanna
min3dj5u tamilto exceedமிஞ்சுminẏdjẏu
pI9Cste5C icelandicstop (e.g. bus stop)biðstöðpïçste̖ç
'aa44yq vietnameseimageảnh'aa̋yq
Iztsa3n apache (western)womanizdzánịztsàn
14r14 yorubawordọ̀rọ̀ó̖ró̖
a3tx^I%30h navajonoseàtxḥị̰̀̄h
pal3l3ikku%d4am tamilschoolபள்ளிக்கூடம்paḷḷikkūḍam
dj^i%l hindilakeझीलdjḥīl
to3o33' thaitableโต๊ะtòȍ'
nat4tx5attiraman6d4alam tamilthe starry heavensநட்சத்திரமண்டலம்naṭtxẏattiramaṇḍalam
di5mmUt amhariccatድመትdi̖mmụt
lye9nUv scottish gaelicchildleanabhlyėnụv
dAnts englishdancedancedạnts
ts1tsh5ali georgianalive/animateცოცხალიtso̖tsḩali
j4i44i tibetanmountainརིȷ̈i̋i
fEG frenchto dofairefẹġ
van6t4u tamilbeetleவண்டுvaṇṭu
ka%ktuk6 inuktituthungryᑳᒃᑐᖅkāktuḳ
pE0ti5G frenchpaintingpeinturepẹ̰ti̖ġ
k99um koreandreamk̭um
fye%5l norwegian (bokmal)boardfjølfyē̖l
x4U33qmi33i44q chinesebreath生命ẋụ̏qmȉi̋q
ts93its93ila georgianchickenწიწილაts̀its̀ila
k93t^08ukumisa xhosatouchchukumisak̖ṭ̬ḥukumisa
tyA33A44nh5wU33U44h5a33u44ma4a44a3 chinesephone number电话号码tyạ̏ạ̋nḩwụ̏ụ̋ḩȁűmáa̋à
pan3tx5u tamilcottonபஞ்சுpanẏtxẏu
k%i3i33t0 thaithinkคิดkḥìȉt̰
s99ak9 koreanbuds̭ak̰
k93a4ho%3 hausahornƙàhōk̖áhò̄
ts93In navajobonets̀ịn
iqt^08aphEphE xhosaprofessionalingcaphepheiqṭ̬ḥaphẹphẹ
mEE4' vietnamesemothermẹmẹẹ́'
si5G frenchsure/certainsûrsi̖ġ
1ku40ri0 yorubamaleọkùnrino̖kṵ́rḭ
O9Urk scottish gaelichornadharcọ̇ụrk
mbiliki9m1 swahilidwarfmbilikimombilikïmo̖
tx5yee33kwo4o44o3 chineseresult结果txẏyeȅkwóőò
'aveda9 hebrewa lossאבדה'avedȧ
p%UU33q chinesefriendpḥụụ̏q
ftx51u0wx4 polishstill (motionless)wciążftxẏo̖ṵwẋ
djE%30'I apache (western)blue jayję́ę́ʼidjẹ̰̀̄'ị
upiGnk6a%k6 inuktitutspring (season)ᐅᐱᕐᓐᖄᖅupiġnḳāḳ
ik6aluk inuktitutfish (salmon/trout)ᐃᖃᓗᒃiḳaluk
tx^5a44alo33o33 tibetantea leafཇ་ལོtxẏḥa̋alȍȍ
t4x4^waa33qt^ou33kwe33i44 chinesebedside table床头柜ṭẋḥwaȁqtḥoȕkwȅi̋
pe9rustella finnishto justifyperustellapėrustella
t1144y vietnamesegarlictỏito̖ő̖y
lUv englishlovelovelụv
fE4 yorubato be successful/prosperousfẹ̀fẹ́
akkade9re italianto happenaccadéreakkadėre
caO' burmeseto drinkသောက်caọ'
ka4a44t0 thaibiteกัดkáa̋t̰
ma%9ts5ats5 nahuatlnetmātlatlmā̇tşatş
ma33a33qt4x4e%335e445 tibetancommon folkདམངས་ཁྲོདmȁȁqṭẋȅ̖̄e̖̋
mhe9qga swahiliancestormhengamhėqga
kv3InU norwegian (bokmal)a womankvinnekṿịnụ
osoma93'ts5i nahuatlmonkeyozomahtliosomà̇'tşi
yi%445i5 tibetanplace/areaཡུལyi̖̋̄i̖
nixba9q5 hebrewto swear/to promiseנשבעnixbȧq̇
x4i5rok3Iy russianwideширо́кийẋi̖rokẏịy
hu3d06u3ba%4 hausasermonhuɗubā̀hùɗùbá̄
li44i tibetanpearལིli̋i
x5ya33a44qp%ii33ts%a33 chineseeraser橡皮擦xẏyȁa̋qpḥiȉtsḥȁ
mi%44i44i3 thaibearหมีmi̋̄i̋ì
ko33u44wu33u44t4x4^O33 chineseshopping cart购物车kȍűwȕűṭẋḥọ̏
a%wato9mats5 nahuatlacornāhuatomatlāwatȯmatş
tGi5k frenchtechniquetructġi̖k
l6a%h5 irish (munster)pleasant/sweetláchlĝāḩ
k6iqak6 inuktitutnoseᕿᖓᖅḳiqaḳ
h5awh5 arabicpeach (fruit)خوخḩawḩ
yo%3sn apache (western)godyóósnyò̄sn
ft19rEk polishtuesdaywtorekftȯ̖rẹk
fyatl icelandicmountainfjallfyatl
la5bU danishrunløbela̖bụ
hOi5ad welshduck (bird)hwyadhọi̖ad
p%Usk1d welshfishpysgodpḥụsko̖d
ats593a%3h navajobottomatş̀à̄h
kh5o40' navajofirekḩó̰'
pistn icelandicwonder/marvelbýsnpistn
aga9m hebrewlake/poolאגםagȧm
qt08inanE xhosaminorncinaneqṭ̬inanẹ
1b1ba georgianspiderობობაo̖bo̖ba
koj4U russianskinко́жаkoȷ̈ụ
nanuk6 inuktitutpolar bearᓇᓄᖅnanuḳ
rUssmatr3e9t5 russianto examineрассмотре́тьrụssmatrẏėtẏ
g55a3ggo4 hausapaternal auntgwaggògẇàggó
sa33a33 tibetanearthsȁȁ
ka33q chineseridgekȁq
si5Gtu frenchabove allsurtoutsi̖ġtu
t^au33 chinesepotterytḥaȕ
sa3 burmeseto eatစားsà
'b06a%a44q vietnamesea boardbảng'ɓāa̋q
p%O3O33ndin thailandพื้นดินpḥọ̀ọ̏ndin
l1fd danishairluftlo̖fd
ti%445i5i45 tibetandemonབདུདti̖̋̄i̖í̖
kotx5u koreanpepper고추kotxẏu
ma3a33le3e33t0 thaiseedเมล็ดmàȁlèȅt̰
d^4a%i% hinditwo and a halfढाईḍḥāī
kol3v3anaI tamilborrowingகொள்வனைkoḷṿanaị
'd06114t0' vietnamesea sproutđọt'ɗo̖ó̖t̰'
k93l08akEka xhosabusyxakekak̖ḷ̬akẹka
tsru georgianfalseცრუtsru
we33i33 chinesepowerwȅȉ
ru3a33 thaigateรั้วrùȁ
'b06a%a4n' vietnamesefriendbạn'ɓāán'
m10te frenchto climbmontermo̰̖te
t00a9al3gi koreanstrawberry딸기ṱȧaḷgi
Ixk%I%nh5n apache (western)sonishkiinhnịxkḥị̄nḩn
p99op99o koreankiss뽀뽀p̌op̌o
k%U33q chineseholekḥụ̏q
x5i33n chinesehappyxẏȉn
brt05k93Eli georgianflatბრტყელიbrt̖k̖ẹli
isig^0l^08ina xhosapermanentisigxinaisigh̬ḷ̬ḥina
tx^I%3l navajosnowstormtxḥị̀̄l
v3a9llita finnishto prevailvallitaṿȧllita
ke%5i5C icelandicwimpgauðkē̖i̖ç
gb1gbE3 yorubato receive an injurygbọgbẹ́gbo̖gbẹ̀
'b06iit0 vietnamesebit (computing)bit'ɓiit̰
ba3k93i%3 hausablack/darkbaƙībàk̖ì̄
'ibe9d hebrewto waste/lose/forfeit/destroyאיבד'ibėd
'as44far arabicyellowأصفر'as̬far
mi%nv3e%t4t4aI tamilfishingமீன்வேட்டைmīnṿēṭṭaị
IzUbrUj4a9t5 russianto portrayизображатьịzụbrụȷ̈ȧtẏ
q5a%m arabicyearعامq̇ām
t4o%kri% hindibasketटोकरीṭōkrī
i4ta0 yorubarelationìtaníta̰
pE0 frenchbreadpainpẹ̰
'b06aa3w vietnameseleopardbáo'ɓaàw
'ot4t4agam tamilcamelஒட்டகம்'oṭṭagam
p%i%445i5i45me%33e44 tibetanwomanབུད་མེདpḥi̖̋̄i̖í̖mȅ̄e̋
x4i4i44i3yO33O44q chineseuse使用ẋíi̋ìyọ̏ọ̋q
praGC icelandictastebragðpraġç
tul englishtooltooltul
tx^5E9Es%o koreanvegetable채소txẏḥẹ̇ẹsḥo
k%O9l5U scottish gaelicforestcoillekḥọ̇lẏụ
q5alima arabicto knowعلمq̇alima
la33a33 tibetansoul/spiritབླlȁȁ
ta4Oq burmesemountainတောင်táọq
tsv5Ito9k russianflowerцвето́кtsvẏịtȯk
znalEx5tx5 polishto findznaleźćznalẹxẏtxẏ
t^u33u33k9 tibetanattitudeཐུགསtḥȕȕk̰
'ov3v3a%maI tamilallergyஒவ்வாமை'oṿṿāmaị
nitx05i georgiantalentნიჭიnitx̖i
t6e%9s4h5n4o% irish (munster)doughnuttaoschnótĝē̇sĝḩnĝō
al'ard66 arabicearthالأرضal'ard̬
papiy10 frenchbutterflypapillonpapiyo̰̖
Gari%b arabicstrangerغريبġarīb
h5a33u33 chinesesoundḩȁȕ
dja%sI3la3xa3 apache (western)earingsjaasíláhádjāsị̀làxà
kaxits5 nahuatlbowlcaxitlkaxitş
qe3305e3305tx5e%335e445 tibetanrhetoric/metaphorམངོན་བརྗོདqḛ̖̏ḛ̖̏txẏȅ̖̄e̖̋
tx5Uw vietnamesebuffalotrâutxẏụw
u3ub06u3u3b06i3i zuluevilúbubíùuɓùùɓìi
dUrpUn6 hindimirrorदर्पणdụrpụṇ
r1%3133n thaihotร้อนrò̖̄ȍ̖n
t^o%k hindibulkथोकtḥōk
ka33u33lou33ta33a44x4a33a44 chinesehigh-rise building高楼大厦kȁȕloȕtȁa̋ẋȁa̋
l^0i%v welshsaw (tool)llifl̥īv
r%9uuCi5r icelandicscabhrúðurr̊uuçi̖r
d06aya hausaoneɗayaɗaya
hha%fila arabicbusحافلةhhāfila
dra5p%U danishdropdråbedra̖pḥụ
djo%s5E3 apache (western)balljoołédjōşẹ̀
lu9okka finnishgroup/collectionluokkalu̇okka
ka33a33j4a33a33 tibetansugarཀ་རkȁȁȷ̈ȁȁ
bah5u9ts hebrewoutsideבחוץbaḩu̇ts
akx4unA%r norwegian (bokmal)a shareholderaksjonærakẋunạ̄r
gwees5d welshgrassgwelltgweeşd
l^08o0a hoanstoneǁʰo̰aḷ̬ḥo̰a
hha%t^i% hindielephantहाथीhhātḥī
tx5yA33A44nx4U33ntx5ya33ulyA33A44n chinesefitness coach健身教练txẏyạ̏ạ̋nẋụ̏ntxẏyȁulyạ̏ạ̋n
na'Is5ts%o3x4 apache (western)squirrelna'iłtsóhna'ịştsḥòẋ
wa4lk93i3ya%3 hausalightningwàlƙiyāwálk̖ìyà̄
masso9ne italianfree masonmassonemassȯne
s99al3 koreanrices̭aḷ
1r14 yorubarichesọrọ̀o̖ró̖
kr5a%gU norwegian (bokmal)complaintklagekṛāgụ
iqd^081nd1 xhosabrainingqondoiqḍ̬ḥo̖ndo̖
k93ak6a%si nuxalkcrowk'aqaasik̖aḳāsi
za4a44yq vietnameseto reserve fordànhzáa̋yq
tx5UUy vietnameseplaychơitxẏụụy
asak693ws nuxalkwater (bottom)asaqw'sasaḳ̖ws
k1%33144nhi44i44i3n thaistoneก้อนหินkȍ̖̄ő̖nhi̋i̋ìn
milq5ak6a arabicspoonملعقةmilq̇aḳa
ak93o%30' navajoseedak̖ò̰̄'
t4x4^u33u44li4i44i3wU33U44nt^ii33 chinesesolving issues处理问题ṭẋḥȕűlíi̋ìwụ̏ụ̋ntḥiȉ
yard englishyardyardyard
k1j4i95statx5 polishto benefitkorzystaćko̖ȷ̈ï̖statxẏ
xkiq5a9 hebrewsunsetשקיעהxkiq̇ȧ
ta0 frenchtimetempsta̰
sl1 danishbeatslåslo̖
p10 frenchbridgepontpo̰̖
ba5x4tU norwegian (bokmal)a brushbørsteba̖ẋtụ
mU33U44q chinesedreammụ̏ụ̋q
s44aqr arabicfalconصقرs̬aqr
k%u%Ga3 apache (western)teepeekuughákḥūġà
Up%sUr hindiofficerअफसरụpḥsụr
hI4s5wo%3j apache (western)canyonhilwozhhị́şwò̄j
Uqgu%t4^a% hindithumbअंगूठाụqgūṭḥā
tx^5e%335e445 tibetanreligionཆོསtxẏḥȅ̖̄e̖̋
pets5asos5ko%9ats5 nahuatlcentipedepetlazolcōātlpetşasoşkō̇atş
Is5t^I3'k%e% apache (western)centeriłdíʼgeeịştḥị̀'kḥē
attxeffa9re italianto biteacceffareattxeffȧre
h5xirad georgianoftenხშირადḩxirad
dj1h5i georgianstickჯოხიdjo̖ḩi
tE'toldjE%3t apache (western)campfiredeʼdoljéédtẹ'toldjẹ̀̄t
kUm3In3t5i9rUvUt5 russianto commentкомментироватьkụmẏịnẏtẏïrụvụtẏ
q5inab arabicgrapeعنبq̇inab
kiq englishkingkingkiq
weIv englishwavewaveweịv
ts5'I%x apache (western)snaketłʼiishtş'ị̄x
nastE9mpstf1 polishprecedencenastępstwonastẹ̇mpstfo̖
ka9llido italianshrewdcallidokȧllido
x4u33u44tx5u33u44x5yA33A44n chinesedata line数据线ẋȕűtxẏȕűxẏyạ̏ạ̋n
cre5i5qk icelandiccrowdþröngcre̖i̖qk
a%ma9aits5 nahuatlestuaryāmāitlāmȧaitş
t^a3wo4x apache (western)bubbletáwoshtḥàwóx
q5us44fu%r arabicsparrow (bird)عصفورq̇us̬fūr
t^'a%h apache (western)fathertʼaahtḥ'āh
h5ardji georgianexpenseხარჯიḩardji
li445i445i5i45 tibetanmanure/fertilizerལུདli̖̋i̖̋i̖í̖
libG frenchfreelibrelibġ
ntxa%3 apache (western)big/largenchaantxà̄
t4x4^i44i tibetanto write/drawའབྲིṭẋḥi̋i
e5sd^0 danisheastøste̖sdh̬
isikd^08am1 xhosafruitisiqhamoisikḍ̬ḥamo̖
wa9y2 englishwirewirewȧyu̖
ti4U44n vietnamesemoneytiềntíụ̋n
tEkk norwegian (bokmal)deck (nautical)dekktẹkk
'UywE' burmeseleafအရွက်'ụywẹ'
lamaq5a arabicto shineلمعlamaq̇a
gra5nnt norwegian (bokmal)greengrøntgra̖nnt
tx5at4t4aI tamilshirtசட்டைtxẏaṭṭaị
kUnsE9ptxuwUlayz englishconceptualizeconceptualizekụnsẹ̇ptxuwụlayz
i3i3i4l08u3u3u4g06u zulucrowdîxûkuììíḷ̬ùùúɠu
s44abiyy arabicboyصبيs̬abiyy
mravalmnixvnEl1vani georgiansignificantმრავალმნიშვნელოვანიmravalmnixvnẹlo̖vani
tlo0'ixts%5oh5E3 apache (western)frogdlǫʼishtłohétlo̰'ixtşḥoḩẹ̀
v1lka0 frenchvolcanovolcanvo̖lka̰
k3a3a4nwa%3 hausacatkyânwākẏàánwà̄
I%0'a0'I% navajomagpieị̰̄'a̰'ị̄
mdzimE georgiancommaმძიმეmdzimẹ
taym englishtimetimetaym
t4x4i330i330 tibetancloudསྤྲིནṭẋḭ̏ḭ̏
swe33i44h5wU33tx^5yUU33n chinesefloral skirt碎花裙swȅi̋ḩwụ̏txẏḥyụụ̏n
iqt08iniba xhosaostrichincinibaiqṭ̬iniba
nI3s5tx05I4 navajoair/breezenị̀ştx̖ị́
kUU33n chinesefunnykụụ̏n
alE3 yorubanightalẹ́alẹ̀
x5ii33q chineseshapexẏiȉq
dUkOm3In3t5i9rUvUt5 russianto documentдокументироватьdụkọmẏịnẏtẏïrụvụtẏ
deI englishdaydaydeị
ti95dj5En3 polishweektydzieńtï̖djẏẹnẏ
nUgrUj4da9t5 russianto rewardнаграждатьnụgrụȷ̈dȧtẏ
tx5erf3 russianwormчервьtxẏerfẏ
agba3ra yorubapoweragbáraagbàra
tu%ga%lik inuktitutnarwhalᑑᒑᓕᒃtūgālik
sinnitellA finnishto hang onsinnitelläsinnitellạ
yau33k%O33O44qtx^5i33i44 chineseremote control遥控器yaȕkḥọ̏ọ̋qtxẏḥȉi̋
tI4s5hI4s5 apache (western)blackdɪ̀ɬhɪ̀ɬtị́şhị́ş
swi5x4i5x4 polishto hearsłyszyszswi̖ẋi̖ẋ
naa4q' vietnameseheavynặngnaáq'
iglik6 inuktitutbedᐃᒡᓕᖅigliḳ
sEk%tsia georgiansectionსექციაsẹkḥtsia
na%rka%li tamilchairநாற்காலிnārkāli
k6ilalugak6 inuktitutbeluga whaleᕿᓚᓗᒐᖅḳilalugaḳ
tx5i33qx4UU33nto4o44u3so4o44u3 chineserefreshed精神抖擞txẏȉqẋụụ̏ntóőùsóőù
tO33O44q chinesemilktọ̏ọ̋q
s5a33a33 tibetangod/dietyལྷşȁȁ
aI germaneggeiaị
v3eqga%yam tamilonionவெங்காயம்ṿeqgāyam
plaiya icelandicveilblæjaplaiya
Utm3In3A9t5 russianto cancelотменя́тьụtmẏịnẏạ̇tẏ
pGi frenchprizeprixpġi
h5ayt66 arabicstringخيطḩayt̬
vaa3y vietnameseskirtváyvaày
ka4a44ti4i44ka% thaiagreementกติกาkáa̋tíi̋kā
qgwe9na swahilicrocodilengwenaqgwėna
mUn6i% hindigemमणिmụṇī
aka%0zIz navajosleeve (of garment)akā̰zịz
tsa4a44u3x4we33i44tsa4a44u3tx^5i4i44i3 chinesego to bed early早睡早起tsáa̋ùẋwȅi̋tsáa̋ùtxẏḥíi̋ì
E%9nlIx germansimilarähnlichẹ̄̇nlịx
addje9ttare italianto jutaggettareaddjėttare
k%wa33q chinesebasketkḥwȁq
k6iktuGiak6 inuktitutmosquitoᕿᒃᑐᕆᐊᖅḳiktuġiaḳ
l^0i5uh5 welshsnowdrift/snow dustlluwchl̥i̖uḩ
ruttx05a amharicact of runningሩጫruttx̖a
kozlI%0yE apache (western)birthplacegozlįįyekozlị̰̄yẹ
k10plEtma0 frenchcompletelycomplètementko̰̖plẹtma̰
yAttA% finnishto leavejättääyạttạ̄
uk6suk6 inuktitutoil/blubberᐅᖅᓱᖅuḳsuḳ
q5as44i%r arabicjuiceعصيرq̇as̬īr
'en hebrewnothingאין'en
fe33i33t4x4^aa33q chineseextraordinary非常fȅȉṭẋḥaȁq
ne4ka3Oq burmeseto be wellနေကောင်nékàọq
wa%33a33mo44o tibetanfoxཝ་མོwȁ̄ȁmőo
kiaktisimayuk6 inuktitutsweatᑭᐊᒃᑎᓯᒪᔪᖅkiaktisimayuḳ
mi%5dA finnishto sellmyydämī̖dạ
i3i3is5aas5a zulubranch (of a tree)ī́hlahlaììişaaşa
tsudz1j5E9myEts polishforeignercudzoziemiectsudzo̖jẏẹ̇myẹts
aGah5n1f19bya hebrewarachnophobiaארכנופוביהaġaḩno̖fȯ̖bya
'ah5d66ar arabicgreenأخضر'aḩd̬ar
h5tx5Etx5 polishto wantchciećḩtxẏẹtxẏ
rabi%q5 arabicspring (season)ربيعrabīq̇
hemolele hawaiianperfectionhemolelehemolele
mu%ttua finnishto changemuuttuamūttua
fa4a44wqm vietnameseroomphòngfáa̋wqm
s44awifa arabicto produce woolصوفs̬awifa
m3I9nA9t5 russianto swapменятьmẏïnạ̇tẏ
alE4 yorubalandalẹ̀alẹ́
IzE3 apache (western)medicineizeeịzẹ̀
gwla%d welshcountry/nationgwladgwlād
Entsikl1pE9dya hebrewencyclopediaאנציקלופדיהẹntsiklo̖pẹ̇dya
txo%4s5 navajoballtxó̄ş
ki45U44y vietnameselaughtcườikí̖ụ̋y
Gali%C66 arabicrudeغليظġalīç̂
sa30 navajoold agesà̰
pun6 tamilsoreபுண்puṇ
da3Oq burmesepeacockဒေါင်းdàọq
p%Uli% hindipodफलीpḥụlī
makuahine hawaiianmothermakuahinemakuahine
pyA33A44nli33i44tyA33A44n chineseconvenience store便利店pyạ̏ạ̋nlȉi̋tyạ̏ạ̋n
tx5E4E44 vietnameseteachètxẏẹ́ẹ̋
ftx41ray polishyesterdaywczorajftẋo̖ray
s44awt arabicvoiceصوتs̬awt
tx5yA4A44A3ntx5ii33x4i33i44p%ii33n chineseclip video剪辑视频txẏyạ́ạ̋ạ̀ntxẏiȉẋȉi̋pḥiȉn
me%t4t4imaI tamilleadershipமேட்டிமைmēṭṭimaị
de5 frenchtwode̖
fIrC icelandica distancefirðfịrç
fahhas44a arabiccheck upفحصfahhas̬a
kywit00urami koreancricket귀뚜라미kywiṱurami
te3ca4qxI4q burmesesinger/vocalistတေးသံရှင်tècáqxị́q
bIna%3' navajoacornbịnà̄'
lo33o33 tibetanmind/awarenessབློlȍȍ
prEka icelandica slopebrekkaprẹka
aluik6k6anak6 inuktitutavalancheᐊᓗᐃᖅᑲᓇᖅaluiḳḳanaḳ
Ed^0sU danishetchætseẹdh̬sụ
tx^5yaa33q chinesewalltxẏḥyaȁq
d5ImUnstr3i9rUvUt5 russianto demonstrateдемонстрироватьdẏịmụnstrẏïrụvụtẏ
dUmE0 frenchtomorrowdemaindụmẹ̰
l5a9n4Uv6 irish (munster)childleanbhlẏȧnĝụvĝ
I'I%3'a30 navajosunsetị'ị̀̄'à̰
k93at05a georgiancatკატაk̖at̖a
k%wa33i44ti33i44ta33nh5a33u44 chinesetracking number快递单号kḥwȁi̋tȉi̋tȁnḩȁű
te4Iq burmesecloudတိမ်téịq
Guj frenchredrougeġuj
pa33a44nkO33qt4x4wo33 chinesedesk办公桌pȁa̋nkọ̏qṭẋwȍ
dOsa9yd englishdecidedecidedọsȧyd
a%ts5a%kats5 nahuatlperson made of waterātlācatlātşākatş
aivik6 inuktitutwalrusᐁᕕᖃaiviḳ
na33a33 tibetannoseསྣnȁȁ
d08ho hoanhorn!ʰoḍ̬ho
matt66a%t66 arabicrubberمطاطmatt̬āt̬
t4x4u44ukE%33E44k3a44aa4 tibetanto thunderའབྲུག་སྐད་རྒྱགṭẋűukẹ̏̄ẹ̋kẏa̋aá
ka4a44u3x5ya33u44p%yA33A44n chinesefunny movie搞笑片káa̋ùxẏyȁűpḥyạ̏ạ̋n
mbayuwa9yu swahiliswallow (bird species)mbayuwayumbayuwȧyu
me44e tibetanfireམེme̋e
d41kt4Ur hindidoctorडॉक्टरḍo̖kṭụr
v3at4t4am tamilcircle/haloவட்டம்ṿaṭṭam
txi%k33a'ts5i nahuatlbarn owlchīcuahtlitxīkẇa'tşi
kri5lyo russianwingкрыло́kri̖lyo
i3iqd08hhuumbi zuluheapíngqumbiìiqḍ̬hhuumbi
odju3 yorubaeyeojúodjù
txiki9wits5 nahuatlbasketchiquihuitltxikïwitş
k33a4le3k33a4le3 hausakanoekwàlekwàlekẇálèkẇálè
u3ub06umto3o3o4ti zulusweetnessúbumtôtiùuɓumtòòóti
dja3rra4ba%3a4wa%3 hausatest/examjar̃r̃àbâwādjàrrábà̄áwà̄
fkruttsE polishsoonwkrótcefkruttsẹ
kip99Om koreanhappiness기쁨kip̌ọm
ya%4a44k9 thaito wantอยากyá̄a̋k̰
tse%3h navajoelktsè̄h
sEn3a5G frenchlordseigneursẹnẏa̖ġ
'p97nuu hoanheadʔʘnũ'ṗ̂nuu
'b06iU44n vietnamesebeachbiển'ɓiụ̋n
tot^ori koreanacorn도토리totḥori
'b06aa4wkp9' vietnamesebundlebọc'ɓaáwkp̃'
ma0to frenchcoatmanteauma̰to
nUj4i5ma9t45 russianto pressнажиматьnụȷ̈i̖mȧṭẏ
i3i3i4t08e3e3eb06o zuluplan of action or methodîcéboììíṭ̬èèeɓo
mtsirE georgiansmall/insignificantმცირეmtsirẹ
amakl^08Egwazana xhosaseniorsamaxhegwazanaamakḷ̬ḥẹgwazana
raGi%f arabicloafرغيفraġīf
ja05gl frenchjunglejungleja̰̖gl
mE%9tx5Un germangirlmädchenmẹ̄̇txẏụn
bah5u9r hebrewguy/boyבחורbaḩu̇r
zm3Iya9 russiansnakeзмея́zmẏịyȧ
as5nI%30' navajocenteraşnị̰̀̄'
si%r5%i% hindiladderसीढ़ीsīṛḥī
i9n3Ult6o%r3 irish (munster)engineerinnealtóirïnẏụltĝōrẏ
akkurate9ttsa italianaccuracyaccuratezzaakkuratėttsa
ka33u33x5ya33u44lyu33u44 chinesehigh efficiency高效率kȁȕxẏyȁűlyȕű
kaa3t0 vietnamesecutcắtkaàt̰
sUj4a9t5 russianto plantсажатьsụȷ̈ȧtẏ
i%5bUn germanto practiceübenī̖bụn
mut4t4aI tamileggsமுட்டைmuṭṭaị
A9ksEs englishaccessaccessạ̇ksẹs
h5E georgiantreeხეḩẹ
ts593I3zI3 navajogoattş̀ị̀zị̀
ql08iba xhosadressnxibaqḷ̬iba
xa%k%a% hindibranchशाखाxākḥā
a0vwaye frenchto sendenvoyera̰vwaye
a4rE4m10 yorubafirst born childàrẹ̀mọárẹ́mo̰̖
tx5a33a44 tibetanironལྕགསtxẏȁa̋
be9Igel hebrewbagelבייגלbėịgel
mi44iq tibetannameམིངmi̋iq
aGts93Ers georgianto listაღწერსaġts̀ẹrs
si%5 finnishfilamentsyysī̖
k93d08inis1 xhosatruthqinisok̖ḍ̬iniso̖
pux4pam tamilflowerபுஷ்பம்puẋpam
trOm welshheavytrwmtrọm
hE0g55a4 yorubato be beautifulhẹngwàhẹ̰gẇá
mifta%hh arabickeyمفتاحmiftāhh
ne4ya4Oq burmesesunshineနေရောင်néyáọq
yi44itsi33i44 tibetansoapཡི་ཙིyi̋itsȉi̋
mE330E330 tibetandrug/medicineསྨནmẹ̰̏ẹ̰̏
a5vG frenchworkœuvrea̖vġ
na%4ye%3' navajomonster/foreign godná̄yè̄'
niGiyuk6 inuktitutto eatᓂᕆᔪᖅniġiyuḳ
balu9t hebrewacornבלוטbalu̇t
tx5i33qya33a44n chineseexperience经验txẏȉqyȁa̋n
Ud^Ik hindimoreअधिकụdḥịk
k%a33a44n chinesecliffkḥȁa̋n
ka33u33su33u44kO33qlu33u44 chinesehighway高速公路kȁȕsȕűkọ̏qlȕű
fa33t4x4a4a44a3n chinesedevelop发展fȁṭẋáa̋àn
dzili georgiansleepძილიdzili
k93l08olisa xhosaapologizexolisak̖ḷ̬olisa
stx4i5ts polishto shear/cutstrzycstẋi̖ts
Ur5t^a%t hindimeaningअर्थातụṛtḥāt
n3i33i33qtx5e tibetancompassionསྙིང་རྗེnẏȉȉqtxẏe
s3em3U russianseedсе́мяsẏemẏụ
'Uwqm vietnamesegrandfatherông'ụwqm
le5fUl germanspoonlöffelle̖fụl
k33i%9kats5 nahuatlsongcuīcatlkẇï̄katş
kosnIh5 apache (western)bee/honeygosnihkosnịḩ
ra4a44a3q chinesesoilráa̋àq
k%waa33qfU33qpa33u44yu4u44u3 chinesestormy狂风暴雨kḥwaȁqfụ̏qpȁűyúűù
tx5a44a tibetanrainbowའཇའtxẏa̋a
yOk9kOryi japaneseslowlyゆっくりyọk̰kọryi
nan6d4u tamilcrabநண்டுnaṇḍu
lii33nyu33u44tx5yA33n chineseshower room淋浴间liȉnyȕűtxẏyạ̏n
o%se9elo%ts5 nahuatljaguarocelotlōsėelōtş
gdj5Ex5 polishsomewheregdzieśgdjẏẹxẏ
kOO33x4i33i44h5wU33U44 chineseformat格式化kọọ̏ẋȉi̋ḩwụ̏ụ̋
It^'ox apache (western)nestitʼohịtḥ'ox
k3it0te japanesestampきってkẏit̰te
xi0 burmeseto haveရှိxḭ
k93t08Ela xhosapleasecelak̖ṭ̬ẹla
k%a%33a44w thairiceข้าวkḥȁ̄a̋w
yi4i44i3nx5ii33qya4a44a3ntx5i33i44q chinesecontact lenses隐形眼镜yíi̋ìnxẏiȉqyáa̋àntxẏȉi̋q
mg19mbea swahilicandidatemgombeamgȯ̖mbea
x5ya33u chinesenightxẏyȁu
m4ar4ka%9l5 irish (munster)to markmarcáilmĝarĝkā̇lẏ
sUmUrpUn6 hindidedicationसमर्पणsụmụrpụṇ
ni5U3k9 vietnamesewaternướcni̖ụ̀k̰
yi33pU4U44U3nt4x4U33U44qtx5i33q chineseserious一本正经yȉpụ́ụ̋ụ̀nṭẋụ̏ụ̋qtxẏȉq
sl6u9x4Ut5 russianto listenслу́шатьslĝu̇ẋụtẏ
t^13133qfa3a33 thaiskyท้องฟ้าtḥò̖ȍ̖qfàȁ
tsipo9G hebrewbirdצִפּוֹרtsipȯġ
k93l08olEla xhosaforgivexolelak̖ḷ̬olẹla
amik6 inuktitutpeltᐊᒥᖅamiḳ
h5axpItI3 apache (western)quailhashbidíḩaxpịtị̀
hhadi%k6a arabicgardenحديقةhhadīḳa
to%n6d4u tamilto digதோண்டுtōṇḍu
tx^5a33a44y thaiyesใช่txẏḥȁa̋y
erra9re italianto wandererràreerrȧre
Gaza%l arabicdeerغزالġazāl
txokola%ts5 nahuatlchocolatechocolātltxokolātş
GUsi5 frenchreceiptreçuġụsi̖
s5o33o33 tibetansouthལྷོşȍȍ
w1Gt germanwordwortwo̖ġt
ma%33a44k9 thaia lotมากmȁ̄a̋k̰
pya4q burmeseto flyပျံpyáq
inuk inuktitutpersonᐃᓄᒃinuk
na4Iqa4qdj5a3 burmeseforeign countryနိုင်ငံခြာnáịqáqdjẏà
tutIs5h5Is5I apache (western)coffeetudiłhiłitutịşḩịşị
tra%5yGi5r icelandicghostdraugurtrā̖yġi̖r
cI'ci3 burmesefruitသစ်သီးcị'cì
pr1tti5r icelandicspikebroddurpro̖tti̖r
tx^I4tI3 navajocartxḥị́tị̀
ba4nda%3 hausameat dried over firebàndābándà̄
b^a%x4Un6 hindispeechभाषणbḥāẋụṇ
da5i5v3U norwegian (bokmal)to placatedøyveda̖i̖ṿụ
bi3xi3ya%4 hausatreebishiyā̀bìxìyá̄
IyIkE3 apache (western)seediyigéʼịyịkẹ̀
p1lla icelandicbun (round bread)bollapo̖lla
x5ya4a44u3 chinesedawnxẏyáa̋ù
OvUj4a9t5 russianto respectуважатьọvụȷ̈ȧtẏ
'b06a4a44 vietnamesegrandmother'ɓáa̋
yItIts'I0h5 apache (western)hearyidits’įhyịtịts'ị̰ḩ
h5aa33qpa33nx5i33i44nx5i33 chineseflight information航班信息ḩaȁqpȁnxẏȉi̋nxẏȉ
miGna%t66i%s arabicmagnetمغناطيسmiġnāt̬īs
ma%44a tibetanbutterམརma̋̄a
vi5di5ha9t5 russianto exhaleвыдыхатьvi̖di̖hȧtẏ
sO4a44 thaimatเสื่อsọ́a̋
sE%44EE4 tibetansustenanceཟསsẹ̋̄ẹẹ́
d^4o%l hindidrumढोलḍḥōl
ya33n chinesecorrectyȁn
almi9kki nahuatlsomething immortalahmicquialmïkki
s5aas5 welshthe otherllallşaaş
k%E3ya4h navajoland/countrykḥẹ̀yáh
korreo spanishmailcorreokorreo
s5e3'e3tsoh navajoratşè'ètsoh
ma%44a44a3 thaidogหมาma̋̄a̋à
so0' navajostarso̰'
l^0avar welshvocalllafarl̥avar
kowa0h5 apache (western)homegowąhkowa̰ḩ
igl08alaba xhosashoulderigxalabaigḷ̬alaba
tG10 frenchtrunktronctġo̰̖
t^k%vEn georgianyouთქვენtḥkḥvẹn
omi0 yorubawateromiomḭ
t^133144ykham thaispeechถ้อยคำtḥȍ̖ő̖ykham
s10 frenchsoundsonso̰̖
ci95r%9ka icelandicto dryþurrkacï̖r̊ka
tx05i5nk93i5llat amharicskullጭንቅላትtx̖i̖nk̖i̖llat
bi5tx5 polishto bebyćbi̖txẏ
para9ddjo italianneighborhoodparaggiparȧddjo
hOnt germandoghundhọnt
1k%r1 georgiangoldოქროo̖kḥro̖
t^a9adz3o koreanostrich타조tḥȧadzẏo
r%9U9vEC welshstrange/oddrhyfeddr̊ụ̇vẹç
tx^5o33o33ts%e%335e445 tibetanclockཆུ་ཚོདtxẏḥȍȍtsḥȅ̖̄e̖̋
cveiiyItl icelandicmopþvegillcveiiyịtl
fruui5c welshfruitffrwythfruui̖c
t^apa%0jIte apache (western)kingfishertaba̜a̜zhidetḥapā̰jịte
axpa9 hebrewgarbageאשפהaxpȧ
ya9'aG hebrewforestיַעַרyȧ'aġ
g^Ur5 hindihouseघरgḥụṛ
ko%9ats5 nahuatlsnakecoatlkō̇atş
'ani9 hebrewegoאני'anï
xIp englishshipshipxịp
d^Urm hindireligion/faithधर्मdḥụrm
pa'aki%ki% hawaiiandifficultpaʻakīkīpa'akīkī
u3u3us5u zulurippleū́hluùùuşu
k3ay tibetandot/pointཚེགkẏay
pUmaga9t5 russianto helpпомогатьpụmagȧtẏ
ts5'o%3s5 navajorope (chord)tş'ò̄ş
xOb^ hindifavorableशुभxọbḥ
bUt05a9t05is amharicsweet potatoበጣጢስbụt̖ȧt̖is
'arul3 tamilgraceஅருள்'aruḷ
y%9i5sU norwegian (bokmal)to kisskysseyh̬i̖sụ
wei33yu33e33tx5i33n chineseliquidated damages违约金weȉyȕȅtxẏȉn
nata30 apache (western)cornnadą́ʼnatà̰
iql08ina xhosamintinxinaiqḷ̬ina
txI4txI4l apache (western)acornchíchʼiltxị́txị́l
te%l3 tamilscorpionதேள்tēḷ
Ol6Otx4x4a9t5 russianto improveулучша́тьọlĝọtẋẋȧtẏ
kozs'a%3ke apache (western)placegozsʼa̜a̜gekozs'à̄ke
qoo vietnamesecornngôqoo
r%9i5cr1 welshto rush/hurryrhuthror̊i̖cro̖
x5ye33e44 chinesemountain valleyxẏyȅe̋
bEzvzglE9ndni5 polishharsh/mercilessbezwzględnybẹzvzglẹ̇ndni̖
m4a%hUr3 irish (munster)mothermáthairmĝāhụrẏ
i4ta40 yorubastoryìtànítá̰
ile3elE4 yorubabungalowiléelẹ̀ilèelẹ́
la4ru%3ra%4 hausanecessitylàr̃ūr̃ā̀lárù̄rá̄
'abahu9t hebrewfatherhood/paternityאבהות'abahu̇t
pat4t4a%mbu%ttx5i tamilbutterflyபட்டாம்பூச்சிpaṭṭāmbūttxẏi
t^i5i445 vietnamesetrythửtḥi̖i̖̋
r%9isgl welshbark (of tree)rhisglr̊isgl
b^a%r hindiburdenभारbḥār
va%l3 tamilswordவாள்vāḷ
bOli9v englishbelievebelievebọlïv
tyee33 chineseanthilltyeȅ
cye%5l icelandicraspþjölcyē̖l
arak93i georgianfableარაკიarak̖i
pUn3Ima9t5 russianto comprehendпониматьpụnẏịmȧtẏ
tx^5i33i33 tibetanoutside/exteriorཕྱིtxẏḥȉȉ
ftx4Ex5n3E polishearlywcześnieftẋẹxẏnẏẹ
t4x4i33ta33u44 chinesetell知道ṭẋȉtȁű
Gi95kUn germanback (body)rückenġï̖kụn
y%9a5t norwegian (bokmal)meatkjøttyh̬a̖t
torre spanishtowertorretorre
kO33qtswo33o44pya4a44u3 chineseworksheet工作表kọ̏qtswȍőpyáa̋ù
hahu9a hawaiianfoundationkahuahahu̇a
to3kho0'I3 navajopetroleumtòkho̰'ị̀
gam1ak%vEk693nEbs georgianto publishგამოაქვეყნებსgamo̖akḥvẹḳ̖nẹbs
n113y vietnamesespeaknóino̖ò̖y
m10tG frenchwatch (timepiece)montremo̰̖tġ
t4x4a44a tibetansoundསྒྲṭẋa̋a
nal5tx00ya koreandate날짜nalẏtx̥ya
v3aikka finnishfor examplevaikkaṿaikka
h1144y vietnameseaskhỏiho̖ő̖y
txa%txa% hindiuncleचाचाtxātxā
nk%Ekox4En'a30a30ko apache (western)calmnkegohenʼą́ą́gonkḥẹkoẋẹn'à̰à̰ko
iqt^08iqa xhosathoughtingcingaiqṭ̬ḥiqa
tx^5you33 chinesespeartxẏḥyoȕ
t^ok99i koreanrabbit토끼tḥok̭i
pa'aka9i hawaiiansaltpaʻakaipa'akȧi
natIk'a0 apache (western)clothnadikʼąnatịk'a̰
a5l danishbeerøla̖l
garra spanishclawgarragarra
p%ai33 chineseraftpḥaȉ
tx5UrUk93a amharicmoonጨረቃtxẏụrụk̖a
tx5ya33u chinesereligiontxẏyȁu
taa33yii33tx5ye4e44e3h5wo33o44 chinesefaq答疑解惑taȁyiȉtxẏyée̋èḩwȍő
pa0 frenchpeacockpaonpa̰
p97h5ui hoantailʘxuiṗ̂ḩui
p%u%k%a44a44a3w thaimountainภูเขาpḥūkḥa̋a̋àw
nE4za' burmeseboundaryနယ်စပ်nẹ́za'
eva9 hebrewhostility/enmity/hatred.איבהevȧ
atm1sfEGa hebrewatmosphereאטמוספירהatmo̖sfẹġa
r3Ib5e95nUk russianchildребёнокrẏịbẏė̖nụk
EkspeGya0s frenchexperienceexpérienceẹkspeġya̰s
palkka finnishpay/salarypalkkapalkka
la5G frenchthemleurla̖ġ
bo2d englishboardboardbou̖d
dja%3di3 apache (western)pronghornjaadidjà̄dì
vj51n3tx5 polishto take/grabwziąćvjẏo̖nẏtxẏ
k99ot0 koreanflowerk̭ot̰
li33i44tx5ya33utx^5yau33 chineseoverpass立交桥lȉi̋txẏyȁutxẏḥyaȕ
t05Ukur amharicblackጥቁርt̖ụkur
tx05aGi georgianchandelierჭაღიtx̖aġi
tuU44y vietnameseagetuổituụ̋y
na%l'E%s5I3 apache (western)duck animalnaalʼeełínāl'ẹ̄şị̀
tx^5ya33q chineseaxetxẏḥyȁq
tE%t^E%l navajomoosetẹ̄tḥẹ̄l
fayr englishfirefirefayr
a%'ka9ts5an nahuatlreed bedācatlanā'kȧtşan
auyuittuk6 inuktitutpermafrostᐊᐅᔪᐃᑦᑐᖅauyuittuḳ
bAnd englishbandbandbạnd
okko9rrere italianto needoccórrereokkȯrrere
a33ntx^5yuA33n chinesesafe/secure安全ȁntxẏḥyuạ̏n
guk93d08ula xhosaturnguqulaguk̖ḍ̬ula
ah5du9t hebrewunityאחדותaḩdu̇t
s5o%3' navajofishşò̄'
s44ahhra%' arabicdesertصحراءs̬ahhrā'
dE9mOnstreIt englishdemonstratedemonstratedẹ̇mọnstreịt
u3u3ugl^08a zuludigging stickū́gxaùùugḷ̬ḥa
e95rle%5G icelandicdestinyörlögė̖rlē̖ġ
ku3u33 vietnameseoldkùȕ
kd^08ElEkilE xhosafamiliarqhelekilekḍ̬ḥẹlẹkilẹ
abb1rru%sU norwegian (bokmal)a perch fish trapabborruseabbo̖rrūsụ
kwa%4d06o%3 hausafrogkwā̀ɗōkwá̄ɗò̄
oppo9rre italianto opposeopporreoppȯrre
le%bU danishliplæbelēbụ
k6auyimanituk6aqit inuktituttraditional knowledgeᖃᐅᔨᒪᓂᑐᖃᖏᑦḳauyimanituḳaqit
ba%33a44n thaihouseบ้านbȁ̄a̋n
fGwa frenchcoldfroidfġwa
x4o4o44u3mUU33nyuA33n chinesegoalkeeper守门员ẋóőùmụụ̏nyuạ̏n
weIt englishwaitwaitweịt
abdjari georgianarmorაბჯარიabdjari
la44am tibetanpathལམla̋am
a%moxts5i nahuatlbookamoxtliāmoxtşi
mts93vrt^nE9li georgiantrainer/coachმწვრთნელიmts̀vrtḥnẹ̇li
tx5i33i44syu33A44ntx5i33 chinesecomputer计算机txẏȉi̋syȕạ̋ntxẏȉ
nUhUd5i9t5 russianto findнаходитьnụhụdẏïtẏ
rian thaistudyเรียนrian
h5weh5 welshsixchwechḩweḩ
mo3sI3 navajocatmòsị̀
sE90f1ni frenchsymphonysymphoniesẹ̰̇fo̖ni
hmur3ItsU russianto frownхмуритьсяhmurẏịtsụ
pyatla icelandicbellbjallapyatla
ntxo0' apache (western)badnchǫʼntxo̰'
sa0dal frenchsandal footwear^sandalessa̰dal
mi3 burmesefireမီးmì
sinyo92Iti englishsenioritysenioritysinyȯu̖ịti
k3E%44Ej4U33U44p9 tibetanroyal lineageརྒྱལ་རབསkẏẹ̋̄ẹȷ̈ụ̏ụ̋p̃
t1 danishtoeto̖
k6amuti%k inuktitutsledᖃᒧᑏᒃḳamutīk
tx^5ii33qk%wa33a44q chinesecircumstances情况txẏḥiȉqkḥwȁa̋q
ko44o tibetanheadམགོkőo
ah519t hebrewsisterאחותaḩȯ̖t
pU33U44n chinesedustpụ̏ụ̋n
plant welshchildplantplant
tikik6 inuktitutfingerᑎᑭᖅtikiḳ
t4x4^i33i33 tibetanten thousandཁྲིṭẋḥȉȉ
hay englishhihihay
s3t5ImOl5i9rUvUt5 russianto stimulateстимулироватьsẏtẏịmọlẏïrụvụtẏ
s44amG arabicglueصمغs̬amġ
'b06iU44w vietnamesetable of databiểu'ɓiụ̋w
blo englishblowblowblo
E%blU danishappleæbleẹ̄blụ
natah5 apache (western)mescalnadahnataḩ
tx5E4E44w vietnameseoarchèotxẏẹ́ẹ̋w
trI9ki5r icelandicdrink/beveragedrykkurtrïki̖r
to%44otx5e33e33 tibetandiamondརྡོ་རྗེtő̄otxẏȅȅ
hak93e3I3 navajoone's kinhak̖èị̀
y%9ukk norwegian (bokmal)chubbytjukkyh̬ukk
k693ba georgianjawყბაḳ̖ba
klay thaifarไกลklay
y%9Emi% norwegian (bokmal)chemistrykjemiyh̬ẹmī
p%rtxh5ili georgianclawფრჩხილიpḥrtxḩili
a%xi%rv3a%d hindiblessingआशीर्वादāxīrṿād
ank93Esi georgianfishing rodანკესიank̖ẹsi
djUma%na% hindiperiodजमानाdjụmānā
k6ak6kak6 inuktitutmountainᖃᖅᑲᖅḳaḳkaḳ
loO' burmeseto makeလုပ်loọ'
f4o%gUr3 irish (munster)to proclaimfógairfĝōgụrẏ
'avnEt hebrewsashאבנט'avnẹt
tye9rra spanishlandtierratyėrra
sepayawits5 nahuatlsnowcepayahuitlsepayawitş
a%Catl icelandicnobilityaðallāçatl
ah5a9z hebrewto holdאחזaḩȧz
r%9af welshroperhaffr̊af
nUgrUmUj4da9t5 russianto pile upнагромождатьnụgrụmụȷ̈dȧtẏ
etE0dG frenchto turn offéteindreetẹ̰dġ
kEsty10 frenchquestionquestionkẹstyo̰̖
ts93Uhay amharicsunፀሐይts̀ụhay
paGfa05 frenchperfumeparfumpaġfa̰̖
man3dj5al3mul3l3aqgi tamilcarrotமஞ்சள்முள்ளங்கிmanẏdjẏaḷmuḷḷaqgi
isig^0t^08awu xhosaspiderisigcawuisigh̬ṭ̬ḥawu
ts%i33i33j4i33i44q tibetanlongevityཚེ་རིངtsḥȉȉȷ̈ȉi̋q
zorro spanishfoxzorrozorro
rU33U44nwei33 chinesefind认为rụ̏ụ̋nweȉ
to33o44nma%3a33y thaitreeต้นไม้tȍőnmà̄ȁy
tIrUC icelandicboldnessdirfðtịrụç
l^0I9ni5n welshstring/cordllinynl̥ïni̖n
p%E%44E tibetanwoolབལpḥẹ̋̄ẹ
x5yOO33q chinesebearxẏyọọ̏q
C66ami'a arabicto thirstظمئç̂ami'a
k6amhh arabicwheatقمحḳamhh
saic welshsevensaithsaic
nda9ma swahilicalfndamandȧma
sm3e9x4i5vUt5 russianto mixсмешиватьsmẏėẋi̖vụtẏ
tIGC icelandicvirtuedyggðtịġç
rAt englishratratrạt
a3x4o apache (western)thank youáhoàẋo
pi%r5%i% hindigenerationपीढ़ीpīṛḥī
E'Ilza% apache (western)pictureeʼilzaaẹ'ịlzā
mye4 burmeselandမြေmyé
pGi hebrewfruitפְּרִיpġi
1GdG frenchorder (arrangement)ordreo̖ġdġ
k%3i33i33 tibetandogཁྱིkẏḥȉȉ
bUttxa% hindibabyबच्चाbụttxā
Ub^Ine%tri% hindiactressअभिनेत्रीụbḥịnētrī
ma9ahUr3 scottish gaelicmothermàthairmȧahụrẏ
tal3l3aI tamilmotherதள்ளைtaḷḷaị
p%E%33E33kE%33E44 tibetancolloquial languageཕལ་སྐདpḥẹ̏̄ẹ̏kẹ̏̄ẹ̋
pli4a44n thaito changeเปลี่ยนplía̋n
wolf englishwolfwolfwolf
rumma%n arabicpomegranateرمانrummān
tE'ka0be4da0 burmesestudy of logicတက္ကဗေဒtẹ'ka̰béda̰
tu%tu% hawaiiangrandparenttūtūtūtū
t4x4wa4a44i3 chineseto waddleṭẋwáa̋ì
h5ah5vi georgianonionხახვიḩaḩvi
skoppya9re italianto burstscoppiàreskoppyȧre
i3i3iz6aag06a zululoinclothī́dlakáììiẓaaɠa
oye9v hebrewenemyאויבoyėv
tx^5I' burmeseto loveချစ်txẏḥị'
p93lanEt05a georgianplanetპლანეტაp̀lanẹt̖a
cor englishthorthorcor
k10k10bG frenchcucumberconcombreko̰̖ko̰̖bġ
Ga%4a44 vietnamesechickenġá̄a̋
nawos5k%a%tI apache (western)warriornawołkaadinawoşkḥātị
p97a4a taachildʘàaṗ̂áa
q5ad66ala arabicmuscleعضلةq̇ad̬ala
'a4ddu3'a%4 hausaa prayeràddu'ā̀'áddù'á̄
k%ok99iri koreanelephant코끼리kḥok̭iri
na'Ixo30' apache (western)lizardnaʼishǫ́ʼna'ịxò̰'
'urugo%l3 tamilhappeningஉறுகோள்'urugōḷ
marro9ne italianbrownmarronemarrȯne
faOnde9Ixn englishfoundationfoundationfaọndėịxn
a4ko3ko4 yorubatimeàkókòákòkó
tx05Eri georgianceilingჭერიtx̖ẹri
vayb englishvibevibevayb
k%a4a44a3n chinesepitkḥáa̋àn
fspan3alE polishgreatwspanialefspanẏalẹ
uk6ausik6 inuktitutwordᐅᖃᐅᓯᖅuḳausiḳ
mi33i44q chineselifemȉi̋q
ho%h5 germanhighhochhōḩ
'a4lk93a3la4mi%3 hausapenàlƙalàmī'álk̖àlámì̄
'b06aa44y vietnamesesevenbảy'ɓaa̋y
h5x41u0wx4tx4 polishbeetlechrząszczḩẋo̖ṵwẋtẋ
ta33nyuA33nkOO33 chinesecell单元格tȁnyuạ̏nkọọ̏
xjE0 frenchdogchienxjẹ̰
e%5n3 norwegian (bokmal)an eagleørnē̖nẏ
Gavi frenchdelightedraviġavi
naq5i%m arabicblissنعيمnaq̇īm
yo'I%0 apache (western)seeyo’įįyo'ị̰̄
qa%3a33 vietnamesefallngãqà̄ȁ
dj^Un6d4a% hindiflag (banner)झंडाdjḥụṇḍā
tx5an thaimoonพระจันทร์txẏan
pai33t4x4^U33U44nx4a33n chinesewhite shirt白衬衫paȉṭẋḥụ̏ụ̋nẋȁn
zas apache (western)snowzaszas
vE3E33 vietnamesedrawvẽvẹ̀ẹ̏
kra4a44ti4i44k9 thaiwater jugกระติกkráa̋tíi̋k̰
t^e44ee4p9 tibetanbookདེབtḥe̋eép̃
kurssi finnishcourse/classkurssikurssi
andza georgianmastანძაandza
a33a44nla4a44a3pa33 chinesehorn按喇叭ȁa̋nláa̋àpȁ
h5OO33q chineserainbowḩọọ̏q
xa%30' navajosunshinexà̰̄'
lO44O44a3q thaiyellowเหลืองlọ̋ọ̋àq
zE3E33q5 vietnameselumpydẽzẹ̀ẹ̏q̇
q5unk6u%d arabicclusterعنقودq̇unḳūd
pr3IdOsma9tr3IvUt5 russianto foreseeпредусматриватьprẏịdọsmȧtrẏịvụtẏ
ap99a koreanfather아빠ap̌a
p%Ul hindifruitफलpḥụl
k693uri georgianearყურიḳ̖uri
mE%tx hindimatchमैचmẹ̄tx
k%a%44a44a3w thaiwhiteขาวkḥa̋̄a̋àw
mo3 burmeserainမိုးmò
krie9It englishcreatecreatekriėịt
ka33u33kU33nx5yee33 chinesehigh heel高跟鞋kȁȕkụ̏nxẏyeȅ
q5as44an arabicstickعصاq̇as̬an
q5ana9n hebrewa cloudענןq̇anȧn
aGnak6 inuktitutwomanᐊᕐᓇᖅaġnaḳ
t^omat^o koreantomato토마토tḥomatḥo
muxi5rra amharicwedderሙሽራmuxi̖rra
fe33i44 chineseangerfȅi̋
pI4k apache (western)bellybigpị́k
y%9e%5lU norwegian (bokmal)to coolkjøleyh̬ē̖lụ
k6awiya arabicto be strong/powerfulقويḳawiya
iqt^08aqa xhosaideaingcangaiqṭ̬ḥaqa
iqd^08ayi xhosajaringqayiiqḍ̬ḥayi
riavvio italianrestartriavvioriavvio
t4x4^waa33q chinesebedṭẋḥwaȁq
i3i3i4d^08a3a3awe zuluheroîqháweììíḍ̬ḥààawe
pa%pa%'o%lelo hawaiianconversationpāpāʻōlelopāpā'ōlelo
a4la3ka3la4a3 yorubaa dreamàlákálàáálàkàláà
kahaone hawaiianbeach covered with sandkahaonekahaone
x4UU33ntx5i33qx5i33i44t^O4O44O3q chinesenervous system神经系统ẋụụ̏ntxẏȉqxẏȉi̋tḥọ́ọ̋ọ̀q
byu9tUfUl englishbeautifulbeautifulbyu̇tụfụl
iql^081wa xhosabagingxowaiqḷ̬ḥo̖wa
u%mayuk6 inuktitutanimalᐆᒪᔪᖅūmayuḳ
me4e44i3tx5ya4a44a3x4i33 chinesemanicurist美甲师mée̋ìtxẏyáa̋àẋȉ
k%ra%0v scottish gaelicbonecnàmhkḥrā̰v
ahava9 hebrewlove/affectionאהבהahavȧ
tO4O44O3q chineseto understandtọ́ọ̋ọ̀q
b10 frenchgoodbonbo̰̖
ci%Ca icelandicthawþíðacīça
ni%n6d4a%yam tamillengthநீண்டாயம்nīṇḍāyam
tO33qx5i33 chinesecreature东西tọ̏qxẏȉ
waa33ntx^5yuA33n chinesecompletely/fully完全waȁntxẏḥyuạ̏n
ta44awa33a33 tibetanmoonཟླ་བta̋awȁȁ
p931lusi georgianpoleპოლუსიp̀o̖lusi
elo9a hebrewA god.אלוהelȯa
ta0 navajospring (season)ta̰
uql08ibElElwan1 xhosacommunicationunxibelelwanouqḷ̬ibẹlẹlwano̖
x5yo33u33 chineseprotectionxẏyȍȕ
ak6pik inuktitutcloudberryᐊᖅᐱᒃaḳpik
a5i5 norwegian (bokmal)an islandøya̖i̖
p97no30o taalarge louseʘnó̰õṗ̂nò̰o
tIpe3 navajosheep (animal)tịpè
EtG frenchto beêtreẹtġ
sm3Ix4attsU russianto blendсмешатьсяsmẏịẋattsụ
sO33a44 thaishirtเสื้อsọ̏a̋
t05Utt05a amharicto drinkጠጣt̖ụtt̖a
m10tGe frenchto showmontrermo̰̖tġe
x5i33nli4i44i3tx5yA33A44nk%a33q chinesemental health心理健康xẏȉnlíi̋ìtxẏyạ̏ạ̋nkḥȁq
1k93eane georgianoceanოკეანეo̖k̖eane
ye4 burmesewaterရေyé
t4x4^UU33qkO33qrUU33nx4i33i44 chinesesuccessful person成功人士ṭẋḥụụ̏qkọ̏qrụụ̏nẋȉi̋
hwii44 vietnamesecanclehuỷhwii̋
1Gigami hebreworigamiאוריגמיo̖ġigami
sahha%ba arabiccloudسحابةsahhāba
k93d08ala xhosastartqalak̖ḍ̬ala
tafawwak6a arabicto outperformتفوقtafawwaḳa
kaka9wats5 nahuatlcacao/cacao beancacahuatlkakȧwatş
C66aby arabicantelopeظبيç̂aby
Gamura georgianbatღამურაġamura
ama3 navajomotheramà
'ahhmar arabicredأحمر'ahhmar
'akka%l3 tamilelder sisterஅக்காள்'akkāḷ
zum englishzoomzoomzum
t^u3 apache (western)watertḥù
fo44o44o3n thairainฝนfőőòn
yo% apache (western)beadyooyō
kOntrA9st englishcontrastcontrastkọntrạ̇st
tx5yO4O44O3q chinesefiretxẏyọ́ọ̋ọ̀q
de4Iqdj5I4q burmeseyogurtဒိန်ချဉ်déịqdjẏị́q
djUhha%dj hindishipजहाजdjụhhādj
ki4405i05t4x4u33u33m tibetangrapeརྒུན་འབྲུམkḭ̖̋ḭ̖ṭẋȕȕm
r5a%3b06a%3 hausadewrāɓāṛà̄ɓà̄
kGeno frenchslotcréneaukġeno
na44aa4 tibetanforestནགསna̋aá
'ibu9d hebrewlossאיבוד'ibu̇d
ka%na%wai hawaiiancode/lawkānāwaikānāwai
stx4i95x4tx4atx5 polishto clean upsczyszczaćstẋï̖ẋtẋatxẏ
t^a4Iq burmeseto sitထိုင်tḥáịq
se33e33q tibetanlionསེངsȅȅq
IGa3l apache (western)bellsighálịġàl
msgavsi georgianalikeმსგავსიmsgavsi
xEql08a xhosamoveshenxaxẹqḷ̬a
'uU3q vietnamesedrinkuống'uụ̀q
ye9led hebrewchildיֶלֶדyėled
isaGuk6 inuktituta wingᐃᓴᕈᖅisaġuḳ
t^e%s5 navajoreedtḥēş
'is44baq5 arabicfingerإصبع'is̬baq̇
mid66rab arabicpaddleمضربmid̬rab
eGi5psy10 frencheruptionéruptioneġi̖psyo̰̖
hil englishhealhealhil
tupa%0yu3 apache (western)riverbanktubąąyútupā̰yù
k93d081nda xhosaunderstandqondak̖ḍ̬o̖nda
mat4pa%n6d4am tamilearthen vesselமட்பாண்டம்maṭpāṇḍam
zGva georgianseaზღვაzġva
pyou%r icelandicbeaverbjórpyoūr
tuvak6 inuktitutsea iceᑐᕙᖅtuvaḳ
fE9lo englishfellowfellowfẹ̇lo
l61h5a%n4 irish (munster)pondlochánlĝo̖ḩānĝ
laa33ntx^5you33t4x4^a4a44a3q chinesebasketball court篮球场laȁntxẏḥyoȕṭẋḥáa̋àq
Gura%b arabiccrowغرابġurāb
deIt englishdatedatedeịt
ja5n frenchyoungjeuneja̖n
ta33a33msaq tibetangood newsགཏམ་བཟངtȁȁmsaq
tx4w1vyEk polishhumanczłowiektẋwo̖vyẹk
tx^5a4a44nu44a3n thaicorridorฉนวนtxẏḥáa̋nűàn
'd06i vietnamesegođi'ɗi
xli5sUl germankeIschlüsselxli̖sụl
ra3a33k9 thailoveรักràȁk̰
xEmt^h5vEva georgianaccident/chanceშემთხვევაxẹmtḥḩvẹva
iql08agu xhosawarthoginxaguiqḷ̬agu
tiGiganiak6 inuktitutarctic foxᑎᕆᒐᓂᐊᖅtiġiganiaḳ
nuna inuktitutlandᓄᓇnuna
jak93Et05i georgianjacketჟაკეტიjak̖ẹt̖i
i3i3i4b06i3i3i4zo zulunameîbîzoììíɓììízo
tx05I4l navajovegetationtx̖ị́l
tx^a%' navajobeavertxḥā'
tsE4n%9txo3' apache (western)bouldertsénchóʼtsẹ́n̊txò'
huC icelandicskinhúðhuç
i3i3ihhoog06o zuluchicken coupī́hhokoììihhooɠo
sI3qza3 burmeseto thinkစဉ်းစားsị̀qzà
'b06UU3k9 vietnamesewickbấc'ɓụụ̀k̰
pan6d4abada%rttam tamilgoodsபண்டபதார்த்தம்paṇḍabadārttam
txa%93nts5i nahuatlhomechāntlitxà̄̇ntşi
kore9gto spanishcorrectcorrectokorėgto
tsi33i33tsi33i33 tibetanmouse/ratཙི་ཙིtsȉȉtsȉȉ
UrpUn6 hindiofferingअर्पणụrpụṇ
a%ka9xits5 nahuatlpoolācaxitlākȧxitş
tx5o44oo4q tibetanlarge valleyལྗོངསtxẏőoóq
e5kn icelandica tiny particleögne̖kn
uUg5In3Uh5 irish (munster)lonelyuaigneachuụgẏịnẏụḩ
Ga0k10tGe frenchto meetrencontrerġa̰ko̰̖tġe
laa33n chinesemistlaȁn
aqunasuktuk6 inuktitutto huntᐊᖑᓇᓱᒃᑐᖅaqunasuktuḳ
'avado9n hebrewdestruction/devastation/ruin/doomאבדון'avadȯn
p93Ep93Ela georgianbutterflyპეპელაp̀ẹp̀ẹla
tsa georgianskyცაtsa
r%9ei%Ci5r icelandicnesthreiðurr̊eīçi̖r
dziri georgianbottomძირიdziri
fr5o%tU norwegian (bokmal)a raftflåtefṛōtụ
pa%0 apache (western)motherbąąpā̰
n3a44a tibetanfishnẏa̋a
fa%a4t0' vietnamesepunishphạtfāát̰'
k%a4a44w thaikneeเข่าkḥáa̋w
UtIt^i% hindiguestअतिथिụtịtḥī
naCC66a%ra arabiceyeglassesنظارةnaçç̂āra
bmuli georgianlink (internet)ბმულიbmuli
h5a't^o'a%s5 apache (western)singha’do’aałḩa'tḥo'āş
x5yO33q chineseelder brotherxẏyọ̏q
tyA33A44nna4a44u3t4x4u4u44u3tx5i33 chinesecomputer host电脑主机tyạ̏ạ̋nnáa̋ùṭẋúűùtxẏȉ
su%9nnitella finnishto designsuunnitellasū̇nnitella
we33i44x4U33qt4x4i4i44i3 chinesetoilet paper卫生纸wȅi̋ẋụ̏qṭẋíi̋ì
'a4kwa%4ti4 hausaboxàkwā̀tì'ákwá̄tí
bi5tx05a amharicyellowብጫbi̖tx̖a
s4a%v6a%9l5 irish (munster)to savesábháilsĝāvĝā̇lẏ
i3iqt08aazo zuluexplanationíncazoìiqṭ̬aazo
fOl frenchcrowdfoulefọl
se5vn norwegian (bokmal)sleep (state)søvnse̖vn
mpa3 apache (western)coyotembámpà
EyEle3 yorubapidgeonẹyẹléẹyẹlè
cEkn icelandicservantþegncẹkn
tIts%5It apache (western)shakyditłidtịtşḥịt
lo3o33 vietnameselosslỗlòȍ
iqd^08Exo xhosarentingqeshoiqḍ̬ḥẹxo
t^a%442 tibetansilkདརtḥa̋̄u̖
te44ewa33a33 tibetanblissབདེ་བte̋ewȁȁ
'oq thaiactองก์'oq
iqt^08a xhosagrassingcaiqṭ̬ḥa
ka5G frenchheartcœurka̖ġ
tx5e33e33 tibetanmaster/lordརྗེtxẏȅȅ
tx5E4 burmesestarကြယ်txẏẹ́
wehewehe hawaiianto explainwehewehewehewehe
nah5a9x hebrewsnakeנָחָשׁnaḩȧx
y%9E9nnU norwegian (bokmal)to knowkjenneyh̬ẹ̇nnụ
a5m danishtenderøma̖m
ta3Oqba4q burmeseto apologizeတောင်းပန်tàọqbáq
Ent1m1l19gya hebrewentomologyאנטומולוגיהẹnto̖mo̖lȯ̖gya
t^u33u33k9pU33U33 tibetansoupཐུག་པtḥȕȕk̰pụ̏ụ̏
qd08anawa xhosashipnqanawaqḍ̬anawa
krO%v scottish gaelictreecraobhkrọ̄v
epats5 nahuatlskunkepatlepatş
kx5Eu0wj4n3i9tx4ka polishprincessksiężniczkakxẏẹṵwȷ̈nẏïtẋka
q5aqrab arabicscorpionعقربq̇aqrab
x4a%n6ma%sIk hindisix monthlyषाण्मासिकẋāṇmāsịk
la3zza%4 hausagood flavorlazzā̀làzzá̄
ni35i335 vietnamesefemalenữnì̖ȉ̖
ko9yo%ts5 nahuatlcoyotecoyōtlkȯyōtş
t05i5bUb amharicability/skillጥበብt̖i̖bụb
zUtOma9n3IvUt5 russianto obscureзатуманиватьzụtọmȧnẏịvụtẏ
to33o33 tibetanfoodལྟོtȍȍ
i3isiis5a3a zuluclusterísihláìisiişàa
tx^5a44a tibetanbirdབྱtxẏḥa̋a
yi5hi5ttx amharicthisይህችyi̖hi̖ttx
px4Es polishacrossprzezpẋẹs
'di%5v3o%t norwegian (bokmal)very wetdyvåt'dī̖ṿōt
ta3Iqpyi4 burmesecountry/kingdomတိုင်းပြည်tàịqpyí
nah5la arabicpalm treeنخلةnaḩla
d66aba%b arabicfogضبابd̬abāb
'a4g55a%4g55a%3 hausaduck (animal)àgwā̀gwā'ágẇá̄gẇà̄
kwE0 frenchwedgecoinkwẹ̰
kd^08a xhosaonlyqhakḍ̬ḥa
i3i3i4t08i3i3it08i zuluearringîcíciììíṭ̬ììiṭ̬i
tyA33A44nfU33qx4a33a44n chineseelectric fan电风扇tyạ̏ạ̋nfụ̏qẋȁa̋n
kreIv englishcravecravekreịv
tx^a% apache (western)beaverchaatxḥā
pwo33lii33tx^5yau33 chineseglass bridge玻璃桥pwȍliȉtxẏḥyaȕ
su90va0 frenchoftensouventsṵ̇va̰
ndu9gu swahilirelativendugundu̇gu
u3u3ug06udo3o3o4b06a zulufishingúkudôbaùùuɠudòòóɓa
te44ele33e44 tibetanbliss and happinessབདེ་ལེགསte̋elȅe̋
kyUqtx^5i koreanview경치kyụqtxẏḥi
uuC icelandicmindúðuuç
akko9ntxo italiandressed upacconcioakkȯntxo
vE0 frenchwinevinvẹ̰
tsn1bili georgiandistinguishedცნობილიtsno̖bili
mtxu9zi swahilisaucemchuzimtxu̇zi
Gox hebrewheadרֹאשׁġox
tx^5u33u33 tibetanwater/riverཆུtxẏḥȕȕ
pI4qlE4 burmeseseaပင်လယ်pị́qlẹ́
i3i3it08aala3a zulusideī́caláììiṭ̬aalàa
tas5aa3 apache (western)onedałaátaşaà
pi4i44i3tx5i33i44pU4U44U3n chinesenotebook笔记本píi̋ìtxẏȉi̋pụ́ụ̋ụ̀n
t66ifl arabicchildطفلt̬ifl
t4ikUt4 hinditicketटिकटṭikụṭ
pIGC icelandicsettlementbyggðpịġç
pu%4u44 thaigrandpaปู่pú̄ű
'ix hebrewman/adult male human being.איש'ix
xax apache (western)bearshashxax
tan6n6i%r tamilwaterதண்ணீர்taṇṇīr
iq94l08at^aq94l08at^a xhosacomplex/complicatedinkxathankxathaiq̀ḷ̬atḥaq̀ḷ̬atḥa
umqd08uma xhosaoliveumnqumaumqḍ̬uma
E4bi3 yorubagiving childbirthẹ̀bíẹ́bì
ma%kauka9u hawaiiancompetencemākaukaumākaukȧu
pisan6d4am tamilstomachபிசண்டம்pisaṇḍam
bra5n norwegian (bokmal)a wellbrønnbra̖n
b6a9t6U irish (munster)stickbatabĝȧtĝụ
mUy vietnamesecloudmâymụy
'I4Ga%4 apache (western)furighaa'ị́ġá̄
'b06a%3a33wq5 vietnamesestormbão'ɓà̄ȁwq̇
noo44 vietnameseboomnổnoő
'ah5yani9t hebrewnieceאחיינית'aḩyanït
i3i3i4bu3u3u4z6a zuluscarîbhûdlaììíbùùúẓa
a4lu4m130ga4dji3 yorubascissorsàlùmọ́gàjíálúmò̰̖gádjì
na4'tx^a4kI4 apache (western)grasshoppernaʼchaginá'txḥákị́
k3ip9pO japanesetrain ticketきっぷkẏip̃pọ
igivE georgiansameიგივეigivẹ
parC icelandicedgebarðparç
t05at amharicfingerጣትt̖at
Ebi3 yorubafamilyẹbíẹbì
tx^5a3a33y thaito useใช้txẏḥàȁy
mnixvnEl1vani georgianimportantმნიშვნელოვანიmnixvnẹlo̖vani
bite9' hebrewto pronounce a wordביטאbitė'
aGo9n hebrewcupboard/closet/cabinetארוןaġȯn
s99yiat0 koreanseed씨앗s̭yiat̰
fa33x4U33q chinesehappen发生fȁẋụ̏q
h5ma georgianvoiceხმაḩma
Ino3t05a%3h navajodeceptionịnòt̖à̄h
tx05iantx05vEla georgianantჭიანჭველაtx̖iantx̖vẹla
fi5kl icelandicbirdfuglfi̖kl
qa4a44y vietnamesedayngàyqáa̋y
a5l norwegian (bokmal)beerøla̖l
x4i33i44p%ii33ntx5yA33nk%O33O44q chinesevideo surveillance视频监控ẋȉi̋pḥiȉntxẏyạ̏nkḥọ̏ọ̋q
bO2c englishbirthbirthbọu̖c
wala'au hawaiianto talkwalaʻauwala'au
k%o33o33lo33o33 tibetanwheelའཁོར་ལོkḥȍȍlȍȍ
hhis44a%n arabichorseحصانhhis̬ān
habba arabicto loveحبhabba
ei%mi5r icelandicsteam/vaporeimureīmi̖r
tx4i5 polishthreetrzytẋi̖
tsIs5 apache (western)mountaindziłtsịş
modEllo italianmodelmodellomodẹllo
glaswEl^0d welshgrassglaswelltglaswẹl̥d
bUse%95k norwegian (bokmal)a visitbesøkbụsē̖̇k
gandzi georgiantreasureგანძიgandzi
ts%E3 navajorock/stonetsḥẹ̀
hhima%r arabicdonkeyحمارhhimār
dE0 frenchdeerdaimdẹ̰
h5ala nuxalkfernxalaḩala
na33a33m tibetanskyགནམnȁȁm
mii33n chineseheavenmiȉn
flaIx germanfleshfleischflaịx
d5e%n4 irish (munster)to dodéandẏēnĝ
tx5yo4o44u3 chineseblack jadetxẏyóőù
y%9u%lU norwegian (bokmal)a dresskjoleyh̬ūlụ
ma%n6pu tamilhonorமாண்புmāṇpu
kahu9na hawaiianmagician/sorcererkahunakahu̇na
arroz spanishricearrozarroz
t66abba%h5 arabicchefطباخt̬abbāḩ
sa5G frenchsistersœursa̖ġ
ka33i33 chineseboundarykȁȉ
ts%a33a33 tibetansaltཚྭtsḥȁȁ
ukukl^08uluza xhosaepilepticukuxhuluzaukukḷ̬ḥuluza
zon englishzonezonezon
hvost russiantailхвостhvost
ts93Elits93adi georgianyearწელიწადიts̀ẹlits̀adi
tx^5a44amtse33e44 tibetancompassionབྱམས་བརྩེtxẏḥa̋amtsȅe̋
n13qba4 yorubanumbernọmbanò̖qbá
ru%3u33 thaiknowรู้rù̄ȕ
cI'pI4q burmesetreeသစ်ပင်cị'pị́q
k%wa33i44 chinesedrainkḥwȁi̋
tu%ga%k6 inuktitutivory tuskᑑᒑᖅtūgāḳ
tx5U%4U44 vietnamesewaitchờtxẏụ́̄ụ̋
Is5 navajopine needleịş
plussa icelandicblouseblússaplussa
basa9G hebrewfleshבָּשָׂרbasȧġ
iq94t08ubEk1 xhosacultureinkcubekoiq̀ṭ̬ubẹko̖
passa9re italianto passpassàrepassȧre
ndEg06E swahilibirdndegendẹɠẹ
si33tx5ya33t4x4^O33 chineseprivate car私家车sȉtxẏyȁṭẋḥọ̏
'evu9s hebrewmanger/feeding troughאבוס'evu̇s
gIft englishgiftgiftgịft
e%3' navajoclothingè̄'
a0pul frenchlight bulbampoulea̰pul
ka4a44y thaichickenไก่káa̋y
nU33U33mx5i33i44 tibetanweather/climateགནམ་གཤིསnụ̏ụ̏mxẏȉi̋
na3a33m thaiwaterน้ำnàȁm
tx'ah navajoheadweartx'ah
sE%33E44 tibetanfrostསདsẹ̏̄ẹ̋
faGin frenchflourfarinefaġin
iq94t08ukukt^a xhosainformationinkcukuchaiq̀ṭ̬ukuktḥa
hu4rri3yya%4 hausafreedom/libertyhùr̃r̃iyyā̀húrrìyyá̄
pr3Igl6Ux4a9t5 russianto inviteприглаша́тьprẏịglĝụẋȧtẏ
haEri georgianairჰაერიhaẹri
pya3OqlE3 burmeseto changeပြောင်းလဲpyàọqlẹ̀
mul3l3aqgi tamilradishமுள்ளங்கிmuḷḷaqgi
k99amagywi koreancrow까마귀k̭amagywi
fx4i5stk1 polisheverythingwszystkofẋi̖stko̖
r3it0torO japaneselitreリットルrẏit̰torọ
ukpik inuktitutarctic owlᐅᒃᐱᒃukpik
kx5iywi koreankiwi키위kxẏiywi
ya%' apache (western)skyyaaʼyā'
t05UrU9pp93eza amharictableጠረጴዛt̖ụrụ̇pp̀eza
t^u44uu4 tibetantoxinདུགtḥűuú
Ep931k%a georgianepochეპოქაẹp̀o̖kḥa
la9h5ats hebrewpressureלַחַץlȧḩats
pUrIb^a%x4a% hindidefinitionपरिभाषाpụrịbḥāẋā
ni%ki'i hawaiianto tie/bindnīkiʻinīki'i
tx^a%ti% hindichestछातीtxḥātī
did englishdeeddeeddid
r%9Edi5n welshfernsrhedynr̊ẹdi̖n
'aat^i3i33t0 thaisunพระอาทิตย์'aatḥìȉt̰
'ila%hiyy arabicdivineإلهي'ilāhiyy
t^a3a33t0sa4a44na3a33kha3a33ti4i44' thaiattitudeทัศนคติtḥàȁt̰sáa̋nàȁkhàȁtíi̋'
ta33a33 tibetanmelodyརྟtȁȁ
a5r danishearørea̖r
la3a33n thaimillionล้านlàȁn
pyE9qkni5 polishbeautifulpięknypyẹ̇qkni̖
r%9e5i5ql icelandicfragmented icehrönglr̊e̖i̖ql
li5ke norwegian (bokmal)happinesslykkeli̖ke
putta%n6d4u tamilnew yearபுத்தாண்டுputtāṇḍu
xvili georgianchildშვილიxvili
a4i4bi4ki3ta4 yorubacarelessnessàìbìkítàáíbíkìtá
wei33 chineserockyweȉ
E9ltste%5C icelandicvolcanoeldstöðẹ̇ltstē̖ç
nuu3y vietnamesemountainnúinuùy
emuna9 hebrewfaithאמונהemunȧ
a4ya4 yorubachest (body)àyàáyá
'b06aa3p9 vietnamesea blossombắp'ɓaàp̃
dzaxx5i japanesemagazineざっしdzaxxẏi
s99ogari koreanmandarin fish쏘가리s̭ogari
tx5yA4A44A3n chinesechildtxẏyạ́ạ̋ạ̀n
p93ik93nik93i georgianpicnicპიკნიკიp̀ik̖nik̖i
k93d081b1 xhosaconcrete/actualqobok̖ḍ̬o̖bo̖
s5m nuxalkto standlhmşm
'd06i4U44 vietnamesea pondđìa'ɗíụ̋
ts93I3'I% navajomosquitots̀ị̀'ị̄
fim vietnamesefilmphimfim
k6uyannami%k inuktitutthank youᖁᔭᓐᓇᒦᒃḳuyannamīk
eqk93p93ts nuxalkmouseank'ptseqk̖p̀ts
alu%t inuktitutspoonᐊᓘᑦalūt
mE0' apache (western)babyméʼmẹ̰'
p97oa hoaneyeʘoaṗ̂oa
b^a%x4a% hindilanguageभाषाbḥāẋā
dj4vi polishdoordrzwidȷ̈vi
mdjE9nzi swahilibuildermjenzimdjẹ̇nzi
s99uk9 koreanmugworts̭uk̰
1Gga9zma hebreworgasmאורגזמהo̖ġgȧzma
la0 burmesemoonla̰
'an vietnameseeatăn'an
harrasta% finnishto be interested inharrastaaharrastā
isig^0d^08ib1 xhosadecisionisigqiboisigh̬ḍ̬ḥibo̖
ntE3 apache (western)apachendéntẹ̀
nant'a3n apache (western)chief/boss/kingnantʼánnant'àn
me44elo33o33q tibetanmirrorམེ་ལོངme̋elȍȍq
e9Gets hebrewcountry/landארץėġets
fOyl danishbirdfuglfọyl
a%g^a%t hindishockआघातāgḥāt
Ekk icelandiceggeggẹkk
ka4a44no4o44k9 thaigoldกนกkáa̋nóők̰
pa'tx^o apache (western)wolfba'chopa'txḥo
10du30 yorubayearodúno̰̖dṵ̀
fE3 yorubato desirefẹ́fẹ̀
ets hebrewtreeעֵץets
kObob amharicstarኮኮብkọbob
ra%dj hindiruleराजrādj
iql08izElEl1 xhosapressureinxizeleloiqḷ̬izẹlẹlo̖
k93t08ula xhosasingculak̖ṭ̬ula
d06i3go%4 hausaa dropɗigṑɗìgó̄
h5ata9h5 hebrewcutחֲתָךְḩatȧḩ
rakkyu9dere italianto hostracchiùdererakkyu̇dere
ku33u33 tibetanbody/statueསྐུkȕȕ
din thaisoilดินdin
kyI9Cya icelandicgoddessgyðjakyïçya
tsik693vi georgiansquirrelციყვიtsiḳ̖vi
x5i440i0i40 tibetanimageབཞིནxẏḭ̋ḭḭ́
p97oa hoanfireʘ̰oaṗ̂oa
tx5a33a33k9la3a3m tibetanrailroadལྕགས་ལམtxẏȁȁk̰lààm
e95i5Cna icelandicluckauðnaė̖i̖çna
kiqak6 inuktituthillᑭᖓᖅkiqaḳ
tx5a3 burmeseto hearကြားtxẏà
1rmi5r icelandicwormormuro̖rmi̖r
hoo4p9' vietnameseboxhộphoóp̃'
tx^5u33a44 thaitimeชั่วtxẏḥȕa̋
ke3305e3305t4x4^o33o44k9 tibetanrare jewel/godདཀོན་མཆོགkḛ̖̏ḛ̖̏ṭẋḥȍők̰
he5i5st icelandicautumn/fallhausthe̖i̖st
ndIk93a0' navajocottonndịk̖a̰'
fe9ImIs englishfamousfamousfėịmịs
ts5o30' apache (western)birddlǫ́ʼtşò̰'
ha'awi9na hawaiianlesson/assignmenthaʻawinaha'awïna
i3i4sifu3u3u4b06a zulusecretísifûbaìísifùùúɓa
du%d^ hindimilkदूधdūdḥ
xadjara arabictreeشجرةxadjara
djE40na40 yorubato be farjẹ̀nnàdjẹ̰́ná̰
d66ifdiq5 arabicfrogضفدعd̬ifdiq̇
xangrdzliv1ba georgiancontinuanceხანგრძლივობაxangrdzlivo̖ba
sik englishseekseeksik
nE%33E33tx5i%5 tibetaninformationགནས་ཚུལnẹ̏̄ẹ̏txẏī̖
s5ij navajourineşij
x5i4i44i3x4o4o44u3t4x4^ii33 chinesewashbasin洗手池xẏíi̋ìẋóőùṭẋḥiȉ
k93i3ssa%4 hausastoryƙissā̀k̖ìssá̄
ba9wliq hebrewbowling (the game)באולינגbȧwliq
nunatsiavut inuktitutour beautiful landᓄᓇᑦᓯᐊᕗᑦnunatsiavut
p%u%33u44t0 thaispeakพูดpḥȕ̄űt̰
bre%5 norwegian (bokmal)breadbrødbrē̖
rUssma9tr3IvUt5 russianto considerрассматриватьrụssmȧtrẏịvụtẏ
witsilin nahuatlhummingbirdhuitzilinwitsilin
mfu9k1 swahilibag/pursemfukomfu̇ko̖
in3tx5i tamilgingerஇஞ்சிinẏtxẏi
imik6tuk6 inuktitutto drinkᐃᒥᖅᑐᖅimiḳtuḳ
nu44uu4 tibetanwestནུབnűuú
s5It^sok apache (western)yellowłitsogşịtḥsok
x5yA33A44nx5ya33a44q chinesephenomenon现象xẏyạ̏ạ̋nxẏyȁa̋q
d08k6'o0 hoannose!qˀõḍ̬ḳ'o̰
d06a%3 hausasonɗáːɗà̄
s5Itx^I%3 apache (western)redłichííşịtxḥị̀̄
tx^5Ul5tx00yuk9 koreanazalea철쭉txẏḥụlẏtx̥yuk̰
tsi3305i3305t4x4i%335i445 tibetaneffortབརྩོན་འགྲུསtsḭ̖̏ḭ̖̏ṭẋȉ̖̄i̖̋
so33o33pa33a33 tibetana scoutསོ་པsȍȍpȁȁ
mnixvnEl1ba georgiansignificanceმნიშვნელობაmnixvnẹlo̖ba
pu% thaicrabปูpū
10kl frenchuncleoncleo̰̖kl
p%aa33q chinesehugepḥaȁq
maika'i hawaiiangoodnessmaikaʻimaika'i
sUkGE frenchsecretsecretsụkġẹ
'eh5a9d hebrew(Judaism) the Oneness of Godאחד'eḩȧd
sU33n chineseforestsụ̏n
fa33qx4i33i44 chinesepath/plan方式fȁqẋȉi̋
ma0k frenchlackmanquema̰k
'armo9n hebrewpalaceארמון'armȯn
Ob5Ij4da9t5 russianto persuadeубеждатьọbẏịȷ̈dȧtẏ
t14l^0a4qye3 burmeserevolutionတော်လှန်ရေtó̖l̥áqyè
gommo9zo italiangummygommosogommȯzo
d10k frenchthereforedoncdo̰̖k
kE%33E44 tibetanlanguage/speechསྐདkẹ̏̄ẹ̋
pya33ut4x4yU4U44U3ntaa33a33a44n chinesestandard answer标准答案pyȁuṭẋyụ́ụ̋ụ̀ntaȁȁa̋n
swaa3 vietnamesedeletexoáswaà
l5e%n3U irish (munster)shirtléinelẏēnẏụ
s5Ipa%3'I3 apache (western)grayłibáá’íşịpà̄'ị̀
novEllo italiannewnovellonovẹllo
iqt^081qt^081ni xhosamosquitoingcongconiiqṭ̬ḥo̖qṭ̬ḥo̖ni
k99a9atx^5i koreancrow까치k̭ȧatxẏḥi
p97go4o taacaterpillarʘgòõṗ̂góo
kolla9na italiannecklacecollanakollȧna
d4Umru% hindismall drumडमरूḍụmrū
'iyarkaI tamilnatureஇயற்கை'iyarkaị
otto japanesewhoopsおっとotto
di%n arabicreligionدينdīn
pa%4a44 thaiforestป่าpá̄a̋
at05ami georgianpeachატამიat̖ami
mada9q5 hebrewscienceמדעmadȧq̇
q94d08oq94d08oza xhosaknocknkqonkqozaq̀ḍ̬oq̀ḍ̬oza
ukiuk6 inuktitutwinterᐅᑭᐅᖅukiuḳ
tx^Utri% hindiumbrellaछतरीtxḥụtrī
g1ra georgianhillგორაgo̖ra
t^e%3h navajovalleytḥè̄h
as5mus5 nuxalkbeadsalhmulhaşmuş
vidj5Etx5 polishto seewidziećvidjẏẹtxẏ
ts%i33i44 tibetanword/phraseཚིགtsḥȉi̋
k3haun scottish gaelicheadceannkẏhaun
r%9e5i5i5n icelandiclavahraunr̊e̖i̖i̖n
mu4u44u3yi33qx4i33i44 chineseinfant room母婴室múűùyȉqẋȉi̋
n1%3133q thaiyounger siblingน้องnò̖̄ȍ̖q
attxa9kko italianacheacciaccoattxȧkko
b1n thaiballบอลbo̖n
pi4i44i3q chineseto grasppíi̋ìq
q5as44aba arabicto twist/wrap aroundعصبq̇as̬aba
paqkki finnishbank (institution)pankkipaqkki
l13133 thaito copyล้อlò̖ȍ̖
fspi95h3IvUt5 russianto flashвспыхиватьfspï̖hẏịvụtẏ
pa4a44u3 chinesejewelpáa̋ù
'akkul3 tamilarmpitஅக்குள்'akkuḷ
lo44o tibetanyearལོlőo
'aha9v hebrewto loveאָהַב'ahȧv
gwraig welshwifegwraiggwraig
t^ai33x4i33i44tyA33A44nna4a44u3 chinesedesktop pc台式电脑tḥaȉẋȉi̋tyạ̏ạ̋nnáa̋ù
j4E9n3xyInU russianwomanже́нщинаȷ̈ẹ̇nẏxyịnụ
k%op99ul3s99o koreanrhino코뿔소kḥop̌uḷs̭o
t05ena amharichealthጤናt̖ena
da3imo4n hausadiamonddaimòndàimón
h5its93lh nuxalkmetal (iron)xits'lhḩits̀lh
mo44ot4x4a33a44 tibetancarམོ་ཊmőoṭẋȁa̋
isiphiig06a zulucape (garment)isíphikaisiphiiɠa
sI4k apache (western)scarsigsị́k
k%UttxUr hindimuleखच्चरkḥụttxụr
n3i33i33q tibetanheart/mind/essenceསྙིངnẏȉȉq
ak93aju georgiancashewაკაჟუak̖aju
kO33qtswo33o44 chinesework/job工作kọ̏qtswȍő
akka9do italianakkadianaccadoakkȧdo
ni3pyI4qn3a4 burmesetechnologyနည်းပညာnìpyị́qnẏá
taktuk inuktitutfogᑕᒃᑐᒃtaktuk
g^0d^08ibEla xhosalastgqibelagh̬ḍ̬ḥibẹla
pEttI icelandiccamp bedbeddipẹttị
kt^08itha xhosaspendchithakṭ̬ḥitha
ka9uppa finnishcommerce/tradekauppakȧuppa
s5U9gad welsheyellygadşụ̇gad
aCfErC icelandicmethodaðferðaçfẹrç
na3xto3I3 navajolynxnàxtòị̀
flI9ppI9 icelandiccollar of a shirtflibbiflïppï
imak6 inuktitutwaterᐃᒪᖅimaḳ
s5I4ko4i%4 navajowhite (color)şị́kóí̄
toh5at^'e%ta apache (western)nothingdohatʼeedatoḩatḥ'ēta
u3uhha3a3afu zuluhalfúhháfuùuhhààafu
t^a33a33la33a33 tibetandustཐལ་བtḥȁȁlȁȁ
t^am thaito makeทำtḥam
ma% thaicomeมาmā
k3a3a4u hausabeautykyâukẏàáu
fU4U44U3nx4wU33tx5ya33a44q chinesepainter粉刷匠fụ́ụ̋ụ̀nẋwụ̏txẏyȁa̋q
kye5e5v icelandicgiftgjöfkye̖e̖v
'b06i5U3m vietnamesebuterflybướm'ɓi̖ụ̀m
tot^s5'IjIh5I%3 apache (western)green/bluedotłʼizhihíítotḥş'ịjịḩị̀̄
mU4U44U3q chineseferociousmụ́ụ̋ụ̀q
a0fibi frenchamphibiousamphibiea̰fibi
u9l^0pa icelandicthick winter coatúlpau̇l̥pa
abbaya9re italianto bark (like dog)abbaiàreabbayȧre
sila inuktitutweatherᓯᓚsila
k6immik inuktitutdogᕿᒻᒥᒃḳimmik
te5k icelandicpooldökkte̖k
nuliak6 inuktitutwifeᓄᓕᐊᖅnuliaḳ
zi35i335 vietnamesekeepgiữzì̖ȉ̖
k93o%4k93a3ri3 hausaeffortƙṑƙarik̖ó̄k̖àrì
k%Il1%na% hinditoyखिलौनाkḥịlō̖nā
p97u0 hoanoneʘ̃ũṗ̂ṵ
g1g1 georgiangirlგოგოgo̖go̖
deja5ne frenchto have lunchdéjeunerdeja̖ne
x5i44iq tibetanfieldཞིངxẏi̋iq
a%sivak6 inuktitutspiderᐋᓯᕙᖅāsivaḳ
kakini%t inuktituttattooᑲᑭᓃᑦkakinīt
mi%4i44 thairice noodleหมี่mí̄i̋
i3i3il^08iib06a zulumakeshift hutī́xhibaììiḷ̬ḥiiɓa
fyACi5r icelandicfeatherfjöðurfyạçi̖r
tI%3k93o0x navajoyeasttị̀̄k̖o̰x
lan3dj5am tamilbribeலஞ்சம்lanẏdjẏam
jangbadi georgianoxygenჟანგბადიjangbadi
k6ayak6 inuktitutkayakᖃᔭᖅḳayaḳ
p%i33q chinesegracefulpḥȉq
pal3l3atta%kku tamilvalleyபள்ளத்தாக்குpaḷḷattākku
'd06aaa4' vietnamesea bulletđạn'ɗaaá'
ka33a33 tibetanteachingབཀའkȁȁ
s5Et'e%x apache (western)charcoalłetʼeeshşẹt'ēx
t4x4E%44EE4 tibetanfruitའབྲསṭẋẹ̋̄ẹẹ́
'b06UU4k9' vietnamesestair stepbậc'ɓụụ́k̰'
ma5trk danishnutmøtrikma̖trk
qi%335i335 tibetansweatརྔུལqȉ̖̄ȉ̖
tsI0na'Es5I3 apache (western)boattsinaʼeełítsị̰na'ẹşị̀
tx05Uw amharicsaltጨውtx̖ụw
me%33e44k9 thaicloudเมฆmȅ̄e̋k̰
l^0e%ti%gar welshhospitablelletygarl̥ētīgar
s5I%30' navajopetşị̰̀̄'
siwakonets5 nahuatlgirlcihuaconetlsiwakonetş
dzr1h5a georgiancawძროხაdzro̖ḩa
bla0 frenchwhiteblancbla̰
i95rittA% finnishto tryyrittääï̖rittạ̄
y%9A%l3Ihe%t norwegian (bokmal)lovekjærlighetyh̬ạ̄ḷịhēt
iq94t08asa xhosatasteinkcasaiq̀ṭ̬asa
caq5lab arabicfoxثعلبcaq̇lab
wI9zdUm englishwisdomwisdomwïzdụm
i%koxk33a93wits5 nahuatlfig treehīcoxcuahuitlīkoxkẇà̇witş
tx^5eri koreancherry체리txẏḥeri
a5Ge5 frenchhappyheureuxa̖ġe̖
na%4ta%30' navajocornná̄tà̰̄'
mUsje5 frenchmistermonsieurmụsje̖
zaaw vietnameseknifedaozaaw
tx5aO' burmesestoneကျောက်txẏaọ'
t61r4U irish (munster)fruittoradhtĝo̖rĝụ
ci9iCiqk icelandictranslationþýðingcïiçiqk
k93a4nk93a3ne%4 hausasmallƙànƙanḕk̖ánk̖àné̄
mi5rtx05a amharicchoice/optionምርጫmi̖rtx̖a
lyau33 chinesegoodlyaȕ
pyI4qn3a4cI4qs%u0 burmesescholarshipပညာသင်ဆုpyị́qnẏácị́qsḥṵ
'b06aa3yq vietnamesevaguely defined termbánh'ɓaàyq
sa%d^na% hindimeditationसाधनाsādḥnā
abo3a4ru40yi3 yorubasunflowerabóòrùnyíabòárṵ́yì
r%91ss icelandichorsehrossr̊o̖ss
gbE4du yorubalarge drumgbẹ̀dugbẹ́du
t^UmI3qdj514 burmesefried riceထမင်း‌ကြော်tḥụmị̀qdjẏó̖
pUyer'ca' burmeseaudienceပရိသတ်pụyer'ca'
a%skats5 nahuatlantazcatlāskatş
yi33ma33u44tx5yA33n chinesecloakroom衣帽间yȉmȁűtxẏyạ̏n
ukuqd08amlEza xhosaintersectukunqamlezaukuqḍ̬amlẹza
v5Ir3O9fkU russianrope (chord)верёвкаvẏịrẏọ̇fkụ
'irul3 tamildarkஇருள்'iruḷ
pi5rCi5r icelandicbirthburðurpi̖rçi̖r
t4x4^wa33i33 chineseto kneadṭẋḥwȁȉ
i95mmArtA% finnishto understandymmärtääï̖mmạrtạ̄
sUtx hinditruthसचsụtx
yu33u33 tibetanturquoise gemstoneགཡུyȕȕ
pItIt^lIt apache (western)brandbiditlidpịtịtḥlịt
azhara9 hebrewwarningאזהרהazharȧ
sa%3nts'o30sE apache (western)new moonsáánts’ǫ́sésà̄nts'ò̰sẹ
r%9i%C icelandicsnowstormhríðr̊īç
to%lE3 apache (western)butterlydoolétōlẹ̀
Gei5siG frenchto succeed at somethingréussirġei̖siġ
gd08iba xhosafinishgqibagḍ̬iba
k6itt66a arabiccatقطةḳitt̬a
tx5ya33 chinesehometxẏyȁ
not englishnotenotenot
t4x4i%445i5 tibetansnakeསྦྲུལṭẋi̖̋̄i̖
p%ainEp%Ol3 koreanpineapple파인애플pḥainẹpḥọḷ
'E9xEh5 hebrewtesticleאשך'ẹ̇xẹḩ
qi3i33 vietnamesethinknghĩqìȉ
k6afas44 arabiccageقفصḳafas̬
ts%o33o33wa tibetanlifeའཚོ་བtsḥȍȍwa
Ga%ba arabicforestغابةġāba
ti33a44 thaishortเตี้ยtȉa̋
hibridi georgianhybridჰიბრიდიhibridi
a9dam hebrewmanאָדָםȧdam
sapE0 frenchfir treesapinsapẹ̰
f3ag irish (munster)lengthfeadhfẏag
k93t08ak93t08ilE xhosaplain/clearcacilek̖ṭ̬ak̖ṭ̬ilẹ
x4Ex5sEt polishsix hundredsześćsetẋẹxẏsẹt
fyA%re norwegian (bokmal)low tidefjærefyạ̄re
tx5yo33u44 chineseoldtxẏyȍű
th5I4n navajoice/frosttḩị́n
pei%Ca icelandicto askbeiðapeīça
x5yA4A44A3nx4i33i44p%ii33q chinesedisplay显示屏xẏyạ́ạ̋ạ̀nẋȉi̋pḥiȉq
nas5ts%o%s apache (western)book/papernałtsoosnaştsḥōs
sit englishseatseatsit
ik93l08Exa xhosatimeixeshaik̖ḷ̬ẹxa
na5f frenchnineneufna̖f
menv3el3l3i tamilcobaltமென்வெள்ளிmenṿeḷḷi
abi4yE3 yorubabirdabìyẹ́abíyẹ̀
ba%0s navajohoopbā̰s
kUy vietnamesetreecâykụy
ts93k693ar1 georgiansourceწყაროts̀ḳ̖aro̖
tx5im vietnamesebirdchimtxẏim
martsh5Ena georgianleftმარცხენაmartsḩẹna
kAt englishcatcatkạt
Uttx^a% hindigoodअच्छाụttxḥā
h1l danishholehulho̖l
'b06iU3w vietnameseto cordially givebiếu'ɓiụ̀w
akpa3 yorubaarmapáakpà
j4uwtx5 polishyellowżółćȷ̈uwtxẏ
su44u44a3y thaibeautifulสวยsűűày
p%imaq koreanpimento피망pḥimaq
l6a%v6 irish (munster)handlámhlĝāvĝ
tx5U4U44w vietnamesepartychầutxẏụ́ụ̋w
ik693o georgianto beიყოiḳ̖o
fid66d66a arabicsilverفضةfid̬d̬a
j5dj5bw1 polishblade (botany)źdźbłojẏdjẏbwo̖
tI%30'I apache (western)fourdį́į́'itị̰̀̄'ị
ha3dda%4 hausamemorizationhaddā̀hàddá̄
ts%E%3 apache (western)rocktséétsḥẹ̀̄
j4EmyEx5ln3i9tx4i5 polishartisansrzemieślniczyȷ̈ẹmyẹxẏlnẏïtẋi̖
pE3x apache (western)knifebeshpẹ̀x
tx^5yuA33nx4UU33nkyu33A44nt4x4u33u44 chineseundivided attention全神贯注txẏḥyuạ̏nẋụụ̏nkyȕạ̋nṭẋȕű
tx5i33i44n chinesewatertxẏȉi̋n
ts5'o3k'a4' apache (western)shaft of arrowtlʼókʼaʼtş'òk'á'
maCi5r icelandichumanmaðurmaçi̖r
purra finnishto bitepurrapurra
bah5a9G hebrewto choose/to opt/to selectבחרbaḩȧġ
k93t081k93t08a xhosacleancocak̖ṭ̬o̖k̖ṭ̬a
y%9i95llIq norwegian (bokmal)chick (baby chicken)kyllingyh̬ï̖llịq
tod4n6an tamilvolunteerதொண்டன்toḍṇan
bu3kka%4 hausagrass hutbukkā̀bùkká̄
diko9d englishdecodedecodedikȯd
siq englishsingsingsiq
p%o33o33lo33o33 tibetanballཔོ་ལོpḥȍȍlȍȍ
hu%lanakuahale hawaiiancitykūlanakauhalehūlanakuahale
kwa%a4t0' vietnamesefanquạtkwāát̰'
milhh arabicsaltملحmilhh
blO2 englishblurblurblọu̖
mazraq5a arabicfarmمزرعةmazraq̇a
ts%5a3t apache (western)oiltłádtşḥàt
kru9ppa icelandicgroupgrúbbakru̇ppa
nI4s5tx^I%4s navajowolverinenị́ştxḥị́̄s
tx4Ex5tx5 polishhellocześćtẋẹxẏtxẏ
mUt4Ur hindipeaमटरmụṭụr
we%9yats5 nahuatlsea/oceanhuēyātlwē̇yatş
sUfI9stUkeIdId englishsophisticatedsophisticatedsụfïstụkeịdịd
p%o44o44o3nla3a33ma%3a33y thaifruitผลไม้pḥőőònlàȁmà̄ȁy
k%a33a44w thaito enterเข้าkḥȁa̋w
xe%x4 hindiresidueशेषxēẋ
p%e%p%r5a% hindilungफेफड़ाpḥēpḥṛā
k%vEk693ana georgiancountryქვეყანაkḥvẹḳ̖ana
'ok%a%0x4I3 apache (western)prayerʼokąąhí'okḥā̰ẋị̀
2e9IvOn englishravenravenu̖ėịvọn
ukukd^08uba xhosadrive/pushukuqhubaukukḍ̬ḥuba
k93l08ElEla xhosatellxelelak̖ḷ̬ẹlẹla
a4kpa3 yorubascaràpáákpà
E%CU danishto eatædeẹ̄çụ
xlaqU germansnakeschlangexlaqụ
t1jU danishfogtågeto̖jụ
sa%3a33 vietnamesevillagesà̄ȁ
k93i95t05i5l amharicleafቅጠልk̖ï̖t̖i̖l
txrdil1Et^i georgiannorthჩრდილოეთიtxrdilo̖ẹtḥi
ko4o44t0 thaiinscriptionกฎkóőt̰
mut4tx5ev3v3andi tamilroseமுட்செவ்வந்திmuṭtxẏeṿṿandi
jirap%i georgiangiraffeჟირაფიjirapḥi
px4i5h519dj5itx5 polishto comeprzychodzićpẋi̖ḩȯ̖djẏitxẏ
sOdj^a%v3 hindisuggestionसुझावsọdjḥāṿ
g55addUnn3a amharicfriendጓደኛgẇaddụnnẏa
Abno92mUl englishabnormalabnormalạbnȯu̖mụl
p4a%p3e%9r4 irish (munster)paperpáipéarpĝāpẏē̇rĝ
ga3gga%3fa%3 hausabateleur eaglegaggāfāgàggà̄fà̄
n1%3133y thaia fewน้อยnò̖̄ȍ̖y
m3asU russianfleshмя́соmẏasụ
sh5x4anyatx5 polishto botchschrzaniaćsḩẋanyatxẏ
k93a3sa%3 hausasoilƙasāk̖àsà̄
dja%nbu%dj^kUr hindiintentionallyजानबूझकरdjānbūdjḥkụr
h114p' vietnamesemeetinghọpho̖ó̖p'
p99uri koreanroot뿌리p̌uri
t66aq5a%m arabicfoodطعامt̬aq̇ām
x4O33O44h5we33i44 chinesecommunity/society社会ẋọ̏ọ̋ḩwȅi̋
oyE%s5 apache (western)to carryoyeełoyẹ̄ş
qt08iphisa xhosado lessnciphisaqṭ̬iphisa
gt08ina xhosakeep/savegcinagṭ̬ina
hip931p931t05ami georgianhippoჰიპოპოტამიhip̀o̖p̀o̖t̖ami
la%3a33y vietnameseinterestlãilà̄ȁy
i3i3igd^08uub06u3u zulugrudgeī́gqubúììigḍ̬ḥuuɓùu
tOl5ak scottish gaelicleafduilleagtọlẏak
astGofi9zika hebrewastrophysicsאסטרופיזיקהastġofïzika
pul3l3i tamildot/pointபுள்ளிpuḷḷi
cyou%C icelandica nationþjóðcyoūç
E0p1sibl frenchimpossibleimpossibleẹ̰po̖sibl
sigrdzE georgianlengthსიგრძეsigrdzẹ
kn4a%v6 irish (munster)bonecnámhknĝāvĝ
ph1t^1li georgianleafფოთოლიpho̖tḥo̖li
'b06U4U44y vietnameseflockbầy'ɓụ́ụ̋y
u3u3ul08oolo zulupeaceū́xoloùùuḷ̬oolo
djgup%uri georgianpertaining to teamჯგუფურიdjgupḥuri
y%9Ep norwegian (bokmal)a large stickkjeppyh̬ẹp
'abyad66 arabicwhiteأبيض'abyad̬
tx^5a%33a33pa33a33 tibetanrainཆར་པtxẏḥȁ̄ȁpȁȁ
'uh5t66ubu%t66 arabicoctopusأخطبوط'uḩt̬ubūt̬
swa%4a44y vietnamesemangoxoàiswá̄a̋y
t66a%bak6 arabiclarge brick/tileطابقt̬ābaḳ
Isa3s5Ik%aI apache (western)bald eagleisáłigaiịsàşịkḥaị
f3ar4 irish (munster)man (male)fearfẏarĝ
ku%k inuktitutriverᑰᒃkūk
preitt icelandicwidthbreiddpreitt
v3etA% finnishto pull/dragvetääṿetạ̄
iglu inuktituthouseᐃᒡᓗiglu
cInna icelandicto thinþynnacịnna
tx^5a33a33 tibetanpair/coupletxẏḥȁȁ
aja yorubawifeayaaja
wuu33x5yA33A44nwa4a44a3q chinesewi-fi无线网wuȕxẏyạ̏ạ̋nwáa̋àq
tIs5 apache (western)blooddiłtịş
himni georgiananthemჰიმნიhimni
tx05as5 navajofrogtx̖aş
Oha9j4i5vUt5 russianto careухаживатьọhȧȷ̈i̖vụtẏ
fay thaifireไฟfay
obi40ri0 yorubafemaleobìnrinobḭ́rḭ
tr1id welshfoottroedtro̖id
tx0514x navajobugtx̖ó̖x
a9Goh5 hebrewlongאָרֹךְȧġoḩ
k6ausik6tuk6 inuktitutwetᖃᐅᓯᖅᑐᖅḳausiḳtuḳ
saku inuktituthead of harpoonᓴᑯsaku
tve%5l icelandicstay (noun)dvöltvē̖l
di% thaigoodดีdī
'avza9m hebrewbuckle (of a belt)אבזם'avzȧm
kt^08aza xhosacombchazakṭ̬ḥaza
paCk%a%r icelandicbathtubbaðkarpaçkḥār
q5ayyana arabicto appointعينq̇ayyana
we33i44x4U33qmyAA33ntx^5yA33n chinesetampon卫生棉签wȅi̋ẋụ̏qmyạạ̏ntxẏḥyạ̏n
kol3kaI tamiltakingகொள்கைkoḷkaị
ji44i44i3q thaifemaleหญิงji̋i̋ìq
tx5ii4' vietnamesesisterchịtxẏií'
iGnik6 inuktitutsonᐃᕐᓂᖅiġniḳ
ta33a44q chinesepooltȁa̋q
hhayawa%n arabicanimalحيوانhhayawān
iUs4k irish (munster)fishiasciụsĝk
mna9ra swahilitowermnaramnȧra
tx5ando%x4am tamilhappinessசந்தோஷம்txẏandōẋam
tapu9ah5 hebrewappleתפוחtapu̇aḩ
qt^08ayisEla xhosatrapngcayiselaqṭ̬ḥayisẹla
p%i44i44i3w thaiskinผิวpḥi̋i̋ìw
ntEE3n apache (western)manndeeńntẹẹ̀n
ne4 burmesesunနေné
mEmk93vidrE1ba georgianasset/inheritanceმემკვიდრეობაmẹmk̖vidrẹo̖ba
'amad hebrewto evaluate/to estimateאמד'amad
v3AlittA% finnishto transmitvälittääṿạlittạ̄
ka3a navajocrow cawkàa
tA%9llA finnishheretäällätạ̄̇llạ
f10 frenchfundfondfo̰̖
bOk englishbookbookbọk
pwo33lii33pe33i33 chineseglass玻璃杯pwȍliȉpȅȉ
h5Itla%0h5I3 apache (western)beveragehidląąhíḩịtlā̰ḩị̀
i3i3it^08iib06i3i zululakeī́chibíììiṭ̬ḥiiɓìi
eGa5G frencherrorerreureġa̖ġ
p%I%txI apache (western)(bird) swallowpiishipḥị̄txị
ta%a44y vietnamesedownloadtảitāa̋y
ta3a3ta33a44q tibetanview/viewpointལྟ་སྟངསtààtȁa̋q
s5o3k apache (western)fishłógşòk
k93wni nuxalkseal (animal)kw'nik̖wni
pGi hebrewfruitפריpġi
Ga apache (western)foxghaġa
kal5tx^5i koreancutlassfish갈치kalẏtxẏḥi
su%l scottish gaeliceyesùilsūl
GrubEli georgiancloudღრუბელიġrubẹli
tu%n3 tamilcolumnதூண்tūnẏ
'e%445e5e45 tibetanlightའོད'e̖̋̄e̖é̖
gGa%s germangrassgrasgġās
fE0 frenchhungerfiamfẹ̰
sik6inik6 inuktitutsunᓯᕿᓂᖅsiḳiniḳ
E0teGya5G frenchinteriorintérieurẹ̰teġya̖ġ
w^0ilt icelandicresthvíldwh̬ilt
f3e%r4 irish (munster)grassféarfẏērĝ
le3e33k9 thaismallเล็กlèȅk̰
tx^5i4i44i3n chinesebrighttxẏḥíi̋ìn
ho'ohana hawaiianto usehoʻohanaho'ohana
y%9a5n norwegian (bokmal)kind/specieskjønnyh̬a̖n
qd08abile xhosararenqabileqḍ̬abile
b10b10 frenchsweet/candybonbonbo̰̖bo̰̖
tx5ev3v3i tamiltimeசெவ்விtxẏeṿṿi
a0plUG frenchscaleampleura̰plụġ
ha'ts5i nahuatlfathertahtliha'tşi
yIya%0 apache (western)eatyiyąąyịyā̰
v3a9lita finnishto choosevalitaṿȧlita
pakkya9no italiantackypacchianopakkyȧno