github 52+tontonton

Words for

Showing all 2000 words from our word list matching pattern here. Select a specific language if you would like to focus on one, or try to pronounce words from a variety of languages.

pe9rustella finnishto justifyperustellapėrustella
fIrC icelandica distancefirðfịrç
gra5nnt norwegian (bokmal)greengrøntgra̖nnt
ka9uppa finnishcommerce/tradekauppakȧuppa
gd08iba xhosafinishgqibagḍ̬iba
t^ye33 chinesepeacefultḥyȅ
b6a9t6U irish (munster)stickbatabĝȧtĝụ
eva9 hebrewhostility/enmity/hatred.איבהevȧ
na'Its5'I%3kI3 apache (western)gophernaʼitłʼíígína'ịtş'ị̀̄kị̀
mna9ra swahilitowermnaramnȧra
l1fd danishairluftlo̖fd
hhis44a%n arabichorseحصانhhis̬ān
'ov3v3a%maI tamilallergyஒவ்வாமை'oṿṿāmaị
nuliak6 inuktitutwifeᓄᓕᐊᖅnuliaḳ
Utm3In3A9t5 russianto cancelотменя́тьụtmẏịnẏạ̇tẏ
Gaza%l arabicdeerغزالġazāl
'b06UU4k9' vietnamesestair stepbậc'ɓụụ́k̰'
ts%i33i44 tibetanword/phraseཚིགtsḥȉi̋
ik6aluk inuktitutfish (salmon/trout)ᐃᖃᓗᒃiḳaluk
iql^08amisEkilE xhosaurgentingxamisekileiqḷ̬ḥamisẹkilẹ
Gura%b arabiccrowغرابġurāb
tx5ye4e44e3 chinesemothertxẏyée̋è
t^ai33x4i33i44tyA33A44nna4a44u3 chinesedesktop pc台式电脑tḥaȉẋȉi̋tyạ̏ạ̋nnáa̋ù
t^u33u33k9 tibetanattitudeཐུགསtḥȕȕk̰
mi5rtx05a amharicchoice/optionምርጫmi̖rtx̖a
x4i5rok3Iy russianwideширо́кийẋi̖rokẏịy
txa%93nts5i nahuatlhomechāntlitxà̄̇ntşi
ndEg06E swahilibirdndegendẹɠẹ
bi5tx5 polishto bebyćbi̖txẏ
'd06114t0' vietnamesea sproutđọt'ɗo̖ó̖t̰'
x5ii33q chineseshapexẏiȉq
'b06UU4n' vietnamesebusybận'ɓụụ́n'
b^a%x4Un6 hindispeechभाषणbḥāẋụṇ
iq94t08ukukt^a xhosainformationinkcukuchaiq̀ṭ̬ukuktḥa
ts93I3'I% navajomosquitots̀ị̀'ị̄
a9Goh5 hebrewlongאָרֹךְȧġoḩ
gargari georgianapricotგარგარიgargari
tx5yo4o44u3 chineseblack jadetxẏyóőù
faOnde9Ixn englishfoundationfoundationfaọndėịxn
almi9kki nahuatlsomething immortalahmicquialmïkki
t^'a%h apache (western)fathertʼaahtḥ'āh
kUy vietnamesetreecâykụy
Gali%C66 arabicrudeغليظġalīç̂
Ga%ba arabicforestغابةġāba
ndu9gu swahilirelativendugundu̇gu
kUU33n chinesefunnykụụ̏n
tIGC icelandicvirtuedyggðtịġç
s44amG arabicglueصمغs̬amġ
mnixvnEl1vani georgianimportantმნიშვნელოვანიmnixvnẹlo̖vani
k6itt66a arabiccatقطةḳitt̬a
lUv englishlovelovelụv
aqunasuktuk6 inuktitutto huntᐊᖑᓇᓱᒃᑐᖅaqunasuktuḳ
Gi95kUn germanback (body)rückenġï̖kụn
pya4q burmeseto flyပျံpyáq
wala'au hawaiianto talkwalaʻauwala'au
nata30 apache (western)cornnadą́ʼnatà̰
mi44i tibetanhuman beingམིmi̋i
g1g1 georgiangirlგოგოgo̖go̖
abi4yE3 yorubabirdabìyẹ́abíyẹ̀
tIpe3 navajosheep (animal)tịpè
t1jU danishfogtågeto̖jụ
fissa9to italianfixed (position)fissatofissȧto
da%3'i4ra%3 hausacircledā'ìr̃ādà̄'írà̄
s44awt arabicvoiceصوتs̬awt
man6d4aI tamilheadமண்டைmaṇḍaị
sl1 danishbeatslåslo̖
ftx4Ex5n3E polishearlywcześnieftẋẹxẏnẏẹ
tx5o44oo4q tibetanlarge valleyལྗོངསtxẏőoóq
bayma%3a33y thaileafใบไม้baymà̄ȁy
tsE4n%9txo3' apache (western)bouldertsénchóʼtsẹ́n̊txò'
y%9i95llIq norwegian (bokmal)chick (baby chicken)kyllingyh̬ï̖llịq
k33a4le3k33a4le3 hausakanoekwàlekwàlekẇálèkẇálè
ku%k inuktitutriverᑰᒃkūk
u9lvi5r icelandica wolfúlfuru̇lvi̖r
va%l3 tamilswordவாள்vāḷ
g^0l^081tha xhosarepelgxothagh̬ḷ̬ḥo̖tha
laa33ntx^5you33t4x4^a4a44a3q chinesebasketball court篮球场laȁntxẏḥyoȕṭẋḥáa̋àq
pGi hebrewfruitפְּרִיpġi
nal5tx00ya koreandate날짜nalẏtx̥ya
q5ad66ala arabicmuscleعضلةq̇ad̬ala
tot^s5'IjIh5I%3 apache (western)green/bluedotłʼizhihíítotḥş'ịjịḩị̀̄
k%a%3a33 thaisellค้าkḥà̄ȁ
xkiq5a9 hebrewsunsetשקיעהxkiq̇ȧ
tx^5a%33a33pa33a33 tibetanrainཆར་པtxẏḥȁ̄ȁpȁȁ
a%Catl icelandicnobilityaðallāçatl
a0 frenchyearan
loO' burmeseto makeလုပ်loọ'
j5dj5bw1 polishblade (botany)źdźbłojẏdjẏbwo̖
pi4i44i3tx5i33i44pU4U44U3n chinesenotebook笔记本píi̋ìtxẏȉi̋pụ́ụ̋ụ̀n
qa%3a33 vietnamesefallngãqà̄ȁ
ta3a3ta33a44q tibetanview/viewpointལྟ་སྟངསtààtȁa̋q
nuu3y vietnamesemountainnúinuùy
a%ka9xits5 nahuatlpoolācaxitlākȧxitş
wI9zdUm englishwisdomwisdomwïzdụm
ka33u33t4x4^UU33qpU4U44U3n chinesehigh cost高成本kȁȕṭẋḥụụ̏qpụ́ụ̋ụ̀n
dUmE0 frenchtomorrowdemaindụmẹ̰
kE%33E44 tibetanlanguage/speechསྐདkẹ̏̄ẹ̋
k3ip9pO japanesetrain ticketきっぷkẏip̃pọ
pwo33lii33pe33i33 chineseglass玻璃杯pwȍliȉpȅȉ
raGi%f arabicloafرغيفraġīf
asak693ws nuxalkwater (bottom)asaqw'sasaḳ̖ws
ki45U44y vietnameselaughtcườikí̖ụ̋y
y%9ukk norwegian (bokmal)chubbytjukkyh̬ukk
r%9i5cr1 welshto rush/hurryrhuthror̊i̖cro̖
nE4za' burmeseboundaryနယ်စပ်nẹ́za'
pal3l3ikku%d4am tamilschoolபள்ளிக்கூடம்paḷḷikkūḍam
tE'toldjE%3t apache (western)campfiredeʼdoljéédtẹ'toldjẹ̀̄t
tx5yee33kwo4o44o3 chineseresult结果txẏyeȅkwóőò
Ed^0sU danishetchætseẹdh̬sụ
wei33 chineserockyweȉ
abb1rru%sU norwegian (bokmal)a perch fish trapabborruseabbo̖rrūsụ
ts5'o3k'a4' apache (western)shaft of arrowtlʼókʼaʼtş'òk'á'
k%vEk693ana georgiancountryქვეყანაkḥvẹḳ̖ana
a3x4o apache (western)thank youáhoàẋo
h5tx5Etx5 polishto wantchciećḩtxẏẹtxẏ
mUsje5 frenchmistermonsieurmụsje̖
p%I%txI apache (western)(bird) swallowpiishipḥị̄txị
i3i3il^08iib06a zulumakeshift hutī́xhibaììiḷ̬ḥiiɓa
hi5st norwegian (bokmal)coast (shoreline)kysthi̖st
lii33nyu33u44tx5yA33n chineseshower room淋浴间liȉnyȕűtxẏyạ̏n
'ah5yani9t hebrewnieceאחיינית'aḩyanït
sa3 burmeseto eatစားsà
e5sd^0 danisheastøste̖sdh̬
tx^5a33a33 tibetanpair/coupletxẏḥȁȁ
na'Ixo30' apache (western)lizardnaʼishǫ́ʼna'ịxò̰'
blUd englishbloodbloodblụd
ka4a44t0 thaibiteกัดkáa̋t̰
kwE0 frenchwedgecoinkwẹ̰
andza georgianmastანძაandza
e95rle%5G icelandicdestinyörlögė̖rlē̖ġ
namdvili georgianrealნამდვილიnamdvili
'ida2 tamillipஇதழ்'idau̖
k6iktuGiak6 inuktitutmosquitoᕿᒃᑐᕆᐊᖅḳiktuġiaḳ
du% thaito seeดูdū
txa3tI3tlo30'II navajowren (bird)txàtị̀tlò̰'ịị
akko9ntxo italiandressed upacconcioakkȯntxo
gwla%d welshcountry/nationgwladgwlād
r%9ei%Ci5r icelandicnesthreiðurr̊eīçi̖r
pan3tx5u tamilcottonபஞ்சுpanẏtxẏu
mnixvnEl1ba georgiansignificanceმნიშვნელობაmnixvnẹlo̖ba
x4o4o44u3mUU33nyuA33n chinesegoalkeeper守门员ẋóőùmụụ̏nyuạ̏n
ts93Uhay amharicsunፀሐይts̀ụhay
tu%ga%lik inuktitutnarwhalᑑᒑᓕᒃtūgālik
pa33a44nkO33qt4x4wo33 chinesedesk办公桌pȁa̋nkọ̏qṭẋwȍ
pyE9qkni5 polishbeautifulpięknypyẹ̇qkni̖
ma5trk danishnutmøtrikma̖trk
t4x4^waa33qt^ou33kwe33i44 chinesebedside table床头柜ṭẋḥwaȁqtḥoȕkwȅi̋
praGC icelandictastebragðpraġç
tsuu33tx^5you33yuA33n chinesesoccer player足球员tsuȕtxẏḥyoȕyuạ̏n
s3em3U russianseedсе́мяsẏemẏụ
s51sd welshtailllostşo̖sd
bUttxa% hindibabyबच्चाbụttxā
k93a4dda3ra%4 hausafate/destinyƙàddar̃ā̀k̖áddàrá̄
d06i3go%4 hausaa dropɗigṑɗìgó̄
na%4ta%30' navajocornná̄tà̰̄'
ra4a44a3q chinesesoilráa̋àq
tve%5l icelandicstay (noun)dvöltvē̖l
i3i3is5aas5a zulubranch (of a tree)ī́hlahlaììişaaşa
s5ij navajourineşij
x5ya4a44u3 chinesedawnxẏyáa̋ù
k93l08olEla xhosaforgivexolelak̖ḷ̬olẹla
wOd englishwouldwouldwọd
'b06aa3w vietnameseleopardbáo'ɓaàw
stx4i5ts polishto shear/cutstrzycstẋi̖ts
sa%3a33 vietnamesevillagesà̄ȁ
a%sivak6 inuktitutspiderᐋᓯᕙᖅāsivaḳ
ma33a33qt4x4e%335e445 tibetancommon folkདམངས་ཁྲོདmȁȁqṭẋȅ̖̄e̖̋
mid66rab arabicpaddleمضربmid̬rab
aGts93Ers georgianto listაღწერსaġts̀ẹrs
p93Ep93Ela georgianbutterflyპეპელაp̀ẹp̀ẹla
k93a4nk93a3ne%4 hausasmallƙànƙanḕk̖ánk̖àné̄
tx^5ya33q chineseaxetxẏḥyȁq
sp2iq englishspringspringspu̖iq
gt08ina xhosakeep/savegcinagṭ̬ina
'uh5t66ubu%t66 arabicoctopusأخطبوط'uḩt̬ubūt̬
lan3dj5am tamilbribeலஞ்சம்lanẏdjẏam
t^u44uu4 tibetantoxinདུགtḥűuú
m10te frenchto climbmontermo̰̖te
ci9iCiqk icelandictranslationþýðingcïiçiqk
p%O3O33ndin thailandพื้นดินpḥọ̀ọ̏ndin
zUtOma9n3IvUt5 russianto obscureзатуманиватьzụtọmȧnẏịvụtẏ
tx5a44a tibetanrainbowའཇའtxẏa̋a
p97u0 hoanoneʘ̃ũṗ̂ṵ
k93wni nuxalkseal (animal)kw'nik̖wni
tx5i33i44syu33A44ntx5i33 chinesecomputer计算机txẏȉi̋syȕạ̋ntxẏȉ
p97oa hoaneyeʘoaṗ̂oa
fa33t4x4a4a44a3n chinesedevelop发展fȁṭẋáa̋àn
hEdz3ill5Uk9 koreannightfall해질녘hẹdzẏillẏụk̰
'di%5v3o%t norwegian (bokmal)very wetdyvåt'dī̖ṿōt
kwi3i33 vietnamesefundquỹkwìȉ
kakini%t inuktituttattooᑲᑭᓃᑦkakinīt
ka5G frenchheartcœurka̖ġ
mtsirE georgiansmall/insignificantმცირეmtsirẹ
ka33u33lou33ta33a44x4a33a44 chinesehigh-rise building高楼大厦kȁȕloȕtȁa̋ẋȁa̋
h5xirad georgianoftenხშირადḩxirad
m4a9dr4U irish (munster)dogmadramĝȧdrĝụ
tIrUC icelandicboldnessdirfðtịrụç
'o44oma33a33 tibetanmilkའོ་མ'őomȁȁ
k93l08olisa xhosaapologizexolisak̖ḷ̬olisa
ECya icelandicsludgeeðjaẹçya
sila inuktitutweatherᓯᓚsila
i3i3ihhoog06o zuluchicken coupī́hhokoììihhooɠo
tiGiganiak6 inuktitutarctic foxᑎᕆᒐᓂᐊᖅtiġiganiaḳ
t05UrU9pp93eza amharictableጠረጴዛt̖ụrụ̇pp̀eza
px4Es polishacrossprzezpẋẹs
n13qba4 yorubanumbernọmbanò̖qbá
s5Et'e%x apache (western)charcoalłetʼeeshşẹt'ēx
xk3i5r4d irish (munster)to scampersciurdxkẏi̖rĝd
tx05i5nk93i5llat amharicskullጭንቅላትtx̖i̖nk̖i̖llat
tsv5Ito9k russianflowerцвето́кtsvẏịtȯk
glaswEl^0d welshgrassglaswelltglaswẹl̥d
GUsi5 frenchreceiptreçuġụsi̖
na3a33m thaiwaterน้ำnàȁm
yi4i44i3nx5ii33qya4a44a3ntx5i33i44q chinesecontact lenses隐形眼镜yíi̋ìnxẏiȉqyáa̋àntxẏȉi̋q
kosnIh5 apache (western)bee/honeygosnihkosnịḩ
aivik6 inuktitutwalrusᐁᕕᖃaiviḳ
k3it0te japanesestampきってkẏit̰te
'aha9v hebrewto loveאָהַב'ahȧv
arak93i georgianfableარაკიarak̖i
nan6d4u tamilcrabநண்டுnaṇḍu
tx5at4t4aI tamilshirtசட்டைtxẏaṭṭaị
k93d081nda xhosaunderstandqondak̖ḍ̬o̖nda
xe%x4 hindiresidueशेषxēẋ
k93t08ak93t08ilE xhosaplain/clearcacilek̖ṭ̬ak̖ṭ̬ilẹ
qt08inanE xhosaminorncinaneqṭ̬inanẹ
niGiyuk6 inuktitutto eatᓂᕆᔪᖅniġiyuḳ
'I4Ga%4 apache (western)furighaa'ị́ġá̄
cor englishthorthorcor
x5yo33u33 chineseprotectionxẏyȍȕ
mifta%hh arabickeyمفتاحmiftāhh
r%9e5i5i5n icelandiclavahraunr̊e̖i̖i̖n
fim vietnamesefilmphimfim
E%9nlIx germansimilarähnlichẹ̄̇nlịx
u%mayuk6 inuktitutanimalᐆᒪᔪᖅūmayuḳ
tasik6 inuktitutlakeᑕᓯᖅtasiḳ
mdjE9nzi swahilibuildermjenzimdjẹ̇nzi
iqt^08iqa xhosathoughtingcingaiqṭ̬ḥiqa
aI germaneggeiaị
djgup%uri georgianpertaining to teamჯგუფურიdjgupḥuri
la44am tibetanpathལམla̋am
tx^a%' navajobeavertxḥā'
tx^I%3l navajosnowstormtxḥị̀̄l
k93d08inis1 xhosatruthqinisok̖ḍ̬iniso̖
a5i5 norwegian (bokmal)an islandøya̖i̖
a33a44nla4a44a3pa33 chinesehorn按喇叭ȁa̋nláa̋àpȁ
k%i3i33t0 thaithinkคิดkḥìȉt̰
I%0'a0'I% navajomagpieị̰̄'a̰'ị̄
ik93l08Exa xhosatimeixeshaik̖ḷ̬ẹxa
agba3ra yorubapoweragbáraagbàra
as5mus5 nuxalkbeadsalhmulhaşmuş
tx5E4 burmesestarကြယ်txẏẹ́
weIv englishwavewaveweịv
epats5 nahuatlskunkepatlepatş
cE9hkyiqk icelandicknowledgeþekkingcẹ̇hkyiqk
k99um koreandreamk̭um
'amad hebrewto evaluate/to estimateאמד'amad
aka%0zIz navajosleeve (of garment)akā̰zịz
x5yO33q chineseelder brotherxẏyọ̏q
yi33ma33u44tx5yA33n chinesecloakroom衣帽间yȉmȁűtxẏyạ̏n
'ot4t4agam tamilcamelஒட்டகம்'oṭṭagam
h5E georgiantreeხეḩẹ
ko44o tibetandoorསྒོkőo
h5aa33qpa33nx5i33i44nx5i33 chineseflight information航班信息ḩaȁqpȁnxẏȉi̋nxẏȉ
tG10 frenchtrunktronctġo̰̖
r%9Edi5n welshfernsrhedynr̊ẹdi̖n
x5ya33a44qp%ii33ts%a33 chineseeraser橡皮擦xẏyȁa̋qpḥiȉtsḥȁ
qt08iqt08i xhosasmall/youngncinciqṭ̬iqṭ̬i
pun6 tamilsoreபுண்puṇ
putta%n6d4u tamilnew yearபுத்தாண்டுputtāṇḍu
plant welshchildplantplant
li44i tibetanpearལིli̋i
Entsikl1pE9dya hebrewencyclopediaאנציקלופדיהẹntsiklo̖pẹ̇dya
avveni9re italianto occuravvenìreavvenïre
hahu9a hawaiianfoundationkahuahahu̇a
ts%5a3t apache (western)oiltłádtşḥàt
se5vn norwegian (bokmal)sleep (state)søvnse̖vn
tyA33A44nyi4i44i3qmii33qx5i33q chinesemovie star电影明星tyạ̏ạ̋nyíi̋ìqmiȉqxẏȉq
nunatsiavut inuktitutour beautiful landᓄᓇᑦᓯᐊᕗᑦnunatsiavut
s44ahhra%' arabicdesertصحراءs̬ahhrā'
aGah5n1f19bya hebrewarachnophobiaארכנופוביהaġaḩno̖fȯ̖bya
k93i3ssa%4 hausastoryƙissā̀k̖ìssá̄
sol englishsoulsoulsol
kGeno frenchslotcréneaukġeno
me%33e44k9 thaicloudเมฆmȅ̄e̋k̰
nastE9mpstf1 polishprecedencenastępstwonastẹ̇mpstfo̖
ka33i33 chineseboundarykȁȉ
ta44awa33a33 tibetanmoonཟླ་བta̋awȁȁ
hoo4p9' vietnameseboxhộphoóp̃'
na5f frenchnineneufna̖f
mi%4i44 thairice noodleหมี่mí̄i̋
fyatl icelandicmountainfjallfyatl
fEG frenchto dofairefẹġ
naCC66a%ra arabiceyeglassesنظارةnaçç̂āra
'd06U4U44w vietnameseheadđầu'ɗụ́ụ̋w
a%g^a%t hindishockआघातāgḥāt
v3a9llita finnishto prevailvallitaṿȧllita
to44oqt4x4e tibetandemon/ghostགདོན་འདྲེtőoqṭẋe
tx^Ij apache (western)woodchizhtxḥịj
tx5ando%x4am tamilhappinessசந்தோஷம்txẏandōẋam
bOli9v englishbelievebelievebọlïv
me44e tibetanfireམེme̋e
xdEba georgianto happenხდებაxdẹba
a0pul frenchlight bulbampoulea̰pul
yo% apache (western)beadyooyō
i%koxk33a93wits5 nahuatlfig treehīcoxcuahuitlīkoxkẇà̇witş
i3i3i4du3u3ub06e zuluzebraîdúbeììídùùuɓe
guk93d08ula xhosaturnguqulaguk̖ḍ̬ula
pololei hawaiiancorrectpololeipololei
man3dj5al3mul3l3aqgi tamilcarrotமஞ்சள்முள்ளங்கிmanẏdjẏaḷmuḷḷaqgi
t^apa%0jIte apache (western)kingfishertaba̜a̜zhidetḥapā̰jịte
onna japanesewomanおんなonna
x4O33O44pe33i44mii33qt4x4^U33q chinesedevice name设备名称ẋọ̏ọ̋pȅi̋miȉqṭẋḥụ̏q
akkurate9ttsa italianaccuracyaccuratezzaakkuratėttsa
kn4a%v6 irish (munster)bonecnámhknĝāvĝ
Ga apache (western)foxghaġa
balu9t hebrewacornבלוטbalu̇t
iq94t08asa xhosatasteinkcasaiq̀ṭ̬asa
'irul3 tamildarkஇருள்'iruḷ
a33ntx^5yuA33n chinesesafe/secure安全ȁntxẏḥyuạ̏n
k%a33a44w thaito enterเข้าkḥȁa̋w
ke%5i5C icelandicwimpgauðkē̖i̖ç
s5e3'e3tsoh navajoratşè'ètsoh
Utm3Itx5A9t45 russianto markотмечатьụtmẏịtxẏạ̇ṭẏ
l^08o0a hoanstoneǁʰo̰aḷ̬ḥo̰a
k6auyimanituk6aqit inuktituttraditional knowledgeᖃᐅᔨᒪᓂᑐᖃᖏᑦḳauyimanituḳaqit
xli5sUl germankeIschlüsselxli̖sụl
pIGC icelandicsettlementbyggðpịġç
korreo spanishmailcorreokorreo
h5x41u0wx4tx4 polishbeetlechrząszczḩẋo̖ṵwẋtẋ
nas5ts%o%s apache (western)book/papernałtsoosnaştsḥōs
marro9ne italianbrownmarronemarrȯne
Gavi frenchdelightedraviġavi
na44aq tibetaninteriorནངna̋aq
krie9It englishcreatecreatekriėịt
k93l08akEka xhosabusyxakekak̖ḷ̬akẹka
t^ou33yi4i44i3qyii33 chineseprojector投影仪tḥoȕyíi̋ìqyiȉ
x5i33nli4i44i3tx5yA33A44nk%a33q chinesemental health心理健康xẏȉnlíi̋ìtxẏyạ̏ạ̋nkḥȁq
umqd08uma xhosaoliveumnqumaumqḍ̬uma
'b0613133 vietnameseto pack'ɓò̖ȍ̖
w1Gt germanwordwortwo̖ġt
milhh arabicsaltملحmilhh
ho'ohana hawaiianto usehoʻohanaho'ohana
erra9re italianto wandererràreerrȧre
sUtx hinditruthसचsụtx
tx5arkkaraI tamilsugarசர்க்கரைtxẏarkkaraị
taa33yii33tx5ye4e44e3h5wo33o44 chinesefaq答疑解惑taȁyiȉtxẏyée̋èḩwȍő
h5ardji georgianexpenseხარჯიḩardji
k6ausik6tuk6 inuktitutwetᖃᐅᓯᖅᑐᖅḳausiḳtuḳ
hha%t^i% hindielephantहाथीhhātḥī
tod4n6an tamilvolunteerதொண்டன்toḍṇan
ma3sa3lla%3txi%3 hausamosquemasallācīmàsàllà̄txì̄
jirap%i georgiangiraffeჟირაფიjirapḥi
t^yAA33n chinesecavetḥyạạ̏n
tx0514x navajobugtx̖ó̖x
yOk9kOryi japaneseslowlyゆっくりyọk̰kọryi
p%e%p%r5a% hindilungफेफड़ाpḥēpḥṛā
tEkk norwegian (bokmal)deck (nautical)dekktẹkk
s5I%30' navajopetşị̰̀̄'
faGin frenchflourfarinefaġin
caO' burmeseto drinkသောက်caọ'
attxeffa9re italianto biteacceffareattxeffȧre
mat66bax arabickitchenمطبخmat̬bax
t^o%k hindibulkथोकtḥōk
ti33a44 thaishortเตี้ยtȉa̋
y%9e%le norwegian (bokmal)a cooking vesselkjeleyh̬ēle
tyA33A44nh5wU33U44h5a33u44ma4a44a3 chinesephone number电话号码tyạ̏ạ̋nḩwụ̏ụ̋ḩȁűmáa̋à
kolla9na italiannecklacecollanakollȧna
hu3d06u3ba%4 hausasermonhuɗubā̀hùɗùbá̄
GUvUniG frenchto returnrevenirġụvụniġ
u3uhha3a3afu zuluhalfúhháfuùuhhààafu
k693ba georgianjawყბაḳ̖ba
na%9wats5 nahuatlsomething having a clear and pleasant soundnāhuatlnā̇watş
t4o%kri% hindibasketटोकरीṭōkrī
mtaza9mo swahiliviewpointmtazamomtazȧmo
fU4U44U3nx4wU33tx5ya33a44q chinesepainter粉刷匠fụ́ụ̋ụ̀nẋwụ̏txẏyȁa̋q
h5axpItI3 apache (western)quailhashbidíḩaxpịtị̀
i9n3Ult6o%r3 irish (munster)engineerinnealtóirïnẏụltĝōrẏ
Oha9j4i5vUt5 russianto careухаживатьọhȧȷ̈i̖vụtẏ
ne4ya4Oq burmesesunshineနေရောင်néyáọq
mul3l3aqgi tamilradishமுள்ளங்கிmuḷḷaqgi
xi0 burmeseto haveရှိxḭ
gwraig welshwifegwraiggwraig
li5ke norwegian (bokmal)happinesslykkeli̖ke
kUm3In3t5i9rUvUt5 russianto commentкомментироватьkụmẏịnẏtẏïrụvụtẏ
lu9okka finnishgroup/collectionluokkalu̇okka
v3E%xa%k% hindiindian monthवैशाखṿẹ̄xākḥ
ma4a44y thainewใหม่máa̋y
tx5yA4A44A3ntx5ii33x4i33i44p%ii33n chineseclip video剪辑视频txẏyạ́ạ̋ạ̀ntxẏiȉẋȉi̋pḥiȉn
ki4405i05t4x4u33u33m tibetangrapeརྒུན་འབྲུམkḭ̖̋ḭ̖ṭẋȕȕm
t14l^0a4qye3 burmeserevolutionတော်လှန်ရေtó̖l̥áqyè
mxi9ndi swahiliwinner (one who wins)mshindimxïndi
uuC icelandicmindúðuuç
ba%g^ hinditigerबाघbāgḥ
Grma georgiandeepღრმაġrma
ko%9ats5 nahuatlsnakecoatlkō̇atş
t^13133qfa3a33 thaiskyท้องฟ้าtḥò̖ȍ̖qfàȁ
k99a9atx^5i koreancrow까치k̭ȧatxẏḥi
Ekk icelandiceggeggẹkk
x4Ex5sEt polishsix hundredsześćsetẋẹxẏsẹt
ah5a9z hebrewto holdאחזaḩȧz
sapE0 frenchfir treesapinsapẹ̰
ga3gga%3fa%3 hausabateleur eaglegaggāfāgàggà̄fà̄
bmuli georgianlink (internet)ბმულიbmuli
'ul3l3aqgaI tamilpalm (hand)உள்ளங்கை'uḷḷaqgaị
na33a33m tibetanskyགནམnȁȁm
menv3el3l3i tamilcobaltமென்வெள்ளிmenṿeḷḷi
qd08abile xhosararenqabileqḍ̬abile
tx5yo33u44 chineseoldtxẏyȍű
ga5l frenchface (of animal)gueulega̖l
i3i3i4d^08a3a3awe zuluheroîqháweììíḍ̬ḥààawe
hE0g55a4 yorubato be beautifulhẹngwàhẹ̰gẇá
tO33O44q chinesemilktọ̏ọ̋q
tx4Ex5tx5 polishhellocześćtẋẹxẏtxẏ
pyou%r icelandicbeaverbjórpyoūr
appanna9re italianto obscureappannàreappannȧre
hI4s5wo%3j apache (western)canyonhilwozhhị́şwò̄j
kaa3t0 vietnamesecutcắtkaàt̰
xa%k%a% hindibranchशाखाxākḥā
h5wo4o44o3t4x4^O33si33tx5i33 chinesetrain driver火车司机ḩwóőòṭẋḥọ̏sȉtxẏȉ
tx5e33e33 tibetanmaster/lordརྗེtxẏȅȅ
t61r4U irish (munster)fruittoradhtĝo̖rĝụ
iqd^08ele xhosacoldingqeleiqḍ̬ḥele
kahu9na hawaiianmagician/sorcererkahunakahu̇na
'ot hebrewsignomenאות'ot
qi%335i335 tibetansweatརྔུལqȉ̖̄ȉ̖
n3i33i33q tibetanheart/mind/essenceསྙིངnẏȉȉq
ka33q chineseridgekȁq
nu44uu4 tibetanwestནུབnűuú
f4o%gUr3 irish (munster)to proclaimfógairfĝōgụrẏ
pa%4a44 thaiforestป่าpá̄a̋
kan6 tamileyeகண்kaṇ
pu% thaicrabปูpū
mra9di swahiliprojectmradimrȧdi
k%v1lv icelandicvaulthvolfkḥvo̖lv
amaGuk6 inuktitutwolfᐊᒪᕈᖅamaġuḳ
matt66a%t66 arabicrubberمطاطmatt̬āt̬
oyE%s5 apache (western)to carryoyeełoyẹ̄ş
k93o%4k93a3ri3 hausaeffortƙṑƙarik̖ó̄k̖àrì
gandzi georgiantreasureგანძიgandzi
k3a3a4u hausabeautykyâukẏàáu
xangrdzliv1ba georgiancontinuanceხანგრძლივობაxangrdzlivo̖ba
ahava9 hebrewlove/affectionאהבהahavȧ
ts%o33o33 tibetanlakeམཚོtsḥȍȍ
A9ksEs englishaccessaccessạ̇ksẹs
vE0 frenchwinevinvẹ̰
sykG frenchsugarsucresykġ
fid66d66a arabicsilverفضةfid̬d̬a
hemolele hawaiianperfectionhemolelehemolele
'abyad66 arabicwhiteأبيض'abyad̬
y%9A%9n6U norwegian (bokmal)a nucleuskjerneyh̬ạ̄̇ṇụ
tx^5ii33qk%wa33a44q chinesecircumstances情况txẏḥiȉqkḥwȁa̋q
'as44far arabicyellowأصفر'as̬far
pt5i9tsU russianbirdпти́цаptẏïtsụ
l5e%n3U irish (munster)shirtléinelẏēnẏụ
taym englishtimetimetaym
'a4g55a%4g55a%3 hausaduck (animal)àgwā̀gwā'ágẇá̄gẇà̄
zUtm3Iva9t5 russianto eclipseзатмеватьzụtmẏịvȧtẏ
djE40na40 yorubato be farjẹ̀nnàdjẹ̰́ná̰
sO33a44 thaishirtเสื้อsọ̏a̋
Ga%4a44 vietnamesechickenġá̄a̋
aCfErC icelandicmethodaðferðaçfẹrç
nitx05i georgiantalentნიჭიnitx̖i
prEka icelandica slopebrekkaprẹka
vE3E33 vietnamesedrawvẽvẹ̀ẹ̏
sik englishseekseeksik
k93ak6a%si nuxalkcrowk'aqaasik̖aḳāsi
txa%txa% hindiuncleचाचाtxātxā
sa%3nts'o30sE apache (western)new moonsáánts’ǫ́sésà̄nts'ò̰sẹ
d4Umru% hindismall drumडमरूḍụmrū
rot4t4i tamilbreadரொட்டிroṭṭi
bitu9ah5 hebrewinsuranceביטוחbitu̇aḩ
iqd^08ayi xhosajaringqayiiqḍ̬ḥayi
mdzimE georgiancommaმძიმეmdzimẹ
h5ah5ak693 nuxalkgoosexaxaq'ḩaḩaḳ̖
g55addUnn3a amharicfriendጓደኛgẇaddụnnẏa
ho%h5 germanhighhochhōḩ
kt^08ubEkilEy1 xhosapolitechubekileyokṭ̬ḥubẹkilẹyo̖
hos5tx'I3'I3 navajonettlehoştx'ị̀'ị̀
tsn1bili georgiandistinguishedცნობილიtsno̖bili
x4tx4En3x5tx5E polishluck/happinessszczęścieẋtẋẹnẏxẏtxẏẹ
dOsa9yd englishdecidedecidedọsȧyd
me4e44i3 chinesemountainmée̋ì
vayb englishvibevibevayb
byE0vUni5 frenchwelcomebienvenuebyẹ̰vụni̖
10t frenchshamehonteo̰̖t
jak93Et05i georgianjacketჟაკეტიjak̖ẹt̖i
'il koreanone'il
kaxits5 nahuatlbowlcaxitlkaxitş
kInt germanchildkindkịnt
ni%ki'i hawaiianto tie/bindnīkiʻinīki'i
na'Is5ts%o3x4 apache (western)squirrelna'iłtsóhna'ịştsḥòẋ
nUj4i5ma9t45 russianto pressнажиматьnụȷ̈i̖mȧṭẏ
nuk6k6aGit inuktitutto stopᓄᖅᑲᕆᑦnuḳḳaġit
para9ddjo italianneighborhoodparaggiparȧddjo
blO2 englishblurblurblọu̖
zGva georgianseaზღვაzġva
mi%5dA finnishto sellmyydämī̖dạ
t4x4^wa33i33 chineseto kneadṭẋḥwȁȉ
s44awifa arabicto produce woolصوفs̬awifa
k93ak93ali georgianwalnutკაკალიk̖ak̖ali
Up%sUr hindiofficerअफसरụpḥsụr
i3i3i4t08i3i3it08i zuluearringîcíciììíṭ̬ììiṭ̬i
na3xto3I3 navajolynxnàxtòị̀
e9Gets hebrewcountry/landארץėġets
'b06a%a44q vietnamesea boardbảng'ɓāa̋q
sE%33E44 tibetanfrostསདsẹ̏̄ẹ̋
pr1tti5r icelandicspikebroddurpro̖tti̖r
m3Itx5ta9t5 russianto dreamмечтатьmẏịtxẏtȧtẏ
astGofi9zika hebrewastrophysicsאסטרופיזיקהastġofïzika
lye9nUv scottish gaelicchildleanabhlyėnụv
'E9xEh5 hebrewtesticleאשך'ẹ̇xẹḩ
k%O9l5U scottish gaelicforestcoillekḥọ̇lẏụ
gam1ak%vEk693nEbs georgianto publishგამოაქვეყნებსgamo̖akḥvẹḳ̖nẹbs
sI4k apache (western)scarsigsị́k
wa4lk93i3ya%3 hausalightningwàlƙiyāwálk̖ìyà̄
ya%4a44k9 thaito wantอยากyá̄a̋k̰
cInna icelandicto thinþynnacịnna
Gox hebrewheadרֹאשׁġox
v1lka0 frenchvolcanovolcanvo̖lka̰
pEttI icelandiccamp bedbeddipẹttị
passa9re italianto passpassàrepassȧre
meIk englishmakemakemeịk
le%bU danishliplæbelēbụ
f3e%r4 irish (munster)grassféarfẏērĝ
gommo9zo italiangummygommosogommȯzo
s5I3kai apache (western)whitełigaişị̀kai
xEmt^h5vEva georgianaccident/chanceშემთხვევაxẹmtḥḩvẹva
pa'aka9i hawaiiansaltpaʻakaipa'akȧi
s44aqr arabicfalconصقرs̬aqr
ka4a44u3x5ya33u44p%yA33A44n chinesefunny movie搞笑片káa̋ùxẏyȁűpḥyạ̏ạ̋n
'aGa9G hebrewto execrate/to bitterly curseארר'aġȧġ
bigI9n englishbeginbeginbigïn
behema9 hebrewbeast/animal (usually domesticated)/livestockבהמהbehemȧ
'ovda9n hebrewruin/destructionאובדן'ovdȧn
tx05I4l navajovegetationtx̖ị́l
cveiiyItl icelandicmopþvegillcveiiyịtl
kOntrA9st englishcontrastcontrastkọntrạ̇st
a0fa0 frenchinfantenfanta̰fa̰
si5Gtu frenchabove allsurtoutsi̖ġtu
ma9ahUr3 scottish gaelicmothermàthairmȧahụrẏ
d10k frenchthereforedoncdo̰̖k
p97a4a taachildʘàaṗ̂áa
i%5bUn germanto practiceübenī̖bụn
isikl^08Enk93l08E xhosasevenisixhenxeisikḷ̬ḥẹnk̖ḷ̬ẹ
t4x4i330i330 tibetancloudསྤྲིནṭẋḭ̏ḭ̏
sEn3a5G frenchlordseigneursẹnẏa̖ġ
sUmUrpUn6 hindidedicationसमर्पणsụmụrpụṇ
txiki9wits5 nahuatlbasketchiquihuitltxikïwitş
gIft englishgiftgiftgịft
t^u33u33k9pU33U33 tibetansoupཐུག་པtḥȕȕk̰pụ̏ụ̏
tapu9ah5 hebrewappleתפוחtapu̇aḩ
mEE4' vietnamesemothermẹmẹẹ́'
maCi5r icelandichumanmaðurmaçi̖r
harrasta% finnishto be interested inharrastaaharrastā
E0teGya5G frenchinteriorintérieurẹ̰teġya̖ġ
ka4a44no4o44k9 thaigoldกนกkáa̋nóők̰
inuk inuktitutpersonᐃᓄᒃinuk
sit englishseatseatsit
t^e44ee4p9 tibetanbookདེབtḥe̋eép̃
h5OO33q chineserainbowḩọọ̏q
x5yA33A44nx5ya33a44q chinesephenomenon现象xẏyạ̏ạ̋nxẏyȁa̋q
1GdG frenchorder (arrangement)ordreo̖ġdġ
s5I4ko4i%4 navajowhite (color)şị́kóí̄
tx5i33qx4UU33nto4o44u3so4o44u3 chineserefreshed精神抖擞txẏȉqẋụụ̏ntóőùsóőù
iql08ina xhosamintinxinaiqḷ̬ina
k93i95t05i5l amharicleafቅጠልk̖ï̖t̖i̖l
j4EmyEx5ln3i9tx4i5 polishartisansrzemieślniczyȷ̈ẹmyẹxẏlnẏïtẋi̖
bu3kka%4 hausagrass hutbukkā̀bùkká̄
iqd^081nd1 xhosabrainingqondoiqḍ̬ḥo̖ndo̖
ftx51u0wx4 polishstill (motionless)wciążftxẏo̖ṵwẋ
'aveda9 hebrewa lossאבדה'avedȧ
imak6 inuktitutwaterᐃᒪᖅimaḳ
tx^5e33e33ma33a33le33e44p9 tibetanbutterflyཕྱེ་མ་ལེབtxẏḥȅȅmȁȁlȅe̋p̃
d5e%n4 irish (munster)to dodéandẏēnĝ
k93t08ak93t08isa xhosaexplaincacisak̖ṭ̬ak̖ṭ̬isa
ts%i33i33j4i33i44q tibetanlongevityཚེ་རིངtsḥȉȉȷ̈ȉi̋q
wa9y2 englishwirewirewȧyu̖
be9Igel hebrewbagelבייגלbėịgel
v3aikka finnishfor examplevaikkaṿaikka
ba%33a44n thaihouseบ้านbȁ̄a̋n
tx^I4tI3 navajocartxḥị́tị̀
'ix hebrewman/adult male human being.איש'ix
zi35i335 vietnamesekeepgiữzì̖ȉ̖
umkhEq94t08E xhosaiceumkhenkceumkhẹq̀ṭ̬ẹ
hil englishhealhealhil
ta4Oq burmesemountainတောင်táọq
mi%nv3e%t4t4aI tamilfishingமீன்வேட்டைmīnṿēṭṭaị
si5G frenchsure/certainsûrsi̖ġ
p99uri koreanroot뿌리p̌uri
tra%5yGi5r icelandicghostdraugurtrā̖yġi̖r
t66a%bak6 arabiclarge brick/tileطابقt̬ābaḳ
i95mmArtA% finnishto understandymmärtääï̖mmạrtạ̄
pE3x apache (western)knifebeshpẹ̀x
f3ag irish (munster)lengthfeadhfẏag
ma%9ts5ats5 nahuatlnetmātlatlmā̇tşatş
a4la3ka3la4a3 yorubaa dreamàlákálàáálàkàláà
tO33qx5i33 chinesecreature东西tọ̏qxẏȉ
huC icelandicskinhúðhuç
xa%30' navajosunshinexà̰̄'
qgwe9na swahilicrocodilengwenaqgwėna
b10b10 frenchsweet/candybonbonbo̰̖bo̰̖
kotx5u koreanpepper고추kotxẏu
sUkGE frenchsecretsecretsụkġẹ
nyE%3 apache (western)difficultnyeeʼnyẹ̀̄
t00a9al3gi koreanstrawberry딸기ṱȧaḷgi
'b06aa3yq vietnamesevaguely defined termbánh'ɓaàyq
ya%3j navajolittleyà̄j
txI4txI4l apache (western)acornchíchʼiltxị́txị́l
kra4a44ti4i44k9 thaiwater jugกระติกkráa̋tíi̋k̰
'b06U4U44y vietnameseflockbầy'ɓụ́ụ̋y
kore9gto spanishcorrectcorrectokorėgto
pi4i44i3q chineseto grasppíi̋ìq
addje9ttare italianto jutaggettareaddjėttare
to3kho0'I3 navajopetroleumtòkho̰'ị̀
t^a33a33la33a33 tibetandustཐལ་བtḥȁȁlȁȁ
uUg5In3Uh5 irish (munster)lonelyuaigneachuụgẏịnẏụḩ
lo3o33 vietnameselosslỗlòȍ
x5yA4A44A3nx4i33i44p%ii33q chinesedisplay显示屏xẏyạ́ạ̋ạ̀nẋȉi̋pḥiȉq
de5 frenchtwode̖
tI%30'I apache (western)fourdį́į́'itị̰̀̄'ị
ta%a44y vietnamesedownloadtảitāa̋y
t4x4^i33i33 tibetanten thousandཁྲིṭẋḥȉȉ
hay englishhihihay
bo2d englishboardboardbou̖d
isikd^08am1 xhosafruitisiqhamoisikḍ̬ḥamo̖
to%n6d4u tamilto digதோண்டுtōṇḍu
kd^08ElEkilE xhosafamiliarqhelekilekḍ̬ḥẹlẹkilẹ
da5i5v3U norwegian (bokmal)to placatedøyveda̖i̖ṿụ
yE3'i%4ts%oh5 navajogiantyẹ̀'í̄tsḥoḩ
bO2c englishbirthbirthbọu̖c
sI3qza3 burmeseto thinkစဉ်းစားsị̀qzà
fa%a4t0' vietnamesepunishphạtfāát̰'
i4ta40 yorubastoryìtànítá̰
d^Un hindifundsधनdḥụn
mAgnI9fIsInt englishmagnificentmagnificentmạgnïfịsịnt
g^0d^08ibEla xhosalastgqibelagh̬ḍ̬ḥibẹla
sm3e9x4i5vUt5 russianto mixсмешиватьsmẏėẋi̖vụtẏ
pronssi finnishbronze (metal)pronssipronssi
abdjari georgianarmorაბჯარიabdjari
la3a33n thaimillionล้านlàȁn
p10 frenchbridgepontpo̰̖
iql08agu xhosawarthoginxaguiqḷ̬agu
tx^5a4a44nu44a3n thaicorridorฉนวนtxẏḥáa̋nűàn
sik6inik6 inuktitutsunᓯᕿᓂᖅsiḳiniḳ
x5ya33u chinesenightxẏyȁu
ntEE3n apache (western)manndeeńntẹẹ̀n
1ku40ri0 yorubamaleọkùnrino̖kṵ́rḭ
in3tx5i tamilgingerஇஞ்சிinẏtxẏi
i3i3it08aala3a zulusideī́caláììiṭ̬aalàa
tx5E4E44w vietnameseoarchèotxẏẹ́ẹ̋w
d^4a%i% hinditwo and a halfढाईḍḥāī
fuu33t4x4wa33qx4O33O44tx5i33i44 chinesefashion design服装设计fuȕṭẋwȁqẋọ̏ọ̋txẏȉi̋
pa%0 apache (western)motherbąąpā̰
mo3 burmeserainမိုးmò
d66aba%b arabicfogضبابd̬abāb
p%u%k%a44a44a3w thaimountainภูเขาpḥūkḥa̋a̋àw
sa33a33 tibetanearthsȁȁ
pat4t4a%mbu%ttx5i tamilbutterflyபட்டாம்பூச்சிpaṭṭāmbūttxẏi
n3a44a tibetanfishnẏa̋a
omi0 yorubawateromiomḭ
ah519t hebrewsisterאחותaḩȯ̖t
pun6iyam tamilvirtueபுண்ணியம்puṇiyam
xjE0 frenchdogchienxjẹ̰
tx5yA4A44A3n chinesechildtxẏyạ́ạ̋ạ̀n
di5mmUt amhariccatድመትdi̖mmụt
ke3305e3305t4x4^o33o44k9 tibetanrare jewel/godདཀོན་མཆོགkḛ̖̏ḛ̖̏ṭẋḥȍők̰
ka33u33lou33ta33a44x4a33a44 chinesehigh-rise building高楼大厦kȁȕloȕtȁa̋ẋȁa̋
na4'tx^a4kI4 apache (western)grasshoppernaʼchaginá'txḥákị́
tye9rra spanishlandtierratyėrra
habba arabicto loveحبhabba
fe9ImIs englishfamousfamousfėịmịs
wolf englishwolfwolfwolf
s5U9gad welsheyellygadşụ̇gad
h5awh5 arabicpeach (fruit)خوخḩawḩ
y%9Emi% norwegian (bokmal)chemistrykjemiyh̬ẹmī
pa4a44u3 chinesejewelpáa̋ù
kEsty10 frenchquestionquestionkẹstyo̰̖
k10plEtma0 frenchcompletelycomplètementko̰̖plẹtma̰
x4i4i44i3yO33O44q chineseuse使用ẋíi̋ìyọ̏ọ̋q
tE'ka0be4da0 burmesestudy of logicတက္ကဗေဒtẹ'ka̰béda̰
hvost russiantailхвостhvost
hhayawa%n arabicanimalحيوانhhayawān
t6n4a%0h irish (munster)to fatiguetnáithtĝnĝā̰h
ts593I3zI3 navajogoattş̀ị̀zị̀
milq5ak6a arabicspoonملعقةmilq̇aḳa
n113y vietnamesespeaknóino̖ò̖y
ja05gl frenchjunglejungleja̰̖gl
tsO33q chineseschooltsọ̏q
l^01gEl^0 welshpocketllogelll̥o̖gẹl̥
iqt^081qt^081ni xhosamosquitoingcongconiiqṭ̬ḥo̖qṭ̬ḥo̖ni
flaIx germanfleshfleischflaịx
a0syE0 frenchancientanciena̰syẹ̰
ak93o%30' navajoseedak̖ò̰̄'
vaa3y vietnameseskirtváyvaày
k3haun scottish gaelicheadceannkẏhaun
ca%k icelandicroofþakcāk
1l13ru0 yorubagodọlọ́runo̖lò̖rṵ
hi5gg amharica lawህግhi̖gg
C66ami'a arabicto thirstظمئç̂ami'a
amik6 inuktitutpeltᐊᒥᖅamiḳ
sh5vadash5va georgianmiscellaneaსხვადასხვაsḩvadasḩva
lo44o tibetanyearལོlőo
'a4lk93a3la4mi%3 hausapenàlƙalàmī'álk̖àlámì̄
zum englishzoomzoomzum
wehewehe hawaiianto explainwehewehewehewehe
tx^5E9Es%o koreanvegetable채소txẏḥẹ̇ẹsḥo
ti4U44n vietnamesemoneytiềntíụ̋n
zE3E33q5 vietnameselumpydẽzẹ̀ẹ̏q̇
kv3InU norwegian (bokmal)a womankvinnekṿịnụ
tal3l3aI tamilmotherதள்ளைtaḷḷaị
su%9nnitella finnishto designsuunnitellasū̇nnitella
tGi5k frenchtechniquetructġi̖k
upiGnk6a%k6 inuktitutspring (season)ᐅᐱᕐᓐᖄᖅupiġnḳāḳ
k6amhh arabicwheatقمحḳamhh
pisan6d4am tamilstomachபிசண்டம்pisaṇḍam
p%E%44E tibetanwoolབལpḥẹ̋̄ẹ
cvE9rmauul icelandicdiameterþvermálcvẹ̇rmauul
novEllo italiannewnovellonovẹllo
Gamura georgianbatღამურაġamura
tutn icelandicdown feathersdúnntutn
plaiya icelandicveilblæjaplaiya
mE9j2 englishmeasuremeasuremẹ̇ju̖
tulI0 apache (western)raccoontulįtulị̰
n1%3133y thaia fewน้อยnò̖̄ȍ̖y
d41kt4Ur hindidoctorडॉक्टरḍo̖kṭụr
t^u3 apache (western)watertḥù
tx5ya33ux5yue33 chineseteach教学txẏyȁuxẏyuȅ
'b06a%4a44n vietnamesetablebàn'ɓá̄a̋n
we33i44x4U33qmyAA33ntx^5yA33n chinesetampon卫生棉签wȅi̋ẋụ̏qmyạạ̏ntxẏḥyạ̏n
'aa44yq vietnameseimageảnh'aa̋yq
l^0avar welshvocalllafarl̥avar
k1j4i95statx5 polishto benefitkorzystaćko̖ȷ̈ï̖statxẏ
tx4i5 polishthreetrzytẋi̖
tot^ori koreanacorn도토리totḥori
mi3 burmesefireမီးmì
la%44a44a3n thainiece/nephewหลานla̋̄a̋àn
txo%4s5 navajoballtxó̄ş
Uk%ba%r hindinewspaperअख़बारụkḥbār
swaa3 vietnamesedeletexoáswaà
d^4o%l hindidrumढोलḍḥōl
tx^5I' burmeseto loveချစ်txẏḥị'
a0fibi frenchamphibiousamphibiea̰fibi
kreIv englishcravecravekreịv
'ah5d66ar arabicgreenأخضر'aḩd̬ar
nda9ma swahilicalfndamandȧma
pux4pam tamilflowerபுஷ்பம்puẋpam
ei%Ci5r icelandicoatheiðureīçi̖r
de4Iqdj5I4q burmeseyogurtဒိန်ချဉ်déịqdjẏị́q
k%a33i44 chineseto desirekḥȁi̋
ka33u33kU33nx5yee33 chinesehigh heel高跟鞋kȁȕkụ̏nxẏyeȅ
k6ak6kak6 inuktitutmountainᖃᖅᑲᖅḳaḳkaḳ
zv5er3 russiananimalзверьzvẏerẏ
i5hdessA finnishtogetheryhdessäi̖hdessạ
kozs'a%3ke apache (western)placegozsʼa̜a̜gekozs'à̄ke
y%9i5sU norwegian (bokmal)to kisskysseyh̬i̖sụ
wuu33x5yA33A44nwa4a44a3q chinesewi-fi无线网wuȕxẏyạ̏ạ̋nwáa̋àq
k1%33144nhi44i44i3n thaistoneก้อนหินkȍ̖̄ő̖nhi̋i̋ìn
k%E3ya4h navajoland/countrykḥẹ̀yáh
ko4tx05I4t^a4s5 apache (western)ceremonygochʼitałkótx̖ị́tḥáş
r%9af welshroperhaffr̊af
krO%v scottish gaelictreecraobhkrọ̄v
s99uk9 koreanmugworts̭uk̰
jangbadi georgianoxygenჟანგბადიjangbadi
t051t05i georgianbranchტოტიt̖o̖t̖i
k%ra%0v scottish gaelicbonecnàmhkḥrā̰v
min3dj5u tamilto exceedமிஞ்சுminẏdjẏu
pyatla icelandicbellbjallapyatla
kri5lyo russianwingкрыло́kri̖lyo
prEnna icelandicto burnbrennaprẹnna
k%wa33q chinesebasketkḥwȁq
u3u3ul08oolo zulupeaceū́xoloùùuḷ̬oolo
fyACi5r icelandicfeatherfjöðurfyạçi̖r
tx5Uw vietnamesebuffalotrâutxẏụw
brt05k93Eli georgianflatბრტყელიbrt̖k̖ẹli
p%aa33q chinesehugepḥaȁq
Iztsa3n apache (western)womanizdzánịztsàn
tx05aGi georgianchandelierჭაღიtx̖aġi
t1llarI icelandicdollardollarito̖llarị
t^a9adz3o koreanostrich타조tḥȧadzẏo
fe33i33t4x4^aa33q chineseextraordinary非常fȅȉṭẋḥaȁq
u3u3us5u zulurippleū́hluùùuşu
v3a9lita finnishto choosevalitaṿȧlita
k99ot0 koreanflowerk̭ot̰
'UywE' burmeseleafအရွက်'ụywẹ'
fi5kl icelandicbirdfuglfi̖kl
pa0se frenchto thinkpenserpa̰se
mE0' apache (western)babyméʼmẹ̰'
halst05uh5i georgiantieჰალსტუხიhalst̖uḩi
tah5a apache (western)hurrydahataḩa
k3a3a4nwa%3 hausacatkyânwākẏàánwà̄
r%9e5i5ql icelandicfragmented icehrönglr̊e̖i̖ql
ku3u33 vietnameseoldkùȕ
t4x4^UU33qkO33qrUU33nx4i33i44 chinesesuccessful person成功人士ṭẋḥụụ̏qkọ̏qrụụ̏nẋȉi̋
te3ca4qxI4q burmesesinger/vocalistတေးသံရှင်tècáqxị́q
rUssmatr3e9t5 russianto examineрассмотре́тьrụssmatrẏėtẏ
p%i%445i5i45me%33e44 tibetanwomanབུད་མེདpḥi̖̋̄i̖í̖mȅ̄e̋
i3iqd08hhuumbi zuluheapíngqumbiìiqḍ̬hhuumbi
1b1ba georgianspiderობობაo̖bo̖ba
sUfI9stUkeIdId englishsophisticatedsophisticatedsụfïstụkeịdịd
k93d081b1 xhosaconcrete/actualqobok̖ḍ̬o̖bo̖
OvUj4a9t5 russianto respectуважатьọvụȷ̈ȧtẏ
p%o44o44o3nla3a33ma%3a33y thaifruitผลไม้pḥőőònlàȁmà̄ȁy
r%9U9vEC welshstrange/oddrhyfeddr̊ụ̇vẹç
elo9a hebrewA god.אלוהelȯa
tx^Utri% hindiumbrellaछतरीtxḥụtrī
k93t^08ukumisa xhosatouchchukumisak̖ṭ̬ḥukumisa
as5nI%30' navajocenteraşnị̰̀̄'
'eI' burmeseto sleepအိပ်'eị'
'b06UU3k9 vietnamesewickbấc'ɓụụ̀k̰
m10tGe frenchto showmontrermo̰̖tġe
ta%30' navajocorntà̰̄'
p%a koreanonionpḥa
mo44ot4x4a33a44 tibetancarམོ་ཊmőoṭẋȁa̋
Ino3t05a%3h navajodeceptionịnòt̖à̄h
l61h5a%n4 irish (munster)pondlochánlĝo̖ḩānĝ
p1lla icelandicbun (round bread)bollapo̖lla
Isa3s5Ik%aI apache (western)bald eagleisáłigaiịsàşịkḥaị
y%9a5t norwegian (bokmal)meatkjøttyh̬a̖t
kal3l3am tamilstealthகள்ளம்kaḷḷam
d5ImUnstr3i9rUvUt5 russianto demonstrateдемонстрироватьdẏịmụnstrẏïrụvụtẏ
bla0 frenchwhiteblancbla̰
akpa3 yorubaarmapáakpà
ats593a%3h navajobottomatş̀à̄h
h1144y vietnameseaskhỏiho̖ő̖y
tse%3h navajoelktsè̄h
obi40ri0 yorubafemaleobìnrinobḭ́rḭ
x4ii33tx5yA33n chinesemoment时间ẋiȉtxẏyạ̏n
k93t08iqa xhosathinkcingak̖ṭ̬iqa
xEql08a xhosamoveshenxaxẹqḷ̬a
koj4U russianskinко́жаkoȷ̈ụ
sU33n chineseforestsụ̏n
cye%5l icelandicraspþjölcyē̖l
parC icelandicedgebarðparç
'abahu9t hebrewfatherhood/paternityאבהות'abahu̇t
o30'a%3 apache (western)eveningǫ́ʼááò̰'à̄
r3it0torO japaneselitreリットルrẏit̰torọ
bAnd englishbandbandbạnd
nU33U33mx5i33i44 tibetanweather/climateགནམ་གཤིསnụ̏ụ̏mxẏȉi̋
he%3s5 navajopackagehè̄ş
g55a3ggo4 hausapaternal auntgwaggògẇàggó
msgavsi georgianalikeმსგავსიmsgavsi
tO33O44qh5wU33U44p%yA33A44n chinesecartoon动画片tọ̏ọ̋qḩwụ̏ụ̋pḥyạ̏ạ̋n
fx4i5stk1 polisheverythingwszystkofẋi̖stko̖
i3iqt^08oosa zulumeatíngcosaìiqṭ̬ḥoosa
dAnts englishdancedancedạnts
l08a0e hoanmeatǁa̰eḷ̬a̰e
l5a9n4Uv6 irish (munster)childleanbhlẏȧnĝụvĝ
yAttA% finnishto leavejättääyạttạ̄
kahaone hawaiianbeach covered with sandkahaonekahaone
tx5an thaimoonพระจันทร์txẏan
k6ayak6 inuktitutkayakᖃᔭᖅḳayaḳ
da%w thaistarดาวdāw
nap93iri georgianshoreნაპირიnap̀iri
i3i3iql^08i zuludirtíngxiììiqḷ̬ḥi
p%imaq koreanpimento피망pḥimaq
pu%n6d4u tamilgarlicபூண்டுpūṇḍu
aluik6k6anak6 inuktitutavalancheᐊᓗᐃᖅᑲᓇᖅaluiḳḳanaḳ
d6a9d5i% irish (munster)daddy (childish)daidídĝȧdẏī
pI4qlE4 burmeseseaပင်လယ်pị́qlẹ́
ile3elE4 yorubabungalowiléelẹ̀ilèelẹ́
kObob amharicstarኮኮብkọbob
t66aq5a%m arabicfoodطعامt̬aq̇ām
s5aas5 welshthe otherllallşaaş
pleI englishplayplaypleị
na44a tibetanagena̋a
k%oal3l3a koreankoala코알라kḥoaḷḷa
t4x4^waa33q chinesebedṭẋḥwaȁq
t^am thaito makeทำtḥam
hUn' danishhandhåndhụn'
zas apache (western)snowzaszas
t^u3na3lI%30' apache (western)waterfalltúnálį́į́’tḥùnàlị̰̀̄'
ka9llido italianshrewdcallidokȧllido
k%a33a33qpa33a33 tibetanhouseཁང་པkḥȁȁqpȁȁ
sigrdzE georgianlengthსიგრძეsigrdzẹ
himni georgiananthemჰიმნიhimni
k%waa33qfU33qpa33u44yu4u44u3 chinesestormy狂风暴雨kḥwaȁqfụ̏qpȁűyúűù
brdz1la georgianbattleბრძოლაbrdzo̖la
tx'ah navajoheadweartx'ah
mg19mbea swahilicandidatemgombeamgȯ̖mbea
h5weh5 welshsixchwechḩweḩ
kO33qsi33mii33qt4x4^U33q chinesecompany name公司名称kọ̏qsȉmiȉqṭẋḥụ̏q
'b06a%a4n' vietnamesefriendbạn'ɓāán'
v3at4t4am tamilcircle/haloவட்டம்ṿaṭṭam
vm3ex4i5vUtsU russianto interfereвме́шиватьсяvmẏeẋi̖vụtsụ
j4e44e tibetansingleརེȷ̈e̋e
sa0dal frenchsandal footwear^sandalessa̰dal
ammatti finnishprofessionammattiammatti
l^0I9ni5n welshstring/cordllinynl̥ïni̖n
p%UU33q chinesefriendpḥụụ̏q
k%o33o33lo33o33 tibetanwheelའཁོར་ལོkḥȍȍlȍȍ
pa5G frenchfearpeurpa̖ġ
ian scottish gaelicbirdeunian
mu4u44u3yi33qx4i33i44 chineseinfant room母婴室múűùyȉqẋȉi̋
'aha9v hebrewto loveאהב'ahȧv
isig^0t^08awu xhosaspiderisigcawuisigh̬ṭ̬ḥawu
x4UU33ntx5i33qx5i33i44t^O4O44O3q chinesenervous system神经系统ẋụụ̏ntxẏȉqxẏȉi̋tḥọ́ọ̋ọ̀q
na3konEtx'I%tI apache (western)cicadanágonechʼiidinàkonẹtx'ị̄tị
la33a33 tibetansoul/spiritབླlȁȁ
abo3a4ru40yi3 yorubasunflowerabóòrùnyíabòárṵ́yì
oye9v hebrewenemyאויבoyėv
u3u3ugl^08a zuludigging stickū́gxaùùugḷ̬ḥa
tx^a% apache (western)beaverchaatxḥā
ma%44a tibetanbutterམརma̋̄a
'akkul3 tamilarmpitஅக்குள்'akkuḷ
yIya%0 apache (western)eatyiyąąyịyā̰
ka33a33 tibetanteachingབཀའkȁȁ
a%'ka9ts5an nahuatlreed bedācatlanā'kȧtşan
p%u44u tibetanson/childབུpḥűu
klAud englishcloudcloudklạud
dziri georgianbottomძირიdziri
kwa4a44a3q chineseroughkwáa̋àq
fE4 yorubato be successful/prosperousfẹ̀fẹ́
fra%9iCI icelandicsciencesfræðifrā̇içị
'ani9 hebrewegoאני'anï
i3i3i4l08u3u3u4g06u zulucrowdîxûkuììíḷ̬ùùúɠu
t4x4a44a tibetansoundསྒྲṭẋa̋a
Gari%b arabicstrangerغريبġarīb
bOk englishbookbookbọk
k10k10bG frenchcucumberconcombreko̰̖ko̰̖bġ
ka%ktuk6 inuktituthungryᑳᒃᑐᖅkāktuḳ
nuna inuktitutlandᓄᓇnuna
nik6i inuktitutfoodᓂᕿniḳi
mii33n chineseheavenmiȉn
me9leh5 hebrewkingמֶלֶךmėleḩ
l13133 thaito copyล้อlò̖ȍ̖
waa33ntx^5yuA33n chinesecompletely/fully完全waȁntxẏḥyuạ̏n
k6iqak6 inuktitutnoseᕿᖓᖅḳiqaḳ
k93a4ho%3 hausahornƙàhōk̖áhò̄
Uqgu%t4^a% hindithumbअंगूठाụqgūṭḥā
'Usi0 burmeseseedအစေ့'ụsḭ
xadjara arabictreeشجرةxadjara
tx5erf3 russianwormчервьtxẏerfẏ
cyou%C icelandica nationþjóðcyoūç
no%44o24kE% tibetaninheritanceནོར་སྐལnő̄oú̖kẹ̄
Ur5t^a%t hindimeaningअर्थातụṛtḥāt
qoo vietnamesecornngôqoo
fye%5l norwegian (bokmal)boardfjølfyē̖l
k%op99ul3s99o koreanrhino코뿔소kḥop̌uḷs̭o
qge swahiliscorpionngeqge
ya33nh5wU33x5yo33u44 chinesefireworks show烟花秀yȁnḩwụ̏xẏyȍű
tI4s5hI4s5 apache (western)blackdɪ̀ɬhɪ̀ɬtị́şhị́ş
t^133144ykham thaispeechถ้อยคำtḥȍ̖ő̖ykham
jaGdE0 frenchgardenjardinjaġdẹ̰
ql08iba xhosadressnxibaqḷ̬iba
man3dj5al3 tamilyellowமஞ்சள்manẏdjẏaḷ
ta44a tibetansign/signalབརྡta̋a
p4a%p3e%9r4 irish (munster)paperpáipéarpĝāpẏē̇rĝ
e%95i5Ca%iUI icelandicweatlhauðæfiē̖̇i̖çāiụị
'b06iU44n vietnamesebeachbiển'ɓiụ̋n
ni35i335 vietnamesefemalenữnì̖ȉ̖
si%5 finnishfilamentsyysī̖
qgi9ri swahiliwarthogngiriqgïri
odju3 yorubaeyeojúodjù
yItIts'I0h5 apache (western)hearyidits’įhyịtịts'ị̰ḩ
txrdil1Et^i georgiannorthჩრდილოეთიtxrdilo̖ẹtḥi
tr1id welshfoottroedtro̖id
da3imo4n hausadiamonddaimòndàimón
tx5UrUk93a amharicmoonጨረቃtxẏụrụk̖a
se'aGa9 hebrewhairשַׂעֲרָהse'aġȧ
s5a33a33 tibetangod/dietyལྷşȁȁ
pUthUd5i9t5 russianto fitподходитьpụthụdẏïtẏ
t66ifl arabicchildطفلt̬ifl
nE%33E33tx5i%5 tibetaninformationགནས་ཚུལnẹ̏̄ẹ̏txẏī̖
fayr englishfirefirefayr
t4x4^UU33qt4x4a4a44a3q chinesemature成长ṭẋḥụụ̏qṭẋáa̋àq
purra finnishto bitepurrapurra
E0p1sibl frenchimpossibleimpossibleẹ̰po̖sibl
h5ayt66 arabicstringخيطḩayt̬
x5ye33e44 chinesemountain valleyxẏyȅe̋
h5its93lh nuxalkmetal (iron)xits'lhḩits̀lh
ma3a33le3e33t0 thaiseedเมล็ดmàȁlèȅt̰
'iyarkaI tamilnatureஇயற்கை'iyarkaị
ts593ox apache (western)plantstłʼohtş̀ox
tE%t^E%l navajomoosetẹ̄tḥẹ̄l
fo44o44o3n thairainฝนfőőòn
'd06aaa4' vietnamesea bulletđạn'ɗaaá'
paGfa05 frenchperfumeparfumpaġfa̰̖
bre%5 norwegian (bokmal)breadbrødbrē̖
nah5la arabicpalm treeنخلةnaḩla
h1l danishholehulho̖l
li445i445i5i45 tibetanmanure/fertilizerལུདli̖̋i̖̋i̖í̖
pUrIb^a%x4a% hindidefinitionपरिभाषाpụrịbḥāẋā
ti95dj5En3 polishweektydzieńtï̖djẏẹnẏ
ka4a44y thaichickenไก่káa̋y
flI9ppI9 icelandiccollar of a shirtflibbiflïppï
su90va0 frenchoftensouventsṵ̇va̰
pa'tx^o apache (western)wolfba'chopa'txḥo
pwo33lii33tx^5yau33 chineseglass bridge玻璃桥pwȍliȉtxẏḥyaȕ
paCk%a%r icelandicbathtubbaðkarpaçkḥār
mu%ttua finnishto changemuuttuamūttua
a4lu4b13sa4 yorubaonionàlùbọ́sàálúbò̖sá
'b06a%3a33y vietnameseshorebãi'ɓà̄ȁy
q5ana9n hebrewa cloudענןq̇anȧn
t4x4i33ta33u44 chinesetell知道ṭẋȉtȁű
l^0i%v welshsaw (tool)llifl̥īv
1k%r1 georgiangoldოქროo̖kḥro̖
ts5'I%x apache (western)snaketłʼiishtş'ị̄x
dra5p%U danishdropdråbedra̖pḥụ
pUmaga9t5 russianto helpпомогатьpụmagȧtẏ
naq5i%m arabicblissنعيمnaq̇īm
a%ts5a%kats5 nahuatlperson made of waterātlācatlātşākatş
'b06114' vietnamesebugbọ'ɓo̖ó̖'
sahha%ba arabiccloudسحابةsahhāba
ts5'o%3s5 navajorope (chord)tş'ò̄ş
'eh5a9d hebrew(Judaism) the Oneness of Godאחד'eḩȧd
tutIs5h5Is5I apache (western)coffeetudiłhiłitutịşḩịşị
t4x4a33u44 chineseomenṭẋȁű
kol3v3anaI tamilborrowingகொள்வனைkoḷṿanaị
dja%sI3la3xa3 apache (western)earingsjaasíláhádjāsị̀làxà
x4O33O44x5ya33a44qx4i33 chinesevideographer摄像师ẋọ̏ọ̋xẏyȁa̋qẋȉ
E4bi3 yorubagiving childbirthẹ̀bíẹ́bì
amakl^08Egwazana xhosaseniorsamaxhegwazanaamakḷ̬ḥẹgwazana
a5m danishtenderøma̖m
tx^5eri koreancherry체리txẏḥeri
ha3dda%4 hausamemorizationhaddā̀hàddá̄
ta0 navajospring (season)ta̰
I'I%3'a30 navajosunsetị'ị̀̄'à̰
fspan3alE polishgreatwspanialefspanẏalẹ
2e9IvOn englishravenravenu̖ėịvọn
ukukd^08uba xhosadrive/pushukuqhubaukukḍ̬ḥuba
t05ub amharicbrick/tileጡብt̖ub
tu%n3 tamilcolumnதூண்tūnẏ
to%lE3 apache (western)butterlydoolétōlẹ̀
rumma%n arabicpomegranateرمانrummān
mE%9tx5Un germangirlmädchenmẹ̄̇txẏụn
Ob5Ij4da9t5 russianto persuadeубеждатьọbẏịȷ̈dȧtẏ
EtG frenchto beêtreẹtġ
t05alGa georgianwaveტალღაt̖alġa
r1%3133n thaihotร้อนrò̖̄ȍ̖n
ka4a44ti4i44ka% thaiagreementกติกาkáa̋tíi̋kā
a%ma9aits5 nahuatlestuaryāmāitlāmȧaitş
igl08alaba xhosashoulderigxalabaigḷ̬alaba
ba5x4tU norwegian (bokmal)a brushbørsteba̖ẋtụ
paqkki finnishbank (institution)pankkipaqkki
w^0ilt icelandicresthvíldwh̬ilt
'urugo%l3 tamilhappeningஉறுகோள்'urugōḷ
i3i3iz6aag06a zululoinclothī́dlakáììiẓaaɠa
x5i440i0i40 tibetanimageབཞིནxẏḭ̋ḭḭ́
r%9i%C icelandicsnowstormhríðr̊īç
'b06a%3a33wq5 vietnamesestormbão'ɓà̄ȁwq̇
pUn3Ima9t5 russianto comprehendпониматьpụnẏịmȧtẏ
l^0e%ti%gar welshhospitablelletygarl̥ētīgar
bite9' hebrewto pronounce a wordביטאbitė'
d08o0'o hoanclaw!o̰ʔoḍ̬o̰'o
saku inuktituthead of harpoonᓴᑯsaku
q5inab arabicgrapeعنبq̇inab
ts5o30' apache (western)birddlǫ́ʼtşò̰'
kiq englishkingkingkiq
k93a%3'i3da%4 hausastandardƙā'idā̀k̖à̄'ìdá̄
Guj frenchredrougeġuj
ho'opa'a hawaiianto fixhoʻopaʻaho'opa'a
k93t08Ela xhosapleasecelak̖ṭ̬ẹla
kal englishcallcallkal
ja5n frenchyoungjeuneja̖n
mi%44i44i3 thaibearหมีmi̋̄i̋ì
ka%na%wai hawaiiancode/lawkānāwaikānāwai
C66aby arabicantelopeظبيç̂aby
ka3OqgI4q burmeseskyကောင်းကင်kàọqgị́q
lyau33 chinesegoodlyaȕ
tx^5a%33a44q thaitechnicianช่างtxẏḥȁ̄a̋q
ei%mi5r icelandicsteam/vaporeimureīmi̖r
fspi95h3IvUt5 russianto flashвспыхиватьfspï̖hẏịvụtẏ
so44oo4 tibetanto makeབཟོsőoó
k%a3a33rO3O33ha4a44 thaihomeคฤหkḥàȁrọ̀ọ̏háa̋
tyA33A44nfU33qx4a33a44n chineseelectric fan电风扇tyạ̏ạ̋nfụ̏qẋȁa̋n
arroz spanishricearrozarroz
nat4tx5attiraman6d4alam tamilthe starry heavensநட்சத்திரமண்டலம்naṭtxẏattiramaṇḍalam
kurssi finnishcourse/classkurssikurssi
pGi hebrewfruitפריpġi
ik693o georgianto beიყოiḳ̖o
IyIkE3 apache (western)seediyigéʼịyịkẹ̀
iglu inuktituthouseᐃᒡᓗiglu
zorro spanishfoxzorrozorro
ntxa%3 apache (western)big/largenchaantxà̄
'etsba9q5 hebrew(anatomy) fingerאצבע'etsbȧq̇
di% thaigoodดีdī
ka33a44q chinesesimplekȁa̋q
Ixk%I%nh5n apache (western)sonishkiinhnịxkḥị̄nḩn
mye4 burmeselandမြေmyé
x4o4o44u3tx5i33k%OO33 chinesephone case手机壳ẋóőùtxẏȉkḥọọ̏
na4Iqa4qdj5a3 burmeseforeign countryနိုင်ငံခြာnáịqáqdjẏà
k%r3iU scottish gaelicheartcridhekḥrẏiụ
kyI9Cya icelandicgoddessgyðjakyïçya
p93ik93nik93i georgianpicnicპიკნიკიp̀ik̖nik̖i
vidj5Etx5 polishto seewidziećvidjẏẹtxẏ
na33a33 tibetannoseསྣnȁȁ
tx5i33i44n chinesewatertxẏȉi̋n
t^a3a33lee thaiseaทะเลtḥàȁlee
kyUqtx^5i koreanview경치kyụqtxẏḥi
g1ra georgianhillგორაgo̖ra
sinyo92Iti englishsenioritysenioritysinyȯu̖ịti
txi%k33a'ts5i nahuatlbarn owlchīcuahtlitxīkẇa'tşi
fkruttsE polishsoonwkrótcefkruttsẹ
t^e%3h navajovalleytḥè̄h
ts93Elits93adi georgianyearწელიწადიts̀ẹlits̀adi
sart05k693Eli georgianbeltსარტყელიsart̖ḳ̖ẹli
tx05Uw amharicsaltጨውtx̖ụw
'onpadu tamilnineஒன்பது'onpadu
se33e33q tibetanlionསེངsȅȅq
'b06aa4wkp9' vietnamesebundlebọc'ɓaáwkp̃'
la%3a33y vietnameseinterestlãilà̄ȁy
tyA33A44nx5yA33A44nka4a44a3n chinesetelephone pole电线杆tyạ̏ạ̋nxẏyạ̏ạ̋nkáa̋àn
tuvak6 inuktitutsea iceᑐᕙᖅtuvaḳ
s5o%3' navajofishşò̄'
px4Estx4En3 polishspace (area)przestrzeńpẋẹstẋẹnẏ
ts93ut^i georgianminuteწუთიts̀utḥi
h5Itla%0h5I3 apache (western)beveragehidląąhíḩịtlā̰ḩị̀
ukukl^08uluza xhosaepilepticukuxhuluzaukukḷ̬ḥuluza
tx^5you33 chinesespeartxẏḥyoȕ
t^yA33n chinesedaytḥyạ̏n
10kl frenchuncleoncleo̰̖kl
ye9led hebrewchildיֶלֶדyėled
s99ak9 koreanbuds̭ak̰
sI4s navajobeltsị́s
te%l3 tamilscorpionதேள்tēḷ
t05i5bUb amharicability/skillጥበብt̖i̖bụb
kiqak6 inuktituthillᑭᖓᖅkiqaḳ
rian thaistudyเรียนrian
a4rE4m10 yorubafirst born childàrẹ̀mọárẹ́mo̰̖
weIt englishwaitwaitweịt
pya33ut4x4yU4U44U3ntaa33a33a44n chinesestandard answer标准答案pyȁuṭẋyụ́ụ̋ụ̀ntaȁȁa̋n
la3zza%4 hausagood flavorlazzā̀làzzá̄
hak93e3I3 navajoone's kinhak̖èị̀
t^a3a33t0sa4a44na3a33kha3a33ti4i44' thaiattitudeทัศนคติtḥàȁt̰sáa̋nàȁkhàȁtíi̋'
fa33x4U33q chinesehappen发生fȁẋụ̏q
bi3xi3ya%4 hausatreebishiyā̀bìxìyá̄
'an vietnameseeatăn'an
perro spanishdogperroperro
th5I4n navajoice/frosttḩị́n
tx5a33a44 tibetanironལྕགསtxẏȁa̋
osoma93'ts5i nahuatlmonkeyozomahtliosomà̇'tşi
bah5u9ts hebrewoutsideבחוץbaḩu̇ts
ma%33a44k9 thaia lotมากmȁ̄a̋k̰
ama3 navajomotheramà
kuwl englishcoolcoolkuwl
kt^08aza xhosacombchazakṭ̬ḥaza
t1 danishtoeto̖
tx^5a3a33y thaito useใช้txẏḥàȁy
nant'a3n apache (western)chief/boss/kingnantʼánnant'àn
isikl^081b1 xhosatoolisixhoboisikḷ̬ḥo̖bo̖
q5ayyana arabicto appointعينq̇ayyana
j4i44ili33i33 tibetantrainརི་ལིȷ̈i̋ilȉȉ
yu33u33 tibetanturquoise gemstoneགཡུyȕȕ
natah5 apache (western)mescalnadahnataḩ
tsI0na'Es5I3 apache (western)boattsinaʼeełítsị̰na'ẹşị̀
modEllo italianmodelmodellomodẹllo
na%4ye%3' navajomonster/foreign godná̄yè̄'
n1%3133q thaiyounger siblingน้องnò̖̄ȍ̖q
'b06a4a44 vietnamesegrandmother'ɓáa̋
tx5aO' burmesestoneကျောက်txẏaọ'
bah5a9G hebrewto choose/to opt/to selectבחרbaḩȧġ
g^0d^08ih5a xhosadoctorgqirhagh̬ḍ̬ḥiḩa
eGa5G frencherrorerreureġa̖ġ
xOb^ hindifavorableशुभxọbḥ
1rmi5r icelandicwormormuro̖rmi̖r
tx^5u33a44 thaitimeชั่วtxẏḥȕa̋
'ahhmar arabicredأحمر'ahhmar
dj5ix5 polishtodaydziśdjẏixẏ
pe33i44tx5i4i44i3qtx^5yaa33q chinesebackground wall背景墙pȅi̋txẏíi̋ìqtxẏḥyaȁq
wa%33a33mo44o tibetanfoxཝ་མོwȁ̄ȁmőo
y%9E9nnU norwegian (bokmal)to knowkjenneyh̬ẹ̇nnụ
wei33yu33e33tx5i33n chineseliquidated damages违约金weȉyȕȅtxẏȉn
laa33n chinesemistlaȁn
d66ifdiq5 arabicfrogضفدعd̬ifdiq̇
tIs5 apache (western)blooddiłtịş
mbiliki9m1 swahilidwarfmbilikimombilikïmo̖
witsilin nahuatlhummingbirdhuitzilinwitsilin
ndIk93a0' navajocottonndịk̖a̰'
eqk93p93ts nuxalkmouseank'ptseqk̖p̀ts
h5a9ya hebrewanimalחַיָּהḩȧya
aja yorubawifeayaaja
li35U33 vietnamesetoungelưỡilì̖ụ̏
1k93eane georgianoceanოკეანეo̖k̖eane
p97oa hoanfireʘ̰oaṗ̂oa
palkka finnishpay/salarypalkkapalkka
tu%ga%k6 inuktitutivory tuskᑑᒑᖅtūgāḳ
okko9rrere italianto needoccórrereokkȯrrere
m4a%hUr3 irish (munster)mothermáthairmĝāhụrẏ
maika'i hawaiiangoodnessmaikaʻimaika'i
imik6tuk6 inuktitutto drinkᐃᒥᖅᑐᖅimiḳtuḳ
tsIs5 apache (western)mountaindziłtsịş
yau33k%O33O44qtx^5i33i44 chineseremote control遥控器yaȕkḥọ̏ọ̋qtxẏḥȉi̋
o'I'a3n apache (western)holeoʼiʼáno'ị'àn
k%wa33a44qtx^5yuA33nx4we4e44i3 chinesemineral water矿泉水kḥwȁa̋qtxẏḥyuạ̏nẋwée̋ì
rakkyu9dere italianto hostracchiùdererakkyu̇dere
'izme9l hebrewknife/scalpelאזמל'izmėl
kO33qtswo33o44 chinesework/job工作kọ̏qtswȍő
juG frenchdayjourjuġ
pI4k apache (western)bellybigpị́k
plussa icelandicblouseblússaplussa
k%a33a44n chinesecliffkḥȁa̋n
mtxu9zi swahilisaucemchuzimtxu̇zi
ma%kauka9u hawaiiancompetencemākaukaumākaukȧu
xlaqU germansnakeschlangexlaqụ
bEzvzglE9ndni5 polishharsh/mercilessbezwzględnybẹzvzglẹ̇ndni̖
ko4o44t0 thaiinscriptionกฎkóőt̰
t66abba%h5 arabicchefطباخt̬abbāḩ
aGo9n hebrewcupboard/closet/cabinetארוןaġȯn
na%l'E%s5I3 apache (western)duck animalnaalʼeełínāl'ẹ̄şị̀
ruttx05a amharicact of runningሩጫruttx̖a
Gus44n arabicbranch (of a tree)غصنġus̬n
r%9isgl welshbark (of tree)rhisglr̊isgl
k93d08ala xhosastartqalak̖ḍ̬ala
ku33u33 tibetanbody/statueསྐུkȕȕ
rU33U44nwei33 chinesefind认为rụ̏ụ̋nweȉ
hip931p931t05ami georgianhippoჰიპოპოტამიhip̀o̖p̀o̖t̖ami
kt^08itha xhosaspendchithakṭ̬ḥitha
q5iC66a%m arabicbonesعظامq̇iç̂ām
'b06iU3w vietnameseto cordially givebiếu'ɓiụ̀w
x4U4U44U3n chineseliquidẋụ́ụ̋ụ̀n
m1%4414413 thaidoctorหมอmő̖̄ő̖ò̖
tx5yA33A44nx4U33ntx5ya33ulyA33A44n chinesefitness coach健身教练txẏyạ̏ạ̋nẋụ̏ntxẏyȁulyạ̏ạ̋n
nanuk6 inuktitutpolar bearᓇᓄᖅnanuḳ
sa30 navajoold agesà̰
h5a't^o'a%s5 apache (western)singha’do’aałḩa'tḥo'āş
tsudz1j5E9myEts polishforeignercudzoziemiectsudzo̖jẏẹ̇myẹts
tO4O44O3q chineseto understandtọ́ọ̋ọ̀q
emuna9 hebrewfaithאמונהemunȧ
tx^5o33o33ts%e%335e445 tibetanclockཆུ་ཚོདtxẏḥȍȍtsḥȅ̖̄e̖̋
Is5 navajopine needleịş
amme9ttere italianto admitamméttereammėttere
pUyer'ca' burmeseaudienceပရိသတ်pụyer'ca'
tas5aa3 apache (western)onedałaátaşaà
mfu9k1 swahilibag/pursemfukomfu̇ko̖
u3ub06u3u3b06i3i zuluevilúbubíùuɓùùɓìi
igivE georgiansameიგივეigivẹ
tx^5i4i44i3n chinesebrighttxẏḥíi̋ìn
siwakonets5 nahuatlgirlcihuaconetlsiwakonetş
te5k icelandicpooldökkte̖k
iqt08iniba xhosaostrichincinibaiqṭ̬iniba
sitwa9yE0 frenchcitizencitoyensitwȧyẹ̰
q5as44an arabicstickعصاq̇as̬an
otto japanesewhoopsおっとotto
ak6pik inuktitutcloudberryᐊᖅᐱᒃaḳpik
iq94t08ubEk1 xhosacultureinkcubekoiq̀ṭ̬ubẹko̖
1Gigami hebreworigamiאוריגמיo̖ġigami
mts93vrt^nE9li georgiantrainer/coachმწვრთნელიmts̀vrtḥnẹ̇li
fGwa frenchcoldfroidfġwa
iUs4k irish (munster)fishiasciụsĝk
h5ma georgianvoiceხმაḩma
djUma%na% hindiperiodजमानाdjụmānā
nUgrUmUj4da9t5 russianto pile upнагромождатьnụgrụmụȷ̈dȧtẏ
t^UmI3qdj514 burmesefried riceထမင်း‌ကြော်tḥụmị̀qdjẏó̖
p4a%l6a%9s4 irish (munster)palacepáláspĝālĝā̇sĝ
O9Urk scottish gaelichornadharcọ̇ụrk
pGi frenchprizeprixpġi
deja5ne frenchto have lunchdéjeunerdeja̖ne
sEk%tsia georgiansectionსექციაsẹkḥtsia
mi33i44q chineselifemȉi̋q
i3i3i4bu3u3u4z6a zuluscarîbhûdlaììíbùùúẓa
dja%3di3 apache (western)pronghornjaadidjà̄dì
Ub^Ine%tri% hindiactressअभिनेत्रीụbḥịnētrī
etE0dG frenchto turn offéteindreetẹ̰dġ
s5m nuxalkto standlhmşm
a%xi%rv3a%d hindiblessingआशीर्वादāxīrṿād
a%wato9mats5 nahuatlacornāhuatomatlāwatȯmatş
skoppya9re italianto burstscoppiàreskoppyȧre
swa%4a44y vietnamesemangoxoàiswá̄a̋y
i3i4hho3olo zuluhallîhhóloìíhhòolo
wa%' navajospinachwā'
sh5x4anyatx5 polishto botchschrzaniaćsḩẋanyatxẏ
nE%44EE4 tibetandiseaseནདnẹ̋̄ẹẹ́
'ibu9d hebrewlossאיבוד'ibu̇d
basa9G hebrewfleshבָּשָׂרbasȧġ
t66ayr arabicbirdsطيرt̬ayr
IGa3l apache (western)bellsighálịġàl
tsi3305i3305t4x4i%335i445 tibetaneffortབརྩོན་འགྲུསtsḭ̖̏ḭ̖̏ṭẋȉ̖̄i̖̋
a%moxts5i nahuatlbookamoxtliāmoxtşi
pItIt^lIt apache (western)brandbiditlidpịtịtḥlịt
v5Ir3O9fkU russianrope (chord)верёвкаvẏịrẏọ̇fkụ
p%E%33E33kE%33E44 tibetancolloquial languageཕལ་སྐདpḥẹ̏̄ẹ̏kẹ̏̄ẹ̋
axpa9 hebrewgarbageאשפהaxpȧ
t^a3wo4x apache (western)bubbletáwoshtḥàwóx
siq englishsingsingsiq
b10 frenchgoodbonbo̰̖
p%Usk1d welshfishpysgodpḥụsko̖d
tUya3Cu4dj5i3 burmesejudge (person)တရားသူကြီးtụyàçúdjẏì
y%9EmpU norwegian (bokmal)a giantkjempeyh̬ẹmpụ
UtIt^i% hindiguestअतिथिụtịtḥī
sE%44EE4 tibetansustenanceཟསsẹ̋̄ẹẹ́
ntxo0' apache (western)badnchǫʼntxo̰'
Is5t^I30'ts%I30h5 apache (western)bowiłtį́ʼtsį́hịştḥị̰̀'tsḥị̰̀ḩ
iqt^08aqa xhosaideaingcangaiqṭ̬ḥaqa
di%n arabicreligionدينdīn
hOi5ad welshduck (bird)hwyadhọi̖ad
tOl5ak scottish gaelicleafduilleagtọlẏak
la9h5ats hebrewpressureלַחַץlȧḩats
tx^5a33a44y thaiyesใช่txẏḥȁa̋y
atm1sfEGa hebrewatmosphereאטמוספירהatmo̖sfẹġa
a'we9txts5i nahuatldewahhuechtlia'wėtxtşi
gUmtx^a% hinditowelगमछाgụmtxḥā
k93t081k93t08a xhosacleancocak̖ṭ̬o̖k̖ṭ̬a
vi5di5ha9t5 russianto exhaleвыдыхатьvi̖di̖hȧtẏ
nixba9q5 hebrewto swear/to promiseנשבעnixbȧq̇
x5i44iq tibetanfieldཞིངxẏi̋iq
t^a33a33q tibetanflatlandsཐངtḥȁȁq
t00aq koreanearthṱaq
v3ix4am tamilpoisonவிஷம்ṿiẋam
tx5113 vietnamesedogchótxẏo̖ò̖
tx^5a44amtse33e44 tibetancompassionབྱམས་བརྩེtxẏḥa̋amtsȅe̋
hmur3ItsU russianto frownхмуритьсяhmurẏịtsụ
p97h5ui hoantailʘxuiṗ̂ḩui
mEmk93vidrE1ba georgianasset/inheritanceმემკვიდრეობაmẹmk̖vidrẹo̖ba
ettxE9sso italianexcesseccessoettxẹ̇sso
b^a%r hindiburdenभारbḥār
'ila%hiyy arabicdivineإلهي'ilāhiyy
e%3' navajoclothingè̄'
'arul3 tamilgraceஅருள்'aruḷ
a%dj hinditodayआजādj
wa33i44ma33i44yuA33n chinesedelivery man外卖员wȁi̋mȁi̋yuạ̏n
dUrpUn6 hindimirrorदर्पणdụrpụṇ
dE0 frenchdeerdaimdẹ̰
te44ele33e44 tibetanbliss and happinessབདེ་ལེགསte̋elȅe̋
iql^08olo xhosanoiseingxoloiqḷ̬ḥolo
we%9yats5 nahuatlsea/oceanhuēyātlwē̇yatş
su%l scottish gaeliceyesùilsūl
t^a3ts5'IId navajoalgaetḥàtş'ịịd
ba4nda%3 hausameat dried over firebàndābándà̄
s5Ipa%3'I3 apache (western)grayłibáá’íşịpà̄'ị̀
k6immik inuktitutdogᕿᒻᒥᒃḳimmik
l6a%v6 irish (munster)handlámhlĝāvĝ
tx5yA33A44nx4U33nfaa33q chinesegym健身房txẏyạ̏ạ̋nẋụ̏nfaȁq
ig^0t^08isa xhosaartistigcisaigh̬ṭ̬ḥisa
tx5yA33A44n chinesemountain streamtxẏyạ̏ạ̋n
ma% thaicomeมาmā
a5l norwegian (bokmal)beerøla̖l
tx5ya33u chinesereligiontxẏyȁu
bUse%95k norwegian (bokmal)a visitbesøkbụsē̖̇k
mka9nda swahilibeltmkandamkȧnda
pe9Gah5 hebrewflowerפֶּרַחpėġaḩ
at05ami georgianpeachატამიat̖ami
so0' navajostarso̰'
t4x4i%445i5 tibetansnakeསྦྲུལṭẋi̖̋̄i̖
ta33a33 tibetanmelodyརྟtȁȁ
i3isiis5a3a zuluclusterísihláìisiişàa
ts93k693ali georgianwaterწყალიts̀ḳ̖ali
pakkya9no italiantackypacchianopakkyȧno
ri%ttAmAte5n finnishinsufficientriittämätönrīttạmạte̖n
fa33qx4i33i44 chinesepath/plan方式fȁqẋȉi̋
k93at05a georgiancatკატაk̖at̖a
i4ta0 yorubarelationìtaníta̰
me44elo33o33q tibetanmirrorམེ་ལོངme̋elȍȍq
pr3IdOsma9tr3IvUt5 russianto foreseeпредусматриватьprẏịdọsmȧtrẏịvụtẏ
IzE3 apache (western)medicineizeeịzẹ̀
t^ok99i koreanrabbit토끼tḥok̭i
t4ikUt4 hinditicketटिकटṭikụṭ
zdy1n3tx5 polishto removezdjąćzdyo̖nẏtxẏ
'Uwqm vietnamesegrandfatherông'ụwqm
tI%3k93o0x navajoyeasttị̀̄k̖o̰x
djE%30'I apache (western)blue jayję́ę́ʼidjẹ̰̀̄'ị
tx4tE9ri5 polishfourczterytẋtẹ̇ri̖
x5yOO33q chinesebearxẏyọọ̏q
x4tutx5Ets polishsheath to hold toolssztuciecẋtutxẏẹts
riavvio italianrestartriavvioriavvio
djUhha%dj hindishipजहाजdjụhhādj
ko44o tibetanheadམགོkőo
ra3a33k9 thailoveรักràȁk̰
pu%4u44 thaigrandpaปู่pú̄ű
fahhas44a arabiccheck upفحصfahhas̬a
j4i440i0tx^5e330e330 tibetantreasure/valuableརིན་ཆེནȷ̈ḭ̋ḭtxẏḥḛ̏ḛ̏
sl6u9x4Ut5 russianto listenслу́шатьslĝu̇ẋụtẏ
t4x4u44ukE%33E44k3a44aa4 tibetanto thunderའབྲུག་སྐད་རྒྱགṭẋűukẹ̏̄ẹ̋kẏa̋aá
i3i4sifu3u3u4b06a zulusecretísifûbaìísifùùúɓa
kO33qtswo33o44pya4a44u3 chineseworksheet工作表kọ̏qtswȍőpyáa̋ù
isig^0d^08ib1 xhosadecisionisigqiboisigh̬ḍ̬ḥibo̖
'd06EE44 vietnameseto give birth tođẻ'ɗẹẹ̋
h5att66a arabicluckخطḩatt̬a
v3eqga%yam tamilonionவெங்காயம்ṿeqgāyam
sUmn3Iva9ttsU russianto doubtсомневатьсяsụmnẏịvȧttsụ
isiphiig06a zulucape (garment)isíphikaisiphiiɠa
t4x4^u33u44li4i44i3wU33U44nt^ii33 chinesesolving issues处理问题ṭẋḥȕűlíi̋ìwụ̏ụ̋ntḥiȉ
qgu9mi swahilifistngumiqgu̇mi
tx05i5s amharicsmokeጭስtx̖i̖s
iqt^08aphEphE xhosaprofessionalingcaphepheiqṭ̬ḥaphẹphẹ
gb1gbE3 yorubato receive an injurygbọgbẹ́gbo̖gbẹ̀
Abno92mUl englishabnormalabnormalạbnȯu̖mụl
maC66alla arabicumbrellaمظلةmaç̂alla
p%eqgywin koreanpenguin펭귄pḥeqgywin
kip99Om koreanhappiness기쁨kip̌ọm
tsi33i33tsi33i33 tibetanmouse/ratཙི་ཙིtsȉȉtsȉȉ
iql08izElEl1 xhosapressureinxizeleloiqḷ̬izẹlẹlo̖
pi%r5%i% hindigenerationपीढ़ीpīṛḥī
kowa0h5 apache (western)homegowąhkowa̰ḩ
ma%n6pu tamilhonorமாண்புmāṇpu
h5mali georgianswordხმალიḩmali
tx5uU4t0' vietnamesemousechuộttxẏuụ́t̰'
kol3kaI tamiltakingகொள்கைkoḷkaị
t05Utt05a amharicto drinkጠጣt̖ụtt̖a
'avza9m hebrewbuckle (of a belt)אבזם'avzȧm
'b06iit0 vietnamesebit (computing)bit'ɓiit̰
ma2k englishmarkmarkmau̖k
dE9mOnstreIt englishdemonstratedemonstratedẹ̇mọnstreịt
a0vwaye frenchto sendenvoyera̰vwaye
papiy10 frenchbutterflypapillonpapiyo̰̖
ba9wliq hebrewbowling (the game)באולינגbȧwliq
b1n thaiballบอลbo̖n
hhima%r arabicdonkeyحمارhhimār
i3i3it^08iib06i3i zululakeī́chibíììiṭ̬ḥiiɓìi
tx05iantx05vEla georgianantჭიანჭველაtx̖iantx̖vẹla
x4i33i44p%ii33ntx5yA33nk%O33O44q chinesevideo surveillance视频监控ẋȉi̋pḥiȉntxẏyạ̏nkḥọ̏ọ̋q
k3ay tibetandot/pointཚེགkẏay
'b06i5U3m vietnamesebuterflybướm'ɓi̖ụ̀m
muxi5rra amharicwedderሙሽራmuxi̖rra
attxa9kko italianacheacciaccoattxȧkko
'a%siriyar tamilteacherஆசிரியர்'āsiriyar
E9ltste%5C icelandicvolcanoeldstöðẹ̇ltstē̖ç
kye5e5v icelandicgiftgjöfkye̖e̖v
ts1tsh5ali georgianalive/animateცოცხალიtso̖tsḩali
kwa%4d06o%3 hausafrogkwā̀ɗōkwá̄ɗò̄
m4ar4ka%9l5 irish (munster)to markmarcáilmĝarĝkā̇lẏ
zon englishzonezonezon
a0plUG frenchscaleampleura̰plụġ
ku9Ga0 frenchcurrent (flow)courantku̇ġa̰
k6awiya arabicto be strong/powerfulقويḳawiya
tikik6 inuktitutfingerᑎᑭᖅtikiḳ
ko33u44wu33u44t4x4^O33 chineseshopping cart购物车kȍűwȕűṭẋḥọ̏
ni%n6d4a%yam tamillengthநீண்டாயம்nīṇḍāyam
tx^5a44alo33o33 tibetantea leafཇ་ལོtxẏḥa̋alȍȍ
deIt englishdatedatedeịt
mU4U44U3q chineseferociousmụ́ụ̋ụ̀q
da3Oq burmesepeacockဒေါင်းdàọq
qt^08ayisEla xhosatrapngcayiselaqṭ̬ḥayisẹla
nI4s5tx^I%4s navajowolverinenị́ştxḥị́̄s
su44u44a3y thaibeautifulสวยsűűày
ta3Oqba4q burmeseto apologizeတောင်းပန်tàọqbáq
txIt4t4^i% hindiletterचिट्ठीtxịṭṭḥī
h5ah5vi georgianonionხახვიḩaḩvi
k%a4a44w thaikneeเข่าkḥáa̋w
Ebi3 yorubafamilyẹbíẹbì
bi5tx05a amharicyellowብጫbi̖tx̖a
x4U33qh5woo33 chineselife/existence生活ẋụ̏qḩwoȍ
b^a%x4a% hindilanguageभाषाbḥāẋā
mo3sI3 navajocatmòsị̀
a%skats5 nahuatlantazcatlāskatş
Gei5siG frenchto succeed at somethingréussirġei̖siġ
tan6n6i%r tamilwaterதண்ணீர்taṇṇīr
pyA33A44nli33i44tyA33A44n chineseconvenience store便利店pyạ̏ạ̋nlȉi̋tyạ̏ạ̋n
k%a4a44a3n chinesepitkḥáa̋àn
e95i5Cna icelandicluckauðnaė̖i̖çna
'al3l3u tamilto gatherஅள்ளு'aḷḷu
to%44otx5e33e33 tibetandiamondརྡོ་རྗེtő̄otxẏȅȅ
Ep931k%a georgianepochეპოქაẹp̀o̖kḥa
n3i33i33qtx5e tibetancompassionསྙིང་རྗེnẏȉȉqtxẏe
hha%fila arabicbusحافلةhhāfila
oppo9rre italianto opposeopporreoppȯrre
s5o3k apache (western)fishłógşòk
yi44itsi33i44 tibetansoapཡི་ཙིyi̋itsȉi̋
k%wa33i44ti33i44ta33nh5a33u44 chinesetracking number快递单号kḥwȁi̋tȉi̋tȁnḩȁű
'aat^i3i33t0 thaisunพระอาทิตย์'aatḥìȉt̰
k%E% apache (western)shoekeekḥẹ̄
mU33U44q chinesedreammụ̏ụ̋q
van6t4u tamilbeetleவண்டுvaṇṭu
E'Ilza% apache (western)pictureeʼilzaaẹ'ịlzā
ts93In navajobonets̀ịn
Utxi9v englishachieveachieveụtxïv
q94d08oq94d08oza xhosaknocknkqonkqozaq̀ḍ̬oq̀ḍ̬oza
din thaisoilดินdin
tx^5yaa33q chinesewalltxẏḥyaȁq
'is44baq5 arabicfingerإصبع'is̬baq̇
tx^5a44a tibetanbirdབྱtxẏḥa̋a
kh5o40' navajofirekḩó̰'
auyuittuk6 inuktitutpermafrostᐊᐅᔪᐃᑦᑐᖅauyuittuḳ
vj51n3tx5 polishto take/grabwziąćvjẏo̖nẏtxẏ
dGwa frenchright (what's right)droitdġwa
mUy vietnamesecloudmâymụy
ji44i44i3q thaifemaleหญิงji̋i̋ìq
'en hebrewnothingאין'en
dzili georgiansleepძილიdzili
za4a44yq vietnameseto reserve fordànhzáa̋yq
iql^08ag^0l^08asi xhosawaterfallingxagxasiiqḷ̬ḥagh̬ḷ̬ḥasi
k99amagywi koreancrow까마귀k̭amagywi
sa%9v3utta% finnishto reachsaavuttaasā̇ṿuttā
t^e%s5 navajoreedtḥēş
ets hebrewtreeעֵץets
r5a%3b06a%3 hausadewrāɓāṛà̄ɓà̄
k93t08ula xhosasingculak̖ṭ̬ula
ta0 frenchtimetempsta̰
fE9lo englishfellowfellowfẹ̇lo
y%9u%lU norwegian (bokmal)a dresskjoleyh̬ūlụ
'a4kwa%4ti4 hausaboxàkwā̀tì'ákwá̄tí
ta33a44q chinesepooltȁa̋q
la4ru%3ra%4 hausanecessitylàr̃ūr̃ā̀lárù̄rá̄
xvili georgianchildშვილიxvili
t^omat^o koreantomato토마토tḥomatḥo
p97no30o taalarge louseʘnó̰õṗ̂nò̰o
p%ainEp%Ol3 koreanpineapple파인애플pḥainẹpḥọḷ
ts93its93ila georgianchickenწიწილაts̀its̀ila
baOm germantreebaumbaọm
txI4x navajomedicine pouchtxị́x
d^Urm hindireligion/faithधर्मdḥụrm
mE330E330 tibetandrug/medicineསྨནmẹ̰̏ẹ̰̏
sh5ludj5itx5 polishto tidy upschludzićsḩludjẏitxẏ
pan6d4abada%rttam tamilgoodsபண்டபதார்த்தம்paṇḍabadārttam
la0 burmesemoonla̰
j1l1 georgianraspberryჟოლოjo̖lo̖
kwa%a4t0' vietnamesefanquạtkwāát̰'
x5ii33qwei33 chinesefact行为xẏiȉqweȉ
hibridi georgianhybridჰიბრიდიhibridi
x4Ot5i9t5 russianto jokeшутитьẋọtẏïtẏ
iql^08El1 xhosareportingxeloiqḷ̬ḥẹlo̖
me4e44i3tx5ya4a44a3x4i33 chinesemanicurist美甲师mée̋ìtxẏyáa̋àẋȉ
yi33pU4U44U3nt4x4U33U44qtx5i33q chineseserious一本正经yȉpụ́ụ̋ụ̀nṭẋụ̏ụ̋qtxẏȉq
pi5rCi5r icelandicbirthburðurpi̖rçi̖r
yo%3sn apache (western)godyóósnyò̄sn
mann3aI tamilpeacockமஞ்ஞைmannẏaị
ph1t^1li georgianleafფოთოლიpho̖tḥo̖li
'armo9n hebrewpalaceארמון'armȯn
d6I9n3U irish (munster)humanduinedĝïnẏụ
q5us44fu%r arabicsparrow (bird)عصفورq̇us̬fūr
uql08ibElElwan1 xhosacommunicationunxibelelwanouqḷ̬ibẹlẹlwano̖
ta33a33msaq tibetangood newsགཏམ་བཟངtȁȁmsaq
bah5u9r hebrewguy/boyבחורbaḩu̇r
tA%9llA finnishheretäällätạ̄̇llạ
preitt icelandicwidthbreiddpreitt
tahszI3nE3 apache (western)porcupinedahszínétahszị̀nẹ̀
fE3 yorubato desirefẹ́fẹ̀
k%Il1%na% hinditoyखिलौनाkḥịlō̖nā
pya3OqlE3 burmeseto changeပြောင်းလဲpyàọqlẹ̀
kaka9wats5 nahuatlcacao/cacao beancacahuatlkakȧwatş
y%9A%l3Ihe%t norwegian (bokmal)lovekjærlighetyh̬ạ̄ḷịhēt
aGmart^i georgianascentაღმართიaġmartḥi
so33o33pa33a33 tibetana scoutསོ་པsȍȍpȁȁ
tul englishtooltooltul
k693uri georgianearყურიḳ̖uri
dzaxx5i japanesemagazineざっしdzaxxẏi
naa4q' vietnameseheavynặngnaáq'
ukpik inuktitutarctic owlᐅᒃᐱᒃukpik
ya33n chinesecorrectyȁn
djo%s5E3 apache (western)balljoołédjōşẹ̀
ni3pyI4qn3a4 burmesetechnologyနည်းပညာnìpyị́qnẏá
ya4a44a3ntx5i33i44qk%wa33a44q chineseglasses frames眼镜框yáa̋àntxẏȉi̋qkḥwȁa̋q
saic welshsevensaithsaic
pu33u33ti33i33 tibetanscriptureཔོ་ཏིpȕȕtȉȉ
bUt05a9t05is amharicsweet potatoበጣጢስbụt̖ȧt̖is
tsa georgianskyცაtsa
va%4a44q vietnamesegoldvàngvá̄a̋q
gbogbo yorubaall/everythinggbogbogbogbo
tx4w1vyEk polishhumanczłowiektẋwo̖vyẹk
isaGuk6 inuktituta wingᐃᓴᕈᖅisaġuḳ
a4lu4m130ga4dji3 yorubascissorsàlùmọ́gàjíálúmò̰̖gádjì
hhadi%k6a arabicgardenحديقةhhadīḳa
'b06aa3p9 vietnamesea blossombắp'ɓaàp̃
mut4t4aI tamileggsமுட்டைmuṭṭaị
E%blU danishappleæbleẹ̄blụ
i3i3i4b06i3i3i4zo zulunameîbîzoììíɓììízo
tsik693vi georgiansquirrelციყვიtsiḳ̖vi
x5ya4a44a3q chineseto thinkxẏyáa̋àq
tx5i33qya33a44n chineseexperience经验txẏȉqyȁa̋n
not englishnotenotenot
k%a%44a44a3w thaiwhiteขาวkḥa̋̄a̋àw
did englishdeeddeeddid
ka33a33j4a33a33 tibetansugarཀ་རkȁȁȷ̈ȁȁ
sUr5Uk hindiroadसड़कsụṛụk
p97go4o taacaterpillarʘgòõṗ̂góo
s5Itx^I%3 apache (western)redłichííşịtxḥị̀̄
pistn icelandicwonder/marvelbýsnpistn
tx^5i33i33 tibetanoutside/exteriorཕྱིtxẏḥȉȉ
p%i33q chinesegracefulpḥȉq
UhrUn3A9t5 russianto guardохраня́тьụhrụnẏạ̇tẏ
1Gga9zma hebreworgasmאורגזמהo̖ġgȧzma
dj1h5i georgianstickჯოხიdjo̖ḩi
pr3Igl6Ux4a9t5 russianto inviteприглаша́тьprẏịglĝụẋȧtẏ
kd^08a xhosaonlyqhakḍ̬ḥa
x4U33qmi33i44q chinesebreath生命ẋụ̏qmȉi̋q
tsipo9G hebrewbirdצִפּוֹרtsipȯġ
kUnsE9ptxuwUlayz englishconceptualizeconceptualizekụnsẹ̇ptxuwụlayz
'p97nuu hoanheadʔʘnũ'ṗ̂nuu
ank93Esi georgianfishing rodანკესიank̖ẹsi
xIp englishshipshipxịp
pal3l3atta%kku tamilvalleyபள்ளத்தாக்குpaḷḷattākku
dzr1h5a georgiancawძროხაdzro̖ḩa
y%9a5n norwegian (bokmal)kind/specieskjønnyh̬a̖n
hi5nti5r icelandicdoghundurhi̖nti̖r
yi%445i5 tibetanplace/areaཡུལyi̖̋̄i̖
ntE3 apache (western)apachendéntẹ̀
kOO33x4i33i44h5wU33U44 chineseformat格式化kọọ̏ẋȉi̋ḩwụ̏ụ̋
a4ko3ko4 yorubatimeàkókòákòkó
pei%Ca icelandicto askbeiðapeīça
10du30 yorubayearodúno̰̖dṵ̀
si%r5%i% hindiladderसीढ़ीsīṛḥī
kA9i5ttA% finnishto usekäyttääkạ̇i̖ttạ̄
a5vG frenchworkœuvrea̖vġ
nUgrUj4da9t5 russianto rewardнаграждатьnụgrụȷ̈dȧtẏ
trI9ki5r icelandicdrink/beveragedrykkurtrïki̖r
o%se9elo%ts5 nahuatljaguarocelotlōsėelōtş
mUn6i% hindigemमणिmụṇī
rabi%q5 arabicspring (season)ربيعrabīq̇
tx^a%ti% hindichestछातीtxḥātī
na%rka%li tamilchairநாற்காலிnārkāli
x5i4i44i3x4o4o44u3t4x4^ii33 chinesewashbasin洗手池xẏíi̋ìẋóőùṭẋḥiȉ
d66awwa'a arabicto illuminateضوأd̬awwa'a
k93l08ElEla xhosatellxelelak̖ḷ̬ẹlẹla
zm3Iya9 russiansnakeзмея́zmẏịyȧ
t4x4^i44i tibetanto write/drawའབྲིṭẋḥi̋i
q5alima arabicto knowعلمq̇alima
iq94l08at^aq94l08at^a xhosacomplex/complicatedinkxathankxathaiq̀ḷ̬atḥaq̀ḷ̬atḥa
sO4a44 thaimatเสื่อsọ́a̋
ne4ka3Oq burmeseto be wellနေကောင်nékàọq
a5l danishbeerøla̖l
tx5ii4' vietnamesesisterchịtxẏií'
kr5a%gU norwegian (bokmal)complaintklagekṛāgụ
al'ard66 arabicearthالأرضal'ard̬
pE0ti5G frenchpaintingpeinturepẹ̰ti̖ġ
r%91ss icelandichorsehrossr̊o̖ss
ts%o33o33wa tibetanlifeའཚོ་བtsḥȍȍwa
14r14 yorubawordọ̀rọ̀ó̖ró̖
axma9 hebrewblame/faultאשמהaxmȧ
le3e33k9 thaismallเล็กlèȅk̰
t1144y vietnamesegarlictỏito̖ő̖y
fOyl danishbirdfuglfọyl
djanna arabicparadiseجنةdjanna
yi5hi5ttx amharicthisይህችyi̖hi̖ttx
t05Ukur amharicblackጥቁርt̖ụkur
diko9d englishdecodedecodedikȯd
pai33t4x4^U33U44nx4a33n chinesewhite shirt白衬衫paȉṭẋḥụ̏ụ̋nẋȁn
px4i5ya9tx5El polishclose friendprzyjacielpẋi̖yȧtxẏẹl
iqd^08Exo xhosarentingqeshoiqḍ̬ḥẹxo
bra5n norwegian (bokmal)a wellbrønnbra̖n
d06a%3 hausasonɗáːɗà̄
q5as44i%r arabicjuiceعصيرq̇as̬īr
i3i3inz6u zuluhouseíndluììinẓu
E%CU danishto eatædeẹ̄çụ
myI4q burmeseto seeမြင်myị́q
tsa4a44u3x4we33i44tsa4a44u3tx^5i4i44i3 chinesego to bed early早睡早起tsáa̋ùẋwȅi̋tsáa̋ùtxẏḥíi̋ì
u3u3ug06udo3o3o4b06a zulufishingúkudôbaùùuɠudòòóɓa
mravalmnixvnEl1vani georgiansignificantმრავალმნიშვნელოვანიmravalmnixvnẹlo̖vani
mazraq5a arabicfarmمزرعةmazraq̇a
pi%33233 tibetanpaintbrushཔིརpȉ̄ȕ̖
i95rittA% finnishto tryyrittääï̖rittạ̄
dja%nbu%dj^kUr hindiintentionallyजानबूझकरdjānbūdjḥkụr
s99ogari koreanmandarin fish쏘가리s̭ogari
fyA%re norwegian (bokmal)low tidefjærefya