github 52+tontonton

Words for

Showing all 2000 words from our word list matching pattern here. Select a specific language if you would like to focus on one, or try to pronounce words from a variety of languages.

at05ami georgianpeachატამიat̖ami
a0syE0 frenchancientanciena̰syẹ̰
sI4s navajobeltsị́s
x5i4i44i3x4o4o44u3t4x4^ii33 chinesewashbasin洗手池xẏíi̋ìẋóőùṭẋḥiȉ
nE%33E33tx5i%5 tibetaninformationགནས་ཚུལnẹ̏̄ẹ̏txẏī̖
d41kt4Ur hindidoctorडॉक्टरḍo̖kṭụr
mUt4Ur hindipeaमटरmụṭụr
i3i4hho3olo zuluhallîhhóloìíhhòolo
h5its93lh nuxalkmetal (iron)xits'lhḩits̀lh
k%E3ya4h navajoland/countrykḥẹ̀yáh
s99al3 koreanrices̭aḷ
sUj4a9t5 russianto plantсажатьsụȷ̈ȧtẏ
'o44oma33a33 tibetanmilkའོ་མ'őomȁȁ
witsilin nahuatlhummingbirdhuitzilinwitsilin
'evu9s hebrewmanger/feeding troughאבוס'evu̇s
mtsirE georgiansmall/insignificantმცირეmtsirẹ
'ibe9d hebrewto waste/lose/forfeit/destroyאיבד'ibėd
r%9e5i5i5n icelandiclavahraunr̊e̖i̖i̖n
j4i440i0tx^5e330e330 tibetantreasure/valuableརིན་ཆེནȷ̈ḭ̋ḭtxẏḥḛ̏ḛ̏
'b06a4a44 vietnamesegrandmother'ɓáa̋
ukpik inuktitutarctic owlᐅᒃᐱᒃukpik
nastE9mpstf1 polishprecedencenastępstwonastẹ̇mpstfo̖
s5Et'e%x apache (western)charcoalłetʼeeshşẹt'ēx
mka9nda swahilibeltmkandamkȧnda
cyou%C icelandica nationþjóðcyoūç
s99uk9 koreanmugworts̭uk̰
fyA%re norwegian (bokmal)low tidefjærefyạ̄re
ya%3j navajolittleyà̄j
ho'opa'a hawaiianto fixhoʻopaʻaho'opa'a
pan6d4abada%rttam tamilgoodsபண்டபதார்த்தம்paṇḍabadārttam
sh5ludj5itx5 polishto tidy upschludzićsḩludjẏitxẏ
nas5ts%o%s apache (western)book/papernałtsoosnaştsḥōs
ts93Uhay amharicsunፀሐይts̀ụhay
dOsa9yd englishdecidedecidedọsȧyd
purra finnishto bitepurrapurra
kuwl englishcoolcoolkuwl
h5E georgiantreeხეḩẹ
Gus44n arabicbranch (of a tree)غصنġus̬n
ma0to frenchcoatmanteauma̰to
'ovda9n hebrewruin/destructionאובדן'ovdȧn
l1fd danishairluftlo̖fd
'ok%a%0x4I3 apache (western)prayerʼokąąhí'okḥā̰ẋị̀
hoo4p9' vietnameseboxhộphoóp̃'
h1l danishholehulho̖l
akkade9re italianto happenaccadéreakkadėre
me44elo33o33q tibetanmirrorམེ་ལོངme̋elȍȍq
'ani9 hebrewegoאני'anï
tx^5ya33q chineseaxetxẏḥyȁq
maCi5r icelandichumanmaðurmaçi̖r
hE0g55a4 yorubato be beautifulhẹngwàhẹ̰gẇá
tOl5ak scottish gaelicleafduilleagtọlẏak
mbayuwa9yu swahiliswallow (bird species)mbayuwayumbayuwȧyu
la44am tibetanpathལམla̋am
taktuk inuktitutfogᑕᒃᑐᒃtaktuk
d5ImUnstr3i9rUvUt5 russianto demonstrateдемонстрироватьdẏịmụnstrẏïrụvụtẏ
du%d^ hindimilkदूधdūdḥ
txokola%ts5 nahuatlchocolatechocolātltxokolātş
pUyer'ca' burmeseaudienceပရိသတ်pụyer'ca'
'aGa9G hebrewto execrate/to bitterly curseארר'aġȧġ
y%9ukk norwegian (bokmal)chubbytjukkyh̬ukk
ma3a33le3e33t0 thaiseedเมล็ดmàȁlèȅt̰
ndEg06E swahilibirdndegendẹɠẹ
su90va0 frenchoftensouventsṵ̇va̰
ka4a44y thaichickenไก่káa̋y
'b06iU44n vietnamesebeachbiển'ɓiụ̋n
isiphiig06a zulucape (garment)isíphikaisiphiiɠa
ca%k icelandicroofþakcāk
d6I9n3U irish (munster)humanduinedĝïnẏụ
i3i3i4t08i3i3it08i zuluearringîcíciììíṭ̬ììiṭ̬i
r%91ss icelandichorsehrossr̊o̖ss
tyA33A44nfU33qx4a33a44n chineseelectric fan电风扇tyạ̏ạ̋nfụ̏qẋȁa̋n
a%dj hinditodayआजādj
dra5p%U danishdropdråbedra̖pḥụ
i3i3i4l08u3u3u4g06u zulucrowdîxûkuììíḷ̬ùùúɠu
x5ye33e44 chinesemountain valleyxẏyȅe̋
t66ifl arabicchildطفلt̬ifl
kwa%a4t0' vietnamesefanquạtkwāát̰'
k93l08olisa xhosaapologizexolisak̖ḷ̬olisa
kwi3i33 vietnamesefundquỹkwìȉ
djgup%uri georgianpertaining to teamჯგუფურიdjgupḥuri
k6ausik6tuk6 inuktitutwetᖃᐅᓯᖅᑐᖅḳausiḳtuḳ
iglu inuktituthouseᐃᒡᓗiglu
e'e%9kats5 nahuatlair/windehēcatle'ē̇katş
h5ah5ak693 nuxalkgoosexaxaq'ḩaḩaḳ̖
j5dj5bw1 polishblade (botany)źdźbłojẏdjẏbwo̖
kri5lyo russianwingкрыло́kri̖lyo
y%9a5n norwegian (bokmal)kind/specieskjønnyh̬a̖n
prEnna icelandicto burnbrennaprẹnna
kObob amharicstarኮኮብkọbob
p%u44u tibetanson/childབུpḥűu
u3ub06u3u3b06i3i zuluevilúbubíùuɓùùɓìi
i3i3ihhoog06o zuluchicken coupī́hhokoììihhooɠo
rU33U44nwei33 chinesefind认为rụ̏ụ̋nweȉ
tx5e33e33 tibetanmaster/lordརྗེtxẏȅȅ
x5i33n chinesehappyxẏȉn
dUrpUn6 hindimirrorदर्पणdụrpụṇ
tIts%5It apache (western)shakyditłidtịtşḥịt
to33o44nma%3a33y thaitreeต้นไม้tȍőnmà̄ȁy
bah5u9r hebrewguy/boyבחורbaḩu̇r
y%9i95llIq norwegian (bokmal)chick (baby chicken)kyllingyh̬ï̖llịq
pt5i9tsU russianbirdпти́цаptẏïtsụ
ql08iba xhosadressnxibaqḷ̬iba
fa33t4x4a4a44a3n chinesedevelop发展fȁṭẋáa̋àn
dzr1h5a georgiancawძროხაdzro̖ḩa
k3ay tibetandot/pointཚེགkẏay
tx5E4 burmesestarကြယ်txẏẹ́
pai33t4x4^U33U44nx4a33n chinesewhite shirt白衬衫paȉṭẋḥụ̏ụ̋nẋȁn
plant welshchildplantplant
t05Utt05a amharicto drinkጠጣt̖ụtt̖a
mba9be swahiliherombabembȧbe
pisan6d4am tamilstomachபிசண்டம்pisaṇḍam
ts5o30' apache (western)birddlǫ́ʼtşò̰'
s5o33o33 tibetansouthལྷོşȍȍ
h114p' vietnamesemeetinghọpho̖ó̖p'
r%9ei%Ci5r icelandicnesthreiðurr̊eīçi̖r
sm3e9x4i5vUt5 russianto mixсмешиватьsmẏėẋi̖vụtẏ
t4x4^aa33pe33i33tyA33A44n chinesetea coaster茶杯垫ṭẋḥaȁpȅȉtyạ̏ạ̋n
a0pati frenchempathyempathiea̰pati
pe33i44tx5i4i44i3qtx^5yaa33q chinesebackground wall背景墙pȅi̋txẏíi̋ìqtxẏḥyaȁq
va%4a44q vietnamesegoldvàngvá̄a̋q
j4i44i tibetanmountainརིȷ̈i̋i
h5xirad georgianoftenხშირადḩxirad
tyA33A44nh5wU33U44h5a33u44ma4a44a3 chinesephone number电话号码tyạ̏ạ̋nḩwụ̏ụ̋ḩȁűmáa̋à
m10tGe frenchto showmontrermo̰̖tġe
EkspeGya0s frenchexperienceexpérienceẹkspeġya̰s
t^Eguk9 koreanthailand태국tḥẹguk̰
ph1t^1li georgianleafფოთოლიpho̖tḥo̖li
d08ho hoanhorn!ʰoḍ̬ho
ka33i33 chineseboundarykȁȉ
px4Es polishacrossprzezpẋẹs
s44abiyy arabicboyصبيs̬abiyy
nU33U33mx5i33i44 tibetanweather/climateགནམ་གཤིསnụ̏ụ̏mxẏȉi̋
myI4q burmeseto seeမြင်myị́q
tx05i5nk93i5llat amharicskullጭንቅላትtx̖i̖nk̖i̖llat
x4U33qh5woo33 chineselife/existence生活ẋụ̏qḩwoȍ
sO33a44 thaishirtเสื้อsọ̏a̋
ah5du9t hebrewunityאחדותaḩdu̇t
gt08ina xhosakeep/savegcinagṭ̬ina
to%n6d4u tamilto digதோண்டுtōṇḍu
'a4ddu3'a%4 hausaa prayeràddu'ā̀'áddù'á̄
tx^5a4a44nu44a3n thaicorridorฉนวนtxẏḥáa̋nűàn
i3i3i4t08e3e3eb06o zuluplan of action or methodîcéboììíṭ̬èèeɓo
k%UttxUr hindimuleखच्चरkḥụttxụr
'aha9v hebrewto loveאָהַב'ahȧv
na33a33 tibetannoseསྣnȁȁ
cre5i5qk icelandiccrowdþröngcre̖i̖qk
k93d081b1 xhosaconcrete/actualqobok̖ḍ̬o̖bo̖
tx^5u33a44 thaitimeชั่วtxẏḥȕa̋
pItIt^lIt apache (western)brandbiditlidpịtịtḥlịt
fi5kl icelandicbirdfuglfi̖kl
harrasta% finnishto be interested inharrastaaharrastā
d06i3go%4 hausaa dropɗigṑɗìgó̄
yIya%0 apache (western)eatyiyąąyịyā̰
ak6pik inuktitutcloudberryᐊᖅᐱᒃaḳpik
'ot4t4agam tamilcamelஒட்டகம்'oṭṭagam
ik6aluk inuktitutfish (salmon/trout)ᐃᖃᓗᒃiḳaluk
li35U33 vietnamesetoungelưỡilì̖ụ̏
fE9lo englishfellowfellowfẹ̇lo
x4i4i44i3yO33O44q chineseuse使用ẋíi̋ìyọ̏ọ̋q
a%g^a%t hindishockआघातāgḥāt
ka33u33lou33ta33a44x4a33a44 chinesehigh-rise building高楼大厦kȁȕloȕtȁa̋ẋȁa̋
r3Ib5e95nUk russianchildребёнокrẏịbẏė̖nụk
fe33i44 chineseangerfȅi̋
zorro spanishfoxzorrozorro
tx4i5 polishthreetrzytẋi̖
kal5tx^5i koreancutlassfish갈치kalẏtxẏḥi
mi%44i44i3 thaibearหมีmi̋̄i̋ì
sh5vadash5va georgianmiscellaneaსხვადასხვაsḩvadasḩva
y%9E9nnU norwegian (bokmal)to knowkjenneyh̬ẹ̇nnụ
wa9y2 englishwirewirewȧyu̖
a0pul frenchlight bulbampoulea̰pul
aCfErC icelandicmethodaðferðaçfẹrç
gommo9zo italiangummygommosogommȯzo
tahszI3nE3 apache (western)porcupinedahszínétahszị̀nẹ̀
mii33n chineseheavenmiȉn
rot4t4i tamilbreadரொட்டிroṭṭi
le%bU danishliplæbelēbụ
'E9xEh5 hebrewtesticleאשך'ẹ̇xẹḩ
t^UmI3qdj514 burmesefried riceထမင်း‌ကြော်tḥụmị̀qdjẏó̖
tx5erf3 russianwormчервьtxẏerfẏ
djanna arabicparadiseجنةdjanna
kO33qtswo33o44pya4a44u3 chineseworksheet工作表kọ̏qtswȍőpyáa̋ù
'aa44yq vietnameseimageảnh'aa̋yq
tx^5yaa33q chinesewalltxẏḥyaȁq
zm3Iya9 russiansnakeзмея́zmẏịyȧ
m3asU russianfleshмя́соmẏasụ
eva9 hebrewhostility/enmity/hatred.איבהevȧ
noo44 vietnameseboomnổnoő
y%9a5t norwegian (bokmal)meatkjøttyh̬a̖t
fa33x4U33q chinesehappen发生fȁẋụ̏q
bUt05a9t05is amharicsweet potatoበጣጢስbụt̖ȧt̖is
juG frenchdayjourjuġ
pwo33lii33tx^5yau33 chineseglass bridge玻璃桥pwȍliȉtxẏḥyaȕ
wa%' navajospinachwā'
mEmk93vidrE1ba georgianasset/inheritanceმემკვიდრეობაmẹmk̖vidrẹo̖ba
px4i5ya9tx5El polishclose friendprzyjacielpẋi̖yȧtxẏẹl
naq5i%m arabicblissنعيمnaq̇īm
blO2 englishblurblurblọu̖
tx5U%4U44 vietnamesewaitchờtxẏụ́̄ụ̋
kAt englishcatcatkạt
hahu9a hawaiianfoundationkahuahahu̇a
t^e44ee4p9 tibetanbookདེབtḥe̋eép̃
ruttx05a amharicact of runningሩጫruttx̖a
x4o4o44u3tx5i33k%OO33 chinesephone case手机壳ẋóőùtxẏȉkḥọọ̏
iqt^08aqa xhosaideaingcangaiqṭ̬ḥaqa
in3tx5i tamilgingerஇஞ்சிinẏtxẏi
k93d08inis1 xhosatruthqinisok̖ḍ̬iniso̖
ti95dj5En3 polishweektydzieńtï̖djẏẹnẏ
maC66alla arabicumbrellaمظلةmaç̂alla
'b06i5U3m vietnamesebuterflybướm'ɓi̖ụ̀m
kowa0h5 apache (western)homegowąhkowa̰ḩ
tx5i33i44n chinesewatertxẏȉi̋n
gt^h51vt^ georgianplease (formal)გთხოვთgtḥḩo̖vtḥ
k93a4nk93a3ne%4 hausasmallƙànƙanḕk̖ánk̖àné̄
inuk inuktitutpersonᐃᓄᒃinuk
j4uwtx5 polishyellowżółćȷ̈uwtxẏ
ra4a44a3q chinesesoilráa̋àq
tiGiganiak6 inuktitutarctic foxᑎᕆᒐᓂᐊᖅtiġiganiaḳ
hu%lanakuahale hawaiiancitykūlanakauhalehūlanakuahale
s44aqr arabicfalconصقرs̬aqr
van6t4u tamilbeetleவண்டுvaṇṭu
he5i5st icelandicautumn/fallhausthe̖i̖st
'b06a%3a33wq5 vietnamesestormbão'ɓà̄ȁwq̇
ap99a koreanfather아빠ap̌a
ts593I3zI3 navajogoattş̀ị̀zị̀
tsE4n%9txo3' apache (western)bouldertsénchóʼtsẹ́n̊txò'
cEkn icelandicservantþegncẹkn
tx5yee33kwo4o44o3 chineseresult结果txẏyeȅkwóőò
la3a33n thaimillionล้านlàȁn
t^u33u33k9pU33U33 tibetansoupཐུག་པtḥȕȕk̰pụ̏ụ̏
pI4qlE4 burmeseseaပင်လယ်pị́qlẹ́
ki45U44y vietnameselaughtcườikí̖ụ̋y
kd^08a xhosaonlyqhakḍ̬ḥa
'b06a%a44q vietnamesea boardbảng'ɓāa̋q
pGi hebrewfruitפריpġi
v3AlittA% finnishto transmitvälittääṿạlittạ̄
tI%3k93o0x navajoyeasttị̀̄k̖o̰x
paGfa05 frenchperfumeparfumpaġfa̰̖
djo%s5E3 apache (western)balljoołédjōşẹ̀
pI9Cste5C icelandicstop (e.g. bus stop)biðstöðpïçste̖ç
l^01gEl^0 welshpocketllogelll̥o̖gẹl̥
k6itt66a arabiccatقطةḳitt̬a
'ila%hiyy arabicdivineإلهي'ilāhiyy
na4Iqa4qdj5a3 burmeseforeign countryနိုင်ငံခြာnáịqáqdjẏà
h5aa33qpa33nx5i33i44nx5i33 chineseflight information航班信息ḩaȁqpȁnxẏȉi̋nxẏȉ
ma%kauka9u hawaiiancompetencemākaukaumākaukȧu
A9ksEs englishaccessaccessạ̇ksẹs
k%a%3a33 thaisellค้าkḥà̄ȁ
E0p1sibl frenchimpossibleimpossibleẹ̰po̖sibl
h5Erh5Emali georgianspineხერხემალიḩẹrḩẹmali
txIt4t4^i% hindiletterचिट्ठीtxịṭṭḥī
fim vietnamesefilmphimfim
iqd^08Exo xhosarentingqeshoiqḍ̬ḥẹxo
j4E9n3xyInU russianwomanже́нщинаȷ̈ẹ̇nẏxyịnụ
tx5yo33u44 chineseoldtxẏyȍű
pa0se frenchto thinkpenserpa̰se
aggak inuktituthandᐊᒡᒐᒃaggak
lyau33 chinesegoodlyaȕ
t05alGa georgianwaveტალღაt̖alġa
pUn3Ima9t5 russianto comprehendпониматьpụnẏịmȧtẏ
1ku40ri0 yorubamaleọkùnrino̖kṵ́rḭ
Grma georgiandeepღრმაġrma
'iyarkaI tamilnatureஇயற்கை'iyarkaị
pa%4a44 thaiforestป่าpá̄a̋
djUma%na% hindiperiodजमानाdjụmānā
pu% thaicrabปูpū
nawos5k%a%tI apache (western)warriornawołkaadinawoşkḥātị
1l13ru0 yorubagodọlọ́runo̖lò̖rṵ
vidj5Etx5 polishto seewidziećvidjẏẹtxẏ
ftx41ray polishyesterdaywczorajftẋo̖ray
e%5n3 norwegian (bokmal)an eagleørnē̖nẏ
dAnts englishdancedancedạnts
ma%44a tibetanbutterམརma̋̄a
e9Gets hebrewcountry/landארץėġets
aivik6 inuktitutwalrusᐁᕕᖃaiviḳ
k3a3a4nwa%3 hausacatkyânwākẏàánwà̄
koj4U russianskinко́жаkoȷ̈ụ
tE'toldjE%3t apache (western)campfiredeʼdoljéédtẹ'toldjẹ̀̄t
d^Un hindifundsधनdḥụn
ka33u33su33u44kO33qlu33u44 chinesehighway高速公路kȁȕsȕűkọ̏qlȕű
na'Its5'I%3kI3 apache (western)gophernaʼitłʼíígína'ịtş'ị̀̄kị̀
pal3l3atta%kku tamilvalleyபள்ளத்தாக்குpaḷḷattākku
ma%44a44a3 thaidogหมาma̋̄a̋à
oye9v hebrewenemyאויבoyėv
kan6 tamileyeகண்kaṇ
tx05i5s amharicsmokeጭስtx̖i̖s
kyI9Cya icelandicgoddessgyðjakyïçya
ba%g^ hinditigerबाघbāgḥ
E9ltste%5C icelandicvolcanoeldstöðẹ̇ltstē̖ç
pyE9qkni5 polishbeautifulpięknypyẹ̇qkni̖
oyE%s5 apache (western)to carryoyeełoyẹ̄ş
qgwe9na swahilicrocodilengwenaqgwėna
t4x4a44a tibetansoundསྒྲṭẋa̋a
tapu9ah5 hebrewappleתפוחtapu̇aḩ
r%9i%C icelandicsnowstormhríðr̊īç
iqd^08ayi xhosajaringqayiiqḍ̬ḥayi
'b06UU4n' vietnamesebusybận'ɓụụ́n'
tE'ka0be4da0 burmesestudy of logicတက္ကဗေဒtẹ'ka̰béda̰
isaGuk6 inuktituta wingᐃᓴᕈᖅisaġuḳ
n113y vietnamesespeaknóino̖ò̖y
t6n4a%0h irish (munster)to fatiguetnáithtĝnĝā̰h
na%9wats5 nahuatlsomething having a clear and pleasant soundnāhuatlnā̇watş
ets hebrewtreeעֵץets
hmur3ItsU russianto frownхмуритьсяhmurẏịtsụ
ni35i335 vietnamesefemalenữnì̖ȉ̖
elo9a hebrewA god.אלוהelȯa
'd06aaa4' vietnamesea bulletđạn'ɗaaá'
tx5i33qx4UU33nto4o44u3so4o44u3 chineserefreshed精神抖擞txẏȉqẋụụ̏ntóőùsóőù
k93a%3'i3da%4 hausastandardƙā'idā̀k̖à̄'ìdá̄
nE%44EE4 tibetandiseaseནདnẹ̋̄ẹẹ́
ya9'aG hebrewforestיַעַרyȧ'aġ
did englishdeeddeeddid
uk6ausik6 inuktitutwordᐅᖃᐅᓯᖅuḳausiḳ
krO%v scottish gaelictreecraobhkrọ̄v
bayma%3a33y thaileafใบไม้baymà̄ȁy
weIv englishwavewaveweịv
kEsty10 frenchquestionquestionkẹstyo̰̖
g55a3ggo4 hausapaternal auntgwaggògẇàggó
i4ta0 yorubarelationìtaníta̰
iql08agu xhosawarthoginxaguiqḷ̬agu
Ga0k10tGe frenchto meetrencontrerġa̰ko̰̖tġe
q5ad66ala arabicmuscleعضلةq̇ad̬ala
halst05uh5i georgiantieჰალსტუხიhalst̖uḩi
a%ka9xits5 nahuatlpoolācaxitlākȧxitş
t4x4o4o44u3kyu33A33ntx5ye33 chineseelbow joint肘关节ṭẋóőùkyȕạ̏ntxẏyȅ
10du30 yorubayearodúno̰̖dṵ̀
di% thaigoodดีdī
mxi9ndi swahiliwinner (one who wins)mshindimxïndi
blo englishblowblowblo
ukuqd08amlEza xhosaintersectukunqamlezaukuqḍ̬amlẹza
Up%sUr hindiofficerअफसरụpḥsụr
nal5tx00ya koreandate날짜nalẏtx̥ya
ta33a33msaq tibetangood newsགཏམ་བཟངtȁȁmsaq
p%o44o44o3nla3a33ma%3a33y thaifruitผลไม้pḥőőònlàȁmà̄ȁy
p%Usk1d welshfishpysgodpḥụsko̖d
i95rittA% finnishto tryyrittääï̖rittạ̄
tx^5a44a tibetanbirdབྱtxẏḥa̋a
fE0 frenchhungerfiamfẹ̰
ku3u33 vietnameseoldkùȕ
'ahhmar arabicredأحمر'ahhmar
t6e%9s4h5n4o% irish (munster)doughnuttaoschnótĝē̇sĝḩnĝō
tx^Ij apache (western)woodchizhtxḥịj
'armo9n hebrewpalaceארמון'armȯn
si5G frenchsure/certainsûrsi̖ġ
'aha9v hebrewto loveאהב'ahȧv
p%Ul hindifruitफलpḥụl
'b06a%3a33y vietnameseshorebãi'ɓà̄ȁy
faOnde9Ixn englishfoundationfoundationfaọndėịxn
k%a33a44w thaito enterเข้าkḥȁa̋w
tx05I4l navajovegetationtx̖ị́l
hhima%r arabicdonkeyحمارhhimār
behema9 hebrewbeast/animal (usually domesticated)/livestockבהמהbehemȧ
f4o%gUr3 irish (munster)to proclaimfógairfĝōgụrẏ
ta0 navajospring (season)ta̰
ni5U3k9 vietnamesewaternướcni̖ụ̀k̰
hhayawa%n arabicanimalحيوانhhayawān
ku33u33 tibetanbody/statueསྐུkȕȕ
'ibu9d hebrewlossאיבוד'ibu̇d
r%9i5cr1 welshto rush/hurryrhuthror̊i̖cro̖
umkhEq94t08E xhosaiceumkhenkceumkhẹq̀ṭ̬ẹ
ra3a33k9 thailoveรักràȁk̰
Gox hebrewheadרֹאשׁġox
da%3'i4ra%3 hausacircledā'ìr̃ādà̄'írà̄
t^'a%h apache (western)fathertʼaahtḥ'āh
tsru georgianfalseცრუtsru
mul3l3aqgi tamilradishமுள்ளங்கிmuḷḷaqgi
iq94t08ubEk1 xhosacultureinkcubekoiq̀ṭ̬ubẹko̖
ts%5a3t apache (western)oiltłádtşḥàt
tu%ga%k6 inuktitutivory tuskᑑᒑᖅtūgāḳ
mfu9k1 swahilibag/pursemfukomfu̇ko̖
so44oo4 tibetanto makeབཟོsőoó
vE3E33 vietnamesedrawvẽvẹ̀ẹ̏
para9ddjo italianneighborhoodparaggiparȧddjo
kiaktisimayuk6 inuktitutsweatᑭᐊᒃᑎᓯᒪᔪᖅkiaktisimayuḳ
yi44itsi33i44 tibetansoapཡི་ཙིyi̋itsȉi̋
a3x4o apache (western)thank youáhoàẋo
jangbadi georgianoxygenჟანგბადიjangbadi
Uttx^a% hindigoodअच्छाụttxḥā
tx5Uw vietnamesebuffalotrâutxẏụw
txo%4s5 navajoballtxó̄ş
s5a33a33 tibetangod/dietyལྷşȁȁ
1Gigami hebreworigamiאוריגמיo̖ġigami
ahava9 hebrewlove/affectionאהבהahavȧ
cI'pI4q burmesetreeသစ်ပင်cị'pị́q
kr4aun4 irish (munster)treecrannkrĝaunĝ
k6iqak6 inuktitutnoseᕿᖓᖅḳiqaḳ
iq94t08ukukt^a xhosainformationinkcukuchaiq̀ṭ̬ukuktḥa
Gali%C66 arabicrudeغليظġalīç̂
upiGnk6a%k6 inuktitutspring (season)ᐅᐱᕐᓐᖄᖅupiġnḳāḳ
lamaq5a arabicto shineلمعlamaq̇a
d5e%n4 irish (munster)to dodéandẏēnĝ
iql^081wa xhosabagingxowaiqḷ̬ḥo̖wa
kUU33n chinesefunnykụụ̏n
10t frenchshamehonteo̰̖t
vE0 frenchwinevinvẹ̰
tx^5ii33qk%wa33a44q chinesecircumstances情况txẏḥiȉqkḥwȁa̋q
habba arabicto loveحبhabba
i3i3i4d^08a3a3awe zuluheroîqháweììíḍ̬ḥààawe
dUmE0 frenchtomorrowdemaindụmẹ̰
pyou%r icelandicbeaverbjórpyoūr
d66aba%b arabicfogضبابd̬abāb
q5unk6u%d arabicclusterعنقودq̇unḳūd
e5kn icelandica tiny particleögne̖kn
pr1tti5r icelandicspikebroddurpro̖tti̖r
ma3sa3lla%3txi%3 hausamosquemasallācīmàsàllà̄txì̄
qge swahiliscorpionngeqge
l5a9n4Uv6 irish (munster)childleanbhlẏȧnĝụvĝ
bu3kka%4 hausagrass hutbukkā̀bùkká̄
nuna inuktitutlandᓄᓇnuna
si%r5%i% hindiladderसीढ़ीsīṛḥī
h1144y vietnameseaskhỏiho̖ő̖y
f3e%r4 irish (munster)grassféarfẏērĝ
basa9G hebrewfleshבָּשָׂרbasȧġ
ti%445i5i45 tibetandemonབདུདti̖̋̄i̖í̖
k93o%4k93a3ri3 hausaeffortƙṑƙarik̖ó̄k̖àrì
bi5tx5 polishto bebyćbi̖txẏ
s5I%30' navajopetşị̰̀̄'
bla0 frenchwhiteblancbla̰
t05Ukur amharicblackጥቁርt̖ụkur
te3ca4qxI4q burmesesinger/vocalistတေးသံရှင်tècáqxị́q
nah5la arabicpalm treeنخلةnaḩla
ammatti finnishprofessionammattiammatti
tx5113 vietnamesedogchótxẏo̖ò̖
k93t^08ukumisa xhosatouchchukumisak̖ṭ̬ḥukumisa
tx5aO' burmesestoneကျောက်txẏaọ'
r%9uuCi5r icelandicscabhrúðurr̊uuçi̖r
xax apache (western)bearshashxax
kt^08itha xhosaspendchithakṭ̬ḥitha
ka%ktuk6 inuktituthungryᑳᒃᑐᖅkāktuḳ
hEdz3ill5Uk9 koreannightfall해질녘hẹdzẏillẏụk̰
pIGC icelandicsettlementbyggðpịġç
yAttA% finnishto leavejättääyạttạ̄
sa%3nts'o30sE apache (western)new moonsáánts’ǫ́sésà̄nts'ò̰sẹ
te%l3 tamilscorpionதேள்tēḷ
la%44a44a3n thainiece/nephewหลานla̋̄a̋àn
tx^5E9Es%o koreanvegetable채소txẏḥẹ̇ẹsḥo
t66ayr arabicbirdsطيرt̬ayr
pronssi finnishbronze (metal)pronssipronssi
p%aa33q chinesehugepḥaȁq
na5f frenchnineneufna̖f
tI%30'I apache (western)fourdį́į́'itị̰̀̄'ị
kUm3In3t5i9rUvUt5 russianto commentкомментироватьkụmẏịnẏtẏïrụvụtẏ
iql^08ag^0l^08asi xhosawaterfallingxagxasiiqḷ̬ḥagh̬ḷ̬ḥasi
k99amagywi koreancrow까마귀k̭amagywi
x5yA4A44A3nx4i33i44p%ii33q chinesedisplay显示屏xẏyạ́ạ̋ạ̀nẋȉi̋pḥiȉq
ko4o44t0 thaiinscriptionกฎkóőt̰
djE40na40 yorubato be farjẹ̀nnàdjẹ̰́ná̰
I'I%3'a30 navajosunsetị'ị̀̄'à̰
t^a3wo4x apache (western)bubbletáwoshtḥàwóx
tx^5a%33a44q thaitechnicianช่างtxẏḥȁ̄a̋q
p97'a3a taato burnʘ'áaṗ̂'àa
bitu9ah5 hebrewinsuranceביטוחbitu̇aḩ
fyACi5r icelandicfeatherfjöðurfyạçi̖r
mU4U44U3q chineseferociousmụ́ụ̋ụ̀q
'd06U4U44w vietnameseheadđầu'ɗụ́ụ̋w
sa0dal frenchsandal footwear^sandalessa̰dal
hil englishhealhealhil
dUkOm3In3t5i9rUvUt5 russianto documentдокументироватьdụkọmẏịnẏtẏïrụvụtẏ
nata30 apache (western)cornnadą́ʼnatà̰
'onpadu tamilnineஒன்பது'onpadu
qi3i33 vietnamesethinknghĩqìȉ
nI4s5tx^I%4s navajowolverinenị́ştxḥị́̄s
yo%3sn apache (western)godyóósnyò̄sn
de4Iqdj5I4q burmeseyogurtဒိန်ချဉ်déịqdjẏị́q
te5k icelandicpooldökkte̖k
zE3E33q5 vietnameselumpydẽzẹ̀ẹ̏q̇
lo44o tibetanyearལོlőo
xa%30' navajosunshinexà̰̄'
txI4txI4l apache (western)acornchíchʼiltxị́txị́l
UhrUn3A9t5 russianto guardохраня́тьụhrụnẏạ̇tẏ
Ent1m1l19gya hebrewentomologyאנטומולוגיהẹnto̖mo̖lȯ̖gya
sm3Ix4attsU russianto blendсмешатьсяsmẏịẋattsụ
ts5'I%x apache (western)snaketłʼiishtş'ị̄x
i3i3i4du3u3ub06e zuluzebraîdúbeììídùùuɓe
ts93ut^i georgianminuteწუთიts̀utḥi
pyatla icelandicbellbjallapyatla
u%mayuk6 inuktitutanimalᐆᒪᔪᖅūmayuḳ
t05ena amharichealthጤናt̖ena
ta%a44y vietnamesedownloadtảitāa̋y
al'ard66 arabicearthالأرضal'ard̬
amaGuk6 inuktitutwolfᐊᒪᕈᖅamaġuḳ
p%e%p%r5a% hindilungफेफड़ाpḥēpḥṛā
miGna%t66i%s arabicmagnetمغناطيسmiġnāt̬īs
t05UrU9pp93eza amharictableጠረጴዛt̖ụrụ̇pp̀eza
tutn icelandicdown feathersdúnntutn
na'Is5ts%o3x4 apache (western)squirrelna'iłtsóhna'ịştsḥòẋ
y%9EmpU norwegian (bokmal)a giantkjempeyh̬ẹmpụ
iql08ina xhosamintinxinaiqḷ̬ina
x4a%n6ma%sIk hindisix monthlyषाण्मासिकẋāṇmāsịk
x4Ot5i9t5 russianto jokeшутитьẋọtẏïtẏ
man3dj5al3 tamilyellowமஞ்சள்manẏdjẏaḷ
p10 frenchbridgepontpo̰̖
t4x4^waa33qt^ou33kwe33i44 chinesebedside table床头柜ṭẋḥwaȁqtḥoȕkwȅi̋
na3konEtx'I%tI apache (western)cicadanágonechʼiidinàkonẹtx'ị̄tị
a0 frenchyearan
s5Itx^I%3 apache (western)redłichííşịtxḥị̀̄
Gura%b arabiccrowغرابġurāb
ftx51u0wx4 polishstill (motionless)wciążftxẏo̖ṵwẋ
jirap%i georgiangiraffeჟირაფიjirapḥi
'b06aa44y vietnamesesevenbảy'ɓaa̋y
e%95i5Ca%iUI icelandicweatlhauðæfiē̖̇i̖çāiụị
palkka finnishpay/salarypalkkapalkka
ka4a44no4o44k9 thaigoldกนกkáa̋nóők̰
garra spanishclawgarragarra
q5ayyana arabicto appointعينq̇ayyana
mbiliki9m1 swahilidwarfmbilikimombilikïmo̖
ka3a navajocrow cawkàa
Gei5siG frenchto succeed at somethingréussirġei̖siġ
sUfI9stUkeIdId englishsophisticatedsophisticatedsụfïstụkeịdịd
tikik6 inuktitutfingerᑎᑭᖅtikiḳ
'aveda9 hebrewa lossאבדה'avedȧ
kE%33E44 tibetanlanguage/speechསྐདkẹ̏̄ẹ̋
a%sivak6 inuktitutspiderᐋᓯᕙᖅāsivaḳ
kore9gto spanishcorrectcorrectokorėgto
mra9di swahiliprojectmradimrȧdi
mdjE9nzi swahilibuildermjenzimdjẹ̇nzi
we33i44x4U33qt4x4i4i44i3 chinesetoilet paper卫生纸wȅi̋ẋụ̏qṭẋíi̋ì
k6immik inuktitutdogᕿᒻᒥᒃḳimmik
tx5UrUk93a amharicmoonጨረቃtxẏụrụk̖a
li445i445i5i45 tibetanmanure/fertilizerལུདli̖̋i̖̋i̖í̖
lo3o33 vietnameselosslỗlòȍ
k%wa33i44 chinesedrainkḥwȁi̋
t66abba%h5 arabicchefطباخt̬abbāḩ
'di%5v3o%t norwegian (bokmal)very wetdyvåt'dī̖ṿōt
x4O33O44pe33i44mii33qt4x4^U33q chinesedevice name设备名称ẋọ̏ọ̋pȅi̋miȉqṭẋḥụ̏q
kaka9wats5 nahuatlcacao/cacao beancacahuatlkakȧwatş
tx5a44a tibetanrainbowའཇའtxẏa̋a
ya3 navajoskyyà
tx4tE9ri5 polishfourczterytẋtẹ̇ri̖
ru3a33 thaigateรั้วrùȁ
q5us44fu%r arabicsparrow (bird)عصفورq̇us̬fūr
pa5G frenchfearpeurpa̖ġ
x5ii33q chineseshapexẏiȉq
ya33n chinesecorrectyȁn
sila inuktitutweatherᓯᓚsila
su%l scottish gaeliceyesùilsūl
d^4o%l hindidrumढोलḍḥōl
man6d4aI tamilheadமண்டைmaṇḍaị
1k%r1 georgiangoldოქროo̖kḥro̖
E%CU danishto eatædeẹ̄çụ
f3ar4 irish (munster)man (male)fearfẏarĝ
tyee33 chineseanthilltyeȅ
pakkya9no italiantackypacchianopakkyȧno
isa3a3anz6a zuluhandisándlaisààanẓa
qgu9mi swahilifistngumiqgu̇mi
pli4a44n thaito changeเปลี่ยนplía̋n
si%5 finnishfilamentsyysī̖
ix5tx5 polishto go/walkiśćixẏtxẏ
mifta%hh arabickeyمفتاحmiftāhh
li44i tibetanpearལིli̋i
sI3qza3 burmeseto thinkစဉ်းစားsị̀qzà
xi0 burmeseto haveရှိxḭ
d^4a%i% hinditwo and a halfढाईḍḥāī
attxeffa9re italianto biteacceffareattxeffȧre
a4lu4m130ga4dji3 yorubascissorsàlùmọ́gàjíálúmò̰̖gádjì
k%a4a44a3n chinesepitkḥáa̋àn
wa33i44ma33i44yuA33n chinesedelivery man外卖员wȁi̋mȁi̋yuạ̏n
prEka icelandica slopebrekkaprẹka
'ix hebrewman/adult male human being.איש'ix
f4Il irish (munster)bloodfuilfĝịl
ba4ta4 yorubashoebàtàbátá
a5l norwegian (bokmal)beerøla̖l
swi5x4i5x4 polishto hearsłyszyszswi̖ẋi̖ẋ
na3xto3I3 navajolynxnàxtòị̀
Ud^Ik hindimoreअधिकụdḥịk
u3uhha3a3afu zuluhalfúhháfuùuhhààafu
na%4ta%30' navajocornná̄tà̰̄'
tsIs5 apache (western)mountaindziłtsịş
fOyl danishbirdfuglfọyl
bre%5 norwegian (bokmal)breadbrødbrē̖
Gaza%l arabicdeerغزالġazāl
t^e%3h navajovalleytḥè̄h
uUg5In3Uh5 irish (munster)lonelyuaigneachuụgẏịnẏụḩ
menv3el3l3i tamilcobaltமென்வெள்ளிmenṿeḷḷi
tE%t^E%l navajomoosetẹ̄tḥẹ̄l
p%E%33E33kE%33E44 tibetancolloquial languageཕལ་སྐདpḥẹ̏̄ẹ̏kẹ̏̄ẹ̋
a4ko3ko4 yorubatimeàkókòákòkó
EyEle3 yorubapidgeonẹyẹléẹyẹlè
na33a33m tibetanskyགནམnȁȁm
kA9i5ttA% finnishto usekäyttääkạ̇i̖ttạ̄
bOk englishbookbookbọk
bi5tx05a amharicyellowብጫbi̖tx̖a
ta4Oq burmesemountainတောင်táọq
i3i3is5aas5a zulubranch (of a tree)ī́hlahlaììişaaşa
su44u44a3y thaibeautifulสวยsűűày
kal3l3am tamilstealthகள்ளம்kaḷḷam
sE%33E44 tibetanfrostསདsẹ̏̄ẹ̋
k93i3ssa%4 hausastoryƙissā̀k̖ìssá̄
a9Goh5 hebrewlongאָרֹךְȧġoḩ
makuahine hawaiianmothermakuahinemakuahine
ama3 navajomotheramà
abdjari georgianarmorაბჯარიabdjari
pE3x apache (western)knifebeshpẹ̀x
k%oal3l3a koreankoala코알라kḥoaḷḷa
rabi%q5 arabicspring (season)ربيعrabīq̇
Iztsa3n apache (western)womanizdzánịztsàn
yard englishyardyardyard
iqt^08aphEphE xhosaprofessionalingcaphepheiqṭ̬ḥaphẹphẹ
kn4a%v6 irish (munster)bonecnámhknĝāvĝ
sUtx hinditruthसचsụtx
mat4pa%n6d4am tamilearthen vesselமட்பாண்டம்maṭpāṇḍam
ka4a44t0 thaibiteกัดkáa̋t̰
xdEba georgianto happenხდებაxdẹba
p93Ep93Ela georgianbutterflyპეპელაp̀ẹp̀ẹla
nu44uu4 tibetanwestནུབnűuú
t^yAA33n chinesecavetḥyạạ̏n
Is5 navajopine needleịş
k%wa33q chinesebasketkḥwȁq
k%a33a44n chinesecliffkḥȁa̋n
swaa3 vietnamesedeletexoáswaà
p%UU33q chinesefriendpḥụụ̏q
tx^a%ti% hindichestछातीtxḥātī
'ah5yani9t hebrewnieceאחיינית'aḩyanït
ya33nh5wU33x5yo33u44 chinesefireworks show烟花秀yȁnḩwụ̏xẏyȍű
p97go4o taacaterpillarʘgòõṗ̂góo
bi3xi3ya%4 hausatreebishiyā̀bìxìyá̄
a%xi%rv3a%d hindiblessingआशीर्वादāxīrṿād
t^a%442 tibetansilkདརtḥa̋̄u̖
x4u33u44tx5u33u44x5yA33A44n chinesedata line数据线ẋȕűtxẏȕűxẏyạ̏ạ̋n
l^0avar welshvocalllafarl̥avar
ma4a44y thainewใหม่máa̋y
k%O9l5U scottish gaelicforestcoillekḥọ̇lẏụ
ettxE9sso italianexcesseccessoettxẹ̇sso
auyuittuk6 inuktitutpermafrostᐊᐅᔪᐃᑦᑐᖅauyuittuḳ
byu9tUfUl englishbeautifulbeautifulbyu̇tụfụl
sl6u9x4Ut5 russianto listenслу́шатьslĝu̇ẋụtẏ
k3ip9pO japanesetrain ticketきっぷkẏip̃pọ
t^13133qfa3a33 thaiskyท้องฟ้าtḥò̖ȍ̖qfàȁ
tx5ando%x4am tamilhappinessசந்தோஷம்txẏandōẋam
j4i44ili33i33 tibetantrainརི་ལིȷ̈i̋ilȉȉ
iqd^081nd1 xhosabrainingqondoiqḍ̬ḥo̖ndo̖
ftx4Ex5n3E polishearlywcześnieftẋẹxẏnẏẹ
w1Gt germanwordwortwo̖ġt
'urugo%l3 tamilhappeningஉறுகோள்'urugōḷ
k93a3sa%3 hausasoilƙasāk̖àsà̄
ye9led hebrewchildיֶלֶדyėled
nUgrUmUj4da9t5 russianto pile upнагромождатьnụgrụmụȷ̈dȧtẏ
nUgrUj4da9t5 russianto rewardнаграждатьnụgrụȷ̈dȧtẏ
tx^5u33u33 tibetanwater/riverཆུtxẏḥȕȕ
x4i5rok3Iy russianwideширо́кийẋi̖rokẏịy
h5att66a arabicluckخطḩatt̬a
ri%ttAmAte5n finnishinsufficientriittämätönrīttạmạte̖n
ya4a44a3ntx5i33i44qk%wa33a44q chineseglasses frames眼镜框yáa̋àntxẏȉi̋qkḥwȁa̋q
E%blU danishappleæbleẹ̄blụ
parC icelandicedgebarðparç
a4ya4 yorubachest (body)àyàáyá
tyA33A44nx5yA33A44nka4a44a3n chinesetelephone pole电线杆tyạ̏ạ̋nxẏyạ̏ạ̋nkáa̋àn
iql^08amisEkilE xhosaurgentingxamisekileiqḷ̬ḥamisẹkilẹ
xEmt^h5vEva georgianaccident/chanceშემთხვევაxẹmtḥḩvẹva
hwii44 vietnamesecanclehuỷhwii̋
dj5ix5 polishtodaydziśdjẏixẏ
rUssmatr3e9t5 russianto examineрассмотре́тьrụssmatrẏėtẏ
uk6suk6 inuktitutoil/blubberᐅᖅᓱᖅuḳsuḳ
'e%445e5e45 tibetanlightའོད'e̖̋̄e̖é̖
kOntrA9st englishcontrastcontrastkọntrạ̇st
tx^5a33a33 tibetanpair/coupletxẏḥȁȁ
u3ub06umto3o3o4ti zulusweetnessúbumtôtiùuɓumtòòóti
fr5o%tU norwegian (bokmal)a raftflåtefṛōtụ
ho%h5 germanhighhochhōḩ
u3u3us5u zulurippleū́hluùùuşu
amme9ttere italianto admitamméttereammėttere
qi%335i335 tibetansweatརྔུལqȉ̖̄ȉ̖
IGa3l apache (western)bellsighálịġàl
'b06iU3w vietnameseto cordially givebiếu'ɓiụ̀w
la0 burmesemoonla̰
xli5sUl germankeIschlüsselxli̖sụl
i3i3i4b06i3i3i4zo zulunameîbîzoììíɓììízo
s10 frenchsoundsonso̰̖
kolla9na italiannecklacecollanakollȧna
k6ak6kak6 inuktitutmountainᖃᖅᑲᖅḳaḳkaḳ
bat0ta japanesegrasshopperばったbat̰ta
qt08inanE xhosaminorncinaneqṭ̬inanẹ
x4ii33tx5yA33n chinesemoment时间ẋiȉtxẏyạ̏n
saku inuktituthead of harpoonᓴᑯsaku
a0vwaye frenchto sendenvoyera̰vwaye
tx5yA33A44nx4U33nfaa33q chinesegym健身房txẏyạ̏ạ̋nẋụ̏nfaȁq
t00a9al3gi koreanstrawberry딸기ṱȧaḷgi
tx5yA33A44nx4U33ntx5ya33ulyA33A44n chinesefitness coach健身教练txẏyạ̏ạ̋nẋụ̏ntxẏyȁulyạ̏ạ̋n
mazraq5a arabicfarmمزرعةmazraq̇a
nik6i inuktitutfoodᓂᕿniḳi
Abno92mUl englishabnormalabnormalạbnȯu̖mụl
martsh5Ena georgianleftმარცხენაmartsḩẹna
dj4vi polishdoordrzwidȷ̈vi
k33i%9kats5 nahuatlsongcuīcatlkẇï̄katş
txI4x navajomedicine pouchtxị́x
taym englishtimetimetaym
iqd^08ele xhosacoldingqeleiqḍ̬ḥele
cye%5l icelandicraspþjölcyē̖l
siwakonets5 nahuatlgirlcihuaconetlsiwakonetş
cor englishthorthorcor
ko33u44wu33u44t4x4^O33 chineseshopping cart购物车kȍűwȕűṭẋḥọ̏
hhis44a%n arabichorseحصانhhis̬ān
dzaxx5i japanesemagazineざっしdzaxxẏi
ga5l frenchface (of animal)gueulega̖l
sit englishseatseatsit
na%l'E%s5I3 apache (western)duck animalnaalʼeełínāl'ẹ̄şị̀
i95mmArtA% finnishto understandymmärtääï̖mmạrtạ̄
qoo vietnamesecornngôqoo
d^Urm hindireligion/faithधर्मdḥụrm
pa'aka9i hawaiiansaltpaʻakaipa'akȧi
aka%0zIz navajosleeve (of garment)akā̰zịz
wa%33a33mo44o tibetanfoxཝ་མོwȁ̄ȁmőo
qd08abile xhosararenqabileqḍ̬abile
qe3305e3305tx5e%335e445 tibetanrhetoric/metaphorམངོན་བརྗོདqḛ̖̏ḛ̖̏txẏȅ̖̄e̖̋
'Uwqm vietnamesegrandfatherông'ụwqm
muxi5rra amharicwedderሙሽራmuxi̖rra
p%i33q chinesegracefulpḥȉq
r%9e5i5ql icelandicfragmented icehrönglr̊e̖i̖ql
a5Ge5 frenchhappyheureuxa̖ġe̖
tan6n6i%r tamilwaterதண்ணீர்taṇṇīr
k93ak6a%si nuxalkcrowk'aqaasik̖aḳāsi
pi5rCi5r icelandicbirthburðurpi̖rçi̖r
mi%4i44 thairice noodleหมี่mí̄i̋
Ol6Otx4x4a9t5 russianto improveулучша́тьọlĝọtẋẋȧtẏ
k93t08iqa xhosathinkcingak̖ṭ̬iqa
abbaya9re italianto bark (like dog)abbaiàreabbayȧre
stx4i95x4tx4atx5 polishto clean upsczyszczaćstẋï̖ẋtẋatxẏ
Ed^0sU danishetchætseẹdh̬sụ
iqt^08a xhosagrassingcaiqṭ̬ḥa
ts593ox apache (western)plantstłʼohtş̀ox
sh5x4anyatx5 polishto botchschrzaniaćsḩẋanyatxẏ
ka%na%wai hawaiiancode/lawkānāwaikānāwai
iql08izElEl1 xhosapressureinxizeleloiqḷ̬izẹlẹlo̖
fOl frenchcrowdfoulefọl
jak93Et05i georgianjacketჟაკეტიjak̖ẹt̖i
k93l08akEka xhosabusyxakekak̖ḷ̬akẹka
lO44O44a3q thaiyellowเหลืองlọ̋ọ̋àq
mdzimE georgiancommaმძიმეmdzimẹ
k3E%44Ej4U33U44p9 tibetanroyal lineageརྒྱལ་རབསkẏẹ̋̄ẹȷ̈ụ̏ụ̋p̃
p%I%txI apache (western)(bird) swallowpiishipḥị̄txị
uuC icelandicmindúðuuç
kUy vietnamesetreecâykụy
I%0'a0'I% navajomagpieị̰̄'a̰'ị̄
aGts93Ers georgianto listაღწერსaġts̀ẹrs
'b06aa4wkp9' vietnamesebundlebọc'ɓaáwkp̃'
ts93In navajobonets̀ịn
pei%Ca icelandicto askbeiðapeīça
tyA33A44nyi4i44i3qmii33qx5i33q chinesemovie star电影明星tyạ̏ạ̋nyíi̋ìqmiȉqxẏȉq
h5axpItI3 apache (western)quailhashbidíḩaxpịtị̀
a4la3ka3la4a3 yorubaa dreamàlákálàáálàkàláà
nUhUd5i9t5 russianto findнаходитьnụhụdẏïtẏ
Uqgu%t4^a% hindithumbअंगूठाụqgūṭḥā
p%ainEp%Ol3 koreanpineapple파인애플pḥainẹpḥọḷ
guk93d08ula xhosaturnguqulaguk̖ḍ̬ula
ma%n6pu tamilhonorமாண்புmāṇpu
h5ah5vi georgianonionხახვიḩaḩvi
txa%93nts5i nahuatlhomechāntlitxà̄̇ntşi
k%Il1%na% hinditoyखिलौनाkḥịlō̖nā
d66ifdiq5 arabicfrogضفدعd̬ifdiq̇
bigI9n englishbeginbeginbigïn
i3i3inz6u zuluhouseíndluììinẓu
as5nI%30' navajocenteraşnị̰̀̄'
we33i33 chinesepowerwȅȉ
1na5G frenchhonorhonneuro̖na̖ġ
nixba9q5 hebrewto swear/to promiseנשבעnixbȧq̇
tx^5yuA33nx4UU33nkyu33A44nt4x4u33u44 chineseundivided attention全神贯注txẏḥyuạ̏nẋụụ̏nkyȕạ̋nṭẋȕű
pets5asos5ko%9ats5 nahuatlcentipedepetlazolcōātlpetşasoşkō̇atş
'd06114t0' vietnamesea sproutđọt'ɗo̖ó̖t̰'
su%9nnitella finnishto designsuunnitellasū̇nnitella
Ga%ba arabicforestغابةġāba
a%skats5 nahuatlantazcatlāskatş
ga3gga%3fa%3 hausabateleur eaglegaggāfāgàggà̄fà̄
si5Gtu frenchabove allsurtoutsi̖ġtu
'ah5d66ar arabicgreenأخضر'aḩd̬ar
OvUj4a9t5 russianto respectуважатьọvụȷ̈ȧtẏ
znalEx5tx5 polishto findznaleźćznalẹxẏtxẏ
tx^5a3a33y thaito useใช้txẏḥàȁy
w^0ilt icelandicresthvíldwh̬ilt
cveiiyItl icelandicmopþvegillcveiiyịtl
pololei hawaiiancorrectpololeipololei
l^0i5uh5 welshsnowdrift/snow dustlluwchl̥i̖uḩ
dzili georgiansleepძილიdzili
px4Estx4En3 polishspace (area)przestrzeńpẋẹstẋẹnẏ
ba%0s navajohoopbā̰s
pi%33233 tibetanpaintbrushཔིརpȉ̄ȕ̖
abi4yE3 yorubabirdabìyẹ́abíyẹ̀
l13133 thaito copyล้อlò̖ȍ̖
mid66rab arabicpaddleمضربmid̬rab
du% thaito seeดูdū
'uh5t66ubu%t66 arabicoctopusأخطبوط'uḩt̬ubūt̬
mEE4' vietnamesemothermẹmẹẹ́'
1k93eane georgianoceanოკეანეo̖k̖eane
ba%33a44n thaihouseบ้านbȁ̄a̋n
sepayawits5 nahuatlsnowcepayahuitlsepayawitş
tsudz1j5E9myEts polishforeignercudzoziemiectsudzo̖jẏẹ̇myẹts
q94d08oq94d08oza xhosaknocknkqonkqozaq̀ḍ̬oq̀ḍ̬oza
tx5U4U44w vietnamesepartychầutxẏụ́ụ̋w
q5as44an arabicstickعصاq̇as̬an
k%op99ul3s99o koreanrhino코뿔소kḥop̌uḷs̭o
'I4Ga%4 apache (western)furighaa'ị́ġá̄
ko44o tibetandoorསྒོkőo
t^k%vEn georgianyouთქვენtḥkḥvẹn
E'Ilza% apache (western)pictureeʼilzaaẹ'ịlzā
gUmtx^a% hinditowelगमछाgụmtxḥā
f10 frenchfundfondfo̰̖
yi33ma33u44tx5yA33n chinesecloakroom衣帽间yȉmȁűtxẏyạ̏n
tx5ev3v3i tamiltimeசெவ்விtxẏeṿṿi
ma9ahUr3 scottish gaelicmothermàthairmȧahụrẏ
perro spanishdogperroperro
ukukd^08uba xhosadrive/pushukuqhubaukukḍ̬ḥuba
be9Igel hebrewbagelבייגלbėịgel
me4e44i3tx5ya4a44a3x4i33 chinesemanicurist美甲师mée̋ìtxẏyáa̋àẋȉ
l08a0e hoanmeatǁa̰eḷ̬a̰e
kra4a44ti4i44k9 thaiwater jugกระติกkráa̋tíi̋k̰
'an vietnameseeatăn'an
aGah5n1f19bya hebrewarachnophobiaארכנופוביהaġaḩno̖fȯ̖bya
korreo spanishmailcorreokorreo
'abahu9t hebrewfatherhood/paternityאבהות'abahu̇t
aja yorubawifeayaaja
mu%ttua finnishto changemuuttuamūttua
O9Urk scottish gaelichornadharcọ̇ụrk
krie9It englishcreatecreatekriėịt
'ida2 tamillipஇதழ்'idau̖
imik6tuk6 inuktitutto drinkᐃᒥᖅᑐᖅimiḳtuḳ
tx^5you33 chinesespeartxẏḥyoȕ
v3eqga%yam tamilonionவெங்காயம்ṿeqgāyam
tlo0'ixts%5oh5E3 apache (western)frogdlǫʼishtłohétlo̰'ixtşḥoḩẹ̀
2e9IvOn englishravenravenu̖ėịvọn
d6a9d5i% irish (munster)daddy (childish)daidídĝȧdẏī
Is5t^I3'k%e% apache (western)centeriłdíʼgeeịştḥị̀'kḥē
a%Catl icelandicnobilityaðallāçatl
k%wa33i44ti33i44ta33nh5a33u44 chinesetracking number快递单号kḥwȁi̋tȉi̋tȁnḩȁű
l6a%h5 irish (munster)pleasant/sweetláchlĝāḩ
y%9e%le norwegian (bokmal)a cooking vesselkjeleyh̬ēle
putta%n6d4u tamilnew yearபுத்தாண்டுputtāṇḍu
aluik6k6anak6 inuktitutavalancheᐊᓗᐃᖅᑲᓇᖅaluiḳḳanaḳ
p%i44i44i3w thaiskinผิวpḥi̋i̋ìw
k6amhh arabicwheatقمحḳamhh
pa'aki%ki% hawaiiandifficultpaʻakīkīpa'akīkī
mUsje5 frenchmistermonsieurmụsje̖
t1jU danishfogtågeto̖jụ
'ul3l3aqgaI tamilpalm (hand)உள்ளங்கை'uḷḷaqgaị
li5ke norwegian (bokmal)happinesslykkeli̖ke
tx^5eri koreancherry체리txẏḥeri
b^a%r hindiburdenभारbḥār
k%a%44a44a3w thaiwhiteขาวkḥa̋̄a̋àw
k93t08ula xhosasingculak̖ṭ̬ula
a5r danishearørea̖r
tx^5a33a44y thaiyesใช่txẏḥȁa̋y
'arul3 tamilgraceஅருள்'aruḷ
wI9zdUm englishwisdomwisdomwïzdụm
'il koreanone'il
k93wni nuxalkseal (animal)kw'nik̖wni
k%ra%0v scottish gaelicbonecnàmhkḥrā̰v
tx5UUy vietnameseplaychơitxẏụụy
p%eqgywin koreanpenguin펭귄pḥeqgywin
passa9re italianto passpassàrepassȧre
h5ata9h5 hebrewcutחֲתָךְḩatȧḩ
yi5hi5ttx amharicthisይህችyi̖hi̖ttx
sigrdzE georgianlengthსიგრძეsigrdzẹ
s3t5ImOl5i9rUvUt5 russianto stimulateстимулироватьsẏtẏịmọlẏïrụvụtẏ
bO2c englishbirthbirthbọu̖c
Isa3s5Ik%aI apache (western)bald eagleisáłigaiịsàşịkḥaị
Oha9j4i5vUt5 russianto careухаживатьọhȧȷ̈i̖vụtẏ
astGofi9zika hebrewastrophysicsאסטרופיזיקהastġofïzika
li33i44tx5ya33utx^5yau33 chineseoverpass立交桥lȉi̋txẏyȁutxẏḥyaȕ
dja%3di3 apache (western)pronghornjaadidjà̄dì
g^0d^08ih5a xhosadoctorgqirhagh̬ḍ̬ḥiḩa
i3i3il^08iib06a zulumakeshift hutī́xhibaììiḷ̬ḥiiɓa
s99yiat0 koreanseed씨앗s̭yiat̰
ts%o33o33 tibetanlakeམཚོtsḥȍȍ
p%imaq koreanpimento피망pḥimaq
gra5nnt norwegian (bokmal)greengrøntgra̖nnt
tI4s5hI4s5 apache (western)blackdɪ̀ɬhɪ̀ɬtị́şhị́ş
wolf englishwolfwolfwolf
b6a9t6U irish (munster)stickbatabĝȧtĝụ
k%waa33qfU33qpa33u44yu4u44u3 chinesestormy狂风暴雨kḥwaȁqfụ̏qpȁűyúűù
k99um koreandreamk̭um
qd08anawa xhosashipnqanawaqḍ̬anawa
skoppya9re italianto burstscoppiàreskoppyȧre
s5aas5 welshthe otherllallşaaş
k93t08Ela xhosapleasecelak̖ṭ̬ẹla
t^a3a33lee thaiseaทะเลtḥàȁlee
ts%E3 navajorock/stonetsḥẹ̀
u3u3ul08oolo zulupeaceū́xoloùùuḷ̬oolo
s5m nuxalkto standlhmşm
tsipo9G hebrewbirdצִפּוֹרtsipȯġ
a0fa0 frenchinfantenfanta̰fa̰
pa4a44u3 chinesejewelpáa̋ù
abb1rru%sU norwegian (bokmal)a perch fish trapabborruseabbo̖rrūsụ
ba4nda%3 hausameat dried over firebàndābándà̄
pr3IdOsma9tr3IvUt5 russianto foreseeпредусматриватьprẏịdọsmȧtrẏịvụtẏ
fuu33t4x4wa33qx4O33O44tx5i33i44 chinesefashion design服装设计fuȕṭẋwȁqẋọ̏ọ̋txẏȉi̋
mE%9tx5Un germangirlmädchenmẹ̄̇txẏụn
q5ana9n hebrewa cloudענןq̇anȧn
pya3OqlE3 burmeseto changeပြောင်းလဲpyàọqlẹ̀
zv5er3 russiananimalзверьzvẏerẏ
fa4a44wqm vietnameseroomphòngfáa̋wqm
sik6inik6 inuktitutsunᓯᕿᓂᖅsiḳiniḳ
t4x4^UU33qt4x4a4a44a3q chinesemature成长ṭẋḥụụ̏qṭẋáa̋àq
modEllo italianmodelmodellomodẹllo
'avnEt hebrewsashאבנט'avnẹt
E4bi3 yorubagiving childbirthẹ̀bíẹ́bì
mravalmnixvnEl1vani georgiansignificantმრავალმნიშვნელოვანიmravalmnixvnẹlo̖vani
r%9U9vEC welshstrange/oddrhyfeddr̊ụ̇vẹç
aqunasuktuk6 inuktitutto huntᐊᖑᓇᓱᒃᑐᖅaqunasuktuḳ
t^a33a33la33a33 tibetandustཐལ་བtḥȁȁlȁȁ
pya4q burmeseto flyပျံpyáq
bo2d englishboardboardbou̖d
i3iqt^08oosa zulumeatíngcosaìiqṭ̬ḥoosa
t4o%kri% hindibasketटोकरीṭōkrī
w^0e5nn icelandicangelica (plant)hvönnwh̬e̖nn
a3tx^I%30h navajonoseàtxḥị̰̀̄h
t1 danishtoeto̖
m3Itx5ta9t5 russianto dreamмечтатьmẏịtxẏtȧtẏ
k93ak93ali georgianwalnutკაკალიk̖ak̖ali
t^e%s5 navajoreedtḥēş
h5a't^o'a%s5 apache (western)singha’do’aałḩa'tḥo'āş
ha4wa3ini4ya%3 hausachameleonhàwainìyāháwàiníyà̄
kO33qsi33mii33qt4x4^U33q chinesecompany name公司名称kọ̏qsȉmiȉqṭẋḥụ̏q
siq englishsingsingsiq
h5ma georgianvoiceხმაḩma
as5mus5 nuxalkbeadsalhmulhaşmuş
t4x4a33u44 chineseomenṭẋȁű
k%r3iU scottish gaelicheartcridhekḥrẏiụ
ta33a44q chinesepooltȁa̋q
s5I4ko4i%4 navajowhite (color)şị́kóí̄
pI4k apache (western)bellybigpị́k
fIrC icelandica distancefirðfịrç
t4x4^waa33q chinesebedṭẋḥwaȁq
tsO33q chineseschooltsọ̏q
ta33a33 tibetanmelodyརྟtȁȁ
swa%4a44y vietnamesemangoxoàiswá̄a̋y
te44ewa33a33 tibetanblissབདེ་བte̋ewȁȁ
pr3Igl6Ux4a9t5 russianto inviteприглаша́тьprẏịglĝụẋȧtẏ
torre spanishtowertorretorre
x5yA33A44nx5ya33a44q chinesephenomenon现象xẏyạ̏ạ̋nxẏyȁa̋q
saic welshsevensaithsaic
i3iqd08hhuumbi zuluheapíngqumbiìiqḍ̬hhuumbi
a4kpa3 yorubascaràpáákpà
t^i5i445 vietnamesetrythửtḥi̖i̖̋
ki4405i05t4x4u33u33m tibetangrapeརྒུན་འབྲུམkḭ̖̋ḭ̖ṭẋȕȕm
lUv englishlovelovelụv
'b0613133 vietnameseto pack'ɓò̖ȍ̖
p%E%44E tibetanwoolབལpḥẹ̋̄ẹ
k93d08ala xhosastartqalak̖ḍ̬ala
s51sd welshtailllostşo̖sd
papiy10 frenchbutterflypapillonpapiyo̰̖
tasik6 inuktitutlakeᑕᓯᖅtasiḳ
dj^i%l hindilakeझीलdjḥīl
me44e tibetanfireམེme̋e
2OpE92 englishrepairrepairu̖ọpẹ̇u̖
mi%nv3e%t4t4aI tamilfishingமீன்வேட்டைmīnṿēṭṭaị
k10plEtma0 frenchcompletelycomplètementko̰̖plẹtma̰
tupa%0yu3 apache (western)riverbanktubąąyútupā̰yù
na4'tx^a4kI4 apache (western)grasshoppernaʼchaginá'txḥákị́
q5a%m arabicyearعامq̇ām
na%rka%li tamilchairநாற்காலிnārkāli
h5mali georgianswordხმალიḩmali
gIft englishgiftgiftgịft
yi%445i5 tibetanplace/areaཡུལyi̖̋̄i̖
u9lvi5r icelandica wolfúlfuru̇lvi̖r
mE330E330 tibetandrug/medicineསྨནmẹ̰̏ẹ̰̏
caO' burmeseto drinkသောက်caọ'
maika'i hawaiiangoodnessmaikaʻimaika'i
pU33U44n chinesedustpụ̏ụ̋n
k%u%Ga3 apache (western)teepeekuughákḥūġà
sUmn3Iva9ttsU russianto doubtсомневатьсяsụmnẏịvȧttsụ
stx4i5ts polishto shear/cutstrzycstẋi̖ts
10kl frenchuncleoncleo̰̖kl
a5vG frenchworkœuvrea̖vġ
tye9rra spanishlandtierratyėrra
gb1gbE3 yorubato receive an injurygbọgbẹ́gbo̖gbẹ̀
i%koxk33a93wits5 nahuatlfig treehīcoxcuahuitlīkoxkẇà̇witş
arroz spanishricearrozarroz
d06aya hausaoneɗayaɗaya
txi%k33a'ts5i nahuatlbarn owlchīcuahtlitxīkẇa'tşi
milq5ak6a arabicspoonملعقةmilq̇aḳa
nE4za' burmeseboundaryနယ်စပ်nẹ́za'
o'I'a3n apache (western)holeoʼiʼáno'ị'àn
tutIs5h5Is5I apache (western)coffeetudiłhiłitutịşḩịşị
t^a3a33t0sa4a44na3a33kha3a33ti4i44' thaiattitudeทัศนคติtḥàȁt̰sáa̋nàȁkhàȁtíi̋'
akkurate9ttsa italianaccuracyaccuratezzaakkuratėttsa
deja5ne frenchto have lunchdéjeunerdeja̖ne
xa%k%a% hindibranchशाखाxākḥā
niGiyuk6 inuktitutto eatᓂᕆᔪᖅniġiyuḳ
txa%txa% hindiuncleचाचाtxātxā
tx05as5 navajofrogtx̖aş
mi5rtx05a amharicchoice/optionምርጫmi̖rtx̖a
s44awt arabicvoiceصوتs̬awt
tx5a33a33k9la3a3m tibetanrailroadལྕགས་ལམtxẏȁȁk̰lààm
qa4a44y vietnamesedayngàyqáa̋y
faGin frenchflourfarinefaġin
ta%30' navajocorntà̰̄'
tsn1bili georgiandistinguishedცნობილიtsno̖bili
otto japanesewhoopsおっとotto
byE0vUni5 frenchwelcomebienvenuebyẹ̰vụni̖
ni%n6d4a%yam tamillengthநீண்டாயம்nīṇḍāyam
zGva georgianseaზღვაzġva
t4x4^wa33i33 chineseto kneadṭẋḥwȁȉ
dja3rra4ba%3a4wa%3 hausatest/examjar̃r̃àbâwādjàrrábà̄áwà̄
na44aa4 tibetanforestནགསna̋aá
r%9isgl welshbark (of tree)rhisglr̊isgl
ra%dj hindiruleराजrādj
so0' navajostarso̰'
kosnIh5 apache (western)bee/honeygosnihkosnịḩ
t66a%bak6 arabiclarge brick/tileطابقt̬ābaḳ
sinyo92Iti englishsenioritysenioritysinyȯu̖ịti
kInt germanchildkindkịnt
'd06aam vietnamesecrabđam'ɗaam
kaxits5 nahuatlbowlcaxitlkaxitş
sik englishseekseeksik
a0plUG frenchscaleampleura̰plụġ
Ur5t^a%t hindimeaningअर्थातụṛtḥāt
mUn6i% hindigemमणिmụṇī
p4a%l6a%9s4 irish (munster)palacepáláspĝālĝā̇sĝ
tx^5Ul5tx00yuk9 koreanazalea철쭉txẏḥụlẏtx̥yuk̰
sa33a33 tibetanearthsȁȁ
iq94l08at^aq94l08at^a xhosacomplex/complicatedinkxathankxathaiq̀ḷ̬atḥaq̀ḷ̬atḥa
arak93i georgianfableარაკიarak̖i
matt66a%t66 arabicrubberمطاطmatt̬āt̬
Ga apache (western)foxghaġa
b^a%x4a% hindilanguageभाषाbḥāẋā
za4a44yq vietnameseto reserve fordànhzáa̋yq
tx5uU4t0' vietnamesemousechuộttxẏuụ́t̰'
mi44iq tibetannameམིངmi̋iq
savik inuktitutnormal shaped knifeᓴᕕᒃsavik
fa33qx4i33i44 chinesepath/plan方式fȁqẋȉi̋
waa33ntx^5yuA33n chinesecompletely/fully完全waȁntxẏḥyuạ̏n
y%9A%9n6U norwegian (bokmal)a nucleuskjerneyh̬ạ̄̇ṇụ
na'Ixo30' apache (western)lizardnaʼishǫ́ʼna'ịxò̰'
da3Oq burmesepeacockဒေါင်းdàọq
qt08iphisa xhosado lessnciphisaqṭ̬iphisa
1b1ba georgianspiderობობაo̖bo̖ba
a%'ka9ts5an nahuatlreed bedācatlanā'kȧtşan
hOnt germandoghundhọnt
qt^08ayisEla xhosatrapngcayiselaqṭ̬ḥayisẹla
ivvit inuktitutyouᐃᕝᕕᑦivvit
iqt^081qt^081ni xhosamosquitoingcongconiiqṭ̬ḥo̖qṭ̬ḥo̖ni
ka33u33t4x4^UU33qpU4U44U3n chinesehigh cost高成本kȁȕṭẋḥụụ̏qpụ́ụ̋ụ̀n
ah519t hebrewsisterאחותaḩȯ̖t
deIt englishdatedatedeịt
IzUbrUj4a9t5 russianto portrayизображатьịzụbrụȷ̈ȧtẏ
Ob5Ij4da9t5 russianto persuadeубеждатьọbẏịȷ̈dȧtẏ
x5i33nli4i44i3tx5yA33A44nk%a33q chinesemental health心理健康xẏȉnlíi̋ìtxẏyạ̏ạ̋nkḥȁq
sa%3a33 vietnamesevillagesà̄ȁ
min3dj5u tamilto exceedமிஞ்சுminẏdjẏu
mts93vrt^nE9li georgiantrainer/coachმწვრთნელიmts̀vrtḥnẹ̇li
tx^I%3l navajosnowstormtxḥị̀̄l
kal englishcallcallkal
'b06aa3yq vietnamesevaguely defined termbánh'ɓaàyq
ECya icelandicsludgeeðjaẹçya
r%9af welshroperhaffr̊af
eGi5psy10 frencheruptionéruptioneġi̖psyo̰̖
okko9rrere italianto needoccórrereokkȯrrere
kGeno frenchslotcréneaukġeno
Ga%4a44 vietnamesechickenġá̄a̋
n13qba4 yorubanumbernọmbanò̖qbá
mann3aI tamilpeacockமஞ்ஞைmannẏaị
naa4q' vietnameseheavynặngnaáq'
ni%ki'i hawaiianto tie/bindnīkiʻinīki'i
wala'au hawaiianto talkwalaʻauwala'au
tx^a% apache (western)beaverchaatxḥā
sOdj^a%v3 hindisuggestionसुझावsọdjḥāṿ
laa33n chinesemistlaȁn
ik93l08Exa xhosatimeixeshaik̖ḷ̬ẹxa
ja5n frenchyoungjeuneja̖n
k93l08olEla xhosaforgivexolelak̖ḷ̬olẹla
hha%t^i% hindielephantहाथीhhātḥī
lye9nUv scottish gaelicchildleanabhlyėnụv
v3E%xa%k% hindiindian monthवैशाखṿẹ̄xākḥ
t4ikUt4 hinditicketटिकटṭikụṭ
nan6d4u tamilcrabநண்டுnaṇḍu
d08o0'o hoanclaw!o̰ʔoḍ̬o̰'o
p%u%k%a44a44a3w thaimountainภูเขาpḥūkḥa̋a̋àw
ta44a tibetansign/signalབརྡta̋a
l^08o0a hoanstoneǁʰo̰aḷ̬ḥo̰a
mo44ot4x4a33a44 tibetancarམོ་ཊmőoṭẋȁa̋
x4i33i44p%ii33ntx5yA33nk%O33O44q chinesevideo surveillance视频监控ẋȉi̋pḥiȉntxẏyạ̏nkḥọ̏ọ̋q
su4u44k9 thaihappyสุขsúűk̰
h5x41u0wx4tx4 polishbeetlechrząszczḩẋo̖ṵwẋtẋ
pu%n6d4u tamilgarlicபூண்டுpūṇḍu
n3i33i33qtx5e tibetancompassionསྙིང་རྗེnẏȉȉqtxẏe
b^a%x4Un6 hindispeechभाषणbḥāẋụṇ
nuu3y vietnamesemountainnúinuùy
t4x4i%445i5 tibetansnakeསྦྲུལṭẋi̖̋̄i̖
gwla%d welshcountry/nationgwladgwlād
tO33qx5i33 chinesecreature东西tọ̏qxẏȉ
wOd englishwouldwouldwọd
pa33a44nkO33qt4x4wo33 chinesedesk办公桌pȁa̋nkọ̏qṭẋwȍ
de5 frenchtwode̖
djih5vi georgiangoatჯიხვიdjiḩvi
Gari%b arabicstrangerغريبġarīb
IzE3 apache (western)medicineizeeịzẹ̀
libG frenchfreelibrelibġ
to33o33 tibetanfoodལྟོtȍȍ
tUya3Cu4dj5i3 burmesejudge (person)တရားသူကြီးtụyàçúdjẏì
na3a33m thaiwaterน้ำnàȁm
mpa3 apache (western)coyotembámpà
nitx05i georgiantalentნიჭიnitx̖i
x4U33qmi33i44q chinesebreath生命ẋụ̏qmȉi̋q
ba3k93i%3 hausablack/darkbaƙībàk̖ì̄
u3u3ugl^08a zuludigging stickū́gxaùùugḷ̬ḥa
E%9nlIx germansimilarähnlichẹ̄̇nlịx
'b06UU4k9' vietnamesestair stepbậc'ɓụụ́k̰'
gdj5Ex5 polishsomewheregdzieśgdjẏẹxẏ
me4e44i3 chinesemountainmée̋ì
s5ij navajourineşij
cE9hkyiqk icelandicknowledgeþekkingcẹ̇hkyiqk
praGC icelandictastebragðpraġç
fe9ImIs englishfamousfamousfėịmịs
te44ele33e44 tibetanbliss and happinessབདེ་ལེགསte̋elȅe̋
Gi95kUn germanback (body)rückenġï̖kụn
Ixk%I%nh5n apache (western)sonishkiinhnịxkḥị̄nḩn
swe33i44h5wU33tx^5yUU33n chinesefloral skirt碎花裙swȅi̋ḩwụ̏txẏḥyụụ̏n
kt^08aza xhosacombchazakṭ̬ḥaza
kOO33x4i33i44h5wU33U44 chineseformat格式化kọọ̏ẋȉi̋ḩwụ̏ụ̋
i3i3igd^08uub06u3u zulugrudgeī́gqubúììigḍ̬ḥuuɓùu
p99uri koreanroot뿌리p̌uri
sapE0 frenchfir treesapinsapẹ̰
mada9q5 hebrewscienceמדעmadȧq̇
k%E% apache (western)shoekeekḥẹ̄
1rmi5r icelandicwormormuro̖rmi̖r
wei33 chineserockyweȉ
tx5o44oo4q tibetanlarge valleyལྗོངསtxẏőoóq
we33i44x4U33qmyAA33ntx^5yA33n chinesetampon卫生棉签wȅi̋ẋụ̏qmyạạ̏ntxẏḥyạ̏n
xkiq5a9 hebrewsunsetשקיעהxkiq̇ȧ
mo3sI3 navajocatmòsị̀
qa%3a33 vietnamesefallngãqà̄ȁ
iUs4k irish (munster)fishiasciụsĝk
m4ar4ka%9l5 irish (munster)to markmarcáilmĝarĝkā̇lẏ
tx^5i4i44i3n chinesebrighttxẏḥíi̋ìn
'avado9n hebrewdestruction/devastation/ruin/doomאבדון'avadȯn
gam1ak%vEk693nEbs georgianto publishგამოაქვეყნებსgamo̖akḥvẹḳ̖nẹbs
omi0 yorubawateromiomḭ
odju3 yorubaeyeojúodjù
cvE9rmauul icelandicdiameterþvermálcvẹ̇rmauul
g1g1 georgiangirlგოგოgo̖go̖
g^0l^081tha xhosarepelgxothagh̬ḷ̬ḥo̖tha
nant'a3n apache (western)chief/boss/kingnantʼánnant'àn
tx5yA4A44A3n chinesechildtxẏyạ́ạ̋ạ̀n
ta33nyuA33nkOO33 chinesecell单元格tȁnyuạ̏nkọọ̏
j4EmyEx5ln3i9tx4i5 polishartisansrzemieślniczyȷ̈ẹmyẹxẏlnẏïtẋi̖
h5OO33q chineserainbowḩọọ̏q
mUy vietnamesecloudmâymụy
tx05aGi georgianchandelierჭაღიtx̖aġi
ke3305e3305t4x4^o33o44k9 tibetanrare jewel/godདཀོན་མཆོགkḛ̖̏ḛ̖̏ṭẋḥȍők̰
'b06iU44w vietnamesetable of databiểu'ɓiụ̋w
t^133144ykham thaispeechถ้อยคำtḥȍ̖ő̖ykham
n1%3133y thaia fewน้อยnò̖̄ȍ̖y
x5ii33qwei33 chinesefact行为xẏiȉqweȉ
i%5bUn germanto practiceübenī̖bụn
kiqak6 inuktituthillᑭᖓᖅkiqaḳ
k%ok99iri koreanelephant코끼리kḥok̭iri
fx4i5stk1 polisheverythingwszystkofẋi̖stko̖
bIna%3' navajoacornbịnà̄'
aGo9n hebrewcupboard/closet/cabinetארוןaġȯn
'irul3 tamildarkஇருள்'iruḷ
'aat^i3i33t0 thaisunพระอาทิตย์'aatḥìȉt̰
hemolele hawaiianperfectionhemolelehemolele
'ot hebrewsignomenאות'ot
k6amuti%k inuktitutsledᖃᒧᑏᒃḳamutīk
iql^08El1 xhosareportingxeloiqḷ̬ḥẹlo̖
weIt englishwaitwaitweịt
nk%Ekox4En'a30a30ko apache (western)calmnkegohenʼą́ą́gonkḥẹkoẋẹn'à̰à̰ko
jaGdE0 frenchgardenjardinjaġdẹ̰
t4x4i33ta33u44 chinesetell知道ṭẋȉtȁű
pun6iyam tamilvirtueபுண்ணியம்puṇiyam
ka%kE3 apache (western)crowgaagékākẹ̀
k3haun scottish gaelicheadceannkẏhaun
umbiiz6i zulucelebrationuḿbhidliumbiiẓi
t61r4U irish (munster)fruittoradhtĝo̖rĝụ
zUtOma9n3IvUt5 russianto obscureзатуманиватьzụtọmȧnẏịvụtẏ
kreIv englishcravecravekreịv
fkruttsE polishsoonwkrótcefkruttsẹ
GUsi5 frenchreceiptreçuġụsi̖
xjE0 frenchdogchienxjẹ̰
ma5trk danishnutmøtrikma̖trk
ko%9ats5 nahuatlsnakecoatlkō̇atş
iql^08olo xhosanoiseingxoloiqḷ̬ḥolo
me%33e44k9 thaicloudเมฆmȅ̄e̋k̰
C66aby arabicantelopeظبيç̂aby
EtG frenchto beêtreẹtġ
t05i5bUb amharicability/skillጥበብt̖i̖bụb
x5i440i0i40 tibetanimageབཞིནxẏḭ̋ḭḭ́
Utm3Itx5A9t45 russianto markотмечатьụtmẏịtxẏạ̇ṭẏ
tx5ya33u chinesereligiontxẏyȁu
k93t081k93t08a xhosacleancocak̖ṭ̬o̖k̖ṭ̬a
osoma93'ts5i nahuatlmonkeyozomahtliosomà̇'tşi
yItIts'I0h5 apache (western)hearyidits’įhyịtịts'ị̰ḩ
sU33n chineseforestsụ̏n
kye5e5v icelandicgiftgjöfkye̖e̖v
i3isiis5a3a zuluclusterísihláìisiişàa
lu9okka finnishgroup/collectionluokkalu̇okka
kip99Om koreanhappiness기쁨kip̌ọm
'p97nuu hoanheadʔʘnũ'ṗ̂nuu
ntEE3n apache (western)manndeeńntẹẹ̀n
di%n arabicreligionدينdīn
da4k93i%3k93a%4 hausasecond (unit of time)dàƙīƙā̀dák̖ì̄k̖á̄
mi33i44q chineselifemȉi̋q
to3kho0'I3 navajopetroleumtòkho̰'ị̀
ha'ts5i nahuatlfathertahtliha'tşi
hak93e3I3 navajoone's kinhak̖èị̀
v3a9llita finnishto prevailvallitaṿȧllita
rian thaistudyเรียนrian
ma0k frenchlackmanquema̰k
dE9mOnstreIt englishdemonstratedemonstratedẹ̇mọnstreịt
k1%33144nhi44i44i3n thaistoneก้อนหินkȍ̖̄ő̖nhi̋i̋ìn
ni3pyI4qn3a4 burmesetechnologyနည်းပညာnìpyị́qnẏá
It^'ox apache (western)nestitʼohịtḥ'ox
toh5at^'e%ta apache (western)nothingdohatʼeedatoḩatḥ'ēta
GUvUniG frenchto returnrevenirġụvụniġ
GrubEli georgiancloudღრუბელიġrubẹli
la9h5ats hebrewpressureלַחַץlȧḩats
'b06aa3w vietnameseleopardbáo'ɓaàw
g^Ur5 hindihouseघरgḥụṛ
aGmart^i georgianascentაღმართიaġmartḥi
oppo9rre italianto opposeopporreoppȯrre
tx^5e%335e445 tibetanreligionཆོསtxẏḥȅ̖̄e̖̋
y%9i5sU norwegian (bokmal)to kisskysseyh̬i̖sụ
fissa9to italianfixed (position)fissatofissȧto
i3i3iz6aag06a zululoinclothī́dlakáììiẓaaɠa
di5mmUt amhariccatድመትdi̖mmụt
si33tx5ya33t4x4^O33 chineseprivate car私家车sȉtxẏyȁṭẋḥọ̏
tul englishtooltooltul
nat4tx5attiraman6d4alam tamilthe starry heavensநட்சத்திரமண்டலம்naṭtxẏattiramaṇḍalam
sart05k693Eli georgianbeltსარტყელიsart̖ḳ̖ẹli
n1%3133q thaiyounger siblingน้องnò̖̄ȍ̖q
i9n3Ult6o%r3 irish (munster)engineerinnealtóirïnẏụltĝōrẏ
pi4i44i3tx5i33i44pU4U44U3n chinesenotebook笔记本píi̋ìtxẏȉi̋pụ́ụ̋ụ̀n
blUd englishbloodbloodblụd
xIp englishshipshipxịp
te4Iq burmesecloudတိမ်téịq
pan3tx5u tamilcottonபஞ்சுpanẏtxẏu
l^0i%v welshsaw (tool)llifl̥īv
ts93k693ar1 georgiansourceწყაროts̀ḳ̖aro̖
lii33nyu33u44tx5yA33n chineseshower room淋浴间liȉnyȕűtxẏyạ̏n
x5ya33a44q chineseoakxẏyȁa̋q
a%ma9aits5 nahuatlestuaryāmāitlāmȧaitş
kaa3t0 vietnamesecutcắtkaàt̰
mhe9qga swahiliancestormhengamhėqga
balu9t hebrewacornבלוטbalu̇t
'a4g55a%4g55a%3 hausaduck (animal)àgwā̀gwā'ágẇá̄gẇà̄
mye4 burmeselandမြေmyé
kyUqtx^5i koreanview경치kyụqtxẏḥi
asak693ws nuxalkwater (bottom)asaqw'sasaḳ̖ws
ma%9ts5ats5 nahuatlnetmātlatlmā̇tşatş
cI'ci3 burmesefruitသစ်သီးcị'cì
fU4U44U3nx4wU33tx5ya33a44q chinesepainter粉刷匠fụ́ụ̋ụ̀nẋwụ̏txẏyȁa̋q
sUmUrpUn6 hindidedicationसमर्पणsụmụrpụṇ
addje9ttare italianto jutaggettareaddjėttare
k33a4le3k33a4le3 hausakanoekwàlekwàlekẇálèkẇálè
p%ai33 chineseraftpḥaȉ
'b06aa3p9 vietnamesea blossombắp'ɓaàp̃
yau33k%O33O44qtx^5i33i44 chineseremote control遥控器yaȕkḥọ̏ọ̋qtxẏḥȉi̋
meIk englishmakemakemeịk
h5a33u33 chinesesoundḩȁȕ
u3u3u4gd^08o3o3o4zi zuluinspirationûgqôziùùúgḍ̬ḥòòózi
tse%3h navajoelktsè̄h
akx4unA%r norwegian (bokmal)a shareholderaksjonærakẋunạ̄r
ki3bi3ya%4 hausaarrowkibiyā̀kìbìyá̄
zas apache (western)snowzaszas
dGE georgiandayდღეdġẹ
msgavsi georgianalikeმსგავსიmsgavsi
pGi frenchprizeprixpġi
tx05iantx05vEla georgianantჭიანჭველაtx̖iantx̖vẹla
rakkyu9dere italianto hostracchiùdererakkyu̇dere
i3i3iql^08i zuludirtíngxiììiqḷ̬ḥi
'akkul3 tamilarmpitஅக்குள்'akkuḷ
mat66bax arabickitchenمطبخmat̬bax
ti4U44n vietnamesemoneytiềntíụ̋n
Gamura georgianbatღამურაġamura
l5e%n3U irish (munster)shirtléinelẏēnẏụ
p97u0 hoanoneʘ̃ũṗ̂ṵ
r5a%3b06a%3 hausadewrāɓāṛà̄ɓà̄
flI9ppI9 icelandiccollar of a shirtflibbiflïppï
pi4i44i3q chineseto grasppíi̋ìq
r%9Edi5n welshfernsrhedynr̊ẹdi̖n
akka9do italianakkadianaccadoakkȧdo
a0fibi frenchamphibiousamphibiea̰fibi
t^u33u33k9 tibetanattitudeཐུགསtḥȕȕk̰
pa%0 apache (western)motherbąąpā̰
s99ak9 koreanbuds̭ak̰
x4tutx5Ets polishsheath to hold toolssztuciecẋtutxẏẹts
kakini%t inuktituttattooᑲᑭᓃᑦkakinīt
p93lanEt05a georgianplanetპლანეტაp̀lanẹt̖a
ukukl^08uluza xhosaepilepticukuxhuluzaukukḷ̬ḥuluza
tot^s5'IjIh5I%3 apache (western)green/bluedotłʼizhihíítotḥş'ịjịḩị̀̄
nuk6k6aGit inuktitutto stopᓄᖅᑲᕆᑦnuḳḳaġit
ru%3u33 thaiknowรู้rù̄ȕ
pux4pam tamilflowerபுஷ்பம்puẋpam
natah5 apache (western)mescalnadahnataḩ
brdz1la georgianbattleბრძოლაbrdzo̖la
a4rE4m10 yorubafirst born childàrẹ̀mọárẹ́mo̰̖
b10 frenchgoodbonbo̰̖
fE4 yorubato be successful/prosperousfẹ̀fẹ́
bAnd englishbandbandbạnd
no%44o24kE% tibetaninheritanceནོར་སྐལnő̄oú̖kẹ̄
tx0514x navajobugtx̖ó̖x
tsa georgianskyცაtsa
tx05Eri georgianceilingჭერიtx̖ẹri
s4a%v6a%9l5 irish (munster)to savesábháilsĝāvĝā̇lẏ
y%9A%l3Ihe%t norwegian (bokmal)lovekjærlighetyh̬ạ̄ḷịhēt
nanuk6 inuktitutpolar bearᓇᓄᖅnanuḳ
k3a3a4u hausabeautykyâukẏàáu
kd^08ElEkilE xhosafamiliarqhelekilekḍ̬ḥẹlẹkilẹ
pyI4qn3a4cI4qs%u0 burmesescholarshipပညာသင်ဆုpyị́qnẏácị́qsḥṵ
ndIk93a0' navajocottonndịk̖a̰'
hu4rri3yya%4 hausafreedom/libertyhùr̃r̃iyyā̀húrrìyyá̄
x5yOO33q chinesebearxẏyọọ̏q
tsuu33tx^5you33yuA33n chinesesoccer player足球员tsuȕtxẏḥyoȕyuạ̏n
tsi33i33tsi33i33 tibetanmouse/ratཙི་ཙིtsȉȉtsȉȉ
wehewehe hawaiianto explainwehewehewehewehe
fGwa frenchcoldfroidfġwa
tyA33A44nna4a44u3t4x4u4u44u3tx5i33 chinesecomputer host电脑主机tyạ̏ạ̋nnáa̋ùṭẋúűùtxẏȉ
hOi5ad welshduck (bird)hwyadhọi̖ad
djE%30'I apache (western)blue jayję́ę́ʼidjẹ̰̀̄'ị
a%wato9mats5 nahuatlacornāhuatomatlāwatȯmatş
tx5i33i44syu33A44ntx5i33 chinesecomputer计算机txẏȉi̋syȕạ̋ntxẏȉ
amik6 inuktitutpeltᐊᒥᖅamiḳ
pal3l3ikku%d4am tamilschoolபள்ளிக்கூடம்paḷḷikkūḍam
ts%i33i44 tibetanword/phraseཚིགtsḥȉi̋
sykG frenchsugarsucresykġ
sl1 danishbeatslåslo̖
kUnsE9ptxuwUlayz englishconceptualizeconceptualizekụnsẹ̇ptxuwụlayz
e4e3ka30na30 yorubaclawèékánnáéèkà̰nà̰
k693ba georgianjawყბაḳ̖ba
s5U9gad welsheyellygadşụ̇gad
fEG frenchto dofairefẹġ
k10k10bG frenchcucumberconcombreko̰̖ko̰̖bġ
to%44otx5e33e33 tibetandiamondརྡོ་རྗེtő̄otxẏȅȅ
tx5ya33 chinesehometxẏyȁ
ci9iCiqk icelandictranslationþýðingcïiçiqk
'a4kwa%4ti4 hausaboxàkwā̀tì'ákwá̄tí
eqk93p93ts nuxalkmouseank'ptseqk̖p̀ts
tu%n3 tamilcolumnதூண்tūnẏ
pE0ti5G frenchpaintingpeinturepẹ̰ti̖ġ
'd06i4U44 vietnamesea pondđìa'ɗíụ̋
tx^5a44amtse33e44 tibetancompassionབྱམས་བརྩེtxẏḥa̋amtsȅe̋
igivE georgiansameიგივეigivẹ
x5ya33u chinesenightxẏyȁu
fo44o44o3n thairainฝนfőőòn
s5e3'e3tsoh navajoratşè'ètsoh
k%v1lv icelandicvaulthvolfkḥvo̖lv
xe%x4 hindiresidueशेषxēẋ
kv3InU norwegian (bokmal)a womankvinnekṿịnụ
kwa4a44a3q chineseroughkwáa̋àq
alE4 yorubalandalẹ̀alẹ́
baOm germantreebaumbaọm
x5i44iq tibetanfieldཞིངxẏi̋iq
tx4w1vyEk polishhumanczłowiektẋwo̖vyẹk
x5yO33q chineseelder brotherxẏyọ̏q
tra%5yGi5r icelandicghostdraugurtrā̖yġi̖r
'Usi0 burmeseseedအစေ့'ụsḭ
nap93iri georgianshoreნაპირიnap̀iri
p%a koreanonionpḥa
ma33a33qt4x4e%335e445 tibetancommon folkདམངས་ཁྲོདmȁȁqṭẋȅ̖̄e̖̋
pul3l3i tamildot/pointபுள்ளிpuḷḷi
pE0 frenchbreadpainpẹ̰
dja%nbu%dj^kUr hindiintentionallyजानबूझकरdjānbūdjḥkụr
isikd^08am1 xhosafruitisiqhamoisikḍ̬ḥamo̖
mg19mbea swahilicandidatemgombeamgȯ̖mbea
s44ahhra%' arabicdesertصحراءs̬ahhrā'
tsik693vi georgiansquirrelციყვიtsiḳ̖vi
x4o4o44u3mUU33nyuA33n chinesegoalkeeper守门员ẋóőùmụụ̏nyuạ̏n
t00aq koreanearthṱaq
bah5a9G hebrewto choose/to opt/to selectבחרbaḩȧġ
ts5'o%3s5 navajorope (chord)tş'ò̄ş
fay thaifireไฟfay
t66aq5a%m arabicfoodطعامt̬aq̇ām
ma%33a44k9 thaia lotมากmȁ̄a̋k̰
t^ok99i koreanrabbit토끼tḥok̭i
a4i4bi4ki3ta4 yorubacarelessnessàìbìkítàáíbíkìtá
t1144y vietnamesegarlictỏito̖ő̖y
mnixvnEl1ba georgiansignificanceმნიშვნელობაmnixvnẹlo̖ba
iqt^08iqa xhosathoughtingcingaiqṭ̬ḥiqa
ta44awa33a33 tibetanmoonཟླ་བta̋awȁȁ
g1ra georgianhillგორაgo̖ra
'oq thaiactองก์'oq
1GdG frenchorder (arrangement)ordreo̖ġdġ
tx5yA33A44n chinesemountain streamtxẏyạ̏ạ̋n
y%9Ep norwegian (bokmal)a large stickkjeppyh̬ẹp
i4ta40 yorubastoryìtànítá̰
ye4 burmesewaterရေyé
p%rtxh5ili georgianclawფრჩხილიpḥrtxḩili
gbE4du yorubalarge drumgbẹ̀dugbẹ́du
isig^0l^08ina xhosapermanentisigxinaisigh̬ḷ̬ḥina
na44a tibetanagena̋a
ba9wliq hebrewbowling (the game)באולינגbȧwliq
ha3dda%4 hausamemorizationhaddā̀hàddá̄
r3it0torO japaneselitreリットルrẏit̰torọ
dj1h5i georgianstickჯოხიdjo̖ḩi
y%9e%5lU norwegian (bokmal)to coolkjøleyh̬ē̖lụ
sE90f1ni frenchsymphonysymphoniesẹ̰̇fo̖ni
me%t4t4imaI tamilleadershipமேட்டிமைmēṭṭimaị
le3e33k9 thaismallเล็กlèȅk̰
yi4i44i3nx5ii33qya4a44a3ntx5i33i44q chinesecontact lenses隐形眼镜yíi̋ìnxẏiȉqyáa̋àntxẏȉi̋q
fid66d66a arabicsilverفضةfid̬d̬a
o%se9elo%ts5 nahuatljaguarocelotlōsėelōtş
tO33O44qh5wU33U44p%yA33A44n chinesecartoon动画片tọ̏ọ̋qḩwụ̏ụ̋pḥyạ̏ạ̋n
1Gga9zma hebreworgasmאורגזמהo̖ġgȧzma
t14l^0a4qye3 burmeserevolutionတော်လှန်ရေtó̖l̥áqyè
t4x4wa4a44i3 chineseto waddleṭẋwáa̋ì
k%i3i33t0 thaithinkคิดkḥìȉt̰
'b06iit0 vietnamesebit (computing)bit'ɓiit̰
mtaza9mo swahiliviewpointmtazamomtazȧmo
x5ya4a44a3q chineseto thinkxẏyáa̋àq
ha'awi9na hawaiianlesson/assignmenthaʻawinaha'awïna
tx5i33qya33a44n chineseexperience经验txẏȉqyȁa̋n
Ino3t05a%3h navajodeceptionịnòt̖à̄h
aGnak6 inuktitutwomanᐊᕐᓇᖅaġnaḳ
akko9ntxo italiandressed upacconcioakkȯntxo
hUn' danishhandhåndhụn'
ile3elE4 yorubabungalowiléelẹ̀ilèelẹ́
e%3' navajoclothingè̄'
agba3ra yorubapoweragbáraagbàra
a9dam hebrewmanאָדָםȧdam
fE3 yorubato desirefẹ́fẹ̀
zum englishzoomzoomzum
ka9llido italianshrewdcallidokȧllido
m1sah5lE1ba georgianpopulationმოსახლეობაmo̖saḩlẹo̖ba
ts93its93ila georgianchickenწიწილაts̀its̀ila
th5I4n navajoice/frosttḩị́n
da5i5v3U norwegian (bokmal)to placatedøyveda̖i̖ṿụ
e95rle%5G icelandicdestinyörlögė̖rlē̖ġ
fayr englishfirefirefayr
k%a3a33rO3O33ha4a44 thaihomeคฤหkḥàȁrọ̀ọ̏háa̋
a'we9txts5i nahuatldewahhuechtlia'wėtxtşi
da%w thaistarดาวdāw
allik6 inuktitutunderneathᐊᓪᓕᖅalliḳ
'ov3v3a%maI tamilallergyஒவ்வாமை'oṿṿāmaị
zUtm3Iva9t5 russianto eclipseзатмеватьzụtmẏịvȧtẏ
ian scottish gaelicbirdeunian
kr5a%gU norwegian (bokmal)complaintklagekṛāgụ
p4a%p3e%9r4 irish (munster)paperpáipéarpĝāpẏē̇rĝ
t4x4^u33u44li4i44i3wU33U44nt^ii33 chinesesolving issues处理问题ṭẋḥȕűlíi̋ìwụ̏ụ̋ntḥiȉ
ak93o%30' navajoseedak̖ò̰̄'
hi5st norwegian (bokmal)coast (shoreline)kysthi̖st
gbogbo yorubaall/everythinggbogbogbogbo
a5l danishbeerøla̖l
u9l^0pa icelandicthick winter coatúlpau̇l̥pa
'a%a3w vietnameset-shirtáo'āàw
tx^a%' navajobeavertxḥā'
q5alima arabicto knowعلمq̇alima
taa33yii33tx5ye4e44e3h5wo33o44 chinesefaq答疑解惑taȁyiȉtxẏyée̋èḩwȍő
dE0 frenchdeerdaimdẹ̰
x5ya33a44qp%ii33ts%a33 chineseeraser橡皮擦xẏyȁa̋qpḥiȉtsḥȁ
kwE0 frenchwedgecoinkwẹ̰
a%moxts5i nahuatlbookamoxtliāmoxtşi
mEtsniErEba georgianscienceმეცნიერებაmẹtsniẹrẹba
appanna9re italianto obscureappannàreappannȧre
Ep931k%a georgianepochეპოქაẹp̀o̖kḥa
m4a9dr4U irish (munster)dogmadramĝȧdrĝụ
p931lusi georgianpoleპოლუსიp̀o̖lusi
dziri georgianbottomძირიdziri
e5sd^0 danisheastøste̖sdh̬
pUmaga9t5 russianto helpпомогатьpụmagȧtẏ
t^omat^o koreantomato토마토tḥomatḥo
t4x4i330i330 tibetancloudསྤྲིནṭẋḭ̏ḭ̏
nI3s5tx05I4 navajoair/breezenị̀ştx̖ị́
kurssi finnishcourse/classkurssikurssi
bmuli georgianlink (internet)ბმულიbmuli
ntxa%3 apache (western)big/largenchaantxà̄
fye%5l norwegian (bokmal)boardfjølfyē̖l
fyatl icelandicmountainfjallfyatl
t^o%k hindibulkथोकtḥōk
yo% apache (western)beadyooyō
pUthUd5i9t5 russianto fitподходитьpụthụdẏïtẏ
k93a4dda3ra%4 hausafate/destinyƙàddar̃ā̀k̖áddàrá̄
la33a33 tibetansoul/spiritབླlȁȁ
trI9ki5r icelandicdrink/beveragedrykkurtrïki̖r
q5inab arabicgrapeعنبq̇inab
mu4u44u3yi33qx4i33i44 chineseinfant room母婴室múűùyȉqẋȉi̋
fye%5l icelandicplank/boardfjölfyē̖l
q5as44i%r arabicjuiceعصيرq̇as̬īr
h5awh5 arabicpeach (fruit)خوخḩawḩ
naCC66a%ra arabiceyeglassesنظارةnaçç̂āra
sa%9v3utta% finnishto reachsaavuttaasā̇ṿuttā
UrpUn6 hindiofferingअर्पणụrpụṇ
ig^0t^08isa xhosaartistigcisaigh̬ṭ̬ḥisa
v3a9lita finnishto choosevalitaṿȧlita
fra%9iCI icelandicsciencesfræðifrā̇içị
k93a4ho%3 hausahornƙàhōk̖áhò̄
'UywE' burmeseleafအရွက်'ụywẹ'
kozlI%0yE apache (western)birthplacegozlįįyekozlị̰̄yẹ
le5fUl germanspoonlöffelle̖fụl
loO' burmeseto makeလုပ်loọ'
pu33u33ti33i33 tibetanscriptureཔོ་ཏིpȕȕtȉȉ
i3iqt08aazo zuluexplanationíncazoìiqṭ̬aazo
a33ntx^5yuA33n chinesesafe/secure安全ȁntxẏḥyuạ̏n
ka33u33lou33ta33a44x4a33a44 chinesehigh-rise building高楼大厦kȁȕloȕtȁa̋ẋȁa̋
k%a4a44w thaikneeเข่าkḥáa̋w
E0teGya5G frenchinteriorintérieurẹ̰teġya̖ġ
ts%i33i33j4i33i44q tibetanlongevityཚེ་རིངtsḥȉȉȷ̈ȉi̋q
g^0d^08ibEla xhosalastgqibelagh̬ḍ̬ḥibẹla
to44oqt4x4e tibetandemon/ghostགདོན་འདྲེtőoqṭẋe
hu3d06u3ba%4 hausasermonhuɗubā̀hùɗùbá̄
tG10 frenchtrunktronctġo̰̖
yi33pU4U44U3nt4x4U33U44qtx5i33q chineseserious一本正经yȉpụ́ụ̋ụ̀nṭẋụ̏ụ̋qtxẏȉq
k6iktuGiak6 inuktitutmosquitoᕿᒃᑐᕆᐊᖅḳiktuġiaḳ
tIrUC icelandicboldnessdirfðtịrụç
ko9yo%ts5 nahuatlcoyotecoyōtlkȯyōtş
pGi hebrewfruitפְּרִיpġi
isig^0d^08ib1 xhosadecisionisigqiboisigh̬ḍ̬ḥibo̖
tal3l3aI tamilmotherதள்ளைtaḷḷaị
t4x4^i44i tibetanto write/drawའབྲིṭẋḥi̋i
'etsba9q5 hebrew(anatomy) fingerאצבע'etsbȧq̇
ka33u33kU33nx5yee33 chinesehigh heel高跟鞋kȁȕkụ̏nxẏyeȅ
tx^5i33i33 tibetanoutside/exteriorཕྱིtxẏḥȉȉ
gargari georgianapricotგარგარიgargari
tuvak6 inuktitutsea iceᑐᕙᖅtuvaḳ
kozs'a%3ke apache (western)placegozsʼa̜a̜gekozs'à̄ke
i3i3it^08iib06i3i zululakeī́chibíììiṭ̬ḥiiɓìi
mE0' apache (western)babyméʼmẹ̰'
kotx5u koreanpepper고추kotxẏu
pe9Gah5 hebrewflowerפֶּרַחpėġaḩ
ka4a44u3x5ya33u44p%yA33A44n chinesefunny movie搞笑片káa̋ùxẏyȁűpḥyạ̏ạ̋n
'as44far arabicyellowأصفر'as̬far
'al3l3u tamilto gatherஅள்ளு'aḷḷu
kh5o40' navajofirekḩó̰'
x5yo33u33 chineseprotectionxẏyȍȕ
s44awifa arabicto produce woolصوفs̬awifa
p97no30o taalarge louseʘnó̰õṗ̂nò̰o
IyIkE3 apache (western)seediyigéʼịyịkẹ̀
k693uri georgianearყურიḳ̖uri
mo3 burmeserainမိုးmò
'akka%l3 tamilelder sisterஅக்காள்'akkāḷ
txiki9wits5 nahuatlbasketchiquihuitltxikïwitş
'b06a%4a44n vietnamesetablebàn'ɓá̄a̋n
UtIt^i% hindiguestअतिथिụtịtḥī
avveni9re italianto occuravvenìreavvenïre
'izme9l hebrewknife/scalpelאזמל'izmėl
tx^5o33o33ts%e%335e445 tibetanclockཆུ་ཚོདtxẏḥȍȍtsḥȅ̖̄e̖̋
xEql08a xhosamoveshenxaxẹqḷ̬a
axpa9 hebrewgarbageאשפהaxpȧ
ah5a9z hebrewto holdאחזaḩȧz
ulluGiak6 inuktitutstarᐅᓪᓗᕆᐊᖅulluġiaḳ
andza georgianmastანძაandza
k6uyannami%k inuktitutthank youᖁᔭᓐᓇᒦᒃḳuyannamīk
pat4t4a%mbu%ttx5i tamilbutterflyபட்டாம்பூச்சிpaṭṭāmbūttxẏi
p1lla icelandicbun (round bread)bollapo̖lla
yE3'i%4ts%oh5 navajogiantyẹ̀'í̄tsḥoḩ
a5i5 norwegian (bokmal)an islandøya̖i̖
la4ru%3ra%4 hausanecessitylàr̃ūr̃ā̀lárù̄rá̄
i3i3it08aala3a zulusideī́caláììiṭ̬aalàa
na44aq tibetaninteriorནངna̋aq
gd08iba xhosafinishgqibagḍ̬iba
px4i5h519dj5itx5 polishto comeprzychodzićpẋi̖ḩȯ̖djẏitxẏ
qgi9ri swahiliwarthogngiriqgïri
hi5gg amharica lawህግhi̖gg
isi3i3igd^08i zulusound of footstepsisígqiisììigḍ̬ḥi
i3i4sifu3u3u4b06a zulusecretísifûbaìísifùùúɓa
l^0e%ti%gar welshhospitablelletygarl̥ētīgar
s5It^sok apache (western)yellowłitsogşịtḥsok
tah5a apache (western)hurrydahataḩa
rAt englishratratrạt
pwo33lii33pe33i33 chineseglass玻璃杯pwȍliȉpȅȉ
C66ami'a arabicto thirstظمئç̂ami'a
ba5x4tU norwegian (bokmal)a brushbørsteba̖ẋtụ
ka33a33j4a33a33 tibetansugarཀ་རkȁȁȷ̈ȁȁ
mna9ra swahilitowermnaramnȧra
k%a33a33qpa33a33 tibetanhouseཁང་པkḥȁȁqpȁȁ
tx5E4E44 vietnameseteachètxẏẹ́ẹ̋
hip931p931t05ami georgianhippoჰიპოპოტამიhip̀o̖p̀o̖t̖ami
'd06EE44 vietnameseto give birth tođẻ'ɗẹẹ̋
q5aqrab arabicscorpionعقربq̇aqrab
bEzvzglE9ndni5 polishharsh/mercilessbezwzględnybẹzvzglẹ̇ndni̖
tx^I4tI3 navajocartxḥị́tị̀
iqt08iniba xhosaostrichincinibaiqṭ̬iniba
ci95r%9ka icelandicto dryþurrkacï̖r̊ka
x5yaa33 chineseboatxẏyaȁ
ma2k englishmarkmarkmau̖k
u3u3ug06udo3o3o4b06a zulufishingúkudôbaùùuɠudòòóɓa
man3dj5al3mul3l3aqgi tamilcarrotமஞ்சள்முள்ளங்கிmanẏdjẏaḷmuḷḷaqgi
flaIx germanfleshfleischflaịx
hha%fila arabicbusحافلةhhāfila
Ebi3 yorubafamilyẹbíẹbì
t4x4E%44EE4 tibetanfruitའབྲསṭẋẹ̋̄ẹẹ́
t^u3na3lI%30' apache (western)waterfalltúnálį́į́’tḥùnàlị̰̀̄'
ank93Esi georgianfishing rodანკესიank̖ẹsi
CIs englishthisthisçịs
Utm3In3A9t5 russianto cancelотменя́тьụtmẏịnẏạ̇tẏ
rumma%n arabicpomegranateرمانrummān
pa%pa%'o%lelo hawaiianconversationpāpāʻōlelopāpā'ōlelo
emuna9 hebrewfaithאמונהemunȧ
k6auyimanituk6aqit inuktituttraditional knowledgeᖃᐅᔨᒪᓂᑐᖃᖏᑦḳauyimanituḳaqit
ti33a44 thaishortเตี้ยtȉa̋
tot^ori koreanacorn도토리totḥori
tx5yA4A44A3ntx5ii33x4i33i44p%ii33n chineseclip video剪辑视频txẏyạ́ạ̋ạ̀ntxẏiȉẋȉi̋pḥiȉn
hvost russiantailхвостhvost
milhh arabicsaltملحmilhh
not englishnotenotenot
xangrdzliv1ba georgiancontinuanceხანგრძლივობაxangrdzlivo̖ba
t^ye33 chinesepeacefultḥyȅ
kol3v3anaI tamilborrowingகொள்வனைkoḷṿanaị
fe33i33t4x4^aa33q chineseextraordinary非常fȅȉṭẋḥaȁq
t^ai33x4i33i44tyA33A44nna4a44u3 chinesedesktop pc台式电脑tḥaȉẋȉi̋tyạ̏ạ̋nnáa̋ù
tr1id welshfoottroedtro̖id
tuU44y vietnameseagetuổituụ̋y
tulI0 apache (western)raccoontulįtulị̰
akpa3 yorubaarmapáakpà
ak93aju georgiancashewაკაჟუak̖aju
d10k frenchthereforedoncdo̰̖k
a33a44nla4a44a3pa33 chinesehorn按喇叭ȁa̋nláa̋àpȁ
kt^08ubEkilEy1 xhosapolitechubekileyokṭ̬ḥubẹkilẹyo̖
bUttxa% hindibabyबच्चाbụttxā
p%u%33u44t0 thaispeakพูดpḥȕ̄űt̰
lo33o33 tibetanmind/awarenessབློlȍȍ
'b06UU3k9 vietnamesewickbấc'ɓụụ̀k̰
ka33q chineseridgekȁq
14r14 yorubawordọ̀rọ̀ó̖ró̖
sE%44EE4 tibetansustenanceཟསsẹ̋̄ẹẹ́
mnixvnEl1vani georgianimportantმნიშვნელოვანიmnixvnẹlo̖vani
d08k6'o0 hoannose!qˀõḍ̬ḳ'o̰
zon englishzonezonezon
k6ilalugak6 inuktitutbeluga whaleᕿᓚᓗᒐᖅḳilalugaḳ
himni georgiananthemჰიმნიhimni
la5bU danishrunløbela̖bụ
Utxi9v englishachieveachieveụtxïv
ku%k inuktitutriverᑰᒃkūk
p97a4a taachildʘàaṗ̂áa
t^a33a33q tibetanflatlandsཐངtḥȁȁq
iGnik6 inuktitutsonᐃᕐᓂᖅiġniḳ
vaa3y vietnameseskirtváyvaày
r1%3133n thaihotร้อนrò̖̄ȍ̖n
kahu9na hawaiianmagician/sorcererkahunakahu̇na
t05ub amharicbrick/tileጡብt̖ub
v1lka0 frenchvolcanovolcanvo̖lka̰
ka33a44q chinesesimplekȁa̋q
'd06i vietnamesegođi'ɗi
txrdil1Et^i georgiannorthჩრდილოეთიtxrdilo̖ẹtḥi
vm3ex4i5vUtsU russianto interfereвме́шиватьсяvmẏeẋi̖vụtsụ
k%a%33a44w thairiceข้าวkḥȁ̄a̋w
v3aikka finnishfor examplevaikkaṿaikka
sI4k apache (western)scarsigsị́k
tas5aa3 apache (western)onedałaátaşaà
s44amG arabicglueصمغs̬amġ
ho'ohana hawaiianto usehoʻohanaho'ohana
k3it0te japanesestampきってkẏit̰te
p97h5ui hoantailʘxuiṗ̂ḩui
zi35i335 vietnamesekeepgiữzì̖ȉ̖
l^0I9ni5n welshstring/cordllinynl̥ïni̖n
attxa9kko italianacheacciaccoattxȧkko
'uU3q vietnamesedrinkuống'uụ̀q
t^ou33yi4i44i3qyii33 chineseprojector投影仪tḥoȕyíi̋ìqyiȉ
mut4tx5ev3v3andi tamilroseமுட்செவ்வந்திmuṭtxẏeṿṿandi
alu%t inuktitutspoonᐊᓘᑦalūt
ts1tsh5ali georgianalive/animateცოცხალიtso̖tsḩali
pun6 tamilsoreபுண்puṇ
tx5yo4o44u3 chineseblack jadetxẏyóőù
k%3i33i33 tibetandogཁྱིkẏḥȉȉ
s5o3k apache (western)fishłógşòk
j1l1 georgianraspberryჟოლოjo̖lo̖
x4tx4En3x5tx5E polishluck/happinessszczęścieẋtẋẹnẏxẏtxẏẹ
b10b10 frenchsweet/candybonbonbo̰̖bo̰̖
vayb englishvibevibevayb
kO33qtswo33o44 chinesework/job工作kọ̏qtswȍő
ta0 frenchtimetempsta̰
ta3Iqpyi4 burmesecountry/kingdomတိုင်းပြည်tàịqpyí
ts93k693ali georgianwaterწყალიts̀ḳ̖ali
sUkGE frenchsecretsecretsụkġẹ
x4U33qri33i44wu4u44u3h5we33i44