github 52+tontonton

Words for

Showing all 2000 words from our word list matching pattern here. Select a specific language if you would like to focus on one, or try to pronounce words from a variety of languages.

hvost russiantailхвостhvost
l5e%n3U irish (munster)shirtléinelẏēnẏụ
k93l08olEla xhosaforgivexolelak̖ḷ̬olẹla
tahszI3nE3 apache (western)porcupinedahszínétahszị̀nẹ̀
r5a%3b06a%3 hausadewrāɓāṛà̄ɓà̄
k93l08akEka xhosabusyxakekak̖ḷ̬akẹka
mUn6i% hindigemमणिmụṇī
k%a33a44n chinesecliffkḥȁa̋n
maC66alla arabicumbrellaمظلةmaç̂alla
fruui5c welshfruitffrwythfruui̖c
sI4k apache (western)scarsigsị́k
gUmtx^a% hinditowelगमछाgụmtxḥā
txokola%ts5 nahuatlchocolatechocolātltxokolātş
natIk'a0 apache (western)clothnadikʼąnatịk'a̰
v3a9lita finnishto choosevalitaṿȧlita
sila inuktitutweatherᓯᓚsila
dGwa frenchright (what's right)droitdġwa
t4o%kri% hindibasketटोकरीṭōkrī
k6ausik6tuk6 inuktitutwetᖃᐅᓯᖅᑐᖅḳausiḳtuḳ
nuna inuktitutlandᓄᓇnuna
x5ii33qwei33 chinesefact行为xẏiȉqweȉ
sik6inik6 inuktitutsunᓯᕿᓂᖅsiḳiniḳ
k6iktuGiak6 inuktitutmosquitoᕿᒃᑐᕆᐊᖅḳiktuġiaḳ
tsru georgianfalseცრუtsru
qt08inanE xhosaminorncinaneqṭ̬inanẹ
k6ak6kak6 inuktitutmountainᖃᖅᑲᖅḳaḳkaḳ
iql^08olo xhosanoiseingxoloiqḷ̬ḥolo
hi5gg amharica lawህግhi̖gg
p%aa33q chinesehugepḥaȁq
agba3ra yorubapoweragbáraagbàra
Gi95kUn germanback (body)rückenġï̖kụn
p93Ep93Ela georgianbutterflyპეპელაp̀ẹp̀ẹla
p%Uli% hindipodफलीpḥụlī
Gox hebrewheadרֹאשׁġox
sa0dal frenchsandal footwear^sandalessa̰dal
pi4i44i3q chineseto grasppíi̋ìq
dja%nbu%dj^kUr hindiintentionallyजानबूझकरdjānbūdjḥkụr
k10k10bG frenchcucumberconcombreko̰̖ko̰̖bġ
x5ya4a44u3 chinesedawnxẏyáa̋ù
tye9rra spanishlandtierratyėrra
zUtOma9n3IvUt5 russianto obscureзатуманиватьzụtọmȧnẏịvụtẏ
savik inuktitutnormal shaped knifeᓴᕕᒃsavik
k93d08inis1 xhosatruthqinisok̖ḍ̬iniso̖
jak93Et05i georgianjacketჟაკეტიjak̖ẹt̖i
ya%4a44k9 thaito wantอยากyá̄a̋k̰
r3Ib5e95nUk russianchildребёнокrẏịbẏė̖nụk
Gura%b arabiccrowغرابġurāb
i%koxk33a93wits5 nahuatlfig treehīcoxcuahuitlīkoxkẇà̇witş
yi33pU4U44U3nt4x4U33U44qtx5i33q chineseserious一本正经yȉpụ́ụ̋ụ̀nṭẋụ̏ụ̋qtxẏȉq
'b06UU4k9' vietnamesestair stepbậc'ɓụụ́k̰'
cI'pI4q burmesetreeသစ်ပင်cị'pị́q
isaGuk6 inuktituta wingᐃᓴᕈᖅisaġuḳ
ru3a33 thaigateรั้วrùȁ
vj51n3tx5 polishto take/grabwziąćvjẏo̖nẏtxẏ
mEtsniErEba georgianscienceმეცნიერებაmẹtsniẹrẹba
p%I%txI apache (western)(bird) swallowpiishipḥị̄txị
wei33 chineserockyweȉ
zorro spanishfoxzorrozorro
sUkGE frenchsecretsecretsụkġẹ
ja05gl frenchjunglejungleja̰̖gl
a5Ge5 frenchhappyheureuxa̖ġe̖
si%5 finnishfilamentsyysī̖
sitwa9yE0 frenchcitizencitoyensitwȧyẹ̰
tx5a3 burmeseto hearကြားtxẏà
s5o3k apache (western)fishłógşòk
k%a33a44w thaito enterเข้าkḥȁa̋w
ma9ahUr3 scottish gaelicmothermàthairmȧahụrẏ
k93a3sa%3 hausasoilƙasāk̖àsà̄
k6iqak6 inuktitutnoseᕿᖓᖅḳiqaḳ
ka33u33su33u44kO33qlu33u44 chinesehighway高速公路kȁȕsȕűkọ̏qlȕű
elo9a hebrewA god.אלוהelȯa
nk%Ekox4En'a30a30ko apache (western)calmnkegohenʼą́ą́gonkḥẹkoẋẹn'à̰à̰ko
tsa georgianskyცაtsa
b^a%x4a% hindilanguageभाषाbḥāẋā
faOnde9Ixn englishfoundationfoundationfaọndėịxn
fissa9to italianfixed (position)fissatofissȧto
pI9Cste5C icelandicstop (e.g. bus stop)biðstöðpïçste̖ç
tIrUC icelandicboldnessdirfðtịrụç
nah5a9x hebrewsnakeנָחָשׁnaḩȧx
yItIts'I0h5 apache (western)hearyidits’įhyịtịts'ị̰ḩ
kiaktisimayuk6 inuktitutsweatᑭᐊᒃᑎᓯᒪᔪᖅkiaktisimayuḳ
s44awifa arabicto produce woolصوفs̬awifa
yo%3sn apache (western)godyóósnyò̄sn
a0pul frenchlight bulbampoulea̰pul
1l13ru0 yorubagodọlọ́runo̖lò̖rṵ
ha'ts5i nahuatlfathertahtliha'tşi
pei%Ca icelandicto askbeiðapeīça
vE3E33 vietnamesedrawvẽvẹ̀ẹ̏
t^omat^o koreantomato토마토tḥomatḥo
fE3 yorubato desirefẹ́fẹ̀
yOk9kOryi japaneseslowlyゆっくりyọk̰kọryi
t^au33 chinesepotterytḥaȕ
x5ii33q chineseshapexẏiȉq
sigrdzE georgianlengthსიგრძეsigrdzẹ
IyIkE3 apache (western)seediyigéʼịyịkẹ̀
yard englishyardyardyard
I'I%3'a30 navajosunsetị'ị̀̄'à̰
mba9be swahiliherombabembȧbe
qt08iqt08i xhosasmall/youngncinciqṭ̬iqṭ̬i
kE%33E44 tibetanlanguage/speechསྐདkẹ̏̄ẹ̋
iUs4k irish (munster)fishiasciụsĝk
tI%3k93o0x navajoyeasttị̀̄k̖o̰x
tod4n6an tamilvolunteerதொண்டன்toḍṇan
li445i445i5i45 tibetanmanure/fertilizerལུདli̖̋i̖̋i̖í̖
d08k6'o0 hoannose!qˀõḍ̬ḳ'o̰
t^i5i445 vietnamesetrythửtḥi̖i̖̋
atm1sfEGa hebrewatmosphereאטמוספירהatmo̖sfẹġa
k1%33144nhi44i44i3n thaistoneก้อนหินkȍ̖̄ő̖nhi̋i̋ìn
a5vG frenchworkœuvrea̖vġ
stx4i95x4tx4atx5 polishto clean upsczyszczaćstẋï̖ẋtẋatxẏ
tx5ye4e44e3 chinesemothertxẏyée̋è
taktuk inuktitutfogᑕᒃᑐᒃtaktuk
ts93In navajobonets̀ịn
tsv5Ito9k russianflowerцвето́кtsvẏịtȯk
du% thaito seeดูdū
aja yorubawifeayaaja
pa0 frenchpeacockpaonpa̰
cvE9rmauul icelandicdiameterþvermálcvẹ̇rmauul
pun6 tamilsoreபுண்puṇ
h5aa33qpa33nx5i33i44nx5i33 chineseflight information航班信息ḩaȁqpȁnxẏȉi̋nxẏȉ
hi5nti5r icelandicdoghundurhi̖nti̖r
ts5'I%x apache (western)snaketłʼiishtş'ị̄x
Abno92mUl englishabnormalabnormalạbnȯu̖mụl
aga9m hebrewlake/poolאגםagȧm
tx05i5nk93i5llat amharicskullጭንቅላትtx̖i̖nk̖i̖llat
ka%na%wai hawaiiancode/lawkānāwaikānāwai
trOm welshheavytrwmtrọm
kywit00urami koreancricket귀뚜라미kywiṱurami
pEttI icelandiccamp bedbeddipẹttị
k%a%33a44w thairiceข้าวkḥȁ̄a̋w
ts93ut^i georgianminuteწუთიts̀utḥi
pUrIb^a%x4a% hindidefinitionपरिभाषाpụrịbḥāẋā
p%Usk1d welshfishpysgodpḥụsko̖d
ho'opa'a hawaiianto fixhoʻopaʻaho'opa'a
umbiiz6i zulucelebrationuḿbhidliumbiiẓi
x5i44iq tibetanfieldཞིངxẏi̋iq
ya33n chinesecorrectyȁn
a%'ka9ts5an nahuatlreed bedācatlanā'kȧtşan
vzdi5hat5 russianto sighвздыхатьvzdi̖hatẏ
ba%g^ hinditigerबाघbāgḥ
k93at05a georgiancatკატაk̖at̖a
qgwe9na swahilicrocodilengwenaqgwėna
1Gigami hebreworigamiאוריגמיo̖ġigami
tsIs5 apache (western)mountaindziłtsịş
tot^ori koreanacorn도토리totḥori
la44am tibetanpathལམla̋am
eva9 hebrewhostility/enmity/hatred.איבהevȧ
jirap%i georgiangiraffeჟირაფიjirapḥi
t05at amharicfingerጣትt̖at
ya9'aG hebrewforestיַעַרyȧ'aġ
umkhEq94t08E xhosaiceumkhenkceumkhẹq̀ṭ̬ẹ
txI4x navajomedicine pouchtxị́x
s99al3 koreanrices̭aḷ
tx^5a33a44y thaiyesใช่txẏḥȁa̋y
mu4u44u3yi33qx4i33i44 chineseinfant room母婴室múűùyȉqẋȉi̋
d5ImUnstr3i9rUvUt5 russianto demonstrateдемонстрироватьdẏịmụnstrẏïrụvụtẏ
Ixk%I%nh5n apache (western)sonishkiinhnịxkḥị̄nḩn
so0' navajostarso̰'
deIt englishdatedatedeịt
th5I4n navajoice/frosttḩị́n
Utm3Itx5A9t45 russianto markотмечатьụtmẏịtxẏạ̇ṭẏ
'e%445e5e45 tibetanlightའོད'e̖̋̄e̖é̖
ECya icelandicsludgeeðjaẹçya
k93d081b1 xhosaconcrete/actualqobok̖ḍ̬o̖bo̖
h5a33u33 chinesesoundḩȁȕ
tikik6 inuktitutfingerᑎᑭᖅtikiḳ
u9lvi5r icelandica wolfúlfuru̇lvi̖r
iql^08El1 xhosareportingxeloiqḷ̬ḥẹlo̖
djo%s5E3 apache (western)balljoołédjōşẹ̀
li5ke norwegian (bokmal)happinesslykkeli̖ke
ka33u33kU33nx5yee33 chinesehigh heel高跟鞋kȁȕkụ̏nxẏyeȅ
'ul3l3aqgaI tamilpalm (hand)உள்ளங்கை'uḷḷaqgaị
tx5at4t4aI tamilshirtசட்டைtxẏaṭṭaị
pat4t4a%mbu%ttx5i tamilbutterflyபட்டாம்பூச்சிpaṭṭāmbūttxẏi
x5i4i44i3x4o4o44u3t4x4^ii33 chinesewashbasin洗手池xẏíi̋ìẋóőùṭẋḥiȉ
zum englishzoomzoomzum
be9Igel hebrewbagelבייגלbėịgel
r%9af welshroperhaffr̊af
tx05as5 navajofrogtx̖aş
mi%5dA finnishto sellmyydämī̖dạ
pe9Gah5 hebrewflowerפֶּרַחpėġaḩ
Is5t^I30'ts%I30h5 apache (western)bowiłtį́ʼtsį́hịştḥị̰̀'tsḥị̰̀ḩ
tx05Eri georgianceilingჭერიtx̖ẹri
'di%5v3o%t norwegian (bokmal)very wetdyvåt'dī̖ṿōt
t^a4Iq burmeseto sitထိုင်tḥáịq
guk93d08ula xhosaturnguqulaguk̖ḍ̬ula
tyA33A44nx5yA33A44nka4a44a3n chinesetelephone pole电线杆tyạ̏ạ̋nxẏyạ̏ạ̋nkáa̋àn
'ot4t4agam tamilcamelஒட்டகம்'oṭṭagam
k6uyannami%k inuktitutthank youᖁᔭᓐᓇᒦᒃḳuyannamīk
pa4a44u3 chinesejewelpáa̋ù
p%i%445i5i45me%33e44 tibetanwomanབུད་མེདpḥi̖̋̄i̖í̖mȅ̄e̋
qa4a44y vietnamesedayngàyqáa̋y
i4ta0 yorubarelationìtaníta̰
t05Ukur amharicblackጥቁርt̖ụkur
xIp englishshipshipxịp
kh5o40' navajofirekḩó̰'
Is5 navajopine needleịş
ku9Ga0 frenchcurrent (flow)courantku̇ġa̰
x5i33n chinesehappyxẏȉn
ntxa%3 apache (western)big/largenchaantxà̄
jaGdE0 frenchgardenjardinjaġdẹ̰
p97go4o taacaterpillarʘgòõṗ̂góo
'b06iit0 vietnamesebit (computing)bit'ɓiit̰
plant welshchildplantplant
xangrdzliv1ba georgiancontinuanceხანგრძლივობაxangrdzlivo̖ba
trI9ki5r icelandicdrink/beveragedrykkurtrïki̖r
ts5o30' apache (western)birddlǫ́ʼtşò̰'
axma9 hebrewblame/faultאשמהaxmȧ
te5k icelandicpooldökkte̖k
ki45U44y vietnameselaughtcườikí̖ụ̋y
ian scottish gaelicbirdeunian
ta0 navajospring (season)ta̰
f4o%gUr3 irish (munster)to proclaimfógairfĝōgụrẏ
a3x4o apache (western)thank youáhoàẋo
a%dj hinditodayआजādj
t4x4^i44i tibetanto write/drawའབྲིṭẋḥi̋i
w^0e5nn icelandicangelica (plant)hvönnwh̬e̖nn
gb1gbE3 yorubato receive an injurygbọgbẹ́gbo̖gbẹ̀
y%9i95llIq norwegian (bokmal)chick (baby chicken)kyllingyh̬ï̖llịq
q5as44an arabicstickعصاq̇as̬an
k93a%3'i3da%4 hausastandardƙā'idā̀k̖à̄'ìdá̄
ka33u33t4x4^UU33qpU4U44U3n chinesehigh cost高成本kȁȕṭẋḥụụ̏qpụ́ụ̋ụ̀n
txiki9wits5 nahuatlbasketchiquihuitltxikïwitş
eqk93p93ts nuxalkmouseank'ptseqk̖p̀ts
h1144y vietnameseaskhỏiho̖ő̖y
C66ami'a arabicto thirstظمئç̂ami'a
tsO33q chineseschooltsọ̏q
h5OO33q chineserainbowḩọọ̏q
kurssi finnishcourse/classkurssikurssi
a0fa0 frenchinfantenfanta̰fa̰
kn4a%v6 irish (munster)bonecnámhknĝāvĝ
dra5p%U danishdropdråbedra̖pḥụ
hu4rri3yya%4 hausafreedom/libertyhùr̃r̃iyyā̀húrrìyyá̄
x4i33i44p%ii33ntx5yA33nk%O33O44q chinesevideo surveillance视频监控ẋȉi̋pḥiȉntxẏyạ̏nkḥọ̏ọ̋q
rian thaistudyเรียนrian
ta33a44q chinesepooltȁa̋q
p10 frenchbridgepontpo̰̖
t4ikUt4 hinditicketटिकटṭikụṭ
pyou%r icelandicbeaverbjórpyoūr
i3i3il^08iib06a zulumakeshift hutī́xhibaììiḷ̬ḥiiɓa
E'Ilza% apache (western)pictureeʼilzaaẹ'ịlzā
la%44a44a3n thainiece/nephewหลานla̋̄a̋àn
E%CU danishto eatædeẹ̄çụ
m3Itx5ta9t5 russianto dreamмечтатьmẏịtxẏtȧtẏ
j4i44i tibetanmountainརིȷ̈i̋i
dja%3di3 apache (western)pronghornjaadidjà̄dì
aggak inuktituthandᐊᒡᒐᒃaggak
tO33O44q chinesemilktọ̏ọ̋q
nanuk6 inuktitutpolar bearᓇᓄᖅnanuḳ
f3e%r4 irish (munster)grassféarfẏērĝ
k93t08ak93t08ilE xhosaplain/clearcacilek̖ṭ̬ak̖ṭ̬ilẹ
q5alima arabicto knowعلمq̇alima
dj^i%l hindilakeझीलdjḥīl
y%9i5sU norwegian (bokmal)to kisskysseyh̬i̖sụ
r%9e5i5ql icelandicfragmented icehrönglr̊e̖i̖ql
t1144y vietnamesegarlictỏito̖ő̖y
a%wato9mats5 nahuatlacornāhuatomatlāwatȯmatş
t4x4i330i330 tibetancloudསྤྲིནṭẋḭ̏ḭ̏
t4x4^aa33pe33i33tyA33A44n chinesetea coaster茶杯垫ṭẋḥaȁpȅȉtyạ̏ạ̋n
p931lusi georgianpoleპოლუსიp̀o̖lusi
g^Ur5 hindihouseघरgḥụṛ
q5ayyana arabicto appointعينq̇ayyana
tyA33A44nh5wU33U44h5a33u44ma4a44a3 chinesephone number电话号码tyạ̏ạ̋nḩwụ̏ụ̋ḩȁűmáa̋à
to33o44nma%3a33y thaitreeต้นไม้tȍőnmà̄ȁy
u3u3ug06udo3o3o4b06a zulufishingúkudôbaùùuɠudòòóɓa
ba%33a44n thaihouseบ้านbȁ̄a̋n
t4x4E%44EE4 tibetanfruitའབྲསṭẋẹ̋̄ẹẹ́
x4O33O44x5ya33a44qx4i33 chinesevideographer摄像师ẋọ̏ọ̋xẏyȁa̋qẋȉ
na3konEtx'I%tI apache (western)cicadanágonechʼiidinàkonẹtx'ị̄tị
'a4lk93a3la4mi%3 hausapenàlƙalàmī'álk̖àlámì̄
bah5u9ts hebrewoutsideבחוץbaḩu̇ts
djE%30'I apache (western)blue jayję́ę́ʼidjẹ̰̀̄'ị
ql08iba xhosadressnxibaqḷ̬iba
'b06i5U3m vietnamesebuterflybướm'ɓi̖ụ̀m
du%d^ hindimilkदूधdūdḥ
kOO33x4i33i44h5wU33U44 chineseformat格式化kọọ̏ẋȉi̋ḩwụ̏ụ̋
s5I%30' navajopetşị̰̀̄'
rabi%q5 arabicspring (season)ربيعrabīq̇
gargari georgianapricotგარგარიgargari
k%a33a33qpa33a33 tibetanhouseཁང་པkḥȁȁqpȁȁ
w^0ilt icelandicresthvíldwh̬ilt
l^0e%ti%gar welshhospitablelletygarl̥ētīgar
bah5a9G hebrewto choose/to opt/to selectבחרbaḩȧġ
r%91ss icelandichorsehrossr̊o̖ss
kO33qsi33mii33qt4x4^U33q chinesecompany name公司名称kọ̏qsȉmiȉqṭẋḥụ̏q
nap93iri georgianshoreნაპირიnap̀iri
xEql08a xhosamoveshenxaxẹqḷ̬a
na5f frenchnineneufna̖f
k93l08olisa xhosaapologizexolisak̖ḷ̬olisa
k%Il1%na% hinditoyखिलौनाkḥịlō̖nā
gandzi georgiantreasureგანძიgandzi
si%r5%i% hindiladderसीढ़ीsīṛḥī
ko9yo%ts5 nahuatlcoyotecoyōtlkȯyōtş
sO4a44 thaimatเสื่อsọ́a̋
'ani9 hebrewegoאני'anï
ix5tx5 polishto go/walkiśćixẏtxẏ
tx4Ex5tx5 polishhellocześćtẋẹxẏtxẏ
ik693o georgianto beიყოiḳ̖o
vE0 frenchwinevinvẹ̰
tx^5ya33q chineseaxetxẏḥyȁq
mbayuwa9yu swahiliswallow (bird species)mbayuwayumbayuwȧyu
h5E georgiantreeხეḩẹ
nas5ts%o%s apache (western)book/papernałtsoosnaştsḥōs
l6a%v6 irish (munster)handlámhlĝāvĝ
kd^08ElEkilE xhosafamiliarqhelekilekḍ̬ḥẹlẹkilẹ
ya%3j navajolittleyà̄j
i3i3i4d^08a3a3awe zuluheroîqháweììíḍ̬ḥààawe
fay thaifireไฟfay
k3haun scottish gaelicheadceannkẏhaun
pets5asos5ko%9ats5 nahuatlcentipedepetlazolcōātlpetşasoşkō̇atş
dGE georgiandayდღეdġẹ
t66aq5a%m arabicfoodطعامt̬aq̇ām
1GdG frenchorder (arrangement)ordreo̖ġdġ
ka33i33 chineseboundarykȁȉ
h114p' vietnamesemeetinghọpho̖ó̖p'
nE%44EE4 tibetandiseaseནདnẹ̋̄ẹẹ́
zGva georgianseaზღვაzġva
yi33ma33u44tx5yA33n chinesecloakroom衣帽间yȉmȁűtxẏyạ̏n
E%9nlIx germansimilarähnlichẹ̄̇nlịx
nal5tx00ya koreandate날짜nalẏtx̥ya
na33a33m tibetanskyགནམnȁȁm
pal3l3ikku%d4am tamilschoolபள்ளிக்கூடம்paḷḷikkūḍam
hos5tx'I3'I3 navajonettlehoştx'ị̀'ị̀
s5Ipa%3'I3 apache (western)grayłibáá’íşịpà̄'ị̀
pai33t4x4^U33U44nx4a33n chinesewhite shirt白衬衫paȉṭẋḥụ̏ụ̋nẋȁn
ma%44a tibetanbutterམརma̋̄a
ka3OqgI4q burmeseskyကောင်းကင်kàọqgị́q
n13qba4 yorubanumbernọmbanò̖qbá
tra%5yGi5r icelandicghostdraugurtrā̖yġi̖r
dj5ix5 polishtodaydziśdjẏixẏ
k6amuti%k inuktitutsledᖃᒧᑏᒃḳamutīk
bu3kka%4 hausagrass hutbukkā̀bùkká̄
la3a33n thaimillionล้านlàȁn
ko44o tibetandoorསྒོkőo
pan3tx5u tamilcottonபஞ்சுpanẏtxẏu
IGa3l apache (western)bellsighálịġàl
akpa3 yorubaarmapáakpà
kwi3i33 vietnamesefundquỹkwìȉ
sa5G frenchsistersœursa̖ġ
prEka icelandica slopebrekkaprẹka
h5axpItI3 apache (western)quailhashbidíḩaxpịtị̀
pololei hawaiiancorrectpololeipololei
wala'au hawaiianto talkwalaʻauwala'au
hhayawa%n arabicanimalحيوانhhayawān
t1llarI icelandicdollardollarito̖llarị
ammatti finnishprofessionammattiammatti
h5a9ya hebrewanimalחַיָּהḩȧya
a4i4bi4ki3ta4 yorubacarelessnessàìbìkítàáíbíkìtá
tsudz1j5E9myEts polishforeignercudzoziemiectsudzo̖jẏẹ̇myẹts
na3xto3I3 navajolynxnàxtòị̀
iqd^081nd1 xhosabrainingqondoiqḍ̬ḥo̖ndo̖
vidj5Etx5 polishto seewidziećvidjẏẹtxẏ
tve%5l icelandicstay (noun)dvöltvē̖l
zdy1n3tx5 polishto removezdjąćzdyo̖nẏtxẏ
p%u%k%a44a44a3w thaimountainภูเขาpḥūkḥa̋a̋àw
k3it0te japanesestampきってkẏit̰te
k%r3iU scottish gaelicheartcridhekḥrẏiụ
mi5rtx05a amharicchoice/optionምርጫmi̖rtx̖a
tapu9ah5 hebrewappleתפוחtapu̇aḩ
ta%30' navajocorntà̰̄'
sUj4a9t5 russianto plantсажатьsụȷ̈ȧtẏ
ki3bi3ya%4 hausaarrowkibiyā̀kìbìyá̄
tx^5E9Es%o koreanvegetable채소txẏḥẹ̇ẹsḥo
ts%5a3t apache (western)oiltłádtşḥàt
ka4a44ti4i44ka% thaiagreementกติกาkáa̋tíi̋kā
uuC icelandicmindúðuuç
a4lu4b13sa4 yorubaonionàlùbọ́sàálúbò̖sá
t1jU danishfogtågeto̖jụ
ak93aju georgiancashewაკაჟუak̖aju
qi%335i335 tibetansweatརྔུལqȉ̖̄ȉ̖
appanna9re italianto obscureappannàreappannȧre
ts5'e3'kona'a3I3 apache (western)moontłʼéʼgonaʼáítş'è'kona'àị̀
tu%ga%k6 inuktitutivory tuskᑑᒑᖅtūgāḳ
bayma%3a33y thaileafใบไม้baymà̄ȁy
fe33i44 chineseangerfȅi̋
fi5kl icelandicbirdfuglfi̖kl
l^0i%v welshsaw (tool)llifl̥īv
wa33i44ma33i44yuA33n chinesedelivery man外卖员wȁi̋mȁi̋yuạ̏n
minnan3dj5al tamilemailமின்னஞ்சல்minnanẏdjẏal
pUthUd5i9t5 russianto fitподходитьpụthụdẏïtẏ
It^'ox apache (western)nestitʼohịtḥ'ox
hE0g55a4 yorubato be beautifulhẹngwàhẹ̰gẇá
'E9xEh5 hebrewtesticleאשך'ẹ̇xẹḩ
ts93I3'I% navajomosquitots̀ị̀'ị̄
k%a%44a44a3w thaiwhiteขาวkḥa̋̄a̋àw
'aha9v hebrewto loveאהב'ahȧv
habba arabicto loveحبhabba
imik6tuk6 inuktitutto drinkᐃᒥᖅᑐᖅimiḳtuḳ
ei%mi5r icelandicsteam/vaporeimureīmi̖r
E4bi3 yorubagiving childbirthẹ̀bíẹ́bì
t^yAA33n chinesecavetḥyạạ̏n
min3dj5u tamilto exceedமிஞ்சுminẏdjẏu
mU33U44q chinesedreammụ̏ụ̋q
t4x4^waa33q chinesebedṭẋḥwaȁq
cye%5l icelandicraspþjölcyē̖l
Ekk icelandiceggeggẹkk
Gavi frenchdelightedraviġavi
t^a9adz3o koreanostrich타조tḥȧadzẏo
bo2d englishboardboardbou̖d
as5mus5 nuxalkbeadsalhmulhaşmuş
k%u%Ga3 apache (western)teepeekuughákḥūġà
d66ifdiq5 arabicfrogضفدعd̬ifdiq̇
mi%nv3e%t4t4aI tamilfishingமீன்வேட்டைmīnṿēṭṭaị
k99amagywi koreancrow까마귀k̭amagywi
'avnEt hebrewsashאבנט'avnẹt
igivE georgiansameიგივეigivẹ
t^u33u33k9 tibetanattitudeཐུགསtḥȕȕk̰
na44a44a3q thaimovieหนังna̋a̋àq
'o44oma33a33 tibetanmilkའོ་མ'őomȁȁ
'd06i4U44 vietnamesea pondđìa'ɗíụ̋
tUya3Cu4dj5i3 burmesejudge (person)တရားသူကြီးtụyàçúdjẏì
ftx41ray polishyesterdaywczorajftẋo̖ray
k93t08iqa xhosathinkcingak̖ṭ̬iqa
'b06a%a44q vietnamesea boardbảng'ɓāa̋q
bre%5 norwegian (bokmal)breadbrødbrē̖
ya33nh5wU33x5yo33u44 chinesefireworks show烟花秀yȁnḩwụ̏xẏyȍű
ukuqd08amlEza xhosaintersectukunqamlezaukuqḍ̬amlẹza
qgi9ri swahiliwarthogngiriqgïri
tx^5a%33a44q thaitechnicianช่างtxẏḥȁ̄a̋q
me%t4t4imaI tamilleadershipமேட்டிமைmēṭṭimaị
kyI9Cya icelandicgoddessgyðjakyïçya
he5i5st icelandicautumn/fallhausthe̖i̖st
x5ya33a44qp%ii33ts%a33 chineseeraser橡皮擦xẏyȁa̋qpḥiȉtsḥȁ
px4Es polishacrossprzezpẋẹs
xadjara arabictreeشجرةxadjara
lan3dj5am tamilbribeலஞ்சம்lanẏdjẏam
ma4a44y thainewใหม่máa̋y
kOntrA9st englishcontrastcontrastkọntrạ̇st
hahu9a hawaiianfoundationkahuahahu̇a
tI%30'I apache (western)fourdį́į́'itị̰̀̄'ị
UhrUn3A9t5 russianto guardохраня́тьụhrụnẏạ̇tẏ
astGofi9zika hebrewastrophysicsאסטרופיזיקהastġofïzika
t^u33u33k9pU33U33 tibetansoupཐུག་པtḥȕȕk̰pụ̏ụ̏
'aha9v hebrewto loveאָהַב'ahȧv
omi0 yorubawateromiomḭ
la9h5ats hebrewpressureלַחַץlȧḩats
dzr1h5a georgiancawძროხაdzro̖ḩa
kip99Om koreanhappiness기쁨kip̌ọm
k%UttxUr hindimuleखच्चरkḥụttxụr
x5i33nli4i44i3tx5yA33A44nk%a33q chinesemental health心理健康xẏȉnlíi̋ìtxẏyạ̏ạ̋nkḥȁq
'ida2 tamillipஇதழ்'idau̖
yi4i44i3nx5ii33qya4a44a3ntx5i33i44q chinesecontact lenses隐形眼镜yíi̋ìnxẏiȉqyáa̋àntxẏȉi̋q
abb1rru%sU norwegian (bokmal)a perch fish trapabborruseabbo̖rrūsụ
cre5i5qk icelandiccrowdþröngcre̖i̖qk
ka33u33lou33ta33a44x4a33a44 chinesehigh-rise building高楼大厦kȁȕloȕtȁa̋ẋȁa̋
ci%Ca icelandicthawþíðacīça
t00a9al3gi koreanstrawberry딸기ṱȧaḷgi
deja5ne frenchto have lunchdéjeunerdeja̖ne
xjE0 frenchdogchienxjẹ̰
i3i3i4t08i3i3it08i zuluearringîcíciììíṭ̬ììiṭ̬i
tx^a%' navajobeavertxḥā'
EtG frenchto beêtreẹtġ
'b06aa3p9 vietnamesea blossombắp'ɓaàp̃
dzili georgiansleepძილიdzili
ba9wliq hebrewbowling (the game)באולינגbȧwliq
de5 frenchtwode̖
j4e44e tibetansingleརེȷ̈e̋e
na3a33m thaiwaterน้ำnàȁm
fye%5l norwegian (bokmal)boardfjølfyē̖l
tx5ya33 chinesehometxẏyȁ
gbogbo yorubaall/everythinggbogbogbogbo
tIs5 apache (western)blooddiłtịş
k93a4ho%3 hausahornƙàhōk̖áhò̄
1ku40ri0 yorubamaleọkùnrino̖kṵ́rḭ
tyee33 chineseanthilltyeȅ
iql08izElEl1 xhosapressureinxizeleloiqḷ̬izẹlẹlo̖
aivik6 inuktitutwalrusᐁᕕᖃaiviḳ
kore9gto spanishcorrectcorrectokorėgto
k93t081k93t08a xhosacleancocak̖ṭ̬o̖k̖ṭ̬a
ga5l frenchface (of animal)gueulega̖l
s5ij navajourineşij
kolla9na italiannecklacecollanakollȧna
lu9okka finnishgroup/collectionluokkalu̇okka
kUnsE9ptxuwUlayz englishconceptualizeconceptualizekụnsẹ̇ptxuwụlayz
ni35i335 vietnamesefemalenữnì̖ȉ̖
pGi frenchprizeprixpġi
iq94l08at^aq94l08at^a xhosacomplex/complicatedinkxathankxathaiq̀ḷ̬atḥaq̀ḷ̬atḥa
nitx05i georgiantalentნიჭიnitx̖i
fspan3alE polishgreatwspanialefspanẏalẹ
cveiiyItl icelandicmopþvegillcveiiyịtl
mravalmnixvnEl1vani georgiansignificantმრავალმნიშვნელოვანიmravalmnixvnẹlo̖vani
akx4unA%r norwegian (bokmal)a shareholderaksjonærakẋunạ̄r
ivvit inuktitutyouᐃᕝᕕᑦivvit
hu%lanakuahale hawaiiancitykūlanakauhalehūlanakuahale
mi%44i44i3 thaibearหมีmi̋̄i̋ì
aka%0zIz navajosleeve (of garment)akā̰zịz
iqd^08Exo xhosarentingqeshoiqḍ̬ḥẹxo
e%95i5Ca%iUI icelandicweatlhauðæfiē̖̇i̖çāiụị
iql08ina xhosamintinxinaiqḷ̬ina
'ila%hiyy arabicdivineإلهي'ilāhiyy
mut4t4aI tamileggsமுட்டைmuṭṭaị
tx4i5 polishthreetrzytẋi̖
asak693ws nuxalkwater (bottom)asaqw'sasaḳ̖ws
h5weh5 welshsixchwechḩweḩ
we%9yats5 nahuatlsea/oceanhuēyātlwē̇yatş
k%vEk693ana georgiancountryქვეყანაkḥvẹḳ̖ana
v3E%xa%k% hindiindian monthवैशाखṿẹ̄xākḥ
q5ana9n hebrewa cloudענןq̇anȧn
tx5yo33u44 chineseoldtxẏyȍű
Utm3In3A9t5 russianto cancelотменя́тьụtmẏịnẏạ̇tẏ
tx05Uw amharicsaltጨውtx̖ụw
nant'a3n apache (western)chief/boss/kingnantʼánnant'àn
marro9ne italianbrownmarronemarrȯne
sE90f1ni frenchsymphonysymphoniesẹ̰̇fo̖ni
'is44baq5 arabicfingerإصبع'is̬baq̇
p%o44o44o3nla3a33ma%3a33y thaifruitผลไม้pḥőőònlàȁmà̄ȁy
h5Erh5Emali georgianspineხერხემალიḩẹrḩẹmali
tah5a apache (western)hurrydahataḩa
pE3x apache (western)knifebeshpẹ̀x
djUhha%dj hindishipजहाजdjụhhādj
nUj4i5ma9t45 russianto pressнажиматьnụȷ̈i̖mȧṭẏ
ph1t^1li georgianleafფოთოლიpho̖tḥo̖li
t^ou33yi4i44i3qyii33 chineseprojector投影仪tḥoȕyíi̋ìqyiȉ
emuna9 hebrewfaithאמונהemunȧ
nixba9q5 hebrewto swear/to promiseנשבעnixbȧq̇
k33a4le3k33a4le3 hausakanoekwàlekwàlekẇálèkẇálè
tx^5a3a33y thaito useใช้txẏḥàȁy
gt08ina xhosakeep/savegcinagṭ̬ina
sart05k693Eli georgianbeltსარტყელიsart̖ḳ̖ẹli
nat4tx5attiraman6d4alam tamilthe starry heavensநட்சத்திரமண்டலம்naṭtxẏattiramaṇḍalam
d66awwa'a arabicto illuminateضوأd̬awwa'a
akka9do italianakkadianaccadoakkȧdo
sik englishseekseeksik
sE%33E44 tibetanfrostསདsẹ̏̄ẹ̋
vaa3y vietnameseskirtváyvaày
milhh arabicsaltملحmilhh
iq94t08ubEk1 xhosacultureinkcubekoiq̀ṭ̬ubẹko̖
sI3qza3 burmeseto thinkစဉ်းစားsị̀qzà
ap99a koreanfather아빠ap̌a
s44awt arabicvoiceصوتs̬awt
sUmn3Iva9ttsU russianto doubtсомневатьсяsụmnẏịvȧttsụ
tIpe3 navajosheep (animal)tịpè
ye4 burmesewaterရေyé
e5kn icelandica tiny particleögne̖kn
I%0'a0'I% navajomagpieị̰̄'a̰'ị̄
hI4s5wo%3j apache (western)canyonhilwozhhị́şwò̄j
tx5yO4O44O3q chinesefiretxẏyọ́ọ̋ọ̀q
'b06iU44w vietnamesetable of databiểu'ɓiụ̋w
pakkya9no italiantackypacchianopakkyȧno
q5a%m arabicyearعامq̇ām
swa%4a44y vietnamesemangoxoàiswá̄a̋y
q5aqrab arabicscorpionعقربq̇aqrab
baOm germantreebaumbaọm
pal3l3atta%kku tamilvalleyபள்ளத்தாக்குpaḷḷattākku
v3aikka finnishfor examplevaikkaṿaikka
ka33q chineseridgekȁq
hi5st norwegian (bokmal)coast (shoreline)kysthi̖st
t05UrU9pp93eza amharictableጠረጴዛt̖ụrụ̇pp̀eza
tx5arkkaraI tamilsugarசர்க்கரைtxẏarkkaraị
mi33i44q chineselifemȉi̋q
p%e%p%r5a% hindilungफेफड़ाpḥēpḥṛā
k%U33q chineseholekḥụ̏q
mnixvnEl1ba georgiansignificanceმნიშვნელობაmnixvnẹlo̖ba
tx5an thaimoonพระจันทร์txẏan
ulluGiak6 inuktitutstarᐅᓪᓗᕆᐊᖅulluġiaḳ
deI englishdaydaydeị
man3dj5al3 tamilyellowமஞ்சள்manẏdjẏaḷ
kuwl englishcoolcoolkuwl
myI4q burmeseto seeမြင်myị́q
p99op99o koreankiss뽀뽀p̌op̌o
na%4ye%3' navajomonster/foreign godná̄yè̄'
2OpE92 englishrepairrepairu̖ọpẹ̇u̖
s5aas5 welshthe otherllallşaaş
da3imo4n hausadiamonddaimòndàimón
mo44ot4x4a33a44 tibetancarམོ་ཊmőoṭẋȁa̋
q94d08oq94d08oza xhosaknocknkqonkqozaq̀ḍ̬oq̀ḍ̬oza
na%9wats5 nahuatlsomething having a clear and pleasant soundnāhuatlnā̇watş
qa%3a33 vietnamesefallngãqà̄ȁ
flaIx germanfleshfleischflaịx
fOl frenchcrowdfoulefọl
k33i%9kats5 nahuatlsongcuīcatlkẇï̄katş
xEmt^h5vEva georgianaccident/chanceშემთხვევაxẹmtḥḩvẹva
torre spanishtowertorretorre
lo33o33 tibetanmind/awarenessབློlȍȍ
ka9llido italianshrewdcallidokȧllido
tx5yA4A44A3n chinesechildtxẏyạ́ạ̋ạ̀n
cyou%C icelandica nationþjóðcyoūç
tas5aa3 apache (western)onedałaátaşaà
ka%ktuk6 inuktituthungryᑳᒃᑐᖅkāktuḳ
kiqak6 inuktituthillᑭᖓᖅkiqaḳ
uk6ausik6 inuktitutwordᐅᖃᐅᓯᖅuḳausiḳ
etE0dG frenchto turn offéteindreetẹ̰dġ
pi%r5%i% hindigenerationपीढ़ीpīṛḥī
1r14 yorubarichesọrọ̀o̖ró̖
tx4tE9ri5 polishfourczterytẋtẹ̇ri̖
q5as44i%r arabicjuiceعصيرq̇as̬īr
cI'ci3 burmesefruitသစ်သီးcị'cì
p99uri koreanroot뿌리p̌uri
t^am thaito makeทำtḥam
s3em3U russianseedсе́мяsẏemẏụ
pGi hebrewfruitפריpġi
zaaw vietnameseknifedaozaaw
te%l3 tamilscorpionதேள்tēḷ
va%4a44q vietnamesegoldvàngvá̄a̋q
pE0ti5G frenchpaintingpeinturepẹ̰ti̖ġ
u3u3us5u zulurippleū́hluùùuşu
t^a3a33lee thaiseaทะเลtḥàȁlee
i3i4hho3olo zuluhallîhhóloìíhhòolo
pI4k apache (western)bellybigpị́k
s44amG arabicglueصمغs̬amġ
1na5G frenchhonorhonneuro̖na̖ġ
i9n3Ult6o%r3 irish (munster)engineerinnealtóirïnẏụltĝōrẏ
Oha9j4i5vUt5 russianto careухаживатьọhȧȷ̈i̖vụtẏ
tE'toldjE%3t apache (western)campfiredeʼdoljéédtẹ'toldjẹ̀̄t
p97u0 hoanoneʘ̃ũṗ̂ṵ
nunatsiavut inuktitutour beautiful landᓄᓇᑦᓯᐊᕗᑦnunatsiavut
man3dj5al3mul3l3aqgi tamilcarrotமஞ்சள்முள்ளங்கிmanẏdjẏaḷmuḷḷaqgi
wa%33a33mo44o tibetanfoxཝ་མོwȁ̄ȁmőo
sUv5Irx4E9nstvUvUt russianto masterсовершенствоватьsụvẏịrẋẹ̇nstvụvụt
x4a%n6ma%sIk hindisix monthlyषाण्मासिकẋāṇmāsịk
uk6suk6 inuktitutoil/blubberᐅᖅᓱᖅuḳsuḳ
ank93Esi georgianfishing rodანკესიank̖ẹsi
ts%a33a33 tibetansaltཚྭtsḥȁȁ
i3i3is5aas5a zulubranch (of a tree)ī́hlahlaììişaaşa
ka5G frenchheartcœurka̖ġ
abo3a4ru40yi3 yorubasunflowerabóòrùnyíabòárṵ́yì
r%9uuCi5r icelandicscabhrúðurr̊uuçi̖r
i3i3iz6aag06a zululoinclothī́dlakáììiẓaaɠa
l1fd danishairluftlo̖fd
b10 frenchgoodbonbo̰̖
sm3e9x4i5vUt5 russianto mixсмешиватьsmẏėẋi̖vụtẏ
aqunasuktuk6 inuktitutto huntᐊᖑᓇᓱᒃᑐᖅaqunasuktuḳ
attxeffa9re italianto biteacceffareattxeffȧre
a5r danishearørea̖r
tutIs5h5Is5I apache (western)coffeetudiłhiłitutịşḩịşị
rUssma9tr3IvUt5 russianto considerрассматриватьrụssmȧtrẏịvụtẏ
tx5ya33ux5yue33 chineseteach教学txẏyȁuxẏyuȅ
fa4a44wqm vietnameseroomphòngfáa̋wqm
C66aby arabicantelopeظبيç̂aby
ti33a44 thaishortเตี้ยtȉa̋
t4x4^UU33qt4x4a4a44a3q chinesemature成长ṭẋḥụụ̏qṭẋáa̋àq
d66aba%b arabicfogضبابd̬abāb
d^4a%i% hinditwo and a halfढाईḍḥāī
aGah5n1f19bya hebrewarachnophobiaארכנופוביהaġaḩno̖fȯ̖bya
k%a33i44 chineseto desirekḥȁi̋
sh5x4anyatx5 polishto botchschrzaniaćsḩẋanyatxẏ
kowa0h5 apache (western)homegowąhkowa̰ḩ
aGmart^i georgianascentაღმართიaġmartḥi
IzE3 apache (western)medicineizeeịzẹ̀
Ga%ba arabicforestغابةġāba
tx^5a33a33 tibetanpair/coupletxẏḥȁȁ
maremma italiana marshy coastal plainmaremmamaremma
miGna%t66i%s arabicmagnetمغناطيسmiġnāt̬īs
amik6 inuktitutpeltᐊᒥᖅamiḳ
px4Estx4En3 polishspace (area)przestrzeńpẋẹstẋẹnẏ
garra spanishclawgarragarra
'ahhmar arabicredأحمر'ahhmar
me44e tibetanfireམེme̋e
v3AlittA% finnishto transmitvälittääṿạlittạ̄
nI4s5tx^I%4s navajowolverinenị́ştxḥị́̄s
10kl frenchuncleoncleo̰̖kl
mUt4Ur hindipeaमटरmụṭụr
krie9It englishcreatecreatekriėịt
Gaza%l arabicdeerغزالġazāl
ta33a33 tibetanmelodyརྟtȁȁ
Ud^Ik hindimoreअधिकụdḥịk
t4x4o4o44u3kyu33A33ntx5ye33 chineseelbow joint肘关节ṭẋóőùkyȕạ̏ntxẏyȅ
k693uri georgianearყურიḳ̖uri
ji44i44i3q thaifemaleหญิงji̋i̋ìq
tx5Uw vietnamesebuffalotrâutxẏụw
cor englishthorthorcor
tx5i33qx4UU33nto4o44u3so4o44u3 chineserefreshed精神抖擞txẏȉqẋụụ̏ntóőùsóőù
txa3tI3tlo30'II navajowren (bird)txàtị̀tlò̰'ịị
aGts93Ers georgianto listაღწერსaġts̀ẹrs
tutn icelandicdown feathersdúnntutn
a0 frenchyearan
sapE0 frenchfir treesapinsapẹ̰
x5ya33u chinesenightxẏyȁu
Ino3t05a%3h navajodeceptionịnòt̖à̄h
faGin frenchflourfarinefaġin
e'e%9kats5 nahuatlair/windehēcatle'ē̇katş
'oq thaiactองก์'oq
vayb englishvibevibevayb
axpa9 hebrewgarbageאשפהaxpȧ
iglu inuktituthouseᐃᒡᓗiglu
'Usi0 burmeseseedအစေ့'ụsḭ
la33a33 tibetansoul/spiritབླlȁȁ
pi5rCi5r icelandicbirthburðurpi̖rçi̖r
lO44O44a3q thaiyellowเหลืองlọ̋ọ̋àq
Ebi3 yorubafamilyẹbíẹbì
Ol6Otx4x4a9t5 russianto improveулучша́тьọlĝọtẋẋȧtẏ
mazraq5a arabicfarmمزرعةmazraq̇a
sa%9v3utta% finnishto reachsaavuttaasā̇ṿuttā
tot^s5'IjIh5I%3 apache (western)green/bluedotłʼizhihíítotḥş'ịjịḩị̀̄
laa33n chinesemistlaȁn
mEmk93vidrE1ba georgianasset/inheritanceმემკვიდრეობაmẹmk̖vidrẹo̖ba
nan6d4u tamilcrabநண்டுnaṇḍu
k6itt66a arabiccatقطةḳitt̬a
pyA33A44nli33i44tyA33A44n chineseconvenience store便利店pyạ̏ạ̋nlȉi̋tyạ̏ạ̋n
i3i3ihhoog06o zuluchicken coupī́hhokoììihhooɠo
na44aq tibetaninteriorནངna̋aq
yi44itsi33i44 tibetansoapཡི་ཙིyi̋itsȉi̋
d^Un hindifundsधनdḥụn
m4a9dr4U irish (munster)dogmadramĝȧdrĝụ
'izme9l hebrewknife/scalpelאזמל'izmėl
pIGC icelandicsettlementbyggðpịġç
ha4wa3ini4ya%3 hausachameleonhàwainìyāháwàiníyà̄
van6t4u tamilbeetleவண்டுvaṇṭu
h5ayt66 arabicstringخيطḩayt̬
k6auyimanituk6aqit inuktituttraditional knowledgeᖃᐅᔨᒪᓂᑐᖃᖏᑦḳauyimanituḳaqit
swe33i44h5wU33tx^5yUU33n chinesefloral skirt碎花裙swȅi̋ḩwụ̏txẏḥyụụ̏n
novEllo italiannewnovellonovẹllo
pa5G frenchfearpeurpa̖ġ
n3a44a tibetanfishnẏa̋a
kaka9wats5 nahuatlcacao/cacao beancacahuatlkakȧwatş
nah5la arabicpalm treeنخلةnaḩla
ta%a44y vietnamesedownloadtảitāa̋y
tu%n3 tamilcolumnதூண்tūnẏ
nata30 apache (western)cornnadą́ʼnatà̰
to%lE3 apache (western)butterlydoolétōlẹ̀
ts%i33i33j4i33i44q tibetanlongevityཚེ་རིངtsḥȉȉȷ̈ȉi̋q
'armo9n hebrewpalaceארמון'armȯn
bite9' hebrewto pronounce a wordביטאbitė'
Ga%4a44 vietnamesechickenġá̄a̋
t^a3ts5'IId navajoalgaetḥàtş'ịịd
u3u3u4gd^08o3o3o4zi zuluinspirationûgqôziùùúgḍ̬ḥòòózi
a4la3ka3la4a3 yorubaa dreamàlákálàáálàkàláà
xkiq5a9 hebrewsunsetשקיעהxkiq̇ȧ
na'Is5ts%o3x4 apache (western)squirrelna'iłtsóhna'ịştsḥòẋ
i3i3it^08iib06i3i zululakeī́chibíììiṭ̬ḥiiɓìi
tx^5a44a tibetanbirdབྱtxẏḥa̋a
mhe9qga swahiliancestormhengamhėqga
akkurate9ttsa italianaccuracyaccuratezzaakkuratėttsa
'evu9s hebrewmanger/feeding troughאבוס'evu̇s
a4rE4m10 yorubafirst born childàrẹ̀mọárẹ́mo̰̖
na%rka%li tamilchairநாற்காலிnārkāli
t4x4a44a tibetansoundསྒྲṭẋa̋a
mts93vrt^nE9li georgiantrainer/coachმწვრთნელიmts̀vrtḥnẹ̇li
tsi3305i3305t4x4i%335i445 tibetaneffortབརྩོན་འགྲུསtsḭ̖̏ḭ̖̏ṭẋȉ̖̄i̖̋
i95rittA% finnishto tryyrittääï̖rittạ̄
caO' burmeseto drinkသောက်caọ'
ettxE9sso italianexcesseccessoettxẹ̇sso
dja3rra4ba%3a4wa%3 hausatest/examjar̃r̃àbâwādjàrrábà̄áwà̄
avveni9re italianto occuravvenìreavvenïre
i3i3i4du3u3ub06e zuluzebraîdúbeììídùùuɓe
kri5lyo russianwingкрыло́kri̖lyo
fyACi5r icelandicfeatherfjöðurfyạçi̖r
x4U33qri33i44wu4u44u3h5we33i44 chinesebirthday party生日舞会ẋụ̏qrȉi̋wúűùḩwȅi̋
pa%pa%'o%lelo hawaiianconversationpāpāʻōlelopāpā'ōlelo
ne4ka3Oq burmeseto be wellနေကောင်nékàọq
kwa%a4t0' vietnamesefanquạtkwāát̰'
kUU33n chinesefunnykụụ̏n
y%9a5n norwegian (bokmal)kind/specieskjønnyh̬a̖n
fr5o%tU norwegian (bokmal)a raftflåtefṛōtụ
gdj5Ex5 polishsomewheregdzieśgdjẏẹxẏ
q5us44fu%r arabicsparrow (bird)عصفورq̇us̬fūr
bUt05a9t05is amharicsweet potatoበጣጢስbụt̖ȧt̖is
s44abiyy arabicboyصبيs̬abiyy
tIts%5It apache (western)shakyditłidtịtşḥịt
bOk englishbookbookbọk
kt^08aza xhosacombchazakṭ̬ḥaza
mifta%hh arabickeyمفتاحmiftāhh
fspi95h3IvUt5 russianto flashвспыхиватьfspï̖hẏịvụtẏ
s3t5ImOl5i9rUvUt5 russianto stimulateстимулироватьsẏtẏịmọlẏïrụvụtẏ
a%Catl icelandicnobilityaðallāçatl
tu%tu% hawaiiangrandparenttūtūtūtū
kal5tx^5i koreancutlassfish갈치kalẏtxẏḥi
tx05i5s amharicsmokeጭስtx̖i̖s
qi3i33 vietnamesethinknghĩqìȉ
flI9ppI9 icelandiccollar of a shirtflibbiflïppï
ni%ki'i hawaiianto tie/bindnīkiʻinīki'i
y%9Ep norwegian (bokmal)a large stickkjeppyh̬ẹp
gbE4du yorubalarge drumgbẹ̀dugbẹ́du
'arul3 tamilgraceஅருள்'aruḷ
kwE0 frenchwedgecoinkwẹ̰
dOsa9yd englishdecidedecidedọsȧyd
tO4O44O3q chineseto understandtọ́ọ̋ọ̀q
x4Ex5sEt polishsix hundredsześćsetẋẹxẏsẹt
me4e44i3tx5ya4a44a3x4i33 chinesemanicurist美甲师mée̋ìtxẏyáa̋àẋȉ
GUsi5 frenchreceiptreçuġụsi̖
i3i3i4t08e3e3eb06o zuluplan of action or methodîcéboììíṭ̬èèeɓo
wei33yu33e33tx5i33n chineseliquidated damages违约金weȉyȕȅtxẏȉn
v3eqga%yam tamilonionவெங்காயம்ṿeqgāyam
ke3305e3305t4x4^o33o44k9 tibetanrare jewel/godདཀོན་མཆོགkḛ̖̏ḛ̖̏ṭẋḥȍők̰
ma2k englishmarkmarkmau̖k
pyatla icelandicbellbjallapyatla
'UywE' burmeseleafအရွက်'ụywẹ'
ta33nyuA33nkOO33 chinesecell单元格tȁnyuạ̏nkọọ̏
tx^5yuA33nx4UU33nkyu33A44nt4x4u33u44 chineseundivided attention全神贯注txẏḥyuạ̏nẋụụ̏nkyȕạ̋nṭẋȕű
a%sivak6 inuktitutspiderᐋᓯᕙᖅāsivaḳ
ts5'o3k'a4' apache (western)shaft of arrowtlʼókʼaʼtş'òk'á'
m3asU russianfleshмя́соmẏasụ
s5I3kai apache (western)whitełigaişị̀kai
pyE9qkni5 polishbeautifulpięknypyẹ̇qkni̖
azhara9 hebrewwarningאזהרהazharȧ
nE4za' burmeseboundaryနယ်စပ်nẹ́za'
tal3l3aI tamilmotherதள்ளைtaḷḷaị
su4u44k9 thaihappyสุขsúűk̰
a9Goh5 hebrewlongאָרֹךְȧġoḩ
'ibu9d hebrewlossאיבוד'ibu̇d
bOli9v englishbelievebelievebọlïv
ba3k93i%3 hausablack/darkbaƙībàk̖ì̄
sah5Elmts93ip%1 georgianstate/kingdomსახელმწიფოsaḩẹlmts̀ipḥo̖
xvili georgianchildშვილიxvili
a5l danishbeerøla̖l
witsilin nahuatlhummingbirdhuitzilinwitsilin
x4UU33ntx5i33qx5i33i44t^O4O44O3q chinesenervous system神经系统ẋụụ̏ntxẏȉqxẏȉi̋tḥọ́ọ̋ọ̀q
x4O33O44h5we33i44 chinesecommunity/society社会ẋọ̏ọ̋ḩwȅi̋
wuu33x5yA33A44nwa4a44a3q chinesewi-fi无线网wuȕxẏyạ̏ạ̋nwáa̋àq
k6awiya arabicto be strong/powerfulقويḳawiya
kEsty10 frenchquestionquestionkẹstyo̰̖
mu%ttua finnishto changemuuttuamūttua
sm3Ix4attsU russianto blendсмешатьсяsmẏịẋattsụ
umqd08uma xhosaoliveumnqumaumqḍ̬uma
so33o33pa33a33 tibetana scoutསོ་པsȍȍpȁȁ
a0fibi frenchamphibiousamphibiea̰fibi
mE330E330 tibetandrug/medicineསྨནmẹ̰̏ẹ̰̏
xax apache (western)bearshashxax
n113y vietnamesespeaknóino̖ò̖y
ri%ttAmAte5n finnishinsufficientriittämätönrīttạmạte̖n
ki4405i05t4x4u33u33m tibetangrapeརྒུན་འབྲུམkḭ̖̋ḭ̖ṭẋȕȕm
tx^5yaa33q chinesewalltxẏḥyaȁq
allik6 inuktitutunderneathᐊᓪᓕᖅalliḳ
ts%o33o33 tibetanlakeམཚོtsḥȍȍ
k93t08ula xhosasingculak̖ṭ̬ula
weIv englishwavewaveweịv
i3isiis5a3a zuluclusterísihláìisiişàa
zas apache (western)snowzaszas
parC icelandicedgebarðparç
'en hebrewnothingאין'en
bmuli georgianlink (internet)ბმულიbmuli
'd06aam vietnamesecrabđam'ɗaam
xli5sUl germankeIschlüsselxli̖sụl
d6a9d5i% irish (munster)daddy (childish)daidídĝȧdẏī
ra4a44a3q chinesesoilráa̋àq
a'we9txts5i nahuatldewahhuechtlia'wėtxtşi
t61r4U irish (munster)fruittoradhtĝo̖rĝụ
ba4nda%3 hausameat dried over firebàndābándà̄
k93d08ala xhosastartqalak̖ḍ̬ala
pI4qlE4 burmeseseaပင်လယ်pị́qlẹ́
1k%r1 georgiangoldოქროo̖kḥro̖
kye5e5v icelandicgiftgjöfkye̖e̖v
rumma%n arabicpomegranateرمانrummān
purra finnishto bitepurrapurra
mo3 burmeserainမိုးmò
milq5ak6a arabicspoonملعقةmilq̇aḳa
v3at4t4am tamilcircle/haloவட்டம்ṿaṭṭam
t^u3na3lI%30' apache (western)waterfalltúnálį́į́’tḥùnàlị̰̀̄'
na4'tx^a4kI4 apache (western)grasshoppernaʼchaginá'txḥákị́
E%blU danishappleæbleẹ̄blụ
auyuittuk6 inuktitutpermafrostᐊᐅᔪᐃᑦᑐᖅauyuittuḳ
s44aqr arabicfalconصقرs̬aqr
'p97nuu hoanheadʔʘnũ'ṗ̂nuu
k6afas44 arabiccageقفصḳafas̬
ukukl^08uluza xhosaepilepticukuxhuluzaukukḷ̬ḥuluza
tx5E4E44 vietnameseteachètxẏẹ́ẹ̋
si5Gtu frenchabove allsurtoutsi̖ġtu
dE0 frenchdeerdaimdẹ̰
bitu9ah5 hebrewinsuranceביטוחbitu̇aḩ
yau33k%O33O44qtx^5i33i44 chineseremote control遥控器yaȕkḥọ̏ọ̋qtxẏḥȉi̋
ja5n frenchyoungjeuneja̖n
v3a9llita finnishto prevailvallitaṿȧllita
p%UU33q chinesefriendpḥụụ̏q
wI9zdUm englishwisdomwisdomwïzdụm
ts93k693ali georgianwaterწყალიts̀ḳ̖ali
mann3aI tamilpeacockமஞ்ஞைmannẏaị
to33o33 tibetanfoodལྟོtȍȍ
rakkyu9dere italianto hostracchiùdererakkyu̇dere
tx^I4tI3 navajocartxḥị́tị̀
su44u44a3y thaibeautifulสวยsűűày
almi9kki nahuatlsomething immortalahmicquialmïkki
bi5tx05a amharicyellowብጫbi̖tx̖a
pya4q burmeseto flyပျံpyáq
x4Ot5i9t5 russianto jokeшутитьẋọtẏïtẏ
menv3el3l3i tamilcobaltமென்வெள்ளிmenṿeḷḷi
'abahu9t hebrewfatherhood/paternityאבהות'abahu̇t
nu44uu4 tibetanwestནུབnűuú
ma%44a44a3 thaidogหมาma̋̄a̋à
n1%3133y thaia fewน้อยnò̖̄ȍ̖y
k%E% apache (western)shoekeekḥẹ̄
tx^5o33o33ts%e%335e445 tibetanclockཆུ་ཚོདtxẏḥȍȍtsḥȅ̖̄e̖̋
kd^08a xhosaonlyqhakḍ̬ḥa
x4i4i44i3yO33O44q chineseuse使用ẋíi̋ìyọ̏ọ̋q
dUmE0 frenchtomorrowdemaindụmẹ̰
klay thaifarไกลklay
ah5a9z hebrewto holdאחזaḩȧz
ba%0s navajohoopbā̰s
tsa4a44u3x4we33i44tsa4a44u3tx^5i4i44i3 chinesego to bed early早睡早起tsáa̋ùẋwȅi̋tsáa̋ùtxẏḥíi̋ì
aI germaneggeiaị
lamaq5a arabicto shineلمعlamaq̇a
igl08alaba xhosashoulderigxalabaigḷ̬alaba
j4i44ili33i33 tibetantrainརི་ལིȷ̈i̋ilȉȉ
'akkul3 tamilarmpitஅக்குள்'akkuḷ
iqt^08a xhosagrassingcaiqṭ̬ḥa
m10tG frenchwatch (timepiece)montremo̰̖tġ
h5ah5vi georgianonionხახვიḩaḩvi
qge swahiliscorpionngeqge
p97a4a taachildʘàaṗ̂áa
a9dam hebrewmanאָדָםȧdam
txI4txI4l apache (western)acornchíchʼiltxị́txị́l
kA9i5ttA% finnishto usekäyttääkạ̇i̖ttạ̄
d41kt4Ur hindidoctorडॉक्टरḍo̖kṭụr
nda9ma swahilicalfndamandȧma
p97oa hoanfireʘ̰oaṗ̂oa
ma0to frenchcoatmanteauma̰to
y%9A%l3Ihe%t norwegian (bokmal)lovekjærlighetyh̬ạ̄ḷịhēt
muxi5rra amharicwedderሙሽራmuxi̖rra
siq englishsingsingsiq
x4U33qh5woo33 chineselife/existence生活ẋụ̏qḩwoȍ
mdzimE georgiancommaმძიმეmdzimẹ
at05ami georgianpeachატამიat̖ami
tx5113 vietnamesedogchótxẏo̖ò̖
li35U33 vietnamesetoungelưỡilì̖ụ̏
l6a%h5 irish (munster)pleasant/sweetláchlĝāḩ
naq5i%m arabicblissنعيمnaq̇īm
x4i5rok3Iy russianwideширо́кийẋi̖rokẏịy
s5U9gad welsheyellygadşụ̇gad
mE0' apache (western)babyméʼmẹ̰'
l^08o0a hoanstoneǁʰo̰aḷ̬ḥo̰a
la3zza%4 hausagood flavorlazzā̀làzzá̄
t66a%bak6 arabiclarge brick/tileطابقt̬ābaḳ
osoma93'ts5i nahuatlmonkeyozomahtliosomà̇'tşi
lo44o tibetanyearལོlőo
pa%4a44 thaiforestป่าpá̄a̋
'aveda9 hebrewa lossאבדה'avedȧ
tsI0na'Es5I3 apache (western)boattsinaʼeełítsị̰na'ẹşị̀
s51sd welshtailllostşo̖sd
tx^5a%33a33pa33a33 tibetanrainཆར་པtxẏḥȁ̄ȁpȁȁ
Ga apache (western)foxghaġa
m10tGe frenchto showmontrermo̰̖tġe
'aa44yq vietnameseimageảnh'aa̋yq
yi%445i5 tibetanplace/areaཡུལyi̖̋̄i̖
a3tx^I%30h navajonoseàtxḥị̰̀̄h
tx05I4l navajovegetationtx̖ị́l
kal englishcallcallkal
tsuu33tx^5you33yuA33n chinesesoccer player足球员tsuȕtxẏḥyoȕyuạ̏n
q5iC66a%m arabicbonesعظامq̇iç̂ām
'aGa9G hebrewto execrate/to bitterly curseארר'aġȧġ
nI3s5tx05I4 navajoair/breezenị̀ştx̖ị́
ya%' apache (western)skyyaaʼyā'
tx5UUy vietnameseplaychơitxẏụụy
pUmaga9t5 russianto helpпомогатьpụmagȧtẏ
a4ya4 yorubachest (body)àyàáyá
fid66d66a arabicsilverفضةfid̬d̬a
t4x4i%445i5 tibetansnakeསྦྲུལṭẋi̖̋̄i̖
kr4aun4 irish (munster)treecrannkrĝaunĝ
ka33a33j4a33a33 tibetansugarཀ་རkȁȁȷ̈ȁȁ
kO33qtswo33o44pya4a44u3 chineseworksheet工作表kọ̏qtswȍőpyáa̋ù
la5G frenchthemleurla̖ġ
yo'I%0 apache (western)seeyo’įįyo'ị̰̄
ruttx05a amharicact of runningሩጫruttx̖a
na%l'E%s5I3 apache (western)duck animalnaalʼeełínāl'ẹ̄şị̀
dziri georgianbottomძირიdziri
wa9y2 englishwirewirewȧyu̖
bi5tx5 polishto bebyćbi̖txẏ
fa33t4x4a4a44a3n chinesedevelop发展fȁṭẋáa̋àn
ftx4Ex5n3E polishearlywcześnieftẋẹxẏnẏẹ
s99uk9 koreanmugworts̭uk̰
'urugo%l3 tamilhappeningஉறுகோள்'urugōḷ
kwa4a44a3q chineseroughkwáa̋àq
ta44awa33a33 tibetanmoonཟླ་བta̋awȁȁ
ma%9ts5ats5 nahuatlnetmātlatlmā̇tşatş
y%9e%5lU norwegian (bokmal)to coolkjøleyh̬ē̖lụ
s10 frenchsoundsonso̰̖
m4ar4ka%9l5 irish (munster)to markmarcáilmĝarĝkā̇lẏ
pul3l3i tamildot/pointபுள்ளிpuḷḷi
x4ii33tx5yA33n chinesemoment时间ẋiȉtxẏyạ̏n
e%3' navajoclothingè̄'
te4Iq burmesecloudတိမ်téịq
1Gga9zma hebreworgasmאורגזמהo̖ġgȧzma
fa33qx4i33i44 chinesepath/plan方式fȁqẋȉi̋
maCi5r icelandichumanmaðurmaçi̖r
tx^5eri koreancherry체리txẏḥeri
g55addUnn3a amharicfriendጓደኛgẇaddụnnẏa
hUn' danishhandhåndhụn'
ka%kE3 apache (western)crowgaagékākẹ̀
hemolele hawaiianperfectionhemolelehemolele
Iztsa3n apache (western)womanizdzánịztsàn
xdEba georgianto happenხდებაxdẹba
znalEx5tx5 polishto findznaleźćznalẹxẏtxẏ
ta33a33msaq tibetangood newsགཏམ་བཟངtȁȁmsaq
t^ok99i koreanrabbit토끼tḥok̭i
s99ogari koreanmandarin fish쏘가리s̭ogari
k%a%3a33 thaisellค้าkḥà̄ȁ
pr3IdOsma9tr3IvUt5 russianto foreseeпредусматриватьprẏịdọsmȧtrẏịvụtẏ
raGi%f arabicloafرغيفraġīf
zi35i335 vietnamesekeepgiữzì̖ȉ̖
h5ata9h5 hebrewcutחֲתָךְḩatȧḩ
p%u%33u44t0 thaispeakพูดpḥȕ̄űt̰
ko33u44wu33u44t4x4^O33 chineseshopping cart购物车kȍűwȕűṭẋḥọ̏
ma%kauka9u hawaiiancompetencemākaukaumākaukȧu
djih5vi georgiangoatჯიხვიdjiḩvi
mo3sI3 navajocatmòsị̀
q5as44aba arabicto twist/wrap aroundعصبq̇as̬aba
bra5n norwegian (bokmal)a wellbrønnbra̖n
oppo9rre italianto opposeopporreoppȯrre
s5Itx^I%3 apache (western)redłichííşịtxḥị̀̄
p93ik93nik93i georgianpicnicპიკნიკიp̀ik̖nik̖i
ma0k frenchlackmanquema̰k
y%9E9nnU norwegian (bokmal)to knowkjenneyh̬ẹ̇nnụ
l5a9n4Uv6 irish (munster)childleanbhlẏȧnĝụvĝ
as5nI%30' navajocenteraşnị̰̀̄'
da%3'i4ra%3 hausacircledā'ìr̃ādà̄'írà̄
'ix hebrewman/adult male human being.איש'ix
abbaya9re italianto bark (like dog)abbaiàreabbayȧre
ama3 navajomotheramà
t6n4a%0h irish (munster)to fatiguetnáithtĝnĝā̰h
pan6d4abada%rttam tamilgoodsபண்டபதார்த்தம்paṇḍabadārttam
p%ai33 chineseraftpḥaȉ
kv3InU norwegian (bokmal)a womankvinnekṿịnụ
tx^Ij apache (western)woodchizhtxḥịj
bUttxa% hindibabyबच्चाbụttxā
qd08anawa xhosashipnqanawaqḍ̬anawa
ba4ta4 yorubashoebàtàbátá
inuk inuktitutpersonᐃᓄᒃinuk
aGnak6 inuktitutwomanᐊᕐᓇᖅaġnaḳ
hha%fila arabicbusحافلةhhāfila
amme9ttere italianto admitamméttereammėttere
nU33U33mx5i33i44 tibetanweather/climateགནམ་གཤིསnụ̏ụ̏mxẏȉi̋
1rmi5r icelandicwormormuro̖rmi̖r
p%imaq koreanpimento피망pḥimaq
b10b10 frenchsweet/candybonbonbo̰̖bo̰̖
ukpik inuktitutarctic owlᐅᒃᐱᒃukpik
'ibe9d hebrewto waste/lose/forfeit/destroyאיבד'ibėd
p%O3O33ndin thailandพื้นดินpḥọ̀ọ̏ndin
passa9re italianto passpassàrepassȧre
qgu9mi swahilifistngumiqgu̇mi
pe33i44tx5i4i44i3qtx^5yaa33q chinesebackground wall背景墙pȅi̋txẏíi̋ìqtxẏḥyaȁq
pa'tx^o apache (western)wolfba'chopa'txḥo
r%9U9vEC welshstrange/oddrhyfeddr̊ụ̇vẹç
man6d4aI tamilheadமண்டைmaṇḍaị
px4i5ya9tx5El polishclose friendprzyjacielpẋi̖yȧtxẏẹl
d10k frenchthereforedoncdo̰̖k
hha%t^i% hindielephantहाथीhhātḥī
Up%sUr hindiofficerअफसरụpḥsụr
tuvak6 inuktitutsea iceᑐᕙᖅtuvaḳ
iqt08iniba xhosaostrichincinibaiqṭ̬iniba
tx^5i33i33 tibetanoutside/exteriorཕྱིtxẏḥȉȉ
te3ca4qxI4q burmesesinger/vocalistတေးသံရှင်tècáqxị́q
f4Il irish (munster)bloodfuilfĝịl
fOyl danishbirdfuglfọyl
pu33u33ti33i33 tibetanscriptureཔོ་ཏིpȕȕtȉȉ
pu%n6d4u tamilgarlicபூண்டுpūṇḍu
wehewehe hawaiianto explainwehewehewehewehe
tx5yA33A44nx4U33ntx5ya33ulyA33A44n chinesefitness coach健身教练txẏyạ̏ạ̋nẋụ̏ntxẏyȁulyạ̏ạ̋n
sa%d^na% hindimeditationसाधनाsādḥnā
10t frenchshamehonteo̰̖t
mul3l3aqgi tamilradishமுள்ளங்கிmuḷḷaqgi
Gari%b arabicstrangerغريبġarīb
'ah5d66ar arabicgreenأخضر'aḩd̬ar
h5ah5ak693 nuxalkgoosexaxaq'ḩaḩaḳ̖
juG frenchdayjourjuġ
lye9nUv scottish gaelicchildleanabhlyėnụv
basa9G hebrewfleshבָּשָׂרbasȧġ
tx5o44oo4q tibetanlarge valleyལྗོངསtxẏőoóq
r%9isgl welshbark (of tree)rhisglr̊isgl
rUssmatr3e9t5 russianto examineрассмотре́тьrụssmatrẏėtẏ
t4x4i33ta33u44 chinesetell知道ṭẋȉtȁű
ka33a44q chinesesimplekȁa̋q
krO%v scottish gaelictreecraobhkrọ̄v
attxa9kko italianacheacciaccoattxȧkko
EyEle3 yorubapidgeonẹyẹléẹyẹlè
kotx5u koreanpepper고추kotxẏu
tx5UrUk93a amharicmoonጨረቃtxẏụrụk̖a
zm3Iya9 russiansnakeзмея́zmẏịyȧ
j1l1 georgianraspberryჟოლოjo̖lo̖
a%ka9xits5 nahuatlpoolācaxitlākȧxitş
amakl^08Egwazana xhosaseniorsamaxhegwazanaamakḷ̬ḥẹgwazana
kyUqtx^5i koreanview경치kyụqtxẏḥi
txo%4s5 navajoballtxó̄ş
iql^08ag^0l^08asi xhosawaterfallingxagxasiiqḷ̬ḥagh̬ḷ̬ḥasi
e9Gets hebrewcountry/landארץėġets
ka4a44y thaichickenไก่káa̋y
iql^08amisEkilE xhosaurgentingxamisekileiqḷ̬ḥamisẹkilẹ
fGwa frenchcoldfroidfġwa
mUy vietnamesecloudmâymụy
ho'ohana hawaiianto usehoʻohanaho'ohana
gra5nnt norwegian (bokmal)greengrøntgra̖nnt
k93a4nk93a3ne%4 hausasmallƙànƙanḕk̖ánk̖àné̄
m1%4414413 thaidoctorหมอmő̖̄ő̖ò̖
Ub^Ine%tri% hindiactressअभिनेत्रीụbḥịnētrī
jangbadi georgianoxygenჟანგბადიjangbadi
k6ilalugak6 inuktitutbeluga whaleᕿᓚᓗᒐᖅḳilalugaḳ
tx^5e33e33ma33a33le33e44p9 tibetanbutterflyཕྱེ་མ་ལེབtxẏḥȅȅmȁȁlȅe̋p̃
s44ahhra%' arabicdesertصحراءs̬ahhrā'
iqt^08aphEphE xhosaprofessionalingcaphepheiqṭ̬ḥaphẹphẹ
a0syE0 frenchancientanciena̰syẹ̰
mat66bax arabickitchenمطبخmat̬bax
cEkn icelandicservantþegncẹkn
p%a koreanonionpḥa
blO2 englishblurblurblọu̖
hay englishhihihay
k99um koreandreamk̭um
p%o33o33lo33o33 tibetanballཔོ་ལོpḥȍȍlȍȍ
ets hebrewtreeעֵץets
tx^5e%335e445 tibetanreligionཆོསtxẏḥȅ̖̄e̖̋
d4Umru% hindismall drumडमरूḍụmrū
'b06a%4a44n vietnamesetablebàn'ɓá̄a̋n
iqt^08aqa xhosaideaingcangaiqṭ̬ḥaqa
sUr5Uk hindiroadसड़कsụṛụk
vi5di5ha9t5 russianto exhaleвыдыхатьvi̖di̖hȧtẏ
Guj frenchredrougeġuj
sa%3nts'o30sE apache (western)new moonsáánts’ǫ́sésà̄nts'ò̰sẹ
ka9uppa finnishcommerce/tradekauppakȧuppa
fEG frenchto dofairefẹġ
'b06a%3a33y vietnameseshorebãi'ɓà̄ȁy
'a4g55a%4g55a%3 hausaduck (animal)àgwā̀gwā'ágẇá̄gẇà̄
pr1tti5r icelandicspikebroddurpro̖tti̖r
kaa3t0 vietnamesecutcắtkaàt̰
ti4U44n vietnamesemoneytiềntíụ̋n
fahhas44a arabiccheck upفحصfahhas̬a
Ep931k%a georgianepochეპოქაẹp̀o̖kḥa
behema9 hebrewbeast/animal (usually domesticated)/livestockבהמהbehemȧ
paGfa05 frenchperfumeparfumpaġfa̰̖
sl6u9x4Ut5 russianto listenслу́шатьslĝu̇ẋụtẏ
aGo9n hebrewcupboard/closet/cabinetארוןaġȯn
tx5ya33u chinesereligiontxẏyȁu
d08o0'o hoanclaw!o̰ʔoḍ̬o̰'o
dj^Un6d4a% hindiflag (banner)झंडाdjḥụṇḍā
glaswEl^0d welshgrassglaswelltglaswẹl̥d
sa3 burmeseto eatစားsà
i5hdessA finnishtogetheryhdessäi̖hdessạ
y%9A%9n6U norwegian (bokmal)a nucleuskjerneyh̬ạ̄̇ṇụ
b^a%r hindiburdenभारbḥār
nuu3y vietnamesemountainnúinuùy
p97no30o taalarge louseʘnó̰õṗ̂nò̰o
tafawwak6a arabicto outperformتفوقtafawwaḳa
oye9v hebrewenemyאויבoyėv
kx5Eu0wj4n3i9tx4ka polishprincessksiężniczkakxẏẹṵwȷ̈nẏïtẋka
t4x4u44ukE%33E44k3a44aa4 tibetanto thunderའབྲུག་སྐད་རྒྱགṭẋűukẹ̏̄ẹ̋kẏa̋aá
gwees5d welshgrassgwelltgweeşd
Uttx^a% hindigoodअच्छाụttxḥā
ho%h5 germanhighhochhōḩ
brt05k93Eli georgianflatბრტყელიbrt̖k̖ẹli
t4x4^waa33qt^ou33kwe33i44 chinesebedside table床头柜ṭẋḥwaȁqtḥoȕkwȅi̋
loO' burmeseto makeလုပ်loọ'
p97h5ui hoantailʘxuiṗ̂ḩui
v1lka0 frenchvolcanovolcanvo̖lka̰
nawos5k%a%tI apache (western)warriornawołkaadinawoşkḥātị
t^133144ykham thaispeechถ้อยคำtḥȍ̖ő̖ykham
se'aGa9 hebrewhairשַׂעֲרָהse'aġȧ
g55a3ggo4 hausapaternal auntgwaggògẇàggó
h5xirad georgianoftenხშირადḩxirad
rU33U44nwei33 chinesefind认为rụ̏ụ̋nweȉ
fx4i5stk1 polisheverythingwszystkofẋi̖stko̖
iqt^081qt^081ni xhosamosquitoingcongconiiqṭ̬ḥo̖qṭ̬ḥo̖ni
sit englishseatseatsit
lyau33 chinesegoodlyaȕ
o30'a%3 apache (western)eveningǫ́ʼááò̰'à̄
tx0514x navajobugtx̖ó̖x
ts593ox apache (western)plantstłʼohtş̀ox
p%i33q chinesegracefulpḥȉq
dzaxx5i japanesemagazineざっしdzaxxẏi
hil englishhealhealhil
10du30 yorubayearodúno̰̖dṵ̀
a%xi%rv3a%d hindiblessingआशीर्वादāxīrṿād
ni3pyI4qn3a4 burmesetechnologyနည်းပညာnìpyị́qnẏá
'b06iU44n vietnamesebeachbiển'ɓiụ̋n
m4a%hUr3 irish (munster)mothermáthairmĝāhụrẏ
tx5aO' burmesestoneကျောက်txẏaọ'
dj4vi polishdoordrzwidȷ̈vi
kozlI%0yE apache (western)birthplacegozlįįyekozlị̰̄yẹ
isikd^08am1 xhosafruitisiqhamoisikḍ̬ḥamo̖
tx^5ii33qk%wa33a44q chinesecircumstances情况txẏḥiȉqkḥwȁa̋q
k3a3a4nwa%3 hausacatkyânwākẏàánwà̄
i3i3it08aala3a zulusideī́caláììiṭ̬aalàa
x5yA33A44nx5ya33a44q chinesephenomenon现象xẏyạ̏ạ̋nxẏyȁa̋q
h5att66a arabicluckخطḩatt̬a
kUy vietnamesetreecâykụy
x5yaa33 chineseboatxẏyaȁ
'iyarkaI tamilnatureஇயற்கை'iyarkaị
to%44otx5e33e33 tibetandiamondརྡོ་རྗེtő̄otxẏȅȅ
za4a44yq vietnameseto reserve fordànhzáa̋yq
su90va0 frenchoftensouventsṵ̇va̰
mna9ra swahilitowermnaramnȧra
in3tx5i tamilgingerஇஞ்சிinẏtxẏi
tr1id welshfoottroedtro̖id
andza georgianmastანძაandza
byu9tUfUl englishbeautifulbeautifulbyu̇tụfụl
l61h5a%n4 irish (munster)pondlochánlĝo̖ḩānĝ
sahha%ba arabiccloudسحابةsahhāba
a4lu4m130ga4dji3 yorubascissorsàlùmọ́gàjíálúmò̰̖gádjì
hOi5ad welshduck (bird)hwyadhọi̖ad
saic welshsevensaithsaic
'ok%a%0x4I3 apache (western)prayerʼokąąhí'okḥā̰ẋị̀
naa4q' vietnameseheavynặngnaáq'
t4x4^UU33qkO33qrUU33nx4i33i44 chinesesuccessful person成功人士ṭẋḥụụ̏qkọ̏qrụụ̏nẋȉi̋
p4a%p3e%9r4 irish (munster)paperpáipéarpĝāpẏē̇rĝ
tA%9llA finnishheretäällätạ̄̇llạ
t^u44uu4 tibetantoxinདུགtḥűuú
dE9mOnstreIt englishdemonstratedemonstratedẹ̇mọnstreịt
kan6 tamileyeகண்kaṇ
t^ai33x4i33i44tyA33A44nna4a44u3 chinesedesktop pc台式电脑tḥaȉẋȉi̋tyạ̏ạ̋nnáa̋ù
'al3l3u tamilto gatherஅள்ளு'aḷḷu
xa%k%a% hindibranchशाखाxākḥā
wolf englishwolfwolfwolf
'ah5yani9t hebrewnieceאחיינית'aḩyanït
fkruttsE polishsoonwkrótcefkruttsẹ
u3u3ugl^08a zuludigging stickū́gxaùùugḷ̬ḥa
tOl5ak scottish gaelicleafduilleagtọlẏak
iql^081wa xhosabagingxowaiqḷ̬ḥo̖wa
ak93o%30' navajoseedak̖ò̰̄'
fU4U44U3nx4wU33tx5ya33a44q chinesepainter粉刷匠fụ́ụ̋ụ̀nẋwụ̏txẏyȁa̋q
tx^5I' burmeseto loveချစ်txẏḥị'
tx5yo4o44u3 chineseblack jadetxẏyóőù
a%ts5a%kats5 nahuatlperson made of waterātlācatlātşākatş
b^a%x4Un6 hindispeechभाषणbḥāẋụṇ
tx^Utri% hindiumbrellaछतरीtxḥụtrī
sinyo92Iti englishsenioritysenioritysinyȯu̖ịti
hhis44a%n arabichorseحصانhhis̬ān
stx4i5ts polishto shear/cutstrzycstẋi̖ts
kahaone hawaiianbeach covered with sandkahaonekahaone
bla0 frenchwhiteblancbla̰
tx^5a44amtse33e44 tibetancompassionབྱམས་བརྩེtxẏḥa̋amtsȅe̋
ko4o44t0 thaiinscriptionกฎkóőt̰
msgavsi georgianalikeმსგავსიmsgavsi
ma3a33le3e33t0 thaiseedเมล็ดmàȁlèȅt̰
iGnik6 inuktitutsonᐃᕐᓂᖅiġniḳ
Gei5siG frenchto succeed at somethingréussirġei̖siġ
ra%dj hindiruleराजrādj
CIs englishthisthisçịs
d6I9n3U irish (munster)humanduinedĝïnẏụ
p%E%33E33kE%33E44 tibetancolloquial languageཕལ་སྐདpḥẹ̏̄ẹ̏kẹ̏̄ẹ̋
plaiya icelandicveilblæjaplaiya
cInna icelandicto thinþynnacịnna
xi0 burmeseto haveရှိxḭ
akko9ntxo italiandressed upacconcioakkȯntxo
ye9led hebrewchildיֶלֶדyėled
d^4o%l hindidrumढोलḍḥōl
akkade9re italianto happenaccadéreakkadėre
qe3305e3305tx5e%335e445 tibetanrhetoric/metaphorམངོན་བརྗོདqḛ̖̏ḛ̖̏txẏȅ̖̄e̖̋
nastE9mpstf1 polishprecedencenastępstwonastẹ̇mpstfo̖
kozs'a%3ke apache (western)placegozsʼa̜a̜gekozs'à̄ke
i3i3i4bu3u3u4z6a zuluscarîbhûdlaììíbùùúẓa
mfu9k1 swahilibag/pursemfukomfu̇ko̖
isi3i3igd^08i zulusound of footstepsisígqiisììigḍ̬ḥi
mE%9tx5Un germangirlmädchenmẹ̄̇txẏụn
s5I4ko4i%4 navajowhite (color)şị́kóí̄
txa%txa% hindiuncleचाचाtxātxā
h5a't^o'a%s5 apache (western)singha’do’aałḩa'tḥo'āş
s5o%3' navajofishşò̄'
u3uhha3a3afu zuluhalfúhháfuùuhhààafu
wOd englishwouldwouldwọd
tx^a% apache (western)beaverchaatxḥā
IzUbrUj4a9t5 russianto portrayизображатьịzụbrụȷ̈ȧtẏ
dUrpUn6 hindimirrorदर्पणdụrpụṇ
al'ard66 arabicearthالأرضal'ard̬
ne4ya4Oq burmesesunshineနေရောင်néyáọq
waa33ntx^5yuA33n chinesecompletely/fully完全waȁntxẏḥyuạ̏n
t^k%vEn georgianyouთქვენtḥkḥvẹn
pli4a44n thaito changeเปลี่ยนplía̋n
lo3o33 vietnameselosslỗlòȍ
imak6 inuktitutwaterᐃᒪᖅimaḳ
ndEg06E swahilibirdndegendẹɠẹ
Ed^0sU danishetchætseẹdh̬sụ
t1 danishtoeto̖
tx5yA33A44n chinesemountain streamtxẏyạ̏ạ̋n
j4EmyEx5ln3i9tx4i5 polishartisansrzemieślniczyȷ̈ẹmyẹxẏlnẏïtẋi̖
tx5e33e33 tibetanmaster/lordརྗེtxẏȅȅ
k693ba georgianjawყბაḳ̖ba
papiy10 frenchbutterflypapillonpapiyo̰̖
ra3a33k9 thailoveรักràȁk̰
h5mali georgianswordხმალიḩmali
e4e3ka30na30 yorubaclawèékánnáéèkà̰nà̰
ah519t hebrewsisterאחותaḩȯ̖t
'akka%l3 tamilelder sisterஅக்காள்'akkāḷ
tsipo9G hebrewbirdצִפּוֹרtsipȯġ
a%moxts5i nahuatlbookamoxtliāmoxtşi
k93wni nuxalkseal (animal)kw'nik̖wni
fE0 frenchhungerfiamfẹ̰
x4tutx5Ets polishsheath to hold toolssztuciecẋtutxẏẹts
i3iqt^08oosa zulumeatíngcosaìiqṭ̬ḥoosa
GUvUniG frenchto returnrevenirġụvụniġ
gommo9zo italiangummygommosogommȯzo
korreo spanishmailcorreokorreo
alu%t inuktitutspoonᐊᓘᑦalūt
pa%0 apache (western)motherbąąpā̰
ntE3 apache (western)apachendéntẹ̀
haEri georgianairჰაერიhaẹri
ts593I3zI3 navajogoattş̀ị̀zị̀
'd06aaa4' vietnamesea bulletđạn'ɗaaá'
pGi hebrewfruitפְּרִיpġi
zE3E33q5 vietnameselumpydẽzẹ̀ẹ̏q̇
k%a4a44a3n chinesepitkḥáa̋àn
f3ag irish (munster)lengthfeadhfẏag
isikl^08Enk93l08E xhosasevenisixhenxeisikḷ̬ḥẹnk̖ḷ̬ẹ
su%9nnitella finnishto designsuunnitellasū̇nnitella
p%rtxh5ili georgianclawფრჩხილიpḥrtxḩili
x4tx4En3x5tx5E polishluck/happinessszczęścieẋtẋẹnẏxẏtxẏẹ
naCC66a%ra arabiceyeglassesنظارةnaçç̂āra
mtaza9mo swahiliviewpointmtazamomtazȧmo
addje9ttare italianto jutaggettareaddjėttare
k%i3i33t0 thaithinkคิดkḥìȉt̰
pUyer'ca' burmeseaudienceပရိသတ်pụyer'ca'
d08ho hoanhorn!ʰoḍ̬ho
'b06114' vietnamesebugbọ'ɓo̖ó̖'
t4x4wa4a44i3 chineseto waddleṭẋwáa̋ì
t^e%3h navajovalleytḥè̄h
w1Gt germanwordwortwo̖ġt
x5yOO33q chinesebearxẏyọọ̏q
abdjari georgianarmorაბჯარიabdjari
did englishdeeddeeddid
aCfErC icelandicmethodaðferðaçfẹrç
r%9e5i5i5n icelandiclavahraunr̊e̖i̖i̖n
k93i3ssa%4 hausastoryƙissā̀k̖ìssá̄
to3kho0'I3 navajopetroleumtòkho̰'ị̀
s5a33a33 tibetangod/dietyལྷşȁȁ
t051t05i georgianbranchტოტიt̖o̖t̖i
h1l danishholehulho̖l
iqd^08ele xhosacoldingqeleiqḍ̬ḥele
kUm3In3t5i9rUvUt5 russianto commentкомментироватьkụmẏịnẏtẏïrụvụtẏ
kol3v3anaI tamilborrowingகொள்வனைkoḷṿanaị
kGeno frenchslotcréneaukġeno
Ob5Ij4da9t5 russianto persuadeубеждатьọbẏịȷ̈dȧtẏ
mxi9ndi swahiliwinner (one who wins)mshindimxïndi
da%w thaistarดาวdāw
ukiuk6 inuktitutwinterᐅᑭᐅᖅukiuḳ
ta44a tibetansign/signalབརྡta̋a
tx5U4U44w vietnamesepartychầutxẏụ́ụ̋w
Grma georgiandeepღრმაġrma
l^01gEl^0 welshpocketllogelll̥o̖gẹl̥
ta3a3ta33a44q tibetanview/viewpointལྟ་སྟངསtààtȁa̋q
Isa3s5Ik%aI apache (western)bald eagleisáłigaiịsàşịkḥaị
s4a%v6a%9l5 irish (munster)to savesábháilsĝāvĝā̇lẏ
k%v1lv icelandicvaulthvolfkḥvo̖lv
r1%3133n thaihotร้อนrò̖̄ȍ̖n
pu%4u44 thaigrandpaปู่pú̄ű
k3a3a4u hausabeautykyâukẏàáu
a%skats5 nahuatlantazcatlāskatş
'a4kwa%4ti4 hausaboxàkwā̀tì'ákwá̄tí
r%9i5cr1 welshto rush/hurryrhuthror̊i̖cro̖
pt5i9tsU russianbirdпти́цаptẏïtsụ
t4x4^wa33i33 chineseto kneadṭẋḥwȁȉ
Entsikl1pE9dya hebrewencyclopediaאנציקלופדיהẹntsiklo̖pẹ̇dya
p1lla icelandicbun (round bread)bollapo̖lla
h5ardji georgianexpenseხარჯიḩardji
Gamura georgianbatღამურაġamura
f10 frenchfundfondfo̰̖
l13133 thaito copyล้อlò̖ȍ̖
fIrC icelandica distancefirðfịrç
xk3i5r4d irish (munster)to scampersciurdxkẏi̖rĝd
riavvio italianrestartriavvioriavvio
di%n arabicreligionدينdīn
to3o33' thaitableโต๊ะtòȍ'
hmur3ItsU russianto frownхмуритьсяhmurẏịtsụ
k%wa33a44qtx^5yuA33nx4we4e44i3 chinesemineral water矿泉水kḥwȁa̋qtxẏḥyuạ̏nẋwée̋ì
1k93eane georgianoceanოკეანეo̖k̖eane
tI4s5hI4s5 apache (western)blackdɪ̀ɬhɪ̀ɬtị́şhị́ş
mi44i tibetanhuman beingམིmi̋i
tsn1bili georgiandistinguishedცნობილიtsno̖bili
tan6n6i%r tamilwaterதண்ணீர்taṇṇīr
t4x4^i33i33 tibetanten thousandཁྲིṭẋḥȉȉ
eGi5psy10 frencheruptionéruptioneġi̖psyo̰̖
mi44iq tibetannameམིངmi̋iq
y%9EmpU norwegian (bokmal)a giantkjempeyh̬ẹmpụ
g1ra georgianhillგორაgo̖ra
pE0 frenchbreadpainpẹ̰
na'Ixo30' apache (western)lizardnaʼishǫ́ʼna'ịxò̰'
ti95dj5En3 polishweektydzieńtï̖djẏẹnẏ
t^yA33n chinesedaytḥyạ̏n
ka3a navajocrow cawkàa
siwakonets5 nahuatlgirlcihuaconetlsiwakonetş
otto japanesewhoopsおっとotto
fra%9iCI icelandicsciencesfræðifrā̇içị
we33i44x4U33qt4x4i4i44i3 chinesetoilet paper卫生纸wȅi̋ẋụ̏qṭẋíi̋ì
tx05iantx05vEla georgianantჭიანჭველაtx̖iantx̖vẹla
tyA33A44nna4a44u3t4x4u4u44u3tx5i33 chinesecomputer host电脑主机tyạ̏ạ̋nnáa̋ùṭẋúűùtxẏȉ
x4o4o44u3tx5i33k%OO33 chinesephone case手机壳ẋóőùtxẏȉkḥọọ̏
ci9iCiqk icelandictranslationþýðingcïiçiqk
u3u3ul08oolo zulupeaceū́xoloùùuḷ̬oolo
v5Ir3O9fkU russianrope (chord)верёвкаvẏịrẏọ̇fkụ
le%bU danishliplæbelēbụ
hu3d06u3ba%4 hausasermonhuɗubā̀hùɗùbá̄
bIna%3' navajoacornbịnà̄'
f3ar4 irish (munster)man (male)fearfẏarĝ
tx^I%3l navajosnowstormtxḥị̀̄l
n3i33i33q tibetanheart/mind/essenceསྙིངnẏȉȉq
s5o33o33 tibetansouthལྷོşȍȍ
ntxo0' apache (western)badnchǫʼntxo̰'
ni%n6d4a%yam tamillengthநீண்டாயம்nīṇḍāyam
'b06aa4wkp9' vietnamesebundlebọc'ɓaáwkp̃'
k3E%44Ej4U33U44p9 tibetanroyal lineageརྒྱལ་རབསkẏẹ̋̄ẹȷ̈ụ̏ụ̋p̃
GrubEli georgiancloudღრუბელიġrubẹli
o'I'a3n apache (western)holeoʼiʼáno'ị'àn
t05ena amharichealthጤናt̖ena
i3i3i4l08u3u3u4g06u zulucrowdîxûkuììíḷ̬ùùúɠu
'd06i vietnamesegođi'ɗi
10bG frenchdarknessombreo̰̖bġ
ga3gga%3fa%3 hausabateleur eaglegaggāfāgàggà̄fà̄
di% thaigoodดีdī
hEdz3ill5Uk9 koreannightfall해질녘hẹdzẏillẏụk̰
pU33U44n chinesedustpụ̏ụ̋n
ma% thaicomeมาmā
ka33u33x5ya33u44lyu33u44 chinesehigh efficiency高效率kȁȕxẏyȁűlyȕű
q5inab arabicgrapeعنبq̇inab
le5fUl germanspoonlöffelle̖fụl
tiqgal3 tamilmonthதிங்கள்tiqgaḷ
nUgrUmUj4da9t5 russianto pile upнагромождатьnụgrụmụȷ̈dȧtẏ
'b06U4U44y vietnameseflockbầy'ɓụ́ụ̋y
k%O9l5U scottish gaelicforestcoillekḥọ̇lẏụ
tx^5i4i44i3n chinesebrighttxẏḥíi̋ìn
'I4Ga%4 apache (western)furighaa'ị́ġá̄
t05alGa georgianwaveტალღაt̖alġa
hhadi%k6a arabicgardenحديقةhhadīḳa
mtxu9zi swahilisaucemchuzimtxu̇zi
ts%o33o33wa tibetanlifeའཚོ་བtsḥȍȍwa
j5dj5bw1 polishblade (botany)źdźbłojẏdjẏbwo̖
mra9di swahiliprojectmradimrȧdi
harrasta% finnishto be interested inharrastaaharrastā
bAnd englishbandbandbạnd
s5m nuxalkto standlhmşm
kakini%t inuktituttattooᑲᑭᓃᑦkakinīt
t05Utt05a amharicto drinkጠጣt̖ụtt̖a
k%E3ya4h navajoland/countrykḥẹ̀yáh
gwraig welshwifegwraiggwraig
'ov3v3a%maI tamilallergyஒவ்வாமை'oṿṿāmaị
tx5ii4' vietnamesesisterchịtxẏií'
txa%93nts5i nahuatlhomechāntlitxà̄̇ntşi
y%9u%lU norwegian (bokmal)a dresskjoleyh̬ūlụ
kInt germanchildkindkịnt
t^a33a33q tibetanflatlandsཐངtḥȁȁq
mUsje5 frenchmistermonsieurmụsje̖
'uh5t66ubu%t66 arabicoctopusأخطبوط'uḩt̬ubūt̬
2e9IvOn englishravenravenu̖ėịvọn
sOdj^a%v3 hindisuggestionसुझावsọdjḥāṿ
k%3i33i33 tibetandogཁྱིkẏḥȉȉ
okko9rrere italianto needoccórrereokkȯrrere
Ur5t^a%t hindimeaningअर्थातụṛtḥāt
tIGC icelandicvirtuedyggðtịġç
p%E%44E tibetanwoolབལpḥẹ̋̄ẹ
tGi5k frenchtechniquetructġi̖k
ig^0t^08isa xhosaartistigcisaigh̬ṭ̬ḥisa
i3iqt08aazo zuluexplanationíncazoìiqṭ̬aazo
namdvili georgianrealნამდვილიnamdvili
tu%ga%lik inuktitutnarwhalᑑᒑᓕᒃtūgālik
na44a tibetanagena̋a
halst05uh5i georgiantieჰალსტუხიhalst̖uḩi
ku33u33 tibetanbody/statueསྐུkȕȕ
ka4a44t0 thaibiteกัดkáa̋t̰
'abyad66 arabicwhiteأبيض'abyad̬
tx5ando%x4am tamilhappinessசந்தோஷம்txẏandōẋam
tx5yA33A44nx4U33nfaa33q chinesegym健身房txẏyạ̏ạ̋nẋụ̏nfaȁq
vm3ex4i5vUtsU russianto interfereвме́шиватьсяvmẏeẋi̖vụtsụ
t^apa%0jIte apache (western)kingfishertaba̜a̜zhidetḥapā̰jịte
t14l^0a4qye3 burmeserevolutionတော်လှန်ရေtó̖l̥áqyè
t00aq koreanearthṱaq
kt^08ubEkilEy1 xhosapolitechubekileyokṭ̬ḥubẹkilẹyo̖
iql08agu xhosawarthoginxaguiqḷ̬agu
te44ewa33a33 tibetanblissབདེ་བte̋ewȁȁ
ya3 navajoskyyà
iq94t08ukukt^a xhosainformationinkcukuchaiq̀ṭ̬ukuktḥa
qd08abile xhosararenqabileqḍ̬abile
u3ub06umto3o3o4ti zulusweetnessúbumtôtiùuɓumtòòóti
tul englishtooltooltul
px4i5h519dj5itx5 polishto comeprzychodzićpẋi̖ḩȯ̖djẏitxẏ
tyA33A44nfU33qx4a33a44n chineseelectric fan电风扇tyạ̏ạ̋nfụ̏qẋȁa̋n
prEnna icelandicto burnbrennaprẹnna
u9l^0pa icelandicthick winter coatúlpau̇l̥pa
Gus44n arabicbranch (of a tree)غصنġus̬n
ma%33a44k9 thaia lotมากmȁ̄a̋k̰
A9ksEs englishaccessaccessạ̇ksẹs
E0p1sibl frenchimpossibleimpossibleẹ̰po̖sibl
toh5at^'e%ta apache (western)nothingdohatʼeedatoḩatḥ'ēta
t^a3wo4x apache (western)bubbletáwoshtḥàwóx
tx^5you33 chinesespeartxẏḥyoȕ
'eh5a9d hebrew(Judaism) the Oneness of Godאחד'eḩȧd
gam1ak%vEk693nEbs georgianto publishგამოაქვეყნებსgamo̖akḥvẹḳ̖nẹbs
da5i5v3U norwegian (bokmal)to placatedøyveda̖i̖ṿụ
ma33a33qt4x4e%335e445 tibetancommon folkདམངས་ཁྲོདmȁȁqṭẋȅ̖̄e̖̋
xOb^ hindifavorableशुभxọbḥ
v3etA% finnishto pull/dragvetääṿetạ̄
iq94t08asa xhosatasteinkcasaiq̀ṭ̬asa
ka33a33 tibetanteachingབཀའkȁȁ
kra4a44ti4i44k9 thaiwater jugกระติกkráa̋tíi̋k̰
mU4U44U3q chineseferociousmụ́ụ̋ụ̀q
t05i5bUb amharicability/skillጥበብt̖i̖bụb
'ovda9n hebrewruin/destructionאובדן'ovdȧn
t05it05vEli georgiannakedტიტველიt̖it̖vẹli
'd06114t0' vietnamesea sproutđọt'ɗo̖ó̖t̰'
bUse%95k norwegian (bokmal)a visitbesøkbụsē̖̇k
caq5lab arabicfoxثعلبcaq̇lab
cE9hkyiqk icelandicknowledgeþekkingcẹ̇hkyiqk
n3i33i33qtx5e tibetancompassionསྙིང་རྗེnẏȉȉqtxẏe
r3it0torO japaneselitreリットルrẏit̰torọ
x4O33O44pe33i44mii33qt4x4^U33q chinesedevice name设备名称ẋọ̏ọ̋pȅi̋miȉqṭẋḥụ̏q
x5yO33q chineseelder brotherxẏyọ̏q
we33i33 chinesepowerwȅȉ
tyA33A44nyi4i44i3qmii33qx5i33q chinesemovie star电影明星tyạ̏ạ̋nyíi̋ìqmiȉqxẏȉq
k6immik inuktitutdogᕿᒻᒥᒃḳimmik
ts%i33i44 tibetanword/phraseཚིགtsḥȉi̋
ya4a44a3ntx5i33i44qk%wa33a44q chineseglasses frames眼镜框yáa̋àntxẏȉi̋qkḥwȁa̋q
tx^5Ul5tx00yuk9 koreanazalea철쭉txẏḥụlẏtx̥yuk̰
iqt^08iqa xhosathoughtingcingaiqṭ̬ḥiqa
tx^5u33u33 tibetanwater/riverཆུtxẏḥȕȕ
pa'aki%ki% hawaiiandifficultpaʻakīkīpa'akīkī
tE%t^E%l navajomoosetẹ̄tḥẹ̄l
dUkOm3In3t5i9rUvUt5 russianto documentдокументироватьdụkọmẏịnẏtẏïrụvụtẏ
kwa%4d06o%3 hausafrogkwā̀ɗōkwá̄ɗò̄
me%33e44k9 thaicloudเมฆmȅ̄e̋k̰
k%wa33i44ti33i44ta33nh5a33u44 chinesetracking number快递单号kḥwȁi̋tȉi̋tȁnḩȁű
Uqgu%t4^a% hindithumbअंगूठाụqgūṭḥā
kru9ppa icelandicgroupgrúbbakru̇ppa
aluik6k6anak6 inuktitutavalancheᐊᓗᐃᖅᑲᓇᖅaluiḳḳanaḳ
fa%a4t0' vietnamesepunishphạtfāát̰'
Ga0k10tGe frenchto meetrencontrerġa̰ko̰̖tġe
t66abba%h5 arabicchefطباخt̬abbāḩ
isig^0d^08ib1 xhosadecisionisigqiboisigh̬ḍ̬ḥibo̖
ah5du9t hebrewunityאחדותaḩdu̇t
pi4i44i3tx5i33i44pU4U44U3n chinesenotebook笔记本píi̋ìtxẏȉi̋pụ́ụ̋ụ̀n
laa33ntx^5you33t4x4^a4a44a3q chinesebasketball court篮球场laȁntxẏḥyoȕṭẋḥáa̋àq
Utxi9v englishachieveachieveụtxïv
abi4yE3 yorubabirdabìyẹ́abíyẹ̀
x5ya4a44a3q chineseto thinkxẏyáa̋àq
t4x4^u33u44li4i44i3wU33U44nt^ii33 chinesesolving issues处理问题ṭẋḥȕűlíi̋ìwụ̏ụ̋ntḥiȉ
sI4s navajobeltsị́s
k%waa33qfU33qpa33u44yu4u44u3 chinesestormy狂风暴雨kḥwaȁqfụ̏qpȁűyúűù
kol3kaI tamiltakingகொள்கைkoḷkaị
k93t^08ukumisa xhosatouchchukumisak̖ṭ̬ḥukumisa
sa30 navajoold agesà̰
pwo33lii33pe33i33 chineseglass玻璃杯pwȍliȉpȅȉ
tEkk norwegian (bokmal)deck (nautical)dekktẹkk
t6e%9s4h5n4o% irish (munster)doughnuttaoschnótĝē̇sĝḩnĝō
ik93l08Exa xhosatimeixeshaik̖ḷ̬ẹxa
h5ma georgianvoiceხმაḩma
'a%a3w vietnameset-shirtáo'āàw
fyA%re norwegian (bokmal)low tidefjærefyạ̄re
qt08iphisa xhosado lessnciphisaqṭ̬iphisa
zon englishzonezonezon
h5x41u0wx4tx4 polishbeetlechrząszczḩẋo̖ṵwẋtẋ
fE9lo englishfellowfellowfẹ̇lo
'b06UU4n' vietnamesebusybận'ɓụụ́n'
s5Et'e%x apache (western)charcoalłetʼeeshşẹt'ēx
ts%E%3 apache (western)rocktséétsḥẹ̀̄
txIt4t4^i% hindiletterचिट्ठीtxịṭṭḥī
eGa5G frencherrorerreureġa̖ġ
kO33qtswo33o44 chinesework/job工作kọ̏qtswȍő
himni georgiananthemჰიმნიhimni
yAttA% finnishto leavejättääyạttạ̄
a0pati frenchempathyempathiea̰pati
'b06aa3w vietnameseleopardbáo'ɓaàw
i3i3iql^08i zuludirtíngxiììiqḷ̬ḥi
sh5ludj5itx5 polishto tidy upschludzićsḩludjẏitxẏ
k%a3a33rO3O33ha4a44 thaihomeคฤหkḥàȁrọ̀ọ̏háa̋
oyE%s5 apache (western)to carryoyeełoyẹ̄ş
nUhUd5i9t5 russianto findнаходитьnụhụdẏïtẏ
i95mmArtA% finnishto understandymmärtääï̖mmạrtạ̄
mi%4i44 thairice noodleหมี่mí̄i̋
ts1tsh5ali georgianalive/animateცოცხალიtso̖tsḩali
erra9re italianto wandererràreerrȧre
palkka finnishpay/salarypalkkapalkka
yIya%0 apache (western)eatyiyąąyịyā̰
t^o%k hindibulkथोकtḥōk
mid66rab arabicpaddleمضربmid̬rab
k99ot0 koreanflowerk̭ot̰
kx5iywi koreankiwi키위kxẏiywi
sol englishsoulsoulsol
ftx51u0wx4 polishstill (motionless)wciążftxẏo̖ṵwẋ
no%44o24kE% tibetaninheritanceནོར་སྐལnő̄oú̖kẹ̄
de4Iqdj5I4q burmeseyogurtဒိန်ချဉ်déịqdjẏị́q
onna japanesewomanおんなonna
arroz spanishricearrozarroz
'b06aa44y vietnamesesevenbảy'ɓaa̋y
ka4a44no4o44k9 thaigoldกนกkáa̋nóők̰
di5mmUt amhariccatድመትdi̖mmụt
we33i44x4U33qmyAA33ntx^5yA33n chinesetampon卫生棉签wȅi̋ẋụ̏qmyạạ̏ntxẏḥyạ̏n
t^Eguk9 koreanthailand태국tḥẹguk̰
ru%3u33 thaiknowรู้rù̄ȕ
l08a0e hoanmeatǁa̰eḷ̬a̰e
i%5bUn germanto practiceübenī̖bụn
ha3dda%4 hausamemorizationhaddā̀hàddá̄
mAgnI9fIsInt englishmagnificentmagnificentmạgnïfịsịnt
ta3Oqba4q burmeseto apologizeတောင်းပန်tàọqbáq
a33a44nla4a44a3pa33 chinesehorn按喇叭ȁa̋nláa̋àpȁ
mnixvnEl1vani georgianimportantმნიშვნელოვანიmnixvnẹlo̖vani
pItIt^lIt apache (western)brandbiditlidpịtịtḥlịt
tx5E4 burmesestarကြယ်txẏẹ́
ntEE3n apache (western)manndeeńntẹẹ̀n
t^13133qfa3a33 thaiskyท้องฟ้าtḥò̖ȍ̖qfàȁ
'uU3q vietnamesedrinkuống'uụ̀q
ko%9ats5 nahuatlsnakecoatlkō̇atş
arak93i georgianfableარაკიarak̖i
1b1ba georgianspiderობობაo̖bo̖ba
ta4Oq burmesemountainတောင်táọq
g^0d^08ibEla xhosalastgqibelagh̬ḍ̬ḥibẹla
bat0ta japanesegrasshopperばったbat̰ta
ma3sa3lla%3txi%3 hausamosquemasallācīmàsàllà̄txì̄
y%9Emi% norwegian (bokmal)chemistrykjemiyh̬ẹmī
pyI4qn3a4cI4qs%u0 burmesescholarshipပညာသင်ဆုpyị́qnẏácị́qsḥṵ
t^e44ee4p9 tibetanbookདེབtḥe̋eép̃
tiGiganiak6 inuktitutarctic foxᑎᕆᒐᓂᐊᖅtiġiganiaḳ
epats5 nahuatlskunkepatlepatş
odju3 yorubaeyeojúodjù
'amad hebrewto evaluate/to estimateאמד'amad
Uk%ba%r hindinewspaperअख़बारụkḥbār
sE%44EE4 tibetansustenanceཟསsẹ̋̄ẹẹ́
blUd englishbloodbloodblụd
fe9ImIs englishfamousfamousfėịmịs
me9leh5 hebrewkingמֶלֶךmėleḩ
uUg5In3Uh5 irish (munster)lonelyuaigneachuụgẏịnẏụḩ
kosnIh5 apache (western)bee/honeygosnihkosnịḩ
nik6i inuktitutfoodᓂᕿniḳi
t66ayr arabicbirdsطيرt̬ayr
x5yo33u33 chineseprotectionxẏyȍȕ
amaGuk6 inuktitutwolfᐊᒪᕈᖅamaġuḳ
isa3a3anz6a zuluhandisándlaisààanẓa
si5G frenchsure/certainsûrsi̖ġ
pleI englishplayplaypleị
masso9ne italianfree masonmassonemassȯne
tx5im vietnamesebirdchimtxẏim
ni5U3k9 vietnamesewaternướcni̖ụ̀k̰
mada9q5 hebrewscienceמדעmadȧq̇
pux4pam tamilflowerபுஷ்பம்puẋpam
a33ntx^5yuA33n chinesesafe/secure安全ȁntxẏḥyuạ̏n
kal3l3am tamilstealthகள்ளம்kaḷḷam
tasik6 inuktitutlakeᑕᓯᖅtasiḳ
k%oal3l3a koreankoala코알라kḥoaḷḷa
pe9rustella finnishto justifyperustellapėrustella
wa4lk93i3ya%3 hausalightningwàlƙiyāwálk̖ìyà̄
t^a33a33la33a33 tibetandustཐལ་བtḥȁȁlȁȁ
pa0se frenchto thinkpenserpa̰se
'b06iU3w vietnameseto cordially givebiếu'ɓiụ̀w
k%ok99iri koreanelephant코끼리kḥok̭iri
k6amhh arabicwheatقمحḳamhh
fye%5l icelandicplank/boardfjölfyē̖l
fa33x4U33q chinesehappen发生fȁẋụ̏q
ts93k693ar1 georgiansourceწყაროts̀ḳ̖aro̖
'b06a%3a33wq5 vietnamesestormbão'ɓà̄ȁwq̇
djE40na40 yorubato be farjẹ̀nnàdjẹ̰́ná̰
a%g^a%t hindishockआघातāgḥāt
mi3 burmesefireမီးmì
pr3Igl6Ux4a9t5 russianto inviteприглаша́тьprẏịglĝụẋȧtẏ
p4a%l6a%9s4 irish (munster)palacepáláspĝālĝā̇sĝ
'b06aa3yq vietnamesevaguely defined termbánh'ɓaàyq
14r14 yorubawordọ̀rọ̀ó̖ró̖
ti%445i5i45 tibetandemonབདུདti̖̋̄i̖í̖
p97'a3a taato burnʘ'áaṗ̂'àa
ats593a%3h navajobottomatş̀à̄h
'irul3 tamildarkஇருள்'iruḷ
skoppya9re