github 52+tontonton

Words for

Showing all 2000 words from our word list matching pattern here. Select a specific language if you would like to focus on one, or try to pronounce words from a variety of languages.

vaa3y vietnameseskirtváyvaày
h5aa33qpa33nx5i33i44nx5i33 chineseflight information航班信息ḩaȁqpȁnxẏȉi̋nxẏȉ
h5Itla%0h5I3 apache (western)beveragehidląąhíḩịtlā̰ḩị̀
1Gga9zma hebreworgasmאורגזמהo̖ġgȧzma
ke%5i5C icelandicwimpgauðkē̖i̖ç
Uqgu%t4^a% hindithumbअंगूठाụqgūṭḥā
zUtm3Iva9t5 russianto eclipseзатмеватьzụtmẏịvȧtẏ
halst05uh5i georgiantieჰალსტუხიhalst̖uḩi
ukpik inuktitutarctic owlᐅᒃᐱᒃukpik
a3x4o apache (western)thank youáhoàẋo
kahaone hawaiianbeach covered with sandkahaonekahaone
juG frenchdayjourjuġ
t^k%vEn georgianyouთქვენtḥkḥvẹn
kra4a44ti4i44k9 thaiwater jugกระติกkráa̋tíi̋k̰
laa33n chinesemistlaȁn
k6amhh arabicwheatقمحḳamhh
kuwl englishcoolcoolkuwl
ra3a33k9 thailoveรักràȁk̰
lye9nUv scottish gaelicchildleanabhlyėnụv
pat4t4a%mbu%ttx5i tamilbutterflyபட்டாம்பூச்சிpaṭṭāmbūttxẏi
s5Itx^I%3 apache (western)redłichííşịtxḥị̀̄
a0pati frenchempathyempathiea̰pati
t^133144ykham thaispeechถ้อยคำtḥȍ̖ő̖ykham
'abahu9t hebrewfatherhood/paternityאבהות'abahu̇t
t05alGa georgianwaveტალღაt̖alġa
pe9rustella finnishto justifyperustellapėrustella
kiq englishkingkingkiq
ettxE9sso italianexcesseccessoettxẹ̇sso
rAt englishratratrạt
Ga apache (western)foxghaġa
bo2d englishboardboardbou̖d
s51sd welshtailllostşo̖sd
E%9nlIx germansimilarähnlichẹ̄̇nlịx
i3i3inz6u zuluhouseíndluììinẓu
ile3elE4 yorubabungalowiléelẹ̀ilèelẹ́
pa%pa%'o%lelo hawaiianconversationpāpāʻōlelopāpā'ōlelo
t^a4Iq burmeseto sitထိုင်tḥáịq
pakkya9no italiantackypacchianopakkyȧno
q5ayyana arabicto appointعينq̇ayyana
tsE4n%9txo3' apache (western)bouldertsénchóʼtsẹ́n̊txò'
aivik6 inuktitutwalrusᐁᕕᖃaiviḳ
j4e44e tibetansingleརེȷ̈e̋e
a5i5 norwegian (bokmal)an islandøya̖i̖
mazraq5a arabicfarmمزرعةmazraq̇a
a'we9txts5i nahuatldewahhuechtlia'wėtxtşi
cEkn icelandicservantþegncẹkn
raGi%f arabicloafرغيفraġīf
s99ogari koreanmandarin fish쏘가리s̭ogari
'uh5t66ubu%t66 arabicoctopusأخطبوط'uḩt̬ubūt̬
gam1ak%vEk693nEbs georgianto publishგამოაქვეყნებსgamo̖akḥvẹḳ̖nẹbs
t05UrU9pp93eza amharictableጠረጴዛt̖ụrụ̇pp̀eza
10kl frenchuncleoncleo̰̖kl
y%9e%le norwegian (bokmal)a cooking vesselkjeleyh̬ēle
ka33u33su33u44kO33qlu33u44 chinesehighway高速公路kȁȕsȕűkọ̏qlȕű
li5ke norwegian (bokmal)happinesslykkeli̖ke
UtIt^i% hindiguestअतिथिụtịtḥī
da5i5v3U norwegian (bokmal)to placatedøyveda̖i̖ṿụ
i3i3ihhoog06o zuluchicken coupī́hhokoììihhooɠo
li445i445i5i45 tibetanmanure/fertilizerལུདli̖̋i̖̋i̖í̖
paCk%a%r icelandicbathtubbaðkarpaçkḥār
10t frenchshamehonteo̰̖t
du% thaito seeดูdū
t^u3 apache (western)watertḥù
d5ImUnstr3i9rUvUt5 russianto demonstrateдемонстрироватьdẏịmụnstrẏïrụvụtẏ
pUyer'ca' burmeseaudienceပရိသတ်pụyer'ca'
u3u3ugl^08a zuludigging stickū́gxaùùugḷ̬ḥa
ts93k693ar1 georgiansourceწყაროts̀ḳ̖aro̖
i3i3il^08iib06a zulumakeshift hutī́xhibaììiḷ̬ḥiiɓa
tulI0 apache (western)raccoontulįtulị̰
xIp englishshipshipxịp
pr3Igl6Ux4a9t5 russianto inviteприглаша́тьprẏịglĝụẋȧtẏ
menv3el3l3i tamilcobaltமென்வெள்ளிmenṿeḷḷi
tod4n6an tamilvolunteerதொண்டன்toḍṇan
ni3pyI4qn3a4 burmesetechnologyနည်းပညာnìpyị́qnẏá
naCC66a%ra arabiceyeglassesنظارةnaçç̂āra
ap99a koreanfather아빠ap̌a
pan6d4abada%rttam tamilgoodsபண்டபதார்த்தம்paṇḍabadārttam
taa33yii33tx5ye4e44e3h5wo33o44 chinesefaq答疑解惑taȁyiȉtxẏyée̋èḩwȍő
tx^a%ti% hindichestछातीtxḥātī
na%rka%li tamilchairநாற்காலிnārkāli
t^u33u33k9pU33U33 tibetansoupཐུག་པtḥȕȕk̰pụ̏ụ̏
mra9di swahiliprojectmradimrȧdi
kO33qtswo33o44 chinesework/job工作kọ̏qtswȍő
pi4i44i3q chineseto grasppíi̋ìq
arak93i georgianfableარაკიarak̖i
la9h5ats hebrewpressureלַחַץlȧḩats
alu%t inuktitutspoonᐊᓘᑦalūt
mo3sI3 navajocatmòsị̀
ka33a33j4a33a33 tibetansugarཀ་རkȁȁȷ̈ȁȁ
mfu9k1 swahilibag/pursemfukomfu̇ko̖
kwa%a4t0' vietnamesefanquạtkwāát̰'
k%E3ya4h navajoland/countrykḥẹ̀yáh
zv5er3 russiananimalзверьzvẏerẏ
brt05k93Eli georgianflatბრტყელიbrt̖k̖ẹli
tG10 frenchtrunktronctġo̰̖
ka33u33lou33ta33a44x4a33a44 chinesehigh-rise building高楼大厦kȁȕloȕtȁa̋ẋȁa̋
din thaisoilดินdin
swa%4a44y vietnamesemangoxoàiswá̄a̋y
k3it0te japanesestampきってkẏit̰te
na%9wats5 nahuatlsomething having a clear and pleasant soundnāhuatlnā̇watş
a%skats5 nahuatlantazcatlāskatş
x5yO33q chineseelder brotherxẏyọ̏q
tO33O44q chinesemilktọ̏ọ̋q
da4k93i%3k93a%4 hausasecond (unit of time)dàƙīƙā̀dák̖ì̄k̖á̄
pul3l3i tamildot/pointபுள்ளிpuḷḷi
k%a4a44a3n chinesepitkḥáa̋àn
j4uwtx5 polishyellowżółćȷ̈uwtxẏ
isa3a3anz6a zuluhandisándlaisààanẓa
k33a4le3k33a4le3 hausakanoekwàlekwàlekẇálèkẇálè
bUt05a9t05is amharicsweet potatoበጣጢስbụt̖ȧt̖is
tutn icelandicdown feathersdúnntutn
mEE4' vietnamesemothermẹmẹẹ́'
al'ard66 arabicearthالأرضal'ard̬
OvUj4a9t5 russianto respectуважатьọvụȷ̈ȧtẏ
hwii44 vietnamesecanclehuỷhwii̋
ne4ka3Oq burmeseto be wellနေကောင်nékàọq
ye9led hebrewchildיֶלֶדyėled
kiqak6 inuktituthillᑭᖓᖅkiqaḳ
mi44iq tibetannameམིངmi̋iq
bEzvzglE9ndni5 polishharsh/mercilessbezwzględnybẹzvzglẹ̇ndni̖
u3u3ug06udo3o3o4b06a zulufishingúkudôbaùùuɠudòòóɓa
djgup%uri georgianpertaining to teamჯგუფურიdjgupḥuri
aluik6k6anak6 inuktitutavalancheᐊᓗᐃᖅᑲᓇᖅaluiḳḳanaḳ
ts%i33i33j4i33i44q tibetanlongevityཚེ་རིངtsḥȉȉȷ̈ȉi̋q
Ent1m1l19gya hebrewentomologyאנטומולוגיהẹnto̖mo̖lȯ̖gya
sa%d^na% hindimeditationसाधनाsādḥnā
mEmk93vidrE1ba georgianasset/inheritanceმემკვიდრეობაmẹmk̖vidrẹo̖ba
p99uri koreanroot뿌리p̌uri
haEri georgianairჰაერიhaẹri
emuna9 hebrewfaithאמונהemunȧ
xax apache (western)bearshashxax
b10 frenchgoodbonbo̰̖
myI4q burmeseto seeမြင်myị́q
not englishnotenotenot
m1sah5lE1ba georgianpopulationმოსახლეობაmo̖saḩlẹo̖ba
iqt^08iqa xhosathoughtingcingaiqṭ̬ḥiqa
torre spanishtowertorretorre
p97'a3a taato burnʘ'áaṗ̂'àa
tx4w1vyEk polishhumanczłowiektẋwo̖vyẹk
x4i33i44p%ii33ntx5yA33nk%O33O44q chinesevideo surveillance视频监控ẋȉi̋pḥiȉntxẏyạ̏nkḥọ̏ọ̋q
ku9Ga0 frenchcurrent (flow)courantku̇ġa̰
p%o44o44o3nla3a33ma%3a33y thaifruitผลไม้pḥőőònlàȁmà̄ȁy
k93t^08ukumisa xhosatouchchukumisak̖ṭ̬ḥukumisa
Gamura georgianbatღამურაġamura
stx4i5ts polishto shear/cutstrzycstẋi̖ts
tx^5e%335e445 tibetanreligionཆོསtxẏḥȅ̖̄e̖̋
1k93eane georgianoceanოკეანეo̖k̖eane
eva9 hebrewhostility/enmity/hatred.איבהevȧ
rUssma9tr3IvUt5 russianto considerрассматриватьrụssmȧtrẏịvụtẏ
It^'ox apache (western)nestitʼohịtḥ'ox
p%eqgywin koreanpenguin펭귄pḥeqgywin
ru%3u33 thaiknowรู้rù̄ȕ
tGi5k frenchtechniquetructġi̖k
diko9d englishdecodedecodedikȯd
'b06iU44w vietnamesetable of databiểu'ɓiụ̋w
blo englishblowblowblo
pux4pam tamilflowerபுஷ்பம்puẋpam
ja5n frenchyoungjeuneja̖n
x4u33u44tx5u33u44x5yA33A44n chinesedata line数据线ẋȕűtxẏȕűxẏyạ̏ạ̋n
taym englishtimetimetaym
b^a%r hindiburdenभारbḥār
xa%30' navajosunshinexà̰̄'
kAt englishcatcatkạt
m4a%hUr3 irish (munster)mothermáthairmĝāhụrẏ
ma%kauka9u hawaiiancompetencemākaukaumākaukȧu
e9Gets hebrewcountry/landארץėġets
fEG frenchto dofairefẹġ
gommo9zo italiangummygommosogommȯzo
ka33u33kU33nx5yee33 chinesehigh heel高跟鞋kȁȕkụ̏nxẏyeȅ
plant welshchildplantplant
ukuqd08amlEza xhosaintersectukunqamlezaukuqḍ̬amlẹza
f10 frenchfundfondfo̰̖
ts5'e3'kona'a3I3 apache (western)moontłʼéʼgonaʼáítş'è'kona'àị̀
ah519t hebrewsisterאחותaḩȯ̖t
tot^s5'IjIh5I%3 apache (western)green/bluedotłʼizhihíítotḥş'ịjịḩị̀̄
ts5o30' apache (western)birddlǫ́ʼtşò̰'
ruttx05a amharicact of runningሩጫruttx̖a
sp2iq englishspringspringspu̖iq
a9dam hebrewmanאָדָםȧdam
hI4s5wo%3j apache (western)canyonhilwozhhị́şwò̄j
me%t4t4imaI tamilleadershipமேட்டிமைmēṭṭimaị
ta%30' navajocorntà̰̄'
y%9ukk norwegian (bokmal)chubbytjukkyh̬ukk
tr1id welshfoottroedtro̖id
'd06i vietnamesegođi'ɗi
ho'opa'a hawaiianto fixhoʻopaʻaho'opa'a
mi%nv3e%t4t4aI tamilfishingமீன்வேட்டைmīnṿēṭṭaị
1l13ru0 yorubagodọlọ́runo̖lò̖rṵ
t05ub amharicbrick/tileጡብt̖ub
C66aby arabicantelopeظبيç̂aby
k93ak6a%si nuxalkcrowk'aqaasik̖aḳāsi
amme9ttere italianto admitamméttereammėttere
k693uri georgianearყურიḳ̖uri
tx^5a%33a33pa33a33 tibetanrainཆར་པtxẏḥȁ̄ȁpȁȁ
v1lka0 frenchvolcanovolcanvo̖lka̰
iqd^08ayi xhosajaringqayiiqḍ̬ḥayi
k%E% apache (western)shoekeekḥẹ̄
omi0 yorubawateromiomḭ
r3it0torO japaneselitreリットルrẏit̰torọ
kx5iywi koreankiwi키위kxẏiywi
djE%30'I apache (western)blue jayję́ę́ʼidjẹ̰̀̄'ị
se5vn norwegian (bokmal)sleep (state)søvnse̖vn
k93t08ak93t08isa xhosaexplaincacisak̖ṭ̬ak̖ṭ̬isa
k99um koreandreamk̭um
we33i44x4U33qt4x4i4i44i3 chinesetoilet paper卫生纸wȅi̋ẋụ̏qṭẋíi̋ì
su90va0 frenchoftensouventsṵ̇va̰
bat0ta japanesegrasshopperばったbat̰ta
h5awh5 arabicpeach (fruit)خوخḩawḩ
ts%o33o33 tibetanlakeམཚོtsḥȍȍ
sa33a33 tibetanearthsȁȁ
ta33a33msaq tibetangood newsགཏམ་བཟངtȁȁmsaq
EtG frenchto beêtreẹtġ
Up%sUr hindiofficerअफसरụpḥsụr
x4Ex5sEt polishsix hundredsześćsetẋẹxẏsẹt
y%9Emi% norwegian (bokmal)chemistrykjemiyh̬ẹmī
da3Oq burmesepeacockဒေါင်းdàọq
I'I%3'a30 navajosunsetị'ị̀̄'à̰
h5a't^o'a%s5 apache (western)singha’do’aałḩa'tḥo'āş
ma2k englishmarkmarkmau̖k
pUthUd5i9t5 russianto fitподходитьpụthụdẏïtẏ
txrdil1Et^i georgiannorthჩრდილოეთიtxrdilo̖ẹtḥi
tx4i5 polishthreetrzytẋi̖
fe9ImIs englishfamousfamousfėịmịs
na%l'E%s5I3 apache (western)duck animalnaalʼeełínāl'ẹ̄şị̀
g^0d^08ih5a xhosadoctorgqirhagh̬ḍ̬ḥiḩa
t051t05i georgianbranchტოტიt̖o̖t̖i
ka33u33lou33ta33a44x4a33a44 chinesehigh-rise building高楼大厦kȁȕloȕtȁa̋ẋȁa̋
yi33pU4U44U3nt4x4U33U44qtx5i33q chineseserious一本正经yȉpụ́ụ̋ụ̀nṭẋụ̏ụ̋qtxẏȉq
pi%r5%i% hindigenerationपीढ़ीpīṛḥī
k%ra%0v scottish gaelicbonecnàmhkḥrā̰v
dGwa frenchright (what's right)droitdġwa
vi5di5ha9t5 russianto exhaleвыдыхатьvi̖di̖hȧtẏ
k%Il1%na% hinditoyखिलौनाkḥịlō̖nā
na44aq tibetaninteriorནངna̋aq
arroz spanishricearrozarroz
t^u3na3lI%30' apache (western)waterfalltúnálį́į́’tḥùnàlị̰̀̄'
Ga%4a44 vietnamesechickenġá̄a̋
'b06aa44y vietnamesesevenbảy'ɓaa̋y
rot4t4i tamilbreadரொட்டிroṭṭi
dGE georgiandayდღეdġẹ
man3dj5al3 tamilyellowமஞ்சள்manẏdjẏaḷ
d5e%n4 irish (munster)to dodéandẏēnĝ
mada9q5 hebrewscienceמדעmadȧq̇
lii33nyu33u44tx5yA33n chineseshower room淋浴间liȉnyȕűtxẏyạ̏n
tasik6 inuktitutlakeᑕᓯᖅtasiḳ
ta0 frenchtimetempsta̰
10bG frenchdarknessombreo̰̖bġ
da%w thaistarดาวdāw
sinyo92Iti englishsenioritysenioritysinyȯu̖ịti
tapu9ah5 hebrewappleתפוחtapu̇aḩ
vj51n3tx5 polishto take/grabwziąćvjẏo̖nẏtxẏ
pistn icelandicwonder/marvelbýsnpistn
uUg5In3Uh5 irish (munster)lonelyuaigneachuụgẏịnẏụḩ
ya%' apache (western)skyyaaʼyā'
ak93aju georgiancashewაკაჟუak̖aju
cI'ci3 burmesefruitသစ်သီးcị'cì
fa33x4U33q chinesehappen发生fȁẋụ̏q
tE%t^E%l navajomoosetẹ̄tḥẹ̄l
fE3 yorubato desirefẹ́fẹ̀
s5It^sok apache (western)yellowłitsogşịtḥsok
'b06a%4a44n vietnamesetablebàn'ɓá̄a̋n
y%9EmpU norwegian (bokmal)a giantkjempeyh̬ẹmpụ
isi3i3igd^08i zulusound of footstepsisígqiisììigḍ̬ḥi
h1144y vietnameseaskhỏiho̖ő̖y
'izme9l hebrewknife/scalpelאזמל'izmėl
t4x4^aa33pe33i33tyA33A44n chinesetea coaster茶杯垫ṭẋḥaȁpȅȉtyạ̏ạ̋n
m3Itx5ta9t5 russianto dreamмечтатьmẏịtxẏtȧtẏ
e95rle%5G icelandicdestinyörlögė̖rlē̖ġ
vm3ex4i5vUtsU russianto interfereвме́шиватьсяvmẏeẋi̖vụtsụ
'ok%a%0x4I3 apache (western)prayerʼokąąhí'okḥā̰ẋị̀
fye%5l icelandicplank/boardfjölfyē̖l
x4U33qmi33i44q chinesebreath生命ẋụ̏qmȉi̋q
tx4Ex5tx5 polishhellocześćtẋẹxẏtxẏ
s5o33o33 tibetansouthལྷོşȍȍ
a0fa0 frenchinfantenfanta̰fa̰
fGwa frenchcoldfroidfġwa
ka33u33t4x4^UU33qpU4U44U3n chinesehigh cost高成本kȁȕṭẋḥụụ̏qpụ́ụ̋ụ̀n
1GdG frenchorder (arrangement)ordreo̖ġdġ
tiqgal3 tamilmonthதிங்கள்tiqgaḷ
la44am tibetanpathལམla̋am
k3E%44Ej4U33U44p9 tibetanroyal lineageརྒྱལ་རབསkẏẹ̋̄ẹȷ̈ụ̏ụ̋p̃
n13qba4 yorubanumbernọmbanò̖qbá
k93t08iqa xhosathinkcingak̖ṭ̬iqa
ian scottish gaelicbirdeunian
ukiuk6 inuktitutwinterᐅᑭᐅᖅukiuḳ
'b06UU3k9 vietnamesewickbấc'ɓụụ̀k̰
mpa3 apache (western)coyotembámpà
tx5at4t4aI tamilshirtசட்டைtxẏaṭṭaị
riavvio italianrestartriavvioriavvio
kE%33E44 tibetanlanguage/speechསྐདkẹ̏̄ẹ̋
t1144y vietnamesegarlictỏito̖ő̖y
v3at4t4am tamilcircle/haloவட்டம்ṿaṭṭam
fyatl icelandicmountainfjallfyatl
abb1rru%sU norwegian (bokmal)a perch fish trapabborruseabbo̖rrūsụ
paGfa05 frenchperfumeparfumpaġfa̰̖
aGnak6 inuktitutwomanᐊᕐᓇᖅaġnaḳ
lo44o tibetanyearལོlőo
minnan3dj5al tamilemailமின்னஞ்சல்minnanẏdjẏal
r%9e5i5i5n icelandiclavahraunr̊e̖i̖i̖n
i3iqt^08oosa zulumeatíngcosaìiqṭ̬ḥoosa
eGa5G frencherrorerreureġa̖ġ
p%Ul hindifruitफलpḥụl
tx0514x navajobugtx̖ó̖x
Ob5Ij4da9t5 russianto persuadeубеждатьọbẏịȷ̈dȧtẏ
t66aq5a%m arabicfoodطعامt̬aq̇ām
alE4 yorubalandalẹ̀alẹ́
za4a44yq vietnameseto reserve fordànhzáa̋yq
a5vG frenchworkœuvrea̖vġ
a%'ka9ts5an nahuatlreed bedācatlanā'kȧtşan
kr5a%gU norwegian (bokmal)complaintklagekṛāgụ
di5mmUt amhariccatድመትdi̖mmụt
me44e tibetanfireམེme̋e
kwa%4d06o%3 hausafrogkwā̀ɗōkwá̄ɗò̄
tI%30'I apache (western)fourdį́į́'itị̰̀̄'ị
'akka%l3 tamilelder sisterஅக்காள்'akkāḷ
Gari%b arabicstrangerغريبġarīb
oyE%s5 apache (western)to carryoyeełoyẹ̄ş
pyatla icelandicbellbjallapyatla
zdy1n3tx5 polishto removezdjąćzdyo̖nẏtxẏ
bOli9v englishbelievebelievebọlïv
d66aba%b arabicfogضبابd̬abāb
k6amuti%k inuktitutsledᖃᒧᑏᒃḳamutīk
a%ma9aits5 nahuatlestuaryāmāitlāmȧaitş
ta33nyuA33nkOO33 chinesecell单元格tȁnyuạ̏nkọọ̏
huC icelandicskinhúðhuç
'b06a%3a33wq5 vietnamesestormbão'ɓà̄ȁwq̇
k93l08akEka xhosabusyxakekak̖ḷ̬akẹka
CIs englishthisthisçịs
sa5G frenchsistersœursa̖ġ
na5f frenchnineneufna̖f
k%oal3l3a koreankoala코알라kḥoaḷḷa
h5wo4o44o3t4x4^O33si33tx5i33 chinesetrain driver火车司机ḩwóőòṭẋḥọ̏sȉtxẏȉ
qd08abile xhosararenqabileqḍ̬abile
kt^08aza xhosacombchazakṭ̬ḥaza
l5a9n4Uv6 irish (munster)childleanbhlẏȧnĝụvĝ
auyuittuk6 inuktitutpermafrostᐊᐅᔪᐃᑦᑐᖅauyuittuḳ
EyEle3 yorubapidgeonẹyẹléẹyẹlè
'p97nuu hoanheadʔʘnũ'ṗ̂nuu
ka9uppa finnishcommerce/tradekauppakȧuppa
p97h5ui hoantailʘxuiṗ̂ḩui
kUU33n chinesefunnykụụ̏n
r%9uuCi5r icelandicscabhrúðurr̊uuçi̖r
pa33a44nkO33qt4x4wo33 chinesedesk办公桌pȁa̋nkọ̏qṭẋwȍ
axpa9 hebrewgarbageאשפהaxpȧ
tx05iantx05vEla georgianantჭიანჭველაtx̖iantx̖vẹla
pUn3Ima9t5 russianto comprehendпониматьpụnẏịmȧtẏ
na33a33 tibetannoseསྣnȁȁ
tx5an thaimoonพระจันทร์txẏan
fa4a44wqm vietnameseroomphòngfáa̋wqm
tx5E4E44w vietnameseoarchèotxẏẹ́ẹ̋w
p4a%l6a%9s4 irish (munster)palacepáláspĝālĝā̇sĝ
martsh5Ena georgianleftმარცხენაmartsḩẹna
t05Ukur amharicblackጥቁርt̖ụkur
u3ub06u3u3b06i3i zuluevilúbubíùuɓùùɓìi
tx5e33e33 tibetanmaster/lordརྗེtxẏȅȅ
u3u3u4gd^08o3o3o4zi zuluinspirationûgqôziùùúgḍ̬ḥòòózi
iqt^08a xhosagrassingcaiqṭ̬ḥa
r%9e5i5ql icelandicfragmented icehrönglr̊e̖i̖ql
Gaza%l arabicdeerغزالġazāl
h5ata9h5 hebrewcutחֲתָךְḩatȧḩ
natah5 apache (western)mescalnadahnataḩ
ka33i33 chineseboundarykȁȉ
'b06U4U44y vietnameseflockbầy'ɓụ́ụ̋y
pGi hebrewfruitפְּרִיpġi
px4Estx4En3 polishspace (area)przestrzeńpẋẹstẋẹnẏ
aga9m hebrewlake/poolאגםagȧm
k1%33144nhi44i44i3n thaistoneก้อนหินkȍ̖̄ő̖nhi̋i̋ìn
nawos5k%a%tI apache (western)warriornawołkaadinawoşkḥātị
txi%k33a'ts5i nahuatlbarn owlchīcuahtlitxīkẇa'tşi
t^am thaito makeทำtḥam
p%i44i44i3w thaiskinผิวpḥi̋i̋ìw
mut4tx5ev3v3andi tamilroseமுட்செவ்வந்திmuṭtxẏeṿṿandi
ko4o44t0 thaiinscriptionกฎkóőt̰
m10te frenchto climbmontermo̰̖te
a%xi%rv3a%d hindiblessingआशीर्वादāxīrṿād
na'Its5'I%3kI3 apache (western)gophernaʼitłʼíígína'ịtş'ị̀̄kị̀
E4bi3 yorubagiving childbirthẹ̀bíẹ́bì
pya4q burmeseto flyပျံpyáq
t^a9adz3o koreanostrich타조tḥȧadzẏo
Gura%b arabiccrowغرابġurāb
pisan6d4am tamilstomachபிசண்டம்pisaṇḍam
n3a44a tibetanfishnẏa̋a
r%9i%C icelandicsnowstormhríðr̊īç
korreo spanishmailcorreokorreo
l^0I9ni5n welshstring/cordllinynl̥ïni̖n
hi5gg amharica lawህግhi̖gg
'al3l3u tamilto gatherஅள்ளு'aḷḷu
di% thaigoodดีdī
bUttxa% hindibabyबच्चाbụttxā
ma3sa3lla%3txi%3 hausamosquemasallācīmàsàllà̄txì̄
nas5ts%o%s apache (western)book/papernałtsoosnaştsḥōs
k93o%4k93a3ri3 hausaeffortƙṑƙarik̖ó̄k̖àrì
upiGnk6a%k6 inuktitutspring (season)ᐅᐱᕐᓐᖄᖅupiġnḳāḳ
tot^ori koreanacorn도토리totḥori
bite9' hebrewto pronounce a wordביטאbitė'
tIrUC icelandicboldnessdirfðtịrụç
p%aa33q chinesehugepḥaȁq
v3eqga%yam tamilonionவெங்காயம்ṿeqgāyam
t^au33 chinesepotterytḥaȕ
i3i3it08aala3a zulusideī́caláììiṭ̬aalàa
pUrIb^a%x4a% hindidefinitionपरिभाषाpụrịbḥāẋā
EkspeGya0s frenchexperienceexpérienceẹkspeġya̰s
osoma93'ts5i nahuatlmonkeyozomahtliosomà̇'tşi
ni%n6d4a%yam tamillengthநீண்டாயம்nīṇḍāyam
hahu9a hawaiianfoundationkahuahahu̇a
ma9ahUr3 scottish gaelicmothermàthairmȧahụrẏ
qd08anawa xhosashipnqanawaqḍ̬anawa
ho%h5 germanhighhochhōḩ
allik6 inuktitutunderneathᐊᓪᓕᖅalliḳ
man3dj5al3mul3l3aqgi tamilcarrotமஞ்சள்முள்ளங்கிmanẏdjẏaḷmuḷḷaqgi
ti%445i5i45 tibetandemonབདུདti̖̋̄i̖í̖
blO2 englishblurblurblọu̖
brdz1la georgianbattleბრძოლაbrdzo̖la
t^e%3h navajovalleytḥè̄h
pGi hebrewfruitפריpġi
fspan3alE polishgreatwspanialefspanẏalẹ
w1Gt germanwordwortwo̖ġt
xEql08a xhosamoveshenxaxẹqḷ̬a
Iztsa3n apache (western)womanizdzánịztsàn
swe33i44h5wU33tx^5yUU33n chinesefloral skirt碎花裙swȅi̋ḩwụ̏txẏḥyụụ̏n
qa%3a33 vietnamesefallngãqà̄ȁ
p%a koreanonionpḥa
ik6aluk inuktitutfish (salmon/trout)ᐃᖃᓗᒃiḳaluk
iql^08El1 xhosareportingxeloiqḷ̬ḥẹlo̖
r%9U9vEC welshstrange/oddrhyfeddr̊ụ̇vẹç
trI9ki5r icelandicdrink/beveragedrykkurtrïki̖r
fE9lo englishfellowfellowfẹ̇lo
t^ye33 chinesepeacefultḥyȅ
xkiq5a9 hebrewsunsetשקיעהxkiq̇ȧ
ts93Elits93adi georgianyearწელიწადიts̀ẹlits̀adi
w^0ilt icelandicresthvíldwh̬ilt
sm3e9x4i5vUt5 russianto mixсмешиватьsmẏėẋi̖vụtẏ
ta33a33 tibetanmelodyརྟtȁȁ
a4rE4m10 yorubafirst born childàrẹ̀mọárẹ́mo̰̖
ka%na%wai hawaiiancode/lawkānāwaikānāwai
hos5tx'I3'I3 navajonettlehoştx'ị̀'ị̀
mts93vrt^nE9li georgiantrainer/coachმწვრთნელიmts̀vrtḥnẹ̇li
na3konEtx'I%tI apache (western)cicadanágonechʼiidinàkonẹtx'ị̄tị
znalEx5tx5 polishto findznaleźćznalẹxẏtxẏ
h5a9ya hebrewanimalחַיָּהḩȧya
nuliak6 inuktitutwifeᓄᓕᐊᖅnuliaḳ
te3ca4qxI4q burmesesinger/vocalistတေးသံရှင်tècáqxị́q
'b06iit0 vietnamesebit (computing)bit'ɓiit̰
b10b10 frenchsweet/candybonbonbo̰̖bo̰̖
kA9i5ttA% finnishto usekäyttääkạ̇i̖ttạ̄
ma% thaicomeมาmā
ts93k693ali georgianwaterწყალიts̀ḳ̖ali
a0 frenchyearan
xli5sUl germankeIschlüsselxli̖sụl
E%blU danishappleæbleẹ̄blụ
dj^i%l hindilakeझीलdjḥīl
'en hebrewnothingאין'en
tahszI3nE3 apache (western)porcupinedahszínétahszị̀nẹ̀
x5yo33u33 chineseprotectionxẏyȍȕ
ahava9 hebrewlove/affectionאהבהahavȧ
gGa%s germangrassgrasgġās
d08ho hoanhorn!ʰoḍ̬ho
mii33n chineseheavenmiȉn
tikik6 inuktitutfingerᑎᑭᖅtikiḳ
tse%3h navajoelktsè̄h
'a4ddu3'a%4 hausaa prayeràddu'ā̀'áddù'á̄
fahhas44a arabiccheck upفحصfahhas̬a
q5as44aba arabicto twist/wrap aroundعصبq̇as̬aba
x4o4o44u3mUU33nyuA33n chinesegoalkeeper守门员ẋóőùmụụ̏nyuạ̏n
s5aas5 welshthe otherllallşaaş
e5kn icelandica tiny particleögne̖kn
ra4a44a3q chinesesoilráa̋àq
bOk englishbookbookbọk
aja yorubawifeayaaja
kal englishcallcallkal
ammatti finnishprofessionammattiammatti
si%5 finnishfilamentsyysī̖
Uk%ba%r hindinewspaperअख़बारụkḥbār
r%9isgl welshbark (of tree)rhisglr̊isgl
hhis44a%n arabichorseحصانhhis̬ān
ba%33a44n thaihouseบ้านbȁ̄a̋n
hay englishhihihay
perro spanishdogperroperro
Utm3Itx5A9t45 russianto markотмечатьụtmẏịtxẏạ̇ṭẏ
txiki9wits5 nahuatlbasketchiquihuitltxikïwitş
pleI englishplayplaypleị
h5axpItI3 apache (western)quailhashbidíḩaxpịtị̀
skoppya9re italianto burstscoppiàreskoppyȧre
ka33a33 tibetanteachingབཀའkȁȁ
we33i44x4U33qmyAA33ntx^5yA33n chinesetampon卫生棉签wȅi̋ẋụ̏qmyạạ̏ntxẏḥyạ̏n
ah5du9t hebrewunityאחדותaḩdu̇t
t4o%kri% hindibasketटोकरीṭōkrī
sI3qza3 burmeseto thinkစဉ်းစားsị̀qzà
'ul3l3aqgaI tamilpalm (hand)உள்ளங்கை'uḷḷaqgaị
'I4Ga%4 apache (western)furighaa'ị́ġá̄
k1j4i95statx5 polishto benefitkorzystaćko̖ȷ̈ï̖statxẏ
tx^I%3l navajosnowstormtxḥị̀̄l
e4e3ka30na30 yorubaclawèékánnáéèkà̰nà̰
k%ok99iri koreanelephant코끼리kḥok̭iri
t05i5bUb amharicability/skillጥበብt̖i̖bụb
tuvak6 inuktitutsea iceᑐᕙᖅtuvaḳ
d^4a%i% hinditwo and a halfढाईḍḥāī
sUfI9stUkeIdId englishsophisticatedsophisticatedsụfïstụkeịdịd
1rmi5r icelandicwormormuro̖rmi̖r
pI4qlE4 burmeseseaပင်လယ်pị́qlẹ́
x4i5rok3Iy russianwideширо́кийẋi̖rokẏịy
tsa4a44u3x4we33i44tsa4a44u3tx^5i4i44i3 chinesego to bed early早睡早起tsáa̋ùẋwȅi̋tsáa̋ùtxẏḥíi̋ì
fi5kl icelandicbirdfuglfi̖kl
novEllo italiannewnovellonovẹllo
yE3'i%4ts%oh5 navajogiantyẹ̀'í̄tsḥoḩ
bah5u9r hebrewguy/boyבחורbaḩu̇r
'a%a3w vietnameset-shirtáo'āàw
tra%5yGi5r icelandicghostdraugurtrā̖yġi̖r
gt^h51vt^ georgianplease (formal)გთხოვთgtḥḩo̖vtḥ
ka33q chineseridgekȁq
iq94l08at^aq94l08at^a xhosacomplex/complicatedinkxathankxathaiq̀ḷ̬atḥaq̀ḷ̬atḥa
sepayawits5 nahuatlsnowcepayahuitlsepayawitş
'b06i5U3m vietnamesebuterflybướm'ɓi̖ụ̀m
flI9ppI9 icelandiccollar of a shirtflibbiflïppï
ECya icelandicsludgeeðjaẹçya
ya3 navajoskyyà
ts5'o3k'a4' apache (western)shaft of arrowtlʼókʼaʼtş'òk'á'
k6auyimanituk6aqit inuktituttraditional knowledgeᖃᐅᔨᒪᓂᑐᖃᖏᑦḳauyimanituḳaqit
kip99Om koreanhappiness기쁨kip̌ọm
rabi%q5 arabicspring (season)ربيعrabīq̇
dUmE0 frenchtomorrowdemaindụmẹ̰
dUkOm3In3t5i9rUvUt5 russianto documentдокументироватьdụkọmẏịnẏtẏïrụvụtẏ
baOm germantreebaumbaọm
ka3OqgI4q burmeseskyကောင်းကင်kàọqgị́q
k%op99ul3s99o koreanrhino코뿔소kḥop̌uḷs̭o
l5e%n3U irish (munster)shirtléinelẏēnẏụ
wei33yu33e33tx5i33n chineseliquidated damages违约金weȉyȕȅtxẏȉn
ts1tsh5ali georgianalive/animateცოცხალიtso̖tsḩali
'abyad66 arabicwhiteأبيض'abyad̬
hil englishhealhealhil
fye%5l norwegian (bokmal)boardfjølfyē̖l
bi5tx05a amharicyellowብጫbi̖tx̖a
pu% thaicrabปูpū
pItIt^lIt apache (western)brandbiditlidpịtịtḥlịt
e%5n3 norwegian (bokmal)an eagleørnē̖nẏ
tIs5 apache (western)blooddiłtịş
s5ij navajourineşij
a%g^a%t hindishockआघातāgḥāt
i3i3is5aas5a zulubranch (of a tree)ī́hlahlaììişaaşa
tsv5Ito9k russianflowerцвето́кtsvẏịtȯk
yau33k%O33O44qtx^5i33i44 chineseremote control遥控器yaȕkḥọ̏ọ̋qtxẏḥȉi̋
sitwa9yE0 frenchcitizencitoyensitwȧyẹ̰
natIk'a0 apache (western)clothnadikʼąnatịk'a̰
tafawwak6a arabicto outperformتفوقtafawwaḳa
'b06a4a44 vietnamesegrandmother'ɓáa̋
dOsa9yd englishdecidedecidedọsȧyd
da3imo4n hausadiamonddaimòndàimón
'd06aam vietnamesecrabđam'ɗaam
ja05gl frenchjunglejungleja̰̖gl
swaa3 vietnamesedeletexoáswaà
'a4lk93a3la4mi%3 hausapenàlƙalàmī'álk̖àlámì̄
l^01gEl^0 welshpocketllogelll̥o̖gẹl̥
A9ksEs englishaccessaccessạ̇ksẹs
pyou%r icelandicbeaverbjórpyoūr
x4tutx5Ets polishsheath to hold toolssztuciecẋtutxẏẹts
q5as44an arabicstickعصاq̇as̬an
si5Gtu frenchabove allsurtoutsi̖ġtu
naq5i%m arabicblissنعيمnaq̇īm
laa33ntx^5you33t4x4^a4a44a3q chinesebasketball court篮球场laȁntxẏḥyoȕṭẋḥáa̋àq
s44abiyy arabicboyصبيs̬abiyy
sila inuktitutweatherᓯᓚsila
kurssi finnishcourse/classkurssikurssi
hu3d06u3ba%4 hausasermonhuɗubā̀hùɗùbá̄
p97a4a taachildʘàaṗ̂áa
ka5G frenchheartcœurka̖ġ
tx^5e33e33ma33a33le33e44p9 tibetanbutterflyཕྱེ་མ་ལེབtxẏḥȅȅmȁȁlȅe̋p̃
trOm welshheavytrwmtrọm
qt08inanE xhosaminorncinaneqṭ̬inanẹ
s5I3kai apache (western)whitełigaişị̀kai
pal3l3ikku%d4am tamilschoolபள்ளிக்கூடம்paḷḷikkūḍam
x4U33qh5woo33 chineselife/existence生活ẋụ̏qḩwoȍ
sa30 navajoold agesà̰
lan3dj5am tamilbribeலஞ்சம்lanẏdjẏam
tx^5a3a33y thaito useใช้txẏḥàȁy
t^e%s5 navajoreedtḥēş
iql08agu xhosawarthoginxaguiqḷ̬agu
eqk93p93ts nuxalkmouseank'ptseqk̖p̀ts
tsi3305i3305t4x4i%335i445 tibetaneffortབརྩོན་འགྲུསtsḭ̖̏ḭ̖̏ṭẋȉ̖̄i̖̋
ne4 burmesesunနေné
d4Umru% hindismall drumडमरूḍụmrū
ts%i33i44 tibetanword/phraseཚིགtsḥȉi̋
klAud englishcloudcloudklạud
h5x41u0wx4tx4 polishbeetlechrząszczḩẋo̖ṵwẋtẋ
tx^5you33 chinesespeartxẏḥyoȕ
p93Ep93Ela georgianbutterflyპეპელაp̀ẹp̀ẹla
ki3bi3ya%4 hausaarrowkibiyā̀kìbìyá̄
kO33qtswo33o44pya4a44u3 chineseworksheet工作表kọ̏qtswȍőpyáa̋ù
mid66rab arabicpaddleمضربmid̬rab
rU33U44nwei33 chinesefind认为rụ̏ụ̋nweȉ
x5ya4a44a3q chineseto thinkxẏyáa̋àq
mat66bax arabickitchenمطبخmat̬bax
mdjE9nzi swahilibuildermjenzimdjẹ̇nzi
p%u44u tibetanson/childབུpḥűu
k%O9l5U scottish gaelicforestcoillekḥọ̇lẏụ
mna9ra swahilitowermnaramnȧra
k693ba georgianjawყბაḳ̖ba
x5ya33a44qp%ii33ts%a33 chineseeraser橡皮擦xẏyȁa̋qpḥiȉtsḥȁ
pa'aki%ki% hawaiiandifficultpaʻakīkīpa'akīkī
m10tG frenchwatch (timepiece)montremo̰̖tġ
ta44a tibetansign/signalབརྡta̋a
yo%3sn apache (western)godyóósnyò̄sn
kore9gto spanishcorrectcorrectokorėgto
deI englishdaydaydeị
hoo4p9' vietnameseboxhộphoóp̃'
tal3l3aI tamilmotherதள்ளைtaḷḷaị
tx^5a%33a44q thaitechnicianช่างtxẏḥȁ̄a̋q
kUnsE9ptxuwUlayz englishconceptualizeconceptualizekụnsẹ̇ptxuwụlayz
x4o4o44u3tx5i33k%OO33 chinesephone case手机壳ẋóőùtxẏȉkḥọọ̏
t4x4a44a tibetansoundསྒྲṭẋa̋a
nE%44EE4 tibetandiseaseནདnẹ̋̄ẹẹ́
fissa9to italianfixed (position)fissatofissȧto
p%E%44E tibetanwoolབལpḥẹ̋̄ẹ
me44elo33o33q tibetanmirrorམེ་ལོངme̋elȍȍq
ukukd^08uba xhosadrive/pushukuqhubaukukḍ̬ḥuba
as5mus5 nuxalkbeadsalhmulhaşmuş
qgwe9na swahilicrocodilengwenaqgwėna
t^o%k hindibulkथोकtḥōk
yIya%0 apache (western)eatyiyąąyịyā̰
yard englishyardyardyard
'b06iU3w vietnameseto cordially givebiếu'ɓiụ̀w
u9l^0pa icelandicthick winter coatúlpau̇l̥pa
pronssi finnishbronze (metal)pronssipronssi
tx5113 vietnamesedogchótxẏo̖ò̖
tx5Uw vietnamesebuffalotrâutxẏụw
qgi9ri swahiliwarthogngiriqgïri
wa9y2 englishwirewirewȧyu̖
h5ala nuxalkfernxalaḩala
bayma%3a33y thaileafใบไม้baymà̄ȁy
w^0e5nn icelandicangelica (plant)hvönnwh̬e̖nn
tUya3Cu4dj5i3 burmesejudge (person)တရားသူကြီးtụyàçúdjẏì
k93d081nda xhosaunderstandqondak̖ḍ̬o̖nda
nastE9mpstf1 polishprecedencenastępstwonastẹ̇mpstfo̖
a33ntx^5yuA33n chinesesafe/secure安全ȁntxẏḥyuạ̏n
2e9IvOn englishravenravenu̖ėịvọn
e%95i5Ca%iUI icelandicweatlhauðæfiē̖̇i̖çāiụị
tx5UUy vietnameseplaychơitxẏụụy
pli4a44n thaito changeเปลี่ยนplía̋n
te5k icelandicpooldökkte̖k
ni35i335 vietnamesefemalenữnì̖ȉ̖
isikl^081b1 xhosatoolisixhoboisikḷ̬ḥo̖bo̖
v3a9lita finnishto choosevalitaṿȧlita
ko44o tibetanheadམགོkőo
van6t4u tamilbeetleவண்டுvaṇṭu
p%UU33q chinesefriendpḥụụ̏q
tx^5ya33q chineseaxetxẏḥyȁq
tx^5a33a33 tibetanpair/coupletxẏḥȁȁ
bra5n norwegian (bokmal)a wellbrønnbra̖n
tOl5ak scottish gaelicleafduilleagtọlẏak
su%9nnitella finnishto designsuunnitellasū̇nnitella
Gi95kUn germanback (body)rückenġï̖kụn
dE9mOnstreIt englishdemonstratedemonstratedẹ̇mọnstreịt
mAgnI9fIsInt englishmagnificentmagnificentmạgnïfịsịnt
fruui5c welshfruitffrwythfruui̖c
we33i33 chinesepowerwȅȉ
blUd englishbloodbloodblụd
k93t08ula xhosasingculak̖ṭ̬ula
la5bU danishrunløbela̖bụ
y%9u%lU norwegian (bokmal)a dresskjoleyh̬ūlụ
nah5la arabicpalm treeنخلةnaḩla
tx4tE9ri5 polishfourczterytẋtẹ̇ri̖
sahha%ba arabiccloudسحابةsahhāba
cveiiyItl icelandicmopþvegillcveiiyịtl
e%3' navajoclothingè̄'
tx5ya33 chinesehometxẏyȁ
tx5ye4e44e3 chinesemothertxẏyée̋è
mi%5dA finnishto sellmyydämī̖dạ
iglik6 inuktitutbedᐃᒡᓕᖅigliḳ
Ga0k10tGe frenchto meetrencontrerġa̰ko̰̖tġe
la3zza%4 hausagood flavorlazzā̀làzzá̄
o'I'a3n apache (western)holeoʼiʼáno'ị'àn
nixba9q5 hebrewto swear/to promiseנשבעnixbȧq̇
p10 frenchbridgepontpo̰̖
na4'tx^a4kI4 apache (western)grasshoppernaʼchaginá'txḥákị́
kosnIh5 apache (western)bee/honeygosnihkosnịḩ
t^omat^o koreantomato토마토tḥomatḥo
u9lvi5r icelandica wolfúlfuru̇lvi̖r
sUv5Irx4E9nstvUvUt russianto masterсовершенствоватьsụvẏịrẋẹ̇nstvụvụt
k3ay tibetandot/pointཚེགkẏay
d10k frenchthereforedoncdo̰̖k
l6a%v6 irish (munster)handlámhlĝāvĝ
h5E georgiantreeხეḩẹ
ank93Esi georgianfishing rodანკესიank̖ẹsi
a0pul frenchlight bulbampoulea̰pul
tIGC icelandicvirtuedyggðtịġç
ci9iCiqk icelandictranslationþýðingcïiçiqk
a%Catl icelandicnobilityaðallāçatl
prEka icelandica slopebrekkaprẹka
mu4u44u3yi33qx4i33i44 chineseinfant room母婴室múűùyȉqẋȉi̋
i3iqd08hhuumbi zuluheapíngqumbiìiqḍ̬hhuumbi
p93lanEt05a georgianplanetპლანეტაp̀lanẹt̖a
d66awwa'a arabicto illuminateضوأd̬awwa'a
mE0' apache (western)babyméʼmẹ̰'
p%E%33E33kE%33E44 tibetancolloquial languageཕལ་སྐདpḥẹ̏̄ẹ̏kẹ̏̄ẹ̋
aGo9n hebrewcupboard/closet/cabinetארוןaġȯn
r%9i5cr1 welshto rush/hurryrhuthror̊i̖cro̖
tx^5Ul5tx00yuk9 koreanazalea철쭉txẏḥụlẏtx̥yuk̰
ftx41ray polishyesterdaywczorajftẋo̖ray
p%imaq koreanpimento피망pḥimaq
fr5o%tU norwegian (bokmal)a raftflåtefṛōtụ
Ekk icelandiceggeggẹkk
xi0 burmeseto haveရှိxḭ
ik693o georgianto beიყოiḳ̖o
t4x4^wa33i33 chineseto kneadṭẋḥwȁȉ
ba3k93i%3 hausablack/darkbaƙībàk̖ì̄
e95i5Cna icelandicluckauðnaė̖i̖çna
tx5ya33u chinesereligiontxẏyȁu
g55a3ggo4 hausapaternal auntgwaggògẇàggó
sart05k693Eli georgianbeltსარტყელიsart̖ḳ̖ẹli
ta%a44y vietnamesedownloadtảitāa̋y
tE'toldjE%3t apache (western)campfiredeʼdoljéédtẹ'toldjẹ̀̄t
to44oqt4x4e tibetandemon/ghostགདོན་འདྲེtőoqṭẋe
u3u3us5u zulurippleū́hluùùuşu
kozs'a%3ke apache (western)placegozsʼa̜a̜gekozs'à̄ke
ki45U44y vietnameselaughtcườikí̖ụ̋y
a4ya4 yorubachest (body)àyàáyá
y%9e%5lU norwegian (bokmal)to coolkjøleyh̬ē̖lụ
1b1ba georgianspiderობობაo̖bo̖ba
kywit00urami koreancricket귀뚜라미kywiṱurami
ivvit inuktitutyouᐃᕝᕕᑦivvit
toh5at^'e%ta apache (western)nothingdohatʼeedatoḩatḥ'ēta
k93a4dda3ra%4 hausafate/destinyƙàddar̃ā̀k̖áddàrá̄
kru9ppa icelandicgroupgrúbbakru̇ppa
va%4a44q vietnamesegoldvàngvá̄a̋q
ri%ttAmAte5n finnishinsufficientriittämätönrīttạmạte̖n
tsIs5 apache (western)mountaindziłtsịş
xOb^ hindifavorableशुभxọbḥ
hip931p931t05ami georgianhippoჰიპოპოტამიhip̀o̖p̀o̖t̖ami
fa33t4x4a4a44a3n chinesedevelop发展fȁṭẋáa̋àn
h1l danishholehulho̖l
saku inuktituthead of harpoonᓴᑯsaku
Is5t^I3'k%e% apache (western)centeriłdíʼgeeịştḥị̀'kḥē
x4O33O44x5ya33a44qx4i33 chinesevideographer摄像师ẋọ̏ọ̋xẏyȁa̋qẋȉ
ka%ktuk6 inuktituthungryᑳᒃᑐᖅkāktuḳ
d66ifdiq5 arabicfrogضفدعd̬ifdiq̇
kd^08a xhosaonlyqhakḍ̬ḥa
tx5i33i44n chinesewatertxẏȉi̋n
ya%4a44k9 thaito wantอยากyá̄a̋k̰
qt08iphisa xhosado lessnciphisaqṭ̬iphisa
Isa3s5Ik%aI apache (western)bald eagleisáłigaiịsàşịkḥaị
fkruttsE polishsoonwkrótcefkruttsẹ
k%wa33a44qtx^5yuA33nx4we4e44i3 chinesemineral water矿泉水kḥwȁa̋qtxẏḥyuạ̏nẋwée̋ì
uuC icelandicmindúðuuç
1ku40ri0 yorubamaleọkùnrino̖kṵ́rḭ
m4ar4ka%9l5 irish (munster)to markmarcáilmĝarĝkā̇lẏ
k33i%9kats5 nahuatlsongcuīcatlkẇï̄katş
hi5st norwegian (bokmal)coast (shoreline)kysthi̖st
g1ra georgianhillგორაgo̖ra
no%44o24kE% tibetaninheritanceནོར་སྐལnő̄oú̖kẹ̄
pya3OqlE3 burmeseto changeပြောင်းလဲpyàọqlẹ̀
'arul3 tamilgraceஅருள்'aruḷ
x5ya4a44u3 chinesedawnxẏyáa̋ù
ma5trk danishnutmøtrikma̖trk
tu%ga%lik inuktitutnarwhalᑑᒑᓕᒃtūgālik
tx5yA33A44nx4U33ntx5ya33ulyA33A44n chinesefitness coach健身教练txẏyạ̏ạ̋nẋụ̏ntxẏyȁulyạ̏ạ̋n
dzaxx5i japanesemagazineざっしdzaxxẏi
habba arabicto loveحبhabba
nUgrUmUj4da9t5 russianto pile upнагромождатьnụgrụmụȷ̈dȧtẏ
E9ltste%5C icelandicvolcanoeldstöðẹ̇ltstē̖ç
kOntrA9st englishcontrastcontrastkọntrạ̇st
mi%4i44 thairice noodleหมี่mí̄i̋
h5ah5vi georgianonionხახვიḩaḩvi
bO2c englishbirthbirthbọu̖c
tx5yo4o44u3 chineseblack jadetxẏyóőù
qa4a44y vietnamesedayngàyqáa̋y
s5Et'e%x apache (western)charcoalłetʼeeshşẹt'ēx
y%9A%9n6U norwegian (bokmal)a nucleuskjerneyh̬ạ̄̇ṇụ
s3t5ImOl5i9rUvUt5 russianto stimulateстимулироватьsẏtẏịmọlẏïrụvụtẏ
la%44a44a3n thainiece/nephewหลานla̋̄a̋àn
k6ak6kak6 inuktitutmountainᖃᖅᑲᖅḳaḳkaḳ
li35U33 vietnamesetoungelưỡilì̖ụ̏
iqd^08Exo xhosarentingqeshoiqḍ̬ḥẹxo
ji44i44i3q thaifemaleหญิงji̋i̋ìq
akx4unA%r norwegian (bokmal)a shareholderaksjonærakẋunạ̄r
'aveda9 hebrewa lossאבדה'avedȧ
zGva georgianseaზღვაzġva
14r14 yorubawordọ̀rọ̀ó̖ró̖
gra5nnt norwegian (bokmal)greengrøntgra̖nnt
so33o33pa33a33 tibetana scoutསོ་པsȍȍpȁȁ
te4Iq burmesecloudတိမ်téịq
t05ena amharichealthጤናt̖ena
E'Ilza% apache (western)pictureeʼilzaaẹ'ịlzā
Grma georgiandeepღრმაġrma
k93a4ho%3 hausahornƙàhōk̖áhò̄
i3i3igd^08uub06u3u zulugrudgeī́gqubúììigḍ̬ḥuuɓùu
pyA33A44nli33i44tyA33A44n chineseconvenience store便利店pyạ̏ạ̋nlȉi̋tyạ̏ạ̋n
pr3IdOsma9tr3IvUt5 russianto foreseeпредусматриватьprẏịdọsmȧtrẏịvụtẏ
t4x4E%44EE4 tibetanfruitའབྲསṭẋẹ̋̄ẹẹ́
k%a33i44 chineseto desirekḥȁi̋
p%i33q chinesegracefulpḥȉq
q5unk6u%d arabicclusterعنقودq̇unḳūd
a%dj hinditodayआजādj
tO4O44O3q chineseto understandtọ́ọ̋ọ̀q
ndEg06E swahilibirdndegendẹɠẹ
k93l08olisa xhosaapologizexolisak̖ḷ̬olisa
cE9hkyiqk icelandicknowledgeþekkingcẹ̇hkyiqk
ts%E3 navajorock/stonetsḥẹ̀
nanuk6 inuktitutpolar bearᓇᓄᖅnanuḳ
s44aqr arabicfalconصقرs̬aqr
txI4x navajomedicine pouchtxị́x
na3xto3I3 navajolynxnàxtòị̀
iqt^08aqa xhosaideaingcangaiqṭ̬ḥaqa
dja%3di3 apache (western)pronghornjaadidjà̄dì
fyA%re norwegian (bokmal)low tidefjærefyạ̄re
t^i5i445 vietnamesetrythửtḥi̖i̖̋
i3i3i4bu3u3u4z6a zuluscarîbhûdlaììíbùùúẓa
ma%33a44k9 thaia lotมากmȁ̄a̋k̰
s5m nuxalkto standlhmşm
pa0se frenchto thinkpenserpa̰se
k%a4a44w thaikneeเข่าkḥáa̋w
'aha9v hebrewto loveאהב'ahȧv
hhima%r arabicdonkeyحمارhhimār
h5Erh5Emali georgianspineხერხემალიḩẹrḩẹmali
ga3gga%3fa%3 hausabateleur eaglegaggāfāgàggà̄fà̄
b1n thaiballบอลbo̖n
'ida2 tamillipஇதழ்'idau̖
tas5aa3 apache (western)onedałaátaşaà
su4u44k9 thaihappyสุขsúűk̰
t4ikUt4 hinditicketटिकटṭikụṭ
elo9a hebrewA god.אלוהelȯa
s5U9gad welsheyellygadşụ̇gad
tx05as5 navajofrogtx̖aş
uk6suk6 inuktitutoil/blubberᐅᖅᓱᖅuḳsuḳ
t^a3a33lee thaiseaทะเลtḥàȁlee
wehewehe hawaiianto explainwehewehewehewehe
fE0 frenchhungerfiamfẹ̰
tx^5E9Es%o koreanvegetable채소txẏḥẹ̇ẹsḥo
sh5vadash5va georgianmiscellaneaსხვადასხვაsḩvadasḩva
k%a%3a33 thaisellค้าkḥà̄ȁ
gt08ina xhosakeep/savegcinagṭ̬ina
px4i5h519dj5itx5 polishto comeprzychodzićpẋi̖ḩȯ̖djẏitxẏ
ka4a44y thaichickenไก่káa̋y
k%i3i33t0 thaithinkคิดkḥìȉt̰
tx5a3 burmeseto hearကြားtxẏà
yAttA% finnishto leavejättääyạttạ̄
pwo33lii33tx^5yau33 chineseglass bridge玻璃桥pwȍliȉtxẏḥyaȕ
deja5ne frenchto have lunchdéjeunerdeja̖ne
isig^0t^08awu xhosaspiderisigcawuisigh̬ṭ̬ḥawu
s44awifa arabicto produce woolصوفs̬awifa
p%ai33 chineseraftpḥaȉ
sa%3nts'o30sE apache (western)new moonsáánts’ǫ́sésà̄nts'ò̰sẹ
uk6ausik6 inuktitutwordᐅᖃᐅᓯᖅuḳausiḳ
tx^5a44a tibetanbirdབྱtxẏḥa̋a
'E9xEh5 hebrewtesticleאשך'ẹ̇xẹḩ
cye%5l icelandicraspþjölcyē̖l
k%o33o33lo33o33 tibetanwheelའཁོར་ལོkḥȍȍlȍȍ
x5i44iq tibetanfieldཞིངxẏi̋iq
t^u33u33k9 tibetanattitudeཐུགསtḥȕȕk̰
a4la3ka3la4a3 yorubaa dreamàlákálàáálàkàláà
mdzimE georgiancommaმძიმეmdzimẹ
cre5i5qk icelandiccrowdþröngcre̖i̖qk
a0syE0 frenchancientanciena̰syẹ̰
GrubEli georgiancloudღრუბელიġrubẹli
p97oa hoanfireʘ̰oaṗ̂oa
x4Ot5i9t5 russianto jokeшутитьẋọtẏïtẏ
IzUbrUj4a9t5 russianto portrayизображатьịzụbrụȷ̈ȧtẏ
ulluGiak6 inuktitutstarᐅᓪᓗᕆᐊᖅulluġiaḳ
ftx51u0wx4 polishstill (motionless)wciążftxẏo̖ṵwẋ
be9Igel hebrewbagelבייגלbėịgel
la3a33n thaimillionล้านlàȁn
iq94t08ukukt^a xhosainformationinkcukuchaiq̀ṭ̬ukuktḥa
zum englishzoomzoomzum
'd06i4U44 vietnamesea pondđìa'ɗíụ̋
gwla%d welshcountry/nationgwladgwlād
k%wa33q chinesebasketkḥwȁq
ba5x4tU norwegian (bokmal)a brushbørsteba̖ẋtụ
g^0l^081tha xhosarepelgxothagh̬ḷ̬ḥo̖tha
iql^08ag^0l^08asi xhosawaterfallingxagxasiiqḷ̬ḥagh̬ḷ̬ḥasi
q5alima arabicto knowعلمq̇alima
u3ub06umto3o3o4ti zulusweetnessúbumtôtiùuɓumtòòóti
t4x4i330i330 tibetancloudསྤྲིནṭẋḭ̏ḭ̏
dj4vi polishdoordrzwidȷ̈vi
p97go4o taacaterpillarʘgòõṗ̂góo
nI3s5tx05I4 navajoair/breezenị̀ştx̖ị́
h5ma georgianvoiceხმაḩma
d^Un hindifundsधनdḥụn
tupa%0yu3 apache (western)riverbanktubąąyútupā̰yù
yi44itsi33i44 tibetansoapཡི་ཙིyi̋itsȉi̋
wa%33a33mo44o tibetanfoxཝ་མོwȁ̄ȁmőo
y%9i5sU norwegian (bokmal)to kisskysseyh̬i̖sụ
tx^a%' navajobeavertxḥā'
dj5ix5 polishtodaydziśdjẏixẏ
pa0 frenchpeacockpaonpa̰
f4o%gUr3 irish (munster)to proclaimfógairfĝōgụrẏ
vayb englishvibevibevayb
aI germaneggeiaị
tx5o44oo4q tibetanlarge valleyལྗོངསtxẏőoóq
i3i3i4du3u3ub06e zuluzebraîdúbeììídùùuɓe
ha4wa3ini4ya%3 hausachameleonhàwainìyāháwàiníyà̄
krO%v scottish gaelictreecraobhkrọ̄v
tuU44y vietnameseagetuổituụ̋y
bre%5 norwegian (bokmal)breadbrødbrē̖
Gali%C66 arabicrudeغليظġalīç̂
mut4t4aI tamileggsமுட்டைmuṭṭaị
ka4a44u3x5ya33u44p%yA33A44n chinesefunny movie搞笑片káa̋ùxẏyȁűpḥyạ̏ạ̋n
ntEE3n apache (western)manndeeńntẹẹ̀n
q5ana9n hebrewa cloudענןq̇anȧn
k%UttxUr hindimuleखच्चरkḥụttxụr
'Uwqm vietnamesegrandfatherông'ụwqm
i3i4hho3olo zuluhallîhhóloìíhhòolo
tx5uU4t0' vietnamesemousechuộttxẏuụ́t̰'
kd^08ElEkilE xhosafamiliarqhelekilekḍ̬ḥẹlẹkilẹ
msgavsi georgianalikeმსგავსიmsgavsi
t4x4i%445i5 tibetansnakeསྦྲུལṭẋi̖̋̄i̖
dj1h5i georgianstickჯოხიdjo̖ḩi
rUssmatr3e9t5 russianto examineрассмотре́тьrụssmatrẏėtẏ
Ixk%I%nh5n apache (western)sonishkiinhnịxkḥị̄nḩn
IzE3 apache (western)medicineizeeịzẹ̀
i5hdessA finnishtogetheryhdessäi̖hdessạ
1k%r1 georgiangoldოქროo̖kḥro̖
kol3kaI tamiltakingகொள்கைkoḷkaị
nal5tx00ya koreandate날짜nalẏtx̥ya
ka33u33x5ya33u44lyu33u44 chinesehigh efficiency高效率kȁȕxẏyȁűlyȕű
a0vwaye frenchto sendenvoyera̰vwaye
bu3kka%4 hausagrass hutbukkā̀bùkká̄
uql08ibElElwan1 xhosacommunicationunxibelelwanouqḷ̬ibẹlẹlwano̖
fOyl danishbirdfuglfọyl
r3Ib5e95nUk russianchildребёнокrẏịbẏė̖nụk
bAnd englishbandbandbạnd
isaGuk6 inuktituta wingᐃᓴᕈᖅisaġuḳ
mi33i44q chineselifemȉi̋q
pan3tx5u tamilcottonபஞ்சுpanẏtxẏu
mi%44i44i3 thaibearหมีmi̋̄i̋ì
r%9Edi5n welshfernsrhedynr̊ẹdi̖n
akkade9re italianto happenaccadéreakkadėre
kiaktisimayuk6 inuktitutsweatᑭᐊᒃᑎᓯᒪᔪᖅkiaktisimayuḳ
i4ta40 yorubastoryìtànítá̰
ko33u44wu33u44t4x4^O33 chineseshopping cart购物车kȍűwȕűṭẋḥọ̏
p4a%p3e%9r4 irish (munster)paperpáipéarpĝāpẏē̇rĝ
pa%0 apache (western)motherbąąpā̰
x4UU33ntx5i33qx5i33i44t^O4O44O3q chinesenervous system神经系统ẋụụ̏ntxẏȉqxẏȉi̋tḥọ́ọ̋ọ̀q
k%wa33i44 chinesedrainkḥwȁi̋
a5l danishbeerøla̖l
pE0 frenchbreadpainpẹ̰
gb1gbE3 yorubato receive an injurygbọgbẹ́gbo̖gbẹ̀
ma%9ts5ats5 nahuatlnetmātlatlmā̇tşatş
plussa icelandicblouseblússaplussa
zon englishzonezonezon
k93t08ak93t08ilE xhosaplain/clearcacilek̖ṭ̬ak̖ṭ̬ilẹ
ma%44a tibetanbutterམརma̋̄a
mEtsniErEba georgianscienceმეცნიერებაmẹtsniẹrẹba
kye5e5v icelandicgiftgjöfkye̖e̖v
to33o44nma%3a33y thaitreeต้นไม้tȍőnmà̄ȁy
i3i3i4t08i3i3it08i zuluearringîcíciììíṭ̬ììiṭ̬i
passa9re italianto passpassàrepassȧre
IyIkE3 apache (western)seediyigéʼịyịkẹ̀
h5a33u33 chinesesoundḩȁȕ
weIv englishwavewaveweịv
tx5ii4' vietnamesesisterchịtxẏií'
kal5tx^5i koreancutlassfish갈치kalẏtxẏḥi
zm3Iya9 russiansnakeзмея́zmẏịyȧ
1na5G frenchhonorhonneuro̖na̖ġ
mU33U44q chinesedreammụ̏ụ̋q
e'e%9kats5 nahuatlair/windehēcatle'ē̇katş
sUmUrpUn6 hindidedicationसमर्पणsụmụrpụṇ
k6ayak6 inuktitutkayakᖃᔭᖅḳayaḳ
tx05Uw amharicsaltጨውtx̖ụw
cyou%C icelandica nationþjóðcyoūç
ql08iba xhosadressnxibaqḷ̬iba
p%O3O33ndin thailandพื้นดินpḥọ̀ọ̏ndin
'd06U4U44w vietnameseheadđầu'ɗụ́ụ̋w
gwees5d welshgrassgwelltgweeşd
j4i44ili33i33 tibetantrainརི་ལིȷ̈i̋ilȉȉ
hOi5ad welshduck (bird)hwyadhọi̖ad
tve%5l icelandicstay (noun)dvöltvē̖l
Guj frenchredrougeġuj
p%i%445i5i45me%33e44 tibetanwomanབུད་མེདpḥi̖̋̄i̖í̖mȅ̄e̋
te%l3 tamilscorpionதேள்tēḷ
ma0to frenchcoatmanteauma̰to
hUn' danishhandhåndhụn'
p1lla icelandicbun (round bread)bollapo̖lla
iql08ina xhosamintinxinaiqḷ̬ina
sI4s navajobeltsị́s
jangbadi georgianoxygenჟანგბადიjangbadi
y%9i95llIq norwegian (bokmal)chick (baby chicken)kyllingyh̬ï̖llịq
la33a33 tibetansoul/spiritབླlȁȁ
bitu9ah5 hebrewinsuranceביטוחbitu̇aḩ
aggak inuktituthandᐊᒡᒐᒃaggak
ba9wliq hebrewbowling (the game)באולינגbȧwliq
t4x4^i44i tibetanto write/drawའབྲིṭẋḥi̋i
nata30 apache (western)cornnadą́ʼnatà̰
t^apa%0jIte apache (western)kingfishertaba̜a̜zhidetḥapā̰jịte
kotx5u koreanpepper고추kotxẏu
bah5u9ts hebrewoutsideבחוץbaḩu̇ts
matt66a%t66 arabicrubberمطاطmatt̬āt̬
wuu33x5yA33A44nwa4a44a3q chinesewi-fi无线网wuȕxẏyạ̏ạ̋nwáa̋àq
hE0g55a4 yorubato be beautifulhẹngwàhẹ̰gẇá
sit englishseatseatsit
pr1tti5r icelandicspikebroddurpro̖tti̖r
rakkyu9dere italianto hostracchiùdererakkyu̇dere
kInt germanchildkindkịnt
'urugo%l3 tamilhappeningஉறுகோள்'urugōḷ
alE3 yorubanightalẹ́alẹ̀
'b0613133 vietnameseto pack'ɓò̖ȍ̖
k%u%Ga3 apache (western)teepeekuughákḥūġà
d6I9n3U irish (munster)humanduinedĝïnẏụ
Ud^Ik hindimoreअधिकụdḥịk
fim vietnamesefilmphimfim
na44a tibetanagena̋a
to%n6d4u tamilto digதோண்டுtōṇḍu
wolf englishwolfwolfwolf
10du30 yorubayearodúno̰̖dṵ̀
h5OO33q chineserainbowḩọọ̏q
'Usi0 burmeseseedအစေ့'ụsḭ
mka9nda swahilibeltmkandamkȧnda
u3uhha3a3afu zuluhalfúhháfuùuhhààafu
taktuk inuktitutfogᑕᒃᑐᒃtaktuk
erra9re italianto wandererràreerrȧre
d06aya hausaoneɗayaɗaya
tsudz1j5E9myEts polishforeignercudzoziemiectsudzo̖jẏẹ̇myẹts
nE%33E33tx5i%5 tibetaninformationགནས་ཚུལnẹ̏̄ẹ̏txẏī̖
tx'ah navajoheadweartx'ah
rumma%n arabicpomegranateرمانrummān
vE0 frenchwinevinvẹ̰
pu%n6d4u tamilgarlicபூண்டுpūṇḍu
t66ayr arabicbirdsطيرt̬ayr
djE40na40 yorubato be farjẹ̀nnàdjẹ̰́ná̰
me%33e44k9 thaicloudเมฆmȅ̄e̋k̰
s4a%v6a%9l5 irish (munster)to savesábháilsĝāvĝā̇lẏ
fid66d66a arabicsilverفضةfid̬d̬a
vE3E33 vietnamesedrawvẽvẹ̀ẹ̏
pI4k apache (western)bellybigpị́k
ka4a44t0 thaibiteกัดkáa̋t̰
hemolele hawaiianperfectionhemolelehemolele
s99al3 koreanrices̭aḷ
miGna%t66i%s arabicmagnetمغناطيسmiġnāt̬īs
tx^Utri% hindiumbrellaछतरीtxḥụtrī
hEdz3ill5Uk9 koreannightfall해질녘hẹdzẏillẏụk̰
l^0i%v welshsaw (tool)llifl̥īv
a5m danishtenderøma̖m
lamaq5a arabicto shineلمعlamaq̇a
'ahhmar arabicredأحمر'ahhmar
Gei5siG frenchto succeed at somethingréussirġei̖siġ
pi%33233 tibetanpaintbrushཔིརpȉ̄ȕ̖
d08k6'o0 hoannose!qˀõḍ̬ḳ'o̰
nyE%3 apache (western)difficultnyeeʼnyẹ̀̄
mE330E330 tibetandrug/medicineསྨནmẹ̰̏ẹ̰̏
x4tx4En3x5tx5E polishluck/happinessszczęścieẋtẋẹnẏxẏtxẏẹ
zUtOma9n3IvUt5 russianto obscureзатуманиватьzụtọmȧnẏịvụtẏ
aqunasuktuk6 inuktitutto huntᐊᖑᓇᓱᒃᑐᖅaqunasuktuḳ
te44ewa33a33 tibetanblissབདེ་བte̋ewȁȁ
bigI9n englishbeginbeginbigïn
n113y vietnamesespeaknóino̖ò̖y
q5as44i%r arabicjuiceعصيرq̇as̬īr
kh5o40' navajofirekḩó̰'
ntE3 apache (western)apachendéntẹ̀
pE3x apache (western)knifebeshpẹ̀x
'avnEt hebrewsashאבנט'avnẹt
g^0d^08ibEla xhosalastgqibelagh̬ḍ̬ḥibẹla
ba4nda%3 hausameat dried over firebàndābándà̄
wOd englishwouldwouldwọd
nUj4i5ma9t45 russianto pressнажиматьnụȷ̈i̖mȧṭẏ
pIGC icelandicsettlementbyggðpịġç
xdEba georgianto happenხდებაxdẹba
nunatsiavut inuktitutour beautiful landᓄᓇᑦᓯᐊᕗᑦnunatsiavut
na%4ta%30' navajocornná̄tà̰̄'
kv3InU norwegian (bokmal)a womankvinnekṿịnụ
libG frenchfreelibrelibġ
ka4a44ti4i44ka% thaiagreementกติกาkáa̋tíi̋kā
nitx05i georgiantalentნიჭიnitx̖i
tx^5o33o33ts%e%335e445 tibetanclockཆུ་ཚོདtxẏḥȍȍtsḥȅ̖̄e̖̋
ndu9gu swahilirelativendugundu̇gu
'onpadu tamilnineஒன்பது'onpadu
a4lu4b13sa4 yorubaonionàlùbọ́sàálúbò̖sá
akko9ntxo italiandressed upacconcioakkȯntxo
sUkGE frenchsecretsecretsụkġẹ
sa%3a33 vietnamesevillagesà̄ȁ
k99amagywi koreancrow까마귀k̭amagywi
ki4405i05t4x4u33u33m tibetangrapeརྒུན་འབྲུམkḭ̖̋ḭ̖ṭẋȕȕm
Ga%ba arabicforestغابةġāba
nUgrUj4da9t5 russianto rewardнаграждатьnụgrụȷ̈dȧtẏ
r1%3133n thaihotร้อนrò̖̄ȍ̖n
pa5G frenchfearpeurpa̖ġ
'armo9n hebrewpalaceארמון'armȯn
ak93o%30' navajoseedak̖ò̰̄'
ci%Ca icelandicthawþíðacīça
ta44awa33a33 tibetanmoonཟླ་བta̋awȁȁ
'is44baq5 arabicfingerإصبع'is̬baq̇
jaGdE0 frenchgardenjardinjaġdẹ̰
p%u%k%a44a44a3w thaimountainภูเขาpḥūkḥa̋a̋àw
'b06aa3yq vietnamesevaguely defined termbánh'ɓaàyq
t4x4^UU33qt4x4a4a44a3q chinesemature成长ṭẋḥụụ̏qṭẋáa̋àq
yi5hi5ttx amharicthisይህችyi̖hi̖ttx
me9leh5 hebrewkingמֶלֶךmėleḩ
himni georgiananthemჰიმნიhimni
di%n arabicreligionدينdīn
d^Urm hindireligion/faithधर्मdḥụrm
masso9ne italianfree masonmassonemassȯne
pun6 tamilsoreபுண்puṇ
etE0dG frenchto turn offéteindreetẹ̰dġ
isig^0l^08ina xhosapermanentisigxinaisigh̬ḷ̬ḥina
ets hebrewtreeעֵץets
'aat^i3i33t0 thaisunพระอาทิตย์'aatḥìȉt̰
ei%mi5r icelandicsteam/vaporeimureīmi̖r
astGofi9zika hebrewastrophysicsאסטרופיזיקהastġofïzika
tx^5a33a44y thaiyesใช่txẏḥȁa̋y
'ovda9n hebrewruin/destructionאובדן'ovdȧn
appanna9re italianto obscureappannàreappannȧre
ama3 navajomotheramà
tx5U4U44w vietnamesepartychầutxẏụ́ụ̋w
s5o3k apache (western)fishłógşòk
s99ak9 koreanbuds̭ak̰
tx5a33a44 tibetanironལྕགསtxẏȁa̋
mxi9ndi swahiliwinner (one who wins)mshindimxïndi
cI'pI4q burmesetreeသစ်ပင်cị'pị́q
'd06EE44 vietnameseto give birth tođẻ'ɗẹẹ̋
de5 frenchtwode̖
k%a%33a44w thairiceข้าวkḥȁ̄a̋w
v3ix4am tamilpoisonவிஷம்ṿiẋam
I%0'a0'I% navajomagpieị̰̄'a̰'ị̄
nU33U33mx5i33i44 tibetanweather/climateགནམ་གཤིསnụ̏ụ̏mxẏȉi̋
lUv englishlovelovelụv
tx5aO' burmesestoneကျောက်txẏaọ'
we%9yats5 nahuatlsea/oceanhuēyātlwē̇yatş
a4lu4m130ga4dji3 yorubascissorsàlùmọ́gàjíálúmò̰̖gádjì
wa4lk93i3ya%3 hausalightningwàlƙiyāwálk̖ìyà̄
pa'aka9i hawaiiansaltpaʻakaipa'akȧi
t^a3ts5'IId navajoalgaetḥàtş'ịịd
to3kho0'I3 navajopetroleumtòkho̰'ị̀
t^a33a33q tibetanflatlandsཐངtḥȁȁq
tx05aGi georgianchandelierჭაღიtx̖aġi
a%moxts5i nahuatlbookamoxtliāmoxtşi
marro9ne italianbrownmarronemarrȯne
ts93I3'I% navajomosquitots̀ị̀'ị̄
iql^081wa xhosabagingxowaiqḷ̬ḥo̖wa
iqt08iniba xhosaostrichincinibaiqṭ̬iniba
avveni9re italianto occuravvenìreavvenïre
t05it05vEli georgiannakedტიტველიt̖it̖vẹli
stx4i95x4tx4atx5 polishto clean upsczyszczaćstẋï̖ẋtẋatxẏ
kwi3i33 vietnamesefundquỹkwìȉ
t4x4^waa33qt^ou33kwe33i44 chinesebedside table床头柜ṭẋḥwaȁqtḥoȕkwȅi̋
'b06a%3a33y vietnameseshorebãi'ɓà̄ȁy
ts%E%3 apache (western)rocktséétsḥẹ̀̄
a5r danishearørea̖r
t^e44ee4p9 tibetanbookདེབtḥe̋eép̃
'o44oma33a33 tibetanmilkའོ་མ'őomȁȁ
'ah5yani9t hebrewnieceאחיינית'aḩyanït
tx05i5s amharicsmokeጭስtx̖i̖s
balu9t hebrewacornבלוטbalu̇t
ma0k frenchlackmanquema̰k
iql08izElEl1 xhosapressureinxizeleloiqḷ̬izẹlẹlo̖
k93at05a georgiancatკატაk̖at̖a
x5yaa33 chineseboatxẏyaȁ
umqd08uma xhosaoliveumnqumaumqḍ̬uma
fE4 yorubato be successful/prosperousfẹ̀fẹ́
tx5yo33u44 chineseoldtxẏyȍű
Abno92mUl englishabnormalabnormalạbnȯu̖mụl
'aa44yq vietnameseimageảnh'aa̋yq
sah5Elmts93ip%1 georgianstate/kingdomსახელმწიფოsaḩẹlmts̀ipḥo̖
sik6inik6 inuktitutsunᓯᕿᓂᖅsiḳiniḳ
krie9It englishcreatecreatekriėịt
j4E9n3xyInU russianwomanже́нщинаȷ̈ẹ̇nẏxyịnụ
h5tx5Etx5 polishto wantchciećḩtxẏẹtxẏ
t6n4a%0h irish (munster)to fatiguetnáithtĝnĝā̰h
tu%n3 tamilcolumnதூண்tūnẏ
addio italiangoodbyeaddioaddio
faGin frenchflourfarinefaġin
milq5ak6a arabicspoonملعقةmilq̇aḳa
t^a3a33t0sa4a44na3a33kha3a33ti4i44' thaiattitudeทัศนคติtḥàȁt̰sáa̋nàȁkhàȁtíi̋'
a4kpa3 yorubascaràpáákpà
i95mmArtA% finnishto understandymmärtääï̖mmạrtạ̄
t4x4^UU33qkO33qrUU33nx4i33i44 chinesesuccessful person成功人士ṭẋḥụụ̏qkọ̏qrụụ̏nẋȉi̋
q94d08oq94d08oza xhosaknocknkqonkqozaq̀ḍ̬oq̀ḍ̬oza
tx5ando%x4am tamilhappinessசந்தோஷம்txẏandōẋam
p97u0 hoanoneʘ̃ũṗ̂ṵ
m1%4414413 thaidoctorหมอmő̖̄ő̖ò̖
k93t081k93t08a xhosacleancocak̖ṭ̬o̖k̖ṭ̬a
h5weh5 welshsixchwechḩweḩ
se'aGa9 hebrewhairשַׂעֲרָהse'aġȧ
qt08iqt08i xhosasmall/youngncinciqṭ̬iqṭ̬i
tx5yA33A44n chinesemountain streamtxẏyạ̏ạ̋n
'ila%hiyy arabicdivineإلهي'ilāhiyy
x4U33qri33i44wu4u44u3h5we33i44 chinesebirthday party生日舞会ẋụ̏qrȉi̋wúűùḩwȅi̋
ta3a3ta33a44q tibetanview/viewpointལྟ་སྟངསtààtȁa̋q
t1 danishtoeto̖
yo'I%0 apache (western)seeyo’įįyo'ị̰̄
f4Il irish (munster)bloodfuilfĝịl
me4e44i3 chinesemountainmée̋ì
Ino3t05a%3h navajodeceptionịnòt̖à̄h
fU4U44U3nx4wU33tx5ya33a44q chinesepainter粉刷匠fụ́ụ̋ụ̀nẋwụ̏txẏyȁa̋q
fOl frenchcrowdfoulefọl
tsn1bili georgiandistinguishedცნობილიtsno̖bili
pi5rCi5r icelandicbirthburðurpi̖rçi̖r
v3E%xa%k% hindiindian monthवैशाखṿẹ̄xākḥ
s44amG arabicglueصمغs̬amġ
'b06aa3w vietnameseleopardbáo'ɓaàw
Ol6Otx4x4a9t5 russianto improveулучша́тьọlĝọtẋẋȧtẏ
ma%44a44a3 thaidogหมาma̋̄a̋à
k%r3iU scottish gaelicheartcridhekḥrẏiụ
hvost russiantailхвостhvost
q5ad66ala arabicmuscleعضلةq̇ad̬ala
mU4U44U3q chineseferociousmụ́ụ̋ụ̀q
v3AlittA% finnishto transmitvälittääṿạlittạ̄
k6ilalugak6 inuktitutbeluga whaleᕿᓚᓗᒐᖅḳilalugaḳ
si33tx5ya33t4x4^O33 chineseprivate car私家车sȉtxẏyȁṭẋḥọ̏
zaaw vietnameseknifedaozaaw
ya9'aG hebrewforestיַעַרyȧ'aġ
ph1t^1li georgianleafფოთოლიpho̖tḥo̖li
tu%ga%k6 inuktitutivory tuskᑑᒑᖅtūgāḳ
tx5UrUk93a amharicmoonጨረቃtxẏụrụk̖a
a%ts5a%kats5 nahuatlperson made of waterātlācatlātşākatş
kt^08ubEkilEy1 xhosapolitechubekileyokṭ̬ḥubẹkilẹyo̖
sik englishseekseeksik
iq94t08ubEk1 xhosacultureinkcubekoiq̀ṭ̬ubẹko̖
sI4k apache (western)scarsigsị́k
tu%tu% hawaiiangrandparenttūtūtūtū
i3i3iz6aag06a zululoinclothī́dlakáììiẓaaɠa
yi%445i5 tibetanplace/areaཡུལyi̖̋̄i̖
gbogbo yorubaall/everythinggbogbogbogbo
faOnde9Ixn englishfoundationfoundationfaọndėịxn
iqt^08aphEphE xhosaprofessionalingcaphepheiqṭ̬ḥaphẹphẹ
kOO33x4i33i44h5wU33U44 chineseformat格式化kọọ̏ẋȉi̋ḩwụ̏ụ̋
ku33u33 tibetanbody/statueསྐུkȕȕ
n1%3133q thaiyounger siblingน้องnò̖̄ȍ̖q
fa%a4t0' vietnamesepunishphạtfāát̰'
tx5yee33kwo4o44o3 chineseresult结果txẏyeȅkwóőò
ko9yo%ts5 nahuatlcoyotecoyōtlkȯyōtş
ma3a33le3e33t0 thaiseedเมล็ดmàȁlèȅt̰
tx5yA33A44nx4U33nfaa33q chinesegym健身房txẏyạ̏ạ̋nẋụ̏nfaȁq
kal3l3am tamilstealthகள்ளம்kaḷḷam
bah5a9G hebrewto choose/to opt/to selectבחרbaḩȧġ
ft19rEk polishtuesdaywtorekftȯ̖rẹk
t^a%442 tibetansilkདརtḥa̋̄u̖
Gavi frenchdelightedraviġavi
pa4a44u3 chinesejewelpáa̋ù
wa33i44ma33i44yuA33n chinesedelivery man外卖员wȁi̋mȁi̋yuạ̏n
'di%5v3o%t norwegian (bokmal)very wetdyvåt'dī̖ṿōt
ni%ki'i hawaiianto tie/bindnīkiʻinīki'i
attxeffa9re italianto biteacceffareattxeffȧre
kyUqtx^5i koreanview경치kyụqtxẏḥi
sinnitellA finnishto hang onsinnitelläsinnitellạ
k93a4nk93a3ne%4 hausasmallƙànƙanḕk̖ánk̖àné̄
Uttx^a% hindigoodअच्छाụttxḥā
m4a9dr4U irish (munster)dogmadramĝȧdrĝụ
pEttI icelandiccamp bedbeddipẹttị
a0plUG frenchscaleampleura̰plụġ
pyI4qn3a4cI4qs%u0 burmesescholarshipပညာသင်ဆုpyị́qnẏácị́qsḥṵ
putta%n6d4u tamilnew yearபுத்தாண்டுputtāṇḍu
nu44uu4 tibetanwestནུབnűuú
p99op99o koreankiss뽀뽀p̌op̌o
su%l scottish gaeliceyesùilsūl
hhayawa%n arabicanimalحيوانhhayawān
mnixvnEl1vani georgianimportantმნიშვნელოვანიmnixvnẹlo̖vani
si%r5%i% hindiladderसीढ़ीsīṛḥī
xa%k%a% hindibranchशाखाxākḥā
xjE0 frenchdogchienxjẹ̰
tIts%5It apache (western)shakyditłidtịtşḥịt
k%a33a44w thaito enterเข้าkḥȁa̋w
pya33ut4x4yU4U44U3ntaa33a33a44n chinesestandard answer标准答案pyȁuṭẋyụ́ụ̋ụ̀ntaȁȁa̋n
xangrdzliv1ba georgiancontinuanceხანგრძლივობაxangrdzlivo̖ba
'b06iU44n vietnamesebeachbiển'ɓiụ̋n
r5a%3b06a%3 hausadewrāɓāṛà̄ɓà̄
i3i3i4b06i3i3i4zo zulunameîbîzoììíɓììízo
ei%Ci5r icelandicoatheiðureīçi̖r
mUy vietnamesecloudmâymụy
gbE4du yorubalarge drumgbẹ̀dugbẹ́du
kaa3t0 vietnamesecutcắtkaàt̰
'b06UU4k9' vietnamesestair stepbậc'ɓụụ́k̰'
sol englishsoulsoulsol
cvE9rmauul icelandicdiameterþvermálcvẹ̇rmauul
obi40ri0 yorubafemaleobìnrinobḭ́rḭ
muxi5rra amharicwedderሙሽራmuxi̖rra
Entsikl1pE9dya hebrewencyclopediaאנציקלופדיהẹntsiklo̖pẹ̇dya
so44oo4 tibetanto makeབཟོsőoó
siq englishsingsingsiq
imik6tuk6 inuktitutto drinkᐃᒥᖅᑐᖅimiḳtuḳ
na3a33m thaiwaterน้ำnàȁm
ga5l frenchface (of animal)gueulega̖l
la4ru%3ra%4 hausanecessitylàr̃ūr̃ā̀lárù̄rá̄
l13133 thaito copyล้อlò̖ȍ̖
mi3 burmesefireမီးmì
x5yA4A44A3nx4i33i44p%ii33q chinesedisplay显示屏xẏyạ́ạ̋ạ̀nẋȉi̋pḥiȉq
pI9Cste5C icelandicstop (e.g. bus stop)biðstöðpïçste̖ç
'e%445e5e45 tibetanlightའོད'e̖̋̄e̖é̖
tyA33A44nx5yA33A44nka4a44a3n chinesetelephone pole电线杆tyạ̏ạ̋nxẏyạ̏ạ̋nkáa̋àn
djo%s5E3 apache (western)balljoołédjōşẹ̀
la%3a33y vietnameseinterestlãilà̄ȁy
aGmart^i georgianascentაღმართიaġmartḥi
va%l3 tamilswordவாள்vāḷ
tiGiganiak6 inuktitutarctic foxᑎᕆᒐᓂᐊᖅtiġiganiaḳ
yOk9kOryi japaneseslowlyゆっくりyọk̰kọryi
atm1sfEGa hebrewatmosphereאטמוספירהatmo̖sfẹġa
p%ainEp%Ol3 koreanpineapple파인애플pḥainẹpḥọḷ
l08a0e hoanmeatǁa̰eḷ̬a̰e
pets5asos5ko%9ats5 nahuatlcentipedepetlazolcōātlpetşasoşkō̇atş
dziri georgianbottomძირიdziri
mul3l3aqgi tamilradishமுள்ளங்கிmuḷḷaqgi
'etsba9q5 hebrew(anatomy) fingerאצבע'etsbȧq̇
ats593a%3h navajobottomatş̀à̄h
hibridi georgianhybridჰიბრიდიhibridi
'iyarkaI tamilnatureஇயற்கை'iyarkaị
fo44o44o3n thairainฝนfőőòn
k93d081b1 xhosaconcrete/actualqobok̖ḍ̬o̖bo̖
t00a9al3gi koreanstrawberry딸기ṱȧaḷgi
p%Uli% hindipodफलीpḥụlī
in3tx5i tamilgingerஇஞ்சிinẏtxẏi
j1l1 georgianraspberryჟოლოjo̖lo̖
x5ya33u chinesenightxẏyȁu
r%9ei%Ci5r icelandicnesthreiðurr̊eīçi̖r
tyA33A44nfU33qx4a33a44n chineseelectric fan电风扇tyạ̏ạ̋nfụ̏qẋȁa̋n
tx^5a44alo33o33 tibetantea leafཇ་ལོtxẏḥa̋alȍȍ
s44awt arabicvoiceصوتs̬awt
tx5yA4A44A3ntx5ii33x4i33i44p%ii33n chineseclip video剪辑视频txẏyạ́ạ̋ạ̀ntxẏiȉẋȉi̋pḥiȉn
xe%x4 hindiresidueशेषxēẋ
ts93ut^i georgianminuteწუთიts̀utḥi
ye4 burmesewaterရေyé
naa4q' vietnameseheavynặngnaáq'
asak693ws nuxalkwater (bottom)asaqw'sasaḳ̖ws
oppo9rre italianto opposeopporreoppȯrre
djUhha%dj hindishipजहाजdjụhhādj
pyE9qkni5 polishbeautifulpięknypyẹ̇qkni̖
n3i33i33qtx5e tibetancompassionསྙིང་རྗེnẏȉȉqtxẏe
tyA33A44nna4a44u3t4x4u4u44u3tx5i33 chinesecomputer host电脑主机tyạ̏ạ̋nnáa̋ùṭẋúűùtxẏȉ
ya33nh5wU33x5yo33u44 chinesefireworks show烟花秀yȁnḩwụ̏xẏyȍű
azhara9 hebrewwarningאזהרהazharȧ
g55addUnn3a amharicfriendጓደኛgẇaddụnnẏa
kn4a%v6 irish (munster)bonecnámhknĝāvĝ
tyA33A44nh5wU33U44h5a33u44ma4a44a3 chinesephone number电话号码tyạ̏ạ̋nḩwụ̏ụ̋ḩȁűmáa̋à
ts93its93ila georgianchickenწიწილაts̀its̀ila
modEllo italianmodelmodellomodẹllo
da%3'i4ra%3 hausacircledā'ìr̃ādà̄'írà̄
mann3aI tamilpeacockமஞ்ஞைmannẏaị
swi5x4i5x4 polishto hearsłyszyszswi̖ẋi̖ẋ
k93i95t05i5l amharicleafቅጠልk̖ï̖t̖i̖l
k93l08olEla xhosaforgivexolelak̖ḷ̬olẹla
x5i4i44i3x4o4o44u3t4x4^ii33 chinesewashbasin洗手池xẏíi̋ìẋóőùṭẋḥiȉ
'ot hebrewsignomenאות'ot
j4i44i tibetanmountainརིȷ̈i̋i
d06i3go%4 hausaa dropɗigṑɗìgó̄
nI4s5tx^I%4s navajowolverinenị́ştxḥị́̄s
v3etA% finnishto pull/dragvetääṿetạ̄
'aha9v hebrewto loveאָהַב'ahȧv
i95rittA% finnishto tryyrittääï̖rittạ̄
f3ag irish (munster)lengthfeadhfẏag
x5ye33e44 chinesemountain valleyxẏyȅe̋
pi4i44i3tx5i33i44pU4U44U3n chinesenotebook笔记本píi̋ìtxẏȉi̋pụ́ụ̋ụ̀n
q5a%m arabicyearعامq̇ām
wei33 chineserockyweȉ
tx05I4l navajovegetationtx̖ị́l
me4e44i3tx5ya4a44a3x4i33 chinesemanicurist美甲师mée̋ìtxẏyáa̋àẋȉ
savik inuktitutnormal shaped knifeᓴᕕᒃsavik
r%91ss icelandichorsehrossr̊o̖ss
h5its93lh nuxalkmetal (iron)xits'lhḩits̀lh
mu%ttua finnishto changemuuttuamūttua
d6a9d5i% irish (munster)daddy (childish)daidídĝȧdẏī
odju3 yorubaeyeojúodjù
q5iC66a%m arabicbonesعظامq̇iç̂ām
dj^Un6d4a% hindiflag (banner)झंडाdjḥụṇḍā
isikd^08am1 xhosafruitisiqhamoisikḍ̬ḥamo̖
maremma italiana marshy coastal plainmaremmamaremma
kEsty10 frenchquestionquestionkẹstyo̰̖
tx5U%4U44 vietnamesewaitchờtxẏụ́̄ụ̋
p%I%txI apache (western)(bird) swallowpiishipḥị̄txị
y%9A%l3Ihe%t norwegian (bokmal)lovekjærlighetyh̬ạ̄ḷịhēt
sUmn3Iva9ttsU russianto doubtсомневатьсяsụmnẏịvȧttsụ
mravalmnixvnEl1vani georgiansignificantმრავალმნიშვნელოვანიmravalmnixvnẹlo̖vani
k%U33q chineseholekḥụ̏q
tx5a33a33k9la3a3m tibetanrailroadལྕགས་ལམtxẏȁȁk̰lààm
prEnna icelandicto burnbrennaprẹnna
abo3a4ru40yi3 yorubasunflowerabóòrùnyíabòárṵ́yì
na%4ye%3' navajomonster/foreign godná̄yè̄'
sOdj^a%v3 hindisuggestionसुझावsọdjḥāṿ
'b06a%a4n' vietnamesefriendbạn'ɓāán'
sigrdzE georgianlengthსიგრძეsigrdzẹ
kx5Eu0wj4n3i9tx4ka polishprincessksiężniczkakxẏẹṵwȷ̈nẏïtẋka
tIpe3 navajosheep (animal)tịpè
t^yAA33n chinesecavetḥyạạ̏n
ko44o tibetandoorསྒོkőo
nk%Ekox4En'a30a30ko apache (western)calmnkegohenʼą́ą́gonkḥẹkoẋẹn'à̰à̰ko
u%mayuk6 inuktitutanimalᐆᒪᔪᖅūmayuḳ
iqt^081qt^081ni xhosamosquitoingcongconiiqṭ̬ḥo̖qṭ̬ḥo̖ni
harrasta% finnishto be interested inharrastaaharrastā
garra spanishclawgarragarra
l1fd danishairluftlo̖fd
txo%4s5 navajoballtxó̄ş
E0teGya5G frenchinteriorintérieurẹ̰teġya̖ġ
x5yA33A44nx5ya33a44q chinesephenomenon现象xẏyạ̏ạ̋nxẏyȁa̋q
hu4rri3yya%4 hausafreedom/libertyhùr̃r̃iyyā̀húrrìyyá̄
tx^5yuA33nx4UU33nkyu33A44nt4x4u33u44 chineseundivided attention全神贯注txẏḥyuạ̏nẋụụ̏nkyȕạ̋nṭẋȕű
o30'a%3 apache (western)eveningǫ́ʼááò̰'à̄
p%e%p%r5a% hindilungफेफड़ाpḥēpḥṛā
para9ddjo italianneighborhoodparaggiparȧddjo
pe9Gah5 hebrewflowerפֶּרַחpėġaḩ
mtxu9zi swahilisaucemchuzimtxu̇zi
Ub^Ine%tri% hindiactressअभिनेत्रीụbḥịnētrī
byE0vUni5 frenchwelcomebienvenuebyẹ̰vụni̖
ts%5a3t apache (western)oiltłádtşḥàt
bi5tx5 polishto bebyćbi̖txẏ
kyI9Cya icelandicgoddessgyðjakyïçya
txokola%ts5 nahuatlchocolatechocolātltxokolātş
okko9rrere italianto needoccórrereokkȯrrere
yu33u33 tibetanturquoise gemstoneགཡུyȕȕ
ho'ohana hawaiianto usehoʻohanaho'ohana
ms1p%li1 georgianworldმსოფლიოmso̖pḥlio̖
gandzi georgiantreasureგანძიgandzi
t4x4^u33u44li4i44i3wU33U44nt^ii33 chinesesolving issues处理问题ṭẋḥȕűlíi̋ìwụ̏ụ̋ntḥiȉ
tx^5I' burmeseto loveချစ်txẏḥị'
v3aikka finnishfor examplevaikkaṿaikka
v5Ir3O9fkU russianrope (chord)верёвкаvẏịrẏọ̇fkụ
kahu9na hawaiianmagician/sorcererkahunakahu̇na
gUmtx^a% hinditowelगमछाgụmtxḥā
ke3305e3305t4x4^o33o44k9 tibetanrare jewel/godདཀོན་མཆོགkḛ̖̏ḛ̖̏ṭẋḥȍők̰
gdj5Ex5 polishsomewheregdzieśgdjẏẹxẏ
qe3305e3305tx5e%335e445 tibetanrhetoric/metaphorམངོན་བརྗོདqḛ̖̏ḛ̖̏txẏȅ̖̄e̖̋
ci95r%9ka icelandicto dryþurrkacï̖r̊ka
b^a%x4Un6 hindispeechभाषणbḥāẋụṇ
t05at amharicfingerጣትt̖at
ntxa%3 apache (western)big/largenchaantxà̄
h5ardji georgianexpenseხარჯიḩardji
mE9j2 englishmeasuremeasuremẹ̇ju̖
'ot4t4agam tamilcamelஒட்டகம்'oṭṭagam
tx5yA4A44A3n chinesechildtxẏyạ́ạ̋ạ̀n
'uU3q vietnamesedrinkuống'uụ̀q
addje9ttare italianto jutaggettareaddjėttare
k3haun scottish gaelicheadceannkẏhaun
s5e3'e3tsoh navajoratşè'ètsoh
kt^08itha xhosaspendchithakṭ̬ḥitha
l61h5a%n4 irish (munster)pondlochánlĝo̖ḩānĝ
k93t08Ela xhosapleasecelak̖ṭ̬ẹla
k6uyannami%k inuktitutthank youᖁᔭᓐᓇᒦᒃḳuyannamīk
otto japanesewhoopsおっとotto
'amad hebrewto evaluate/to estimateאמד'amad
la0 burmesemoonla̰
zas apache (western)snowzaszas
nda9ma swahilicalfndamandȧma
t^ai33x4i33i44tyA33A44nna4a44u3 chinesedesktop pc台式电脑tḥaȉẋȉi̋tyạ̏ạ̋nnáa̋ù
'oq thaiactองก์'oq
qi%335i335 tibetansweatརྔུལqȉ̖̄ȉ̖
'ibe9d hebrewto waste/lose/forfeit/destroyאיבד'ibėd
C66ami'a arabicto thirstظمئç̂ami'a
sa%9v3utta% finnishto reachsaavuttaasā̇ṿuttā
x5i33nli4i44i3tx5yA33A44nk%a33q chinesemental health心理健康xẏȉnlíi̋ìtxẏyạ̏ạ̋nkḥȁq
yItIts'I0h5 apache (western)hearyidits’įhyịtịts'ị̰ḩ
sEn3a5G frenchlordseigneursẹnẏa̖ġ
ma%n6pu tamilhonorமாண்புmāṇpu
tx5i33i44syu33A44ntx5i33 chinesecomputer计算机txẏȉi̋syȕạ̋ntxẏȉ
li33i44tx5ya33utx^5yau33 chineseoverpass立交桥lȉi̋txẏyȁutxẏḥyaȕ
t6e%9s4h5n4o% irish (munster)doughnuttaoschnótĝē̇sĝḩnĝō
k93l08ElEla xhosatellxelelak̖ḷ̬ẹlẹla
u3u3ul08oolo zulupeaceū́xoloùùuḷ̬oolo
hha%t^i% hindielephantहाथीhhātḥī
djUma%na% hindiperiodजमानाdjụmānā
djanna arabicparadiseجنةdjanna
txa%93nts5i nahuatlhomechāntlitxà̄̇ntşi
h5xirad georgianoftenხშირადḩxirad
Gox hebrewheadרֹאשׁġox
yi33ma33u44tx5yA33n chinesecloakroom衣帽间yȉmȁűtxẏyạ̏n
jak93Et05i georgianjacketჟაკეტიjak̖ẹt̖i
tx^5ii33qk%wa33a44q chinesecircumstances情况txẏḥiȉqkḥwȁa̋q
saic welshsevensaithsaic
ka33a44q chinesesimplekȁa̋q
a4ko3ko4 yorubatimeàkókòákòkó
nUhUd5i9t5 russianto findнаходитьnụhụdẏïtẏ
tx^I4tI3 navajocartxḥị́tị̀
a3tx^I%30h navajonoseàtxḥị̰̀̄h
sUr5Uk hindiroadसड़कsụṛụk
ts5'o%3s5 navajorope (chord)tş'ò̄ş
igl08alaba xhosashoulderigxalabaigḷ̬alaba
k93i3ssa%4 hausastoryƙissā̀k̖ìssá̄
dAnts englishdancedancedạnts
mE%9tx5Un germangirlmädchenmẹ̄̇txẏụn
dja%sI3la3xa3 apache (western)earingsjaasíláhádjāsị̀làxà
kolla9na italiannecklacecollanakollȧna
ha'awi9na hawaiianlesson/assignmenthaʻawinaha'awïna
k93a3sa%3 hausasoilƙasāk̖àsà̄
mE%tx hindimatchमैचmẹ̄tx
ka9llido italianshrewdcallidokȧllido
ts5'I%x apache (western)snaketłʼiishtş'ị̄x
mbayuwa9yu swahiliswallow (bird species)mbayuwayumbayuwȧyu
'irul3 tamildarkஇருள்'iruḷ
i3i3it^08iib06i3i zululakeī́chibíììiṭ̬ḥiiɓìi
x5ya33a44q chineseoakxẏyȁa̋q
lO44O44a3q thaiyellowเหลืองlọ̋ọ̋àq
to%lE3 apache (western)butterlydoolétōlẹ̀
i3i3i4t08e3e3eb06o zuluplan of action or methodîcéboììíṭ̬èèeɓo
witsilin nahuatlhummingbirdhuitzilinwitsilin
t14l^0a4qye3 burmeserevolutionတော်လှန်ရေtó̖l̥áqyè
mbiliki9m1 swahilidwarfmbilikimombilikïmo̖
ts%o33o33wa tibetanlifeའཚོ་བtsḥȍȍwa
tx^5eri koreancherry체리txẏḥeri
r%9af welshroperhaffr̊af
sykG frenchsugarsucresykġ
purra finnishto bitepurrapurra
tI%3k93o0x navajoyeasttị̀̄k̖o̰x
i%koxk33a93wits5 nahuatlfig treehīcoxcuahuitlīkoxkẇà̇witş
ku%k inuktitutriverᑰᒃkūk
qoo vietnamesecornngôqoo
vzdi5hat5 russianto sighвздыхатьvzdi̖hatẏ
niGiyuk6 inuktitutto eatᓂᕆᔪᖅniġiyuḳ
hmur3ItsU russianto frownхмуритьсяhmurẏịtsụ
fx4i5stk1 polisheverythingwszystkofẋi̖stko̖
i3isiis5a3a zuluclusterísihláìisiişàa
pGi frenchprizeprixpġi
amaGuk6 inuktitutwolfᐊᒪᕈᖅamaġuḳ
iqd^08ele xhosacoldingqeleiqḍ̬ḥele
k6itt66a arabiccatقطةḳitt̬a
pu%4u44 thaigrandpaปู่pú̄ű
ya33n chinesecorrectyȁn
a5Ge5 frenchhappyheureuxa̖ġe̖
kakini%t inuktituttattooᑲᑭᓃᑦkakinīt
x4a%n6ma%sIk hindisix monthlyषाण्मासिकẋāṇmāsịk
hha%fila arabicbusحافلةhhāfila
k3a3a4u hausabeautykyâukẏàáu
dja3rra4ba%3a4wa%3 hausatest/examjar̃r̃àbâwādjàrrábà̄áwà̄
ti4U44n vietnamesemoneytiềntíụ̋n
tsuu33tx^5you33yuA33n chinesesoccer player足球员tsuȕtxẏḥyoȕyuạ̏n
a33a44nla4a44a3pa33 chinesehorn按喇叭ȁa̋nláa̋àpȁ
iglu inuktituthouseᐃᒡᓗiglu
caO' burmeseto drinkသောက်caọ'
fayr englishfirefirefayr
j5dj5bw1 polishblade (botany)źdźbłojẏdjẏbwo̖
v3a9llita finnishto prevailvallitaṿȧllita
aGts93Ers georgianto listაღწერსaġts̀ẹrs
k93d08inis1 xhosatruthqinisok̖ḍ̬iniso̖
sE90f1ni frenchsymphonysymphoniesẹ̰̇fo̖ni
makuahine hawaiianmothermakuahinemakuahine
de4Iqdj5I4q burmeseyogurtဒိန်ချဉ်déịqdjẏị́q
y%9a5n norwegian (bokmal)kind/specieskjønnyh̬a̖n
fuu33t4x4wa33qx4O33O44tx5i33i44 chinesefashion design服装设计fuȕṭẋwȁqẋọ̏ọ̋txẏȉi̋
m3asU russianfleshмя́соmẏasụ
preitt icelandicwidthbreiddpreitt
mUsje5 frenchmistermonsieurmụsje̖
zi35i335 vietnamesekeepgiữzì̖ȉ̖
mg19mbea swahilicandidatemgombeamgȯ̖mbea
so0' navajostarso̰'
qge swahiliscorpionngeqge
gwraig welshwifegwraiggwraig
ta33a44q chinesepooltȁa̋q
ts593I3zI3 navajogoattş̀ị̀zị̀
fa33qx4i33i44 chinesepath/plan方式fȁqẋȉi̋
x5i33n chinesehappyxẏȉn
t4x4wa4a44i3 chineseto waddleṭẋwáa̋ì
mo44ot4x4a33a44 tibetancarམོ་ཊmőoṭẋȁa̋
t^Eguk9 koreanthailand태국tḥẹguk̰
ta4Oq burmesemountainတောင်táọq
le5fUl germanspoonlöffelle̖fụl
he%3s5 navajopackagehè̄ş
lu9okka finnishgroup/collectionluokkalu̇okka
s5I4ko4i%4 navajowhite (color)şị́kóí̄
mifta%hh arabickeyمفتاحmiftāhh
ik93l08Exa xhosatimeixeshaik̖ḷ̬ẹxa
abbaya9re italianto bark (like dog)abbaiàreabbayȧre
bUse%95k norwegian (bokmal)a visitbesøkbụsē̖̇k
pwo33lii33pe33i33 chineseglass玻璃杯pwȍliȉpȅȉ
man6d4aI tamilheadமண்டைmaṇḍaị
t^13133qfa3a33 thaiskyท้องฟ้าtḥò̖ȍ̖qfàȁ
k6afas44 arabiccageقفصḳafas̬
t4x4a33u44 chineseomenṭẋȁű
k%a33a33qpa33a33 tibetanhouseཁང་པkḥȁȁqpȁȁ
pun6iyam tamilvirtueபுண்ணியம்puṇiyam
aCfErC icelandicmethodaðferðaçfẹrç
he5i5st icelandicautumn/fallhausthe̖i̖st
ne4ya4Oq burmesesunshineနေရောင်néyáọq
aka%0zIz navajosleeve (of garment)akā̰zịz
'b06114' vietnamesebugbọ'ɓo̖ó̖'
papiy10 frenchbutterflypapillonpapiyo̰̖
pa%4a44 thaiforestป่าpá̄a̋
Ebi3 yorubafamilyẹbíẹbì
m10tGe frenchto showmontrermo̰̖tġe
na44aa4 tibetanforestནགསna̋aá
glaswEl^0d welshgrassglaswelltglaswẹl̥d
n1%3133y thaia fewน้อยnò̖̄ȍ̖y
i%5bUn germanto practiceübenī̖bụn
x4O33O44pe33i44mii33qt4x4^U33q chinesedevice name设备名称ẋọ̏ọ̋pȅi̋miȉqṭẋḥụ̏q
koj4U russianskinко́жаkoȷ̈ụ
GUvUniG frenchto returnrevenirġụvụniġ
mUt4Ur hindipeaमटरmụṭụr
kaka9wats5 nahuatlcacao/cacao beancacahuatlkakȧwatş
at05ami georgianpeachატამიat̖ami
'ani9 hebrewegoאני'anï
k10plEtma0 frenchcompletelycomplètementko̰̖plẹtma̰
si5G frenchsure/certainsûrsi̖ġ
mhe9qga swahiliancestormhengamhėqga
'b06aa4wkp9' vietnamesebundlebọc'ɓaáwkp̃'
p93ik93nik93i georgianpicnicპიკნიკიp̀ik̖nik̖i
txI4txI4l apache (western)acornchíchʼiltxị́txị́l
dUrpUn6 hindimirrorदर्पणdụrpụṇ
tx^5yaa33q chinesewalltxẏḥyaȁq
tutIs5h5Is5I apache (western)coffeetudiłhiłitutịşḩịşị
ftx4Ex5n3E polishearlywcześnieftẋẹxẏnẏẹ
kreIv englishcravecravekreịv
tx5ev3v3i tamiltimeசெவ்விtxẏeṿṿi
tI4s5hI4s5 apache (western)blackdɪ̀ɬhɪ̀ɬtị́şhị́ş
basa9G hebrewfleshבָּשָׂרbasȧġ
k6awiya arabicto be strong/powerfulقويḳawiya
mtsirE georgiansmall/insignificantმცირეmtsirẹ
pai33t4x4^U33U44nx4a33n chinesewhite shirt白衬衫paȉṭẋḥụ̏ụ̋nẋȁn
q5aqrab arabicscorpionعقربq̇aqrab
li44i tibetanpearལིli̋i
i3i3iql^08i zuludirtíngxiììiqḷ̬ḥi
hhadi%k6a arabicgardenحديقةhhadīḳa
iGnik6 inuktitutsonᐃᕐᓂᖅiġniḳ
t4x4^waa33q chinesebedṭẋḥwaȁq
kO33qsi33mii33qt4x4^U33q chinesecompany name公司名称kọ̏qsȉmiȉqṭẋḥụ̏q
dE0 frenchdeerdaimdẹ̰
d06a%3 hausasonɗáːɗà̄
i3iqt08aazo zuluexplanationíncazoìiqṭ̬aazo
gIft englishgiftgiftgịft
caq5lab arabicfoxثعلبcaq̇lab
mUn6i% hindigemमणिmụṇī
j4i440i0tx^5e330e330 tibetantreasure/valuableརིན་ཆེནȷ̈ḭ̋ḭtxẏḥḛ̏ḛ̏
tx5arkkaraI tamilsugarசர்க்கரைtxẏarkkaraị
imak6 inuktitutwaterᐃᒪᖅimaḳ
nuu3y vietnamesemountainnúinuùy
y%9E9nnU norwegian (bokmal)to knowkjenneyh̬ẹ̇nnụ
tx05Eri georgianceilingჭერიtx̖ẹri
cInna icelandicto thinþynnacịnna
nah5a9x hebrewsnakeנָחָשׁnaḩȧx
E%CU danishto eatædeẹ̄çụ
'a4g55a%4g55a%3 hausaduck (animal)àgwā̀gwā'ágẇá̄gẇà̄
gargari georgianapricotგარგარიgargari
maika'i hawaiiangoodnessmaikaʻimaika'i
Utxi9v englishachieveachieveụtxïv
xk3i5r4d irish (munster)to scampersciurdxkẏi̖rĝd
kol3v3anaI tamilborrowingகொள்வனைkoḷṿanaị
ti33a44 thaishortเตี้ยtȉa̋
fspi95h3IvUt5 russianto flashвспыхиватьfspï̖hẏịvụtẏ
tO33O44qh5wU33U44p%yA33A44n chinesecartoon动画片tọ̏ọ̋qḩwụ̏ụ̋pḥyạ̏ạ̋n
sm3Ix4attsU russianto blendсмешатьсяsmẏịẋattsụ
tx^5u33a44 thaitimeชั่วtxẏḥȕa̋
tx5E4E44 vietnameseteachètxẏẹ́ẹ̋
nuna inuktitutlandᓄᓇnuna
kUy vietnamesetreecâykụy
bi3xi3ya%4 hausatreebishiyā̀bìxìyá̄
'UywE' burmeseleafအရွက်'ụywẹ'
k%waa33qfU33qpa33u44yu4u44u3 chinesestormy狂风暴雨kḥwaȁqfụ̏qpȁűyúűù
p97no30o taalarge louseʘnó̰õṗ̂nò̰o
guk93d08ula xhosaturnguqulaguk̖ḍ̬ula
hak93e3I3 navajoone's kinhak̖èị̀
oye9v hebrewenemyאויבoyėv
axma9 hebrewblame/faultאשמהaxmȧ
j4EmyEx5ln3i9tx4i5 polishartisansrzemieślniczyȷ̈ẹmyẹxẏlnẏïtẋi̖
ka4a44no4o44k9 thaigoldกนกkáa̋nóők̰
namdvili georgianrealნამდვილიnamdvili
tE'ka0be4da0 burmesestudy of logicတက္ကဗေဒtẹ'ka̰béda̰
tx5i33qx4UU33nto4o44u3so4o44u3 chineserefreshed精神抖擞txẏȉqẋụụ̏ntóőùsóőù
sO4a44 thaimatเสื่อsọ́a̋
almi9kki nahuatlsomething immortalahmicquialmïkki
k93wni nuxalkseal (animal)kw'nik̖wni
byu9tUfUl englishbeautifulbeautifulbyu̇tụfụl
kri5lyo russianwing