github 52+tontonton

Words for

Showing all 2000 words from our word list matching pattern here. Select a specific language if you would like to focus on one, or try to pronounce words from a variety of languages.

y%9u%lU norwegian (bokmal)a dresskjoleyh̬ūlụ
ta4Oq burmesemountainတောင်táọq
fU4U44U3nx4wU33tx5ya33a44q chinesepainter粉刷匠fụ́ụ̋ụ̀nẋwụ̏txẏyȁa̋q
siq englishsingsingsiq
kozlI%0yE apache (western)birthplacegozlįįyekozlị̰̄yẹ
wolf englishwolfwolfwolf
sinnitellA finnishto hang onsinnitelläsinnitellạ
yE3'i%4ts%oh5 navajogiantyẹ̀'í̄tsḥoḩ
pIGC icelandicsettlementbyggðpịġç
px4Estx4En3 polishspace (area)przestrzeńpẋẹstẋẹnẏ
p99op99o koreankiss뽀뽀p̌op̌o
naa4q' vietnameseheavynặngnaáq'
raGi%f arabicloafرغيفraġīf
se33e33q tibetanlionསེངsȅȅq
k%o33o33lo33o33 tibetanwheelའཁོར་ལོkḥȍȍlȍȍ
tx5ando%x4am tamilhappinessசந்தோஷம்txẏandōẋam
taa33yii33tx5ye4e44e3h5wo33o44 chinesefaq答疑解惑taȁyiȉtxẏyée̋èḩwȍő
k%a33a44n chinesecliffkḥȁa̋n
prEka icelandica slopebrekkaprẹka
tx^5yuA33nx4UU33nkyu33A44nt4x4u33u44 chineseundivided attention全神贯注txẏḥyuạ̏nẋụụ̏nkyȕạ̋nṭẋȕű
krO%v scottish gaelictreecraobhkrọ̄v
ank93Esi georgianfishing rodანკესიank̖ẹsi
s5Itx^I%3 apache (western)redłichííşịtxḥị̀̄
uk6ausik6 inuktitutwordᐅᖃᐅᓯᖅuḳausiḳ
b6a9t6U irish (munster)stickbatabĝȧtĝụ
1GdG frenchorder (arrangement)ordreo̖ġdġ
pul3l3i tamildot/pointபுள்ளிpuḷḷi
juG frenchdayjourjuġ
ts5'o3k'a4' apache (western)shaft of arrowtlʼókʼaʼtş'òk'á'
k6immik inuktitutdogᕿᒻᒥᒃḳimmik
u3u3ul08oolo zulupeaceū́xoloùùuḷ̬oolo
s5o%3' navajofishşò̄'
k93t08ak93t08ilE xhosaplain/clearcacilek̖ṭ̬ak̖ṭ̬ilẹ
iqt^08aqa xhosaideaingcangaiqṭ̬ḥaqa
abo3a4ru40yi3 yorubasunflowerabóòrùnyíabòárṵ́yì
b^a%x4Un6 hindispeechभाषणbḥāẋụṇ
paGfa05 frenchperfumeparfumpaġfa̰̖
dOsa9yd englishdecidedecidedọsȧyd
Ep931k%a georgianepochეპოქაẹp̀o̖kḥa
iqt08iniba xhosaostrichincinibaiqṭ̬iniba
sI3qza3 burmeseto thinkစဉ်းစားsị̀qzà
parC icelandicedgebarðparç
tG10 frenchtrunktronctġo̰̖
ql08iba xhosadressnxibaqḷ̬iba
iqd^08Exo xhosarentingqeshoiqḍ̬ḥẹxo
hI4s5wo%3j apache (western)canyonhilwozhhị́şwò̄j
r1%3133n thaihotร้อนrò̖̄ȍ̖n
abbaya9re italianto bark (like dog)abbaiàreabbayȧre
tx^a%' navajobeavertxḥā'
nal5tx00ya koreandate날짜nalẏtx̥ya
e95i5Cna icelandicluckauðnaė̖i̖çna
man6d4aI tamilheadமண்டைmaṇḍaị
bi5tx05a amharicyellowብጫbi̖tx̖a
bra5n norwegian (bokmal)a wellbrønnbra̖n
tyA33A44nna4a44u3t4x4u4u44u3tx5i33 chinesecomputer host电脑主机tyạ̏ạ̋nnáa̋ùṭẋúűùtxẏȉ
d4Umru% hindismall drumडमरूḍụmrū
Utm3In3A9t5 russianto cancelотменя́тьụtmẏịnẏạ̇tẏ
h5x41u0wx4tx4 polishbeetlechrząszczḩẋo̖ṵwẋtẋ
p%u44u tibetanson/childབུpḥűu
'aa44yq vietnameseimageảnh'aa̋yq
la44am tibetanpathལམla̋am
'b06UU4k9' vietnamesestair stepbậc'ɓụụ́k̰'
pI4qlE4 burmeseseaပင်လယ်pị́qlẹ́
hu4rri3yya%4 hausafreedom/libertyhùr̃r̃iyyā̀húrrìyyá̄
bat0ta japanesegrasshopperばったbat̰ta
kreIv englishcravecravekreịv
yIya%0 apache (western)eatyiyąąyịyā̰
fkruttsE polishsoonwkrótcefkruttsẹ
a4kpa3 yorubascaràpáákpà
'o44oma33a33 tibetanmilkའོ་མ'őomȁȁ
a%Catl icelandicnobilityaðallāçatl
kv3InU norwegian (bokmal)a womankvinnekṿịnụ
e%3' navajoclothingè̄'
e%5n3 norwegian (bokmal)an eagleørnē̖nẏ
I'I%3'a30 navajosunsetị'ị̀̄'à̰
na44aa4 tibetanforestནགསna̋aá
t^k%vEn georgianyouთქვენtḥkḥvẹn
bOk englishbookbookbọk
tx5erf3 russianwormчервьtxẏerfẏ
pun6 tamilsoreபுண்puṇ
p93ik93nik93i georgianpicnicპიკნიკიp̀ik̖nik̖i
swa%4a44y vietnamesemangoxoàiswá̄a̋y
q94d08oq94d08oza xhosaknocknkqonkqozaq̀ḍ̬oq̀ḍ̬oza
ah519t hebrewsisterאחותaḩȯ̖t
we33i44x4U33qt4x4i4i44i3 chinesetoilet paper卫生纸wȅi̋ẋụ̏qṭẋíi̋ì
masso9ne italianfree masonmassonemassȯne
bi3xi3ya%4 hausatreebishiyā̀bìxìyá̄
f3ar4 irish (munster)man (male)fearfẏarĝ
ukuqd08amlEza xhosaintersectukunqamlezaukuqḍ̬amlẹza
t1144y vietnamesegarlictỏito̖ő̖y
witsilin nahuatlhummingbirdhuitzilinwitsilin
k693uri georgianearყურიḳ̖uri
dziri georgianbottomძირიdziri
swi5x4i5x4 polishto hearsłyszyszswi̖ẋi̖ẋ
'I4Ga%4 apache (western)furighaa'ị́ġá̄
xe%x4 hindiresidueशेषxēẋ
na44a44a3q thaimovieหนังna̋a̋àq
tx5uU4t0' vietnamesemousechuộttxẏuụ́t̰'
sapE0 frenchfir treesapinsapẹ̰
ha'awi9na hawaiianlesson/assignmenthaʻawinaha'awïna
mu4u44u3yi33qx4i33i44 chineseinfant room母婴室múűùyȉqẋȉi̋
pwo33lii33pe33i33 chineseglass玻璃杯pwȍliȉpȅȉ
ukukd^08uba xhosadrive/pushukuqhubaukukḍ̬ḥuba
fspi95h3IvUt5 russianto flashвспыхиватьfspï̖hẏịvụtẏ
x4i5rok3Iy russianwideширо́кийẋi̖rokẏịy
k6amhh arabicwheatقمحḳamhh
'ot hebrewsignomenאות'ot
bOli9v englishbelievebelievebọlïv
ni%n6d4a%yam tamillengthநீண்டாயம்nīṇḍāyam
pa0se frenchto thinkpenserpa̰se
tx5yA4A44A3ntx5ii33x4i33i44p%ii33n chineseclip video剪辑视频txẏyạ́ạ̋ạ̀ntxẏiȉẋȉi̋pḥiȉn
ma9ahUr3 scottish gaelicmothermàthairmȧahụrẏ
kal englishcallcallkal
to3kho0'I3 navajopetroleumtòkho̰'ị̀
sa30 navajoold agesà̰
tx4tE9ri5 polishfourczterytẋtẹ̇ri̖
palkka finnishpay/salarypalkkapalkka
si5G frenchsure/certainsûrsi̖ġ
na33a33m tibetanskyགནམnȁȁm
a3x4o apache (western)thank youáhoàẋo
hibridi georgianhybridჰიბრიდიhibridi
kri5lyo russianwingкрыло́kri̖lyo
'b06a%a44q vietnamesea boardbảng'ɓāa̋q
p%Usk1d welshfishpysgodpḥụsko̖d
t1 danishtoeto̖
ts93k693ali georgianwaterწყალიts̀ḳ̖ali
a0fibi frenchamphibiousamphibiea̰fibi
ka%na%wai hawaiiancode/lawkānāwaikānāwai
ah5du9t hebrewunityאחדותaḩdu̇t
pe33i44tx5i4i44i3qtx^5yaa33q chinesebackground wall背景墙pȅi̋txẏíi̋ìqtxẏḥyaȁq
'il koreanone'il
pGi frenchprizeprixpġi
hOi5ad welshduck (bird)hwyadhọi̖ad
d5ImUnstr3i9rUvUt5 russianto demonstrateдемонстрироватьdẏịmụnstrẏïrụvụtẏ
mpa3 apache (western)coyotembámpà
kt^08itha xhosaspendchithakṭ̬ḥitha
Ga0k10tGe frenchto meetrencontrerġa̰ko̰̖tġe
'UywE' burmeseleafအရွက်'ụywẹ'
qd08abile xhosararenqabileqḍ̬abile
te%l3 tamilscorpionதேள்tēḷ
tx5yo33u44 chineseoldtxẏyȍű
'a4g55a%4g55a%3 hausaduck (animal)àgwā̀gwā'ágẇá̄gẇà̄
tx5yee33kwo4o44o3 chineseresult结果txẏyeȅkwóőò
u3u3u4gd^08o3o3o4zi zuluinspirationûgqôziùùúgḍ̬ḥòòózi
i4ta0 yorubarelationìtaníta̰
t4x4^wa33i33 chineseto kneadṭẋḥwȁȉ
la3zza%4 hausagood flavorlazzā̀làzzá̄
ta3Iqpyi4 burmesecountry/kingdomတိုင်းပြည်tàịqpyí
ta3Oqba4q burmeseto apologizeတောင်းပန်tàọqbáq
r%9e5i5i5n icelandiclavahraunr̊e̖i̖i̖n
sa%d^na% hindimeditationसाधनाsādḥnā
a4i4bi4ki3ta4 yorubacarelessnessàìbìkítàáíbíkìtá
u%mayuk6 inuktitutanimalᐆᒪᔪᖅūmayuḳ
nan6d4u tamilcrabநண்டுnaṇḍu
hos5tx'I3'I3 navajonettlehoştx'ị̀'ị̀
menv3el3l3i tamilcobaltமென்வெள்ளிmenṿeḷḷi
zGva georgianseaზღვაzġva
d10k frenchthereforedoncdo̰̖k
'ida2 tamillipஇதழ்'idau̖
tx5Uw vietnamesebuffalotrâutxẏụw
kwa%4d06o%3 hausafrogkwā̀ɗōkwá̄ɗò̄
tx5UrUk93a amharicmoonጨረቃtxẏụrụk̖a
ats593a%3h navajobottomatş̀à̄h
laa33n chinesemistlaȁn
Ebi3 yorubafamilyẹbíẹbì
tx^5a3a33y thaito useใช้txẏḥàȁy
'ok%a%0x4I3 apache (western)prayerʼokąąhí'okḥā̰ẋị̀
t^au33 chinesepotterytḥaȕ
Ur5t^a%t hindimeaningअर्थातụṛtḥāt
a33ntx^5yuA33n chinesesafe/secure安全ȁntxẏḥyuạ̏n
qi%335i335 tibetansweatརྔུལqȉ̖̄ȉ̖
kr5a%gU norwegian (bokmal)complaintklagekṛāgụ
pyI4qn3a4cI4qs%u0 burmesescholarshipပညာသင်ဆုpyị́qnẏácị́qsḥṵ
ammatti finnishprofessionammattiammatti
kd^08ElEkilE xhosafamiliarqhelekilekḍ̬ḥẹlẹkilẹ
sUr5Uk hindiroadसड़कsụṛụk
almi9kki nahuatlsomething immortalahmicquialmïkki
akko9ntxo italiandressed upacconcioakkȯntxo
tx05i5nk93i5llat amharicskullጭንቅላትtx̖i̖nk̖i̖llat
l^0I9ni5n welshstring/cordllinynl̥ïni̖n
h5tx5Etx5 polishto wantchciećḩtxẏẹtxẏ
t05ub amharicbrick/tileጡብt̖ub
li5ke norwegian (bokmal)happinesslykkeli̖ke
ka33q chineseridgekȁq
mii33n chineseheavenmiȉn
sa%3a33 vietnamesevillagesà̄ȁ
Ob5Ij4da9t5 russianto persuadeубеждатьọbẏịȷ̈dȧtẏ
jirap%i georgiangiraffeჟირაფიjirapḥi
gam1ak%vEk693nEbs georgianto publishგამოაქვეყნებსgamo̖akḥvẹḳ̖nẹbs
Uqgu%t4^a% hindithumbअंगूठाụqgūṭḥā
OvUj4a9t5 russianto respectуважатьọvụȷ̈ȧtẏ
oppo9rre italianto opposeopporreoppȯrre
iqd^081nd1 xhosabrainingqondoiqḍ̬ḥo̖ndo̖
bla0 frenchwhiteblancbla̰
dj5ix5 polishtodaydziśdjẏixẏ
me%t4t4imaI tamilleadershipமேட்டிமைmēṭṭimaị
pUn3Ima9t5 russianto comprehendпониматьpụnẏịmȧtẏ
x5yo33u33 chineseprotectionxẏyȍȕ
pE3x apache (western)knifebeshpẹ̀x
'eI' burmeseto sleepအိပ်'eị'
nata30 apache (western)cornnadą́ʼnatà̰
ukukl^08uluza xhosaepilepticukuxhuluzaukukḷ̬ḥuluza
d08k6'o0 hoannose!qˀõḍ̬ḳ'o̰
pe9Gah5 hebrewflowerפֶּרַחpėġaḩ
yo%3sn apache (western)godyóósnyò̄sn
addje9ttare italianto jutaggettareaddjėttare
k93a4nk93a3ne%4 hausasmallƙànƙanḕk̖ánk̖àné̄
tx^5a%33a44q thaitechnicianช่างtxẏḥȁ̄a̋q
to33o33 tibetanfoodལྟོtȍȍ
ni35i335 vietnamesefemalenữnì̖ȉ̖
da3imo4n hausadiamonddaimòndàimón
tyA33A44nx5yA33A44nka4a44a3n chinesetelephone pole电线杆tyạ̏ạ̋nxẏyạ̏ạ̋nkáa̋àn
ntEE3n apache (western)manndeeńntẹẹ̀n
xa%30' navajosunshinexà̰̄'
t05ena amharichealthጤናt̖ena
tye9rra spanishlandtierratyėrra
m4a9dr4U irish (munster)dogmadramĝȧdrĝụ
mi44iq tibetannameམིངmi̋iq
ma3sa3lla%3txi%3 hausamosquemasallācīmàsàllà̄txì̄
pa%pa%'o%lelo hawaiianconversationpāpāʻōlelopāpā'ōlelo
h5ardji georgianexpenseხარჯიḩardji
t^133144ykham thaispeechถ้อยคำtḥȍ̖ő̖ykham
ka33u33kU33nx5yee33 chinesehigh heel高跟鞋kȁȕkụ̏nxẏyeȅ
kolla9na italiannecklacecollanakollȧna
gdj5Ex5 polishsomewheregdzieśgdjẏẹxẏ
t^u3 apache (western)watertḥù
nanuk6 inuktitutpolar bearᓇᓄᖅnanuḳ
l^0i%v welshsaw (tool)llifl̥īv
px4i5h519dj5itx5 polishto comeprzychodzićpẋi̖ḩȯ̖djẏitxẏ
pyatla icelandicbellbjallapyatla
qd08anawa xhosashipnqanawaqḍ̬anawa
jak93Et05i georgianjacketჟაკეტიjak̖ẹt̖i
'as44far arabicyellowأصفر'as̬far
'b06iU44n vietnamesebeachbiển'ɓiụ̋n
e'e%9kats5 nahuatlair/windehēcatle'ē̇katş
t4x4^i44i tibetanto write/drawའབྲིṭẋḥi̋i
GUsi5 frenchreceiptreçuġụsi̖
gGa%s germangrassgrasgġās
mi3 burmesefireမီးmì
pu33u33ti33i33 tibetanscriptureཔོ་ཏིpȕȕtȉȉ
tx5UUy vietnameseplaychơitxẏụụy
h5a33u33 chinesesoundḩȁȕ
t66abba%h5 arabicchefطباخt̬abbāḩ
niGiyuk6 inuktitutto eatᓂᕆᔪᖅniġiyuḳ
x4Ot5i9t5 russianto jokeшутитьẋọtẏïtẏ
1ku40ri0 yorubamaleọkùnrino̖kṵ́rḭ
pUmaga9t5 russianto helpпомогатьpụmagȧtẏ
zdy1n3tx5 polishto removezdjąćzdyo̖nẏtxẏ
siwakonets5 nahuatlgirlcihuaconetlsiwakonetş
hE0g55a4 yorubato be beautifulhẹngwàhẹ̰gẇá
hip931p931t05ami georgianhippoჰიპოპოტამიhip̀o̖p̀o̖t̖ami
so0' navajostarso̰'
'b0613133 vietnameseto pack'ɓò̖ȍ̖
t^a3wo4x apache (western)bubbletáwoshtḥàwóx
O9Urk scottish gaelichornadharcọ̇ụrk
sUv5Irx4E9nstvUvUt russianto masterсовершенствоватьsụvẏịrẋẹ̇nstvụvụt
x4o4o44u3tx5i33k%OO33 chinesephone case手机壳ẋóőùtxẏȉkḥọọ̏
y%9A%9n6U norwegian (bokmal)a nucleuskjerneyh̬ạ̄̇ṇụ
pux4pam tamilflowerபுஷ்பம்puẋpam
t05i5bUb amharicability/skillጥበብt̖i̖bụb
p%O3O33ndin thailandพื้นดินpḥọ̀ọ̏ndin
hoo4p9' vietnameseboxhộphoóp̃'
k93d08inis1 xhosatruthqinisok̖ḍ̬iniso̖
t^e%3h navajovalleytḥè̄h
k%a4a44w thaikneeเข่าkḥáa̋w
na'Ixo30' apache (western)lizardnaʼishǫ́ʼna'ịxò̰'
rU33U44nwei33 chinesefind认为rụ̏ụ̋nweȉ
tsru georgianfalseცრუtsru
t^a9adz3o koreanostrich타조tḥȧadzẏo
k%a%33a44w thairiceข้าวkḥȁ̄a̋w
ts93I3'I% navajomosquitots̀ị̀'ị̄
d66ifdiq5 arabicfrogضفدعd̬ifdiq̇
ts93Uhay amharicsunፀሐይts̀ụhay
bO2c englishbirthbirthbọu̖c
'p97nuu hoanheadʔʘnũ'ṗ̂nuu
da%3'i4ra%3 hausacircledā'ìr̃ādà̄'írà̄
sUtx hinditruthसचsụtx
ba5x4tU norwegian (bokmal)a brushbørsteba̖ẋtụ
Gus44n arabicbranch (of a tree)غصنġus̬n
aqunasuktuk6 inuktitutto huntᐊᖑᓇᓱᒃᑐᖅaqunasuktuḳ
kt^08aza xhosacombchazakṭ̬ḥaza
kUm3In3t5i9rUvUt5 russianto commentкомментироватьkụmẏịnẏtẏïrụvụtẏ
msgavsi georgianalikeმსგავსიmsgavsi
hhayawa%n arabicanimalحيوانhhayawān
t4x4^waa33q chinesebedṭẋḥwaȁq
lo33o33 tibetanmind/awarenessབློlȍȍ
ra%dj hindiruleराजrādj
tx5ya33ux5yue33 chineseteach教学txẏyȁuxẏyuȅ
n3i33i33q tibetanheart/mind/essenceསྙིངnẏȉȉq
j4i44i tibetanmountainརིȷ̈i̋i
1r14 yorubarichesọrọ̀o̖ró̖
txI4txI4l apache (western)acornchíchʼiltxị́txị́l
t1jU danishfogtågeto̖jụ
nE%44EE4 tibetandiseaseནདnẹ̋̄ẹẹ́
tx5E4 burmesestarကြယ်txẏẹ́
kiaktisimayuk6 inuktitutsweatᑭᐊᒃᑎᓯᒪᔪᖅkiaktisimayuḳ
mE9j2 englishmeasuremeasuremẹ̇ju̖
t^omat^o koreantomato토마토tḥomatḥo
ma%9ts5ats5 nahuatlnetmātlatlmā̇tşatş
k%U33q chineseholekḥụ̏q
rUssma9tr3IvUt5 russianto considerрассматриватьrụssmȧtrẏịvụtẏ
iql08ina xhosamintinxinaiqḷ̬ina
Uttx^a% hindigoodअच्छाụttxḥā
mbayuwa9yu swahiliswallow (bird species)mbayuwayumbayuwȧyu
kOO33x4i33i44h5wU33U44 chineseformat格式化kọọ̏ẋȉi̋ḩwụ̏ụ̋
pa%0 apache (western)motherbąąpā̰
x4tutx5Ets polishsheath to hold toolssztuciecẋtutxẏẹts
r%9Edi5n welshfernsrhedynr̊ẹdi̖n
p97oa hoanfireʘ̰oaṗ̂oa
djgup%uri georgianpertaining to teamჯგუფურიdjgupḥuri
kore9gto spanishcorrectcorrectokorėgto
akkurate9ttsa italianaccuracyaccuratezzaakkuratėttsa
torre spanishtowertorretorre
d08o0'o hoanclaw!o̰ʔoḍ̬o̰'o
ba4ta4 yorubashoebàtàbátá
yItIts'I0h5 apache (western)hearyidits’įhyịtịts'ị̰ḩ
sUkGE frenchsecretsecretsụkġẹ
ya9'aG hebrewforestיַעַרyȧ'aġ
k99ot0 koreanflowerk̭ot̰
tx^Ij apache (western)woodchizhtxḥịj
i3i3inz6u zuluhouseíndluììinẓu
mba9be swahiliherombabembȧbe
t61r4U irish (munster)fruittoradhtĝo̖rĝụ
aGah5n1f19bya hebrewarachnophobiaארכנופוביהaġaḩno̖fȯ̖bya
tx05as5 navajofrogtx̖aş
isi3i3igd^08i zulusound of footstepsisígqiisììigḍ̬ḥi
s99ak9 koreanbuds̭ak̰
s5m nuxalkto standlhmşm
t^ou33yi4i44i3qyii33 chineseprojector投影仪tḥoȕyíi̋ìqyiȉ
ti4U44n vietnamesemoneytiềntíụ̋n
s3em3U russianseedсе́мяsẏemẏụ
basa9G hebrewfleshבָּשָׂרbasȧġ
k6uyannami%k inuktitutthank youᖁᔭᓐᓇᒦᒃḳuyannamīk
I%0'a0'I% navajomagpieị̰̄'a̰'ị̄
txiki9wits5 nahuatlbasketchiquihuitltxikïwitş
nUhUd5i9t5 russianto findнаходитьnụhụdẏïtẏ
tx^5a44alo33o33 tibetantea leafཇ་ལོtxẏḥa̋alȍȍ
tx^5i33i33 tibetanoutside/exteriorཕྱིtxẏḥȉȉ
tE%t^E%l navajomoosetẹ̄tḥẹ̄l
hi5gg amharica lawህግhi̖gg
ja5n frenchyoungjeuneja̖n
tu%ga%lik inuktitutnarwhalᑑᒑᓕᒃtūgālik
h5OO33q chineserainbowḩọọ̏q
dGwa frenchright (what's right)droitdġwa
x5i33nli4i44i3tx5yA33A44nk%a33q chinesemental health心理健康xẏȉnlíi̋ìtxẏyạ̏ạ̋nkḥȁq
cE9hkyiqk icelandicknowledgeþekkingcẹ̇hkyiqk
kx5iywi koreankiwi키위kxẏiywi
pronssi finnishbronze (metal)pronssipronssi
t05Utt05a amharicto drinkጠጣt̖ụtt̖a
ts%o33o33 tibetanlakeམཚོtsḥȍȍ
t4x4i%445i5 tibetansnakeསྦྲུལṭẋi̖̋̄i̖
tx^5a%33a33pa33a33 tibetanrainཆར་པtxẏḥȁ̄ȁpȁȁ
s5I3kai apache (western)whitełigaişị̀kai
p%Uli% hindipodफलीpḥụlī
x4U33qmi33i44q chinesebreath生命ẋụ̏qmȉi̋q
x4Ex5sEt polishsix hundredsześćsetẋẹxẏsẹt
s44ahhra%' arabicdesertصحراءs̬ahhrā'
lO44O44a3q thaiyellowเหลืองlọ̋ọ̋àq
t^a%442 tibetansilkདརtḥa̋̄u̖
ko4o44t0 thaiinscriptionกฎkóőt̰
aja yorubawifeayaaja
Ga apache (western)foxghaġa
o30'a%3 apache (western)eveningǫ́ʼááò̰'à̄
k93t^08ukumisa xhosatouchchukumisak̖ṭ̬ḥukumisa
dj^Un6d4a% hindiflag (banner)झंडाdjḥụṇḍā
t6n4a%0h irish (munster)to fatiguetnáithtĝnĝā̰h
sEn3a5G frenchlordseigneursẹnẏa̖ġ
gargari georgianapricotგარგარიgargari
dzr1h5a georgiancawძროხაdzro̖ḩa
s5Ipa%3'I3 apache (western)grayłibáá’íşịpà̄'ị̀
'avza9m hebrewbuckle (of a belt)אבזם'avzȧm
'b06i5U3m vietnamesebuterflybướm'ɓi̖ụ̀m
E0teGya5G frenchinteriorintérieurẹ̰teġya̖ġ
ba3k93i%3 hausablack/darkbaƙībàk̖ì̄
zum englishzoomzoomzum
pe9rustella finnishto justifyperustellapėrustella
kahu9na hawaiianmagician/sorcererkahunakahu̇na
y%9i95llIq norwegian (bokmal)chick (baby chicken)kyllingyh̬ï̖llịq
mbiliki9m1 swahilidwarfmbilikimombilikïmo̖
q5us44fu%r arabicsparrow (bird)عصفورq̇us̬fūr
t4x4^u33u44li4i44i3wU33U44nt^ii33 chinesesolving issues处理问题ṭẋḥȕűlíi̋ìwụ̏ụ̋ntḥiȉ
si%5 finnishfilamentsyysī̖
a%wato9mats5 nahuatlacornāhuatomatlāwatȯmatş
pleI englishplayplaypleị
k1%33144nhi44i44i3n thaistoneก้อนหินkȍ̖̄ő̖nhi̋i̋ìn
mu%ttua finnishto changemuuttuamūttua
te3ca4qxI4q burmesesinger/vocalistတေးသံရှင်tècáqxị́q
e9Gets hebrewcountry/landארץėġets
te4Iq burmesecloudတိမ်téịq
aluik6k6anak6 inuktitutavalancheᐊᓗᐃᖅᑲᓇᖅaluiḳḳanaḳ
h5xirad georgianoftenხშირადḩxirad
t00aq koreanearthṱaq
as5nI%30' navajocenteraşnị̰̀̄'
akpa3 yorubaarmapáakpà
upiGnk6a%k6 inuktitutspring (season)ᐅᐱᕐᓐᖄᖅupiġnḳāḳ
14r14 yorubawordọ̀rọ̀ó̖ró̖
t6e%9s4h5n4o% irish (munster)doughnuttaoschnótĝē̇sĝḩnĝō
x4O33O44pe33i44mii33qt4x4^U33q chinesedevice name设备名称ẋọ̏ọ̋pȅi̋miȉqṭẋḥụ̏q
y%9ukk norwegian (bokmal)chubbytjukkyh̬ukk
xi0 burmeseto haveရှိxḭ
tx^5I' burmeseto loveချစ်txẏḥị'
nI4s5tx^I%4s navajowolverinenị́ştxḥị́̄s
tA%9llA finnishheretäällätạ̄̇llạ
k93i3ssa%4 hausastoryƙissā̀k̖ìssá̄
ts93its93ila georgianchickenწიწილაts̀its̀ila
'b06iit0 vietnamesebit (computing)bit'ɓiit̰
ko9yo%ts5 nahuatlcoyotecoyōtlkȯyōtş
tsa4a44u3x4we33i44tsa4a44u3tx^5i4i44i3 chinesego to bed early早睡早起tsáa̋ùẋwȅi̋tsáa̋ùtxẏḥíi̋ì
l^0avar welshvocalllafarl̥avar
j4uwtx5 polishyellowżółćȷ̈uwtxẏ
xlaqU germansnakeschlangexlaqụ
isig^0d^08ib1 xhosadecisionisigqiboisigh̬ḍ̬ḥibo̖
rabi%q5 arabicspring (season)ربيعrabīq̇
x4U33qri33i44wu4u44u3h5we33i44 chinesebirthday party生日舞会ẋụ̏qrȉi̋wúűùḩwȅi̋
i3i3iql^08i zuludirtíngxiììiqḷ̬ḥi
le5fUl germanspoonlöffelle̖fụl
wala'au hawaiianto talkwalaʻauwala'au
plaiya icelandicveilblæjaplaiya
k93d08ala xhosastartqalak̖ḍ̬ala
'a%siriyar tamilteacherஆசிரியர்'āsiriyar
laa33ntx^5you33t4x4^a4a44a3q chinesebasketball court篮球场laȁntxẏḥyoȕṭẋḥáa̋àq
kObob amharicstarኮኮብkọbob
a5Ge5 frenchhappyheureuxa̖ġe̖
tyA33A44nfU33qx4a33a44n chineseelectric fan电风扇tyạ̏ạ̋nfụ̏qẋȁa̋n
uk6suk6 inuktitutoil/blubberᐅᖅᓱᖅuḳsuḳ
t4x4i330i330 tibetancloudསྤྲིནṭẋḭ̏ḭ̏
mi33i44q chineselifemȉi̋q
x4O33O44x5ya33a44qx4i33 chinesevideographer摄像师ẋọ̏ọ̋xẏyȁa̋qẋȉ
osoma93'ts5i nahuatlmonkeyozomahtliosomà̇'tşi
'd06i4U44 vietnamesea pondđìa'ɗíụ̋
natIk'a0 apache (western)clothnadikʼąnatịk'a̰
ye9led hebrewchildיֶלֶדyėled
x5ya33a44qp%ii33ts%a33 chineseeraser橡皮擦xẏyȁa̋qpḥiȉtsḥȁ
pa0 frenchpeacockpaonpa̰
asak693ws nuxalkwater (bottom)asaqw'sasaḳ̖ws
EkspeGya0s frenchexperienceexpérienceẹkspeġya̰s
ka33u33lou33ta33a44x4a33a44 chinesehigh-rise building高楼大厦kȁȕloȕtȁa̋ẋȁa̋
tEkk norwegian (bokmal)deck (nautical)dekktẹkk
kn4a%v6 irish (munster)bonecnámhknĝāvĝ
mEmk93vidrE1ba georgianasset/inheritanceმემკვიდრეობაmẹmk̖vidrẹo̖ba
mada9q5 hebrewscienceמדעmadȧq̇
t^apa%0jIte apache (western)kingfishertaba̜a̜zhidetḥapā̰jịte
lo3o33 vietnameselosslỗlòȍ
novEllo italiannewnovellonovẹllo
k93t081k93t08a xhosacleancocak̖ṭ̬o̖k̖ṭ̬a
'avado9n hebrewdestruction/devastation/ruin/doomאבדון'avadȯn
t66aq5a%m arabicfoodطعامt̬aq̇ām
pai33t4x4^U33U44nx4a33n chinesewhite shirt白衬衫paȉṭẋḥụ̏ụ̋nẋȁn
'a%a3w vietnameset-shirtáo'āàw
tsudz1j5E9myEts polishforeignercudzoziemiectsudzo̖jẏẹ̇myẹts
t66ayr arabicbirdsطيرt̬ayr
mazraq5a arabicfarmمزرعةmazraq̇a
q5ana9n hebrewa cloudענןq̇anȧn
qgi9ri swahiliwarthogngiriqgïri
byE0vUni5 frenchwelcomebienvenuebyẹ̰vụni̖
s5o3k apache (western)fishłógşòk
gra5nnt norwegian (bokmal)greengrøntgra̖nnt
bah5u9ts hebrewoutsideבחוץbaḩu̇ts
mE330E330 tibetandrug/medicineསྨནmẹ̰̏ẹ̰̏
i5hdessA finnishtogetheryhdessäi̖hdessạ
ya33nh5wU33x5yo33u44 chinesefireworks show烟花秀yȁnḩwụ̏xẏyȍű
y%9E9nnU norwegian (bokmal)to knowkjenneyh̬ẹ̇nnụ
u9l^0pa icelandicthick winter coatúlpau̇l̥pa
ko44o tibetanheadམགོkőo
na%9wats5 nahuatlsomething having a clear and pleasant soundnāhuatlnā̇watş
para9ddjo italianneighborhoodparaggiparȧddjo
tra%5yGi5r icelandicghostdraugurtrā̖yġi̖r
yau33k%O33O44qtx^5i33i44 chineseremote control遥控器yaȕkḥọ̏ọ̋qtxẏḥȉi̋
k6ausik6tuk6 inuktitutwetᖃᐅᓯᖅᑐᖅḳausiḳtuḳ
10t frenchshamehonteo̰̖t
mifta%hh arabickeyمفتاحmiftāhh
sart05k693Eli georgianbeltსარტყელიsart̖ḳ̖ẹli
perro spanishdogperroperro
ku3u33 vietnameseoldkùȕ
ik693o georgianto beიყოiḳ̖o
k33i%9kats5 nahuatlsongcuīcatlkẇï̄katş
me9leh5 hebrewkingמֶלֶךmėleḩ
fGwa frenchcoldfroidfġwa
habba arabicto loveحبhabba
iq94t08ukukt^a xhosainformationinkcukuchaiq̀ṭ̬ukuktḥa
fEG frenchto dofairefẹġ
ga3gga%3fa%3 hausabateleur eaglegaggāfāgàggà̄fà̄
fE9lo englishfellowfellowfẹ̇lo
ntE3 apache (western)apachendéntẹ̀
te44ewa33a33 tibetanblissབདེ་བte̋ewȁȁ
fuu33t4x4wa33qx4O33O44tx5i33i44 chinesefashion design服装设计fuȕṭẋwȁqẋọ̏ọ̋txẏȉi̋
ka4a44t0 thaibiteกัดkáa̋t̰
tsn1bili georgiandistinguishedცნობილიtsno̖bili
g55addUnn3a amharicfriendጓደኛgẇaddụnnẏa
mi5rtx05a amharicchoice/optionምርጫmi̖rtx̖a
auyuittuk6 inuktitutpermafrostᐊᐅᔪᐃᑦᑐᖅauyuittuḳ
'b06a%a4n' vietnamesefriendbạn'ɓāán'
mfu9k1 swahilibag/pursemfukomfu̇ko̖
de5 frenchtwode̖
alE4 yorubalandalẹ̀alẹ́
r%9i%C icelandicsnowstormhríðr̊īç
ukpik inuktitutarctic owlᐅᒃᐱᒃukpik
di%n arabicreligionدينdīn
q5unk6u%d arabicclusterعنقودq̇unḳūd
v3a9llita finnishto prevailvallitaṿȧllita
fE0 frenchhungerfiamfẹ̰
p%u%33u44t0 thaispeakพูดpḥȕ̄űt̰
mo3sI3 navajocatmòsị̀
i3i3i4d^08a3a3awe zuluheroîqháweììíḍ̬ḥààawe
'abyad66 arabicwhiteأبيض'abyad̬
su90va0 frenchoftensouventsṵ̇va̰
tO33O44q chinesemilktọ̏ọ̋q
hahu9a hawaiianfoundationkahuahahu̇a
qa4a44y vietnamesedayngàyqáa̋y
omi0 yorubawateromiomḭ
pya3OqlE3 burmeseto changeပြောင်းလဲpyàọqlẹ̀
maC66alla arabicumbrellaمظلةmaç̂alla
na3konEtx'I%tI apache (western)cicadanágonechʼiidinàkonẹtx'ị̄tị
'ix hebrewman/adult male human being.איש'ix
ts593I3zI3 navajogoattş̀ị̀zị̀
tr1id welshfoottroedtro̖id
sik6inik6 inuktitutsunᓯᕿᓂᖅsiḳiniḳ
kotx5u koreanpepper고추kotxẏu
nk%Ekox4En'a30a30ko apache (western)calmnkegohenʼą́ą́gonkḥẹkoẋẹn'à̰à̰ko
u3u3ug06udo3o3o4b06a zulufishingúkudôbaùùuɠudòòóɓa
paCk%a%r icelandicbathtubbaðkarpaçkḥār
hha%t^i% hindielephantहाथीhhātḥī
ms1p%li1 georgianworldმსოფლიოmso̖pḥlio̖
Is5t^I30'ts%I30h5 apache (western)bowiłtį́ʼtsį́hịştḥị̰̀'tsḥị̰̀ḩ
wa9y2 englishwirewirewȧyu̖
pu% thaicrabปูpū
tulI0 apache (western)raccoontulįtulị̰
cEkn icelandicservantþegncẹkn
aGts93Ers georgianto listაღწერსaġts̀ẹrs
ku%k inuktitutriverᑰᒃkūk
Ent1m1l19gya hebrewentomologyאנטומולוגיהẹnto̖mo̖lȯ̖gya
fa33x4U33q chinesehappen发生fȁẋụ̏q
bo2d englishboardboardbou̖d
pyA33A44nli33i44tyA33A44n chineseconvenience store便利店pyạ̏ạ̋nlȉi̋tyạ̏ạ̋n
ma%n6pu tamilhonorமாண்புmāṇpu
k6iktuGiak6 inuktitutmosquitoᕿᒃᑐᕆᐊᖅḳiktuġiaḳ
s51sd welshtailllostşo̖sd
txi%k33a'ts5i nahuatlbarn owlchīcuahtlitxīkẇa'tşi
a5l norwegian (bokmal)beerøla̖l
su%l scottish gaeliceyesùilsūl
tx^I%3l navajosnowstormtxḥị̀̄l
la5bU danishrunløbela̖bụ
hhadi%k6a arabicgardenحديقةhhadīḳa
ka33u33x5ya33u44lyu33u44 chinesehigh efficiency高效率kȁȕxẏyȁűlyȕű
ta33a44q chinesepooltȁa̋q
kwE0 frenchwedgecoinkwẹ̰
pal3l3ikku%d4am tamilschoolபள்ளிக்கூடம்paḷḷikkūḍam
fo44o44o3n thairainฝนfőőòn
d5e%n4 irish (munster)to dodéandẏēnĝ
ts%E3 navajorock/stonetsḥẹ̀
'di%5v3o%t norwegian (bokmal)very wetdyvåt'dī̖ṿōt
jaGdE0 frenchgardenjardinjaġdẹ̰
p%i33q chinesegracefulpḥȉq
kosnIh5 apache (western)bee/honeygosnihkosnịḩ
ki3bi3ya%4 hausaarrowkibiyā̀kìbìyá̄
x5ya33a44q chineseoakxẏyȁa̋q
sU33n chineseforestsụ̏n
k99um koreandreamk̭um
yAttA% finnishto leavejättääyạttạ̄
a%sivak6 inuktitutspiderᐋᓯᕙᖅāsivaḳ
ti33a44 thaishortเตี้ยtȉa̋
klAud englishcloudcloudklạud
passa9re italianto passpassàrepassȧre
p%rtxh5ili georgianclawფრჩხილიpḥrtxḩili
10bG frenchdarknessombreo̰̖bġ
p%E%44E tibetanwoolབལpḥẹ̋̄ẹ
d06i3go%4 hausaa dropɗigṑɗìgó̄
eva9 hebrewhostility/enmity/hatred.איבהevȧ
a5vG frenchworkœuvrea̖vġ
tapu9ah5 hebrewappleתפוחtapu̇aḩ
ma2k englishmarkmarkmau̖k
s10 frenchsoundsonso̰̖
iql^08ag^0l^08asi xhosawaterfallingxagxasiiqḷ̬ḥagh̬ḷ̬ḥasi
bUse%95k norwegian (bokmal)a visitbesøkbụsē̖̇k
tul englishtooltooltul
sOdj^a%v3 hindisuggestionसुझावsọdjḥāṿ
balu9t hebrewacornבלוטbalu̇t
a0pati frenchempathyempathiea̰pati
sO4a44 thaimatเสื่อsọ́a̋
la%3a33y vietnameseinterestlãilà̄ȁy
k%a33a33qpa33a33 tibetanhouseཁང་པkḥȁȁqpȁȁ
isiphiig06a zulucape (garment)isíphikaisiphiiɠa
hemolele hawaiianperfectionhemolelehemolele
'Usi0 burmeseseedအစေ့'ụsḭ
txokola%ts5 nahuatlchocolatechocolātltxokolātş
maremma italiana marshy coastal plainmaremmamaremma
h5ata9h5 hebrewcutחֲתָךְḩatȧḩ
hu3d06u3ba%4 hausasermonhuɗubā̀hùɗùbá̄
EyEle3 yorubapidgeonẹyẹléẹyẹlè
krie9It englishcreatecreatekriėịt
'Uwqm vietnamesegrandfatherông'ụwqm
mo44ot4x4a33a44 tibetancarམོ་ཊmőoṭẋȁa̋
ma3a33le3e33t0 thaiseedเมล็ดmàȁlèȅt̰
a0 frenchyearan
ka3a navajocrow cawkàa
k%E% apache (western)shoekeekḥẹ̄
kol3v3anaI tamilborrowingகொள்வனைkoḷṿanaị
tOl5ak scottish gaelicleafduilleagtọlẏak
nitx05i georgiantalentნიჭიnitx̖i
g1ra georgianhillგორაgo̖ra
kiqak6 inuktituthillᑭᖓᖅkiqaḳ
t^u3na3lI%30' apache (western)waterfalltúnálį́į́’tḥùnàlị̰̀̄'
'b06a%3a33wq5 vietnamesestormbão'ɓà̄ȁwq̇
tx4i5 polishthreetrzytẋi̖
kOntrA9st englishcontrastcontrastkọntrạ̇st
ts%i33i33j4i33i44q tibetanlongevityཚེ་རིངtsḥȉȉȷ̈ȉi̋q
'b06aa3yq vietnamesevaguely defined termbánh'ɓaàyq
hhis44a%n arabichorseحصانhhis̬ān
p10 frenchbridgepontpo̰̖
allik6 inuktitutunderneathᐊᓪᓕᖅalliḳ
ta33a33msaq tibetangood newsགཏམ་བཟངtȁȁmsaq
iqt^081qt^081ni xhosamosquitoingcongconiiqṭ̬ḥo̖qṭ̬ḥo̖ni
t^u33u33k9 tibetanattitudeཐུགསtḥȕȕk̰
ci95r%9ka icelandicto dryþurrkacï̖r̊ka
x4U4U44U3n chineseliquidẋụ́ụ̋ụ̀n
blo englishblowblowblo
kru9ppa icelandicgroupgrúbbakru̇ppa
b^a%r hindiburdenभारbḥār
ts%i33i44 tibetanword/phraseཚིགtsḥȉi̋
1l13ru0 yorubagodọlọ́runo̖lò̖rṵ
x4a%n6ma%sIk hindisix monthlyषाण्मासिकẋāṇmāsịk
ka5G frenchheartcœurka̖ġ
makuahine hawaiianmothermakuahinemakuahine
r%9i5cr1 welshto rush/hurryrhuthror̊i̖cro̖
ja05gl frenchjunglejungleja̰̖gl
tsik693vi georgiansquirrelციყვიtsiḳ̖vi
ka33u33lou33ta33a44x4a33a44 chinesehigh-rise building高楼大厦kȁȕloȕtȁa̋ẋȁa̋
a0pul frenchlight bulbampoulea̰pul
p%i%445i5i45me%33e44 tibetanwomanབུད་མེདpḥi̖̋̄i̖í̖mȅ̄e̋
umbiiz6i zulucelebrationuḿbhidliumbiiẓi
t4x4^aa33pe33i33tyA33A44n chinesetea coaster茶杯垫ṭẋḥaȁpȅȉtyạ̏ạ̋n
qe3305e3305tx5e%335e445 tibetanrhetoric/metaphorམངོན་བརྗོདqḛ̖̏ḛ̖̏txẏȅ̖̄e̖̋
aCfErC icelandicmethodaðferðaçfẹrç
iqd^08ayi xhosajaringqayiiqḍ̬ḥayi
'urugo%l3 tamilhappeningஉறுகோள்'urugōḷ
k3a3a4u hausabeautykyâukẏàáu
iq94l08at^aq94l08at^a xhosacomplex/complicatedinkxathankxathaiq̀ḷ̬atḥaq̀ḷ̬atḥa
prEnna icelandicto burnbrennaprẹnna
'b06aa44y vietnamesesevenbảy'ɓaa̋y
'd06114t0' vietnamesea sproutđọt'ɗo̖ó̖t̰'
s5aas5 welshthe otherllallşaaş
h5att66a arabicluckخطḩatt̬a
mnixvnEl1vani georgianimportantმნიშვნელოვანიmnixvnẹlo̖vani
lan3dj5am tamilbribeலஞ்சம்lanẏdjẏam
amme9ttere italianto admitamméttereammėttere
tx5yA33A44n chinesemountain streamtxẏyạ̏ạ̋n
kUy vietnamesetreecâykụy
x4i33i44p%ii33ntx5yA33nk%O33O44q chinesevideo surveillance视频监控ẋȉi̋pḥiȉntxẏyạ̏nkḥọ̏ọ̋q
weIv englishwavewaveweịv
dja3rra4ba%3a4wa%3 hausatest/examjar̃r̃àbâwādjàrrábà̄áwà̄
pi4i44i3q chineseto grasppíi̋ìq
yi44itsi33i44 tibetansoapཡི་ཙིyi̋itsȉi̋
le%bU danishliplæbelēbụ
y%9EmpU norwegian (bokmal)a giantkjempeyh̬ẹmpụ
ru%3u33 thaiknowรู้rù̄ȕ
a5i5 norwegian (bokmal)an islandøya̖i̖
ka33a33 tibetanteachingབཀའkȁȁ
stx4i5ts polishto shear/cutstrzycstẋi̖ts
ma0to frenchcoatmanteauma̰to
Isa3s5Ik%aI apache (western)bald eagleisáłigaiịsàşịkḥaị
t4x4^waa33qt^ou33kwe33i44 chinesebedside table床头柜ṭẋḥwaȁqtḥoȕkwȅi̋
k99amagywi koreancrow까마귀k̭amagywi
pwo33lii33tx^5yau33 chineseglass bridge玻璃桥pwȍliȉtxẏḥyaȕ
t^u44uu4 tibetantoxinདུགtḥűuú
bah5a9G hebrewto choose/to opt/to selectבחרbaḩȧġ
m10tG frenchwatch (timepiece)montremo̰̖tġ
l6a%h5 irish (munster)pleasant/sweetláchlĝāḩ
ri%ttAmAte5n finnishinsufficientriittämätönrīttạmạte̖n
iql^08olo xhosanoiseingxoloiqḷ̬ḥolo
j1l1 georgianraspberryჟოლოjo̖lo̖
kd^08a xhosaonlyqhakḍ̬ḥa
u3u3ugl^08a zuludigging stickū́gxaùùugḷ̬ḥa
ma0k frenchlackmanquema̰k
p%I%txI apache (western)(bird) swallowpiishipḥị̄txị
k99a9atx^5i koreancrow까치k̭ȧatxẏḥi
p97go4o taacaterpillarʘgòõṗ̂góo
k%ok99iri koreanelephant코끼리kḥok̭iri
a5r danishearørea̖r
n1%3133q thaiyounger siblingน้องnò̖̄ȍ̖q
d66awwa'a arabicto illuminateضوأd̬awwa'a
ba%0s navajohoopbā̰s
sol englishsoulsoulsol
wa%' navajospinachwā'
gwees5d welshgrassgwelltgweeşd
nyE%3 apache (western)difficultnyeeʼnyẹ̀̄
mU4U44U3q chineseferociousmụ́ụ̋ụ̀q
k33a4le3k33a4le3 hausakanoekwàlekwàlekẇálèkẇálè
r%9af welshroperhaffr̊af
tse%3h navajoelktsè̄h
ka33u33t4x4^UU33qpU4U44U3n chinesehigh cost高成本kȁȕṭẋḥụụ̏qpụ́ụ̋ụ̀n
h1l danishholehulho̖l
t^e44ee4p9 tibetanbookདེབtḥe̋eép̃
fid66d66a arabicsilverفضةfid̬d̬a
e%95i5Ca%iUI icelandicweatlhauðæfiē̖̇i̖çāiụị
iql^08El1 xhosareportingxeloiqḷ̬ḥẹlo̖
Gura%b arabiccrowغرابġurāb
oyE%s5 apache (western)to carryoyeełoyẹ̄ş
a4ya4 yorubachest (body)àyàáyá
'd06i vietnamesegođi'ɗi
mtsirE georgiansmall/insignificantმცირეmtsirẹ
nastE9mpstf1 polishprecedencenastępstwonastẹ̇mpstfo̖
la0 burmesemoonla̰
tIpe3 navajosheep (animal)tịpè
gt08ina xhosakeep/savegcinagṭ̬ina
t^yAA33n chinesecavetḥyạạ̏n
k%wa33i44ti33i44ta33nh5a33u44 chinesetracking number快递单号kḥwȁi̋tȉi̋tȁnḩȁű
so33o33pa33a33 tibetana scoutསོ་པsȍȍpȁȁ
lii33nyu33u44tx5yA33n chineseshower room淋浴间liȉnyȕűtxẏyạ̏n
t^e%s5 navajoreedtḥēş
iUs4k irish (munster)fishiasciụsĝk
x4u33u44tx5u33u44x5yA33A44n chinesedata line数据线ẋȕűtxẏȕűxẏyạ̏ạ̋n
aka%0zIz navajosleeve (of garment)akā̰zịz
sl6u9x4Ut5 russianto listenслу́шатьslĝu̇ẋụtẏ
Uk%ba%r hindinewspaperअख़बारụkḥbār
ke3305e3305t4x4^o33o44k9 tibetanrare jewel/godདཀོན་མཆོགkḛ̖̏ḛ̖̏ṭẋḥȍők̰
bmuli georgianlink (internet)ბმულიbmuli
sit englishseatseatsit
ne4 burmesesunနေné
'al3l3u tamilto gatherஅள்ளு'aḷḷu
taktuk inuktitutfogᑕᒃᑐᒃtaktuk
brt05k93Eli georgianflatბრტყელიbrt̖k̖ẹli
sila inuktitutweatherᓯᓚsila
q5alima arabicto knowعلمq̇alima
pan3tx5u tamilcottonபஞ்சுpanẏtxẏu
ci%Ca icelandicthawþíðacīça
px4i5ya9tx5El polishclose friendprzyjacielpẋi̖yȧtxẏẹl
de4Iqdj5I4q burmeseyogurtဒိန်ချဉ်déịqdjẏị́q
kx5Eu0wj4n3i9tx4ka polishprincessksiężniczkakxẏẹṵwȷ̈nẏïtẋka
tx4Ex5tx5 polishhellocześćtẋẹxẏtxẏ
l6a%v6 irish (munster)handlámhlĝāvĝ
a4lu4m130ga4dji3 yorubascissorsàlùmọ́gàjíálúmò̰̖gádjì
s5e3'e3tsoh navajoratşè'ètsoh
k93ak93ali georgianwalnutკაკალიk̖ak̖ali
w^0ilt icelandicresthvíldwh̬ilt
x5i4i44i3x4o4o44u3t4x4^ii33 chinesewashbasin洗手池xẏíi̋ìẋóőùṭẋḥiȉ
tafawwak6a arabicto outperformتفوقtafawwaḳa
pets5asos5ko%9ats5 nahuatlcentipedepetlazolcōātlpetşasoşkō̇atş
xa%k%a% hindibranchशाखाxākḥā
tah5a apache (western)hurrydahataḩa
'b06a%4a44n vietnamesetablebàn'ɓá̄a̋n
mE%tx hindimatchमैचmẹ̄tx
tx5e33e33 tibetanmaster/lordརྗེtxẏȅȅ
van6t4u tamilbeetleவண்டுvaṇṭu
namdvili georgianrealნამდვილიnamdvili
flaIx germanfleshfleischflaịx
te44ele33e44 tibetanbliss and happinessབདེ་ལེགསte̋elȅe̋
sah5Elmts93ip%1 georgianstate/kingdomსახელმწიფოsaḩẹlmts̀ipḥo̖
mEtsniErEba georgianscienceმეცნიერებაmẹtsniẹrẹba
me44elo33o33q tibetanmirrorམེ་ལོངme̋elȍȍq
n13qba4 yorubanumbernọmbanò̖qbá
x4U33qh5woo33 chineselife/existence生活ẋụ̏qḩwoȍ
tx5113 vietnamesedogchótxẏo̖ò̖
tx^5ya33q chineseaxetxẏḥyȁq
txa%93nts5i nahuatlhomechāntlitxà̄̇ntşi
tO4O44O3q chineseto understandtọ́ọ̋ọ̀q
na%4ta%30' navajocornná̄tà̰̄'
C66ami'a arabicto thirstظمئç̂ami'a
iqd^08ele xhosacoldingqeleiqḍ̬ḥele
txIt4t4^i% hindiletterचिट्ठीtxịṭṭḥī
h5its93lh nuxalkmetal (iron)xits'lhḩits̀lh
'b06aa3p9 vietnamesea blossombắp'ɓaàp̃
mdjE9nzi swahilibuildermjenzimdjẹ̇nzi
v3eqga%yam tamilonionவெங்காயம்ṿeqgāyam
ra3a33k9 thailoveรักràȁk̰
cye%5l icelandicraspþjölcyē̖l
'd06EE44 vietnameseto give birth tođẻ'ɗẹẹ̋
ma% thaicomeมาmā
vidj5Etx5 polishto seewidziećvidjẏẹtxẏ
ya%' apache (western)skyyaaʼyā'
t^ok99i koreanrabbit토끼tḥok̭i
natah5 apache (western)mescalnadahnataḩ
tsI0na'Es5I3 apache (western)boattsinaʼeełítsị̰na'ẹşị̀
h5ala nuxalkfernxalaḩala
atm1sfEGa hebrewatmosphereאטמוספירהatmo̖sfẹġa
v3aikka finnishfor examplevaikkaṿaikka
k93a3sa%3 hausasoilƙasāk̖àsà̄
pya33ut4x4yU4U44U3ntaa33a33a44n chinesestandard answer标准答案pyȁuṭẋyụ́ụ̋ụ̀ntaȁȁa̋n
'ovda9n hebrewruin/destructionאובדן'ovdȧn
cI'pI4q burmesetreeသစ်ပင်cị'pị́q
ts93k693ar1 georgiansourceწყაროts̀ḳ̖aro̖
bUttxa% hindibabyबच्चाbụttxā
yo% apache (western)beadyooyō
ts%o33o33wa tibetanlifeའཚོ་བtsḥȍȍwa
t4x4a44a tibetansoundསྒྲṭẋa̋a
tIs5 apache (western)blooddiłtịş
m3Itx5ta9t5 russianto dreamмечтатьmẏịtxẏtȧtẏ
na3xto3I3 navajolynxnàxtòị̀
ntxa%3 apache (western)big/largenchaantxà̄
ta%30' navajocorntà̰̄'
f3ag irish (munster)lengthfeadhfẏag
d6a9d5i% irish (munster)daddy (childish)daidídĝȧdẏī
guk93d08ula xhosaturnguqulaguk̖ḍ̬ula
martsh5Ena georgianleftმარცხენაmartsḩẹna
'en hebrewnothingאין'en
pr3IdOsma9tr3IvUt5 russianto foreseeпредусматриватьprẏịdọsmȧtrẏịvụtẏ
tutn icelandicdown feathersdúnntutn
txa3tI3tlo30'II navajowren (bird)txàtị̀tlò̰'ịị
'aha9v hebrewto loveאָהַב'ahȧv
na%4ye%3' navajomonster/foreign godná̄yè̄'
ta0 frenchtimetempsta̰
ndu9gu swahilirelativendugundu̇gu
fOl frenchcrowdfoulefọl
a%xi%rv3a%d hindiblessingआशीर्वादāxīrṿād
'uU3q vietnamesedrinkuống'uụ̀q
tx^5yaa33q chinesewalltxẏḥyaȁq
sa%3nts'o30sE apache (western)new moonsáánts’ǫ́sésà̄nts'ò̰sẹ
bah5u9r hebrewguy/boyבחורbaḩu̇r
mtaza9mo swahiliviewpointmtazamomtazȧmo
k%ra%0v scottish gaelicbonecnàmhkḥrā̰v
isikd^08am1 xhosafruitisiqhamoisikḍ̬ḥamo̖
qt08iqt08i xhosasmall/youngncinciqṭ̬iqṭ̬i
kAt englishcatcatkạt
f10 frenchfundfondfo̰̖
uuC icelandicmindúðuuç
dja%nbu%dj^kUr hindiintentionallyजानबूझकरdjānbūdjḥkụr
1b1ba georgianspiderობობაo̖bo̖ba
k6iqak6 inuktitutnoseᕿᖓᖅḳiqaḳ
ba9wliq hebrewbowling (the game)באולינגbȧwliq
h5E georgiantreeხეḩẹ
n3a44a tibetanfishnẏa̋a
E%blU danishappleæbleẹ̄blụ
djih5vi georgiangoatჯიხვიdjiḩvi
E4bi3 yorubagiving childbirthẹ̀bíẹ́bì
tx^5a33a33 tibetanpair/coupletxẏḥȁȁ
10kl frenchuncleoncleo̰̖kl
tx^5i4i44i3n chinesebrighttxẏḥíi̋ìn
'a4kwa%4ti4 hausaboxàkwā̀tì'ákwá̄tí
za4a44yq vietnameseto reserve fordànhzáa̋yq
zi35i335 vietnamesekeepgiữzì̖ȉ̖
iq94t08asa xhosatasteinkcasaiq̀ṭ̬asa
nap93iri georgianshoreნაპირიnap̀iri
EtG frenchto beêtreẹtġ
la5G frenchthemleurla̖ġ
d6I9n3U irish (munster)humanduinedĝïnẏụ
haEri georgianairჰაერიhaẹri
px4Es polishacrossprzezpẋẹs
tUya3Cu4dj5i3 burmesejudge (person)တရားသူကြီးtụyàçúdjẏì
ftx4Ex5n3E polishearlywcześnieftẋẹxẏnẏẹ
p%e%p%r5a% hindilungफेफड़ाpḥēpḥṛā
va%4a44q vietnamesegoldvàngvá̄a̋q
t^Eguk9 koreanthailand태국tḥẹguk̰
aivik6 inuktitutwalrusᐁᕕᖃaiviḳ
iGnik6 inuktitutsonᐃᕐᓂᖅiġniḳ
tsv5Ito9k russianflowerцвето́кtsvẏịtȯk
Is5t^I3'k%e% apache (western)centeriłdíʼgeeịştḥị̀'kḥē
ra4a44a3q chinesesoilráa̋àq
p%i44i44i3w thaiskinผิวpḥi̋i̋ìw
nik6i inuktitutfoodᓂᕿniḳi
pi%r5%i% hindigenerationपीढ़ीpīṛḥī
a5m danishtenderøma̖m
nuk6k6aGit inuktitutto stopᓄᖅᑲᕆᑦnuḳḳaġit
i9n3Ult6o%r3 irish (munster)engineerinnealtóirïnẏụltĝōrẏ
d06a%3 hausasonɗáːɗà̄
hUn' danishhandhåndhụn'
tx^5e33e33ma33a33le33e44p9 tibetanbutterflyཕྱེ་མ་ལེབtxẏḥȅȅmȁȁlȅe̋p̃
zUtm3Iva9t5 russianto eclipseзатмеватьzụtmẏịvȧtẏ
g^Ur5 hindihouseघरgḥụṛ
s5o33o33 tibetansouthལྷོşȍȍ
1k%r1 georgiangoldოქროo̖kḥro̖
t1llarI icelandicdollardollarito̖llarị
ts93ut^i georgianminuteწუთიts̀utḥi
sa5G frenchsistersœursa̖ġ
'ov3v3a%maI tamilallergyஒவ்வாமை'oṿṿāmaị
l13133 thaito copyล้อlò̖ȍ̖
no%44o24kE% tibetaninheritanceནོར་སྐལnő̄oú̖kẹ̄
tahszI3nE3 apache (western)porcupinedahszínétahszị̀nẹ̀
t^ye33 chinesepeacefultḥyȅ
la4ru%3ra%4 hausanecessitylàr̃ūr̃ā̀lárù̄rá̄
tsIs5 apache (western)mountaindziłtsịş
zon englishzonezonezon
iglik6 inuktitutbedᐃᒡᓕᖅigliḳ
wehewehe hawaiianto explainwehewehewehewehe
vE0 frenchwinevinvẹ̰
xli5sUl germankeIschlüsselxli̖sụl
imik6tuk6 inuktitutto drinkᐃᒥᖅᑐᖅimiḳtuḳ
e95rle%5G icelandicdestinyörlögė̖rlē̖ġ
t4x4^UU33qt4x4a4a44a3q chinesemature成长ṭẋḥụụ̏qṭẋáa̋àq
skoppya9re italianto burstscoppiàreskoppyȧre
p97'a3a taato burnʘ'áaṗ̂'àa
tx5U4U44w vietnamesepartychầutxẏụ́ụ̋w
ba%g^ hinditigerबाघbāgḥ
Oha9j4i5vUt5 russianto careухаживатьọhȧȷ̈i̖vụtẏ
wei33yu33e33tx5i33n chineseliquidated damages违约金weȉyȕȅtxẏȉn
kaxits5 nahuatlbowlcaxitlkaxitş
sUmn3Iva9ttsU russianto doubtсомневатьсяsụmnẏịvȧttsụ
y%9Emi% norwegian (bokmal)chemistrykjemiyh̬ẹmī
a33a44nla4a44a3pa33 chinesehorn按喇叭ȁa̋nláa̋àpȁ
p1lla icelandicbun (round bread)bollapo̖lla
d08ho hoanhorn!ʰoḍ̬ho
purra finnishto bitepurrapurra
k93l08ElEla xhosatellxelelak̖ḷ̬ẹlẹla
tsO33q chineseschooltsọ̏q
1k93eane georgianoceanოკეანეo̖k̖eane
djE%30'I apache (western)blue jayję́ę́ʼidjẹ̰̀̄'ị
s44amG arabicglueصمغs̬amġ
pr3Igl6Ux4a9t5 russianto inviteприглаша́тьprẏịglĝụẋȧtẏ
'd06U4U44w vietnameseheadđầu'ɗụ́ụ̋w
t^UmI3qdj514 burmesefried riceထမင်း‌ကြော်tḥụmị̀qdjẏó̖
kyI9Cya icelandicgoddessgyðjakyïçya
k%a%44a44a3w thaiwhiteขาวkḥa̋̄a̋àw
i3i3it08aala3a zulusideī́caláììiṭ̬aalàa
tx0514x navajobugtx̖ó̖x
andza georgianmastანძაandza
t4x4^i33i33 tibetanten thousandཁྲིṭẋḥȉȉ
ma%44a tibetanbutterམརma̋̄a
naq5i%m arabicblissنعيمnaq̇īm
eGi5psy10 frencheruptionéruptioneġi̖psyo̰̖
1na5G frenchhonorhonneuro̖na̖ġ
na3a33m thaiwaterน้ำnàȁm
caO' burmeseto drinkသောက်caọ'
tx5i33qx4UU33nto4o44u3so4o44u3 chineserefreshed精神抖擞txẏȉqẋụụ̏ntóőùsóőù
k93wni nuxalkseal (animal)kw'nik̖wni
sO33a44 thaishirtเสื้อsọ̏a̋
tx^a%ti% hindichestछातीtxḥātī
'is44baq5 arabicfingerإصبع'is̬baq̇
j5dj5bw1 polishblade (botany)źdźbłojẏdjẏbwo̖
riavvio italianrestartriavvioriavvio
a0plUG frenchscaleampleura̰plụġ
mi%4i44 thairice noodleหมี่mí̄i̋
ne4ka3Oq burmeseto be wellနေကောင်nékàọq
k693ba georgianjawყბაḳ̖ba
meIk englishmakemakemeịk
bite9' hebrewto pronounce a wordביטאbitė'
tx^5you33 chinesespeartxẏḥyoȕ
gb1gbE3 yorubato receive an injurygbọgbẹ́gbo̖gbẹ̀
mat4pa%n6d4am tamilearthen vesselமட்பாண்டம்maṭpāṇḍam
nah5la arabicpalm treeنخلةnaḩla
b^a%x4a% hindilanguageभाषाbḥāẋā
ka9uppa finnishcommerce/tradekauppakȧuppa
Gei5siG frenchto succeed at somethingréussirġei̖siġ
t05Ukur amharicblackጥቁርt̖ụkur
appanna9re italianto obscureappannàreappannȧre
2e9IvOn englishravenravenu̖ėịvọn
u3ub06u3u3b06i3i zuluevilúbubíùuɓùùɓìi
tutIs5h5Is5I apache (western)coffeetudiłhiłitutịşḩịşị
kowa0h5 apache (western)homegowąhkowa̰ḩ
sitwa9yE0 frenchcitizencitoyensitwȧyẹ̰
hil englishhealhealhil
ko44o tibetandoorསྒོkőo
t051t05i georgianbranchტოტიt̖o̖t̖i
'onpadu tamilnineஒன்பது'onpadu
tx5i33i44n chinesewatertxẏȉi̋n
GUvUniG frenchto returnrevenirġụvụniġ
Ixk%I%nh5n apache (western)sonishkiinhnịxkḥị̄nḩn
dja%sI3la3xa3 apache (western)earingsjaasíláhádjāsị̀làxà
al'ard66 arabicearthالأرضal'ard̬
a5l danishbeerøla̖l
dzaxx5i japanesemagazineざっしdzaxxẏi
djE40na40 yorubato be farjẹ̀nnàdjẹ̰́ná̰
nE%33E33tx5i%5 tibetaninformationགནས་ཚུལnẹ̏̄ẹ̏txẏī̖
Ol6Otx4x4a9t5 russianto improveулучша́тьọlĝọtẋẋȧtẏ
tot^ori koreanacorn도토리totḥori
ya%3j navajolittleyà̄j
sh5ludj5itx5 polishto tidy upschludzićsḩludjẏitxẏ
tx5i33qya33a44n chineseexperience经验txẏȉqyȁa̋n
iqt^08iqa xhosathoughtingcingaiqṭ̬ḥiqa
'ot4t4agam tamilcamelஒட்டகம்'oṭṭagam
v3AlittA% finnishto transmitvälittääṿạlittạ̄
hi5st norwegian (bokmal)coast (shoreline)kysthi̖st
tIrUC icelandicboldnessdirfðtịrụç
kye5e5v icelandicgiftgjöfkye̖e̖v
we33i33 chinesepowerwȅȉ
pal3l3atta%kku tamilvalleyபள்ளத்தாக்குpaḷḷattākku
a%ka9xits5 nahuatlpoolācaxitlākȧxitş
arak93i georgianfableარაკიarak̖i
kywit00urami koreancricket귀뚜라미kywiṱurami
klay thaifarไกลklay
tupa%0yu3 apache (western)riverbanktubąąyútupā̰yù
Gaza%l arabicdeerغزالġazāl
kO33qsi33mii33qt4x4^U33q chinesecompany name公司名称kọ̏qsȉmiȉqṭẋḥụ̏q
ca%k icelandicroofþakcāk
tlo0'ixts%5oh5E3 apache (western)frogdlǫʼishtłohétlo̰'ixtşḥoḩẹ̀
mye4 burmeselandမြေmyé
hak93e3I3 navajoone's kinhak̖èị̀
plant welshchildplantplant
'b06U4U44y vietnameseflockbầy'ɓụ́ụ̋y
kGeno frenchslotcréneaukġeno
bigI9n englishbeginbeginbigïn
ik93l08Exa xhosatimeixeshaik̖ḷ̬ẹxa
wa4lk93i3ya%3 hausalightningwàlƙiyāwálk̖ìyà̄
swaa3 vietnamesedeletexoáswaà
fe9ImIs englishfamousfamousfėịmịs
qgu9mi swahilifistngumiqgu̇mi
gd08iba xhosafinishgqibagḍ̬iba
xax apache (western)bearshashxax
Is5 navajopine needleịş
v3at4t4am tamilcircle/haloவட்டம்ṿaṭṭam
r3it0torO japaneselitreリットルrẏit̰torọ
t4x4u44ukE%33E44k3a44aa4 tibetanto thunderའབྲུག་སྐད་རྒྱགṭẋűukẹ̏̄ẹ̋kẏa̋aá
toh5at^'e%ta apache (western)nothingdohatʼeedatoḩatḥ'ēta
sI4k apache (western)scarsigsị́k
cveiiyItl icelandicmopþvegillcveiiyịtl
fx4i5stk1 polisheverythingwszystkofẋi̖stko̖
nu44uu4 tibetanwestནུབnűuú
ah5a9z hebrewto holdאחזaḩȧz
t4o%kri% hindibasketटोकरीṭōkrī
ik6aluk inuktitutfish (salmon/trout)ᐃᖃᓗᒃiḳaluk
pli4a44n thaito changeเปลี่ยนplía̋n
da4k93i%3k93a%4 hausasecond (unit of time)dàƙīƙā̀dák̖ì̄k̖á̄
kwa%a4t0' vietnamesefanquạtkwāát̰'
a%dj hinditodayआजādj
'b06iU3w vietnameseto cordially givebiếu'ɓiụ̀w
tasik6 inuktitutlakeᑕᓯᖅtasiḳ
p%E%33E33kE%33E44 tibetancolloquial languageཕལ་སྐདpḥẹ̏̄ẹ̏kẹ̏̄ẹ̋
t^o%k hindibulkथोकtḥōk
u3u3us5u zulurippleū́hluùùuşu
fa4a44wqm vietnameseroomphòngfáa̋wqm
da3Oq burmesepeacockဒေါင်းdàọq
ei%mi5r icelandicsteam/vaporeimureīmi̖r
E0p1sibl frenchimpossibleimpossibleẹ̰po̖sibl
mid66rab arabicpaddleمضربmid̬rab
ku9Ga0 frenchcurrent (flow)courantku̇ġa̰
paqkki finnishbank (institution)pankkipaqkki
ru3a33 thaigateรั้วrùȁ
tI%30'I apache (western)fourdį́į́'itị̰̀̄'ị
pE0 frenchbreadpainpẹ̰
ka33a33j4a33a33 tibetansugarཀ་རkȁȁȷ̈ȁȁ
zaaw vietnameseknifedaozaaw
sm3e9x4i5vUt5 russianto mixсмешиватьsmẏėẋi̖vụtẏ
E'Ilza% apache (western)pictureeʼilzaaẹ'ịlzā
to44oqt4x4e tibetandemon/ghostགདོན་འདྲེtőoqṭẋe
du%d^ hindimilkदूधdūdḥ
sa0dal frenchsandal footwear^sandalessa̰dal
s44awifa arabicto produce woolصوفs̬awifa
tE'toldjE%3t apache (western)campfiredeʼdoljéédtẹ'toldjẹ̀̄t
h1144y vietnameseaskhỏiho̖ő̖y
kUnsE9ptxuwUlayz englishconceptualizeconceptualizekụnsẹ̇ptxuwụlayz
djUma%na% hindiperiodजमानाdjụmānā
maika'i hawaiiangoodnessmaikaʻimaika'i
Gavi frenchdelightedraviġavi
p97u0 hoanoneʘ̃ũṗ̂ṵ
fe33i44 chineseangerfȅi̋
kahaone hawaiianbeach covered with sandkahaonekahaone
k%vEk693ana georgiancountryქვეყანაkḥvẹḳ̖ana
hha%fila arabicbusحافلةhhāfila
diko9d englishdecodedecodedikȯd
k6amuti%k inuktitutsledᖃᒧᑏᒃḳamutīk
t4x4i33ta33u44 chinesetell知道ṭẋȉtȁű
fahhas44a arabiccheck upفحصfahhas̬a
fayr englishfirefirefayr
b10 frenchgoodbonbo̰̖
x5ya33u chinesenightxẏyȁu
gIft englishgiftgiftgịft
Gi95kUn germanback (body)rückenġï̖kụn
yo'I%0 apache (western)seeyo’įįyo'ị̰̄
k6ak6kak6 inuktitutmountainᖃᖅᑲᖅḳaḳkaḳ
i3i3iz6aag06a zululoinclothī́dlakáììiẓaaɠa
g55a3ggo4 hausapaternal auntgwaggògẇàggó
se'aGa9 hebrewhairשַׂעֲרָהse'aġȧ
xk3i5r4d irish (munster)to scampersciurdxkẏi̖rĝd
to%44otx5e33e33 tibetandiamondརྡོ་རྗེtő̄otxẏȅȅ
s5ij navajourineşij
kA9i5ttA% finnishto usekäyttääkạ̇i̖ttạ̄
'an vietnameseeatăn'an
di5mmUt amhariccatድመትdi̖mmụt
g1g1 georgiangirlგოგოgo̖go̖
k93a4ho%3 hausahornƙàhōk̖áhò̄
q5as44i%r arabicjuiceعصيرq̇as̬īr
t^i5i445 vietnamesetrythửtḥi̖i̖̋
ka4a44y thaichickenไก่káa̋y
miGna%t66i%s arabicmagnetمغناطيسmiġnāt̬īs
'b06UU4n' vietnamesebusybận'ɓụụ́n'
bIna%3' navajoacornbịnà̄'
a%skats5 nahuatlantazcatlāskatş
bAnd englishbandbandbạnd
k93l08akEka xhosabusyxakekak̖ḷ̬akẹka
a%'ka9ts5an nahuatlreed bedācatlanā'kȧtşan
iqt^08aphEphE xhosaprofessionalingcaphepheiqṭ̬ḥaphẹphẹ
k%wa33q chinesebasketkḥwȁq
y%9a5n norwegian (bokmal)kind/specieskjønnyh̬a̖n
2OpE92 englishrepairrepairu̖ọpẹ̇u̖
taym englishtimetimetaym
mnixvnEl1ba georgiansignificanceმნიშვნელობაmnixvnẹlo̖ba
swe33i44h5wU33tx^5yUU33n chinesefloral skirt碎花裙swȅi̋ḩwụ̏txẏḥyụụ̏n
tGi5k frenchtechniquetructġi̖k
p93Ep93Ela georgianbutterflyპეპელაp̀ẹp̀ẹla
le3e33k9 thaismallเล็กlèȅk̰
Entsikl1pE9dya hebrewencyclopediaאנציקלופדיהẹntsiklo̖pẹ̇dya
mo3 burmeserainမိုးmò
i3i3i4l08u3u3u4g06u zulucrowdîxûkuììíḷ̬ùùúɠu
va%l3 tamilswordவாள்vāḷ
ha4wa3ini4ya%3 hausachameleonhàwainìyāháwàiníyà̄
be9Igel hebrewbagelבייגלbėịgel
tx5ii4' vietnamesesisterchịtxẏií'
k93t08ula xhosasingculak̖ṭ̬ula
nah5a9x hebrewsnakeנָחָשׁnaḩȧx
pt5i9tsU russianbirdпти́цаptẏïtsụ
yi33ma33u44tx5yA33n chinesecloakroom衣帽间yȉmȁűtxẏyạ̏n
x5yOO33q chinesebearxẏyọọ̏q
nat4tx5attiraman6d4alam tamilthe starry heavensநட்சத்திரமண்டலம்naṭtxẏattiramaṇḍalam
k93at05a georgiancatკატაk̖at̖a
da5i5v3U norwegian (bokmal)to placatedøyveda̖i̖ṿụ
p%a koreanonionpḥa
k%a3a33rO3O33ha4a44 thaihomeคฤหkḥàȁrọ̀ọ̏háa̋
alE3 yorubanightalẹ́alẹ̀
tx05iantx05vEla georgianantჭიანჭველაtx̖iantx̖vẹla
tu%ga%k6 inuktitutivory tuskᑑᒑᖅtūgāḳ
me%33e44k9 thaicloudเมฆmȅ̄e̋k̰
t^13133qfa3a33 thaiskyท้องฟ้าtḥò̖ȍ̖qfàȁ
ECya icelandicsludgeeðjaẹçya
E%CU danishto eatædeẹ̄çụ
x5yO33q chineseelder brotherxẏyọ̏q
ga5l frenchface (of animal)gueulega̖l
saku inuktituthead of harpoonᓴᑯsaku
'a4ddu3'a%4 hausaa prayeràddu'ā̀'áddù'á̄
amaGuk6 inuktitutwolfᐊᒪᕈᖅamaġuḳ
pa5G frenchfearpeurpa̖ġ
tIGC icelandicvirtuedyggðtịġç
kr4aun4 irish (munster)treecrannkrĝaunĝ
k93t08ak93t08isa xhosaexplaincacisak̖ṭ̬ak̖ṭ̬isa
igivE georgiansameიგივეigivẹ
tu%n3 tamilcolumnதூண்tūnẏ
isa3a3anz6a zuluhandisándlaisààanẓa
x5ya4a44a3q chineseto thinkxẏyáa̋àq
tx5yA33A44nx4U33ntx5ya33ulyA33A44n chinesefitness coach健身教练txẏyạ̏ạ̋nẋụ̏ntxẏyȁulyạ̏ạ̋n
onna japanesewomanおんなonna
oye9v hebrewenemyאויבoyėv
1Gga9zma hebreworgasmאורגזמהo̖ġgȧzma
x5ye33e44 chinesemountain valleyxẏyȅe̋
d41kt4Ur hindidoctorडॉक्टरḍo̖kṭụr
deI englishdaydaydeị
yard englishyardyardyard
we33i44x4U33qmyAA33ntx^5yA33n chinesetampon卫生棉签wȅi̋ẋụ̏qmyạạ̏ntxẏḥyạ̏n
CIs englishthisthisçịs
ya4a44a3ntx5i33i44qk%wa33a44q chineseglasses frames眼镜框yáa̋àntxẏȉi̋qkḥwȁa̋q
tve%5l icelandicstay (noun)dvöltvē̖l
matt66a%t66 arabicrubberمطاطmatt̬āt̬
ma33a33qt4x4e%335e445 tibetancommon folkདམངས་ཁྲོདmȁȁqṭẋȅ̖̄e̖̋
ftx41ray polishyesterdaywczorajftẋo̖ray
m4ar4ka%9l5 irish (munster)to markmarcáilmĝarĝkā̇lẏ
pei%Ca icelandicto askbeiðapeīça
avveni9re italianto occuravvenìreavvenïre
qge swahiliscorpionngeqge
ba%33a44n thaihouseบ้านbȁ̄a̋n
x4ii33tx5yA33n chinesemoment时间ẋiȉtxẏyạ̏n
k%a33a44w thaito enterเข้าkḥȁa̋w
hwii44 vietnamesecanclehuỷhwii̋
mravalmnixvnEl1vani georgiansignificantმრავალმნიშვნელოვანიmravalmnixvnẹlo̖vani
tas5aa3 apache (western)onedałaátaşaà
h114p' vietnamesemeetinghọpho̖ó̖p'
kurssi finnishcourse/classkurssikurssi
tx'ah navajoheadweartx'ah
s5Et'e%x apache (western)charcoalłetʼeeshşẹt'ēx
kip99Om koreanhappiness기쁨kip̌ọm
fyatl icelandicmountainfjallfyatl
d^Urm hindireligion/faithधर्मdḥụrm
na44a tibetanagena̋a
s5a33a33 tibetangod/dietyལྷşȁȁ
l08a0e hoanmeatǁa̰eḷ̬a̰e
cI'ci3 burmesefruitသစ်သီးcị'cì
ji44i44i3q thaifemaleหญิงji̋i̋ìq
ma4a44y thainewใหม่máa̋y
tI%3k93o0x navajoyeasttị̀̄k̖o̰x
mUt4Ur hindipeaमटरmụṭụr
tx^5u33u33 tibetanwater/riverཆུtxẏḥȕȕ
kEsty10 frenchquestionquestionkẹstyo̰̖
tx5im vietnamesebirdchimtxẏim
ap99a koreanfather아빠ap̌a
vj51n3tx5 polishto take/grabwziąćvjẏo̖nẏtxẏ
tx5yA4A44A3n chinesechildtxẏyạ́ạ̋ạ̀n
pr1tti5r icelandicspikebroddurpro̖tti̖r
dzili georgiansleepძილიdzili
'd06aam vietnamesecrabđam'ɗaam
k%op99ul3s99o koreanrhino코뿔소kḥop̌uḷs̭o
flI9ppI9 icelandiccollar of a shirtflibbiflïppï
'ah5yani9t hebrewnieceאחיינית'aḩyanït
mi%5dA finnishto sellmyydämī̖dạ
'amad hebrewto evaluate/to estimateאמד'amad
sUmUrpUn6 hindidedicationसमर्पणsụmụrpụṇ
k%3i33i33 tibetandogཁྱིkẏḥȉȉ
agba3ra yorubapoweragbáraagbàra
a3tx^I%30h navajonoseàtxḥị̰̀̄h
C66aby arabicantelopeظبيç̂aby
umqd08uma xhosaoliveumnqumaumqḍ̬uma
k6awiya arabicto be strong/powerfulقويḳawiya
x5i440i0i40 tibetanimageབཞིནxẏḭ̋ḭḭ́
si5Gtu frenchabove allsurtoutsi̖ġtu
ha'ts5i nahuatlfathertahtliha'tşi
di% thaigoodดีdī
hu%lanakuahale hawaiiancitykūlanakauhalehūlanakuahale
x5ii33q chineseshapexẏiȉq
k%UttxUr hindimuleखच्चरkḥụttxụr
UrpUn6 hindiofferingअर्पणụrpụṇ
vi5di5ha9t5 russianto exhaleвыдыхатьvi̖di̖hȧtẏ
lUv englishlovelovelụv
fE3 yorubato desirefẹ́fẹ̀
i3i3i4bu3u3u4z6a zuluscarîbhûdlaììíbùùúẓa
djo%s5E3 apache (western)balljoołédjōşẹ̀
t^'a%h apache (western)fathertʼaahtḥ'āh
mdzimE georgiancommaმძიმეmdzimẹ
sE%44EE4 tibetansustenanceཟསsẹ̋̄ẹẹ́
zm3Iya9 russiansnakeзмея́zmẏịyȧ
zv5er3 russiananimalзверьzvẏerẏ
v5Ir3O9fkU russianrope (chord)верёвкаvẏịrẏọ̇fkụ
yi4i44i3nx5ii33qya4a44a3ntx5i33i44q chinesecontact lenses隐形眼镜yíi̋ìnxẏiȉqyáa̋àntxẏȉi̋q
jangbadi georgianoxygenჟანგბადიjangbadi
sahha%ba arabiccloudسحابةsahhāba
pUthUd5i9t5 russianto fitподходитьpụthụdẏïtẏ
tx5ye4e44e3 chinesemothertxẏyée̋è
kakini%t inuktituttattooᑲᑭᓃᑦkakinīt
k10k10bG frenchcucumberconcombreko̰̖ko̰̖bġ
p97oa hoaneyeʘoaṗ̂oa
ts%a33a33 tibetansaltཚྭtsḥȁȁ
as5mus5 nuxalkbeadsalhmulhaşmuş
iqt^08a xhosagrassingcaiqṭ̬ḥa
k%oal3l3a koreankoala코알라kḥoaḷḷa
k93ak6a%si nuxalkcrowk'aqaasik̖aḳāsi
ak6pik inuktitutcloudberryᐊᖅᐱᒃaḳpik
tx^5ii33qk%wa33a44q chinesecircumstances情况txẏḥiȉqkḥwȁa̋q
'oq thaiactองก์'oq
la%44a44a3n thainiece/nephewหลานla̋̄a̋àn
d^Un hindifundsधनdḥụn
vaa3y vietnameseskirtváyvaày
qt^08ayisEla xhosatrapngcayiselaqṭ̬ḥayisẹla
l^01gEl^0 welshpocketllogelll̥o̖gẹl̥
ne4ya4Oq burmesesunshineနေရောင်néyáọq
tE'ka0be4da0 burmesestudy of logicတက္ကဗေဒtẹ'ka̰béda̰
qgwe9na swahilicrocodilengwenaqgwėna
mi%44i44i3 thaibearหมีmi̋̄i̋ì
nunatsiavut inuktitutour beautiful landᓄᓇᑦᓯᐊᕗᑦnunatsiavut
hvost russiantailхвостhvost
t4x4o4o44u3kyu33A33ntx5ye33 chineseelbow joint肘关节ṭẋóőùkyȕạ̏ntxẏyȅ
xdEba georgianto happenხდებაxdẹba
tx5an thaimoonพระจันทร์txẏan
sh5x4anyatx5 polishto botchschrzaniaćsḩẋanyatxẏ
tx^5e%335e445 tibetanreligionཆོསtxẏḥȅ̖̄e̖̋
qt08iphisa xhosado lessnciphisaqṭ̬iphisa
kyUqtx^5i koreanview경치kyụqtxẏḥi
to%lE3 apache (western)butterlydoolétōlẹ̀
na5f frenchnineneufna̖f
k93l08olisa xhosaapologizexolisak̖ḷ̬olisa
kaa3t0 vietnamesecutcắtkaàt̰
milq5ak6a arabicspoonملعقةmilq̇aḳa
q5as44an arabicstickعصاq̇as̬an
'b06a4a44 vietnamesegrandmother'ɓáa̋
etE0dG frenchto turn offéteindreetẹ̰dġ
dUmE0 frenchtomorrowdemaindụmẹ̰
10du30 yorubayearodúno̰̖dṵ̀
q5ayyana arabicto appointعينq̇ayyana
a'we9txts5i nahuatldewahhuechtlia'wėtxtşi
yi%445i5 tibetanplace/areaཡུལyi̖̋̄i̖
j4i440i0tx^5e330e330 tibetantreasure/valuableརིན་ཆེནȷ̈ḭ̋ḭtxẏḥḛ̏ḛ̏
ni3pyI4qn3a4 burmesetechnologyနည်းပညာnìpyị́qnẏá
'ani9 hebrewegoאני'anï
ti%445i5i45 tibetandemonབདུདti̖̋̄i̖í̖
v1lka0 frenchvolcanovolcanvo̖lka̰
k93t08iqa xhosathinkcingak̖ṭ̬iqa
i3i3i4t08e3e3eb06o zuluplan of action or methodîcéboììíṭ̬èèeɓo
i3i3is5aas5a zulubranch (of a tree)ī́hlahlaììişaaşa
ma%44a44a3 thaidogหมาma̋̄a̋à
gandzi georgiantreasureგანძიgandzi
k93t08Ela xhosapleasecelak̖ṭ̬ẹla
xkiq5a9 hebrewsunsetשקיעהxkiq̇ȧ
erra9re italianto wandererràreerrȧre
Utm3Itx5A9t45 russianto markотмечатьụtmẏịtxẏạ̇ṭẏ
libG frenchfreelibrelibġ
k%E3ya4h navajoland/countrykḥẹ̀yáh
modEllo italianmodelmodellomodẹllo
h5aa33qpa33nx5i33i44nx5i33 chineseflight information航班信息ḩaȁqpȁnxẏȉi̋nxẏȉ
ko%9ats5 nahuatlsnakecoatlkō̇atş
tI4s5hI4s5 apache (western)blackdɪ̀ɬhɪ̀ɬtị́şhị́ş
a0vwaye frenchto sendenvoyera̰vwaye
azhara9 hebrewwarningאזהרהazharȧ
ka33a44q chinesesimplekȁa̋q
sp2iq englishspringspringspu̖iq
ni%ki'i hawaiianto tie/bindnīkiʻinīki'i
sykG frenchsugarsucresykġ
tx^5a4a44nu44a3n thaicorridorฉนวนtxẏḥáa̋nűàn
n113y vietnamesespeaknóino̖ò̖y
si33tx5ya33t4x4^O33 chineseprivate car私家车sȉtxẏyȁṭẋḥọ̏
cor englishthorthorcor
ftx51u0wx4 polishstill (motionless)wciążftxẏo̖ṵwẋ
ivvit inuktitutyouᐃᕝᕕᑦivvit
mts93vrt^nE9li georgiantrainer/coachმწვრთნელიmts̀vrtḥnẹ̇li
me4e44i3tx5ya4a44a3x4i33 chinesemanicurist美甲师mée̋ìtxẏyáa̋àẋȉ
ka%kE3 apache (western)crowgaagékākẹ̀
i3i3ihhoog06o zuluchicken coupī́hhokoììihhooɠo
fra%9iCI icelandicsciencesfræðifrā̇içị
uUg5In3Uh5 irish (munster)lonelyuaigneachuụgẏịnẏụḩ
trI9ki5r icelandicdrink/beveragedrykkurtrïki̖r
x5ii33qwei33 chinesefact行为xẏiȉqweȉ
nUgrUj4da9t5 russianto rewardнаграждатьnụgrụȷ̈dȧtẏ
noo44 vietnameseboomnổnoő
m3I9nA9t5 russianto swapменятьmẏïnạ̇tẏ
vE3E33 vietnamesedrawvẽvẹ̀ẹ̏
mxi9ndi swahiliwinner (one who wins)mshindimxïndi
a%g^a%t hindishockआघातāgḥāt
l^08o0a hoanstoneǁʰo̰aḷ̬ḥo̰a
m4a%hUr3 irish (munster)mothermáthairmĝāhụrẏ
IzUbrUj4a9t5 russianto portrayизображатьịzụbrụȷ̈ȧtẏ
si%r5%i% hindiladderसीढ़ीsīṛḥī
kwi3i33 vietnamesefundquỹkwìȉ
i4ta40 yorubastoryìtànítá̰
q5a%m arabicyearعامq̇ām
sE90f1ni frenchsymphonysymphoniesẹ̰̇fo̖ni
k%r3iU scottish gaelicheartcridhekḥrẏiụ
tsipo9G hebrewbirdצִפּוֹרtsipȯġ
l61h5a%n4 irish (munster)pondlochánlĝo̖ḩānĝ
isig^0t^08awu xhosaspiderisigcawuisigh̬ṭ̬ḥawu
nixba9q5 hebrewto swear/to promiseנשבעnixbȧq̇
pisan6d4am tamilstomachபிசண்டம்pisaṇḍam
amik6 inuktitutpeltᐊᒥᖅamiḳ
ts1tsh5ali georgianalive/animateცოცხალიtso̖tsḩali
k10plEtma0 frenchcompletelycomplètementko̰̖plẹtma̰
q5as44aba arabicto twist/wrap aroundعصبq̇as̬aba
e5kn icelandica tiny particleögne̖kn
h5Itla%0h5I3 apache (western)beveragehidląąhíḩịtlā̰ḩị̀
t05UrU9pp93eza amharictableጠረጴዛt̖ụrụ̇pp̀eza
'iyarkaI tamilnatureஇயற்கை'iyarkaị
halst05uh5i georgiantieჰალსტუხიhalst̖uḩi
mi44i tibetanhuman beingམིmi̋i
p99uri koreanroot뿌리p̌uri
'akkul3 tamilarmpitஅக்குள்'akkuḷ
ta%a44y vietnamesedownloadtảitāa̋y
obi40ri0 yorubafemaleobìnrinobḭ́rḭ
i3iqt^08oosa zulumeatíngcosaìiqṭ̬ḥoosa
wa%33a33mo44o tibetanfoxཝ་མོwȁ̄ȁmőo
p4a%p3e%9r4 irish (munster)paperpáipéarpĝāpẏē̇rĝ
pItIt^lIt apache (western)brandbiditlidpịtịtḥlịt
koj4U russianskinко́жаkoȷ̈ụ
man3dj5al3 tamilyellowமஞ்சள்manẏdjẏaḷ
fa33qx4i33i44 chinesepath/plan方式fȁqẋȉi̋
pUrIb^a%x4a% hindidefinitionपरिभाषाpụrịbḥāẋā
nuna inuktitutlandᓄᓇnuna
txrdil1Et^i georgiannorthჩრდილოეთიtxrdilo̖ẹtḥi
y%9e%5lU norwegian (bokmal)to coolkjøleyh̬ē̖lụ
ruttx05a amharicact of runningሩጫruttx̖a
himni georgiananthemჰიმნიhimni
hmur3ItsU russianto frownхмуритьсяhmurẏịtsụ
zUtOma9n3IvUt5 russianto obscureзатуманиватьzụtọmȧnẏịvụtẏ
hhima%r arabicdonkeyحمارhhimār
y%9i5sU norwegian (bokmal)to kisskysseyh̬i̖sụ
k93a4dda3ra%4 hausafate/destinyƙàddar̃ā̀k̖áddàrá̄
v3E%xa%k% hindiindian monthवैशाखṿẹ̄xākḥ
y%9Ep norwegian (bokmal)a large stickkjeppyh̬ẹp
abdjari georgianarmorაბჯარიabdjari
ya33n chinesecorrectyȁn
p%UU33q chinesefriendpḥụụ̏q
we%9yats5 nahuatlsea/oceanhuēyātlwē̇yatş
ho'opa'a hawaiianto fixhoʻopaʻaho'opa'a
huC icelandicskinhúðhuç
s5U9gad welsheyellygadşụ̇gad
i3isiis5a3a zuluclusterísihláìisiişàa
Gamura georgianbatღამურაġamura
r%9ei%Ci5r icelandicnesthreiðurr̊eīçi̖r
pU33U44n chinesedustpụ̏ụ̋n
kiq englishkingkingkiq
fye%5l norwegian (bokmal)boardfjølfyē̖l
blO2 englishblurblurblọu̖
yi5hi5ttx amharicthisይህችyi̖hi̖ttx
ka%ktuk6 inuktituthungryᑳᒃᑐᖅkāktuḳ
dGE georgiandayდღეdġẹ
j4i44ili33i33 tibetantrainརི་ལིȷ̈i̋ilȉȉ
bEzvzglE9ndni5 polishharsh/mercilessbezwzględnybẹzvzglẹ̇ndni̖
'ul3l3aqgaI tamilpalm (hand)உள்ளங்கை'uḷḷaqgaị
s44aqr arabicfalconصقرs̬aqr
gwraig welshwifegwraiggwraig
kInt germanchildkindkịnt
i3iqd08hhuumbi zuluheapíngqumbiìiqḍ̬hhuumbi
naCC66a%ra arabiceyeglassesنظارةnaçç̂āra
t4ikUt4 hinditicketटिकटṭikụṭ
r%91ss icelandichorsehrossr̊o̖ss
pyE9qkni5 polishbeautifulpięknypyẹ̇qkni̖
xEmt^h5vEva georgianaccident/chanceშემთხვევაxẹmtḥḩvẹva
b1n thaiballบอลbo̖n
a9dam hebrewmanאָדָםȧdam
tx^5u33a44 thaitimeชั่วtxẏḥȕa̋
ka33i33 chineseboundarykȁȉ
pi%33233 tibetanpaintbrushཔིརpȉ̄ȕ̖
k6itt66a arabiccatقطةḳitt̬a
ya%4a44k9 thaito wantอยากyá̄a̋k̰
nant'a3n apache (western)chief/boss/kingnantʼánnant'àn
UtIt^i% hindiguestअतिथिụtịtḥī
deIt englishdatedatedeịt
Ed^0sU danishetchætseẹdh̬sụ
isaGuk6 inuktituta wingᐃᓴᕈᖅisaġuḳ
pI4k apache (western)bellybigpị́k
x4o4o44u3mUU33nyuA33n chinesegoalkeeper守门员ẋóőùmụụ̏nyuạ̏n
ahava9 hebrewlove/affectionאהבהahavȧ
x4tx4En3x5tx5E polishluck/happinessszczęścieẋtẋẹnẏxẏtxẏẹ
xIp englishshipshipxịp
e5sd^0 danisheastøste̖sdh̬
tO33qx5i33 chinesecreature东西tọ̏qxẏȉ
ka3OqgI4q burmeseskyကောင်းကင်kàọqgị́q
dUrpUn6 hindimirrorदर्पणdụrpụṇ
behema9 hebrewbeast/animal (usually domesticated)/livestockבהמהbehemȧ
'ibe9d hebrewto waste/lose/forfeit/destroyאיבד'ibėd
kol3kaI tamiltakingகொள்கைkoḷkaị
tx5ya33 chinesehometxẏyȁ
r%9isgl welshbark (of tree)rhisglr̊isgl
kE%33E44 tibetanlanguage/speechསྐདkẹ̏̄ẹ̋
in3tx5i tamilgingerஇஞ்சிinẏtxẏi
tikik6 inuktitutfingerᑎᑭᖅtikiḳ
'ila%hiyy arabicdivineإلهي'ilāhiyy
mut4t4aI tamileggsமுட்டைmuṭṭaị
Iztsa3n apache (western)womanizdzánịztsàn
t^a3a33t0sa4a44na3a33kha3a33ti4i44' thaiattitudeทัศนคติtḥàȁt̰sáa̋nàȁkhàȁtíi̋'
Gox hebrewheadרֹאשׁġox
na'Is5ts%o3x4 apache (western)squirrelna'iłtsóhna'ịştsḥòẋ
gbE4du yorubalarge drumgbẹ̀dugbẹ́du
aI germaneggeiaị
milhh arabicsaltملحmilhh
tx^5Ul5tx00yuk9 koreanazalea철쭉txẏḥụlẏtx̥yuk̰
ye4 burmesewaterရေyé
tx5at4t4aI tamilshirtசட்டைtxẏaṭṭaị
sa%9v3utta% finnishto reachsaavuttaasā̇ṿuttā
igl08alaba xhosashoulderigxalabaigḷ̬alaba
xvili georgianchildშვილიxvili
'b06a%3a33y vietnameseshorebãi'ɓà̄ȁy
wOd englishwouldwouldwọd
sUj4a9t5 russianto plantсажатьsụȷ̈ȧtẏ
A9ksEs englishaccessaccessạ̇ksẹs
a4ko3ko4 yorubatimeàkókòákòkó
praGC icelandictastebragðpraġç
k3ay tibetandot/pointཚེགkẏay
pE0ti5G frenchpaintingpeinturepẹ̰ti̖ġ
E%9nlIx germansimilarähnlichẹ̄̇nlịx
li35U33 vietnamesetoungelưỡilì̖ụ̏
alu%t inuktitutspoonᐊᓘᑦalūt
plussa icelandicblouseblússaplussa
xadjara arabictreeشجرةxadjara
ft19rEk polishtuesdaywtorekftȯ̖rẹk
tO33O44qh5wU33U44p%yA33A44n chinesecartoon动画片tọ̏ọ̋qḩwụ̏ụ̋pḥyạ̏ạ̋n
aggak inuktituthandᐊᒡᒐᒃaggak
u3ub06umto3o3o4ti zulusweetnessúbumtôtiùuɓumtòòóti
dAnts englishdancedancedạnts
b10b10 frenchsweet/candybonbonbo̰̖bo̰̖
t^u33u33k9pU33U33 tibetansoupཐུག་པtḥȕȕk̰pụ̏ụ̏
bayma%3a33y thaileafใบไม้baymà̄ȁy
maCi5r icelandichumanmaðurmaçi̖r
fye%5l icelandicplank/boardfjölfyē̖l
abi4yE3 yorubabirdabìyẹ́abíyẹ̀
pun6iyam tamilvirtueபுண்ணியம்puṇiyam
k93a%3'i3da%4 hausastandardƙā'idā̀k̖à̄'ìdá̄
nuliak6 inuktitutwifeᓄᓕᐊᖅnuliaḳ
aga9m hebrewlake/poolאגםagȧm
zas apache (western)snowzaszas
su44u44a3y thaibeautifulสวยsűűày
he%3s5 navajopackagehè̄ş
dra5p%U danishdropdråbedra̖pḥụ
tx5a33a33k9la3a3m tibetanrailroadལྕགས་ལམtxẏȁȁk̰lààm
x5yA4A44A3nx4i33i44p%ii33q chinesedisplay显示屏xẏyạ́ạ̋ạ̀nẋȉi̋pḥiȉq
mUn6i% hindigemमणिmụṇī
aGnak6 inuktitutwomanᐊᕐᓇᖅaġnaḳ
t14l^0a4qye3 burmeserevolutionတော်လှန်ရေtó̖l̥áqyè
tx5ya33u chinesereligiontxẏyȁu
ta33a33 tibetanmelodyརྟtȁȁ
tiqgal3 tamilmonthதிங்கள்tiqgaḷ
rumma%n arabicpomegranateرمانrummān
t05at amharicfingerጣትt̖at
mEE4' vietnamesemothermẹmẹẹ́'
i3i3igd^08uub06u3u zulugrudgeī́gqubúììigḍ̬ḥuuɓùu
ndIk93a0' navajocottonndịk̖a̰'
Ub^Ine%tri% hindiactressअभिनेत्रीụbḥịnētrī
tsi3305i3305t4x4i%335i445 tibetaneffortབརྩོན་འགྲུསtsḭ̖̏ḭ̖̏ṭẋȉ̖̄i̖̋
tx5yo4o44u3 chineseblack jadetxẏyóőù
kO33qtswo33o44 chinesework/job工作kọ̏qtswȍő
j4E9n3xyInU russianwomanже́нщинаȷ̈ẹ̇nẏxyịnụ
i3i3it^08iib06i3i zululakeī́chibíììiṭ̬ḥiiɓìi
axma9 hebrewblame/faultאשמהaxmȧ
ts593ox apache (western)plantstłʼohtş̀ox
q5aqrab arabicscorpionعقربq̇aqrab
fE4 yorubato be successful/prosperousfẹ̀fẹ́
pa'aki%ki% hawaiiandifficultpaʻakīkīpa'akīkī
'b06aa4wkp9' vietnamesebundlebọc'ɓaáwkp̃'
hEdz3ill5Uk9 koreannightfall해질녘hẹdzẏillẏụk̰
h5awh5 arabicpeach (fruit)خوخḩawḩ
xOb^ hindifavorableशुभxọbḥ
caq5lab arabicfoxثعلبcaq̇lab
'abahu9t hebrewfatherhood/paternityאבהות'abahu̇t
ts5o30' apache (western)birddlǫ́ʼtşò̰'
s4a%v6a%9l5 irish (munster)to savesábháilsĝāvĝā̇lẏ
ak93o%30' navajoseedak̖ò̰̄'
qt08inanE xhosaminorncinaneqṭ̬inanẹ
dE9mOnstreIt englishdemonstratedemonstratedẹ̇mọnstreịt
ho%h5 germanhighhochhōḩ
harrasta% finnishto be interested inharrastaaharrastā
arroz spanishricearrozarroz
'b06iU44w vietnamesetable of databiểu'ɓiụ̋w
t^ai33x4i33i44tyA33A44nna4a44u3 chinesedesktop pc台式电脑tḥaȉẋȉi̋tyạ̏ạ̋nnáa̋ù
bu3kka%4 hausagrass hutbukkā̀bùkká̄
tyA33A44nh5wU33U44h5a33u44ma4a44a3 chinesephone number电话号码tyạ̏ạ̋nḩwụ̏ụ̋ḩȁűmáa̋à
ka4a44ti4i44ka% thaiagreementกติกาkáa̋tíi̋kā
cvE9rmauul icelandicdiameterþvermálcvẹ̇rmauul
'b06114' vietnamesebugbọ'ɓo̖ó̖'
la3a33n thaimillionล้านlàȁn
saic welshsevensaithsaic
tx05aGi georgianchandelierჭაღიtx̖aġi
se5vn norwegian (bokmal)sleep (state)søvnse̖vn
'aat^i3i33t0 thaisunพระอาทิตย์'aatḥìȉt̰
minnan3dj5al tamilemailமின்னஞ்சல்minnanẏdjẏal
o%se9elo%ts5 nahuatljaguarocelotlōsėelōtş
la9h5ats hebrewpressureלַחַץlȧḩats
tx^Utri% hindiumbrellaछतरीtxḥụtrī
sUfI9stUkeIdId englishsophisticatedsophisticatedsụfïstụkeịdịd
to33o44nma%3a33y thaitreeต้นไม้tȍőnmà̄ȁy
fay thaifireไฟfay
nUj4i5ma9t45 russianto pressнажиматьnụȷ̈i̖mȧṭẏ
x5yA33A44nx5ya33a44q chinesephenomenon现象xẏyạ̏ạ̋nxẏyȁa̋q
fr5o%tU norwegian (bokmal)a raftflåtefṛōtụ
pUyer'ca' burmeseaudienceပရိသတ်pụyer'ca'
d06aya hausaoneɗayaɗaya
marro9ne italianbrownmarronemarrȯne
tx5o44oo4q tibetanlarge valleyལྗོངསtxẏőoóq
'avnEt hebrewsashאבנט'avnẹt
a%ma9aits5 nahuatlestuaryāmāitlāmȧaitş
p%u%k%a44a44a3w thaimountainภูเขาpḥūkḥa̋a̋àw
'izme9l hebrewknife/scalpelאזמל'izmėl
garra spanishclawgarragarra
u3uhha3a3afu zuluhalfúhháfuùuhhààafu
ci9iCiqk icelandictranslationþýðingcïiçiqk
fi5kl icelandicbirdfuglfi̖kl
emuna9 hebrewfaithאמונהemunȧ
ki45U44y vietnameselaughtcườikí̖ụ̋y
x4O33O44h5we33i44 chinesecommunity/society社会ẋọ̏ọ̋ḩwȅi̋
iql^081wa xhosabagingxowaiqḷ̬ḥo̖wa
GrubEli georgiancloudღრუბელიġrubẹli
tiGiganiak6 inuktitutarctic foxᑎᕆᒐᓂᐊᖅtiġiganiaḳ
pakkya9no italiantackypacchianopakkyȧno
loO' burmeseto makeလုပ်loọ'
papiy10 frenchbutterflypapillonpapiyo̰̖
hay englishhihihay
a%ts5a%kats5 nahuatlperson made of waterātlācatlātşākatş
ts93Elits93adi georgianyearწელიწადიts̀ẹlits̀adi
o'I'a3n apache (western)holeoʼiʼáno'ị'àn
fspan3alE polishgreatwspanialefspanẏalẹ
pGi hebrewfruitפריpġi
a9Goh5 hebrewlongאָרֹךְȧġoḩ
kozs'a%3ke apache (western)placegozsʼa̜a̜gekozs'à̄ke
bUt05a9t05is amharicsweet potatoበጣጢስbụt̖ȧt̖is
IzE3 apache (western)medicineizeeịzẹ̀
ak93aju georgiancashewაკაჟუak̖aju
gwla%d welshcountry/nationgwladgwlād
me44e tibetanfireམེme̋e
waa33ntx^5yuA33n chinesecompletely/fully完全waȁntxẏḥyuạ̏n
tx5E4E44w vietnameseoarchèotxẏẹ́ẹ̋w
blUd englishbloodbloodblụd
tx5a3 burmeseto hearကြားtxẏà
'E9xEh5 hebrewtesticleאשך'ẹ̇xẹḩ
mul3l3aqgi tamilradishமுள்ளங்கிmuḷḷaqgi
r%9e5i5ql icelandicfragmented icehrönglr̊e̖i̖ql
qi3i33 vietnamesethinknghĩqìȉ
p97h5ui hoantailʘxuiṗ̂ḩui
min3dj5u tamilto exceedமிஞ்சுminẏdjẏu
tx^5a44a tibetanbirdབྱtxẏḥa̋a
ian scottish gaelicbirdeunian
ama3 navajomotheramà
ts93In navajobonets̀ịn
m10te frenchto climbmontermo̰̖te
preitt icelandicwidthbreiddpreitt
fOyl danishbirdfuglfọyl
imak6 inuktitutwaterᐃᒪᖅimaḳ
qoo vietnamesecornngôqoo
kuwl englishcoolcoolkuwl
'aveda9 hebrewa lossאבדה'avedȧ
mhe9qga swahiliancestormhengamhėqga
tx^a% apache (western)beaverchaatxḥā
weIt englishwaitwaitweịt
su%9nnitella finnishto designsuunnitellasū̇nnitella
'irul3 tamildarkஇருள்'iruḷ
isikl^08Enk93l08E xhosasevenisixhenxeisikḷ̬ḥẹnk̖ḷ̬ẹ
k93l08olEla xhosaforgivexolelak̖ḷ̬olẹla
putta%n6d4u tamilnew yearபுத்தாண்டுputtāṇḍu
mE0' apache (western)babyméʼmẹ̰'
p%imaq koreanpimento피망pḥimaq
nda9ma swahilicalfndamandȧma
q5ad66ala arabicmuscleعضلةq̇ad̬ala
1Gigami hebreworigamiאוריגמיo̖ġigami
hi5nti5r icelandicdoghundurhi̖nti̖r
sa3 burmeseto eatစားsà
myI4q burmeseto seeမြင်myị́q
ka33u33su33u44kO33qlu33u44 chinesehighway高速公路kȁȕsȕűkọ̏qlȕű
faOnde9Ixn englishfoundationfoundationfaọndėịxn
s3t5ImOl5i9rUvUt5 russianto stimulateстимулироватьsẏtẏịmọlẏïrụvụtẏ
fissa9to italianfixed (position)fissatofissȧto
k%a%3a33 thaisellค้าkḥà̄ȁ
h5a't^o'a%s5 apache (western)singha’do’aałḩa'tḥo'āş
s44awt arabicvoiceصوتs̬awt
iql08agu xhosawarthoginxaguiqḷ̬agu
l^0i5uh5 welshsnowdrift/snow dustlluwchl̥i̖uḩ
E9ltste%5C icelandicvolcanoeldstöðẹ̇ltstē̖ç
wuu33x5yA33A44nwa4a44a3q chinesewi-fi无线网wuȕxẏyạ̏ạ̋nwáa̋àq
fa33t4x4a4a44a3n chinesedevelop发展fȁṭẋáa̋àn
s99yiat0 koreanseed씨앗s̭yiat̰
d66aba%b arabicfogضبابd̬abāb
s44abiyy arabicboyصبيs̬abiyy
rAt englishratratrạt
xangrdzliv1ba georgiancontinuanceხანგრძლივობაxangrdzlivo̖ba
mU33U44q chinesedreammụ̏ụ̋q
tIts%5It apache (western)shakyditłidtịtşḥịt
ta44awa33a33 tibetanmoonཟླ་བta̋awȁȁ
ba4nda%3 hausameat dried over firebàndābándà̄
mra9di swahiliprojectmradimrȧdi
fIrC icelandica distancefirðfịrç
t^a3ts5'IId navajoalgaetḥàtş'ịịd
eqk93p93ts nuxalkmouseank'ptseqk̖p̀ts
'akka%l3 tamilelder sisterஅக்காள்'akkāḷ
s5It^sok apache (western)yellowłitsogşịtḥsok
tx^5a44amtse33e44 tibetancompassionབྱམས་བརྩེtxẏḥa̋amtsȅe̋
isig^0l^08ina xhosapermanentisigxinaisigh̬ḷ̬ḥina
mat66bax arabickitchenمطبخmat̬bax
k3it0te japanesestampきってkẏit̰te
l1fd danishairluftlo̖fd
k3ip9pO japanesetrain ticketきっぷkẏip̃pọ
tx5a33a44 tibetanironལྕགསtxẏȁa̋
ta0 navajospring (season)ta̰
lyau33 chinesegoodlyaȕ
tx^I4tI3 navajocartxḥị́tị̀
a%moxts5i nahuatlbookamoxtliāmoxtşi
p%o44o44o3nla3a33ma%3a33y thaifruitผลไม้pḥőőònlàȁmà̄ȁy
p%ainEp%Ol3 koreanpineapple파인애플pḥainẹpḥọḷ
tx5a44a tibetanrainbowའཇའtxẏa̋a
f3e%r4 irish (munster)grassféarfẏērĝ
s5I%30' navajopetşị̰̀̄'
k6auyimanituk6aqit inuktituttraditional knowledgeᖃᐅᔨᒪᓂᑐᖃᖏᑦḳauyimanituḳaqit
kwa4a44a3q chineseroughkwáa̋àq
It^'ox apache (western)nestitʼohịtḥ'ox
t4x4E%44EE4 tibetanfruitའབྲསṭẋẹ̋̄ẹẹ́
ko33u44wu33u44t4x4^O33 chineseshopping cart购物车kȍűwȕűṭẋḥọ̏
y%9e%le norwegian (bokmal)a cooking vesselkjeleyh̬ēle
txI4x navajomedicine pouchtxị́x
g^0d^08ibEla xhosalastgqibelagh̬ḍ̬ḥibẹla
i3i3il^08iib06a zulumakeshift hutī́xhibaììiḷ̬ḥiiɓa
k93o%4k93a3ri3 hausaeffortƙṑƙarik̖ó̄k̖àrì
ka4a44no4o44k9 thaigoldกนกkáa̋nóők̰
mna9ra swahilitowermnaramnȧra
te5k icelandicpooldökkte̖k
to%n6d4u tamilto digதோண்டுtōṇḍu
f4o%gUr3 irish (munster)to proclaimfógairfĝōgụrẏ
g^0l^081tha xhosarepelgxothagh̬ḷ̬ḥo̖tha
hOnt germandoghundhọnt
qa%3a33 vietnamesefallngãqà̄ȁ
sepayawits5 nahuatlsnowcepayahuitlsepayawitş
nawos5k%a%tI apache (western)warriornawołkaadinawoşkḥātị
ntxo0' apache (western)badnchǫʼntxo̰'
pi5rCi5r icelandicbirthburðurpi̖rçi̖r
elo9a hebrewA god.אלוהelȯa
k93d081b1 xhosaconcrete/actualqobok̖ḍ̬o̖bo̖
Gari%b arabicstrangerغريبġarīb
tsa georgianskyცაtsa
pya4q burmeseto flyပျံpyáq
pGi hebrewfruitפְּרִיpġi
xjE0 frenchdogchienxjẹ̰
h5axpItI3 apache (western)quailhashbidíḩaxpịtị̀
pu%4u44 thaigrandpaปู่pú̄ű
cre5i5qk icelandiccrowdþröngcre̖i̖qk
s5I4ko4i%4 navajowhite (color)şị́kóí̄
ma5trk danishnutmøtrikma̖trk
k93d081nda xhosaunderstandqondak̖ḍ̬o̖nda
'etsba9q5 hebrew(anatomy) fingerאצבע'etsbȧq̇
x5i44iq tibetanfieldཞིངxẏi̋iq
a0fa0 frenchi