github 52+tontonton

Words for

Showing all 2000 words from our word list matching pattern here. Select a specific language if you would like to focus on one, or try to pronounce words from a variety of languages.

putta%n6d4u tamilnew yearபுத்தாண்டுputtāṇḍu
sI3qza3 burmeseto thinkစဉ်းစားsị̀qzà
s44awifa arabicto produce woolصوفs̬awifa
in3tx5i tamilgingerஇஞ்சிinẏtxẏi
a3tx^I%30h navajonoseàtxḥị̰̀̄h
ukukl^08uluza xhosaepilepticukuxhuluzaukukḷ̬ḥuluza
vi5di5ha9t5 russianto exhaleвыдыхатьvi̖di̖hȧtẏ
yE3'i%4ts%oh5 navajogiantyẹ̀'í̄tsḥoḩ
ftx51u0wx4 polishstill (motionless)wciążftxẏo̖ṵwẋ
tx5yO4O44O3q chinesefiretxẏyọ́ọ̋ọ̀q
gandzi georgiantreasureგანძიgandzi
k%vEk693ana georgiancountryქვეყანაkḥvẹḳ̖ana
k99ot0 koreanflowerk̭ot̰
p%o44o44o3nla3a33ma%3a33y thaifruitผลไม้pḥőőònlàȁmà̄ȁy
ei%mi5r icelandicsteam/vaporeimureīmi̖r
tIrUC icelandicboldnessdirfðtịrụç
i3i3inz6u zuluhouseíndluììinẓu
as5mus5 nuxalkbeadsalhmulhaşmuş
t05ena amharichealthጤናt̖ena
'aveda9 hebrewa lossאבדה'avedȧ
yi4i44i3nx5ii33qya4a44a3ntx5i33i44q chinesecontact lenses隐形眼镜yíi̋ìnxẏiȉqyáa̋àntxẏȉi̋q
E4bi3 yorubagiving childbirthẹ̀bíẹ́bì
ian scottish gaelicbirdeunian
toh5at^'e%ta apache (western)nothingdohatʼeedatoḩatḥ'ēta
k93t08ula xhosasingculak̖ṭ̬ula
rUssma9tr3IvUt5 russianto considerрассматриватьrụssmȧtrẏịvụtẏ
zdy1n3tx5 polishto removezdjąćzdyo̖nẏtxẏ
isiphiig06a zulucape (garment)isíphikaisiphiiɠa
p%eqgywin koreanpenguin펭귄pḥeqgywin
arroz spanishricearrozarroz
tx0514x navajobugtx̖ó̖x
i3i3it^08iib06i3i zululakeī́chibíììiṭ̬ḥiiɓìi
'akkul3 tamilarmpitஅக்குள்'akkuḷ
t4x4o4o44u3kyu33A33ntx5ye33 chineseelbow joint肘关节ṭẋóőùkyȕạ̏ntxẏyȅ
'b06iU44w vietnamesetable of databiểu'ɓiụ̋w
te%l3 tamilscorpionதேள்tēḷ
t05UrU9pp93eza amharictableጠረጴዛt̖ụrụ̇pp̀eza
'E9xEh5 hebrewtesticleאשך'ẹ̇xẹḩ
mat4pa%n6d4am tamilearthen vesselமட்பாண்டம்maṭpāṇḍam
ye4 burmesewaterရေyé
tx5at4t4aI tamilshirtசட்டைtxẏaṭṭaị
x5yA33A44nx5ya33a44q chinesephenomenon现象xẏyạ̏ạ̋nxẏyȁa̋q
we33i44x4U33qt4x4i4i44i3 chinesetoilet paper卫生纸wȅi̋ẋụ̏qṭẋíi̋ì
p97no30o taalarge louseʘnó̰õṗ̂nò̰o
s99al3 koreanrices̭aḷ
ya33nh5wU33x5yo33u44 chinesefireworks show烟花秀yȁnḩwụ̏xẏyȍű
t^omat^o koreantomato토마토tḥomatḥo
addio italiangoodbyeaddioaddio
iql^081wa xhosabagingxowaiqḷ̬ḥo̖wa
bi3xi3ya%4 hausatreebishiyā̀bìxìyá̄
me%t4t4imaI tamilleadershipமேட்டிமைmēṭṭimaị
s5I%30' navajopetşị̰̀̄'
yItIts'I0h5 apache (western)hearyidits’įhyịtịts'ị̰ḩ
p%i44i44i3w thaiskinผิวpḥi̋i̋ìw
Ebi3 yorubafamilyẹbíẹbì
E0teGya5G frenchinteriorintérieurẹ̰teġya̖ġ
k6amuti%k inuktitutsledᖃᒧᑏᒃḳamutīk
nap93iri georgianshoreნაპირიnap̀iri
uk6ausik6 inuktitutwordᐅᖃᐅᓯᖅuḳausiḳ
s5aas5 welshthe otherllallşaaş
na44aa4 tibetanforestནགསna̋aá
kUm3In3t5i9rUvUt5 russianto commentкомментироватьkụmẏịnẏtẏïrụvụtẏ
f10 frenchfundfondfo̰̖
pI9Cste5C icelandicstop (e.g. bus stop)biðstöðpïçste̖ç
bite9' hebrewto pronounce a wordביטאbitė'
lo3o33 vietnameselosslỗlòȍ
tx^5eri koreancherry체리txẏḥeri
a33ntx^5yuA33n chinesesafe/secure安全ȁntxẏḥyuạ̏n
qge swahiliscorpionngeqge
na%4ta%30' navajocornná̄tà̰̄'
n3i33i33q tibetanheart/mind/essenceསྙིངnẏȉȉq
mye4 burmeselandမြေmyé
kol3kaI tamiltakingகொள்கைkoḷkaị
fa33t4x4a4a44a3n chinesedevelop发展fȁṭẋáa̋àn
a4ko3ko4 yorubatimeàkókòákòkó
nE%33E33tx5i%5 tibetaninformationགནས་ཚུལnẹ̏̄ẹ̏txẏī̖
'armo9n hebrewpalaceארמון'armȯn
mii33n chineseheavenmiȉn
tx^5a33a44y thaiyesใช่txẏḥȁa̋y
e5sd^0 danisheastøste̖sdh̬
kr5a%gU norwegian (bokmal)complaintklagekṛāgụ
f4Il irish (munster)bloodfuilfĝịl
tx05as5 navajofrogtx̖aş
k93a4ho%3 hausahornƙàhōk̖áhò̄
tx5yo4o44u3 chineseblack jadetxẏyóőù
cvE9rmauul icelandicdiameterþvermálcvẹ̇rmauul
t4x4i33ta33u44 chinesetell知道ṭẋȉtȁű
ap99a koreanfather아빠ap̌a
bitu9ah5 hebrewinsuranceביטוחbitu̇aḩ
E%9nlIx germansimilarähnlichẹ̄̇nlịx
dj5ix5 polishtodaydziśdjẏixẏ
k%O9l5U scottish gaelicforestcoillekḥọ̇lẏụ
v3etA% finnishto pull/dragvetääṿetạ̄
la5bU danishrunløbela̖bụ
gGa%s germangrassgrasgġās
k93t08Ela xhosapleasecelak̖ṭ̬ẹla
h5mali georgianswordხმალიḩmali
pGi frenchprizeprixpġi
ulluGiak6 inuktitutstarᐅᓪᓗᕆᐊᖅulluġiaḳ
a4lu4b13sa4 yorubaonionàlùbọ́sàálúbò̖sá
'uU3q vietnamesedrinkuống'uụ̀q
'oq thaiactองก์'oq
tx5i33qya33a44n chineseexperience经验txẏȉqyȁa̋n
sepayawits5 nahuatlsnowcepayahuitlsepayawitş
'aGa9G hebrewto execrate/to bitterly curseארר'aġȧġ
y%9A%l3Ihe%t norwegian (bokmal)lovekjærlighetyh̬ạ̄ḷịhēt
t^ye33 chinesepeacefultḥyȅ
mo3sI3 navajocatmòsị̀
tsipo9G hebrewbirdצִפּוֹרtsipȯġ
taym englishtimetimetaym
dj^Un6d4a% hindiflag (banner)झंडाdjḥụṇḍā
s5m nuxalkto standlhmşm
'ot4t4agam tamilcamelஒட்டகம்'oṭṭagam
s5o3k apache (western)fishłógşòk
meIk englishmakemakemeịk
to3kho0'I3 navajopetroleumtòkho̰'ị̀
aCfErC icelandicmethodaðferðaçfẹrç
ye9led hebrewchildיֶלֶדyėled
da%3'i4ra%3 hausacircledā'ìr̃ādà̄'írà̄
k93l08akEka xhosabusyxakekak̖ḷ̬akẹka
tx5113 vietnamesedogchótxẏo̖ò̖
t14l^0a4qye3 burmeserevolutionတော်လှန်ရေtó̖l̥áqyè
hibridi georgianhybridჰიბრიდიhibridi
p97oa hoanfireʘ̰oaṗ̂oa
xk3i5r4d irish (munster)to scampersciurdxkẏi̖rĝd
p%u%k%a44a44a3w thaimountainภูเขาpḥūkḥa̋a̋àw
h5a33u33 chinesesoundḩȁȕ
1b1ba georgianspiderობობაo̖bo̖ba
m1sah5lE1ba georgianpopulationმოსახლეობაmo̖saḩlẹo̖ba
pya3OqlE3 burmeseto changeပြောင်းလဲpyàọqlẹ̀
pr3IdOsma9tr3IvUt5 russianto foreseeпредусматриватьprẏịdọsmȧtrẏịvụtẏ
x5yaa33 chineseboatxẏyaȁ
mo44ot4x4a33a44 tibetancarམོ་ཊmőoṭẋȁa̋
palkka finnishpay/salarypalkkapalkka
sik englishseekseeksik
sa30 navajoold agesà̰
w1Gt germanwordwortwo̖ġt
la5G frenchthemleurla̖ġ
t^e44ee4p9 tibetanbookདེབtḥe̋eép̃
avveni9re italianto occuravvenìreavvenïre
sa33a33 tibetanearthsȁȁ
ts%E%3 apache (western)rocktséétsḥẹ̀̄
a'we9txts5i nahuatldewahhuechtlia'wėtxtşi
r5a%3b06a%3 hausadewrāɓāṛà̄ɓà̄
tx^5a33a33 tibetanpair/coupletxẏḥȁȁ
nah5a9x hebrewsnakeנָחָשׁnaḩȧx
q5as44i%r arabicjuiceعصيرq̇as̬īr
q5unk6u%d arabicclusterعنقودq̇unḳūd
fyatl icelandicmountainfjallfyatl
pE0 frenchbreadpainpẹ̰
kEsty10 frenchquestionquestionkẹstyo̰̖
kh5o40' navajofirekḩó̰'
pya33ut4x4yU4U44U3ntaa33a33a44n chinesestandard answer标准答案pyȁuṭẋyụ́ụ̋ụ̀ntaȁȁa̋n
ma2k englishmarkmarkmau̖k
ta%30' navajocorntà̰̄'
x5yA4A44A3nx4i33i44p%ii33q chinesedisplay显示屏xẏyạ́ạ̋ạ̀nẋȉi̋pḥiȉq
10du30 yorubayearodúno̰̖dṵ̀
kObob amharicstarኮኮብkọbob
sE%33E44 tibetanfrostསདsẹ̏̄ẹ̋
ni35i335 vietnamesefemalenữnì̖ȉ̖
k%a4a44a3n chinesepitkḥáa̋àn
akx4unA%r norwegian (bokmal)a shareholderaksjonærakẋunạ̄r
tIts%5It apache (western)shakyditłidtịtşḥịt
'ah5d66ar arabicgreenأخضر'aḩd̬ar
Utm3Itx5A9t45 russianto markотмечатьụtmẏịtxẏạ̇ṭẏ
at05ami georgianpeachატამიat̖ami
isikl^08Enk93l08E xhosasevenisixhenxeisikḷ̬ḥẹnk̖ḷ̬ẹ
ak93aju georgiancashewაკაჟუak̖aju
pa%0 apache (western)motherbąąpā̰
iq94l08at^aq94l08at^a xhosacomplex/complicatedinkxathankxathaiq̀ḷ̬atḥaq̀ḷ̬atḥa
ya%4a44k9 thaito wantอยากyá̄a̋k̰
kurssi finnishcourse/classkurssikurssi
mut4t4aI tamileggsமுட்டைmuṭṭaị
pa33a44nkO33qt4x4wo33 chinesedesk办公桌pȁa̋nkọ̏qṭẋwȍ
we33i33 chinesepowerwȅȉ
ts93I3'I% navajomosquitots̀ị̀'ị̄
ei%Ci5r icelandicoatheiðureīçi̖r
d06a%3 hausasonɗáːɗà̄
rakkyu9dere italianto hostracchiùdererakkyu̇dere
'b06iit0 vietnamesebit (computing)bit'ɓiit̰
me%33e44k9 thaicloudเมฆmȅ̄e̋k̰
'b06aa3p9 vietnamesea blossombắp'ɓaàp̃
i3i3i4t08i3i3it08i zuluearringîcíciììíṭ̬ììiṭ̬i
kye5e5v icelandicgiftgjöfkye̖e̖v
me9leh5 hebrewkingמֶלֶךmėleḩ
yo%3sn apache (western)godyóósnyò̄sn
Gei5siG frenchto succeed at somethingréussirġei̖siġ
amme9ttere italianto admitamméttereammėttere
loO' burmeseto makeလုပ်loọ'
waa33ntx^5yuA33n chinesecompletely/fully完全waȁntxẏḥyuạ̏n
vE3E33 vietnamesedrawvẽvẹ̀ẹ̏
ukpik inuktitutarctic owlᐅᒃᐱᒃukpik
akko9ntxo italiandressed upacconcioakkȯntxo
b1n thaiballบอลbo̖n
ts%a33a33 tibetansaltཚྭtsḥȁȁ
w^0e5nn icelandicangelica (plant)hvönnwh̬e̖nn
astGofi9zika hebrewastrophysicsאסטרופיזיקהastġofïzika
sah5Elmts93ip%1 georgianstate/kingdomსახელმწიფოsaḩẹlmts̀ipḥo̖
k%a33a44n chinesecliffkḥȁa̋n
fspi95h3IvUt5 russianto flashвспыхиватьfspï̖hẏịvụtẏ
pux4pam tamilflowerபுஷ்பம்puẋpam
'UywE' burmeseleafအရွက်'ụywẹ'
le5fUl germanspoonlöffelle̖fụl
bmuli georgianlink (internet)ბმულიbmuli
i3i3iql^08i zuludirtíngxiììiqḷ̬ḥi
E9ltste%5C icelandicvolcanoeldstöðẹ̇ltstē̖ç
mba9be swahiliherombabembȧbe
mnixvnEl1vani georgianimportantმნიშვნელოვანიmnixvnẹlo̖vani
a5i5 norwegian (bokmal)an islandøya̖i̖
x4O33O44x5ya33a44qx4i33 chinesevideographer摄像师ẋọ̏ọ̋xẏyȁa̋qẋȉ
d06i3go%4 hausaa dropɗigṑɗìgó̄
hu3d06u3ba%4 hausasermonhuɗubā̀hùɗùbá̄
purra finnishto bitepurrapurra
mg19mbea swahilicandidatemgombeamgȯ̖mbea
mat66bax arabickitchenمطبخmat̬bax
trOm welshheavytrwmtrọm
Is5t^I30'ts%I30h5 apache (western)bowiłtį́ʼtsį́hịştḥị̰̀'tsḥị̰̀ḩ
dja%nbu%dj^kUr hindiintentionallyजानबूझकरdjānbūdjḥkụr
passa9re italianto passpassàrepassȧre
sa5G frenchsistersœursa̖ġ
q5aqrab arabicscorpionعقربq̇aqrab
k93t08iqa xhosathinkcingak̖ṭ̬iqa
raGi%f arabicloafرغيفraġīf
ts%5a3t apache (western)oiltłádtşḥàt
t^u44uu4 tibetantoxinདུགtḥűuú
u3u3ul08oolo zulupeaceū́xoloùùuḷ̬oolo
t4x4^wa33i33 chineseto kneadṭẋḥwȁȉ
ko33u44wu33u44t4x4^O33 chineseshopping cart购物车kȍűwȕűṭẋḥọ̏
'd06U4U44w vietnameseheadđầu'ɗụ́ụ̋w
x4O33O44pe33i44mii33qt4x4^U33q chinesedevice name设备名称ẋọ̏ọ̋pȅi̋miȉqṭẋḥụ̏q
i9n3Ult6o%r3 irish (munster)engineerinnealtóirïnẏụltĝōrẏ
dGwa frenchright (what's right)droitdġwa
tsIs5 apache (western)mountaindziłtsịş
deI englishdaydaydeị
nant'a3n apache (western)chief/boss/kingnantʼánnant'àn
'an vietnameseeatăn'an
t00aq koreanearthṱaq
u3ub06u3u3b06i3i zuluevilúbubíùuɓùùɓìi
gdj5Ex5 polishsomewheregdzieśgdjẏẹxẏ
bO2c englishbirthbirthbọu̖c
djE40na40 yorubato be farjẹ̀nnàdjẹ̰́ná̰
wuu33x5yA33A44nwa4a44a3q chinesewi-fi无线网wuȕxẏyạ̏ạ̋nwáa̋àq
x4i5rok3Iy russianwideширо́кийẋi̖rokẏịy
pi%33233 tibetanpaintbrushཔིརpȉ̄ȕ̖
x5i4i44i3x4o4o44u3t4x4^ii33 chinesewashbasin洗手池xẏíi̋ìẋóőùṭẋḥiȉ
s5Et'e%x apache (western)charcoalłetʼeeshşẹt'ēx
pa'aki%ki% hawaiiandifficultpaʻakīkīpa'akīkī
krO%v scottish gaelictreecraobhkrọ̄v
cre5i5qk icelandiccrowdþröngcre̖i̖qk
txokola%ts5 nahuatlchocolatechocolātltxokolātş
uk6suk6 inuktitutoil/blubberᐅᖅᓱᖅuḳsuḳ
p%o33o33lo33o33 tibetanballཔོ་ལོpḥȍȍlȍȍ
kd^08a xhosaonlyqhakḍ̬ḥa
s99ak9 koreanbuds̭ak̰
tx^5a%33a44q thaitechnicianช่างtxẏḥȁ̄a̋q
v3at4t4am tamilcircle/haloவட்டம்ṿaṭṭam
deja5ne frenchto have lunchdéjeunerdeja̖ne
mo3 burmeserainမိုးmò
r%9isgl welshbark (of tree)rhisglr̊isgl
hOnt germandoghundhọnt
a9Goh5 hebrewlongאָרֹךְȧġoḩ
h5tx5Etx5 polishto wantchciećḩtxẏẹtxẏ
px4i5ya9tx5El polishclose friendprzyjacielpẋi̖yȧtxẏẹl
k%a3a33rO3O33ha4a44 thaihomeคฤหkḥàȁrọ̀ọ̏háa̋
k%3i33i33 tibetandogཁྱིkẏḥȉȉ
cE9hkyiqk icelandicknowledgeþekkingcẹ̇hkyiqk
kwa%4d06o%3 hausafrogkwā̀ɗōkwá̄ɗò̄
okko9rrere italianto needoccórrereokkȯrrere
nuk6k6aGit inuktitutto stopᓄᖅᑲᕆᑦnuḳḳaġit
nuu3y vietnamesemountainnúinuùy
ma%44a tibetanbutterམརma̋̄a
t6e%9s4h5n4o% irish (munster)doughnuttaoschnótĝē̇sĝḩnĝō
fEG frenchto dofairefẹġ
y%9ukk norwegian (bokmal)chubbytjukkyh̬ukk
nawos5k%a%tI apache (western)warriornawołkaadinawoşkḥātị
te5k icelandicpooldökkte̖k
ta44awa33a33 tibetanmoonཟླ་བta̋awȁȁ
h5ah5ak693 nuxalkgoosexaxaq'ḩaḩaḳ̖
tx^I%3l navajosnowstormtxḥị̀̄l
jaGdE0 frenchgardenjardinjaġdẹ̰
p%ainEp%Ol3 koreanpineapple파인애플pḥainẹpḥọḷ
si%5 finnishfilamentsyysī̖
l6a%h5 irish (munster)pleasant/sweetláchlĝāḩ
man6d4aI tamilheadமண்டைmaṇḍaị
h114p' vietnamesemeetinghọpho̖ó̖p'
krie9It englishcreatecreatekriėịt
tx^5a4a44nu44a3n thaicorridorฉนวนtxẏḥáa̋nűàn
pyE9qkni5 polishbeautifulpięknypyẹ̇qkni̖
pul3l3i tamildot/pointபுள்ளிpuḷḷi
k93at05a georgiancatკატაk̖at̖a
q5alima arabicto knowعلمq̇alima
y%9e%le norwegian (bokmal)a cooking vesselkjeleyh̬ēle
umqd08uma xhosaoliveumnqumaumqḍ̬uma
maC66alla arabicumbrellaمظلةmaç̂alla
bUse%95k norwegian (bokmal)a visitbesøkbụsē̖̇k
k93a3sa%3 hausasoilƙasāk̖àsà̄
t^a3wo4x apache (western)bubbletáwoshtḥàwóx
Utm3In3A9t5 russianto cancelотменя́тьụtmẏịnẏạ̇tẏ
t^am thaito makeทำtḥam
txo%4s5 navajoballtxó̄ş
ms1p%li1 georgianworldმსოფლიოmso̖pḥlio̖
blO2 englishblurblurblọu̖
oyE%s5 apache (western)to carryoyeełoyẹ̄ş
kan6 tamileyeகண்kaṇ
x4o4o44u3mUU33nyuA33n chinesegoalkeeper守门员ẋóőùmụụ̏nyuạ̏n
l^0I9ni5n welshstring/cordllinynl̥ïni̖n
ts93Elits93adi georgianyearწელიწადიts̀ẹlits̀adi
t4x4^aa33pe33i33tyA33A44n chinesetea coaster茶杯垫ṭẋḥaȁpȅȉtyạ̏ạ̋n
ka5G frenchheartcœurka̖ġ
tx^a%ti% hindichestछातीtxḥātī
pyou%r icelandicbeaverbjórpyoūr
x4U33qri33i44wu4u44u3h5we33i44 chinesebirthday party生日舞会ẋụ̏qrȉi̋wúűùḩwȅi̋
eGi5psy10 frencheruptionéruptioneġi̖psyo̰̖
gam1ak%vEk693nEbs georgianto publishგამოაქვეყნებსgamo̖akḥvẹḳ̖nẹbs
iglu inuktituthouseᐃᒡᓗiglu
t66abba%h5 arabicchefطباخt̬abbāḩ
fo44o44o3n thairainฝนfőőòn
k3it0te japanesestampきってkẏit̰te
t^au33 chinesepotterytḥaȕ
maremma italiana marshy coastal plainmaremmamaremma
ama3 navajomotheramà
t4ikUt4 hinditicketटिकटṭikụṭ
kahu9na hawaiianmagician/sorcererkahunakahu̇na
fe33i33t4x4^aa33q chineseextraordinary非常fȅȉṭẋḥaȁq
y%9e%5lU norwegian (bokmal)to coolkjøleyh̬ē̖lụ
d08k6'o0 hoannose!qˀõḍ̬ḳ'o̰
vj51n3tx5 polishto take/grabwziąćvjẏo̖nẏtxẏ
diko9d englishdecodedecodedikȯd
sI4k apache (western)scarsigsị́k
fE3 yorubato desirefẹ́fẹ̀
1ku40ri0 yorubamaleọkùnrino̖kṵ́rḭ
taktuk inuktitutfogᑕᒃᑐᒃtaktuk
ECya icelandicsludgeeðjaẹçya
k6ak6kak6 inuktitutmountainᖃᖅᑲᖅḳaḳkaḳ
djUma%na% hindiperiodजमानाdjụmānā
tyA33A44nh5wU33U44h5a33u44ma4a44a3 chinesephone number电话号码tyạ̏ạ̋nḩwụ̏ụ̋ḩȁűmáa̋à
si33tx5ya33t4x4^O33 chineseprivate car私家车sȉtxẏyȁṭẋḥọ̏
u%mayuk6 inuktitutanimalᐆᒪᔪᖅūmayuḳ
epats5 nahuatlskunkepatlepatş
sI4s navajobeltsị́s
natah5 apache (western)mescalnadahnataḩ
lO44O44a3q thaiyellowเหลืองlọ̋ọ̋àq
tx5i33i44n chinesewatertxẏȉi̋n
ne4ka3Oq burmeseto be wellနေကောင်nékàọq
sh5x4anyatx5 polishto botchschrzaniaćsḩẋanyatxẏ
tx05iantx05vEla georgianantჭიანჭველაtx̖iantx̖vẹla
'b06114' vietnamesebugbọ'ɓo̖ó̖'
perro spanishdogperroperro
tx5a33a33k9la3a3m tibetanrailroadལྕགས་ལམtxẏȁȁk̰lààm
ql08iba xhosadressnxibaqḷ̬iba
pya4q burmeseto flyပျံpyáq
sUr5Uk hindiroadसड़कsụṛụk
pGi hebrewfruitפְּרִיpġi
aGmart^i georgianascentაღმართიaġmartḥi
tIGC icelandicvirtuedyggðtịġç
Utxi9v englishachieveachieveụtxïv
Ga0k10tGe frenchto meetrencontrerġa̰ko̰̖tġe
q5ad66ala arabicmuscleعضلةq̇ad̬ala
hi5gg amharica lawህግhi̖gg
k33a4le3k33a4le3 hausakanoekwàlekwàlekẇálèkẇálè
ftx41ray polishyesterdaywczorajftẋo̖ray
'onpadu tamilnineஒன்பது'onpadu
hha%t^i% hindielephantहाथीhhātḥī
tx5yA4A44A3n chinesechildtxẏyạ́ạ̋ạ̀n
kahaone hawaiianbeach covered with sandkahaonekahaone
bAnd englishbandbandbạnd
ma5trk danishnutmøtrikma̖trk
'aha9v hebrewto loveאָהַב'ahȧv
m3asU russianfleshмя́соmẏasụ
na%4ye%3' navajomonster/foreign godná̄yè̄'
p%Ul hindifruitफलpḥụl
akka9do italianakkadianaccadoakkȧdo
mka9nda swahilibeltmkandamkȧnda
skoppya9re italianto burstscoppiàreskoppyȧre
pwo33lii33pe33i33 chineseglass玻璃杯pwȍliȉpȅȉ
ku3u33 vietnameseoldkùȕ
k%op99ul3s99o koreanrhino코뿔소kḥop̌uḷs̭o
Gamura georgianbatღამურაġamura
ne4ya4Oq burmesesunshineနေရောင်néyáọq
j4e44e tibetansingleརེȷ̈e̋e
sh5vadash5va georgianmiscellaneaსხვადასხვაsḩvadasḩva
d^4a%i% hinditwo and a halfढाईḍḥāī
hhayawa%n arabicanimalحيوانhhayawān
ma0to frenchcoatmanteauma̰to
du% thaito seeดูdū
ts93k693ali georgianwaterწყალიts̀ḳ̖ali
bla0 frenchwhiteblancbla̰
pyA33A44nli33i44tyA33A44n chineseconvenience store便利店pyạ̏ạ̋nlȉi̋tyạ̏ạ̋n
pUn3Ima9t5 russianto comprehendпониматьpụnẏịmȧtẏ
masso9ne italianfree masonmassonemassȯne
Ino3t05a%3h navajodeceptionịnòt̖à̄h
vE0 frenchwinevinvẹ̰
i3iqt08aazo zuluexplanationíncazoìiqṭ̬aazo
xOb^ hindifavorableशुभxọbḥ
p1lla icelandicbun (round bread)bollapo̖lla
bIna%3' navajoacornbịnà̄'
ni%ki'i hawaiianto tie/bindnīkiʻinīki'i
na%l'E%s5I3 apache (western)duck animalnaalʼeełínāl'ẹ̄şị̀
i%5bUn germanto practiceübenī̖bụn
tsO33q chineseschooltsọ̏q
tG10 frenchtrunktronctġo̰̖
'akka%l3 tamilelder sisterஅக்காள்'akkāḷ
h1l danishholehulho̖l
bigI9n englishbeginbeginbigïn
iqt^08a xhosagrassingcaiqṭ̬ḥa
so0' navajostarso̰'
swaa3 vietnamesedeletexoáswaà
kra4a44ti4i44k9 thaiwater jugกระติกkráa̋tíi̋k̰
ts593ox apache (western)plantstłʼohtş̀ox
tyA33A44nyi4i44i3qmii33qx5i33q chinesemovie star电影明星tyạ̏ạ̋nyíi̋ìqmiȉqxẏȉq
k6ilalugak6 inuktitutbeluga whaleᕿᓚᓗᒐᖅḳilalugaḳ
d41kt4Ur hindidoctorडॉक्टरḍo̖kṭụr
x4UU33ntx5i33qx5i33i44t^O4O44O3q chinesenervous system神经系统ẋụụ̏ntxẏȉqxẏȉi̋tḥọ́ọ̋ọ̀q
qi%335i335 tibetansweatརྔུལqȉ̖̄ȉ̖
ma%44a44a3 thaidogหมาma̋̄a̋à
pUthUd5i9t5 russianto fitподходитьpụthụdẏïtẏ
bi5tx05a amharicyellowብጫbi̖tx̖a
pan6d4abada%rttam tamilgoodsபண்டபதார்த்தம்paṇḍabadārttam
a0pul frenchlight bulbampoulea̰pul
ts5'o%3s5 navajorope (chord)tş'ò̄ş
tx5a33a44 tibetanironལྕགསtxẏȁa̋
qgu9mi swahilifistngumiqgu̇mi
tsa georgianskyცაtsa
u3u3u4gd^08o3o3o4zi zuluinspirationûgqôziùùúgḍ̬ḥòòózi
t4x4i%445i5 tibetansnakeསྦྲུལṭẋi̖̋̄i̖
k1j4i95statx5 polishto benefitkorzystaćko̖ȷ̈ï̖statxẏ
g55addUnn3a amharicfriendጓደኛgẇaddụnnẏa
balu9t hebrewacornבלוטbalu̇t
klAud englishcloudcloudklạud
kA9i5ttA% finnishto usekäyttääkạ̇i̖ttạ̄
sm3e9x4i5vUt5 russianto mixсмешиватьsmẏėẋi̖vụtẏ
'd06i4U44 vietnamesea pondđìa'ɗíụ̋
fGwa frenchcoldfroidfġwa
na4Iqa4qdj5a3 burmeseforeign countryနိုင်ငံခြာnáịqáqdjẏà
tI%30'I apache (western)fourdį́į́'itị̰̀̄'ị
x5yO33q chineseelder brotherxẏyọ̏q
se'aGa9 hebrewhairשַׂעֲרָהse'aġȧ
tx05i5nk93i5llat amharicskullጭንቅላትtx̖i̖nk̖i̖llat
ruttx05a amharicact of runningሩጫruttx̖a
ank93Esi georgianfishing rodანკესიank̖ẹsi
tx^5u33u33 tibetanwater/riverཆུtxẏḥȕȕ
h5E georgiantreeხეḩẹ
nyE%3 apache (western)difficultnyeeʼnyẹ̀̄
'I4Ga%4 apache (western)furighaa'ị́ġá̄
ba3k93i%3 hausablack/darkbaƙībàk̖ì̄
UrpUn6 hindiofferingअर्पणụrpụṇ
fye%5l norwegian (bokmal)boardfjølfyē̖l
auyuittuk6 inuktitutpermafrostᐊᐅᔪᐃᑦᑐᖅauyuittuḳ
k93d081nda xhosaunderstandqondak̖ḍ̬o̖nda
p%a koreanonionpḥa
ma33a33qt4x4e%335e445 tibetancommon folkདམངས་ཁྲོདmȁȁqṭẋȅ̖̄e̖̋
ts593I3zI3 navajogoattş̀ị̀zị̀
pa4a44u3 chinesejewelpáa̋ù
pi%r5%i% hindigenerationपीढ़ीpīṛḥī
tot^ori koreanacorn도토리totḥori
a%Catl icelandicnobilityaðallāçatl
fkruttsE polishsoonwkrótcefkruttsẹ
ile3elE4 yorubabungalowiléelẹ̀ilèelẹ́
ah519t hebrewsisterאחותaḩȯ̖t
g^0d^08ibEla xhosalastgqibelagh̬ḍ̬ḥibẹla
ni3pyI4qn3a4 burmesetechnologyနည်းပညာnìpyị́qnẏá
gIft englishgiftgiftgịft
lUv englishlovelovelụv
'p97nuu hoanheadʔʘnũ'ṗ̂nuu
ga5l frenchface (of animal)gueulega̖l
tx4Ex5tx5 polishhellocześćtẋẹxẏtxẏ
kaxits5 nahuatlbowlcaxitlkaxitş
iql08ina xhosamintinxinaiqḷ̬ina
tx5erf3 russianwormчервьtxẏerfẏ
k6immik inuktitutdogᕿᒻᒥᒃḳimmik
sa%3a33 vietnamesevillagesà̄ȁ
k%r3iU scottish gaelicheartcridhekḥrẏiụ
q5inab arabicgrapeعنبq̇inab
xkiq5a9 hebrewsunsetשקיעהxkiq̇ȧ
sU33n chineseforestsụ̏n
tiGiganiak6 inuktitutarctic foxᑎᕆᒐᓂᐊᖅtiġiganiaḳ
kwa4a44a3q chineseroughkwáa̋àq
x5ii33qwei33 chinesefact行为xẏiȉqweȉ
k%ok99iri koreanelephant코끼리kḥok̭iri
Ekk icelandiceggeggẹkk
tx5ya33u chinesereligiontxẏyȁu
sa%3nts'o30sE apache (western)new moonsáánts’ǫ́sésà̄nts'ò̰sẹ
znalEx5tx5 polishto findznaleźćznalẹxẏtxẏ
kGeno frenchslotcréneaukġeno
qe3305e3305tx5e%335e445 tibetanrhetoric/metaphorམངོན་བརྗོདqḛ̖̏ḛ̖̏txẏȅ̖̄e̖̋
na3xto3I3 navajolynxnàxtòị̀
Ur5t^a%t hindimeaningअर्थातụṛtḥāt
tan6n6i%r tamilwaterதண்ணீர்taṇṇīr
hha%fila arabicbusحافلةhhāfila
ba9wliq hebrewbowling (the game)באולינגbȧwliq
'ila%hiyy arabicdivineإلهي'ilāhiyy
l^0i5uh5 welshsnowdrift/snow dustlluwchl̥i̖uḩ
sUfI9stUkeIdId englishsophisticatedsophisticatedsụfïstụkeịdịd
tyA33A44nna4a44u3t4x4u4u44u3tx5i33 chinesecomputer host电脑主机tyạ̏ạ̋nnáa̋ùṭẋúűùtxẏȉ
pa0se frenchto thinkpenserpa̰se
p%i%445i5i45me%33e44 tibetanwomanབུད་མེདpḥi̖̋̄i̖í̖mȅ̄e̋
i95rittA% finnishto tryyrittääï̖rittạ̄
cInna icelandicto thinþynnacịnna
tafawwak6a arabicto outperformتفوقtafawwaḳa
pal3l3atta%kku tamilvalleyபள்ளத்தாக்குpaḷḷattākku
pisan6d4am tamilstomachபிசண்டம்pisaṇḍam
tsi33i33tsi33i33 tibetanmouse/ratཙི་ཙིtsȉȉtsȉȉ
ettxE9sso italianexcesseccessoettxẹ̇sso
t^a3a33lee thaiseaทะเลtḥàȁlee
aga9m hebrewlake/poolאגםagȧm
tx^5a44alo33o33 tibetantea leafཇ་ལོtxẏḥa̋alȍȍ
mtsirE georgiansmall/insignificantმცირეmtsirẹ
sEn3a5G frenchlordseigneursẹnẏa̖ġ
tas5aa3 apache (western)onedałaátaşaà
fayr englishfirefirefayr
qi3i33 vietnamesethinknghĩqìȉ
yau33k%O33O44qtx^5i33i44 chineseremote control遥控器yaȕkḥọ̏ọ̋qtxẏḥȉi̋
ka4a44u3x5ya33u44p%yA33A44n chinesefunny movie搞笑片káa̋ùxẏyȁűpḥyạ̏ạ̋n
gbE4du yorubalarge drumgbẹ̀dugbẹ́du
na%9wats5 nahuatlsomething having a clear and pleasant soundnāhuatlnā̇watş
k%a%3a33 thaisellค้าkḥà̄ȁ
k%v1lv icelandicvaulthvolfkḥvo̖lv
sol englishsoulsoulsol
b10b10 frenchsweet/candybonbonbo̰̖bo̰̖
iGnik6 inuktitutsonᐃᕐᓂᖅiġniḳ
l1fd danishairluftlo̖fd
1l13ru0 yorubagodọlọ́runo̖lò̖rṵ
Ga%4a44 vietnamesechickenġá̄a̋
v5Ir3O9fkU russianrope (chord)верёвкаvẏịrẏọ̇fkụ
almi9kki nahuatlsomething immortalahmicquialmïkki
Gavi frenchdelightedraviġavi
gt08ina xhosakeep/savegcinagṭ̬ina
maika'i hawaiiangoodnessmaikaʻimaika'i
ma3a33le3e33t0 thaiseedเมล็ดmàȁlèȅt̰
1Gga9zma hebreworgasmאורגזמהo̖ġgȧzma
e5kn icelandica tiny particleögne̖kn
e%3' navajoclothingè̄'
f3ar4 irish (munster)man (male)fearfẏarĝ
tul englishtooltooltul
halst05uh5i georgiantieჰალსტუხიhalst̖uḩi
isikl^081b1 xhosatoolisixhoboisikḷ̬ḥo̖bo̖
savik inuktitutnormal shaped knifeᓴᕕᒃsavik
muxi5rra amharicwedderሙሽራmuxi̖rra
k99amagywi koreancrow까마귀k̭amagywi
etE0dG frenchto turn offéteindreetẹ̰dġ
dzaxx5i japanesemagazineざっしdzaxxẏi
tO4O44O3q chineseto understandtọ́ọ̋ọ̀q
hhadi%k6a arabicgardenحديقةhhadīḳa
j5dj5bw1 polishblade (botany)źdźbłojẏdjẏbwo̖
qoo vietnamesecornngôqoo
rU33U44nwei33 chinesefind认为rụ̏ụ̋nweȉ
Gus44n arabicbranch (of a tree)غصنġus̬n
r%9i%C icelandicsnowstormhríðr̊īç
qgwe9na swahilicrocodilengwenaqgwėna
pE0ti5G frenchpaintingpeinturepẹ̰ti̖ġ
tsuu33tx^5you33yuA33n chinesesoccer player足球员tsuȕtxẏḥyoȕyuạ̏n
dja3rra4ba%3a4wa%3 hausatest/examjar̃r̃àbâwādjàrrábà̄áwà̄
tu%tu% hawaiiangrandparenttūtūtūtū
tutIs5h5Is5I apache (western)coffeetudiłhiłitutịşḩịşị
xadjara arabictreeشجرةxadjara
nUgrUj4da9t5 russianto rewardнаграждатьnụgrụȷ̈dȧtẏ
si5G frenchsure/certainsûrsi̖ġ
to44oqt4x4e tibetandemon/ghostགདོན་འདྲེtőoqṭẋe
tx5yA33A44n chinesemountain streamtxẏyạ̏ạ̋n
p%e%p%r5a% hindilungफेफड़ाpḥēpḥṛā
h5axpItI3 apache (western)quailhashbidíḩaxpịtị̀
faOnde9Ixn englishfoundationfoundationfaọndėịxn
qt^08ayisEla xhosatrapngcayiselaqṭ̬ḥayisẹla
tE'toldjE%3t apache (western)campfiredeʼdoljéédtẹ'toldjẹ̀̄t
wa%' navajospinachwā'
h5a9ya hebrewanimalחַיָּהḩȧya
k6amhh arabicwheatقمحḳamhh
nah5la arabicpalm treeنخلةnaḩla
t051t05i georgianbranchტოტიt̖o̖t̖i
stx4i5ts polishto shear/cutstrzycstẋi̖ts
xa%30' navajosunshinexà̰̄'
bre%5 norwegian (bokmal)breadbrødbrē̖
zas apache (western)snowzaszas
tx5yo33u44 chineseoldtxẏyȍű
nunatsiavut inuktitutour beautiful landᓄᓇᑦᓯᐊᕗᑦnunatsiavut
paCk%a%r icelandicbathtubbaðkarpaçkḥār
guk93d08ula xhosaturnguqulaguk̖ḍ̬ula
q5ana9n hebrewa cloudענןq̇anȧn
wei33 chineserockyweȉ
sO33a44 thaishirtเสื้อsọ̏a̋
aja yorubawifeayaaja
t^e%3h navajovalleytḥè̄h
tsudz1j5E9myEts polishforeignercudzoziemiectsudzo̖jẏẹ̇myẹts
fid66d66a arabicsilverفضةfid̬d̬a
tx^5o33o33ts%e%335e445 tibetanclockཆུ་ཚོདtxẏḥȍȍtsḥȅ̖̄e̖̋
tot^s5'IjIh5I%3 apache (western)green/bluedotłʼizhihíítotḥş'ịjịḩị̀̄
iqt^08aphEphE xhosaprofessionalingcaphepheiqṭ̬ḥaphẹphẹ
ma3sa3lla%3txi%3 hausamosquemasallācīmàsàllà̄txì̄
kri5lyo russianwingкрыло́kri̖lyo
p%rtxh5ili georgianclawფრჩხილიpḥrtxḩili
'ov3v3a%maI tamilallergyஒவ்வாமை'oṿṿāmaị
t1144y vietnamesegarlictỏito̖ő̖y
la%44a44a3n thainiece/nephewหลานla̋̄a̋àn
'ibe9d hebrewto waste/lose/forfeit/destroyאיבד'ibėd
k93a%3'i3da%4 hausastandardƙā'idā̀k̖à̄'ìdá̄
'd06i vietnamesegođi'ɗi
gd08iba xhosafinishgqibagḍ̬iba
tx05Uw amharicsaltጨውtx̖ụw
E%blU danishappleæbleẹ̄blụ
xli5sUl germankeIschlüsselxli̖sụl
tx^5you33 chinesespeartxẏḥyoȕ
t61r4U irish (munster)fruittoradhtĝo̖rĝụ
kotx5u koreanpepper고추kotxẏu
na44aq tibetaninteriorནངna̋aq
n13qba4 yorubanumbernọmbanò̖qbá
'a%a3w vietnameset-shirtáo'āàw
mEtsniErEba georgianscienceმეცნიერებაmẹtsniẹrẹba
'b0613133 vietnameseto pack'ɓò̖ȍ̖
'd06aam vietnamesecrabđam'ɗaam
t4x4a44a tibetansoundསྒྲṭẋa̋a
i3i3il^08iib06a zulumakeshift hutī́xhibaììiḷ̬ḥiiɓa
oppo9rre italianto opposeopporreoppȯrre
dOsa9yd englishdecidedecidedọsȧyd
'amad hebrewto evaluate/to estimateאמד'amad
ru3a33 thaigateรั้วrùȁ
b6a9t6U irish (munster)stickbatabĝȧtĝụ
2OpE92 englishrepairrepairu̖ọpẹ̇u̖
dj1h5i georgianstickჯოხიdjo̖ḩi
x5i440i0i40 tibetanimageབཞིནxẏḭ̋ḭḭ́
preitt icelandicwidthbreiddpreitt
h1144y vietnameseaskhỏiho̖ő̖y
rUssmatr3e9t5 russianto examineрассмотре́тьrụssmatrẏėtẏ
g^0l^081tha xhosarepelgxothagh̬ḷ̬ḥo̖tha
'b06a%3a33wq5 vietnamesestormbão'ɓà̄ȁwq̇
p%imaq koreanpimento피망pḥimaq
d^Urm hindireligion/faithधर्मdḥụrm
'o44oma33a33 tibetanmilkའོ་མ'őomȁȁ
1k93eane georgianoceanოკეანეo̖k̖eane
bo2d englishboardboardbou̖d
Gari%b arabicstrangerغريبġarīb
aggak inuktituthandᐊᒡᒐᒃaggak
oye9v hebrewenemyאויבoyėv
te44ewa33a33 tibetanblissབདེ་བte̋ewȁȁ
gwees5d welshgrassgwelltgweeşd
'aha9v hebrewto loveאהב'ahȧv
t4x4^i33i33 tibetanten thousandཁྲིṭẋḥȉȉ
t^133144ykham thaispeechถ้อยคำtḥȍ̖ő̖ykham
djE%30'I apache (western)blue jayję́ę́ʼidjẹ̰̀̄'ị
n1%3133y thaia fewน้อยnò̖̄ȍ̖y
la0 burmesemoonla̰
m4a9dr4U irish (munster)dogmadramĝȧdrĝụ
'avnEt hebrewsashאבנט'avnẹt
f4o%gUr3 irish (munster)to proclaimfógairfĝōgụrẏ
ka4a44t0 thaibiteกัดkáa̋t̰
su4u44k9 thaihappyสุขsúűk̰
10kl frenchuncleoncleo̰̖kl
ga3gga%3fa%3 hausabateleur eaglegaggāfāgàggà̄fà̄
naa4q' vietnameseheavynặngnaáq'
fim vietnamesefilmphimfim
matt66a%t66 arabicrubberمطاطmatt̬āt̬
noo44 vietnameseboomnổnoő
t05i5bUb amharicability/skillጥበብt̖i̖bụb
sOdj^a%v3 hindisuggestionसुझावsọdjḥāṿ
tE%t^E%l navajomoosetẹ̄tḥẹ̄l
mtaza9mo swahiliviewpointmtazamomtazȧmo
ha'ts5i nahuatlfathertahtliha'tşi
ma%9ts5ats5 nahuatlnetmātlatlmā̇tşatş
sUv5Irx4E9nstvUvUt russianto masterсовершенствоватьsụvẏịrẋẹ̇nstvụvụt
koj4U russianskinко́жаkoȷ̈ụ
k6iqak6 inuktitutnoseᕿᖓᖅḳiqaḳ
yi%445i5 tibetanplace/areaཡུལyi̖̋̄i̖
tulI0 apache (western)raccoontulįtulị̰
k10plEtma0 frenchcompletelycomplètementko̰̖plẹtma̰
'b06UU3k9 vietnamesewickbấc'ɓụụ̀k̰
sUj4a9t5 russianto plantсажатьsụȷ̈ȧtẏ
th5I4n navajoice/frosttḩị́n
2e9IvOn englishravenravenu̖ėịvọn
tx^5e%335e445 tibetanreligionཆོསtxẏḥȅ̖̄e̖̋
p%i33q chinesegracefulpḥȉq
'b06UU4k9' vietnamesestair stepbậc'ɓụụ́k̰'
ko44o tibetandoorསྒོkőo
la4ru%3ra%4 hausanecessitylàr̃ūr̃ā̀lárù̄rá̄
y%9u%lU norwegian (bokmal)a dresskjoleyh̬ūlụ
GUsi5 frenchreceiptreçuġụsi̖
pi4i44i3q chineseto grasppíi̋ìq
ba4ta4 yorubashoebàtàbátá
k6uyannami%k inuktitutthank youᖁᔭᓐᓇᒦᒃḳuyannamīk
Grma georgiandeepღრმაġrma
10t frenchshamehonteo̰̖t
a4lu4m130ga4dji3 yorubascissorsàlùmọ́gàjíálúmò̰̖gádjì
arak93i georgianfableარაკიarak̖i
k%UttxUr hindimuleखच्चरkḥụttxụr
t05ub amharicbrick/tileጡብt̖ub
mna9ra swahilitowermnaramnȧra
rAt englishratratrạt
m4ar4ka%9l5 irish (munster)to markmarcáilmĝarĝkā̇lẏ
p97'a3a taato burnʘ'áaṗ̂'àa
p93Ep93Ela georgianbutterflyპეპელაp̀ẹp̀ẹla
'uh5t66ubu%t66 arabicoctopusأخطبوط'uḩt̬ubūt̬
ko4o44t0 thaiinscriptionกฎkóőt̰
mazraq5a arabicfarmمزرعةmazraq̇a
nk%Ekox4En'a30a30ko apache (western)calmnkegohenʼą́ą́gonkḥẹkoẋẹn'à̰à̰ko
tO33O44qh5wU33U44p%yA33A44n chinesecartoon动画片tọ̏ọ̋qḩwụ̏ụ̋pḥyạ̏ạ̋n
tx5ii4' vietnamesesisterchịtxẏií'
cyou%C icelandica nationþjóðcyoūç
ti33a44 thaishortเตี้ยtȉa̋
ts%o33o33 tibetanlakeམཚོtsḥȍȍ
k33i%9kats5 nahuatlsongcuīcatlkẇï̄katş
tsE4n%9txo3' apache (western)bouldertsénchóʼtsẹ́n̊txò'
mu%ttua finnishto changemuuttuamūttua
bOk englishbookbookbọk
r%9Edi5n welshfernsrhedynr̊ẹdi̖n
fspan3alE polishgreatwspanialefspanẏalẹ
deIt englishdatedatedeịt
hu%lanakuahale hawaiiancitykūlanakauhalehūlanakuahale
tra%5yGi5r icelandicghostdraugurtrā̖yġi̖r
1na5G frenchhonorhonneuro̖na̖ġ
kolla9na italiannecklacecollanakollȧna
p4a%p3e%9r4 irish (munster)paperpáipéarpĝāpẏē̇rĝ
m10te frenchto climbmontermo̰̖te
xe%x4 hindiresidueशेषxēẋ
mu4u44u3yi33qx4i33i44 chineseinfant room母婴室múűùyȉqẋȉi̋
wI9zdUm englishwisdomwisdomwïzdụm
s5o%3' navajofishşò̄'
gwraig welshwifegwraiggwraig
qa4a44y vietnamesedayngàyqáa̋y
tx5E4E44 vietnameseteachètxẏẹ́ẹ̋
'b06a%4a44n vietnamesetablebàn'ɓá̄a̋n
pe33i44tx5i4i44i3qtx^5yaa33q chinesebackground wall背景墙pȅi̋txẏíi̋ìqtxẏḥyaȁq
d^Un hindifundsधनdḥụn
fa33x4U33q chinesehappen发生fȁẋụ̏q
h5weh5 welshsixchwechḩweḩ
to33o33 tibetanfoodལྟོtȍȍ
hEdz3ill5Uk9 koreannightfall해질녘hẹdzẏillẏụk̰
pun6iyam tamilvirtueபுண்ணியம்puṇiyam
novEllo italiannewnovellonovẹllo
tA%9llA finnishheretäällätạ̄̇llạ
k%wa33a44qtx^5yuA33nx4we4e44i3 chinesemineral water矿泉水kḥwȁa̋qtxẏḥyuạ̏nẋwée̋ì
sik6inik6 inuktitutsunᓯᕿᓂᖅsiḳiniḳ
aGts93Ers georgianto listაღწერსaġts̀ẹrs
k93l08ElEla xhosatellxelelak̖ḷ̬ẹlẹla
kwa%a4t0' vietnamesefanquạtkwāát̰'
g^0d^08ih5a xhosadoctorgqirhagh̬ḍ̬ḥiḩa
laa33n chinesemistlaȁn
tx5ev3v3i tamiltimeசெவ்விtxẏeṿṿi
iql^08ag^0l^08asi xhosawaterfallingxagxasiiqḷ̬ḥagh̬ḷ̬ḥasi
attxeffa9re italianto biteacceffareattxeffȧre
'Uwqm vietnamesegrandfatherông'ụwqm
ko%9ats5 nahuatlsnakecoatlkō̇atş
tahszI3nE3 apache (western)porcupinedahszínétahszị̀nẹ̀
kUy vietnamesetreecâykụy
'avado9n hebrewdestruction/devastation/ruin/doomאבדון'avadȯn
sl1 danishbeatslåslo̖
d06aya hausaoneɗayaɗaya
habba arabicto loveحبhabba
mxi9ndi swahiliwinner (one who wins)mshindimxïndi
j4i44i tibetanmountainརིȷ̈i̋i
me4e44i3 chinesemountainmée̋ì
'b06UU4n' vietnamesebusybận'ɓụụ́n'
ka4a44ti4i44ka% thaiagreementกติกาkáa̋tíi̋kā
xlaqU germansnakeschlangexlaqụ
t^UmI3qdj514 burmesefried riceထမင်း‌ကြော်tḥụmị̀qdjẏó̖
Guj frenchredrougeġuj
siwakonets5 nahuatlgirlcihuaconetlsiwakonetş
brdz1la georgianbattleბრძოლაbrdzo̖la
ti95dj5En3 polishweektydzieńtï̖djẏẹnẏ
xax apache (western)bearshashxax
rabi%q5 arabicspring (season)ربيعrabīq̇
ets hebrewtreeעֵץets
ya3 navajoskyyà
k93ak6a%si nuxalkcrowk'aqaasik̖aḳāsi
abo3a4ru40yi3 yorubasunflowerabóòrùnyíabòárṵ́yì
'd06114t0' vietnamesea sproutđọt'ɗo̖ó̖t̰'
mi33i44q chineselifemȉi̋q
v3ix4am tamilpoisonவிஷம்ṿiẋam
k6afas44 arabiccageقفصḳafas̬
tx^5a44amtse33e44 tibetancompassionབྱམས་བརྩེtxẏḥa̋amtsȅe̋
ndIk93a0' navajocottonndịk̖a̰'
n3a44a tibetanfishnẏa̋a
bu3kka%4 hausagrass hutbukkā̀bùkká̄
t4x4^waa33qt^ou33kwe33i44 chinesebedside table床头柜ṭẋḥwaȁqtḥoȕkwȅi̋
k%waa33qfU33qpa33u44yu4u44u3 chinesestormy狂风暴雨kḥwaȁqfụ̏qpȁűyúűù
x5ii33q chineseshapexẏiȉq
ah5a9z hebrewto holdאחזaḩȧz
me44elo33o33q tibetanmirrorམེ་ལོངme̋elȍȍq
a%dj hinditodayआजādj
h5OO33q chineserainbowḩọọ̏q
sa0dal frenchsandal footwear^sandalessa̰dal
kiaktisimayuk6 inuktitutsweatᑭᐊᒃᑎᓯᒪᔪᖅkiaktisimayuḳ
fahhas44a arabiccheck upفحصfahhas̬a
h5Erh5Emali georgianspineხერხემალიḩẹrḩẹmali
h5ah5vi georgianonionხახვიḩaḩvi
xa%k%a% hindibranchशाखाxākḥā
a3x4o apache (western)thank youáhoàẋo
O9Urk scottish gaelichornadharcọ̇ụrk
k6iktuGiak6 inuktitutmosquitoᕿᒃᑐᕆᐊᖅḳiktuġiaḳ
di%n arabicreligionدينdīn
qa%3a33 vietnamesefallngãqà̄ȁ
ja05gl frenchjunglejungleja̰̖gl
dUkOm3In3t5i9rUvUt5 russianto documentдокументироватьdụkọmẏịnẏtẏïrụvụtẏ
i4ta0 yorubarelationìtaníta̰
ku%k inuktitutriverᑰᒃkūk
basa9G hebrewfleshבָּשָׂרbasȧġ
t^'a%h apache (western)fathertʼaahtḥ'āh
EtG frenchto beêtreẹtġ
'izme9l hebrewknife/scalpelאזמל'izmėl
Uttx^a% hindigoodअच्छाụttxḥā
msgavsi georgianalikeმსგავსიmsgavsi
k3ip9pO japanesetrain ticketきっぷkẏip̃pọ
a%moxts5i nahuatlbookamoxtliāmoxtşi
baOm germantreebaumbaọm
mU33U44q chinesedreammụ̏ụ̋q
me44e tibetanfireམེme̋e
mi%5dA finnishto sellmyydämī̖dạ
t^u33u33k9 tibetanattitudeཐུགསtḥȕȕk̰
ma4a44y thainewใหม่máa̋y
tuU44y vietnameseagetuổituụ̋y
pa'tx^o apache (western)wolfba'chopa'txḥo
10bG frenchdarknessombreo̰̖bġ
n113y vietnamesespeaknóino̖ò̖y
tIpe3 navajosheep (animal)tịpè
nI3s5tx05I4 navajoair/breezenị̀ştx̖ị́
juG frenchdayjourjuġ
no%44o24kE% tibetaninheritanceནོར་སྐལnő̄oú̖kẹ̄
txa%txa% hindiuncleचाचाtxātxā
tx5ya33 chinesehometxẏyȁ
bi5tx5 polishto bebyćbi̖txẏ
me4e44i3tx5ya4a44a3x4i33 chinesemanicurist美甲师mée̋ìtxẏyáa̋àẋȉ
du%d^ hindimilkदूधdūdḥ
'eh5a9d hebrew(Judaism) the Oneness of Godאחד'eḩȧd
s3t5ImOl5i9rUvUt5 russianto stimulateстимулироватьsẏtẏịmọlẏïrụvụtẏ
i3i3iz6aag06a zululoinclothī́dlakáììiẓaaɠa
k93o%4k93a3ri3 hausaeffortƙṑƙarik̖ó̄k̖àrì
s51sd welshtailllostşo̖sd
axma9 hebrewblame/faultאשמהaxmȧ
abdjari georgianarmorაბჯარიabdjari
jangbadi georgianoxygenჟანგბადიjangbadi
umkhEq94t08E xhosaiceumkhenkceumkhẹq̀ṭ̬ẹ
v3eqga%yam tamilonionவெங்காயம்ṿeqgāyam
dj4vi polishdoordrzwidȷ̈vi
r1%3133n thaihotร้อนrò̖̄ȍ̖n
k693ba georgianjawყბაḳ̖ba
mfu9k1 swahilibag/pursemfukomfu̇ko̖
'ovda9n hebrewruin/destructionאובדן'ovdȧn
kInt germanchildkindkịnt
'b06aa4wkp9' vietnamesebundlebọc'ɓaáwkp̃'
sa3 burmeseto eatစားsà
t66a%bak6 arabiclarge brick/tileطابقt̬ābaḳ
m3I9nA9t5 russianto swapменятьmẏïnạ̇tẏ
natIk'a0 apache (western)clothnadikʼąnatịk'a̰
tx5yee33kwo4o44o3 chineseresult结果txẏyeȅkwóőò
iql08izElEl1 xhosapressureinxizeleloiqḷ̬izẹlẹlo̖
h5att66a arabicluckخطḩatt̬a
milq5ak6a arabicspoonملعقةmilq̇aḳa
zGva georgianseaზღვაzġva
weIv englishwavewaveweịv
bah5a9G hebrewto choose/to opt/to selectבחרbaḩȧġ
a%'ka9ts5an nahuatlreed bedācatlanā'kȧtşan
pe9rustella finnishto justifyperustellapėrustella
vm3ex4i5vUtsU russianto interfereвме́шиватьсяvmẏeẋi̖vụtsụ
lye9nUv scottish gaelicchildleanabhlyėnụv
wehewehe hawaiianto explainwehewehewehewehe
p97h5ui hoantailʘxuiṗ̂ḩui
'b06a%a44q vietnamesea boardbảng'ɓāa̋q
ahava9 hebrewlove/affectionאהבהahavȧ
j4uwtx5 polishyellowżółćȷ̈uwtxẏ
i3i3it08aala3a zulusideī́caláììiṭ̬aalàa
na'Ixo30' apache (western)lizardnaʼishǫ́ʼna'ịxò̰'
tx5ya33ux5yue33 chineseteach教学txẏyȁuxẏyuȅ
pistn icelandicwonder/marvelbýsnpistn
nE%44EE4 tibetandiseaseནདnẹ̋̄ẹẹ́
dGE georgiandayდღეdġẹ
p%E%33E33kE%33E44 tibetancolloquial languageཕལ་སྐདpḥẹ̏̄ẹ̏kẹ̏̄ẹ̋
erra9re italianto wandererràreerrȧre
ka33q chineseridgekȁq
'ida2 tamillipஇதழ்'idau̖
tx5i33i44syu33A44ntx5i33 chinesecomputer计算机txẏȉi̋syȕạ̋ntxẏȉ
tx^5ii33qk%wa33a44q chinesecircumstances情况txẏḥiȉqkḥwȁa̋q
y%9a5n norwegian (bokmal)kind/specieskjønnyh̬a̖n
'abyad66 arabicwhiteأبيض'abyad̬
i3iqt^08oosa zulumeatíngcosaìiqṭ̬ḥoosa
OvUj4a9t5 russianto respectуважатьọvụȷ̈ȧtẏ
faGin frenchflourfarinefaġin
k%ra%0v scottish gaelicbonecnàmhkḥrā̰v
'as44far arabicyellowأصفر'as̬far
e%95i5Ca%iUI icelandicweatlhauðæfiē̖̇i̖çāiụị
ci9iCiqk icelandictranslationþýðingcïiçiqk
q5as44aba arabicto twist/wrap aroundعصبq̇as̬aba
swa%4a44y vietnamesemangoxoàiswá̄a̋y
i3i3i4b06i3i3i4zo zulunameîbîzoììíɓììízo
emuna9 hebrewfaithאמונהemunȧ
k%a4a44w thaikneeเข่าkḥáa̋w
sO4a44 thaimatเสื่อsọ́a̋
ka3OqgI4q burmeseskyကောင်းကင်kàọqgị́q
y%9a5t norwegian (bokmal)meatkjøttyh̬a̖t
i3i3ihhoog06o zuluchicken coupī́hhokoììihhooɠo
isikd^08am1 xhosafruitisiqhamoisikḍ̬ḥamo̖
t4x4E%44EE4 tibetanfruitའབྲསṭẋẹ̋̄ẹẹ́
maCi5r icelandichumanmaðurmaçi̖r
x4U33qh5woo33 chineselife/existence生活ẋụ̏qḩwoȍ
GrubEli georgiancloudღრუბელიġrubẹli
zi35i335 vietnamesekeepgiữzì̖ȉ̖
fa%a4t0' vietnamesepunishphạtfāát̰'
sigrdzE georgianlengthსიგრძეsigrdzẹ
tEkk norwegian (bokmal)deck (nautical)dekktẹkk
abb1rru%sU norwegian (bokmal)a perch fish trapabborruseabbo̖rrūsụ
p%ai33 chineseraftpḥaȉ
iqd^081nd1 xhosabrainingqondoiqḍ̬ḥo̖ndo̖
kal3l3am tamilstealthகள்ளம்kaḷḷam
'a4kwa%4ti4 hausaboxàkwā̀tì'ákwá̄tí
iglik6 inuktitutbedᐃᒡᓕᖅigliḳ
d08ho hoanhorn!ʰoḍ̬ho
lu9okka finnishgroup/collectionluokkalu̇okka
iq94t08ubEk1 xhosacultureinkcubekoiq̀ṭ̬ubẹko̖
tx4i5 polishthreetrzytẋi̖
van6t4u tamilbeetleவண்டுvaṇṭu
nastE9mpstf1 polishprecedencenastępstwonastẹ̇mpstfo̖
fOyl danishbirdfuglfọyl
i95mmArtA% finnishto understandymmärtääï̖mmạrtạ̄
hak93e3I3 navajoone's kinhak̖èị̀
fruui5c welshfruitffrwythfruui̖c
ba%33a44n thaihouseบ้านbȁ̄a̋n
tu%n3 tamilcolumnதூண்tūnẏ
ta3a3ta33a44q tibetanview/viewpointལྟ་སྟངསtààtȁa̋q
na33a33m tibetanskyགནམnȁȁm
igl08alaba xhosashoulderigxalabaigḷ̬alaba
ts93Uhay amharicsunፀሐይts̀ụhay
isig^0l^08ina xhosapermanentisigxinaisigh̬ḷ̬ḥina
ci95r%9ka icelandicto dryþurrkacï̖r̊ka
y%9EmpU norwegian (bokmal)a giantkjempeyh̬ẹmpụ
e95rle%5G icelandicdestinyörlögė̖rlē̖ġ
i3isiis5a3a zuluclusterísihláìisiişàa
It^'ox apache (western)nestitʼohịtḥ'ox
lo33o33 tibetanmind/awarenessབློlȍȍ
sahha%ba arabiccloudسحابةsahhāba
la9h5ats hebrewpressureלַחַץlȧḩats
'a4ddu3'a%4 hausaa prayeràddu'ā̀'áddù'á̄
ku9Ga0 frenchcurrent (flow)courantku̇ġa̰
k93i95t05i5l amharicleafቅጠልk̖ï̖t̖i̖l
dE9mOnstreIt englishdemonstratedemonstratedẹ̇mọnstreịt
q5us44fu%r arabicsparrow (bird)عصفورq̇us̬fūr
u3u3ug06udo3o3o4b06a zulufishingúkudôbaùùuɠudòòóɓa
uql08ibElElwan1 xhosacommunicationunxibelelwanouqḷ̬ibẹlẹlwano̖
ka33a44q chinesesimplekȁa̋q
i%koxk33a93wits5 nahuatlfig treehīcoxcuahuitlīkoxkẇà̇witş
a4la3ka3la4a3 yorubaa dreamàlákálàáálàkàláà
aka%0zIz navajosleeve (of garment)akā̰zịz
IGa3l apache (western)bellsighálịġàl
sE%44EE4 tibetansustenanceཟསsẹ̋̄ẹẹ́
tO33qx5i33 chinesecreature东西tọ̏qxẏȉ
r%9e5i5ql icelandicfragmented icehrönglr̊e̖i̖ql
praGC icelandictastebragðpraġç
tlo0'ixts%5oh5E3 apache (western)frogdlǫʼishtłohétlo̰'ixtşḥoḩẹ̀
na5f frenchnineneufna̖f
ya%3j navajolittleyà̄j
k%U33q chineseholekḥụ̏q
byE0vUni5 frenchwelcomebienvenuebyẹ̰vụni̖
tx5ye4e44e3 chinesemothertxẏyée̋è
'il koreanone'il
di5mmUt amhariccatድመትdi̖mmụt
tx^5I' burmeseto loveချစ်txẏḥị'
tx^5yaa33q chinesewalltxẏḥyaȁq
yi33ma33u44tx5yA33n chinesecloakroom衣帽间yȉmȁűtxẏyạ̏n
na3a33m thaiwaterน้ำnàȁm
iqt^08aqa xhosaideaingcangaiqṭ̬ḥaqa
t6n4a%0h irish (munster)to fatiguetnáithtĝnĝā̰h
se33e33q tibetanlionསེངsȅȅq
s99yiat0 koreanseed씨앗s̭yiat̰
la3a33n thaimillionล้านlàȁn
blo englishblowblowblo
al'ard66 arabicearthالأرضal'ard̬
k3E%44Ej4U33U44p9 tibetanroyal lineageརྒྱལ་རབསkẏẹ̋̄ẹȷ̈ụ̏ụ̋p̃
'd06aaa4' vietnamesea bulletđạn'ɗaaá'
su90va0 frenchoftensouventsṵ̇va̰
wolf englishwolfwolfwolf
l^0avar welshvocalllafarl̥avar
t^a3a33t0sa4a44na3a33kha3a33ti4i44' thaiattitudeทัศนคติtḥàȁt̰sáa̋nàȁkhàȁtíi̋'
as5nI%30' navajocenteraşnị̰̀̄'
glaswEl^0d welshgrassglaswelltglaswẹl̥d
ts%i33i33j4i33i44q tibetanlongevityཚེ་རིངtsḥȉȉȷ̈ȉi̋q
na'Its5'I%3kI3 apache (western)gophernaʼitłʼíígína'ịtş'ị̀̄kị̀
f3e%r4 irish (munster)grassféarfẏērĝ
ta3Oqba4q burmeseto apologizeတောင်းပန်tàọqbáq
niGiyuk6 inuktitutto eatᓂᕆᔪᖅniġiyuḳ
fa33qx4i33i44 chinesepath/plan方式fȁqẋȉi̋
k3ay tibetandot/pointཚེགkẏay
l13133 thaito copyล้อlò̖ȍ̖
swe33i44h5wU33tx^5yUU33n chinesefloral skirt碎花裙swȅi̋ḩwụ̏txẏḥyụụ̏n
ka33u33lou33ta33a44x4a33a44 chinesehigh-rise building高楼大厦kȁȕloȕtȁa̋ẋȁa̋
mE330E330 tibetandrug/medicineསྨནmẹ̰̏ẹ̰̏
iqd^08ele xhosacoldingqeleiqḍ̬ḥele
xjE0 frenchdogchienxjẹ̰
uuC icelandicmindúðuuç
pleI englishplayplaypleị
ph1t^1li georgianleafფოთოლიpho̖tḥo̖li
y%9i95llIq norwegian (bokmal)chick (baby chicken)kyllingyh̬ï̖llịq
k93t^08ukumisa xhosatouchchukumisak̖ṭ̬ḥukumisa
tx05Eri georgianceilingჭერიtx̖ẹri
k%a%44a44a3w thaiwhiteขาวkḥa̋̄a̋àw
behema9 hebrewbeast/animal (usually domesticated)/livestockבהמהbehemȧ
ta33a33msaq tibetangood newsགཏམ་བཟངtȁȁmsaq
h5aa33qpa33nx5i33i44nx5i33 chineseflight information航班信息ḩaȁqpȁnxẏȉi̋nxẏȉ
pI4k apache (western)bellybigpị́k
txa3tI3tlo30'II navajowren (bird)txàtị̀tlò̰'ịị
kwi3i33 vietnamesefundquỹkwìȉ
a4ya4 yorubachest (body)àyàáyá
h5ayt66 arabicstringخيطḩayt̬
r%91ss icelandichorsehrossr̊o̖ss
a0fa0 frenchinfantenfanta̰fa̰
nuliak6 inuktitutwifeᓄᓕᐊᖅnuliaḳ
'a4lk93a3la4mi%3 hausapenàlƙalàmī'álk̖àlámì̄
kyUqtx^5i koreanview경치kyụqtxẏḥi
mi%nv3e%t4t4aI tamilfishingமீன்வேட்டைmīnṿēṭṭaị
t05alGa georgianwaveტალღაt̖alġa
a%ka9xits5 nahuatlpoolācaxitlākȧxitş
ma% thaicomeมาmā
i3i3i4d^08a3a3awe zuluheroîqháweììíḍ̬ḥààawe
1r14 yorubarichesọrọ̀o̖ró̖
k6ayak6 inuktitutkayakᖃᔭᖅḳayaḳ
v3AlittA% finnishto transmitvälittääṿạlittạ̄
t^a%442 tibetansilkདརtḥa̋̄u̖
'aa44yq vietnameseimageảnh'aa̋yq
g1g1 georgiangirlგოგოgo̖go̖
qgi9ri swahiliwarthogngiriqgïri
laa33ntx^5you33t4x4^a4a44a3q chinesebasketball court篮球场laȁntxẏḥyoȕṭẋḥáa̋àq
Ub^Ine%tri% hindiactressअभिनेत्रीụbḥịnētrī
dUmE0 frenchtomorrowdemaindụmẹ̰
fra%9iCI icelandicsciencesfræðifrā̇içị
k%a33a33qpa33a33 tibetanhouseཁང་པkḥȁȁqpȁȁ
nanuk6 inuktitutpolar bearᓇᓄᖅnanuḳ
k6auyimanituk6aqit inuktituttraditional knowledgeᖃᐅᔨᒪᓂᑐᖃᖏᑦḳauyimanituḳaqit
ntxo0' apache (western)badnchǫʼntxo̰'
v3a9llita finnishto prevailvallitaṿȧllita
mUn6i% hindigemमणिmụṇī
fi5kl icelandicbirdfuglfi̖kl
l08a0e hoanmeatǁa̰eḷ̬a̰e
tx5ando%x4am tamilhappinessசந்தோஷம்txẏandōẋam
he%3s5 navajopackagehè̄ş
a0pati frenchempathyempathiea̰pati
tx5arkkaraI tamilsugarசர்க்கரைtxẏarkkaraị
a%ma9aits5 nahuatlestuaryāmāitlāmȧaitş
lyau33 chinesegoodlyaȕ
ca%k icelandicroofþakcāk
myI4q burmeseto seeမြင်myị́q
witsilin nahuatlhummingbirdhuitzilinwitsilin
'ul3l3aqgaI tamilpalm (hand)உள்ளங்கை'uḷḷaqgaị
byu9tUfUl englishbeautifulbeautifulbyu̇tụfụl
tyA33A44nfU33qx4a33a44n chineseelectric fan电风扇tyạ̏ạ̋nfụ̏qẋȁa̋n
nUj4i5ma9t45 russianto pressнажиматьnụȷ̈i̖mȧṭẏ
djgup%uri georgianpertaining to teamჯგუფურიdjgupḥuri
iq94t08ukukt^a xhosainformationinkcukuchaiq̀ṭ̬ukuktḥa
pUmaga9t5 russianto helpпомогатьpụmagȧtẏ
'Usi0 burmeseseedအစေ့'ụsḭ
ke%5i5C icelandicwimpgauðkē̖i̖ç
Uqgu%t4^a% hindithumbअंगूठाụqgūṭḥā
saic welshsevensaithsaic
j4i44ili33i33 tibetantrainརི་ལིȷ̈i̋ilȉȉ
ka%na%wai hawaiiancode/lawkānāwaikānāwai
x4tutx5Ets polishsheath to hold toolssztuciecẋtutxẏẹts
t^13133qfa3a33 thaiskyท้องฟ้าtḥò̖ȍ̖qfàȁ
u3uhha3a3afu zuluhalfúhháfuùuhhààafu
t4x4i330i330 tibetancloudསྤྲིནṭẋḭ̏ḭ̏
a%ts5a%kats5 nahuatlperson made of waterātlācatlātşākatş
'b06a%a4n' vietnamesefriendbạn'ɓāán'
m4a%hUr3 irish (munster)mothermáthairmĝāhụrẏ
t^ou33yi4i44i3qyii33 chineseprojector投影仪tḥoȕyíi̋ìqyiȉ
x5i44iq tibetanfieldཞིངxẏi̋iq
din thaisoilดินdin
s5I4ko4i%4 navajowhite (color)şị́kóí̄
k693uri georgianearყურიḳ̖uri
s99ogari koreanmandarin fish쏘가리s̭ogari
v3E%xa%k% hindiindian monthवैशाखṿẹ̄xākḥ
y%9A%9n6U norwegian (bokmal)a nucleuskjerneyh̬ạ̄̇ṇụ
omi0 yorubawateromiomḭ
x5ya4a44u3 chinesedawnxẏyáa̋ù
agba3ra yorubapoweragbáraagbàra
ja5n frenchyoungjeuneja̖n
umbiiz6i zulucelebrationuḿbhidliumbiiẓi
ts%o33o33wa tibetanlifeའཚོ་བtsḥȍȍwa
pU33U44n chinesedustpụ̏ụ̋n
axpa9 hebrewgarbageאשפהaxpȧ
amakl^08Egwazana xhosaseniorsamaxhegwazanaamakḷ̬ḥẹgwazana
1Gigami hebreworigamiאוריגמיo̖ġigami
q5iC66a%m arabicbonesعظامq̇iç̂ām
k93d08ala xhosastartqalak̖ḍ̬ala
k%E3ya4h navajoland/countrykḥẹ̀yáh
wa4lk93i3ya%3 hausalightningwàlƙiyāwálk̖ìyà̄
s5I3kai apache (western)whitełigaişị̀kai
not englishnotenotenot
p%E%44E tibetanwoolབལpḥẹ̋̄ẹ
t^a33a33q tibetanflatlandsཐངtḥȁȁq
fE4 yorubato be successful/prosperousfẹ̀fẹ́
kO33qtswo33o44 chinesework/job工作kọ̏qtswȍő
kOO33x4i33i44h5wU33U44 chineseformat格式化kọọ̏ẋȉi̋ḩwụ̏ụ̋
Ud^Ik hindimoreअधिकụdḥịk
y%9E9nnU norwegian (bokmal)to knowkjenneyh̬ẹ̇nnụ
yo% apache (western)beadyooyō
j4EmyEx5ln3i9tx4i5 polishartisansrzemieślniczyȷ̈ẹmyẹxẏlnẏïtẋi̖
kv3InU norwegian (bokmal)a womankvinnekṿịnụ
k%oal3l3a koreankoala코알라kḥoaḷḷa
tx^5ya33q chineseaxetxẏḥyȁq
akkurate9ttsa italianaccuracyaccuratezzaakkuratėttsa
sit englishseatseatsit
mUsje5 frenchmistermonsieurmụsje̖
parC icelandicedgebarðparç
lii33nyu33u44tx5yA33n chineseshower room淋浴间liȉnyȕűtxẏyạ̏n
kUU33n chinesefunnykụụ̏n
t4x4a33u44 chineseomenṭẋȁű
h5wo4o44o3t4x4^O33si33tx5i33 chinesetrain driver火车司机ḩwóőòṭẋḥọ̏sȉtxẏȉ
na3konEtx'I%tI apache (western)cicadanágonechʼiidinàkonẹtx'ị̄tị
pa%4a44 thaiforestป่าpá̄a̋
mul3l3aqgi tamilradishமுள்ளங்கிmuḷḷaqgi
d66ifdiq5 arabicfrogضفدعd̬ifdiq̇
fr5o%tU norwegian (bokmal)a raftflåtefṛōtụ
ne4 burmesesunနေné
x4i4i44i3yO33O44q chineseuse使用ẋíi̋ìyọ̏ọ̋q
k93t08ak93t08isa xhosaexplaincacisak̖ṭ̬ak̖ṭ̬isa
'aat^i3i33t0 thaisunพระอาทิตย์'aatḥìȉt̰
p%Usk1d welshfishpysgodpḥụsko̖d
kr4aun4 irish (munster)treecrannkrĝaunĝ
tx^I4tI3 navajocartxḥị́tị̀
yi44itsi33i44 tibetansoapཡི་ཙིyi̋itsȉi̋
t4o%kri% hindibasketटोकरीṭōkrī
li44i tibetanpearལིli̋i
tiqgal3 tamilmonthதிங்கள்tiqgaḷ
ndEg06E swahilibirdndegendẹɠẹ
ka33a33j4a33a33 tibetansugarཀ་རkȁȁȷ̈ȁȁ
tOl5ak scottish gaelicleafduilleagtọlẏak
pa0 frenchpeacockpaonpa̰
'b06U4U44y vietnameseflockbầy'ɓụ́ụ̋y
igivE georgiansameიგივეigivẹ
korreo spanishmailcorreokorreo
dzili georgiansleepძილიdzili
iqt08iniba xhosaostrichincinibaiqṭ̬iniba
o%se9elo%ts5 nahuatljaguarocelotlōsėelōtş
upiGnk6a%k6 inuktitutspring (season)ᐅᐱᕐᓐᖄᖅupiġnḳāḳ
h5its93lh nuxalkmetal (iron)xits'lhḩits̀lh
tUya3Cu4dj5i3 burmesejudge (person)တရားသူကြီးtụyàçúdjẏì
isig^0t^08awu xhosaspiderisigcawuisigh̬ṭ̬ḥawu
C66ami'a arabicto thirstظمئç̂ami'a
martsh5Ena georgianleftმარცხენაmartsḩẹna
mpa3 apache (western)coyotembámpà
ba5x4tU norwegian (bokmal)a brushbørsteba̖ẋtụ
mi3 burmesefireမီးmì
paqkki finnishbank (institution)pankkipaqkki
tx^5i33i33 tibetanoutside/exteriorཕྱིtxẏḥȉȉ
stx4i95x4tx4atx5 polishto clean upsczyszczaćstẋï̖ẋtẋatxẏ
flI9ppI9 icelandiccollar of a shirtflibbiflïppï
mi%44i44i3 thaibearหมีmi̋̄i̋ì
sykG frenchsugarsucresykġ
djo%s5E3 apache (western)balljoołédjōşẹ̀
p97a4a taachildʘàaṗ̂áa
dAnts englishdancedancedạnts
pr1tti5r icelandicspikebroddurpro̖tti̖r
bEzvzglE9ndni5 polishharsh/mercilessbezwzględnybẹzvzglẹ̇ndni̖
lo44o tibetanyearལོlőo
aGnak6 inuktitutwomanᐊᕐᓇᖅaġnaḳ
a%skats5 nahuatlantazcatlāskatş
kAt englishcatcatkạt
sa%d^na% hindimeditationसाधनाsādḥnā
t^yAA33n chinesecavetḥyạạ̏n
'b06iU3w vietnameseto cordially givebiếu'ɓiụ̀w
zUtm3Iva9t5 russianto eclipseзатмеватьzụtmẏịvȧtẏ
hi5st norwegian (bokmal)coast (shoreline)kysthi̖st
Gaza%l arabicdeerغزالġazāl
x5ya33u chinesenightxẏyȁu
'irul3 tamildarkஇருள்'iruḷ
r%9af welshroperhaffr̊af
wei33yu33e33tx5i33n chineseliquidated damages违约金weȉyȕȅtxẏȉn
fE0 frenchhungerfiamfẹ̰
h5Itla%0h5I3 apache (western)beveragehidląąhíḩịtlā̰ḩị̀
fyACi5r icelandicfeatherfjöðurfyạçi̖r
swi5x4i5x4 polishto hearsłyszyszswi̖ẋi̖ẋ
hos5tx'I3'I3 navajonettlehoştx'ị̀'ị̀
tyee33 chineseanthilltyeȅ
sp2iq englishspringspringspu̖iq
l^0i%v welshsaw (tool)llifl̥īv
e'e%9kats5 nahuatlair/windehēcatle'ē̇katş
ntE3 apache (western)apachendéntẹ̀
p%u44u tibetanson/childབུpḥűu
se5vn norwegian (bokmal)sleep (state)søvnse̖vn
li5ke norwegian (bokmal)happinesslykkeli̖ke
s44ahhra%' arabicdesertصحراءs̬ahhrā'
'b06aa3w vietnameseleopardbáo'ɓaàw
ta33nyuA33nkOO33 chinesecell单元格tȁnyuạ̏nkọọ̏
na44a44a3q thaimovieหนังna̋a̋àq
aGah5n1f19bya hebrewarachnophobiaארכנופוביהaġaḩno̖fȯ̖bya
pa'aka9i hawaiiansaltpaʻakaipa'akȧi
bah5u9r hebrewguy/boyבחורbaḩu̇r
rian thaistudyเรียนrian
x4tx4En3x5tx5E polishluck/happinessszczęścieẋtẋẹnẏxẏtxẏẹ
tx^5yuA33nx4UU33nkyu33A44nt4x4u33u44 chineseundivided attention全神贯注txẏḥyuạ̏nẋụụ̏nkyȕạ̋nṭẋȕű
pal3l3ikku%d4am tamilschoolபள்ளிக்கூடம்paḷḷikkūḍam
pItIt^lIt apache (western)brandbiditlidpịtịtḥlịt
x4o4o44u3tx5i33k%OO33 chinesephone case手机壳ẋóőùtxẏȉkḥọọ̏
r%9e5i5i5n icelandiclavahraunr̊e̖i̖i̖n
a%g^a%t hindishockआघातāgḥāt
zon englishzonezonezon
l^0e%ti%gar welshhospitablelletygarl̥ētīgar
pets5asos5ko%9ats5 nahuatlcentipedepetlazolcōātlpetşasoşkō̇atş
t^i5i445 vietnamesetrythửtḥi̖i̖̋
Ga%ba arabicforestغابةġāba
ko44o tibetanheadམགོkőo
IzUbrUj4a9t5 russianto portrayизображатьịzụbrụȷ̈ȧtẏ
pwo33lii33tx^5yau33 chineseglass bridge玻璃桥pwȍliȉtxẏḥyaȕ
t^yA33n chinesedaytḥyạ̏n
na'Is5ts%o3x4 apache (western)squirrelna'iłtsóhna'ịştsḥòẋ
kakini%t inuktituttattooᑲᑭᓃᑦkakinīt
kiq englishkingkingkiq
abi4yE3 yorubabirdabìyẹ́abíyẹ̀
aivik6 inuktitutwalrusᐁᕕᖃaiviḳ
'urugo%l3 tamilhappeningஉறுகோள்'urugōḷ
a0syE0 frenchancientanciena̰syẹ̰
naq5i%m arabicblissنعيمnaq̇īm
t^e%s5 navajoreedtḥēş
ki3bi3ya%4 hausaarrowkibiyā̀kìbìyá̄
k%E% apache (western)shoekeekḥẹ̄
sitwa9yE0 frenchcitizencitoyensitwȧyẹ̰
zm3Iya9 russiansnakeзмея́zmẏịyȧ
A9ksEs englishaccessaccessạ̇ksẹs
pun6 tamilsoreபுண்puṇ
tx^5i4i44i3n chinesebrighttxẏḥíi̋ìn
yAttA% finnishto leavejättääyạttạ̄
g^Ur5 hindihouseघरgḥụṛ
'd06EE44 vietnameseto give birth tođẻ'ɗẹẹ̋
ig^0t^08isa xhosaartistigcisaigh̬ṭ̬ḥisa
Uk%ba%r hindinewspaperअख़बारụkḥbār
jak93Et05i georgianjacketჟაკეტიjak̖ẹt̖i
iql08agu xhosawarthoginxaguiqḷ̬agu
ta0 navajospring (season)ta̰
t1jU danishfogtågeto̖jụ
k6ausik6tuk6 inuktitutwetᖃᐅᓯᖅᑐᖅḳausiḳtuḳ
ko4tx05I4t^a4s5 apache (western)ceremonygochʼitałkótx̖ị́tḥáş
blUd englishbloodbloodblụd
u3u3ugl^08a zuludigging stickū́gxaùùugḷ̬ḥa
wa9y2 englishwirewirewȧyu̖
h5ala nuxalkfernxalaḩala
Ol6Otx4x4a9t5 russianto improveулучша́тьọlĝọtẋẋȧtẏ
abbaya9re italianto bark (like dog)abbaiàreabbayȧre
p%aa33q chinesehugepḥaȁq
iqt^08iqa xhosathoughtingcingaiqṭ̬ḥiqa
fIrC icelandica distancefirðfịrç
'en hebrewnothingאין'en
p10 frenchbridgepontpo̰̖
ke3305e3305t4x4^o33o44k9 tibetanrare jewel/godདཀོན་མཆོགkḛ̖̏ḛ̖̏ṭẋḥȍők̰
hvost russiantailхвостhvost
ka%ktuk6 inuktituthungryᑳᒃᑐᖅkāktuḳ
tI4s5hI4s5 apache (western)blackdɪ̀ɬhɪ̀ɬtị́şhị́ş
azhara9 hebrewwarningאזהרהazharȧ
w^0ilt icelandicresthvíldwh̬ilt
ya4a44a3ntx5i33i44qk%wa33a44q chineseglasses frames眼镜框yáa̋àntxẏȉi̋qkḥwȁa̋q
'b06aa3yq vietnamesevaguely defined termbánh'ɓaàyq
ts%i33i44 tibetanword/phraseཚིགtsḥȉi̋
tx^5a%33a33pa33a33 tibetanrainཆར་པtxẏḥȁ̄ȁpȁȁ
j4E9n3xyInU russianwomanже́нщинаȷ̈ẹ̇nẏxyịnụ
a5l danishbeerøla̖l
pat4t4a%mbu%ttx5i tamilbutterflyபட்டாம்பூச்சிpaṭṭāmbūttxẏi
g1ra georgianhillგორაgo̖ra
t^k%vEn georgianyouთქვენtḥkḥvẹn
t05it05vEli georgiannakedტიტველიt̖it̖vẹli
cor englishthorthorcor
nI4s5tx^I%4s navajowolverinenị́ştxḥị́̄s
alE4 yorubalandalẹ̀alẹ́
we%9yats5 nahuatlsea/oceanhuēyātlwē̇yatş
djUhha%dj hindishipजहाजdjụhhādj
f3ag irish (munster)lengthfeadhfẏag
iq94t08asa xhosatasteinkcasaiq̀ṭ̬asa
plant welshchildplantplant
eqk93p93ts nuxalkmouseank'ptseqk̖p̀ts
s5It^sok apache (western)yellowłitsogşịtḥsok
tx5UrUk93a amharicmoonጨረቃtxẏụrụk̖a
kE%33E44 tibetanlanguage/speechསྐདkẹ̏̄ẹ̋
b^a%x4a% hindilanguageभाषाbḥāẋā
kaa3t0 vietnamesecutcắtkaàt̰
te44ele33e44 tibetanbliss and happinessབདེ་ལེགསte̋elȅe̋
nU33U33mx5i33i44 tibetanweather/climateགནམ་གཤིསnụ̏ụ̏mxẏȉi̋
a4i4bi4ki3ta4 yorubacarelessnessàìbìkítàáíbíkìtá
pI4qlE4 burmeseseaပင်လယ်pị́qlẹ́
tx5uU4t0' vietnamesemousechuộttxẏuụ́t̰'
txa%93nts5i nahuatlhomechāntlitxà̄̇ntşi
pyI4qn3a4cI4qs%u0 burmesescholarshipပညာသင်ဆုpyị́qnẏácị́qsḥṵ
nda9ma swahilicalfndamandȧma
kO33qtswo33o44pya4a44u3 chineseworksheet工作表kọ̏qtswȍőpyáa̋ù
'e%445e5e45 tibetanlightའོད'e̖̋̄e̖é̖
kt^08ubEkilEy1 xhosapolitechubekileyokṭ̬ḥubẹkilẹyo̖
14r14 yorubawordọ̀rọ̀ó̖ró̖
le%bU danishliplæbelēbụ
x5yOO33q chinesebearxẏyọọ̏q
a4rE4m10 yorubafirst born childàrẹ̀mọárẹ́mo̰̖
na33a33 tibetannoseསྣnȁȁ
y%9i5sU norwegian (bokmal)to kisskysseyh̬i̖sụ
dziri georgianbottomძირიdziri
pr3Igl6Ux4a9t5 russianto inviteприглаша́тьprẏịglĝụẋȧtẏ
tu%ga%k6 inuktitutivory tuskᑑᒑᖅtūgāḳ
a33a44nla4a44a3pa33 chinesehorn按喇叭ȁa̋nláa̋àpȁ
ni%n6d4a%yam tamillengthநீண்டாயம்nīṇḍāyam
tsi3305i3305t4x4i%335i445 tibetaneffortབརྩོན་འགྲུསtsḭ̖̏ḭ̖̏ṭẋȉ̖̄i̖̋
k%i3i33t0 thaithinkคิดkḥìȉt̰
ka33u33t4x4^UU33qpU4U44U3n chinesehigh cost高成本kȁȕṭẋḥụụ̏qpụ́ụ̋ụ̀n
vidj5Etx5 polishto seewidziećvidjẏẹtxẏ
isig^0d^08ib1 xhosadecisionisigqiboisigh̬ḍ̬ḥibo̖
tx5im vietnamesebirdchimtxẏim
le3e33k9 thaismallเล็กlèȅk̰
ni5U3k9 vietnamesewaternướcni̖ụ̀k̰
ba%g^ hinditigerबाघbāgḥ
a0fibi frenchamphibiousamphibiea̰fibi
fOl frenchcrowdfoulefọl
alE3 yorubanightalẹ́alẹ̀
mann3aI tamilpeacockமஞ்ஞைmannẏaị
tx5E4 burmesestarကြယ်txẏẹ́
tx5yA33A44nx4U33ntx5ya33ulyA33A44n chinesefitness coach健身教练txẏyạ̏ạ̋nẋụ̏ntxẏyȁulyạ̏ạ̋n
u3ub06umto3o3o4ti zulusweetnessúbumtôtiùuɓumtòòóti
qd08abile xhosararenqabileqḍ̬abile
Ixk%I%nh5n apache (western)sonishkiinhnịxkḥị̄nḩn
fuu33t4x4wa33qx4O33O44tx5i33i44 chinesefashion design服装设计fuȕṭẋwȁqẋọ̏ọ̋txẏȉi̋
ts93k693ar1 georgiansourceწყაროts̀ḳ̖aro̖
xEmt^h5vEva georgianaccident/chanceშემთხვევაxẹmtḥḩvẹva
xvili georgianchildშვილიxvili
so33o33pa33a33 tibetana scoutསོ་པsȍȍpȁȁ
tx4w1vyEk polishhumanczłowiektẋwo̖vyẹk
t^Eguk9 koreanthailand태국tḥẹguk̰
dj^i%l hindilakeझीलdjḥīl
ho'opa'a hawaiianto fixhoʻopaʻaho'opa'a
namdvili georgianrealნამდვილიnamdvili
tu%ga%lik inuktitutnarwhalᑑᒑᓕᒃtūgālik
k%a33a44w thaito enterเข้าkḥȁa̋w
ik6aluk inuktitutfish (salmon/trout)ᐃᖃᓗᒃiḳaluk
k%o33o33lo33o33 tibetanwheelའཁོར་ལོkḥȍȍlȍȍ
kiqak6 inuktituthillᑭᖓᖅkiqaḳ
I%0'a0'I% navajomagpieị̰̄'a̰'ị̄
Entsikl1pE9dya hebrewencyclopediaאנציקלופדיהẹntsiklo̖pẹ̇dya
tx5a3 burmeseto hearကြားtxẏà
a5l norwegian (bokmal)beerøla̖l
harrasta% finnishto be interested inharrastaaharrastā
px4i5h519dj5itx5 polishto comeprzychodzićpẋi̖ḩȯ̖djẏitxẏ
li33i44tx5ya33utx^5yau33 chineseoverpass立交桥lȉi̋txẏyȁutxẏḥyaȕ
isa3a3anz6a zuluhandisándlaisààanẓa
asak693ws nuxalkwater (bottom)asaqw'sasaḳ̖ws
li445i445i5i45 tibetanmanure/fertilizerལུདli̖̋i̖̋i̖í̖
kx5Eu0wj4n3i9tx4ka polishprincessksiężniczkakxẏẹṵwȷ̈nẏïtẋka
zum englishzoomzoomzum
n3i33i33qtx5e tibetancompassionསྙིང་རྗེnẏȉȉqtxẏe
txiki9wits5 nahuatlbasketchiquihuitltxikïwitş
p97oa hoaneyeʘoaṗ̂oa
su%l scottish gaeliceyesùilsūl
andza georgianmastანძაandza
GUvUniG frenchto returnrevenirġụvụniġ
'ani9 hebrewegoאני'anï
ndu9gu swahilirelativendugundu̇gu
tx5E4E44w vietnameseoarchèotxẏẹ́ẹ̋w
amaGuk6 inuktitutwolfᐊᒪᕈᖅamaġuḳ
addje9ttare italianto jutaggettareaddjėttare
hu4rri3yya%4 hausafreedom/libertyhùr̃r̃iyyā̀húrrìyyá̄
'b06a%3a33y vietnameseshorebãi'ɓà̄ȁy
dja%3di3 apache (western)pronghornjaadidjà̄dì
ta0 frenchtimetempsta̰
a5vG frenchworkœuvrea̖vġ
qt08iqt08i xhosasmall/youngncinciqṭ̬iqṭ̬i
l6a%v6 irish (munster)handlámhlĝāvĝ
hI4s5wo%3j apache (western)canyonhilwozhhị́şwò̄j
d^4o%l hindidrumढोलḍḥōl
dE0 frenchdeerdaimdẹ̰
la44am tibetanpathལམla̋am
u9l^0pa icelandicthick winter coatúlpau̇l̥pa
man3dj5al3 tamilyellowமஞ்சள்manẏdjẏaḷ
paGfa05 frenchperfumeparfumpaġfa̰̖
wa33i44ma33i44yuA33n chinesedelivery man外卖员wȁi̋mȁi̋yuạ̏n
E0p1sibl frenchimpossibleimpossibleẹ̰po̖sibl
t^ok99i koreanrabbit토끼tḥok̭i
mE9j2 englishmeasuremeasuremẹ̇ju̖
EkspeGya0s frenchexperienceexpérienceẹkspeġya̰s
r%9ei%Ci5r icelandicnesthreiðurr̊eīçi̖r
t05Ukur amharicblackጥቁርt̖ụkur
i3iqd08hhuumbi zuluheapíngqumbiìiqḍ̬hhuumbi
j1l1 georgianraspberryჟოლოjo̖lo̖
uUg5In3Uh5 irish (munster)lonelyuaigneachuụgẏịnẏụḩ
x5ya33a44q chineseoakxẏyȁa̋q
tx5aO' burmesestoneကျောက်txẏaọ'
g55a3ggo4 hausapaternal auntgwaggògẇàggó
a5m danishtenderøma̖m
zorro spanishfoxzorrozorro
ts93In navajobonets̀ịn
hUn' danishhandhåndhụn'
ts5'I%x apache (western)snaketłʼiishtş'ị̄x
UhrUn3A9t5 russianto guardохраня́тьụhrụnẏạ̇tẏ
t^a9adz3o koreanostrich타조tḥȧadzẏo
eGa5G frencherrorerreureġa̖ġ
va%4a44q vietnamesegoldvàngvá̄a̋q
p%u%33u44t0 thaispeakพูดpḥȕ̄űt̰
tx5i33qx4UU33nto4o44u3so4o44u3 chineserefreshed精神抖擞txẏȉqẋụụ̏ntóőùsóőù
kowa0h5 apache (western)homegowąhkowa̰ḩ
'arul3 tamilgraceஅருள்'aruḷ
CIs englishthisthisçịs
d08o0'o hoanclaw!o̰ʔoḍ̬o̰'o
cI'ci3 burmesefruitသစ်သီးcị'cì
ta%a44y vietnamesedownloadtảitāa̋y
s5o33o33 tibetansouthལྷོşȍȍ
Is5 navajopine needleịş
k93t081k93t08a xhosacleancocak̖ṭ̬o̖k̖ṭ̬a
atm1sfEGa hebrewatmosphereאטמוספירהatmo̖sfẹġa
u9lvi5r icelandica wolfúlfuru̇lvi̖r
p%I%txI apache (western)(bird) swallowpiishipḥị̄txị
j4i440i0tx^5e330e330 tibetantreasure/valuableརིན་ཆེནȷ̈ḭ̋ḭtxẏḥḛ̏ḛ̏
gUmtx^a% hinditowelगमछाgụmtxḥā
aqunasuktuk6 inuktitutto huntᐊᖑᓇᓱᒃᑐᖅaqunasuktuḳ
ta3Iqpyi4 burmesecountry/kingdomတိုင်းပြည်tàịqpyí
kOntrA9st englishcontrastcontrastkọntrạ̇st
allik6 inuktitutunderneathᐊᓪᓕᖅalliḳ
mUy vietnamesecloudmâymụy
Iztsa3n apache (western)womanizdzánịztsàn
ka9llido italianshrewdcallidokȧllido
k93l08olisa xhosaapologizexolisak̖ḷ̬olisa
qt08iphisa xhosado lessnciphisaqṭ̬iphisa
ivvit inuktitutyouᐃᕝᕕᑦivvit
wa%33a33mo44o tibetanfoxཝ་མོwȁ̄ȁmőo
sUtx hinditruthसचsụtx
sinnitellA finnishto hang onsinnitelläsinnitellạ
sEk%tsia georgiansectionსექციაsẹkḥtsia
tal3l3aI tamilmotherதள்ளைtaḷḷaị
rot4t4i tamilbreadரொட்டிroṭṭi
fyA%re norwegian (bokmal)low tidefjærefyạ̄re
pE3x apache (western)knifebeshpẹ̀x
sila inuktitutweatherᓯᓚsila
himni georgiananthemჰიმნიhimni
pu% thaicrabปูpū
x4i33i44p%ii33ntx5yA33nk%O33O44q chinesevideo surveillance视频监控ẋȉi̋pḥiȉntxẏyạ̏nkḥọ̏ọ̋q
t66aq5a%m arabicfoodطعامt̬aq̇ām
pi4i44i3tx5i33i44pU4U44U3n chinesenotebook笔记本píi̋ìtxẏȉi̋pụ́ụ̋ụ̀n
pu%n6d4u tamilgarlicபூண்டுpūṇḍu
Gi95kUn germanback (body)rückenġï̖kụn
Isa3s5Ik%aI apache (western)bald eagleisáłigaiịsàşịkḥaị
hemolele hawaiianperfectionhemolelehemolele
Gali%C66 arabicrudeغليظġalīç̂
e4e3ka30na30 yorubaclawèékánnáéèkà̰nà̰
to3o33' thaitableโต๊ะtòȍ'
s5a33a33 tibetangod/dietyལྷşȁȁ
i3i3i4du3u3ub06e zuluzebraîdúbeììídùùuɓe
pa5G frenchfearpeurpa̖ġ
fe33i44 chineseangerfȅi̋
gra5nnt norwegian (bokmal)greengrøntgra̖nnt
bayma%3a33y thaileafใบไม้baymà̄ȁy
q94d08oq94d08oza xhosaknocknkqonkqozaq̀ḍ̬oq̀ḍ̬oza
k93a4dda3ra%4 hausafate/destinyƙàddar̃ā̀k̖áddàrá̄
mi%4i44 thairice noodleหมี่mí̄i̋
mra9di swahiliprojectmradimrȧdi
tse%3h navajoelktsè̄h
xangrdzliv1ba georgiancontinuanceხანგრძლივობაxangrdzlivo̖ba
de5 frenchtwode̖
d5e%n4 irish (munster)to dodéandẏēnĝ
huC icelandicskinhúðhuç
hoo4p9' vietnameseboxhộphoóp̃'
ka33i33 chineseboundarykȁȉ
ka9uppa finnishcommerce/tradekauppakȧuppa
torre spanishtowertorretorre
kreIv englishcravecravekreịv
kt^08aza xhosacombchazakṭ̬ḥaza
ka%kE3 apache (western)crowgaagékākẹ̀
'di%5v3o%t norwegian (bokmal)very wetdyvåt'dī̖ṿōt
h5xirad georgianoftenხშირადḩxirad
yi5hi5ttx amharicthisይህችyi̖hi̖ttx
sl6u9x4Ut5 russianto listenслу́шатьslĝu̇ẋụtẏ
p%O3O33ndin thailandพื้นดินpḥọ̀ọ̏ndin
mi5rtx05a amharicchoice/optionምርጫmi̖rtx̖a
iqd^08ayi xhosajaringqayiiqḍ̬ḥayi
Gox hebrewheadרֹאשׁġox
odju3 yorubaeyeojúodjù
mdjE9nzi swahilibuildermjenzimdjẹ̇nzi
EyEle3 yorubapidgeonẹyẹléẹyẹlè
fx4i5stk1 polisheverythingwszystkofẋi̖stko̖
mnixvnEl1ba georgiansignificanceმნიშვნელობაmnixvnẹlo̖ba
sm3Ix4attsU russianto blendсмешатьсяsmẏịẋattsụ
d6I9n3U irish (munster)humanduinedĝïnẏụ
aI germaneggeiaị
s44aqr arabicfalconصقرs̬aqr
mtxu9zi swahilisaucemchuzimtxu̇zi
s5U9gad welsheyellygadşụ̇gad
xi0 burmeseto haveရှိxḭ
nu44uu4 tibetanwestནུབnűuú
t66ifl arabicchildطفلt̬ifl
t05at amharicfingerጣትt̖at
Ed^0sU danishetchætseẹdh̬sụ
tx5UUy vietnameseplaychơitxẏụụy
ukiuk6 inuktitutwinterᐅᑭᐅᖅukiuḳ
wOd englishwouldwouldwọd
ft19rEk polishtuesdaywtorekftȯ̖rẹk
i5hdessA finnishtogetheryhdessäi̖hdessạ
q5ayyana arabicto appointعينq̇ayyana
ci%Ca icelandicthawþíðacīça
tve%5l icelandicstay (noun)dvöltvē̖l
iUs4k irish (munster)fishiasciụsĝk
m1%4414413 thaidoctorหมอmő̖̄ő̖ò̖
ts93its93ila georgianchickenწიწილაts̀its̀ila
l^01gEl^0 welshpocketllogelll̥o̖gẹl̥
gargari georgianapricotგარგარიgargari
vzdi5hat5 russianto sighвздыхатьvzdi̖hatẏ
i3i3i4bu3u3u4z6a zuluscarîbhûdlaììíbùùúẓa
nal5tx00ya koreandate날짜nalẏtx̥ya
to33o44nma%3a33y thaitreeต้นไม้tȍőnmà̄ȁy
a%wato9mats5 nahuatlacornāhuatomatlāwatȯmatş
bUt05a9t05is amharicsweet potatoበጣጢስbụt̖ȧt̖is
fe9ImIs englishfamousfamousfėịmịs
s44amG arabicglueصمغs̬amġ
marro9ne italianbrownmarronemarrȯne
sapE0 frenchfir treesapinsapẹ̰
t05Utt05a amharicto drinkጠጣt̖ụtt̖a
m3Itx5ta9t5 russianto dreamмечтатьmẏịtxẏtȧtẏ
tx5o44oo4q tibetanlarge valleyལྗོངསtxẏőoóq
brt05k93Eli georgianflatბრტყელიbrt̖k̖ẹli
r%9U9vEC welshstrange/oddrhyfeddr̊ụ̇vẹç
sa%9v3utta% finnishto reachsaavuttaasā̇ṿuttā
amik6 inuktitutpeltᐊᒥᖅamiḳ
ts%E3 navajorock/stonetsḥẹ̀
'b06iU44n vietnamesebeachbiển'ɓiụ̋n
caO' burmeseto drinkသောက်caọ'
h5x41u0wx4tx4 polishbeetlechrząszczḩẋo̖ṵwẋtẋ
di% thaigoodดีdī
t^u3 apache (western)watertḥù
tupa%0yu3 apache (western)riverbanktubąąyútupā̰yù
ik693o georgianto beიყოiḳ̖o
1k%r1 georgiangoldოქროo̖kḥro̖
siq englishsingsingsiq
prEnna icelandicto burnbrennaprẹnna
tx5yA4A44A3ntx5ii33x4i33i44p%ii33n chineseclip video剪辑视频txẏyạ́ạ̋ạ̀ntxẏiȉẋȉi̋pḥiȉn
ammatti finnishprofessionammattiammatti
otto japanesewhoopsおっとotto
hip931p931t05ami georgianhippoჰიპოპოტამიhip̀o̖p̀o̖t̖ami
ba%0s navajohoopbā̰s
dUrpUn6 hindimirrorदर्पणdụrpụṇ
i3i3igd^08uub06u3u zulugrudgeī́gqubúììigḍ̬ḥuuɓùu
ya%' apache (western)skyyaaʼyā'
pt5i9tsU russianbirdпти́цаptẏïtsụ
txrdil1Et^i georgiannorthჩრდილოეთიtxrdilo̖ẹtḥi
k93i3ssa%4 hausastoryƙissā̀k̖ìssá̄
tIs5 apache (western)blooddiłtịş
isi3i3igd^08i zulusound of footstepsisígqiisììigḍ̬ḥi
makuahine hawaiianmothermakuahinemakuahine
weIt englishwaitwaitweịt
na44a tibetanagena̋a
ts1tsh5ali georgianalive/animateცოცხალიtso̖tsḩali
nixba9q5 hebrewto swear/to promiseנשבעnixbȧq̇
mhe9qga swahiliancestormhengamhėqga
fye%5l icelandicplank/boardfjölfyē̖l
tsik693vi georgiansquirrelციყვიtsiḳ̖vi
k%wa33q chinesebasketkḥwȁq
r3it0torO japaneselitreリットルrẏit̰torọ
yu33u33 tibetanturquoise gemstoneགཡུyȕȕ
s44awt arabicvoiceصوتs̬awt
wala'au hawaiianto talkwalaʻauwala'au
pu33u33ti33i33 tibetanscriptureཔོ་ཏིpȕȕtȉȉ
'ahhmar arabicredأحمر'ahhmar
x5yo33u33 chineseprotectionxẏyȍȕ
b10 frenchgoodbonbo̰̖
'abahu9t hebrewfatherhood/paternityאבהות'abahu̇t
s5e3'e3tsoh navajoratşè'ètsoh
mbiliki9m1 swahilidwarfmbilikimombilikïmo̖
x4Ex5sEt polishsix hundredsześćsetẋẹxẏsẹt
Ga apache (western)foxghaġa
la33a33 tibetansoul/spiritབླlȁȁ
kywit00urami koreancricket귀뚜라미kywiṱurami
i3i4sifu3u3u4b06a zulusecretísifûbaìísifùùúɓa
hOi5ad welshduck (bird)hwyadhọi̖ad
'avza9m hebrewbuckle (of a belt)אבזם'avzȧm
zE3E33q5 vietnameselumpydẽzẹ̀ẹ̏q̇
a0vwaye frenchto sendenvoyera̰vwaye
tx5e33e33 tibetanmaster/lordརྗེtxẏȅȅ
bra5n norwegian (bokmal)a wellbrønnbra̖n
plussa icelandicblouseblússaplussa
mE%9tx5Un germangirlmädchenmẹ̄̇txẏụn
e9Gets hebrewcountry/landארץėġets
cveiiyItl icelandicmopþvegillcveiiyịtl
hE0g55a4 yorubato be beautifulhẹngwàhẹ̰gẇá
garra spanishclawgarragarra
kosnIh5 apache (western)bee/honeygosnihkosnịḩ
hmur3ItsU russianto frownхмуритьсяhmurẏịtsụ
t4x4^UU33qkO33qrUU33nx4i33i44 chinesesuccessful person成功人士ṭẋḥụụ̏qkọ̏qrụụ̏nẋȉi̋
k93wni nuxalkseal (animal)kw'nik̖wni
ta33a33 tibetanmelodyརྟtȁȁ
kal5tx^5i koreancutlassfish갈치kalẏtxẏḥi
tx4tE9ri5 polishfourczterytẋtẹ̇ri̖
ma%n6pu tamilhonorமாண்புmāṇpu
p4a%l6a%9s4 irish (munster)palacepáláspĝālĝā̇sĝ
t^u33u33k9pU33U33 tibetansoupཐུག་པtḥȕȕk̰pụ̏ụ̏
k3haun scottish gaelicheadceannkẏhaun
eva9 hebrewhostility/enmity/hatred.איבהevȧ
za4a44yq vietnameseto reserve fordànhzáa̋yq
yo'I%0 apache (western)seeyo’įįyo'ị̰̄
imak6 inuktitutwaterᐃᒪᖅimaḳ
tx5Uw vietnamesebuffalotrâutxẏụw
kyI9Cya icelandicgoddessgyðjakyïçya
a4kpa3 yorubascaràpáákpà
l5e%n3U irish (munster)shirtléinelẏēnẏụ
kol3v3anaI tamilborrowingகொள்வனைkoḷṿanaị
'is44baq5 arabicfingerإصبع'is̬baq̇
'b06a4a44 vietnamesegrandmother'ɓáa̋
qt08inanE xhosaminorncinaneqṭ̬inanẹ
'iyarkaI tamilnatureஇயற்கை'iyarkaị
dja%sI3la3xa3 apache (western)earingsjaasíláhádjāsị̀làxà
kozlI%0yE apache (western)birthplacegozlįįyekozlị̰̄yẹ
y%9Ep norwegian (bokmal)a large stickkjeppyh̬ẹp
mEE4' vietnamesemothermẹmẹẹ́'
pUyer'ca' burmeseaudienceပရိသတ်pụyer'ca'
x5i33nli4i44i3tx5yA33A44nk%a33q chinesemental health心理健康xẏȉnlíi̋ìtxẏyạ̏ạ̋nkḥȁq
tx05aGi georgianchandelierჭაღიtx̖aġi
ma9ahUr3 scottish gaelicmothermàthairmȧahụrẏ
ts5o30' apache (western)birddlǫ́ʼtşò̰'
to%44otx5e33e33 tibetandiamondརྡོ་རྗེtő̄otxẏȅȅ
h5awh5 arabicpeach (fruit)خوخḩawḩ
txI4x navajomedicine pouchtxị́x
t4x4wa4a44i3 chineseto waddleṭẋwáa̋ì
x4O33O44h5we33i44 chinesecommunity/society社会ẋọ̏ọ̋ḩwȅi̋
nUgrUmUj4da9t5 russianto pile upнагромождатьnụgrụmụȷ̈dȧtẏ
d5ImUnstr3i9rUvUt5 russianto demonstrateдемонстрироватьdẏịmụnstrẏïrụvụtẏ
bah5u9ts hebrewoutsideבחוץbaḩu̇ts
ka33a33 tibetanteachingབཀའkȁȁ
fE9lo englishfellowfellowfẹ̇lo
menv3el3l3i tamilcobaltமென்வெள்ளிmenṿeḷḷi
ah5du9t hebrewunityאחדותaḩdu̇t
nik6i inuktitutfoodᓂᕿniḳi
tyA33A44nx5yA33A44nka4a44a3n chinesetelephone pole电线杆tyạ̏ạ̋nxẏyạ̏ạ̋nkáa̋àn
mravalmnixvnEl1vani georgiansignificantმრავალმნიშვნელოვანიmravalmnixvnẹlo̖vani
ya9'aG hebrewforestיַעַרyȧ'aġ
tye9rra spanishlandtierratyėrra
da3imo4n hausadiamonddaimòndàimón
mE0' apache (western)babyméʼmẹ̰'
ma%33a44k9 thaia lotมากmȁ̄a̋k̰
k%wa33i44ti33i44ta33nh5a33u44 chinesetracking number快递单号kḥwȁi̋tȉi̋tȁnḩȁű
flaIx germanfleshfleischflaịx
y%9Emi% norwegian (bokmal)chemistrykjemiyh̬ẹmī
ki4405i05t4x4u33u33m tibetangrapeརྒུན་འབྲུམkḭ̖̋ḭ̖ṭẋȕȕm
u3u3us5u zulurippleū́hluùùuşu
r%9i5cr1 welshto rush/hurryrhuthror̊i̖cro̖
pei%Ca icelandicto askbeiðapeīça
ukuqd08amlEza xhosaintersectukunqamlezaukuqḍ̬amlẹza
k1%33144nhi44i44i3n thaistoneก้อนหินkȍ̖̄ő̖nhi̋i̋ìn
Ent1m1l19gya hebrewentomologyאנטומולוגיהẹnto̖mo̖lȯ̖gya
kwE0 frenchwedgecoinkwẹ̰
cye%5l icelandicraspþjölcyē̖l
ji44i44i3q thaifemaleหญิงji̋i̋ìq
mEmk93vidrE1ba georgianasset/inheritanceმემკვიდრეობაmẹmk̖vidrẹo̖ba
nitx05i georgiantalentნიჭიnitx̖i
k93t08ak93t08ilE xhosaplain/clearcacilek̖ṭ̬ak̖ṭ̬ilẹ
pololei hawaiiancorrectpololeipololei
tsa4a44u3x4we33i44tsa4a44u3tx^5i4i44i3 chinesego to bed early早睡早起tsáa̋ùẋwȅi̋tsáa̋ùtxẏḥíi̋ì
milhh arabicsaltملحmilhh
sinyo92Iti englishsenioritysenioritysinyȯu̖ịti
tx5a44a tibetanrainbowའཇའtxẏa̋a
v3aikka finnishfor examplevaikkaṿaikka
caq5lab arabicfoxثعلبcaq̇lab
E%CU danishto eatædeẹ̄çụ
mbayuwa9yu swahiliswallow (bird species)mbayuwayumbayuwȧyu
gommo9zo italiangummygommosogommȯzo
l61h5a%n4 irish (munster)pondlochánlĝo̖ḩānĝ
appanna9re italianto obscureappannàreappannȧre
t^apa%0jIte apache (western)kingfishertaba̜a̜zhidetḥapā̰jịte
b^a%x4Un6 hindispeechभाषणbḥāẋụṇ
t1 danishtoeto̖
a%xi%rv3a%d