github 52+tontonton

Words for

Showing all 2000 words from our word list matching pattern here. Select a specific language if you would like to focus on one, or try to pronounce words from a variety of languages.

ka33u33lou33ta33a44x4a33a44 chinesehigh-rise building高楼大厦kȁȕloȕtȁa̋ẋȁa̋
la3a33n thaimillionล้านlàȁn
da3Oq burmesepeacockဒေါင်းdàọq
k%wa33i44 chinesedrainkḥwȁi̋
i4ta0 yorubarelationìtaníta̰
tikik6 inuktitutfingerᑎᑭᖅtikiḳ
loO' burmeseto makeလုပ်loọ'
sa30 navajoold agesà̰
mada9q5 hebrewscienceמדעmadȧq̇
t66ifl arabicchildطفلt̬ifl
ank93Esi georgianfishing rodანკესიank̖ẹsi
mi%44i44i3 thaibearหมีmi̋̄i̋ì
k93o%4k93a3ri3 hausaeffortƙṑƙarik̖ó̄k̖àrì
yi33pU4U44U3nt4x4U33U44qtx5i33q chineseserious一本正经yȉpụ́ụ̋ụ̀nṭẋụ̏ụ̋qtxẏȉq
uk6suk6 inuktitutoil/blubberᐅᖅᓱᖅuḳsuḳ
p97'a3a taato burnʘ'áaṗ̂'àa
maika'i hawaiiangoodnessmaikaʻimaika'i
k%a33i44 chineseto desirekḥȁi̋
tGi5k frenchtechniquetructġi̖k
s44ahhra%' arabicdesertصحراءs̬ahhrā'
fspi95h3IvUt5 russianto flashвспыхиватьfspï̖hẏịvụtẏ
yo'I%0 apache (western)seeyo’įįyo'ị̰̄
zv5er3 russiananimalзверьzvẏerẏ
ta44a tibetansign/signalབརྡta̋a
tx05I4l navajovegetationtx̖ị́l
'a4ddu3'a%4 hausaa prayeràddu'ā̀'áddù'á̄
t051t05i georgianbranchტოტიt̖o̖t̖i
naCC66a%ra arabiceyeglassesنظارةnaçç̂āra
Is5t^I30'ts%I30h5 apache (western)bowiłtį́ʼtsį́hịştḥị̰̀'tsḥị̰̀ḩ
t^ou33yi4i44i3qyii33 chineseprojector投影仪tḥoȕyíi̋ìqyiȉ
l6a%h5 irish (munster)pleasant/sweetláchlĝāḩ
tx^5a44alo33o33 tibetantea leafཇ་ལོtxẏḥa̋alȍȍ
di%n arabicreligionدينdīn
rUssmatr3e9t5 russianto examineрассмотре́тьrụssmatrẏėtẏ
na44aq tibetaninteriorནངna̋aq
pwo33lii33pe33i33 chineseglass玻璃杯pwȍliȉpȅȉ
x5yOO33q chinesebearxẏyọọ̏q
txa3tI3tlo30'II navajowren (bird)txàtị̀tlò̰'ịị
x4i5rok3Iy russianwideширо́кийẋi̖rokẏịy
pa%pa%'o%lelo hawaiianconversationpāpāʻōlelopāpā'ōlelo
e%3' navajoclothingè̄'
ni35i335 vietnamesefemalenữnì̖ȉ̖
za4a44yq vietnameseto reserve fordànhzáa̋yq
pi%33233 tibetanpaintbrushཔིརpȉ̄ȕ̖
imik6tuk6 inuktitutto drinkᐃᒥᖅᑐᖅimiḳtuḳ
p%Ul hindifruitफलpḥụl
tx5yO4O44O3q chinesefiretxẏyọ́ọ̋ọ̀q
fOyl danishbirdfuglfọyl
ts93I3'I% navajomosquitots̀ị̀'ị̄
tx^5Ul5tx00yuk9 koreanazalea철쭉txẏḥụlẏtx̥yuk̰
'd06114t0' vietnamesea sproutđọt'ɗo̖ó̖t̰'
iglik6 inuktitutbedᐃᒡᓕᖅigliḳ
ye4 burmesewaterရေyé
kt^08itha xhosaspendchithakṭ̬ḥitha
ta3Iqpyi4 burmesecountry/kingdomတိုင်းပြည်tàịqpyí
blo englishblowblowblo
tO33O44q chinesemilktọ̏ọ̋q
d66aba%b arabicfogضبابd̬abāb
myI4q burmeseto seeမြင်myị́q
eGa5G frencherrorerreureġa̖ġ
fx4i5stk1 polisheverythingwszystkofẋi̖stko̖
otto japanesewhoopsおっとotto
mUy vietnamesecloudmâymụy
ta%a44y vietnamesedownloadtảitāa̋y
tsudz1j5E9myEts polishforeignercudzoziemiectsudzo̖jẏẹ̇myẹts
plant welshchildplantplant
ka4a44y thaichickenไก่káa̋y
weIt englishwaitwaitweịt
zdy1n3tx5 polishto removezdjąćzdyo̖nẏtxẏ
pGi frenchprizeprixpġi
ak93o%30' navajoseedak̖ò̰̄'
ta3Oqba4q burmeseto apologizeတောင်းပန်tàọqbáq
avveni9re italianto occuravvenìreavvenïre
1b1ba georgianspiderობობაo̖bo̖ba
s5m nuxalkto standlhmşm
t4x4^u33u44li4i44i3wU33U44nt^ii33 chinesesolving issues处理问题ṭẋḥȕűlíi̋ìwụ̏ụ̋ntḥiȉ
'p97nuu hoanheadʔʘnũ'ṗ̂nuu
tx^5a44a tibetanbirdབྱtxẏḥa̋a
hOi5ad welshduck (bird)hwyadhọi̖ad
tyA33A44nna4a44u3t4x4u4u44u3tx5i33 chinesecomputer host电脑主机tyạ̏ạ̋nnáa̋ùṭẋúűùtxẏȉ
Is5t^I3'k%e% apache (western)centeriłdíʼgeeịştḥị̀'kḥē
sa0dal frenchsandal footwear^sandalessa̰dal
tIrUC icelandicboldnessdirfðtịrụç
pE0 frenchbreadpainpẹ̰
man6d4aI tamilheadமண்டைmaṇḍaị
qgi9ri swahiliwarthogngiriqgïri
kv3InU norwegian (bokmal)a womankvinnekṿịnụ
zorro spanishfoxzorrozorro
mts93vrt^nE9li georgiantrainer/coachმწვრთნელიmts̀vrtḥnẹ̇li
iglu inuktituthouseᐃᒡᓗiglu
'en hebrewnothingאין'en
ntxo0' apache (western)badnchǫʼntxo̰'
IGa3l apache (western)bellsighálịġàl
tot^s5'IjIh5I%3 apache (western)green/bluedotłʼizhihíítotḥş'ịjịḩị̀̄
Utm3Itx5A9t45 russianto markотмечатьụtmẏịtxẏạ̇ṭẏ
xOb^ hindifavorableशुभxọbḥ
tx^5a%33a33pa33a33 tibetanrainཆར་པtxẏḥȁ̄ȁpȁȁ
isikl^08Enk93l08E xhosasevenisixhenxeisikḷ̬ḥẹnk̖ḷ̬ẹ
p%ainEp%Ol3 koreanpineapple파인애플pḥainẹpḥọḷ
fruui5c welshfruitffrwythfruui̖c
l61h5a%n4 irish (munster)pondlochánlĝo̖ḩānĝ
tsi33i33tsi33i33 tibetanmouse/ratཙི་ཙིtsȉȉtsȉȉ
tIpe3 navajosheep (animal)tịpè
x4i33i44p%ii33ntx5yA33nk%O33O44q chinesevideo surveillance视频监控ẋȉi̋pḥiȉntxẏyạ̏nkḥọ̏ọ̋q
ka4a44no4o44k9 thaigoldกนกkáa̋nóők̰
lu9okka finnishgroup/collectionluokkalu̇okka
t4x4^aa33pe33i33tyA33A44n chinesetea coaster茶杯垫ṭẋḥaȁpȅȉtyạ̏ạ̋n
mut4t4aI tamileggsமுட்டைmuṭṭaị
ts93its93ila georgianchickenწიწილაts̀its̀ila
k%wa33i44ti33i44ta33nh5a33u44 chinesetracking number快递单号kḥwȁi̋tȉi̋tȁnḩȁű
hI4s5wo%3j apache (western)canyonhilwozhhị́şwò̄j
bi3xi3ya%4 hausatreebishiyā̀bìxìyá̄
weIv englishwavewaveweịv
k93a4nk93a3ne%4 hausasmallƙànƙanḕk̖ánk̖àné̄
ik693o georgianto beიყოiḳ̖o
uuC icelandicmindúðuuç
t14l^0a4qye3 burmeserevolutionတော်လှန်ရေtó̖l̥áqyè
not englishnotenotenot
tot^ori koreanacorn도토리totḥori
onna japanesewomanおんなonna
pat4t4a%mbu%ttx5i tamilbutterflyபட்டாம்பூச்சிpaṭṭāmbūttxẏi
behema9 hebrewbeast/animal (usually domesticated)/livestockבהמהbehemȧ
'b06a%a44q vietnamesea boardbảng'ɓāa̋q
EyEle3 yorubapidgeonẹyẹléẹyẹlè
d06aya hausaoneɗayaɗaya
parC icelandicedgebarðparç
isikl^081b1 xhosatoolisixhoboisikḷ̬ḥo̖bo̖
mnixvnEl1vani georgianimportantმნიშვნელოვანიmnixvnẹlo̖vani
1Gigami hebreworigamiאוריגמיo̖ġigami
ntE3 apache (western)apachendéntẹ̀
Guj frenchredrougeġuj
h5its93lh nuxalkmetal (iron)xits'lhḩits̀lh
t4x4^UU33qkO33qrUU33nx4i33i44 chinesesuccessful person成功人士ṭẋḥụụ̏qkọ̏qrụụ̏nẋȉi̋
ei%Ci5r icelandicoatheiðureīçi̖r
d66ifdiq5 arabicfrogضفدعd̬ifdiq̇
m4a%hUr3 irish (munster)mothermáthairmĝāhụrẏ
ha3dda%4 hausamemorizationhaddā̀hàddá̄
wolf englishwolfwolfwolf
'b06iU3w vietnameseto cordially givebiếu'ɓiụ̀w
dGE georgiandayდღეdġẹ
i3i3igd^08uub06u3u zulugrudgeī́gqubúììigḍ̬ḥuuɓùu
ta3a3ta33a44q tibetanview/viewpointལྟ་སྟངསtààtȁa̋q
n3i33i33qtx5e tibetancompassionསྙིང་རྗེnẏȉȉqtxẏe
t1llarI icelandicdollardollarito̖llarị
tyA33A44nfU33qx4a33a44n chineseelectric fan电风扇tyạ̏ạ̋nfụ̏qẋȁa̋n
pe33i44tx5i4i44i3qtx^5yaa33q chinesebackground wall背景墙pȅi̋txẏíi̋ìqtxẏḥyaȁq
q5aqrab arabicscorpionعقربq̇aqrab
k6immik inuktitutdogᕿᒻᒥᒃḳimmik
gandzi georgiantreasureგანძიgandzi
e%5n3 norwegian (bokmal)an eagleørnē̖nẏ
v3a9lita finnishto choosevalitaṿȧlita
nuliak6 inuktitutwifeᓄᓕᐊᖅnuliaḳ
nUj4i5ma9t45 russianto pressнажиматьnụȷ̈i̖mȧṭẏ
kal5tx^5i koreancutlassfish갈치kalẏtxẏḥi
tx^Ij apache (western)woodchizhtxḥịj
himni georgiananthemჰიმნიhimni
t^yA33n chinesedaytḥyạ̏n
tx5ya33 chinesehometxẏyȁ
mtxu9zi swahilisaucemchuzimtxu̇zi
gdj5Ex5 polishsomewheregdzieśgdjẏẹxẏ
p%e%p%r5a% hindilungफेफड़ाpḥēpḥṛā
tx^5eri koreancherry체리txẏḥeri
miGna%t66i%s arabicmagnetمغناطيسmiġnāt̬īs
r%9isgl welshbark (of tree)rhisglr̊isgl
sl6u9x4Ut5 russianto listenслу́шатьslĝu̇ẋụtẏ
ahava9 hebrewlove/affectionאהבהahavȧ
k93d081b1 xhosaconcrete/actualqobok̖ḍ̬o̖bo̖
a0 frenchyearan
a9dam hebrewmanאָדָםȧdam
w^0e5nn icelandicangelica (plant)hvönnwh̬e̖nn
ko44o tibetandoorསྒོkőo
tx^5ya33q chineseaxetxẏḥyȁq
p97go4o taacaterpillarʘgòõṗ̂góo
x5ya33u chinesenightxẏyȁu
meIk englishmakemakemeịk
i95rittA% finnishto tryyrittääï̖rittạ̄
k93l08olisa xhosaapologizexolisak̖ḷ̬olisa
iqd^081nd1 xhosabrainingqondoiqḍ̬ḥo̖ndo̖
t^omat^o koreantomato토마토tḥomatḥo
la5G frenchthemleurla̖ġ
gd08iba xhosafinishgqibagḍ̬iba
q5unk6u%d arabicclusterعنقودq̇unḳūd
kan6 tamileyeகண்kaṇ
kwi3i33 vietnamesefundquỹkwìȉ
osoma93'ts5i nahuatlmonkeyozomahtliosomà̇'tşi
ts%a33a33 tibetansaltཚྭtsḥȁȁ
pGi hebrewfruitפְּרִיpġi
'b06UU3k9 vietnamesewickbấc'ɓụụ̀k̰
ya33nh5wU33x5yo33u44 chinesefireworks show烟花秀yȁnḩwụ̏xẏyȍű
k%o33o33lo33o33 tibetanwheelའཁོར་ལོkḥȍȍlȍȍ
tr1id welshfoottroedtro̖id
a%Catl icelandicnobilityaðallāçatl
a0fibi frenchamphibiousamphibiea̰fibi
t^a3a33lee thaiseaทะเลtḥàȁlee
juG frenchdayjourjuġ
du%d^ hindimilkदूधdūdḥ
kurssi finnishcourse/classkurssikurssi
alE3 yorubanightalẹ́alẹ̀
wei33yu33e33tx5i33n chineseliquidated damages违约金weȉyȕȅtxẏȉn
xEmt^h5vEva georgianaccident/chanceშემთხვევაxẹmtḥḩvẹva
Utm3In3A9t5 russianto cancelотменя́тьụtmẏịnẏạ̇tẏ
f3ag irish (munster)lengthfeadhfẏag
natah5 apache (western)mescalnadahnataḩ
maC66alla arabicumbrellaمظلةmaç̂alla
t^a%442 tibetansilkདརtḥa̋̄u̖
s5a33a33 tibetangod/dietyལྷşȁȁ
t4x4^i44i tibetanto write/drawའབྲིṭẋḥi̋i
k93l08ElEla xhosatellxelelak̖ḷ̬ẹlẹla
mUsje5 frenchmistermonsieurmụsje̖
mAgnI9fIsInt englishmagnificentmagnificentmạgnïfịsịnt
m3Itx5ta9t5 russianto dreamмечтатьmẏịtxẏtȧtẏ
ka33u33t4x4^UU33qpU4U44U3n chinesehigh cost高成本kȁȕṭẋḥụụ̏qpụ́ụ̋ụ̀n
te44ele33e44 tibetanbliss and happinessབདེ་ལེགསte̋elȅe̋
sEn3a5G frenchlordseigneursẹnẏa̖ġ
purra finnishto bitepurrapurra
na44a44a3q thaimovieหนังna̋a̋àq
kO33qtswo33o44 chinesework/job工作kọ̏qtswȍő
akka9do italianakkadianaccadoakkȧdo
kal englishcallcallkal
nitx05i georgiantalentნიჭიnitx̖i
nik6i inuktitutfoodᓂᕿniḳi
aGts93Ers georgianto listაღწერსaġts̀ẹrs
pa'aki%ki% hawaiiandifficultpaʻakīkīpa'akīkī
k%waa33qfU33qpa33u44yu4u44u3 chinesestormy狂风暴雨kḥwaȁqfụ̏qpȁűyúűù
kO33qsi33mii33qt4x4^U33q chinesecompany name公司名称kọ̏qsȉmiȉqṭẋḥụ̏q
masso9ne italianfree masonmassonemassȯne
m4ar4ka%9l5 irish (munster)to markmarcáilmĝarĝkā̇lẏ
tx5a3 burmeseto hearကြားtxẏà
u3u3ug06udo3o3o4b06a zulufishingúkudôbaùùuɠudòòóɓa
t^UmI3qdj514 burmesefried riceထမင်း‌ကြော်tḥụmị̀qdjẏó̖
x5yA4A44A3nx4i33i44p%ii33q chinesedisplay显示屏xẏyạ́ạ̋ạ̀nẋȉi̋pḥiȉq
tafawwak6a arabicto outperformتفوقtafawwaḳa
h1144y vietnameseaskhỏiho̖ő̖y
te5k icelandicpooldökkte̖k
sah5Elmts93ip%1 georgianstate/kingdomსახელმწიფოsaḩẹlmts̀ipḥo̖
p%rtxh5ili georgianclawფრჩხილიpḥrtxḩili
pa%0 apache (western)motherbąąpā̰
k10k10bG frenchcucumberconcombreko̰̖ko̰̖bġ
a%g^a%t hindishockआघातāgḥāt
koj4U russianskinко́жаkoȷ̈ụ
d06a%3 hausasonɗáːɗà̄
j4i440i0tx^5e330e330 tibetantreasure/valuableརིན་ཆེནȷ̈ḭ̋ḭtxẏḥḛ̏ḛ̏
h5a't^o'a%s5 apache (western)singha’do’aałḩa'tḥo'āş
milhh arabicsaltملحmilhh
nU33U33mx5i33i44 tibetanweather/climateགནམ་གཤིསnụ̏ụ̏mxẏȉi̋
tx^I%3l navajosnowstormtxḥị̀̄l
p%u%33u44t0 thaispeakพูดpḥȕ̄űt̰
modEllo italianmodelmodellomodẹllo
k93i95t05i5l amharicleafቅጠልk̖ï̖t̖i̖l
'abahu9t hebrewfatherhood/paternityאבהות'abahu̇t
i3i3i4bu3u3u4z6a zuluscarîbhûdlaììíbùùúẓa
ts%E%3 apache (western)rocktséétsḥẹ̀̄
t05alGa georgianwaveტალღაt̖alġa
ki4405i05t4x4u33u33m tibetangrapeརྒུན་འབྲུམkḭ̖̋ḭ̖ṭẋȕȕm
a0pati frenchempathyempathiea̰pati
stx4i5ts polishto shear/cutstrzycstẋi̖ts
txokola%ts5 nahuatlchocolatechocolātltxokolātş
tx05Eri georgianceilingჭერიtx̖ẹri
va%4a44q vietnamesegoldvàngvá̄a̋q
d10k frenchthereforedoncdo̰̖k
mifta%hh arabickeyمفتاحmiftāhh
ts%o33o33 tibetanlakeམཚོtsḥȍȍ
gwees5d welshgrassgwelltgweeşd
y%9Emi% norwegian (bokmal)chemistrykjemiyh̬ẹmī
yi4i44i3nx5ii33qya4a44a3ntx5i33i44q chinesecontact lenses隐形眼镜yíi̋ìnxẏiȉqyáa̋àntxẏȉi̋q
martsh5Ena georgianleftმარცხენაmartsḩẹna
nE%44EE4 tibetandiseaseནདnẹ̋̄ẹẹ́
k93a4dda3ra%4 hausafate/destinyƙàddar̃ā̀k̖áddàrá̄
gUmtx^a% hinditowelगमछाgụmtxḥā
x5ye33e44 chinesemountain valleyxẏyȅe̋
igl08alaba xhosashoulderigxalabaigḷ̬alaba
na%4ye%3' navajomonster/foreign godná̄yè̄'
t66aq5a%m arabicfoodطعامt̬aq̇ām
sm3Ix4attsU russianto blendсмешатьсяsmẏịẋattsụ
a'we9txts5i nahuatldewahhuechtlia'wėtxtşi
a0plUG frenchscaleampleura̰plụġ
i3i3i4b06i3i3i4zo zulunameîbîzoììíɓììízo
t05Ukur amharicblackጥቁርt̖ụkur
a4ya4 yorubachest (body)àyàáyá
toh5at^'e%ta apache (western)nothingdohatʼeedatoḩatḥ'ēta
faOnde9Ixn englishfoundationfoundationfaọndėịxn
paGfa05 frenchperfumeparfumpaġfa̰̖
tsi3305i3305t4x4i%335i445 tibetaneffortབརྩོན་འགྲུསtsḭ̖̏ḭ̖̏ṭẋȉ̖̄i̖̋
k93t08ula xhosasingculak̖ṭ̬ula
pa0se frenchto thinkpenserpa̰se
ms1p%li1 georgianworldმსოფლიოmso̖pḥlio̖
gwla%d welshcountry/nationgwladgwlād
yE3'i%4ts%oh5 navajogiantyẹ̀'í̄tsḥoḩ
si5G frenchsure/certainsûrsi̖ġ
dUrpUn6 hindimirrorदर्पणdụrpụṇ
hemolele hawaiianperfectionhemolelehemolele
sa%3nts'o30sE apache (western)new moonsáánts’ǫ́sésà̄nts'ò̰sẹ
x4U4U44U3n chineseliquidẋụ́ụ̋ụ̀n
andza georgianmastანძაandza
tas5aa3 apache (western)onedałaátaşaà
imak6 inuktitutwaterᐃᒪᖅimaḳ
kywit00urami koreancricket귀뚜라미kywiṱurami
'onpadu tamilnineஒன்பது'onpadu
v3ix4am tamilpoisonவிஷம்ṿiẋam
fU4U44U3nx4wU33tx5ya33a44q chinesepainter粉刷匠fụ́ụ̋ụ̀nẋwụ̏txẏyȁa̋q
C66aby arabicantelopeظبيç̂aby
t4x4E%44EE4 tibetanfruitའབྲསṭẋẹ̋̄ẹẹ́
mdzimE georgiancommaმძიმეmdzimẹ
asak693ws nuxalkwater (bottom)asaqw'sasaḳ̖ws
mbayuwa9yu swahiliswallow (bird species)mbayuwayumbayuwȧyu
min3dj5u tamilto exceedமிஞ்சுminẏdjẏu
libG frenchfreelibrelibġ
k%a3a33rO3O33ha4a44 thaihomeคฤหkḥàȁrọ̀ọ̏háa̋
nixba9q5 hebrewto swear/to promiseנשבעnixbȧq̇
sykG frenchsugarsucresykġ
txI4txI4l apache (western)acornchíchʼiltxị́txị́l
s5Ipa%3'I3 apache (western)grayłibáá’íşịpà̄'ị̀
p%I%txI apache (western)(bird) swallowpiishipḥị̄txị
d66awwa'a arabicto illuminateضوأd̬awwa'a
zas apache (western)snowzaszas
su90va0 frenchoftensouventsṵ̇va̰
r%9Edi5n welshfernsrhedynr̊ẹdi̖n
yi33ma33u44tx5yA33n chinesecloakroom衣帽间yȉmȁűtxẏyạ̏n
t^a9adz3o koreanostrich타조tḥȧadzẏo
lo3o33 vietnameselosslỗlòȍ
ts5o30' apache (western)birddlǫ́ʼtşò̰'
p97h5ui hoantailʘxuiṗ̂ḩui
t^u3na3lI%30' apache (western)waterfalltúnálį́į́’tḥùnàlị̰̀̄'
k3ay tibetandot/pointཚེགkẏay
sE%44EE4 tibetansustenanceཟསsẹ̋̄ẹẹ́
'abyad66 arabicwhiteأبيض'abyad̬
E%blU danishappleæbleẹ̄blụ
mxi9ndi swahiliwinner (one who wins)mshindimxïndi
vj51n3tx5 polishto take/grabwziąćvjẏo̖nẏtxẏ
pI9Cste5C icelandicstop (e.g. bus stop)biðstöðpïçste̖ç
t^a4Iq burmeseto sitထိုင်tḥáịq
o30'a%3 apache (western)eveningǫ́ʼááò̰'à̄
bu3kka%4 hausagrass hutbukkā̀bùkká̄
txIt4t4^i% hindiletterचिट्ठीtxịṭṭḥī
lo44o tibetanyearལོlőo
qgwe9na swahilicrocodilengwenaqgwėna
Gali%C66 arabicrudeغليظġalīç̂
px4Estx4En3 polishspace (area)przestrzeńpẋẹstẋẹnẏ
ka3a navajocrow cawkàa
tahszI3nE3 apache (western)porcupinedahszínétahszị̀nẹ̀
e5sd^0 danisheastøste̖sdh̬
x4U33qmi33i44q chinesebreath生命ẋụ̏qmȉi̋q
ye9led hebrewchildיֶלֶדyėled
tx5a44a tibetanrainbowའཇའtxẏa̋a
ti4U44n vietnamesemoneytiềntíụ̋n
i3i3iql^08i zuludirtíngxiììiqḷ̬ḥi
mUn6i% hindigemमणिmụṇī
p93ik93nik93i georgianpicnicპიკნიკიp̀ik̖nik̖i
Ub^Ine%tri% hindiactressअभिनेत्रीụbḥịnētrī
pyatla icelandicbellbjallapyatla
fa33x4U33q chinesehappen发生fȁẋụ̏q
t^a33a33la33a33 tibetandustཐལ་བtḥȁȁlȁȁ
pan3tx5u tamilcottonபஞ்சுpanẏtxẏu
tx5E4E44w vietnameseoarchèotxẏẹ́ẹ̋w
d06i3go%4 hausaa dropɗigṑɗìgó̄
sitwa9yE0 frenchcitizencitoyensitwȧyẹ̰
h5xirad georgianoftenხშირადḩxirad
oyE%s5 apache (western)to carryoyeełoyẹ̄ş
t^ok99i koreanrabbit토끼tḥok̭i
kE%33E44 tibetanlanguage/speechསྐདkẹ̏̄ẹ̋
hhima%r arabicdonkeyحمارhhimār
p%E%44E tibetanwoolབལpḥẹ̋̄ẹ
kowa0h5 apache (western)homegowąhkowa̰ḩ
ta33nyuA33nkOO33 chinesecell单元格tȁnyuạ̏nkọọ̏
d08o0'o hoanclaw!o̰ʔoḍ̬o̰'o
sa%9v3utta% finnishto reachsaavuttaasā̇ṿuttā
sUkGE frenchsecretsecretsụkġẹ
ts%i33i44 tibetanword/phraseཚིགtsḥȉi̋
t4x4i%445i5 tibetansnakeསྦྲུལṭẋi̖̋̄i̖
Is5 navajopine needleịş
a4lu4m130ga4dji3 yorubascissorsàlùmọ́gàjíálúmò̰̖gádjì
ni5U3k9 vietnamesewaternướcni̖ụ̀k̰
y%9ukk norwegian (bokmal)chubbytjukkyh̬ukk
q5ayyana arabicto appointعينq̇ayyana
s5I%30' navajopetşị̰̀̄'
me44elo33o33q tibetanmirrorམེ་ལོངme̋elȍȍq
nah5la arabicpalm treeنخلةnaḩla
ECya icelandicsludgeeðjaẹçya
fuu33t4x4wa33qx4O33O44tx5i33i44 chinesefashion design服装设计fuȕṭẋwȁqẋọ̏ọ̋txẏȉi̋
dzr1h5a georgiancawძროხაdzro̖ḩa
p1lla icelandicbun (round bread)bollapo̖lla
brdz1la georgianbattleბრძოლაbrdzo̖la
pi4i44i3tx5i33i44pU4U44U3n chinesenotebook笔记本píi̋ìtxẏȉi̋pụ́ụ̋ụ̀n
t^e44ee4p9 tibetanbookདེབtḥe̋eép̃
nata30 apache (western)cornnadą́ʼnatà̰
hwii44 vietnamesecanclehuỷhwii̋
'akkul3 tamilarmpitஅக்குள்'akkuḷ
ka33q chineseridgekȁq
t4x4i33ta33u44 chinesetell知道ṭẋȉtȁű
sUfI9stUkeIdId englishsophisticatedsophisticatedsụfïstụkeịdịd
x5yA33A44nx5ya33a44q chinesephenomenon现象xẏyạ̏ạ̋nxẏyȁa̋q
ts%o33o33wa tibetanlifeའཚོ་བtsḥȍȍwa
s5Et'e%x apache (western)charcoalłetʼeeshşẹt'ēx
tIts%5It apache (western)shakyditłidtịtşḥịt
nUhUd5i9t5 russianto findнаходитьnụhụdẏïtẏ
'ani9 hebrewegoאני'anï
'aGa9G hebrewto execrate/to bitterly curseארר'aġȧġ
wuu33x5yA33A44nwa4a44a3q chinesewi-fi无线网wuȕxẏyạ̏ạ̋nwáa̋àq
epats5 nahuatlskunkepatlepatş
Uqgu%t4^a% hindithumbअंगूठाụqgūṭḥā
px4i5h519dj5itx5 polishto comeprzychodzićpẋi̖ḩȯ̖djẏitxẏ
u9l^0pa icelandicthick winter coatúlpau̇l̥pa
s5It^sok apache (western)yellowłitsogşịtḥsok
yi%445i5 tibetanplace/areaཡུལyi̖̋̄i̖
deja5ne frenchto have lunchdéjeunerdeja̖ne
ammatti finnishprofessionammattiammatti
k93a3sa%3 hausasoilƙasāk̖àsà̄
amme9ttere italianto admitamméttereammėttere
f4Il irish (munster)bloodfuilfĝịl
okko9rrere italianto needoccórrereokkȯrrere
iqt08iniba xhosaostrichincinibaiqṭ̬iniba
hhayawa%n arabicanimalحيوانhhayawān
s5Itx^I%3 apache (western)redłichííşịtxḥị̀̄
preitt icelandicwidthbreiddpreitt
k%i3i33t0 thaithinkคิดkḥìȉt̰
na'Ixo30' apache (western)lizardnaʼishǫ́ʼna'ịxò̰'
fGwa frenchcoldfroidfġwa
aCfErC icelandicmethodaðferðaçfẹrç
Ob5Ij4da9t5 russianto persuadeубеждатьọbẏịȷ̈dȧtẏ
t4x4^waa33qt^ou33kwe33i44 chinesebedside table床头柜ṭẋḥwaȁqtḥoȕkwȅi̋
'arul3 tamilgraceஅருள்'aruḷ
ruttx05a amharicact of runningሩጫruttx̖a
k6amhh arabicwheatقمحḳamhh
x4tutx5Ets polishsheath to hold toolssztuciecẋtutxẏẹts
aga9m hebrewlake/poolאגםagȧm
k3it0te japanesestampきってkẏit̰te
k693uri georgianearყურიḳ̖uri
ma2k englishmarkmarkmau̖k
a3tx^I%30h navajonoseàtxḥị̰̀̄h
kol3kaI tamiltakingகொள்கைkoḷkaị
namdvili georgianrealნამდვილიnamdvili
m1sah5lE1ba georgianpopulationმოსახლეობაmo̖saḩlẹo̖ba
cye%5l icelandicraspþjölcyē̖l
wa%' navajospinachwā'
'b06iU44n vietnamesebeachbiển'ɓiụ̋n
zUtOma9n3IvUt5 russianto obscureзатуманиватьzụtọmȧnẏịvụtẏ
tx5o44oo4q tibetanlarge valleyལྗོངསtxẏőoóq
ba%33a44n thaihouseบ้านbȁ̄a̋n
t^e%3h navajovalleytḥè̄h
tsipo9G hebrewbirdצִפּוֹרtsipȯġ
tx^5a4a44nu44a3n thaicorridorฉนวนtxẏḥáa̋nűàn
sa33a33 tibetanearthsȁȁ
2OpE92 englishrepairrepairu̖ọpẹ̇u̖
h5aa33qpa33nx5i33i44nx5i33 chineseflight information航班信息ḩaȁqpȁnxẏȉi̋nxẏȉ
qe3305e3305tx5e%335e445 tibetanrhetoric/metaphorམངོན་བརྗོདqḛ̖̏ḛ̖̏txẏȅ̖̄e̖̋
mi33i44q chineselifemȉi̋q
mi%5dA finnishto sellmyydämī̖dạ
p97oa hoaneyeʘoaṗ̂oa
q5as44aba arabicto twist/wrap aroundعصبq̇as̬aba
b6a9t6U irish (munster)stickbatabĝȧtĝụ
as5nI%30' navajocenteraşnị̰̀̄'
mi%4i44 thairice noodleหมี่mí̄i̋
gbogbo yorubaall/everythinggbogbogbogbo
me%33e44k9 thaicloudเมฆmȅ̄e̋k̰
pal3l3atta%kku tamilvalleyபள்ளத்தாக்குpaḷḷattākku
kra4a44ti4i44k9 thaiwater jugกระติกkráa̋tíi̋k̰
zaaw vietnameseknifedaozaaw
si%5 finnishfilamentsyysī̖
p93lanEt05a georgianplanetპლანეტაp̀lanẹt̖a
djE40na40 yorubato be farjẹ̀nnàdjẹ̰́ná̰
'b06114' vietnamesebugbọ'ɓo̖ó̖'
ne4 burmesesunနေné
'b06iU44w vietnamesetable of databiểu'ɓiụ̋w
nk%Ekox4En'a30a30ko apache (western)calmnkegohenʼą́ą́gonkḥẹkoẋẹn'à̰à̰ko
fim vietnamesefilmphimfim
swa%4a44y vietnamesemangoxoàiswá̄a̋y
cor englishthorthorcor
pI4qlE4 burmeseseaပင်လယ်pị́qlẹ́
u3u3ul08oolo zulupeaceū́xoloùùuḷ̬oolo
i3i3ihhoog06o zuluchicken coupī́hhokoììihhooɠo
djE%30'I apache (western)blue jayję́ę́ʼidjẹ̰̀̄'ị
pa'aka9i hawaiiansaltpaʻakaipa'akȧi
u3ub06u3u3b06i3i zuluevilúbubíùuɓùùɓìi
ha'ts5i nahuatlfathertahtliha'tşi
fid66d66a arabicsilverفضةfid̬d̬a
a%ma9aits5 nahuatlestuaryāmāitlāmȧaitş
pa'tx^o apache (western)wolfba'chopa'txḥo
novEllo italiannewnovellonovẹllo
h5E georgiantreeხეḩẹ
n1%3133q thaiyounger siblingน้องnò̖̄ȍ̖q
pli4a44n thaito changeเปลี่ยนplía̋n
r%91ss icelandichorsehrossr̊o̖ss
ga5l frenchface (of animal)gueulega̖l
'as44far arabicyellowأصفر'as̬far
d^Urm hindireligion/faithधर्मdḥụrm
ka33i33 chineseboundarykȁȉ
bOli9v englishbelievebelievebọlïv
k%a%33a44w thairiceข้าวkḥȁ̄a̋w
ru3a33 thaigateรั้วrùȁ
kd^08ElEkilE xhosafamiliarqhelekilekḍ̬ḥẹlẹkilẹ
to3o33' thaitableโต๊ะtòȍ'
'uU3q vietnamesedrinkuống'uụ̀q
lan3dj5am tamilbribeலஞ்சம்lanẏdjẏam
p99uri koreanroot뿌리p̌uri
bAnd englishbandbandbạnd
a4kpa3 yorubascaràpáákpà
dja%sI3la3xa3 apache (western)earingsjaasíláhádjāsị̀làxà
tO4O44O3q chineseto understandtọ́ọ̋ọ̀q
bigI9n englishbeginbeginbigïn
pu%n6d4u tamilgarlicபூண்டுpūṇḍu
y%9A%9n6U norwegian (bokmal)a nucleuskjerneyh̬ạ̄̇ṇụ
din thaisoilดินdin
g55a3ggo4 hausapaternal auntgwaggògẇàggó
qi3i33 vietnamesethinknghĩqìȉ
qt08inanE xhosaminorncinaneqṭ̬inanẹ
Isa3s5Ik%aI apache (western)bald eagleisáłigaiịsàşịkḥaị
abb1rru%sU norwegian (bokmal)a perch fish trapabborruseabbo̖rrūsụ
paqkki finnishbank (institution)pankkipaqkki
ts5'o3k'a4' apache (western)shaft of arrowtlʼókʼaʼtş'òk'á'
ka33a44q chinesesimplekȁa̋q
su4u44k9 thaihappyสุขsúűk̰
hha%fila arabicbusحافلةhhāfila
mE330E330 tibetandrug/medicineསྨནmẹ̰̏ẹ̰̏
mUt4Ur hindipeaमटरmụṭụr
iql^08El1 xhosareportingxeloiqḷ̬ḥẹlo̖
k3E%44Ej4U33U44p9 tibetanroyal lineageརྒྱལ་རབསkẏẹ̋̄ẹȷ̈ụ̏ụ̋p̃
ets hebrewtreeעֵץets
ta33a44q chinesepooltȁa̋q
pun6 tamilsoreபுண்puṇ
kakini%t inuktituttattooᑲᑭᓃᑦkakinīt
we33i44x4U33qt4x4i4i44i3 chinesetoilet paper卫生纸wȅi̋ẋụ̏qṭẋíi̋ì
prEka icelandica slopebrekkaprẹka
mut4tx5ev3v3andi tamilroseமுட்செவ்வந்திmuṭtxẏeṿṿandi
a4lu4b13sa4 yorubaonionàlùbọ́sàálúbò̖sá
d^Un hindifundsधनdḥụn
qi%335i335 tibetansweatརྔུལqȉ̖̄ȉ̖
dE9mOnstreIt englishdemonstratedemonstratedẹ̇mọnstreịt
pleI englishplayplaypleị
krO%v scottish gaelictreecraobhkrọ̄v
wOd englishwouldwouldwọd
abdjari georgianarmorაბჯარიabdjari
pu%4u44 thaigrandpaปู่pú̄ű
tx5E4E44 vietnameseteachètxẏẹ́ẹ̋
riavvio italianrestartriavvioriavvio
so33o33pa33a33 tibetana scoutསོ་པsȍȍpȁȁ
'uh5t66ubu%t66 arabicoctopusأخطبوط'uḩt̬ubūt̬
sUv5Irx4E9nstvUvUt russianto masterсовершенствоватьsụvẏịrẋẹ̇nstvụvụt
tx05aGi georgianchandelierჭაღიtx̖aġi
s99ogari koreanmandarin fish쏘가리s̭ogari
su%9nnitella finnishto designsuunnitellasū̇nnitella
w^0ilt icelandicresthvíldwh̬ilt
txiki9wits5 nahuatlbasketchiquihuitltxikïwitş
byE0vUni5 frenchwelcomebienvenuebyẹ̰vụni̖
Uttx^a% hindigoodअच्छाụttxḥā
kt^08ubEkilEy1 xhosapolitechubekileyokṭ̬ḥubẹkilẹyo̖
hu%lanakuahale hawaiiancitykūlanakauhalehūlanakuahale
u3u3u4gd^08o3o3o4zi zuluinspirationûgqôziùùúgḍ̬ḥòòózi
habba arabicto loveحبhabba
x4Ot5i9t5 russianto jokeшутитьẋọtẏïtẏ
'ul3l3aqgaI tamilpalm (hand)உள்ளங்கை'uḷḷaqgaị
tx5im vietnamesebirdchimtxẏim
f4o%gUr3 irish (munster)to proclaimfógairfĝōgụrẏ
tx5E4 burmesestarကြယ်txẏẹ́
p%o33o33lo33o33 tibetanballཔོ་ལོpḥȍȍlȍȍ
ta4Oq burmesemountainတောင်táọq
'd06aam vietnamesecrabđam'ɗaam
hEdz3ill5Uk9 koreannightfall해질녘hẹdzẏillẏụk̰
nan6d4u tamilcrabநண்டுnaṇḍu
fi5kl icelandicbirdfuglfi̖kl
akko9ntxo italiandressed upacconcioakkȯntxo
hos5tx'I3'I3 navajonettlehoştx'ị̀'ị̀
1rmi5r icelandicwormormuro̖rmi̖r
s3em3U russianseedсе́мяsẏemẏụ
e9Gets hebrewcountry/landארץėġets
k1j4i95statx5 polishto benefitkorzystaćko̖ȷ̈ï̖statxẏ
k%Il1%na% hinditoyखिलौनाkḥịlō̖nā
ku3u33 vietnameseoldkùȕ
x4O33O44pe33i44mii33qt4x4^U33q chinesedevice name设备名称ẋọ̏ọ̋pȅi̋miȉqṭẋḥụ̏q
s99ak9 koreanbuds̭ak̰
aGmart^i georgianascentაღმართიaġmartḥi
ik6aluk inuktitutfish (salmon/trout)ᐃᖃᓗᒃiḳaluk
flI9ppI9 icelandiccollar of a shirtflibbiflïppï
saic welshsevensaithsaic
i3iqt^08oosa zulumeatíngcosaìiqṭ̬ḥoosa
'b06aa3p9 vietnamesea blossombắp'ɓaàp̃
kwa%a4t0' vietnamesefanquạtkwāát̰'
tx5i33i44syu33A44ntx5i33 chinesecomputer计算机txẏȉi̋syȕạ̋ntxẏȉ
na%4ta%30' navajocornná̄tà̰̄'
halst05uh5i georgiantieჰალსტუხიhalst̖uḩi
ts93In navajobonets̀ịn
r%9af welshroperhaffr̊af
k%E3ya4h navajoland/countrykḥẹ̀yáh
ix5tx5 polishto go/walkiśćixẏtxẏ
va%l3 tamilswordவாள்vāḷ
man3dj5al3 tamilyellowமஞ்சள்manẏdjẏaḷ
glaswEl^0d welshgrassglaswelltglaswẹl̥d
tx^5I' burmeseto loveချစ်txẏḥị'
mra9di swahiliprojectmradimrȧdi
sUj4a9t5 russianto plantсажатьsụȷ̈ȧtẏ
k%3i33i33 tibetandogཁྱིkẏḥȉȉ
pI4k apache (western)bellybigpị́k
p%u44u tibetanson/childབུpḥűu
k%a4a44w thaikneeเข่าkḥáa̋w
i3i3i4du3u3ub06e zuluzebraîdúbeììídùùuɓe
me4e44i3 chinesemountainmée̋ì
q5as44i%r arabicjuiceعصيرq̇as̬īr
iqt^08a xhosagrassingcaiqṭ̬ḥa
IzUbrUj4a9t5 russianto portrayизображатьịzụbrụȷ̈ȧtẏ
fe9ImIs englishfamousfamousfėịmịs
x5i440i0i40 tibetanimageབཞིནxẏḭ̋ḭḭ́
bre%5 norwegian (bokmal)breadbrødbrē̖
t^a3ts5'IId navajoalgaetḥàtş'ịịd
p97u0 hoanoneʘ̃ũṗ̂ṵ
cInna icelandicto thinþynnacịnna
t05UrU9pp93eza amharictableጠረጴዛt̖ụrụ̇pp̀eza
astGofi9zika hebrewastrophysicsאסטרופיזיקהastġofïzika
x4O33O44h5we33i44 chinesecommunity/society社会ẋọ̏ọ̋ḩwȅi̋
de4Iqdj5I4q burmeseyogurtဒိန်ချဉ်déịqdjẏị́q
djo%s5E3 apache (western)balljoołédjōşẹ̀
djgup%uri georgianpertaining to teamჯგუფურიdjgupḥuri
'ah5d66ar arabicgreenأخضر'aḩd̬ar
s5o33o33 tibetansouthལྷོşȍȍ
laa33ntx^5you33t4x4^a4a44a3q chinesebasketball court篮球场laȁntxẏḥyoȕṭẋḥáa̋àq
'aa44yq vietnameseimageảnh'aa̋yq
k93t^08ukumisa xhosatouchchukumisak̖ṭ̬ḥukumisa
i9n3Ult6o%r3 irish (munster)engineerinnealtóirïnẏụltĝōrẏ
vE0 frenchwinevinvẹ̰
'Uwqm vietnamesegrandfatherông'ụwqm
axpa9 hebrewgarbageאשפהaxpȧ
1ku40ri0 yorubamaleọkùnrino̖kṵ́rḭ
dj^i%l hindilakeझीलdjḥīl
k3a3a4u hausabeautykyâukẏàáu
e95rle%5G icelandicdestinyörlögė̖rlē̖ġ
kUm3In3t5i9rUvUt5 russianto commentкомментироватьkụmẏịnẏtẏïrụvụtẏ
k99um koreandreamk̭um
Ur5t^a%t hindimeaningअर्थातụṛtḥāt
yard englishyardyardyard
ka5G frenchheartcœurka̖ġ
q5ana9n hebrewa cloudענןq̇anȧn
t^u33u33k9 tibetanattitudeཐུགསtḥȕȕk̰
kwa%4d06o%3 hausafrogkwā̀ɗōkwá̄ɗò̄
x4Ex5sEt polishsix hundredsześćsetẋẹxẏsẹt
tuvak6 inuktitutsea iceᑐᕙᖅtuvaḳ
tu%n3 tamilcolumnதூண்tūnẏ
mbiliki9m1 swahilidwarfmbilikimombilikïmo̖
pakkya9no italiantackypacchianopakkyȧno
GUvUniG frenchto returnrevenirġụvụniġ
'd06i4U44 vietnamesea pondđìa'ɗíụ̋
tx5e33e33 tibetanmaster/lordརྗེtxẏȅȅ
s5o3k apache (western)fishłógşòk
rakkyu9dere italianto hostracchiùdererakkyu̇dere
kt^08aza xhosacombchazakṭ̬ḥaza
'al3l3u tamilto gatherஅள்ளு'aḷḷu
gwraig welshwifegwraiggwraig
he%3s5 navajopackagehè̄ş
jangbadi georgianoxygenჟანგბადიjangbadi
waa33ntx^5yuA33n chinesecompletely/fully完全waȁntxẏḥyuạ̏n
laa33n chinesemistlaȁn
ndu9gu swahilirelativendugundu̇gu
dja%nbu%dj^kUr hindiintentionallyजानबूझकरdjānbūdjḥkụr
t00aq koreanearthṱaq
ts5'o%3s5 navajorope (chord)tş'ò̄ş
pyou%r icelandicbeaverbjórpyoūr
hu3d06u3ba%4 hausasermonhuɗubā̀hùɗùbá̄
fayr englishfirefirefayr
px4Es polishacrossprzezpẋẹs
ja05gl frenchjunglejungleja̰̖gl
i95mmArtA% finnishto understandymmärtääï̖mmạrtạ̄
'd06U4U44w vietnameseheadđầu'ɗụ́ụ̋w
pal3l3ikku%d4am tamilschoolபள்ளிக்கூடம்paḷḷikkūḍam
pya4q burmeseto flyပျံpyáq
i3i3i4t08e3e3eb06o zuluplan of action or methodîcéboììíṭ̬èèeɓo
si%r5%i% hindiladderसीढ़ीsīṛḥī
k6awiya arabicto be strong/powerfulقويḳawiya
nal5tx00ya koreandate날짜nalẏtx̥ya
s3t5ImOl5i9rUvUt5 russianto stimulateстимулироватьsẏtẏịmọlẏïrụvụtẏ
la3zza%4 hausagood flavorlazzā̀làzzá̄
kotx5u koreanpepper고추kotxẏu
E%CU danishto eatædeẹ̄çụ
kOO33x4i33i44h5wU33U44 chineseformat格式化kọọ̏ẋȉi̋ḩwụ̏ụ̋
na3xto3I3 navajolynxnàxtòị̀
i3i3il^08iib06a zulumakeshift hutī́xhibaììiḷ̬ḥiiɓa
g55addUnn3a amharicfriendጓደኛgẇaddụnnẏa
tu%ga%k6 inuktitutivory tuskᑑᒑᖅtūgāḳ
na'Its5'I%3kI3 apache (western)gophernaʼitłʼíígína'ịtş'ị̀̄kị̀
li33i44tx5ya33utx^5yau33 chineseoverpass立交桥lȉi̋txẏyȁutxẏḥyaȕ
swaa3 vietnamesedeletexoáswaà
d5e%n4 irish (munster)to dodéandẏēnĝ
man3dj5al3mul3l3aqgi tamilcarrotமஞ்சள்முள்ளங்கிmanẏdjẏaḷmuḷḷaqgi
tsa4a44u3x4we33i44tsa4a44u3tx^5i4i44i3 chinesego to bed early早睡早起tsáa̋ùẋwȅi̋tsáa̋ùtxẏḥíi̋ì
ya%4a44k9 thaito wantอยากyá̄a̋k̰
uUg5In3Uh5 irish (munster)lonelyuaigneachuụgẏịnẏụḩ
pu33u33ti33i33 tibetanscriptureཔོ་ཏིpȕȕtȉȉ
qt08iqt08i xhosasmall/youngncinciqṭ̬iqṭ̬i
'izme9l hebrewknife/scalpelאזמל'izmėl
amakl^08Egwazana xhosaseniorsamaxhegwazanaamakḷ̬ḥẹgwazana
pr3Igl6Ux4a9t5 russianto inviteприглаша́тьprẏịglĝụẋȧtẏ
bi5tx05a amharicyellowብጫbi̖tx̖a
at05ami georgianpeachატამიat̖ami
bah5u9r hebrewguy/boyבחורbaḩu̇r
a0fa0 frenchinfantenfanta̰fa̰
kip99Om koreanhappiness기쁨kip̌ọm
'oq thaiactองก์'oq
kye5e5v icelandicgiftgjöfkye̖e̖v
rumma%n arabicpomegranateرمانrummān
kwE0 frenchwedgecoinkwẹ̰
s5I4ko4i%4 navajowhite (color)şị́kóí̄
h5awh5 arabicpeach (fruit)خوخḩawḩ
k%v1lv icelandicvaulthvolfkḥvo̖lv
kyUqtx^5i koreanview경치kyụqtxẏḥi
ftx4Ex5n3E polishearlywcześnieftẋẹxẏnẏẹ
tx4i5 polishthreetrzytẋi̖
mii33n chineseheavenmiȉn
tA%9llA finnishheretäällätạ̄̇llạ
rAt englishratratrạt
me44e tibetanfireམེme̋e
na5f frenchnineneufna̖f
t^a3wo4x apache (western)bubbletáwoshtḥàwóx
aja yorubawifeayaaja
kuwl englishcoolcoolkuwl
g^Ur5 hindihouseघरgḥụṛ
d6I9n3U irish (munster)humanduinedĝïnẏụ
tx5113 vietnamesedogchótxẏo̖ò̖
mnixvnEl1ba georgiansignificanceმნიშვნელობაmnixvnẹlo̖ba
sa3 burmeseto eatစားsà
k%wa33a44qtx^5yuA33nx4we4e44i3 chinesemineral water矿泉水kḥwȁa̋qtxẏḥyuạ̏nẋwée̋ì
m4a9dr4U irish (munster)dogmadramĝȧdrĝụ
ko4o44t0 thaiinscriptionกฎkóőt̰
p%u%k%a44a44a3w thaimountainภูเขาpḥūkḥa̋a̋àw
fE9lo englishfellowfellowfẹ̇lo
pu% thaicrabปูpū
ka4a44ti4i44ka% thaiagreementกติกาkáa̋tíi̋kā
mg19mbea swahilicandidatemgombeamgȯ̖mbea
t^a3a33t0sa4a44na3a33kha3a33ti4i44' thaiattitudeทัศนคติtḥàȁt̰sáa̋nàȁkhàȁtíi̋'
ts1tsh5ali georgianalive/animateცოცხალიtso̖tsḩali
ian scottish gaelicbirdeunian
fEG frenchto dofairefẹġ
nas5ts%o%s apache (western)book/papernałtsoosnaştsḥōs
h5ma georgianvoiceხმაḩma
ta%30' navajocorntà̰̄'
na33a33m tibetanskyགནམnȁȁm
sit englishseatseatsit
bIna%3' navajoacornbịnà̄'
b1n thaiballบอลbo̖n
ku9Ga0 frenchcurrent (flow)courantku̇ġa̰
k6iqak6 inuktitutnoseᕿᖓᖅḳiqaḳ
ba%g^ hinditigerबाघbāgḥ
txo%4s5 navajoballtxó̄ş
ma% thaicomeมาmā
k33a4le3k33a4le3 hausakanoekwàlekwàlekẇálèkẇálè
tx4Ex5tx5 polishhellocześćtẋẹxẏtxẏ
'il koreanone'il
I%0'a0'I% navajomagpieị̰̄'a̰'ị̄
kosnIh5 apache (western)bee/honeygosnihkosnịḩ
h5Itla%0h5I3 apache (western)beveragehidląąhíḩịtlā̰ḩị̀
sahha%ba arabiccloudسحابةsahhāba
dOsa9yd englishdecidedecidedọsȧyd
sm3e9x4i5vUt5 russianto mixсмешиватьsmẏėẋi̖vụtẏ
nUgrUmUj4da9t5 russianto pile upнагромождатьnụgrụmụȷ̈dȧtẏ
j4EmyEx5ln3i9tx4i5 polishartisansrzemieślniczyȷ̈ẹmyẹxẏlnẏïtẋi̖
xa%k%a% hindibranchशाखाxākḥā
lii33nyu33u44tx5yA33n chineseshower room淋浴间liȉnyȕűtxẏyạ̏n
ti95dj5En3 polishweektydzieńtï̖djẏẹnẏ
l13133 thaito copyล้อlò̖ȍ̖
da3imo4n hausadiamonddaimòndàimón
'o44oma33a33 tibetanmilkའོ་མ'őomȁȁ
ma%44a44a3 thaidogหมาma̋̄a̋à
d4Umru% hindismall drumडमरूḍụmrū
t6n4a%0h irish (munster)to fatiguetnáithtĝnĝā̰h
Ekk icelandiceggeggẹkk
dra5p%U danishdropdråbedra̖pḥụ
djanna arabicparadiseجنةdjanna
tI%3k93o0x navajoyeasttị̀̄k̖o̰x
p97oa hoanfireʘ̰oaṗ̂oa
s5U9gad welsheyellygadşụ̇gad
'aha9v hebrewto loveאהב'ahȧv
ma3sa3lla%3txi%3 hausamosquemasallācīmàsàllà̄txì̄
tal3l3aI tamilmotherதள்ளைtaḷḷaị
akkurate9ttsa italianaccuracyaccuratezzaakkuratėttsa
t4x4wa4a44i3 chineseto waddleṭẋwáa̋ì
ka33a33 tibetanteachingབཀའkȁȁ
q5iC66a%m arabicbonesعظامq̇iç̂ām
ukiuk6 inuktitutwinterᐅᑭᐅᖅukiuḳ
isi3i3igd^08i zulusound of footstepsisígqiisììigḍ̬ḥi
attxa9kko italianacheacciaccoattxȧkko
dj5ix5 polishtodaydziśdjẏixẏ
x4O33O44x5ya33a44qx4i33 chinesevideographer摄像师ẋọ̏ọ̋xẏyȁa̋qẋȉ
oppo9rre italianto opposeopporreoppȯrre
zUtm3Iva9t5 russianto eclipseзатмеватьzụtmẏịvȧtẏ
s99uk9 koreanmugworts̭uk̰
1r14 yorubarichesọrọ̀o̖ró̖
t^o%k hindibulkथोकtḥōk
l^08o0a hoanstoneǁʰo̰aḷ̬ḥo̰a
k%a%44a44a3w thaiwhiteขาวkḥa̋̄a̋àw
b^a%x4a% hindilanguageभाषाbḥāẋā
nI3s5tx05I4 navajoair/breezenị̀ştx̖ị́
as5mus5 nuxalkbeadsalhmulhaşmuş
k%E% apache (western)shoekeekḥẹ̄
tx5U%4U44 vietnamesewaitchờtxẏụ́̄ụ̋
zm3Iya9 russiansnakeзмея́zmẏịyȧ
ta33a33msaq tibetangood newsགཏམ་བཟངtȁȁmsaq
fyA%re norwegian (bokmal)low tidefjærefyạ̄re
a%'ka9ts5an nahuatlreed bedācatlanā'kȧtşan
kiaktisimayuk6 inuktitutsweatᑭᐊᒃᑎᓯᒪᔪᖅkiaktisimayuḳ
xIp englishshipshipxịp
sh5ludj5itx5 polishto tidy upschludzićsḩludjẏitxẏ
'b06aa3w vietnameseleopardbáo'ɓaàw
hibridi georgianhybridჰიბრიდიhibridi
n113y vietnamesespeaknóino̖ò̖y
pUthUd5i9t5 russianto fitподходитьpụthụdẏïtẏ
i3i4sifu3u3u4b06a zulusecretísifûbaìísifùùúɓa
tx^5o33o33ts%e%335e445 tibetanclockཆུ་ཚོདtxẏḥȍȍtsḥȅ̖̄e̖̋
mEmk93vidrE1ba georgianasset/inheritanceმემკვიდრეობაmẹmk̖vidrẹo̖ba
la%44a44a3n thainiece/nephewหลานla̋̄a̋àn
to3kho0'I3 navajopetroleumtòkho̰'ị̀
hvost russiantailхвостhvost
qd08abile xhosararenqabileqḍ̬abile
i3i3iz6aag06a zululoinclothī́dlakáììiẓaaɠa
xi0 burmeseto haveရှိxḭ
krie9It englishcreatecreatekriėịt
ak6pik inuktitutcloudberryᐊᖅᐱᒃaḳpik
cEkn icelandicservantþegncẹkn
tx05i5nk93i5llat amharicskullጭንቅላትtx̖i̖nk̖i̖llat
t4x4^waa33q chinesebedṭẋḥwaȁq
'irul3 tamildarkஇருள்'iruḷ
x4u33u44tx5u33u44x5yA33A44n chinesedata line数据线ẋȕűtxẏȕűxẏyạ̏ạ̋n
djih5vi georgiangoatჯიხვიdjiḩvi
du% thaito seeดูdū
e'e%9kats5 nahuatlair/windehēcatle'ē̇katş
s99yiat0 koreanseed씨앗s̭yiat̰
t^133144ykham thaispeechถ้อยคำtḥȍ̖ő̖ykham
tasik6 inuktitutlakeᑕᓯᖅtasiḳ
da%3'i4ra%3 hausacircledā'ìr̃ādà̄'írà̄
to%44otx5e33e33 tibetandiamondརྡོ་རྗེtő̄otxẏȅȅ
pya3OqlE3 burmeseto changeပြောင်းလဲpyàọqlẹ̀
aggak inuktituthandᐊᒡᒐᒃaggak
h5Erh5Emali georgianspineხერხემალიḩẹrḩẹmali
iqd^08ele xhosacoldingqeleiqḍ̬ḥele
tG10 frenchtrunktronctġo̰̖
hE0g55a4 yorubato be beautifulhẹngwàhẹ̰gẇá
le%bU danishliplæbelēbụ
k6auyimanituk6aqit inuktituttraditional knowledgeᖃᐅᔨᒪᓂᑐᖃᖏᑦḳauyimanituḳaqit
ts93k693ali georgianwaterწყალიts̀ḳ̖ali
e5kn icelandica tiny particleögne̖kn
kaxits5 nahuatlbowlcaxitlkaxitş
ma0k frenchlackmanquema̰k
la0 burmesemoonla̰
p97a4a taachildʘàaṗ̂áa
bEzvzglE9ndni5 polishharsh/mercilessbezwzględnybẹzvzglẹ̇ndni̖
sEk%tsia georgiansectionსექციაsẹkḥtsia
cI'pI4q burmesetreeသစ်ပင်cị'pị́q
txrdil1Et^i georgiannorthჩრდილოეთიtxrdilo̖ẹtḥi
pi4i44i3q chineseto grasppíi̋ìq
kyI9Cya icelandicgoddessgyðjakyïçya
kozs'a%3ke apache (western)placegozsʼa̜a̜gekozs'à̄ke
ap99a koreanfather아빠ap̌a
mfu9k1 swahilibag/pursemfukomfu̇ko̖
ka33u33su33u44kO33qlu33u44 chinesehighway高速公路kȁȕsȕűkọ̏qlȕű
u9lvi5r icelandica wolfúlfuru̇lvi̖r
h5x41u0wx4tx4 polishbeetlechrząszczḩẋo̖ṵwẋtẋ
a4ko3ko4 yorubatimeàkókòákòkó
sUmn3Iva9ttsU russianto doubtсомневатьсяsụmnẏịvȧttsụ
x5i33nli4i44i3tx5yA33A44nk%a33q chinesemental health心理健康xẏȉnlíi̋ìtxẏyạ̏ạ̋nkḥȁq
ba%0s navajohoopbā̰s
wehewehe hawaiianto explainwehewehewehewehe
aivik6 inuktitutwalrusᐁᕕᖃaiviḳ
a%ka9xits5 nahuatlpoolācaxitlākȧxitş
t4x4o4o44u3kyu33A33ntx5ye33 chineseelbow joint肘关节ṭẋóőùkyȕạ̏ntxẏyȅ
tuU44y vietnameseagetuổituụ̋y
k%a4a44a3n chinesepitkḥáa̋àn
o'I'a3n apache (western)holeoʼiʼáno'ị'àn
mpa3 apache (western)coyotembámpà
tx^5a33a44y thaiyesใช่txẏḥȁa̋y
ba3k93i%3 hausablack/darkbaƙībàk̖ì̄
t05it05vEli georgiannakedტიტველიt̖it̖vẹli
ts93Uhay amharicsunፀሐይts̀ụhay
si5Gtu frenchabove allsurtoutsi̖ġtu
i%koxk33a93wits5 nahuatlfig treehīcoxcuahuitlīkoxkẇà̇witş
mE%tx hindimatchमैचmẹ̄tx
me9leh5 hebrewkingמֶלֶךmėleḩ
k99ot0 koreanflowerk̭ot̰
'b06a%4a44n vietnamesetablebàn'ɓá̄a̋n
y%9i95llIq norwegian (bokmal)chick (baby chicken)kyllingyh̬ï̖llịq
'd06i vietnamesegođi'ɗi
h5mali georgianswordხმალიḩmali
ha'awi9na hawaiianlesson/assignmenthaʻawinaha'awïna
ma3a33le3e33t0 thaiseedเมล็ดmàȁlèȅt̰
fr5o%tU norwegian (bokmal)a raftflåtefṛōtụ
x4U33qh5woo33 chineselife/existence生活ẋụ̏qḩwoȍ
minnan3dj5al tamilemailமின்னஞ்சல்minnanẏdjẏal
tx^Utri% hindiumbrellaछतरीtxḥụtrī
dj1h5i georgianstickჯოხიdjo̖ḩi
dzaxx5i japanesemagazineざっしdzaxxẏi
no%44o24kE% tibetaninheritanceནོར་སྐལnő̄oú̖kẹ̄
x5ya33a44qp%ii33ts%a33 chineseeraser橡皮擦xẏyȁa̋qpḥiȉtsḥȁ
k93t08ak93t08ilE xhosaplain/clearcacilek̖ṭ̬ak̖ṭ̬ilẹ
to33o33 tibetanfoodལྟོtȍȍ
mann3aI tamilpeacockமஞ்ஞைmannẏaị
Gamura georgianbatღამურაġamura
p%O3O33ndin thailandพื้นดินpḥọ̀ọ̏ndin
p%imaq koreanpimento피망pḥimaq
pi%r5%i% hindigenerationपीढ़ीpīṛḥī
ho'opa'a hawaiianto fixhoʻopaʻaho'opa'a
kh5o40' navajofirekḩó̰'
a%xi%rv3a%d hindiblessingआशीर्वादāxīrṿād
k%vEk693ana georgiancountryქვეყანაkḥvẹḳ̖ana
IzE3 apache (western)medicineizeeịzẹ̀
t05ena amharichealthጤናt̖ena
r%9uuCi5r icelandicscabhrúðurr̊uuçi̖r
s5aas5 welshthe otherllallşaaş
tul englishtooltooltul
abbaya9re italianto bark (like dog)abbaiàreabbayȧre
dUkOm3In3t5i9rUvUt5 russianto documentдокументироватьdụkọmẏịnẏtẏïrụvụtẏ
Gei5siG frenchto succeed at somethingréussirġei̖siġ
g^0l^081tha xhosarepelgxothagh̬ḷ̬ḥo̖tha
kr5a%gU norwegian (bokmal)complaintklagekṛāgụ
r%9ei%Ci5r icelandicnesthreiðurr̊eīçi̖r
nuna inuktitutlandᓄᓇnuna
p4a%l6a%9s4 irish (munster)palacepáláspĝālĝā̇sĝ
n1%3133y thaia fewน้อยnò̖̄ȍ̖y
hhadi%k6a arabicgardenحديقةhhadīḳa
sila inuktitutweatherᓯᓚsila
mi44iq tibetannameམིངmi̋iq
yi5hi5ttx amharicthisይህችyi̖hi̖ttx
l^0e%ti%gar welshhospitablelletygarl̥ētīgar
t^e%s5 navajoreedtḥēş
'ov3v3a%maI tamilallergyஒவ்வாமை'oṿṿāmaị
t^u3 apache (western)watertḥù
sI3qza3 burmeseto thinkစဉ်းစားsị̀qzà
Ebi3 yorubafamilyẹbíẹbì
tx5at4t4aI tamilshirtசட்டைtxẏaṭṭaị
tx5arkkaraI tamilsugarசர்க்கரைtxẏarkkaraị
yAttA% finnishto leavejättääyạttạ̄
tyee33 chineseanthilltyeȅ
Ud^Ik hindimoreअधिकụdḥịk
cre5i5qk icelandiccrowdþröngcre̖i̖qk
d^4a%i% hinditwo and a halfढाईḍḥāī
s51sd welshtailllostşo̖sd
zum englishzoomzoomzum
siq englishsingsingsiq
nat4tx5attiraman6d4alam tamilthe starry heavensநட்சத்திரமண்டலம்naṭtxẏattiramaṇḍalam
milq5ak6a arabicspoonملعقةmilq̇aḳa
ya4a44a3ntx5i33i44qk%wa33a44q chineseglasses frames眼镜框yáa̋àntxẏȉi̋qkḥwȁa̋q
hoo4p9' vietnameseboxhộphoóp̃'
baOm germantreebaumbaọm
Gura%b arabiccrowغرابġurāb
aI germaneggeiaị
da4k93i%3k93a%4 hausasecond (unit of time)dàƙīƙā̀dák̖ì̄k̖á̄
mi%nv3e%t4t4aI tamilfishingமீன்வேட்டைmīnṿēṭṭaị
me%t4t4imaI tamilleadershipமேட்டிமைmēṭṭimaị
x4tx4En3x5tx5E polishluck/happinessszczęścieẋtẋẹnẏxẏtxẏẹ
k10plEtma0 frenchcompletelycomplètementko̰̖plẹtma̰
ru%3u33 thaiknowรู้rù̄ȕ
ma5trk danishnutmøtrikma̖trk
deI englishdaydaydeị
'aha9v hebrewto loveאָהַב'ahȧv
omi0 yorubawateromiomḭ
yau33k%O33O44qtx^5i33i44 chineseremote control遥控器yaȕkḥọ̏ọ̋qtxẏḥȉi̋
k6uyannami%k inuktitutthank youᖁᔭᓐᓇᒦᒃḳuyannamīk
dziri georgianbottomძირიdziri
caq5lab arabicfoxثعلبcaq̇lab
xlaqU germansnakeschlangexlaqụ
a5r danishearørea̖r
p%aa33q chinesehugepḥaȁq
li44i tibetanpearལིli̋i
h5ah5ak693 nuxalkgoosexaxaq'ḩaḩaḳ̖
ftx41ray polishyesterdaywczorajftẋo̖ray
r1%3133n thaihotร้อนrò̖̄ȍ̖n
na4Iqa4qdj5a3 burmeseforeign countryနိုင်ငံခြာnáịqáqdjẏà
qa4a44y vietnamesedayngàyqáa̋y
pe9rustella finnishto justifyperustellapėrustella
isa3a3anz6a zuluhandisándlaisààanẓa
'b06a%a4n' vietnamesefriendbạn'ɓāán'
tsO33q chineseschooltsọ̏q
maremma italiana marshy coastal plainmaremmamaremma
pa%4a44 thaiforestป่าpá̄a̋
we33i33 chinesepowerwȅȉ
dGwa frenchright (what's right)droitdġwa
ta0 frenchtimetempsta̰
axma9 hebrewblame/faultאשמהaxmȧ
Gavi frenchdelightedraviġavi
pGi hebrewfruitפריpġi
k3a3a4nwa%3 hausacatkyânwākẏàánwà̄
tx5ii4' vietnamesesisterchịtxẏií'
la4ru%3ra%4 hausanecessitylàr̃ūr̃ā̀lárù̄rá̄
kaka9wats5 nahuatlcacao/cacao beancacahuatlkakȧwatş
'evu9s hebrewmanger/feeding troughאבוס'evu̇s
'b06a%3a33y vietnameseshorebãi'ɓà̄ȁy
1k%r1 georgiangoldოქროo̖kḥro̖
kObob amharicstarኮኮብkọbob
sU33n chineseforestsụ̏n
ats593a%3h navajobottomatş̀à̄h
fE0 frenchhungerfiamfẹ̰
lamaq5a arabicto shineلمعlamaq̇a
a0pul frenchlight bulbampoulea̰pul
zon englishzonezonezon
Ga%4a44 vietnamesechickenġá̄a̋
a%skats5 nahuatlantazcatlāskatş
lUv englishlovelovelụv
deIt englishdatedatedeịt
mid66rab arabicpaddleمضربmid̬rab
t^au33 chinesepotterytḥaȕ
tx5UUy vietnameseplaychơitxẏụụy
d5ImUnstr3i9rUvUt5 russianto demonstrateдемонстрироватьdẏịmụnstrẏïrụvụtẏ
v3at4t4am tamilcircle/haloவட்டம்ṿaṭṭam
e95i5Cna icelandicluckauðnaė̖i̖çna
10du30 yorubayearodúno̰̖dṵ̀
ka4a44t0 thaibiteกัดkáa̋t̰
l5a9n4Uv6 irish (munster)childleanbhlẏȧnĝụvĝ
oye9v hebrewenemyאויבoyėv
m10tG frenchwatch (timepiece)montremo̰̖tġ
a0syE0 frenchancientanciena̰syẹ̰
yo% apache (western)beadyooyō
'di%5v3o%t norwegian (bokmal)very wetdyvåt'dī̖ṿōt
v3AlittA% finnishto transmitvälittääṿạlittạ̄
msgavsi georgianalikeმსგავსიmsgavsi
li35U33 vietnamesetoungelưỡilì̖ụ̏
ti33a44 thaishortเตี้ยtȉa̋
10t frenchshamehonteo̰̖t
UrpUn6 hindiofferingअर्पणụrpụṇ
tx^5E9Es%o koreanvegetable채소txẏḥẹ̇ẹsḥo
10bG frenchdarknessombreo̰̖bġ
tx^5a44amtse33e44 tibetancompassionབྱམས་བརྩེtxẏḥa̋amtsȅe̋
jaGdE0 frenchgardenjardinjaġdẹ̰
ya%3j navajolittleyà̄j
ts%i33i33j4i33i44q tibetanlongevityཚེ་རིངtsḥȉȉȷ̈ȉi̋q
pul3l3i tamildot/pointபுள்ளிpuḷḷi
ko33u44wu33u44t4x4^O33 chineseshopping cart购物车kȍűwȕűṭẋḥọ̏
x4UU33ntx5i33qx5i33i44t^O4O44O3q chinesenervous system神经系统ẋụụ̏ntxẏȉqxẏȉi̋tḥọ́ọ̋ọ̀q
ma%n6pu tamilhonorமாண்புmāṇpu
txi%k33a'ts5i nahuatlbarn owlchīcuahtlitxīkẇa'tşi
tx5erf3 russianwormчервьtxẏerfẏ
tx^a%' navajobeavertxḥā'
'b06UU4n' vietnamesebusybận'ɓụụ́n'
mU4U44U3q chineseferociousmụ́ụ̋ụ̀q
'ila%hiyy arabicdivineإلهي'ilāhiyy
tapu9ah5 hebrewappleתפוחtapu̇aḩ
'b0613133 vietnameseto pack'ɓò̖ȍ̖
ma4a44y thainewใหม่máa̋y
dja%3di3 apache (western)pronghornjaadidjà̄dì
kozlI%0yE apache (western)birthplacegozlįįyekozlị̰̄yẹ
hu4rri3yya%4 hausafreedom/libertyhùr̃r̃iyyā̀húrrìyyá̄
Grma georgiandeepღრმაġrma
matt66a%t66 arabicrubberمطاطmatt̬āt̬
bra5n norwegian (bokmal)a wellbrønnbra̖n
ah5a9z hebrewto holdאחזaḩȧz
Ep931k%a georgianepochეპოქაẹp̀o̖kḥa
'avza9m hebrewbuckle (of a belt)אבזם'avzȧm
ndEg06E swahilibirdndegendẹɠẹ
t4x4a44a tibetansoundསྒྲṭẋa̋a
fe33i44 chineseangerfȅi̋
tx^5a3a33y thaito useใช้txẏḥàȁy
iqd^08ayi xhosajaringqayiiqḍ̬ḥayi
tIs5 apache (western)blooddiłtịş
eqk93p93ts nuxalkmouseank'ptseqk̖p̀ts
t4x4^wa33i33 chineseto kneadṭẋḥwȁȉ
b^a%r hindiburdenभारbḥār
kahu9na hawaiianmagician/sorcererkahunakahu̇na
p%a koreanonionpḥa
'b06U4U44y vietnameseflockbầy'ɓụ́ụ̋y
Ent1m1l19gya hebrewentomologyאנטומולוגיהẹnto̖mo̖lȯ̖gya
pei%Ca icelandicto askbeiðapeīça
gGa%s germangrassgrasgġās
ama3 navajomotheramà
arroz spanishricearrozarroz
t1 danishtoeto̖
x5ya4a44a3q chineseto thinkxẏyáa̋àq
iql^08amisEkilE xhosaurgentingxamisekileiqḷ̬ḥamisẹkilẹ
ku%k inuktitutriverᑰᒃkūk
tx05iantx05vEla georgianantჭიანჭველაtx̖iantx̖vẹla
ni%ki'i hawaiianto tie/bindnīkiʻinīki'i
tyA33A44nyi4i44i3qmii33qx5i33q chinesemovie star电影明星tyạ̏ạ̋nyíi̋ìqmiȉqxẏȉq
lo33o33 tibetanmind/awarenessབློlȍȍ
tI4s5hI4s5 apache (western)blackdɪ̀ɬhɪ̀ɬtị́şhị́ş
Gari%b arabicstrangerغريبġarīb
s5I3kai apache (western)whitełigaişị̀kai
h5ala nuxalkfernxalaḩala
mravalmnixvnEl1vani georgiansignificantმრავალმნიშვნელოვანიmravalmnixvnẹlo̖vani
bite9' hebrewto pronounce a wordביטאbitė'
x5i33n chinesehappyxẏȉn
v3eqga%yam tamilonionவெங்காயம்ṿeqgāyam
k93a%3'i3da%4 hausastandardƙā'idā̀k̖à̄'ìdá̄
th5I4n navajoice/frosttḩị́n
byu9tUfUl englishbeautifulbeautifulbyu̇tụfụl
sik englishseekseeksik
v3aikka finnishfor examplevaikkaṿaikka
nda9ma swahilicalfndamandȧma
hi5st norwegian (bokmal)coast (shoreline)kysthi̖st
sUr5Uk hindiroadसड़कsụṛụk
'akka%l3 tamilelder sisterஅக்காள்'akkāḷ
'avado9n hebrewdestruction/devastation/ruin/doomאבדון'avadȯn
tx^5a33a33 tibetanpair/coupletxẏḥȁȁ
sik6inik6 inuktitutsunᓯᕿᓂᖅsiḳiniḳ
garra spanishclawgarragarra
t^ai33x4i33i44tyA33A44nna4a44u3 chinesedesktop pc台式电脑tḥaȉẋȉi̋tyạ̏ạ̋nnáa̋ù
Abno92mUl englishabnormalabnormalạbnȯu̖mụl
h1l danishholehulho̖l
swe33i44h5wU33tx^5yUU33n chinesefloral skirt碎花裙swȅi̋ḩwụ̏txẏḥyụụ̏n
C66ami'a arabicto thirstظمئç̂ami'a
ka%kE3 apache (western)crowgaagékākẹ̀
s44awt arabicvoiceصوتs̬awt
k93d08ala xhosastartqalak̖ḍ̬ala
akkade9re italianto happenaccadéreakkadėre
wa%33a33mo44o tibetanfoxཝ་མོwȁ̄ȁmőo
ntxa%3 apache (western)big/largenchaantxà̄
m10te frenchto climbmontermo̰̖te
j1l1 georgianraspberryჟოლოjo̖lo̖
vE3E33 vietnamesedrawvẽvẹ̀ẹ̏
tan6n6i%r tamilwaterதண்ணீர்taṇṇīr
tx5i33qya33a44n chineseexperience经验txẏȉqyȁa̋n
he5i5st icelandicautumn/fallhausthe̖i̖st
dja3rra4ba%3a4wa%3 hausatest/examjar̃r̃àbâwādjàrrábà̄áwà̄
umkhEq94t08E xhosaiceumkhenkceumkhẹq̀ṭ̬ẹ
y%9e%le norwegian (bokmal)a cooking vesselkjeleyh̬ēle
E0teGya5G frenchinteriorintérieurẹ̰teġya̖ġ
'a4kwa%4ti4 hausaboxàkwā̀tì'ákwá̄tí
k93l08olEla xhosaforgivexolelak̖ḷ̬olẹla
p%i33q chinesegracefulpḥȉq
tulI0 apache (western)raccoontulįtulị̰
t^k%vEn georgianyouთქვენtḥkḥvẹn
y%9i5sU norwegian (bokmal)to kisskysseyh̬i̖sụ
ka%ktuk6 inuktituthungryᑳᒃᑐᖅkāktuḳ
'b06i5U3m vietnamesebuterflybướm'ɓi̖ụ̀m
mo3sI3 navajocatmòsị̀
pr1tti5r icelandicspikebroddurpro̖tti̖r
t4x4^i33i33 tibetanten thousandཁྲིṭẋḥȉȉ
ei%mi5r icelandicsteam/vaporeimureīmi̖r
v3a9llita finnishto prevailvallitaṿȧllita
o%se9elo%ts5 nahuatljaguarocelotlōsėelōtş
yu33u33 tibetanturquoise gemstoneགཡུyȕȕ
CIs englishthisthisçịs
x5ya33a44q chineseoakxẏyȁa̋q
iql^08ag^0l^08asi xhosawaterfallingxagxasiiqḷ̬ḥagh̬ḷ̬ḥasi
v3etA% finnishto pull/dragvetääṿetạ̄
'E9xEh5 hebrewtesticleאשך'ẹ̇xẹḩ
'ovda9n hebrewruin/destructionאובדן'ovdȧn
wa9y2 englishwirewirewȧyu̖
'a%siriyar tamilteacherஆசிரியர்'āsiriyar
t1jU danishfogtågeto̖jụ
y%9EmpU norwegian (bokmal)a giantkjempeyh̬ẹmpụ
x5i4i44i3x4o4o44u3t4x4^ii33 chinesewashbasin洗手池xẏíi̋ìẋóőùṭẋḥiȉ
a3x4o apache (western)thank youáhoàẋo
kGeno frenchslotcréneaukġeno
Uk%ba%r hindinewspaperअख़बारụkḥbār
sE%33E44 tibetanfrostསདsẹ̏̄ẹ̋
tx^5yuA33nx4UU33nkyu33A44nt4x4u33u44 chineseundivided attention全神贯注txẏḥyuạ̏nẋụụ̏nkyȕạ̋nṭẋȕű
sinnitellA finnishto hang onsinnitelläsinnitellạ
dzili georgiansleepძილიdzili
ta33a33 tibetanmelodyརྟtȁȁ
palkka finnishpay/salarypalkkapalkka
so44oo4 tibetanto makeབཟོsőoó
upiGnk6a%k6 inuktitutspring (season)ᐅᐱᕐᓐᖄᖅupiġnḳāḳ
t^yAA33n chinesecavetḥyạạ̏n
agba3ra yorubapoweragbáraagbàra
pai33t4x4^U33U44nx4a33n chinesewhite shirt白衬衫paȉṭẋḥụ̏ụ̋nẋȁn
ri%ttAmAte5n finnishinsufficientriittämätönrīttạmạte̖n
Entsikl1pE9dya hebrewencyclopediaאנציקלופדיהẹntsiklo̖pẹ̇dya
dE0 frenchdeerdaimdẹ̰
savik inuktitutnormal shaped knifeᓴᕕᒃsavik
natIk'a0 apache (western)clothnadikʼąnatịk'a̰
tod4n6an tamilvolunteerதொண்டன்toḍṇan
nE%33E33tx5i%5 tibetaninformationགནས་ཚུལnẹ̏̄ẹ̏txẏī̖
mo44ot4x4a33a44 tibetancarམོ་ཊmőoṭẋȁa̋
sO33a44 thaishirtเสื้อsọ̏a̋
k6amuti%k inuktitutsledᖃᒧᑏᒃḳamutīk
kwa4a44a3q chineseroughkwáa̋àq
te44ewa33a33 tibetanblissབདེ་བte̋ewȁȁ
ya33n chinesecorrectyȁn
s44abiyy arabicboyصبيs̬abiyy
tx^5ii33qk%wa33a44q chinesecircumstances情况txẏḥiȉqkḥwȁa̋q
xk3i5r4d irish (munster)to scampersciurdxkẏi̖rĝd
ka33u33lou33ta33a44x4a33a44 chinesehigh-rise building高楼大厦kȁȕloȕtȁa̋ẋȁa̋
aGnak6 inuktitutwomanᐊᕐᓇᖅaġnaḳ
so0' navajostarso̰'
s4a%v6a%9l5 irish (munster)to savesábháilsĝāvĝā̇lẏ
kore9gto spanishcorrectcorrectokorėgto
haEri georgianairჰაერიhaẹri
I'I%3'a30 navajosunsetị'ị̀̄'à̰
iqt^08aqa xhosaideaingcangaiqṭ̬ḥaqa
isaGuk6 inuktituta wingᐃᓴᕈᖅisaġuḳ
tyA33A44nx5yA33A44nka4a44a3n chinesetelephone pole电线杆tyạ̏ạ̋nxẏyạ̏ạ̋nkáa̋àn
tsru georgianfalseცრუtsru
ig^0t^08isa xhosaartistigcisaigh̬ṭ̬ḥisa
ql08iba xhosadressnxibaqḷ̬iba
tx^5u33a44 thaitimeชั่วtxẏḥȕa̋
k93ak6a%si nuxalkcrowk'aqaasik̖aḳāsi
u%mayuk6 inuktitutanimalᐆᒪᔪᖅūmayuḳ
plussa icelandicblouseblússaplussa
stx4i95x4tx4atx5 polishto clean upsczyszczaćstẋï̖ẋtẋatxẏ
su44u44a3y thaibeautifulสวยsűűày
ci9iCiqk icelandictranslationþýðingcïiçiqk
t4o%kri% hindibasketटोकरीṭōkrī
i3iqd08hhuumbi zuluheapíngqumbiìiqḍ̬hhuumbi
nastE9mpstf1 polishprecedencenastępstwonastẹ̇mpstfo̖
kaa3t0 vietnamesecutcắtkaàt̰
14r14 yorubawordọ̀rọ̀ó̖ró̖
akx4unA%r norwegian (bokmal)a shareholderaksjonærakẋunạ̄r
znalEx5tx5 polishto findznaleźćznalẹxẏtxẏ
g^0d^08ih5a xhosadoctorgqirhagh̬ḍ̬ḥiḩa
Up%sUr hindiofficerअफसरụpḥsụr
s44aqr arabicfalconصقرs̬aqr
a5Ge5 frenchhappyheureuxa̖ġe̖
mna9ra swahilitowermnaramnȧra
nap93iri georgianshoreნაპირიnap̀iri
tsv5Ito9k russianflowerцвето́кtsvẏịtȯk
Gi95kUn germanback (body)rückenġï̖kụn
sE90f1ni frenchsymphonysymphoniesẹ̰̇fo̖ni
na44a tibetanagena̋a
ya9'aG hebrewforestיַעַרyȧ'aġ
isig^0d^08ib1 xhosadecisionisigqiboisigh̬ḍ̬ḥibo̖
kAt englishcatcatkạt
ts%E3 navajorock/stonetsḥẹ̀
prEnna icelandicto burnbrennaprẹnna
sO4a44 thaimatเสื่อsọ́a̋
ka4a44u3x5ya33u44p%yA33A44n chinesefunny movie搞笑片káa̋ùxẏyȁűpḥyạ̏ạ̋n
ik93l08Exa xhosatimeixeshaik̖ḷ̬ẹxa
ta44awa33a33 tibetanmoonཟླ་བta̋awȁȁ
ts93Elits93adi georgianyearწელიწადიts̀ẹlits̀adi
pun6iyam tamilvirtueபுண்ணியம்puṇiyam
bla0 frenchwhiteblancbla̰
makuahine hawaiianmothermakuahinemakuahine
cveiiyItl icelandicmopþvegillcveiiyịtl
p99op99o koreankiss뽀뽀p̌op̌o
fyatl icelandicmountainfjallfyatl
sa5G frenchsistersœursa̖ġ
n13qba4 yorubanumbernọmbanò̖qbá
k%a33a33qpa33a33 tibetanhouseཁང་པkḥȁȁqpȁȁ
xdEba georgianto happenხდებაxdẹba
marro9ne italianbrownmarronemarrȯne
ya%' apache (western)skyyaaʼyā'
Gox hebrewheadרֹאשׁġox
ja5n frenchyoungjeuneja̖n
tx^5i33i33 tibetanoutside/exteriorཕྱིtxẏḥȉȉ
ko4tx05I4t^a4s5 apache (western)ceremonygochʼitałkótx̖ị́tḥáş
Gus44n arabicbranch (of a tree)غصنġus̬n
klay thaifarไกลklay
bO2c englishbirthbirthbọu̖c
pi5rCi5r icelandicbirthburðurpi̖rçi̖r
iGnik6 inuktitutsonᐃᕐᓂᖅiġniḳ
p%Uli% hindipodफलीpḥụlī
tx5a33a33k9la3a3m tibetanrailroadལྕགས་ལམtxẏȁȁk̰lààm
tsuu33tx^5you33yuA33n chinesesoccer player足球员tsuȕtxẏḥyoȕyuạ̏n
t05ub amharicbrick/tileጡብt̖ub
a5l danishbeerøla̖l
pa33a44nkO33qt4x4wo33 chinesedesk办公桌pȁa̋nkọ̏qṭẋwȍ
tx^5yaa33q chinesewalltxẏḥyaȁq
nI4s5tx^I%4s navajowolverinenị́ştxḥị́̄s
bayma%3a33y thaileafใบไม้baymà̄ȁy
nanuk6 inuktitutpolar bearᓇᓄᖅnanuḳ
na44aa4 tibetanforestནགསna̋aá
x5ya4a44u3 chinesedawnxẏyáa̋ù
t61r4U irish (munster)fruittoradhtĝo̖rĝụ
pUn3Ima9t5 russianto comprehendпониматьpụnẏịmȧtẏ
gargari georgianapricotგარგარიgargari
h5tx5Etx5 polishto wantchciećḩtxẏẹtxẏ
'ida2 tamillipஇதழ்'idau̖
ak93aju georgiancashewაკაჟუak̖aju
fa4a44wqm vietnameseroomphòngfáa̋wqm
t05Utt05a amharicto drinkጠጣt̖ụtt̖a
t66ayr arabicbirdsطيرt̬ayr
brt05k93Eli georgianflatბრტყელიbrt̖k̖ẹli
p%E%33E33kE%33E44 tibetancolloquial languageཕལ་སྐདpḥẹ̏̄ẹ̏kẹ̏̄ẹ̋
kUnsE9ptxuwUlayz englishconceptualizeconceptualizekụnsẹ̇ptxuwụlayz
tx'ah navajoheadweartx'ah
su%l scottish gaeliceyesùilsūl
t^apa%0jIte apache (western)kingfishertaba̜a̜zhidetḥapā̰jịte
ni3pyI4qn3a4 burmesetechnologyနည်းပညာnìpyị́qnẏá
to%n6d4u tamilto digதோண்டுtōṇḍu
It^'ox apache (western)nestitʼohịtḥ'ox
'avnEt hebrewsashאבנט'avnẹt
iqd^08Exo xhosarentingqeshoiqḍ̬ḥẹxo
gIft englishgiftgiftgịft
zi35i335 vietnamesekeepgiữzì̖ȉ̖
tx5Uw vietnamesebuffalotrâutxẏụw
fkruttsE polishsoonwkrótcefkruttsẹ
1Gga9zma hebreworgasmאורגזמהo̖ġgȧzma
na3a33m thaiwaterน้ำnàȁm
in3tx5i tamilgingerஇஞ்சிinẏtxẏi
ra%dj hindiruleराजrādj
ca%k icelandicroofþakcāk
tx5yee33kwo4o44o3 chineseresult结果txẏyeȅkwóőò
tx5uU4t0' vietnamesemousechuộttxẏuụ́t̰'
f10 frenchfundfondfo̰̖
ya3 navajoskyyà
p93Ep93Ela georgianbutterflyპეპელაp̀ẹp̀ẹla
r3Ib5e95nUk russianchildребёнокrẏịbẏė̖nụk
ka33u33x5ya33u44lyu33u44 chinesehigh efficiency高效率kȁȕxẏyȁűlyȕű
h5a33u33 chinesesoundḩȁȕ
h5ah5vi georgianonionხახვიḩaḩvi
t66abba%h5 arabicchefطباخt̬abbāḩ
E0p1sibl frenchimpossibleimpossibleẹ̰po̖sibl
ba9wliq hebrewbowling (the game)באולינגbȧwliq
'a4lk93a3la4mi%3 hausapenàlƙalàmī'álk̖àlámì̄
kal3l3am tamilstealthகள்ளம்kaḷḷam
kahaone hawaiianbeach covered with sandkahaonekahaone
nuu3y vietnamesemountainnúinuùy
tx^5a%33a44q thaitechnicianช่างtxẏḥȁ̄a̋q
kr4aun4 irish (munster)treecrannkrĝaunĝ
bat0ta japanesegrasshopperばったbat̰ta
kri5lyo russianwingкрыло́kri̖lyo
se'aGa9 hebrewhairשַׂעֲרָהse'aġȧ
10kl frenchuncleoncleo̰̖kl
aGah5n1f19bya hebrewarachnophobiaארכנופוביהaġaḩno̖fȯ̖bya
faGin frenchflourfarinefaġin
iq94t08ukukt^a xhosainformationinkcukuchaiq̀ṭ̬ukuktḥa
t^i5i445 vietnamesetrythửtḥi̖i̖̋
E4bi3 yorubagiving childbirthẹ̀bíẹ́bì
t^13133qfa3a33 thaiskyท้องฟ้าtḥò̖ȍ̖qfàȁ
t4x4u44ukE%33E44k3a44aa4 tibetanto thunderའབྲུག་སྐད་རྒྱགṭẋűukẹ̏̄ẹ̋kẏa̋aá
naq5i%m arabicblissنعيمnaq̇īm
j4E9n3xyInU russianwomanже́нщинаȷ̈ẹ̇nẏxyịnụ
tUya3Cu4dj5i3 burmesejudge (person)တရားသူကြီးtụyàçúdjẏì
h5a9ya hebrewanimalחַיָּהḩȧya
pan6d4abada%rttam tamilgoodsபண்டபதார்த்தம்paṇḍabadārttam
mi5rtx05a amharicchoice/optionምርጫmi̖rtx̖a
i3i3is5aas5a zulubranch (of a tree)ī́hlahlaììişaaşa
kO33qtswo33o44pya4a44u3 chineseworksheet工作表kọ̏qtswȍőpyáa̋ù
tE%t^E%l navajomoosetẹ̄tḥẹ̄l
pwo33lii33tx^5yau33 chineseglass bridge玻璃桥pwȍliȉtxẏḥyaȕ
pets5asos5ko%9ats5 nahuatlcentipedepetlazolcōātlpetşasoşkō̇atş
tx^a%ti% hindichestछातीtxḥātī
k693ba georgianjawყბაḳ̖ba
h5axpItI3 apache (western)quailhashbidíḩaxpịtị̀
klAud englishcloudcloudklạud
Ino3t05a%3h navajodeceptionịnòt̖à̄h
ts593I3zI3 navajogoattş̀ị̀zị̀
hak93e3I3 navajoone's kinhak̖èị̀
tx5yA33A44n chinesemountain streamtxẏyạ̏ạ̋n
lO44O44a3q thaiyellowเหลืองlọ̋ọ̋àq
tx5U4U44w vietnamesepartychầutxẏụ́ụ̋w
k%op99ul3s99o koreanrhino코뿔소kḥop̌uḷs̭o
alu%t inuktitutspoonᐊᓘᑦalūt
fa%a4t0' vietnamesepunishphạtfāát̰'
tx5yA33A44nx4U33ntx5ya33ulyA33A44n chinesefitness coach健身教练txẏyạ̏ạ̋nẋụ̏ntxẏyȁulyạ̏ạ̋n
mat4pa%n6d4am tamilearthen vesselமட்பாண்டம்maṭpāṇḍam
djUhha%dj hindishipजहाजdjụhhādj
i3i3i4d^08a3a3awe zuluheroîqháweììíḍ̬ḥààawe
zE3E33q5 vietnameselumpydẽzẹ̀ẹ̏q̇
'b06iit0 vietnamesebit (computing)bit'ɓiit̰
a5i5 norwegian (bokmal)an islandøya̖i̖
k%oal3l3a koreankoala코알라kḥoaḷḷa
tse%3h navajoelktsè̄h
'b06a%3a33wq5 vietnamesestormbão'ɓà̄ȁwq̇
azhara9 hebrewwarningאזהרהazharȧ
xvili georgianchildშვილიxvili
s5o%3' navajofishşò̄'
'b06aa44y vietnamesesevenbảy'ɓaa̋y
b10b10 frenchsweet/candybonbonbo̰̖bo̰̖
cyou%C icelandica nationþjóðcyoūç
i3i3it08aala3a zulusideī́caláììiṭ̬aalàa
kreIv englishcravecravekreịv
l^0avar welshvocalllafarl̥avar
q5us44fu%r arabicsparrow (bird)عصفورq̇us̬fūr
px4i5ya9tx5El polishclose friendprzyjacielpẋi̖yȧtxẏẹl
hay englishhihihay
iUs4k irish (munster)fishiasciụsĝk
sI4k apache (western)scarsigsị́k
p%eqgywin koreanpenguin펭귄pḥeqgywin
fa33qx4i33i44 chinesepath/plan方式fȁqẋȉi̋
zGva georgianseaზღვაzġva
mhe9qga swahiliancestormhengamhėqga
ka9llido italianshrewdcallidokȧllido
yItIts'I0h5 apache (western)hearyidits’įhyịtịts'ị̰ḩ
iqt^08aphEphE xhosaprofessionalingcaphepheiqṭ̬ḥaphẹphẹ
appanna9re italianto obscureappannàreappannȧre
wa4lk93i3ya%3 hausalightningwàlƙiyāwálk̖ìyà̄
wa33i44ma33i44yuA33n chinesedelivery man外卖员wȁi̋mȁi̋yuạ̏n
tx5ye4e44e3 chinesemothertxẏyée̋è
m3I9nA9t5 russianto swapменятьmẏïnạ̇tẏ
niGiyuk6 inuktitutto eatᓂᕆᔪᖅniġiyuḳ
UtIt^i% hindiguestअतिथिụtịtḥī
fspan3alE polishgreatwspanialefspanẏalẹ
ntEE3n apache (western)manndeeńntẹẹ̀n
qoo vietnamesecornngôqoo
raGi%f arabicloafرغيفraġīf
tx5i33qx4UU33nto4o44u3so4o44u3 chineserefreshed精神抖擞txẏȉqẋụụ̏ntóőùsóőù
tsn1bili georgiandistinguishedცნობილიtsno̖bili
iql08agu xhosawarthoginxaguiqḷ̬agu
taym englishtimetimetaym
yIya%0 apache (western)eatyiyąąyịyā̰
ts93k693ar1 georgiansourceწყაროts̀ḳ̖aro̖
ko9yo%ts5 nahuatlcoyotecoyōtlkȯyōtş
gt08ina xhosakeep/savegcinagṭ̬ina
iql08izElEl1 xhosapressureinxizeleloiqḷ̬izẹlẹlo̖
di% thaigoodดีdī
q5as44an arabicstickعصاq̇as̬an
k3haun scottish gaelicheadceannkẏhaun
did englishdeeddeeddid
papiy10 frenchbutterflypapillonpapiyo̰̖
Ga%ba arabicforestغابةġāba
x4a%n6ma%sIk hindisix monthlyषाण्मासिकẋāṇmāsịk
tx5a33a44 tibetanironལྕགསtxẏȁa̋
ha4wa3ini4ya%3 hausachameleonhàwainìyāháwàiníyà̄
ci%Ca icelandicthawþíðacīça
tve%5l icelandicstay (noun)dvöltvē̖l
ts93ut^i georgianminuteწუთიts̀utḥi
g1ra georgianhillგორაgo̖ra
ma33a33qt4x4e%335e445 tibetancommon folkདམངས་ཁྲོདmȁȁqṭẋȅ̖̄e̖̋
Ga apache (western)foxghaġa
j4e44e tibetansingleརེȷ̈e̋e
iqt^08iqa xhosathoughtingcingaiqṭ̬ḥiqa
da%w thaistarดาวdāw
atm1sfEGa hebrewatmosphereאטמוספירהatmo̖sfẹġa
perro spanishdogperroperro
k6afas44 arabiccageقفصḳafas̬
tEkk norwegian (bokmal)deck (nautical)dekktẹkk
mu4u44u3yi33qx4i33i44 chineseinfant room母婴室múűùyȉqẋȉi̋
passa9re italianto passpassàrepassȧre
ettxE9sso italianexcesseccessoettxẹ̇sso
Ga0k10tGe frenchto meetrencontrerġa̰ko̰̖tġe
tsI0na'Es5I3 apache (western)boattsinaʼeełítsị̰na'ẹşị̀
ftx51u0wx4 polishstill (motionless)wciążftxẏo̖ṵwẋ
kiq englishkingkingkiq
q5inab arabicgrapeعنبq̇inab
ts593ox apache (western)plantstłʼohtş̀ox
naa4q' vietnameseheavynặngnaáq'
korreo spanishmailcorreokorreo
rot4t4i tamilbreadரொட்டிroṭṭi
tx^I4tI3 navajocartxḥị́tị̀
x5ii33q chineseshapexẏiȉq
k93t08Ela xhosapleasecelak̖ṭ̬ẹla
iql^081wa xhosabagingxowaiqḷ̬ḥo̖wa
1na5G frenchhonorhonneuro̖na̖ġ
ho%h5 germanhighhochhōḩ
ra3a33k9 thailoveรักràȁk̰
fyACi5r icelandicfeatherfjöðurfyạçi̖r
tx5yo33u44 chineseoldtxẏyȍű
hUn' danishhandhåndhụn'
y%9e%5lU norwegian (bokmal)to coolkjøleyh̬ē̖lụ
sh5vadash5va georgianmiscellaneaსხვადასხვაsḩvadasḩva
menv3el3l3i tamilcobaltமென்வெள்ளிmenṿeḷḷi
k%a%3a33 thaisellค้าkḥà̄ȁ
tx^5e33e33ma33a33le33e44p9 tibetanbutterflyཕྱེ་མ་ལེབtxẏḥȅȅmȁȁlȅe̋p̃
we%9yats5 nahuatlsea/oceanhuēyātlwē̇yatş
rUssma9tr3IvUt5 russianto considerрассматриватьrụssmȧtrẏịvụtẏ
hi5gg amharica lawህግhi̖gg
yOk9kOryi japaneseslowlyゆっくりyọk̰kọryi
k%r3iU scottish gaelicheartcridhekḥrẏiụ
k6ausik6tuk6 inuktitutwetᖃᐅᓯᖅᑐᖅḳausiḳtuḳ
para9ddjo italianneighborhoodparaggiparȧddjo
tiGiganiak6 inuktitutarctic foxᑎᕆᒐᓂᐊᖅtiġiganiaḳ
a5vG frenchworkœuvrea̖vġ
Ol6Otx4x4a9t5 russianto improveулучша́тьọlĝọtẋẋȧtẏ
IyIkE3 apache (western)seediyigéʼịyịkẹ̀
to44oqt4x4e tibetandemon/ghostགདོན་འདྲེtőoqṭẋe
xkiq5a9 hebrewsunsetשקיעהxkiq̇ȧ
ile3elE4 yorubabungalowiléelẹ̀ilèelẹ́
ku33u33 tibetanbody/statueསྐུkȕȕ
kolla9na italiannecklacecollanakollȧna
j5dj5bw1 polishblade (botany)źdźbłojẏdjẏbwo̖
obi40ri0 yorubafemaleobìnrinobḭ́rḭ
kUy vietnamesetreecâykụy
ho'ohana hawaiianto usehoʻohanaho'ohana
sI4s navajobeltsị́s
k%a33a44w thaito enterเข้าkḥȁa̋w
mtsirE georgiansmall/insignificantმცირეmtsirẹ
s44awifa arabicto produce woolصوفs̬awifa
umbiiz6i zulucelebrationuḿbhidliumbiiẓi
s5e3'e3tsoh navajoratşè'ètsoh
ma0to frenchcoatmanteauma̰to
k93a4ho%3 hausahornƙàhōk̖áhò̄
kol3v3anaI tamilborrowingகொள்வனைkoḷṿanaị
Ed^0sU danishetchætseẹdh̬sụ
fissa9to italianfixed (position)fissatofissȧto
t4x4a33u44 chineseomenṭẋȁű
bUttxa% hindibabyबच्चाbụttxā
ci95r%9ka icelandicto dryþurrkacï̖r̊ka
tx^5u33u33 tibetanwater/riverཆུtxẏḥȕȕ
'b06UU4k9' vietnamesestair stepbậc'ɓụụ́k̰'
auyuittuk6 inuktitutpermafrostᐊᐅᔪᐃᑦᑐᖅauyuittuḳ
ts%5a3t apache (western)oiltłádtşḥàt
amaGuk6 inuktitutwolfᐊᒪᕈᖅamaġuḳ
qt^08ayisEla xhosatrapngcayiselaqṭ̬ḥayisẹla
gra5nnt norwegian (bokmal)greengrøntgra̖nnt
sapE0 frenchfir treesapinsapẹ̰
x4o4o44u3mUU33nyuA33n chinesegoalkeeper守门员ẋóőùmụụ̏nyuạ̏n
ba4nda%3 hausameat dried over firebàndābándà̄
xjE0 frenchdogchienxjẹ̰
l^0i5uh5 welshsnowdrift/snow dustlluwchl̥i̖uḩ
v3E%xa%k% hindiindian monthवैशाखṿẹ̄xākḥ
pEttI icelandiccamp bedbeddipẹttị
t^u33u33k9pU33U33 tibetansoupཐུག་པtḥȕȕk̰pụ̏ụ̏
k93l08akEka xhosabusyxakekak̖ḷ̬akẹka
1GdG frenchorder (arrangement)ordreo̖ġdġ
iql^08olo xhosanoiseingxoloiqḷ̬ḥolo
nE4za' burmeseboundaryနယ်စပ်nẹ́za'
'etsba9q5 hebrew(anatomy) fingerאצבע'etsbȧq̇
na33a33 tibetannoseསྣnȁȁ
1l13ru0 yorubagodọlọ́runo̖lò̖rṵ
l5e%n3U irish (munster)shirtléinelẏēnẏụ
mu%ttua finnishto changemuuttuamūttua
'aveda9 hebrewa lossאבדה'avedȧ
p%o44o44o3nla3a33ma%3a33y thaifruitผลไม้pḥőőònlàȁmà̄ȁy
'ah5yani9t hebrewnieceאחיינית'aḩyanït
Oha9j4i5vUt5 russianto careухаживатьọhȧȷ̈i̖vụtẏ
ra4a44a3q chinesesoilráa̋àq
guk93d08ula xhosaturnguqulaguk̖ḍ̬ula
aGo9n hebrewcupboard/closet/cabinetארוןaġȯn
p4a%p3e%9r4 irish (munster)paperpáipéarpĝāpẏē̇rĝ
k99amagywi koreancrow까마귀k̭amagywi
k3ip9pO japanesetrain ticketきっぷkẏip̃pọ
'UywE' burmeseleafအရွက်'ụywẹ'
d6a9d5i% irish (munster)daddy (childish)daidídĝȧdẏī
k%O9l5U scottish gaelicforestcoillekḥọ̇lẏụ
tx5yA4A44A3n chinesechildtxẏyạ́ạ̋ạ̀n
bo2d englishboardboardbou̖d
k93t08iqa xhosathinkcingak̖ṭ̬iqa
a%dj hinditodayआजādj
k93t081k93t08a xhosacleancocak̖ṭ̬o̖k̖ṭ̬a
txI4x navajomedicine pouchtxị́x
j4i44i tibetanmountainརིȷ̈i̋i
t^ye33 chinesepeacefultḥyȅ
huC icelandicskinhúðhuç
k93at05a georgiancatკატაk̖at̖a
t4x4i330i330 tibetancloudསྤྲིནṭẋḭ̏ḭ̏
pt5i9tsU russianbirdпти́цаptẏïtsụ
'urugo%l3 tamilhappeningஉறுகோள்'urugōḷ
le5fUl germanspoonlöffelle̖fụl
xEql08a xhosamoveshenxaxẹqḷ̬a
skoppya9re italianto burstscoppiàreskoppyȧre
j4uwtx5 polishyellowżółćȷ̈uwtxẏ
ba5x4tU norwegian (bokmal)a brushbørsteba̖ẋtụ
dj^Un6d4a% hindiflag (banner)झंडाdjḥụṇḍā
g^0d^08ibEla xhosalastgqibelagh̬ḍ̬ḥibẹla
y%9a5n norwegian (bokmal)kind/specieskjønnyh̬a̖n
'a%a3w vietnameset-shirtáo'āàw
k%U33q chineseholekḥụ̏q
l^0i%v welshsaw (tool)llifl̥īv
fahhas44a arabiccheck upفحصfahhas̬a
mEtsniErEba georgianscienceმეცნიერებაmẹtsniẹrẹba
E9ltste%5C icelandicvolcanoeldstöðẹ̇ltstē̖ç
bOk englishbookbookbọk
taktuk inuktitutfogᑕᒃᑐᒃtaktuk
ndIk93a0' navajocottonndịk̖a̰'
al'ard66 arabicearthالأرضal'ard̬
tx5aO' burmesestoneကျောက်txẏaọ'
y%9E9nnU norwegian (bokmal)to knowkjenneyh̬ẹ̇nnụ
ts5'I%x apache (western)snaketłʼiishtş'ị̄x
xli5sUl germankeIschlüsselxli̖sụl
EkspeGya0s frenchexperienceexpérienceẹkspeġya̰s
tah5a apache (western)hurrydahataḩa
r%9e5i5ql icelandicfragmented icehrönglr̊e̖i̖ql
kru9ppa icelandicgroupgrúbbakru̇ppa
bmuli georgianlink (internet)ბმულიbmuli
bUse%95k norwegian (bokmal)a visitbesøkbụsē̖̇k
addje9ttare italianto jutaggettareaddjėttare
k%wa33q chinesebasketkḥwȁq
txa%93nts5i nahuatlhomechāntlitxà̄̇ntşi
mU33U44q chinesedreammụ̏ụ̋q
i3i4hho3olo zuluhallîhhóloìíhhòolo
a4rE4m10 yorubafirst born childàrẹ̀mọárẹ́mo̰̖
h5OO33q chineserainbowḩọọ̏q
a%sivak6 inuktitutspiderᐋᓯᕙᖅāsivaḳ
lyau33 chinesegoodlyaȕ
etE0dG frenchto turn offéteindreetẹ̰dġ
uk6ausik6 inuktitutwordᐅᖃᐅᓯᖅuḳausiḳ
hi5nti5r icelandicdoghundurhi̖nti̖r
alE4 yorubalandalẹ̀alẹ́
eva9 hebrewhostility/enmity/hatred.איבהevȧ
v5Ir3O9fkU russianrope (chord)верёвкаvẏịrẏọ̇fkụ
pUrIb^a%x4a% hindidefinitionपरिभाषाpụrịbḥāẋā
ta0 navajospring (season)ta̰
abo3a4ru40yi3 yorubasunflowerabóòrùnyíabòárṵ́yì
'amad hebrewto evaluate/to estimateאמד'amad
fE3 yorubato desirefẹ́fẹ̀
na%l'E%s5I3 apache (western)duck animalnaalʼeełínāl'ẹ̄şị̀
addio italiangoodbyeaddioaddio
k%u%Ga3 apache (western)teepeekuughákḥūġà
rian thaistudyเรียนrian
h5ardji georgianexpenseხარჯიḩardji
tIGC icelandicvirtuedyggðtịġç
E'Ilza% apache (western)pictureeʼilzaaẹ'ịlzā
'ibu9d hebrewlossאיבוד'ibu̇d
h114p' vietnamesemeetinghọpho̖ó̖p'
iqt^081qt^081ni xhosamosquitoingcongconiiqṭ̬ḥo̖qṭ̬ḥo̖ni
t05at amharicfingerጣትt̖at
kUU33n chinesefunnykụụ̏n
'b06aa3yq vietnamesevaguely defined termbánh'ɓaàyq
OvUj4a9t5 russianto respectуважатьọvụȷ̈ȧtẏ
gommo9zo italiangummygommosogommȯzo
pa4a44u3 chinesejewelpáa̋ù
k93d08inis1 xhosatruthqinisok̖ḍ̬iniso̖
de5 frenchtwode̖
xadjara arabictreeشجرةxadjara
l^01gEl^0 welshpocketllogelll̥o̖gẹl̥
iql08ina xhosamintinxinaiqḷ̬ina
'd06aaa4' vietnamesea bulletđạn'ɗaaá'
f3e%r4 irish (munster)grassféarfẏērĝ
attxeffa9re italianto biteacceffareattxeffȧre
a5m danishtenderøma̖m
elo9a hebrewA god.אלוהelȯa
t4x4^UU33qt4x4a4a44a3q chinesemature成长ṭẋḥụụ̏qṭẋáa̋àq
la44am tibetanpathལམla̋am
f3ar4 irish (munster)man (male)fearfẏarĝ
fa33t4x4a4a44a3n chinesedevelop发展fȁṭẋáa̋àn
tE'ka0be4da0 burmesestudy of logicတက္ကဗေဒtẹ'ka̰béda̰
a0vwaye frenchto sendenvoyera̰vwaye
r%9e5i5i5n icelandiclavahraunr̊e̖i̖i̖n
y%9A%l3Ihe%t norwegian (bokmal)lovekjærlighetyh̬ạ̄ḷịhēt
cE9hkyiqk icelandicknowledgeþekkingcẹ̇hkyiqk
tsE4n%9txo3' apache (western)bouldertsénchóʼtsẹ́n̊txò'
maCi5r icelandichumanmaðurmaçi̖r
gbE4du yorubalarge drumgbẹ̀dugbẹ́du
putta%n6d4u tamilnew yearபுத்தாண்டுputtāṇḍu
ukukl^08uluza xhosaepilepticukuxhuluzaukukḷ̬ḥuluza
ki3bi3ya%4 hausaarrowkibiyā̀kìbìyá̄
t00a9al3gi koreanstrawberry딸기ṱȧaḷgi
q94d08oq94d08oza xhosaknocknkqonkqozaq̀ḍ̬oq̀ḍ̬oza
mi44i tibetanhuman beingམིmi̋i
si33tx5ya33t4x4^O33 chineseprivate car私家车sȉtxẏyȁṭẋḥọ̏
trOm welshheavytrwmtrọm
sh5x4anyatx5 polishto botchschrzaniaćsḩẋanyatxẏ
tx5i33i44n chinesewatertxẏȉi̋n
k6itt66a arabiccatقطةḳitt̬a
'is44baq5 arabicfingerإصبع'is̬baq̇
i3i3i4l08u3u3u4g06u zulucrowdîxûkuììíḷ̬ùùúɠu
mE0' apache (western)babyméʼmẹ̰'
q5alima arabicto knowعلمq̇alima
'ot hebrewsignomenאות'ot
'e%445e5e45 tibetanlightའོད'e̖̋̄e̖é̖
mi3 burmesefireမီးmì
ph1t^1li georgianleafფოთოლიpho̖tḥo̖li
kn4a%v6 irish (munster)bonecnámhknĝāvĝ
tx05i5s amharicsmokeጭስtx̖i̖s
UhrUn3A9t5 russianto guardохраня́тьụhrụnẏạ̇tẏ
tE'toldjE%3t apache (western)campfiredeʼdoljéédtẹ'toldjẹ̀̄t
j4i44ili33i33 tibetantrainརི་ལིȷ̈i̋ilȉȉ
'eh5a9d hebrew(Judaism) the Oneness of Godאחד'eḩȧd
tsik693vi georgiansquirrelციყვიtsiḳ̖vi
gt^h51vt^ georgianplease (formal)გთხოვთgtḥḩo̖vtḥ
tx5yA33A44nx4U33nfaa33q chinesegym健身房txẏyạ̏ạ̋nẋụ̏nfaȁq
na4'tx^a4kI4 apache (western)grasshoppernaʼchaginá'txḥákị́
pUyer'ca' burmeseaudienceပရိသတ်pụyer'ca'
E%9nlIx germansimilarähnlichẹ̄̇nlịx
'I4Ga%4 apache (western)furighaa'ị́ġá̄
sl1 danishbeatslåslo̖
'ix hebrewman/adult male human being.איש'ix
2e9IvOn englishravenravenu̖ėịvọn
bi5tx5