github 52+tontonton

Words for

Showing all 2000 words from our word list matching pattern here. Select a specific language if you would like to focus on one, or try to pronounce words from a variety of languages.

nU33U33mx5i33i44 tibetanweather/climateགནམ་གཤིསnụ̏ụ̏mxẏȉi̋
r%9uuCi5r icelandicscabhrúðurr̊uuçi̖r
'onpadu tamilnineஒன்பது'onpadu
t00a9al3gi koreanstrawberry딸기ṱȧaḷgi
mi5rtx05a amharicchoice/optionምርጫmi̖rtx̖a
ya9'aG hebrewforestיַעַרyȧ'aġ
ha'awi9na hawaiianlesson/assignmenthaʻawinaha'awïna
kuwl englishcoolcoolkuwl
p%Usk1d welshfishpysgodpḥụsko̖d
p93ik93nik93i georgianpicnicპიკნიკიp̀ik̖nik̖i
ye9led hebrewchildיֶלֶדyėled
kru9ppa icelandicgroupgrúbbakru̇ppa
Ga%4a44 vietnamesechickenġá̄a̋
isikd^08am1 xhosafruitisiqhamoisikḍ̬ḥamo̖
sa30 navajoold agesà̰
ets hebrewtreeעֵץets
bIna%3' navajoacornbịnà̄'
h1l danishholehulho̖l
hak93e3I3 navajoone's kinhak̖èị̀
Uk%ba%r hindinewspaperअख़बारụkḥbār
tx^5u33a44 thaitimeชั่วtxẏḥȕa̋
pal3l3atta%kku tamilvalleyபள்ளத்தாக்குpaḷḷattākku
Is5t^I3'k%e% apache (western)centeriłdíʼgeeịştḥị̀'kḥē
k%wa33i44ti33i44ta33nh5a33u44 chinesetracking number快递单号kḥwȁi̋tȉi̋tȁnḩȁű
mii33n chineseheavenmiȉn
ni3pyI4qn3a4 burmesetechnologyနည်းပညာnìpyị́qnẏá
Ob5Ij4da9t5 russianto persuadeубеждатьọbẏịȷ̈dȧtẏ
kt^08aza xhosacombchazakṭ̬ḥaza
rumma%n arabicpomegranateرمانrummān
sUkGE frenchsecretsecretsụkġẹ
fspan3alE polishgreatwspanialefspanẏalẹ
i3iqt^08oosa zulumeatíngcosaìiqṭ̬ḥoosa
lii33nyu33u44tx5yA33n chineseshower room淋浴间liȉnyȕűtxẏyạ̏n
aI germaneggeiaị
ka4a44ti4i44ka% thaiagreementกติกาkáa̋tíi̋kā
fE4 yorubato be successful/prosperousfẹ̀fẹ́
x5yA33A44nx5ya33a44q chinesephenomenon现象xẏyạ̏ạ̋nxẏyȁa̋q
klay thaifarไกลklay
kEsty10 frenchquestionquestionkẹstyo̰̖
k93a4nk93a3ne%4 hausasmallƙànƙanḕk̖ánk̖àné̄
hOi5ad welshduck (bird)hwyadhọi̖ad
GrubEli georgiancloudღრუბელიġrubẹli
kyI9Cya icelandicgoddessgyðjakyïçya
kahu9na hawaiianmagician/sorcererkahunakahu̇na
p%u%33u44t0 thaispeakพูดpḥȕ̄űt̰
zi35i335 vietnamesekeepgiữzì̖ȉ̖
hu3d06u3ba%4 hausasermonhuɗubā̀hùɗùbá̄
Isa3s5Ik%aI apache (western)bald eagleisáłigaiịsàşịkḥaị
fa33qx4i33i44 chinesepath/plan方式fȁqẋȉi̋
weIv englishwavewaveweịv
to3kho0'I3 navajopetroleumtòkho̰'ị̀
'an vietnameseeatăn'an
v3AlittA% finnishto transmitvälittääṿạlittạ̄
k93l08olEla xhosaforgivexolelak̖ḷ̬olẹla
k%ok99iri koreanelephant코끼리kḥok̭iri
ta33a33 tibetanmelodyརྟtȁȁ
aGts93Ers georgianto listაღწერსaġts̀ẹrs
tx05I4l navajovegetationtx̖ị́l
k93t^08ukumisa xhosatouchchukumisak̖ṭ̬ḥukumisa
ri%ttAmAte5n finnishinsufficientriittämätönrīttạmạte̖n
appanna9re italianto obscureappannàreappannȧre
hvost russiantailхвостhvost
tyA33A44nh5wU33U44h5a33u44ma4a44a3 chinesephone number电话号码tyạ̏ạ̋nḩwụ̏ụ̋ḩȁűmáa̋à
ts%i33i33j4i33i44q tibetanlongevityཚེ་རིངtsḥȉȉȷ̈ȉi̋q
Is5 navajopine needleịş
q5as44an arabicstickعصاq̇as̬an
x4ii33tx5yA33n chinesemoment时间ẋiȉtxẏyạ̏n
t4x4wa4a44i3 chineseto waddleṭẋwáa̋ì
i3i3i4d^08a3a3awe zuluheroîqháweììíḍ̬ḥààawe
iqd^08Exo xhosarentingqeshoiqḍ̬ḥẹxo
lan3dj5am tamilbribeலஞ்சம்lanẏdjẏam
mu4u44u3yi33qx4i33i44 chineseinfant room母婴室múűùyȉqẋȉi̋
ats593a%3h navajobottomatş̀à̄h
naq5i%m arabicblissنعيمnaq̇īm
'aa44yq vietnameseimageảnh'aa̋yq
'en hebrewnothingאין'en
px4Estx4En3 polishspace (area)przestrzeńpẋẹstẋẹnẏ
pwo33lii33tx^5yau33 chineseglass bridge玻璃桥pwȍliȉtxẏḥyaȕ
pleI englishplayplaypleị
kiaktisimayuk6 inuktitutsweatᑭᐊᒃᑎᓯᒪᔪᖅkiaktisimayuḳ
tx5arkkaraI tamilsugarசர்க்கரைtxẏarkkaraị
deIt englishdatedatedeịt
h5ah5vi georgianonionხახვიḩaḩvi
kurssi finnishcourse/classkurssikurssi
iGnik6 inuktitutsonᐃᕐᓂᖅiġniḳ
hibridi georgianhybridჰიბრიდიhibridi
x5yO33q chineseelder brotherxẏyọ̏q
E%CU danishto eatædeẹ̄çụ
x5ya33a44qp%ii33ts%a33 chineseeraser橡皮擦xẏyȁa̋qpḥiȉtsḥȁ
d^Un hindifundsधनdḥụn
p97u0 hoanoneʘ̃ũṗ̂ṵ
ma33a33qt4x4e%335e445 tibetancommon folkདམངས་ཁྲོདmȁȁqṭẋȅ̖̄e̖̋
pa%pa%'o%lelo hawaiianconversationpāpāʻōlelopāpā'ōlelo
fkruttsE polishsoonwkrótcefkruttsẹ
j4E9n3xyInU russianwomanже́нщинаȷ̈ẹ̇nẏxyịnụ
C66aby arabicantelopeظبيç̂aby
tx5yA4A44A3ntx5ii33x4i33i44p%ii33n chineseclip video剪辑视频txẏyạ́ạ̋ạ̀ntxẏiȉẋȉi̋pḥiȉn
ka33a33 tibetanteachingབཀའkȁȁ
tIpe3 navajosheep (animal)tịpè
hip931p931t05ami georgianhippoჰიპოპოტამიhip̀o̖p̀o̖t̖ami
sepayawits5 nahuatlsnowcepayahuitlsepayawitş
tan6n6i%r tamilwaterதண்ணீர்taṇṇīr
q5aqrab arabicscorpionعقربq̇aqrab
bitu9ah5 hebrewinsuranceביטוחbitu̇aḩ
pyI4qn3a4cI4qs%u0 burmesescholarshipပညာသင်ဆုpyị́qnẏácị́qsḥṵ
msgavsi georgianalikeმსგავსიmsgavsi
'b06aa3yq vietnamesevaguely defined termbánh'ɓaàyq
pe9Gah5 hebrewflowerפֶּרַחpėġaḩ
E9ltste%5C icelandicvolcanoeldstöðẹ̇ltstē̖ç
ts5'o3k'a4' apache (western)shaft of arrowtlʼókʼaʼtş'òk'á'
k6afas44 arabiccageقفصḳafas̬
r%9ei%Ci5r icelandicnesthreiðurr̊eīçi̖r
tsudz1j5E9myEts polishforeignercudzoziemiectsudzo̖jẏẹ̇myẹts
yIya%0 apache (western)eatyiyąąyịyā̰
k93d081b1 xhosaconcrete/actualqobok̖ḍ̬o̖bo̖
a5r danishearørea̖r
pr3IdOsma9tr3IvUt5 russianto foreseeпредусматриватьprẏịdọsmȧtrẏịvụtẏ
ei%mi5r icelandicsteam/vaporeimureīmi̖r
Utm3Itx5A9t45 russianto markотмечатьụtmẏịtxẏạ̇ṭẏ
pe33i44tx5i4i44i3qtx^5yaa33q chinesebackground wall背景墙pȅi̋txẏíi̋ìqtxẏḥyaȁq
akpa3 yorubaarmapáakpà
i3i3is5aas5a zulubranch (of a tree)ī́hlahlaììişaaşa
a4rE4m10 yorubafirst born childàrẹ̀mọárẹ́mo̰̖
pakkya9no italiantackypacchianopakkyȧno
lUv englishlovelovelụv
cInna icelandicto thinþynnacịnna
gbE4du yorubalarge drumgbẹ̀dugbẹ́du
tx^5yuA33nx4UU33nkyu33A44nt4x4u33u44 chineseundivided attention全神贯注txẏḥyuạ̏nẋụụ̏nkyȕạ̋nṭẋȕű
fay thaifireไฟfay
I%0'a0'I% navajomagpieị̰̄'a̰'ị̄
yau33k%O33O44qtx^5i33i44 chineseremote control遥控器yaȕkḥọ̏ọ̋qtxẏḥȉi̋
fU4U44U3nx4wU33tx5ya33a44q chinesepainter粉刷匠fụ́ụ̋ụ̀nẋwụ̏txẏyȁa̋q
p%a koreanonionpḥa
e%95i5Ca%iUI icelandicweatlhauðæfiē̖̇i̖çāiụị
t^133144ykham thaispeechถ้อยคำtḥȍ̖ő̖ykham
pya33ut4x4yU4U44U3ntaa33a33a44n chinesestandard answer标准答案pyȁuṭẋyụ́ụ̋ụ̀ntaȁȁa̋n
hil englishhealhealhil
da3imo4n hausadiamonddaimòndàimón
sUmUrpUn6 hindidedicationसमर्पणsụmụrpụṇ
kr4aun4 irish (munster)treecrannkrĝaunĝ
de5 frenchtwode̖
s5U9gad welsheyellygadşụ̇gad
dGwa frenchright (what's right)droitdġwa
qgu9mi swahilifistngumiqgu̇mi
t05ena amharichealthጤናt̖ena
ndu9gu swahilirelativendugundu̇gu
dja3rra4ba%3a4wa%3 hausatest/examjar̃r̃àbâwādjàrrábà̄áwà̄
djo%s5E3 apache (western)balljoołédjōşẹ̀
gdj5Ex5 polishsomewheregdzieśgdjẏẹxẏ
cveiiyItl icelandicmopþvegillcveiiyịtl
vzdi5hat5 russianto sighвздыхатьvzdi̖hatẏ
tx5a44a tibetanrainbowའཇའtxẏa̋a
'ul3l3aqgaI tamilpalm (hand)உள்ளங்கை'uḷḷaqgaị
t^au33 chinesepotterytḥaȕ
na%9wats5 nahuatlsomething having a clear and pleasant soundnāhuatlnā̇watş
pets5asos5ko%9ats5 nahuatlcentipedepetlazolcōātlpetşasoşkō̇atş
a0fibi frenchamphibiousamphibiea̰fibi
tx5e33e33 tibetanmaster/lordརྗེtxẏȅȅ
pu%n6d4u tamilgarlicபூண்டுpūṇḍu
'etsba9q5 hebrew(anatomy) fingerאצבע'etsbȧq̇
Ekk icelandiceggeggẹkk
plussa icelandicblouseblússaplussa
'arul3 tamilgraceஅருள்'aruḷ
g55addUnn3a amharicfriendጓደኛgẇaddụnnẏa
k3it0te japanesestampきってkẏit̰te
k6ak6kak6 inuktitutmountainᖃᖅᑲᖅḳaḳkaḳ
h5x41u0wx4tx4 polishbeetlechrząszczḩẋo̖ṵwẋtẋ
'aha9v hebrewto loveאָהַב'ahȧv
ha4wa3ini4ya%3 hausachameleonhàwainìyāháwàiníyà̄
E0p1sibl frenchimpossibleimpossibleẹ̰po̖sibl
me%t4t4imaI tamilleadershipமேட்டிமைmēṭṭimaị
q94d08oq94d08oza xhosaknocknkqonkqozaq̀ḍ̬oq̀ḍ̬oza
osoma93'ts5i nahuatlmonkeyozomahtliosomà̇'tşi
i3i3ihhoog06o zuluchicken coupī́hhokoììihhooɠo
da%w thaistarดาวdāw
se'aGa9 hebrewhairשַׂעֲרָהse'aġȧ
s5It^sok apache (western)yellowłitsogşịtḥsok
pi%r5%i% hindigenerationपीढ़ीpīṛḥī
perro spanishdogperroperro
p93lanEt05a georgianplanetპლანეტაp̀lanẹt̖a
m3Itx5ta9t5 russianto dreamмечтатьmẏịtxẏtȧtẏ
kan6 tamileyeகண்kaṇ
dAnts englishdancedancedạnts
parC icelandicedgebarðparç
x5ii33qwei33 chinesefact行为xẏiȉqweȉ
t66ifl arabicchildطفلt̬ifl
tA%9llA finnishheretäällätạ̄̇llạ
a0fa0 frenchinfantenfanta̰fa̰
p97'a3a taato burnʘ'áaṗ̂'àa
dj5ix5 polishtodaydziśdjẏixẏ
t66ayr arabicbirdsطيرt̬ayr
fe9ImIs englishfamousfamousfėịmịs
k3a3a4nwa%3 hausacatkyânwākẏàánwà̄
libG frenchfreelibrelibġ
yo% apache (western)beadyooyō
d5ImUnstr3i9rUvUt5 russianto demonstrateдемонстрироватьdẏịmụnstrẏïrụvụtẏ
p97oa hoaneyeʘoaṗ̂oa
mifta%hh arabickeyمفتاحmiftāhh
ko%9ats5 nahuatlsnakecoatlkō̇atş
kwa4a44a3q chineseroughkwáa̋àq
k%U33q chineseholekḥụ̏q
dj^i%l hindilakeझीलdjḥīl
txo%4s5 navajoballtxó̄ş
'Usi0 burmeseseedအစေ့'ụsḭ
kd^08ElEkilE xhosafamiliarqhelekilekḍ̬ḥẹlẹkilẹ
yi%445i5 tibetanplace/areaཡུལyi̖̋̄i̖
'ix hebrewman/adult male human being.איש'ix
te44ele33e44 tibetanbliss and happinessབདེ་ལེགསte̋elȅe̋
ma5trk danishnutmøtrikma̖trk
a33ntx^5yuA33n chinesesafe/secure安全ȁntxẏḥyuạ̏n
tx5a33a33k9la3a3m tibetanrailroadལྕགས་ལམtxẏȁȁk̰lààm
m4a9dr4U irish (munster)dogmadramĝȧdrĝụ
i3isiis5a3a zuluclusterísihláìisiişàa
f4Il irish (munster)bloodfuilfĝịl
swa%4a44y vietnamesemangoxoàiswá̄a̋y
t4x4^waa33q chinesebedṭẋḥwaȁq
a%dj hinditodayआजādj
tx5ya33 chinesehometxẏyȁ
sU33n chineseforestsụ̏n
ti95dj5En3 polishweektydzieńtï̖djẏẹnẏ
sapE0 frenchfir treesapinsapẹ̰
tu%ga%lik inuktitutnarwhalᑑᒑᓕᒃtūgālik
tx05i5nk93i5llat amharicskullጭንቅላትtx̖i̖nk̖i̖llat
sigrdzE georgianlengthსიგრძეsigrdzẹ
nik6i inuktitutfoodᓂᕿniḳi
ta0 navajospring (season)ta̰
su%l scottish gaeliceyesùilsūl
k99ot0 koreanflowerk̭ot̰
mE%tx hindimatchमैचmẹ̄tx
zon englishzonezonezon
yAttA% finnishto leavejättääyạttạ̄
a33a44nla4a44a3pa33 chinesehorn按喇叭ȁa̋nláa̋àpȁ
dGE georgiandayდღეdġẹ
s4a%v6a%9l5 irish (munster)to savesábháilsĝāvĝā̇lẏ
s44awifa arabicto produce woolصوفs̬awifa
bi5tx5 polishto bebyćbi̖txẏ
s51sd welshtailllostşo̖sd
'd06i vietnamesegođi'ɗi
h114p' vietnamesemeetinghọpho̖ó̖p'
b^a%x4Un6 hindispeechभाषणbḥāẋụṇ
u3u3ugl^08a zuludigging stickū́gxaùùugḷ̬ḥa
'al3l3u tamilto gatherஅள்ளு'aḷḷu
p99uri koreanroot뿌리p̌uri
bEzvzglE9ndni5 polishharsh/mercilessbezwzględnybẹzvzglẹ̇ndni̖
kiq englishkingkingkiq
kr5a%gU norwegian (bokmal)complaintklagekṛāgụ
ba%0s navajohoopbā̰s
k6immik inuktitutdogᕿᒻᒥᒃḳimmik
sa%3nts'o30sE apache (western)new moonsáánts’ǫ́sésà̄nts'ò̰sẹ
ukukl^08uluza xhosaepilepticukuxhuluzaukukḷ̬ḥuluza
sOdj^a%v3 hindisuggestionसुझावsọdjḥāṿ
mU33U44q chinesedreammụ̏ụ̋q
k3E%44Ej4U33U44p9 tibetanroyal lineageརྒྱལ་རབསkẏẹ̋̄ẹȷ̈ụ̏ụ̋p̃
x5i440i0i40 tibetanimageབཞིནxẏḭ̋ḭḭ́
xli5sUl germankeIschlüsselxli̖sụl
yi5hi5ttx amharicthisይህችyi̖hi̖ttx
umqd08uma xhosaoliveumnqumaumqḍ̬uma
paqkki finnishbank (institution)pankkipaqkki
isi3i3igd^08i zulusound of footstepsisígqiisììigḍ̬ḥi
mi3 burmesefireမီးmì
'ot4t4agam tamilcamelஒட்டகம்'oṭṭagam
sUr5Uk hindiroadसड़कsụṛụk
so44oo4 tibetanto makeབཟོsőoó
ts%a33a33 tibetansaltཚྭtsḥȁȁ
mfu9k1 swahilibag/pursemfukomfu̇ko̖
t6e%9s4h5n4o% irish (munster)doughnuttaoschnótĝē̇sĝḩnĝō
ka33i33 chineseboundarykȁȉ
ko4tx05I4t^a4s5 apache (western)ceremonygochʼitałkótx̖ị́tḥáş
a%skats5 nahuatlantazcatlāskatş
pai33t4x4^U33U44nx4a33n chinesewhite shirt白衬衫paȉṭẋḥụ̏ụ̋nẋȁn
halst05uh5i georgiantieჰალსტუხიhalst̖uḩi
k6uyannami%k inuktitutthank youᖁᔭᓐᓇᒦᒃḳuyannamīk
Gei5siG frenchto succeed at somethingréussirġei̖siġ
r%9e5i5i5n icelandiclavahraunr̊e̖i̖i̖n
d08ho hoanhorn!ʰoḍ̬ho
kGeno frenchslotcréneaukġeno
k%a33a44n chinesecliffkḥȁa̋n
inuk inuktitutpersonᐃᓄᒃinuk
pal3l3ikku%d4am tamilschoolபள்ளிக்கூடம்paḷḷikkūḍam
aluik6k6anak6 inuktitutavalancheᐊᓗᐃᖅᑲᓇᖅaluiḳḳanaḳ
Gox hebrewheadרֹאשׁġox
t1144y vietnamesegarlictỏito̖ő̖y
k%oal3l3a koreankoala코알라kḥoaḷḷa
at05ami georgianpeachატამიat̖ami
hemolele hawaiianperfectionhemolelehemolele
E'Ilza% apache (western)pictureeʼilzaaẹ'ịlzā
xOb^ hindifavorableशुभxọbḥ
lo33o33 tibetanmind/awarenessབློlȍȍ
pyA33A44nli33i44tyA33A44n chineseconvenience store便利店pyạ̏ạ̋nlȉi̋tyạ̏ạ̋n
tu%tu% hawaiiangrandparenttūtūtūtū
i%koxk33a93wits5 nahuatlfig treehīcoxcuahuitlīkoxkẇà̇witş
cre5i5qk icelandiccrowdþröngcre̖i̖qk
kUm3In3t5i9rUvUt5 russianto commentкомментироватьkụmẏịnẏtẏïrụvụtẏ
ap99a koreanfather아빠ap̌a
kAt englishcatcatkạt
se33e33q tibetanlionསེངsȅȅq
I'I%3'a30 navajosunsetị'ị̀̄'à̰
sykG frenchsugarsucresykġ
sl6u9x4Ut5 russianto listenслу́шатьslĝu̇ẋụtẏ
ukiuk6 inuktitutwinterᐅᑭᐅᖅukiuḳ
tUya3Cu4dj5i3 burmesejudge (person)တရားသူကြီးtụyàçúdjẏì
riavvio italianrestartriavvioriavvio
tx5i33qx4UU33nto4o44u3so4o44u3 chineserefreshed精神抖擞txẏȉqẋụụ̏ntóőùsóőù
tx5UUy vietnameseplaychơitxẏụụy
ta44a tibetansign/signalབརྡta̋a
kO33qsi33mii33qt4x4^U33q chinesecompany name公司名称kọ̏qsȉmiȉqṭẋḥụ̏q
e5kn icelandica tiny particleögne̖kn
bah5a9G hebrewto choose/to opt/to selectבחרbaḩȧġ
ko9yo%ts5 nahuatlcoyotecoyōtlkȯyōtş
'b0613133 vietnameseto pack'ɓò̖ȍ̖
blO2 englishblurblurblọu̖
na44aa4 tibetanforestནགསna̋aá
cye%5l icelandicraspþjölcyē̖l
fra%9iCI icelandicsciencesfræðifrā̇içị
ah519t hebrewsisterאחותaḩȯ̖t
aka%0zIz navajosleeve (of garment)akā̰zịz
ca%k icelandicroofþakcāk
tO33O44q chinesemilktọ̏ọ̋q
pun6 tamilsoreபுண்puṇ
x4Ot5i9t5 russianto jokeшутитьẋọtẏïtẏ
ko44o tibetanheadམགོkőo
trOm welshheavytrwmtrọm
t05ub amharicbrick/tileጡብt̖ub
tsa georgianskyცაtsa
s5o3k apache (western)fishłógşòk
x5i33nli4i44i3tx5yA33A44nk%a33q chinesemental health心理健康xẏȉnlíi̋ìtxẏyạ̏ạ̋nkḥȁq
ts93its93ila georgianchickenწიწილაts̀its̀ila
It^'ox apache (western)nestitʼohịtḥ'ox
k93i95t05i5l amharicleafቅጠልk̖ï̖t̖i̖l
u3u3u4gd^08o3o3o4zi zuluinspirationûgqôziùùúgḍ̬ḥòòózi
tx5Uw vietnamesebuffalotrâutxẏụw
di%n arabicreligionدينdīn
y%9a5t norwegian (bokmal)meatkjøttyh̬a̖t
'il koreanone'il
p97oa hoanfireʘ̰oaṗ̂oa
'd06114t0' vietnamesea sproutđọt'ɗo̖ó̖t̰'
k3a3a4u hausabeautykyâukẏàáu
ni%ki'i hawaiianto tie/bindnīkiʻinīki'i
a%moxts5i nahuatlbookamoxtliāmoxtşi
bi3xi3ya%4 hausatreebishiyā̀bìxìyá̄
pr1tti5r icelandicspikebroddurpro̖tti̖r
mi44iq tibetannameམིངmi̋iq
k3ay tibetandot/pointཚེགkẏay
sitwa9yE0 frenchcitizencitoyensitwȧyẹ̰
Ga0k10tGe frenchto meetrencontrerġa̰ko̰̖tġe
mada9q5 hebrewscienceמדעmadȧq̇
1rmi5r icelandicwormormuro̖rmi̖r
k93a%3'i3da%4 hausastandardƙā'idā̀k̖à̄'ìdá̄
tx5at4t4aI tamilshirtசட்டைtxẏaṭṭaị
ts93k693ali georgianwaterწყალიts̀ḳ̖ali
x5yA4A44A3nx4i33i44p%ii33q chinesedisplay显示屏xẏyạ́ạ̋ạ̀nẋȉi̋pḥiȉq
mEmk93vidrE1ba georgianasset/inheritanceმემკვიდრეობაmẹmk̖vidrẹo̖ba
qoo vietnamesecornngôqoo
k3ip9pO japanesetrain ticketきっぷkẏip̃pọ
wa%33a33mo44o tibetanfoxཝ་མོwȁ̄ȁmőo
wa33i44ma33i44yuA33n chinesedelivery man外卖员wȁi̋mȁi̋yuạ̏n
'a4lk93a3la4mi%3 hausapenàlƙalàmī'álk̖àlámì̄
tlo0'ixts%5oh5E3 apache (western)frogdlǫʼishtłohétlo̰'ixtşḥoḩẹ̀
iql^081wa xhosabagingxowaiqḷ̬ḥo̖wa
arroz spanishricearrozarroz
na3a33m thaiwaterน้ำnàȁm
ko4o44t0 thaiinscriptionกฎkóőt̰
flI9ppI9 icelandiccollar of a shirtflibbiflïppï
guk93d08ula xhosaturnguqulaguk̖ḍ̬ula
he5i5st icelandicautumn/fallhausthe̖i̖st
tx^5a%33a44q thaitechnicianช่างtxẏḥȁ̄a̋q
r%9i5cr1 welshto rush/hurryrhuthror̊i̖cro̖
x4tutx5Ets polishsheath to hold toolssztuciecẋtutxẏẹts
p%O3O33ndin thailandพื้นดินpḥọ̀ọ̏ndin
Gamura georgianbatღამურაġamura
qgwe9na swahilicrocodilengwenaqgwėna
plant welshchildplantplant
v3etA% finnishto pull/dragvetääṿetạ̄
mka9nda swahilibeltmkandamkȧnda
aGnak6 inuktitutwomanᐊᕐᓇᖅaġnaḳ
ntEE3n apache (western)manndeeńntẹẹ̀n
para9ddjo italianneighborhoodparaggiparȧddjo
tx^a%ti% hindichestछातीtxḥātī
'as44far arabicyellowأصفر'as̬far
a4ya4 yorubachest (body)àyàáyá
'ok%a%0x4I3 apache (western)prayerʼokąąhí'okḥā̰ẋị̀
s3t5ImOl5i9rUvUt5 russianto stimulateстимулироватьsẏtẏịmọlẏïrụvụtẏ
ma4a44y thainewใหม่máa̋y
mi%nv3e%t4t4aI tamilfishingமீன்வேட்டைmīnṿēṭṭaị
'b06a%a44q vietnamesea boardbảng'ɓāa̋q
palkka finnishpay/salarypalkkapalkka
sah5Elmts93ip%1 georgianstate/kingdomსახელმწიფოsaḩẹlmts̀ipḥo̖
GUsi5 frenchreceiptreçuġụsi̖
raGi%f arabicloafرغيفraġīf
xangrdzliv1ba georgiancontinuanceხანგრძლივობაxangrdzlivo̖ba
alu%t inuktitutspoonᐊᓘᑦalūt
mnixvnEl1ba georgiansignificanceმნიშვნელობაmnixvnẹlo̖ba
sEn3a5G frenchlordseigneursẹnẏa̖ġ
za4a44yq vietnameseto reserve fordànhzáa̋yq
djgup%uri georgianpertaining to teamჯგუფურიdjgupḥuri
t4x4^wa33i33 chineseto kneadṭẋḥwȁȉ
swe33i44h5wU33tx^5yUU33n chinesefloral skirt碎花裙swȅi̋ḩwụ̏txẏḥyụụ̏n
'avnEt hebrewsashאבנט'avnẹt
ftx41ray polishyesterdaywczorajftẋo̖ray
tE%t^E%l navajomoosetẹ̄tḥẹ̄l
si5Gtu frenchabove allsurtoutsi̖ġtu
pi4i44i3q chineseto grasppíi̋ìq
px4i5h519dj5itx5 polishto comeprzychodzićpẋi̖ḩȯ̖djẏitxẏ
q5as44i%r arabicjuiceعصيرq̇as̬īr
x4U33qmi33i44q chinesebreath生命ẋụ̏qmȉi̋q
a9Goh5 hebrewlongאָרֹךְȧġoḩ
ba9wliq hebrewbowling (the game)באולינגbȧwliq
myI4q burmeseto seeမြင်myị́q
p%Uli% hindipodफलीpḥụlī
mU4U44U3q chineseferociousmụ́ụ̋ụ̀q
Grma georgiandeepღრმაġrma
tutn icelandicdown feathersdúnntutn
da5i5v3U norwegian (bokmal)to placatedøyveda̖i̖ṿụ
li35U33 vietnamesetoungelưỡilì̖ụ̏
i3i3it^08iib06i3i zululakeī́chibíììiṭ̬ḥiiɓìi
t4x4u44ukE%33E44k3a44aa4 tibetanto thunderའབྲུག་སྐད་རྒྱགṭẋűukẹ̏̄ẹ̋kẏa̋aá
byE0vUni5 frenchwelcomebienvenuebyẹ̰vụni̖
t^e44ee4p9 tibetanbookདེབtḥe̋eép̃
ukpik inuktitutarctic owlᐅᒃᐱᒃukpik
klAud englishcloudcloudklạud
ka33u33kU33nx5yee33 chinesehigh heel高跟鞋kȁȕkụ̏nxẏyeȅ
nan6d4u tamilcrabநண்டுnaṇḍu
djih5vi georgiangoatჯიხვიdjiḩvi
kn4a%v6 irish (munster)bonecnámhknĝāvĝ
u3uhha3a3afu zuluhalfúhháfuùuhhààafu
t^ai33x4i33i44tyA33A44nna4a44u3 chinesedesktop pc台式电脑tḥaȉẋȉi̋tyạ̏ạ̋nnáa̋ù
na5f frenchnineneufna̖f
k6itt66a arabiccatقطةḳitt̬a
'evu9s hebrewmanger/feeding troughאבוס'evu̇s
papiy10 frenchbutterflypapillonpapiyo̰̖
zUtm3Iva9t5 russianto eclipseзатмеватьzụtmẏịvȧtẏ
p10 frenchbridgepontpo̰̖
x5i33n chinesehappyxẏȉn
sa%d^na% hindimeditationसाधनाsādḥnā
gIft englishgiftgiftgịft
mid66rab arabicpaddleمضربmid̬rab
t^o%k hindibulkथोकtḥōk
t^a3a33t0sa4a44na3a33kha3a33ti4i44' thaiattitudeทัศนคติtḥàȁt̰sáa̋nàȁkhàȁtíi̋'
aga9m hebrewlake/poolאגםagȧm
ci95r%9ka icelandicto dryþurrkacï̖r̊ka
x4tx4En3x5tx5E polishluck/happinessszczęścieẋtẋẹnẏxẏtxẏẹ
t^e%3h navajovalleytḥè̄h
brdz1la georgianbattleბრძოლაbrdzo̖la
attxa9kko italianacheacciaccoattxȧkko
nuna inuktitutlandᓄᓇnuna
'a4kwa%4ti4 hausaboxàkwā̀tì'ákwá̄tí
zGva georgianseaზღვაzġva
Gus44n arabicbranch (of a tree)غصنġus̬n
ik693o georgianto beიყოiḳ̖o
t4x4^waa33qt^ou33kwe33i44 chinesebedside table床头柜ṭẋḥwaȁqtḥoȕkwȅi̋
qgi9ri swahiliwarthogngiriqgïri
a%ma9aits5 nahuatlestuaryāmāitlāmȧaitş
ta3a3ta33a44q tibetanview/viewpointལྟ་སྟངསtààtȁa̋q
le%bU danishliplæbelēbụ
s5aas5 welshthe otherllallşaaş
habba arabicto loveحبhabba
me4e44i3tx5ya4a44a3x4i33 chinesemanicurist美甲师mée̋ìtxẏyáa̋àẋȉ
gwraig welshwifegwraiggwraig
passa9re italianto passpassàrepassȧre
e9Gets hebrewcountry/landארץėġets
zv5er3 russiananimalзверьzvẏerẏ
'd06aam vietnamesecrabđam'ɗaam
y%9i95llIq norwegian (bokmal)chick (baby chicken)kyllingyh̬ï̖llịq
a%wato9mats5 nahuatlacornāhuatomatlāwatȯmatş
Ga%ba arabicforestغابةġāba
l61h5a%n4 irish (munster)pondlochánlĝo̖ḩānĝ
x4Ex5sEt polishsix hundredsześćsetẋẹxẏsẹt
'avza9m hebrewbuckle (of a belt)אבזם'avzȧm
kO33qtswo33o44pya4a44u3 chineseworksheet工作表kọ̏qtswȍőpyáa̋ù
g^0d^08ih5a xhosadoctorgqirhagh̬ḍ̬ḥiḩa
iq94t08asa xhosatasteinkcasaiq̀ṭ̬asa
mo44ot4x4a33a44 tibetancarམོ་ཊmőoṭẋȁa̋
EyEle3 yorubapidgeonẹyẹléẹyẹlè
kiqak6 inuktituthillᑭᖓᖅkiqaḳ
Ino3t05a%3h navajodeceptionịnòt̖à̄h
px4i5ya9tx5El polishclose friendprzyjacielpẋi̖yȧtxẏẹl
'di%5v3o%t norwegian (bokmal)very wetdyvåt'dī̖ṿōt
e5sd^0 danisheastøste̖sdh̬
deja5ne frenchto have lunchdéjeunerdeja̖ne
bUse%95k norwegian (bokmal)a visitbesøkbụsē̖̇k
qd08anawa xhosashipnqanawaqḍ̬anawa
omi0 yorubawateromiomḭ
tx'ah navajoheadweartx'ah
IGa3l apache (western)bellsighálịġàl
ts593ox apache (western)plantstłʼohtş̀ox
fe33i44 chineseangerfȅi̋
ta33a33msaq tibetangood newsགཏམ་བཟངtȁȁmsaq
jak93Et05i georgianjacketჟაკეტიjak̖ẹt̖i
g1ra georgianhillგორაgo̖ra
ma%kauka9u hawaiiancompetencemākaukaumākaukȧu
h5weh5 welshsixchwechḩweḩ
k%ra%0v scottish gaelicbonecnàmhkḥrā̰v
vE3E33 vietnamesedrawvẽvẹ̀ẹ̏
s5I%30' navajopetşị̰̀̄'
yi44itsi33i44 tibetansoapཡི་ཙིyi̋itsȉi̋
djUhha%dj hindishipजहाजdjụhhādj
qe3305e3305tx5e%335e445 tibetanrhetoric/metaphorམངོན་བརྗོདqḛ̖̏ḛ̖̏txẏȅ̖̄e̖̋
kakini%t inuktituttattooᑲᑭᓃᑦkakinīt
k%o33o33lo33o33 tibetanwheelའཁོར་ལོkḥȍȍlȍȍ
'I4Ga%4 apache (western)furighaa'ị́ġá̄
to%n6d4u tamilto digதோண்டுtōṇḍu
vaa3y vietnameseskirtváyvaày
abo3a4ru40yi3 yorubasunflowerabóòrùnyíabòárṵ́yì
fx4i5stk1 polisheverythingwszystkofẋi̖stko̖
attxeffa9re italianto biteacceffareattxeffȧre
fE0 frenchhungerfiamfẹ̰
tx5ev3v3i tamiltimeசெவ்விtxẏeṿṿi
o'I'a3n apache (western)holeoʼiʼáno'ị'àn
ra4a44a3q chinesesoilráa̋àq
ra%dj hindiruleराजrādj
na44a44a3q thaimovieหนังna̋a̋àq
tI%30'I apache (western)fourdį́į́'itị̰̀̄'ị
s5I4ko4i%4 navajowhite (color)şị́kóí̄
1na5G frenchhonorhonneuro̖na̖ġ
baOm germantreebaumbaọm
t05at amharicfingerጣትt̖at
sa0dal frenchsandal footwear^sandalessa̰dal
s44aqr arabicfalconصقرs̬aqr
ki3bi3ya%4 hausaarrowkibiyā̀kìbìyá̄
wa%' navajospinachwā'
qi3i33 vietnamesethinknghĩqìȉ
maCi5r icelandichumanmaðurmaçi̖r
k6amuti%k inuktitutsledᖃᒧᑏᒃḳamutīk
xdEba georgianto happenხდებაxdẹba
kaka9wats5 nahuatlcacao/cacao beancacahuatlkakȧwatş
i3i3iz6aag06a zululoinclothī́dlakáììiẓaaɠa
fyatl icelandicmountainfjallfyatl
nas5ts%o%s apache (western)book/papernałtsoosnaştsḥōs
tsO33q chineseschooltsọ̏q
mi%5dA finnishto sellmyydämī̖dạ
zm3Iya9 russiansnakeзмея́zmẏịyȧ
si%5 finnishfilamentsyysī̖
tx^Ij apache (western)woodchizhtxḥịj
tx5aO' burmesestoneကျောက်txẏaọ'
tx5yo4o44u3 chineseblack jadetxẏyóőù
xa%30' navajosunshinexà̰̄'
ik93l08Exa xhosatimeixeshaik̖ḷ̬ẹxa
mi%44i44i3 thaibearหมีmi̋̄i̋ì
wala'au hawaiianto talkwalaʻauwala'au
CIs englishthisthisçịs
'b06iU3w vietnameseto cordially givebiếu'ɓiụ̀w
laa33ntx^5you33t4x4^a4a44a3q chinesebasketball court篮球场laȁntxẏḥyoȕṭẋḥáa̋àq
p97a4a taachildʘàaṗ̂áa
n1%3133y thaia fewน้อยnò̖̄ȍ̖y
xax apache (western)bearshashxax
dE9mOnstreIt englishdemonstratedemonstratedẹ̇mọnstreịt
zaaw vietnameseknifedaozaaw
ho'opa'a hawaiianto fixhoʻopaʻaho'opa'a
t05Ukur amharicblackጥቁርt̖ụkur
fa33x4U33q chinesehappen发生fȁẋụ̏q
t66a%bak6 arabiclarge brick/tileطابقt̬ābaḳ
xjE0 frenchdogchienxjẹ̰
ta44awa33a33 tibetanmoonཟླ་བta̋awȁȁ
'oq thaiactองก์'oq
i3iqd08hhuumbi zuluheapíngqumbiìiqḍ̬hhuumbi
a5vG frenchworkœuvrea̖vġ
jaGdE0 frenchgardenjardinjaġdẹ̰
mts93vrt^nE9li georgiantrainer/coachმწვრთნელიmts̀vrtḥnẹ̇li
abdjari georgianarmorაბჯარიabdjari
fahhas44a arabiccheck upفحصfahhas̬a
ts93Elits93adi georgianyearწელიწადიts̀ẹlits̀adi
qt08iphisa xhosado lessnciphisaqṭ̬iphisa
kE%33E44 tibetanlanguage/speechསྐདkẹ̏̄ẹ̋
ts93k693ar1 georgiansourceწყაროts̀ḳ̖aro̖
abi4yE3 yorubabirdabìyẹ́abíyẹ̀
faOnde9Ixn englishfoundationfoundationfaọndėịxn
ba%33a44n thaihouseบ้านbȁ̄a̋n
mba9be swahiliherombabembȧbe
hmur3ItsU russianto frownхмуритьсяhmurẏịtsụ
s5o33o33 tibetansouthལྷོşȍȍ
x5ya4a44a3q chineseto thinkxẏyáa̋àq
Ebi3 yorubafamilyẹbíẹbì
rU33U44nwei33 chinesefind认为rụ̏ụ̋nweȉ
mi44i tibetanhuman beingམིmi̋i
k93l08akEka xhosabusyxakekak̖ḷ̬akẹka
aGmart^i georgianascentაღმართიaġmartḥi
nI3s5tx05I4 navajoair/breezenị̀ştx̖ị́
k33a4le3k33a4le3 hausakanoekwàlekwàlekẇálèkẇálè
pa5G frenchfearpeurpa̖ġ
q5ayyana arabicto appointعينq̇ayyana
tx^5E9Es%o koreanvegetable채소txẏḥẹ̇ẹsḥo
ti4U44n vietnamesemoneytiềntíụ̋n
sinnitellA finnishto hang onsinnitelläsinnitellạ
e%3' navajoclothingè̄'
rian thaistudyเรียนrian
so33o33pa33a33 tibetana scoutསོ་པsȍȍpȁȁ
f4o%gUr3 irish (munster)to proclaimfógairfĝōgụrẏ
hhadi%k6a arabicgardenحديقةhhadīḳa
t1 danishtoeto̖
la5bU danishrunløbela̖bụ
sik6inik6 inuktitutsunᓯᕿᓂᖅsiḳiniḳ
y%9E9nnU norwegian (bokmal)to knowkjenneyh̬ẹ̇nnụ
txa%txa% hindiuncleचाचाtxātxā
'ah5yani9t hebrewnieceאחיינית'aḩyanït
bUttxa% hindibabyबच्चाbụttxā
not englishnotenotenot
va%l3 tamilswordவாள்vāḷ
e'e%9kats5 nahuatlair/windehēcatle'ē̇katş
i3i3it08aala3a zulusideī́caláììiṭ̬aalàa
u3ub06umto3o3o4ti zulusweetnessúbumtôtiùuɓumtòòóti
blo englishblowblowblo
l^01gEl^0 welshpocketllogelll̥o̖gẹl̥
x4UU33ntx5i33qx5i33i44t^O4O44O3q chinesenervous system神经系统ẋụụ̏ntxẏȉqxẏȉi̋tḥọ́ọ̋ọ̀q
ah5a9z hebrewto holdאחזaḩȧz
ammatti finnishprofessionammattiammatti
A9ksEs englishaccessaccessạ̇ksẹs
pul3l3i tamildot/pointபுள்ளிpuḷḷi
hi5st norwegian (bokmal)coast (shoreline)kysthi̖st
h5tx5Etx5 polishto wantchciećḩtxẏẹtxẏ
tafawwak6a arabicto outperformتفوقtafawwaḳa
xk3i5r4d irish (munster)to scampersciurdxkẏi̖rĝd
t^Eguk9 koreanthailand태국tḥẹguk̰
w^0e5nn icelandicangelica (plant)hvönnwh̬e̖nn
na44a tibetanagena̋a
bOk englishbookbookbọk
nUj4i5ma9t45 russianto pressнажиматьnụȷ̈i̖mȧṭẏ
mtxu9zi swahilisaucemchuzimtxu̇zi
iqt^08aqa xhosaideaingcangaiqṭ̬ḥaqa
djUma%na% hindiperiodजमानाdjụmānā
a%xi%rv3a%d hindiblessingआशीर्वादāxīrṿād
gbogbo yorubaall/everythinggbogbogbogbo
behema9 hebrewbeast/animal (usually domesticated)/livestockבהמהbehemȧ
s5o%3' navajofishşò̄'
pi4i44i3tx5i33i44pU4U44U3n chinesenotebook笔记本píi̋ìtxẏȉi̋pụ́ụ̋ụ̀n
E0teGya5G frenchinteriorintérieurẹ̰teġya̖ġ
mE9j2 englishmeasuremeasuremẹ̇ju̖
kObob amharicstarኮኮብkọbob
kywit00urami koreancricket귀뚜라미kywiṱurami
k10k10bG frenchcucumberconcombreko̰̖ko̰̖bġ
lyau33 chinesegoodlyaȕ
bla0 frenchwhiteblancbla̰
x4O33O44h5we33i44 chinesecommunity/society社会ẋọ̏ọ̋ḩwȅi̋
fyACi5r icelandicfeatherfjöðurfyạçi̖r
isig^0l^08ina xhosapermanentisigxinaisigh̬ḷ̬ḥina
isiphiig06a zulucape (garment)isíphikaisiphiiɠa
uUg5In3Uh5 irish (munster)lonelyuaigneachuụgẏịnẏụḩ
ba4ta4 yorubashoebàtàbátá
tE'toldjE%3t apache (western)campfiredeʼdoljéédtẹ'toldjẹ̀̄t
n113y vietnamesespeaknóino̖ò̖y
odju3 yorubaeyeojúodjù
i3iqt08aazo zuluexplanationíncazoìiqṭ̬aazo
nastE9mpstf1 polishprecedencenastępstwonastẹ̇mpstfo̖
bra5n norwegian (bokmal)a wellbrønnbra̖n
2OpE92 englishrepairrepairu̖ọpẹ̇u̖
ya33n chinesecorrectyȁn
dOsa9yd englishdecidedecidedọsȧyd
'b06UU4n' vietnamesebusybận'ɓụụ́n'
etE0dG frenchto turn offéteindreetẹ̰dġ
ka9llido italianshrewdcallidokȧllido
t^yAA33n chinesecavetḥyạạ̏n
k93a4dda3ra%4 hausafate/destinyƙàddar̃ā̀k̖áddàrá̄
nata30 apache (western)cornnadą́ʼnatà̰
ra3a33k9 thailoveรักràȁk̰
ga5l frenchface (of animal)gueulega̖l
maremma italiana marshy coastal plainmaremmamaremma
minnan3dj5al tamilemailமின்னஞ்சல்minnanẏdjẏal
fOl frenchcrowdfoulefọl
su90va0 frenchoftensouventsṵ̇va̰
na%rka%li tamilchairநாற்காலிnārkāli
E%9nlIx germansimilarähnlichẹ̄̇nlịx
i3i3i4bu3u3u4z6a zuluscarîbhûdlaììíbùùúẓa
GUvUniG frenchto returnrevenirġụvụniġ
k%wa33a44qtx^5yuA33nx4we4e44i3 chinesemineral water矿泉水kḥwȁa̋qtxẏḥyuạ̏nẋwée̋ì
r1%3133n thaihotร้อนrò̖̄ȍ̖n
h5mali georgianswordხმალიḩmali
x5yOO33q chinesebearxẏyọọ̏q
'izme9l hebrewknife/scalpelאזמל'izmėl
asak693ws nuxalkwater (bottom)asaqw'sasaḳ̖ws
'akkul3 tamilarmpitஅக்குள்'akkuḷ
t^a3a33lee thaiseaทะเลtḥàȁlee
p%aa33q chinesehugepḥaȁq
x4U4U44U3n chineseliquidẋụ́ụ̋ụ̀n
t^a33a33q tibetanflatlandsཐངtḥȁȁq
x5ye33e44 chinesemountain valleyxẏyȅe̋
h5Itla%0h5I3 apache (western)beveragehidląąhíḩịtlā̰ḩị̀
ti%445i5i45 tibetandemonབདུདti̖̋̄i̖í̖
bo2d englishboardboardbou̖d
tI%3k93o0x navajoyeasttị̀̄k̖o̰x
korreo spanishmailcorreokorreo
sart05k693Eli georgianbeltსარტყელიsart̖ḳ̖ẹli
oyE%s5 apache (western)to carryoyeełoyẹ̄ş
v3ix4am tamilpoisonவிஷம்ṿiẋam
i3i3igd^08uub06u3u zulugrudgeī́gqubúììigḍ̬ḥuuɓùu
s99uk9 koreanmugworts̭uk̰
k693ba georgianjawყბაḳ̖ba
pun6iyam tamilvirtueபுண்ணியம்puṇiyam
pIGC icelandicsettlementbyggðpịġç
tx^5e33e33ma33a33le33e44p9 tibetanbutterflyཕྱེ་མ་ལེབtxẏḥȅȅmȁȁlȅe̋p̃
l^0I9ni5n welshstring/cordllinynl̥ïni̖n
j4uwtx5 polishyellowżółćȷ̈uwtxẏ
Uttx^a% hindigoodअच्छाụttxḥā
tyA33A44nyi4i44i3qmii33qx5i33q chinesemovie star电影明星tyạ̏ạ̋nyíi̋ìqmiȉqxẏȉq
ntxa%3 apache (western)big/largenchaantxà̄
tx^5a44a tibetanbirdབྱtxẏḥa̋a
t^ok99i koreanrabbit토끼tḥok̭i
mi%4i44 thairice noodleหมี่mí̄i̋
wuu33x5yA33A44nwa4a44a3q chinesewi-fi无线网wuȕxẏyạ̏ạ̋nwáa̋àq
mo3sI3 navajocatmòsị̀
t^u33u33k9 tibetanattitudeཐུགསtḥȕȕk̰
torre spanishtowertorretorre
man3dj5al3 tamilyellowமஞ்சள்manẏdjẏaḷ
yItIts'I0h5 apache (western)hearyidits’įhyịtịts'ị̰ḩ
kwE0 frenchwedgecoinkwẹ̰
EtG frenchto beêtreẹtġ
pronssi finnishbronze (metal)pronssipronssi
r%91ss icelandichorsehrossr̊o̖ss
q5a%m arabicyearعامq̇ām
ndIk93a0' navajocottonndịk̖a̰'
amaGuk6 inuktitutwolfᐊᒪᕈᖅamaġuḳ
t^u33u33k9pU33U33 tibetansoupཐུག་པtḥȕȕk̰pụ̏ụ̏
pat4t4a%mbu%ttx5i tamilbutterflyபட்டாம்பூச்சிpaṭṭāmbūttxẏi
ivvit inuktitutyouᐃᕝᕕᑦivvit
ts93I3'I% navajomosquitots̀ị̀'ị̄
epats5 nahuatlskunkepatlepatş
t^k%vEn georgianyouთქვენtḥkḥvẹn
onna japanesewomanおんなonna
'amad hebrewto evaluate/to estimateאמד'amad
h1144y vietnameseaskhỏiho̖ő̖y
gargari georgianapricotგარგარიgargari
imik6tuk6 inuktitutto drinkᐃᒥᖅᑐᖅimiḳtuḳ
ix5tx5 polishto go/walkiśćixẏtxẏ
rakkyu9dere italianto hostracchiùdererakkyu̇dere
y%9EmpU norwegian (bokmal)a giantkjempeyh̬ẹmpụ
h5ah5ak693 nuxalkgoosexaxaq'ḩaḩaḳ̖
ja5n frenchyoungjeuneja̖n
tx5yO4O44O3q chinesefiretxẏyọ́ọ̋ọ̀q
sI3qza3 burmeseto thinkစဉ်းစားsị̀qzà
vidj5Etx5 polishto seewidziećvidjẏẹtxẏ
ya33nh5wU33x5yo33u44 chinesefireworks show烟花秀yȁnḩwụ̏xẏyȍű
t^13133qfa3a33 thaiskyท้องฟ้าtḥò̖ȍ̖qfàȁ
ECya icelandicsludgeeðjaẹçya
l6a%v6 irish (munster)handlámhlĝāvĝ
pu% thaicrabปูpū
mUn6i% hindigemमणिmụṇī
l6a%h5 irish (munster)pleasant/sweetláchlĝāḩ
r3it0torO japaneselitreリットルrẏit̰torọ
te%l3 tamilscorpionதேள்tēḷ
t1llarI icelandicdollardollarito̖llarị
kosnIh5 apache (western)bee/honeygosnihkosnịḩ
kolla9na italiannecklacecollanakollȧna
hu4rri3yya%4 hausafreedom/libertyhùr̃r̃iyyā̀húrrìyyá̄
t05it05vEli georgiannakedტიტველიt̖it̖vẹli
x4i4i44i3yO33O44q chineseuse使用ẋíi̋ìyọ̏ọ̋q
fye%5l norwegian (bokmal)boardfjølfyē̖l
txa3tI3tlo30'II navajowren (bird)txàtị̀tlò̰'ịị
tIs5 apache (western)blooddiłtịş
menv3el3l3i tamilcobaltமென்வெள்ளிmenṿeḷḷi
siwakonets5 nahuatlgirlcihuaconetlsiwakonetş
m10tG frenchwatch (timepiece)montremo̰̖tġ
m4ar4ka%9l5 irish (munster)to markmarcáilmĝarĝkā̇lẏ
Oha9j4i5vUt5 russianto careухаживатьọhȧȷ̈i̖vụtẏ
plaiya icelandicveilblæjaplaiya
'ah5d66ar arabicgreenأخضر'aḩd̬ar
taa33yii33tx5ye4e44e3h5wo33o44 chinesefaq答疑解惑taȁyiȉtxẏyée̋èḩwȍő
y%9e%5lU norwegian (bokmal)to coolkjøleyh̬ē̖lụ
'b06U4U44y vietnameseflockbầy'ɓụ́ụ̋y
fayr englishfirefirefayr
tsipo9G hebrewbirdצִפּוֹרtsipȯġ
y%9i5sU norwegian (bokmal)to kisskysseyh̬i̖sụ
nah5a9x hebrewsnakeנָחָשׁnaḩȧx
tx^I%3l navajosnowstormtxḥị̀̄l
'd06aaa4' vietnamesea bulletđạn'ɗaaá'
la0 burmesemoonla̰
dja%sI3la3xa3 apache (western)earingsjaasíláhádjāsị̀làxà
oppo9rre italianto opposeopporreoppȯrre
s5e3'e3tsoh navajoratşè'ètsoh
iq94t08ubEk1 xhosacultureinkcubekoiq̀ṭ̬ubẹko̖
IyIkE3 apache (western)seediyigéʼịyịkẹ̀
pUthUd5i9t5 russianto fitподходитьpụthụdẏïtẏ
putta%n6d4u tamilnew yearபுத்தாண்டுputtāṇḍu
pE0ti5G frenchpaintingpeinturepẹ̰ti̖ġ
fE3 yorubato desirefẹ́fẹ̀
bmuli georgianlink (internet)ბმულიbmuli
addje9ttare italianto jutaggettareaddjėttare
p97go4o taacaterpillarʘgòõṗ̂góo
dUkOm3In3t5i9rUvUt5 russianto documentдокументироватьdụkọmẏịnẏtẏïrụvụtẏ
li33i44tx5ya33utx^5yau33 chineseoverpass立交桥lȉi̋txẏyȁutxẏḥyaȕ
dja%nbu%dj^kUr hindiintentionallyजानबूझकरdjānbūdjḥkụr
ts5'e3'kona'a3I3 apache (western)moontłʼéʼgonaʼáítş'è'kona'àị̀
pt5i9tsU russianbirdпти́цаptẏïtsụ
na'Is5ts%o3x4 apache (western)squirrelna'iłtsóhna'ịştsḥòẋ
wa9y2 englishwirewirewȧyu̖
h5aa33qpa33nx5i33i44nx5i33 chineseflight information航班信息ḩaȁqpȁnxẏȉi̋nxẏȉ
fye%5l icelandicplank/boardfjölfyē̖l
tx^5a3a33y thaito useใช้txẏḥàȁy
lO44O44a3q thaiyellowเหลืองlọ̋ọ̋àq
xa%k%a% hindibranchशाखाxākḥā
nI4s5tx^I%4s navajowolverinenị́ştxḥị́̄s
j4i44i tibetanmountainརིȷ̈i̋i
sm3e9x4i5vUt5 russianto mixсмешиватьsmẏėẋi̖vụtẏ
a0vwaye frenchto sendenvoyera̰vwaye
ei%Ci5r icelandicoatheiðureīçi̖r
s5Et'e%x apache (western)charcoalłetʼeeshşẹt'ēx
p%Ul hindifruitफलpḥụl
sa%9v3utta% finnishto reachsaavuttaasā̇ṿuttā
so0' navajostarso̰'
t4x4i%445i5 tibetansnakeསྦྲུལṭẋi̖̋̄i̖
ulluGiak6 inuktitutstarᐅᓪᓗᕆᐊᖅulluġiaḳ
ik6aluk inuktitutfish (salmon/trout)ᐃᖃᓗᒃiḳaluk
x4a%n6ma%sIk hindisix monthlyषाण्मासिकẋāṇmāsịk
g55a3ggo4 hausapaternal auntgwaggògẇàggó
h5OO33q chineserainbowḩọọ̏q
p%o33o33lo33o33 tibetanballཔོ་ལོpḥȍȍlȍȍ
k93t08ak93t08ilE xhosaplain/clearcacilek̖ṭ̬ak̖ṭ̬ilẹ
na33a33 tibetannoseསྣnȁȁ
k93t08ula xhosasingculak̖ṭ̬ula
weIt englishwaitwaitweịt
rot4t4i tamilbreadரொட்டிroṭṭi
a4ko3ko4 yorubatimeàkókòákòkó
nUgrUj4da9t5 russianto rewardнаграждатьnụgrụȷ̈dȧtẏ
balu9t hebrewacornבלוטbalu̇t
l^0avar welshvocalllafarl̥avar
te4Iq burmesecloudတိမ်téịq
sol englishsoulsoulsol
le3e33k9 thaismallเล็กlèȅk̰
pyatla icelandicbellbjallapyatla
pya4q burmeseto flyပျံpyáq
ts5'o%3s5 navajorope (chord)tş'ò̄ş
pUn3Ima9t5 russianto comprehendпониматьpụnẏịmȧtẏ
basa9G hebrewfleshבָּשָׂרbasȧġ
a'we9txts5i nahuatldewahhuechtlia'wėtxtşi
tx5o44oo4q tibetanlarge valleyལྗོངསtxẏőoóq
kahaone hawaiianbeach covered with sandkahaonekahaone
na'Its5'I%3kI3 apache (western)gophernaʼitłʼíígína'ịtş'ị̀̄kị̀
UtIt^i% hindiguestअतिथिụtịtḥī
k6ayak6 inuktitutkayakᖃᔭᖅḳayaḳ
loO' burmeseto makeလုပ်loọ'
tyee33 chineseanthilltyeȅ
pa0se frenchto thinkpenserpa̰se
'e%445e5e45 tibetanlightའོད'e̖̋̄e̖é̖
mUt4Ur hindipeaमटरmụṭụr
bah5u9ts hebrewoutsideבחוץbaḩu̇ts
x4i5rok3Iy russianwideширо́кийẋi̖rokẏịy
t4x4^UU33qkO33qrUU33nx4i33i44 chinesesuccessful person成功人士ṭẋḥụụ̏qkọ̏qrụụ̏nẋȉi̋
tx5E4 burmesestarကြယ်txẏẹ́
we33i33 chinesepowerwȅȉ
igivE georgiansameიგივეigivẹ
pE0 frenchbreadpainpẹ̰
iqd^08ele xhosacoldingqeleiqḍ̬ḥele
iq94t08ukukt^a xhosainformationinkcukuchaiq̀ṭ̬ukuktḥa
nitx05i georgiantalentნიჭიnitx̖i
u3u3us5u zulurippleū́hluùùuşu
f3e%r4 irish (munster)grassféarfẏērĝ
fa%a4t0' vietnamesepunishphạtfāát̰'
siq englishsingsingsiq
h5Erh5Emali georgianspineხერხემალიḩẹrḩẹmali
igl08alaba xhosashoulderigxalabaigḷ̬alaba
iqt^081qt^081ni xhosamosquitoingcongconiiqṭ̬ḥo̖qṭ̬ḥo̖ni
k3haun scottish gaelicheadceannkẏhaun
allik6 inuktitutunderneathᐊᓪᓕᖅalliḳ
IzE3 apache (western)medicineizeeịzẹ̀
la%44a44a3n thainiece/nephewหลานla̋̄a̋àn
d66awwa'a arabicto illuminateضوأd̬awwa'a
na4Iqa4qdj5a3 burmeseforeign countryနိုင်ငံခြာnáịqáqdjẏà
tx5UrUk93a amharicmoonጨረቃtxẏụrụk̖a
imak6 inuktitutwaterᐃᒪᖅimaḳ
'aat^i3i33t0 thaisunพระอาทิตย์'aatḥìȉt̰
emuna9 hebrewfaithאמונהemunȧ
ma9ahUr3 scottish gaelicmothermàthairmȧahụrẏ
tye9rra spanishlandtierratyėrra
2e9IvOn englishravenravenu̖ėịvọn
fim vietnamesefilmphimfim
akka9do italianakkadianaccadoakkȧdo
hos5tx'I3'I3 navajonettlehoştx'ị̀'ị̀
ci%Ca icelandicthawþíðacīça
pa4a44u3 chinesejewelpáa̋ù
kotx5u koreanpepper고추kotxẏu
k%a33i44 chineseto desirekḥȁi̋
b1n thaiballบอลbo̖n
tsE4n%9txo3' apache (western)bouldertsénchóʼtsẹ́n̊txò'
k%a33a44w thaito enterเข้าkḥȁa̋w
p%E%33E33kE%33E44 tibetancolloquial languageཕལ་སྐདpḥẹ̏̄ẹ̏kẹ̏̄ẹ̋
b6a9t6U irish (munster)stickbatabĝȧtĝụ
me%33e44k9 thaicloudเมฆmȅ̄e̋k̰
'b06aa44y vietnamesesevenbảy'ɓaa̋y
tiqgal3 tamilmonthதிங்கள்tiqgaḷ
mEE4' vietnamesemothermẹmẹẹ́'
pa'aki%ki% hawaiiandifficultpaʻakīkīpa'akīkī
qa4a44y vietnamesedayngàyqáa̋y
Utxi9v englishachieveachieveụtxïv
nda9ma swahilicalfndamandȧma
ya%3j navajolittleyà̄j
k%E% apache (western)shoekeekḥẹ̄
kal englishcallcallkal
mUy vietnamesecloudmâymụy
'UywE' burmeseleafအရွက်'ụywẹ'
na%4ta%30' navajocornná̄tà̰̄'
'ibu9d hebrewlossאיבוד'ibu̇d
kUnsE9ptxuwUlayz englishconceptualizeconceptualizekụnsẹ̇ptxuwụlayz
tsn1bili georgiandistinguishedცნობილიtsno̖bili
a%'ka9ts5an nahuatlreed bedācatlanā'kȧtşan
tx05Eri georgianceilingჭერიtx̖ẹri
kol3kaI tamiltakingகொள்கைkoḷkaị
ka33u33su33u44kO33qlu33u44 chinesehighway高速公路kȁȕsȕűkọ̏qlȕű
'd06i4U44 vietnamesea pondđìa'ɗíụ̋
tahszI3nE3 apache (western)porcupinedahszínétahszị̀nẹ̀
vE0 frenchwinevinvẹ̰
y%9ukk norwegian (bokmal)chubbytjukkyh̬ukk
mat4pa%n6d4am tamilearthen vesselமட்பாண்டம்maṭpāṇḍam
fissa9to italianfixed (position)fissatofissȧto
muxi5rra amharicwedderሙሽራmuxi̖rra
pi5rCi5r icelandicbirthburðurpi̖rçi̖r
'b06114' vietnamesebugbọ'ɓo̖ó̖'
ka4a44u3x5ya33u44p%yA33A44n chinesefunny movie搞笑片káa̋ùxẏyȁűpḥyạ̏ạ̋n
la3a33n thaimillionล้านlàȁn
p%ainEp%Ol3 koreanpineapple파인애플pḥainẹpḥọḷ
la44am tibetanpathལམla̋am
nah5la arabicpalm treeنخلةnaḩla
masso9ne italianfree masonmassonemassȯne
g^Ur5 hindihouseघरgḥụṛ
ha3dda%4 hausamemorizationhaddā̀hàddá̄
na3konEtx'I%tI apache (western)cicadanágonechʼiidinàkonẹtx'ị̄tị
hwii44 vietnamesecanclehuỷhwii̋
Is5t^I30'ts%I30h5 apache (western)bowiłtį́ʼtsį́hịştḥị̰̀'tsḥị̰̀ḩ
amakl^08Egwazana xhosaseniorsamaxhegwazanaamakḷ̬ḥẹgwazana
nanuk6 inuktitutpolar bearᓇᓄᖅnanuḳ
k93o%4k93a3ri3 hausaeffortƙṑƙarik̖ó̄k̖àrì
mbiliki9m1 swahilidwarfmbilikimombilikïmo̖
tasik6 inuktitutlakeᑕᓯᖅtasiḳ
isikl^08Enk93l08E xhosasevenisixhenxeisikḷ̬ḥẹnk̖ḷ̬ẹ
Entsikl1pE9dya hebrewencyclopediaאנציקלופדיהẹntsiklo̖pẹ̇dya
tx5E4E44w vietnameseoarchèotxẏẹ́ẹ̋w
sinyo92Iti englishsenioritysenioritysinyȯu̖ịti
v3a9llita finnishto prevailvallitaṿȧllita
k93wni nuxalkseal (animal)kw'nik̖wni
la%3a33y vietnameseinterestlãilà̄ȁy
milq5ak6a arabicspoonملعقةmilq̇aḳa
fEG frenchto dofairefẹġ
tE'ka0be4da0 burmesestudy of logicတက္ကဗေဒtẹ'ka̰béda̰
si33tx5ya33t4x4^O33 chineseprivate car私家车sȉtxẏyȁṭẋḥọ̏
tx4Ex5tx5 polishhellocześćtẋẹxẏtxẏ
gwees5d welshgrassgwelltgweeşd
prEnna icelandicto burnbrennaprẹnna
sa%3a33 vietnamesevillagesà̄ȁ
k693uri georgianearყურიḳ̖uri
erra9re italianto wandererràreerrȧre
p99op99o koreankiss뽀뽀p̌op̌o
h5ma georgianvoiceხმაḩma
pEttI icelandiccamp bedbeddipẹttị
bigI9n englishbeginbeginbigïn
cor englishthorthorcor
'a4ddu3'a%4 hausaa prayeràddu'ā̀'áddù'á̄
tot^s5'IjIh5I%3 apache (western)green/bluedotłʼizhihíítotḥş'ịjịḩị̀̄
saku inuktituthead of harpoonᓴᑯsaku
ka33q chineseridgekȁq
x4U33qri33i44wu4u44u3h5we33i44 chinesebirthday party生日舞会ẋụ̏qrȉi̋wúűùḩwȅi̋
k%a33a33qpa33a33 tibetanhouseཁང་པkḥȁȁqpȁȁ
px4Es polishacrossprzezpẋẹs
k6auyimanituk6aqit inuktituttraditional knowledgeᖃᐅᔨᒪᓂᑐᖃᖏᑦḳauyimanituḳaqit
bayma%3a33y thaileafใบไม้baymà̄ȁy
tIts%5It apache (western)shakyditłidtịtşḥịt
'b06aa3p9 vietnamesea blossombắp'ɓaàp̃
tulI0 apache (western)raccoontulįtulị̰
wehewehe hawaiianto explainwehewehewehewehe
kip99Om koreanhappiness기쁨kip̌ọm
tx^5i33i33 tibetanoutside/exteriorཕྱིtxẏḥȉȉ
andza georgianmastანძაandza
ya3 navajoskyyà
'b06aa3w vietnameseleopardbáo'ɓaàw
znalEx5tx5 polishto findznaleźćznalẹxẏtxẏ
a0syE0 frenchancientanciena̰syẹ̰
v5Ir3O9fkU russianrope (chord)верёвкаvẏịrẏọ̇fkụ
tsI0na'Es5I3 apache (western)boattsinaʼeełítsị̰na'ẹşị̀
'd06U4U44w vietnameseheadđầu'ɗụ́ụ̋w
i95rittA% finnishto tryyrittääï̖rittạ̄
ahava9 hebrewlove/affectionאהבהahavȧ
tx^5o33o33ts%e%335e445 tibetanclockཆུ་ཚོདtxẏḥȍȍtsḥȅ̖̄e̖̋
xi0 burmeseto haveရှိxḭ
kt^08ubEkilEy1 xhosapolitechubekileyokṭ̬ḥubẹkilẹyo̖
'abyad66 arabicwhiteأبيض'abyad̬
tG10 frenchtrunktronctġo̰̖
ukuqd08amlEza xhosaintersectukunqamlezaukuqḍ̬amlẹza
x4O33O44pe33i44mii33qt4x4^U33q chinesedevice name设备名称ẋọ̏ọ̋pȅi̋miȉqṭẋḥụ̏q
su44u44a3y thaibeautifulสวยsűűày
tve%5l icelandicstay (noun)dvöltvē̖l
x5ii33q chineseshapexẏiȉq
d06a%3 hausasonɗáːɗà̄
rUssma9tr3IvUt5 russianto considerрассматриватьrụssmȧtrẏịvụtẏ
iqd^08ayi xhosajaringqayiiqḍ̬ḥayi
tx05Uw amharicsaltጨውtx̖ụw
m1%4414413 thaidoctorหมอmő̖̄ő̖ò̖
mra9di swahiliprojectmradimrȧdi
na4'tx^a4kI4 apache (western)grasshoppernaʼchaginá'txḥákị́
x5yo33u33 chineseprotectionxẏyȍȕ
Gi95kUn germanback (body)rückenġï̖kụn
koj4U russianskinко́жаkoȷ̈ụ
xadjara arabictreeشجرةxadjara
ke%5i5C icelandicwimpgauðkē̖i̖ç
E4bi3 yorubagiving childbirthẹ̀bíẹ́bì
h5a9ya hebrewanimalחַיָּהḩȧya
t4ikUt4 hinditicketटिकटṭikụṭ
g^0d^08ibEla xhosalastgqibelagh̬ḍ̬ḥibẹla
modEllo italianmodelmodellomodẹllo
fo44o44o3n thairainฝนfőőòn
mye4 burmeselandမြေmyé
b^a%r hindiburdenभारbḥār
'is44baq5 arabicfingerإصبع'is̬baq̇
umbiiz6i zulucelebrationuḿbhidliumbiiẓi
h5a33u33 chinesesoundḩȁȕ
rUssmatr3e9t5 russianto examineрассмотре́тьrụssmatrẏėtẏ
oye9v hebrewenemyאויבoyėv
su%9nnitella finnishto designsuunnitellasū̇nnitella
pItIt^lIt apache (western)brandbiditlidpịtịtḥlịt
mann3aI tamilpeacockமஞ்ஞைmannẏaị
sO4a44 thaimatเสื่อsọ́a̋
sa33a33 tibetanearthsȁȁ
fOyl danishbirdfuglfọyl
o30'a%3 apache (western)eveningǫ́ʼááò̰'à̄
kri5lyo russianwingкрыло́kri̖lyo
i9n3Ult6o%r3 irish (munster)engineerinnealtóirïnẏụltĝōrẏ
preitt icelandicwidthbreiddpreitt
kh5o40' navajofirekḩó̰'
tx^5u33u33 tibetanwater/riverཆུtxẏḥȕȕ
ma%9ts5ats5 nahuatlnetmātlatlmā̇tşatş
akkade9re italianto happenaccadéreakkadėre
t^a4Iq burmeseto sitထိုင်tḥáịq
k99amagywi koreancrow까마귀k̭amagywi
fid66d66a arabicsilverفضةfid̬d̬a
bUt05a9t05is amharicsweet potatoበጣጢስbụt̖ȧt̖is
dzili georgiansleepძილიdzili
di% thaigoodดีdī
sh5vadash5va georgianmiscellaneaსხვადასხვაsḩvadasḩva
qd08abile xhosararenqabileqḍ̬abile
'a4g55a%4g55a%3 hausaduck (animal)àgwā̀gwā'ágẇá̄gẇà̄
OvUj4a9t5 russianto respectуважатьọvụȷ̈ȧtẏ
s99ogari koreanmandarin fish쏘가리s̭ogari
mo3 burmeserainမိုးmò
da4k93i%3k93a%4 hausasecond (unit of time)dàƙīƙā̀dák̖ì̄k̖á̄
xlaqU germansnakeschlangexlaqụ
pux4pam tamilflowerபுஷ்பம்puẋpam
ta33a44q chinesepooltȁa̋q
t^u3na3lI%30' apache (western)waterfalltúnálį́į́’tḥùnàlị̰̀̄'
'ov3v3a%maI tamilallergyஒவ்வாமை'oṿṿāmaị
tx5ando%x4am tamilhappinessசந்தோஷம்txẏandōẋam
ye4 burmesewaterရေyé
x5ya4a44u3 chinesedawnxẏyáa̋ù
pei%Ca icelandicto askbeiðapeīça
'b06iU44w vietnamesetable of databiểu'ɓiụ̋w
sE%33E44 tibetanfrostསདsẹ̏̄ẹ̋
a3tx^I%30h navajonoseàtxḥị̰̀̄h
ku9Ga0 frenchcurrent (flow)courantku̇ġa̰
tx5i33qya33a44n chineseexperience经验txẏȉqyȁa̋n
xvili georgianchildშვილიxvili
tas5aa3 apache (western)onedałaátaşaà
i3i4sifu3u3u4b06a zulusecretísifûbaìísifùùúɓa
sE%44EE4 tibetansustenanceཟསsẹ̋̄ẹẹ́
ukukd^08uba xhosadrive/pushukuqhubaukukḍ̬ḥuba
ka%na%wai hawaiiancode/lawkānāwaikānāwai
makuahine hawaiianmothermakuahinemakuahine
d08o0'o hoanclaw!o̰ʔoḍ̬o̰'o
k%3i33i33 tibetandogཁྱིkẏḥȉȉ
ama3 navajomotheramà
cyou%C icelandica nationþjóðcyoūç
txrdil1Et^i georgiannorthჩრდილოეთიtxrdilo̖ẹtḥi
'b06i5U3m vietnamesebuterflybướm'ɓi̖ụ̀m
la33a33 tibetansoul/spiritབླlȁȁ
s5a33a33 tibetangod/dietyལྷşȁȁ
q5unk6u%d arabicclusterعنقودq̇unḳūd
tO4O44O3q chineseto understandtọ́ọ̋ọ̀q
dj4vi polishdoordrzwidȷ̈vi
ja05gl frenchjunglejungleja̰̖gl
i3i3il^08iib06a zulumakeshift hutī́xhibaììiḷ̬ḥiiɓa
f10 frenchfundfondfo̰̖
tra%5yGi5r icelandicghostdraugurtrā̖yġi̖r
gd08iba xhosafinishgqibagḍ̬iba
ak93o%30' navajoseedak̖ò̰̄'
ne4 burmesesunနေné
wolf englishwolfwolfwolf
v3at4t4am tamilcircle/haloவட்டம்ṿaṭṭam
natah5 apache (western)mescalnadahnataḩ
j4i440i0tx^5e330e330 tibetantreasure/valuableརིན་ཆེནȷ̈ḭ̋ḭtxẏḥḛ̏ḛ̏
bah5u9r hebrewguy/boyבחורbaḩu̇r
abbaya9re italianto bark (like dog)abbaiàreabbayȧre
tOl5ak scottish gaelicleafduilleagtọlẏak
ka4a44t0 thaibiteกัดkáa̋t̰
l5a9n4Uv6 irish (munster)childleanbhlẏȧnĝụvĝ
ts%o33o33wa tibetanlifeའཚོ་བtsḥȍȍwa
tGi5k frenchtechniquetructġi̖k
pistn icelandicwonder/marvelbýsnpistn
1r14 yorubarichesọrọ̀o̖ró̖
kal5tx^5i koreancutlassfish갈치kalẏtxẏḥi
zdy1n3tx5 polishto removezdjąćzdyo̖nẏtxẏ
p1lla icelandicbun (round bread)bollapo̖lla
m3asU russianfleshмя́соmẏasụ
p93Ep93Ela georgianbutterflyპეპელაp̀ẹp̀ẹla
sI4k apache (western)scarsigsị́k
alE3 yorubanightalẹ́alẹ̀
ta3Oqba4q burmeseto apologizeတောင်းပန်tàọqbáq
m10tGe frenchto showmontrermo̰̖tġe
lye9nUv scottish gaelicchildleanabhlyėnụv
we33i44x4U33qt4x4i4i44i3 chinesetoilet paper卫生纸wȅi̋ẋụ̏qṭẋíi̋ì
a0plUG frenchscaleampleura̰plụġ
q5iC66a%m arabicbonesعظامq̇iç̂ām
'b06a%3a33wq5 vietnamesestormbão'ɓà̄ȁwq̇
s99ak9 koreanbuds̭ak̰
i3i3i4t08i3i3it08i zuluearringîcíciììíṭ̬ììiṭ̬i
tsa4a44u3x4we33i44tsa4a44u3tx^5i4i44i3 chinesego to bed early早睡早起tsáa̋ùẋwȅi̋tsáa̋ùtxẏḥíi̋ì
v3a9lita finnishto choosevalitaṿȧlita
tx5ye4e44e3 chinesemothertxẏyée̋è
Ol6Otx4x4a9t5 russianto improveулучша́тьọlĝọtẋẋȧtẏ
qt^08ayisEla xhosatrapngcayiselaqṭ̬ḥayisẹla
iql08ina xhosamintinxinaiqḷ̬ina
toh5at^'e%ta apache (western)nothingdohatʼeedatoḩatḥ'ēta
dj^Un6d4a% hindiflag (banner)झंडाdjḥụṇḍā
pan6d4abada%rttam tamilgoodsபண்டபதார்த்தம்paṇḍabadārttam
t66aq5a%m arabicfoodطعامt̬aq̇ām
hay englishhihihay
lu9okka finnishgroup/collectionluokkalu̇okka
tutIs5h5Is5I apache (western)coffeetudiłhiłitutịşḩịşị
did englishdeeddeeddid
yE3'i%4ts%oh5 navajogiantyẹ̀'í̄tsḥoḩ
yi4i44i3nx5ii33qya4a44a3ntx5i33i44q chinesecontact lenses隐形眼镜yíi̋ìnxẏiȉqyáa̋àntxẏȉi̋q
i5hdessA finnishtogetheryhdessäi̖hdessạ
tu%n3 tamilcolumnதூண்tūnẏ
isig^0t^08awu xhosaspiderisigcawuisigh̬ṭ̬ḥawu
tyA33A44nx5yA33A44nka4a44a3n chinesetelephone pole电线杆tyạ̏ạ̋nxẏyạ̏ạ̋nkáa̋àn
r%9e5i5ql icelandicfragmented icehrönglr̊e̖i̖ql
k%vEk693ana georgiancountryქვეყანაkḥvẹḳ̖ana
laa33n chinesemistlaȁn
nuliak6 inuktitutwifeᓄᓕᐊᖅnuliaḳ
krO%v scottish gaelictreecraobhkrọ̄v
g^0l^081tha xhosarepelgxothagh̬ḷ̬ḥo̖tha
ma%33a44k9 thaia lotมากmȁ̄a̋k̰
ru3a33 thaigateรั้วrùȁ
tx5i33i44syu33A44ntx5i33 chinesecomputer计算机txẏȉi̋syȕạ̋ntxẏȉ
se5vn norwegian (bokmal)sleep (state)søvnse̖vn
k%wa33q chinesebasketkḥwȁq
me4e44i3 chinesemountainmée̋ì
sit englishseatseatsit
10bG frenchdarknessombreo̰̖bġ
iUs4k irish (munster)fishiasciụsĝk
kd^08a xhosaonlyqhakḍ̬ḥa
cvE9rmauul icelandicdiameterþvermálcvẹ̇rmauul
ts%o33o33 tibetanlakeམཚོtsḥȍȍ
na'Ixo30' apache (western)lizardnaʼishǫ́ʼna'ịxò̰'
ba%g^ hinditigerबाघbāgḥ
ni%n6d4a%yam tamillengthநீண்டாயம்nīṇḍāyam
Ep931k%a georgianepochეპოქაẹp̀o̖kḥa
k%a%44a44a3w thaiwhiteขาวkḥa̋̄a̋àw
ba3k93i%3 hausablack/darkbaƙībàk̖ì̄
'a%a3w vietnameset-shirtáo'āàw
s44amG arabicglueصمغs̬amġ
ma%44a44a3 thaidogหมาma̋̄a̋à
kwa%a4t0' vietnamesefanquạtkwāát̰'
tx^5eri koreancherry체리txẏḥeri
ntxo0' apache (western)badnchǫʼntxo̰'
dzaxx5i japanesemagazineざっしdzaxxẏi
pUrIb^a%x4a% hindidefinitionपरिभाषाpụrịbḥāẋā
i3i3i4t08e3e3eb06o zuluplan of action or methodîcéboììíṭ̬èèeɓo
ni35i335 vietnamesefemalenữnì̖ȉ̖
li44i tibetanpearལིli̋i
aggak inuktituthandᐊᒡᒐᒃaggak
t4x4^UU33qt4x4a4a44a3q chinesemature成长ṭẋḥụụ̏qṭẋáa̋àq
a0pati frenchempathyempathiea̰pati
k93l08olisa xhosaapologizexolisak̖ḷ̬olisa
ftx51u0wx4 polishstill (motionless)wciążftxẏo̖ṵwẋ
p%u44u tibetanson/childབུpḥűu
hI4s5wo%3j apache (western)canyonhilwozhhị́şwò̄j
ti33a44 thaishortเตี้ยtȉa̋
e95i5Cna icelandicluckauðnaė̖i̖çna
h5xirad georgianoftenხშირადḩxirad
sp2iq englishspringspringspu̖iq
k93ak93ali georgianwalnutკაკალიk̖ak̖ali
tx^Utri% hindiumbrellaछतरीtxḥụtrī
mut4t4aI tamileggsமுட்டைmuṭṭaị
Gari%b arabicstrangerغريبġarīb
uk6suk6 inuktitutoil/blubberᐅᖅᓱᖅuḳsuḳ
djE%30'I apache (western)blue jayję́ę́ʼidjẹ̰̀̄'ị
wei33yu33e33tx5i33n chineseliquidated damages违约金weȉyȕȅtxẏȉn
10du30 yorubayearodúno̰̖dṵ̀
u%mayuk6 inuktitutanimalᐆᒪᔪᖅūmayuḳ
k33i%9kats5 nahuatlsongcuīcatlkẇï̄katş
uk6ausik6 inuktitutwordᐅᖃᐅᓯᖅuḳausiḳ
d41kt4Ur hindidoctorडॉक्टरḍo̖kṭụr
l^08o0a hoanstoneǁʰo̰aḷ̬ḥo̰a
fIrC icelandica distancefirðfịrç
tsi3305i3305t4x4i%335i445 tibetaneffortབརྩོན་འགྲུསtsḭ̖̏ḭ̖̏ṭẋȉ̖̄i̖̋
k93a3sa%3 hausasoilƙasāk̖àsà̄
x4i33i44p%ii33ntx5yA33nk%O33O44q chinesevideo surveillance视频监控ẋȉi̋pḥiȉntxẏyạ̏nkḥọ̏ọ̋q
paGfa05 frenchperfumeparfumpaġfa̰̖
tx05i5s amharicsmokeጭስtx̖i̖s
kv3InU norwegian (bokmal)a womankvinnekṿịnụ
pa%4a44 thaiforestป่าpá̄a̋
tsv5Ito9k russianflowerцвето́кtsvẏịtȯk
ts%i33i44 tibetanword/phraseཚིགtsḥȉi̋
x4U33qh5woo33 chineselife/existence生活ẋụ̏qḩwoȍ
xEmt^h5vEva georgianaccident/chanceშემთხვევაxẹmtḥḩvẹva
s44abiyy arabicboyصبيs̬abiyy
as5mus5 nuxalkbeadsalhmulhaşmuş
k%waa33qfU33qpa33u44yu4u44u3 chinesestormy狂风暴雨kḥwaȁqfụ̏qpȁűyúűù
i3i3i4du3u3ub06e zuluzebraîdúbeììídùùuɓe
abb1rru%sU norwegian (bokmal)a perch fish trapabborruseabbo̖rrūsụ
t051t05i georgianbranchტოტიt̖o̖t̖i
t^ye33 chinesepeacefultḥyȅ
no%44o24kE% tibetaninheritanceནོར་སྐལnő̄oú̖kẹ̄
tx5ii4' vietnamesesisterchịtxẏií'
o%se9elo%ts5 nahuatljaguarocelotlōsėelōtş
eqk93p93ts nuxalkmouseank'ptseqk̖p̀ts
hoo4p9' vietnameseboxhộphoóp̃'
r%9U9vEC welshstrange/oddrhyfeddr̊ụ̇vẹç
hhima%r arabicdonkeyحمارhhimār
te3ca4qxI4q burmesesinger/vocalistတေးသံရှင်tècáqxị́q
nuk6k6aGit inuktitutto stopᓄᖅᑲᕆᑦnuḳḳaġit
Ur5t^a%t hindimeaningअर्थातụṛtḥāt
nixba9q5 hebrewto swear/to promiseנשבעnixbȧq̇
kInt germanchildkindkịnt
d06i3go%4 hausaa dropɗigṑɗìgó̄
t^e%s5 navajoreedtḥēş
t4o%kri% hindibasketटोकरीṭōkrī
t05UrU9pp93eza amharictableጠረጴዛt̖ụrụ̇pp̀eza
UhrUn3A9t5 russianto guardохраня́тьụhrụnẏạ̇tẏ
j4i44ili33i33 tibetantrainརི་ལིȷ̈i̋ilȉȉ
s3em3U russianseedсе́мяsẏemẏụ
r3Ib5e95nUk russianchildребёнокrẏịbẏė̖nụk
t^a%442 tibetansilkདརtḥa̋̄u̖
pwo33lii33pe33i33 chineseglass玻璃杯pwȍliȉpȅȉ
'irul3 tamildarkஇருள்'iruḷ
t4x4i330i330 tibetancloudསྤྲིནṭẋḭ̏ḭ̏
ka4a44no4o44k9 thaigoldกนกkáa̋nóők̰
r5a%3b06a%3 hausadewrāɓāṛà̄ɓà̄
t^a33a33la33a33 tibetandustཐལ་བtḥȁȁlȁȁ
to44oqt4x4e tibetandemon/ghostགདོན་འདྲེtőoqṭẋe
tse%3h navajoelktsè̄h
E%blU danishappleæbleẹ̄blụ
14r14 yorubawordọ̀rọ̀ó̖ró̖
k%E3ya4h navajoland/countrykḥẹ̀yáh
ka4a44y thaichickenไก่káa̋y
hahu9a hawaiianfoundationkahuahahu̇a
l5e%n3U irish (munster)shirtléinelẏēnẏụ
glaswEl^0d welshgrassglaswelltglaswẹl̥d
fe33i33t4x4^aa33q chineseextraordinary非常fȅȉṭẋḥaȁq
dzr1h5a georgiancawძროხაdzro̖ḩa
tx5a33a44 tibetanironལྕགསtxẏȁa̋
'b06a%3a33y vietnameseshorebãi'ɓà̄ȁy
k99a9atx^5i koreancrow까치k̭ȧatxẏḥi
'ahhmar arabicredأحمر'ahhmar
nuu3y vietnamesemountainnúinuùy
mdjE9nzi swahilibuildermjenzimdjẹ̇nzi
mut4tx5ev3v3andi tamilroseமுட்செவ்வந்திmuṭtxẏeṿṿandi
k%UttxUr hindimuleखच्चरkḥụttxụr
k93d08inis1 xhosatruthqinisok̖ḍ̬iniso̖
tupa%0yu3 apache (western)riverbanktubąąyútupā̰yù
t^'a%h apache (western)fathertʼaahtḥ'āh
h5a't^o'a%s5 apache (western)singha’do’aałḩa'tḥo'āş
p97no30o taalarge louseʘnó̰õṗ̂nò̰o
'eI' burmeseto sleepအိပ်'eị'
a0pul frenchlight bulbampoulea̰pul
m10te frenchto climbmontermo̰̖te
1b1ba georgianspiderობობაo̖bo̖ba
kwi3i33 vietnamesefundquỹkwìȉ
pGi frenchprizeprixpġi
haEri georgianairჰაერიhaẹri
m1sah5lE1ba georgianpopulationმოსახლეობაmo̖saḩlẹo̖ba
byu9tUfUl englishbeautifulbeautifulbyu̇tụfụl
pli4a44n thaito changeเปลี่ยนplía̋n
witsilin nahuatlhummingbirdhuitzilinwitsilin
tx4i5 polishthreetrzytẋi̖
t14l^0a4qye3 burmeserevolutionတော်လှန်ရေtó̖l̥áqyè
jangbadi georgianoxygenჟანგბადიjangbadi
bat0ta japanesegrasshopperばったbat̰ta
mul3l3aqgi tamilradishமுள்ளங்கிmuḷḷaqgi
x4o4o44u3tx5i33k%OO33 chinesephone case手机壳ẋóőùtxẏȉkḥọọ̏
p97h5ui hoantailʘxuiṗ̂ḩui
y%9Emi% norwegian (bokmal)chemistrykjemiyh̬ẹmī
t^u3 apache (western)watertḥù
eGa5G frencherrorerreureġa̖ġ
w^0ilt icelandicresthvíldwh̬ilt
g1g1 georgiangirlგოგოgo̖go̖
t4x4i33ta33u44 chinesetell知道ṭẋȉtȁű
ta33nyuA33nkOO33 chinesecell单元格tȁnyuạ̏nkọọ̏
mu%ttua finnishto changemuuttuamūttua
dziri georgianbottomძირიdziri
p4a%p3e%9r4 irish (munster)paperpáipéarpĝāpẏē̇rĝ
d6I9n3U irish (munster)humanduinedĝïnẏụ
'b06aa4wkp9' vietnamesebundlebọc'ɓaáwkp̃'
te44ewa33a33 tibetanblissབདེ་བte̋ewȁȁ
tx^5ya33q chineseaxetxẏḥyȁq
isig^0d^08ib1 xhosadecisionisigqiboisigh̬ḍ̬ḥibo̖
k%a4a44w thaikneeเข่าkḥáa̋w
gt^h51vt^ georgianplease (formal)გთხოვთgtḥḩo̖vtḥ
kOntrA9st englishcontrastcontrastkọntrạ̇st
d66aba%b arabicfogضبابd̬abāb
Up%sUr hindiofficerअफसरụpḥsụr
v3eqga%yam tamilonionவெங்காயம்ṿeqgāyam
l^0e%ti%gar welshhospitablelletygarl̥ētīgar
p%eqgywin koreanpenguin펭귄pḥeqgywin
j1l1 georgianraspberryჟოლოjo̖lo̖
fyA%re norwegian (bokmal)low tidefjærefyạ̄re
agba3ra yorubapoweragbáraagbàra
l^0i5uh5 welshsnowdrift/snow dustlluwchl̥i̖uḩ
avveni9re italianto occuravvenìreavvenïre
'b06iU44n vietnamesebeachbiển'ɓiụ̋n
'b06a%a4n' vietnamesefriendbạn'ɓāán'
y%9u%lU norwegian (bokmal)a dresskjoleyh̬ūlụ
u9l^0pa icelandicthick winter coatúlpau̇l̥pa
tal3l3aI tamilmotherதள்ளைtaḷḷaị
h5ata9h5 hebrewcutחֲתָךְḩatȧḩ
krie9It englishcreatecreatekriėịt
tx^5a33a44y thaiyesใช่txẏḥȁa̋y
h5axpItI3 apache (western)quailhashbidíḩaxpịtị̀
k93at05a georgiancatკატაk̖at̖a
swaa3 vietnamesedeletexoáswaà
v1lka0 frenchvolcanovolcanvo̖lka̰
xIp englishshipshipxịp
sUfI9stUkeIdId englishsophisticatedsophisticatedsụfïstụkeịdịd
naCC66a%ra arabiceyeglassesنظارةnaçç̂āra
kal3l3am tamilstealthகள்ளம்kaḷḷam
'o44oma33a33 tibetanmilkའོ་མ'őomȁȁ
tapu9ah5 hebrewappleתפוחtapu̇aḩ
d^4a%i% hinditwo and a halfढाईḍḥāī
'b06iit0 vietnamesebit (computing)bit'ɓiit̰
na44aq tibetaninteriorནངna̋aq
skoppya9re italianto burstscoppiàreskoppyȧre
du%d^ hindimilkदूधdūdḥ
a%Catl icelandicnobilityaðallāçatl
a5l danishbeerøla̖l
1Gigami hebreworigamiאוריגמיo̖ġigami
t4x4^i44i tibetanto write/drawའབྲིṭẋḥi̋i
himni georgiananthemჰიმნიhimni
mna9ra swahilitowermnaramnȧra
ma2k englishmarkmarkmau̖k
kol3v3anaI tamilborrowingகொள்வனைkoḷṿanaị
p%u%k%a44a44a3w thaimountainภูเขาpḥūkḥa̋a̋àw
to3o33' thaitableโต๊ะtòȍ'
iqt^08iqa xhosathoughtingcingaiqṭ̬ḥiqa
yOk9kOryi japaneseslowlyゆっくりyọk̰kọryi
pyou%r icelandicbeaverbjórpyoūr
nUgrUmUj4da9t5 russianto pile upнагромождатьnụgrụmụȷ̈dȧtẏ
pU33U44n chinesedustpụ̏ụ̋n
kyUqtx^5i koreanview경치kyụqtxẏḥi
'b06a4a44 vietnamesegrandmother'ɓáa̋
y%9Ep norwegian (bokmal)a large stickkjeppyh̬ẹp
trI9ki5r icelandicdrink/beveragedrykkurtrïki̖r
tsIs5 apache (western)mountaindziłtsịş
k6ausik6tuk6 inuktitutwetᖃᐅᓯᖅᑐᖅḳausiḳtuḳ
paCk%a%r icelandicbathtubbaðkarpaçkḥār
mg19mbea swahilicandidatemgombeamgȯ̖mbea
qge swahiliscorpionngeqge
milhh arabicsaltملحmilhh
nap93iri georgianshoreნაპირიnap̀iri
'ot hebrewsignomenאות'ot
Gaza%l arabicdeerغزالġazāl
kOO33x4i33i44h5wU33U44 chineseformat格式化kọọ̏ẋȉi̋ḩwụ̏ụ̋
ts5'I%x apache (western)snaketłʼiishtş'ị̄x
i3i3i4b06i3i3i4zo zulunameîbîzoììíɓììízo
fruui5c welshfruitffrwythfruui̖c
m3I9nA9t5 russianto swapменятьmẏïnạ̇tẏ
le5fUl germanspoonlöffelle̖fụl
k%O9l5U scottish gaelicforestcoillekḥọ̇lẏụ
k1j4i95statx5 polishto benefitkorzystaćko̖ȷ̈ï̖statxẏ
k93t08iqa xhosathinkcingak̖ṭ̬iqa
si5G frenchsure/certainsûrsi̖ġ
kx5Eu0wj4n3i9tx4ka polishprincessksiężniczkakxẏẹṵwȷ̈nẏïtẋka
t4x4^u33u44li4i44i3wU33U44nt^ii33 chinesesolving issues处理问题ṭẋḥȕűlíi̋ìwụ̏ụ̋ntḥiȉ
yo'I%0 apache (western)seeyo’įįyo'ị̰̄
k%a%33a44w thairiceข้าวkḥȁ̄a̋w
atm1sfEGa hebrewatmosphereאטמוספירהatmo̖sfẹġa
ka33u33t4x4^UU33qpU4U44U3n chinesehigh cost高成本kȁȕṭẋḥụụ̏qpụ́ụ̋ụ̀n
cI'pI4q burmesetreeသစ်ပင်cị'pị́q
ts5o30' apache (western)birddlǫ́ʼtşò̰'
pGi hebrewfruitפְּרִיpġi
r%9i%C icelandicsnowstormhríðr̊īç
nE%33E33tx5i%5 tibetaninformationགནས་ཚུལnẹ̏̄ẹ̏txẏī̖
ntE3 apache (western)apachendéntẹ̀
yard englishyardyardyard
ts93ut^i georgianminuteწუთიts̀utḥi
da3Oq burmesepeacockဒေါင်းdàọq
pan3tx5u tamilcottonபஞ்சுpanẏtxẏu
sila inuktitutweatherᓯᓚsila
t61r4U irish (munster)fruittoradhtĝo̖rĝụ
'armo9n hebrewpalaceארמון'armȯn
aGo9n hebrewcupboard/closet/cabinetארוןaġȯn
waa33ntx^5yuA33n chinesecompletely/fully完全waȁntxẏḥyuạ̏n
pGi hebrewfruitפריpġi
mat66bax arabickitchenمطبخmat̬bax
d6a9d5i% irish (munster)daddy (childish)daidídĝȧdẏī
ts93Uhay amharicsunፀሐይts̀ụhay
ma%44a tibetanbutterམརma̋̄a
'p97nuu hoanheadʔʘnũ'ṗ̂nuu
iqt^08a xhosagrassingcaiqṭ̬ḥa
tx5E4E44 vietnameseteachètxẏẹ́ẹ̋
th5I4n navajoice/frosttḩị́n
elo9a hebrewA god.אלוהelȯa
meIk englishmakemakemeịk
ank93Esi georgianfishing rodანკესიank̖ẹsi
ha'ts5i nahuatlfathertahtliha'tşi
in3tx5i tamilgingerஇஞ்சிinẏtxẏi
rabi%q5 arabicspring (season)ربيعrabīq̇
sUj4a9t5 russianto plantсажатьsụȷ̈ȧtẏ
'akka%l3 tamilelder sisterஅக்காள்'akkāḷ
x5i4i44i3x4o4o44u3t4x4^ii33 chinesewashbasin洗手池xẏíi̋ìẋóőùṭẋḥiȉ
di5mmUt amhariccatድመትdi̖mmụt
ka33u33lou33ta33a44x4a33a44 chinesehigh-rise building高楼大厦kȁȕloȕtȁa̋ẋȁa̋
maika'i hawaiiangoodnessmaikaʻimaika'i
ko44o tibetandoorསྒོkőo
t^omat^o koreantomato토마토tḥomatḥo
to33o33 tibetanfoodལྟོtȍȍ
b10b10 frenchsweet/candybonbonbo̰̖bo̰̖
novEllo italiannewnovellonovẹllo
txiki9wits5 nahuatlbasketchiquihuitltxikïwitş
zas apache (western)snowzaszas
j4EmyEx5ln3i9tx4i5 polishartisansrzemieślniczyȷ̈ẹmyẹxẏlnẏïtẋi̖
kx5iywi koreankiwi키위kxẏiywi
rAt englishratratrạt
tx5113 vietnamesedogchótxẏo̖ò̖
k%Il1%na% hinditoyखिलौनाkḥịlō̖nā
ka33u33x5ya33u44lyu33u44 chinesehigh efficiency高效率kȁȕxẏyȁűlyȕű
'urugo%l3 tamilhappeningஉறுகோள்'urugōḷ
xe%x4 hindiresidueशेषxēẋ
txi%k33a'ts5i nahuatlbarn owlchīcuahtlitxīkẇa'tşi
mxi9ndi swahiliwinner (one who wins)mshindimxïndi
n1%3133q thaiyounger siblingน้องnò̖̄ȍ̖q
akko9ntxo italiandressed upacconcioakkȯntxo
flaIx germanfleshfleischflaịx
tx5yA33A44n chinesemountain streamtxẏyạ̏ạ̋n
bOli9v englishbelievebelievebọlïv
nunatsiavut inuktitutour beautiful landᓄᓇᑦᓯᐊᕗᑦnunatsiavut
s10 frenchsoundsonso̰̖
f3ag irish (munster)lengthfeadhfẏag
nk%Ekox4En'a30a30ko apache (western)calmnkegohenʼą́ą́gonkḥẹkoẋẹn'à̰à̰ko
otto japanesewhoopsおっとotto
hi5nti5r icelandicdoghundurhi̖nti̖r
nyE%3 apache (western)difficultnyeeʼnyẹ̀̄
natIk'a0 apache (western)clothnadikʼąnatịk'a̰
garra spanishclawgarragarra
tikik6 inuktitutfingerᑎᑭᖅtikiḳ
ka%ktuk6 inuktituthungryᑳᒃᑐᖅkāktuḳ
v3aikka finnishfor examplevaikkaṿaikka
d4Umru% hindismall drumडमरूḍụmrū
me44elo33o33q tibetanmirrorམེ་ལོངme̋elȍȍq
'ida2 tamillipஇதழ்'idau̖
O9Urk scottish gaelichornadharcọ̇ụrk
pa'aka9i hawaiiansaltpaʻakaipa'akȧi
gb1gbE3 yorubato receive an injurygbọgbẹ́gbo̖gbẹ̀
'uU3q vietnamesedrinkuống'uụ̀q
li445i445i5i45 tibetanmanure/fertilizerལུདli̖̋i̖̋i̖í̖
ah5du9t hebrewunityאחדותaḩdu̇t
h5att66a arabicluckخطḩatt̬a
ma0to frenchcoatmanteauma̰to
mEtsniErEba georgianscienceმეცნიერებაmẹtsniẹrẹba
t^am thaito makeทำtḥam
ts%E3 navajorock/stonetsḥẹ̀
pyE9qkni5 polishbeautifulpięknypyẹ̇qkni̖
mi33i44q chineselifemȉi̋q
a5i5 norwegian (bokmal)an islandøya̖i̖
kra4a44ti4i44k9 thaiwater jugกระติกkráa̋tíi̋k̰
d06aya hausaoneɗayaɗaya
fE9lo englishfellowfellowfẹ̇lo
kye5e5v icelandicgiftgjöfkye̖e̖v
pisan6d4am tamilstomachபிசண்டம்pisaṇḍam
aja yorubawifeayaaja
d^4o%l hindidrumढोलḍḥōl
Iztsa3n apache (western)womanizdzánịztsàn
wOd englishwouldwouldwọd
s5ij navajourineşij
tx^5yaa33q chinesewalltxẏḥyaȁq
tEkk norwegian (bokmal)deck (nautical)dekktẹkk
ma3sa3lla%3txi%3 hausamosquemasallācīmàsàllà̄txì̄
k6iqak6 inuktitutnoseᕿᖓᖅḳiqaḳ
kozlI%0yE apache (western)birthplacegozlįįyekozlị̰̄yẹ
to%44otx5e33e33 tibetandiamondརྡོ་རྗེtő̄otxẏȅȅ
iql^08El1 xhosareportingxeloiqḷ̬ḥẹlo̖
tx^a%' navajobeavertxḥā'
praGC icelandictastebragðpraġç
t^a3ts5'IId navajoalgaetḥàtş'ịịd
tah5a apache (western)hurrydahataḩa
p%UU33q chinesefriendpḥụụ̏q
ts93In navajobonets̀ịn
bAnd englishbandbandbạnd
naa4q' vietnameseheavynặngnaáq'
Uqgu%t4^a% hindithumbअंगूठाụqgūṭḥā
pu33u33ti33i33 tibetanscriptureཔོ་ཏིpȕȕtȉȉ
nUhUd5i9t5 russianto findнаходитьnụhụdẏïtẏ
h5ala nuxalkfernxalaḩala
ji44i44i3q thaifemaleหญิงji̋i̋ìq
x4o4o44u3mUU33nyuA33n chinesegoalkeeper守门员ẋóőùmụụ̏nyuạ̏n
d10k frenchthereforedoncdo̰̖k
me9leh5 hebrewkingמֶלֶךmėleḩ
tx^5a4a44nu44a3n thaicorridorฉนวนtxẏḥáa̋nűàn
dra5p%U danishdropdråbedra̖pḥụ
sa5G frenchsistersœursa̖ġ
'E9xEh5 hebrewtesticleאשך'ẹ̇xẹḩ
k93d08ala xhosastartqalak̖ḍ̬ala
mravalmnixvnEl1vani georgiansignificantმრავალმნიშვნელოვანიmravalmnixvnẹlo̖vani
iqt^08aphEphE xhosaprofessionalingcaphepheiqṭ̬ḥaphẹphẹ
a%ka9xits5 nahuatlpoolācaxitlākȧxitş
t^UmI3qdj514 burmesefried riceထမင်း‌ကြော်tḥụmị̀qdjẏó̖
qt08inanE xhosaminorncinaneqṭ̬inanẹ
d66ifdiq5 arabicfrogضفدعd̬ifdiq̇
axpa9 hebrewgarbageאשפהaxpȧ
gam1ak%vEk693nEbs georgianto publishგამოაქვეყნებსgamo̖akḥvẹḳ̖nẹbs
mtsirE georgiansmall/insignificantმცირეmtsirẹ
tot^ori koreanacorn도토리totḥori
mUsje5 frenchmistermonsieurmụsje̖
bi5tx05a amharicyellowብጫbi̖tx̖a
t4x4a44a tibetansoundསྒྲṭẋa̋a
d^Urm hindireligion/faithधर्मdḥụrm
ku33u33 tibetanbody/statueསྐུkȕȕ
qt08iqt08i xhosasmall/youngncinciqṭ̬iqṭ̬i
Gali%C66 arabicrudeغليظġalīç̂
tx5U%4U44 vietnamesewaitchờtxẏụ́̄ụ̋
kO33qtswo33o44 chinesework/job工作kọ̏qtswȍő
a5l norwegian (bokmal)beerøla̖l
k99um koreandreamk̭um
t4x4^aa33pe33i33tyA33A44n chinesetea coaster茶杯垫ṭẋḥaȁpȅȉtyạ̏ạ̋n
bite9' hebrewto pronounce a wordביטאbitė'
nE%44EE4 tibetandiseaseནདnẹ̋̄ẹẹ́
Ga apache (western)foxghaġa
t4x4a33u44 chineseomenṭẋȁű
kozs'a%3ke apache (western)placegozsʼa̜a̜gekozs'à̄ke
yo%3sn apache (western)godyóósnyò̄sn
h5ayt66 arabicstringخيطḩayt̬
p4a%l6a%9s4 irish (munster)palacepáláspĝālĝā̇sĝ
s5I3kai apache (western)whitełigaişị̀kai
i4ta40 yorubastoryìtànítá̰
t66abba%h5 arabicchefطباخt̬abbāḩ
ms1p%li1 georgianworldმსოფლიოmso̖pḥlio̖
tyA33A44nna4a44u3t4x4u4u44u3tx5i33 chinesecomputer host电脑主机tyạ̏ạ̋nnáa̋ùṭẋúűùtxẏȉ
txI4txI4l apache (western)acornchíchʼiltxị́txị́l
blUd englishbloodbloodblụd
gra5nnt norwegian (bokmal)greengrøntgra̖nnt
dUrpUn6 hindimirrorदर्पणdụrpụṇ
hOnt germandoghundhọnt
ru%3u33 thaiknowรู้rù̄ȕ
be9Igel hebrewbagelבייגלbėịgel
diko9d englishdecodedecodedikȯd
s5Ipa%3'I3 apache (western)grayłibáá’íşịpà̄'ị̀
txI4x navajomedicine pouchtxị́x
pololei hawaiiancorrectpololeipololei
'iyarkaI tamilnatureஇயற்கை'iyarkaị
ka33a44q chinesesimplekȁa̋q
tr1id welshfoottroedtro̖id
okko9rrere italianto needoccórrereokkȯrrere
tx^a% apache (western)beaverchaatxḥā
namdvili georgianrealნამდვილიnamdvili
addio italiangoodbyeaddioaddio
aivik6 inuktitutwalrusᐁᕕᖃaiviḳ
u9lvi5r icelandica wolfúlfuru̇lvi̖r
ndEg06E swahilibirdndegendẹɠẹ
x5yaa33 chineseboatxẏyaȁ
mbayuwa9yu swahiliswallow (bird species)mbayuwayumbayuwȧyu
tx5i33i44n chinesewatertxẏȉi̋n
tx^5a44amtse33e44 tibetancompassionབྱམས་བརྩེtxẏḥa̋amtsȅe̋
alE4 yorubalandalẹ̀alẹ́
ho%h5 germanhighhochhōḩ
txokola%ts5 nahuatlchocolatechocolātltxokolātş
pa%0 apache (western)motherbąąpā̰
q5inab arabicgrapeعنبq̇inab
noo44 vietnameseboomnổnoő
i3i4hho3olo zuluhallîhhóloìíhhòolo
yi33pU4U44U3nt4x4U33U44qtx5i33q chineseserious一本正经yȉpụ́ụ̋ụ̀nṭẋụ̏ụ̋qtxẏȉq
mpa3 apache (western)coyotembámpà
ts%5a3t apache (western)oiltłádtşḥàt
pUmaga9t5 russianto helpпомогатьpụmagȧtẏ
s5Itx^I%3 apache (western)redłichííşịtxḥị̀̄
pr3Igl6Ux4a9t5 russianto inviteприглаша́тьprẏịglĝụẋȧtẏ
nat4tx5attiraman6d4alam tamilthe starry heavensநட்சத்திரமண்டலம்naṭtxẏattiramaṇḍalam
sa3 burmeseto eatစားsà
upiGnk6a%k6 inuktitutspring (season)ᐅᐱᕐᓐᖄᖅupiġnḳāḳ
zorro spanishfoxzorrozorro
martsh5Ena georgianleftმარცხენაmartsḩẹna
tx^5e%335e445 tibetanreligionཆོསtxẏḥȅ̖̄e̖̋
10t frenchshamehonteo̰̖t
ki4405i05t4x4u33u33m tibetangrapeརྒུན་འབྲུམkḭ̖̋ḭ̖ṭẋȕȕm
t4x4o4o44u3kyu33A33ntx5ye33 chineseelbow joint肘关节ṭẋóőùkyȕạ̏ntxẏyȅ
din thaisoilดินdin
tx5ya33ux5yue33 chineseteach教学txẏyȁuxẏyuȅ
iql08agu xhosawarthoginxaguiqḷ̬agu
UrpUn6 hindiofferingअर्पणụrpụṇ
savik inuktitutnormal shaped knifeᓴᕕᒃsavik
arak93i georgianfableარაკიarak̖i
'aveda9 hebrewa lossאבדה'avedȧ
p%i33q chinesegracefulpḥȉq
s99al3 koreanrices̭aḷ
tiGiganiak6 inuktitutarctic foxᑎᕆᒐᓂᐊᖅtiġiganiaḳ
1Gga9zma hebreworgasmאורגזמהo̖ġgȧzma
pUyer'ca' burmeseaudienceပရိသတ်pụyer'ca'
tx5yo33u44 chineseoldtxẏyȍű
n3a44a tibetanfishnẏa̋a
q5alima arabicto knowعلمq̇alima
m4a%hUr3 irish (munster)mothermáthairmĝāhụrẏ
pI4qlE4 burmeseseaပင်လယ်pị́qlẹ́
hE0g55a4 yorubato be beautifulhẹngwàhẹ̰gẇá
t05alGa georgianwaveტალღაt̖alġa
Ent1m1l19gya hebrewentomologyאנטומולוגיהẹnto̖mo̖lȯ̖gya
ku%k inuktitutriverᑰᒃkūk
de4Iqdj5I4q burmeseyogurtဒိန်ချဉ်déịqdjẏị́q
l1fd danishairluftlo̖fd
stx4i95x4tx4atx5 polishto clean upsczyszczaćstẋï̖ẋtẋatxẏ
he%3s5 navajopackagehè̄ş
h5awh5 arabicpeach (fruit)خوخḩawḩ
prEka icelandica slopebrekkaprẹka
i95mmArtA% finnishto understandymmärtääï̖mmạrtạ̄
Ed^0sU danishetchætseẹdh̬sụ
saic welshsevensaithsaic
kUU33n chinesefunnykụụ̏n
harrasta% finnishto be interested inharrastaaharrastā
a%ts5a%kats5 nahuatlperson made of waterātlācatlātşākatş
tx5yA33A44nx4U33nfaa33q chinesegym健身房txẏyạ̏ạ̋nẋụ̏nfaȁq
x4O33O44x5ya33a44qx4i33 chinesevideographer摄像师ẋọ̏ọ̋xẏyȁa̋qẋȉ
ba4nda%3 hausameat dried over firebàndābándà̄
sE90f1ni frenchsymphonysymphoniesẹ̰̇fo̖ni
p%i%445i5i45me%33e44 tibetanwomanབུད་མེདpḥi̖̋̄i̖í̖mȅ̄e̋
purra finnishto bitepurrapurra
'b06a%4a44n vietnamesetablebàn'ɓá̄a̋n
ile3elE4 yorubabungalowiléelẹ̀ilèelẹ́
tsuu33tx^5you33yuA33n chinesesoccer player足球员tsuȕtxẏḥyoȕyuạ̏n
Utm3In3A9t5 russianto cancelотменя́тьụtmẏịnẏạ̇tẏ
lo44o tibetanyearལོlőo
s44awt arabicvoiceصوتs̬awt
isaGuk6 inuktituta wingᐃᓴᕈᖅisaġuḳ
swi5x4i5x4 polishto hearsłyszyszswi̖ẋi̖ẋ
to33o44nma%3a33y thaitreeต้นไม้tȍőnmà̄ȁy
ak6pik inuktitutcloudberryᐊᖅᐱᒃaḳpik
ta0 frenchtimetempsta̰
t4x4E%44EE4 tibetanfruitའབྲསṭẋẹ̋̄ẹẹ́
wI9zdUm englishwisdomwisdomwïzdụm
t1jU danishfogtågeto̖jụ
t^i5i445 vietnamesetrythửtḥi̖i̖̋
dE0 frenchdeerdaimdẹ̰
tx5uU4t0' vietnamesemousechuộttxẏuụ́t̰'
n3i33i33q tibetanheart/mind/essenceསྙིངnẏȉȉq
ya4a44a3ntx5i33i44qk%wa33a44q chineseglasses frames眼镜框yáa̋àntxẏȉi̋qkḥwȁa̋q
mnixvnEl1vani georgianimportantმნიშვნელოვანიmnixvnẹlo̖vani
hEdz3ill5Uk9 koreannightfall해질녘hẹdzẏillẏụk̰
pi%33233 tibetanpaintbrushཔིརpȉ̄ȕ̖
xkiq5a9 hebrewsunsetשקיעהxkiq̇ȧ
la4ru%3ra%4 hausanecessitylàr̃ūr̃ā̀lárù̄rá̄
ts%E%3 apache (western)rocktséétsḥẹ̀̄
tul englishtooltooltul
nal5tx00ya koreandate날짜nalẏtx̥ya
k93t08ak93t08isa xhosaexplaincacisak̖ṭ̬ak̖ṭ̬isa
k93ak6a%si nuxalkcrowk'aqaasik̖aḳāsi
k93t081k93t08a xhosacleancocak̖ṭ̬o̖k̖ṭ̬a
tx05as5 navajofrogtx̖aş
'b06UU4k9' vietnamesestair stepbậc'ɓụụ́k̰'
cI'ci3 burmesefruitသစ်သီး