github 52+tontonton

Words for

Showing all 2000 words from our word list matching pattern here. Select a specific language if you would like to focus on one, or try to pronounce words from a variety of languages.

pUyer'ca' burmeseaudienceပရိသတ်pụyer'ca'
q5as44i%r arabicjuiceعصيرq̇as̬īr
kol3v3anaI tamilborrowingகொள்வனைkoḷṿanaị
pal3l3ikku%d4am tamilschoolபள்ளிக்கூடம்paḷḷikkūḍam
mna9ra swahilitowermnaramnȧra
oppo9rre italianto opposeopporreoppȯrre
ms1p%li1 georgianworldმსოფლიოmso̖pḥlio̖
to%44otx5e33e33 tibetandiamondརྡོ་རྗེtő̄otxẏȅȅ
de5 frenchtwode̖
tlo0'ixts%5oh5E3 apache (western)frogdlǫʼishtłohétlo̰'ixtşḥoḩẹ̀
cvE9rmauul icelandicdiameterþvermálcvẹ̇rmauul
t^a3wo4x apache (western)bubbletáwoshtḥàwóx
ta3Oqba4q burmeseto apologizeတောင်းပန်tàọqbáq
zm3Iya9 russiansnakeзмея́zmẏịyȧ
ko9yo%ts5 nahuatlcoyotecoyōtlkȯyōtş
pa0se frenchto thinkpenserpa̰se
wa%' navajospinachwā'
bitu9ah5 hebrewinsuranceביטוחbitu̇aḩ
'a4lk93a3la4mi%3 hausapenàlƙalàmī'álk̖àlámì̄
ntE3 apache (western)apachendéntẹ̀
mUn6i% hindigemमणिmụṇī
ni%n6d4a%yam tamillengthநீண்டாயம்nīṇḍāyam
ma%9ts5ats5 nahuatlnetmātlatlmā̇tşatş
Entsikl1pE9dya hebrewencyclopediaאנציקלופדיהẹntsiklo̖pẹ̇dya
h5ayt66 arabicstringخيطḩayt̬
osoma93'ts5i nahuatlmonkeyozomahtliosomà̇'tşi
bah5a9G hebrewto choose/to opt/to selectבחרbaḩȧġ
s5It^sok apache (western)yellowłitsogşịtḥsok
h5x41u0wx4tx4 polishbeetlechrząszczḩẋo̖ṵwẋtẋ
ru%3u33 thaiknowรู้rù̄ȕ
tI4s5hI4s5 apache (western)blackdɪ̀ɬhɪ̀ɬtị́şhị́ş
t^omat^o koreantomato토마토tḥomatḥo
prEnna icelandicto burnbrennaprẹnna
'aha9v hebrewto loveאהב'ahȧv
q5us44fu%r arabicsparrow (bird)عصفورq̇us̬fūr
tx05I4l navajovegetationtx̖ị́l
l^0I9ni5n welshstring/cordllinynl̥ïni̖n
ho%h5 germanhighhochhōḩ
pt5i9tsU russianbirdпти́цаptẏïtsụ
marro9ne italianbrownmarronemarrȯne
imak6 inuktitutwaterᐃᒪᖅimaḳ
tx5yA33A44nx4U33ntx5ya33ulyA33A44n chinesefitness coach健身教练txẏyạ̏ạ̋nẋụ̏ntxẏyȁulyạ̏ạ̋n
y%9E9nnU norwegian (bokmal)to knowkjenneyh̬ẹ̇nnụ
bOk englishbookbookbọk
E0teGya5G frenchinteriorintérieurẹ̰teġya̖ġ
kUy vietnamesetreecâykụy
'b06a4a44 vietnamesegrandmother'ɓáa̋
ba%0s navajohoopbā̰s
siwakonets5 nahuatlgirlcihuaconetlsiwakonetş
k93a%3'i3da%4 hausastandardƙā'idā̀k̖à̄'ìdá̄
d41kt4Ur hindidoctorडॉक्टरḍo̖kṭụr
kye5e5v icelandicgiftgjöfkye̖e̖v
na%4ye%3' navajomonster/foreign godná̄yè̄'
hak93e3I3 navajoone's kinhak̖èị̀
yo% apache (western)beadyooyō
i3i3i4bu3u3u4z6a zuluscarîbhûdlaììíbùùúẓa
d08k6'o0 hoannose!qˀõḍ̬ḳ'o̰
tx5yo4o44u3 chineseblack jadetxẏyóőù
'd06i vietnamesegođi'ɗi
tx^5a33a44y thaiyesใช่txẏḥȁa̋y
da%w thaistarดาวdāw
a33ntx^5yuA33n chinesesafe/secure安全ȁntxẏḥyuạ̏n
ts593I3zI3 navajogoattş̀ị̀zị̀
pr3Igl6Ux4a9t5 russianto inviteприглаша́тьprẏịglĝụẋȧtẏ
mo3sI3 navajocatmòsị̀
fo44o44o3n thairainฝนfőőòn
swi5x4i5x4 polishto hearsłyszyszswi̖ẋi̖ẋ
10t frenchshamehonteo̰̖t
kr4aun4 irish (munster)treecrannkrĝaunĝ
tO33O44q chinesemilktọ̏ọ̋q
aGo9n hebrewcupboard/closet/cabinetארוןaġȯn
x4U33qmi33i44q chinesebreath生命ẋụ̏qmȉi̋q
plussa icelandicblouseblússaplussa
'UywE' burmeseleafအရွက်'ụywẹ'
t05Utt05a amharicto drinkጠጣt̖ụtt̖a
mi%5dA finnishto sellmyydämī̖dạ
tx^a%ti% hindichestछातीtxḥātī
t^u3 apache (western)watertḥù
akkurate9ttsa italianaccuracyaccuratezzaakkuratėttsa
r3Ib5e95nUk russianchildребёнокrẏịbẏė̖nụk
t^ye33 chinesepeacefultḥyȅ
lUv englishlovelovelụv
k%wa33q chinesebasketkḥwȁq
tu%tu% hawaiiangrandparenttūtūtūtū
Gari%b arabicstrangerغريبġarīb
ne4ya4Oq burmesesunshineနေရောင်néyáọq
E4bi3 yorubagiving childbirthẹ̀bíẹ́bì
gUmtx^a% hinditowelगमछाgụmtxḥā
sit englishseatseatsit
wehewehe hawaiianto explainwehewehewehewehe
iql08ina xhosamintinxinaiqḷ̬ina
lo33o33 tibetanmind/awarenessབློlȍȍ
tx^Ij apache (western)woodchizhtxḥịj
sa0dal frenchsandal footwear^sandalessa̰dal
bmuli georgianlink (internet)ბმულიbmuli
x5ye33e44 chinesemountain valleyxẏyȅe̋
sahha%ba arabiccloudسحابةsahhāba
t4x4i%445i5 tibetansnakeསྦྲུལṭẋi̖̋̄i̖
mu4u44u3yi33qx4i33i44 chineseinfant room母婴室múűùyȉqẋȉi̋
ak6pik inuktitutcloudberryᐊᖅᐱᒃaḳpik
nik6i inuktitutfoodᓂᕿniḳi
tE'toldjE%3t apache (western)campfiredeʼdoljéédtẹ'toldjẹ̀̄t
h5xirad georgianoftenხშირადḩxirad
d06aya hausaoneɗayaɗaya
hil englishhealhealhil
so0' navajostarso̰'
'uh5t66ubu%t66 arabicoctopusأخطبوط'uḩt̬ubūt̬
nU33U33mx5i33i44 tibetanweather/climateགནམ་གཤིསnụ̏ụ̏mxẏȉi̋
ki3bi3ya%4 hausaarrowkibiyā̀kìbìyá̄
txa%txa% hindiuncleचाचाtxātxā
sik englishseekseeksik
t1jU danishfogtågeto̖jụ
aGah5n1f19bya hebrewarachnophobiaארכנופוביהaġaḩno̖fȯ̖bya
ni35i335 vietnamesefemalenữnì̖ȉ̖
pisan6d4am tamilstomachபிசண்டம்pisaṇḍam
bayma%3a33y thaileafใบไม้baymà̄ȁy
gwees5d welshgrassgwelltgweeşd
mka9nda swahilibeltmkandamkȧnda
x4Ot5i9t5 russianto jokeшутитьẋọtẏïtẏ
rakkyu9dere italianto hostracchiùdererakkyu̇dere
pul3l3i tamildot/pointபுள்ளிpuḷḷi
la33a33 tibetansoul/spiritབླlȁȁ
bO2c englishbirthbirthbọu̖c
palkka finnishpay/salarypalkkapalkka
f3e%r4 irish (munster)grassféarfẏērĝ
a33a44nla4a44a3pa33 chinesehorn按喇叭ȁa̋nláa̋àpȁ
la5bU danishrunløbela̖bụ
qe3305e3305tx5e%335e445 tibetanrhetoric/metaphorམངོན་བརྗོདqḛ̖̏ḛ̖̏txẏȅ̖̄e̖̋
da3imo4n hausadiamonddaimòndàimón
px4i5h519dj5itx5 polishto comeprzychodzićpẋi̖ḩȯ̖djẏitxẏ
krie9It englishcreatecreatekriėịt
E0p1sibl frenchimpossibleimpossibleẹ̰po̖sibl
sinyo92Iti englishsenioritysenioritysinyȯu̖ịti
ka33i33 chineseboundarykȁȉ
'b06a%a44q vietnamesea boardbảng'ɓāa̋q
mEmk93vidrE1ba georgianasset/inheritanceმემკვიდრეობაmẹmk̖vidrẹo̖ba
kiq englishkingkingkiq
sUj4a9t5 russianto plantсажатьsụȷ̈ȧtẏ
tO4O44O3q chineseto understandtọ́ọ̋ọ̀q
klay thaifarไกลklay
ta33a44q chinesepooltȁa̋q
Ga0k10tGe frenchto meetrencontrerġa̰ko̰̖tġe
aka%0zIz navajosleeve (of garment)akā̰zịz
q5a%m arabicyearعامq̇ām
a%skats5 nahuatlantazcatlāskatş
tx^5ya33q chineseaxetxẏḥyȁq
'Uwqm vietnamesegrandfatherông'ụwqm
Is5t^I3'k%e% apache (western)centeriłdíʼgeeịştḥị̀'kḥē
k93a4nk93a3ne%4 hausasmallƙànƙanḕk̖ánk̖àné̄
ah5a9z hebrewto holdאחזaḩȧz
pronssi finnishbronze (metal)pronssipronssi
mE9j2 englishmeasuremeasuremẹ̇ju̖
te44ewa33a33 tibetanblissབདེ་བte̋ewȁȁ
i3i3iz6aag06a zululoinclothī́dlakáììiẓaaɠa
stx4i5ts polishto shear/cutstrzycstẋi̖ts
tx^5E9Es%o koreanvegetable채소txẏḥẹ̇ẹsḥo
pei%Ca icelandicto askbeiðapeīça
qgu9mi swahilifistngumiqgu̇mi
baOm germantreebaumbaọm
t051t05i georgianbranchტოტიt̖o̖t̖i
k99um koreandreamk̭um
'd06114t0' vietnamesea sproutđọt'ɗo̖ó̖t̰'
nUgrUmUj4da9t5 russianto pile upнагромождатьnụgrụmụȷ̈dȧtẏ
t05alGa georgianwaveტალღაt̖alġa
p%ainEp%Ol3 koreanpineapple파인애플pḥainẹpḥọḷ
mfu9k1 swahilibag/pursemfukomfu̇ko̖
a4la3ka3la4a3 yorubaa dreamàlákálàáálàkàláà
k99a9atx^5i koreancrow까치k̭ȧatxẏḥi
GUsi5 frenchreceiptreçuġụsi̖
aI germaneggeiaị
h5a9ya hebrewanimalחַיָּהḩȧya
'aa44yq vietnameseimageảnh'aa̋yq
'ida2 tamillipஇதழ்'idau̖
tulI0 apache (western)raccoontulįtulị̰
e%95i5Ca%iUI icelandicweatlhauðæfiē̖̇i̖çāiụị
hvost russiantailхвостhvost
1b1ba georgianspiderობობაo̖bo̖ba
aqunasuktuk6 inuktitutto huntᐊᖑᓇᓱᒃᑐᖅaqunasuktuḳ
uuC icelandicmindúðuuç
Isa3s5Ik%aI apache (western)bald eagleisáłigaiịsàşịkḥaị
sh5x4anyatx5 polishto botchschrzaniaćsḩẋanyatxẏ
pI4k apache (western)bellybigpị́k
l^0i5uh5 welshsnowdrift/snow dustlluwchl̥i̖uḩ
x4tx4En3x5tx5E polishluck/happinessszczęścieẋtẋẹnẏxẏtxẏẹ
pi%r5%i% hindigenerationपीढ़ीpīṛḥī
ku33u33 tibetanbody/statueསྐུkȕȕ
iqd^08Exo xhosarentingqeshoiqḍ̬ḥẹxo
fGwa frenchcoldfroidfġwa
sl6u9x4Ut5 russianto listenслу́шатьslĝu̇ẋụtẏ
sinnitellA finnishto hang onsinnitelläsinnitellạ
t1144y vietnamesegarlictỏito̖ő̖y
dGwa frenchright (what's right)droitdġwa
ni3pyI4qn3a4 burmesetechnologyနည်းပညာnìpyị́qnẏá
mpa3 apache (western)coyotembámpà
j4e44e tibetansingleརེȷ̈e̋e
aja yorubawifeayaaja
praGC icelandictastebragðpraġç
ntxa%3 apache (western)big/largenchaantxà̄
1rmi5r icelandicwormormuro̖rmi̖r
na44a44a3q thaimovieหนังna̋a̋àq
ha'ts5i nahuatlfathertahtliha'tşi
txrdil1Et^i georgiannorthჩრდილოეთიtxrdilo̖ẹtḥi
ts%E3 navajorock/stonetsḥẹ̀
ci%Ca icelandicthawþíðacīça
ga3gga%3fa%3 hausabateleur eaglegaggāfāgàggà̄fà̄
k%vEk693ana georgiancountryქვეყანაkḥvẹḳ̖ana
a%wato9mats5 nahuatlacornāhuatomatlāwatȯmatş
faGin frenchflourfarinefaġin
fyatl icelandicmountainfjallfyatl
k%E3ya4h navajoland/countrykḥẹ̀yáh
pIGC icelandicsettlementbyggðpịġç
niGiyuk6 inuktitutto eatᓂᕆᔪᖅniġiyuḳ
to33o44nma%3a33y thaitreeต้นไม้tȍőnmà̄ȁy
naCC66a%ra arabiceyeglassesنظارةnaçç̂āra
p%i%445i5i45me%33e44 tibetanwomanབུད་མེདpḥi̖̋̄i̖í̖mȅ̄e̋
'aGa9G hebrewto execrate/to bitterly curseארר'aġȧġ
hEdz3ill5Uk9 koreannightfall해질녘hẹdzẏillẏụk̰
w^0e5nn icelandicangelica (plant)hvönnwh̬e̖nn
k%a33i44 chineseto desirekḥȁi̋
u%mayuk6 inuktitutanimalᐆᒪᔪᖅūmayuḳ
tuU44y vietnameseagetuổituụ̋y
a0 frenchyearan
pEttI icelandiccamp bedbeddipẹttị
yi33ma33u44tx5yA33n chinesecloakroom衣帽间yȉmȁűtxẏyạ̏n
hI4s5wo%3j apache (western)canyonhilwozhhị́şwò̄j
wa%33a33mo44o tibetanfoxཝ་མོwȁ̄ȁmőo
agba3ra yorubapoweragbáraagbàra
tx5a33a33k9la3a3m tibetanrailroadལྕགས་ལམtxẏȁȁk̰lààm
s99al3 koreanrices̭aḷ
axma9 hebrewblame/faultאשמהaxmȧ
umkhEq94t08E xhosaiceumkhenkceumkhẹq̀ṭ̬ẹ
pU33U44n chinesedustpụ̏ụ̋n
s5U9gad welsheyellygadşụ̇gad
sO4a44 thaimatเสื่อsọ́a̋
djih5vi georgiangoatჯიხვიdjiḩvi
sE%33E44 tibetanfrostསདsẹ̏̄ẹ̋
aivik6 inuktitutwalrusᐁᕕᖃaiviḳ
px4i5ya9tx5El polishclose friendprzyjacielpẋi̖yȧtxẏẹl
sUtx hinditruthसचsụtx
yItIts'I0h5 apache (western)hearyidits’įhyịtịts'ị̰ḩ
ku3u33 vietnameseoldkùȕ
k93a4ho%3 hausahornƙàhōk̖áhò̄
sa30 navajoold agesà̰
x4UU33ntx5i33qx5i33i44t^O4O44O3q chinesenervous system神经系统ẋụụ̏ntxẏȉqxẏȉi̋tḥọ́ọ̋ọ̀q
h5weh5 welshsixchwechḩweḩ
kx5Eu0wj4n3i9tx4ka polishprincessksiężniczkakxẏẹṵwȷ̈nẏïtẋka
masso9ne italianfree masonmassonemassȯne
t4x4i33ta33u44 chinesetell知道ṭẋȉtȁű
hhadi%k6a arabicgardenحديقةhhadīḳa
t05ub amharicbrick/tileጡብt̖ub
tx^Utri% hindiumbrellaछतरीtxḥụtrī
y%9A%l3Ihe%t norwegian (bokmal)lovekjærlighetyh̬ạ̄ḷịhēt
mi33i44q chineselifemȉi̋q
pyatla icelandicbellbjallapyatla
x5ii33q chineseshapexẏiȉq
a%xi%rv3a%d hindiblessingआशीर्वादāxīrṿād
d4Umru% hindismall drumडमरूḍụmrū
'etsba9q5 hebrew(anatomy) fingerאצבע'etsbȧq̇
'ahhmar arabicredأحمر'ahhmar
Ga apache (western)foxghaġa
miGna%t66i%s arabicmagnetمغناطيسmiġnāt̬īs
'avnEt hebrewsashאבנט'avnẹt
fE9lo englishfellowfellowfẹ̇lo
q5aqrab arabicscorpionعقربq̇aqrab
n1%3133y thaia fewน้อยnò̖̄ȍ̖y
ukiuk6 inuktitutwinterᐅᑭᐅᖅukiuḳ
i4ta0 yorubarelationìtaníta̰
Grma georgiandeepღრმაġrma
nat4tx5attiraman6d4alam tamilthe starry heavensநட்சத்திரமண்டலம்naṭtxẏattiramaṇḍalam
tx5a33a44 tibetanironལྕགསtxẏȁa̋
hwii44 vietnamesecanclehuỷhwii̋
k3a3a4nwa%3 hausacatkyânwākẏàánwà̄
la3a33n thaimillionล้านlàȁn
waa33ntx^5yuA33n chinesecompletely/fully完全waȁntxẏḥyuạ̏n
iglik6 inuktitutbedᐃᒡᓕᖅigliḳ
p%rtxh5ili georgianclawფრჩხილიpḥrtxḩili
to%lE3 apache (western)butterlydoolétōlẹ̀
k33i%9kats5 nahuatlsongcuīcatlkẇï̄katş
t^u3na3lI%30' apache (western)waterfalltúnálį́į́’tḥùnàlị̰̀̄'
ukukd^08uba xhosadrive/pushukuqhubaukukḍ̬ḥuba
i3i3i4t08e3e3eb06o zuluplan of action or methodîcéboììíṭ̬èèeɓo
nda9ma swahilicalfndamandȧma
nata30 apache (western)cornnadą́ʼnatà̰
kt^08itha xhosaspendchithakṭ̬ḥitha
Gi95kUn germanback (body)rückenġï̖kụn
kotx5u koreanpepper고추kotxẏu
o%se9elo%ts5 nahuatljaguarocelotlōsėelōtş
makuahine hawaiianmothermakuahinemakuahine
ba4nda%3 hausameat dried over firebàndābándà̄
kx5iywi koreankiwi키위kxẏiywi
pr3IdOsma9tr3IvUt5 russianto foreseeпредусматриватьprẏịdọsmȧtrẏịvụtẏ
pal3l3atta%kku tamilvalleyபள்ளத்தாக்குpaḷḷattākku
gwraig welshwifegwraiggwraig
oye9v hebrewenemyאויבoyėv
k%3i33i33 tibetandogཁྱིkẏḥȉȉ
sitwa9yE0 frenchcitizencitoyensitwȧyẹ̰
korreo spanishmailcorreokorreo
t05ena amharichealthጤናt̖ena
ivvit inuktitutyouᐃᕝᕕᑦivvit
bi3xi3ya%4 hausatreebishiyā̀bìxìyá̄
sa%9v3utta% finnishto reachsaavuttaasā̇ṿuttā
'uU3q vietnamesedrinkuống'uụ̀q
tx^5e%335e445 tibetanreligionཆོསtxẏḥȅ̖̄e̖̋
CIs englishthisthisçịs
tx^5I' burmeseto loveချစ်txẏḥị'
obi40ri0 yorubafemaleobìnrinobḭ́rḭ
sI4s navajobeltsị́s
amme9ttere italianto admitamméttereammėttere
k%r3iU scottish gaelicheartcridhekḥrẏiụ
h114p' vietnamesemeetinghọpho̖ó̖p'
ak93aju georgiancashewაკაჟუak̖aju
menv3el3l3i tamilcobaltமென்வெள்ளிmenṿeḷḷi
vj51n3tx5 polishto take/grabwziąćvjẏo̖nẏtxẏ
tx05aGi georgianchandelierჭაღიtx̖aġi
ma3sa3lla%3txi%3 hausamosquemasallācīmàsàllà̄txì̄
sU33n chineseforestsụ̏n
a0fibi frenchamphibiousamphibiea̰fibi
h5ma georgianvoiceხმაḩma
tx^5you33 chinesespeartxẏḥyoȕ
passa9re italianto passpassàrepassȧre
tsa georgianskyცაtsa
tO33O44qh5wU33U44p%yA33A44n chinesecartoon动画片tọ̏ọ̋qḩwụ̏ụ̋pḥyạ̏ạ̋n
tx5ev3v3i tamiltimeசெவ்விtxẏeṿṿi
ya%' apache (western)skyyaaʼyā'
s44abiyy arabicboyصبيs̬abiyy
ta0 frenchtimetempsta̰
m1%4414413 thaidoctorหมอmő̖̄ő̖ò̖
kaa3t0 vietnamesecutcắtkaàt̰
fayr englishfirefirefayr
f4Il irish (munster)bloodfuilfĝịl
e%3' navajoclothingè̄'
rU33U44nwei33 chinesefind认为rụ̏ụ̋nweȉ
tah5a apache (western)hurrydahataḩa
al'ard66 arabicearthالأرضal'ard̬
ye9led hebrewchildיֶלֶדyėled
aGts93Ers georgianto listაღწერსaġts̀ẹrs
t1llarI icelandicdollardollarito̖llarị
nyE%3 apache (western)difficultnyeeʼnyẹ̀̄
mii33n chineseheavenmiȉn
bUttxa% hindibabyबच्चाbụttxā
tIrUC icelandicboldnessdirfðtịrụç
A9ksEs englishaccessaccessạ̇ksẹs
xadjara arabictreeشجرةxadjara
la3zza%4 hausagood flavorlazzā̀làzzá̄
q5unk6u%d arabicclusterعنقودq̇unḳūd
ta33a33msaq tibetangood newsགཏམ་བཟངtȁȁmsaq
la0 burmesemoonla̰
bra5n norwegian (bokmal)a wellbrønnbra̖n
a5i5 norwegian (bokmal)an islandøya̖i̖
EyEle3 yorubapidgeonẹyẹléẹyẹlè
IzE3 apache (western)medicineizeeịzẹ̀
he%3s5 navajopackagehè̄ş
pa33a44nkO33qt4x4wo33 chinesedesk办公桌pȁa̋nkọ̏qṭẋwȍ
ak93o%30' navajoseedak̖ò̰̄'
zi35i335 vietnamesekeepgiữzì̖ȉ̖
kuwl englishcoolcoolkuwl
pE0ti5G frenchpaintingpeinturepẹ̰ti̖ġ
tx^5i33i33 tibetanoutside/exteriorཕྱིtxẏḥȉȉ
omi0 yorubawateromiomḭ
tx05Uw amharicsaltጨውtx̖ụw
cI'ci3 burmesefruitသစ်သီးcị'cì
amaGuk6 inuktitutwolfᐊᒪᕈᖅamaġuḳ
isikl^08Enk93l08E xhosasevenisixhenxeisikḷ̬ḥẹnk̖ḷ̬ẹ
k%a33a33qpa33a33 tibetanhouseཁང་པkḥȁȁqpȁȁ
a5vG frenchworkœuvrea̖vġ
muxi5rra amharicwedderሙሽራmuxi̖rra
tIGC icelandicvirtuedyggðtịġç
px4Estx4En3 polishspace (area)przestrzeńpẋẹstẋẹnẏ
ma5trk danishnutmøtrikma̖trk
u9lvi5r icelandica wolfúlfuru̇lvi̖r
E'Ilza% apache (western)pictureeʼilzaaẹ'ịlzā
k%ra%0v scottish gaelicbonecnàmhkḥrā̰v
d66aba%b arabicfogضبابd̬abāb
haEri georgianairჰაერიhaẹri
mravalmnixvnEl1vani georgiansignificantმრავალმნიშვნელოვანიmravalmnixvnẹlo̖vani
x5yA4A44A3nx4i33i44p%ii33q chinesedisplay显示屏xẏyạ́ạ̋ạ̀nẋȉi̋pḥiȉq
axpa9 hebrewgarbageאשפהaxpȧ
wa4lk93i3ya%3 hausalightningwàlƙiyāwálk̖ìyà̄
jaGdE0 frenchgardenjardinjaġdẹ̰
dja3rra4ba%3a4wa%3 hausatest/examjar̃r̃àbâwādjàrrábà̄áwà̄
tx5uU4t0' vietnamesemousechuộttxẏuụ́t̰'
k%i3i33t0 thaithinkคิดkḥìȉt̰
maika'i hawaiiangoodnessmaikaʻimaika'i
andza georgianmastანძაandza
odju3 yorubaeyeojúodjù
qt08iqt08i xhosasmall/youngncinciqṭ̬iqṭ̬i
astGofi9zika hebrewastrophysicsאסטרופיזיקהastġofïzika
l^01gEl^0 welshpocketllogelll̥o̖gẹl̥
r%9i5cr1 welshto rush/hurryrhuthror̊i̖cro̖
nI4s5tx^I%4s navajowolverinenị́ştxḥị́̄s
f3ar4 irish (munster)man (male)fearfẏarĝ
k93i95t05i5l amharicleafቅጠልk̖ï̖t̖i̖l
isig^0t^08awu xhosaspiderisigcawuisigh̬ṭ̬ḥawu
ts5'o%3s5 navajorope (chord)tş'ò̄ş
'il koreanone'il
nE%44EE4 tibetandiseaseནདnẹ̋̄ẹẹ́
d5ImUnstr3i9rUvUt5 russianto demonstrateдемонстрироватьdẏịmụnstrẏïrụvụtẏ
tan6n6i%r tamilwaterதண்ணீர்taṇṇīr
v3a9lita finnishto choosevalitaṿȧlita
qgwe9na swahilicrocodilengwenaqgwėna
t61r4U irish (munster)fruittoradhtĝo̖rĝụ
s5I4ko4i%4 navajowhite (color)şị́kóí̄
lii33nyu33u44tx5yA33n chineseshower room淋浴间liȉnyȕűtxẏyạ̏n
i3i3i4du3u3ub06e zuluzebraîdúbeììídùùuɓe
t66aq5a%m arabicfoodطعامt̬aq̇ām
t^ai33x4i33i44tyA33A44nna4a44u3 chinesedesktop pc台式电脑tḥaȉẋȉi̋tyạ̏ạ̋nnáa̋ù
k%o33o33lo33o33 tibetanwheelའཁོར་ལོkḥȍȍlȍȍ
ka%kE3 apache (western)crowgaagékākẹ̀
bat0ta japanesegrasshopperばったbat̰ta
'izme9l hebrewknife/scalpelאזמל'izmėl
ts93k693ar1 georgiansourceწყაროts̀ḳ̖aro̖
ci9iCiqk icelandictranslationþýðingcïiçiqk
'avado9n hebrewdestruction/devastation/ruin/doomאבדון'avadȯn
gwla%d welshcountry/nationgwladgwlād
m3asU russianfleshмя́соmẏasụ
'b06UU4n' vietnamesebusybận'ɓụụ́n'
tIts%5It apache (western)shakyditłidtịtşḥịt
te%l3 tamilscorpionதேள்tēḷ
ba9wliq hebrewbowling (the game)באולינגbȧwliq
r1%3133n thaihotร้อนrò̖̄ȍ̖n
ya4a44a3ntx5i33i44qk%wa33a44q chineseglasses frames眼镜框yáa̋àntxẏȉi̋qkḥwȁa̋q
eqk93p93ts nuxalkmouseank'ptseqk̖p̀ts
a0vwaye frenchto sendenvoyera̰vwaye
'an vietnameseeatăn'an
bite9' hebrewto pronounce a wordביטאbitė'
fissa9to italianfixed (position)fissatofissȧto
hUn' danishhandhåndhụn'
vzdi5hat5 russianto sighвздыхатьvzdi̖hatẏ
le5fUl germanspoonlöffelle̖fụl
pa'aki%ki% hawaiiandifficultpaʻakīkīpa'akīkī
mra9di swahiliprojectmradimrȧdi
Up%sUr hindiofficerअफसरụpḥsụr
k93t^08ukumisa xhosatouchchukumisak̖ṭ̬ḥukumisa
t4x4o4o44u3kyu33A33ntx5ye33 chineseelbow joint肘关节ṭẋóőùkyȕạ̏ntxẏyȅ
pya33ut4x4yU4U44U3ntaa33a33a44n chinesestandard answer标准答案pyȁuṭẋyụ́ụ̋ụ̀ntaȁȁa̋n
wolf englishwolfwolfwolf
'b06iU3w vietnameseto cordially givebiếu'ɓiụ̀w
pUrIb^a%x4a% hindidefinitionपरिभाषाpụrịbḥāẋā
alE4 yorubalandalẹ̀alẹ́
ka%na%wai hawaiiancode/lawkānāwaikānāwai
xEmt^h5vEva georgianaccident/chanceშემთხვევაxẹmtḥḩvẹva
mAgnI9fIsInt englishmagnificentmagnificentmạgnïfịsịnt
ts93ut^i georgianminuteწუთიts̀utḥi
ja05gl frenchjunglejungleja̰̖gl
ka4a44y thaichickenไก่káa̋y
cye%5l icelandicraspþjölcyē̖l
eGi5psy10 frencheruptionéruptioneġi̖psyo̰̖
t^a3ts5'IId navajoalgaetḥàtş'ịịd
nuk6k6aGit inuktitutto stopᓄᖅᑲᕆᑦnuḳḳaġit
h5Erh5Emali georgianspineხერხემალიḩẹrḩẹmali
u9l^0pa icelandicthick winter coatúlpau̇l̥pa
trOm welshheavytrwmtrọm
ha3dda%4 hausamemorizationhaddā̀hàddá̄
t^yA33n chinesedaytḥyạ̏n
garra spanishclawgarragarra
'urugo%l3 tamilhappeningஉறுகோள்'urugōḷ
tx^5a33a33 tibetanpair/coupletxẏḥȁȁ
q5ayyana arabicto appointعينq̇ayyana
elo9a hebrewA god.אלוהelȯa
jangbadi georgianoxygenჟანგბადიjangbadi
'd06U4U44w vietnameseheadđầu'ɗụ́ụ̋w
dUrpUn6 hindimirrorदर्पणdụrpụṇ
tupa%0yu3 apache (western)riverbanktubąąyútupā̰yù
xIp englishshipshipxịp
huC icelandicskinhúðhuç
da4k93i%3k93a%4 hausasecond (unit of time)dàƙīƙā̀dák̖ì̄k̖á̄
ko44o tibetanheadམགོkőo
preitt icelandicwidthbreiddpreitt
cInna icelandicto thinþynnacịnna
j1l1 georgianraspberryჟოლოjo̖lo̖
k93ak6a%si nuxalkcrowk'aqaasik̖aḳāsi
iql^08El1 xhosareportingxeloiqḷ̬ḥẹlo̖
tx5ya33 chinesehometxẏyȁ
li5ke norwegian (bokmal)happinesslykkeli̖ke
f10 frenchfundfondfo̰̖
s44awt arabicvoiceصوتs̬awt
sa%3nts'o30sE apache (western)new moonsáánts’ǫ́sésà̄nts'ò̰sẹ
djUma%na% hindiperiodजमानाdjụmānā
p%I%txI apache (western)(bird) swallowpiishipḥị̄txị
p931lusi georgianpoleპოლუსიp̀o̖lusi
abi4yE3 yorubabirdabìyẹ́abíyẹ̀
fr5o%tU norwegian (bokmal)a raftflåtefṛōtụ
yard englishyardyardyard
tx5a3 burmeseto hearကြားtxẏà
a0plUG frenchscaleampleura̰plụġ
tx05iantx05vEla georgianantჭიანჭველაtx̖iantx̖vẹla
k6iqak6 inuktitutnoseᕿᖓᖅḳiqaḳ
gandzi georgiantreasureგანძიgandzi
pun6 tamilsoreபுண்puṇ
kip99Om koreanhappiness기쁨kip̌ọm
k%a%33a44w thairiceข้าวkḥȁ̄a̋w
Gaza%l arabicdeerغزالġazāl
'ovda9n hebrewruin/destructionאובדן'ovdȧn
mada9q5 hebrewscienceמדעmadȧq̇
t4x4^waa33q chinesebedṭẋḥwaȁq
Ekk icelandiceggeggẹkk
cveiiyItl icelandicmopþvegillcveiiyịtl
g1g1 georgiangirlგოგოgo̖go̖
la%3a33y vietnameseinterestlãilà̄ȁy
k6iktuGiak6 inuktitutmosquitoᕿᒃᑐᕆᐊᖅḳiktuġiaḳ
t4x4E%44EE4 tibetanfruitའབྲསṭẋẹ̋̄ẹẹ́
so44oo4 tibetanto makeབཟོsőoó
tod4n6an tamilvolunteerதொண்டன்toḍṇan
sa3 burmeseto eatစားsà
n1%3133q thaiyounger siblingน้องnò̖̄ȍ̖q
i3i3ihhoog06o zuluchicken coupī́hhokoììihhooɠo
tsO33q chineseschooltsọ̏q
ra%dj hindiruleराजrādj
mU33U44q chinesedreammụ̏ụ̋q
cEkn icelandicservantþegncẹkn
dj1h5i georgianstickჯოხიdjo̖ḩi
ukpik inuktitutarctic owlᐅᒃᐱᒃukpik
sO33a44 thaishirtเสื้อsọ̏a̋
k1%33144nhi44i44i3n thaistoneก้อนหินkȍ̖̄ő̖nhi̋i̋ìn
Ixk%I%nh5n apache (western)sonishkiinhnịxkḥị̄nḩn
p93lanEt05a georgianplanetპლანეტაp̀lanẹt̖a
mi44i tibetanhuman beingམིmi̋i
tx^I4tI3 navajocartxḥị́tị̀
ts5'I%x apache (western)snaketłʼiishtş'ị̄x
zorro spanishfoxzorrozorro
w1Gt germanwordwortwo̖ġt
s44aqr arabicfalconصقرs̬aqr
uql08ibElElwan1 xhosacommunicationunxibelelwanouqḷ̬ibẹlẹlwano̖
hahu9a hawaiianfoundationkahuahahu̇a
e95rle%5G icelandicdestinyörlögė̖rlē̖ġ
'armo9n hebrewpalaceארמון'armȯn
fa33qx4i33i44 chinesepath/plan方式fȁqẋȉi̋
zUtOma9n3IvUt5 russianto obscureзатуманиватьzụtọmȧnẏịvụtẏ
qoo vietnamesecornngôqoo
swaa3 vietnamesedeletexoáswaà
q5ad66ala arabicmuscleعضلةq̇ad̬ala
k3ay tibetandot/pointཚེགkẏay
sm3e9x4i5vUt5 russianto mixсмешиватьsmẏėẋi̖vụtẏ
zas apache (western)snowzaszas
xkiq5a9 hebrewsunsetשקיעהxkiq̇ȧ
i3i3iql^08i zuludirtíngxiììiqḷ̬ḥi
mi44iq tibetannameམིངmi̋iq
na4'tx^a4kI4 apache (western)grasshoppernaʼchaginá'txḥákị́
ah519t hebrewsisterאחותaḩȯ̖t
'b06a%4a44n vietnamesetablebàn'ɓá̄a̋n
tx^5yuA33nx4UU33nkyu33A44nt4x4u33u44 chineseundivided attention全神贯注txẏḥyuạ̏nẋụụ̏nkyȕạ̋nṭẋȕű
tx4tE9ri5 polishfourczterytẋtẹ̇ri̖
ti%445i5i45 tibetandemonབདུདti̖̋̄i̖í̖
ni%ki'i hawaiianto tie/bindnīkiʻinīki'i
y%9A%9n6U norwegian (bokmal)a nucleuskjerneyh̬ạ̄̇ṇụ
UtIt^i% hindiguestअतिथिụtịtḥī
b^a%x4Un6 hindispeechभाषणbḥāẋụṇ
ama3 navajomotheramà
hay englishhihihay
ft19rEk polishtuesdaywtorekftȯ̖rẹk
kakini%t inuktituttattooᑲᑭᓃᑦkakinīt
cre5i5qk icelandiccrowdþröngcre̖i̖qk
fe33i44 chineseangerfȅi̋
we33i44x4U33qt4x4i4i44i3 chinesetoilet paper卫生纸wȅi̋ẋụ̏qṭẋíi̋ì
tx5E4E44w vietnameseoarchèotxẏẹ́ẹ̋w
jak93Et05i georgianjacketჟაკეტიjak̖ẹt̖i
hmur3ItsU russianto frownхмуритьсяhmurẏịtsụ
p93Ep93Ela georgianbutterflyპეპელაp̀ẹp̀ẹla
toh5at^'e%ta apache (western)nothingdohatʼeedatoḩatḥ'ēta
x4a%n6ma%sIk hindisix monthlyषाण्मासिकẋāṇmāsịk
me%33e44k9 thaicloudเมฆmȅ̄e̋k̰
'd06i4U44 vietnamesea pondđìa'ɗíụ̋
zGva georgianseaზღვაzġva
y%9Ep norwegian (bokmal)a large stickkjeppyh̬ẹp
iql08izElEl1 xhosapressureinxizeleloiqḷ̬izẹlẹlo̖
GrubEli georgiancloudღრუბელიġrubẹli
'b06aa44y vietnamesesevenbảy'ɓaa̋y
v3E%xa%k% hindiindian monthवैशाखṿẹ̄xākḥ
ba3k93i%3 hausablack/darkbaƙībàk̖ì̄
t66a%bak6 arabiclarge brick/tileطابقt̬ābaḳ
qgi9ri swahiliwarthogngiriqgïri
iqt^08a xhosagrassingcaiqṭ̬ḥa
su%l scottish gaeliceyesùilsūl
sigrdzE georgianlengthსიგრძეsigrdzẹ
i3i4hho3olo zuluhallîhhóloìíhhòolo
man3dj5al3 tamilyellowமஞ்சள்manẏdjẏaḷ
Ed^0sU danishetchætseẹdh̬sụ
v3eqga%yam tamilonionவெங்காயம்ṿeqgāyam
me4e44i3tx5ya4a44a3x4i33 chinesemanicurist美甲师mée̋ìtxẏyáa̋àẋȉ
Utm3In3A9t5 russianto cancelотменя́тьụtmẏịnẏạ̇tẏ
r5a%3b06a%3 hausadewrāɓāṛà̄ɓà̄
d5e%n4 irish (munster)to dodéandẏēnĝ
pets5asos5ko%9ats5 nahuatlcentipedepetlazolcōātlpetşasoşkō̇atş
na33a33m tibetanskyགནམnȁȁm
mE0' apache (western)babyméʼmẹ̰'
t^k%vEn georgianyouთქვენtḥkḥvẹn
h1l danishholehulho̖l
x4U33qri33i44wu4u44u3h5we33i44 chinesebirthday party生日舞会ẋụ̏qrȉi̋wúűùḩwȅi̋
EtG frenchto beêtreẹtġ
p%E%44E tibetanwoolབལpḥẹ̋̄ẹ
ta33nyuA33nkOO33 chinesecell单元格tȁnyuạ̏nkọọ̏
o'I'a3n apache (western)holeoʼiʼáno'ị'àn
akka9do italianakkadianaccadoakkȧdo
t^a3a33lee thaiseaทะเลtḥàȁlee
o30'a%3 apache (western)eveningǫ́ʼááò̰'à̄
i3iqd08hhuumbi zuluheapíngqumbiìiqḍ̬hhuumbi
akko9ntxo italiandressed upacconcioakkȯntxo
pi4i44i3tx5i33i44pU4U44U3n chinesenotebook笔记本píi̋ìtxẏȉi̋pụ́ụ̋ụ̀n
tikik6 inuktitutfingerᑎᑭᖅtikiḳ
xk3i5r4d irish (munster)to scampersciurdxkẏi̖rĝd
h5att66a arabicluckخطḩatt̬a
a0pul frenchlight bulbampoulea̰pul
gra5nnt norwegian (bokmal)greengrøntgra̖nnt
x4U4U44U3n chineseliquidẋụ́ụ̋ụ̀n
'a4kwa%4ti4 hausaboxàkwā̀tì'ákwá̄tí
bre%5 norwegian (bokmal)breadbrødbrē̖
hE0g55a4 yorubato be beautifulhẹngwàhẹ̰gẇá
k6amuti%k inuktitutsledᖃᒧᑏᒃḳamutīk
a%ts5a%kats5 nahuatlperson made of waterātlācatlātşākatş
h5OO33q chineserainbowḩọọ̏q
sUv5Irx4E9nstvUvUt russianto masterсовершенствоватьsụvẏịrẋẹ̇nstvụvụt
tsi33i33tsi33i33 tibetanmouse/ratཙི་ཙིtsȉȉtsȉȉ
pyou%r icelandicbeaverbjórpyoūr
abb1rru%sU norwegian (bokmal)a perch fish trapabborruseabbo̖rrūsụ
zon englishzonezonezon
m1sah5lE1ba georgianpopulationმოსახლეობაmo̖saḩlẹo̖ba
alE3 yorubanightalẹ́alẹ̀
qa%3a33 vietnamesefallngãqà̄ȁ
xangrdzliv1ba georgiancontinuanceხანგრძლივობაxangrdzlivo̖ba
di%n arabicreligionدينdīn
paGfa05 frenchperfumeparfumpaġfa̰̖
iGnik6 inuktitutsonᐃᕐᓂᖅiġniḳ
isaGuk6 inuktituta wingᐃᓴᕈᖅisaġuḳ
taktuk inuktitutfogᑕᒃᑐᒃtaktuk
s51sd welshtailllostşo̖sd
sila inuktitutweatherᓯᓚsila
'b06iU44w vietnamesetable of databiểu'ɓiụ̋w
kozs'a%3ke apache (western)placegozsʼa̜a̜gekozs'à̄ke
It^'ox apache (western)nestitʼohịtḥ'ox
r%9ei%Ci5r icelandicnesthreiðurr̊eīçi̖r
fE3 yorubato desirefẹ́fẹ̀
kal englishcallcallkal
din thaisoilดินdin
tutn icelandicdown feathersdúnntutn
s99ogari koreanmandarin fish쏘가리s̭ogari
mdjE9nzi swahilibuildermjenzimdjẹ̇nzi
'o44oma33a33 tibetanmilkའོ་མ'őomȁȁ
k%E% apache (western)shoekeekḥẹ̄
fra%9iCI icelandicsciencesfræðifrā̇içị
dra5p%U danishdropdråbedra̖pḥụ
si%r5%i% hindiladderसीढ़ीsīṛḥī
tx5ya33ux5yue33 chineseteach教学txẏyȁuxẏyuȅ
tx5yo33u44 chineseoldtxẏyȍű
na'Its5'I%3kI3 apache (western)gophernaʼitłʼíígína'ịtş'ị̀̄kị̀
e'e%9kats5 nahuatlair/windehēcatle'ē̇katş
xa%30' navajosunshinexà̰̄'
Uqgu%t4^a% hindithumbअंगूठाụqgūṭḥā
mbiliki9m1 swahilidwarfmbilikimombilikïmo̖
dj^i%l hindilakeझीलdjḥīl
'amad hebrewto evaluate/to estimateאמד'amad
ts93its93ila georgianchickenწიწილაts̀its̀ila
le3e33k9 thaismallเล็กlèȅk̰
otto japanesewhoopsおっとotto
si33tx5ya33t4x4^O33 chineseprivate car私家车sȉtxẏyȁṭẋḥọ̏
gd08iba xhosafinishgqibagḍ̬iba
mo44ot4x4a33a44 tibetancarམོ་ཊmőoṭẋȁa̋
abo3a4ru40yi3 yorubasunflowerabóòrùnyíabòárṵ́yì
xdEba georgianto happenხდებაxdẹba
'irul3 tamildarkஇருள்'iruḷ
kv3InU norwegian (bokmal)a womankvinnekṿịnụ
yAttA% finnishto leavejättääyạttạ̄
ammatti finnishprofessionammattiammatti
brt05k93Eli georgianflatბრტყელიbrt̖k̖ẹli
martsh5Ena georgianleftმარცხენაmartsḩẹna
deIt englishdatedatedeịt
bi5tx05a amharicyellowብጫbi̖tx̖a
kO33qtswo33o44 chinesework/job工作kọ̏qtswȍő
mu%ttua finnishto changemuuttuamūttua
Abno92mUl englishabnormalabnormalạbnȯu̖mụl
to44oqt4x4e tibetandemon/ghostགདོན་འདྲེtőoqṭẋe
rabi%q5 arabicspring (season)ربيعrabīq̇
minnan3dj5al tamilemailமின்னஞ்சல்minnanẏdjẏal
sykG frenchsugarsucresykġ
sapE0 frenchfir treesapinsapẹ̰
I%0'a0'I% navajomagpieị̰̄'a̰'ị̄
dE0 frenchdeerdaimdẹ̰
ji44i44i3q thaifemaleหญิงji̋i̋ìq
prEka icelandica slopebrekkaprẹka
g^0l^081tha xhosarepelgxothagh̬ḷ̬ḥo̖tha
iq94t08asa xhosatasteinkcasaiq̀ṭ̬asa
we%9yats5 nahuatlsea/oceanhuēyātlwē̇yatş
k%a%44a44a3w thaiwhiteขาวkḥa̋̄a̋àw
tyA33A44nfU33qx4a33a44n chineseelectric fan电风扇tyạ̏ạ̋nfụ̏qẋȁa̋n
h5awh5 arabicpeach (fruit)خوخḩawḩ
ka33q chineseridgekȁq
tas5aa3 apache (western)onedałaátaşaà
msgavsi georgianalikeმსგავსიmsgavsi
hhayawa%n arabicanimalحيوانhhayawān
tO33qx5i33 chinesecreature东西tọ̏qxẏȉ
iUs4k irish (munster)fishiasciụsĝk
as5mus5 nuxalkbeadsalhmulhaşmuş
i95mmArtA% finnishto understandymmärtääï̖mmạrtạ̄
'b06UU4k9' vietnamesestair stepbậc'ɓụụ́k̰'
p%eqgywin koreanpenguin펭귄pḥeqgywin
va%l3 tamilswordவாள்vāḷ
tx5arkkaraI tamilsugarசர்க்கரைtxẏarkkaraị
libG frenchfreelibrelibġ
Gali%C66 arabicrudeغليظġalīç̂
e5sd^0 danisheastøste̖sdh̬
nk%Ekox4En'a30a30ko apache (western)calmnkegohenʼą́ą́gonkḥẹkoẋẹn'à̰à̰ko
p%Uli% hindipodफलीpḥụlī
pGi hebrewfruitפְּרִיpġi
k93l08ElEla xhosatellxelelak̖ḷ̬ẹlẹla
hip931p931t05ami georgianhippoჰიპოპოტამიhip̀o̖p̀o̖t̖ami
iqt08iniba xhosaostrichincinibaiqṭ̬iniba
brdz1la georgianbattleბრძოლაbrdzo̖la
x5i33nli4i44i3tx5yA33A44nk%a33q chinesemental health心理健康xẏȉnlíi̋ìtxẏyạ̏ạ̋nkḥȁq
qt^08ayisEla xhosatrapngcayiselaqṭ̬ḥayisẹla
dja%3di3 apache (western)pronghornjaadidjà̄dì
sE90f1ni frenchsymphonysymphoniesẹ̰̇fo̖ni
nawos5k%a%tI apache (western)warriornawołkaadinawoşkḥātị
'ov3v3a%maI tamilallergyஒவ்வாமை'oṿṿāmaị
ei%mi5r icelandicsteam/vaporeimureīmi̖r
nastE9mpstf1 polishprecedencenastępstwonastẹ̇mpstfo̖
t4x4^u33u44li4i44i3wU33U44nt^ii33 chinesesolving issues处理问题ṭẋḥȕűlíi̋ìwụ̏ụ̋ntḥiȉ
mut4t4aI tamileggsமுட்டைmuṭṭaị
fOyl danishbirdfuglfọyl
ho'ohana hawaiianto usehoʻohanaho'ohana
ka33a33 tibetanteachingབཀའkȁȁ
hu3d06u3ba%4 hausasermonhuɗubā̀hùɗùbá̄
tye9rra spanishlandtierratyėrra
he5i5st icelandicautumn/fallhausthe̖i̖st
trI9ki5r icelandicdrink/beveragedrykkurtrïki̖r
g55addUnn3a amharicfriendጓደኛgẇaddụnnẏa
Gavi frenchdelightedraviġavi
q5ana9n hebrewa cloudענןq̇anȧn
la9h5ats hebrewpressureלַחַץlȧḩats
at05ami georgianpeachატამიat̖ami
h5tx5Etx5 polishto wantchciećḩtxẏẹtxẏ
q5as44an arabicstickعصاq̇as̬an
arroz spanishricearrozarroz
hOi5ad welshduck (bird)hwyadhọi̖ad
ahava9 hebrewlove/affectionאהבהahavȧ
mat66bax arabickitchenمطبخmat̬bax
maCi5r icelandichumanmaðurmaçi̖r
kn4a%v6 irish (munster)bonecnámhknĝāvĝ
sa33a33 tibetanearthsȁȁ
ka33u33t4x4^UU33qpU4U44U3n chinesehigh cost高成本kȁȕṭẋḥụụ̏qpụ́ụ̋ụ̀n
iql^08amisEkilE xhosaurgentingxamisekileiqḷ̬ḥamisẹkilẹ
fe9ImIs englishfamousfamousfėịmịs
q5inab arabicgrapeعنبq̇inab
y%9Emi% norwegian (bokmal)chemistrykjemiyh̬ẹmī
x5ii33qwei33 chinesefact行为xẏiȉqweȉ
'b06i5U3m vietnamesebuterflybướm'ɓi̖ụ̀m
stx4i95x4tx4atx5 polishto clean upsczyszczaćstẋï̖ẋtẋatxẏ
a3tx^I%30h navajonoseàtxḥị̰̀̄h
t^a33a33q tibetanflatlandsཐངtḥȁȁq
p%Usk1d welshfishpysgodpḥụsko̖d
p97go4o taacaterpillarʘgòõṗ̂góo
Gus44n arabicbranch (of a tree)غصنġus̬n
m4a%hUr3 irish (munster)mothermáthairmĝāhụrẏ
sUmUrpUn6 hindidedicationसमर्पणsụmụrpụṇ
kwi3i33 vietnamesefundquỹkwìȉ
tx5yA33A44nx4U33nfaa33q chinesegym健身房txẏyạ̏ạ̋nẋụ̏nfaȁq
i9n3Ult6o%r3 irish (munster)engineerinnealtóirïnẏụltĝōrẏ
p10 frenchbridgepontpo̰̖
etE0dG frenchto turn offéteindreetẹ̰dġ
cor englishthorthorcor
na%4ta%30' navajocornná̄tà̰̄'
lyau33 chinesegoodlyaȕ
xa%k%a% hindibranchशाखाxākḥā
y%9ukk norwegian (bokmal)chubbytjukkyh̬ukk
lamaq5a arabicto shineلمعlamaq̇a
p97h5ui hoantailʘxuiṗ̂ḩui
aggak inuktituthandᐊᒡᒐᒃaggak
saku inuktituthead of harpoonᓴᑯsaku
i3iqt^08oosa zulumeatíngcosaìiqṭ̬ḥoosa
k93t08iqa xhosathinkcingak̖ṭ̬iqa
n3a44a tibetanfishnẏa̋a
e5kn icelandica tiny particleögne̖kn
tsi3305i3305t4x4i%335i445 tibetaneffortབརྩོན་འགྲུསtsḭ̖̏ḭ̖̏ṭẋȉ̖̄i̖̋
iql^08ag^0l^08asi xhosawaterfallingxagxasiiqḷ̬ḥagh̬ḷ̬ḥasi
isa3a3anz6a zuluhandisándlaisààanẓa
dj^Un6d4a% hindiflag (banner)झंडाdjḥụṇḍā
ya%4a44k9 thaito wantอยากyá̄a̋k̰
ne4ka3Oq burmeseto be wellနေကောင်nékàọq
txo%4s5 navajoballtxó̄ş
natIk'a0 apache (western)clothnadikʼąnatịk'a̰
k6ayak6 inuktitutkayakᖃᔭᖅḳayaḳ
s5m nuxalkto standlhmşm
znalEx5tx5 polishto findznaleźćznalẹxẏtxẏ
kra4a44ti4i44k9 thaiwater jugกระติกkráa̋tíi̋k̰
sepayawits5 nahuatlsnowcepayahuitlsepayawitş
tu%n3 tamilcolumnதூண்tūnẏ
mUsje5 frenchmistermonsieurmụsje̖
ma%n6pu tamilhonorமாண்புmāṇpu
sUr5Uk hindiroadसड़कsụṛụk
k6ausik6tuk6 inuktitutwetᖃᐅᓯᖅᑐᖅḳausiḳtuḳ
iq94l08at^aq94l08at^a xhosacomplex/complicatedinkxathankxathaiq̀ḷ̬atḥaq̀ḷ̬atḥa
t^a4Iq burmeseto sitထိုင်tḥáịq
tsudz1j5E9myEts polishforeignercudzoziemiectsudzo̖jẏẹ̇myẹts
wei33 chineserockyweȉ
tx05Eri georgianceilingჭერიtx̖ẹri
tIpe3 navajosheep (animal)tịpè
t05it05vEli georgiannakedტიტველიt̖it̖vẹli
aCfErC icelandicmethodaðferðaçfẹrç
s5o33o33 tibetansouthལྷོşȍȍ
r%9uuCi5r icelandicscabhrúðurr̊uuçi̖r
x5yOO33q chinesebearxẏyọọ̏q
lo44o tibetanyearལོlőo
'al3l3u tamilto gatherஅள்ளு'aḷḷu
x4i4i44i3yO33O44q chineseuse使用ẋíi̋ìyọ̏ọ̋q
k%a%3a33 thaisellค้าkḥà̄ȁ
t^u33u33k9 tibetanattitudeཐུགསtḥȕȕk̰
balu9t hebrewacornבלוטbalu̇t
a5l norwegian (bokmal)beerøla̖l
k3E%44Ej4U33U44p9 tibetanroyal lineageརྒྱལ་རབསkẏẹ̋̄ẹȷ̈ụ̏ụ̋p̃
k6awiya arabicto be strong/powerfulقويḳawiya
ql08iba xhosadressnxibaqḷ̬iba
tx^5a%33a44q thaitechnicianช่างtxẏḥȁ̄a̋q
fyA%re norwegian (bokmal)low tidefjærefyạ̄re
la%44a44a3n thainiece/nephewหลานla̋̄a̋àn
k%u%Ga3 apache (western)teepeekuughákḥūġà
a%g^a%t hindishockआघातāgḥāt
ulluGiak6 inuktitutstarᐅᓪᓗᕆᐊᖅulluġiaḳ
yo%3sn apache (western)godyóósnyò̄sn
hi5nti5r icelandicdoghundurhi̖nti̖r
j4i44i tibetanmountainརིȷ̈i̋i
i3i3i4b06i3i3i4zo zulunameîbîzoììíɓììízo
k6amhh arabicwheatقمحḳamhh
t^yAA33n chinesecavetḥyạạ̏n
cyou%C icelandica nationþjóðcyoūç
ts%5a3t apache (western)oiltłádtşḥàt
tIs5 apache (western)blooddiłtịş
t^ou33yi4i44i3qyii33 chineseprojector投影仪tḥoȕyíi̋ìqyiȉ
Gamura georgianbatღამურაġamura
yau33k%O33O44qtx^5i33i44 chineseremote control遥控器yaȕkḥọ̏ọ̋qtxẏḥȉi̋
tx5U4U44w vietnamesepartychầutxẏụ́ụ̋w
hemolele hawaiianperfectionhemolelehemolele
mtsirE georgiansmall/insignificantმცირეmtsirẹ
a%Catl icelandicnobilityaðallāçatl
to3o33' thaitableโต๊ะtòȍ'
si5G frenchsure/certainsûrsi̖ġ
14r14 yorubawordọ̀rọ̀ó̖ró̖
ya3 navajoskyyà
hOnt germandoghundhọnt
1k93eane georgianoceanოკეანეo̖k̖eane
t66ayr arabicbirdsطيرt̬ayr
wuu33x5yA33A44nwa4a44a3q chinesewi-fi无线网wuȕxẏyạ̏ạ̋nwáa̋àq
h5Itla%0h5I3 apache (western)beveragehidląąhíḩịtlā̰ḩị̀
d6I9n3U irish (munster)humanduinedĝïnẏụ
'oq thaiactองก์'oq
pu33u33ti33i33 tibetanscriptureཔོ་ཏིpȕȕtȉȉ
blUd englishbloodbloodblụd
'b06a%3a33wq5 vietnamesestormbão'ɓà̄ȁwq̇
pr1tti5r icelandicspikebroddurpro̖tti̖r
kal5tx^5i koreancutlassfish갈치kalẏtxẏḥi
ph1t^1li georgianleafფოთოლიpho̖tḥo̖li
t^UmI3qdj514 burmesefried riceထမင်း‌ကြော်tḥụmị̀qdjẏó̖
dj5ix5 polishtodaydziśdjẏixẏ
ja5n frenchyoungjeuneja̖n
kd^08a xhosaonlyqhakḍ̬ḥa
dGE georgiandayდღეdġẹ
tx5at4t4aI tamilshirtசட்டைtxẏaṭṭaị
kUnsE9ptxuwUlayz englishconceptualizeconceptualizekụnsẹ̇ptxuwụlayz
k%U33q chineseholekḥụ̏q
ha4wa3ini4ya%3 hausachameleonhàwainìyāháwàiníyà̄
p93ik93nik93i georgianpicnicპიკნიკიp̀ik̖nik̖i
fahhas44a arabiccheck upفحصfahhas̬a
ka4a44u3x5ya33u44p%yA33A44n chinesefunny movie搞笑片káa̋ùxẏyȁűpḥyạ̏ạ̋n
ya%3j navajolittleyà̄j
ets hebrewtreeעֵץets
klAud englishcloudcloudklạud
dja%nbu%dj^kUr hindiintentionallyजानबूझकरdjānbūdjḥkụr
tx'ah navajoheadweartx'ah
p97u0 hoanoneʘ̃ũṗ̂ṵ
kolla9na italiannecklacecollanakollȧna
k%wa33a44qtx^5yuA33nx4we4e44i3 chinesemineral water矿泉水kḥwȁa̋qtxẏḥyuạ̏nẋwée̋ì
mba9be swahiliherombabembȧbe
Ino3t05a%3h navajodeceptionịnòt̖à̄h
m4ar4ka%9l5 irish (munster)to markmarcáilmĝarĝkā̇lẏ
wa9y2 englishwirewirewȧyu̖
sa%3a33 vietnamesevillagesà̄ȁ
'a4ddu3'a%4 hausaa prayeràddu'ā̀'áddù'á̄
l^0i%v welshsaw (tool)llifl̥īv
UhrUn3A9t5 russianto guardохраня́тьụhrụnẏạ̇tẏ
I'I%3'a30 navajosunsetị'ị̀̄'à̰
'd06aaa4' vietnamesea bulletđạn'ɗaaá'
mifta%hh arabickeyمفتاحmiftāhh
fye%5l norwegian (bokmal)boardfjølfyē̖l
mi%4i44 thairice noodleหมี่mí̄i̋
x5yO33q chineseelder brotherxẏyọ̏q
d08ho hoanhorn!ʰoḍ̬ho
j4E9n3xyInU russianwomanже́нщинаȷ̈ẹ̇nẏxyịnụ
to33o33 tibetanfoodལྟོtȍȍ
ix5tx5 polishto go/walkiśćixẏtxẏ
tiGiganiak6 inuktitutarctic foxᑎᕆᒐᓂᐊᖅtiġiganiaḳ
Gei5siG frenchto succeed at somethingréussirġei̖siġ
ntxo0' apache (western)badnchǫʼntxo̰'
r%9e5i5ql icelandicfragmented icehrönglr̊e̖i̖ql
ma%kauka9u hawaiiancompetencemākaukaumākaukȧu
p%Ul hindifruitफलpḥụl
byE0vUni5 frenchwelcomebienvenuebyẹ̰vụni̖
l5a9n4Uv6 irish (munster)childleanbhlẏȧnĝụvĝ
ei%Ci5r icelandicoatheiðureīçi̖r
qge swahiliscorpionngeqge
x5i44iq tibetanfieldཞིངxẏi̋iq
s5Et'e%x apache (western)charcoalłetʼeeshşẹt'ēx
ik6aluk inuktitutfish (salmon/trout)ᐃᖃᓗᒃiḳaluk
yi44itsi33i44 tibetansoapཡི་ཙིyi̋itsȉi̋
ka3a navajocrow cawkàa
e%5n3 norwegian (bokmal)an eagleørnē̖nẏ
h5ata9h5 hebrewcutחֲתָךְḩatȧḩ
tsuu33tx^5you33yuA33n chinesesoccer player足球员tsuȕtxẏḥyoȕyuạ̏n
'akka%l3 tamilelder sisterஅக்காள்'akkāḷ
taym englishtimetimetaym
pUthUd5i9t5 russianto fitподходитьpụthụdẏïtẏ
tx5i33qya33a44n chineseexperience经验txẏȉqyȁa̋n
s5a33a33 tibetangod/dietyལྷşȁȁ
ts5'o3k'a4' apache (western)shaft of arrowtlʼókʼaʼtş'òk'á'
as5nI%30' navajocenteraşnị̰̀̄'
'ah5d66ar arabicgreenأخضر'aḩd̬ar
a4rE4m10 yorubafirst born childàrẹ̀mọárẹ́mo̰̖
t00a9al3gi koreanstrawberry딸기ṱȧaḷgi
hoo4p9' vietnameseboxhộphoóp̃'
bo2d englishboardboardbou̖d
j4uwtx5 polishyellowżółćȷ̈uwtxẏ
k93i3ssa%4 hausastoryƙissā̀k̖ìssá̄
tx^5a44amtse33e44 tibetancompassionབྱམས་བརྩེtxẏḥa̋amtsȅe̋
kUm3In3t5i9rUvUt5 russianto commentкомментироватьkụmẏịnẏtẏïrụvụtẏ
pItIt^lIt apache (western)brandbiditlidpịtịtḥlịt
k99amagywi koreancrow까마귀k̭amagywi
t^133144ykham thaispeechถ้อยคำtḥȍ̖ő̖ykham
k%waa33qfU33qpa33u44yu4u44u3 chinesestormy狂风暴雨kḥwaȁqfụ̏qpȁűyúűù
su4u44k9 thaihappyสุขsúűk̰
ya33nh5wU33x5yo33u44 chinesefireworks show烟花秀yȁnḩwụ̏xẏyȍű
ba%33a44n thaihouseบ้านbȁ̄a̋n
vE3E33 vietnamesedrawvẽvẹ̀ẹ̏
kGeno frenchslotcréneaukġeno
s5Itx^I%3 apache (western)redłichííşịtxḥị̀̄
t4x4^i33i33 tibetanten thousandཁྲིṭẋḥȉȉ
l6a%v6 irish (munster)handlámhlĝāvĝ
k93at05a georgiancatკატაk̖at̖a
tyA33A44nh5wU33U44h5a33u44ma4a44a3 chinesephone number电话号码tyạ̏ạ̋nḩwụ̏ụ̋ḩȁűmáa̋à
na%9wats5 nahuatlsomething having a clear and pleasant soundnāhuatlnā̇watş
tI%3k93o0x navajoyeasttị̀̄k̖o̰x
di% thaigoodดีdī
nitx05i georgiantalentნიჭიnitx̖i
dUkOm3In3t5i9rUvUt5 russianto documentдокументироватьdụkọmẏịnẏtẏïrụvụtẏ
x5ya33a44qp%ii33ts%a33 chineseeraser橡皮擦xẏyȁa̋qpḥiȉtsḥȁ
nuna inuktitutlandᓄᓇnuna
xax apache (western)bearshashxax
h5axpItI3 apache (western)quailhashbidíḩaxpịtị̀
noo44 vietnameseboomnổnoő
v1lka0 frenchvolcanovolcanvo̖lka̰
xe%x4 hindiresidueशेषxēẋ
yi4i44i3nx5ii33qya4a44a3ntx5i33i44q chinesecontact lenses隐形眼镜yíi̋ìnxẏiȉqyáa̋àntxẏȉi̋q
'a%siriyar tamilteacherஆசிரியர்'āsiriyar
tafawwak6a arabicto outperformتفوقtafawwaḳa
di5mmUt amhariccatድመትdi̖mmụt
'ul3l3aqgaI tamilpalm (hand)உள்ளங்கை'uḷḷaqgaị
kaka9wats5 nahuatlcacao/cacao beancacahuatlkakȧwatş
s3em3U russianseedсе́мяsẏemẏụ
'avza9m hebrewbuckle (of a belt)אבזם'avzȧm
almi9kki nahuatlsomething immortalahmicquialmïkki
10kl frenchuncleoncleo̰̖kl
gb1gbE3 yorubato receive an injurygbọgbẹ́gbo̖gbẹ̀
E9ltste%5C icelandicvolcanoeldstöðẹ̇ltstē̖ç
k%v1lv icelandicvaulthvolfkḥvo̖lv
nanuk6 inuktitutpolar bearᓇᓄᖅnanuḳ
kAt englishcatcatkạt
me44elo33o33q tibetanmirrorམེ་ལོངme̋elȍȍq
tu%ga%lik inuktitutnarwhalᑑᒑᓕᒃtūgālik
txI4x navajomedicine pouchtxị́x
me%t4t4imaI tamilleadershipமேட்டிமைmēṭṭimaị
g55a3ggo4 hausapaternal auntgwaggògẇàggó
pu% thaicrabปูpū
in3tx5i tamilgingerஇஞ்சிinẏtxẏi
'b06U4U44y vietnameseflockbầy'ɓụ́ụ̋y
kO33qtswo33o44pya4a44u3 chineseworksheet工作表kọ̏qtswȍőpyáa̋ù
a9Goh5 hebrewlongאָרֹךְȧġoḩ
eGa5G frencherrorerreureġa̖ġ
2OpE92 englishrepairrepairu̖ọpẹ̇u̖
Ob5Ij4da9t5 russianto persuadeубеждатьọbẏịȷ̈dȧtẏ
tx5E4E44 vietnameseteachètxẏẹ́ẹ̋
ile3elE4 yorubabungalowiléelẹ̀ilèelẹ́
pan6d4abada%rttam tamilgoodsபண்டபதார்த்தம்paṇḍabadārttam
p%o44o44o3nla3a33ma%3a33y thaifruitผลไม้pḥőőònlàȁmà̄ȁy
pe9rustella finnishto justifyperustellapėrustella
pwo33lii33pe33i33 chineseglass玻璃杯pwȍliȉpȅȉ
u3u3u4gd^08o3o3o4zi zuluinspirationûgqôziùùúgḍ̬ḥòòózi
t^a9adz3o koreanostrich타조tḥȧadzẏo
weIv englishwavewaveweịv
hibridi georgianhybridჰიბრიდიhibridi
k3haun scottish gaelicheadceannkẏhaun
tx5UrUk93a amharicmoonጨረቃtxẏụrụk̖a
a%moxts5i nahuatlbookamoxtliāmoxtşi
x4ii33tx5yA33n chinesemoment时间ẋiȉtxẏyạ̏n
v3aikka finnishfor examplevaikkaṿaikka
to%n6d4u tamilto digதோண்டுtōṇḍu
te5k icelandicpooldökkte̖k
'di%5v3o%t norwegian (bokmal)very wetdyvåt'dī̖ṿōt
v5Ir3O9fkU russianrope (chord)верёвкаvẏịrẏọ̇fkụ
OvUj4a9t5 russianto respectуважатьọvụȷ̈ȧtẏ
rot4t4i tamilbreadரொட்டிroṭṭi
t4x4wa4a44i3 chineseto waddleṭẋwáa̋ì
k%wa33i44 chinesedrainkḥwȁi̋
'ok%a%0x4I3 apache (western)prayerʼokąąhí'okḥā̰ẋị̀
to3kho0'I3 navajopetroleumtòkho̰'ị̀
a4kpa3 yorubascaràpáákpà
mhe9qga swahiliancestormhengamhėqga
isiphiig06a zulucape (garment)isíphikaisiphiiɠa
kE%33E44 tibetanlanguage/speechསྐདkẹ̏̄ẹ̋
abdjari georgianarmorაბჯარიabdjari
p%o33o33lo33o33 tibetanballཔོ་ལོpḥȍȍlȍȍ
O9Urk scottish gaelichornadharcọ̇ụrk
h5its93lh nuxalkmetal (iron)xits'lhḩits̀lh
purra finnishto bitepurrapurra
tx05i5nk93i5llat amharicskullጭንቅላትtx̖i̖nk̖i̖llat
nUj4i5ma9t45 russianto pressнажиматьnụȷ̈i̖mȧṭẏ
t^u44uu4 tibetantoxinདུགtḥűuú
'ot4t4agam tamilcamelஒட்டகம்'oṭṭagam
a9dam hebrewmanאָדָםȧdam
tx^5ii33qk%wa33a44q chinesecircumstances情况txẏḥiȉqkḥwȁa̋q
ftx41ray polishyesterdaywczorajftẋo̖ray
tutIs5h5Is5I apache (western)coffeetudiłhiłitutịşḩịşị
pux4pam tamilflowerபுஷ்பம்puẋpam
qd08anawa xhosashipnqanawaqḍ̬anawa
ko%9ats5 nahuatlsnakecoatlkō̇atş
uk6suk6 inuktitutoil/blubberᐅᖅᓱᖅuḳsuḳ
na44a tibetanagena̋a
i3i3is5aas5a zulubranch (of a tree)ī́hlahlaììişaaşa
r%9af welshroperhaffr̊af
tx05i5s amharicsmokeጭስtx̖i̖s
k1j4i95statx5 polishto benefitkorzystaćko̖ȷ̈ï̖statxẏ
ts5'e3'kona'a3I3 apache (western)moontłʼéʼgonaʼáítş'è'kona'àị̀
swe33i44h5wU33tx^5yUU33n chinesefloral skirt碎花裙swȅi̋ḩwụ̏txẏḥyụụ̏n
bi5tx5 polishto bebyćbi̖txẏ
pa%pa%'o%lelo hawaiianconversationpāpāʻōlelopāpā'ōlelo
tA%9llA finnishheretäällätạ̄̇llạ
k%a3a33rO3O33ha4a44 thaihomeคฤหkḥàȁrọ̀ọ̏háa̋
iqd^08ele xhosacoldingqeleiqḍ̬ḥele
a4lu4m130ga4dji3 yorubascissorsàlùmọ́gàjíálúmò̰̖gádjì
tx^5eri koreancherry체리txẏḥeri
r3it0torO japaneselitreリットルrẏit̰torọ
h5aa33qpa33nx5i33i44nx5i33 chineseflight information航班信息ḩaȁqpȁnxẏȉi̋nxẏȉ
p%u%33u44t0 thaispeakพูดpḥȕ̄űt̰
Utm3Itx5A9t45 russianto markотмечатьụtmẏịtxẏạ̇ṭẏ
tuvak6 inuktitutsea iceᑐᕙᖅtuvaḳ
h5E georgiantreeხეḩẹ
arak93i georgianfableარაკიarak̖i
k6ilalugak6 inuktitutbeluga whaleᕿᓚᓗᒐᖅḳilalugaḳ
amakl^08Egwazana xhosaseniorsamaxhegwazanaamakḷ̬ḥẹgwazana
a4ko3ko4 yorubatimeàkókòákòkó
t^Eguk9 koreanthailand태국tḥẹguk̰
Ur5t^a%t hindimeaningअर्थातụṛtḥāt
na3xto3I3 navajolynxnàxtòị̀
k93wni nuxalkseal (animal)kw'nik̖wni
ap99a koreanfather아빠ap̌a
tx5yA33A44n chinesemountain streamtxẏyạ̏ạ̋n
ka4a44ti4i44ka% thaiagreementกติกาkáa̋tíi̋kā
a%ka9xits5 nahuatlpoolācaxitlākȧxitş
tu%ga%k6 inuktitutivory tuskᑑᒑᖅtūgāḳ
a4ya4 yorubachest (body)àyàáyá
l08a0e hoanmeatǁa̰eḷ̬a̰e
ga5l frenchface (of animal)gueulega̖l
txa3tI3tlo30'II navajowren (bird)txàtị̀tlò̰'ịị
basa9G hebrewfleshבָּשָׂרbasȧġ
pi%33233 tibetanpaintbrushཔིརpȉ̄ȕ̖
umbiiz6i zulucelebrationuḿbhidliumbiiẓi
djE%30'I apache (western)blue jayję́ę́ʼidjẹ̰̀̄'ị
t66ifl arabicchildطفلt̬ifl
n13qba4 yorubanumbernọmbanò̖qbá
meIk englishmakemakemeịk
ma2k englishmarkmarkmau̖k
tx5an thaimoonพระจันทร์txẏan
t^a33a33la33a33 tibetandustཐལ་བtḥȁȁlȁȁ
'evu9s hebrewmanger/feeding troughאבוס'evu̇s
fE0 frenchhungerfiamfẹ̰
t00aq koreanearthṱaq
x4o4o44u3mUU33nyuA33n chinesegoalkeeper守门员ẋóőùmụụ̏nyuạ̏n
s99yiat0 koreanseed씨앗s̭yiat̰
h5mali georgianswordხმალიḩmali
'abahu9t hebrewfatherhood/paternityאבהות'abahu̇t
pE3x apache (western)knifebeshpẹ̀x
k6auyimanituk6aqit inuktituttraditional knowledgeᖃᐅᔨᒪᓂᑐᖃᖏᑦḳauyimanituḳaqit
1Gigami hebreworigamiאוריגמיo̖ġigami
fim vietnamesefilmphimfim
deI englishdaydaydeị
ku9Ga0 frenchcurrent (flow)courantku̇ġa̰
tx5i33i44n chinesewatertxẏȉi̋n
ta0 navajospring (season)ta̰
1Gga9zma hebreworgasmאורגזמהo̖ġgȧzma
ba%g^ hinditigerबाघbāgḥ
kru9ppa icelandicgroupgrúbbakru̇ppa
d06i3go%4 hausaa dropɗigṑɗìgó̄
deja5ne frenchto have lunchdéjeunerdeja̖ne
k10plEtma0 frenchcompletelycomplètementko̰̖plẹtma̰
k3a3a4u hausabeautykyâukẏàáu
krO%v scottish gaelictreecraobhkrọ̄v
b1n thaiballบอลbo̖n
pai33t4x4^U33U44nx4a33n chinesewhite shirt白衬衫paȉṭẋḥụ̏ụ̋nẋȁn
kInt germanchildkindkịnt
da5i5v3U norwegian (bokmal)to placatedøyveda̖i̖ṿụ
k6ak6kak6 inuktitutmountainᖃᖅᑲᖅḳaḳkaḳ
i3i3i4l08u3u3u4g06u zulucrowdîxûkuììíḷ̬ùùúɠu
v3etA% finnishto pull/dragvetääṿetạ̄
gdj5Ex5 polishsomewheregdzieśgdjẏẹxẏ
ndEg06E swahilibirdndegendẹɠẹ
p%i33q chinesegracefulpḥȉq
qd08abile xhosararenqabileqḍ̬abile
a0pati frenchempathyempathiea̰pati
u3ub06u3u3b06i3i zuluevilúbubíùuɓùùɓìi
b^a%r hindiburdenभारbḥār
q5as44aba arabicto twist/wrap aroundعصبq̇as̬aba
k93t08ak93t08isa xhosaexplaincacisak̖ṭ̬ak̖ṭ̬isa
man3dj5al3mul3l3aqgi tamilcarrotமஞ்சள்முள்ளங்கிmanẏdjẏaḷmuḷḷaqgi
pu%4u44 thaigrandpaปู่pú̄ű
x5i440i0i40 tibetanimageབཞིནxẏḭ̋ḭḭ́
kd^08ElEkilE xhosafamiliarqhelekilekḍ̬ḥẹlẹkilẹ
hos5tx'I3'I3 navajonettlehoştx'ị̀'ị̀
a3x4o apache (western)thank youáhoàẋo
bEzvzglE9ndni5 polishharsh/mercilessbezwzględnybẹzvzglẹ̇ndni̖
mts93vrt^nE9li georgiantrainer/coachმწვრთნელიmts̀vrtḥnẹ̇li
k%a4a44w thaikneeเข่าkḥáa̋w
igl08alaba xhosashoulderigxalabaigḷ̬alaba
milhh arabicsaltملحmilhh
kUU33n chinesefunnykụụ̏n
x5ya4a44a3q chineseto thinkxẏyáa̋àq
azhara9 hebrewwarningאזהרהazharȧ
w^0ilt icelandicresthvíldwh̬ilt
f3ag irish (munster)lengthfeadhfẏag
mUt4Ur hindipeaमटरmụṭụr
t1 danishtoeto̖
le%bU danishliplæbelēbụ
s5o3k apache (western)fishłógşòk
myI4q burmeseto seeမြင်myị́q
a%'ka9ts5an nahuatlreed bedācatlanā'kȧtşan
inuk inuktitutpersonᐃᓄᒃinuk
s44awifa arabicto produce woolصوفs̬awifa
pa'aka9i hawaiiansaltpaʻakaipa'akȧi
na33a33 tibetannoseསྣnȁȁ
kh5o40' navajofirekḩó̰'
'ix hebrewman/adult male human being.איש'ix
za4a44yq vietnameseto reserve fordànhzáa̋yq
na44aa4 tibetanforestནགསna̋aá
bigI9n englishbeginbeginbigïn
pan3tx5u tamilcottonபஞ்சுpanẏtxẏu
ank93Esi georgianfishing rodანკესიank̖ẹsi
x4O33O44x5ya33a44qx4i33 chinesevideographer摄像师ẋọ̏ọ̋xẏyȁa̋qẋȉ
x4tutx5Ets polishsheath to hold toolssztuciecẋtutxẏẹts
sa%d^na% hindimeditationसाधनाsādḥnā
mg19mbea swahilicandidatemgombeamgȯ̖mbea
hi5st norwegian (bokmal)coast (shoreline)kysthi̖st
para9ddjo italianneighborhoodparaggiparȧddjo
mUy vietnamesecloudmâymụy
isikl^081b1 xhosatoolisixhoboisikḷ̬ḥo̖bo̖
se5vn norwegian (bokmal)sleep (state)søvnse̖vn
h5ah5vi georgianonionხახვიḩaḩvi
v3AlittA% finnishto transmitvälittääṿạlittạ̄
tOl5ak scottish gaelicleafduilleagtọlẏak
ba4ta4 yorubashoebàtàbátá
zUtm3Iva9t5 russianto eclipseзатмеватьzụtmẏịvȧtẏ
fkruttsE polishsoonwkrótcefkruttsẹ
tx0514x navajobugtx̖ó̖x
k%a33a44n chinesecliffkḥȁa̋n
kwa4a44a3q chineseroughkwáa̋àq
pI9Cste5C icelandicstop (e.g. bus stop)biðstöðpïçste̖ç
ah5du9t hebrewunityאחדותaḩdu̇t
aGmart^i georgianascentაღმართიaġmartḥi
kahaone hawaiianbeach covered with sandkahaonekahaone
iq94t08ubEk1 xhosacultureinkcubekoiq̀ṭ̬ubẹko̖
imik6tuk6 inuktitutto drinkᐃᒥᖅᑐᖅimiḳtuḳ
dAnts englishdancedancedạnts
xEql08a xhosamoveshenxaxẹqḷ̬a
oyE%s5 apache (western)to carryoyeełoyẹ̄ş
r%9isgl welshbark (of tree)rhisglr̊isgl
saic welshsevensaithsaic
v3ix4am tamilpoisonவிஷம்ṿiẋam
a4i4bi4ki3ta4 yorubacarelessnessàìbìkítàáíbíkìtá
Ep931k%a georgianepochეპოქაẹp̀o̖kḥa
Uttx^a% hindigoodअच्छाụttxḥā
k93o%4k93a3ri3 hausaeffortƙṑƙarik̖ó̄k̖àrì
k%oal3l3a koreankoala코알라kḥoaḷḷa
ne4 burmesesunနေné
x5i4i44i3x4o4o44u3t4x4^ii33 chinesewashbasin洗手池xẏíi̋ìẋóőùṭẋḥiȉ
ECya icelandicsludgeeðjaẹçya
gommo9zo italiangummygommosogommȯzo
avveni9re italianto occuravvenìreavvenïre
tx5e33e33 tibetanmaster/lordརྗེtxẏȅȅ
Ol6Otx4x4a9t5 russianto improveулучша́тьọlĝọtẋẋȧtẏ
bUse%95k norwegian (bokmal)a visitbesøkbụsē̖̇k
g^Ur5 hindihouseघरgḥụṛ
ma%33a44k9 thaia lotมากmȁ̄a̋k̰
ba5x4tU norwegian (bokmal)a brushbørsteba̖ẋtụ
sEk%tsia georgiansectionსექციაsẹkḥtsia
ru3a33 thaigateรั้วrùȁ
s5Ipa%3'I3 apache (western)grayłibáá’íşịpà̄'ị̀
t4x4^wa33i33 chineseto kneadṭẋḥwȁȉ
pa'tx^o apache (western)wolfba'chopa'txḥo
me4e44i3 chinesemountainmée̋ì
tE%t^E%l navajomoosetẹ̄tḥẹ̄l
iql^081wa xhosabagingxowaiqḷ̬ḥo̖wa
x5yA33A44nx5ya33a44q chinesephenomenon现象xẏyạ̏ạ̋nxẏyȁa̋q
mazraq5a arabicfarmمزرعةmazraq̇a
ta%30' navajocorntà̰̄'
'aat^i3i33t0 thaisunพระอาทิตย์'aatḥìȉt̰
dzaxx5i japanesemagazineざっしdzaxxẏi
kyI9Cya icelandicgoddessgyðjakyïçya
lo3o33 vietnameselosslỗlòȍ
sI4k apache (western)scarsigsị́k
kal3l3am tamilstealthகள்ளம்kaḷḷam
'b06aa3w vietnameseleopardbáo'ɓaàw
k93a3sa%3 hausasoilƙasāk̖àsà̄
ka33u33su33u44kO33qlu33u44 chinesehighway高速公路kȁȕsȕűkọ̏qlȕű
eva9 hebrewhostility/enmity/hatred.איבהevȧ
u3ub06umto3o3o4ti zulusweetnessúbumtôtiùuɓumtòòóti
ka33a44q chinesesimplekȁa̋q
sah5Elmts93ip%1 georgianstate/kingdomსახელმწიფოsaḩẹlmts̀ipḥo̖
tse%3h navajoelktsè̄h
tx4Ex5tx5 polishhellocześćtẋẹxẏtxẏ
t4x4^UU33qt4x4a4a44a3q chinesemature成长ṭẋḥụụ̏qṭẋáa̋àq
isig^0d^08ib1 xhosadecisionisigqiboisigh̬ḍ̬ḥibo̖
yOk9kOryi japaneseslowlyゆっくりyọk̰kọryi
'b06iit0 vietnamesebit (computing)bit'ɓiit̰
gGa%s germangrassgrasgġās
tGi5k frenchtechniquetructġi̖k
ma%44a tibetanbutterམརma̋̄a
ian scottish gaelicbirdeunian
ko4o44t0 thaiinscriptionกฎkóőt̰
ts%i33i33j4i33i44q tibetanlongevityཚེ་རིངtsḥȉȉȷ̈ȉi̋q
djo%s5E3 apache (western)balljoołédjōşẹ̀
tG10 frenchtrunktronctġo̰̖
sp2iq englishspringspringspu̖iq
ta3a3ta33a44q tibetanview/viewpointལྟ་སྟངསtààtȁa̋q
tsru georgianfalseცრუtsru
pistn icelandicwonder/marvelbýsnpistn
na3konEtx'I%tI apache (western)cicadanágonechʼiidinàkonẹtx'ị̄tị
k93d081b1 xhosaconcrete/actualqobok̖ḍ̬o̖bo̖
taa33yii33tx5ye4e44e3h5wo33o44 chinesefaq答疑解惑taȁyiȉtxẏyée̋èḩwȍő
mEE4' vietnamesemothermẹmẹẹ́'
x4o4o44u3tx5i33k%OO33 chinesephone case手机壳ẋóőùtxẏȉkḥọọ̏
v3at4t4am tamilcircle/haloவட்டம்ṿaṭṭam
erra9re italianto wandererràreerrȧre
zum englishzoomzoomzum
la4ru%3ra%4 hausanecessitylàr̃ūr̃ā̀lárù̄rá̄
'b06114' vietnamesebugbọ'ɓo̖ó̖'
tx5i33i44syu33A44ntx5i33 chinesecomputer计算机txẏȉi̋syȕạ̋ntxẏȉ
p%u44u tibetanson/childབུpḥűu
bah5u9r hebrewguy/boyבחורbaḩu̇r
pa%0 apache (western)motherbąąpā̰
i95rittA% finnishto tryyrittääï̖rittạ̄
t^u33u33k9pU33U33 tibetansoupཐུག་པtḥȕȕk̰pụ̏ụ̏
p%i44i44i3w thaiskinผิวpḥi̋i̋ìw
ta44awa33a33 tibetanmoonཟླ་བta̋awȁȁ
nUhUd5i9t5 russianto findнаходитьnụhụdẏïtẏ
d66ifdiq5 arabicfrogضفدعd̬ifdiq̇
k%op99ul3s99o koreanrhino코뿔소kḥop̌uḷs̭o
gt^h51vt^ georgianplease (formal)გთხოვთgtḥḩo̖vtḥ
ma33a33qt4x4e%335e445 tibetancommon folkདམངས་ཁྲོདmȁȁqṭẋȅ̖̄e̖̋
faOnde9Ixn englishfoundationfoundationfaọndėịxn
x5ya4a44u3 chinesedawnxẏyáa̋ù
s5I%30' navajopetşị̰̀̄'
fay thaifireไฟfay
nas5ts%o%s apache (western)book/papernałtsoosnaştsḥōs
s4a%v6a%9l5 irish (munster)to savesábháilsĝāvĝā̇lẏ
x4u33u44tx5u33u44x5yA33A44n chinesedata line数据线ẋȕűtxẏȕűxẏyạ̏ạ̋n
fE4 yorubato be successful/prosperousfẹ̀fẹ́
tx5Uw vietnamesebuffalotrâutxẏụw
k33a4le3k33a4le3 hausakanoekwàlekwàlekẇálèkẇálè
atm1sfEGa hebrewatmosphereאטמוספירהatmo̖sfẹġa
gt08ina xhosakeep/savegcinagṭ̬ina
gbE4du yorubalarge drumgbẹ̀dugbẹ́du
tx5i33qx4UU33nto4o44u3so4o44u3 chineserefreshed精神抖擞txẏȉqẋụụ̏ntóőùsóőù
ka4a44no4o44k9 thaigoldกนกkáa̋nóők̰
Ga%ba arabicforestغابةġāba
x5i33n chinesehappyxẏȉn
skoppya9re italianto burstscoppiàreskoppyȧre
matt66a%t66 arabicrubberمطاطmatt̬āt̬
kr5a%gU norwegian (bokmal)complaintklagekṛāgụ
l^0e%ti%gar welshhospitablelletygarl̥ētīgar
a5m danishtenderøma̖m
blO2 englishblurblurblọu̖
i3i3il^08iib06a zulumakeshift hutī́xhibaììiḷ̬ḥiiɓa
y%9e%5lU norwegian (bokmal)to coolkjøleyh̬ē̖lụ
rumma%n arabicpomegranateرمانrummān
tx5U%4U44 vietnamesewaitchờtxẏụ́̄ụ̋
pleI englishplayplaypleị
i3i3it08aala3a zulusideī́caláììiṭ̬aalàa
p4a%l6a%9s4 irish (munster)palacepáláspĝālĝā̇sĝ
pa5G frenchfearpeurpa̖ġ
siq englishsingsingsiq
m3I9nA9t5 russianto swapменятьmẏïnạ̇tẏ
'b06UU3k9 vietnamesewickbấc'ɓụụ̀k̰
t6n4a%0h irish (munster)to fatiguetnáithtĝnĝā̰h
1l13ru0 yorubagodọlọ́runo̖lò̖rṵ
iqd^081nd1 xhosabrainingqondoiqḍ̬ḥo̖ndo̖
1na5G frenchhonorhonneuro̖na̖ġ
t^e%s5 navajoreedtḥēş
upiGnk6a%k6 inuktitutspring (season)ᐅᐱᕐᓐᖄᖅupiġnḳāḳ
m3Itx5ta9t5 russianto dreamмечтатьmẏịtxẏtȧtẏ
r%9U9vEC welshstrange/oddrhyfeddr̊ụ̇vẹç
tx4w1vyEk polishhumanczłowiektẋwo̖vyẹk
umqd08uma xhosaoliveumnqumaumqḍ̬uma
ya9'aG hebrewforestיַעַרyȧ'aġ
su44u44a3y thaibeautifulสวยsűűày
ts5o30' apache (western)birddlǫ́ʼtşò̰'
su%9nnitella finnishto designsuunnitellasū̇nnitella
y%9e%le norwegian (bokmal)a cooking vesselkjeleyh̬ēle
k6itt66a arabiccatقطةḳitt̬a
va%4a44q vietnamesegoldvàngvá̄a̋q
s5e3'e3tsoh navajoratşè'ètsoh
ci95r%9ka icelandicto dryþurrkacï̖r̊ka
mi3 burmesefireမီးmì
maC66alla arabicumbrellaمظلةmaç̂alla
tx^5a%33a33pa33a33 tibetanrainཆར་པtxẏḥȁ̄ȁpȁȁ
'aveda9 hebrewa lossאבדה'avedȧ
kO33qsi33mii33qt4x4^U33q chinesecompany name公司名称kọ̏qsȉmiȉqṭẋḥụ̏q
gIft englishgiftgiftgịft
t05Ukur amharicblackጥቁርt̖ụkur
dUmE0 frenchtomorrowdemaindụmẹ̰
kiqak6 inuktituthillᑭᖓᖅkiqaḳ
su90va0 frenchoftensouventsṵ̇va̰
'p97nuu hoanheadʔʘnũ'ṗ̂nuu
'E9xEh5 hebrewtesticleאשך'ẹ̇xẹḩ
weIt englishwaitwaitweịt
k93l08olisa xhosaapologizexolisak̖ḷ̬olisa
akx4unA%r norwegian (bokmal)a shareholderaksjonærakẋunạ̄r
rAt englishratratrạt
Is5t^I30'ts%I30h5 apache (western)bowiłtį́ʼtsį́hịştḥị̰̀'tsḥị̰̀ḩ
i3i3inz6u zuluhouseíndluììinẓu
txi%k33a'ts5i nahuatlbarn owlchīcuahtlitxīkẇa'tşi
UrpUn6 hindiofferingअर्पणụrpụṇ
sl1 danishbeatslåslo̖
d6a9d5i% irish (munster)daddy (childish)daidídĝȧdẏī
a%sivak6 inuktitutspiderᐋᓯᕙᖅāsivaḳ
modEllo italianmodelmodellomodẹllo
ko33u44wu33u44t4x4^O33 chineseshopping cart购物车kȍűwȕűṭẋḥọ̏
pi5rCi5r icelandicbirthburðurpi̖rçi̖r
ettxE9sso italianexcesseccessoettxẹ̇sso
d^4o%l hindidrumढोलḍḥōl
n113y vietnamesespeaknóino̖ò̖y
tsipo9G hebrewbirdצִפּוֹרtsipȯġ
ya33n chinesecorrectyȁn
attxa9kko italianacheacciaccoattxȧkko
zdy1n3tx5 polishto removezdjąćzdyo̖nẏtxẏ
ts93In navajobonets̀ịn
kwE0 frenchwedgecoinkwẹ̰
addio italiangoodbyeaddioaddio
pGi hebrewfruitפריpġi
mnixvnEl1ba georgiansignificanceმნიშვნელობაmnixvnẹlo̖ba
so33o33pa33a33 tibetana scoutསོ་པsȍȍpȁȁ
sUkGE frenchsecretsecretsụkġẹ
tUya3Cu4dj5i3 burmesejudge (person)တရားသူကြီးtụyàçúdjẏì
nE4za' burmeseboundaryနယ်စပ်nẹ́za'
tul englishtooltooltul
paCk%a%r icelandicbathtubbaðkarpaçkḥār
'Usi0 burmeseseedအစေ့'ụsḭ
'ah5yani9t hebrewnieceאחיינית'aḩyanït
t4x4a33u44 chineseomenṭẋȁű
na'Is5ts%o3x4 apache (western)squirrelna'iłtsóhna'ịştsḥòẋ
t^13133qfa3a33 thaiskyท้องฟ้าtḥò̖ȍ̖qfàȁ
ho'opa'a hawaiianto fixhoʻopaʻaho'opa'a
tiqgal3 tamilmonthதிங்கள்tiqgaḷ
mat4pa%n6d4am tamilearthen vesselமட்பாண்டம்maṭpāṇḍam
yE3'i%4ts%oh5 navajogiantyẹ̀'í̄tsḥoḩ
'arul3 tamilgraceஅருள்'aruḷ
tx^5e33e33ma33a33le33e44p9 tibetanbutterflyཕྱེ་མ་ལེབtxẏḥȅȅmȁȁlȅe̋p̃
t6e%9s4h5n4o% irish (munster)doughnuttaoschnótĝē̇sĝḩnĝō
kahu9na hawaiianmagician/sorcererkahunakahu̇na
milq5ak6a arabicspoonملعقةmilq̇aḳa
l^08o0a hoanstoneǁʰo̰aḷ̬ḥo̰a
kan6 tamileyeகண்kaṇ
k93l08olEla xhosaforgivexolelak̖ḷ̬olẹla
we33i44x4U33qmyAA33ntx^5yA33n chinesetampon卫生棉签wȅi̋ẋụ̏qmyạạ̏ntxẏḥyạ̏n
djUhha%dj hindishipजहाजdjụhhādj
sUmn3Iva9ttsU russianto doubtсомневатьсяsụmnẏịvȧttsụ
man6d4aI tamilheadமண்டைmaṇḍaị
kwa%4d06o%3 hausafrogkwā̀ɗōkwá̄ɗò̄
isikd^08am1 xhosafruitisiqhamoisikḍ̬ḥamo̖
ka%ktuk6 inuktituthungryᑳᒃᑐᖅkāktuḳ
t^a%442 tibetansilkདརtḥa̋̄u̖
txiki9wits5 nahuatlbasketchiquihuitltxikïwitş
ats593a%3h navajobottomatş̀à̄h
tx^5u33u33 tibetanwater/riverཆུtxẏḥȕȕ
ka3OqgI4q burmeseskyကောင်းကင်kàọqgị́q
pya3OqlE3 burmeseto changeပြောင်းလဲpyàọqlẹ̀
tyA33A44nna4a44u3t4x4u4u44u3tx5i33 chinesecomputer host电脑主机tyạ̏ạ̋nnáa̋ùṭẋúűùtxẏȉ
tEkk norwegian (bokmal)deck (nautical)dekktẹkk
me44e tibetanfireམེme̋e
ts593ox apache (western)plantstłʼohtş̀ox
Ud^Ik hindimoreअधिकụdḥịk
x5yaa33 chineseboatxẏyaȁ
'eI' burmeseto sleepအိပ်'eị'
maremma italiana marshy coastal plainmaremmamaremma
ka33a33j4a33a33 tibetansugarཀ་རkȁȁȷ̈ȁȁ
te3ca4qxI4q burmesesinger/vocalistတေးသံရှင်tècáqxị́q
laa33n chinesemistlaȁn
ik93l08Exa xhosatimeixeshaik̖ḷ̬ẹxa
fspi95h3IvUt5 russianto flashвспыхиватьfspï̖hẏịvụtẏ
x5ya33a44q chineseoakxẏyȁa̋q
'abyad66 arabicwhiteأبيض'abyad̬
tx^5a4a44nu44a3n thaicorridorฉนวนtxẏḥáa̋nűàn
tx4i5 polishthreetrzytẋi̖
tx^I%3l navajosnowstormtxḥị̀̄l
alu%t inuktitutspoonᐊᓘᑦalūt
ma4a44y thainewใหม่máa̋y
li35U33 vietnamesetoungelưỡilì̖ụ̏
lan3dj5am tamilbribeலஞ்சம்lanẏdjẏam
kore9gto spanishcorrectcorrectokorėgto
q94d08oq94d08oza xhosaknocknkqonkqozaq̀ḍ̬oq̀ḍ̬oza
tx5ya33u chinesereligiontxẏyȁu
dj4vi polishdoordrzwidȷ̈vi
tsn1bili georgiandistinguishedცნობილიtsno̖bili
yi33pU4U44U3nt4x4U33U44qtx5i33q chineseserious一本正经yȉpụ́ụ̋ụ̀nṭẋụ̏ụ̋qtxẏȉq
'b06a%a4n' vietnamesefriendbạn'ɓāán'
djgup%uri georgianpertaining to teamჯგუფურიdjgupḥuri
gargari georgianapricotგარგარიgargari
GUvUniG frenchto returnrevenirġụvụniġ
y%9i5sU norwegian (bokmal)to kisskysseyh̬i̖sụ
pe9Gah5 hebrewflowerפֶּרַחpėġaḩ
t^a3a33t0sa4a44na3a33kha3a33ti4i44' thaiattitudeทัศนคติtḥàȁt̰sáa̋nàȁkhàȁtíi̋'
k693ba georgianjawყბაḳ̖ba
xlaqU germansnakeschlangexlaqụ
te4Iq burmesecloudတိမ်téịq
l13133 thaito copyล้อlò̖ȍ̖
x5ya33u chinesenightxẏyȁu
na%l'E%s5I3 apache (western)duck animalnaalʼeełínāl'ẹ̄şị̀
naa4q' vietnameseheavynặngnaáq'
rUssma9tr3IvUt5 russianto considerрассматриватьrụssmȧtrẏịvụtẏ
iql^08olo xhosanoiseingxoloiqḷ̬ḥolo
pUn3Ima9t5 russianto comprehendпониматьpụnẏịmȧtẏ
kt^08ubEkilEy1 xhosapolitechubekileyokṭ̬ḥubẹkilẹyo̖
a4lu4b13sa4 yorubaonionàlùbọ́sàálúbò̖sá
mye4 burmeselandမြေmyé
yu33u33 tibetanturquoise gemstoneགཡུyȕȕ
kt^08aza xhosacombchazakṭ̬ḥaza
ka33u33x5ya33u44lyu33u44 chinesehigh efficiency高效率kȁȕxẏyȁűlyȕű
kol3kaI tamiltakingகொள்கைkoḷkaị
d^Urm hindireligion/faithधर्मdḥụrm
p%e%p%r5a% hindilungफेफड़ाpḥēpḥṛā
qt08inanE xhosaminorncinaneqṭ̬inanẹ
'b06aa3p9 vietnamesea blossombắp'ɓaàp̃
akpa3 yorubaarmapáakpà
witsilin nahuatlhummingbirdhuitzilinwitsilin
mE330E330 tibetandrug/medicineསྨནmẹ̰̏ẹ̰̏
sUfI9stUkeIdId englishsophisticatedsophisticatedsụfïstụkeịdịd
tI%30'I apache (western)fourdį́į́'itị̰̀̄'ị
vidj5Etx5 polishto seewidziećvidjẏẹtxẏ
y%9a5t norwegian (bokmal)meatkjøttyh̬a̖t
tx^5a44alo33o33 tibetantea leafཇ་ལོtxẏḥa̋alȍȍ
j4EmyEx5ln3i9tx4i5 polishartisansrzemieślniczyȷ̈ẹmyẹxẏlnẏïtẋi̖
kowa0h5 apache (western)homegowąhkowa̰ḩ
k6afas44 arabiccageقفصḳafas̬
nal5tx00ya koreandate날짜nalẏtx̥ya
l5e%n3U irish (munster)shirtléinelẏēnẏụ
epats5 nahuatlskunkepatlepatş
a%dj hinditodayआजādj
tx5yA4A44A3n chinesechildtxẏyạ́ạ̋ạ̀n
txI4txI4l apache (western)acornchíchʼiltxị́txị́l
Ga%4a44 vietnamesechickenġá̄a̋
r%9e5i5i5n icelandiclavahraunr̊e̖i̖i̖n
a5l danishbeerøla̖l
mE%tx hindimatchमैचmẹ̄tx
himni georgiananthemჰიმნიhimni
y%9EmpU norwegian (bokmal)a giantkjempeyh̬ẹmpụ
t4x4u44ukE%33E44k3a44aa4 tibetanto thunderའབྲུག་སྐད་རྒྱགṭẋűukẹ̏̄ẹ̋kẏa̋aá
ka9uppa finnishcommerce/tradekauppakȧuppa
lu9okka finnishgroup/collectionluokkalu̇okka
vi5di5ha9t5 russianto exhaleвыдыхатьvi̖di̖hȧtẏ
tx5ii4' vietnamesesisterchịtxẏií'
djanna arabicparadiseجنةdjanna
ti4U44n vietnamesemoneytiềntíụ̋n
mnixvnEl1vani georgianimportantმნიშვნელოვანიmnixvnẹlo̖vani
m10tGe frenchto showmontrermo̰̖tġe
ndu9gu swahilirelativendugundu̇gu
tx^5u33a44 thaitimeชั่วtxẏḥȕa̋
zE3E33q5 vietnameselumpydẽzẹ̀ẹ̏q̇
ti95dj5En3 polishweektydzieńtï̖djẏẹnẏ
nUgrUj4da9t5 russianto rewardнаграждатьnụgrụȷ̈dȧtẏ
pyA33A44nli33i44tyA33A44n chineseconvenience store便利店pyạ̏ạ̋nlȉi̋tyạ̏ạ̋n
t^e%3h navajovalleytḥè̄h
mi%44i44i3 thaibearหมีmi̋̄i̋ì
10bG frenchdarknessombreo̰̖bġ
iqd^08ayi xhosajaringqayiiqḍ̬ḥayi
rian thaistudyเรียนrian
bah5u9ts hebrewoutsideבחוץbaḩu̇ts
p%O3O33ndin thailandพื้นดินpḥọ̀ọ̏ndin
caO' burmeseto drinkသောက်caọ'
nI3s5tx05I4 navajoair/breezenị̀ştx̖ị́
van6t4u tamilbeetleவண்டுvaṇṭu
pa%4a44 thaiforestป่าpá̄a̋
namdvili georgianrealნამდვილიnamdvili
r%9Edi5n welshfernsrhedynr̊ẹdi̖n
ma0k frenchlackmanquema̰k
tx05as5 navajofrogtx̖aş
h1144y vietnameseaskhỏiho̖ő̖y
x4O33O44h5we33i44 chinesecommunity/society社会ẋọ̏ọ̋ḩwȅi̋
p99uri koreanroot뿌리p̌uri
torre spanishtowertorretorre
m10tG frenchwatch (timepiece)montremo̰̖tġ
na3a33m thaiwaterน้ำnàȁm
'ila%hiyy arabicdivineإلهي'ilāhiyy
lye9nUv scottish gaelicchildleanabhlyėnụv
novEllo italiannewnovellonovẹllo
paqkki finnishbank (institution)pankkipaqkki
riavvio italianrestartriavvioriavvio
1GdG frenchorder (arrangement)ordreo̖ġdġ
aGnak6 inuktitutwomanᐊᕐᓇᖅaġnaḳ
ntEE3n apache (western)manndeeńntẹẹ̀n
tyee33 chineseanthilltyeȅ
ke%5i5C icelandicwimpgauðkē̖i̖ç
pakkya9no italiantackypacchianopakkyȧno
iqt^08aphEphE xhosaprofessionalingcaphepheiqṭ̬ḥaphẹphẹ
p%a koreanonionpḥa
h5a't^o'a%s5 apache (western)singha’do’aałḩa'tḥo'āş
t05UrU9pp93eza amharictableጠረጴዛt̖ụrụ̇pp̀eza
wa33i44ma33i44yuA33n chinesedelivery man外卖员wȁi̋mȁi̋yuạ̏n
txokola%ts5 nahuatlchocolatechocolātltxokolātş
kozlI%0yE apache (western)birthplacegozlįįyekozlị̰̄yẹ
'eh5a9d hebrew(Judaism) the Oneness of Godאחד'eḩȧd
E%blU danishappleæbleẹ̄blụ
t4o%kri% hindibasketटोकरीṭōkrī
k93d08ala xhosastartqalak̖ḍ̬ala
zaaw vietnameseknifedaozaaw
'd06aam vietnamesecrabđam'ɗaam
i3isiis5a3a zuluclusterísihláìisiişàa
ts93I3'I% navajomosquitots̀ị̀'ị̄
ukuqd08amlEza xhosaintersectukunqamlezaukuqḍ̬amlẹza
ts%i33i44 tibetanword/phraseཚིགtsḥȉi̋
xi0 burmeseto haveရှိxḭ
j5dj5bw1 polishblade (botany)źdźbłojẏdjẏbwo̖
tsik693vi georgiansquirrelციყვიtsiḳ̖vi
kA9i5ttA% finnishto usekäyttääkạ̇i̖ttạ̄
kosnIh5 apache (western)bee/honeygosnihkosnịḩ
qt08iphisa xhosado lessnciphisaqṭ̬iphisa
a5r danishearørea̖r
tra%5yGi5r icelandicghostdraugurtrā̖yġi̖r
x4O33O44pe33i44mii33qt4x4^U33q chinesedevice name设备名称ẋọ̏ọ̋pȅi̋miȉqṭẋḥụ̏q
du%d^ hindimilkदूधdūdḥ
pI4qlE4 burmeseseaပင်လယ်pị́qlẹ́
q5alima arabicto knowعلمq̇alima
bu3kka%4 hausagrass hutbukkā̀bùkká̄
t^'a%h apache (western)fathertʼaahtḥ'āh
dzili georgiansleepძილიdzili
la5G frenchthemleurla̖ġ
ca%k icelandicroofþakcāk
i5hdessA finnishtogetheryhdessäi̖hdessạ
ka4a44t0 thaibiteกัดkáa̋t̰
k%wa33i44ti33i44ta33nh5a33u44 chinesetracking number快递单号kḥwȁi̋tȉi̋tȁnḩȁű
na5f frenchnineneufna̖f
ts93k693ali georgianwaterწყალიts̀ḳ̖ali
j4i44ili33i33 tibetantrainརི་ལིȷ̈i̋ilȉȉ
g^0d^08ih5a xhosadoctorgqirhagh̬ḍ̬ḥiḩa
'iyarkaI tamilnatureஇயற்கை'iyarkaị
k93l08akEka xhosabusyxakekak̖ḷ̬akẹka
appanna9re italianto obscureappannàreappannȧre
p%ai33 chineseraftpḥaȉ
s10 frenchsoundsonso̰̖
ka33u33lou33ta33a44x4a33a44 chinesehigh-rise building高楼大厦kȁȕloȕtȁa̋ẋȁa̋
kOntrA9st englishcontrastcontrastkọntrạ̇st
xOb^ hindifavorableशुभxọbḥ
be9Igel hebrewbagelבייגלbėịgel
C66ami'a arabicto thirstظمئç̂ami'a
'e%445e5e45 tibetanlightའོད'e̖̋̄e̖é̖
p99op99o koreankiss뽀뽀p̌op̌o
plaiya icelandicveilblæjaplaiya
IzUbrUj4a9t5 russianto portrayизображатьịzụbrụȷ̈ȧtẏ
b10b10 frenchsweet/candybonbonbo̰̖bo̰̖
fyACi5r icelandicfeatherfjöðurfyạçi̖r
pyI4qn3a4cI4qs%u0 burmesescholarshipပညာသင်ဆုpyị́qnẏácị́qsḥṵ
h5ardji georgianexpenseხარჯიḩardji
sE%44EE4 tibetansustenanceཟསsẹ̋̄ẹẹ́
tx^5o33o33ts%e%335e445 tibetanclockཆུ་ཚོདtxẏḥȍȍtsḥȅ̖̄e̖̋
tx5aO' burmesestoneကျောက်txẏaọ'
u3u3ugl^08a zuludigging stickū́gxaùùugḷ̬ḥa
d^Un hindifundsधनdḥụn
s44amG arabicglueصمغs̬amġ
ts%E%3 apache (western)rocktséétsḥẹ̀̄
k93t081k93t08a xhosacleancocak̖ṭ̬o̖k̖ṭ̬a
Iztsa3n apache (western)womanizdzánịztsàn
g1ra georgianhillგორაgo̖ra
tx5UUy vietnameseplaychơitxẏụụy
2e9IvOn englishravenravenu̖ėịvọn
mi%nv3e%t4t4aI tamilfishingமீன்வேட்டைmīnṿēṭṭaị
tot^s5'IjIh5I%3 apache (western)green/bluedotłʼizhihíítotḥş'ịjịḩị̀̄
tx5im vietnamesebirdchimtxẏim
tx5ye4e44e3 chinesemothertxẏyée̋è
p%aa33q chinesehugepḥaȁq
p%imaq koreanpimento피망pḥimaq
pUmaga9t5 russianto helpпомогатьpụmagȧtẏ
s5o%3' navajofishşò̄'
hhima%r arabicdonkeyحمارhhimār
t4x4^i44i tibetanto write/drawའབྲིṭẋḥi̋i
'd06EE44 vietnameseto give birth tođẻ'ɗẹẹ̋
fOl frenchcrowdfoulefọl
a'we9txts5i nahuatldewahhuechtlia'wėtxtşi
de4Iqdj5I4q burmeseyogurtဒိန်ချဉ်déịqdjẏị́q
did englishdeeddeeddid
nant'a3n apache (western)chief/boss/kingnantʼánnant'àn
sEn3a5G frenchlordseigneursẹnẏa̖ġ
li445i445i5i45 tibetanmanure/fertilizerལུདli̖̋i̖̋i̖í̖
a%ma9aits5 nahuatlestuaryāmāitlāmȧaitş
hu4rri3yya%4 hausafreedom/libertyhùr̃r̃iyyā̀húrrìyyá̄
'ani9 hebrewegoאני'anï
fa33x4U33q chinesehappen发生fȁẋụ̏q
s5I3kai apache (western)whitełigaişị̀kai
mEtsniErEba georgianscienceმეცნიერებაmẹtsniẹrẹba
dzr1h5a georgiancawძროხაdzro̖ḩa
sm3Ix4attsU russianto blendсмешатьсяsmẏịẋattsụ
Gura%b arabiccrowغرابġurāb
da3Oq burmesepeacockဒေါင်းdàọq
onna japanesewomanおんなonna
lO44O44a3q thaiyellowเหลืองlọ̋ọ̋àq
fa33t4x4a4a44a3n chinesedevelop发展fȁṭẋáa̋àn
k93a4dda3ra%4 hausafate/destinyƙàddar̃ā̀k̖áddàrá̄
y%9a5n norwegian (bokmal)kind/specieskjønnyh̬a̖n
pat4t4a%mbu%ttx5i tamilbutterflyபட்டாம்பூச்சிpaṭṭāmbūttxẏi
raGi%f arabicloafرغيفraġīf
mtaza9mo swahiliviewpointmtazamomtazȧmo
rUssmatr3e9t5 russianto examineрассмотре́тьrụssmatrẏėtẏ
n3i33i33q tibetanheart/mind/essenceསྙིངnẏȉȉq
EkspeGya0s frenchexperienceexpérienceẹkspeġya̰s
'b06a%3a33y vietnameseshorebãi'ɓà̄ȁy
me9leh5 hebrewkingמֶלֶךmėleḩ
flI9ppI9 icelandiccollar of a shirtflibbiflïppï
plant welshchildplantplant
sOdj^a%v3 hindisuggestionसुझावsọdjḥāṿ
kOO33x4i33i44h5wU33U44 chineseformat格式化kọọ̏ẋȉi̋ḩwụ̏ụ̋
ko4tx05I4t^a4s5 apache (western)ceremonygochʼitałkótx̖ị́tḥáş
b^a%x4a% hindilanguageभाषाbḥāẋā
p1lla icelandicbun (round bread)bollapo̖lla
E%9nlIx germansimilarähnlichẹ̄̇nlịx
'as44far arabicyellowأصفر'as̬far
'onpadu tamilnineஒன்பது'onpadu
yIya%0 apache (western)eatyiyąąyịyā̰
blo englishblowblowblo
pwo33lii33tx^5yau33 chineseglass bridge玻璃桥pwȍliȉtxẏḥyaȕ
vE0 frenchwinevinvẹ̰
nah5la arabicpalm treeنخلةnaḩla
ts93Uhay amharicsunፀሐይts̀ụhay
E%CU danishto eatædeẹ̄çụ
ki4405i05t4x4u33u33m tibetangrapeརྒུན་འབྲུམkḭ̖̋ḭ̖ṭẋȕȕm
u3u3us5u zulurippleū́hluùùuşu
i3i3it^08iib06i3i zululakeī́chibíììiṭ̬ḥiiɓìi
IGa3l apache (western)bellsighálịġàl
bOli9v englishbelievebelievebọlïv