github 52+tontonton

Words for

Showing all 2000 words from our word list matching pattern here. Select a specific language if you would like to focus on one, or try to pronounce words from a variety of languages.

h5ah5ak693 nuxalkgoosexaxaq'ḩaḩaḳ̖
fe33i33t4x4^aa33q chineseextraordinary非常fȅȉṭẋḥaȁq
iq94t08ukukt^a xhosainformationinkcukuchaiq̀ṭ̬ukuktḥa
fi5kl icelandicbirdfuglfi̖kl
k%a%3a33 thaisellค้าkḥà̄ȁ
s5Itx^I%3 apache (western)redłichííşịtxḥị̀̄
kx5Eu0wj4n3i9tx4ka polishprincessksiężniczkakxẏẹṵwȷ̈nẏïtẋka
na44a tibetanagena̋a
mazraq5a arabicfarmمزرعةmazraq̇a
ha'ts5i nahuatlfathertahtliha'tşi
cI'ci3 burmesefruitသစ်သီးcị'cì
kra4a44ti4i44k9 thaiwater jugกระติกkráa̋tíi̋k̰
fOl frenchcrowdfoulefọl
ta0 navajospring (season)ta̰
savik inuktitutnormal shaped knifeᓴᕕᒃsavik
yi44itsi33i44 tibetansoapཡི་ཙིyi̋itsȉi̋
erra9re italianto wandererràreerrȧre
tx^5yuA33nx4UU33nkyu33A44nt4x4u33u44 chineseundivided attention全神贯注txẏḥyuạ̏nẋụụ̏nkyȕạ̋nṭẋȕű
t^a4Iq burmeseto sitထိုင်tḥáịq
p%Ul hindifruitफलpḥụl
ku%k inuktitutriverᑰᒃkūk
hvost russiantailхвостhvost
t^u3 apache (western)watertḥù
se33e33q tibetanlionསེངsȅȅq
'aha9v hebrewto loveאהב'ahȧv
a0vwaye frenchto sendenvoyera̰vwaye
y%9i95llIq norwegian (bokmal)chick (baby chicken)kyllingyh̬ï̖llịq
ftx4Ex5n3E polishearlywcześnieftẋẹxẏnẏẹ
ko4tx05I4t^a4s5 apache (western)ceremonygochʼitałkótx̖ị́tḥáş
IyIkE3 apache (western)seediyigéʼịyịkẹ̀
t^a33a33q tibetanflatlandsཐངtḥȁȁq
i3i3i4d^08a3a3awe zuluheroîqháweììíḍ̬ḥààawe
ba3k93i%3 hausablack/darkbaƙībàk̖ì̄
mg19mbea swahilicandidatemgombeamgȯ̖mbea
g^0d^08ibEla xhosalastgqibelagh̬ḍ̬ḥibẹla
mye4 burmeselandမြေmyé
UrpUn6 hindiofferingअर्पणụrpụṇ
da3imo4n hausadiamonddaimòndàimón
a5l danishbeerøla̖l
xjE0 frenchdogchienxjẹ̰
iq94l08at^aq94l08at^a xhosacomplex/complicatedinkxathankxathaiq̀ḷ̬atḥaq̀ḷ̬atḥa
ig^0t^08isa xhosaartistigcisaigh̬ṭ̬ḥisa
tx4i5 polishthreetrzytẋi̖
brt05k93Eli georgianflatბრტყელიbrt̖k̖ẹli
p97oa hoaneyeʘoaṗ̂oa
i3i3ihhoog06o zuluchicken coupī́hhokoììihhooɠo
t4x4^waa33qt^ou33kwe33i44 chinesebedside table床头柜ṭẋḥwaȁqtḥoȕkwȅi̋
t4x4i330i330 tibetancloudསྤྲིནṭẋḭ̏ḭ̏
ti33a44 thaishortเตี้ยtȉa̋
E%blU danishappleæbleẹ̄blụ
k10plEtma0 frenchcompletelycomplètementko̰̖plẹtma̰
s5o3k apache (western)fishłógşòk
xangrdzliv1ba georgiancontinuanceხანგრძლივობაxangrdzlivo̖ba
i3i3i4t08i3i3it08i zuluearringîcíciììíṭ̬ììiṭ̬i
pets5asos5ko%9ats5 nahuatlcentipedepetlazolcōātlpetşasoşkō̇atş
sUmUrpUn6 hindidedicationसमर्पणsụmụrpụṇ
p97go4o taacaterpillarʘgòõṗ̂góo
to44oqt4x4e tibetandemon/ghostགདོན་འདྲེtőoqṭẋe
sUr5Uk hindiroadसड़कsụṛụk
t6e%9s4h5n4o% irish (munster)doughnuttaoschnótĝē̇sĝḩnĝō
i3iqt08aazo zuluexplanationíncazoìiqṭ̬aazo
tu%ga%lik inuktitutnarwhalᑑᒑᓕᒃtūgālik
'ah5d66ar arabicgreenأخضر'aḩd̬ar
pUmaga9t5 russianto helpпомогатьpụmagȧtẏ
tx^5i33i33 tibetanoutside/exteriorཕྱིtxẏḥȉȉ
pya3OqlE3 burmeseto changeပြောင်းလဲpyàọqlẹ̀
e'e%9kats5 nahuatlair/windehēcatle'ē̇katş
ni%ki'i hawaiianto tie/bindnīkiʻinīki'i
almi9kki nahuatlsomething immortalahmicquialmïkki
g^0l^081tha xhosarepelgxothagh̬ḷ̬ḥo̖tha
ta%30' navajocorntà̰̄'
tx5o44oo4q tibetanlarge valleyལྗོངསtxẏőoóq
GUvUniG frenchto returnrevenirġụvụniġ
djE%30'I apache (western)blue jayję́ę́ʼidjẹ̰̀̄'ị
txokola%ts5 nahuatlchocolatechocolātltxokolātş
'o44oma33a33 tibetanmilkའོ་མ'őomȁȁ
'UywE' burmeseleafအရွက်'ụywẹ'
ka9llido italianshrewdcallidokȧllido
axma9 hebrewblame/faultאשמהaxmȧ
basa9G hebrewfleshבָּשָׂרbasȧġ
tu%ga%k6 inuktitutivory tuskᑑᒑᖅtūgāḳ
natIk'a0 apache (western)clothnadikʼąnatịk'a̰
ya33n chinesecorrectyȁn
sUtx hinditruthसचsụtx
pu% thaicrabปูpū
su4u44k9 thaihappyสุขsúűk̰
yi33ma33u44tx5yA33n chinesecloakroom衣帽间yȉmȁűtxẏyạ̏n
msgavsi georgianalikeმსგავსიmsgavsi
tx5at4t4aI tamilshirtசட்டைtxẏaṭṭaị
'b06a%4a44n vietnamesetablebàn'ɓá̄a̋n
l^08o0a hoanstoneǁʰo̰aḷ̬ḥo̰a
Utxi9v englishachieveachieveụtxïv
l5e%n3U irish (munster)shirtléinelẏēnẏụ
ni%n6d4a%yam tamillengthநீண்டாயம்nīṇḍāyam
k93d08inis1 xhosatruthqinisok̖ḍ̬iniso̖
dE9mOnstreIt englishdemonstratedemonstratedẹ̇mọnstreịt
a%sivak6 inuktitutspiderᐋᓯᕙᖅāsivaḳ
t05Ukur amharicblackጥቁርt̖ụkur
sigrdzE georgianlengthსიგრძეsigrdzẹ
qi3i33 vietnamesethinknghĩqìȉ
tyA33A44nfU33qx4a33a44n chineseelectric fan电风扇tyạ̏ạ̋nfụ̏qẋȁa̋n
l08a0e hoanmeatǁa̰eḷ̬a̰e
paqkki finnishbank (institution)pankkipaqkki
swi5x4i5x4 polishto hearsłyszyszswi̖ẋi̖ẋ
sm3e9x4i5vUt5 russianto mixсмешиватьsmẏėẋi̖vụtẏ
k93d081b1 xhosaconcrete/actualqobok̖ḍ̬o̖bo̖
ni35i335 vietnamesefemalenữnì̖ȉ̖
maika'i hawaiiangoodnessmaikaʻimaika'i
pGi frenchprizeprixpġi
tx5uU4t0' vietnamesemousechuộttxẏuụ́t̰'
k6immik inuktitutdogᕿᒻᒥᒃḳimmik
ntxa%3 apache (western)big/largenchaantxà̄
t6n4a%0h irish (munster)to fatiguetnáithtĝnĝā̰h
t^am thaito makeทำtḥam
i3i3inz6u zuluhouseíndluììinẓu
k3a3a4u hausabeautykyâukẏàáu
mU4U44U3q chineseferociousmụ́ụ̋ụ̀q
isig^0t^08awu xhosaspiderisigcawuisigh̬ṭ̬ḥawu
x4Ot5i9t5 russianto jokeшутитьẋọtẏïtẏ
isa3a3anz6a zuluhandisándlaisààanẓa
tyee33 chineseanthilltyeȅ
tIpe3 navajosheep (animal)tịpè
dra5p%U danishdropdråbedra̖pḥụ
k93t08Ela xhosapleasecelak̖ṭ̬ẹla
k%O9l5U scottish gaelicforestcoillekḥọ̇lẏụ
nu44uu4 tibetanwestནུབnűuú
nyE%3 apache (western)difficultnyeeʼnyẹ̀̄
blO2 englishblurblurblọu̖
ah5du9t hebrewunityאחדותaḩdu̇t
hemolele hawaiianperfectionhemolelehemolele
fa%a4t0' vietnamesepunishphạtfāát̰'
x4tutx5Ets polishsheath to hold toolssztuciecẋtutxẏẹts
mtxu9zi swahilisaucemchuzimtxu̇zi
p%i44i44i3w thaiskinผิวpḥi̋i̋ìw
gUmtx^a% hinditowelगमछाgụmtxḥā
kwa%a4t0' vietnamesefanquạtkwāát̰'
d^4o%l hindidrumढोलḍḥōl
ko%9ats5 nahuatlsnakecoatlkō̇atş
ti4U44n vietnamesemoneytiềntíụ̋n
laa33n chinesemistlaȁn
'ibe9d hebrewto waste/lose/forfeit/destroyאיבד'ibėd
lye9nUv scottish gaelicchildleanabhlyėnụv
v1lka0 frenchvolcanovolcanvo̖lka̰
Ga apache (western)foxghaġa
nda9ma swahilicalfndamandȧma
u3u3ul08oolo zulupeaceū́xoloùùuḷ̬oolo
hu4rri3yya%4 hausafreedom/libertyhùr̃r̃iyyā̀húrrìyyá̄
b^a%x4Un6 hindispeechभाषणbḥāẋụṇ
zv5er3 russiananimalзверьzvẏerẏ
k%i3i33t0 thaithinkคิดkḥìȉt̰
rian thaistudyเรียนrian
fe33i44 chineseangerfȅi̋
we33i33 chinesepowerwȅȉ
pa4a44u3 chinesejewelpáa̋ù
tan6n6i%r tamilwaterதண்ணீர்taṇṇīr
isikl^081b1 xhosatoolisixhoboisikḷ̬ḥo̖bo̖
i3i3igd^08uub06u3u zulugrudgeī́gqubúììigḍ̬ḥuuɓùu
k99um koreandreamk̭um
de4Iqdj5I4q burmeseyogurtဒိန်ချဉ်déịqdjẏị́q
k%v1lv icelandicvaulthvolfkḥvo̖lv
akko9ntxo italiandressed upacconcioakkȯntxo
hu3d06u3ba%4 hausasermonhuɗubā̀hùɗùbá̄
zE3E33q5 vietnameselumpydẽzẹ̀ẹ̏q̇
l1fd danishairluftlo̖fd
harrasta% finnishto be interested inharrastaaharrastā
toh5at^'e%ta apache (western)nothingdohatʼeedatoḩatḥ'ēta
k%wa33i44ti33i44ta33nh5a33u44 chinesetracking number快递单号kḥwȁi̋tȉi̋tȁnḩȁű
tx05Eri georgianceilingჭერიtx̖ẹri
10bG frenchdarknessombreo̰̖bġ
dja%3di3 apache (western)pronghornjaadidjà̄dì
kO33qtswo33o44 chinesework/job工作kọ̏qtswȍő
x4tx4En3x5tx5E polishluck/happinessszczęścieẋtẋẹnẏxẏtxẏẹ
a4la3ka3la4a3 yorubaa dreamàlákálàáálàkàláà
Up%sUr hindiofficerअफसरụpḥsụr
kip99Om koreanhappiness기쁨kip̌ọm
qge swahiliscorpionngeqge
dj5ix5 polishtodaydziśdjẏixẏ
ntxo0' apache (western)badnchǫʼntxo̰'
wa33i44ma33i44yuA33n chinesedelivery man外卖员wȁi̋mȁi̋yuạ̏n
hE0g55a4 yorubato be beautifulhẹngwàhẹ̰gẇá
tutIs5h5Is5I apache (western)coffeetudiłhiłitutịşḩịşị
iql^08olo xhosanoiseingxoloiqḷ̬ḥolo
wei33 chineserockyweȉ
a33ntx^5yuA33n chinesesafe/secure安全ȁntxẏḥyuạ̏n
q5us44fu%r arabicsparrow (bird)عصفورq̇us̬fūr
yOk9kOryi japaneseslowlyゆっくりyọk̰kọryi
bi5tx05a amharicyellowብጫbi̖tx̖a
kal3l3am tamilstealthகள்ளம்kaḷḷam
ak93aju georgiancashewაკაჟუak̖aju
mts93vrt^nE9li georgiantrainer/coachმწვრთნელიmts̀vrtḥnẹ̇li
na'Its5'I%3kI3 apache (western)gophernaʼitłʼíígína'ịtş'ị̀̄kị̀
h1144y vietnameseaskhỏiho̖ő̖y
j1l1 georgianraspberryჟოლოjo̖lo̖
mifta%hh arabickeyمفتاحmiftāhh
tx5UrUk93a amharicmoonጨረቃtxẏụrụk̖a
r%9af welshroperhaffr̊af
kt^08aza xhosacombchazakṭ̬ḥaza
t4x4^u33u44li4i44i3wU33U44nt^ii33 chinesesolving issues处理问题ṭẋḥȕűlíi̋ìwụ̏ụ̋ntḥiȉ
wa%33a33mo44o tibetanfoxཝ་མོwȁ̄ȁmőo
iqt^08iqa xhosathoughtingcingaiqṭ̬ḥiqa
sh5ludj5itx5 polishto tidy upschludzićsḩludjẏitxẏ
sah5Elmts93ip%1 georgianstate/kingdomსახელმწიფოsaḩẹlmts̀ipḥo̖
hmur3ItsU russianto frownхмуритьсяhmurẏịtsụ
kt^08itha xhosaspendchithakṭ̬ḥitha
isikd^08am1 xhosafruitisiqhamoisikḍ̬ḥamo̖
tx05as5 navajofrogtx̖aş
k%wa33a44qtx^5yuA33nx4we4e44i3 chinesemineral water矿泉水kḥwȁa̋qtxẏḥyuạ̏nẋwée̋ì
martsh5Ena georgianleftმარცხენაmartsḩẹna
byu9tUfUl englishbeautifulbeautifulbyu̇tụfụl
l^0e%ti%gar welshhospitablelletygarl̥ētīgar
maCi5r icelandichumanmaðurmaçi̖r
pan6d4abada%rttam tamilgoodsபண்டபதார்த்தம்paṇḍabadārttam
ya%' apache (western)skyyaaʼyā'
milq5ak6a arabicspoonملعقةmilq̇aḳa
niGiyuk6 inuktitutto eatᓂᕆᔪᖅniġiyuḳ
p%a koreanonionpḥa
tx^a%' navajobeavertxḥā'
pE0 frenchbreadpainpẹ̰
akpa3 yorubaarmapáakpà
tx5yA33A44nx4U33ntx5ya33ulyA33A44n chinesefitness coach健身教练txẏyạ̏ạ̋nẋụ̏ntxẏyȁulyạ̏ạ̋n
k1%33144nhi44i44i3n thaistoneก้อนหินkȍ̖̄ő̖nhi̋i̋ìn
tx'ah navajoheadweartx'ah
mi5rtx05a amharicchoice/optionምርጫmi̖rtx̖a
sl1 danishbeatslåslo̖
klAud englishcloudcloudklạud
tx5yo33u44 chineseoldtxẏyȍű
x4U33qmi33i44q chinesebreath生命ẋụ̏qmȉi̋q
a%ma9aits5 nahuatlestuaryāmāitlāmȧaitş
xlaqU germansnakeschlangexlaqụ
x5yO33q chineseelder brotherxẏyọ̏q
tlo0'ixts%5oh5E3 apache (western)frogdlǫʼishtłohétlo̰'ixtşḥoḩẹ̀
na3xto3I3 navajolynxnàxtòị̀
k93l08ElEla xhosatellxelelak̖ḷ̬ẹlẹla
t^e%3h navajovalleytḥè̄h
ts593I3zI3 navajogoattş̀ị̀zị̀
'd06i4U44 vietnamesea pondđìa'ɗíụ̋
Ent1m1l19gya hebrewentomologyאנטומולוגיהẹnto̖mo̖lȯ̖gya
tr1id welshfoottroedtro̖id
p%ai33 chineseraftpḥaȉ
x5i33n chinesehappyxẏȉn
dAnts englishdancedancedạnts
Ino3t05a%3h navajodeceptionịnòt̖à̄h
sl6u9x4Ut5 russianto listenслу́шатьslĝu̇ẋụtẏ
1Gigami hebreworigamiאוריגמיo̖ġigami
bUt05a9t05is amharicsweet potatoበጣጢስbụt̖ȧt̖is
zm3Iya9 russiansnakeзмея́zmẏịyȧ
igivE georgiansameიგივეigivẹ
ka%kE3 apache (western)crowgaagékākẹ̀
y%9A%9n6U norwegian (bokmal)a nucleuskjerneyh̬ạ̄̇ṇụ
ukukd^08uba xhosadrive/pushukuqhubaukukḍ̬ḥuba
ka4a44y thaichickenไก่káa̋y
ma%44a tibetanbutterམརma̋̄a
d06aya hausaoneɗayaɗaya
Ud^Ik hindimoreअधिकụdḥịk
k6auyimanituk6aqit inuktituttraditional knowledgeᖃᐅᔨᒪᓂᑐᖃᖏᑦḳauyimanituḳaqit
dj4vi polishdoordrzwidȷ̈vi
k93d08ala xhosastartqalak̖ḍ̬ala
x4O33O44h5we33i44 chinesecommunity/society社会ẋọ̏ọ̋ḩwȅi̋
'ot hebrewsignomenאות'ot
to33o44nma%3a33y thaitreeต้นไม้tȍőnmà̄ȁy
fuu33t4x4wa33qx4O33O44tx5i33i44 chinesefashion design服装设计fuȕṭẋwȁqẋọ̏ọ̋txẏȉi̋
tyA33A44nh5wU33U44h5a33u44ma4a44a3 chinesephone number电话号码tyạ̏ạ̋nḩwụ̏ụ̋ḩȁűmáa̋à
pEttI icelandiccamp bedbeddipẹttị
kh5o40' navajofirekḩó̰'
amme9ttere italianto admitamméttereammėttere
ta44awa33a33 tibetanmoonཟླ་བta̋awȁȁ
stx4i95x4tx4atx5 polishto clean upsczyszczaćstẋï̖ẋtẋatxẏ
flI9ppI9 icelandiccollar of a shirtflibbiflïppï
tx^5i4i44i3n chinesebrighttxẏḥíi̋ìn
sol englishsoulsoulsol
ka33a44q chinesesimplekȁa̋q
qoo vietnamesecornngôqoo
isig^0l^08ina xhosapermanentisigxinaisigh̬ḷ̬ḥina
kUy vietnamesetreecâykụy
px4i5h519dj5itx5 polishto comeprzychodzićpẋi̖ḩȯ̖djẏitxẏ
mo44ot4x4a33a44 tibetancarམོ་ཊmőoṭẋȁa̋
dOsa9yd englishdecidedecidedọsȧyd
zUtm3Iva9t5 russianto eclipseзатмеватьzụtmẏịvȧtẏ
b10b10 frenchsweet/candybonbonbo̰̖bo̰̖
t1144y vietnamesegarlictỏito̖ő̖y
si33tx5ya33t4x4^O33 chineseprivate car私家车sȉtxẏyȁṭẋḥọ̏
ukpik inuktitutarctic owlᐅᒃᐱᒃukpik
sO4a44 thaimatเสื่อsọ́a̋
ne4ya4Oq burmesesunshineနေရောင်néyáọq
iq94t08ubEk1 xhosacultureinkcubekoiq̀ṭ̬ubẹko̖
px4Es polishacrossprzezpẋẹs
pt5i9tsU russianbirdпти́цаptẏïtsụ
k93i3ssa%4 hausastoryƙissā̀k̖ìssá̄
10kl frenchuncleoncleo̰̖kl
d^Un hindifundsधनdḥụn
ni3pyI4qn3a4 burmesetechnologyနည်းပညာnìpyị́qnẏá
nUj4i5ma9t45 russianto pressнажиматьnụȷ̈i̖mȧṭẏ
kaxits5 nahuatlbowlcaxitlkaxitş
bEzvzglE9ndni5 polishharsh/mercilessbezwzględnybẹzvzglẹ̇ndni̖
jaGdE0 frenchgardenjardinjaġdẹ̰
kOntrA9st englishcontrastcontrastkọntrạ̇st
'amad hebrewto evaluate/to estimateאמד'amad
swe33i44h5wU33tx^5yUU33n chinesefloral skirt碎花裙swȅi̋ḩwụ̏txẏḥyụụ̏n
upiGnk6a%k6 inuktitutspring (season)ᐅᐱᕐᓐᖄᖅupiġnḳāḳ
C66aby arabicantelopeظبيç̂aby
cyou%C icelandica nationþjóðcyoūç
ba4nda%3 hausameat dried over firebàndābándà̄
t05ub amharicbrick/tileጡብt̖ub
mut4tx5ev3v3andi tamilroseமுட்செவ்வந்திmuṭtxẏeṿṿandi
kInt germanchildkindkịnt
d6I9n3U irish (munster)humanduinedĝïnẏụ
pyA33A44nli33i44tyA33A44n chineseconvenience store便利店pyạ̏ạ̋nlȉi̋tyạ̏ạ̋n
arak93i georgianfableარაკიarak̖i
s5Et'e%x apache (western)charcoalłetʼeeshşẹt'ēx
andza georgianmastანძაandza
prEnna icelandicto burnbrennaprẹnna
x5i44iq tibetanfieldཞིངxẏi̋iq
pwo33lii33pe33i33 chineseglass玻璃杯pwȍliȉpȅȉ
sik6inik6 inuktitutsunᓯᕿᓂᖅsiḳiniḳ
'ibu9d hebrewlossאיבוד'ibu̇d
o30'a%3 apache (western)eveningǫ́ʼááò̰'à̄
eGa5G frencherrorerreureġa̖ġ
tx5yo4o44u3 chineseblack jadetxẏyóőù
ettxE9sso italianexcesseccessoettxẹ̇sso
p99op99o koreankiss뽀뽀p̌op̌o
tx5ii4' vietnamesesisterchịtxẏií'
x5yA4A44A3nx4i33i44p%ii33q chinesedisplay显示屏xẏyạ́ạ̋ạ̀nẋȉi̋pḥiȉq
p%u%k%a44a44a3w thaimountainภูเขาpḥūkḥa̋a̋àw
mi%5dA finnishto sellmyydämī̖dạ
namdvili georgianrealნამდვილიnamdvili
'd06EE44 vietnameseto give birth tođẻ'ɗẹẹ̋
pa0se frenchto thinkpenserpa̰se
fOyl danishbirdfuglfọyl
fE3 yorubato desirefẹ́fẹ̀
h5ah5vi georgianonionხახვიḩaḩvi
na4Iqa4qdj5a3 burmeseforeign countryနိုင်ငံခြာnáịqáqdjẏà
te44ele33e44 tibetanbliss and happinessབདེ་ལེགསte̋elȅe̋
g55addUnn3a amharicfriendጓደኛgẇaddụnnẏa
t^k%vEn georgianyouთქვენtḥkḥvẹn
a0 frenchyearan
'ul3l3aqgaI tamilpalm (hand)உள்ளங்கை'uḷḷaqgaị
abdjari georgianarmorაბჯარიabdjari
pU33U44n chinesedustpụ̏ụ̋n
r3it0torO japaneselitreリットルrẏit̰torọ
zon englishzonezonezon
mE9j2 englishmeasuremeasuremẹ̇ju̖
sitwa9yE0 frenchcitizencitoyensitwȧyẹ̰
a%moxts5i nahuatlbookamoxtliāmoxtşi
k10k10bG frenchcucumberconcombreko̰̖ko̰̖bġ
iglu inuktituthouseᐃᒡᓗiglu
pu%4u44 thaigrandpaปู่pú̄ű
sUfI9stUkeIdId englishsophisticatedsophisticatedsụfïstụkeịdịd
x4i5rok3Iy russianwideширо́кийẋi̖rokẏịy
i4ta0 yorubarelationìtaníta̰
Uk%ba%r hindinewspaperअख़बारụkḥbār
'irul3 tamildarkஇருள்'iruḷ
nunatsiavut inuktitutour beautiful landᓄᓇᑦᓯᐊᕗᑦnunatsiavut
k3ip9pO japanesetrain ticketきっぷkẏip̃pọ
sE%44EE4 tibetansustenanceཟསsẹ̋̄ẹẹ́
tsI0na'Es5I3 apache (western)boattsinaʼeełítsị̰na'ẹşị̀
deja5ne frenchto have lunchdéjeunerdeja̖ne
kGeno frenchslotcréneaukġeno
hi5st norwegian (bokmal)coast (shoreline)kysthi̖st
k93o%4k93a3ri3 hausaeffortƙṑƙarik̖ó̄k̖àrì
Gox hebrewheadרֹאשׁġox
i3i3i4bu3u3u4z6a zuluscarîbhûdlaììíbùùúẓa
tx4w1vyEk polishhumanczłowiektẋwo̖vyẹk
tx^a% apache (western)beaverchaatxḥā
iqd^081nd1 xhosabrainingqondoiqḍ̬ḥo̖ndo̖
ik93l08Exa xhosatimeixeshaik̖ḷ̬ẹxa
a0syE0 frenchancientanciena̰syẹ̰
p93ik93nik93i georgianpicnicპიკნიკიp̀ik̖nik̖i
j4i44ili33i33 tibetantrainརི་ལིȷ̈i̋ilȉȉ
kd^08ElEkilE xhosafamiliarqhelekilekḍ̬ḥẹlẹkilẹ
akka9do italianakkadianaccadoakkȧdo
k%u%Ga3 apache (western)teepeekuughákḥūġà
kyI9Cya icelandicgoddessgyðjakyïçya
so33o33pa33a33 tibetana scoutསོ་པsȍȍpȁȁ
'as44far arabicyellowأصفر'as̬far
IzE3 apache (western)medicineizeeịzẹ̀
fGwa frenchcoldfroidfġwa
yItIts'I0h5 apache (western)hearyidits’įhyịtịts'ị̰ḩ
l^0i%v welshsaw (tool)llifl̥īv
qgu9mi swahilifistngumiqgu̇mi
k93t08ak93t08isa xhosaexplaincacisak̖ṭ̬ak̖ṭ̬isa
tIs5 apache (western)blooddiłtịş
t^omat^o koreantomato토마토tḥomatḥo
tx^5o33o33ts%e%335e445 tibetanclockཆུ་ཚོདtxẏḥȍȍtsḥȅ̖̄e̖̋
etE0dG frenchto turn offéteindreetẹ̰dġ
ts%E%3 apache (western)rocktséétsḥẹ̀̄
ki3bi3ya%4 hausaarrowkibiyā̀kìbìyá̄
plaiya icelandicveilblæjaplaiya
sI3qza3 burmeseto thinkစဉ်းစားsị̀qzà
s99uk9 koreanmugworts̭uk̰
pa'tx^o apache (western)wolfba'chopa'txḥo
w1Gt germanwordwortwo̖ġt
praGC icelandictastebragðpraġç
th5I4n navajoice/frosttḩị́n
d^4a%i% hinditwo and a halfढाईḍḥāī
1k%r1 georgiangoldოქროo̖kḥro̖
tsIs5 apache (western)mountaindziłtsịş
a5r danishearørea̖r
ma33a33qt4x4e%335e445 tibetancommon folkདམངས་ཁྲོདmȁȁqṭẋȅ̖̄e̖̋
mo3 burmeserainမိုးmò
du%d^ hindimilkदूधdūdḥ
pUyer'ca' burmeseaudienceပရိသတ်pụyer'ca'
r%9ei%Ci5r icelandicnesthreiðurr̊eīçi̖r
fEG frenchto dofairefẹġ
ti95dj5En3 polishweektydzieńtï̖djẏẹnẏ
pr1tti5r icelandicspikebroddurpro̖tti̖r
wolf englishwolfwolfwolf
Ixk%I%nh5n apache (western)sonishkiinhnịxkḥị̄nḩn
k99a9atx^5i koreancrow까치k̭ȧatxẏḥi
ql08iba xhosadressnxibaqḷ̬iba
Entsikl1pE9dya hebrewencyclopediaאנציקלופדיהẹntsiklo̖pẹ̇dya
tO33qx5i33 chinesecreature东西tọ̏qxẏȉ
q5ana9n hebrewa cloudענןq̇anȧn
me4e44i3tx5ya4a44a3x4i33 chinesemanicurist美甲师mée̋ìtxẏyáa̋àẋȉ
sit englishseatseatsit
tUya3Cu4dj5i3 burmesejudge (person)တရားသူကြီးtụyàçúdjẏì
du% thaito seeดูdū
sinyo92Iti englishsenioritysenioritysinyȯu̖ịti
x4i4i44i3yO33O44q chineseuse使用ẋíi̋ìyọ̏ọ̋q
r%9isgl welshbark (of tree)rhisglr̊isgl
h5Erh5Emali georgianspineხერხემალიḩẹrḩẹmali
d5ImUnstr3i9rUvUt5 russianto demonstrateдемонстрироватьdẏịmụnstrẏïrụvụtẏ
p%ainEp%Ol3 koreanpineapple파인애플pḥainẹpḥọḷ
ko9yo%ts5 nahuatlcoyotecoyōtlkȯyōtş
jangbadi georgianoxygenჟანგბადიjangbadi
tx05i5nk93i5llat amharicskullጭንቅላትtx̖i̖nk̖i̖llat
ei%mi5r icelandicsteam/vaporeimureīmi̖r
me%33e44k9 thaicloudเมฆmȅ̄e̋k̰
tx5UUy vietnameseplaychơitxẏụụy
fahhas44a arabiccheck upفحصfahhas̬a
a'we9txts5i nahuatldewahhuechtlia'wėtxtşi
w^0ilt icelandicresthvíldwh̬ilt
x4o4o44u3tx5i33k%OO33 chinesephone case手机壳ẋóőùtxẏȉkḥọọ̏
mat66bax arabickitchenمطبخmat̬bax
s3em3U russianseedсе́мяsẏemẏụ
a0pul frenchlight bulbampoulea̰pul
p%e%p%r5a% hindilungफेफड़ाpḥēpḥṛā
ma%kauka9u hawaiiancompetencemākaukaumākaukȧu
Gamura georgianbatღამურაġamura
kal5tx^5i koreancutlassfish갈치kalẏtxẏḥi
pli4a44n thaito changeเปลี่ยนplía̋n
tafawwak6a arabicto outperformتفوقtafawwaḳa
ts93Uhay amharicsunፀሐይts̀ụhay
i%5bUn germanto practiceübenī̖bụn
'ida2 tamillipஇதழ்'idau̖
rabi%q5 arabicspring (season)ربيعrabīq̇
ka4a44u3x5ya33u44p%yA33A44n chinesefunny movie搞笑片káa̋ùxẏyȁűpḥyạ̏ạ̋n
CIs englishthisthisçịs
k%wa33q chinesebasketkḥwȁq
mi%44i44i3 thaibearหมีmi̋̄i̋ì
ha4wa3ini4ya%3 hausachameleonhàwainìyāháwàiníyà̄
va%4a44q vietnamesegoldvàngvá̄a̋q
tyA33A44nx5yA33A44nka4a44a3n chinesetelephone pole电线杆tyạ̏ạ̋nxẏyạ̏ạ̋nkáa̋àn
pronssi finnishbronze (metal)pronssipronssi
Ga0k10tGe frenchto meetrencontrerġa̰ko̰̖tġe
ruttx05a amharicact of runningሩጫruttx̖a
su44u44a3y thaibeautifulสวยsűűày
j4e44e tibetansingleརེȷ̈e̋e
sOdj^a%v3 hindisuggestionसुझावsọdjḥāṿ
na44aq tibetaninteriorནངna̋aq
aka%0zIz navajosleeve (of garment)akā̰zịz
pE3x apache (western)knifebeshpẹ̀x
iUs4k irish (munster)fishiasciụsĝk
fissa9to italianfixed (position)fissatofissȧto
t^a3wo4x apache (western)bubbletáwoshtḥàwóx
1r14 yorubarichesọrọ̀o̖ró̖
xOb^ hindifavorableशुभxọbḥ
tx^5yaa33q chinesewalltxẏḥyaȁq
r%9i%C icelandicsnowstormhríðr̊īç
sU33n chineseforestsụ̏n
sa0dal frenchsandal footwear^sandalessa̰dal
ukiuk6 inuktitutwinterᐅᑭᐅᖅukiuḳ
j4E9n3xyInU russianwomanже́нщинаȷ̈ẹ̇nẏxyịnụ
sepayawits5 nahuatlsnowcepayahuitlsepayawitş
tx^5e33e33ma33a33le33e44p9 tibetanbutterflyཕྱེ་མ་ལེབtxẏḥȅȅmȁȁlȅe̋p̃
to33o33 tibetanfoodལྟོtȍȍ
a%Catl icelandicnobilityaðallāçatl
al'ard66 arabicearthالأرضal'ard̬
ba%33a44n thaihouseบ้านbȁ̄a̋n
mE%9tx5Un germangirlmädchenmẹ̄̇txẏụn
y%9Ep norwegian (bokmal)a large stickkjeppyh̬ẹp
mul3l3aqgi tamilradishமுள்ளங்கிmuḷḷaqgi
na%l'E%s5I3 apache (western)duck animalnaalʼeełínāl'ẹ̄şị̀
ammatti finnishprofessionammattiammatti
si5Gtu frenchabove allsurtoutsi̖ġtu
wa9y2 englishwirewirewȧyu̖
na3a33m thaiwaterน้ำnàȁm
bAnd englishbandbandbạnd
na33a33m tibetanskyགནམnȁȁm
sila inuktitutweatherᓯᓚsila
korreo spanishmailcorreokorreo
nU33U33mx5i33i44 tibetanweather/climateགནམ་གཤིསnụ̏ụ̏mxẏȉi̋
ma%9ts5ats5 nahuatlnetmātlatlmā̇tşatş
ka9uppa finnishcommerce/tradekauppakȧuppa
k33a4le3k33a4le3 hausakanoekwàlekwàlekẇálèkẇálè
ja05gl frenchjunglejungleja̰̖gl
b10 frenchgoodbonbo̰̖
k93t08iqa xhosathinkcingak̖ṭ̬iqa
x5ye33e44 chinesemountain valleyxẏyȅe̋
ba5x4tU norwegian (bokmal)a brushbørsteba̖ẋtụ
nik6i inuktitutfoodᓂᕿniḳi
nk%Ekox4En'a30a30ko apache (western)calmnkegohenʼą́ą́gonkḥẹkoẋẹn'à̰à̰ko
ukukl^08uluza xhosaepilepticukuxhuluzaukukḷ̬ḥuluza
xi0 burmeseto haveရှိxḭ
ts5'o%3s5 navajorope (chord)tş'ò̄ş
ma9ahUr3 scottish gaelicmothermàthairmȧahụrẏ
as5nI%30' navajocenteraşnị̰̀̄'
p%E%33E33kE%33E44 tibetancolloquial languageཕལ་སྐདpḥẹ̏̄ẹ̏kẹ̏̄ẹ̋
pat4t4a%mbu%ttx5i tamilbutterflyபட்டாம்பூச்சிpaṭṭāmbūttxẏi
'a%siriyar tamilteacherஆசிரியர்'āsiriyar
da5i5v3U norwegian (bokmal)to placatedøyveda̖i̖ṿụ
gwla%d welshcountry/nationgwladgwlād
skoppya9re italianto burstscoppiàreskoppyȧre
dja%sI3la3xa3 apache (western)earingsjaasíláhádjāsị̀làxà
p93Ep93Ela georgianbutterflyპეპელაp̀ẹp̀ẹla
sUmn3Iva9ttsU russianto doubtсомневатьсяsụmnẏịvȧttsụ
pwo33lii33tx^5yau33 chineseglass bridge玻璃桥pwȍliȉtxẏḥyaȕ
te5k icelandicpooldökkte̖k
t4x4i33ta33u44 chinesetell知道ṭẋȉtȁű
iql^08ag^0l^08asi xhosawaterfallingxagxasiiqḷ̬ḥagh̬ḷ̬ḥasi
a4lu4b13sa4 yorubaonionàlùbọ́sàálúbò̖sá
l6a%h5 irish (munster)pleasant/sweetláchlĝāḩ
me%t4t4imaI tamilleadershipமேட்டிமைmēṭṭimaị
vE3E33 vietnamesedrawvẽvẹ̀ẹ̏
k%oal3l3a koreankoala코알라kḥoaḷḷa
zas apache (western)snowzaszas
tx5yO4O44O3q chinesefiretxẏyọ́ọ̋ọ̀q
tyA33A44nna4a44u3t4x4u4u44u3tx5i33 chinesecomputer host电脑主机tyạ̏ạ̋nnáa̋ùṭẋúűùtxẏȉ
'b0613133 vietnameseto pack'ɓò̖ȍ̖
s99ogari koreanmandarin fish쏘가리s̭ogari
t4x4^i33i33 tibetanten thousandཁྲིṭẋḥȉȉ
da3Oq burmesepeacockဒေါင်းdàọq
kiqak6 inuktituthillᑭᖓᖅkiqaḳ
rAt englishratratrạt
na33a33 tibetannoseསྣnȁȁ
1ku40ri0 yorubamaleọkùnrino̖kṵ́rḭ
li33i44tx5ya33utx^5yau33 chineseoverpass立交桥lȉi̋txẏyȁutxẏḥyaȕ
riavvio italianrestartriavvioriavvio
k%a%33a44w thairiceข้าวkḥȁ̄a̋w
onna japanesewomanおんなonna
Ur5t^a%t hindimeaningअर्थातụṛtḥāt
g1ra georgianhillგორაgo̖ra
k%U33q chineseholekḥụ̏q
odju3 yorubaeyeojúodjù
aGah5n1f19bya hebrewarachnophobiaארכנופוביהaġaḩno̖fȯ̖bya
p99uri koreanroot뿌리p̌uri
ka33u33lou33ta33a44x4a33a44 chinesehigh-rise building高楼大厦kȁȕloȕtȁa̋ẋȁa̋
a5i5 norwegian (bokmal)an islandøya̖i̖
tu%tu% hawaiiangrandparenttūtūtūtū
i3isiis5a3a zuluclusterísihláìisiişàa
ama3 navajomotheramà
bla0 frenchwhiteblancbla̰
kwa4a44a3q chineseroughkwáa̋àq
hahu9a hawaiianfoundationkahuahahu̇a
balu9t hebrewacornבלוטbalu̇t
'al3l3u tamilto gatherஅள்ளு'aḷḷu
tsE4n%9txo3' apache (western)bouldertsénchóʼtsẹ́n̊txò'
p97'a3a taato burnʘ'áaṗ̂'àa
pUthUd5i9t5 russianto fitподходитьpụthụdẏïtẏ
iql^08El1 xhosareportingxeloiqḷ̬ḥẹlo̖
cvE9rmauul icelandicdiameterþvermálcvẹ̇rmauul
t^u3na3lI%30' apache (western)waterfalltúnálį́į́’tḥùnàlị̰̀̄'
akkurate9ttsa italianaccuracyaccuratezzaakkuratėttsa
t^a%442 tibetansilkདརtḥa̋̄u̖
'a4kwa%4ti4 hausaboxàkwā̀tì'ákwá̄tí
fayr englishfirefirefayr
k%E3ya4h navajoland/countrykḥẹ̀yáh
isaGuk6 inuktituta wingᐃᓴᕈᖅisaġuḳ
a4rE4m10 yorubafirst born childàrẹ̀mọárẹ́mo̰̖
Guj frenchredrougeġuj
a5Ge5 frenchhappyheureuxa̖ġe̖
pal3l3ikku%d4am tamilschoolபள்ளிக்கூடம்paḷḷikkūḍam
bmuli georgianlink (internet)ბმულიbmuli
j5dj5bw1 polishblade (botany)źdźbłojẏdjẏbwo̖
ba%g^ hinditigerबाघbāgḥ
i3i3i4b06i3i3i4zo zulunameîbîzoììíɓììízo
'b06UU3k9 vietnamesewickbấc'ɓụụ̀k̰
s5U9gad welsheyellygadşụ̇gad
ms1p%li1 georgianworldმსოფლიოmso̖pḥlio̖
bOli9v englishbelievebelievebọlïv
'b06iit0 vietnamesebit (computing)bit'ɓiit̰
Grma georgiandeepღრმაġrma
ik693o georgianto beიყოiḳ̖o
fe9ImIs englishfamousfamousfėịmịs
pololei hawaiiancorrectpololeipololei
x4UU33ntx5i33qx5i33i44t^O4O44O3q chinesenervous system神经系统ẋụụ̏ntxẏȉqxẏȉi̋tḥọ́ọ̋ọ̀q
'avnEt hebrewsashאבנט'avnẹt
fE4 yorubato be successful/prosperousfẹ̀fẹ́
s99yiat0 koreanseed씨앗s̭yiat̰
kywit00urami koreancricket귀뚜라미kywiṱurami
g1g1 georgiangirlგოგოgo̖go̖
t^au33 chinesepotterytḥaȕ
ts%o33o33wa tibetanlifeའཚོ་བtsḥȍȍwa
yE3'i%4ts%oh5 navajogiantyẹ̀'í̄tsḥoḩ
ka33a33j4a33a33 tibetansugarཀ་རkȁȁȷ̈ȁȁ
sa33a33 tibetanearthsȁȁ
novEllo italiannewnovellonovẹllo
dUrpUn6 hindimirrorदर्पणdụrpụṇ
ta33a44q chinesepooltȁa̋q
y%9e%5lU norwegian (bokmal)to coolkjøleyh̬ē̖lụ
kurssi finnishcourse/classkurssikurssi
tx5e33e33 tibetanmaster/lordརྗེtxẏȅȅ
kowa0h5 apache (western)homegowąhkowa̰ḩ
bayma%3a33y thaileafใบไม้baymà̄ȁy
plant welshchildplantplant
ya9'aG hebrewforestיַעַרyȧ'aġ
ntEE3n apache (western)manndeeńntẹẹ̀n
s44abiyy arabicboyصبيs̬abiyy
'b06114' vietnamesebugbọ'ɓo̖ó̖'
plussa icelandicblouseblússaplussa
para9ddjo italianneighborhoodparaggiparȧddjo
v3a9lita finnishto choosevalitaṿȧlita
txiki9wits5 nahuatlbasketchiquihuitltxikïwitş
fo44o44o3n thairainฝนfőőòn
t4x4^UU33qt4x4a4a44a3q chinesemature成长ṭẋḥụụ̏qṭẋáa̋àq
k93t08ula xhosasingculak̖ṭ̬ula
fyACi5r icelandicfeatherfjöðurfyạçi̖r
x5ya4a44u3 chinesedawnxẏyáa̋ù
dja%nbu%dj^kUr hindiintentionallyजानबूझकरdjānbūdjḥkụr
ank93Esi georgianfishing rodანკესიank̖ẹsi
torre spanishtowertorretorre
mi33i44q chineselifemȉi̋q
UhrUn3A9t5 russianto guardохраня́тьụhrụnẏạ̇tẏ
x4U33qh5woo33 chineselife/existence生活ẋụ̏qḩwoȍ
1l13ru0 yorubagodọlọ́runo̖lò̖rṵ
tE'toldjE%3t apache (western)campfiredeʼdoljéédtẹ'toldjẹ̀̄t
Ep931k%a georgianepochეპოქაẹp̀o̖kḥa
t4x4^wa33i33 chineseto kneadṭẋḥwȁȉ
ya%4a44k9 thaito wantอยากyá̄a̋k̰
t4x4^waa33q chinesebedṭẋḥwaȁq
ts5'e3'kona'a3I3 apache (western)moontłʼéʼgonaʼáítş'è'kona'àị̀
imak6 inuktitutwaterᐃᒪᖅimaḳ
m3I9nA9t5 russianto swapменятьmẏïnạ̇tẏ
tx4tE9ri5 polishfourczterytẋtẹ̇ri̖
q5aqrab arabicscorpionعقربq̇aqrab
qgi9ri swahiliwarthogngiriqgïri
nixba9q5 hebrewto swear/to promiseנשבעnixbȧq̇
a4i4bi4ki3ta4 yorubacarelessnessàìbìkítàáíbíkìtá
ftx51u0wx4 polishstill (motionless)wciążftxẏo̖ṵwẋ
'akkul3 tamilarmpitஅக்குள்'akkuḷ
p97u0 hoanoneʘ̃ũṗ̂ṵ
na%4ye%3' navajomonster/foreign godná̄yè̄'
pa0 frenchpeacockpaonpa̰
hoo4p9' vietnameseboxhộphoóp̃'
na'Ixo30' apache (western)lizardnaʼishǫ́ʼna'ịxò̰'
palkka finnishpay/salarypalkkapalkka
tx5113 vietnamesedogchótxẏo̖ò̖
e4e3ka30na30 yorubaclawèékánnáéèkà̰nà̰
y%9u%lU norwegian (bokmal)a dresskjoleyh̬ūlụ
'I4Ga%4 apache (western)furighaa'ị́ġá̄
tG10 frenchtrunktronctġo̰̖
xEmt^h5vEva georgianaccident/chanceშემთხვევაxẹmtḥḩvẹva
sa%3nts'o30sE apache (western)new moonsáánts’ǫ́sésà̄nts'ò̰sẹ
va%l3 tamilswordவாள்vāḷ
witsilin nahuatlhummingbirdhuitzilinwitsilin
x4Ex5sEt polishsix hundredsześćsetẋẹxẏsẹt
li44i tibetanpearལིli̋i
vj51n3tx5 polishto take/grabwziąćvjẏo̖nẏtxẏ
eva9 hebrewhostility/enmity/hatred.איבהevȧ
passa9re italianto passpassàrepassȧre
d06a%3 hausasonɗáːɗà̄
Is5 navajopine needleịş
'uh5t66ubu%t66 arabicoctopusأخطبوط'uḩt̬ubūt̬
Ub^Ine%tri% hindiactressअभिनेत्रीụbḥịnētrī
'b06a%a4n' vietnamesefriendbạn'ɓāán'
lu9okka finnishgroup/collectionluokkalu̇okka
makuahine hawaiianmothermakuahinemakuahine
bite9' hebrewto pronounce a wordביטאbitė'
mi44iq tibetannameམིངmi̋iq
uuC icelandicmindúðuuç
nUhUd5i9t5 russianto findнаходитьnụhụdẏïtẏ
k93t081k93t08a xhosacleancocak̖ṭ̬o̖k̖ṭ̬a
k%a33i44 chineseto desirekḥȁi̋
mE%tx hindimatchमैचmẹ̄tx
i95rittA% finnishto tryyrittääï̖rittạ̄
fruui5c welshfruitffrwythfruui̖c
pa5G frenchfearpeurpa̖ġ
mU33U44q chinesedreammụ̏ụ̋q
mo3sI3 navajocatmòsị̀
me44elo33o33q tibetanmirrorམེ་ལོངme̋elȍȍq
EkspeGya0s frenchexperienceexpérienceẹkspeġya̰s
txa%txa% hindiuncleचाचाtxātxā
dzr1h5a georgiancawძროხაdzro̖ḩa
ndEg06E swahilibirdndegendẹɠẹ
'aveda9 hebrewa lossאבדה'avedȧ
aCfErC icelandicmethodaðferðaçfẹrç
tIGC icelandicvirtuedyggðtịġç
ts5'I%x apache (western)snaketłʼiishtş'ị̄x
myI4q burmeseto seeမြင်myị́q
'onpadu tamilnineஒன்பது'onpadu
taym englishtimetimetaym
ji44i44i3q thaifemaleหญิงji̋i̋ìq
kakini%t inuktituttattooᑲᑭᓃᑦkakinīt
ne4 burmesesunနေné
wehewehe hawaiianto explainwehewehewehewehe
mnixvnEl1vani georgianimportantმნიშვნელოვანიmnixvnẹlo̖vani
raGi%f arabicloafرغيفraġīf
nas5ts%o%s apache (western)book/papernałtsoosnaştsḥōs
p97h5ui hoantailʘxuiṗ̂ḩui
i%koxk33a93wits5 nahuatlfig treehīcoxcuahuitlīkoxkẇà̇witş
ko44o tibetanheadམགོkőo
gt^h51vt^ georgianplease (formal)გთხოვთgtḥḩo̖vtḥ
x4u33u44tx5u33u44x5yA33A44n chinesedata line数据线ẋȕűtxẏȕűxẏyạ̏ạ̋n
vayb englishvibevibevayb
E0p1sibl frenchimpossibleimpossibleẹ̰po̖sibl
ah519t hebrewsisterאחותaḩȯ̖t
tx5yA4A44A3n chinesechildtxẏyạ́ạ̋ạ̀n
hhayawa%n arabicanimalحيوانhhayawān
hI4s5wo%3j apache (western)canyonhilwozhhị́şwò̄j
qa4a44y vietnamesedayngàyqáa̋y
t^e44ee4p9 tibetanbookདེབtḥe̋eép̃
u%mayuk6 inuktitutanimalᐆᒪᔪᖅūmayuḳ
t4x4u44ukE%33E44k3a44aa4 tibetanto thunderའབྲུག་སྐད་རྒྱགṭẋűukẹ̏̄ẹ̋kẏa̋aá
kotx5u koreanpepper고추kotxẏu
'd06i vietnamesegođi'ɗi
sa%9v3utta% finnishto reachsaavuttaasā̇ṿuttā
nan6d4u tamilcrabநண்டுnaṇḍu
we%9yats5 nahuatlsea/oceanhuēyātlwē̇yatş
abb1rru%sU norwegian (bokmal)a perch fish trapabborruseabbo̖rrūsụ
px4i5ya9tx5El polishclose friendprzyjacielpẋi̖yȧtxẏẹl
pUn3Ima9t5 russianto comprehendпониматьpụnẏịmȧtẏ
k%E% apache (western)shoekeekḥẹ̄
ci9iCiqk icelandictranslationþýðingcïiçiqk
mann3aI tamilpeacockமஞ்ஞைmannẏaị
'eI' burmeseto sleepအိပ်'eị'
aqunasuktuk6 inuktitutto huntᐊᖑᓇᓱᒃᑐᖅaqunasuktuḳ
l^0I9ni5n welshstring/cordllinynl̥ïni̖n
txa%93nts5i nahuatlhomechāntlitxà̄̇ntşi
ku3u33 vietnameseoldkùȕ
habba arabicto loveحبhabba
t4x4a44a tibetansoundསྒྲṭẋa̋a
minnan3dj5al tamilemailமின்னஞ்சல்minnanẏdjẏal
r%9Edi5n welshfernsrhedynr̊ẹdi̖n
ian scottish gaelicbirdeunian
t^a33a33la33a33 tibetandustཐལ་བtḥȁȁlȁȁ
ma%44a44a3 thaidogหมาma̋̄a̋à
not englishnotenotenot
kahu9na hawaiianmagician/sorcererkahunakahu̇na
dziri georgianbottomძირიdziri
pa%pa%'o%lelo hawaiianconversationpāpāʻōlelopāpā'ōlelo
sart05k693Eli georgianbeltსარტყელიsart̖ḳ̖ẹli
ni5U3k9 vietnamesewaternướcni̖ụ̀k̰
ra3a33k9 thailoveรักràȁk̰
ti%445i5i45 tibetandemonབདུདti̖̋̄i̖í̖
behema9 hebrewbeast/animal (usually domesticated)/livestockבהמהbehemȧ
nal5tx00ya koreandate날짜nalẏtx̥ya
k%a4a44a3n chinesepitkḥáa̋àn
tapu9ah5 hebrewappleתפוחtapu̇aḩ
h5ayt66 arabicstringخيطḩayt̬
nawos5k%a%tI apache (western)warriornawołkaadinawoşkḥātị
sh5vadash5va georgianmiscellaneaსხვადასხვაsḩvadasḩva
txa3tI3tlo30'II navajowren (bird)txàtị̀tlò̰'ịị
'ovda9n hebrewruin/destructionאובדן'ovdȧn
pisan6d4am tamilstomachபிசண்டம்pisaṇḍam
p%o44o44o3nla3a33ma%3a33y thaifruitผลไม้pḥőőònlàȁmà̄ȁy
kreIv englishcravecravekreịv
attxeffa9re italianto biteacceffareattxeffȧre
rot4t4i tamilbreadரொட்டிroṭṭi
cveiiyItl icelandicmopþvegillcveiiyịtl
x5ya33u chinesenightxẏyȁu
k93a4dda3ra%4 hausafate/destinyƙàddar̃ā̀k̖áddàrá̄
mdjE9nzi swahilibuildermjenzimdjẹ̇nzi
tx5im vietnamesebirdchimtxẏim
i3i4hho3olo zuluhallîhhóloìíhhòolo
ts5'o3k'a4' apache (western)shaft of arrowtlʼókʼaʼtş'òk'á'
s5I%30' navajopetşị̰̀̄'
'ov3v3a%maI tamilallergyஒவ்வாமை'oṿṿāmaị
a4kpa3 yorubascaràpáákpà
a33a44nla4a44a3pa33 chinesehorn按喇叭ȁa̋nláa̋àpȁ
wala'au hawaiianto talkwalaʻauwala'au
naq5i%m arabicblissنعيمnaq̇īm
'b06a%3a33wq5 vietnamesestormbão'ɓà̄ȁwq̇
mtsirE georgiansmall/insignificantმცირეmtsirẹ
t4x4^UU33qkO33qrUU33nx4i33i44 chinesesuccessful person成功人士ṭẋḥụụ̏qkọ̏qrụụ̏nẋȉi̋
ki4405i05t4x4u33u33m tibetangrapeརྒུན་འབྲུམkḭ̖̋ḭ̖ṭẋȕȕm
k93i95t05i5l amharicleafቅጠልk̖ï̖t̖i̖l
mbayuwa9yu swahiliswallow (bird species)mbayuwayumbayuwȧyu
t66a%bak6 arabiclarge brick/tileطابقt̬ābaḳ
q5ad66ala arabicmuscleعضلةq̇ad̬ala
te4Iq burmesecloudတိမ်téịq
aga9m hebrewlake/poolאגםagȧm
mEE4' vietnamesemothermẹmẹẹ́'
u3u3us5u zulurippleū́hluùùuşu
u3ub06u3u3b06i3i zuluevilúbubíùuɓùùɓìi
v3a9llita finnishto prevailvallitaṿȧllita
t^ye33 chinesepeacefultḥyȅ
i5hdessA finnishtogetheryhdessäi̖hdessạ
tsuu33tx^5you33yuA33n chinesesoccer player足球员tsuȕtxẏḥyoȕyuạ̏n
i3i3it^08iib06i3i zululakeī́chibíììiṭ̬ḥiiɓìi
t^i5i445 vietnamesetrythửtḥi̖i̖̋
a%xi%rv3a%d hindiblessingआशीर्वादāxīrṿād
tikik6 inuktitutfingerᑎᑭᖅtikiḳ
'b06a4a44 vietnamesegrandmother'ɓáa̋
10du30 yorubayearodúno̰̖dṵ̀
fE9lo englishfellowfellowfẹ̇lo
m1sah5lE1ba georgianpopulationმოსახლეობაmo̖saḩlẹo̖ba
x5yo33u33 chineseprotectionxẏyȍȕ
n3i33i33qtx5e tibetancompassionསྙིང་རྗེnẏȉȉqtxẏe
deIt englishdatedatedeịt
m3Itx5ta9t5 russianto dreamмечтатьmẏịtxẏtȧtẏ
as5mus5 nuxalkbeadsalhmulhaşmuş
na%4ta%30' navajocornná̄tà̰̄'
k93t08ak93t08ilE xhosaplain/clearcacilek̖ṭ̬ak̖ṭ̬ilẹ
p93lanEt05a georgianplanetპლანეტაp̀lanẹt̖a
d4Umru% hindismall drumडमरूḍụmrū
p%I%txI apache (western)(bird) swallowpiishipḥị̄txị
ki45U44y vietnameselaughtcườikí̖ụ̋y
le%bU danishliplæbelēbụ
krie9It englishcreatecreatekriėịt
di5mmUt amhariccatድመትdi̖mmụt
la44am tibetanpathལམla̋am
t00aq koreanearthṱaq
jirap%i georgiangiraffeჟირაფიjirapḥi
lo44o tibetanyearལོlőo
l^0i5uh5 welshsnowdrift/snow dustlluwchl̥i̖uḩ
se'aGa9 hebrewhairשַׂעֲרָהse'aġȧ
kozs'a%3ke apache (western)placegozsʼa̜a̜gekozs'à̄ke
tO4O44O3q chineseto understandtọ́ọ̋ọ̀q
x5i4i44i3x4o4o44u3t4x4^ii33 chinesewashbasin洗手池xẏíi̋ìẋóőùṭẋḥiȉ
p%u44u tibetanson/childབུpḥűu
h5awh5 arabicpeach (fruit)خوخḩawḩ
r%91ss icelandichorsehrossr̊o̖ss
abbaya9re italianto bark (like dog)abbaiàreabbayȧre
qt08iqt08i xhosasmall/youngncinciqṭ̬iqṭ̬i
ta3a3ta33a44q tibetanview/viewpointལྟ་སྟངསtààtȁa̋q
ts%E3 navajorock/stonetsḥẹ̀
abi4yE3 yorubabirdabìyẹ́abíyẹ̀
kosnIh5 apache (western)bee/honeygosnihkosnịḩ
k6amhh arabicwheatقمحḳamhh
nE4za' burmeseboundaryနယ်စပ်nẹ́za'
xa%k%a% hindibranchशाखाxākḥā
h5a33u33 chinesesoundḩȁȕ
tsi3305i3305t4x4i%335i445 tibetaneffortབརྩོན་འགྲུསtsḭ̖̏ḭ̖̏ṭẋȉ̖̄i̖̋
fx4i5stk1 polisheverythingwszystkofẋi̖stko̖
tra%5yGi5r icelandicghostdraugurtrā̖yġi̖r
astGofi9zika hebrewastrophysicsאסטרופיזיקהastġofïzika
xa%30' navajosunshinexà̰̄'
fIrC icelandica distancefirðfịrç
qt08inanE xhosaminorncinaneqṭ̬inanẹ
sEk%tsia georgiansectionსექციაsẹkḥtsia
trI9ki5r icelandicdrink/beveragedrykkurtrïki̖r
tx5a33a33k9la3a3m tibetanrailroadལྕགས་ལམtxẏȁȁk̰lààm
p%UU33q chinesefriendpḥụụ̏q
ka4a44ti4i44ka% thaiagreementกติกาkáa̋tíi̋kā
mE0' apache (western)babyméʼmẹ̰'
tx^5a44alo33o33 tibetantea leafཇ་ལོtxẏḥa̋alȍȍ
akx4unA%r norwegian (bokmal)a shareholderaksjonærakẋunạ̄r
djanna arabicparadiseجنةdjanna
paGfa05 frenchperfumeparfumpaġfa̰̖
bUttxa% hindibabyबच्चाbụttxā
k%a33a44n chinesecliffkḥȁa̋n
p%imaq koreanpimento피망pḥimaq
isiphiig06a zulucape (garment)isíphikaisiphiiɠa
tx5yA4A44A3ntx5ii33x4i33i44p%ii33n chineseclip video剪辑视频txẏyạ́ạ̋ạ̀ntxẏiȉẋȉi̋pḥiȉn
kan6 tamileyeகண்kaṇ
gam1ak%vEk693nEbs georgianto publishგამოაქვეყნებსgamo̖akḥvẹḳ̖nẹbs
kv3InU norwegian (bokmal)a womankvinnekṿịnụ
dUkOm3In3t5i9rUvUt5 russianto documentдокументироватьdụkọmẏịnẏtẏïrụvụtẏ
p%o33o33lo33o33 tibetanballཔོ་ལོpḥȍȍlȍȍ
byE0vUni5 frenchwelcomebienvenuebyẹ̰vụni̖
'b06iU44n vietnamesebeachbiển'ɓiụ̋n
t^u33u33k9 tibetanattitudeཐུགསtḥȕȕk̰
pya4q burmeseto flyပျံpyáq
okko9rrere italianto needoccórrereokkȯrrere
a9Goh5 hebrewlongאָרֹךְȧġoḩ
gargari georgianapricotგარგარიgargari
k93l08olisa xhosaapologizexolisak̖ḷ̬olisa
r%9U9vEC welshstrange/oddrhyfeddr̊ụ̇vẹç
dzili georgiansleepძილიdzili
tal3l3aI tamilmotherதள்ளைtaḷḷaị
kol3kaI tamiltakingகொள்கைkoḷkaị
pe9Gah5 hebrewflowerפֶּרַחpėġaḩ
t05i5bUb amharicability/skillጥበብt̖i̖bụb
pa%4a44 thaiforestป่าpá̄a̋
p4a%p3e%9r4 irish (munster)paperpáipéarpĝāpẏē̇rĝ
'b06a%a44q vietnamesea boardbảng'ɓāa̋q
xvili georgianchildშვილიxvili
loO' burmeseto makeလုပ်loọ'
ka3OqgI4q burmeseskyကောင်းကင်kàọqgị́q
ix5tx5 polishto go/walkiśćixẏtxẏ
'izme9l hebrewknife/scalpelאזמל'izmėl
putta%n6d4u tamilnew yearபுத்தாண்டுputtāṇḍu
mbiliki9m1 swahilidwarfmbilikimombilikïmo̖
man6d4aI tamilheadமண்டைmaṇḍaị
pi4i44i3q chineseto grasppíi̋ìq
ri%ttAmAte5n finnishinsufficientriittämätönrīttạmạte̖n
ts93ut^i georgianminuteწუთიts̀utḥi
k%ok99iri koreanelephant코끼리kḥok̭iri
iGnik6 inuktitutsonᐃᕐᓂᖅiġniḳ
amaGuk6 inuktitutwolfᐊᒪᕈᖅamaġuḳ
da4k93i%3k93a%4 hausasecond (unit of time)dàƙīƙā̀dák̖ì̄k̖á̄
caO' burmeseto drinkသောက်caọ'
de5 frenchtwode̖
Iztsa3n apache (western)womanizdzánịztsàn
ka%na%wai hawaiiancode/lawkānāwaikānāwai
pi5rCi5r icelandicbirthburðurpi̖rçi̖r
sa%3a33 vietnamesevillagesà̄ȁ
ile3elE4 yorubabungalowiléelẹ̀ilèelẹ́
meIk englishmakemakemeịk
s5aas5 welshthe otherllallşaaş
lo33o33 tibetanmind/awarenessབློlȍȍ
a%ka9xits5 nahuatlpoolācaxitlākȧxitş
a0fa0 frenchinfantenfanta̰fa̰
za4a44yq vietnameseto reserve fordànhzáa̋yq
ba4ta4 yorubashoebàtàbátá
ak93o%30' navajoseedak̖ò̰̄'
t^ai33x4i33i44tyA33A44nna4a44u3 chinesedesktop pc台式电脑tḥaȉẋȉi̋tyạ̏ạ̋nnáa̋ù
hhis44a%n arabichorseحصانhhis̬ān
mUy vietnamesecloudmâymụy
k6uyannami%k inuktitutthank youᖁᔭᓐᓇᒦᒃḳuyannamīk
rumma%n arabicpomegranateرمانrummān
tOl5ak scottish gaelicleafduilleagtọlẏak
min3dj5u tamilto exceedமிஞ்சுminẏdjẏu
cE9hkyiqk icelandicknowledgeþekkingcẹ̇hkyiqk
d66aba%b arabicfogضبابd̬abāb
'b06iU44w vietnamesetable of databiểu'ɓiụ̋w
ya3 navajoskyyà
oye9v hebrewenemyאויבoyėv
h5Itla%0h5I3 apache (western)beveragehidląąhíḩịtlā̰ḩị̀
matt66a%t66 arabicrubberمطاطmatt̬āt̬
mE330E330 tibetandrug/medicineསྨནmẹ̰̏ẹ̰̏
tO33O44qh5wU33U44p%yA33A44n chinesecartoon动画片tọ̏ọ̋qḩwụ̏ụ̋pḥyạ̏ạ̋n
djgup%uri georgianpertaining to teamჯგუფურიdjgupḥuri
q5as44i%r arabicjuiceعصيرq̇as̬īr
Ga%ba arabicforestغابةġāba
uql08ibElElwan1 xhosacommunicationunxibelelwanouqḷ̬ibẹlẹlwano̖
mAgnI9fIsInt englishmagnificentmagnificentmạgnïfịsịnt
t4x4^aa33pe33i33tyA33A44n chinesetea coaster茶杯垫ṭẋḥaȁpȅȉtyạ̏ạ̋n
ma%33a44k9 thaia lotมากmȁ̄a̋k̰
i3i3iql^08i zuludirtíngxiììiqḷ̬ḥi
k93at05a georgiancatკატაk̖at̖a
Gari%b arabicstrangerغريبġarīb
aGnak6 inuktitutwomanᐊᕐᓇᖅaġnaḳ
la5bU danishrunløbela̖bụ
azhara9 hebrewwarningאזהרהazharȧ
E4bi3 yorubagiving childbirthẹ̀bíẹ́bì
k%UttxUr hindimuleखच्चरkḥụttxụr
y%9EmpU norwegian (bokmal)a giantkjempeyh̬ẹmpụ
b6a9t6U irish (munster)stickbatabĝȧtĝụ
tx05i5s amharicsmokeጭስtx̖i̖s
tx05I4l navajovegetationtx̖ị́l
la0 burmesemoonla̰
tasik6 inuktitutlakeᑕᓯᖅtasiḳ
milhh arabicsaltملحmilhh
hUn' danishhandhåndhụn'
gandzi georgiantreasureგანძიgandzi
tx^5u33u33 tibetanwater/riverཆུtxẏḥȕȕ
hhadi%k6a arabicgardenحديقةhhadīḳa
p97a4a taachildʘàaṗ̂áa
GUsi5 frenchreceiptreçuġụsi̖
x5ya33a44q chineseoakxẏyȁa̋q
ta33a33 tibetanmelodyརྟtȁȁ
ma2k englishmarkmarkmau̖k
yo'I%0 apache (western)seeyo’įįyo'ị̰̄
pei%Ca icelandicto askbeiðapeīça
k%a33a33qpa33a33 tibetanhouseཁང་པkḥȁȁqpȁȁ
koj4U russianskinко́жаkoȷ̈ụ
'evu9s hebrewmanger/feeding troughאבוס'evu̇s
d^Urm hindireligion/faithधर्मdḥụrm
tas5aa3 apache (western)onedałaátaşaà
pyatla icelandicbellbjallapyatla
q94d08oq94d08oza xhosaknocknkqonkqozaq̀ḍ̬oq̀ḍ̬oza
ga3gga%3fa%3 hausabateleur eaglegaggāfāgàggà̄fà̄
kUU33n chinesefunnykụụ̏n
e%95i5Ca%iUI icelandicweatlhauðæfiē̖̇i̖çāiụị
s5ij navajourineşij
kEsty10 frenchquestionquestionkẹstyo̰̖
pul3l3i tamildot/pointபுள்ளிpuḷḷi
x5yaa33 chineseboatxẏyaȁ
kwa%4d06o%3 hausafrogkwā̀ɗōkwá̄ɗò̄
marro9ne italianbrownmarronemarrȯne
su%l scottish gaeliceyesùilsūl
xk3i5r4d irish (munster)to scampersciurdxkẏi̖rĝd
iqd^08ayi xhosajaringqayiiqḍ̬ḥayi
t05alGa georgianwaveტალღაt̖alġa
addio italiangoodbyeaddioaddio
Utm3Itx5A9t45 russianto markотмечатьụtmẏịtxẏạ̇ṭẏ
ha'awi9na hawaiianlesson/assignmenthaʻawinaha'awïna
ma3sa3lla%3txi%3 hausamosquemasallācīmàsàllà̄txì̄
ts%i33i33j4i33i44q tibetanlongevityཚེ་རིངtsḥȉȉȷ̈ȉi̋q
qt^08ayisEla xhosatrapngcayiselaqṭ̬ḥayisẹla
ukuqd08amlEza xhosaintersectukunqamlezaukuqḍ̬amlẹza
din thaisoilดินdin
tx^5Ul5tx00yuk9 koreanazalea철쭉txẏḥụlẏtx̥yuk̰
sI4s navajobeltsị́s
a9dam hebrewmanאָדָםȧdam
k93ak6a%si nuxalkcrowk'aqaasik̖aḳāsi
ph1t^1li georgianleafფოთოლიpho̖tḥo̖li
fid66d66a arabicsilverفضةfid̬d̬a
na4'tx^a4kI4 apache (western)grasshoppernaʼchaginá'txḥákị́
1GdG frenchorder (arrangement)ordreo̖ġdġ
so0' navajostarso̰'
tx^5you33 chinesespeartxẏḥyoȕ
k33i%9kats5 nahuatlsongcuīcatlkẇï̄katş
q5as44an arabicstickعصاq̇as̬an
aGts93Ers georgianto listაღწერსaġts̀ẹrs
k6awiya arabicto be strong/powerfulقويḳawiya
tx^5a4a44nu44a3n thaicorridorฉนวนtxẏḥáa̋nűàn
'b06a%3a33y vietnameseshorebãi'ɓà̄ȁy
swaa3 vietnamesedeletexoáswaà
p%i33q chinesegracefulpḥȉq
x4O33O44x5ya33a44qx4i33 chinesevideographer摄像师ẋọ̏ọ̋xẏyȁa̋qẋȉ
x4a%n6ma%sIk hindisix monthlyषाण्मासिकẋāṇmāsịk
xe%x4 hindiresidueशेषxēẋ
ik6aluk inuktitutfish (salmon/trout)ᐃᖃᓗᒃiḳaluk
sykG frenchsugarsucresykġ
tx5i33i44n chinesewatertxẏȉi̋n
preitt icelandicwidthbreiddpreitt
x4U4U44U3n chineseliquidẋụ́ụ̋ụ̀n
tx5E4E44 vietnameseteachètxẏẹ́ẹ̋
nUgrUj4da9t5 russianto rewardнаграждатьnụgrụȷ̈dȧtẏ
hay englishhihihay
j4i440i0tx^5e330e330 tibetantreasure/valuableརིན་ཆེནȷ̈ḭ̋ḭtxẏḥḛ̏ḛ̏
k%Il1%na% hinditoyखिलौनाkḥịlō̖nā
xax apache (western)bearshashxax
nuu3y vietnamesemountainnúinuùy
Is5t^I3'k%e% apache (western)centeriłdíʼgeeịştḥị̀'kḥē
umqd08uma xhosaoliveumnqumaumqḍ̬uma
no%44o24kE% tibetaninheritanceནོར་སྐལnő̄oú̖kẹ̄
taktuk inuktitutfogᑕᒃᑐᒃtaktuk
kr5a%gU norwegian (bokmal)complaintklagekṛāgụ
mu%ttua finnishto changemuuttuamūttua
OvUj4a9t5 russianto respectуважатьọvụȷ̈ȧtẏ
saku inuktituthead of harpoonᓴᑯsaku
ta%a44y vietnamesedownloadtảitāa̋y
axpa9 hebrewgarbageאשפהaxpȧ
mut4t4aI tamileggsமுட்டைmuṭṭaị
d08k6'o0 hoannose!qˀõḍ̬ḳ'o̰
txo%4s5 navajoballtxó̄ş
omi0 yorubawateromiomḭ
aluik6k6anak6 inuktitutavalancheᐊᓗᐃᖅᑲᓇᖅaluiḳḳanaḳ
stx4i5ts polishto shear/cutstrzycstẋi̖ts
hos5tx'I3'I3 navajonettlehoştx'ị̀'ị̀
ka3a navajocrow cawkàa
kaa3t0 vietnamesecutcắtkaàt̰
hhima%r arabicdonkeyحمارhhimār
xdEba georgianto happenხდებაxdẹba
allik6 inuktitutunderneathᐊᓪᓕᖅalliḳ
xadjara arabictreeشجرةxadjara
nah5a9x hebrewsnakeנָחָשׁnaḩȧx
gbE4du yorubalarge drumgbẹ̀dugbẹ́du
sp2iq englishspringspringspu̖iq
pi%r5%i% hindigenerationपीढ़ीpīṛḥī
tx^5a33a33 tibetanpair/coupletxẏḥȁȁ
ru%3u33 thaiknowรู้rù̄ȕ
o'I'a3n apache (western)holeoʼiʼáno'ị'àn
m10tGe frenchto showmontrermo̰̖tġe
'ahhmar arabicredأحمر'ahhmar
y%9ukk norwegian (bokmal)chubbytjukkyh̬ukk
nUgrUmUj4da9t5 russianto pile upнагромождатьnụgrụmụȷ̈dȧtẏ
Gavi frenchdelightedraviġavi
i3i3is5aas5a zulubranch (of a tree)ī́hlahlaììişaaşa
ho'ohana hawaiianto usehoʻohanaho'ohana
gb1gbE3 yorubato receive an injurygbọgbẹ́gbo̖gbẹ̀
tod4n6an tamilvolunteerதொண்டன்toḍṇan
mpa3 apache (western)coyotembámpà
zUtOma9n3IvUt5 russianto obscureзатуманиватьzụtọmȧnẏịvụtẏ
p%Usk1d welshfishpysgodpḥụsko̖d
kaka9wats5 nahuatlcacao/cacao beancacahuatlkakȧwatş
wa4lk93i3ya%3 hausalightningwàlƙiyāwálk̖ìyà̄
na3konEtx'I%tI apache (western)cicadanágonechʼiidinàkonẹtx'ị̄tị
iqd^08ele xhosacoldingqeleiqḍ̬ḥele
1Gga9zma hebreworgasmאורגזמהo̖ġgȧzma
h5tx5Etx5 polishto wantchciećḩtxẏẹtxẏ
bO2c englishbirthbirthbọu̖c
pr3Igl6Ux4a9t5 russianto inviteприглаша́тьprẏịglĝụẋȧtẏ
ts5o30' apache (western)birddlǫ́ʼtşò̰'
trOm welshheavytrwmtrọm
t^UmI3qdj514 burmesefried riceထမင်း‌ကြော်tḥụmị̀qdjẏó̖
l61h5a%n4 irish (munster)pondlochánlĝo̖ḩānĝ
Gus44n arabicbranch (of a tree)غصنġus̬n
y%9e%le norwegian (bokmal)a cooking vesselkjeleyh̬ēle
'b06UU4k9' vietnamesestair stepbậc'ɓụụ́k̰'
i95mmArtA% finnishto understandymmärtääï̖mmạrtạ̄
ba9wliq hebrewbowling (the game)באולינגbȧwliq
Ekk icelandiceggeggẹkk
ma4a44y thainewใหม่máa̋y
s3t5ImOl5i9rUvUt5 russianto stimulateстимулироватьsẏtẏịmọlẏïrụvụtẏ
xEql08a xhosamoveshenxaxẹqḷ̬a
'b06aa3yq vietnamesevaguely defined termbánh'ɓaàyq
u3ub06umto3o3o4ti zulusweetnessúbumtôtiùuɓumtòòóti
zi35i335 vietnamesekeepgiữzì̖ȉ̖
ECya icelandicsludgeeðjaẹçya
masso9ne italianfree masonmassonemassȯne
a0fibi frenchamphibiousamphibiea̰fibi
t05UrU9pp93eza amharictableጠረጴዛt̖ụrụ̇pp̀eza
te3ca4qxI4q burmesesinger/vocalistတေးသံရှင်tècáqxị́q
h5ata9h5 hebrewcutחֲתָךְḩatȧḩ
ma3a33le3e33t0 thaiseedเมล็ดmàȁlèȅt̰
ka33q chineseridgekȁq
u3u3ug06udo3o3o4b06a zulufishingúkudôbaùùuɠudòòóɓa
t00a9al3gi koreanstrawberry딸기ṱȧaḷgi
maC66alla arabicumbrellaمظلةmaç̂alla
ts593ox apache (western)plantstłʼohtş̀ox
tx5yee33kwo4o44o3 chineseresult结果txẏyeȅkwóőò
t^a3a33t0sa4a44na3a33kha3a33ti4i44' thaiattitudeทัศนคติtḥàȁt̰sáa̋nàȁkhàȁtíi̋'
i3i3il^08iib06a zulumakeshift hutī́xhibaììiḷ̬ḥiiɓa
d10k frenchthereforedoncdo̰̖k
lO44O44a3q thaiyellowเหลืองlọ̋ọ̋àq
kru9ppa icelandicgroupgrúbbakru̇ppa
k93a%3'i3da%4 hausastandardƙā'idā̀k̖à̄'ìdá̄
pakkya9no italiantackypacchianopakkyȧno
gt08ina xhosakeep/savegcinagṭ̬ina
gbogbo yorubaall/everythinggbogbogbogbo
p97oa hoanfireʘ̰oaṗ̂oa
'aat^i3i33t0 thaisunพระอาทิตย์'aatḥìȉt̰
sapE0 frenchfir treesapinsapẹ̰
tsudz1j5E9myEts polishforeignercudzoziemiectsudzo̖jẏẹ̇myẹts
k6ayak6 inuktitutkayakᖃᔭᖅḳayaḳ
gIft englishgiftgiftgịft
k%ra%0v scottish gaelicbonecnàmhkḥrā̰v
ka33u33x5ya33u44lyu33u44 chinesehigh efficiency高效率kȁȕxẏyȁűlyȕű
fr5o%tU norwegian (bokmal)a raftflåtefṛōtụ
tx^5a%33a44q thaitechnicianช่างtxẏḥȁ̄a̋q
xkiq5a9 hebrewsunsetשקיעהxkiq̇ȧ
nat4tx5attiraman6d4alam tamilthe starry heavensநட்சத்திரமண்டலம்naṭtxẏattiramaṇḍalam
ts%5a3t apache (western)oiltłádtşḥàt
pa33a44nkO33qt4x4wo33 chinesedesk办公桌pȁa̋nkọ̏qṭẋwȍ
nuna inuktitutlandᓄᓇnuna
IzUbrUj4a9t5 russianto portrayизображатьịzụbrụȷ̈ȧtẏ
ets hebrewtreeעֵץets
yi%445i5 tibetanplace/areaཡུལyi̖̋̄i̖
x5i440i0i40 tibetanimageབཞིནxẏḭ̋ḭḭ́
s5m nuxalkto standlhmşm
mUt4Ur hindipeaमटरmụṭụr
yau33k%O33O44qtx^5i33i44 chineseremote control遥控器yaȕkḥọ̏ọ̋qtxẏḥȉi̋
he5i5st icelandicautumn/fallhausthe̖i̖st
tx^5a%33a33pa33a33 tibetanrainཆར་པtxẏḥȁ̄ȁpȁȁ
dzaxx5i japanesemagazineざっしdzaxxẏi
miGna%t66i%s arabicmagnetمغناطيسmiġnāt̬īs
t4x4a33u44 chineseomenṭẋȁű
di%n arabicreligionدينdīn
ma%n6pu tamilhonorமாண்புmāṇpu
Ol6Otx4x4a9t5 russianto improveулучша́тьọlĝọtẋẋȧtẏ
mUn6i% hindigemमणिmụṇī
ke%5i5C icelandicwimpgauðkē̖i̖ç
x5ii33q chineseshapexẏiȉq
k93a3sa%3 hausasoilƙasāk̖àsà̄
t4ikUt4 hinditicketटिकटṭikụṭ
tI4s5hI4s5 apache (western)blackdɪ̀ɬhɪ̀ɬtị́şhị́ş
r%9e5i5i5n icelandiclavahraunr̊e̖i̖i̖n
sinnitellA finnishto hang onsinnitelläsinnitellạ
h5ma georgianvoiceხმაḩma
t61r4U irish (munster)fruittoradhtĝo̖rĝụ
'il koreanone'il
aggak inuktituthandᐊᒡᒐᒃaggak
tx05Uw amharicsaltጨውtx̖ụw
tx^5a44amtse33e44 tibetancompassionབྱམས་བརྩེtxẏḥa̋amtsȅe̋
ka4a44t0 thaibiteกัดkáa̋t̰
tx5i33qx4UU33nto4o44u3so4o44u3 chineserefreshed精神抖擞txẏȉqẋụụ̏ntóőùsóőù
tsn1bili georgiandistinguishedცნობილიtsno̖bili
d5e%n4 irish (munster)to dodéandẏēnĝ
tx^5a33a44y thaiyesใช่txẏḥȁa̋y
u3uhha3a3afu zuluhalfúhháfuùuhhààafu
blo englishblowblowblo
di% thaigoodดีdī
ja5n frenchyoungjeuneja̖n
aGo9n hebrewcupboard/closet/cabinetארוןaġȯn
n1%3133y thaia fewน้อยnò̖̄ȍ̖y
Ebi3 yorubafamilyẹbíẹbì
tul englishtooltooltul
p%i%445i5i45me%33e44 tibetanwomanབུད་མེདpḥi̖̋̄i̖í̖mȅ̄e̋
rU33U44nwei33 chinesefind认为rụ̏ụ̋nweȉ
zorro spanishfoxzorrozorro
e95rle%5G icelandicdestinyörlögė̖rlē̖ġ
pUrIb^a%x4a% hindidefinitionपरिभाषाpụrịbḥāẋā
djih5vi georgiangoatჯიხვიdjiḩvi
m4a%hUr3 irish (munster)mothermáthairmĝāhụrẏ
ra%dj hindiruleराजrādj
ts%a33a33 tibetansaltཚྭtsḥȁȁ
iglik6 inuktitutbedᐃᒡᓕᖅigliḳ
lii33nyu33u44tx5yA33n chineseshower room淋浴间liȉnyȕűtxẏyạ̏n
kt^08ubEkilEy1 xhosapolitechubekileyokṭ̬ḥubẹkilẹyo̖
ka33u33kU33nx5yee33 chinesehigh heel高跟鞋kȁȕkụ̏nxẏyeȅ
bra5n norwegian (bokmal)a wellbrønnbra̖n
sa%d^na% hindimeditationसाधनाsādḥnā
tE'ka0be4da0 burmesestudy of logicတက္ကဗေဒtẹ'ka̰béda̰
kol3v3anaI tamilborrowingகொள்வனைkoḷṿanaị
p%rtxh5ili georgianclawფრჩხილიpḥrtxḩili
pyI4qn3a4cI4qs%u0 burmesescholarshipပညာသင်ဆုpyị́qnẏácị́qsḥṵ
tve%5l icelandicstay (noun)dvöltvē̖l
nE%44EE4 tibetandiseaseནདnẹ̋̄ẹẹ́
k%a4a44w thaikneeเข่าkḥáa̋w
ts93Elits93adi georgianyearწელიწადიts̀ẹlits̀adi
avveni9re italianto occuravvenìreavvenïre
yAttA% finnishto leavejättääyạttạ̄
tx5U%4U44 vietnamesewaitchờtxẏụ́̄ụ̋
brdz1la georgianbattleბრძოლაbrdzo̖la
taa33yii33tx5ye4e44e3h5wo33o44 chinesefaq答疑解惑taȁyiȉtxẏyée̋èḩwȍő
p931lusi georgianpoleპოლუსიp̀o̖lusi
arroz spanishricearrozarroz
s44aqr arabicfalconصقرs̬aqr
xIp englishshipshipxịp
'b06aa3p9 vietnamesea blossombắp'ɓaàp̃
t^yAA33n chinesecavetḥyạạ̏n
m10tG frenchwatch (timepiece)montremo̰̖tġ
x5yA33A44nx5ya33a44q chinesephenomenon现象xẏyạ̏ạ̋nxẏyȁa̋q
ft19rEk polishtuesdaywtorekftȯ̖rẹk
fU4U44U3nx4wU33tx5ya33a44q chinesepainter粉刷匠fụ́ụ̋ụ̀nẋwụ̏txẏyȁa̋q
fyA%re norwegian (bokmal)low tidefjærefyạ̄re
'ix hebrewman/adult male human being.איש'ix
q5as44aba arabicto twist/wrap aroundعصبq̇as̬aba
d41kt4Ur hindidoctorडॉक्टरḍo̖kṭụr
p%eqgywin koreanpenguin펭귄pḥeqgywin
'ok%a%0x4I3 apache (western)prayerʼokąąhí'okḥā̰ẋị̀
'ila%hiyy arabicdivineإلهي'ilāhiyy
Is5t^I30'ts%I30h5 apache (western)bowiłtį́ʼtsį́hịştḥị̰̀'tsḥị̰̀ḩ
hi5gg amharica lawህግhi̖gg
g^Ur5 hindihouseघरgḥụṛ
t^13133qfa3a33 thaiskyท้องฟ้าtḥò̖ȍ̖qfàȁ
txIt4t4^i% hindiletterचिट्ठीtxịṭṭḥī
s5a33a33 tibetangod/dietyལྷşȁȁ
tx^5ya33q chineseaxetxẏḥyȁq
ba%0s navajohoopbā̰s
'p97nuu hoanheadʔʘnũ'ṗ̂nuu
t05ena amharichealthጤናt̖ena
h5xirad georgianoftenხშირადḩxirad
ta4Oq burmesemountainတောင်táọq
tx^5a3a33y thaito useใช้txẏḥàȁy
t^o%k hindibulkथोकtḥōk
tupa%0yu3 apache (western)riverbanktubąąyútupā̰yù
ca%k icelandicroofþakcāk
tIrUC icelandicboldnessdirfðtịrụç
na'Is5ts%o3x4 apache (western)squirrelna'iłtsóhna'ịştsḥòẋ
mEmk93vidrE1ba georgianasset/inheritanceმემკვიდრეობაmẹmk̖vidrẹo̖ba
halst05uh5i georgiantieჰალსტუხიhalst̖uḩi
i3iqd08hhuumbi zuluheapíngqumbiìiqḍ̬hhuumbi
oyE%s5 apache (western)to carryoyeełoyẹ̄ş
tx5arkkaraI tamilsugarசர்க்கரைtxẏarkkaraị
vm3ex4i5vUtsU russianto interfereвме́шиватьсяvmẏeẋi̖vụtsụ
y%9A%l3Ihe%t norwegian (bokmal)lovekjærlighetyh̬ạ̄ḷịhēt
h5aa33qpa33nx5i33i44nx5i33 chineseflight information航班信息ḩaȁqpȁnxẏȉi̋nxẏȉ
vi5di5ha9t5 russianto exhaleвыдыхатьvi̖di̖hȧtẏ
isig^0d^08ib1 xhosadecisionisigqiboisigh̬ḍ̬ḥibo̖
a4ya4 yorubachest (body)àyàáyá
t051t05i georgianbranchტოტიt̖o̖t̖i
pistn icelandicwonder/marvelbýsnpistn
la3a33n thaimillionล้านlàȁn
e%5n3 norwegian (bokmal)an eagleørnē̖nẏ
kal englishcallcallkal
f3e%r4 irish (munster)grassféarfẏērĝ
bah5u9r hebrewguy/boyבחורbaḩu̇r
s5I3kai apache (western)whitełigaişị̀kai
Oha9j4i5vUt5 russianto careухаживатьọhȧȷ̈i̖vụtẏ
tx^5a44a tibetanbirdབྱtxẏḥa̋a
wei33yu33e33tx5i33n chineseliquidated damages违约金weȉyȕȅtxẏȉn
ka33u33su33u44kO33qlu33u44 chinesehighway高速公路kȁȕsȕűkọ̏qlȕű
krO%v scottish gaelictreecraobhkrọ̄v
van6t4u tamilbeetleவண்டுvaṇṭu
e5sd^0 danisheastøste̖sdh̬
to%44otx5e33e33 tibetandiamondརྡོ་རྗེtő̄otxẏȅȅ
muxi5rra amharicwedderሙሽራmuxi̖rra
tx5ya33 chinesehometxẏyȁ
weIt englishwaitwaitweịt
ka5G frenchheartcœurka̖ġ
u3u3ugl^08a zuludigging stickū́gxaùùugḷ̬ḥa
'Usi0 burmeseseedအစေ့'ụsḭ
k%3i33i33 tibetandogཁྱིkẏḥȉȉ
tx05aGi georgianchandelierჭაღიtx̖aġi
hOi5ad welshduck (bird)hwyadhọi̖ad
IGa3l apache (western)bellsighálịġàl
l^01gEl^0 welshpocketllogelll̥o̖gẹl̥
A9ksEs englishaccessaccessạ̇ksẹs
ku9Ga0 frenchcurrent (flow)courantku̇ġa̰
siwakonets5 nahuatlgirlcihuaconetlsiwakonetş
t66abba%h5 arabicchefطباخt̬abbāḩ
tx5an thaimoonพระจันทร์txẏan
i9n3Ult6o%r3 irish (munster)engineerinnealtóirïnẏụltĝōrẏ
a%skats5 nahuatlantazcatlāskatş
'aha9v hebrewto loveאָהַב'ahȧv
mUsje5 frenchmistermonsieurmụsje̖
ci95r%9ka icelandicto dryþurrkacï̖r̊ka
tx^5e%335e445 tibetanreligionཆོསtxẏḥȅ̖̄e̖̋
1na5G frenchhonorhonneuro̖na̖ġ
dGwa frenchright (what's right)droitdġwa
to3o33' thaitableโต๊ะtòȍ'
eGi5psy10 frencheruptionéruptioneġi̖psyo̰̖
nanuk6 inuktitutpolar bearᓇᓄᖅnanuḳ
'avado9n hebrewdestruction/devastation/ruin/doomאבדון'avadȯn
abo3a4ru40yi3 yorubasunflowerabóòrùnyíabòárṵ́yì
ne4ka3Oq burmeseto be wellနေကောင်nékàọq
ivvit inuktitutyouᐃᕝᕕᑦivvit
tx^a%ti% hindichestछातीtxḥātī
atm1sfEGa hebrewatmosphereאטמוספירהatmo̖sfẹġa
noo44 vietnameseboomnổnoő
r5a%3b06a%3 hausadewrāɓāṛà̄ɓà̄
to%lE3 apache (western)butterlydoolétōlẹ̀
Gaza%l arabicdeerغزالġazāl
'd06114t0' vietnamesea sproutđọt'ɗo̖ó̖t̰'
tulI0 apache (western)raccoontulįtulị̰
naCC66a%ra arabiceyeglassesنظارةnaçç̂āra
hu%lanakuahale hawaiiancitykūlanakauhalehūlanakuahale
kE%33E44 tibetanlanguage/speechསྐདkẹ̏̄ẹ̋
l^0avar welshvocalllafarl̥avar
ei%Ci5r icelandicoatheiðureīçi̖r
ftx41ray polishyesterdaywczorajftẋo̖ray
tI%3k93o0x navajoyeasttị̀̄k̖o̰x
lan3dj5am tamilbribeலஞ்சம்lanẏdjẏam
tx5a44a tibetanrainbowའཇའtxẏa̋a
a3x4o apache (western)thank youáhoàẋo
a3tx^I%30h navajonoseàtxḥị̰̀̄h
h5x41u0wx4tx4 polishbeetlechrząszczḩẋo̖ṵwẋtẋ
s99ak9 koreanbuds̭ak̰
ta3Oqba4q burmeseto apologizeတောင်းပန်tàọqbáq
'a%a3w vietnameset-shirtáo'āàw
Gi95kUn germanback (body)rückenġï̖kụn
nI3s5tx05I4 navajoair/breezenị̀ştx̖ị́
iqd^08Exo xhosarentingqeshoiqḍ̬ḥẹxo
parC icelandicedgebarðparç
prEka icelandica slopebrekkaprẹka
k693uri georgianearყურიḳ̖uri
u3u3u4gd^08o3o3o4zi zuluinspirationûgqôziùùúgḍ̬ḥòòózi
l6a%v6 irish (munster)handlámhlĝāvĝ
k%wa33i44 chinesedrainkḥwȁi̋
a0pati frenchempathyempathiea̰pati
natah5 apache (western)mescalnadahnataḩ
alu%t inuktitutspoonᐊᓘᑦalūt
e95i5Cna icelandicluckauðnaė̖i̖çna
h5wo4o44o3t4x4^O33si33tx5i33 chinesetrain driver火车司机ḩwóőòṭẋḥọ̏sȉtxẏȉ
tsO33q chineseschooltsọ̏q
t^a9adz3o koreanostrich타조tḥȧadzẏo
epats5 nahuatlskunkepatlepatş
la33a33 tibetansoul/spiritབླlȁȁ
mi44i tibetanhuman beingམིmi̋i
pu%n6d4u tamilgarlicபூண்டுpūṇḍu
t66ayr arabicbirdsطيرt̬ayr
r%9uuCi5r icelandicscabhrúðurr̊uuçi̖r
tx5ye4e44e3 chinesemothertxẏyée̋è
oppo9rre italianto opposeopporreoppȯrre
did englishdeeddeeddid
emuna9 hebrewfaithאמונהemunȧ
ndIk93a0' navajocottonndịk̖a̰'
haEri georgianairჰაერიhaẹri
auyuittuk6 inuktitutpermafrostᐊᐅᔪᐃᑦᑐᖅauyuittuḳ
v5Ir3O9fkU russianrope (chord)верёвкаvẏịrẏọ̇fkụ
tI%30'I apache (western)fourdį́į́'itị̰̀̄'ị
qe3305e3305tx5e%335e445 tibetanrhetoric/metaphorམངོན་བརྗོདqḛ̖̏ḛ̖̏txẏȅ̖̄e̖̋
s5o33o33 tibetansouthལྷོşȍȍ
qt08iphisa xhosado lessnciphisaqṭ̬iphisa
'avza9m hebrewbuckle (of a belt)אבזם'avzȧm
a0plUG frenchscaleampleura̰plụġ
djo%s5E3 apache (western)balljoołédjōşẹ̀
'a4lk93a3la4mi%3 hausapenàlƙalàmī'álk̖àlámì̄
diko9d englishdecodedecodedikȯd
k%a33a44w thaito enterเข้าkḥȁa̋w
y%9E9nnU norwegian (bokmal)to knowkjenneyh̬ẹ̇nnụ
tx^5I' burmeseto loveချစ်txẏḥị'
n3i33i33q tibetanheart/mind/essenceསྙིངnẏȉȉq
x5i33nli4i44i3tx5yA33A44nk%a33q chinesemental health心理健康xẏȉnlíi̋ìtxẏyạ̏ạ̋nkḥȁq
s44awifa arabicto produce woolصوفs̬awifa
q5alima arabicto knowعلمq̇alima
pal3l3atta%kku tamilvalleyபள்ளத்தாக்குpaḷḷattākku
k%o33o33lo33o33 tibetanwheelའཁོར་ལོkḥȍȍlȍȍ
r1%3133n thaihotร้อนrò̖̄ȍ̖n
ma0k frenchlackmanquema̰k
la4ru%3ra%4 hausanecessitylàr̃ūr̃ā̀lárù̄rá̄
tsipo9G hebrewbirdצִפּוֹרtsipȯġ
himni georgiananthemჰიმნიhimni
mdzimE georgiancommaმძიმეmdzimẹ
te%l3 tamilscorpionதேள்tēḷ
s5Ipa%3'I3 apache (western)grayłibáá’íşịpà̄'ị̀
sh5x4anyatx5 polishto botchschrzaniaćsḩẋanyatxẏ
w^0e5nn icelandicangelica (plant)hvönnwh̬e̖nn
to%n6d4u tamilto digதோண்டுtōṇḍu
k693ba georgianjawყბაḳ̖ba
znalEx5tx5 polishto findznaleźćznalẹxẏtxẏ
li445i445i5i45 tibetanmanure/fertilizerལུདli̖̋i̖̋i̖í̖
lyau33 chinesegoodlyaȕ
ya%3j navajolittleyà̄j
yi4i44i3nx5ii33qya4a44a3ntx5i33i44q chinesecontact lenses隐形眼镜yíi̋ìnxẏiȉqyáa̋àntxẏȉi̋q
si%r5%i% hindiladderसीढ़ीsīṛḥī
caq5lab arabicfoxثعلبcaq̇lab
ts%i33i44 tibetanword/phraseཚིགtsḥȉi̋
wa%' navajospinachwā'
mid66rab arabicpaddleمضربmid̬rab
nuliak6 inuktitutwifeᓄᓕᐊᖅnuliaḳ
mhe9qga swahiliancestormhengamhėqga
i3i4sifu3u3u4b06a zulusecretísifûbaìísifùùúɓa
blUd englishbloodbloodblụd
n113y vietnamesespeaknóino̖ò̖y
yi5hi5ttx amharicthisይህችyi̖hi̖ttx
v3etA% finnishto pull/dragvetääṿetạ̄
'an vietnameseeatăn'an
ci%Ca icelandicthawþíðacīça
kiq englishkingkingkiq
yu33u33 tibetanturquoise gemstoneགཡུyȕȕ
ts1tsh5ali georgianalive/animateცოცხალიtso̖tsḩali
k%op99ul3s99o koreanrhino코뿔소kḥop̌uḷs̭o
le5fUl germanspoonlöffelle̖fụl
s51sd welshtailllostşo̖sd
k6iqak6 inuktitutnoseᕿᖓᖅḳiqaḳ
addje9ttare italianto jutaggettareaddjėttare
k6ilalugak6 inuktitutbeluga whaleᕿᓚᓗᒐᖅḳilalugaḳ
Ga%4a44 vietnamesechickenġá̄a̋
mnixvnEl1ba georgiansignificanceმნიშვნელობაmnixvnẹlo̖ba
dE0 frenchdeerdaimdẹ̰
t05at amharicfingerጣትt̖at
k%vEk693ana georgiancountryქვეყანაkḥvẹḳ̖ana
pI4qlE4 burmeseseaပင်လယ်pị́qlẹ́
p%Uli% hindipodफलीpḥụlī
t1 danishtoeto̖
kyUqtx^5i koreanview경치kyụqtxẏḥi
v3AlittA% finnishto transmitvälittääṿạlittạ̄
h5a't^o'a%s5 apache (western)singha’do’aałḩa'tḥo'āş
'armo9n hebrewpalaceארמון'armȯn
E9ltste%5C icelandicvolcanoeldstöðẹ̇ltstē̖ç
k93a4ho%3 hausahornƙàhōk̖áhò̄
j4i44i tibetanmountainརིȷ̈i̋i
ga5l frenchface (of animal)gueulega̖l
cEkn icelandicservantþegncẹkn
ndu9gu swahilirelativendugundu̇gu
nant'a3n apache (western)chief/boss/kingnantʼánnant'àn
kri5lyo russianwingкрыло́kri̖lyo
Uqgu%t4^a% hindithumbअंगूठाụqgūṭḥā
iqt^08a xhosagrassingcaiqṭ̬ḥa
waa33ntx^5yuA33n chinesecompletely/fully完全waȁntxẏḥyuạ̏n
yIya%0 apache (western)eatyiyąąyịyā̰
he%3s5 navajopackagehè̄ş
pi4i44i3tx5i33i44pU4U44U3n chinesenotebook笔记本píi̋ìtxẏȉi̋pụ́ụ̋ụ̀n
p%E%44E tibetanwoolབལpḥẹ̋̄ẹ
man3dj5al3 tamilyellowமஞ்சள்manẏdjẏaḷ
aja yorubawifeayaaja
kye5e5v icelandicgiftgjöfkye̖e̖v
laa33ntx^5you33t4x4^a4a44a3q chinesebasketball court篮球场laȁntxẏḥyoȕṭẋḥáa̋àq
h1l danishholehulho̖l
ka33a33 tibetanteachingབཀའkȁȁ
mat4pa%n6d4am tamilearthen vesselமட்பாண்டம்maṭpāṇḍam
nitx05i georgiantalentნიჭიnitx̖i
fa33t4x4a4a44a3n chinesedevelop发展fȁṭẋáa̋àn
a%g^a%t hindishockआघातāgḥāt
Ob5Ij4da9t5 russianto persuadeубеждатьọbẏịȷ̈dȧtẏ
we33i44x4U33qt4x4i4i44i3 chinesetoilet paper卫生纸wȅi̋ẋụ̏qṭẋíi̋ì
ye4 burmesewaterရေyé
jak93Et05i georgianjacketჟაკეტიjak̖ẹt̖i
sUj4a9t5 russianto plantсажатьsụȷ̈ȧtẏ
h5a9ya hebrewanimalחַיָּהḩȧya
swa%4a44y vietnamesemangoxoàiswá̄a̋y
obi40ri0 yorubafemaleobìnrinobḭ́rḭ
p97no30o taalarge louseʘnó̰õṗ̂nò̰o
t1jU danishfogtågeto̖jụ
me44e tibetanfireམེme̋e
tx5ev3v3i tamiltimeசெவ்விtxẏeṿṿi
'b06i5U3m vietnamesebuterflybướm'ɓi̖ụ̀m
kolla9na italiannecklacecollanakollȧna
ta33nyuA33nkOO33 chinesecell单元格tȁnyuạ̏nkọọ̏
kwi3i33 vietnamesefundquỹkwìȉ
alE4 yorubalandalẹ̀alẹ́
lo3o33 vietnameselosslỗlòȍ
ts%o33o33 tibetanlakeམཚོtsḥȍȍ
pGi hebrewfruitפְּרִיpġi
v3ix4am tamilpoisonவிஷம்ṿiẋam
pE0ti5G frenchpaintingpeinturepẹ̰ti̖ġ
I'I%3'a30 navajosunsetị'ị̀̄'à̰
It^'ox apache (western)nestitʼohịtḥ'ox
mii33n chineseheavenmiȉn
'ani9 hebrewegoאני'anï
kd^08a xhosaonlyqhakḍ̬ḥa
se5vn norwegian (bokmal)sleep (state)søvnse̖vn
h5OO33q chineserainbowḩọọ̏q
yard englishyardyardyard
kA9i5ttA% finnishto usekäyttääkạ̇i̖ttạ̄
wuu33x5yA33A44nwa4a44a3q chinesewi-fi无线网wuȕxẏyạ̏ạ̋nwáa̋àq
yi33pU4U44U3nt4x4U33U44qtx5i33q chineseserious一本正经yȉpụ́ụ̋ụ̀nṭẋụ̏ụ̋qtxẏȉq
tx^5E9Es%o koreanvegetable채소txẏḥẹ̇ẹsḥo
yo%3sn apache (western)godyóósnyò̄sn
tuU44y vietnameseagetuổituụ̋y
a5m danishtenderøma̖m
'b06aa4wkp9' vietnamesebundlebọc'ɓaáwkp̃'
ts93its93ila georgianchickenწიწილაts̀its̀ila
f4o%gUr3 irish (munster)to proclaimfógairfĝōgụrẏ
pu33u33ti33i33 tibetanscriptureཔོ་ཏིpȕȕtȉȉ
e%3' navajoclothingè̄'
osoma93'ts5i nahuatlmonkeyozomahtliosomà̇'tşi
deI englishdaydaydeị
qd08anawa xhosashipnqanawaqḍ̬anawa
y%9Emi% norwegian (bokmal)chemistrykjemiyh̬ẹmī
f3ag irish (munster)lengthfeadhfẏag
fa33qx4i33i44 chinesepath/plan方式fȁqẋȉi̋
tot^ori koreanacorn도토리totḥori
x4i33i44p%ii33ntx5yA33nk%O33O44q chinesevideo surveillance视频监控ẋȉi̋pḥiȉntxẏyạ̏nkḥọ̏ọ̋q
'etsba9q5 hebrew(anatomy) fingerאצבע'etsbȧq̇
gwees5d welshgrassgwelltgweeşd
tiqgal3 tamilmonthதிங்கள்tiqgaḷ
a%'ka9ts5an nahuatlreed bedācatlanā'kȧtşan
sa5G frenchsistersœursa̖ġ
na44aa4 tibetanforestནགསna̋aá
mi%4i44 thairice noodleหมี่mí̄i̋
i3i3it08aala3a zulusideī́caláììiṭ̬aalàa
lamaq5a arabicto shineلمعlamaq̇a
bIna%3' navajoacornbịnà̄'
k93t^08ukumisa xhosatouchchukumisak̖ṭ̬ḥukumisa
k6afas44 arabiccageقفصḳafas̬
paCk%a%r icelandicbathtubbaðkarpaçkḥār
iqt^08aphEphE xhosaprofessionalingcaphepheiqṭ̬ḥaphẹphẹ
h5its93lh nuxalkmetal (iron)xits'lhḩits̀lh
p1lla icelandicbun (round bread)bollapo̖lla
naa4q' vietnameseheavynặngnaáq'
pIGC icelandicsettlementbyggðpịġç
p4a%l6a%9s4 irish (munster)palacepáláspĝālĝā̇sĝ
akkade9re italianto happenaccadéreakkadėre
in3tx5i tamilgingerஇஞ்சிinẏtxẏi
pai33t4x4^U33U44nx4a33n chinesewhite shirt白衬衫paȉṭẋḥụ̏ụ̋nẋȁn
man3dj5al3mul3l3aqgi tamilcarrotமஞ்சள்முள்ளங்கிmanẏdjẏaḷmuḷḷaqgi
t^apa%0jIte apache (western)kingfishertaba̜a̜zhidetḥapā̰jịte
Isa3s5Ik%aI apache (western)bald eagleisáłigaiịsàşịkḥaị
'abahu9t hebrewfatherhood/paternityאבהות'abahu̇t
i3iqt^08oosa zulumeatíngcosaìiqṭ̬ḥoosa
tye9rra spanishlandtierratyėrra
'ah5yani9t hebrewnieceאחיינית'aḩyanït
purra finnishto bitepurrapurra
mra9di swahiliprojectmradimrȧdi
kuwl englishcoolcoolkuwl
tx5a3 burmeseto hearကြားtxẏà
p10 frenchbridgepontpo̰̖
n1%3133q thaiyounger siblingน้องnò̖̄ȍ̖q
eqk93p93ts nuxalkmouseank'ptseqk̖p̀ts
modEllo italianmodelmodellomodẹllo
na44a44a3q thaimovieหนังna̋a̋àq
pan3tx5u tamilcottonபஞ்சுpanẏtxẏu
bu3kka%4 hausagrass hutbukkā̀bùkká̄
k6iktuGiak6 inuktitutmosquitoᕿᒃᑐᕆᐊᖅḳiktuġiaḳ
p%u%33u44t0 thaispeakพูดpḥȕ̄űt̰
E'Ilza% apache (western)pictureeʼilzaaẹ'ịlzā
tu%n3 tamilcolumnதூண்tūnẏ
wI9zdUm englishwisdomwisdomwïzdụm
me9leh5 hebrewkingמֶלֶךmėleḩ
'aGa9G hebrewto execrate/to bitterly curseארר'aġȧġ
nuk6k6aGit inuktitutto stopᓄᖅᑲᕆᑦnuḳḳaġit
ntE3 apache (western)apachendéntẹ̀
k93l08akEka xhosabusyxakekak̖ḷ̬akẹka
txI4x navajomedicine pouchtxị́x
h5E georgiantreeხეḩẹ
q5ayyana arabicto appointعينq̇ayyana
ts93k693ar1 georgiansourceწყაროts̀ḳ̖aro̖
tutn icelandicdown feathersdúnntutn
garra spanishclawgarragarra
d66ifdiq5 arabicfrogضفدعd̬ifdiq̇
cor englishthorthorcor
x4ii33tx5yA33n chinesemoment时间ẋiȉtxẏyạ̏n
s99al3 koreanrices̭aḷ
elo9a hebrewA god.אלוהelȯa
ah5a9z hebrewto holdאחזaḩȧz
mxi9ndi swahiliwinner (one who wins)mshindimxïndi
UtIt^i% hindiguestअतिथिụtịtḥī
a4lu4m130ga4dji3 yorubascissorsàlùmọ́gàjíálúmò̰̖gádjì
qgwe9na swahilicrocodilengwenaqgwėna
k6ausik6tuk6 inuktitutwetᖃᐅᓯᖅᑐᖅḳausiḳtuḳ
ta3Iqpyi4 burmesecountry/kingdomတိုင်းပြည်tàịqpyí
q5iC66a%m arabicbonesعظامq̇iç̂ām
kObob amharicstarኮኮብkọbob
'di%5v3o%t norwegian (bokmal)very wetdyvåt'dī̖ṿōt
k3ay tibetandot/pointཚེགkẏay
t^u44uu4 tibetantoxinདུགtḥűuú
sa30 navajoold agesà̰
vaa3y vietnameseskirtváyvaày
d08o0'o hoanclaw!o̰ʔoḍ̬o̰'o
k99amagywi koreancrow까마귀k̭amagywi
amik6 inuktitutpeltᐊᒥᖅamiḳ
'Uwqm vietnamesegrandfatherông'ụwqm
i3i3i4l08u3u3u4g06u zulucrowdîxûkuììíḷ̬ùùúɠu
pun6 tamilsoreபுண்puṇ
E%CU danishto eatædeẹ̄çụ
djE40na40 yorubato be farjẹ̀nnàdjẹ̰́ná̰
a5vG frenchworkœuvrea̖vġ
tx^5u33a44 thaitimeชั่วtxẏḥȕa̋
a%ts5a%kats5 nahuatlperson made of waterātlācatlātşākatş
faOnde9Ixn englishfoundationfoundationfaọndėịxn
r%9e5i5ql icelandicfragmented icehrönglr̊e̖i̖ql
zaaw vietnameseknifedaozaaw
mada9q5 hebrewscienceמדעmadȧq̇
sE90f1ni frenchsymphonysymphoniesẹ̰̇fo̖ni
h5ardji georgianexpenseხარჯიḩardji
g55a3ggo4 hausapaternal auntgwaggògẇàggó
v3at4t4am tamilcircle/haloவட்டம்ṿaṭṭam
iql08izElEl1 xhosapressureinxizeleloiqḷ̬izẹlẹlo̖
bi5tx5 polishto bebyćbi̖txẏ
gGa%s germangrassgrasgġās
ku33u33 tibetanbody/statueསྐུkȕȕ
rakkyu9dere italianto hostracchiùdererakkyu̇dere
ho%h5 germanhighhochhōḩ
umbiiz6i zulucelebrationuḿbhidliumbiiẓi
cre5i5qk icelandiccrowdþröngcre̖i̖qk
t^'a%h apache (western)fathertʼaahtḥ'āh
ka%ktuk6 inuktituthungryᑳᒃᑐᖅkāktuḳ
to3kho0'I3 navajopetroleumtòkho̰'ị̀
tA%9llA finnishheretäällätạ̄̇llạ
tx5yA33A44n chinesemountain streamtxẏyạ̏ạ̋n
pe9rustella finnishto justifyperustellapėrustella
pr3IdOsma9tr3IvUt5 russianto foreseeпредусматриватьprẏịdọsmȧtrẏịvụtẏ
menv3el3l3i tamilcobaltமென்வெள்ளிmenṿeḷḷi
pyE9qkni5 polishbeautifulpięknypyẹ̇qkni̖
tuvak6 inuktitutsea iceᑐᕙᖅtuvaḳ
pa'aki%ki% hawaiiandifficultpaʻakīkīpa'akīkī
e5kn icelandica tiny particleögne̖kn
a4ko3ko4 yorubatimeàkókòákòkó
rUssma9tr3IvUt5 russianto considerрассматриватьrụssmȧtrẏịvụtẏ
mi3 burmesefireမီးmì
yo% apache (western)beadyooyō
tx^I%3l navajosnowstormtxḥị̀̄l
da%3'i4ra%3 hausacircledā'ìr̃ādà̄'írà̄
nI4s5tx^I%4s navajowolverinenị́ştxḥị́̄s
t05it05vEli georgiannakedტიტველიt̖it̖vẹli
appanna9re italianto obscureappannàreappannȧre
'oq thaiactองก์'oq
iql08agu xhosawarthoginxaguiqḷ̬agu
k6amuti%k inuktitutsledᖃᒧᑏᒃḳamutīk
t66aq5a%m arabicfoodطعامt̬aq̇ām
igl08alaba xhosashoulderigxalabaigḷ̬alaba
si%5 finnishfilamentsyysī̖
pyou%r icelandicbeaverbjórpyoūr
h5axpItI3 apache (western)quailhashbidíḩaxpịtị̀
tE%t^E%l navajomoosetẹ̄tḥẹ̄l
'a4ddu3'a%4 hausaa prayeràddu'ā̀'áddù'á̄
la5G frenchthemleurla̖ġ
mka9nda swahilibeltmkandamkȧnda
'e%445e5e45 tibetanlightའོད'e̖̋̄e̖é̖
g^0d^08ih5a xhosadoctorgqirhagh̬ḍ̬ḥiḩa
ak6pik inuktitutcloudberryᐊᖅᐱᒃaḳpik
sI4k apache (western)scarsigsị́k
sahha%ba arabiccloudسحابةsahhāba
mtaza9mo swahiliviewpointmtazamomtazȧmo
v3E%xa%k% hindiindian monthवैशाखṿẹ̄xākḥ
h5weh5 welshsixchwechḩweḩ
kx5iywi koreankiwi키위kxẏiywi
tah5a apache (western)hurrydahataḩa
q5inab arabicgrapeعنبq̇inab
dUmE0 frenchtomorrowdemaindụmẹ̰
10t frenchshamehonteo̰̖t
vE0 frenchwinevinvẹ̰
mna9ra swahilitowermnaramnȧra
pux4pam tamilflowerபுஷ்பம்puẋpam
le3e33k9 thaismallเล็กlèȅk̰
tx5E4E44w vietnameseoarchèotxẏẹ́ẹ̋w
mu4u44u3yi33qx4i33i44 chineseinfant room母婴室múűùyȉqẋȉi̋
dj^i%l hindilakeझीलdjḥīl
m4a9dr4U irish (munster)dogmadramĝȧdrĝụ
cye%5l icelandicraspþjölcyē̖l
hha%fila arabicbusحافلةhhāfila
j4uwtx5 polishyellowżółćȷ̈uwtxẏ
ko4o44t0 thaiinscriptionกฎkóőt̰
tx5erf3 russianwormчервьtxẏerfẏ
C66ami'a arabicto thirstظمئç̂ami'a
pItIt^lIt apache (western)brandbiditlidpịtịtḥlịt
t^a3ts5'IId navajoalgaetḥàtş'ịịd
iqt08iniba xhosaostrichincinibaiqṭ̬iniba
tx5yA33A44nx4U33nfaa33q