github 52+tontonton

Words for

Showing all 2000 words from our word list matching pattern here. Select a specific language if you would like to focus on one, or try to pronounce words from a variety of languages.

x5ya33a44qp%ii33ts%a33 chineseeraser橡皮擦xẏyȁa̋qpḥiȉtsḥȁ
behema9 hebrewbeast/animal (usually domesticated)/livestockבהמהbehemȧ
korreo spanishmailcorreokorreo
x4U4U44U3n chineseliquidẋụ́ụ̋ụ̀n
'ila%hiyy arabicdivineإلهي'ilāhiyy
a0 frenchyearan
weIv englishwavewaveweịv
k93a4dda3ra%4 hausafate/destinyƙàddar̃ā̀k̖áddàrá̄
tx05i5nk93i5llat amharicskullጭንቅላትtx̖i̖nk̖i̖llat
he%3s5 navajopackagehè̄ş
mba9be swahiliherombabembȧbe
ka4a44u3x5ya33u44p%yA33A44n chinesefunny movie搞笑片káa̋ùxẏyȁűpḥyạ̏ạ̋n
Ur5t^a%t hindimeaningअर्थातụṛtḥāt
tx^5Ul5tx00yuk9 koreanazalea철쭉txẏḥụlẏtx̥yuk̰
m4a9dr4U irish (munster)dogmadramĝȧdrĝụ
h5Itla%0h5I3 apache (western)beveragehidląąhíḩịtlā̰ḩị̀
l5a9n4Uv6 irish (munster)childleanbhlẏȧnĝụvĝ
10kl frenchuncleoncleo̰̖kl
sUmn3Iva9ttsU russianto doubtсомневатьсяsụmnẏịvȧttsụ
mid66rab arabicpaddleمضربmid̬rab
'urugo%l3 tamilhappeningஉறுகோள்'urugōḷ
v1lka0 frenchvolcanovolcanvo̖lka̰
s44amG arabicglueصمغs̬amġ
balu9t hebrewacornבלוטbalu̇t
masso9ne italianfree masonmassonemassȯne
plaiya icelandicveilblæjaplaiya
kyUqtx^5i koreanview경치kyụqtxẏḥi
'Uwqm vietnamesegrandfatherông'ụwqm
txrdil1Et^i georgiannorthჩრდილოეთიtxrdilo̖ẹtḥi
cye%5l icelandicraspþjölcyē̖l
rabi%q5 arabicspring (season)ربيعrabīq̇
pyI4qn3a4cI4qs%u0 burmesescholarshipပညာသင်ဆုpyị́qnẏácị́qsḥṵ
sEn3a5G frenchlordseigneursẹnẏa̖ġ
bmuli georgianlink (internet)ბმულიbmuli
h5Erh5Emali georgianspineხერხემალიḩẹrḩẹmali
pItIt^lIt apache (western)brandbiditlidpịtịtḥlịt
Up%sUr hindiofficerअफसरụpḥsụr
ka9llido italianshrewdcallidokȧllido
mdjE9nzi swahilibuildermjenzimdjẹ̇nzi
kiq englishkingkingkiq
'b06a%a4n' vietnamesefriendbạn'ɓāán'
tx^5E9Es%o koreanvegetable채소txẏḥẹ̇ẹsḥo
ta3a3ta33a44q tibetanview/viewpointལྟ་སྟངསtààtȁa̋q
r%9e5i5i5n icelandiclavahraunr̊e̖i̖i̖n
laa33ntx^5you33t4x4^a4a44a3q chinesebasketball court篮球场laȁntxẏḥyoȕṭẋḥáa̋àq
vj51n3tx5 polishto take/grabwziąćvjẏo̖nẏtxẏ
h5xirad georgianoftenხშირადḩxirad
kGeno frenchslotcréneaukġeno
hmur3ItsU russianto frownхмуритьсяhmurẏịtsụ
d4Umru% hindismall drumडमरूḍụmrū
tEkk norwegian (bokmal)deck (nautical)dekktẹkk
y%9e%le norwegian (bokmal)a cooking vesselkjeleyh̬ēle
dGwa frenchright (what's right)droitdġwa
'ix hebrewman/adult male human being.איש'ix
ra%dj hindiruleराजrādj
x4i4i44i3yO33O44q chineseuse使用ẋíi̋ìyọ̏ọ̋q
ECya icelandicsludgeeðjaẹçya
ra3a33k9 thailoveรักràȁk̰
sm3e9x4i5vUt5 russianto mixсмешиватьsmẏėẋi̖vụtẏ
a4i4bi4ki3ta4 yorubacarelessnessàìbìkítàáíbíkìtá
q5iC66a%m arabicbonesعظامq̇iç̂ām
t4x4a44a tibetansoundསྒྲṭẋa̋a
k%a%33a44w thairiceข้าวkḥȁ̄a̋w
ko9yo%ts5 nahuatlcoyotecoyōtlkȯyōtş
x5ya33a44q chineseoakxẏyȁa̋q
i3isiis5a3a zuluclusterísihláìisiişàa
'a4kwa%4ti4 hausaboxàkwā̀tì'ákwá̄tí
t^133144ykham thaispeechถ้อยคำtḥȍ̖ő̖ykham
k3a3a4u hausabeautykyâukẏàáu
E0teGya5G frenchinteriorintérieurẹ̰teġya̖ġ
tx5yO4O44O3q chinesefiretxẏyọ́ọ̋ọ̀q
bla0 frenchwhiteblancbla̰
sa5G frenchsistersœursa̖ġ
erra9re italianto wandererràreerrȧre
to33o44nma%3a33y thaitreeต้นไม้tȍőnmà̄ȁy
hibridi georgianhybridჰიბრიდიhibridi
pa'tx^o apache (western)wolfba'chopa'txḥo
sa0dal frenchsandal footwear^sandalessa̰dal
ci95r%9ka icelandicto dryþurrkacï̖r̊ka
mAgnI9fIsInt englishmagnificentmagnificentmạgnïfịsịnt
tyA33A44nyi4i44i3qmii33qx5i33q chinesemovie star电影明星tyạ̏ạ̋nyíi̋ìqmiȉqxẏȉq
hhis44a%n arabichorseحصانhhis̬ān
a5m danishtenderøma̖m
nat4tx5attiraman6d4alam tamilthe starry heavensநட்சத்திரமண்டலம்naṭtxẏattiramaṇḍalam
blO2 englishblurblurblọu̖
x4i5rok3Iy russianwideширо́кийẋi̖rokẏịy
ye9led hebrewchildיֶלֶדyėled
yo'I%0 apache (western)seeyo’įįyo'ị̰̄
e%3' navajoclothingè̄'
mo44ot4x4a33a44 tibetancarམོ་ཊmőoṭẋȁa̋
uUg5In3Uh5 irish (munster)lonelyuaigneachuụgẏịnẏụḩ
Ebi3 yorubafamilyẹbíẹbì
tx5im vietnamesebirdchimtxẏim
na%rka%li tamilchairநாற்காலிnārkāli
tapu9ah5 hebrewappleתפוחtapu̇aḩ
mat4pa%n6d4am tamilearthen vesselமட்பாண்டம்maṭpāṇḍam
d06a%3 hausasonɗáːɗà̄
k%a33a44n chinesecliffkḥȁa̋n
garra spanishclawgarragarra
s99ak9 koreanbuds̭ak̰
ak6pik inuktitutcloudberryᐊᖅᐱᒃaḳpik
aqunasuktuk6 inuktitutto huntᐊᖑᓇᓱᒃᑐᖅaqunasuktuḳ
ts%E%3 apache (western)rocktséétsḥẹ̀̄
I'I%3'a30 navajosunsetị'ị̀̄'à̰
p10 frenchbridgepontpo̰̖
dja%nbu%dj^kUr hindiintentionallyजानबूझकरdjānbūdjḥkụr
riavvio italianrestartriavvioriavvio
Ep931k%a georgianepochეპოქაẹp̀o̖kḥa
pu33u33ti33i33 tibetanscriptureཔོ་ཏིpȕȕtȉȉ
se'aGa9 hebrewhairשַׂעֲרָהse'aġȧ
nanuk6 inuktitutpolar bearᓇᓄᖅnanuḳ
te4Iq burmesecloudတိမ်téịq
Gi95kUn germanback (body)rückenġï̖kụn
kwa%a4t0' vietnamesefanquạtkwāát̰'
mUsje5 frenchmistermonsieurmụsje̖
ka33u33lou33ta33a44x4a33a44 chinesehigh-rise building高楼大厦kȁȕloȕtȁa̋ẋȁa̋
xEmt^h5vEva georgianaccident/chanceშემთხვევაxẹmtḥḩvẹva
m10te frenchto climbmontermo̰̖te
ft19rEk polishtuesdaywtorekftȯ̖rẹk
sEk%tsia georgiansectionსექციაsẹkḥtsia
igivE georgiansameიგივეigivẹ
'a4lk93a3la4mi%3 hausapenàlƙalàmī'álk̖àlámì̄
u3uhha3a3afu zuluhalfúhháfuùuhhààafu
e4e3ka30na30 yorubaclawèékánnáéèkà̰nà̰
tx5yA33A44nx4U33ntx5ya33ulyA33A44n chinesefitness coach健身教练txẏyạ̏ạ̋nẋụ̏ntxẏyȁulyạ̏ạ̋n
q5as44aba arabicto twist/wrap aroundعصبq̇as̬aba
pa%4a44 thaiforestป่าpá̄a̋
s99ogari koreanmandarin fish쏘가리s̭ogari
tx5o44oo4q tibetanlarge valleyལྗོངསtxẏőoóq
s5Itx^I%3 apache (western)redłichííşịtxḥị̀̄
mravalmnixvnEl1vani georgiansignificantმრავალმნიშვნელოვანიmravalmnixvnẹlo̖vani
Grma georgiandeepღრმაġrma
tx^5u33a44 thaitimeชั่วtxẏḥȕa̋
ta3Iqpyi4 burmesecountry/kingdomတိုင်းပြည်tàịqpyí
hI4s5wo%3j apache (western)canyonhilwozhhị́şwò̄j
sI4s navajobeltsị́s
bEzvzglE9ndni5 polishharsh/mercilessbezwzględnybẹzvzglẹ̇ndni̖
iglik6 inuktitutbedᐃᒡᓕᖅigliḳ
tx5ye4e44e3 chinesemothertxẏyée̋è
dE0 frenchdeerdaimdẹ̰
muxi5rra amharicwedderሙሽራmuxi̖rra
v3eqga%yam tamilonionவெங்காயம்ṿeqgāyam
okko9rrere italianto needoccórrereokkȯrrere
di5mmUt amhariccatድመትdi̖mmụt
so44oo4 tibetanto makeབཟོsőoó
harrasta% finnishto be interested inharrastaaharrastā
1Gigami hebreworigamiאוריגמיo̖ġigami
i3iqt^08oosa zulumeatíngcosaìiqṭ̬ḥoosa
matt66a%t66 arabicrubberمطاطmatt̬āt̬
kd^08ElEkilE xhosafamiliarqhelekilekḍ̬ḥẹlẹkilẹ
tx^5you33 chinesespeartxẏḥyoȕ
s3t5ImOl5i9rUvUt5 russianto stimulateстимулироватьsẏtẏịmọlẏïrụvụtẏ
tx4w1vyEk polishhumanczłowiektẋwo̖vyẹk
qgi9ri swahiliwarthogngiriqgïri
hha%t^i% hindielephantहाथीhhātḥī
kywit00urami koreancricket귀뚜라미kywiṱurami
preitt icelandicwidthbreiddpreitt
swaa3 vietnamesedeletexoáswaà
mUn6i% hindigemमणिmụṇī
isig^0l^08ina xhosapermanentisigxinaisigh̬ḷ̬ḥina
x4u33u44tx5u33u44x5yA33A44n chinesedata line数据线ẋȕűtxẏȕűxẏyạ̏ạ̋n
f3ar4 irish (munster)man (male)fearfẏarĝ
nE%44EE4 tibetandiseaseནདnẹ̋̄ẹẹ́
p%UU33q chinesefriendpḥụụ̏q
a%moxts5i nahuatlbookamoxtliāmoxtşi
tx5UUy vietnameseplaychơitxẏụụy
tyA33A44nna4a44u3t4x4u4u44u3tx5i33 chinesecomputer host电脑主机tyạ̏ạ̋nnáa̋ùṭẋúűùtxẏȉ
ba%g^ hinditigerबाघbāgḥ
fim vietnamesefilmphimfim
dzr1h5a georgiancawძროხაdzro̖ḩa
tx5a3 burmeseto hearကြားtxẏà
kaa3t0 vietnamesecutcắtkaàt̰
weIt englishwaitwaitweịt
fa%a4t0' vietnamesepunishphạtfāát̰'
vidj5Etx5 polishto seewidziećvidjẏẹtxẏ
tx05Eri georgianceilingჭერიtx̖ẹri
krO%v scottish gaelictreecraobhkrọ̄v
s99yiat0 koreanseed씨앗s̭yiat̰
l^0I9ni5n welshstring/cordllinynl̥ïni̖n
qi3i33 vietnamesethinknghĩqìȉ
g1g1 georgiangirlგოგოgo̖go̖
xadjara arabictreeشجرةxadjara
E%blU danishappleæbleẹ̄blụ
tafawwak6a arabicto outperformتفوقtafawwaḳa
tx5ya33ux5yue33 chineseteach教学txẏyȁuxẏyuȅ
nI4s5tx^I%4s navajowolverinenị́ştxḥị́̄s
x5ya33u chinesenightxẏyȁu
y%9ukk norwegian (bokmal)chubbytjukkyh̬ukk
na3xto3I3 navajolynxnàxtòị̀
g^0d^08ih5a xhosadoctorgqirhagh̬ḍ̬ḥiḩa
pa5G frenchfearpeurpa̖ġ
sh5x4anyatx5 polishto botchschrzaniaćsḩẋanyatxẏ
r%9isgl welshbark (of tree)rhisglr̊isgl
s44abiyy arabicboyصبيs̬abiyy
arroz spanishricearrozarroz
Is5 navajopine needleịş
x4tutx5Ets polishsheath to hold toolssztuciecẋtutxẏẹts
sahha%ba arabiccloudسحابةsahhāba
i3i4hho3olo zuluhallîhhóloìíhhòolo
djo%s5E3 apache (western)balljoołédjōşẹ̀
ba4ta4 yorubashoebàtàbátá
tiqgal3 tamilmonthதிங்கள்tiqgaḷ
a%g^a%t hindishockआघातāgḥāt
tx05Uw amharicsaltጨውtx̖ụw
skoppya9re italianto burstscoppiàreskoppyȧre
e95rle%5G icelandicdestinyörlögė̖rlē̖ġ
umbiiz6i zulucelebrationuḿbhidliumbiiẓi
isig^0t^08awu xhosaspiderisigcawuisigh̬ṭ̬ḥawu
va%l3 tamilswordவாள்vāḷ
le3e33k9 thaismallเล็กlèȅk̰
qi%335i335 tibetansweatརྔུལqȉ̖̄ȉ̖
kakini%t inuktituttattooᑲᑭᓃᑦkakinīt
parC icelandicedgebarðparç
ank93Esi georgianfishing rodანკესიank̖ẹsi
ma2k englishmarkmarkmau̖k
nu44uu4 tibetanwestནུབnűuú
'b06a%3a33wq5 vietnamesestormbão'ɓà̄ȁwq̇
nata30 apache (western)cornnadą́ʼnatà̰
l^0i%v welshsaw (tool)llifl̥īv
ts5'o3k'a4' apache (western)shaft of arrowtlʼókʼaʼtş'òk'á'
e9Gets hebrewcountry/landארץėġets
p1lla icelandicbun (round bread)bollapo̖lla
ka%kE3 apache (western)crowgaagékākẹ̀
attxa9kko italianacheacciaccoattxȧkko
'ah5yani9t hebrewnieceאחיינית'aḩyanït
znalEx5tx5 polishto findznaleźćznalẹxẏtxẏ
k3a3a4nwa%3 hausacatkyânwākẏàánwà̄
t05i5bUb amharicability/skillጥበብt̖i̖bụb
k93t08ula xhosasingculak̖ṭ̬ula
ik6aluk inuktitutfish (salmon/trout)ᐃᖃᓗᒃiḳaluk
ntE3 apache (western)apachendéntẹ̀
ya9'aG hebrewforestיַעַרyȧ'aġ
tikik6 inuktitutfingerᑎᑭᖅtikiḳ
mEtsniErEba georgianscienceმეცნიერებაmẹtsniẹrẹba
ka3a navajocrow cawkàa
amme9ttere italianto admitamméttereammėttere
kore9gto spanishcorrectcorrectokorėgto
v3a9llita finnishto prevailvallitaṿȧllita
sah5Elmts93ip%1 georgianstate/kingdomსახელმწიფოsaḩẹlmts̀ipḥo̖
tx^5a33a44y thaiyesใช่txẏḥȁa̋y
x5yo33u33 chineseprotectionxẏyȍȕ
tuU44y vietnameseagetuổituụ̋y
nap93iri georgianshoreნაპირიnap̀iri
swi5x4i5x4 polishto hearsłyszyszswi̖ẋi̖ẋ
ja05gl frenchjunglejungleja̰̖gl
tx5yee33kwo4o44o3 chineseresult结果txẏyeȅkwóőò
'b06iit0 vietnamesebit (computing)bit'ɓiit̰
dUmE0 frenchtomorrowdemaindụmẹ̰
m1%4414413 thaidoctorหมอmő̖̄ő̖ò̖
'aat^i3i33t0 thaisunพระอาทิตย์'aatḥìȉt̰
tx^5u33u33 tibetanwater/riverཆུtxẏḥȕȕ
kal5tx^5i koreancutlassfish갈치kalẏtxẏḥi
tO33O44qh5wU33U44p%yA33A44n chinesecartoon动画片tọ̏ọ̋qḩwụ̏ụ̋pḥyạ̏ạ̋n
t05alGa georgianwaveტალღაt̖alġa
'abahu9t hebrewfatherhood/paternityאבהות'abahu̇t
amakl^08Egwazana xhosaseniorsamaxhegwazanaamakḷ̬ḥẹgwazana
fi5kl icelandicbirdfuglfi̖kl
n3i33i33qtx5e tibetancompassionསྙིང་རྗེnẏȉȉqtxẏe
Guj frenchredrougeġuj
x4Ot5i9t5 russianto jokeшутитьẋọtẏïtẏ
ammatti finnishprofessionammattiammatti
wolf englishwolfwolfwolf
iql08ina xhosamintinxinaiqḷ̬ina
kE%33E44 tibetanlanguage/speechསྐདkẹ̏̄ẹ̋
t4x4^i44i tibetanto write/drawའབྲིṭẋḥi̋i
ei%mi5r icelandicsteam/vaporeimureīmi̖r
stx4i95x4tx4atx5 polishto clean upsczyszczaćstẋï̖ẋtẋatxẏ
kal englishcallcallkal
xOb^ hindifavorableशुभxọbḥ
y%9e%5lU norwegian (bokmal)to coolkjøleyh̬ē̖lụ
p%Usk1d welshfishpysgodpḥụsko̖d
wei33yu33e33tx5i33n chineseliquidated damages违约金weȉyȕȅtxẏȉn
fissa9to italianfixed (position)fissatofissȧto
gd08iba xhosafinishgqibagḍ̬iba
tyA33A44nx5yA33A44nka4a44a3n chinesetelephone pole电线杆tyạ̏ạ̋nxẏyạ̏ạ̋nkáa̋àn
fE9lo englishfellowfellowfẹ̇lo
p%I%txI apache (western)(bird) swallowpiishipḥị̄txị
isi3i3igd^08i zulusound of footstepsisígqiisììigḍ̬ḥi
ah5du9t hebrewunityאחדותaḩdu̇t
iql^08ag^0l^08asi xhosawaterfallingxagxasiiqḷ̬ḥagh̬ḷ̬ḥasi
eGi5psy10 frencheruptionéruptioneġi̖psyo̰̖
i95mmArtA% finnishto understandymmärtääï̖mmạrtạ̄
10bG frenchdarknessombreo̰̖bġ
fuu33t4x4wa33qx4O33O44tx5i33i44 chinesefashion design服装设计fuȕṭẋwȁqẋọ̏ọ̋txẏȉi̋
jak93Et05i georgianjacketჟაკეტიjak̖ẹt̖i
d08k6'o0 hoannose!qˀõḍ̬ḳ'o̰
me4e44i3tx5ya4a44a3x4i33 chinesemanicurist美甲师mée̋ìtxẏyáa̋àẋȉ
qoo vietnamesecornngôqoo
'E9xEh5 hebrewtesticleאשך'ẹ̇xẹḩ
t^a3a33lee thaiseaทะเลtḥàȁlee
ivvit inuktitutyouᐃᕝᕕᑦivvit
i3iqd08hhuumbi zuluheapíngqumbiìiqḍ̬hhuumbi
p%imaq koreanpimento피망pḥimaq
ma0to frenchcoatmanteauma̰to
maCi5r icelandichumanmaðurmaçi̖r
abbaya9re italianto bark (like dog)abbaiàreabbayȧre
wehewehe hawaiianto explainwehewehewehewehe
tx5a44a tibetanrainbowའཇའtxẏa̋a
x5ii33qwei33 chinesefact行为xẏiȉqweȉ
bu3kka%4 hausagrass hutbukkā̀bùkká̄
k99amagywi koreancrow까마귀k̭amagywi
t^i5i445 vietnamesetrythửtḥi̖i̖̋
tx^5ii33qk%wa33a44q chinesecircumstances情况txẏḥiȉqkḥwȁa̋q
i3iqt08aazo zuluexplanationíncazoìiqṭ̬aazo
tx5arkkaraI tamilsugarசர்க்கரைtxẏarkkaraị
sl1 danishbeatslåslo̖
swe33i44h5wU33tx^5yUU33n chinesefloral skirt碎花裙swȅi̋ḩwụ̏txẏḥyụụ̏n
t4x4i330i330 tibetancloudསྤྲིནṭẋḭ̏ḭ̏
tx^5eri koreancherry체리txẏḥeri
sa%d^na% hindimeditationसाधनाsādḥnā
tx^a%ti% hindichestछातीtxḥātī
tx5i33qya33a44n chineseexperience经验txẏȉqyȁa̋n
ya%3j navajolittleyà̄j
E0p1sibl frenchimpossibleimpossibleẹ̰po̖sibl
m4ar4ka%9l5 irish (munster)to markmarcáilmĝarĝkā̇lẏ
tulI0 apache (western)raccoontulįtulị̰
vE0 frenchwinevinvẹ̰
h5a9ya hebrewanimalחַיָּהḩȧya
gb1gbE3 yorubato receive an injurygbọgbẹ́gbo̖gbẹ̀
Utm3Itx5A9t45 russianto markотмечатьụtmẏịtxẏạ̇ṭẏ
tx5113 vietnamesedogchótxẏo̖ò̖
ja5n frenchyoungjeuneja̖n
'amad hebrewto evaluate/to estimateאמד'amad
tx05as5 navajofrogtx̖aş
pe9rustella finnishto justifyperustellapėrustella
tx5aO' burmesestoneကျောက်txẏaọ'
k%a33i44 chineseto desirekḥȁi̋
pr3IdOsma9tr3IvUt5 russianto foreseeпредусматриватьprẏịdọsmȧtrẏịvụtẏ
tsru georgianfalseცრუtsru
h5ah5vi georgianonionხახვიḩaḩvi
kozlI%0yE apache (western)birthplacegozlįįyekozlị̰̄yẹ
'eI' burmeseto sleepအိပ်'eị'
wa%33a33mo44o tibetanfoxཝ་མོwȁ̄ȁmőo
mye4 burmeselandမြေmyé
h5awh5 arabicpeach (fruit)خوخḩawḩ
tIpe3 navajosheep (animal)tịpè
tO33O44q chinesemilktọ̏ọ̋q
ts%5a3t apache (western)oiltłádtşḥàt
j4i44i tibetanmountainརིȷ̈i̋i
mra9di swahiliprojectmradimrȧdi
k%i3i33t0 thaithinkคิดkḥìȉt̰
upiGnk6a%k6 inuktitutspring (season)ᐅᐱᕐᓐᖄᖅupiġnḳāḳ
ts5'e3'kona'a3I3 apache (western)moontłʼéʼgonaʼáítş'è'kona'àị̀
ma33a33qt4x4e%335e445 tibetancommon folkདམངས་ཁྲོདmȁȁqṭẋȅ̖̄e̖̋
fIrC icelandica distancefirðfịrç
zaaw vietnameseknifedaozaaw
u3u3ug06udo3o3o4b06a zulufishingúkudôbaùùuɠudòòóɓa
tx5yA4A44A3n chinesechildtxẏyạ́ạ̋ạ̀n
naCC66a%ra arabiceyeglassesنظارةnaçç̂āra
1r14 yorubarichesọrọ̀o̖ró̖
sit englishseatseatsit
yi%445i5 tibetanplace/areaཡུལyi̖̋̄i̖
sinnitellA finnishto hang onsinnitelläsinnitellạ
da4k93i%3k93a%4 hausasecond (unit of time)dàƙīƙā̀dák̖ì̄k̖á̄
kolla9na italiannecklacecollanakollȧna
'uh5t66ubu%t66 arabicoctopusأخطبوط'uḩt̬ubūt̬
laa33n chinesemistlaȁn
axma9 hebrewblame/faultאשמהaxmȧ
isiphiig06a zulucape (garment)isíphikaisiphiiɠa
g55a3ggo4 hausapaternal auntgwaggògẇàggó
rAt englishratratrạt
ntxo0' apache (western)badnchǫʼntxo̰'
yu33u33 tibetanturquoise gemstoneགཡུyȕȕ
a0fa0 frenchinfantenfanta̰fa̰
r%9e5i5ql icelandicfragmented icehrönglr̊e̖i̖ql
tu%ga%lik inuktitutnarwhalᑑᒑᓕᒃtūgālik
dj4vi polishdoordrzwidȷ̈vi
y%9i95llIq norwegian (bokmal)chick (baby chicken)kyllingyh̬ï̖llịq
e%95i5Ca%iUI icelandicweatlhauðæfiē̖̇i̖çāiụị
sik6inik6 inuktitutsunᓯᕿᓂᖅsiḳiniḳ
IzUbrUj4a9t5 russianto portrayизображатьịzụbrụȷ̈ȧtẏ
x5i4i44i3x4o4o44u3t4x4^ii33 chinesewashbasin洗手池xẏíi̋ìẋóőùṭẋḥiȉ
vi5di5ha9t5 russianto exhaleвыдыхатьvi̖di̖hȧtẏ
vayb englishvibevibevayb
arak93i georgianfableარაკიarak̖i
kru9ppa icelandicgroupgrúbbakru̇ppa
pux4pam tamilflowerபுஷ்பம்puẋpam
tO33qx5i33 chinesecreature东西tọ̏qxẏȉ
ko%9ats5 nahuatlsnakecoatlkō̇atş
ya33nh5wU33x5yo33u44 chinesefireworks show烟花秀yȁnḩwụ̏xẏyȍű
he5i5st icelandicautumn/fallhausthe̖i̖st
yE3'i%4ts%oh5 navajogiantyẹ̀'í̄tsḥoḩ
wa%' navajospinachwā'
ian scottish gaelicbirdeunian
ts93In navajobonets̀ịn
i3i3i4l08u3u3u4g06u zulucrowdîxûkuììíḷ̬ùùúɠu
ts93Uhay amharicsunፀሐይts̀ụhay
ka4a44ti4i44ka% thaiagreementกติกาkáa̋tíi̋kā
h5weh5 welshsixchwechḩweḩ
Gura%b arabiccrowغرابġurāb
mazraq5a arabicfarmمزرعةmazraq̇a
allik6 inuktitutunderneathᐊᓪᓕᖅalliḳ
'al3l3u tamilto gatherஅள்ளு'aḷḷu
k93t^08ukumisa xhosatouchchukumisak̖ṭ̬ḥukumisa
na44a tibetanagena̋a
prEka icelandica slopebrekkaprẹka
ni3pyI4qn3a4 burmesetechnologyနည်းပညာnìpyị́qnẏá
kUU33n chinesefunnykụụ̏n
me4e44i3 chinesemountainmée̋ì
x4U33qri33i44wu4u44u3h5we33i44 chinesebirthday party生日舞会ẋụ̏qrȉi̋wúűùḩwȅi̋
tsO33q chineseschooltsọ̏q
h5ah5ak693 nuxalkgoosexaxaq'ḩaḩaḳ̖
gbogbo yorubaall/everythinggbogbogbogbo
zon englishzonezonezon
guk93d08ula xhosaturnguqulaguk̖ḍ̬ula
ma3sa3lla%3txi%3 hausamosquemasallācīmàsàllà̄txì̄
pEttI icelandiccamp bedbeddipẹttị
sa30 navajoold agesà̰
mu%ttua finnishto changemuuttuamūttua
t4x4i33ta33u44 chinesetell知道ṭẋȉtȁű
me9leh5 hebrewkingמֶלֶךmėleḩ
t^13133qfa3a33 thaiskyท้องฟ้าtḥò̖ȍ̖qfàȁ
mbiliki9m1 swahilidwarfmbilikimombilikïmo̖
tsa4a44u3x4we33i44tsa4a44u3tx^5i4i44i3 chinesego to bed early早睡早起tsáa̋ùẋwȅi̋tsáa̋ùtxẏḥíi̋ì
ni%ki'i hawaiianto tie/bindnīkiʻinīki'i
ta33nyuA33nkOO33 chinesecell单元格tȁnyuạ̏nkọọ̏
isikl^081b1 xhosatoolisixhoboisikḷ̬ḥo̖bo̖
x4O33O44x5ya33a44qx4i33 chinesevideographer摄像师ẋọ̏ọ̋xẏyȁa̋qẋȉ
p%Uli% hindipodफलीpḥụlī
w1Gt germanwordwortwo̖ġt
mE%tx hindimatchमैचmẹ̄tx
u9l^0pa icelandicthick winter coatúlpau̇l̥pa
menv3el3l3i tamilcobaltமென்வெள்ளிmenṿeḷḷi
hUn' danishhandhåndhụn'
jaGdE0 frenchgardenjardinjaġdẹ̰
rumma%n arabicpomegranateرمانrummān
obi40ri0 yorubafemaleobìnrinobḭ́rḭ
man6d4aI tamilheadமண்டைmaṇḍaị
'b0613133 vietnameseto pack'ɓò̖ȍ̖
b6a9t6U irish (munster)stickbatabĝȧtĝụ
lu9okka finnishgroup/collectionluokkalu̇okka
iql08agu xhosawarthoginxaguiqḷ̬agu
iqt^08a xhosagrassingcaiqṭ̬ḥa
k%a3a33rO3O33ha4a44 thaihomeคฤหkḥàȁrọ̀ọ̏háa̋
ruttx05a amharicact of runningሩጫruttx̖a
v3etA% finnishto pull/dragvetääṿetạ̄
nUj4i5ma9t45 russianto pressнажиматьnụȷ̈i̖mȧṭẏ
gIft englishgiftgiftgịft
para9ddjo italianneighborhoodparaggiparȧddjo
l^0e%ti%gar welshhospitablelletygarl̥ētīgar
tx5ev3v3i tamiltimeசெவ்விtxẏeṿṿi
si%r5%i% hindiladderसीढ़ीsīṛḥī
sUkGE frenchsecretsecretsụkġẹ
tu%tu% hawaiiangrandparenttūtūtūtū
tIrUC icelandicboldnessdirfðtịrụç
ts5o30' apache (western)birddlǫ́ʼtşò̰'
pE0 frenchbreadpainpẹ̰
li35U33 vietnamesetoungelưỡilì̖ụ̏
k%U33q chineseholekḥụ̏q
h5OO33q chineserainbowḩọọ̏q
q5ana9n hebrewa cloudענןq̇anȧn
a4ya4 yorubachest (body)àyàáyá
mul3l3aqgi tamilradishமுள்ளங்கிmuḷḷaqgi
xdEba georgianto happenხდებაxdẹba
nuu3y vietnamesemountainnúinuùy
wa4lk93i3ya%3 hausalightningwàlƙiyāwálk̖ìyà̄
fo44o44o3n thairainฝนfőőòn
iqt^081qt^081ni xhosamosquitoingcongconiiqṭ̬ḥo̖qṭ̬ḥo̖ni
i3i4sifu3u3u4b06a zulusecretísifûbaìísifùùúɓa
aja yorubawifeayaaja
1b1ba georgianspiderობობაo̖bo̖ba
tx^5e33e33ma33a33le33e44p9 tibetanbutterflyཕྱེ་མ་ལེབtxẏḥȅȅmȁȁlȅe̋p̃
taktuk inuktitutfogᑕᒃᑐᒃtaktuk
l61h5a%n4 irish (munster)pondlochánlĝo̖ḩānĝ
'd06aam vietnamesecrabđam'ɗaam
pyatla icelandicbellbjallapyatla
ji44i44i3q thaifemaleหญิงji̋i̋ìq
y%9i5sU norwegian (bokmal)to kisskysseyh̬i̖sụ
d^4a%i% hinditwo and a halfढाईḍḥāī
a'we9txts5i nahuatldewahhuechtlia'wėtxtşi
ke3305e3305t4x4^o33o44k9 tibetanrare jewel/godདཀོན་མཆོགkḛ̖̏ḛ̖̏ṭẋḥȍők̰
mUt4Ur hindipeaमटरmụṭụr
kaka9wats5 nahuatlcacao/cacao beancacahuatlkakȧwatş
se33e33q tibetanlionསེངsȅȅq
zE3E33q5 vietnameselumpydẽzẹ̀ẹ̏q̇
fyA%re norwegian (bokmal)low tidefjærefyạ̄re
x5i33nli4i44i3tx5yA33A44nk%a33q chinesemental health心理健康xẏȉnlíi̋ìtxẏyạ̏ạ̋nkḥȁq
me%33e44k9 thaicloudเมฆmȅ̄e̋k̰
nawos5k%a%tI apache (western)warriornawołkaadinawoşkḥātị
sE90f1ni frenchsymphonysymphoniesẹ̰̇fo̖ni
tx^5a44alo33o33 tibetantea leafཇ་ལོtxẏḥa̋alȍȍ
t^a33a33q tibetanflatlandsཐངtḥȁȁq
ma%9ts5ats5 nahuatlnetmātlatlmā̇tşatş
y%9Emi% norwegian (bokmal)chemistrykjemiyh̬ẹmī
eGa5G frencherrorerreureġa̖ġ
ndu9gu swahilirelativendugundu̇gu
ka9uppa finnishcommerce/tradekauppakȧuppa
du% thaito seeดูdū
ndIk93a0' navajocottonndịk̖a̰'
l13133 thaito copyล้อlò̖ȍ̖
pa%0 apache (western)motherbąąpā̰
lo44o tibetanyearལོlőo
so0' navajostarso̰'
'di%5v3o%t norwegian (bokmal)very wetdyvåt'dī̖ṿōt
IGa3l apache (western)bellsighálịġàl
la4ru%3ra%4 hausanecessitylàr̃ūr̃ā̀lárù̄rá̄
tx5a33a44 tibetanironལྕགསtxẏȁa̋
t^omat^o koreantomato토마토tḥomatḥo
tE'toldjE%3t apache (western)campfiredeʼdoljéédtẹ'toldjẹ̀̄t
t^o%k hindibulkथोकtḥōk
mifta%hh arabickeyمفتاحmiftāhh
k693ba georgianjawყბაḳ̖ba
k%a%44a44a3w thaiwhiteขาวkḥa̋̄a̋àw
pyA33A44nli33i44tyA33A44n chineseconvenience store便利店pyạ̏ạ̋nlȉi̋tyạ̏ạ̋n
a%ka9xits5 nahuatlpoolācaxitlākȧxitş
kye5e5v icelandicgiftgjöfkye̖e̖v
ne4 burmesesunနေné
bayma%3a33y thaileafใบไม้baymà̄ȁy
kt^08aza xhosacombchazakṭ̬ḥaza
kt^08ubEkilEy1 xhosapolitechubekileyokṭ̬ḥubẹkilẹyo̖
to3o33' thaitableโต๊ะtòȍ'
sa%3a33 vietnamesevillagesà̄ȁ
passa9re italianto passpassàrepassȧre
praGC icelandictastebragðpraġç
pIGC icelandicsettlementbyggðpịġç
txi%k33a'ts5i nahuatlbarn owlchīcuahtlitxīkẇa'tşi
tsik693vi georgiansquirrelციყვიtsiḳ̖vi
mi5rtx05a amharicchoice/optionምርጫmi̖rtx̖a
p%u%33u44t0 thaispeakพูดpḥȕ̄űt̰
dOsa9yd englishdecidedecidedọsȧyd
hi5st norwegian (bokmal)coast (shoreline)kysthi̖st
'irul3 tamildarkஇருள்'iruḷ
u3ub06u3u3b06i3i zuluevilúbubíùuɓùùɓìi
pU33U44n chinesedustpụ̏ụ̋n
k99ot0 koreanflowerk̭ot̰
'ok%a%0x4I3 apache (western)prayerʼokąąhí'okḥā̰ẋị̀
Ent1m1l19gya hebrewentomologyאנטומולוגיהẹnto̖mo̖lȯ̖gya
djUhha%dj hindishipजहाजdjụhhādj
t4x4u44ukE%33E44k3a44aa4 tibetanto thunderའབྲུག་སྐད་རྒྱགṭẋűukẹ̏̄ẹ̋kẏa̋aá
aGo9n hebrewcupboard/closet/cabinetארוןaġȯn
ma5trk danishnutmøtrikma̖trk
mUy vietnamesecloudmâymụy
kx5Eu0wj4n3i9tx4ka polishprincessksiężniczkakxẏẹṵwȷ̈nẏïtẋka
sepayawits5 nahuatlsnowcepayahuitlsepayawitş
s5U9gad welsheyellygadşụ̇gad
k%u%Ga3 apache (western)teepeekuughákḥūġà
pli4a44n thaito changeเปลี่ยนplía̋n
k3haun scottish gaelicheadceannkẏhaun
oye9v hebrewenemyאויבoyėv
tu%ga%k6 inuktitutivory tuskᑑᒑᖅtūgāḳ
habba arabicto loveحبhabba
ts%i33i44 tibetanword/phraseཚིགtsḥȉi̋
ftx4Ex5n3E polishearlywcześnieftẋẹxẏnẏẹ
mi3 burmesefireမီးmì
xEql08a xhosamoveshenxaxẹqḷ̬a
m3asU russianfleshмя́соmẏasụ
r3Ib5e95nUk russianchildребёнокrẏịbẏė̖nụk
na%4ta%30' navajocornná̄tà̰̄'
sp2iq englishspringspringspu̖iq
tx^5e%335e445 tibetanreligionཆོསtxẏḥȅ̖̄e̖̋
Ga apache (western)foxghaġa
jangbadi georgianoxygenჟანგბადიjangbadi
IzE3 apache (western)medicineizeeịzẹ̀
kra4a44ti4i44k9 thaiwater jugกระติกkráa̋tíi̋k̰
amaGuk6 inuktitutwolfᐊᒪᕈᖅamaġuḳ
qgwe9na swahilicrocodilengwenaqgwėna
ko44o tibetanheadམགོkőo
k93ak6a%si nuxalkcrowk'aqaasik̖aḳāsi
lii33nyu33u44tx5yA33n chineseshower room淋浴间liȉnyȕűtxẏyạ̏n
iUs4k irish (munster)fishiasciụsĝk
cor englishthorthorcor
did englishdeeddeeddid
tod4n6an tamilvolunteerதொண்டன்toḍṇan
pan6d4abada%rttam tamilgoodsபண்டபதார்த்தம்paṇḍabadārttam
i3i3iz6aag06a zululoinclothī́dlakáììiẓaaɠa
v3AlittA% finnishto transmitvälittääṿạlittạ̄
faOnde9Ixn englishfoundationfoundationfaọndėịxn
Uqgu%t4^a% hindithumbअंगूठाụqgūṭḥā
d5ImUnstr3i9rUvUt5 russianto demonstrateдемонстрироватьdẏịmụnstrẏïrụvụtẏ
mi44i tibetanhuman beingམིmi̋i
ku9Ga0 frenchcurrent (flow)courantku̇ġa̰
nE4za' burmeseboundaryနယ်စပ်nẹ́za'
t051t05i georgianbranchტოტიt̖o̖t̖i
p%ainEp%Ol3 koreanpineapple파인애플pḥainẹpḥọḷ
a4rE4m10 yorubafirst born childàrẹ̀mọárẹ́mo̰̖
ti%445i5i45 tibetandemonབདུདti̖̋̄i̖í̖
x5ya4a44u3 chinesedawnxẏyáa̋ù
s5Ipa%3'I3 apache (western)grayłibáá’íşịpà̄'ị̀
p97no30o taalarge louseʘnó̰õṗ̂nò̰o
modEllo italianmodelmodellomodẹllo
t^e44ee4p9 tibetanbookདེབtḥe̋eép̃
in3tx5i tamilgingerஇஞ்சிinẏtxẏi
r%9i5cr1 welshto rush/hurryrhuthror̊i̖cro̖
saku inuktituthead of harpoonᓴᑯsaku
kUnsE9ptxuwUlayz englishconceptualizeconceptualizekụnsẹ̇ptxuwụlayz
paqkki finnishbank (institution)pankkipaqkki
'a%a3w vietnameset-shirtáo'āàw
t66aq5a%m arabicfoodطعامt̬aq̇ām
GUsi5 frenchreceiptreçuġụsi̖
'b06aa3p9 vietnamesea blossombắp'ɓaàp̃
pUyer'ca' burmeseaudienceပရိသတ်pụyer'ca'
k93t08ak93t08ilE xhosaplain/clearcacilek̖ṭ̬ak̖ṭ̬ilẹ
'b06aa44y vietnamesesevenbảy'ɓaa̋y
q94d08oq94d08oza xhosaknocknkqonkqozaq̀ḍ̬oq̀ḍ̬oza
ki45U44y vietnameselaughtcườikí̖ụ̋y
pal3l3ikku%d4am tamilschoolபள்ளிக்கூடம்paḷḷikkūḍam
dj5ix5 polishtodaydziśdjẏixẏ
nk%Ekox4En'a30a30ko apache (western)calmnkegohenʼą́ą́gonkḥẹkoẋẹn'à̰à̰ko
da%3'i4ra%3 hausacircledā'ìr̃ādà̄'írà̄
so33o33pa33a33 tibetana scoutསོ་པsȍȍpȁȁ
d66awwa'a arabicto illuminateضوأd̬awwa'a
txIt4t4^i% hindiletterचिट्ठीtxịṭṭḥī
'aveda9 hebrewa lossאבדה'avedȧ
agba3ra yorubapoweragbáraagbàra
siq englishsingsingsiq
v3aikka finnishfor examplevaikkaṿaikka
haEri georgianairჰაერიhaẹri
n1%3133q thaiyounger siblingน้องnò̖̄ȍ̖q
trI9ki5r icelandicdrink/beveragedrykkurtrïki̖r
pu%n6d4u tamilgarlicபூண்டுpūṇḍu
Utm3In3A9t5 russianto cancelотменя́тьụtmẏịnẏạ̇tẏ
bi5tx5 polishto bebyćbi̖txẏ
ulluGiak6 inuktitutstarᐅᓪᓗᕆᐊᖅulluġiaḳ
tx^I4tI3 navajocartxḥị́tị̀
pronssi finnishbronze (metal)pronssipronssi
perro spanishdogperroperro
tve%5l icelandicstay (noun)dvöltvē̖l
tutn icelandicdown feathersdúnntutn
a4lu4b13sa4 yorubaonionàlùbọ́sàálúbò̖sá
nuliak6 inuktitutwifeᓄᓕᐊᖅnuliaḳ
su44u44a3y thaibeautifulสวยsűűày
zi35i335 vietnamesekeepgiữzì̖ȉ̖
tOl5ak scottish gaelicleafduilleagtọlẏak
sE%33E44 tibetanfrostསདsẹ̏̄ẹ̋
pI9Cste5C icelandicstop (e.g. bus stop)biðstöðpïçste̖ç
f10 frenchfundfondfo̰̖
tx^5a33a33 tibetanpair/coupletxẏḥȁȁ
mfu9k1 swahilibag/pursemfukomfu̇ko̖
tx^5o33o33ts%e%335e445 tibetanclockཆུ་ཚོདtxẏḥȍȍtsḥȅ̖̄e̖̋
'ida2 tamillipஇதழ்'idau̖
pun6 tamilsoreபுண்puṇ
r5a%3b06a%3 hausadewrāɓāṛà̄ɓà̄
qt08inanE xhosaminorncinaneqṭ̬inanẹ
te44ewa33a33 tibetanblissབདེ་བte̋ewȁȁ
iqd^08Exo xhosarentingqeshoiqḍ̬ḥẹxo
a4kpa3 yorubascaràpáákpà
pya3OqlE3 burmeseto changeပြောင်းလဲpyàọqlẹ̀
k%op99ul3s99o koreanrhino코뿔소kḥop̌uḷs̭o
martsh5Ena georgianleftმარცხენაmartsḩẹna
ma%33a44k9 thaia lotมากmȁ̄a̋k̰
kEsty10 frenchquestionquestionkẹstyo̰̖
s10 frenchsoundsonso̰̖
ka4a44t0 thaibiteกัดkáa̋t̰
b^a%r hindiburdenभारbḥār
s5It^sok apache (western)yellowłitsogşịtḥsok
ix5tx5 polishto go/walkiśćixẏtxẏ
wa9y2 englishwirewirewȧyu̖
byE0vUni5 frenchwelcomebienvenuebyẹ̰vụni̖
mtxu9zi swahilisaucemchuzimtxu̇zi
tlo0'ixts%5oh5E3 apache (western)frogdlǫʼishtłohétlo̰'ixtşḥoḩẹ̀
tutIs5h5Is5I apache (western)coffeetudiłhiłitutịşḩịşị
k%v1lv icelandicvaulthvolfkḥvo̖lv
as5mus5 nuxalkbeadsalhmulhaşmuş
a0pati frenchempathyempathiea̰pati
m3Itx5ta9t5 russianto dreamмечтатьmẏịtxẏtȧtẏ
d^Un hindifundsधनdḥụn
'b06UU4k9' vietnamesestair stepbậc'ɓụụ́k̰'
trOm welshheavytrwmtrọm
ho'ohana hawaiianto usehoʻohanaho'ohana
tx0514x navajobugtx̖ó̖x
imik6tuk6 inuktitutto drinkᐃᒥᖅᑐᖅimiḳtuḳ
tul englishtooltooltul
k10k10bG frenchcucumberconcombreko̰̖ko̰̖bġ
h5a't^o'a%s5 apache (western)singha’do’aałḩa'tḥo'āş
k93l08olisa xhosaapologizexolisak̖ḷ̬olisa
akkade9re italianto happenaccadéreakkadėre
l6a%v6 irish (munster)handlámhlĝāvĝ
i%5bUn germanto practiceübenī̖bụn
to3kho0'I3 navajopetroleumtòkho̰'ị̀
i3i3i4du3u3ub06e zuluzebraîdúbeììídùùuɓe
na'Is5ts%o3x4 apache (western)squirrelna'iłtsóhna'ịştsḥòẋ
qge swahiliscorpionngeqge
k%E3ya4h navajoland/countrykḥẹ̀yáh
tx5i33qx4UU33nto4o44u3so4o44u3 chineserefreshed精神抖擞txẏȉqẋụụ̏ntóőùsóőù
da%w thaistarดาวdāw
i9n3Ult6o%r3 irish (munster)engineerinnealtóirïnẏụltĝōrẏ
t6n4a%0h irish (munster)to fatiguetnáithtĝnĝā̰h
dzaxx5i japanesemagazineざっしdzaxxẏi
not englishnotenotenot
isikd^08am1 xhosafruitisiqhamoisikḍ̬ḥamo̖
mxi9ndi swahiliwinner (one who wins)mshindimxïndi
k%E% apache (western)shoekeekḥẹ̄
tr1id welshfoottroedtro̖id
d08ho hoanhorn!ʰoḍ̬ho
isikl^08Enk93l08E xhosasevenisixhenxeisikḷ̬ḥẹnk̖ḷ̬ẹ
nI3s5tx05I4 navajoair/breezenị̀ştx̖ị́
w^0ilt icelandicresthvíldwh̬ilt
r%9Edi5n welshfernsrhedynr̊ẹdi̖n
i3i3is5aas5a zulubranch (of a tree)ī́hlahlaììişaaşa
sik englishseekseeksik
'abyad66 arabicwhiteأبيض'abyad̬
i3i3ihhoog06o zuluchicken coupī́hhokoììihhooɠo
na4'tx^a4kI4 apache (western)grasshoppernaʼchaginá'txḥákị́
saic welshsevensaithsaic
x4Ex5sEt polishsix hundredsześćsetẋẹxẏsẹt
r%9U9vEC welshstrange/oddrhyfeddr̊ụ̇vẹç
k%a4a44w thaikneeเข่าkḥáa̋w
d41kt4Ur hindidoctorडॉक्टरḍo̖kṭụr
qt08iphisa xhosado lessnciphisaqṭ̬iphisa
ig^0t^08isa xhosaartistigcisaigh̬ṭ̬ḥisa
ftx41ray polishyesterdaywczorajftẋo̖ray
gandzi georgiantreasureგანძიgandzi
j4uwtx5 polishyellowżółćȷ̈uwtxẏ
ts93Elits93adi georgianyearწელიწადიts̀ẹlits̀adi
nan6d4u tamilcrabநண்டுnaṇḍu
aI germaneggeiaị
na3a33m thaiwaterน้ำnàȁm
na44aa4 tibetanforestནགསna̋aá
d6I9n3U irish (munster)humanduinedĝïnẏụ
gdj5Ex5 polishsomewheregdzieśgdjẏẹxẏ
k93l08akEka xhosabusyxakekak̖ḷ̬akẹka
ts1tsh5ali georgianalive/animateცოცხალიtso̖tsḩali
na44a44a3q thaimovieหนังna̋a̋àq
ak93aju georgiancashewაკაჟუak̖aju
tx^5i33i33 tibetanoutside/exteriorཕྱིtxẏḥȉȉ
kotx5u koreanpepper고추kotxẏu
palkka finnishpay/salarypalkkapalkka
brt05k93Eli georgianflatბრტყელიbrt̖k̖ẹli
alE3 yorubanightalẹ́alẹ̀
k93a4ho%3 hausahornƙàhōk̖áhò̄
aga9m hebrewlake/poolאגםagȧm
pololei hawaiiancorrectpololeipololei
tI%3k93o0x navajoyeasttị̀̄k̖o̰x
ukiuk6 inuktitutwinterᐅᑭᐅᖅukiuḳ
namdvili georgianrealნამდვილიnamdvili
ma3a33le3e33t0 thaiseedเมล็ดmàȁlèȅt̰
p931lusi georgianpoleპოლუსიp̀o̖lusi
stx4i5ts polishto shear/cutstrzycstẋi̖ts
Ub^Ine%tri% hindiactressअभिनेत्रीụbḥịnētrī
sUtx hinditruthसचsụtx
v3E%xa%k% hindiindian monthवैशाखṿẹ̄xākḥ
t^'a%h apache (western)fathertʼaahtḥ'āh
la9h5ats hebrewpressureלַחַץlȧḩats
ci%Ca icelandicthawþíðacīça
ye4 burmesewaterရေyé
t^k%vEn georgianyouთქვენtḥkḥvẹn
za4a44yq vietnameseto reserve fordànhzáa̋yq
tx5E4E44 vietnameseteachètxẏẹ́ẹ̋
su%l scottish gaeliceyesùilsūl
mg19mbea swahilicandidatemgombeamgȯ̖mbea
siwakonets5 nahuatlgirlcihuaconetlsiwakonetş
Utxi9v englishachieveachieveụtxïv
nah5a9x hebrewsnakeנָחָשׁnaḩȧx
k93ak93ali georgianwalnutკაკალიk̖ak̖ali
hemolele hawaiianperfectionhemolelehemolele
fe33i33t4x4^aa33q chineseextraordinary非常fȅȉṭẋḥaȁq
pa%pa%'o%lelo hawaiianconversationpāpāʻōlelopāpā'ōlelo
l08a0e hoanmeatǁa̰eḷ̬a̰e
nda9ma swahilicalfndamandȧma
ma%kauka9u hawaiiancompetencemākaukaumākaukȧu
t4x4^UU33qt4x4a4a44a3q chinesemature成长ṭẋḥụụ̏qṭẋáa̋àq
dGE georgiandayდღეdġẹ
ile3elE4 yorubabungalowiléelẹ̀ilèelẹ́
omi0 yorubawateromiomḭ
v3a9lita finnishto choosevalitaṿȧlita
nastE9mpstf1 polishprecedencenastępstwonastẹ̇mpstfo̖
lyau33 chinesegoodlyaȕ
h5its93lh nuxalkmetal (iron)xits'lhḩits̀lh
pGi hebrewfruitפְּרִיpġi
ha'ts5i nahuatlfathertahtliha'tşi
t05ub amharicbrick/tileጡብt̖ub
ya%' apache (western)skyyaaʼyā'
odju3 yorubaeyeojúodjù
gUmtx^a% hinditowelगमछाgụmtxḥā
bIna%3' navajoacornbịnà̄'
gt08ina xhosakeep/savegcinagṭ̬ina
su4u44k9 thaihappyสุขsúűk̰
bah5a9G hebrewto choose/to opt/to selectבחרbaḩȧġ
lamaq5a arabicto shineلمعlamaq̇a
pUn3Ima9t5 russianto comprehendпониматьpụnẏịmȧtẏ
sinyo92Iti englishsenioritysenioritysinyȯu̖ịti
p93Ep93Ela georgianbutterflyპეპელაp̀ẹp̀ẹla
s5aas5 welshthe otherllallşaaş
hoo4p9' vietnameseboxhộphoóp̃'
h5att66a arabicluckخطḩatt̬a
l^0i5uh5 welshsnowdrift/snow dustlluwchl̥i̖uḩ
e%5n3 norwegian (bokmal)an eagleørnē̖nẏ
ik93l08Exa xhosatimeixeshaik̖ḷ̬ẹxa
uk6suk6 inuktitutoil/blubberᐅᖅᓱᖅuḳsuḳ
sI4k apache (western)scarsigsị́k
a5l danishbeerøla̖l
bAnd englishbandbandbạnd
h5wo4o44o3t4x4^O33si33tx5i33 chinesetrain driver火车司机ḩwóőòṭẋḥọ̏sȉtxẏȉ
sol englishsoulsoulsol
tI%30'I apache (western)fourdį́į́'itị̰̀̄'ị
p%E%33E33kE%33E44 tibetancolloquial languageཕལ་སྐདpḥẹ̏̄ẹ̏kẹ̏̄ẹ̋
tx4Ex5tx5 polishhellocześćtẋẹxẏtxẏ
mU4U44U3q chineseferociousmụ́ụ̋ụ̀q
k%a33a44w thaito enterเข้าkḥȁa̋w
zdy1n3tx5 polishto removezdjąćzdyo̖nẏtxẏ
fa33x4U33q chinesehappen发生fȁẋụ̏q
ka%na%wai hawaiiancode/lawkānāwaikānāwai
pu%4u44 thaigrandpaปู่pú̄ű
q5us44fu%r arabicsparrow (bird)عصفورq̇us̬fūr
14r14 yorubawordọ̀rọ̀ó̖ró̖
ko44o tibetandoorསྒོkőo
tx5yA33A44n chinesemountain streamtxẏyạ̏ạ̋n
'avado9n hebrewdestruction/devastation/ruin/doomאבדון'avadȯn
t^apa%0jIte apache (western)kingfishertaba̜a̜zhidetḥapā̰jịte
sapE0 frenchfir treesapinsapẹ̰
fyatl icelandicmountainfjallfyatl
txa%txa% hindiuncleचाचाtxātxā
na3konEtx'I%tI apache (western)cicadanágonechʼiidinàkonẹtx'ị̄tị
l1fd danishairluftlo̖fd
ta44a tibetansign/signalབརྡta̋a
msgavsi georgianalikeმსგავსიmsgavsi
a0syE0 frenchancientanciena̰syẹ̰
mi%4i44 thairice noodleหมี่mí̄i̋
kObob amharicstarኮኮብkọbob
li5ke norwegian (bokmal)happinesslykkeli̖ke
txo%4s5 navajoballtxó̄ş
gommo9zo italiangummygommosogommȯzo
k93o%4k93a3ri3 hausaeffortƙṑƙarik̖ó̄k̖àrì
s5m nuxalkto standlhmşm
qt^08ayisEla xhosatrapngcayiselaqṭ̬ḥayisẹla
o30'a%3 apache (western)eveningǫ́ʼááò̰'à̄
ru3a33 thaigateรั้วrùȁ
k%wa33a44qtx^5yuA33nx4we4e44i3 chinesemineral water矿泉水kḥwȁa̋qtxẏḥyuạ̏nẋwée̋ì
ga3gga%3fa%3 hausabateleur eaglegaggāfāgàggà̄fà̄
pGi frenchprizeprixpġi
djE%30'I apache (western)blue jayję́ę́ʼidjẹ̰̀̄'ị
iqt08iniba xhosaostrichincinibaiqṭ̬iniba
di%n arabicreligionدينdīn
tx^5a3a33y thaito useใช้txẏḥàȁy
pUmaga9t5 russianto helpпомогатьpụmagȧtẏ
p97oa hoanfireʘ̰oaṗ̂oa
k99a9atx^5i koreancrow까치k̭ȧatxẏḥi
cI'pI4q burmesetreeသစ်ပင်cị'pị́q
'arul3 tamilgraceஅருள்'aruḷ
rUssmatr3e9t5 russianto examineрассмотре́тьrụssmatrẏėtẏ
brdz1la georgianbattleბრძოლაbrdzo̖la
mu4u44u3yi33qx4i33i44 chineseinfant room母婴室múűùyȉqẋȉi̋
p%i44i44i3w thaiskinผิวpḥi̋i̋ìw
hay englishhihihay
GUvUniG frenchto returnrevenirġụvụniġ
inuk inuktitutpersonᐃᓄᒃinuk
himni georgiananthemჰიმნიhimni
a%Catl icelandicnobilityaðallāçatl
j4i440i0tx^5e330e330 tibetantreasure/valuableརིན་ཆེནȷ̈ḭ̋ḭtxẏḥḛ̏ḛ̏
Isa3s5Ik%aI apache (western)bald eagleisáłigaiịsàşịkḥaị
ukukl^08uluza xhosaepilepticukuxhuluzaukukḷ̬ḥuluza
natIk'a0 apache (western)clothnadikʼąnatịk'a̰
kv3InU norwegian (bokmal)a womankvinnekṿịnụ
ba3k93i%3 hausablack/darkbaƙībàk̖ì̄
ri%ttAmAte5n finnishinsufficientriittämätönrīttạmạte̖n
UrpUn6 hindiofferingअर्पणụrpụṇ
tx5a33a33k9la3a3m tibetanrailroadལྕགས་ལམtxẏȁȁk̰lààm
zas apache (western)snowzaszas
kwa%4d06o%3 hausafrogkwā̀ɗōkwá̄ɗò̄
a%'ka9ts5an nahuatlreed bedācatlanā'kȧtşan
u3ub06umto3o3o4ti zulusweetnessúbumtôtiùuɓumtòòóti
1rmi5r icelandicwormormuro̖rmi̖r
na33a33 tibetannoseསྣnȁȁ
bre%5 norwegian (bokmal)breadbrødbrē̖
zum englishzoomzoomzum
tu%n3 tamilcolumnதூண்tūnẏ
'e%445e5e45 tibetanlightའོད'e̖̋̄e̖é̖
t1144y vietnamesegarlictỏito̖ő̖y
q5alima arabicto knowعلمq̇alima
k%O9l5U scottish gaelicforestcoillekḥọ̇lẏụ
tsE4n%9txo3' apache (western)bouldertsénchóʼtsẹ́n̊txò'
miGna%t66i%s arabicmagnetمغناطيسmiġnāt̬īs
hha%fila arabicbusحافلةhhāfila
ftx51u0wx4 polishstill (motionless)wciążftxẏo̖ṵwẋ
oyE%s5 apache (western)to carryoyeełoyẹ̄ş
y%9a5t norwegian (bokmal)meatkjøttyh̬a̖t
tx5uU4t0' vietnamesemousechuộttxẏuụ́t̰'
nitx05i georgiantalentნიჭიnitx̖i
1na5G frenchhonorhonneuro̖na̖ġ
txI4x navajomedicine pouchtxị́x
pai33t4x4^U33U44nx4a33n chinesewhite shirt白衬衫paȉṭẋḥụ̏ụ̋nẋȁn
tx^5i4i44i3n chinesebrighttxẏḥíi̋ìn
kahu9na hawaiianmagician/sorcererkahunakahu̇na
gwees5d welshgrassgwelltgweeşd
deja5ne frenchto have lunchdéjeunerdeja̖ne
t^ai33x4i33i44tyA33A44nna4a44u3 chinesedesktop pc台式电脑tḥaȉẋȉi̋tyạ̏ạ̋nnáa̋ù
ts%o33o33wa tibetanlifeའཚོ་བtsḥȍȍwa
raGi%f arabicloafرغيفraġīf
lUv englishlovelovelụv
ka33a33j4a33a33 tibetansugarཀ་རkȁȁȷ̈ȁȁ
tasik6 inuktitutlakeᑕᓯᖅtasiḳ
tx^5a4a44nu44a3n thaicorridorฉนวนtxẏḥáa̋nűàn
dAnts englishdancedancedạnts
kInt germanchildkindkịnt
t^a%442 tibetansilkདརtḥa̋̄u̖
kwE0 frenchwedgecoinkwẹ̰
k93d081b1 xhosaconcrete/actualqobok̖ḍ̬o̖bo̖
akx4unA%r norwegian (bokmal)a shareholderaksjonærakẋunạ̄r
fEG frenchto dofairefẹġ
we%9yats5 nahuatlsea/oceanhuēyātlwē̇yatş
tah5a apache (western)hurrydahataḩa
k%UttxUr hindimuleखच्चरkḥụttxụr
t^a3wo4x apache (western)bubbletáwoshtḥàwóx
iGnik6 inuktitutsonᐃᕐᓂᖅiġniḳ
m10tGe frenchto showmontrermo̰̖tġe
la0 burmesemoonla̰
li33i44tx5ya33utx^5yau33 chineseoverpass立交桥lȉi̋txẏyȁutxẏḥyaȕ
tse%3h navajoelktsè̄h
pyE9qkni5 polishbeautifulpięknypyẹ̇qkni̖
b1n thaiballบอลbo̖n
ats593a%3h navajobottomatş̀à̄h
t^e%s5 navajoreedtḥēş
halst05uh5i georgiantieჰალსტუხიhalst̖uḩi
k93at05a georgiancatკატაk̖at̖a
ts5'I%x apache (western)snaketłʼiishtş'ị̄x
t14l^0a4qye3 burmeserevolutionတော်လှန်ရေtó̖l̥áqyè
fE3 yorubato desirefẹ́fẹ̀
ets hebrewtreeעֵץets
r3it0torO japaneselitreリットルrẏit̰torọ
i95rittA% finnishto tryyrittääï̖rittạ̄
fay thaifireไฟfay
CIs englishthisthisçịs
myI4q burmeseto seeမြင်myị́q
ku3u33 vietnameseoldkùȕ
OvUj4a9t5 russianto respectуважатьọvụȷ̈ȧtẏ
maC66alla arabicumbrellaمظلةmaç̂alla
o%se9elo%ts5 nahuatljaguarocelotlōsėelōtş
'd06U4U44w vietnameseheadđầu'ɗụ́ụ̋w
kO33qtswo33o44pya4a44u3 chineseworksheet工作表kọ̏qtswȍőpyáa̋ù
mnixvnEl1vani georgianimportantმნიშვნელოვანიmnixvnẹlo̖vani
y%9EmpU norwegian (bokmal)a giantkjempeyh̬ẹmpụ
abdjari georgianarmorაბჯარიabdjari
Gaza%l arabicdeerغزالġazāl
k93t08ak93t08isa xhosaexplaincacisak̖ṭ̬ak̖ṭ̬isa
x4U33qmi33i44q chinesebreath生命ẋụ̏qmȉi̋q
a4ko3ko4 yorubatimeàkókòákòkó
'd06i vietnamesegođi'ɗi
pi%r5%i% hindigenerationपीढ़ीpīṛḥī
niGiyuk6 inuktitutto eatᓂᕆᔪᖅniġiyuḳ
ta%a44y vietnamesedownloadtảitāa̋y
ta0 navajospring (season)ta̰
ukuqd08amlEza xhosaintersectukunqamlezaukuqḍ̬amlẹza
Iztsa3n apache (western)womanizdzánịztsàn
e95i5Cna icelandicluckauðnaė̖i̖çna
p%E%44E tibetanwoolབལpḥẹ̋̄ẹ
q5ayyana arabicto appointعينq̇ayyana
mi33i44q chineselifemȉi̋q
dzili georgiansleepძილიdzili
d10k frenchthereforedoncdo̰̖k
tI4s5hI4s5 apache (western)blackdɪ̀ɬhɪ̀ɬtị́şhị́ş
p99op99o koreankiss뽀뽀p̌op̌o
pets5asos5ko%9ats5 nahuatlcentipedepetlazolcōātlpetşasoşkō̇atş
s44ahhra%' arabicdesertصحراءs̬ahhrā'
k6ausik6tuk6 inuktitutwetᖃᐅᓯᖅᑐᖅḳausiḳtuḳ
kal3l3am tamilstealthகள்ளம்kaḷḷam
ka33a33 tibetanteachingབཀའkȁȁ
tx5i33i44n chinesewatertxẏȉi̋n
t^a33a33la33a33 tibetandustཐལ་བtḥȁȁlȁȁ
tx5ya33 chinesehometxẏyȁ
s51sd welshtailllostşo̖sd
tuvak6 inuktitutsea iceᑐᕙᖅtuvaḳ
tx5an thaimoonพระจันทร์txẏan
kx5iywi koreankiwi키위kxẏiywi
t6e%9s4h5n4o% irish (munster)doughnuttaoschnótĝē̇sĝḩnĝō
tx05I4l navajovegetationtx̖ị́l
tG10 frenchtrunktronctġo̰̖
x4U33qh5woo33 chineselife/existence生活ẋụ̏qḩwoȍ
n13qba4 yorubanumbernọmbanò̖qbá
tIts%5It apache (western)shakyditłidtịtşḥịt
k99um koreandreamk̭um
dja3rra4ba%3a4wa%3 hausatest/examjar̃r̃àbâwādjàrrábà̄áwà̄
t4ikUt4 hinditicketटिकटṭikụṭ
pistn icelandicwonder/marvelbýsnpistn
ke%5i5C icelandicwimpgauðkē̖i̖ç
ki4405i05t4x4u33u33m tibetangrapeརྒུན་འབྲུམkḭ̖̋ḭ̖ṭẋȕȕm
qa4a44y vietnamesedayngàyqáa̋y
ba%33a44n thaihouseบ้านbȁ̄a̋n
ta33a44q chinesepooltȁa̋q
kd^08a xhosaonlyqhakḍ̬ḥa
i3i3i4d^08a3a3awe zuluheroîqháweììíḍ̬ḥààawe
ka33u33x5ya33u44lyu33u44 chinesehigh efficiency高效率kȁȕxẏyȁűlyȕű
iql^081wa xhosabagingxowaiqḷ̬ḥo̖wa
kO33qsi33mii33qt4x4^U33q chinesecompany name公司名称kọ̏qsȉmiȉqṭẋḥụ̏q
dUrpUn6 hindimirrorदर्पणdụrpụṇ
tE'ka0be4da0 burmesestudy of logicတက္ကဗေဒtẹ'ka̰béda̰
1Gga9zma hebreworgasmאורגזמהo̖ġgȧzma
bah5u9r hebrewguy/boyבחורbaḩu̇r
pwo33lii33pe33i33 chineseglass玻璃杯pwȍliȉpȅȉ
px4Estx4En3 polishspace (area)przestrzeńpẋẹstẋẹnẏ
ka33u33kU33nx5yee33 chinesehigh heel高跟鞋kȁȕkụ̏nxẏyeȅ
k6afas44 arabiccageقفصḳafas̬
'b06a%a44q vietnamesea boardbảng'ɓāa̋q
cyou%C icelandica nationþjóðcyoūç
h5mali georgianswordხმალიḩmali
papiy10 frenchbutterflypapillonpapiyo̰̖
wuu33x5yA33A44nwa4a44a3q chinesewi-fi无线网wuȕxẏyạ̏ạ̋nwáa̋àq
r%9ei%Ci5r icelandicnesthreiðurr̊eīçi̖r
si5Gtu frenchabove allsurtoutsi̖ġtu
'is44baq5 arabicfingerإصبع'is̬baq̇
mEE4' vietnamesemothermẹmẹẹ́'
kan6 tamileyeகண்kaṇ
naq5i%m arabicblissنعيمnaq̇īm
se5vn norwegian (bokmal)sleep (state)søvnse̖vn
p%u44u tibetanson/childབུpḥűu
tupa%0yu3 apache (western)riverbanktubąąyútupā̰yù
baOm germantreebaumbaọm
d5e%n4 irish (munster)to dodéandẏēnĝ
kO33qtswo33o44 chinesework/job工作kọ̏qtswȍő
mhe9qga swahiliancestormhengamhėqga
t^yAA33n chinesecavetḥyạạ̏n
man3dj5al3mul3l3aqgi tamilcarrotமஞ்சள்முள்ளங்கிmanẏdjẏaḷmuḷḷaqgi
Is5t^I3'k%e% apache (western)centeriłdíʼgeeịştḥị̀'kḥē
p97h5ui hoantailʘxuiṗ̂ḩui
fye%5l icelandicplank/boardfjölfyē̖l
na'Its5'I%3kI3 apache (western)gophernaʼitłʼíígína'ịtş'ị̀̄kị̀
na44aq tibetaninteriorནངna̋aq
k6amuti%k inuktitutsledᖃᒧᑏᒃḳamutīk
kri5lyo russianwingкрыло́kri̖lyo
ci9iCiqk icelandictranslationþýðingcïiçiqk
m1sah5lE1ba georgianpopulationმოსახლეობაmo̖saḩlẹo̖ba
yi33pU4U44U3nt4x4U33U44qtx5i33q chineseserious一本正经yȉpụ́ụ̋ụ̀nṭẋụ̏ụ̋qtxẏȉq
j4EmyEx5ln3i9tx4i5 polishartisansrzemieślniczyȷ̈ẹmyẹxẏlnẏïtẋi̖
pr3Igl6Ux4a9t5 russianto inviteприглаша́тьprẏịglĝụẋȧtẏ
fruui5c welshfruitffrwythfruui̖c
d^Urm hindireligion/faithधर्मdḥụrm
tas5aa3 apache (western)onedałaátaşaà
kahaone hawaiianbeach covered with sandkahaonekahaone
witsilin nahuatlhummingbirdhuitzilinwitsilin
waa33ntx^5yuA33n chinesecompletely/fully完全waȁntxẏḥyuạ̏n
natah5 apache (western)mescalnadahnataḩ
ya4a44a3ntx5i33i44qk%wa33a44q chineseglasses frames眼镜框yáa̋àntxẏȉi̋qkḥwȁa̋q
faGin frenchflourfarinefaġin
p%o44o44o3nla3a33ma%3a33y thaifruitผลไม้pḥőőònlàȁmà̄ȁy
nal5tx00ya koreandate날짜nalẏtx̥ya
p%a koreanonionpḥa
hwii44 vietnamesecanclehuỷhwii̋
paCk%a%r icelandicbathtubbaðkarpaçkḥār
'b06UU3k9 vietnamesewickbấc'ɓụụ̀k̰
dUkOm3In3t5i9rUvUt5 russianto documentдокументироватьdụkọmẏịnẏtẏïrụvụtẏ
mtaza9mo swahiliviewpointmtazamomtazȧmo
t^a3a33t0sa4a44na3a33kha3a33ti4i44' thaiattitudeทัศนคติtḥàȁt̰sáa̋nàȁkhàȁtíi̋'
k33a4le3k33a4le3 hausakanoekwàlekwàlekẇálèkẇálè
'en hebrewnothingאין'en
t05UrU9pp93eza amharictableጠረጴዛt̖ụrụ̇pp̀eza
plussa icelandicblouseblússaplussa
tx^5a44amtse33e44 tibetancompassionབྱམས་བརྩེtxẏḥa̋amtsȅe̋
sa33a33 tibetanearthsȁȁ
ma% thaicomeมาmā
as5nI%30' navajocenteraşnị̰̀̄'
E'Ilza% apache (western)pictureeʼilzaaẹ'ịlzā
k%a33a33qpa33a33 tibetanhouseཁང་པkḥȁȁqpȁȁ
kwa4a44a3q chineseroughkwáa̋àq
sI3qza3 burmeseto thinkစဉ်းစားsị̀qzà
djUma%na% hindiperiodजमानाdjụmānā
p%O3O33ndin thailandพื้นดินpḥọ̀ọ̏ndin
rot4t4i tamilbreadரொட்டிroṭṭi
la3zza%4 hausagood flavorlazzā̀làzzá̄
s44aqr arabicfalconصقرs̬aqr
ti95dj5En3 polishweektydzieńtï̖djẏẹnẏ
flaIx germanfleshfleischflaịx
Ekk icelandiceggeggẹkk
t^ok99i koreanrabbit토끼tḥok̭i
t^u3na3lI%30' apache (western)waterfalltúnálį́į́’tḥùnàlị̰̀̄'
tyee33 chineseanthilltyeȅ
'as44far arabicyellowأصفر'as̬far
ah5a9z hebrewto holdאחזaḩȧz
tx^Ij apache (western)woodchizhtxḥịj
pa4a44u3 chinesejewelpáa̋ù
tx^Utri% hindiumbrellaछतरीtxḥụtrī
x5yO33q chineseelder brotherxẏyọ̏q
mbayuwa9yu swahiliswallow (bird species)mbayuwayumbayuwȧyu
ka4a44no4o44k9 thaigoldกนกkáa̋nóők̰
la5bU danishrunløbela̖bụ
kr4aun4 irish (munster)treecrannkrĝaunĝ
nik6i inuktitutfoodᓂᕿniḳi
b^a%x4Un6 hindispeechभाषणbḥāẋụṇ
wala'au hawaiianto talkwalaʻauwala'au
yi5hi5ttx amharicthisይህችyi̖hi̖ttx
le5fUl germanspoonlöffelle̖fụl
basa9G hebrewfleshבָּשָׂרbasȧġ
rian thaistudyเรียนrian
tsI0na'Es5I3 apache (western)boattsinaʼeełítsị̰na'ẹşị̀
It^'ox apache (western)nestitʼohịtḥ'ox
s5Et'e%x apache (western)charcoalłetʼeeshşẹt'ēx
uuC icelandicmindúðuuç
pE3x apache (western)knifebeshpẹ̀x
noo44 vietnameseboomnổnoő
tx5ando%x4am tamilhappinessசந்தோஷம்txẏandōẋam
nant'a3n apache (western)chief/boss/kingnantʼánnant'àn
ya33n chinesecorrectyȁn
q5inab arabicgrapeعنبq̇inab
bigI9n englishbeginbeginbigïn
sl6u9x4Ut5 russianto listenслу́шатьslĝu̇ẋụtẏ
'b06aa4wkp9' vietnamesebundlebọc'ɓaáwkp̃'
Ino3t05a%3h navajodeceptionịnòt̖à̄h
axpa9 hebrewgarbageאשפהaxpȧ
EyEle3 yorubapidgeonẹyẹléẹyẹlè
si33tx5ya33t4x4^O33 chineseprivate car私家车sȉtxẏyȁṭẋḥọ̏
pa0 frenchpeacockpaonpa̰
n3a44a tibetanfishnẏa̋a
ka33u33su33u44kO33qlu33u44 chinesehighway高速公路kȁȕsȕűkọ̏qlȕű
xjE0 frenchdogchienxjẹ̰
t4x4wa4a44i3 chineseto waddleṭẋwáa̋ì
k93t081k93t08a xhosacleancocak̖ṭ̬o̖k̖ṭ̬a
mi%44i44i3 thaibearหมีmi̋̄i̋ì
na'Ixo30' apache (western)lizardnaʼishǫ́ʼna'ịxò̰'
'uU3q vietnamesedrinkuống'uụ̀q
t61r4U irish (munster)fruittoradhtĝo̖rĝụ
ql08iba xhosadressnxibaqḷ̬iba
ka5G frenchheartcœurka̖ġ
i3i3igd^08uub06u3u zulugrudgeī́gqubúììigḍ̬ḥuuɓùu
astGofi9zika hebrewastrophysicsאסטרופיזיקהastġofïzika
k6immik inuktitutdogᕿᒻᒥᒃḳimmik
gbE4du yorubalarge drumgbẹ̀dugbẹ́du
x4ii33tx5yA33n chinesemoment时间ẋiȉtxẏyạ̏n
Is5t^I30'ts%I30h5 apache (western)bowiłtį́ʼtsį́hịştḥị̰̀'tsḥị̰̀ḩ
plant welshchildplantplant
caO' burmeseto drinkသောက်caọ'
px4Es polishacrossprzezpẋẹs
at05ami georgianpeachატამიat̖ami
djE40na40 yorubato be farjẹ̀nnàdjẹ̰́ná̰
ahava9 hebrewlove/affectionאהבהahavȧ
ki3bi3ya%4 hausaarrowkibiyā̀kìbìyá̄
txa3tI3tlo30'II navajowren (bird)txàtị̀tlò̰'ịị
zm3Iya9 russiansnakeзмея́zmẏịyȧ
mnixvnEl1ba georgiansignificanceმნიშვნელობაmnixvnẹlo̖ba
tsipo9G hebrewbirdצִפּוֹרtsipȯġ
'ot4t4agam tamilcamelஒட்டகம்'oṭṭagam
fspi95h3IvUt5 russianto flashвспыхиватьfspï̖hẏịvụtẏ
ku%k inuktitutriverᑰᒃkūk
sa3 burmeseto eatစားsà
a5r danishearørea̖r
fa4a44wqm vietnameseroomphòngfáa̋wqm
ma0k frenchlackmanquema̰k
a0vwaye frenchto sendenvoyera̰vwaye
mo3 burmeserainမိုးmò
osoma93'ts5i nahuatlmonkeyozomahtliosomà̇'tşi
d06aya hausaoneɗayaɗaya
k6awiya arabicto be strong/powerfulقويḳawiya
ni35i335 vietnamesefemalenữnì̖ȉ̖
attxeffa9re italianto biteacceffareattxeffȧre
te%l3 tamilscorpionதேள்tēḷ
ba4nda%3 hausameat dried over firebàndābándà̄
a5Ge5 frenchhappyheureuxa̖ġe̖
l5e%n3U irish (munster)shirtléinelẏēnẏụ
nU33U33mx5i33i44 tibetanweather/climateགནམ་གཤིསnụ̏ụ̏mxẏȉi̋
pI4qlE4 burmeseseaပင်လယ်pị́qlẹ́
dra5p%U danishdropdråbedra̖pḥụ
Gavi frenchdelightedraviġavi
f3ag irish (munster)lengthfeadhfẏag
k1%33144nhi44i44i3n thaistoneก้อนหินkȍ̖̄ő̖nhi̋i̋ìn
sOdj^a%v3 hindisuggestionसुझावsọdjḥāṿ
j4E9n3xyInU russianwomanже́нщинаȷ̈ẹ̇nẏxyịnụ
a%xi%rv3a%d hindiblessingआशीर्वादāxīrṿād
zorro spanishfoxzorrozorro
yAttA% finnishto leavejättääyạttạ̄
tE%t^E%l navajomoosetẹ̄tḥẹ̄l
th5I4n navajoice/frosttḩị́n
alu%t inuktitutspoonᐊᓘᑦalūt
t1llarI icelandicdollardollarito̖llarị
ndEg06E swahilibirdndegendẹɠẹ
sUv5Irx4E9nstvUvUt russianto masterсовершенствоватьsụvẏịrẋẹ̇nstvụvụt
g1ra georgianhillგორაgo̖ra
p%e%p%r5a% hindilungफेफड़ाpḥēpḥṛā
r%9i%C icelandicsnowstormhríðr̊īç
t4x4^UU33qkO33qrUU33nx4i33i44 chinesesuccessful person成功人士ṭẋḥụụ̏qkọ̏qrụụ̏nẋȉi̋
fOl frenchcrowdfoulefọl
din thaisoilดินdin
'b06a4a44 vietnamesegrandmother'ɓáa̋
pi4i44i3tx5i33i44pU4U44U3n chinesenotebook笔记本píi̋ìtxẏȉi̋pụ́ụ̋ụ̀n
tsv5Ito9k russianflowerцвето́кtsvẏịtȯk
nas5ts%o%s apache (western)book/papernałtsoosnaştsḥōs
ma9ahUr3 scottish gaelicmothermàthairmȧahụrẏ
d08o0'o hoanclaw!o̰ʔoḍ̬o̰'o
j5dj5bw1 polishblade (botany)źdźbłojẏdjẏbwo̖
k3it0te japanesestampきってkẏit̰te
pe33i44tx5i4i44i3qtx^5yaa33q chinesebackground wall背景墙pȅi̋txẏíi̋ìqtxẏḥyaȁq
ts%a33a33 tibetansaltཚྭtsḥȁȁ
p%i%445i5i45me%33e44 tibetanwomanབུད་མེདpḥi̖̋̄i̖í̖mȅ̄e̋
a%wato9mats5 nahuatlacornāhuatomatlāwatȯmatş
'aGa9G hebrewto execrate/to bitterly curseארר'aġȧġ
lo3o33 vietnameselosslỗlòȍ
'aha9v hebrewto loveאהב'ahȧv
UhrUn3A9t5 russianto guardохраня́тьụhrụnẏạ̇tẏ
aGnak6 inuktitutwomanᐊᕐᓇᖅaġnaḳ
k6iktuGiak6 inuktitutmosquitoᕿᒃᑐᕆᐊᖅḳiktuġiaḳ
d66aba%b arabicfogضبابd̬abāb
bUt05a9t05is amharicsweet potatoበጣጢስbụt̖ȧt̖is
i3i3inz6u zuluhouseíndluììinẓu
'b06iU44n vietnamesebeachbiển'ɓiụ̋n
j1l1 georgianraspberryჟოლოjo̖lo̖
'akkul3 tamilarmpitஅக்குள்'akkuḷ
glaswEl^0d welshgrassglaswelltglaswẹl̥d
etE0dG frenchto turn offéteindreetẹ̰dġ
kUm3In3t5i9rUvUt5 russianto commentкомментироватьkụmẏịnẏtẏïrụvụtẏ
'b06a%3a33y vietnameseshorebãi'ɓà̄ȁy
i%koxk33a93wits5 nahuatlfig treehīcoxcuahuitlīkoxkẇà̇witş
i3i3i4bu3u3u4z6a zuluscarîbhûdlaììíbùùúẓa
t4x4^waa33q chinesebedṭẋḥwaȁq
tx5at4t4aI tamilshirtசட்டைtxẏaṭṭaị
pan3tx5u tamilcottonபஞ்சுpanẏtxẏu
ukpik inuktitutarctic owlᐅᒃᐱᒃukpik
k6ak6kak6 inuktitutmountainᖃᖅᑲᖅḳaḳkaḳ
tx5E4 burmesestarကြယ်txẏẹ́
'ov3v3a%maI tamilallergyஒவ்வாமை'oṿṿāmaị
si%5 finnishfilamentsyysī̖
va%4a44q vietnamesegoldvàngvá̄a̋q
ta3Oqba4q burmeseto apologizeတောင်းပန်tàọqbáq
meIk englishmakemakemeịk
a4lu4m130ga4dji3 yorubascissorsàlùmọ́gàjíálúmò̰̖gádjì
g55addUnn3a amharicfriendጓደኛgẇaddụnnẏa
i4ta40 yorubastoryìtànítá̰
k93l08olEla xhosaforgivexolelak̖ḷ̬olẹla
fspan3alE polishgreatwspanialefspanẏalẹ
'iyarkaI tamilnatureஇயற்கை'iyarkaị
tyA33A44nfU33qx4a33a44n chineseelectric fan电风扇tyạ̏ạ̋nfụ̏qẋȁa̋n
x4i33i44p%ii33ntx5yA33nk%O33O44q chinesevideo surveillance视频监控ẋȉi̋pḥiȉntxẏyạ̏nkḥọ̏ọ̋q
to%44otx5e33e33 tibetandiamondརྡོ་རྗེtő̄otxẏȅȅ
la44am tibetanpathལམla̋am
tx5erf3 russianwormчервьtxẏerfẏ
p4a%p3e%9r4 irish (munster)paperpáipéarpĝāpẏē̇rĝ
Ga%4a44 vietnamesechickenġá̄a̋
tO4O44O3q chineseto understandtọ́ọ̋ọ̀q
'b06iU44w vietnamesetable of databiểu'ɓiụ̋w
naa4q' vietnameseheavynặngnaáq'
tsi3305i3305t4x4i%335i445 tibetaneffortབརྩོན་འགྲུསtsḭ̖̏ḭ̖̏ṭẋȉ̖̄i̖̋
Ed^0sU danishetchætseẹdh̬sụ
torre spanishtowertorretorre
Uk%ba%r hindinewspaperअख़बारụkḥbār
fe33i44 chineseangerfȅi̋
ku33u33 tibetanbody/statueསྐུkȕȕ
no%44o24kE% tibetaninheritanceནོར་སྐལnő̄oú̖kẹ̄
na%4ye%3' navajomonster/foreign godná̄yè̄'
i3i3il^08iib06a zulumakeshift hutī́xhibaììiḷ̬ḥiiɓa
s3em3U russianseedсе́мяsẏemẏụ
mts93vrt^nE9li georgiantrainer/coachმწვრთნელიmts̀vrtḥnẹ̇li
tx5yA4A44A3ntx5ii33x4i33i44p%ii33n chineseclip video剪辑视频txẏyạ́ạ̋ạ̀ntxẏiȉẋȉi̋pḥiȉn
ka33u33t4x4^UU33qpU4U44U3n chinesehigh cost高成本kȁȕṭẋḥụụ̏qpụ́ụ̋ụ̀n
pat4t4a%mbu%ttx5i tamilbutterflyபட்டாம்பூச்சிpaṭṭāmbūttxẏi
taym englishtimetimetaym
p93ik93nik93i georgianpicnicპიკნიკიp̀ik̖nik̖i
d66ifdiq5 arabicfrogضفدعd̬ifdiq̇
li44i tibetanpearལིli̋i
a0plUG frenchscaleampleura̰plụġ
tsn1bili georgiandistinguishedცნობილიtsno̖bili
to44oqt4x4e tibetandemon/ghostགདོན་འདྲེtőoqṭẋe
I%0'a0'I% navajomagpieị̰̄'a̰'ị̄
we33i44x4U33qt4x4i4i44i3 chinesetoilet paper卫生纸wȅi̋ẋụ̏qṭẋíi̋ì
huC icelandicskinhúðhuç
kt^08itha xhosaspendchithakṭ̬ḥitha
fye%5l norwegian (bokmal)boardfjølfyē̖l
a9dam hebrewmanאָדָםȧdam
'd06i4U44 vietnamesea pondđìa'ɗíụ̋
fid66d66a arabicsilverفضةfid̬d̬a
ne4ya4Oq burmesesunshineနေရောင်néyáọq
s4a%v6a%9l5 irish (munster)to savesábháilsĝāvĝā̇lẏ
mna9ra swahilitowermnaramnȧra
ts593I3zI3 navajogoattş̀ị̀zị̀
pE0ti5G frenchpaintingpeinturepẹ̰ti̖ġ
su90va0 frenchoftensouventsṵ̇va̰
ho%h5 germanhighhochhōḩ
tx^a%' navajobeavertxḥā'
k%ra%0v scottish gaelicbonecnàmhkḥrā̰v
px4i5h519dj5itx5 polishto comeprzychodzićpẋi̖ḩȯ̖djẏitxẏ
yIya%0 apache (western)eatyiyąąyịyā̰
pt5i9tsU russianbirdпти́цаptẏïtsụ
ts5'o%3s5 navajorope (chord)tş'ò̄ş
p93lanEt05a georgianplanetპლანეტაp̀lanẹt̖a
kaxits5 nahuatlbowlcaxitlkaxitş
p4a%l6a%9s4 irish (munster)palacepáláspĝālĝā̇sĝ
marro9ne italianbrownmarronemarrȯne
Uttx^a% hindigoodअच्छाụttxḥā
h114p' vietnamesemeetinghọpho̖ó̖p'
qt08iqt08i xhosasmall/youngncinciqṭ̬iqṭ̬i
pya4q burmeseto flyပျံpyáq
'avza9m hebrewbuckle (of a belt)אבזם'avzȧm
zUtm3Iva9t5 russianto eclipseзатмеватьzụtmẏịvȧtẏ
t^a4Iq burmeseto sitထိုင်tḥáịq
tan6n6i%r tamilwaterதண்ணீர்taṇṇīr
tGi5k frenchtechniquetructġi̖k
du%d^ hindimilkदूधdūdḥ
u9lvi5r icelandica wolfúlfuru̇lvi̖r
k93d08inis1 xhosatruthqinisok̖ḍ̬iniso̖
fra%9iCI icelandicsciencesfræðifrā̇içị
h5aa33qpa33nx5i33i44nx5i33 chineseflight information航班信息ḩaȁqpȁnxẏȉi̋nxẏȉ
addio italiangoodbyeaddioaddio
'p97nuu hoanheadʔʘnũ'ṗ̂nuu
gwraig welshwifegwraiggwraig
hhima%r arabicdonkeyحمارhhimār
la%3a33y vietnameseinterestlãilà̄ȁy
epats5 nahuatlskunkepatlepatş
fE0 frenchhungerfiamfẹ̰
nunatsiavut inuktitutour beautiful landᓄᓇᑦᓯᐊᕗᑦnunatsiavut
u3u3ul08oolo zulupeaceū́xoloùùuḷ̬oolo
nixba9q5 hebrewto swear/to promiseנשבעnixbȧq̇
k93a3sa%3 hausasoilƙasāk̖àsà̄
kwi3i33 vietnamesefundquỹkwìȉ
ka3OqgI4q burmeseskyကောင်းကင်kàọqgị́q
su%9nnitella finnishto designsuunnitellasū̇nnitella
de5 frenchtwode̖
1l13ru0 yorubagodọlọ́runo̖lò̖rṵ
ho'opa'a hawaiianto fixhoʻopaʻaho'opa'a
t4x4^wa33i33 chineseto kneadṭẋḥwȁȉ
xa%k%a% hindibranchशाखाxākḥā
p97u0 hoanoneʘ̃ũṗ̂ṵ
ko4tx05I4t^a4s5 apache (western)ceremonygochʼitałkótx̖ị́tḥáş
k33i%9kats5 nahuatlsongcuīcatlkẇï̄katş
'evu9s hebrewmanger/feeding troughאבוס'evu̇s
fE4 yorubato be successful/prosperousfẹ̀fẹ́
yo%3sn apache (western)godyóósnyò̄sn
tx^5ya33q chineseaxetxẏḥyȁq
xax apache (western)bearshashxax
jirap%i georgiangiraffeჟირაფიjirapḥi
Gei5siG frenchto succeed at somethingréussirġei̖siġ
ya3 navajoskyyà
ei%Ci5r icelandicoatheiðureīçi̖r
f4Il irish (munster)bloodfuilfĝịl
gam1ak%vEk693nEbs georgianto publishგამოაქვეყნებსgamo̖akḥvẹḳ̖nẹbs
ba9wliq hebrewbowling (the game)באולינגbȧwliq
tx4tE9ri5 polishfourczterytẋtẹ̇ri̖
a33ntx^5yuA33n chinesesafe/secure安全ȁntxẏḥyuạ̏n
mii33n chineseheavenmiȉn
van6t4u tamilbeetleவண்டுvaṇṭu
IyIkE3 apache (western)seediyigéʼịyịkẹ̀
g^0l^081tha xhosarepelgxothagh̬ḷ̬ḥo̖tha
ka33a44q chinesesimplekȁa̋q
ts593ox apache (western)plantstłʼohtş̀ox
EkspeGya0s frenchexperienceexpérienceẹkspeġya̰s
'ovda9n hebrewruin/destructionאובדן'ovdȧn
da3Oq burmesepeacockဒေါင်းdàọq
li445i445i5i45 tibetanmanure/fertilizerལུདli̖̋i̖̋i̖í̖
n1%3133y thaia fewน้อยnò̖̄ȍ̖y
pwo33lii33tx^5yau33 chineseglass bridge玻璃桥pwȍliȉtxẏḥyaȕ
t4o%kri% hindibasketटोकरीṭōkrī
C66ami'a arabicto thirstظمئç̂ami'a
ts93k693ar1 georgiansourceწყაროts̀ḳ̖aro̖
x5ii33q chineseshapexẏiȉq
h5ata9h5 hebrewcutחֲתָךְḩatȧḩ
a4la3ka3la4a3 yorubaa dreamàlákálàáálàkàláà
k6ayak6 inuktitutkayakᖃᔭᖅḳayaḳ
sykG frenchsugarsucresykġ
qd08abile xhosararenqabileqḍ̬abile
q5as44an arabicstickعصاq̇as̬an
na%l'E%s5I3 apache (western)duck animalnaalʼeełínāl'ẹ̄şị̀
milq5ak6a arabicspoonملعقةmilq̇aḳa
q5as44i%r arabicjuiceعصيرq̇as̬īr
hil englishhealhealhil
tsa georgianskyცაtsa
h5ala nuxalkfernxalaḩala
'Usi0 burmeseseedအစေ့'ụsḭ
pi4i44i3q chineseto grasppíi̋ìq
mU33U44q chinesedreammụ̏ụ̋q
Ob5Ij4da9t5 russianto persuadeубеждатьọbẏịȷ̈dȧtẏ
hi5nti5r icelandicdoghundurhi̖nti̖r
cInna icelandicto thinþynnacịnna
akko9ntxo italiandressed upacconcioakkȯntxo
t1 danishtoeto̖
akka9do italianakkadianaccadoakkȧdo
px4i5ya9tx5El polishclose friendprzyjacielpẋi̖yȧtxẏẹl
tyA33A44nh5wU33U44h5a33u44ma4a44a3 chinesephone number电话号码tyạ̏ạ̋nḩwụ̏ụ̋ḩȁűmáa̋à
pun6iyam tamilvirtueபுண்ணியம்puṇiyam
qa%3a33 vietnamesefallngãqà̄ȁ
y%9A%9n6U norwegian (bokmal)a nucleuskjerneyh̬ạ̄̇ṇụ
kOntrA9st englishcontrastcontrastkọntrạ̇st
tx5yo4o44u3 chineseblack jadetxẏyóőù
hu3d06u3ba%4 hausasermonhuɗubā̀hùɗùbá̄
t05Ukur amharicblackጥቁርt̖ụkur
loO' burmeseto makeလုပ်loọ'
qe3305e3305tx5e%335e445 tibetanrhetoric/metaphorམངོན་བརྗོདqḛ̖̏ḛ̖̏txẏȅ̖̄e̖̋
sh5ludj5itx5 polishto tidy upschludzićsḩludjẏitxẏ
k93d08ala xhosastartqalak̖ḍ̬ala
t^u3 apache (western)watertḥù
r%9af welshroperhaffr̊af
Gox hebrewheadרֹאשׁġox
mat66bax arabickitchenمطبخmat̬bax
k93l08ElEla xhosatellxelelak̖ḷ̬ẹlẹla
ni5U3k9 vietnamesewaternướcni̖ụ̀k̰
i3i3i4b06i3i3i4zo zulunameîbîzoììíɓììízo
tx4i5 polishthreetrzytẋi̖
cI'ci3 burmesefruitသစ်သီးcị'cì
k3ip9pO japanesetrain ticketきっぷkẏip̃pọ
x4tx4En3x5tx5E polishluck/happinessszczęścieẋtẋẹnẏxẏtxẏẹ
i3i3it^08iib06i3i zululakeī́chibíììiṭ̬ḥiiɓìi
t05it05vEli georgiannakedტიტველიt̖it̖vẹli
sO4a44 thaimatเสื่อsọ́a̋
u3u3ugl^08a zuludigging stickū́gxaùùugḷ̬ḥa
mE330E330 tibetandrug/medicineསྨནmẹ̰̏ẹ̰̏
kiqak6 inuktituthillᑭᖓᖅkiqaḳ
tx^5I' burmeseto loveချစ်txẏḥị'
x5yA4A44A3nx4i33i44p%ii33q chinesedisplay显示屏xẏyạ́ạ̋ạ̀nẋȉi̋pḥiȉq
hOnt germandoghundhọnt
xli5sUl germankeIschlüsselxli̖sụl
tsudz1j5E9myEts polishforeignercudzoziemiectsudzo̖jẏẹ̇myẹts
gt^h51vt^ georgianplease (formal)გთხოვთgtḥḩo̖vtḥ
we33i44x4U33qmyAA33ntx^5yA33n chinesetampon卫生棉签wȅi̋ẋụ̏qmyạạ̏ntxẏḥyạ̏n
v3ix4am tamilpoisonவிஷம்ṿiẋam
to%n6d4u tamilto digதோண்டுtōṇḍu
j4e44e tibetansingleརེȷ̈e̋e
krie9It englishcreatecreatekriėịt
tx05i5s amharicsmokeጭስtx̖i̖s
q5ad66ala arabicmuscleعضلةq̇ad̬ala
s5I%30' navajopetşị̰̀̄'
tsIs5 apache (western)mountaindziłtsịş
s44awifa arabicto produce woolصوفs̬awifa
kreIv englishcravecravekreịv
aka%0zIz navajosleeve (of garment)akā̰zịz
k%wa33i44 chinesedrainkḥwȁi̋
nuk6k6aGit inuktitutto stopᓄᖅᑲᕆᑦnuḳḳaġit
caq5lab arabicfoxثعلبcaq̇lab
a0pul frenchlight bulbampoulea̰pul
diko9d englishdecodedecodedikȯd
s99uk9 koreanmugworts̭uk̰
te5k icelandicpooldökkte̖k
Ol6Otx4x4a9t5 russianto improveулучша́тьọlĝọtẋẋȧtẏ
tx05aGi georgianchandelierჭაღიtx̖aġi
k%wa33i44ti33i44ta33nh5a33u44 chinesetracking number快递单号kḥwȁi̋tȉi̋tȁnḩȁű
appanna9re italianto obscureappannàreappannȧre
'ibu9d hebrewlossאיבוד'ibu̇d
yau33k%O33O44qtx^5i33i44 chineseremote control遥控器yaȕkḥọ̏ọ̋qtxẏḥȉi̋
r%9uuCi5r icelandicscabhrúðurr̊uuçi̖r
A9ksEs englishaccessaccessạ̇ksẹs
andza georgianmastანძაandza
t00aq koreanearthṱaq
mann3aI tamilpeacockமஞ்ஞைmannẏaị
tx5i33i44syu33A44ntx5i33 chinesecomputer计算机txẏȉi̋syȕạ̋ntxẏȉ
sUj4a9t5 russianto plantсажатьsụȷ̈ȧtẏ
ts93k693ali georgianwaterწყალიts̀ḳ̖ali
'onpadu tamilnineஒன்பது'onpadu
k10plEtma0 frenchcompletelycomplètementko̰̖plẹtma̰
k%oal3l3a koreankoala코알라kḥoaḷḷa
aivik6 inuktitutwalrusᐁᕕᖃaiviḳ
t66abba%h5 arabicchefطباخt̬abbāḩ
t4x4o4o44u3kyu33A33ntx5ye33 chineseelbow joint肘关节ṭẋóőùkyȕạ̏ntxẏyȅ
f3e%r4 irish (munster)grassféarfẏērĝ
kol3v3anaI tamilborrowingகொள்வனைkoḷṿanaị
Ga%ba arabicforestغابةġāba
uk6ausik6 inuktitutwordᐅᖃᐅᓯᖅuḳausiḳ
ts93its93ila georgianchickenწიწილაts̀its̀ila
pyou%r icelandicbeaverbjórpyoūr
tx5yA33A44nx4U33nfaa33q chinesegym健身房txẏyạ̏ạ̋nẋụ̏nfaȁq
txiki9wits5 nahuatlbasketchiquihuitltxikïwitş
dj^i%l hindilakeझीलdjḥīl
sitwa9yE0 frenchcitizencitoyensitwȧyẹ̰
ka33q chineseridgekȁq
h5tx5Etx5 polishto wantchciećḩtxẏẹtxẏ
s5e3'e3tsoh navajoratşè'ètsoh
yi33ma33u44tx5yA33n chinesecloakroom衣帽间yȉmȁűtxẏyạ̏n
a5vG frenchworkœuvrea̖vġ
xvili georgianchildშვილიxvili
taa33yii33tx5ye4e44e3h5wo33o44 chinesefaq答疑解惑taȁyiȉtxẏyée̋èḩwȍő
p97a4a taachildʘàaṗ̂áa
xk3i5r4d irish (munster)to scampersciurdxkẏi̖rĝd
Gari%b arabicstrangerغريبġarīb
lye9nUv scottish gaelicchildleanabhlyėnụv
s5o3k apache (western)fishłógşòk
aggak inuktituthandᐊᒡᒐᒃaggak
na5f frenchnineneufna̖f
t66ifl arabicchildطفلt̬ifl
k6ilalugak6 inuktitutbeluga whaleᕿᓚᓗᒐᖅḳilalugaḳ
s99al3 koreanrices̭aḷ
mada9q5 hebrewscienceמדעmadȧq̇
ts%E3 navajorock/stonetsḥẹ̀
iq94t08asa xhosatasteinkcasaiq̀ṭ̬asa
l6a%h5 irish (munster)pleasant/sweetláchlĝāḩ
a%skats5 nahuatlantazcatlāskatş
nUgrUj4da9t5 russianto rewardнаграждатьnụgrụȷ̈dȧtẏ
'd06EE44 vietnameseto give birth tođẻ'ɗẹẹ̋
pei%Ca icelandicto askbeiðapeīça
auyuittuk6 inuktitutpermafrostᐊᐅᔪᐃᑦᑐᖅauyuittuḳ
kurssi finnishcourse/classkurssikurssi
m10tG frenchwatch (timepiece)montremo̰̖tġ
u%mayuk6 inuktitutanimalᐆᒪᔪᖅūmayuḳ
bOli9v englishbelievebelievebọlïv
k6uyannami%k inuktitutthank youᖁᔭᓐᓇᒦᒃḳuyannamīk
yOk9kOryi japaneseslowlyゆっくりyọk̰kọryi
ta33a33 tibetanmelodyརྟtȁȁ
xa%30' navajosunshinexà̰̄'
azhara9 hebrewwarningאזהרהazharȧ
t^a9adz3o koreanostrich타조tḥȧadzẏo
s5ij navajourineşij
mi%5dA finnishto sellmyydämī̖dạ
la33a33 tibetansoul/spiritབླlȁȁ
p97go4o taacaterpillarʘgòõṗ̂góo
tye9rra spanishlandtierratyėrra
pGi hebrewfruitפריpġi
byu9tUfUl englishbeautifulbeautifulbyu̇tụfụl
to33o33 tibetanfoodལྟོtȍȍ
x4a%n6ma%sIk hindisix monthlyषाण्मासिकẋāṇmāsịk
y%9u%lU norwegian (bokmal)a dresskjoleyh̬ūlụ
man3dj5al3 tamilyellowமஞ்சள்manẏdjẏaḷ
toh5at^'e%ta apache (western)nothingdohatʼeedatoḩatḥ'ēta
ma4a44y thainewใหม่máa̋y
'avnEt hebrewsashאבנט'avnẹt
mi%nv3e%t4t4aI tamilfishingமீன்வேட்டைmīnṿēṭṭaị
yo% apache (western)beadyooyō
dja%sI3la3xa3 apache (western)earingsjaasíláhádjāsị̀làxà
ntxa%3 apache (western)big/largenchaantxà̄
k3ay tibetandot/pointཚེགkẏay
ukukd^08uba xhosadrive/pushukuqhubaukukḍ̬ḥuba
milhh arabicsaltملحmilhh
E4bi3 yorubagiving childbirthẹ̀bíẹ́bì
i3i3i4t08e3e3eb06o zuluplan of action or methodîcéboììíṭ̬èèeɓo
m4a%hUr3 irish (munster)mothermáthairmĝāhụrẏ
aGah5n1f19bya hebrewarachnophobiaארכנופוביהaġaḩno̖fȯ̖bya
ka33i33 chineseboundarykȁȉ
wei33 chineserockyweȉ
q5a%m arabicyearعامq̇ām
rUssma9tr3IvUt5 russianto considerрассматриватьrụssmȧtrẏịvụtẏ
k%r3iU scottish gaelicheartcridhekḥrẏiụ
ra4a44a3q chinesesoilráa̋àq
addje9ttare italianto jutaggettareaddjėttare
dziri georgianbottomძირიdziri
txI4txI4l apache (western)acornchíchʼiltxị́txị́l
pa'aka9i hawaiiansaltpaʻakaipa'akȧi
k93i3ssa%4 hausastoryƙissā̀k̖ìssá̄
tx5e33e33 tibetanmaster/lordརྗེtxẏȅȅ
'o44oma33a33 tibetanmilkའོ་མ'őomȁȁ
klay thaifarไกลklay
x4O33O44h5we33i44 chinesecommunity/society社会ẋọ̏ọ̋ḩwȅi̋
sUmUrpUn6 hindidedicationसमर्पणsụmụrpụṇ
t05at amharicfingerጣትt̖at
lan3dj5am tamilbribeலஞ்சம்lanẏdjẏam
C66aby arabicantelopeظبيç̂aby
ba%0s navajohoopbā̰s
tUya3Cu4dj5i3 burmesejudge (person)တရားသူကြီးtụyàçúdjẏì
pisan6d4am tamilstomachபிசண்டம்pisaṇḍam
flI9ppI9 icelandiccollar of a shirtflibbiflïppï
sm3Ix4attsU russianto blendсмешатьсяsmẏịẋattsụ
pul3l3i tamildot/pointபுள்ளிpuḷḷi
k93a%3'i3da%4 hausastandardƙā'idā̀k̖à̄'ìdá̄
tx^5a%33a33pa33a33 tibetanrainཆར་པtxẏḥȁ̄ȁpȁȁ
minnan3dj5al tamilemailமின்னஞ்சல்minnanẏdjẏal
avveni9re italianto occuravvenìreavvenïre
t4x4^waa33qt^ou33kwe33i44 chinesebedside table床头柜ṭẋḥwaȁqtḥoȕkwȅi̋
p%u%k%a44a44a3w thaimountainภูเขาpḥūkḥa̋a̋àw
bite9' hebrewto pronounce a wordביטאbitė'
p%eqgywin koreanpenguin펭귄pḥeqgywin
purra finnishto bitepurrapurra
p%o33o33lo33o33 tibetanballཔོ་ལོpḥȍȍlȍȍ
Gali%C66 arabicrudeغليظġalīç̂
otto japanesewhoopsおっとotto
t1jU danishfogtågeto̖jụ
a0fibi frenchamphibiousamphibiea̰fibi
gGa%s germangrassgrasgġās
vm3ex4i5vUtsU russianto interfereвме́шиватьсяvmẏeẋi̖vụtsụ
GrubEli georgiancloudღრუბელიġrubẹli
'ot hebrewsignomenאות'ot
y%9E9nnU norwegian (bokmal)to knowkjenneyh̬ẹ̇nnụ
qd08anawa xhosashipnqanawaqḍ̬anawa
t^e%3h navajovalleytḥè̄h
swa%4a44y vietnamesemangoxoàiswá̄a̋y
nuna inuktitutlandᓄᓇnuna
amik6 inuktitutpeltᐊᒥᖅamiḳ
mE%9tx5Un germangirlmädchenmẹ̄̇txẏụn
t^Eguk9 koreanthailand태국tḥẹguk̰
dja%3di3 apache (western)pronghornjaadidjà̄dì
i3i3it08aala3a zulusideī́caláììiṭ̬aalàa
bo2d englishboardboardbou̖d
s5o%3' navajofishşò̄'
p%ai33 chineseraftpḥaȉ
tx^5yaa33q chinesewalltxẏḥyaȁq
gargari georgianapricotგარგარიgargari
'b06aa3w vietnameseleopardbáo'ɓaàw
x4UU33ntx5i33qx5i33i44t^O4O44O3q chinesenervous system神经系统ẋụụ̏ntxẏȉqxẏȉi̋tḥọ́ọ̋ọ̀q
x5yOO33q chinesebearxẏyọọ̏q
1ku40ri0 yorubamaleọkùnrino̖kṵ́rḭ
tx5E4E44w vietnameseoarchèotxẏẹ́ẹ̋w
Abno92mUl englishabnormalabnormalạbnȯu̖mụl
tx5UrUk93a amharicmoonጨረቃtxẏụrụk̖a
a33a44nla4a44a3pa33 chinesehorn按喇叭ȁa̋nláa̋àpȁ
juG frenchdayjourjuġ
iglu inuktituthouseᐃᒡᓗiglu
blUd englishbloodbloodblụd
t^UmI3qdj514 burmesefried riceထမင်း‌ကြော်tḥụmị̀qdjẏó̖
10du30 yorubayearodúno̰̖dṵ̀
i3i3iql^08i zuludirtíngxiììiqḷ̬ḥi
sigrdzE georgianlengthსიგრძეsigrdzẹ
t^a3ts5'IId navajoalgaetḥàtş'ịịd
'an vietnameseeatăn'an
t4x4^i33i33 tibetanten thousandཁྲིṭẋḥȉȉ
vaa3y vietnameseskirtváyvaày
p99uri koreanroot뿌리p̌uri
maika'i hawaiiangoodnessmaikaʻimaika'i
paGfa05 frenchperfumeparfumpaġfa̰̖
a%ts5a%kats5 nahuatlperson made of waterātlācatlātşākatş
xangrdzliv1ba georgiancontinuanceხანგრძლივობაxangrdzlivo̖ba
'a4g55a%4g55a%3 hausaduck (animal)àgwā̀gwā'ágẇá̄gẇà̄
k%ok99iri koreanelephant코끼리kḥok̭iri
a%dj hinditodayआजādj
uql08ibElElwan1 xhosacommunicationunxibelelwanouqḷ̬ibẹlẹlwano̖
ts93ut^i georgianminuteწუთიts̀utḥi
te3ca4qxI4q burmesesinger/vocalistတေးသံရှင်tècáqxị́q
elo9a hebrewA god.אלוהelȯa
t^ou33yi4i44i3qyii33 chineseprojector投影仪tḥoȕyíi̋ìqyiȉ
h5ma georgianvoiceხმაḩma
iqd^08ayi xhosajaringqayiiqḍ̬ḥayi
zv5er3 russiananimalзверьzvẏerẏ
ta4Oq burmesemountainတောင်táọq
fx4i5stk1 polisheverythingwszystkofẋi̖stko̖
djgup%uri georgianpertaining to teamჯგუფურიdjgupḥuri
hu%lanakuahale hawaiiancitykūlanakauhalehūlanakuahale
pleI englishplayplaypleị
klAud englishcloudcloudklạud
fa33t4x4a4a44a3n chinesedevelop发展fȁṭẋáa̋àn
h1l danishholehulho̖l
sO33a44 thaishirtเสื้อsọ̏a̋
ka%ktuk6 inuktituthungryᑳᒃᑐᖅkāktuḳ
de4Iqdj5I4q burmeseyogurtဒိန်ချဉ်déịqdjẏị́q
iql08izElEl1 xhosapressureinxizeleloiqḷ̬izẹlẹlo̖
ne4ka3Oq burmeseto be wellနေကောင်nékàọq
kuwl englishcoolcoolkuwl
sart05k693Eli georgianbeltსარტყელიsart̖ḳ̖ẹli
iqd^08ele xhosacoldingqeleiqḍ̬ḥele
'eh5a9d hebrew(Judaism) the Oneness of Godאחד'eḩȧd
cveiiyItl icelandicmopþvegillcveiiyịtl
m3I9nA9t5 russianto swapменятьmẏïnạ̇tẏ
a5l norwegian (bokmal)beerøla̖l
ta33a33msaq tibetangood newsགཏམ་བཟངtȁȁmsaq
na4Iqa4qdj5a3 burmeseforeign countryနိုင်ငံခြာnáịqáqdjẏà
djih5vi georgiangoatჯიხვიdjiḩvi
tx^I%3l navajosnowstormtxḥị̀̄l
rakkyu9dere italianto hostracchiùdererakkyu̇dere
umqd08uma xhosaoliveumnqumaumqḍ̬uma
k93t08iqa xhosathinkcingak̖ṭ̬iqa
'aa44yq vietnameseimageảnh'aa̋yq
Entsikl1pE9dya hebrewencyclopediaאנציקלופדיהẹntsiklo̖pẹ̇dya
kol3kaI tamiltakingகொள்கைkoḷkaị
t4x4E%44EE4 tibetanfruitའབྲསṭẋẹ̋̄ẹẹ́
da3imo4n hausadiamonddaimòndàimón
ga5l frenchface (of animal)gueulega̖l
pya33ut4x4yU4U44U3ntaa33a33a44n chinesestandard answer标准答案pyȁuṭẋyụ́ụ̋ụ̀ntaȁȁa̋n
kh5o40' navajofirekḩó̰'
nE%33E33tx5i%5 tibetaninformationགནས་ཚུལnẹ̏̄ẹ̏txẏī̖
umkhEq94t08E xhosaiceumkhenkceumkhẹq̀ṭ̬ẹ
h5a33u33 chinesesoundḩȁȕ
d6a9d5i% irish (munster)daddy (childish)daidídĝȧdẏī
me44elo33o33q tibetanmirrorམེ་ལོངme̋elȍȍq
da5i5v3U norwegian (bokmal)to placatedøyveda̖i̖ṿụ
ph1t^1li georgianleafფოთოლიpho̖tḥo̖li
Ud^Ik hindimoreअधिकụdḥịk
Ga0k10tGe frenchto meetrencontrerġa̰ko̰̖tġe
tIGC icelandicvirtuedyggðtịġç
2e9IvOn englishravenravenu̖ėịvọn
sE%44EE4 tibetansustenanceཟསsẹ̋̄ẹẹ́
x5ye33e44 chinesemountain valleyxẏyȅe̋
hahu9a hawaiianfoundationkahuahahu̇a
a5i5 norwegian (bokmal)an islandøya̖i̖
E9ltste%5C icelandicvolcanoeldstöðẹ̇ltstē̖ç
na33a33m tibetanskyགནམnȁȁm
g^Ur5 hindihouseघरgḥụṛ
sa%3nts'o30sE apache (western)new moonsáánts’ǫ́sésà̄nts'ò̰sẹ
nUgrUmUj4da9t5 russianto pile upнагромождатьnụgrụmụȷ̈dȧtẏ
d06i3go%4 hausaa dropɗigṑɗìgó̄
pi5rCi5r icelandicbirthburðurpi̖rçi̖r
iqd^081nd1 xhosabrainingqondoiqḍ̬ḥo̖ndo̖
ta0 frenchtimetempsta̰
bi3xi3ya%4 hausatreebishiyā̀bìxìyá̄
dj1h5i georgianstickჯოხიdjo̖ḩi
ko4o44t0 thaiinscriptionกฎkóőt̰
xe%x4 hindi