github 52+tontonton

Words for

Showing all 2000 words from our word list matching pattern here. Select a specific language if you would like to focus on one, or try to pronounce words from a variety of languages.

txokola%ts5 nahuatlchocolatechocolātltxokolātş
gb1gbE3 yorubato receive an injurygbọgbẹ́gbo̖gbẹ̀
mul3l3aqgi tamilradishமுள்ளங்கிmuḷḷaqgi
p4a%p3e%9r4 irish (munster)paperpáipéarpĝāpẏē̇rĝ
djanna arabicparadiseجنةdjanna
ruttx05a amharicact of runningሩጫruttx̖a
amik6 inuktitutpeltᐊᒥᖅamiḳ
kol3kaI tamiltakingகொள்கைkoḷkaị
t4x4^wa33i33 chineseto kneadṭẋḥwȁȉ
Gavi frenchdelightedraviġavi
kore9gto spanishcorrectcorrectokorėgto
mi5rtx05a amharicchoice/optionምርጫmi̖rtx̖a
matt66a%t66 arabicrubberمطاطmatt̬āt̬
b1n thaiballบอลbo̖n
milq5ak6a arabicspoonملعقةmilq̇aḳa
x4a%n6ma%sIk hindisix monthlyषाण्मासिकẋāṇmāsịk
a9dam hebrewmanאָדָםȧdam
ma2k englishmarkmarkmau̖k
a5l danishbeerøla̖l
ye4 burmesewaterရေyé
sepayawits5 nahuatlsnowcepayahuitlsepayawitş
yAttA% finnishto leavejättääyạttạ̄
l^0avar welshvocalllafarl̥avar
pGi hebrewfruitפריpġi
tupa%0yu3 apache (western)riverbanktubąąyútupā̰yù
y%9i95llIq norwegian (bokmal)chick (baby chicken)kyllingyh̬ï̖llịq
x4O33O44x5ya33a44qx4i33 chinesevideographer摄像师ẋọ̏ọ̋xẏyȁa̋qẋȉ
bitu9ah5 hebrewinsuranceביטוחbitu̇aḩ
avveni9re italianto occuravvenìreavvenïre
t05it05vEli georgiannakedტიტველიt̖it̖vẹli
pa'aka9i hawaiiansaltpaʻakaipa'akȧi
tI%30'I apache (western)fourdį́į́'itị̰̀̄'ị
sa33a33 tibetanearthsȁȁ
ama3 navajomotheramà
rUssmatr3e9t5 russianto examineрассмотре́тьrụssmatrẏėtẏ
bite9' hebrewto pronounce a wordביטאbitė'
fE9lo englishfellowfellowfẹ̇lo
ho'opa'a hawaiianto fixhoʻopaʻaho'opa'a
g55a3ggo4 hausapaternal auntgwaggògẇàggó
Ep931k%a georgianepochეპოქაẹp̀o̖kḥa
x4U4U44U3n chineseliquidẋụ́ụ̋ụ̀n
minnan3dj5al tamilemailமின்னஞ்சல்minnanẏdjẏal
b^a%x4a% hindilanguageभाषाbḥāẋā
h5ah5vi georgianonionხახვიḩaḩvi
kt^08itha xhosaspendchithakṭ̬ḥitha
man6d4aI tamilheadமண்டைmaṇḍaị
qt08iphisa xhosado lessnciphisaqṭ̬iphisa
j4i440i0tx^5e330e330 tibetantreasure/valuableརིན་ཆེནȷ̈ḭ̋ḭtxẏḥḛ̏ḛ̏
t^a3a33lee thaiseaทะเลtḥàȁlee
k6ak6kak6 inuktitutmountainᖃᖅᑲᖅḳaḳkaḳ
s99yiat0 koreanseed씨앗s̭yiat̰
d08ho hoanhorn!ʰoḍ̬ho
tx^5yaa33q chinesewalltxẏḥyaȁq
tx5yA4A44A3n chinesechildtxẏyạ́ạ̋ạ̀n
zon englishzonezonezon
IGa3l apache (western)bellsighálịġàl
k%u%Ga3 apache (western)teepeekuughákḥūġà
p97go4o taacaterpillarʘgòõṗ̂góo
d06a%3 hausasonɗáːɗà̄
ka%ktuk6 inuktituthungryᑳᒃᑐᖅkāktuḳ
nik6i inuktitutfoodᓂᕿniḳi
krO%v scottish gaelictreecraobhkrọ̄v
pololei hawaiiancorrectpololeipololei
aGo9n hebrewcupboard/closet/cabinetארוןaġȯn
fa33x4U33q chinesehappen发生fȁẋụ̏q
r%9isgl welshbark (of tree)rhisglr̊isgl
mbiliki9m1 swahilidwarfmbilikimombilikïmo̖
ya33n chinesecorrectyȁn
akpa3 yorubaarmapáakpà
t66aq5a%m arabicfoodطعامt̬aq̇ām
tx5yA33A44nx4U33nfaa33q chinesegym健身房txẏyạ̏ạ̋nẋụ̏nfaȁq
d66ifdiq5 arabicfrogضفدعd̬ifdiq̇
k93d081nda xhosaunderstandqondak̖ḍ̬o̖nda
bo2d englishboardboardbou̖d
k693ba georgianjawყბაḳ̖ba
djUma%na% hindiperiodजमानाdjụmānā
ya4a44a3ntx5i33i44qk%wa33a44q chineseglasses frames眼镜框yáa̋àntxẏȉi̋qkḥwȁa̋q
pE0 frenchbreadpainpẹ̰
tyee33 chineseanthilltyeȅ
sik englishseekseeksik
hahu9a hawaiianfoundationkahuahahu̇a
kn4a%v6 irish (munster)bonecnámhknĝāvĝ
E9ltste%5C icelandicvolcanoeldstöðẹ̇ltstē̖ç
h5E georgiantreeხეḩẹ
aGnak6 inuktitutwomanᐊᕐᓇᖅaġnaḳ
'b06a%a44q vietnamesea boardbảng'ɓāa̋q
pux4pam tamilflowerபுஷ்பம்puẋpam
taa33yii33tx5ye4e44e3h5wo33o44 chinesefaq答疑解惑taȁyiȉtxẏyée̋èḩwȍő
tx4tE9ri5 polishfourczterytẋtẹ̇ri̖
a5Ge5 frenchhappyheureuxa̖ġe̖
a%dj hinditodayआजādj
nixba9q5 hebrewto swear/to promiseנשבעnixbȧq̇
tIGC icelandicvirtuedyggðtịġç
nitx05i georgiantalentნიჭიnitx̖i
gwla%d welshcountry/nationgwladgwlād
m10tG frenchwatch (timepiece)montremo̰̖tġ
elo9a hebrewA god.אלוהelȯa
tapu9ah5 hebrewappleתפוחtapu̇aḩ
sh5vadash5va georgianmiscellaneaსხვადასხვაsḩvadasḩva
we33i33 chinesepowerwȅȉ
sart05k693Eli georgianbeltსარტყელიsart̖ḳ̖ẹli
t05ena amharichealthጤናt̖ena
d^Un hindifundsधनdḥụn
tah5a apache (western)hurrydahataḩa
k6uyannami%k inuktitutthank youᖁᔭᓐᓇᒦᒃḳuyannamīk
hhadi%k6a arabicgardenحديقةhhadīḳa
tra%5yGi5r icelandicghostdraugurtrā̖yġi̖r
novEllo italiannewnovellonovẹllo
ya3 navajoskyyà
rot4t4i tamilbreadரொட்டிroṭṭi
ha3dda%4 hausamemorizationhaddā̀hàddá̄
tsa georgianskyცაtsa
x4U33qmi33i44q chinesebreath生命ẋụ̏qmȉi̋q
h5ah5ak693 nuxalkgoosexaxaq'ḩaḩaḳ̖
yi5hi5ttx amharicthisይህችyi̖hi̖ttx
pu33u33ti33i33 tibetanscriptureཔོ་ཏིpȕȕtȉȉ
mka9nda swahilibeltmkandamkȧnda
ka3OqgI4q burmeseskyကောင်းကင်kàọqgị́q
la33a33 tibetansoul/spiritབླlȁȁ
k%a3a33rO3O33ha4a44 thaihomeคฤหkḥàȁrọ̀ọ̏háa̋
na5f frenchnineneufna̖f
'o44oma33a33 tibetanmilkའོ་མ'őomȁȁ
la5bU danishrunløbela̖bụ
paCk%a%r icelandicbathtubbaðkarpaçkḥār
gd08iba xhosafinishgqibagḍ̬iba
'a%a3w vietnameset-shirtáo'āàw
y%9a5t norwegian (bokmal)meatkjøttyh̬a̖t
a4rE4m10 yorubafirst born childàrẹ̀mọárẹ́mo̰̖
isikd^08am1 xhosafruitisiqhamoisikḍ̬ḥamo̖
mo3sI3 navajocatmòsị̀
x5ya33a44q chineseoakxẏyȁa̋q
f3ar4 irish (munster)man (male)fearfẏarĝ
'b06UU3k9 vietnamesewickbấc'ɓụụ̀k̰
tx^5a44a tibetanbirdབྱtxẏḥa̋a
Uqgu%t4^a% hindithumbअंगूठाụqgūṭḥā
mi3 burmesefireမီးmì
mEtsniErEba georgianscienceმეცნიერებაmẹtsniẹrẹba
cyou%C icelandica nationþjóðcyoūç
ni%n6d4a%yam tamillengthநீண்டாயம்nīṇḍāyam
pun6iyam tamilvirtueபுண்ணியம்puṇiyam
tx^5a%33a33pa33a33 tibetanrainཆར་པtxẏḥȁ̄ȁpȁȁ
t4x4wa4a44i3 chineseto waddleṭẋwáa̋ì
kywit00urami koreancricket귀뚜라미kywiṱurami
si5Gtu frenchabove allsurtoutsi̖ġtu
'ovda9n hebrewruin/destructionאובדן'ovdȧn
ba%33a44n thaihouseบ้านbȁ̄a̋n
x5yA33A44nx5ya33a44q chinesephenomenon现象xẏyạ̏ạ̋nxẏyȁa̋q
iqd^08ele xhosacoldingqeleiqḍ̬ḥele
iql^081wa xhosabagingxowaiqḷ̬ḥo̖wa
ts93Uhay amharicsunፀሐይts̀ụhay
p%rtxh5ili georgianclawფრჩხილიpḥrtxḩili
kGeno frenchslotcréneaukġeno
na'Its5'I%3kI3 apache (western)gophernaʼitłʼíígína'ịtş'ị̀̄kị̀
n13qba4 yorubanumbernọmbanò̖qbá
di5mmUt amhariccatድመትdi̖mmụt
ts%o33o33wa tibetanlifeའཚོ་བtsḥȍȍwa
k%ra%0v scottish gaelicbonecnàmhkḥrā̰v
fyatl icelandicmountainfjallfyatl
da4k93i%3k93a%4 hausasecond (unit of time)dàƙīƙā̀dák̖ì̄k̖á̄
djih5vi georgiangoatჯიხვიdjiḩvi
ik93l08Exa xhosatimeixeshaik̖ḷ̬ẹxa
stx4i5ts polishto shear/cutstrzycstẋi̖ts
msgavsi georgianalikeმსგავსიmsgavsi
tO33O44q chinesemilktọ̏ọ̋q
umkhEq94t08E xhosaiceumkhenkceumkhẹq̀ṭ̬ẹ
x4U33qri33i44wu4u44u3h5we33i44 chinesebirthday party生日舞会ẋụ̏qrȉi̋wúűùḩwȅi̋
ka4a44u3x5ya33u44p%yA33A44n chinesefunny movie搞笑片káa̋ùxẏyȁűpḥyạ̏ạ̋n
I'I%3'a30 navajosunsetị'ị̀̄'à̰
a33a44nla4a44a3pa33 chinesehorn按喇叭ȁa̋nláa̋àpȁ
a0plUG frenchscaleampleura̰plụġ
ak93aju georgiancashewაკაჟუak̖aju
a4la3ka3la4a3 yorubaa dreamàlákálàáálàkàláà
e9Gets hebrewcountry/landארץėġets
p%ainEp%Ol3 koreanpineapple파인애플pḥainẹpḥọḷ
10bG frenchdarknessombreo̰̖bġ
hhis44a%n arabichorseحصانhhis̬ān
'b06UU4n' vietnamesebusybận'ɓụụ́n'
tx^5a%33a44q thaitechnicianช่างtxẏḥȁ̄a̋q
t^ai33x4i33i44tyA33A44nna4a44u3 chinesedesktop pc台式电脑tḥaȉẋȉi̋tyạ̏ạ̋nnáa̋ù
ma0k frenchlackmanquema̰k
ts%E3 navajorock/stonetsḥẹ̀
pU33U44n chinesedustpụ̏ụ̋n
d41kt4Ur hindidoctorडॉक्टरḍo̖kṭụr
1Gigami hebreworigamiאוריגמיo̖ġigami
bat0ta japanesegrasshopperばったbat̰ta
t66abba%h5 arabicchefطباخt̬abbāḩ
taktuk inuktitutfogᑕᒃᑐᒃtaktuk
g1ra georgianhillგორაgo̖ra
tx^5a44alo33o33 tibetantea leafཇ་ལོtxẏḥa̋alȍȍ
tx^5E9Es%o koreanvegetable채소txẏḥẹ̇ẹsḥo
ya%4a44k9 thaito wantอยากyá̄a̋k̰
axpa9 hebrewgarbageאשפהaxpȧ
x4tx4En3x5tx5E polishluck/happinessszczęścieẋtẋẹnẏxẏtxẏẹ
te3ca4qxI4q burmesesinger/vocalistတေးသံရှင်tècáqxị́q
y%9u%lU norwegian (bokmal)a dresskjoleyh̬ūlụ
ik693o georgianto beიყოiḳ̖o
tu%ga%k6 inuktitutivory tuskᑑᒑᖅtūgāḳ
blUd englishbloodbloodblụd
txa%txa% hindiuncleचाचाtxātxā
a4ko3ko4 yorubatimeàkókòákòkó
'b06a%3a33wq5 vietnamesestormbão'ɓà̄ȁwq̇
fa33qx4i33i44 chinesepath/plan方式fȁqẋȉi̋
k3a3a4u hausabeautykyâukẏàáu
ts93its93ila georgianchickenწიწილაts̀its̀ila
te44ele33e44 tibetanbliss and happinessབདེ་ལེགསte̋elȅe̋
cre5i5qk icelandiccrowdþröngcre̖i̖qk
hibridi georgianhybridჰიბრიდიhibridi
t4x4^i33i33 tibetanten thousandཁྲིṭẋḥȉȉ
vj51n3tx5 polishto take/grabwziąćvjẏo̖nẏtxẏ
d10k frenchthereforedoncdo̰̖k
amakl^08Egwazana xhosaseniorsamaxhegwazanaamakḷ̬ḥẹgwazana
t05i5bUb amharicability/skillጥበብt̖i̖bụb
alu%t inuktitutspoonᐊᓘᑦalūt
v3at4t4am tamilcircle/haloவட்டம்ṿaṭṭam
mat66bax arabickitchenمطبخmat̬bax
aI germaneggeiaị
tsipo9G hebrewbirdצִפּוֹרtsipȯġ
na44a44a3q thaimovieหนังna̋a̋àq
a5vG frenchworkœuvrea̖vġ
gbE4du yorubalarge drumgbẹ̀dugbẹ́du
tx^5e%335e445 tibetanreligionཆོསtxẏḥȅ̖̄e̖̋
ik6aluk inuktitutfish (salmon/trout)ᐃᖃᓗᒃiḳaluk
txrdil1Et^i georgiannorthჩრდილოეთიtxrdilo̖ẹtḥi
bi5tx05a amharicyellowብጫbi̖tx̖a
pi5rCi5r icelandicbirthburðurpi̖rçi̖r
k%Il1%na% hinditoyखिलौनाkḥịlō̖nā
asak693ws nuxalkwater (bottom)asaqw'sasaḳ̖ws
auyuittuk6 inuktitutpermafrostᐊᐅᔪᐃᑦᑐᖅauyuittuḳ
s3t5ImOl5i9rUvUt5 russianto stimulateстимулироватьsẏtẏịmọlẏïrụvụtẏ
y%9a5n norwegian (bokmal)kind/specieskjønnyh̬a̖n
jak93Et05i georgianjacketჟაკეტიjak̖ẹt̖i
'a4ddu3'a%4 hausaa prayeràddu'ā̀'áddù'á̄
k%UttxUr hindimuleखच्चरkḥụttxụr
t1 danishtoeto̖
i3iqt^08oosa zulumeatíngcosaìiqṭ̬ḥoosa
tA%9llA finnishheretäällätạ̄̇llạ
na4'tx^a4kI4 apache (western)grasshoppernaʼchaginá'txḥákị́
w1Gt germanwordwortwo̖ġt
'd06114t0' vietnamesea sproutđọt'ɗo̖ó̖t̰'
t4x4^aa33pe33i33tyA33A44n chinesetea coaster茶杯垫ṭẋḥaȁpȅȉtyạ̏ạ̋n
h5x41u0wx4tx4 polishbeetlechrząszczḩẋo̖ṵwẋtẋ
'd06i4U44 vietnamesea pondđìa'ɗíụ̋
x4ii33tx5yA33n chinesemoment时间ẋiȉtxẏyạ̏n
pyatla icelandicbellbjallapyatla
k93o%4k93a3ri3 hausaeffortƙṑƙarik̖ó̄k̖àrì
ba3k93i%3 hausablack/darkbaƙībàk̖ì̄
de5 frenchtwode̖
dUkOm3In3t5i9rUvUt5 russianto documentдокументироватьdụkọmẏịnẏtẏïrụvụtẏ
t^e%s5 navajoreedtḥēş
j4EmyEx5ln3i9tx4i5 polishartisansrzemieślniczyȷ̈ẹmyẹxẏlnẏïtẋi̖
ta33a33 tibetanmelodyརྟtȁȁ
k93l08olisa xhosaapologizexolisak̖ḷ̬olisa
xe%x4 hindiresidueशेषxēẋ
kotx5u koreanpepper고추kotxẏu
hu3d06u3ba%4 hausasermonhuɗubā̀hùɗùbá̄
vE0 frenchwinevinvẹ̰
klAud englishcloudcloudklạud
qa%3a33 vietnamesefallngãqà̄ȁ
Oha9j4i5vUt5 russianto careухаживатьọhȧȷ̈i̖vụtẏ
mnixvnEl1ba georgiansignificanceმნიშვნელობაmnixvnẹlo̖ba
pi%33233 tibetanpaintbrushཔིརpȉ̄ȕ̖
ile3elE4 yorubabungalowiléelẹ̀ilèelẹ́
iql08agu xhosawarthoginxaguiqḷ̬agu
hvost russiantailхвостhvost
x4u33u44tx5u33u44x5yA33A44n chinesedata line数据线ẋȕűtxẏȕűxẏyạ̏ạ̋n
byu9tUfUl englishbeautifulbeautifulbyu̇tụfụl
gwraig welshwifegwraiggwraig
tI4s5hI4s5 apache (western)blackdɪ̀ɬhɪ̀ɬtị́şhị́ş
ix5tx5 polishto go/walkiśćixẏtxẏ
lo33o33 tibetanmind/awarenessབློlȍȍ
tx5uU4t0' vietnamesemousechuộttxẏuụ́t̰'
k33a4le3k33a4le3 hausakanoekwàlekwàlekẇálèkẇálè
nan6d4u tamilcrabநண்டுnaṇḍu
f3ag irish (munster)lengthfeadhfẏag
e'e%9kats5 nahuatlair/windehēcatle'ē̇katş
p97u0 hoanoneʘ̃ũṗ̂ṵ
hil englishhealhealhil
n3i33i33q tibetanheart/mind/essenceསྙིངnẏȉȉq
v5Ir3O9fkU russianrope (chord)верёвкаvẏịrẏọ̇fkụ
fGwa frenchcoldfroidfġwa
s44awt arabicvoiceصوتs̬awt
yE3'i%4ts%oh5 navajogiantyẹ̀'í̄tsḥoḩ
xlaqU germansnakeschlangexlaqụ
pUn3Ima9t5 russianto comprehendпониматьpụnẏịmȧtẏ
a5i5 norwegian (bokmal)an islandøya̖i̖
l61h5a%n4 irish (munster)pondlochánlĝo̖ḩānĝ
aGmart^i georgianascentაღმართიaġmartḥi
d5ImUnstr3i9rUvUt5 russianto demonstrateдемонстрироватьdẏịmụnstrẏïrụvụtẏ
f4Il irish (munster)bloodfuilfĝịl
'ot4t4agam tamilcamelஒட்டகம்'oṭṭagam
na%l'E%s5I3 apache (western)duck animalnaalʼeełínāl'ẹ̄şị̀
sO33a44 thaishirtเสื้อsọ̏a̋
rakkyu9dere italianto hostracchiùdererakkyu̇dere
pa5G frenchfearpeurpa̖ġ
naCC66a%ra arabiceyeglassesنظارةnaçç̂āra
cI'ci3 burmesefruitသစ်သီးcị'cì
mye4 burmeselandမြေmyé
s5Et'e%x apache (western)charcoalłetʼeeshşẹt'ēx
txI4x navajomedicine pouchtxị́x
Gaza%l arabicdeerغزالġazāl
t1144y vietnamesegarlictỏito̖ő̖y
hos5tx'I3'I3 navajonettlehoştx'ị̀'ị̀
ja5n frenchyoungjeuneja̖n
i3iqd08hhuumbi zuluheapíngqumbiìiqḍ̬hhuumbi
'b06aa3p9 vietnamesea blossombắp'ɓaàp̃
ne4ya4Oq burmesesunshineနေရောင်néyáọq
caq5lab arabicfoxثعلبcaq̇lab
yi4i44i3nx5ii33qya4a44a3ntx5i33i44q chinesecontact lenses隐形眼镜yíi̋ìnxẏiȉqyáa̋àntxẏȉi̋q
k93a3sa%3 hausasoilƙasāk̖àsà̄
la4ru%3ra%4 hausanecessitylàr̃ūr̃ā̀lárù̄rá̄
wuu33x5yA33A44nwa4a44a3q chinesewi-fi无线网wuȕxẏyạ̏ạ̋nwáa̋àq
ra3a33k9 thailoveรักràȁk̰
tve%5l icelandicstay (noun)dvöltvē̖l
na33a33 tibetannoseསྣnȁȁ
1l13ru0 yorubagodọlọ́runo̖lò̖rṵ
nk%Ekox4En'a30a30ko apache (western)calmnkegohenʼą́ą́gonkḥẹkoẋẹn'à̰à̰ko
s5U9gad welsheyellygadşụ̇gad
skoppya9re italianto burstscoppiàreskoppyȧre
p%i%445i5i45me%33e44 tibetanwomanབུད་མེདpḥi̖̋̄i̖í̖mȅ̄e̋
p%O3O33ndin thailandพื้นดินpḥọ̀ọ̏ndin
iqt08iniba xhosaostrichincinibaiqṭ̬iniba
k%a%44a44a3w thaiwhiteขาวkḥa̋̄a̋àw
i5hdessA finnishtogetheryhdessäi̖hdessạ
kr5a%gU norwegian (bokmal)complaintklagekṛāgụ
r3it0torO japaneselitreリットルrẏit̰torọ
GUsi5 frenchreceiptreçuġụsi̖
tE%t^E%l navajomoosetẹ̄tḥẹ̄l
tO33qx5i33 chinesecreature东西tọ̏qxẏȉ
qa4a44y vietnamesedayngàyqáa̋y
atm1sfEGa hebrewatmosphereאטמוספירהatmo̖sfẹġa
wOd englishwouldwouldwọd
mEmk93vidrE1ba georgianasset/inheritanceმემკვიდრეობაmẹmk̖vidrẹo̖ba
t66ayr arabicbirdsطيرt̬ayr
Guj frenchredrougeġuj
k93t08ula xhosasingculak̖ṭ̬ula
tul englishtooltooltul
v3aikka finnishfor examplevaikkaṿaikka
tx5yA33A44nx4U33ntx5ya33ulyA33A44n chinesefitness coach健身教练txẏyạ̏ạ̋nẋụ̏ntxẏyȁulyạ̏ạ̋n
s3em3U russianseedсе́мяsẏemẏụ
k93l08ElEla xhosatellxelelak̖ḷ̬ẹlẹla
akx4unA%r norwegian (bokmal)a shareholderaksjonærakẋunạ̄r
a'we9txts5i nahuatldewahhuechtlia'wėtxtşi
tx^a%ti% hindichestछातीtxḥātī
ba%g^ hinditigerबाघbāgḥ
I%0'a0'I% navajomagpieị̰̄'a̰'ị̄
zm3Iya9 russiansnakeзмея́zmẏịyȧ
w^0e5nn icelandicangelica (plant)hvönnwh̬e̖nn
p97'a3a taato burnʘ'áaṗ̂'àa
imak6 inuktitutwaterᐃᒪᖅimaḳ
djUhha%dj hindishipजहाजdjụhhādj
tx5E4 burmesestarကြယ်txẏẹ́
tO4O44O3q chineseto understandtọ́ọ̋ọ̀q
nant'a3n apache (western)chief/boss/kingnantʼánnant'àn
i3i3i4d^08a3a3awe zuluheroîqháweììíḍ̬ḥààawe
t4x4i330i330 tibetancloudསྤྲིནṭẋḭ̏ḭ̏
tx5e33e33 tibetanmaster/lordརྗེtxẏȅȅ
kO33qtswo33o44pya4a44u3 chineseworksheet工作表kọ̏qtswȍőpyáa̋ù
mra9di swahiliprojectmradimrȧdi
da3imo4n hausadiamonddaimòndàimón
pan6d4abada%rttam tamilgoodsபண்டபதார்த்தம்paṇḍabadārttam
yo'I%0 apache (western)seeyo’įįyo'ị̰̄
10t frenchshamehonteo̰̖t
tx05as5 navajofrogtx̖aş
mii33n chineseheavenmiȉn
mE0' apache (western)babyméʼmẹ̰'
p%E%33E33kE%33E44 tibetancolloquial languageཕལ་སྐདpḥẹ̏̄ẹ̏kẹ̏̄ẹ̋
wei33yu33e33tx5i33n chineseliquidated damages违约金weȉyȕȅtxẏȉn
bra5n norwegian (bokmal)a wellbrønnbra̖n
bah5a9G hebrewto choose/to opt/to selectבחרbaḩȧġ
x4i33i44p%ii33ntx5yA33nk%O33O44q chinesevideo surveillance视频监控ẋȉi̋pḥiȉntxẏyạ̏nkḥọ̏ọ̋q
za4a44yq vietnameseto reserve fordànhzáa̋yq
ha'ts5i nahuatlfathertahtliha'tşi
vm3ex4i5vUtsU russianto interfereвме́шиватьсяvmẏeẋi̖vụtsụ
bigI9n englishbeginbeginbigïn
1GdG frenchorder (arrangement)ordreo̖ġdġ
fkruttsE polishsoonwkrótcefkruttsẹ
x5ii33qwei33 chinesefact行为xẏiȉqweȉ
mU4U44U3q chineseferociousmụ́ụ̋ụ̀q
qi%335i335 tibetansweatརྔུལqȉ̖̄ȉ̖
s10 frenchsoundsonso̰̖
i3i4hho3olo zuluhallîhhóloìíhhòolo
iql^08olo xhosanoiseingxoloiqḷ̬ḥolo
sUj4a9t5 russianto plantсажатьsụȷ̈ȧtẏ
wa%33a33mo44o tibetanfoxཝ་མོwȁ̄ȁmőo
kahu9na hawaiianmagician/sorcererkahunakahu̇na
xkiq5a9 hebrewsunsetשקיעהxkiq̇ȧ
u%mayuk6 inuktitutanimalᐆᒪᔪᖅūmayuḳ
dja3rra4ba%3a4wa%3 hausatest/examjar̃r̃àbâwādjàrrábà̄áwà̄
k33i%9kats5 nahuatlsongcuīcatlkẇï̄katş
x4tutx5Ets polishsheath to hold toolssztuciecẋtutxẏẹts
tx5ya33 chinesehometxẏyȁ
'akka%l3 tamilelder sisterஅக்காள்'akkāḷ
tx5yo33u44 chineseoldtxẏyȍű
Ob5Ij4da9t5 russianto persuadeубеждатьọbẏịȷ̈dȧtẏ
'aha9v hebrewto loveאהב'ahȧv
hwii44 vietnamesecanclehuỷhwii̋
as5nI%30' navajocenteraşnị̰̀̄'
a0fibi frenchamphibiousamphibiea̰fibi
Uttx^a% hindigoodअच्छाụttxḥā
t4o%kri% hindibasketटोकरीṭōkrī
q5ana9n hebrewa cloudענןq̇anȧn
wa%' navajospinachwā'
IzUbrUj4a9t5 russianto portrayизображатьịzụbrụȷ̈ȧtẏ
iqd^081nd1 xhosabrainingqondoiqḍ̬ḥo̖ndo̖
fuu33t4x4wa33qx4O33O44tx5i33i44 chinesefashion design服装设计fuȕṭẋwȁqẋọ̏ọ̋txẏȉi̋
'uh5t66ubu%t66 arabicoctopusأخطبوط'uḩt̬ubūt̬
a4lu4b13sa4 yorubaonionàlùbọ́sàálúbò̖sá
k%vEk693ana georgiancountryქვეყანაkḥvẹḳ̖ana
ntEE3n apache (western)manndeeńntẹẹ̀n
rUssma9tr3IvUt5 russianto considerрассматриватьrụssmȧtrẏịvụtẏ
mdjE9nzi swahilibuildermjenzimdjẹ̇nzi
Iztsa3n apache (western)womanizdzánịztsàn
kA9i5ttA% finnishto usekäyttääkạ̇i̖ttạ̄
k93d08ala xhosastartqalak̖ḍ̬ala
e5sd^0 danisheastøste̖sdh̬
sE%44EE4 tibetansustenanceཟསsẹ̋̄ẹẹ́
tIts%5It apache (western)shakyditłidtịtşḥịt
x5i33nli4i44i3tx5yA33A44nk%a33q chinesemental health心理健康xẏȉnlíi̋ìtxẏyạ̏ạ̋nkḥȁq
j4uwtx5 polishyellowżółćȷ̈uwtxẏ
GUvUniG frenchto returnrevenirġụvụniġ
t^u44uu4 tibetantoxinདུགtḥűuú
cveiiyItl icelandicmopþvegillcveiiyịtl
tx5U%4U44 vietnamesewaitchờtxẏụ́̄ụ̋
ni3pyI4qn3a4 burmesetechnologyနည်းပညာnìpyị́qnẏá
arak93i georgianfableარაკიarak̖i
q5unk6u%d arabicclusterعنقودq̇unḳūd
hoo4p9' vietnameseboxhộphoóp̃'
vi5di5ha9t5 russianto exhaleвыдыхатьvi̖di̖hȧtẏ
na3konEtx'I%tI apache (western)cicadanágonechʼiidinàkonẹtx'ị̄tị
faGin frenchflourfarinefaġin
sE90f1ni frenchsymphonysymphoniesẹ̰̇fo̖ni
Ol6Otx4x4a9t5 russianto improveулучша́тьọlĝọtẋẋȧtẏ
s5o%3' navajofishşò̄'
t4x4E%44EE4 tibetanfruitའབྲསṭẋẹ̋̄ẹẹ́
yItIts'I0h5 apache (western)hearyidits’įhyịtịts'ị̰ḩ
sa0dal frenchsandal footwear^sandalessa̰dal
sI4s navajobeltsị́s
'al3l3u tamilto gatherஅள்ளு'aḷḷu
bi5tx5 polishto bebyćbi̖txẏ
para9ddjo italianneighborhoodparaggiparȧddjo
yo% apache (western)beadyooyō
gGa%s germangrassgrasgġās
k%wa33i44 chinesedrainkḥwȁi̋
man3dj5al3 tamilyellowமஞ்சள்manẏdjẏaḷ
'amad hebrewto evaluate/to estimateאמד'amad
le%bU danishliplæbelēbụ
t^ou33yi4i44i3qyii33 chineseprojector投影仪tḥoȕyíi̋ìqyiȉ
m3Itx5ta9t5 russianto dreamмечтатьmẏịtxẏtȧtẏ
j4i44ili33i33 tibetantrainརི་ལིȷ̈i̋ilȉȉ
tx5a3 burmeseto hearကြားtxẏà
onna japanesewomanおんなonna
fo44o44o3n thairainฝนfőőòn
riavvio italianrestartriavvioriavvio
tx5113 vietnamesedogchótxẏo̖ò̖
a4lu4m130ga4dji3 yorubascissorsàlùmọ́gàjíálúmò̰̖gádjì
'Uwqm vietnamesegrandfatherông'ụwqm
fspan3alE polishgreatwspanialefspanẏalẹ
'iyarkaI tamilnatureஇயற்கை'iyarkaị
mE9j2 englishmeasuremeasuremẹ̇ju̖
tuU44y vietnameseagetuổituụ̋y
k%a33a44n chinesecliffkḥȁa̋n
EyEle3 yorubapidgeonẹyẹléẹyẹlè
C66ami'a arabicto thirstظمئç̂ami'a
tx^5u33a44 thaitimeชั่วtxẏḥȕa̋
ma%kauka9u hawaiiancompetencemākaukaumākaukȧu
meIk englishmakemakemeịk
Utm3Itx5A9t45 russianto markотмечатьụtmẏịtxẏạ̇ṭẏ
lUv englishlovelovelụv
pa'tx^o apache (western)wolfba'chopa'txḥo
ivvit inuktitutyouᐃᕝᕕᑦivvit
nI3s5tx05I4 navajoair/breezenị̀ştx̖ị́
kiaktisimayuk6 inuktitutsweatᑭᐊᒃᑎᓯᒪᔪᖅkiaktisimayuḳ
etE0dG frenchto turn offéteindreetẹ̰dġ
k93t081k93t08a xhosacleancocak̖ṭ̬o̖k̖ṭ̬a
x5i4i44i3x4o4o44u3t4x4^ii33 chinesewashbasin洗手池xẏíi̋ìẋóőùṭẋḥiȉ
tas5aa3 apache (western)onedałaátaşaà
ri%ttAmAte5n finnishinsufficientriittämätönrīttạmạte̖n
'eh5a9d hebrew(Judaism) the Oneness of Godאחד'eḩȧd
k93ak6a%si nuxalkcrowk'aqaasik̖aḳāsi
IyIkE3 apache (western)seediyigéʼịyịkẹ̀
iglu inuktituthouseᐃᒡᓗiglu
ni35i335 vietnamesefemalenữnì̖ȉ̖
swi5x4i5x4 polishto hearsłyszyszswi̖ẋi̖ẋ
mbayuwa9yu swahiliswallow (bird species)mbayuwayumbayuwȧyu
klay thaifarไกลklay
d06i3go%4 hausaa dropɗigṑɗìgó̄
hE0g55a4 yorubato be beautifulhẹngwàhẹ̰gẇá
'ot hebrewsignomenאות'ot
h5tx5Etx5 polishto wantchciećḩtxẏẹtxẏ
kri5lyo russianwingкрыло́kri̖lyo
pa%0 apache (western)motherbąąpā̰
a3tx^I%30h navajonoseàtxḥị̰̀̄h
tx^5eri koreancherry체리txẏḥeri
p10 frenchbridgepontpo̰̖
tx^5a4a44nu44a3n thaicorridorฉนวนtxẏḥáa̋nűàn
su90va0 frenchoftensouventsṵ̇va̰
tye9rra spanishlandtierratyėrra
tx^5i33i33 tibetanoutside/exteriorཕྱིtxẏḥȉȉ
mpa3 apache (western)coyotembámpà
maika'i hawaiiangoodnessmaikaʻimaika'i
mifta%hh arabickeyمفتاحmiftāhh
pe9Gah5 hebrewflowerפֶּרַחpėġaḩ
ka33u33kU33nx5yee33 chinesehigh heel高跟鞋kȁȕkụ̏nxẏyeȅ
ti95dj5En3 polishweektydzieńtï̖djẏẹnẏ
'e%445e5e45 tibetanlightའོད'e̖̋̄e̖é̖
ulluGiak6 inuktitutstarᐅᓪᓗᕆᐊᖅulluġiaḳ
pa%pa%'o%lelo hawaiianconversationpāpāʻōlelopāpā'ōlelo
wala'au hawaiianto talkwalaʻauwala'au
ka33a33j4a33a33 tibetansugarཀ་རkȁȁȷ̈ȁȁ
pya4q burmeseto flyပျံpyáq
t4x4^UU33qkO33qrUU33nx4i33i44 chinesesuccessful person成功人士ṭẋḥụụ̏qkọ̏qrụụ̏nẋȉi̋
tx05i5s amharicsmokeጭስtx̖i̖s
qe3305e3305tx5e%335e445 tibetanrhetoric/metaphorམངོན་བརྗོདqḛ̖̏ḛ̖̏txẏȅ̖̄e̖̋
tsudz1j5E9myEts polishforeignercudzoziemiectsudzo̖jẏẹ̇myẹts
cor englishthorthorcor
swaa3 vietnamesedeletexoáswaà
h5ardji georgianexpenseხარჯიḩardji
naa4q' vietnameseheavynặngnaáq'
b^a%x4Un6 hindispeechभाषणbḥāẋụṇ
mE%9tx5Un germangirlmädchenmẹ̄̇txẏụn
qt08iqt08i xhosasmall/youngncinciqṭ̬iqṭ̬i
k93t^08ukumisa xhosatouchchukumisak̖ṭ̬ḥukumisa
hhima%r arabicdonkeyحمارhhimār
p%Usk1d welshfishpysgodpḥụsko̖d
ukpik inuktitutarctic owlᐅᒃᐱᒃukpik
s5Ipa%3'I3 apache (western)grayłibáá’íşịpà̄'ị̀
t^yAA33n chinesecavetḥyạạ̏n
tx5i33i44syu33A44ntx5i33 chinesecomputer计算机txẏȉi̋syȕạ̋ntxẏȉ
to%44otx5e33e33 tibetandiamondརྡོ་རྗེtő̄otxẏȅȅ
r%9Edi5n welshfernsrhedynr̊ẹdi̖n
fayr englishfirefirefayr
tan6n6i%r tamilwaterதண்ணீர்taṇṇīr
gandzi georgiantreasureგანძიgandzi
ba4ta4 yorubashoebàtàbátá
te%l3 tamilscorpionதேள்tēḷ
se'aGa9 hebrewhairשַׂעֲרָהse'aġȧ
tx5ya33ux5yue33 chineseteach教学txẏyȁuxẏyuȅ
g^Ur5 hindihouseघरgḥụṛ
y%9Emi% norwegian (bokmal)chemistrykjemiyh̬ẹmī
mat4pa%n6d4am tamilearthen vesselமட்பாண்டம்maṭpāṇḍam
nE4za' burmeseboundaryနယ်စပ်nẹ́za'
Ur5t^a%t hindimeaningअर्थातụṛtḥāt
k%O9l5U scottish gaelicforestcoillekḥọ̇lẏụ
t^a%442 tibetansilkདརtḥa̋̄u̖
px4i5h519dj5itx5 polishto comeprzychodzićpẋi̖ḩȯ̖djẏitxẏ
osoma93'ts5i nahuatlmonkeyozomahtliosomà̇'tşi
jangbadi georgianoxygenჟანგბადიjangbadi
fra%9iCI icelandicsciencesfræðifrā̇içị
Gox hebrewheadרֹאשׁġox
x5yo33u33 chineseprotectionxẏyȍȕ
'b06a%3a33y vietnameseshorebãi'ɓà̄ȁy
iq94l08at^aq94l08at^a xhosacomplex/complicatedinkxathankxathaiq̀ḷ̬atḥaq̀ḷ̬atḥa
pli4a44n thaito changeเปลี่ยนplía̋n
xOb^ hindifavorableशुभxọbḥ
tx5Uw vietnamesebuffalotrâutxẏụw
oppo9rre italianto opposeopporreoppȯrre
pal3l3atta%kku tamilvalleyபள்ளத்தாக்குpaḷḷattākku
bmuli georgianlink (internet)ბმულიbmuli
pistn icelandicwonder/marvelbýsnpistn
ma% thaicomeมาmā
k6iqak6 inuktitutnoseᕿᖓᖅḳiqaḳ
weIt englishwaitwaitweịt
sa%3a33 vietnamesevillagesà̄ȁ
d^Urm hindireligion/faithधर्मdḥụrm
li44i tibetanpearལིli̋i
p99uri koreanroot뿌리p̌uri
prEnna icelandicto burnbrennaprẹnna
'evu9s hebrewmanger/feeding troughאבוס'evu̇s
t^e%3h navajovalleytḥè̄h
k%op99ul3s99o koreanrhino코뿔소kḥop̌uḷs̭o
q5ad66ala arabicmuscleعضلةq̇ad̬ala
pakkya9no italiantackypacchianopakkyȧno
milhh arabicsaltملحmilhh
pu%4u44 thaigrandpaปู่pú̄ű
tsi33i33tsi33i33 tibetanmouse/ratཙི་ཙིtsȉȉtsȉȉ
jaGdE0 frenchgardenjardinjaġdẹ̰
k3haun scottish gaelicheadceannkẏhaun
isikl^081b1 xhosatoolisixhoboisikḷ̬ḥo̖bo̖
k10k10bG frenchcucumberconcombreko̰̖ko̰̖bġ
wei33 chineserockyweȉ
djgup%uri georgianpertaining to teamჯგუფურიdjgupḥuri
h5wo4o44o3t4x4^O33si33tx5i33 chinesetrain driver火车司机ḩwóőòṭẋḥọ̏sȉtxẏȉ
t^am thaito makeทำtḥam
tx5im vietnamesebirdchimtxẏim
na3a33m thaiwaterน้ำnàȁm
x4Ot5i9t5 russianto jokeшутитьẋọtẏïtẏ
ndIk93a0' navajocottonndịk̖a̰'
t05alGa georgianwaveტალღაt̖alġa
CIs englishthisthisçịs
iglik6 inuktitutbedᐃᒡᓕᖅigliḳ
sI3qza3 burmeseto thinkစဉ်းစားsị̀qzà
mE330E330 tibetandrug/medicineསྨནmẹ̰̏ẹ̰̏
k1j4i95statx5 polishto benefitkorzystaćko̖ȷ̈ï̖statxẏ
kE%33E44 tibetanlanguage/speechསྐདkẹ̏̄ẹ̋
fahhas44a arabiccheck upفحصfahhas̬a
i3i3i4b06i3i3i4zo zulunameîbîzoììíɓììízo
tx5arkkaraI tamilsugarசர்க்கரைtxẏarkkaraị
to33o33 tibetanfoodལྟོtȍȍ
fye%5l norwegian (bokmal)boardfjølfyē̖l
laa33ntx^5you33t4x4^a4a44a3q chinesebasketball court篮球场laȁntxẏḥyoȕṭẋḥáa̋àq
umqd08uma xhosaoliveumnqumaumqḍ̬uma
kr4aun4 irish (munster)treecrannkrĝaunĝ
namdvili georgianrealნამდვილიnamdvili
mba9be swahiliherombabembȧbe
nap93iri georgianshoreნაპირიnap̀iri
g^0l^081tha xhosarepelgxothagh̬ḷ̬ḥo̖tha
garra spanishclawgarragarra
ca%k icelandicroofþakcāk
tx4Ex5tx5 polishhellocześćtẋẹxẏtxẏ
sit englishseatseatsit
kyUqtx^5i koreanview경치kyụqtxẏḥi
eGa5G frencherrorerreureġa̖ġ
ye9led hebrewchildיֶלֶדyėled
n1%3133q thaiyounger siblingน้องnò̖̄ȍ̖q
ts%E%3 apache (western)rocktséétsḥẹ̀̄
bah5u9ts hebrewoutsideבחוץbaḩu̇ts
pE3x apache (western)knifebeshpẹ̀x
qd08anawa xhosashipnqanawaqḍ̬anawa
tlo0'ixts%5oh5E3 apache (western)frogdlǫʼishtłohétlo̰'ixtşḥoḩẹ̀
tal3l3aI tamilmotherதள்ளைtaḷḷaị
so0' navajostarso̰'
k3E%44Ej4U33U44p9 tibetanroyal lineageརྒྱལ་རབསkẏẹ̋̄ẹȷ̈ụ̏ụ̋p̃
'b06aa4wkp9' vietnamesebundlebọc'ɓaáwkp̃'
p%i44i44i3w thaiskinผิวpḥi̋i̋ìw
behema9 hebrewbeast/animal (usually domesticated)/livestockבהמהbehemȧ
myI4q burmeseto seeမြင်myị́q
iqt^08aphEphE xhosaprofessionalingcaphepheiqṭ̬ḥaphẹphẹ
l5e%n3U irish (munster)shirtléinelẏēnẏụ
sOdj^a%v3 hindisuggestionसुझावsọdjḥāṿ
odju3 yorubaeyeojúodjù
'b06aa3w vietnameseleopardbáo'ɓaàw
i3i3i4t08e3e3eb06o zuluplan of action or methodîcéboììíṭ̬èèeɓo
tx4w1vyEk polishhumanczłowiektẋwo̖vyẹk
hha%t^i% hindielephantहाथीhhātḥī
la%44a44a3n thainiece/nephewหลานla̋̄a̋àn
de4Iqdj5I4q burmeseyogurtဒိန်ချဉ်déịqdjẏị́q
Gura%b arabiccrowغرابġurāb
t^o%k hindibulkथोकtḥōk
'aGa9G hebrewto execrate/to bitterly curseארר'aġȧġ
a5l norwegian (bokmal)beerøla̖l
dOsa9yd englishdecidedecidedọsȧyd
bAnd englishbandbandbạnd
bOli9v englishbelievebelievebọlïv
to3o33' thaitableโต๊ะtòȍ'
lii33nyu33u44tx5yA33n chineseshower room淋浴间liȉnyȕűtxẏyạ̏n
y%9ukk norwegian (bokmal)chubbytjukkyh̬ukk
bUttxa% hindibabyबच्चाbụttxā
k%waa33qfU33qpa33u44yu4u44u3 chinesestormy狂风暴雨kḥwaȁqfụ̏qpȁűyúűù
su44u44a3y thaibeautifulสวยsűűày
te44ewa33a33 tibetanblissབདེ་བte̋ewȁȁ
tUya3Cu4dj5i3 burmesejudge (person)တရားသူကြီးtụyàçúdjẏì
attxa9kko italianacheacciaccoattxȧkko
m10tGe frenchto showmontrermo̰̖tġe
sigrdzE georgianlengthსიგრძეsigrdzẹ
x5ii33q chineseshapexẏiȉq
fa4a44wqm vietnameseroomphòngfáa̋wqm
f10 frenchfundfondfo̰̖
a%'ka9ts5an nahuatlreed bedācatlanā'kȧtşan
xax apache (western)bearshashxax
b10 frenchgoodbonbo̰̖
mhe9qga swahiliancestormhengamhėqga
nuliak6 inuktitutwifeᓄᓕᐊᖅnuliaḳ
t^a33a33q tibetanflatlandsཐངtḥȁȁq
p%e%p%r5a% hindilungफेफड़ाpḥēpḥṛā
dj4vi polishdoordrzwidȷ̈vi
tx05aGi georgianchandelierჭაღიtx̖aġi
mi%4i44 thairice noodleหมี่mí̄i̋
gIft englishgiftgiftgịft
k99amagywi koreancrow까마귀k̭amagywi
'ila%hiyy arabicdivineإلهي'ilāhiyy
brt05k93Eli georgianflatბრტყელიbrt̖k̖ẹli
k93i3ssa%4 hausastoryƙissā̀k̖ìssá̄
10du30 yorubayearodúno̰̖dṵ̀
sa3 burmeseto eatစားsà
r%9af welshroperhaffr̊af
xa%k%a% hindibranchशाखाxākḥā
tx5UUy vietnameseplaychơitxẏụụy
ta44awa33a33 tibetanmoonཟླ་བta̋awȁȁ
pEttI icelandiccamp bedbeddipẹttị
k6itt66a arabiccatقطةḳitt̬a
kEsty10 frenchquestionquestionkẹstyo̰̖
r%91ss icelandichorsehrossr̊o̖ss
zE3E33q5 vietnameselumpydẽzẹ̀ẹ̏q̇
dj1h5i georgianstickჯოხიdjo̖ḩi
akko9ntxo italiandressed upacconcioakkȯntxo
s5m nuxalkto standlhmşm
ka%kE3 apache (western)crowgaagékākẹ̀
sm3Ix4attsU russianto blendсмешатьсяsmẏịẋattsụ
me9leh5 hebrewkingמֶלֶךmėleḩ
glaswEl^0d welshgrassglaswelltglaswẹl̥d
ba%0s navajohoopbā̰s
ka4a44t0 thaibiteกัดkáa̋t̰
djE%30'I apache (western)blue jayję́ę́ʼidjẹ̰̀̄'ị
tIrUC icelandicboldnessdirfðtịrụç
qd08abile xhosararenqabileqḍ̬abile
k10plEtma0 frenchcompletelycomplètementko̰̖plẹtma̰
tsa4a44u3x4we33i44tsa4a44u3tx^5i4i44i3 chinesego to bed early早睡早起tsáa̋ùẋwȅi̋tsáa̋ùtxẏḥíi̋ì
pwo33lii33pe33i33 chineseglass玻璃杯pwȍliȉpȅȉ
me44elo33o33q tibetanmirrorམེ་ལོངme̋elȍȍq
k%U33q chineseholekḥụ̏q
mUsje5 frenchmistermonsieurmụsje̖
ki45U44y vietnameselaughtcườikí̖ụ̋y
ko%9ats5 nahuatlsnakecoatlkō̇atş
tx^5yuA33nx4UU33nkyu33A44nt4x4u33u44 chineseundivided attention全神贯注txẏḥyuạ̏nẋụụ̏nkyȕạ̋nṭẋȕű
tG10 frenchtrunktronctġo̰̖
E'Ilza% apache (western)pictureeʼilzaaẹ'ịlzā
swe33i44h5wU33tx^5yUU33n chinesefloral skirt碎花裙swȅi̋ḩwụ̏txẏḥyụụ̏n
kyI9Cya icelandicgoddessgyðjakyïçya
tx5yA33A44n chinesemountain streamtxẏyạ̏ạ̋n
p931lusi georgianpoleპოლუსიp̀o̖lusi
tx5ye4e44e3 chinesemothertxẏyée̋è
'b06aa3yq vietnamesevaguely defined termbánh'ɓaàyq
ts%i33i33j4i33i44q tibetanlongevityཚེ་རིངtsḥȉȉȷ̈ȉi̋q
p99op99o koreankiss뽀뽀p̌op̌o
van6t4u tamilbeetleவண்டுvaṇṭu
akkade9re italianto happenaccadéreakkadėre
d06aya hausaoneɗayaɗaya
mu%ttua finnishto changemuuttuamūttua
fa33t4x4a4a44a3n chinesedevelop发展fȁṭẋáa̋àn
k99a9atx^5i koreancrow까치k̭ȧatxẏḥi
p%Ul hindifruitफलpḥụl
ka33u33lou33ta33a44x4a33a44 chinesehigh-rise building高楼大厦kȁȕloȕtȁa̋ẋȁa̋
'eI' burmeseto sleepအိပ်'eị'
pUmaga9t5 russianto helpпомогатьpụmagȧtẏ
attxeffa9re italianto biteacceffareattxeffȧre
ba5x4tU norwegian (bokmal)a brushbørsteba̖ẋtụ
eqk93p93ts nuxalkmouseank'ptseqk̖p̀ts
i3i3i4du3u3ub06e zuluzebraîdúbeììídùùuɓe
tx5a33a44 tibetanironལྕགསtxẏȁa̋
s5o3k apache (western)fishłógşòk
martsh5Ena georgianleftმარცხენაmartsḩẹna
ku3u33 vietnameseoldkùȕ
masso9ne italianfree masonmassonemassȯne
tot^s5'IjIh5I%3 apache (western)green/bluedotłʼizhihíítotḥş'ịjịḩị̀̄
l^0i5uh5 welshsnowdrift/snow dustlluwchl̥i̖uḩ
ts5o30' apache (western)birddlǫ́ʼtşò̰'
t61r4U irish (munster)fruittoradhtĝo̖rĝụ
so44oo4 tibetanto makeབཟོsőoó
tx^5u33u33 tibetanwater/riverཆུtxẏḥȕȕ
fE3 yorubato desirefẹ́fẹ̀
wa33i44ma33i44yuA33n chinesedelivery man外卖员wȁi̋mȁi̋yuạ̏n
gt^h51vt^ georgianplease (formal)გთხოვთgtḥḩo̖vtḥ
t^a3wo4x apache (western)bubbletáwoshtḥàwóx
mo3 burmeserainမိုးmò
na%9wats5 nahuatlsomething having a clear and pleasant soundnāhuatlnā̇watş
tod4n6an tamilvolunteerதொண்டன்toḍṇan
t^u33u33k9 tibetanattitudeཐུགསtḥȕȕk̰
toh5at^'e%ta apache (western)nothingdohatʼeedatoḩatḥ'ēta
t^omat^o koreantomato토마토tḥomatḥo
ahava9 hebrewlove/affectionאהבהahavȧ
nUgrUj4da9t5 russianto rewardнаграждатьnụgrụȷ̈dȧtẏ
Ed^0sU danishetchætseẹdh̬sụ
qt08inanE xhosaminorncinaneqṭ̬inanẹ
fspi95h3IvUt5 russianto flashвспыхиватьfspï̖hẏịvụtẏ
zUtOma9n3IvUt5 russianto obscureзатуманиватьzụtọmȧnẏịvụtẏ
k93ak93ali georgianwalnutკაკალიk̖ak̖ali
ka33u33t4x4^UU33qpU4U44U3n chinesehigh cost高成本kȁȕṭẋḥụụ̏qpụ́ụ̋ụ̀n
du%d^ hindimilkदूधdūdḥ
xEql08a xhosamoveshenxaxẹqḷ̬a
k93i95t05i5l amharicleafቅጠልk̖ï̖t̖i̖l
1ku40ri0 yorubamaleọkùnrino̖kṵ́rḭ
si%5 finnishfilamentsyysī̖
gargari georgianapricotგარგარიgargari
as5mus5 nuxalkbeadsalhmulhaşmuş
aga9m hebrewlake/poolאגםagȧm
mazraq5a arabicfarmمزرعةmazraq̇a
'onpadu tamilnineஒன்பது'onpadu
tx5ev3v3i tamiltimeசெவ்விtxẏeṿṿi
e95rle%5G icelandicdestinyörlögė̖rlē̖ġ
andza georgianmastანძაandza
p97no30o taalarge louseʘnó̰õṗ̂nò̰o
praGC icelandictastebragðpraġç
guk93d08ula xhosaturnguqulaguk̖ḍ̬ula
d4Umru% hindismall drumडमरूḍụmrū
sUmn3Iva9ttsU russianto doubtсомневатьсяsụmnẏịvȧttsụ
gra5nnt norwegian (bokmal)greengrøntgra̖nnt
zi35i335 vietnamesekeepgiữzì̖ȉ̖
me44e tibetanfireམེme̋e
i3i3iz6aag06a zululoinclothī́dlakáììiẓaaɠa
s5I4ko4i%4 navajowhite (color)şị́kóí̄
a0 frenchyearan
ka33i33 chineseboundarykȁȉ
'ah5d66ar arabicgreenأخضر'aḩd̬ar
'as44far arabicyellowأصفر'as̬far
h114p' vietnamesemeetinghọpho̖ó̖p'
tx^Ij apache (western)woodchizhtxḥịj
E4bi3 yorubagiving childbirthẹ̀bíẹ́bì
t05at amharicfingerጣትt̖at
a0syE0 frenchancientanciena̰syẹ̰
1b1ba georgianspiderობობაo̖bo̖ba
h5mali georgianswordხმალიḩmali
k%i3i33t0 thaithinkคิดkḥìȉt̰
saku inuktituthead of harpoonᓴᑯsaku
ya%3j navajolittleyà̄j
dra5p%U danishdropdråbedra̖pḥụ
s44abiyy arabicboyصبيs̬abiyy
mi%44i44i3 thaibearหมีmi̋̄i̋ì
fEG frenchto dofairefẹġ
o30'a%3 apache (western)eveningǫ́ʼááò̰'à̄
nah5a9x hebrewsnakeנָחָשׁnaḩȧx
t^13133qfa3a33 thaiskyท้องฟ้าtḥò̖ȍ̖qfàȁ
loO' burmeseto makeလုပ်loọ'
kUnsE9ptxuwUlayz englishconceptualizeconceptualizekụnsẹ̇ptxuwụlayz
pGi hebrewfruitפְּרִיpġi
tikik6 inuktitutfingerᑎᑭᖅtikiḳ
xEmt^h5vEva georgianaccident/chanceშემთხვევაxẹmtḥḩvẹva
h5Itla%0h5I3 apache (western)beveragehidląąhíḩịtlā̰ḩị̀
'a4g55a%4g55a%3 hausaduck (animal)àgwā̀gwā'ágẇá̄gẇà̄
ya%' apache (western)skyyaaʼyā'
ats593a%3h navajobottomatş̀à̄h
pun6 tamilsoreபுண்puṇ
upiGnk6a%k6 inuktitutspring (season)ᐅᐱᕐᓐᖄᖅupiġnḳāḳ
s5I3kai apache (western)whitełigaişị̀kai
tyA33A44nx5yA33A44nka4a44a3n chinesetelephone pole电线杆tyạ̏ạ̋nxẏyạ̏ạ̋nkáa̋àn
'ov3v3a%maI tamilallergyஒவ்வாமை'oṿṿāmaị
ts1tsh5ali georgianalive/animateცოცხალიtso̖tsḩali
xjE0 frenchdogchienxjẹ̰
nu44uu4 tibetanwestནུབnűuú
m4ar4ka%9l5 irish (munster)to markmarcáilmĝarĝkā̇lẏ
la9h5ats hebrewpressureלַחַץlȧḩats
mUy vietnamesecloudmâymụy
wI9zdUm englishwisdomwisdomwïzdụm
kd^08ElEkilE xhosafamiliarqhelekilekḍ̬ḥẹlẹkilẹ
p93Ep93Ela georgianbutterflyპეპელაp̀ẹp̀ẹla
ku33u33 tibetanbody/statueསྐུkȕȕ
k3a3a4nwa%3 hausacatkyânwākẏàánwà̄
tx^Utri% hindiumbrellaछतरीtxḥụtrī
fruui5c welshfruitffrwythfruui̖c
v3a9lita finnishto choosevalitaṿȧlita
h5aa33qpa33nx5i33i44nx5i33 chineseflight information航班信息ḩaȁqpȁnxẏȉi̋nxẏȉ
k%o33o33lo33o33 tibetanwheelའཁོར་ལོkḥȍȍlȍȍ
mravalmnixvnEl1vani georgiansignificantმრავალმნიშვნელოვანიmravalmnixvnẹlo̖vani
txI4txI4l apache (western)acornchíchʼiltxị́txị́l
x5yO33q chineseelder brotherxẏyọ̏q
t6e%9s4h5n4o% irish (munster)doughnuttaoschnótĝē̇sĝḩnĝō
ka33q chineseridgekȁq
h1l danishholehulho̖l
k6ayak6 inuktitutkayakᖃᔭᖅḳayaḳ
u3u3ugl^08a zuludigging stickū́gxaùùugḷ̬ḥa
hEdz3ill5Uk9 koreannightfall해질녘hẹdzẏillẏụk̰
du% thaito seeดูdū
u3ub06u3u3b06i3i zuluevilúbubíùuɓùùɓìi
to%n6d4u tamilto digதோண்டுtōṇḍu
ts593I3zI3 navajogoattş̀ị̀zị̀
Ub^Ine%tri% hindiactressअभिनेत्रीụbḥịnētrī
x4o4o44u3mUU33nyuA33n chinesegoalkeeper守门员ẋóőùmụụ̏nyuạ̏n
bUt05a9t05is amharicsweet potatoበጣጢስbụt̖ȧt̖is
tx^5a44amtse33e44 tibetancompassionབྱམས་བརྩེtxẏḥa̋amtsȅe̋
nUhUd5i9t5 russianto findнаходитьnụhụdẏïtẏ
tx5o44oo4q tibetanlarge valleyལྗོངསtxẏőoóq
s5I%30' navajopetşị̰̀̄'
x4U33qh5woo33 chineselife/existence生活ẋụ̏qḩwoȍ
tyA33A44nh5wU33U44h5a33u44ma4a44a3 chinesephone number电话号码tyạ̏ạ̋nḩwụ̏ụ̋ḩȁűmáa̋à
palkka finnishpay/salarypalkkapalkka
parC icelandicedgebarðparç
pets5asos5ko%9ats5 nahuatlcentipedepetlazolcōātlpetşasoşkō̇atş
fU4U44U3nx4wU33tx5ya33a44q chinesepainter粉刷匠fụ́ụ̋ụ̀nẋwụ̏txẏyȁa̋q
le3e33k9 thaismallเล็กlèȅk̰
oye9v hebrewenemyאויבoyėv
h5a9ya hebrewanimalחַיָּהḩȧya
kurssi finnishcourse/classkurssikurssi
k%wa33i44ti33i44ta33nh5a33u44 chinesetracking number快递单号kḥwȁi̋tȉi̋tȁnḩȁű
miGna%t66i%s arabicmagnetمغناطيسmiġnāt̬īs
zas apache (western)snowzaszas
Utm3In3A9t5 russianto cancelотменя́тьụtmẏịnẏạ̇tẏ
xadjara arabictreeشجرةxadjara
sykG frenchsugarsucresykġ
ma9ahUr3 scottish gaelicmothermàthairmȧahụrẏ
t4x4u44ukE%33E44k3a44aa4 tibetanto thunderའབྲུག་སྐད་རྒྱགṭẋűukẹ̏̄ẹ̋kẏa̋aá
mi%5dA finnishto sellmyydämī̖dạ
fi5kl icelandicbirdfuglfi̖kl
tE'toldjE%3t apache (western)campfiredeʼdoljéédtẹ'toldjẹ̀̄t
l08a0e hoanmeatǁa̰eḷ̬a̰e
sapE0 frenchfir treesapinsapẹ̰
Ga%ba arabicforestغابةġāba
nyE%3 apache (western)difficultnyeeʼnyẹ̀̄
kozlI%0yE apache (western)birthplacegozlįįyekozlị̰̄yẹ
muxi5rra amharicwedderሙሽራmuxi̖rra
k3ay tibetandot/pointཚེགkẏay
i4ta0 yorubarelationìtaníta̰
h5Erh5Emali georgianspineხერხემალიḩẹrḩẹmali
IzE3 apache (western)medicineizeeịzẹ̀
emuna9 hebrewfaithאמונהemunȧ
a0fa0 frenchinfantenfanta̰fa̰
su4u44k9 thaihappyสุขsúűk̰
ya9'aG hebrewforestיַעַרyȧ'aġ
lu9okka finnishgroup/collectionluokkalu̇okka
u3u3ul08oolo zulupeaceū́xoloùùuḷ̬oolo
bIna%3' navajoacornbịnà̄'
ma%44a tibetanbutterམརma̋̄a
pisan6d4am tamilstomachபிசண்டம்pisaṇḍam
'abahu9t hebrewfatherhood/paternityאבהות'abahu̇t
xvili georgianchildშვილიxvili
papiy10 frenchbutterflypapillonpapiyo̰̖
preitt icelandicwidthbreiddpreitt
ah519t hebrewsisterאחותaḩȯ̖t
pu% thaicrabปูpū
GrubEli georgiancloudღრუბელიġrubẹli
k93l08olEla xhosaforgivexolelak̖ḷ̬olẹla
blO2 englishblurblurblọu̖
iq94t08ubEk1 xhosacultureinkcubekoiq̀ṭ̬ubẹko̖
ta3Iqpyi4 burmesecountry/kingdomတိုင်းပြည်tàịqpyí
igivE georgiansameიგივეigivẹ
p97oa hoaneyeʘoaṗ̂oa
ts93In navajobonets̀ịn
passa9re italianto passpassàrepassȧre
sitwa9yE0 frenchcitizencitoyensitwȧyẹ̰
te4Iq burmesecloudတိမ်téịq
ra%dj hindiruleराजrādj
siwakonets5 nahuatlgirlcihuaconetlsiwakonetş
lo3o33 vietnameselosslỗlòȍ
ta33a44q chinesepooltȁa̋q
'b06114' vietnamesebugbọ'ɓo̖ó̖'
isi3i3igd^08i zulusound of footstepsisígqiisììigḍ̬ḥi
pat4t4a%mbu%ttx5i tamilbutterflyபட்டாம்பூச்சிpaṭṭāmbūttxẏi
isikl^08Enk93l08E xhosasevenisixhenxeisikḷ̬ḥẹnk̖ḷ̬ẹ
p%aa33q chinesehugepḥaȁq
kuwl englishcoolcoolkuwl
we33i44x4U33qmyAA33ntx^5yA33n chinesetampon卫生棉签wȅi̋ẋụ̏qmyạạ̏ntxẏḥyạ̏n
inuk inuktitutpersonᐃᓄᒃinuk
lO44O44a3q thaiyellowเหลืองlọ̋ọ̋àq
djE40na40 yorubato be farjẹ̀nnàdjẹ̰́ná̰
kOO33x4i33i44h5wU33U44 chineseformat格式化kọọ̏ẋȉi̋ḩwụ̏ụ̋
txi%k33a'ts5i nahuatlbarn owlchīcuahtlitxīkẇa'tşi
qge swahiliscorpionngeqge
tuvak6 inuktitutsea iceᑐᕙᖅtuvaḳ
Is5 navajopine needleịş
t4x4^waa33q chinesebedṭẋḥwaȁq
lye9nUv scottish gaelicchildleanabhlyėnụv
ts%i33i44 tibetanword/phraseཚིགtsḥȉi̋
almi9kki nahuatlsomething immortalahmicquialmïkki
nE%33E33tx5i%5 tibetaninformationགནས་ཚུལnẹ̏̄ẹ̏txẏī̖
txa3tI3tlo30'II navajowren (bird)txàtị̀tlò̰'ịị
Gi95kUn germanback (body)rückenġï̖kụn
fE0 frenchhungerfiamfẹ̰
di% thaigoodดีdī
k99um koreandreamk̭um
rian thaistudyเรียนrian
ke3305e3305t4x4^o33o44k9 tibetanrare jewel/godདཀོན་མཆོགkḛ̖̏ḛ̖̏ṭẋḥȍők̰
tx5ya33u chinesereligiontxẏyȁu
la%3a33y vietnameseinterestlãilà̄ȁy
din thaisoilดินdin
'en hebrewnothingאין'en
tx5U4U44w vietnamesepartychầutxẏụ́ụ̋w
in3tx5i tamilgingerஇஞ்சிinẏtxẏi
da5i5v3U norwegian (bokmal)to placatedøyveda̖i̖ṿụ
'armo9n hebrewpalaceארמון'armȯn
ql08iba xhosadressnxibaqḷ̬iba
sh5ludj5itx5 polishto tidy upschludzićsḩludjẏitxẏ
mE%tx hindimatchमैचmẹ̄tx
Grma georgiandeepღრმაġrma
ma3sa3lla%3txi%3 hausamosquemasallācīmàsàllà̄txì̄
dE9mOnstreIt englishdemonstratedemonstratedẹ̇mọnstreịt
k93a4ho%3 hausahornƙàhōk̖áhò̄
ta%a44y vietnamesedownloadtảitāa̋y
x4O33O44h5we33i44 chinesecommunity/society社会ẋọ̏ọ̋ḩwȅi̋
ka33a44q chinesesimplekȁa̋q
p%I%txI apache (western)(bird) swallowpiishipḥị̄txị
p%UU33q chinesefriendpḥụụ̏q
x5ye33e44 chinesemountain valleyxẏyȅe̋
xa%30' navajosunshinexà̰̄'
mtsirE georgiansmall/insignificantმცირეmtsirẹ
k%wa33q chinesebasketkḥwȁq
lo44o tibetanyearལོlőo
not englishnotenotenot
tx0514x navajobugtx̖ó̖x
eGi5psy10 frencheruptionéruptioneġi̖psyo̰̖
u3u3u4gd^08o3o3o4zi zuluinspirationûgqôziùùúgḍ̬ḥòòózi
qi3i33 vietnamesethinknghĩqìȉ
dja%nbu%dj^kUr hindiintentionallyजानबूझकरdjānbūdjḥkụr
Ga0k10tGe frenchto meetrencontrerġa̰ko̰̖tġe
ga3gga%3fa%3 hausabateleur eaglegaggāfāgàggà̄fà̄
znalEx5tx5 polishto findznaleźćznalẹxẏtxẏ
a0vwaye frenchto sendenvoyera̰vwaye
kal5tx^5i koreancutlassfish갈치kalẏtxẏḥi
s44amG arabicglueصمغs̬amġ
E%blU danishappleæbleẹ̄blụ
s99al3 koreanrices̭aḷ
d^4o%l hindidrumढोलḍḥōl
putta%n6d4u tamilnew yearபுத்தாண்டுputtāṇḍu
Gus44n arabicbranch (of a tree)غصنġus̬n
s5o33o33 tibetansouthལྷོşȍȍ
alE3 yorubanightalẹ́alẹ̀
ku9Ga0 frenchcurrent (flow)courantku̇ġa̰
ts5'o%3s5 navajorope (chord)tş'ò̄ş
sa%3nts'o30sE apache (western)new moonsáánts’ǫ́sésà̄nts'ò̰sẹ
erra9re italianto wandererràreerrȧre
himni georgiananthemჰიმნიhimni
lan3dj5am tamilbribeலஞ்சம்lanẏdjẏam
jirap%i georgiangiraffeჟირაფიjirapḥi
tahszI3nE3 apache (western)porcupinedahszínétahszị̀nẹ̀
q5as44aba arabicto twist/wrap aroundعصبq̇as̬aba
ji44i44i3q thaifemaleหญิงji̋i̋ìq
'aha9v hebrewto loveאָהַב'ahȧv
tx5UrUk93a amharicmoonጨረቃtxẏụrụk̖a
v1lka0 frenchvolcanovolcanvo̖lka̰
fr5o%tU norwegian (bokmal)a raftflåtefṛōtụ
dzili georgiansleepძილიdzili
fe33i33t4x4^aa33q chineseextraordinary非常fȅȉṭẋḥaȁq
g^0d^08ih5a xhosadoctorgqirhagh̬ḍ̬ḥiḩa
kwa%a4t0' vietnamesefanquạtkwāát̰'
1rmi5r icelandicwormormuro̖rmi̖r
ma5trk danishnutmøtrikma̖trk
h5axpItI3 apache (western)quailhashbidíḩaxpịtị̀
b10b10 frenchsweet/candybonbonbo̰̖bo̰̖
a4ya4 yorubachest (body)àyàáyá
yi%445i5 tibetanplace/areaཡུལyi̖̋̄i̖
'd06aaa4' vietnamesea bulletđạn'ɗaaá'
tx^5a3a33y thaito useใช้txẏḥàȁy
s5ij navajourineşij
na44aa4 tibetanforestནགསna̋aá
'd06i vietnamesegođi'ɗi
kozs'a%3ke apache (western)placegozsʼa̜a̜gekozs'à̄ke
'b06aa44y vietnamesesevenbảy'ɓaa̋y
p97oa hoanfireʘ̰oaṗ̂oa
ta4Oq burmesemountainတောင်táọq
a%sivak6 inuktitutspiderᐋᓯᕙᖅāsivaḳ
tx5i33qya33a44n chineseexperience经验txẏȉqyȁa̋n
ma%44a44a3 thaidogหมาma̋̄a̋à
pr3Igl6Ux4a9t5 russianto inviteприглаша́тьprẏịglĝụẋȧtẏ
pronssi finnishbronze (metal)pronssipronssi
ra4a44a3q chinesesoilráa̋àq
tyA33A44nyi4i44i3qmii33qx5i33q chinesemovie star电影明星tyạ̏ạ̋nyíi̋ìqmiȉqxẏȉq
kh5o40' navajofirekḩó̰'
kip99Om koreanhappiness기쁨kip̌ọm
t^u3na3lI%30' apache (western)waterfalltúnálį́į́’tḥùnàlị̰̀̄'
uql08ibElElwan1 xhosacommunicationunxibelelwanouqḷ̬ibẹlẹlwano̖
dGE georgiandayდღეdġẹ
i95mmArtA% finnishto understandymmärtääï̖mmạrtạ̄
E%CU danishto eatædeẹ̄çụ
kol3v3anaI tamilborrowingகொள்வனைkoḷṿanaị
ma%n6pu tamilhonorமாண்புmāṇpu
kwi3i33 vietnamesefundquỹkwìȉ
k93t08Ela xhosapleasecelak̖ṭ̬ẹla
cye%5l icelandicraspþjölcyē̖l
i%koxk33a93wits5 nahuatlfig treehīcoxcuahuitlīkoxkẇà̇witş
u9lvi5r icelandica wolfúlfuru̇lvi̖r
a3x4o apache (western)thank youáhoàẋo
k6amuti%k inuktitutsledᖃᒧᑏᒃḳamutīk
p%Uli% hindipodफलीpḥụlī
kan6 tamileyeகண்kaṇ
ms1p%li1 georgianworldმსოფლიოmso̖pḥlio̖
deI englishdaydaydeị
tx5erf3 russianwormчервьtxẏerfẏ
tx05I4l navajovegetationtx̖ị́l
a0pati frenchempathyempathiea̰pati
agba3ra yorubapoweragbáraagbàra
tx'ah navajoheadweartx'ah
ammatti finnishprofessionammattiammatti
dzaxx5i japanesemagazineざっしdzaxxẏi
tx05i5nk93i5llat amharicskullጭንቅላትtx̖i̖nk̖i̖llat
tyA33A44nna4a44u3t4x4u4u44u3tx5i33 chinesecomputer host电脑主机tyạ̏ạ̋nnáa̋ùṭẋúűùtxẏȉ
tafawwak6a arabicto outperformتفوقtafawwaḳa
i3i3it^08iib06i3i zululakeī́chibíììiṭ̬ḥiiɓìi
tx^5i4i44i3n chinesebrighttxẏḥíi̋ìn
iqd^08Exo xhosarentingqeshoiqḍ̬ḥẹxo
ho%h5 germanhighhochhōḩ
pul3l3i tamildot/pointபுள்ளிpuḷḷi
tse%3h navajoelktsè̄h
pE0ti5G frenchpaintingpeinturepẹ̰ti̖ġ
y%9A%9n6U norwegian (bokmal)a nucleuskjerneyh̬ạ̄̇ṇụ
t^a4Iq burmeseto sitထိုင်tḥáịq
mi33i44q chineselifemȉi̋q
tx^5a33a44y thaiyesใช่txẏḥȁa̋y
qgwe9na swahilicrocodilengwenaqgwėna
pUthUd5i9t5 russianto fitподходитьpụthụdẏïtẏ
sUfI9stUkeIdId englishsophisticatedsophisticatedsụfïstụkeịdịd
aGts93Ers georgianto listაღწერსaġts̀ẹrs
k%wa33a44qtx^5yuA33nx4we4e44i3 chinesemineral water矿泉水kḥwȁa̋qtxẏḥyuạ̏nẋwée̋ì
t1jU danishfogtågeto̖jụ
fe9ImIs englishfamousfamousfėịmịs
korreo spanishmailcorreokorreo
a33ntx^5yuA33n chinesesafe/secure安全ȁntxẏḥyuạ̏n
i3i3i4bu3u3u4z6a zuluscarîbhûdlaììíbùùúẓa
p93lanEt05a georgianplanetპლანეტაp̀lanẹt̖a
'a%siriyar tamilteacherஆசிரியர்'āsiriyar
q5aqrab arabicscorpionعقربq̇aqrab
'd06EE44 vietnameseto give birth tođẻ'ɗẹẹ̋
xangrdzliv1ba georgiancontinuanceხანგრძლივობაxangrdzlivo̖ba
Ixk%I%nh5n apache (western)sonishkiinhnịxkḥị̄nḩn
t66ifl arabicchildطفلt̬ifl
fim vietnamesefilmphimfim
EtG frenchto beêtreẹtġ
gwees5d welshgrassgwelltgweeşd
abbaya9re italianto bark (like dog)abbaiàreabbayȧre
tx5yA4A44A3ntx5ii33x4i33i44p%ii33n chineseclip video剪辑视频txẏyạ́ạ̋ạ̀ntxẏiȉẋȉi̋pḥiȉn
ts93ut^i georgianminuteწუთიts̀utḥi
kd^08a xhosaonlyqhakḍ̬ḥa
ka9llido italianshrewdcallidokȧllido
ma%9ts5ats5 nahuatlnetmātlatlmā̇tşatş
t14l^0a4qye3 burmeserevolutionတော်လှန်ရေtó̖l̥áqyè
da%3'i4ra%3 hausacircledā'ìr̃ādà̄'írà̄
n3i33i33qtx5e tibetancompassionསྙིང་རྗེnẏȉȉqtxẏe
e4e3ka30na30 yorubaclawèékánnáéèkà̰nà̰
tx5ando%x4am tamilhappinessசந்தோஷம்txẏandōẋam
hha%fila arabicbusحافلةhhāfila
pe9rustella finnishto justifyperustellapėrustella
Abno92mUl englishabnormalabnormalạbnȯu̖mụl
ft19rEk polishtuesdaywtorekftȯ̖rẹk
vayb englishvibevibevayb
isiphiig06a zulucape (garment)isíphikaisiphiiɠa
sa5G frenchsistersœursa̖ġ
mann3aI tamilpeacockமஞ்ஞைmannẏaị
fE4 yorubato be successful/prosperousfẹ̀fẹ́
basa9G hebrewfleshבָּשָׂרbasȧġ
m3asU russianfleshмя́соmẏasụ
ko4o44t0 thaiinscriptionกฎkóőt̰
allik6 inuktitutunderneathᐊᓪᓕᖅalliḳ
nah5la arabicpalm treeنخلةnaḩla
Utxi9v englishachieveachieveụtxïv
flaIx germanfleshfleischflaịx
xIp englishshipshipxịp
sinnitellA finnishto hang onsinnitelläsinnitellạ
'b06a%4a44n vietnamesetablebàn'ɓá̄a̋n
si33tx5ya33t4x4^O33 chineseprivate car私家车sȉtxẏyȁṭẋḥọ̏
waa33ntx^5yuA33n chinesecompletely/fully完全waȁntxẏḥyuạ̏n
a5r danishearørea̖r
paqkki finnishbank (institution)pankkipaqkki
g1g1 georgiangirlგოგოgo̖go̖
man3dj5al3mul3l3aqgi tamilcarrotமஞ்சள்முள்ளங்கிmanẏdjẏaḷmuḷḷaqgi
l^0i%v welshsaw (tool)llifl̥īv
obi40ri0 yorubafemaleobìnrinobḭ́rḭ
cE9hkyiqk icelandicknowledgeþekkingcẹ̇hkyiqk
maremma italiana marshy coastal plainmaremmamaremma
mfu9k1 swahilibag/pursemfukomfu̇ko̖
h5a33u33 chinesesoundḩȁȕ
la5G frenchthemleurla̖ġ
bEzvzglE9ndni5 polishharsh/mercilessbezwzględnybẹzvzglẹ̇ndni̖
q5a%m arabicyearعامq̇ām
isig^0l^08ina xhosapermanentisigxinaisigh̬ḷ̬ḥina
dE0 frenchdeerdaimdẹ̰
mada9q5 hebrewscienceמדעmadȧq̇
tx5aO' burmesestoneကျောက်txẏaọ'
at05ami georgianpeachატამიat̖ami
E%9nlIx germansimilarähnlichẹ̄̇nlịx
o'I'a3n apache (western)holeoʼiʼáno'ị'àn
x5yaa33 chineseboatxẏyaȁ
h5ala nuxalkfernxalaḩala
min3dj5u tamilto exceedமிஞ்சுminẏdjẏu
abo3a4ru40yi3 yorubasunflowerabóòrùnyíabòárṵ́yì
rU33U44nwei33 chinesefind认为rụ̏ụ̋nweȉ
2OpE92 englishrepairrepairu̖ọpẹ̇u̖
ta33nyuA33nkOO33 chinesecell单元格tȁnyuạ̏nkọọ̏
ta3Oqba4q burmeseto apologizeတောင်းပန်tàọqbáq
a4i4bi4ki3ta4 yorubacarelessnessàìbìkítàáíbíkìtá
ho'ohana hawaiianto usehoʻohanaho'ohana
k%a33a33qpa33a33 tibetanhouseཁང་པkḥȁȁqpȁȁ
t^'a%h apache (western)fathertʼaahtḥ'āh
l^0e%ti%gar welshhospitablelletygarl̥ētīgar
pai33t4x4^U33U44nx4a33n chinesewhite shirt白衬衫paȉṭẋḥụ̏ụ̋nẋȁn
x4o4o44u3tx5i33k%OO33 chinesephone case手机壳ẋóőùtxẏȉkḥọọ̏
tx5i33qx4UU33nto4o44u3so4o44u3 chineserefreshed精神抖擞txẏȉqẋụụ̏ntóőùsóőù
px4Estx4En3 polishspace (area)przestrzeńpẋẹstẋẹnẏ
hu4rri3yya%4 hausafreedom/libertyhùr̃r̃iyyā̀húrrìyyá̄
t00a9al3gi koreanstrawberry딸기ṱȧaḷgi
t4x4i33ta33u44 chinesetell知道ṭẋȉtȁű
habba arabicto loveحبhabba
mo44ot4x4a33a44 tibetancarམོ་ཊmőoṭẋȁa̋
hi5gg amharica lawህግhi̖gg
yi44itsi33i44 tibetansoapཡི་ཙིyi̋itsȉi̋
ko33u44wu33u44t4x4^O33 chineseshopping cart购物车kȍűwȕűṭẋḥọ̏
xk3i5r4d irish (munster)to scampersciurdxkẏi̖rĝd
ts5'e3'kona'a3I3 apache (western)moontłʼéʼgonaʼáítş'è'kona'àị̀
nunatsiavut inuktitutour beautiful landᓄᓇᑦᓯᐊᕗᑦnunatsiavut
p1lla icelandicbun (round bread)bollapo̖lla
pa0 frenchpeacockpaonpa̰
x4i5rok3Iy russianwideширо́кийẋi̖rokẏịy
t05ub amharicbrick/tileጡብt̖ub
bi3xi3ya%4 hausatreebishiyā̀bìxìyá̄
zaaw vietnameseknifedaozaaw
q5inab arabicgrapeعنبq̇inab
sa%9v3utta% finnishto reachsaavuttaasā̇ṿuttā
va%4a44q vietnamesegoldvàngvá̄a̋q
pa%4a44 thaiforestป่าpá̄a̋
aivik6 inuktitutwalrusᐁᕕᖃaiviḳ
t^k%vEn georgianyouთქვენtḥkḥvẹn
dzr1h5a georgiancawძროხაdzro̖ḩa
h5ayt66 arabicstringخيطḩayt̬
vE3E33 vietnamesedrawvẽvẹ̀ẹ̏
Gari%b arabicstrangerغريبġarīb
ak93o%30' navajoseedak̖ò̰̄'
tx5yO4O44O3q chinesefiretxẏyọ́ọ̋ọ̀q
g55addUnn3a amharicfriendጓደኛgẇaddụnnẏa
bre%5 norwegian (bokmal)breadbrødbrē̖
'b06UU4k9' vietnamesestair stepbậc'ɓụụ́k̰'
arroz spanishricearrozarroz
u3u3ug06udo3o3o4b06a zulufishingúkudôbaùùuɠudòòóɓa
hi5st norwegian (bokmal)coast (shoreline)kysthi̖st
iqt^08iqa xhosathoughtingcingaiqṭ̬ḥiqa
makuahine hawaiianmothermakuahinemakuahine
k99ot0 koreanflowerk̭ot̰
ts593ox apache (western)plantstłʼohtş̀ox
paGfa05 frenchperfumeparfumpaġfa̰̖
t^a9adz3o koreanostrich타조tḥȧadzẏo
appanna9re italianto obscureappannàreappannȧre
u3uhha3a3afu zuluhalfúhháfuùuhhààafu
k%v1lv icelandicvaulthvolfkḥvo̖lv
pr1tti5r icelandicspikebroddurpro̖tti̖r
tot^ori koreanacorn도토리totḥori
n3a44a tibetanfishnẏa̋a
s5e3'e3tsoh navajoratşè'ètsoh
a%g^a%t hindishockआघातāgḥāt
s99ogari koreanmandarin fish쏘가리s̭ogari
a5m danishtenderøma̖m
lamaq5a arabicto shineلمعlamaq̇a
e%5n3 norwegian (bokmal)an eagleørnē̖nẏ
uk6ausik6 inuktitutwordᐅᖃᐅᓯᖅuḳausiḳ
fyA%re norwegian (bokmal)low tidefjærefyạ̄re
l^08o0a hoanstoneǁʰo̰aḷ̬ḥo̰a
j4e44e tibetansingleརེȷ̈e̋e
i3i3il^08iib06a zulumakeshift hutī́xhibaììiḷ̬ḥiiɓa
p93ik93nik93i georgianpicnicპიკნიკიp̀ik̖nik̖i
diko9d englishdecodedecodedikȯd
libG frenchfreelibrelibġ
nuu3y vietnamesemountainnúinuùy
x4i4i44i3yO33O44q chineseuse使用ẋíi̋ìyọ̏ọ̋q
i3i3igd^08uub06u3u zulugrudgeī́gqubúììigḍ̬ḥuuɓùu
l1fd danishairluftlo̖fd
'ibu9d hebrewlossאיבוד'ibu̇d
tutIs5h5Is5I apache (western)coffeetudiłhiłitutịşḩịşị
vzdi5hat5 russianto sighвздыхатьvzdi̖hatẏ
t^i5i445 vietnamesetrythửtḥi̖i̖̋
mU33U44q chinesedreammụ̏ụ̋q
igl08alaba xhosashoulderigxalabaigḷ̬alaba
hOi5ad welshduck (bird)hwyadhọi̖ad
Ga%4a44 vietnamesechickenġá̄a̋
u3u3us5u zulurippleū́hluùùuşu
Ga apache (western)foxghaġa
tO33O44qh5wU33U44p%yA33A44n chinesecartoon动画片tọ̏ọ̋qḩwụ̏ụ̋pḥyạ̏ạ̋n
ECya icelandicsludgeeðjaẹçya
kreIv englishcravecravekreịv
cInna icelandicto thinþynnacịnna
a%ma9aits5 nahuatlestuaryāmāitlāmȧaitş
ja05gl frenchjunglejungleja̰̖gl
dja%3di3 apache (western)pronghornjaadidjà̄dì
mUt4Ur hindipeaमटरmụṭụr
be9Igel hebrewbagelבייגלbėịgel
sp2iq englishspringspringspu̖iq
t4x4^i44i tibetanto write/drawའབྲིṭẋḥi̋i
'abyad66 arabicwhiteأبيض'abyad̬
u3ub06umto3o3o4ti zulusweetnessúbumtôtiùuɓumtòòóti
tiqgal3 tamilmonthதிங்கள்tiqgaḷ
hemolele hawaiianperfectionhemolelehemolele
wa9y2 englishwirewirewȧyu̖
p%i33q chinesegracefulpḥȉq
mts93vrt^nE9li georgiantrainer/coachმწვრთნელიmts̀vrtḥnẹ̇li
li33i44tx5ya33utx^5yau33 chineseoverpass立交桥lȉi̋txẏyȁutxẏḥyaȕ
mna9ra swahilitowermnaramnȧra
dUmE0 frenchtomorrowdemaindụmẹ̰
2e9IvOn englishravenravenu̖ėịvọn
omi0 yorubawateromiomḭ
nas5ts%o%s apache (western)book/papernałtsoosnaştsḥōs
Ekk icelandiceggeggẹkk
p%a koreanonionpḥa
e%95i5Ca%iUI icelandicweatlhauðæfiē̖̇i̖çāiụị
saic welshsevensaithsaic
fx4i5stk1 polisheverythingwszystkofẋi̖stko̖
tE'ka0be4da0 burmesestudy of logicတက္ကဗေဒtẹ'ka̰béda̰
l13133 thaito copyล้อlò̖ȍ̖
k6awiya arabicto be strong/powerfulقويḳawiya
m1sah5lE1ba georgianpopulationმოსახლეობაmo̖saḩlẹo̖ba
r%9U9vEC welshstrange/oddrhyfeddr̊ụ̇vẹç
tutn icelandicdown feathersdúnntutn
th5I4n navajoice/frosttḩị́n
le5fUl germanspoonlöffelle̖fụl
iql^08El1 xhosareportingxeloiqḷ̬ḥẹlo̖
ma33a33qt4x4e%335e445 tibetancommon folkདམངས་ཁྲོདmȁȁqṭẋȅ̖̄e̖̋
na'Ixo30' apache (western)lizardnaʼishǫ́ʼna'ịxò̰'
p%u%k%a44a44a3w thaimountainภูเขาpḥūkḥa̋a̋àw
ha'awi9na hawaiianlesson/assignmenthaʻawinaha'awïna
pi4i44i3q chineseto grasppíi̋ìq
'avnEt hebrewsashאבנט'avnẹt
i95rittA% finnishto tryyrittääï̖rittạ̄
va%l3 tamilswordவாள்vāḷ
pa33a44nkO33qt4x4wo33 chinesedesk办公桌pȁa̋nkọ̏qṭẋwȍ
q5us44fu%r arabicsparrow (bird)عصفورq̇us̬fūr
k%oal3l3a koreankoala코알라kḥoaḷḷa
qgu9mi swahilifistngumiqgu̇mi
ka4a44no4o44k9 thaigoldกนกkáa̋nóők̰
i3i4sifu3u3u4b06a zulusecretísifûbaìísifùùúɓa
p%u%33u44t0 thaispeakพูดpḥȕ̄űt̰
raGi%f arabicloafرغيفraġīf
k6iktuGiak6 inuktitutmosquitoᕿᒃᑐᕆᐊᖅḳiktuġiaḳ
ta33a33msaq tibetangood newsགཏམ་བཟངtȁȁmsaq
k93t08ak93t08ilE xhosaplain/clearcacilek̖ṭ̬ak̖ṭ̬ilẹ
kahaone hawaiianbeach covered with sandkahaonekahaone
i9n3Ult6o%r3 irish (munster)engineerinnealtóirïnẏụltĝōrẏ
x4O33O44pe33i44mii33qt4x4^U33q chinesedevice name设备名称ẋọ̏ọ̋pȅi̋miȉqṭẋḥụ̏q
zum englishzoomzoomzum
ukiuk6 inuktitutwinterᐅᑭᐅᖅukiuḳ
Up%sUr hindiofficerअफसरụpḥsụr
mtxu9zi swahilisaucemchuzimtxu̇zi
p%o44o44o3nla3a33ma%3a33y thaifruitผลไม้pḥőőònlàȁmà̄ȁy
yard englishyardyardyard
1k93eane georgianoceanოკეანეo̖k̖eane
10kl frenchuncleoncleo̰̖kl
d6I9n3U irish (munster)humanduinedĝïnẏụ
na44aq tibetaninteriorནངna̋aq
sah5Elmts93ip%1 georgianstate/kingdomსახელმწიფოsaḩẹlmts̀ipḥo̖
s44awifa arabicto produce woolصوفs̬awifa
ftx4Ex5n3E polishearlywcześnieftẋẹxẏnẏẹ
iUs4k irish (munster)fishiasciụsĝk
tx^5e33e33ma33a33le33e44p9 tibetanbutterflyཕྱེ་མ་ལེབtxẏḥȅȅmȁȁlȅe̋p̃
ci95r%9ka icelandicto dryþurrkacï̖r̊ka
wolf englishwolfwolfwolf
iqt^081qt^081ni xhosamosquitoingcongconiiqṭ̬ḥo̖qṭ̬ḥo̖ni
f3e%r4 irish (munster)grassféarfẏērĝ
pyI4qn3a4cI4qs%u0 burmesescholarshipပညာသင်ဆုpyị́qnẏácị́qsḥṵ
kwa4a44a3q chineseroughkwáa̋àq
pa'aki%ki% hawaiiandifficultpaʻakīkīpa'akīkī
sol englishsoulsoulsol
otto japanesewhoopsおっとotto
purra finnishto bitepurrapurra
kra4a44ti4i44k9 thaiwater jugกระติกkráa̋tíi̋k̰
ts5'o3k'a4' apache (western)shaft of arrowtlʼókʼaʼtş'òk'á'
pu%n6d4u tamilgarlicபூண்டுpūṇḍu
y%9EmpU norwegian (bokmal)a giantkjempeyh̬ẹmpụ
i3i3i4l08u3u3u4g06u zulucrowdîxûkuììíḷ̬ùùúɠu
li445i445i5i45 tibetanmanure/fertilizerལུདli̖̋i̖̋i̖í̖
mAgnI9fIsInt englishmagnificentmagnificentmạgnïfịsịnt
uk6suk6 inuktitutoil/blubberᐅᖅᓱᖅuḳsuḳ
fe33i44 chineseangerfȅi̋
akkurate9ttsa italianaccuracyaccuratezzaakkuratėttsa
azhara9 hebrewwarningאזהרהazharȧ
aqunasuktuk6 inuktitutto huntᐊᖑᓇᓱᒃᑐᖅaqunasuktuḳ
qt^08ayisEla xhosatrapngcayiselaqṭ̬ḥayisẹla
t4x4o4o44u3kyu33A33ntx5ye33 chineseelbow joint肘关节ṭẋóőùkyȕạ̏ntxẏyȅ
sE%33E44 tibetanfrostསདsẹ̏̄ẹ̋
q5iC66a%m arabicbonesعظامq̇iç̂ām
i4ta40 yorubastoryìtànítá̰
mnixvnEl1vani georgianimportantმნიშვნელოვანიmnixvnẹlo̖vani
tx^5Ul5tx00yuk9 koreanazalea철쭉txẏḥụlẏtx̥yuk̰
kInt germanchildkindkịnt
ftx51u0wx4 polishstill (motionless)wciążftxẏo̖ṵwẋ
l^01gEl^0 welshpocketllogelll̥o̖gẹl̥
we33i44x4U33qt4x4i4i44i3 chinesetoilet paper卫生纸wȅi̋ẋụ̏qṭẋíi̋ì
d5e%n4 irish (munster)to dodéandẏēnĝ
p%u44u tibetanson/childབུpḥűu
sahha%ba arabiccloudسحابةsahhāba
ftx41ray polishyesterdaywczorajftẋo̖ray
t^u3 apache (western)watertḥù
ank93Esi georgianfishing rodანკესიank̖ẹsi
ka4a44y thaichickenไก่káa̋y
balu9t hebrewacornבלוטbalu̇t
'di%5v3o%t norwegian (bokmal)very wetdyvåt'dī̖ṿōt
nE%44EE4 tibetandiseaseནདnẹ̋̄ẹẹ́
ntxo0' apache (western)badnchǫʼntxo̰'
'b06a%a4n' vietnamesefriendbạn'ɓāán'
addje9ttare italianto jutaggettareaddjėttare
ka5G frenchheartcœurka̖ġ
hu%lanakuahale hawaiiancitykūlanakauhalehūlanakuahale
i%5bUn germanto practiceübenī̖bụn
nda9ma swahilicalfndamandȧma
nuna inuktitutlandᓄᓇnuna
k93a4dda3ra%4 hausafate/destinyƙàddar̃ā̀k̖áddàrá̄
tx^5ya33q chineseaxetxẏḥyȁq
tx^I4tI3 navajocartxḥị́tị̀
pr3IdOsma9tr3IvUt5 russianto foreseeпредусматриватьprẏịdọsmȧtrẏịvụtẏ
e%3' navajoclothingè̄'
yau33k%O33O44qtx^5i33i44 chineseremote control遥控器yaȕkḥọ̏ọ̋qtxẏḥȉi̋
tGi5k frenchtechniquetructġi̖k
isa3a3anz6a zuluhandisándlaisààanẓa
hUn' danishhandhåndhụn'
t^ok99i koreanrabbit토끼tḥok̭i
r%9e5i5ql icelandicfragmented icehrönglr̊e̖i̖ql
ko9yo%ts5 nahuatlcoyotecoyōtlkȯyōtş
krie9It englishcreatecreatekriėịt
ukukd^08uba xhosadrive/pushukuqhubaukukḍ̬ḥuba
tx05iantx05vEla georgianantჭიანჭველაtx̖iantx̖vẹla
ru3a33 thaigateรั้วrùȁ
ndEg06E swahilibirdndegendẹɠẹ
txo%4s5 navajoballtxó̄ş
to3kho0'I3 navajopetroleumtòkho̰'ị̀
ukukl^08uluza xhosaepilepticukuxhuluzaukukḷ̬ḥuluza
a%ka9xits5 nahuatlpoolācaxitlākȧxitş
pUrIb^a%x4a% hindidefinitionपरिभाषाpụrịbḥāẋā
'b06iit0 vietnamesebit (computing)bit'ɓiit̰
tu%tu% hawaiiangrandparenttūtūtūtū
tx5yo4o44u3 chineseblack jadetxẏyóőù
'ix hebrewman/adult male human being.איש'ix
'uU3q vietnamesedrinkuống'uụ̀q
na33a33m tibetanskyགནམnȁȁm
'avado9n hebrewdestruction/devastation/ruin/doomאבדון'avadȯn
Entsikl1pE9dya hebrewencyclopediaאנציקלופדיהẹntsiklo̖pẹ̇dya
ne4 burmesesunနေné
gommo9zo italiangummygommosogommȯzo
y%9Ep norwegian (bokmal)a large stickkjeppyh̬ẹp
isaGuk6 inuktituta wingᐃᓴᕈᖅisaġuḳ
uuC icelandicmindúðuuç
kal3l3am tamilstealthகள்ளம்kaḷḷam
'd06U4U44w vietnameseheadđầu'ɗụ́ụ̋w
pyE9qkni5 polishbeautifulpięknypyẹ̇qkni̖
pa0se frenchto thinkpenserpa̰se
e95i5Cna icelandicluckauðnaė̖i̖çna
'b06U4U44y vietnameseflockbầy'ɓụ́ụ̋y
k6auyimanituk6aqit inuktituttraditional knowledgeᖃᐅᔨᒪᓂᑐᖃᖏᑦḳauyimanituḳaqit
ka33a33 tibetanteachingབཀའkȁȁ
tu%ga%lik inuktitutnarwhalᑑᒑᓕᒃtūgālik
mtaza9mo swahiliviewpointmtazamomtazȧmo
h5a't^o'a%s5 apache (western)singha’do’aałḩa'tḥo'āş
kO33qsi33mii33qt4x4^U33q chinesecompany name公司名称kọ̏qsȉmiȉqṭẋḥụ̏q
v3ix4am tamilpoisonவிஷம்ṿiẋam
i3i3inz6u zuluhouseíndluììinẓu
tyA33A44nfU33qx4a33a44n chineseelectric fan电风扇tyạ̏ạ̋nfụ̏qẋȁa̋n
y%9A%l3Ihe%t norwegian (bokmal)lovekjærlighetyh̬ạ̄ḷịhēt
mi44i tibetanhuman beingམིmi̋i
pe33i44tx5i4i44i3qtx^5yaa33q chinesebackground wall背景墙pȅi̋txẏíi̋ìqtxẏḥyaȁq
14r14 yorubawordọ̀rọ̀ó̖ró̖
bah5u9r hebrewguy/boyבחורbaḩu̇r
iql^08ag^0l^08asi xhosawaterfallingxagxasiiqḷ̬ḥagh̬ḷ̬ḥasi
marro9ne italianbrownmarronemarrȯne
la3zza%4 hausagood flavorlazzā̀làzzá̄
kUy vietnamesetreecâykụy
tx5at4t4aI tamilshirtசட்டைtxẏaṭṭaị
xli5sUl germankeIschlüsselxli̖sụl
imik6tuk6 inuktitutto drinkᐃᒥᖅᑐᖅimiḳtuḳ
t^Eguk9 koreanthailand태국tḥẹguk̰
'aat^i3i33t0 thaisunพระอาทิตย์'aatḥìȉt̰
i3i3it08aala3a zulusideī́caláììiṭ̬aalàa
kObob amharicstarኮኮብkọbob
ntE3 apache (western)apachendéntẹ̀
p%ai33 chineseraftpḥaȉ
dGwa frenchright (what's right)droitdġwa
s99ak9 koreanbuds̭ak̰
tx^5you33 chinesespeartxẏḥyoȕ
zGva georgianseaზღვაzġva
txiki9wits5 nahuatlbasketchiquihuitltxikïwitş
zUtm3Iva9t5 russianto eclipseзатмеватьzụtmẏịvȧtẏ
v3etA% finnishto pull/dragvetääṿetạ̄
sa%d^na% hindimeditationसाधनाsādḥnā
Ud^Ik hindimoreअधिकụdḥịk
dj^Un6d4a% hindiflag (banner)झंडाdjḥụṇḍā
i3isiis5a3a zuluclusterísihláìisiişàa
tx^5I' burmeseto loveချစ်txẏḥị'
t4x4^UU33qt4x4a4a44a3q chinesemature成长ṭẋḥụụ̏qṭẋáa̋àq
ka33u33x5ya33u44lyu33u44 chinesehigh efficiency高效率kȁȕxẏyȁűlyȕű
r%9ei%Ci5r icelandicnesthreiðurr̊eīçi̖r
gdj5Ex5 polishsomewheregdzieśgdjẏẹxẏ
cI'pI4q burmesetreeသစ်ပင်cị'pị́q
p%imaq koreanpimento피망pḥimaq
aja yorubawifeayaaja
deja5ne frenchto have lunchdéjeunerdeja̖ne
l6a%h5 irish (munster)pleasant/sweetláchlĝāḩ
da3Oq burmesepeacockဒေါင်းdàọq
hip931p931t05ami georgianhippoჰიპოპოტამიhip̀o̖p̀o̖t̖ami
t66a%bak6 arabiclarge brick/tileطابقt̬ābaḳ
tsIs5 apache (western)mountaindziłtsịş
h1144y vietnameseaskhỏiho̖ő̖y
'ahhmar arabicredأحمر'ahhmar
t^au33 chinesepotterytḥaȕ
gt08ina xhosakeep/savegcinagṭ̬ina
halst05uh5i georgiantieჰალსტუხიhalst̖uḩi
'UywE' burmeseleafအရွက်'ụywẹ'
nal5tx00ya koreandate날짜nalẏtx̥ya
ts93k693ali georgianwaterწყალიts̀ḳ̖ali
gbogbo yorubaall/everythinggbogbogbogbo
kaxits5 nahuatlbowlcaxitlkaxitş
tx^5a33a33 tibetanpair/coupletxẏḥȁȁ
aluik6k6anak6 inuktitutavalancheᐊᓗᐃᖅᑲᓇᖅaluiḳḳanaḳ
pI9Cste5C icelandicstop (e.g. bus stop)biðstöðpïçste̖ç
na44a tibetanagena̋a
s44aqr arabicfalconصقرs̬aqr
epats5 nahuatlskunkepatlepatş
aka%0zIz navajosleeve (of garment)akā̰zịz
ka%na%wai hawaiiancode/lawkānāwaikānāwai
tsn1bili georgiandistinguishedცნობილიtsno̖bili
la0 burmesemoonla̰
q5as44i%r arabicjuiceعصيرq̇as̬īr
siq englishsingsingsiq
kolla9na italiannecklacecollanakollȧna
mid66rab arabicpaddleمضربmid̬rab
px4i5ya9tx5El polishclose friendprzyjacielpẋi̖yȧtxẏẹl
blo englishblowblowblo
prEka icelandica slopebrekkaprẹka
ei%Ci5r icelandicoatheiðureīçi̖r
'etsba9q5 hebrew(anatomy) fingerאצבע'etsbȧq̇
tsI0na'Es5I3 apache (western)boattsinaʼeełítsị̰na'ẹşị̀
k%a4a44a3n chinesepitkḥáa̋àn
dj^i%l hindilakeझीलdjḥīl
ta0 navajospring (season)ta̰
'ok%a%0x4I3 apache (western)prayerʼokąąhí'okḥā̰ẋị̀
noo44 vietnameseboomnổnoő
p4a%l6a%9s4 irish (munster)palacepáláspĝālĝā̇sĝ
bO2c englishbirthbirthbọu̖c
j5dj5bw1 polishblade (botany)źdźbłojẏdjẏbwo̖
tEkk norwegian (bokmal)deck (nautical)dekktẹkk
C66aby arabicantelopeظبيç̂aby
h5its93lh nuxalkmetal (iron)xits'lhḩits̀lh
pi4i44i3tx5i33i44pU4U44U3n chinesenotebook笔记本píi̋ìtxẏȉi̋pụ́ụ̋ụ̀n
alE4 yorubalandalẹ̀alẹ́
j1l1 georgianraspberryჟოლოjo̖lo̖
wa4lk93i3ya%3 hausalightningwàlƙiyāwálk̖ìyà̄
tIs5 apache (western)blooddiłtịş
tx5yee33kwo4o44o3 chineseresult结果txẏyeȅkwóőò
fid66d66a arabicsilverفضةfid̬d̬a
t^yA33n chinesedaytḥyạ̏n
tx5an thaimoonพระจันทร์txẏan
juG frenchdayjourjuġ
q5alima arabicto knowعلمq̇alima
pyou%r icelandicbeaverbjórpyoūr
nastE9mpstf1 polishprecedencenastępstwonastẹ̇mpstfo̖
tsru georgianfalseცრუtsru
txa%93nts5i nahuatlhomechāntlitxà̄̇ntşi
'p97nuu hoanheadʔʘnũ'ṗ̂nuu
kosnIh5 apache (western)bee/honeygosnihkosnịḩ
r3Ib5e95nUk russianchildребёнокrẏịbẏė̖nụk
t4x4a44a tibetansoundསྒྲṭẋa̋a
sI4k apache (western)scarsigsị́k
kwa%4d06o%3 hausafrogkwā̀ɗōkwá̄ɗò̄
b^a%r hindiburdenभारbḥār
hhayawa%n arabicanimalحيوانhhayawān
k93d081b1 xhosaconcrete/actualqobok̖ḍ̬o̖bo̖
pwo33lii33tx^5yau33 chineseglass bridge玻璃桥pwȍliȉtxẏḥyaȕ
sEn3a5G frenchlordseigneursẹnẏa̖ġ
q5ayyana arabicto appointعينq̇ayyana
'izme9l hebrewknife/scalpelאזמל'izmėl
pUyer'ca' burmeseaudienceပရိသတ်pụyer'ca'
ta44a tibetansign/signalབརྡta̋a
sUr5Uk hindiroadसड़कsụṛụk
haEri georgianairჰაერიhaẹri
amme9ttere italianto admitamméttereammėttere
ah5du9t hebrewunityאחדותaḩdu̇t
txIt4t4^i% hindiletterचिट्ठीtxịṭṭḥī
ts93I3'I% navajomosquitots̀ị̀'ị̄
ntxa%3 apache (western)big/largenchaantxà̄
t^apa%0jIte apache (western)kingfishertaba̜a̜zhidetḥapā̰jịte
oyE%s5 apache (western)to carryoyeełoyẹ̄ş
px4Es polishacrossprzezpẋẹs
k%E% apache (western)shoekeekḥẹ̄
iqd^08ayi xhosajaringqayiiqḍ̬ḥayi
byE0vUni5 frenchwelcomebienvenuebyẹ̰vụni̖
j4i44i tibetanmountainརིȷ̈i̋i
gam1ak%vEk693nEbs georgianto publishგამოაქვეყნებსgamo̖akḥvẹḳ̖nẹbs
d66aba%b arabicfogضبابd̬abāb
hay englishhihihay
t05Utt05a amharicto drinkጠጣt̖ụtt̖a
A9ksEs englishaccessaccessạ̇ksẹs
caO' burmeseto drinkသောက်caọ'
ig^0t^08isa xhosaartistigcisaigh̬ṭ̬ḥisa
x4UU33ntx5i33qx5i33i44t^O4O44O3q chinesenervous system神经系统ẋụụ̏ntxẏȉqxẏȉi̋tḥọ́ọ̋ọ̀q
astGofi9zika hebrewastrophysicsאסטרופיזיקהastġofïzika
ah5a9z hebrewto holdאחזaḩȧz
k1%33144nhi44i44i3n thaistoneก้อนหินkȍ̖̄ő̖nhi̋i̋ìn
a%wato9mats5 nahuatlacornāhuatomatlāwatȯmatş
i3i3iql^08i zuludirtíngxiììiqḷ̬ḥi
bUse%95k norwegian (bokmal)a visitbesøkbụsē̖̇k
su%9nnitella finnishto designsuunnitellasū̇nnitella
y%9E9nnU norwegian (bokmal)to knowkjenneyh̬ẹ̇nnụ
abb1rru%sU norwegian (bokmal)a perch fish trapabborruseabbo̖rrūsụ
cvE9rmauul icelandicdiameterþvermálcvẹ̇rmauul
iql08izElEl1 xhosapressureinxizeleloiqḷ̬izẹlẹlo̖
harrasta% finnishto be interested inharrastaaharrastā
'I4Ga%4 apache (western)furighaa'ị́ġá̄
Gamura georgianbatღამურაġamura
'ul3l3aqgaI tamilpalm (hand)உள்ளங்கை'uḷḷaqgaị
okko9rrere italianto needoccórrereokkȯrrere
maCi5r icelandichumanmaðurmaçi̖r
yo%3sn apache (western)godyóósnyò̄sn
d08o0'o hoanclaw!o̰ʔoḍ̬o̰'o
r5a%3b06a%3 hausadewrāɓāṛà̄ɓà̄
y%9e%5lU norwegian (bokmal)to coolkjøleyh̬ē̖lụ
t05Ukur amharicblackጥቁርt̖ụkur
E0p1sibl frenchimpossibleimpossibleẹ̰po̖sibl
vidj5Etx5 polishto seewidziećvidjẏẹtxẏ
k%a%3a33 thaisellค้าkḥà̄ȁ
Is5t^I3'k%e% apache (western)centeriłdíʼgeeịştḥị̀'kḥē
k%a33a44w thaito enterเข้าkḥȁa̋w
'urugo%l3 tamilhappeningஉறுகோள்'urugōḷ
w^0ilt icelandicresthvíldwh̬ilt
k93t08iqa xhosathinkcingak̖ṭ̬iqa
l^0I9ni5n welshstring/cordllinynl̥ïni̖n
pleI englishplayplaypleị
k%3i33i33 tibetandogཁྱིkẏḥȉȉ
'a4kwa%4ti4 hausaboxàkwā̀tì'ákwá̄tí
x5i33n chinesehappyxẏȉn
x5ya4a44a3q chineseto thinkxẏyáa̋àq
k6afas44 arabiccageقفصḳafas̬
p97h5ui hoantailʘxuiṗ̂ḩui
mut4tx5ev3v3andi tamilroseமுட்செவ்வந்திmuṭtxẏeṿṿandi
ets hebrewtreeעֵץets
m3I9nA9t5 russianto swapменятьmẏïnạ̇tẏ
ts%o33o33 tibetanlakeམཚོtsḥȍȍ
rAt englishratratrạt
'is44baq5 arabicfingerإصبع'is̬baq̇
pI4k apache (western)bellybigpị́k
ko44o tibetanheadམགོkőo
trOm welshheavytrwmtrọm
yOk9kOryi japaneseslowlyゆっくりyọk̰kọryi
ba9wliq hebrewbowling (the game)באולינגbȧwliq
ba4nda%3 hausameat dried over firebàndābándà̄
mdzimE georgiancommaმძიმეmdzimẹ
ph1t^1li georgianleafფოთოლიpho̖tḥo̖li
laa33n chinesemistlaȁn
1na5G frenchhonorhonneuro̖na̖ġ
sU33n chineseforestsụ̏n
ru%3u33 thaiknowรู้rù̄ȕ
t4x4^waa33qt^ou33kwe33i44 chinesebedside table床头柜ṭẋḥwaȁqtḥoȕkwȅi̋
sEk%tsia georgiansectionსექციაsẹkḥtsia
t1llarI icelandicdollardollarito̖llarị
sO4a44 thaimatเสื่อsọ́a̋
x5ya33u chinesenightxẏyȁu
d66awwa'a arabicto illuminateضوأd̬awwa'a
stx4i95x4tx4atx5 polishto clean upsczyszczaćstẋï̖ẋtẋatxẏ
p%eqgywin koreanpenguin펭귄pḥeqgywin
ci9iCiqk icelandictranslationþýðingcïiçiqk
ts5'I%x apache (western)snaketłʼiishtş'ị̄x
ki4405i05t4x4u33u33m tibetangrapeརྒུན་འབྲུམkḭ̖̋ḭ̖ṭẋȕȕm
te5k icelandicpooldökkte̖k
kwE0 frenchwedgecoinkwẹ̰
1Gga9zma hebreworgasmאורגזמהo̖ġgȧzma
tr1id welshfoottroedtro̖id
u9l^0pa icelandicthick winter coatúlpau̇l̥pa
p%o33o33lo33o33 tibetanballཔོ་ལོpḥȍȍlȍȍ
swa%4a44y vietnamesemangoxoàiswá̄a̋y
no%44o24kE% tibetaninheritanceནོར་སྐལnő̄oú̖kẹ̄
a%ts5a%kats5 nahuatlperson made of waterātlācatlātşākatş
amaGuk6 inuktitutwolfᐊᒪᕈᖅamaġuḳ
h5weh5 welshsixchwechḩweḩ
la44am tibetanpathལམla̋am
isig^0t^08awu xhosaspiderisigcawuisigh̬ṭ̬ḥawu
ti4U44n vietnamesemoneytiềntíụ̋n
k93t08ak93t08isa xhosaexplaincacisak̖ṭ̬ak