github 52+tontonton

Words for

Showing all 2000 words from our word list matching pattern here. Select a specific language if you would like to focus on one, or try to pronounce words from a variety of languages.

did englishdeeddeeddid
tG10 frenchtrunktronctġo̰̖
k%a%3a33 thaisellค้าkḥà̄ȁ
umqd08uma xhosaoliveumnqumaumqḍ̬uma
tIs5 apache (western)blooddiłtịş
t4x4a44a tibetansoundསྒྲṭẋa̋a
p%Uli% hindipodफलीpḥụlī
q5unk6u%d arabicclusterعنقودq̇unḳūd
tyA33A44nx5yA33A44nka4a44a3n chinesetelephone pole电线杆tyạ̏ạ̋nxẏyạ̏ạ̋nkáa̋àn
kO33qtswo33o44pya4a44u3 chineseworksheet工作表kọ̏qtswȍőpyáa̋ù
ts593I3zI3 navajogoattş̀ị̀zị̀
aCfErC icelandicmethodaðferðaçfẹrç
mut4t4aI tamileggsமுட்டைmuṭṭaị
t^am thaito makeทำtḥam
yo%3sn apache (western)godyóósnyò̄sn
mi%4i44 thairice noodleหมี่mí̄i̋
'b06iit0 vietnamesebit (computing)bit'ɓiit̰
d^Urm hindireligion/faithधर्मdḥụrm
d08o0'o hoanclaw!o̰ʔoḍ̬o̰'o
y%9Ep norwegian (bokmal)a large stickkjeppyh̬ẹp
e9Gets hebrewcountry/landארץėġets
hi5gg amharica lawህግhi̖gg
1l13ru0 yorubagodọlọ́runo̖lò̖rṵ
'a%a3w vietnameset-shirtáo'āàw
cE9hkyiqk icelandicknowledgeþekkingcẹ̇hkyiqk
ka3OqgI4q burmeseskyကောင်းကင်kàọqgị́q
aGah5n1f19bya hebrewarachnophobiaארכנופוביהaġaḩno̖fȯ̖bya
l^0I9ni5n welshstring/cordllinynl̥ïni̖n
tx5an thaimoonพระจันทร์txẏan
Ent1m1l19gya hebrewentomologyאנטומולוגיהẹnto̖mo̖lȯ̖gya
t^i5i445 vietnamesetrythửtḥi̖i̖̋
x5ya33u chinesenightxẏyȁu
k%a33a44w thaito enterเข้าkḥȁa̋w
bAnd englishbandbandbạnd
a0fa0 frenchinfantenfanta̰fa̰
tod4n6an tamilvolunteerதொண்டன்toḍṇan
kUU33n chinesefunnykụụ̏n
myI4q burmeseto seeမြင်myị́q
ts%5a3t apache (western)oiltłádtşḥàt
ts93ut^i georgianminuteწუთიts̀utḥi
hhadi%k6a arabicgardenحديقةhhadīḳa
x5ya4a44u3 chinesedawnxẏyáa̋ù
k99um koreandreamk̭um
da%w thaistarดาวdāw
hwii44 vietnamesecanclehuỷhwii̋
yIya%0 apache (western)eatyiyąąyịyā̰
k%o33o33lo33o33 tibetanwheelའཁོར་ལོkḥȍȍlȍȍ
t^ok99i koreanrabbit토끼tḥok̭i
k93a4ho%3 hausahornƙàhōk̖áhò̄
1na5G frenchhonorhonneuro̖na̖ġ
mo44ot4x4a33a44 tibetancarམོ་ཊmőoṭẋȁa̋
'b06aa3p9 vietnamesea blossombắp'ɓaàp̃
ettxE9sso italianexcesseccessoettxẹ̇sso
p%imaq koreanpimento피망pḥimaq
te4Iq burmesecloudတိမ်téịq
h5Erh5Emali georgianspineხერხემალიḩẹrḩẹmali
k%ra%0v scottish gaelicbonecnàmhkḥrā̰v
wolf englishwolfwolfwolf
kolla9na italiannecklacecollanakollȧna
wI9zdUm englishwisdomwisdomwïzdụm
qi%335i335 tibetansweatརྔུལqȉ̖̄ȉ̖
'aa44yq vietnameseimageảnh'aa̋yq
du%d^ hindimilkदूधdūdḥ
purra finnishto bitepurrapurra
taym englishtimetimetaym
'uh5t66ubu%t66 arabicoctopusأخطبوط'uḩt̬ubūt̬
Guj frenchredrougeġuj
x4i4i44i3yO33O44q chineseuse使用ẋíi̋ìyọ̏ọ̋q
q5as44i%r arabicjuiceعصيرq̇as̬īr
pI4k apache (western)bellybigpị́k
t^a3a33t0sa4a44na3a33kha3a33ti4i44' thaiattitudeทัศนคติtḥàȁt̰sáa̋nàȁkhàȁtíi̋'
'avnEt hebrewsashאבנט'avnẹt
tx5E4 burmesestarကြယ်txẏẹ́
pleI englishplayplaypleị
axpa9 hebrewgarbageאשפהaxpȧ
sa33a33 tibetanearthsȁȁ
du% thaito seeดูdū
s99al3 koreanrices̭aḷ
bah5u9ts hebrewoutsideבחוץbaḩu̇ts
hahu9a hawaiianfoundationkahuahahu̇a
djE40na40 yorubato be farjẹ̀nnàdjẹ̰́ná̰
tO33O44qh5wU33U44p%yA33A44n chinesecartoon动画片tọ̏ọ̋qḩwụ̏ụ̋pḥyạ̏ạ̋n
tx^5a3a33y thaito useใช้txẏḥàȁy
p%E%33E33kE%33E44 tibetancolloquial languageཕལ་སྐདpḥẹ̏̄ẹ̏kẹ̏̄ẹ̋
loO' burmeseto makeလုပ်loọ'
ta3a3ta33a44q tibetanview/viewpointལྟ་སྟངསtààtȁa̋q
k33i%9kats5 nahuatlsongcuīcatlkẇï̄katş
ko4tx05I4t^a4s5 apache (western)ceremonygochʼitałkótx̖ị́tḥáş
10kl frenchuncleoncleo̰̖kl
la5G frenchthemleurla̖ġ
pr1tti5r icelandicspikebroddurpro̖tti̖r
dj^i%l hindilakeझीलdjḥīl
nant'a3n apache (western)chief/boss/kingnantʼánnant'àn
kore9gto spanishcorrectcorrectokorėgto
E%blU danishappleæbleẹ̄blụ
hOi5ad welshduck (bird)hwyadhọi̖ad
xa%30' navajosunshinexà̰̄'
a0syE0 frenchancientanciena̰syẹ̰
p97oa hoanfireʘ̰oaṗ̂oa
sUj4a9t5 russianto plantсажатьsụȷ̈ȧtẏ
swa%4a44y vietnamesemangoxoàiswá̄a̋y
dE9mOnstreIt englishdemonstratedemonstratedẹ̇mọnstreịt
kOO33x4i33i44h5wU33U44 chineseformat格式化kọọ̏ẋȉi̋ḩwụ̏ụ̋
s51sd welshtailllostşo̖sd
mat66bax arabickitchenمطبخmat̬bax
'b06a%a4n' vietnamesefriendbạn'ɓāán'
mid66rab arabicpaddleمضربmid̬rab
ts93Elits93adi georgianyearწელიწადიts̀ẹlits̀adi
li35U33 vietnamesetoungelưỡilì̖ụ̏
almi9kki nahuatlsomething immortalahmicquialmïkki
t1 danishtoeto̖
u3uhha3a3afu zuluhalfúhháfuùuhhààafu
rabi%q5 arabicspring (season)ربيعrabīq̇
ma3sa3lla%3txi%3 hausamosquemasallācīmàsàllà̄txì̄
riavvio italianrestartriavvioriavvio
blo englishblowblowblo
x4tx4En3x5tx5E polishluck/happinessszczęścieẋtẋẹnẏxẏtxẏẹ
zUtm3Iva9t5 russianto eclipseзатмеватьzụtmẏịvȧtẏ
hha%fila arabicbusحافلةhhāfila
flaIx germanfleshfleischflaịx
iql08agu xhosawarthoginxaguiqḷ̬agu
u3ub06umto3o3o4ti zulusweetnessúbumtôtiùuɓumtòòóti
t4x4^i44i tibetanto write/drawའབྲིṭẋḥi̋i
'aveda9 hebrewa lossאבדה'avedȧ
txokola%ts5 nahuatlchocolatechocolātltxokolātş
azhara9 hebrewwarningאזהרהazharȧ
p%I%txI apache (western)(bird) swallowpiishipḥị̄txị
t^u33u33k9 tibetanattitudeཐུགསtḥȕȕk̰
di%n arabicreligionدينdīn
li5ke norwegian (bokmal)happinesslykkeli̖ke
k10k10bG frenchcucumberconcombreko̰̖ko̰̖bġ
ru3a33 thaigateรั้วrùȁ
dja3rra4ba%3a4wa%3 hausatest/examjar̃r̃àbâwādjàrrábà̄áwà̄
l1fd danishairluftlo̖fd
dE0 frenchdeerdaimdẹ̰
akpa3 yorubaarmapáakpà
k6afas44 arabiccageقفصḳafas̬
p%u44u tibetanson/childབུpḥűu
la33a33 tibetansoul/spiritབླlȁȁ
nik6i inuktitutfoodᓂᕿniḳi
'b06U4U44y vietnameseflockbầy'ɓụ́ụ̋y
noo44 vietnameseboomnổnoő
Ga apache (western)foxghaġa
b^a%x4Un6 hindispeechभाषणbḥāẋụṇ
putta%n6d4u tamilnew yearபுத்தாண்டுputtāṇḍu
dUrpUn6 hindimirrorदर्पणdụrpụṇ
tx5E4E44 vietnameseteachètxẏẹ́ẹ̋
ta0 navajospring (season)ta̰
tx'ah navajoheadweartx'ah
jaGdE0 frenchgardenjardinjaġdẹ̰
tx5ya33u chinesereligiontxẏyȁu
m1sah5lE1ba georgianpopulationმოსახლეობაmo̖saḩlẹo̖ba
'aha9v hebrewto loveאהב'ahȧv
fim vietnamesefilmphimfim
v3aikka finnishfor examplevaikkaṿaikka
xjE0 frenchdogchienxjẹ̰
pi%r5%i% hindigenerationपीढ़ीpīṛḥī
yard englishyardyardyard
bUttxa% hindibabyबच्चाbụttxā
k93a3sa%3 hausasoilƙasāk̖àsà̄
x5ye33e44 chinesemountain valleyxẏyȅe̋
x5i440i0i40 tibetanimageབཞིནxẏḭ̋ḭḭ́
j1l1 georgianraspberryჟოლოjo̖lo̖
ik93l08Exa xhosatimeixeshaik̖ḷ̬ẹxa
'UywE' burmeseleafအရွက်'ụywẹ'
prEka icelandica slopebrekkaprẹka
tx5yA4A44A3ntx5ii33x4i33i44p%ii33n chineseclip video剪辑视频txẏyạ́ạ̋ạ̀ntxẏiȉẋȉi̋pḥiȉn
'b06a4a44 vietnamesegrandmother'ɓáa̋
me%33e44k9 thaicloudเมฆmȅ̄e̋k̰
t00aq koreanearthṱaq
isaGuk6 inuktituta wingᐃᓴᕈᖅisaġuḳ
lii33nyu33u44tx5yA33n chineseshower room淋浴间liȉnyȕűtxẏyạ̏n
krie9It englishcreatecreatekriėịt
t66ayr arabicbirdsطيرt̬ayr
bOk englishbookbookbọk
'ah5d66ar arabicgreenأخضر'aḩd̬ar
nunatsiavut inuktitutour beautiful landᓄᓇᑦᓯᐊᕗᑦnunatsiavut
x4O33O44pe33i44mii33qt4x4^U33q chinesedevice name设备名称ẋọ̏ọ̋pȅi̋miȉqṭẋḥụ̏q
k6ilalugak6 inuktitutbeluga whaleᕿᓚᓗᒐᖅḳilalugaḳ
iql^08amisEkilE xhosaurgentingxamisekileiqḷ̬ḥamisẹkilẹ
zE3E33q5 vietnameselumpydẽzẹ̀ẹ̏q̇
i3i3i4bu3u3u4z6a zuluscarîbhûdlaììíbùùúẓa
xa%k%a% hindibranchशाखाxākḥā
tx5i33qx4UU33nto4o44u3so4o44u3 chineserefreshed精神抖擞txẏȉqẋụụ̏ntóőùsóőù
pr3IdOsma9tr3IvUt5 russianto foreseeпредусматриватьprẏịdọsmȧtrẏịvụtẏ
s5a33a33 tibetangod/dietyལྷşȁȁ
k6ausik6tuk6 inuktitutwetᖃᐅᓯᖅᑐᖅḳausiḳtuḳ
pyI4qn3a4cI4qs%u0 burmesescholarshipပညာသင်ဆုpyị́qnẏácị́qsḥṵ
sapE0 frenchfir treesapinsapẹ̰
sah5Elmts93ip%1 georgianstate/kingdomსახელმწიფოsaḩẹlmts̀ipḥo̖
x5yOO33q chinesebearxẏyọọ̏q
vi5di5ha9t5 russianto exhaleвыдыхатьvi̖di̖hȧtẏ
k6iqak6 inuktitutnoseᕿᖓᖅḳiqaḳ
tx^5o33o33ts%e%335e445 tibetanclockཆུ་ཚོདtxẏḥȍȍtsḥȅ̖̄e̖̋
cveiiyItl icelandicmopþvegillcveiiyịtl
k93i3ssa%4 hausastoryƙissā̀k̖ìssá̄
iql08izElEl1 xhosapressureinxizeleloiqḷ̬izẹlẹlo̖
zon englishzonezonezon
tx^5yuA33nx4UU33nkyu33A44nt4x4u33u44 chineseundivided attention全神贯注txẏḥyuạ̏nẋụụ̏nkyȕạ̋nṭẋȕű
t05ena amharichealthጤናt̖ena
nUgrUmUj4da9t5 russianto pile upнагромождатьnụgrụmụȷ̈dȧtẏ
pei%Ca icelandicto askbeiðapeīça
xlaqU germansnakeschlangexlaqụ
rakkyu9dere italianto hostracchiùdererakkyu̇dere
aivik6 inuktitutwalrusᐁᕕᖃaiviḳ
u3u3u4gd^08o3o3o4zi zuluinspirationûgqôziùùúgḍ̬ḥòòózi
taktuk inuktitutfogᑕᒃᑐᒃtaktuk
k6auyimanituk6aqit inuktituttraditional knowledgeᖃᐅᔨᒪᓂᑐᖃᖏᑦḳauyimanituḳaqit
kyI9Cya icelandicgoddessgyðjakyïçya
s5U9gad welsheyellygadşụ̇gad
nda9ma swahilicalfndamandȧma
mE%tx hindimatchमैचmẹ̄tx
t1llarI icelandicdollardollarito̖llarị
t4x4i330i330 tibetancloudསྤྲིནṭẋḭ̏ḭ̏
mann3aI tamilpeacockமஞ்ஞைmannẏaị
xli5sUl germankeIschlüsselxli̖sụl
Ga%4a44 vietnamesechickenġá̄a̋
h5Itla%0h5I3 apache (western)beveragehidląąhíḩịtlā̰ḩị̀
tIGC icelandicvirtuedyggðtịġç
'aha9v hebrewto loveאָהַב'ahȧv
mnixvnEl1vani georgianimportantმნიშვნელოვანიmnixvnẹlo̖vani
sa%3nts'o30sE apache (western)new moonsáánts’ǫ́sésà̄nts'ò̰sẹ
attxa9kko italianacheacciaccoattxȧkko
tx0514x navajobugtx̖ó̖x
m10tG frenchwatch (timepiece)montremo̰̖tġ
t^133144ykham thaispeechถ้อยคำtḥȍ̖ő̖ykham
fa33x4U33q chinesehappen发生fȁẋụ̏q
pa'aki%ki% hawaiiandifficultpaʻakīkīpa'akīkī
l5e%n3U irish (munster)shirtléinelẏēnẏụ
gwla%d welshcountry/nationgwladgwlād
osoma93'ts5i nahuatlmonkeyozomahtliosomà̇'tşi
oyE%s5 apache (western)to carryoyeełoyẹ̄ş
E%9nlIx germansimilarähnlichẹ̄̇nlịx
inuk inuktitutpersonᐃᓄᒃinuk
si33tx5ya33t4x4^O33 chineseprivate car私家车sȉtxẏyȁṭẋḥọ̏
klAud englishcloudcloudklạud
p%eqgywin koreanpenguin펭귄pḥeqgywin
sE%44EE4 tibetansustenanceཟསsẹ̋̄ẹẹ́
hu%lanakuahale hawaiiancitykūlanakauhalehūlanakuahale
papiy10 frenchbutterflypapillonpapiyo̰̖
kx5iywi koreankiwi키위kxẏiywi
xIp englishshipshipxịp
faGin frenchflourfarinefaġin
koj4U russianskinко́жаkoȷ̈ụ
k%i3i33t0 thaithinkคิดkḥìȉt̰
ts5'o%3s5 navajorope (chord)tş'ò̄ş
tIpe3 navajosheep (animal)tịpè
ka9uppa finnishcommerce/tradekauppakȧuppa
s5ij navajourineşij
igl08alaba xhosashoulderigxalabaigḷ̬alaba
h5mali georgianswordხმალიḩmali
tan6n6i%r tamilwaterதண்ணீர்taṇṇīr
t4x4u44ukE%33E44k3a44aa4 tibetanto thunderའབྲུག་སྐད་རྒྱགṭẋűukẹ̏̄ẹ̋kẏa̋aá
s3em3U russianseedсе́мяsẏemẏụ
Gura%b arabiccrowغرابġurāb
to33o44nma%3a33y thaitreeต้นไม้tȍőnmà̄ȁy
tx5at4t4aI tamilshirtசட்டைtxẏaṭṭaị
k93t081k93t08a xhosacleancocak̖ṭ̬o̖k̖ṭ̬a
Gari%b arabicstrangerغريبġarīb
ti95dj5En3 polishweektydzieńtï̖djẏẹnẏ
t^a33a33la33a33 tibetandustཐལ་བtḥȁȁlȁȁ
ni%n6d4a%yam tamillengthநீண்டாயம்nīṇḍāyam
'ix hebrewman/adult male human being.איש'ix
tx5UrUk93a amharicmoonጨረቃtxẏụrụk̖a
ye9led hebrewchildיֶלֶדyėled
sEn3a5G frenchlordseigneursẹnẏa̖ġ
b1n thaiballบอลbo̖n
ma%44a tibetanbutterམརma̋̄a
ci9iCiqk icelandictranslationþýðingcïiçiqk
pUyer'ca' burmeseaudienceပရိသတ်pụyer'ca'
tu%ga%lik inuktitutnarwhalᑑᒑᓕᒃtūgālik
iq94l08at^aq94l08at^a xhosacomplex/complicatedinkxathankxathaiq̀ḷ̬atḥaq̀ḷ̬atḥa
nanuk6 inuktitutpolar bearᓇᓄᖅnanuḳ
a%moxts5i nahuatlbookamoxtliāmoxtşi
g1g1 georgiangirlგოგოgo̖go̖
k%op99ul3s99o koreanrhino코뿔소kḥop̌uḷs̭o
kt^08itha xhosaspendchithakṭ̬ḥitha
ftx41ray polishyesterdaywczorajftẋo̖ray
ki45U44y vietnameselaughtcườikí̖ụ̋y
'o44oma33a33 tibetanmilkའོ་མ'őomȁȁ
akkurate9ttsa italianaccuracyaccuratezzaakkuratėttsa
'b06a%4a44n vietnamesetablebàn'ɓá̄a̋n
ta%a44y vietnamesedownloadtảitāa̋y
b6a9t6U irish (munster)stickbatabĝȧtĝụ
g^Ur5 hindihouseघरgḥụṛ
ja5n frenchyoungjeuneja̖n
mE%9tx5Un germangirlmädchenmẹ̄̇txẏụn
balu9t hebrewacornבלוטbalu̇t
x5yO33q chineseelder brotherxẏyọ̏q
sila inuktitutweatherᓯᓚsila
k%a33a33qpa33a33 tibetanhouseཁང་པkḥȁȁqpȁȁ
i95mmArtA% finnishto understandymmärtääï̖mmạrtạ̄
k93a%3'i3da%4 hausastandardƙā'idā̀k̖à̄'ìdá̄
pun6iyam tamilvirtueபுண்ணியம்puṇiyam
kwE0 frenchwedgecoinkwẹ̰
s44amG arabicglueصمغs̬amġ
upiGnk6a%k6 inuktitutspring (season)ᐅᐱᕐᓐᖄᖅupiġnḳāḳ
na'Is5ts%o3x4 apache (western)squirrelna'iłtsóhna'ịştsḥòẋ
x5yo33u33 chineseprotectionxẏyȍȕ
x5ya33a44q chineseoakxẏyȁa̋q
k6amhh arabicwheatقمحḳamhh
ga3gga%3fa%3 hausabateleur eaglegaggāfāgàggà̄fà̄
haEri georgianairჰაერიhaẹri
tx^5you33 chinesespeartxẏḥyoȕ
i4ta40 yorubastoryìtànítá̰
g55addUnn3a amharicfriendጓደኛgẇaddụnnẏa
ba5x4tU norwegian (bokmal)a brushbørsteba̖ẋtụ
kal englishcallcallkal
d66awwa'a arabicto illuminateضوأd̬awwa'a
tyA33A44nna4a44u3t4x4u4u44u3tx5i33 chinesecomputer host电脑主机tyạ̏ạ̋nnáa̋ùṭẋúűùtxẏȉ
iq94t08ukukt^a xhosainformationinkcukuchaiq̀ṭ̬ukuktḥa
tve%5l icelandicstay (noun)dvöltvē̖l
kahu9na hawaiianmagician/sorcererkahunakahu̇na
na4Iqa4qdj5a3 burmeseforeign countryနိုင်ငံခြာnáịqáqdjẏà
tx5e33e33 tibetanmaster/lordརྗེtxẏȅȅ
y%9E9nnU norwegian (bokmal)to knowkjenneyh̬ẹ̇nnụ
bite9' hebrewto pronounce a wordביטאbitė'
mhe9qga swahiliancestormhengamhėqga
yOk9kOryi japaneseslowlyゆっくりyọk̰kọryi
ru%3u33 thaiknowรู้rù̄ȕ
da3imo4n hausadiamonddaimòndàimón
d^4a%i% hinditwo and a halfढाईḍḥāī
a'we9txts5i nahuatldewahhuechtlia'wėtxtşi
habba arabicto loveحبhabba
rUssmatr3e9t5 russianto examineрассмотре́тьrụssmatrẏėtẏ
tx5yo4o44u3 chineseblack jadetxẏyóőù
Utxi9v englishachieveachieveụtxïv
qge swahiliscorpionngeqge
'a4g55a%4g55a%3 hausaduck (animal)àgwā̀gwā'ágẇá̄gẇà̄
trOm welshheavytrwmtrọm
i3i3igd^08uub06u3u zulugrudgeī́gqubúììigḍ̬ḥuuɓùu
attxeffa9re italianto biteacceffareattxeffȧre
n13qba4 yorubanumbernọmbanò̖qbá
hvost russiantailхвостhvost
h1144y vietnameseaskhỏiho̖ő̖y
ma%44a44a3 thaidogหมาma̋̄a̋à
va%l3 tamilswordவாள்vāḷ
pyatla icelandicbellbjallapyatla
xangrdzliv1ba georgiancontinuanceხანგრძლივობაxangrdzlivo̖ba
tx^I%3l navajosnowstormtxḥị̀̄l
g1ra georgianhillგორაgo̖ra
vm3ex4i5vUtsU russianto interfereвме́шиватьсяvmẏeẋi̖vụtsụ
k33a4le3k33a4le3 hausakanoekwàlekwàlekẇálèkẇálè
kE%33E44 tibetanlanguage/speechསྐདkẹ̏̄ẹ̋
h5a't^o'a%s5 apache (western)singha’do’aałḩa'tḥo'āş
v3E%xa%k% hindiindian monthवैशाखṿẹ̄xākḥ
h5ala nuxalkfernxalaḩala
zaaw vietnameseknifedaozaaw
'ovda9n hebrewruin/destructionאובדן'ovdȧn
sUkGE frenchsecretsecretsụkġẹ
'ibe9d hebrewto waste/lose/forfeit/destroyאיבד'ibėd
znalEx5tx5 polishto findznaleźćznalẹxẏtxẏ
tx5ya33ux5yue33 chineseteach教学txẏyȁuxẏyuȅ
yu33u33 tibetanturquoise gemstoneགཡུyȕȕ
ka%na%wai hawaiiancode/lawkānāwaikānāwai
a%Catl icelandicnobilityaðallāçatl
sh5ludj5itx5 polishto tidy upschludzićsḩludjẏitxẏ
h5x41u0wx4tx4 polishbeetlechrząszczḩẋo̖ṵwẋtẋ
ri%ttAmAte5n finnishinsufficientriittämätönrīttạmạte̖n
obi40ri0 yorubafemaleobìnrinobḭ́rḭ
jirap%i georgiangiraffeჟირაფიjirapḥi
x5ya33a44qp%ii33ts%a33 chineseeraser橡皮擦xẏyȁa̋qpḥiȉtsḥȁ
le3e33k9 thaismallเล็กlèȅk̰
Ob5Ij4da9t5 russianto persuadeубеждатьọbẏịȷ̈dȧtẏ
ms1p%li1 georgianworldმსოფლიოmso̖pḥlio̖
tGi5k frenchtechniquetructġi̖k
i3i3i4du3u3ub06e zuluzebraîdúbeììídùùuɓe
perro spanishdogperroperro
x4UU33ntx5i33qx5i33i44t^O4O44O3q chinesenervous system神经系统ẋụụ̏ntxẏȉqxẏȉi̋tḥọ́ọ̋ọ̀q
trI9ki5r icelandicdrink/beveragedrykkurtrïki̖r
tx5113 vietnamesedogchótxẏo̖ò̖
'b06iU44n vietnamesebeachbiển'ɓiụ̋n
Isa3s5Ik%aI apache (western)bald eagleisáłigaiịsàşịkḥaị
y%9Emi% norwegian (bokmal)chemistrykjemiyh̬ẹmī
Grma georgiandeepღრმაġrma
t05Ukur amharicblackጥቁርt̖ụkur
dAnts englishdancedancedạnts
mEE4' vietnamesemothermẹmẹẹ́'
x4Ex5sEt polishsix hundredsześćsetẋẹxẏsẹt
e95i5Cna icelandicluckauðnaė̖i̖çna
l^0e%ti%gar welshhospitablelletygarl̥ētīgar
'ov3v3a%maI tamilallergyஒவ்வாமை'oṿṿāmaị
mi%44i44i3 thaibearหมีmi̋̄i̋ì
atm1sfEGa hebrewatmosphereאטמוספירהatmo̖sfẹġa
ke%5i5C icelandicwimpgauðkē̖i̖ç
sa3 burmeseto eatစားsà
mUt4Ur hindipeaमटरmụṭụr
Ixk%I%nh5n apache (western)sonishkiinhnịxkḥị̄nḩn
a4rE4m10 yorubafirst born childàrẹ̀mọárẹ́mo̰̖
ix5tx5 polishto go/walkiśćixẏtxẏ
fE3 yorubato desirefẹ́fẹ̀
mii33n chineseheavenmiȉn
i3isiis5a3a zuluclusterísihláìisiişàa
iqt^08a xhosagrassingcaiqṭ̬ḥa
ya3 navajoskyyà
hil englishhealhealhil
miGna%t66i%s arabicmagnetمغناطيسmiġnāt̬īs
'b06iU44w vietnamesetable of databiểu'ɓiụ̋w
u9l^0pa icelandicthick winter coatúlpau̇l̥pa
ts%E3 navajorock/stonetsḥẹ̀
deI englishdaydaydeị
swe33i44h5wU33tx^5yUU33n chinesefloral skirt碎花裙swȅi̋ḩwụ̏txẏḥyụụ̏n
'ibu9d hebrewlossאיבוד'ibu̇d
addje9ttare italianto jutaggettareaddjėttare
a5i5 norwegian (bokmal)an islandøya̖i̖
kt^08ubEkilEy1 xhosapolitechubekileyokṭ̬ḥubẹkilẹyo̖
j4e44e tibetansingleརེȷ̈e̋e
wOd englishwouldwouldwọd
ka33u33kU33nx5yee33 chinesehigh heel高跟鞋kȁȕkụ̏nxẏyeȅ
'eI' burmeseto sleepအိပ်'eị'
pa4a44u3 chinesejewelpáa̋ù
p10 frenchbridgepontpo̰̖
pwo33lii33tx^5yau33 chineseglass bridge玻璃桥pwȍliȉtxẏḥyaȕ
pyou%r icelandicbeaverbjórpyoūr
tahszI3nE3 apache (western)porcupinedahszínétahszị̀nẹ̀
eGa5G frencherrorerreureġa̖ġ
s5aas5 welshthe otherllallşaaş
pi4i44i3q chineseto grasppíi̋ìq
'd06aam vietnamesecrabđam'ɗaam
tE'ka0be4da0 burmesestudy of logicတက္ကဗေဒtẹ'ka̰béda̰
y%9a5n norwegian (bokmal)kind/specieskjønnyh̬a̖n
n1%3133y thaia fewน้อยnò̖̄ȍ̖y
tO33qx5i33 chinesecreature东西tọ̏qxẏȉ
hi5st norwegian (bokmal)coast (shoreline)kysthi̖st
yi5hi5ttx amharicthisይህችyi̖hi̖ttx
tIts%5It apache (western)shakyditłidtịtşḥịt
pUn3Ima9t5 russianto comprehendпониматьpụnẏịmȧtẏ
dj1h5i georgianstickჯოხიdjo̖ḩi
p93Ep93Ela georgianbutterflyპეპელაp̀ẹp̀ẹla
o'I'a3n apache (western)holeoʼiʼáno'ị'àn
ha'awi9na hawaiianlesson/assignmenthaʻawinaha'awïna
10bG frenchdarknessombreo̰̖bġ
v3a9llita finnishto prevailvallitaṿȧllita
i3i3i4d^08a3a3awe zuluheroîqháweììíḍ̬ḥààawe
sh5x4anyatx5 polishto botchschrzaniaćsḩẋanyatxẏ
q5as44an arabicstickعصاq̇as̬an
s99uk9 koreanmugworts̭uk̰
pi%33233 tibetanpaintbrushཔིརpȉ̄ȕ̖
tx5Uw vietnamesebuffalotrâutxẏụw
bitu9ah5 hebrewinsuranceביטוחbitu̇aḩ
ka33a33j4a33a33 tibetansugarཀ་རkȁȁȷ̈ȁȁ
lUv englishlovelovelụv
ECya icelandicsludgeeðjaẹçya
tx5U%4U44 vietnamesewaitchờtxẏụ́̄ụ̋
k3a3a4nwa%3 hausacatkyânwākẏàánwà̄
na33a33m tibetanskyགནམnȁȁm
tu%ga%k6 inuktitutivory tuskᑑᒑᖅtūgāḳ
'an vietnameseeatăn'an
hEdz3ill5Uk9 koreannightfall해질녘hẹdzẏillẏụk̰
epats5 nahuatlskunkepatlepatş
mEtsniErEba georgianscienceმეცნიერებაmẹtsniẹrẹba
dj^Un6d4a% hindiflag (banner)झंडाdjḥụṇḍā
nal5tx00ya koreandate날짜nalẏtx̥ya
k6immik inuktitutdogᕿᒻᒥᒃḳimmik
tO33O44q chinesemilktọ̏ọ̋q
ql08iba xhosadressnxibaqḷ̬iba
'oq thaiactองก์'oq
pakkya9no italiantackypacchianopakkyȧno
k%v1lv icelandicvaulthvolfkḥvo̖lv
pt5i9tsU russianbirdпти́цаptẏïtsụ
na33a33 tibetannoseསྣnȁȁ
tx5ya33 chinesehometxẏyȁ
m10tGe frenchto showmontrermo̰̖tġe
Gali%C66 arabicrudeغليظġalīç̂
abdjari georgianarmorაბჯარიabdjari
hu3d06u3ba%4 hausasermonhuɗubā̀hùɗùbá̄
hip931p931t05ami georgianhippoჰიპოპოტამიhip̀o̖p̀o̖t̖ami
qt08inanE xhosaminorncinaneqṭ̬inanẹ
tsn1bili georgiandistinguishedცნობილიtsno̖bili
'd06U4U44w vietnameseheadđầu'ɗụ́ụ̋w
sUfI9stUkeIdId englishsophisticatedsophisticatedsụfïstụkeịdịd
nu44uu4 tibetanwestནུབnűuú
isig^0t^08awu xhosaspiderisigcawuisigh̬ṭ̬ḥawu
txa%93nts5i nahuatlhomechāntlitxà̄̇ntşi
a4la3ka3la4a3 yorubaa dreamàlákálàáálàkàláà
gbE4du yorubalarge drumgbẹ̀dugbẹ́du
bah5a9G hebrewto choose/to opt/to selectבחרbaḩȧġ
na%4ye%3' navajomonster/foreign godná̄yè̄'
saku inuktituthead of harpoonᓴᑯsaku
a0pul frenchlight bulbampoulea̰pul
parC icelandicedgebarðparç
we33i44x4U33qmyAA33ntx^5yA33n chinesetampon卫生棉签wȅi̋ẋụ̏qmyạạ̏ntxẏḥyạ̏n
Utm3Itx5A9t45 russianto markотмечатьụtmẏịtxẏạ̇ṭẏ
xvili georgianchildშვილიxvili
h5xirad georgianoftenხშირადḩxirad
deIt englishdatedatedeịt
ank93Esi georgianfishing rodანკესიank̖ẹsi
tsa georgianskyცაtsa
amakl^08Egwazana xhosaseniorsamaxhegwazanaamakḷ̬ḥẹgwazana
hmur3ItsU russianto frownхмуритьсяhmurẏịtsụ
sa%3a33 vietnamesevillagesà̄ȁ
d06aya hausaoneɗayaɗaya
garra spanishclawgarragarra
mada9q5 hebrewscienceמדעmadȧq̇
'b0613133 vietnameseto pack'ɓò̖ȍ̖
fa4a44wqm vietnameseroomphòngfáa̋wqm
naCC66a%ra arabiceyeglassesنظارةnaçç̂āra
kreIv englishcravecravekreịv
ts1tsh5ali georgianalive/animateცოცხალიtso̖tsḩali
ko9yo%ts5 nahuatlcoyotecoyōtlkȯyōtş
mye4 burmeselandမြေmyé
to44oqt4x4e tibetandemon/ghostགདོན་འདྲེtőoqṭẋe
palkka finnishpay/salarypalkkapalkka
la%3a33y vietnameseinterestlãilà̄ȁy
nata30 apache (western)cornnadą́ʼnatà̰
n3i33i33qtx5e tibetancompassionསྙིང་རྗེnẏȉȉqtxẏe
fE9lo englishfellowfellowfẹ̇lo
alE3 yorubanightalẹ́alẹ̀
blO2 englishblurblurblọu̖
so44oo4 tibetanto makeབཟོsőoó
E0teGya5G frenchinteriorintérieurẹ̰teġya̖ġ
cye%5l icelandicraspþjölcyē̖l
oye9v hebrewenemyאויבoyėv
tx^5a44amtse33e44 tibetancompassionབྱམས་བརྩེtxẏḥa̋amtsȅe̋
mi%nv3e%t4t4aI tamilfishingமீன்வேட்டைmīnṿēṭṭaị
abi4yE3 yorubabirdabìyẹ́abíyẹ̀
pistn icelandicwonder/marvelbýsnpistn
xax apache (western)bearshashxax
p%i33q chinesegracefulpḥȉq
xe%x4 hindiresidueशेषxēẋ
igivE georgiansameიგივეigivẹ
novEllo italiannewnovellonovẹllo
tx^5u33u33 tibetanwater/riverཆུtxẏḥȕȕ
ma2k englishmarkmarkmau̖k
p%u%33u44t0 thaispeakพูดpḥȕ̄űt̰
kn4a%v6 irish (munster)bonecnámhknĝāvĝ
kowa0h5 apache (western)homegowąhkowa̰ḩ
tapu9ah5 hebrewappleתפוחtapu̇aḩ
na'Ixo30' apache (western)lizardnaʼishǫ́ʼna'ịxò̰'
tI%30'I apache (western)fourdį́į́'itị̰̀̄'ị
kaxits5 nahuatlbowlcaxitlkaxitş
cre5i5qk icelandiccrowdþröngcre̖i̖qk
ti33a44 thaishortเตี้ยtȉa̋
tx^5E9Es%o koreanvegetable채소txẏḥẹ̇ẹsḥo
ftx4Ex5n3E polishearlywcześnieftẋẹxẏnẏẹ
u%mayuk6 inuktitutanimalᐆᒪᔪᖅūmayuḳ
nap93iri georgianshoreნაპირიnap̀iri
l13133 thaito copyล้อlò̖ȍ̖
nuna inuktitutlandᓄᓇnuna
'urugo%l3 tamilhappeningஉறுகோள்'urugōḷ
p%e%p%r5a% hindilungफेफड़ाpḥēpḥṛā
nI3s5tx05I4 navajoair/breezenị̀ştx̖ị́
'abahu9t hebrewfatherhood/paternityאבהות'abahu̇t
d06a%3 hausasonɗáːɗà̄
p%o44o44o3nla3a33ma%3a33y thaifruitผลไม้pḥőőònlàȁmà̄ȁy
tx^5i4i44i3n chinesebrighttxẏḥíi̋ìn
wa33i44ma33i44yuA33n chinesedelivery man外卖员wȁi̋mȁi̋yuạ̏n
b^a%r hindiburdenभारbḥār
isig^0l^08ina xhosapermanentisigxinaisigh̬ḷ̬ḥina
ba%33a44n thaihouseบ้านbȁ̄a̋n
kiaktisimayuk6 inuktitutsweatᑭᐊᒃᑎᓯᒪᔪᖅkiaktisimayuḳ
UtIt^i% hindiguestअतिथिụtịtḥī
tx05Eri georgianceilingჭერიtx̖ẹri
tot^s5'IjIh5I%3 apache (western)green/bluedotłʼizhihíítotḥş'ịjịḩị̀̄
ts93I3'I% navajomosquitots̀ị̀'ị̄
t05ub amharicbrick/tileጡብt̖ub
vaa3y vietnameseskirtváyvaày
k%a33i44 chineseto desirekḥȁi̋
hi5nti5r icelandicdoghundurhi̖nti̖r
eva9 hebrewhostility/enmity/hatred.איבהevȧ
tra%5yGi5r icelandicghostdraugurtrā̖yġi̖r
u3ub06u3u3b06i3i zuluevilúbubíùuɓùùɓìi
p4a%l6a%9s4 irish (munster)palacepáláspĝālĝā̇sĝ
na44a tibetanagena̋a
p%o33o33lo33o33 tibetanballཔོ་ལོpḥȍȍlȍȍ
t66ifl arabicchildطفلt̬ifl
p97h5ui hoantailʘxuiṗ̂ḩui
qa%3a33 vietnamesefallngãqà̄ȁ
q5ana9n hebrewa cloudענןq̇anȧn
q5a%m arabicyearعامq̇ām
gt08ina xhosakeep/savegcinagṭ̬ina
y%9ukk norwegian (bokmal)chubbytjukkyh̬ukk
i3i3iz6aag06a zululoinclothī́dlakáììiẓaaɠa
himni georgiananthemჰიმნიhimni
zGva georgianseaზღვაzġva
b^a%x4a% hindilanguageभाषाbḥāẋā
v3a9lita finnishto choosevalitaṿȧlita
na%4ta%30' navajocornná̄tà̰̄'
a0 frenchyearan
ah5a9z hebrewto holdאחזaḩȧz
ik693o georgianto beიყოiḳ̖o
di5mmUt amhariccatድመትdi̖mmụt
ets hebrewtreeעֵץets
10du30 yorubayearodúno̰̖dṵ̀
lo44o tibetanyearལོlőo
tx5o44oo4q tibetanlarge valleyལྗོངསtxẏőoóq
m3I9nA9t5 russianto swapменятьmẏïnạ̇tẏ
din thaisoilดินdin
natah5 apache (western)mescalnadahnataḩ
fspan3alE polishgreatwspanialefspanẏalẹ
na'Its5'I%3kI3 apache (western)gophernaʼitłʼíígína'ịtş'ị̀̄kị̀
yi%445i5 tibetanplace/areaཡུལyi̖̋̄i̖
mE9j2 englishmeasuremeasuremẹ̇ju̖
v3etA% finnishto pull/dragvetääṿetạ̄
'd06i vietnamesegođi'ɗi
px4i5h519dj5itx5 polishto comeprzychodzićpẋi̖ḩȯ̖djẏitxẏ
Ga0k10tGe frenchto meetrencontrerġa̰ko̰̖tġe
ma%kauka9u hawaiiancompetencemākaukaumākaukȧu
pu33u33ti33i33 tibetanscriptureཔོ་ཏིpȕȕtȉȉ
wei33yu33e33tx5i33n chineseliquidated damages违约金weȉyȕȅtxẏȉn
a33ntx^5yuA33n chinesesafe/secure安全ȁntxẏḥyuạ̏n
tE%t^E%l navajomoosetẹ̄tḥẹ̄l
'arul3 tamilgraceஅருள்'aruḷ
tx5uU4t0' vietnamesemousechuộttxẏuụ́t̰'
x5i33n chinesehappyxẏȉn
p97oa hoaneyeʘoaṗ̂oa
cvE9rmauul icelandicdiameterþvermálcvẹ̇rmauul
djUma%na% hindiperiodजमानाdjụmānā
p1lla icelandicbun (round bread)bollapo̖lla
t^u3 apache (western)watertḥù
gd08iba xhosafinishgqibagḍ̬iba
pGi hebrewfruitפְּרִיpġi
lo33o33 tibetanmind/awarenessབློlȍȍ
ti4U44n vietnamesemoneytiềntíụ̋n
fyA%re norwegian (bokmal)low tidefjærefyạ̄re
mxi9ndi swahiliwinner (one who wins)mshindimxïndi
mUy vietnamesecloudmâymụy
y%9i95llIq norwegian (bokmal)chick (baby chicken)kyllingyh̬ï̖llịq
i3i3iql^08i zuludirtíngxiììiqḷ̬ḥi
l6a%h5 irish (munster)pleasant/sweetláchlĝāḩ
txI4txI4l apache (western)acornchíchʼiltxị́txị́l
Ebi3 yorubafamilyẹbíẹbì
me44e tibetanfireམེme̋e
nUj4i5ma9t45 russianto pressнажиматьnụȷ̈i̖mȧṭẏ
fruui5c welshfruitffrwythfruui̖c
tx5U4U44w vietnamesepartychầutxẏụ́ụ̋w
tx5yA33A44nx4U33ntx5ya33ulyA33A44n chinesefitness coach健身教练txẏyạ̏ạ̋nẋụ̏ntxẏyȁulyạ̏ạ̋n
txa%txa% hindiuncleचाचाtxātxā
sO33a44 thaishirtเสื้อsọ̏a̋
klay thaifarไกลklay
Ol6Otx4x4a9t5 russianto improveулучша́тьọlĝọtẋẋȧtẏ
ye4 burmesewaterရေyé
p97u0 hoanoneʘ̃ũṗ̂ṵ
k%a%44a44a3w thaiwhiteขาวkḥa̋̄a̋àw
l5a9n4Uv6 irish (munster)childleanbhlẏȧnĝụvĝ
waa33ntx^5yuA33n chinesecompletely/fully完全waȁntxẏḥyuạ̏n
sp2iq englishspringspringspu̖iq
ho%h5 germanhighhochhōḩ
l6a%v6 irish (munster)handlámhlĝāvĝ
w^0ilt icelandicresthvíldwh̬ilt
k693ba georgianjawყბაḳ̖ba
o%se9elo%ts5 nahuatljaguarocelotlōsėelōtş
pun6 tamilsoreபுண்puṇ
tafawwak6a arabicto outperformتفوقtafawwaḳa
sa%d^na% hindimeditationसाधनाsādḥnā
eGi5psy10 frencheruptionéruptioneġi̖psyo̰̖
Up%sUr hindiofficerअफसरụpḥsụr
Ino3t05a%3h navajodeceptionịnòt̖à̄h
pal3l3atta%kku tamilvalleyபள்ளத்தாக்குpaḷḷattākku
ku%k inuktitutriverᑰᒃkūk
i3i3i4t08i3i3it08i zuluearringîcíciììíṭ̬ììiṭ̬i
ntxa%3 apache (western)big/largenchaantxà̄
u3u3ugl^08a zuludigging stickū́gxaùùugḷ̬ḥa
tx5a3 burmeseto hearကြားtxẏà
t^e%3h navajovalleytḥè̄h
tx5yA33A44n chinesemountain streamtxẏyạ̏ạ̋n
'akkul3 tamilarmpitஅக்குள்'akkuḷ
yi4i44i3nx5ii33qya4a44a3ntx5i33i44q chinesecontact lenses隐形眼镜yíi̋ìnxẏiȉqyáa̋àntxẏȉi̋q
k%a4a44a3n chinesepitkḥáa̋àn
tx^5a33a33 tibetanpair/coupletxẏḥȁȁ
'b06UU4n' vietnamesebusybận'ɓụụ́n'
l61h5a%n4 irish (munster)pondlochánlĝo̖ḩānĝ
x4i5rok3Iy russianwideширо́кийẋi̖rokẏịy
me9leh5 hebrewkingמֶלֶךmėleḩ
q5us44fu%r arabicsparrow (bird)عصفورq̇us̬fūr
su%l scottish gaeliceyesùilsūl
bo2d englishboardboardbou̖d
tutn icelandicdown feathersdúnntutn
tx4Ex5tx5 polishhellocześćtẋẹxẏtxẏ
fe33i33t4x4^aa33q chineseextraordinary非常fȅȉṭẋḥaȁq
aGts93Ers georgianto listაღწერსaġts̀ẹrs
tEkk norwegian (bokmal)deck (nautical)dekktẹkk
d66ifdiq5 arabicfrogضفدعd̬ifdiq̇
e95rle%5G icelandicdestinyörlögė̖rlē̖ġ
la9h5ats hebrewpressureלַחַץlȧḩats
bayma%3a33y thaileafใบไม้baymà̄ȁy
as5mus5 nuxalkbeadsalhmulhaşmuş
kwa%a4t0' vietnamesefanquạtkwāát̰'
bu3kka%4 hausagrass hutbukkā̀bùkká̄
sahha%ba arabiccloudسحابةsahhāba
kaka9wats5 nahuatlcacao/cacao beancacahuatlkakȧwatş
j4i440i0tx^5e330e330 tibetantreasure/valuableརིན་ཆེནȷ̈ḭ̋ḭtxẏḥḛ̏ḛ̏
sik englishseekseeksik
Ub^Ine%tri% hindiactressअभिनेत्रीụbḥịnētrī
sigrdzE georgianlengthსიგრძეsigrdzẹ
ftx51u0wx4 polishstill (motionless)wciążftxẏo̖ṵwẋ
i3iqt^08oosa zulumeatíngcosaìiqṭ̬ḥoosa
a9dam hebrewmanאָדָםȧdam
r%9U9vEC welshstrange/oddrhyfeddr̊ụ̇vẹç
A9ksEs englishaccessaccessạ̇ksẹs
ma9ahUr3 scottish gaelicmothermàthairmȧahụrẏ
k%UttxUr hindimuleखच्चरkḥụttxụr
ne4 burmesesunနေné
e%5n3 norwegian (bokmal)an eagleørnē̖nẏ
'ani9 hebrewegoאני'anï
tx^5a4a44nu44a3n thaicorridorฉนวนtxẏḥáa̋nűàn
matt66a%t66 arabicrubberمطاطmatt̬āt̬
mo3sI3 navajocatmòsị̀
1r14 yorubarichesọrọ̀o̖ró̖
t6n4a%0h irish (munster)to fatiguetnáithtĝnĝā̰h
ts93In navajobonets̀ịn
'd06114t0' vietnamesea sproutđọt'ɗo̖ó̖t̰'
r1%3133n thaihotร้อนrò̖̄ȍ̖n
mut4tx5ev3v3andi tamilroseமுட்செவ்வந்திmuṭtxẏeṿṿandi
x5yaa33 chineseboatxẏyaȁ
a4lu4m130ga4dji3 yorubascissorsàlùmọ́gàjíálúmò̰̖gádjì
djih5vi georgiangoatჯიხვიdjiḩvi
sinnitellA finnishto hang onsinnitelläsinnitellạ
kal3l3am tamilstealthகள்ளம்kaḷḷam
sm3e9x4i5vUt5 russianto mixсмешиватьsmẏėẋi̖vụtẏ
ts93Uhay amharicsunፀሐይts̀ụhay
GrubEli georgiancloudღრუბელიġrubẹli
l^0i%v welshsaw (tool)llifl̥īv
ta%30' navajocorntà̰̄'
kan6 tamileyeகண்kaṇ
ts%i33i33j4i33i44q tibetanlongevityཚེ་རིངtsḥȉȉȷ̈ȉi̋q
'b06aa3w vietnameseleopardbáo'ɓaàw
a5l danishbeerøla̖l
fIrC icelandica distancefirðfịrç
t^u33u33k9pU33U33 tibetansoupཐུག་པtḥȕȕk̰pụ̏ụ̏
ts5'o3k'a4' apache (western)shaft of arrowtlʼókʼaʼtş'òk'á'
t^Eguk9 koreanthailand태국tḥẹguk̰
m3asU russianfleshмя́соmẏasụ
tx4tE9ri5 polishfourczterytẋtẹ̇ri̖
a5l norwegian (bokmal)beerøla̖l
k93ak93ali georgianwalnutკაკალიk̖ak̖ali
w1Gt germanwordwortwo̖ġt
te44ele33e44 tibetanbliss and happinessབདེ་ལེགསte̋elȅe̋
d41kt4Ur hindidoctorडॉक्टरḍo̖kṭụr
dja%3di3 apache (western)pronghornjaadidjà̄dì
dzaxx5i japanesemagazineざっしdzaxxẏi
minnan3dj5al tamilemailமின்னஞ்சல்minnanẏdjẏal
ts5'I%x apache (western)snaketłʼiishtş'ị̄x
fay thaifireไฟfay
isikl^081b1 xhosatoolisixhoboisikḷ̬ḥo̖bo̖
k6itt66a arabiccatقطةḳitt̬a
i3i3inz6u zuluhouseíndluììinẓu
ma0to frenchcoatmanteauma̰to
pGi frenchprizeprixpġi
tx05i5s amharicsmokeጭስtx̖i̖s
wa9y2 englishwirewirewȧyu̖
pisan6d4am tamilstomachபிசண்டம்pisaṇḍam
meIk englishmakemakemeịk
r5a%3b06a%3 hausadewrāɓāṛà̄ɓà̄
q94d08oq94d08oza xhosaknocknkqonkqozaq̀ḍ̬oq̀ḍ̬oza
a4kpa3 yorubascaràpáákpà
x4i33i44p%ii33ntx5yA33nk%O33O44q chinesevideo surveillance视频监控ẋȉi̋pḥiȉntxẏyạ̏nkḥọ̏ọ̋q
kAt englishcatcatkạt
imak6 inuktitutwaterᐃᒪᖅimaḳ
x5yA4A44A3nx4i33i44p%ii33q chinesedisplay显示屏xẏyạ́ạ̋ạ̀nẋȉi̋pḥiȉq
s5I3kai apache (western)whitełigaişị̀kai
I'I%3'a30 navajosunsetị'ị̀̄'à̰
pa'aka9i hawaiiansaltpaʻakaipa'akȧi
ka5G frenchheartcœurka̖ġ
a5vG frenchworkœuvrea̖vġ
a3x4o apache (western)thank youáhoàẋo
i3i3is5aas5a zulubranch (of a tree)ī́hlahlaììişaaşa
t00a9al3gi koreanstrawberry딸기ṱȧaḷgi
ak6pik inuktitutcloudberryᐊᖅᐱᒃaḳpik
t^e%s5 navajoreedtḥēş
ku3u33 vietnameseoldkùȕ
li445i445i5i45 tibetanmanure/fertilizerལུདli̖̋i̖̋i̖í̖
djgup%uri georgianpertaining to teamჯგუფურიdjgupḥuri
'as44far arabicyellowأصفر'as̬far
k3it0te japanesestampきってkẏit̰te
tx^5Ul5tx00yuk9 koreanazalea철쭉txẏḥụlẏtx̥yuk̰
l^0avar welshvocalllafarl̥avar
Uk%ba%r hindinewspaperअख़बारụkḥbār
brdz1la georgianbattleბრძოლაbrdzo̖la
yo% apache (western)beadyooyō
k99ot0 koreanflowerk̭ot̰
sa5G frenchsistersœursa̖ġ
tupa%0yu3 apache (western)riverbanktubąąyútupā̰yù
e5sd^0 danisheastøste̖sdh̬
tx^5i33i33 tibetanoutside/exteriorཕྱིtxẏḥȉȉ
menv3el3l3i tamilcobaltமென்வெள்ளிmenṿeḷḷi
t05UrU9pp93eza amharictableጠረጴዛt̖ụrụ̇pp̀eza
Uttx^a% hindigoodअच्छाụttxḥā
ti%445i5i45 tibetandemonབདུདti̖̋̄i̖í̖
a0vwaye frenchto sendenvoyera̰vwaye
ei%Ci5r icelandicoatheiðureīçi̖r
nE4za' burmeseboundaryနယ်စပ်nẹ́za'
gommo9zo italiangummygommosogommȯzo
a0pati frenchempathyempathiea̰pati
mg19mbea swahilicandidatemgombeamgȯ̖mbea
libG frenchfreelibrelibġ
se33e33q tibetanlionསེངsȅȅq
m1%4414413 thaidoctorหมอmő̖̄ő̖ò̖
fye%5l norwegian (bokmal)boardfjølfyē̖l
tx5i33i44syu33A44ntx5i33 chinesecomputer计算机txẏȉi̋syȕạ̋ntxẏȉ
iglik6 inuktitutbedᐃᒡᓕᖅigliḳ
14r14 yorubawordọ̀rọ̀ó̖ró̖
nah5la arabicpalm treeنخلةnaḩla
na3xto3I3 navajolynxnàxtòị̀
tas5aa3 apache (western)onedałaátaşaà
xi0 burmeseto haveရှိxḭ
gUmtx^a% hinditowelगमछाgụmtxḥā
qt08iqt08i xhosasmall/youngncinciqṭ̬iqṭ̬i
x4tutx5Ets polishsheath to hold toolssztuciecẋtutxẏẹts
modEllo italianmodelmodellomodẹllo
pa%pa%'o%lelo hawaiianconversationpāpāʻōlelopāpā'ōlelo
kiq englishkingkingkiq
milq5ak6a arabicspoonملعقةmilq̇aḳa
si5Gtu frenchabove allsurtoutsi̖ġtu
sinyo92Iti englishsenioritysenioritysinyȯu̖ịti
EyEle3 yorubapidgeonẹyẹléẹyẹlè
ak93o%30' navajoseedak̖ò̰̄'
O9Urk scottish gaelichornadharcọ̇ụrk
stx4i5ts polishto shear/cutstrzycstẋi̖ts
di% thaigoodดีdī
'b06UU3k9 vietnamesewickbấc'ɓụụ̀k̰
txI4x navajomedicine pouchtxị́x
la44am tibetanpathལམla̋am
tx^5e%335e445 tibetanreligionཆོསtxẏḥȅ̖̄e̖̋
bla0 frenchwhiteblancbla̰
p99uri koreanroot뿌리p̌uri
so33o33pa33a33 tibetana scoutསོ་པsȍȍpȁȁ
fGwa frenchcoldfroidfġwa
mE0' apache (western)babyméʼmẹ̰'
fayr englishfirefirefayr
taa33yii33tx5ye4e44e3h5wo33o44 chinesefaq答疑解惑taȁyiȉtxẏyée̋èḩwȍő
namdvili georgianrealნამდვილიnamdvili
dGwa frenchright (what's right)droitdġwa
ku33u33 tibetanbody/statueསྐུkȕȕ
k93d081nda xhosaunderstandqondak̖ḍ̬o̖nda
h5att66a arabicluckخطḩatt̬a
tx^a% apache (western)beaverchaatxḥā
g55a3ggo4 hausapaternal auntgwaggògẇàggó
weIt englishwaitwaitweịt
makuahine hawaiianmothermakuahinemakuahine
tx^5ii33qk%wa33a44q chinesecircumstances情况txẏḥiȉqkḥwȁa̋q
kwa4a44a3q chineseroughkwáa̋àq
s5It^sok apache (western)yellowłitsogşịtḥsok
baOm germantreebaumbaọm
pai33t4x4^U33U44nx4a33n chinesewhite shirt白衬衫paȉṭẋḥụ̏ụ̋nẋȁn
s4a%v6a%9l5 irish (munster)to savesábháilsĝāvĝā̇lẏ
y%9e%le norwegian (bokmal)a cooking vesselkjeleyh̬ēle
ka33q chineseridgekȁq
'b06a%3a33wq5 vietnamesestormbão'ɓà̄ȁwq̇
k%E3ya4h navajoland/countrykḥẹ̀yáh
q5alima arabicto knowعلمq̇alima
ndu9gu swahilirelativendugundu̇gu
pi5rCi5r icelandicbirthburðurpi̖rçi̖r
l^01gEl^0 welshpocketllogelll̥o̖gẹl̥
tx^5yaa33q chinesewalltxẏḥyaȁq
van6t4u tamilbeetleவண்டுvaṇṭu
t4x4^wa33i33 chineseto kneadṭẋḥwȁȉ
'd06EE44 vietnameseto give birth tođẻ'ɗẹẹ̋
ta33a33 tibetanmelodyརྟtȁȁ
yE3'i%4ts%oh5 navajogiantyẹ̀'í̄tsḥoḩ
d6a9d5i% irish (munster)daddy (childish)daidídĝȧdẏī
a4lu4b13sa4 yorubaonionàlùbọ́sàálúbò̖sá
g^0d^08ih5a xhosadoctorgqirhagh̬ḍ̬ḥiḩa
lan3dj5am tamilbribeலஞ்சம்lanẏdjẏam
t^'a%h apache (western)fathertʼaahtḥ'āh
a%g^a%t hindishockआघातāgḥāt
qt08iphisa xhosado lessnciphisaqṭ̬iphisa
pya3OqlE3 burmeseto changeပြောင်းလဲpyàọqlẹ̀
yAttA% finnishto leavejättääyạttạ̄
ja05gl frenchjunglejungleja̰̖gl
h5weh5 welshsixchwechḩweḩ
ats593a%3h navajobottomatş̀à̄h
s44awt arabicvoiceصوتs̬awt
E0p1sibl frenchimpossibleimpossibleẹ̰po̖sibl
me4e44i3tx5ya4a44a3x4i33 chinesemanicurist美甲师mée̋ìtxẏyáa̋àẋȉ
kaa3t0 vietnamesecutcắtkaàt̰
caO' burmeseto drinkသောက်caọ'
nat4tx5attiraman6d4alam tamilthe starry heavensநட்சத்திரமண்டலம்naṭtxẏattiramaṇḍalam
qgwe9na swahilicrocodilengwenaqgwėna
u3u3ul08oolo zulupeaceū́xoloùùuḷ̬oolo
prEnna icelandicto burnbrennaprẹnna
v1lka0 frenchvolcanovolcanvo̖lka̰
agba3ra yorubapoweragbáraagbàra
kakini%t inuktituttattooᑲᑭᓃᑦkakinīt
mi44i tibetanhuman beingམིmi̋i
gIft englishgiftgiftgịft
k6ayak6 inuktitutkayakᖃᔭᖅḳayaḳ
brt05k93Eli georgianflatბრტყელიbrt̖k̖ẹli
dra5p%U danishdropdråbedra̖pḥụ
tx05i5nk93i5llat amharicskullጭንቅላትtx̖i̖nk̖i̖llat
nU33U33mx5i33i44 tibetanweather/climateགནམ་གཤིསnụ̏ụ̏mxẏȉi̋
ak93aju georgiancashewაკაჟუak̖aju
fye%5l icelandicplank/boardfjölfyē̖l
tx5i33i44n chinesewatertxẏȉi̋n
na%9wats5 nahuatlsomething having a clear and pleasant soundnāhuatlnā̇watş
pwo33lii33pe33i33 chineseglass玻璃杯pwȍliȉpȅȉ
tu%tu% hawaiiangrandparenttūtūtūtū
i3i3ihhoog06o zuluchicken coupī́hhokoììihhooɠo
'armo9n hebrewpalaceארמון'armȯn
ma%9ts5ats5 nahuatlnetmātlatlmā̇tşatş
pr3Igl6Ux4a9t5 russianto inviteприглаша́тьprẏịglĝụẋȧtẏ
k%a%33a44w thairiceข้าวkḥȁ̄a̋w
kwa%4d06o%3 hausafrogkwā̀ɗōkwá̄ɗò̄
ile3elE4 yorubabungalowiléelẹ̀ilèelẹ́
nuk6k6aGit inuktitutto stopᓄᖅᑲᕆᑦnuḳḳaġit
pa0se frenchto thinkpenserpa̰se
s10 frenchsoundsonso̰̖
cor englishthorthorcor
nuu3y vietnamesemountainnúinuùy
'ah5yani9t hebrewnieceאחיינית'aḩyanït
bUse%95k norwegian (bokmal)a visitbesøkbụsē̖̇k
1k%r1 georgiangoldოქროo̖kḥro̖
na%l'E%s5I3 apache (western)duck animalnaalʼeełínāl'ẹ̄şị̀
x5i33nli4i44i3tx5yA33A44nk%a33q chinesemental health心理健康xẏȉnlíi̋ìtxẏyạ̏ạ̋nkḥȁq
pli4a44n thaito changeเปลี่ยนplía̋n
pU33U44n chinesedustpụ̏ụ̋n
kuwl englishcoolcoolkuwl
man3dj5al3mul3l3aqgi tamilcarrotமஞ்சள்முள்ளங்கிmanẏdjẏaḷmuḷḷaqgi
mtaza9mo swahiliviewpointmtazamomtazȧmo
h5ata9h5 hebrewcutחֲתָךְḩatȧḩ
tx^5eri koreancherry체리txẏḥeri
da5i5v3U norwegian (bokmal)to placatedøyveda̖i̖ṿụ
r%9isgl welshbark (of tree)rhisglr̊isgl
zas apache (western)snowzaszas
r3Ib5e95nUk russianchildребёнокrẏịbẏė̖nụk
mi%5dA finnishto sellmyydämī̖dạ
px4Estx4En3 polishspace (area)przestrzeńpẋẹstẋẹnẏ
tx5a44a tibetanrainbowའཇའtxẏa̋a
bi3xi3ya%4 hausatreebishiyā̀bìxìyá̄
1Gigami hebreworigamiאוריגמיo̖ġigami
mUsje5 frenchmistermonsieurmụsje̖
nawos5k%a%tI apache (western)warriornawołkaadinawoşkḥātị
p93ik93nik93i georgianpicnicპიკნიკიp̀ik̖nik̖i
na44a44a3q thaimovieหนังna̋a̋àq
le5fUl germanspoonlöffelle̖fụl
okko9rrere italianto needoccórrereokkȯrrere
hay englishhihihay
EkspeGya0s frenchexperienceexpérienceẹkspeġya̰s
x4Ot5i9t5 russianto jokeшутитьẋọtẏïtẏ
to%44otx5e33e33 tibetandiamondརྡོ་རྗེtő̄otxẏȅȅ
isi3i3igd^08i zulusound of footstepsisígqiisììigḍ̬ḥi
guk93d08ula xhosaturnguqulaguk̖ḍ̬ula
th5I4n navajoice/frosttḩị́n
nastE9mpstf1 polishprecedencenastępstwonastẹ̇mpstfo̖
s5Et'e%x apache (western)charcoalłetʼeeshşẹt'ēx
tx5aO' burmesestoneကျောက်txẏaọ'
h5aa33qpa33nx5i33i44nx5i33 chineseflight information航班信息ḩaȁqpȁnxẏȉi̋nxẏȉ
ho'ohana hawaiianto usehoʻohanaho'ohana
ka3a navajocrow cawkàa
n1%3133q thaiyounger siblingน้องnò̖̄ȍ̖q
t66a%bak6 arabiclarge brick/tileطابقt̬ābaḳ
su%9nnitella finnishto designsuunnitellasū̇nnitella
kahaone hawaiianbeach covered with sandkahaonekahaone
mna9ra swahilitowermnaramnȧra
ph1t^1li georgianleafფოთოლიpho̖tḥo̖li
k%Il1%na% hinditoyखिलौनाkḥịlō̖nā
mEmk93vidrE1ba georgianasset/inheritanceმემკვიდრეობაmẹmk̖vidrẹo̖ba
ts593ox apache (western)plantstłʼohtş̀ox
s5e3'e3tsoh navajoratşè'ètsoh
hibridi georgianhybridჰიბრიდიhibridi
akka9do italianakkadianaccadoakkȧdo
d08ho hoanhorn!ʰoḍ̬ho
gargari georgianapricotგარგარიgargari
1k93eane georgianoceanოკეანეo̖k̖eane
IGa3l apache (western)bellsighálịġàl
ik6aluk inuktitutfish (salmon/trout)ᐃᖃᓗᒃiḳaluk
ko44o tibetandoorསྒོkőo
'ot hebrewsignomenאות'ot
k6amuti%k inuktitutsledᖃᒧᑏᒃḳamutīk
k6ak6kak6 inuktitutmountainᖃᖅᑲᖅḳaḳkaḳ
p931lusi georgianpoleპოლუსიp̀o̖lusi
i3i3it08aala3a zulusideī́caláììiṭ̬aalàa
xk3i5r4d irish (munster)to scampersciurdxkẏi̖rĝd
za4a44yq vietnameseto reserve fordànhzáa̋yq
na3a33m thaiwaterน้ำnàȁm
ya33n chinesecorrectyȁn
h1l danishholehulho̖l
iglu inuktituthouseᐃᒡᓗiglu
tx05aGi georgianchandelierჭაღიtx̖aġi
tx^5a%33a33pa33a33 tibetanrainཆར་པtxẏḥȁ̄ȁpȁȁ
ukukd^08uba xhosadrive/pushukuqhubaukukḍ̬ḥuba
mi5rtx05a amharicchoice/optionምርጫmi̖rtx̖a
a3tx^I%30h navajonoseàtxḥị̰̀̄h
j4uwtx5 polishyellowżółćȷ̈uwtxẏ
s5Ipa%3'I3 apache (western)grayłibáá’íşịpà̄'ị̀
da%3'i4ra%3 hausacircledā'ìr̃ādà̄'írà̄
kUy vietnamesetreecâykụy
ha4wa3ini4ya%3 hausachameleonhàwainìyāháwàiníyà̄
y%9e%5lU norwegian (bokmal)to coolkjøleyh̬ē̖lụ
t4x4^UU33qt4x4a4a44a3q chinesemature成长ṭẋḥụụ̏qṭẋáa̋àq
fE4 yorubato be successful/prosperousfẹ̀fẹ́
h5axpItI3 apache (western)quailhashbidíḩaxpịtị̀
cyou%C icelandica nationþjóðcyoūç
martsh5Ena georgianleftმარცხენაmartsḩẹna
q5ad66ala arabicmuscleعضلةq̇ad̬ala
k93t08iqa xhosathinkcingak̖ṭ̬iqa
halst05uh5i georgiantieჰალსტუხიhalst̖uḩi
i3iqd08hhuumbi zuluheapíngqumbiìiqḍ̬hhuumbi
sykG frenchsugarsucresykġ
rumma%n arabicpomegranateرمانrummān
ka33u33lou33ta33a44x4a33a44 chinesehigh-rise building高楼大厦kȁȕloȕtȁa̋ẋȁa̋
ndIk93a0' navajocottonndịk̖a̰'
bigI9n englishbeginbeginbigïn
mUn6i% hindigemमणिmụṇī
t^a%442 tibetansilkདརtḥa̋̄u̖
ba4nda%3 hausameat dried over firebàndābándà̄
r%9e5i5i5n icelandiclavahraunr̊e̖i̖i̖n
t05it05vEli georgiannakedტიტველიt̖it̖vẹli
t4x4^u33u44li4i44i3wU33U44nt^ii33 chinesesolving issues处理问题ṭẋḥȕűlíi̋ìwụ̏ụ̋ntḥiȉ
fa33qx4i33i44 chinesepath/plan方式fȁqẋȉi̋
ft19rEk polishtuesdaywtorekftȯ̖rẹk
nE%44EE4 tibetandiseaseནདnẹ̋̄ẹẹ́
nixba9q5 hebrewto swear/to promiseנשבעnixbȧq̇
hhayawa%n arabicanimalحيوانhhayawān
'ahhmar arabicredأحمر'ahhmar
sUmn3Iva9ttsU russianto doubtсомневатьсяsụmnẏịvȧttsụ
nas5ts%o%s apache (western)book/papernałtsoosnaştsḥōs
de4Iqdj5I4q burmeseyogurtဒိန်ချဉ်déịqdjẏị́q
tx05I4l navajovegetationtx̖ị́l
ha3dda%4 hausamemorizationhaddā̀hàddá̄
pE0 frenchbreadpainpẹ̰
milhh arabicsaltملحmilhh
pa5G frenchfearpeurpa̖ġ
ta3Oqba4q burmeseto apologizeတောင်းပန်tàọqbáq
t1jU danishfogtågeto̖jụ
ra4a44a3q chinesesoilráa̋àq
nyE%3 apache (western)difficultnyeeʼnyẹ̀̄
kal5tx^5i koreancutlassfish갈치kalẏtxẏḥi
mul3l3aqgi tamilradishமுள்ளங்கிmuḷḷaqgi
maremma italiana marshy coastal plainmaremmamaremma
kozlI%0yE apache (western)birthplacegozlįįyekozlị̰̄yẹ
ts%a33a33 tibetansaltཚྭtsḥȁȁ
witsilin nahuatlhummingbirdhuitzilinwitsilin
kywit00urami koreancricket귀뚜라미kywiṱurami
ke3305e3305t4x4^o33o44k9 tibetanrare jewel/godདཀོན་མཆོགkḛ̖̏ḛ̖̏ṭẋḥȍők̰
ya4a44a3ntx5i33i44qk%wa33a44q chineseglasses frames眼镜框yáa̋àntxẏȉi̋qkḥwȁa̋q
tul englishtooltooltul
me%t4t4imaI tamilleadershipமேட்டிமைmēṭṭimaị
na4'tx^a4kI4 apache (western)grasshoppernaʼchaginá'txḥákị́
k93a4dda3ra%4 hausafate/destinyƙàddar̃ā̀k̖áddàrá̄
a4i4bi4ki3ta4 yorubacarelessnessàìbìkítàáíbíkìtá
te5k icelandicpooldökkte̖k
akkade9re italianto happenaccadéreakkadėre
hhima%r arabicdonkeyحمارhhimār
ts5'e3'kona'a3I3 apache (western)moontłʼéʼgonaʼáítş'è'kona'àị̀
asak693ws nuxalkwater (bottom)asaqw'sasaḳ̖ws
umbiiz6i zulucelebrationuḿbhidliumbiiẓi
ah5du9t hebrewunityאחדותaḩdu̇t
k693uri georgianearყურიḳ̖uri
w^0e5nn icelandicangelica (plant)hvönnwh̬e̖nn
sol englishsoulsoulsol
OvUj4a9t5 russianto respectуважатьọvụȷ̈ȧtẏ
tA%9llA finnishheretäällätạ̄̇llạ
t4x4^UU33qkO33qrUU33nx4i33i44 chinesesuccessful person成功人士ṭẋḥụụ̏qkọ̏qrụụ̏nẋȉi̋
va%4a44q vietnamesegoldvàngvá̄a̋q
cI'ci3 burmesefruitသစ်သီးcị'cì
gam1ak%vEk693nEbs georgianto publishგამოაქვეყნებსgamo̖akḥvẹḳ̖nẹbs
tsE4n%9txo3' apache (western)bouldertsénchóʼtsẹ́n̊txò'
tsIs5 apache (western)mountaindziłtsịş
kt^08aza xhosacombchazakṭ̬ḥaza
basa9G hebrewfleshבָּשָׂרbasȧġ
tI%3k93o0x navajoyeasttị̀̄k̖o̰x
blUd englishbloodbloodblụd
px4i5ya9tx5El polishclose friendprzyjacielpẋi̖yȧtxẏẹl
pItIt^lIt apache (western)brandbiditlidpịtịtḥlịt
zorro spanishfoxzorrozorro
iq94t08ubEk1 xhosacultureinkcubekoiq̀ṭ̬ubẹko̖
ama3 navajomotheramà
tr1id welshfoottroedtro̖id
nah5a9x hebrewsnakeנָחָשׁnaḩȧx
cI'pI4q burmesetreeသစ်ပင်cị'pị́q
'Uwqm vietnamesegrandfatherông'ụwqm
k6awiya arabicto be strong/powerfulقويḳawiya
Utm3In3A9t5 russianto cancelотменя́тьụtmẏịnẏạ̇tẏ
pronssi finnishbronze (metal)pronssipronssi
f4o%gUr3 irish (munster)to proclaimfógairfĝōgụrẏ
d4Umru% hindismall drumडमरूḍụmrū
kr5a%gU norwegian (bokmal)complaintklagekṛāgụ
Ekk icelandiceggeggẹkk
k99a9atx^5i koreancrow까치k̭ȧatxẏḥi
pE3x apache (western)knifebeshpẹ̀x
1b1ba georgianspiderობობაo̖bo̖ba
swi5x4i5x4 polishto hearsłyszyszswi̖ẋi̖ẋ
1Gga9zma hebreworgasmאורגזמהo̖ġgȧzma
t4x4E%44EE4 tibetanfruitའབྲསṭẋẹ̋̄ẹẹ́
x4o4o44u3tx5i33k%OO33 chinesephone case手机壳ẋóőùtxẏȉkḥọọ̏
'aat^i3i33t0 thaisunพระอาทิตย์'aatḥìȉt̰
jangbadi georgianoxygenჟანგბადიjangbadi
tx^5a44alo33o33 tibetantea leafཇ་ལོtxẏḥa̋alȍȍ
e%3' navajoclothingè̄'
na44aa4 tibetanforestནགསna̋aá
tx5ii4' vietnamesesisterchịtxẏií'
k%wa33i44ti33i44ta33nh5a33u44 chinesetracking number快递单号kḥwȁi̋tȉi̋tȁnḩȁű
v3ix4am tamilpoisonவிஷம்ṿiẋam
skoppya9re italianto burstscoppiàreskoppyȧre
fa33t4x4a4a44a3n chinesedevelop发展fȁṭẋáa̋àn
'evu9s hebrewmanger/feeding troughאבוס'evu̇s
k93l08olEla xhosaforgivexolelak̖ḷ̬olẹla
min3dj5u tamilto exceedமிஞ்சுminẏdjẏu
kri5lyo russianwingкрыло́kri̖lyo
sE90f1ni frenchsymphonysymphoniesẹ̰̇fo̖ni
cEkn icelandicservantþegncẹkn
aI germaneggeiaị
wa%33a33mo44o tibetanfoxཝ་མོwȁ̄ȁmőo
bre%5 norwegian (bokmal)breadbrødbrē̖
'izme9l hebrewknife/scalpelאזמל'izmėl
ntxo0' apache (western)badnchǫʼntxo̰'
andza georgianmastანძაandza
u9lvi5r icelandica wolfúlfuru̇lvi̖r
a%skats5 nahuatlantazcatlāskatş
I%0'a0'I% navajomagpieị̰̄'a̰'ị̄
hak93e3I3 navajoone's kinhak̖èị̀
s5o3k apache (western)fishłógşòk
m3Itx5ta9t5 russianto dreamмечтатьmẏịtxẏtȧtẏ
tsru georgianfalseცრუtsru
mE330E330 tibetandrug/medicineསྨནmẹ̰̏ẹ̰̏
sa%9v3utta% finnishto reachsaavuttaasā̇ṿuttā
t1144y vietnamesegarlictỏito̖ő̖y
alu%t inuktitutspoonᐊᓘᑦalūt
txIt4t4^i% hindiletterचिट्ठीtxịṭṭḥī
tyA33A44nfU33qx4a33a44n chineseelectric fan电风扇tyạ̏ạ̋nfụ̏qẋȁa̋n
tx5yee33kwo4o44o3 chineseresult结果txẏyeȅkwóőò
p%u%k%a44a44a3w thaimountainภูเขาpḥūkḥa̋a̋àw
k93l08ElEla xhosatellxelelak̖ḷ̬ẹlẹla
p%ainEp%Ol3 koreanpineapple파인애플pḥainẹpḥọḷ
avveni9re italianto occuravvenìreavvenïre
sa30 navajoold agesà̰
k93wni nuxalkseal (animal)kw'nik̖wni
k%wa33a44qtx^5yuA33nx4we4e44i3 chinesemineral water矿泉水kḥwȁa̋qtxẏḥyuạ̏nẋwée̋ì
'is44baq5 arabicfingerإصبع'is̬baq̇
x4o4o44u3mUU33nyuA33n chinesegoalkeeper守门员ẋóőùmụụ̏nyuạ̏n
aka%0zIz navajosleeve (of garment)akā̰zịz
nUhUd5i9t5 russianto findнаходитьnụhụdẏïtẏ
tx^5a44a tibetanbirdབྱtxẏḥa̋a
k%O9l5U scottish gaelicforestcoillekḥọ̇lẏụ
'b06aa4wkp9' vietnamesebundlebọc'ɓaáwkp̃'
k3ip9pO japanesetrain ticketきっぷkẏip̃pọ
rAt englishratratrạt
'ila%hiyy arabicdivineإلهي'ilāhiyy
pu%n6d4u tamilgarlicபூண்டுpūṇḍu
ukiuk6 inuktitutwinterᐅᑭᐅᖅukiuḳ
ni5U3k9 vietnamesewaternướcni̖ụ̀k̰
dzili georgiansleepძილიdzili
kiqak6 inuktituthillᑭᖓᖅkiqaḳ
g^0l^081tha xhosarepelgxothagh̬ḷ̬ḥo̖tha
t^k%vEn georgianyouთქვენtḥkḥvẹn
si%r5%i% hindiladderसीढ़ीsīṛḥī
iql^081wa xhosabagingxowaiqḷ̬ḥo̖wa
tsa4a44u3x4we33i44tsa4a44u3tx^5i4i44i3 chinesego to bed early早睡早起tsáa̋ùẋwȅi̋tsáa̋ùtxẏḥíi̋ì
arak93i georgianfableარაკიarak̖i
la3a33n thaimillionล้านlàȁn
2e9IvOn englishravenravenu̖ėịvọn
tx5ev3v3i tamiltimeசெவ்விtxẏeṿṿi
ka33u33lou33ta33a44x4a33a44 chinesehigh-rise building高楼大厦kȁȕloȕtȁa̋ẋȁa̋
pa'tx^o apache (western)wolfba'chopa'txḥo
r%91ss icelandichorsehrossr̊o̖ss
ki4405i05t4x4u33u33m tibetangrapeརྒུན་འབྲུམkḭ̖̋ḭ̖ṭẋȕȕm
tx5yA33A44nx4U33nfaa33q chinesegym健身房txẏyạ̏ạ̋nẋụ̏nfaȁq
pololei hawaiiancorrectpololeipololei
m4ar4ka%9l5 irish (munster)to markmarcáilmĝarĝkā̇lẏ
'di%5v3o%t norwegian (bokmal)very wetdyvåt'dī̖ṿōt
te3ca4qxI4q burmesesinger/vocalistတေးသံရှင်tècáqxị́q
x4O33O44x5ya33a44qx4i33 chinesevideographer摄像师ẋọ̏ọ̋xẏyȁa̋qẋȉ
fEG frenchto dofairefẹġ
k%ok99iri koreanelephant코끼리kḥok̭iri
man6d4aI tamilheadமண்டைmaṇḍaị
ka%ktuk6 inuktituthungryᑳᒃᑐᖅkāktuḳ
gGa%s germangrassgrasgġās
onna japanesewomanおんなonna
txrdil1Et^i georgiannorthჩრდილოეთიtxrdilo̖ẹtḥi
k6iktuGiak6 inuktitutmosquitoᕿᒃᑐᕆᐊᖅḳiktuġiaḳ
t4x4a33u44 chineseomenṭẋȁű
t^a3wo4x apache (western)bubbletáwoshtḥàwóx
1rmi5r icelandicwormormuro̖rmi̖r
tx5yA4A44A3n chinesechildtxẏyạ́ạ̋ạ̀n
l^0i5uh5 welshsnowdrift/snow dustlluwchl̥i̖uḩ
vE3E33 vietnamesedrawvẽvẹ̀ẹ̏
a%'ka9ts5an nahuatlreed bedācatlanā'kȧtşan
qi3i33 vietnamesethinknghĩqìȉ
f10 frenchfundfondfo̰̖
t^u44uu4 tibetantoxinདུགtḥűuú
t66abba%h5 arabicchefطباخt̬abbāḩ
ma33a33qt4x4e%335e445 tibetancommon folkདམངས་ཁྲོདmȁȁqṭẋȅ̖̄e̖̋
pul3l3i tamildot/pointபுள்ளிpuḷḷi
be9Igel hebrewbagelבייגלbėịgel
ka33i33 chineseboundarykȁȉ
dja%sI3la3xa3 apache (western)earingsjaasíláhádjāsị̀làxà
ma%n6pu tamilhonorமாண்புmāṇpu
ne4ka3Oq burmeseto be wellနေကောင်nékàọq
mazraq5a arabicfarmمزرعةmazraq̇a
h5OO33q chineserainbowḩọọ̏q
ra3a33k9 thailoveรักràȁk̰
p%rtxh5ili georgianclawფრჩხილიpḥrtxḩili
to%n6d4u tamilto digதோண்டுtōṇḍu
h5ah5vi georgianonionხახვიḩaḩvi
t05Utt05a amharicto drinkጠጣt̖ụtt̖a
E'Ilza% apache (western)pictureeʼilzaaẹ'ịlzā
Gavi frenchdelightedraviġavi
gwees5d welshgrassgwelltgweeşd
x4u33u44tx5u33u44x5yA33A44n chinesedata line数据线ẋȕűtxẏȕűxẏyạ̏ạ̋n
'a%siriyar tamilteacherஆசிரியர்'āsiriyar
vzdi5hat5 russianto sighвздыхатьvzdi̖hatẏ
k%waa33qfU33qpa33u44yu4u44u3 chinesestormy狂风暴雨kḥwaȁqfụ̏qpȁűyúűù
wuu33x5yA33A44nwa4a44a3q chinesewi-fi无线网wuȕxẏyạ̏ạ̋nwáa̋àq
djUhha%dj hindishipजहाजdjụhhādj
swaa3 vietnamesedeletexoáswaà
t^a4Iq burmeseto sitထိုင်tḥáịq
k%oal3l3a koreankoala코알라kḥoaḷḷa
'p97nuu hoanheadʔʘnũ'ṗ̂nuu
t4x4i%445i5 tibetansnakeསྦྲུལṭẋi̖̋̄i̖
djo%s5E3 apache (western)balljoołédjōşẹ̀
i%koxk33a93wits5 nahuatlfig treehīcoxcuahuitlīkoxkẇà̇witş
ga5l frenchface (of animal)gueulega̖l
tutIs5h5Is5I apache (western)coffeetudiłhiłitutịşḩịşị
iqd^08Exo xhosarentingqeshoiqḍ̬ḥẹxo
sUv5Irx4E9nstvUvUt russianto masterсовершенствоватьsụvẏịrẋẹ̇nstvụvụt
mu%ttua finnishto changemuuttuamūttua
lamaq5a arabicto shineلمعlamaq̇a
ian scottish gaelicbirdeunian
ko33u44wu33u44t4x4^O33 chineseshopping cart购物车kȍűwȕűṭẋḥọ̏
msgavsi georgianalikeმსგავსიmsgavsi
pat4t4a%mbu%ttx5i tamilbutterflyபட்டாம்பூச்சிpaṭṭāmbūttxẏi
mi44iq tibetannameམིངmi̋iq
ni%ki'i hawaiianto tie/bindnīkiʻinīki'i
qt^08ayisEla xhosatrapngcayiselaqṭ̬ḥayisẹla
k93o%4k93a3ri3 hausaeffortƙṑƙarik̖ó̄k̖àrì
pu%4u44 thaigrandpaปู่pú̄ű
tx4w1vyEk polishhumanczłowiektẋwo̖vyẹk
ntE3 apache (western)apachendéntẹ̀
kA9i5ttA% finnishto usekäyttääkạ̇i̖ttạ̄
k93t08Ela xhosapleasecelak̖ṭ̬ẹla
p%ai33 chineseraftpḥaȉ
IyIkE3 apache (western)seediyigéʼịyịkẹ̀
'aGa9G hebrewto execrate/to bitterly curseארר'aġȧġ
t05at amharicfingerጣትt̖at
kip99Om koreanhappiness기쁨kip̌ọm
p97go4o taacaterpillarʘgòõṗ̂góo
wei33 chineserockyweȉ
i%5bUn germanto practiceübenī̖bụn
tsi3305i3305t4x4i%335i445 tibetaneffortབརྩོན་འགྲུསtsḭ̖̏ḭ̖̏ṭẋȉ̖̄i̖̋
tah5a apache (western)hurrydahataḩa
Is5 navajopine needleịş
mi33i44q chineselifemȉi̋q
mu4u44u3yi33qx4i33i44 chineseinfant room母婴室múűùyȉqẋȉi̋
iqt^08aqa xhosaideaingcangaiqṭ̬ḥaqa
x5ya4a44a3q chineseto thinkxẏyáa̋àq
y%9u%lU norwegian (bokmal)a dresskjoleyh̬ūlụ
amme9ttere italianto admitamméttereammėttere
d6I9n3U irish (munster)humanduinedĝïnẏụ
bEzvzglE9ndni5 polishharsh/mercilessbezwzględnybẹzvzglẹ̇ndni̖
h5ah5ak693 nuxalkgoosexaxaq'ḩaḩaḳ̖
ne4ya4Oq burmesesunshineနေရောင်néyáọq
xEmt^h5vEva georgianaccident/chanceშემთხვევაxẹmtḥḩvẹva
aGmart^i georgianascentაღმართიaġmartḥi
dj4vi polishdoordrzwidȷ̈vi
fid66d66a arabicsilverفضةfid̬d̬a
tx5a33a33k9la3a3m tibetanrailroadལྕགས་ལམtxẏȁȁk̰lààm
d^Un hindifundsधनdḥụn
vayb englishvibevibevayb
wehewehe hawaiianto explainwehewehewehewehe
fe33i44 chineseangerfȅi̋
Gi95kUn germanback (body)rückenġï̖kụn
Gaza%l arabicdeerغزالġazāl
'b06i5U3m vietnamesebuterflybướm'ɓi̖ụ̀m
a4ya4 yorubachest (body)àyàáyá
h5awh5 arabicpeach (fruit)خوخḩawḩ
niGiyuk6 inuktitutto eatᓂᕆᔪᖅniġiyuḳ
k3E%44Ej4U33U44p9 tibetanroyal lineageརྒྱལ་རབསkẏẹ̋̄ẹȷ̈ụ̏ụ̋p̃
aGnak6 inuktitutwomanᐊᕐᓇᖅaġnaḳ
d66aba%b arabicfogضبابd̬abāb
ha'ts5i nahuatlfathertahtliha'tşi
isig^0d^08ib1 xhosadecisionisigqiboisigh̬ḍ̬ḥibo̖
mpa3 apache (western)coyotembámpà
tx^Ij apache (western)woodchizhtxḥịj
u3u3ug06udo3o3o4b06a zulufishingúkudôbaùùuɠudòòóɓa
pux4pam tamilflowerபுஷ்பம்puẋpam
tx05iantx05vEla georgianantჭიანჭველაtx̖iantx̖vẹla
h5ma georgianvoiceხმაḩma
a%ts5a%kats5 nahuatlperson made of waterātlācatlātşākatş
tE'toldjE%3t apache (western)campfiredeʼdoljéédtẹ'toldjẹ̀̄t
hos5tx'I3'I3 navajonettlehoştx'ị̀'ị̀
iq94t08asa xhosatasteinkcasaiq̀ṭ̬asa
h5its93lh nuxalkmetal (iron)xits'lhḩits̀lh
qd08anawa xhosashipnqanawaqḍ̬anawa
bi5tx5 polishto bebyćbi̖txẏ
ka4a44no4o44k9 thaigoldกนกkáa̋nóők̰
glaswEl^0d welshgrassglaswelltglaswẹl̥d
x5ii33q chineseshapexẏiȉq
t^o%k hindibulkथोकtḥōk
umkhEq94t08E xhosaiceumkhenkceumkhẹq̀ṭ̬ẹ
tx5ando%x4am tamilhappinessசந்தோஷம்txẏandōẋam
ahava9 hebrewlove/affectionאהבהahavȧ
ba3k93i%3 hausablack/darkbaƙībàk̖ì̄
paGfa05 frenchperfumeparfumpaġfa̰̖
zi35i335 vietnamesekeepgiữzì̖ȉ̖
p97'a3a taato burnʘ'áaṗ̂'àa
na5f frenchnineneufna̖f
kol3v3anaI tamilborrowingகொள்வனைkoḷṿanaị
tOl5ak scottish gaelicleafduilleagtọlẏak
h5a9ya hebrewanimalחַיָּהḩȧya
fx4i5stk1 polisheverythingwszystkofẋi̖stko̖
plaiya icelandicveilblæjaplaiya
k%wa33q chinesebasketkḥwȁq
y%9EmpU norwegian (bokmal)a giantkjempeyh̬ẹmpụ
pUthUd5i9t5 russianto fitподходитьpụthụdẏïtẏ
v5Ir3O9fkU russianrope (chord)верёвкаvẏịrẏọ̇fkụ
'b06a%3a33y vietnameseshorebãi'ɓà̄ȁy
na%rka%li tamilchairநாற்காலிnārkāli
isikl^08Enk93l08E xhosasevenisixhenxeisikḷ̬ḥẹnk̖ḷ̬ẹ
f4Il irish (munster)bloodfuilfĝịl
lyau33 chinesegoodlyaȕ
'Usi0 burmeseseedအစေ့'ụsḭ
su90va0 frenchoftensouventsṵ̇va̰
E4bi3 yorubagiving childbirthẹ̀bíẹ́bì
iUs4k irish (munster)fishiasciụsĝk
d5e%n4 irish (munster)to dodéandẏēnĝ
'etsba9q5 hebrew(anatomy) fingerאצבע'etsbȧq̇
t^ai33x4i33i44tyA33A44nna4a44u3 chinesedesktop pc台式电脑tḥaȉẋȉi̋tyạ̏ạ̋nnáa̋ù
t4x4^i33i33 tibetanten thousandཁྲིṭẋḥȉȉ
t05i5bUb amharicability/skillጥበብt̖i̖bụb
k1j4i95statx5 polishto benefitkorzystaćko̖ȷ̈ï̖statxẏ
tx^5u33a44 thaitimeชั่วtxẏḥȕa̋
huC icelandicskinhúðhuç
tO4O44O3q chineseto understandtọ́ọ̋ọ̀q
qe3305e3305tx5e%335e445 tibetanrhetoric/metaphorམངོན་བརྗོདqḛ̖̏ḛ̖̏txẏȅ̖̄e̖̋
px4Es polishacrossprzezpẋẹs
y%9A%9n6U norwegian (bokmal)a nucleuskjerneyh̬ạ̄̇ṇụ
tyA33A44nh5wU33U44h5a33u44ma4a44a3 chinesephone number电话号码tyạ̏ạ̋nḩwụ̏ụ̋ḩȁűmáa̋à
t^13133qfa3a33 thaiskyท้องฟ้าtḥò̖ȍ̖qfàȁ
da3Oq burmesepeacockဒေါင်းdàọq
'b06aa3yq vietnamesevaguely defined termbánh'ɓaàyq
iqt^08iqa xhosathoughtingcingaiqṭ̬ḥiqa
k%vEk693ana georgiancountryქვეყანაkḥvẹḳ̖ana
q5iC66a%m arabicbonesعظامq̇iç̂ām
sl6u9x4Ut5 russianto listenслу́шатьslĝu̇ẋụtẏ
l^08o0a hoanstoneǁʰo̰aḷ̬ḥo̰a
IzUbrUj4a9t5 russianto portrayизображатьịzụbrụȷ̈ȧtẏ
a%ka9xits5 nahuatlpoolācaxitlākȧxitş
i5hdessA finnishtogetheryhdessäi̖hdessạ
erra9re italianto wandererràreerrȧre
g^0d^08ibEla xhosalastgqibelagh̬ḍ̬ḥibẹla
ts93k693ar1 georgiansourceწყაროts̀ḳ̖aro̖
dziri georgianbottomძირიdziri
a4ko3ko4 yorubatimeàkókòákòkó
yi33pU4U44U3nt4x4U33U44qtx5i33q chineseserious一本正经yȉpụ́ụ̋ụ̀nṭẋụ̏ụ̋qtxẏȉq
p97no30o taalarge louseʘnó̰õṗ̂nò̰o
wa%' navajospinachwā'
q5aqrab arabicscorpionعقربq̇aqrab
pa%4a44 thaiforestป่าpá̄a̋
e'e%9kats5 nahuatlair/windehēcatle'ē̇katş
k%a3a33rO3O33ha4a44 thaihomeคฤหkḥàȁrọ̀ọ̏háa̋
hE0g55a4 yorubato be beautifulhẹngwàhẹ̰gẇá
si5G frenchsure/certainsûrsi̖ġ
tx5E4E44w vietnameseoarchèotxẏẹ́ẹ̋w
'b06114' vietnamesebugbọ'ɓo̖ó̖'
t4o%kri% hindibasketटोकरीṭōkrī
pEttI icelandiccamp bedbeddipẹttị
iql^08olo xhosanoiseingxoloiqḷ̬ḥolo
tx5yo33u44 chineseoldtxẏyȍű
maika'i hawaiiangoodnessmaikaʻimaika'i
x4ii33tx5yA33n chinesemoment时间ẋiȉtxẏyạ̏n
r%9Edi5n welshfernsrhedynr̊ẹdi̖n
a5Ge5 frenchhappyheureuxa̖ġe̖
q5ayyana arabicto appointعينq̇ayyana
amaGuk6 inuktitutwolfᐊᒪᕈᖅamaġuḳ
gra5nnt norwegian (bokmal)greengrøntgra̖nnt
we33i44x4U33qt4x4i4i44i3 chinesetoilet paper卫生纸wȅi̋ẋụ̏qṭẋíi̋ì
m4a%hUr3 irish (munster)mothermáthairmĝāhụrẏ
sit englishseatseatsit
Gox hebrewheadרֹאשׁġox
kEsty10 frenchquestionquestionkẹstyo̰̖
sI4s navajobeltsị́s
t^au33 chinesepotterytḥaȕ
'ida2 tamillipஇதழ்'idau̖
yi44itsi33i44 tibetansoapཡི་ཙིyi̋itsȉi̋
tx05as5 navajofrogtx̖aş
ta0 frenchtimetempsta̰
f3ag irish (munster)lengthfeadhfẏag
mU4U44U3q chineseferociousmụ́ụ̋ụ̀q
hu4rri3yya%4 hausafreedom/libertyhùr̃r̃iyyā̀húrrìyyá̄
k6uyannami%k inuktitutthank youᖁᔭᓐᓇᒦᒃḳuyannamīk
sEk%tsia georgiansectionსექციაsẹkḥtsia
mfu9k1 swahilibag/pursemfukomfu̇ko̖
t66aq5a%m arabicfoodطعامt̬aq̇ām
ts%o33o33 tibetanlakeམཚོtsḥȍȍ
ba9wliq hebrewbowling (the game)באולינגbȧwliq
k93d08ala xhosastartqalak̖ḍ̬ala
tx^5ya33q chineseaxetxẏḥyȁq
se'aGa9 hebrewhairשַׂעֲרָהse'aġȧ
torre spanishtowertorretorre
Ed^0sU danishetchætseẹdh̬sụ
ma% thaicomeมาmā
tlo0'ixts%5oh5E3 apache (western)frogdlǫʼishtłohétlo̰'ixtşḥoḩẹ̀
p%E%44E tibetanwoolབལpḥẹ̋̄ẹ
p93lanEt05a georgianplanetპლანეტაp̀lanẹt̖a
pi4i44i3tx5i33i44pU4U44U3n chinesenotebook笔记本píi̋ìtxẏȉi̋pụ́ụ̋ụ̀n
fOl frenchcrowdfoulefọl
txa3tI3tlo30'II navajowren (bird)txàtị̀tlò̰'ịị
muxi5rra amharicwedderሙሽራmuxi̖rra
fyatl icelandicmountainfjallfyatl
'onpadu tamilnineஒன்பது'onpadu
ka33u33t4x4^UU33qpU4U44U3n chinesehigh cost高成本kȁȕṭẋḥụụ̏qpụ́ụ̋ụ̀n
t6e%9s4h5n4o% irish (munster)doughnuttaoschnótĝē̇sĝḩnĝō
wala'au hawaiianto talkwalaʻauwala'au
p%Usk1d welshfishpysgodpḥụsko̖d
tuvak6 inuktitutsea iceᑐᕙᖅtuvaḳ
ba%0s navajohoopbā̰s
qgi9ri swahiliwarthogngiriqgïri
sh5vadash5va georgianmiscellaneaსხვადასხვაsḩvadasḩva
r%9ei%Ci5r icelandicnesthreiðurr̊eīçi̖r
aqunasuktuk6 inuktitutto huntᐊᖑᓇᓱᒃᑐᖅaqunasuktuḳ
sOdj^a%v3 hindisuggestionसुझावsọdjḥāṿ
pu% thaicrabปูpū
k%a33a44n chinesecliffkḥȁa̋n
k%r3iU scottish gaelicheartcridhekḥrẏiụ
kh5o40' navajofirekḩó̰'
hUn' danishhandhåndhụn'
pUmaga9t5 russianto helpпомогатьpụmagȧtẏ
to%lE3 apache (western)butterlydoolétōlẹ̀
a9Goh5 hebrewlongאָרֹךְȧġoḩ
mAgnI9fIsInt englishmagnificentmagnificentmạgnïfịsịnt
e%95i5Ca%iUI icelandicweatlhauðæfiē̖̇i̖çāiụị
zm3Iya9 russiansnakeзмея́zmẏịyȧ
k93t08ula xhosasingculak̖ṭ̬ula
t^a33a33q tibetanflatlandsཐངtḥȁȁq
tUya3Cu4dj5i3 burmesejudge (person)တရားသူကြီးtụyàçúdjẏì
pan6d4abada%rttam tamilgoodsபண்டபதார்த்தம்paṇḍabadārttam
weIv englishwavewaveweịv
pal3l3ikku%d4am tamilschoolபள்ளிக்கூடம்paḷḷikkūḍam
sI3qza3 burmeseto thinkစဉ်းစားsị̀qzà
e4e3ka30na30 yorubaclawèékánnáéèkà̰nà̰
t4x4^waa33qt^ou33kwe33i44 chinesebedside table床头柜ṭẋḥwaȁqtḥoȕkwȅi̋
mravalmnixvnEl1vani georgiansignificantმრავალმნიშვნელოვანიmravalmnixvnẹlo̖vani
ma3a33le3e33t0 thaiseedเมล็ดmàȁlèȅt̰
10t frenchshamehonteo̰̖t
zum englishzoomzoomzum
'a4ddu3'a%4 hausaa prayeràddu'ā̀'áddù'á̄
kd^08a xhosaonlyqhakḍ̬ḥa
dUmE0 frenchtomorrowdemaindụmẹ̰
te44ewa33a33 tibetanblissབདེ་བte̋ewȁȁ
kOntrA9st englishcontrastcontrastkọntrạ̇st
pan3tx5u tamilcottonபஞ்சுpanẏtxẏu
r%9i%C icelandicsnowstormhríðr̊īç
k93t^08ukumisa xhosatouchchukumisak̖ṭ̬ḥukumisa
fspi95h3IvUt5 russianto flashвспыхиватьfspï̖hẏịvụtẏ
caq5lab arabicfoxثعلبcaq̇lab
j4EmyEx5ln3i9tx4i5 polishartisansrzemieślniczyȷ̈ẹmyẹxẏlnẏïtẋi̖
wa4lk93i3ya%3 hausalightningwàlƙiyāwálk̖ìyà̄
kx5Eu0wj4n3i9tx4ka polishprincessksiężniczkakxẏẹṵwȷ̈nẏïtẋka
ts5o30' apache (western)birddlǫ́ʼtşò̰'
mtxu9zi swahilisaucemchuzimtxu̇zi
nan6d4u tamilcrabநண்டுnaṇḍu
sm3Ix4attsU russianto blendсмешатьсяsmẏịẋattsụ
C66ami'a arabicto thirstظمئç̂ami'a
tx^a%' navajobeavertxḥā'
h5a33u33 chinesesoundḩȁȕ
r%9e5i5ql icelandicfragmented icehrönglr̊e̖i̖ql
k3ay tibetandot/pointཚེགkẏay
Gei5siG frenchto succeed at somethingréussirġei̖siġ
ya%' apache (western)skyyaaʼyā'
t^ye33 chinesepeacefultḥyȅ
su4u44k9 thaihappyสุขsúűk̰
ukukl^08uluza xhosaepilepticukuxhuluzaukukḷ̬ḥuluza
ma5trk danishnutmøtrikma̖trk
x4O33O44h5we33i44 chinesecommunity/society社会ẋọ̏ọ̋ḩwȅi̋
hhis44a%n arabichorseحصانhhis̬ān
ta33a44q chinesepooltȁa̋q
harrasta% finnishto be interested inharrastaaharrastā
iqd^081nd1 xhosabrainingqondoiqḍ̬ḥo̖ndo̖
y%9a5t norwegian (bokmal)meatkjøttyh̬a̖t
hoo4p9' vietnameseboxhộphoóp̃'
pUrIb^a%x4a% hindidefinitionपरिभाषाpụrịbḥāẋā
para9ddjo italianneighborhoodparaggiparȧddjo
fU4U44U3nx4wU33tx5ya33a44q chinesepainter粉刷匠fụ́ụ̋ụ̀nẋwụ̏txẏyȁa̋q
nI4s5tx^I%4s navajowolverinenị́ştxḥị́̄s
'E9xEh5 hebrewtesticleאשך'ẹ̇xẹḩ
ko44o tibetanheadམགོkőo
sUr5Uk hindiroadसड़कsụṛụk
CIs englishthisthisçịs
iqd^08ele xhosacoldingqeleiqḍ̬ḥele
kd^08ElEkilE xhosafamiliarqhelekilekḍ̬ḥẹlẹkilẹ
j5dj5bw1 polishblade (botany)źdźbłojẏdjẏbwo̖
fuu33t4x4wa33qx4O33O44tx5i33i44 chinesefashion design服装设计fuȕṭẋwȁqẋọ̏ọ̋txẏȉi̋
p%UU33q chinesefriendpḥụụ̏q
ukuqd08amlEza xhosaintersectukunqamlezaukuqḍ̬amlẹza
tulI0 apache (western)raccoontulįtulị̰
byu9tUfUl englishbeautifulbeautifulbyu̇tụfụl
k93l08akEka xhosabusyxakekak̖ḷ̬akẹka
kUm3In3t5i9rUvUt5 russianto commentкомментироватьkụmẏịnẏtẏïrụvụtẏ
bat0ta japanesegrasshopperばったbat̰ta
rot4t4i tamilbreadரொட்டிroṭṭi
i3i3i4t08e3e3eb06o zuluplan of action or methodîcéboììíṭ̬èèeɓo
me4e44i3 chinesemountainmée̋ì
t^omat^o koreantomato토마토tḥomatḥo
s44ahhra%' arabicdesertصحراءs̬ahhrā'
tx5i33qya33a44n chineseexperience经验txẏȉqyȁa̋n
la%44a44a3n thainiece/nephewหลานla̋̄a̋àn
uql08ibElElwan1 xhosacommunicationunxibelelwanouqḷ̬ibẹlẹlwano̖
ko4o44t0 thaiinscriptionกฎkóőt̰
ka%kE3 apache (western)crowgaagékākẹ̀
Ep931k%a georgianepochეპოქაẹp̀o̖kḥa
gwraig welshwifegwraiggwraig
tx5UUy vietnameseplaychơitxẏụụy
tI4s5hI4s5 apache (western)blackdɪ̀ɬhɪ̀ɬtị́şhị́ş
Ga%ba arabicforestغابةġāba
ka9llido italianshrewdcallidokȧllido
tsO33q chineseschooltsọ̏q
s44abiyy arabicboyصبيs̬abiyy
t05alGa georgianwaveტალღაt̖alġa
xadjara arabictreeشجرةxadjara
t^e44ee4p9 tibetanbookདེབtḥe̋eép̃
l08a0e hoanmeatǁa̰eḷ̬a̰e
lO44O44a3q thaiyellowเหลืองlọ̋ọ̋àq
iql08ina xhosamintinxinaiqḷ̬ina
fOyl danishbirdfuglfọyl
cInna icelandicto thinþynnacịnna
'irul3 tamildarkஇருள்'iruḷ
iqd^08ayi xhosajaringqayiiqḍ̬ḥayi
li44i tibetanpearལིli̋i
lo3o33 vietnameselosslỗlòȍ
sa0dal frenchsandal footwear^sandalessa̰dal
maCi5r icelandichumanmaðurmaçi̖r
ma%33a44k9 thaia lotมากmȁ̄a̋k̰
t4ikUt4 hinditicketटिकटṭikụṭ
sik6inik6 inuktitutsunᓯᕿᓂᖅsiḳiniḳ
bOli9v englishbelievebelievebọlïv
sitwa9yE0 frenchcitizencitoyensitwȧyẹ̰
stx4i95x4tx4atx5 polishto clean upsczyszczaćstẋï̖ẋtẋatxẏ
abb1rru%sU norwegian (bokmal)a perch fish trapabborruseabbo̖rrūsụ
sU33n chineseforestsụ̏n
j4E9n3xyInU russianwomanже́нщинаȷ̈ẹ̇nẏxyịnụ
t^yA33n chinesedaytḥyạ̏n
isiphiig06a zulucape (garment)isíphikaisiphiiɠa
djE%30'I apache (western)blue jayję́ę́ʼidjẹ̰̀̄'ị
imik6tuk6 inuktitutto drinkᐃᒥᖅᑐᖅimiḳtuḳ
ta44awa33a33 tibetanmoonཟླ་བta̋awȁȁ
sUtx hinditruthसचsụtx
in3tx5i tamilgingerஇஞ்சிinẏtxẏi
me44elo33o33q tibetanmirrorམེ་ལོངme̋elȍȍq
t^u3na3lI%30' apache (western)waterfalltúnálį́į́’tḥùnàlị̰̀̄'
pGi hebrewfruitפריpġi
'eh5a9d hebrew(Judaism) the Oneness of Godאחד'eḩȧd
Is5t^I30'ts%I30h5 apache (western)bowiłtį́ʼtsį́hịştḥị̰̀'tsḥị̰̀ḩ
uuC icelandicmindúðuuç
pe9rustella finnishto justifyperustellapėrustella
krO%v scottish gaelictreecraobhkrọ̄v
mU33U44q chinesedreammụ̏ụ̋q
omi0 yorubawateromiomḭ
'iyarkaI tamilnatureஇயற்கை'iyarkaị
pIGC icelandicsettlementbyggðpịġç
tx^a%ti% hindichestछातीtxḥātī
ulluGiak6 inuktitutstarᐅᓪᓗᕆᐊᖅulluġiaḳ
'I4Ga%4 apache (western)furighaa'ị́ġá̄
hha%t^i% hindielephantहाथीhhātḥī
t61r4U irish (munster)fruittoradhtĝo̖rĝụ
laa33n chinesemistlaȁn
xkiq5a9 hebrewsunsetשקיעהxkiq̇ȧ
ca%k icelandicroofþakcāk
man3dj5al3 tamilyellowமஞ்சள்manẏdjẏaḷ
ci%Ca icelandicthawþíðacīça
Iztsa3n apache (western)womanizdzánịztsàn
pyA33A44nli33i44tyA33A44n chineseconvenience store便利店pyạ̏ạ̋nlȉi̋tyạ̏ạ̋n
korreo spanishmailcorreokorreo
i95rittA% finnishto tryyrittääï̖rittạ̄
d^4o%l hindidrumढोलḍḥōl
p%Ul hindifruitफलpḥụl
dzr1h5a georgiancawძროხაdzro̖ḩa
mo3 burmeserainမိုးmò
'b06UU4k9' vietnamesestair stepbậc'ɓụụ́k̰'
a%sivak6 inuktitutspiderᐋᓯᕙᖅāsivaḳ
isikd^08am1 xhosafruitisiqhamoisikḍ̬ḥamo̖
hemolele hawaiianperfectionhemolelehemolele
E%CU danishto eatædeẹ̄çụ
alE4 yorubalandalẹ̀alẹ́
mra9di swahiliprojectmradimrȧdi
Uqgu%t4^a% hindithumbअंगूठाụqgūṭḥā
'b06aa44y vietnamesesevenbảy'ɓaa̋y
tsipo9G hebrewbirdצִפּוֹרtsipȯġ
savik inuktitutnormal shaped knifeᓴᕕᒃsavik
'en hebrewnothingאין'en
t^apa%0jIte apache (western)kingfishertaba̜a̜zhidetḥapā̰jịte
y%9i5sU norwegian (bokmal)to kisskysseyh̬i̖sụ
etE0dG frenchto turn offéteindreetẹ̰dġ
kol3kaI tamiltakingகொள்கைkoḷkaị
to33o33 tibetanfoodལྟོtȍȍ
tsv5Ito9k russianflowerцвето́кtsvẏịtȯk
fe9ImIs englishfamousfamousfėịmịs
ma4a44y thainewใหม่máa̋y
k93l08olisa xhosaapologizexolisak̖ḷ̬olisa
bi5tx05a amharicyellowብጫbi̖tx̖a
kv3InU norwegian (bokmal)a womankvinnekṿịnụ
yItIts'I0h5 apache (western)hearyidits’įhyịtịts'ị̰ḩ
h5wo4o44o3t4x4^O33si33tx5i33 chinesetrain driver火车司机ḩwóőòṭẋḥọ̏sȉtxẏȉ
te%l3 tamilscorpionதேள்tēḷ
'il koreanone'il
dGE georgiandayდღეdġẹ
UrpUn6 hindiofferingअर्पणụrpụṇ
k93a4nk93a3ne%4 hausasmallƙànƙanḕk̖ánk̖àné̄
r3it0torO japaneselitreリットルrẏit̰torọ
mbiliki9m1 swahilidwarfmbilikimombilikïmo̖
qd08abile xhosararenqabileqḍ̬abile
2OpE92 englishrepairrepairu̖ọpẹ̇u̖
s5o33o33 tibetansouthལྷོşȍȍ
t^ou33yi4i44i3qyii33 chineseprojector投影仪tḥoȕyíi̋ìqyiȉ
Is5t^I3'k%e% apache (western)centeriłdíʼgeeịştḥị̀'kḥē
u3u3us5u zulurippleū́hluùùuşu
h114p' vietnamesemeetinghọpho̖ó̖p'
so0' navajostarso̰'
m10te frenchto climbmontermo̰̖te
kyUqtx^5i koreanview경치kyụqtxẏḥi
aGo9n hebrewcupboard/closet/cabinetארוןaġȯn
kO33qtswo33o44 chinesework/job工作kọ̏qtswȍő
iql^08ag^0l^08asi xhosawaterfallingxagxasiiqḷ̬ḥagh̬ḷ̬ḥasi
p%a koreanonionpḥa
mnixvnEl1ba georgiansignificanceმნიშვნელობაmnixvnẹlo̖ba
diko9d englishdecodedecodedikȯd
s99yiat0 koreanseed씨앗s̭yiat̰
t^yAA33n chinesecavetḥyạạ̏n
pe9Gah5 hebrewflowerפֶּרַחpėġaḩ
Gus44n arabicbranch (of a tree)غصنġus̬n
kurssi finnishcourse/classkurssikurssi
r%9uuCi5r icelandicscabhrúðurr̊uuçi̖r
sart05k693Eli georgianbeltსარტყელიsart̖ḳ̖ẹli
Gamura georgianbatღამურაġamura
djanna arabicparadiseجنةdjanna
masso9ne italianfree masonmassonemassȯne
pyE9qkni5 polishbeautifulpięknypyẹ̇qkni̖
at05ami georgianpeachატამიat̖ami
tuU44y vietnameseagetuổituụ̋y
mdzimE georgiancommaმძიმეmdzimẹ
uUg5In3Uh5 irish (munster)lonelyuaigneachuụgẏịnẏụḩ
li33i44tx5ya33utx^5yau33 chineseoverpass立交桥lȉi̋txẏyȁutxẏḥyaȕ
t^a3ts5'IId navajoalgaetḥàtş'ịịd
he5i5st icelandicautumn/fallhausthe̖i̖st
ndEg06E swahilibirdndegendẹɠẹ
E9ltste%5C icelandicvolcanoeldstöðẹ̇ltstē̖ç
qoo vietnamesecornngôqoo
'a4lk93a3la4mi%3 hausapenàlƙalàmī'álk̖àlámì̄
pa33a44nkO33qt4x4wo33 chinesedesk办公桌pȁa̋nkọ̏qṭẋwȍ
ka4a44u3x5ya33u44p%yA33A44n chinesefunny movie搞笑片káa̋ùxẏyȁűpḥyạ̏ạ̋n
marro9ne italianbrownmarronemarrȯne
ka33u33x5ya33u44lyu33u44 chinesehigh efficiency高效率kȁȕxẏyȁűlyȕű
p99op99o koreankiss뽀뽀p̌op̌o
tx5im vietnamesebirdchimtxẏim
la5bU danishrunløbela̖bụ
GUsi5 frenchreceiptreçuġụsi̖
zdy1n3tx5 polishto removezdjąćzdyo̖nẏtxẏ
astGofi9zika hebrewastrophysicsאסטרופיזיקהastġofïzika
fo44o44o3n thairainฝนfőőòn
byE0vUni5 frenchwelcomebienvenuebyẹ̰vụni̖
'b06a%a44q vietnamesea boardbảng'ɓāa̋q
ka4a44t0 thaibiteกัดkáa̋t̰
dj5ix5 polishtodaydziśdjẏixẏ