github 52+tontonton

Words for

Showing all 2000 words from our word list matching pattern here. Select a specific language if you would like to focus on one, or try to pronounce words from a variety of languages.

t^a3a33lee thaiseaทะเลtḥàȁlee
k93o%4k93a3ri3 hausaeffortƙṑƙarik̖ó̄k̖àrì
aGah5n1f19bya hebrewarachnophobiaארכנופוביהaġaḩno̖fȯ̖bya
UtIt^i% hindiguestअतिथिụtịtḥī
umkhEq94t08E xhosaiceumkhenkceumkhẹq̀ṭ̬ẹ
asak693ws nuxalkwater (bottom)asaqw'sasaḳ̖ws
Ent1m1l19gya hebrewentomologyאנטומולוגיהẹnto̖mo̖lȯ̖gya
t^e%3h navajovalleytḥè̄h
1GdG frenchorder (arrangement)ordreo̖ġdġ
fayr englishfirefirefayr
s5I3kai apache (western)whitełigaişị̀kai
did englishdeeddeeddid
ka%ktuk6 inuktituthungryᑳᒃᑐᖅkāktuḳ
Ob5Ij4da9t5 russianto persuadeубеждатьọbẏịȷ̈dȧtẏ
ya33nh5wU33x5yo33u44 chinesefireworks show烟花秀yȁnḩwụ̏xẏyȍű
a4la3ka3la4a3 yorubaa dreamàlákálàáálàkàláà
dja3rra4ba%3a4wa%3 hausatest/examjar̃r̃àbâwādjàrrábà̄áwà̄
'b06aa3yq vietnamesevaguely defined termbánh'ɓaàyq
ts%E%3 apache (western)rocktséétsḥẹ̀̄
t4x4^i44i tibetanto write/drawའབྲིṭẋḥi̋i
u3u3ug06udo3o3o4b06a zulufishingúkudôbaùùuɠudòòóɓa
ma2k englishmarkmarkmau̖k
tuU44y vietnameseagetuổituụ̋y
h5E georgiantreeხეḩẹ
q5alima arabicto knowعلمq̇alima
i5hdessA finnishtogetheryhdessäi̖hdessạ
agba3ra yorubapoweragbáraagbàra
mi5rtx05a amharicchoice/optionምርጫmi̖rtx̖a
t05ub amharicbrick/tileጡብt̖ub
s5e3'e3tsoh navajoratşè'ètsoh
in3tx5i tamilgingerஇஞ்சிinẏtxẏi
s44awifa arabicto produce woolصوفs̬awifa
ka33u33x5ya33u44lyu33u44 chinesehigh efficiency高效率kȁȕxẏyȁűlyȕű
pI4qlE4 burmeseseaပင်လယ်pị́qlẹ́
ka%kE3 apache (western)crowgaagékākẹ̀
h5a9ya hebrewanimalחַיָּהḩȧya
ndIk93a0' navajocottonndịk̖a̰'
tx5ev3v3i tamiltimeசெவ்விtxẏeṿṿi
sUkGE frenchsecretsecretsụkġẹ
rot4t4i tamilbreadரொட்டிroṭṭi
'ahhmar arabicredأحمر'ahhmar
na4'tx^a4kI4 apache (western)grasshoppernaʼchaginá'txḥákị́
sila inuktitutweatherᓯᓚsila
tx5U4U44w vietnamesepartychầutxẏụ́ụ̋w
iglu inuktituthouseᐃᒡᓗiglu
d5e%n4 irish (munster)to dodéandẏēnĝ
dziri georgianbottomძირიdziri
ra%dj hindiruleराजrādj
omi0 yorubawateromiomḭ
me4e44i3 chinesemountainmée̋ì
kUy vietnamesetreecâykụy
himni georgiananthemჰიმნიhimni
kAt englishcatcatkạt
nik6i inuktitutfoodᓂᕿniḳi
m4a9dr4U irish (munster)dogmadramĝȧdrĝụ
tx5yA33A44n chinesemountain streamtxẏyạ̏ạ̋n
tyA33A44nfU33qx4a33a44n chineseelectric fan电风扇tyạ̏ạ̋nfụ̏qẋȁa̋n
ets hebrewtreeעֵץets
naa4q' vietnameseheavynặngnaáq'
nuk6k6aGit inuktitutto stopᓄᖅᑲᕆᑦnuḳḳaġit
bOli9v englishbelievebelievebọlïv
tx^5I' burmeseto loveချစ်txẏḥị'
mi%44i44i3 thaibearหมีmi̋̄i̋ì
k6ak6kak6 inuktitutmountainᖃᖅᑲᖅḳaḳkaḳ
ts93Uhay amharicsunፀሐይts̀ụhay
n13qba4 yorubanumbernọmbanò̖qbá
fi5kl icelandicbirdfuglfi̖kl
tve%5l icelandicstay (noun)dvöltvē̖l
b^a%x4a% hindilanguageभाषाbḥāẋā
na3a33m thaiwaterน้ำnàȁm
l5a9n4Uv6 irish (munster)childleanbhlẏȧnĝụvĝ
'b06UU4k9' vietnamesestair stepbậc'ɓụụ́k̰'
x4Ot5i9t5 russianto jokeшутитьẋọtẏïtẏ
le3e33k9 thaismallเล็กlèȅk̰
da4k93i%3k93a%4 hausasecond (unit of time)dàƙīƙā̀dák̖ì̄k̖á̄
jirap%i georgiangiraffeჟირაფიjirapḥi
ammatti finnishprofessionammattiammatti
eGa5G frencherrorerreureġa̖ġ
rAt englishratratrạt
t00a9al3gi koreanstrawberry딸기ṱȧaḷgi
k93i3ssa%4 hausastoryƙissā̀k̖ìssá̄
ik6aluk inuktitutfish (salmon/trout)ᐃᖃᓗᒃiḳaluk
tx5i33i44n chinesewatertxẏȉi̋n
cInna icelandicto thinþynnacịnna
sOdj^a%v3 hindisuggestionसुझावsọdjḥāṿ
to33o33 tibetanfoodལྟོtȍȍ
ni5U3k9 vietnamesewaternướcni̖ụ̀k̰
d^Un hindifundsधनdḥụn
k6ayak6 inuktitutkayakᖃᔭᖅḳayaḳ
vE3E33 vietnamesedrawvẽvẹ̀ẹ̏
tsa georgianskyცაtsa
k93t08ak93t08isa xhosaexplaincacisak̖ṭ̬ak̖ṭ̬isa
iql^08El1 xhosareportingxeloiqḷ̬ḥẹlo̖
ha'awi9na hawaiianlesson/assignmenthaʻawinaha'awïna
ma3sa3lla%3txi%3 hausamosquemasallācīmàsàllà̄txì̄
ts%i33i44 tibetanword/phraseཚིགtsḥȉi̋
noo44 vietnameseboomnổnoő
t05alGa georgianwaveტალღაt̖alġa
t^au33 chinesepotterytḥaȕ
gommo9zo italiangummygommosogommȯzo
fissa9to italianfixed (position)fissatofissȧto
pa0se frenchto thinkpenserpa̰se
mat66bax arabickitchenمطبخmat̬bax
fOl frenchcrowdfoulefọl
mi%nv3e%t4t4aI tamilfishingமீன்வேட்டைmīnṿēṭṭaị
ku3u33 vietnameseoldkùȕ
f4Il irish (munster)bloodfuilfĝịl
Uttx^a% hindigoodअच्छाụttxḥā
t4ikUt4 hinditicketटिकटṭikụṭ
GUvUniG frenchto returnrevenirġụvụniġ
tx^5yaa33q chinesewalltxẏḥyaȁq
ak93o%30' navajoseedak̖ò̰̄'
ta3Iqpyi4 burmesecountry/kingdomတိုင်းပြည်tàịqpyí
pi%33233 tibetanpaintbrushཔིརpȉ̄ȕ̖
elo9a hebrewA god.אלוהelȯa
uql08ibElElwan1 xhosacommunicationunxibelelwanouqḷ̬ibẹlẹlwano̖
oppo9rre italianto opposeopporreoppȯrre
plussa icelandicblouseblússaplussa
k93a4ho%3 hausahornƙàhōk̖áhò̄
djUhha%dj hindishipजहाजdjụhhādj
p97a4a taachildʘàaṗ̂áa
t^e44ee4p9 tibetanbookདེབtḥe̋eép̃
ettxE9sso italianexcesseccessoettxẹ̇sso
t4x4i%445i5 tibetansnakeསྦྲུལṭẋi̖̋̄i̖
m4ar4ka%9l5 irish (munster)to markmarcáilmĝarĝkā̇lẏ
uk6ausik6 inuktitutwordᐅᖃᐅᓯᖅuḳausiḳ
ama3 navajomotheramà
txIt4t4^i% hindiletterचिट्ठीtxịṭṭḥī
sa%d^na% hindimeditationसाधनाsādḥnā
a'we9txts5i nahuatldewahhuechtlia'wėtxtşi
1r14 yorubarichesọrọ̀o̖ró̖
r%9isgl welshbark (of tree)rhisglr̊isgl
k%a%33a44w thairiceข้าวkḥȁ̄a̋w
f10 frenchfundfondfo̰̖
kGeno frenchslotcréneaukġeno
f3ag irish (munster)lengthfeadhfẏag
na3konEtx'I%tI apache (western)cicadanágonechʼiidinàkonẹtx'ị̄tị
tx5ando%x4am tamilhappinessசந்தோஷம்txẏandōẋam
iql08ina xhosamintinxinaiqḷ̬ina
gam1ak%vEk693nEbs georgianto publishგამოაქვეყნებსgamo̖akḥvẹḳ̖nẹbs
mUsje5 frenchmistermonsieurmụsje̖
sa3 burmeseto eatစားsà
ye9led hebrewchildיֶלֶדyėled
tx05i5s amharicsmokeጭስtx̖i̖s
tx05iantx05vEla georgianantჭიანჭველაtx̖iantx̖vẹla
gargari georgianapricotგარგარიgargari
zm3Iya9 russiansnakeзмея́zmẏịyȧ
he5i5st icelandicautumn/fallhausthe̖i̖st
d06i3go%4 hausaa dropɗigṑɗìgó̄
xax apache (western)bearshashxax
tu%tu% hawaiiangrandparenttūtūtūtū
xlaqU germansnakeschlangexlaqụ
djanna arabicparadiseجنةdjanna
tI4s5hI4s5 apache (western)blackdɪ̀ɬhɪ̀ɬtị́şhị́ş
m1%4414413 thaidoctorหมอmő̖̄ő̖ò̖
pu%4u44 thaigrandpaปู่pú̄ű
yi4i44i3nx5ii33qya4a44a3ntx5i33i44q chinesecontact lenses隐形眼镜yíi̋ìnxẏiȉqyáa̋àntxẏȉi̋q
aja yorubawifeayaaja
u3u3ul08oolo zulupeaceū́xoloùùuḷ̬oolo
p931lusi georgianpoleპოლუსიp̀o̖lusi
tE'ka0be4da0 burmesestudy of logicတက္ကဗေဒtẹ'ka̰béda̰
t66aq5a%m arabicfoodطعامt̬aq̇ām
wa%' navajospinachwā'
koj4U russianskinко́жаkoȷ̈ụ
ts93k693ali georgianwaterწყალიts̀ḳ̖ali
a%ma9aits5 nahuatlestuaryāmāitlāmȧaitş
a33a44nla4a44a3pa33 chinesehorn按喇叭ȁa̋nláa̋àpȁ
tra%5yGi5r icelandicghostdraugurtrā̖yġi̖r
ka33u33lou33ta33a44x4a33a44 chinesehigh-rise building高楼大厦kȁȕloȕtȁa̋ẋȁa̋
tu%n3 tamilcolumnதூண்tūnẏ
qgi9ri swahiliwarthogngiriqgïri
si5Gtu frenchabove allsurtoutsi̖ġtu
p%o44o44o3nla3a33ma%3a33y thaifruitผลไม้pḥőőònlàȁmà̄ȁy
txo%4s5 navajoballtxó̄ş
tx5erf3 russianwormчервьtxẏerfẏ
k%Il1%na% hinditoyखिलौनाkḥịlō̖nā
qge swahiliscorpionngeqge
na'Is5ts%o3x4 apache (western)squirrelna'iłtsóhna'ịştsḥòẋ
Gi95kUn germanback (body)rückenġï̖kụn
t^a33a33la33a33 tibetandustཐལ་བtḥȁȁlȁȁ
b^a%r hindiburdenभारbḥār
hmur3ItsU russianto frownхмуритьсяhmurẏịtsụ
cI'pI4q burmesetreeသစ်ပင်cị'pị́q
yo'I%0 apache (western)seeyo’įįyo'ị̰̄
a9Goh5 hebrewlongאָרֹךְȧġoḩ
pa0 frenchpeacockpaonpa̰
v3E%xa%k% hindiindian monthवैशाखṿẹ̄xākḥ
ta33a44q chinesepooltȁa̋q
odju3 yorubaeyeojúodjù
iql^08amisEkilE xhosaurgentingxamisekileiqḷ̬ḥamisẹkilẹ
hUn' danishhandhåndhụn'
hoo4p9' vietnameseboxhộphoóp̃'
tx5a33a33k9la3a3m tibetanrailroadལྕགས་ལམtxẏȁȁk̰lààm
a5vG frenchworkœuvrea̖vġ
fIrC icelandica distancefirðfịrç
a0fibi frenchamphibiousamphibiea̰fibi
t1llarI icelandicdollardollarito̖llarị
lii33nyu33u44tx5yA33n chineseshower room淋浴间liȉnyȕűtxẏyạ̏n
tsipo9G hebrewbirdצִפּוֹרtsipȯġ
ni%ki'i hawaiianto tie/bindnīkiʻinīki'i
upiGnk6a%k6 inuktitutspring (season)ᐅᐱᕐᓐᖄᖅupiġnḳāḳ
a0 frenchyearan
Ep931k%a georgianepochეპოქაẹp̀o̖kḥa
d66ifdiq5 arabicfrogضفدعd̬ifdiq̇
p%aa33q chinesehugepḥaȁq
t^a4Iq burmeseto sitထိုင်tḥáịq
zi35i335 vietnamesekeepgiữzì̖ȉ̖
'a4g55a%4g55a%3 hausaduck (animal)àgwā̀gwā'ágẇá̄gẇà̄
pux4pam tamilflowerபுஷ்பம்puẋpam
'b0613133 vietnameseto pack'ɓò̖ȍ̖
para9ddjo italianneighborhoodparaggiparȧddjo
kwa%4d06o%3 hausafrogkwā̀ɗōkwá̄ɗò̄
UrpUn6 hindiofferingअर्पणụrpụṇ
qi%335i335 tibetansweatརྔུལqȉ̖̄ȉ̖
fspi95h3IvUt5 russianto flashвспыхиватьfspï̖hẏịvụtẏ
to33o44nma%3a33y thaitreeต้นไม้tȍőnmà̄ȁy
'b06iU3w vietnameseto cordially givebiếu'ɓiụ̀w
la5G frenchthemleurla̖ġ
y%9E9nnU norwegian (bokmal)to knowkjenneyh̬ẹ̇nnụ
di5mmUt amhariccatድመትdi̖mmụt
t^ai33x4i33i44tyA33A44nna4a44u3 chinesedesktop pc台式电脑tḥaȉẋȉi̋tyạ̏ạ̋nnáa̋ù
t61r4U irish (munster)fruittoradhtĝo̖rĝụ
tx5E4E44 vietnameseteachètxẏẹ́ẹ̋
pat4t4a%mbu%ttx5i tamilbutterflyபட்டாம்பூச்சிpaṭṭāmbūttxẏi
pGi hebrewfruitפְּרִיpġi
CIs englishthisthisçịs
hu3d06u3ba%4 hausasermonhuɗubā̀hùɗùbá̄
k93t08ak93t08ilE xhosaplain/clearcacilek̖ṭ̬ak̖ṭ̬ilẹ
i%koxk33a93wits5 nahuatlfig treehīcoxcuahuitlīkoxkẇà̇witş
tx5Uw vietnamesebuffalotrâutxẏụw
txa3tI3tlo30'II navajowren (bird)txàtị̀tlò̰'ịị
t^e%s5 navajoreedtḥēş
tx^a%' navajobeavertxḥā'
mut4t4aI tamileggsமுட்டைmuṭṭaị
mo3 burmeserainမိုးmò
'b06a%3a33y vietnameseshorebãi'ɓà̄ȁy
umqd08uma xhosaoliveumnqumaumqḍ̬uma
fa33x4U33q chinesehappen发生fȁẋụ̏q
sh5vadash5va georgianmiscellaneaსხვადასხვაsḩvadasḩva
pa5G frenchfearpeurpa̖ġ
aGmart^i georgianascentაღმართიaġmartḥi
weIt englishwaitwaitweịt
mid66rab arabicpaddleمضربmid̬rab
sh5x4anyatx5 polishto botchschrzaniaćsḩẋanyatxẏ
tx5ya33 chinesehometxẏyȁ
siwakonets5 nahuatlgirlcihuaconetlsiwakonetş
kO33qtswo33o44pya4a44u3 chineseworksheet工作表kọ̏qtswȍőpyáa̋ù
man6d4aI tamilheadமண்டைmaṇḍaị
xdEba georgianto happenხდებაxdẹba
p%i33q chinesegracefulpḥȉq
yItIts'I0h5 apache (western)hearyidits’įhyịtịts'ị̰ḩ
mi44i tibetanhuman beingམིmi̋i
tafawwak6a arabicto outperformتفوقtafawwaḳa
tah5a apache (western)hurrydahataḩa
mi%5dA finnishto sellmyydämī̖dạ
k%a4a44a3n chinesepitkḥáa̋àn
k%U33q chineseholekḥụ̏q
krie9It englishcreatecreatekriėịt
bO2c englishbirthbirthbọu̖c
la%44a44a3n thainiece/nephewหลานla̋̄a̋àn
isaGuk6 inuktituta wingᐃᓴᕈᖅisaġuḳ
p%ai33 chineseraftpḥaȉ
se'aGa9 hebrewhairשַׂעֲרָהse'aġȧ
w^0ilt icelandicresthvíldwh̬ilt
k%ok99iri koreanelephant코끼리kḥok̭iri
as5mus5 nuxalkbeadsalhmulhaşmuş
p%Ul hindifruitफलpḥụl
ft19rEk polishtuesdaywtorekftȯ̖rẹk
prEka icelandica slopebrekkaprẹka
witsilin nahuatlhummingbirdhuitzilinwitsilin
x4i4i44i3yO33O44q chineseuse使用ẋíi̋ìyọ̏ọ̋q
l^0avar welshvocalllafarl̥avar
t4x4E%44EE4 tibetanfruitའབྲསṭẋẹ̋̄ẹẹ́
r%9e5i5ql icelandicfragmented icehrönglr̊e̖i̖ql
k%r3iU scottish gaelicheartcridhekḥrẏiụ
Ed^0sU danishetchætseẹdh̬sụ
r3it0torO japaneselitreリットルrẏit̰torọ
sh5ludj5itx5 polishto tidy upschludzićsḩludjẏitxẏ
na33a33m tibetanskyགནམnȁȁm
djE40na40 yorubato be farjẹ̀nnàdjẹ̰́ná̰
'b06UU3k9 vietnamesewickbấc'ɓụụ̀k̰
cyou%C icelandica nationþjóðcyoūç
1l13ru0 yorubagodọlọ́runo̖lò̖rṵ
so44oo4 tibetanto makeབཟོsőoó
pei%Ca icelandicto askbeiðapeīça
k6auyimanituk6aqit inuktituttraditional knowledgeᖃᐅᔨᒪᓂᑐᖃᖏᑦḳauyimanituḳaqit
tx5yA33A44nx4U33nfaa33q chinesegym健身房txẏyạ̏ạ̋nẋụ̏nfaȁq
tA%9llA finnishheretäällätạ̄̇llạ
qt^08ayisEla xhosatrapngcayiselaqṭ̬ḥayisẹla
Abno92mUl englishabnormalabnormalạbnȯu̖mụl
tupa%0yu3 apache (western)riverbanktubąąyútupā̰yù
kahu9na hawaiianmagician/sorcererkahunakahu̇na
imik6tuk6 inuktitutto drinkᐃᒥᖅᑐᖅimiḳtuḳ
maika'i hawaiiangoodnessmaikaʻimaika'i
Gavi frenchdelightedraviġavi
h5tx5Etx5 polishto wantchciećḩtxẏẹtxẏ
h1l danishholehulho̖l
tsi33i33tsi33i33 tibetanmouse/ratཙི་ཙིtsȉȉtsȉȉ
q5ayyana arabicto appointعينq̇ayyana
ka9llido italianshrewdcallidokȧllido
tx05I4l navajovegetationtx̖ị́l
t^Eguk9 koreanthailand태국tḥẹguk̰
nanuk6 inuktitutpolar bearᓇᓄᖅnanuḳ
nap93iri georgianshoreნაპირიnap̀iri
va%4a44q vietnamesegoldvàngvá̄a̋q
mi%4i44 thairice noodleหมี่mí̄i̋
'd06i vietnamesegođi'ɗi
balu9t hebrewacornבלוטbalu̇t
iqd^08ayi xhosajaringqayiiqḍ̬ḥayi
tx^5a3a33y thaito useใช้txẏḥàȁy
tx^5a44a tibetanbirdབྱtxẏḥa̋a
r5a%3b06a%3 hausadewrāɓāṛà̄ɓà̄
hu%lanakuahale hawaiiancitykūlanakauhalehūlanakuahale
nu44uu4 tibetanwestནུབnűuú
x4ii33tx5yA33n chinesemoment时间ẋiȉtxẏyạ̏n
GUsi5 frenchreceiptreçuġụsi̖
'ovda9n hebrewruin/destructionאובדן'ovdȧn
akkurate9ttsa italianaccuracyaccuratezzaakkuratėttsa
pleI englishplayplaypleị
wa4lk93i3ya%3 hausalightningwàlƙiyāwálk̖ìyà̄
Ga%ba arabicforestغابةġāba
namdvili georgianrealნამდვილიnamdvili
t^u3na3lI%30' apache (western)waterfalltúnálį́į́’tḥùnàlị̰̀̄'
ak6pik inuktitutcloudberryᐊᖅᐱᒃaḳpik
'b06114' vietnamesebugbọ'ɓo̖ó̖'
tsudz1j5E9myEts polishforeignercudzoziemiectsudzo̖jẏẹ̇myẹts
hahu9a hawaiianfoundationkahuahahu̇a
h5ah5ak693 nuxalkgoosexaxaq'ḩaḩaḳ̖
hi5gg amharica lawህግhi̖gg
ah5du9t hebrewunityאחדותaḩdu̇t
ko9yo%ts5 nahuatlcoyotecoyōtlkȯyōtş
k99um koreandreamk̭um
oyE%s5 apache (western)to carryoyeełoyẹ̄ş
tod4n6an tamilvolunteerதொண்டன்toḍṇan
r%9e5i5i5n icelandiclavahraunr̊e̖i̖i̖n
no%44o24kE% tibetaninheritanceནོར་སྐལnő̄oú̖kẹ̄
qt08inanE xhosaminorncinaneqṭ̬inanẹ
pi4i44i3q chineseto grasppíi̋ìq
x5yOO33q chinesebearxẏyọọ̏q
a%ts5a%kats5 nahuatlperson made of waterātlācatlātşākatş
ci%Ca icelandicthawþíðacīça
'al3l3u tamilto gatherஅள்ளு'aḷḷu
hay englishhihihay
tx^a% apache (western)beaverchaatxḥā
isikl^081b1 xhosatoolisixhoboisikḷ̬ḥo̖bo̖
'o44oma33a33 tibetanmilkའོ་མ'őomȁȁ
taa33yii33tx5ye4e44e3h5wo33o44 chinesefaq答疑解惑taȁyiȉtxẏyée̋èḩwȍő
djo%s5E3 apache (western)balljoołédjōşẹ̀
v3aikka finnishfor examplevaikkaṿaikka
kyUqtx^5i koreanview경치kyụqtxẏḥi
GrubEli georgiancloudღრუბელიġrubẹli
akko9ntxo italiandressed upacconcioakkȯntxo
pu%n6d4u tamilgarlicபூண்டுpūṇḍu
te%l3 tamilscorpionதேள்tēḷ
h5ayt66 arabicstringخيطḩayt̬
tIts%5It apache (western)shakyditłidtịtşḥịt
'e%445e5e45 tibetanlightའོད'e̖̋̄e̖é̖
arroz spanishricearrozarroz
t051t05i georgianbranchტოტიt̖o̖t̖i
nal5tx00ya koreandate날짜nalẏtx̥ya
te4Iq burmesecloudတိမ်téịq
uk6suk6 inuktitutoil/blubberᐅᖅᓱᖅuḳsuḳ
'b06a%3a33wq5 vietnamesestormbão'ɓà̄ȁwq̇
IGa3l apache (western)bellsighálịġàl
vm3ex4i5vUtsU russianto interfereвме́шиватьсяvmẏeẋi̖vụtsụ
vidj5Etx5 polishto seewidziećvidjẏẹtxẏ
ma%9ts5ats5 nahuatlnetmātlatlmā̇tşatş
pakkya9no italiantackypacchianopakkyȧno
la9h5ats hebrewpressureלַחַץlȧḩats
pli4a44n thaito changeเปลี่ยนplía̋n
1na5G frenchhonorhonneuro̖na̖ġ
tIs5 apache (western)blooddiłtịş
'ani9 hebrewegoאני'anï
y%9Emi% norwegian (bokmal)chemistrykjemiyh̬ẹmī
ta33a33 tibetanmelodyརྟtȁȁ
iql^08ag^0l^08asi xhosawaterfallingxagxasiiqḷ̬ḥagh̬ḷ̬ḥasi
p%a koreanonionpḥa
mtaza9mo swahiliviewpointmtazamomtazȧmo
x4i33i44p%ii33ntx5yA33nk%O33O44q chinesevideo surveillance视频监控ẋȉi̋pḥiȉntxẏyạ̏nkḥọ̏ọ̋q
t4x4^i33i33 tibetanten thousandཁྲིṭẋḥȉȉ
be9Igel hebrewbagelבייגלbėịgel
tx5ya33u chinesereligiontxẏyȁu
pa4a44u3 chinesejewelpáa̋ù
brdz1la georgianbattleბრძოლაbrdzo̖la
'ok%a%0x4I3 apache (western)prayerʼokąąhí'okḥā̰ẋị̀
auyuittuk6 inuktitutpermafrostᐊᐅᔪᐃᑦᑐᖅauyuittuḳ
p97no30o taalarge louseʘnó̰õṗ̂nò̰o
attxa9kko italianacheacciaccoattxȧkko
he%3s5 navajopackagehè̄ş
sUfI9stUkeIdId englishsophisticatedsophisticatedsụfïstụkeịdịd
h5att66a arabicluckخطḩatt̬a
e%5n3 norwegian (bokmal)an eagleørnē̖nẏ
Utxi9v englishachieveachieveụtxïv
nE%33E33tx5i%5 tibetaninformationགནས་ཚུལnẹ̏̄ẹ̏txẏī̖
xEql08a xhosamoveshenxaxẹqḷ̬a
Ga apache (western)foxghaġa
alE3 yorubanightalẹ́alẹ̀
znalEx5tx5 polishto findznaleźćznalẹxẏtxẏ
ta0 navajospring (season)ta̰
la%3a33y vietnameseinterestlãilà̄ȁy
muxi5rra amharicwedderሙሽራmuxi̖rra
ts593I3zI3 navajogoattş̀ị̀zị̀
sUv5Irx4E9nstvUvUt russianto masterсовершенствоватьsụvẏịrẋẹ̇nstvụvụt
gbogbo yorubaall/everythinggbogbogbogbo
tO4O44O3q chineseto understandtọ́ọ̋ọ̀q
kywit00urami koreancricket귀뚜라미kywiṱurami
le%bU danishliplæbelēbụ
ja05gl frenchjunglejungleja̰̖gl
mnixvnEl1ba georgiansignificanceმნიშვნელობაmnixvnẹlo̖ba
a%sivak6 inuktitutspiderᐋᓯᕙᖅāsivaḳ
na'Ixo30' apache (western)lizardnaʼishǫ́ʼna'ịxò̰'
tx5UrUk93a amharicmoonጨረቃtxẏụrụk̖a
t^a3ts5'IId navajoalgaetḥàtş'ịịd
mtxu9zi swahilisaucemchuzimtxu̇zi
ti%445i5i45 tibetandemonབདུདti̖̋̄i̖í̖
k6itt66a arabiccatقطةḳitt̬a
pE3x apache (western)knifebeshpẹ̀x
tx4w1vyEk polishhumanczłowiektẋwo̖vyẹk
din thaisoilดินdin
ko4o44t0 thaiinscriptionกฎkóőt̰
a%xi%rv3a%d hindiblessingआशीर्वादāxīrṿād
hu4rri3yya%4 hausafreedom/libertyhùr̃r̃iyyā̀húrrìyyá̄
pets5asos5ko%9ats5 nahuatlcentipedepetlazolcōātlpetşasoşkō̇atş
s5ij navajourineşij
t^u3 apache (western)watertḥù
gt^h51vt^ georgianplease (formal)გთხოვთgtḥḩo̖vtḥ
epats5 nahuatlskunkepatlepatş
zGva georgianseaზღვაzġva
j4e44e tibetansingleརེȷ̈e̋e
p93lanEt05a georgianplanetპლანეტაp̀lanẹt̖a
k93at05a georgiancatკატაk̖at̖a
tul englishtooltooltul
mul3l3aqgi tamilradishமுள்ளங்கிmuḷḷaqgi
fa33qx4i33i44 chinesepath/plan方式fȁqẋȉi̋
na44a tibetanagena̋a
ma%44a44a3 thaidogหมาma̋̄a̋à
we%9yats5 nahuatlsea/oceanhuēyātlwē̇yatş
ni3pyI4qn3a4 burmesetechnologyနည်းပညာnìpyị́qnẏá
gandzi georgiantreasureგანძიgandzi
i95rittA% finnishto tryyrittääï̖rittạ̄
a%skats5 nahuatlantazcatlāskatş
v5Ir3O9fkU russianrope (chord)верёвкаvẏịrẏọ̇fkụ
mxi9ndi swahiliwinner (one who wins)mshindimxïndi
g^Ur5 hindihouseघरgḥụṛ
kaka9wats5 nahuatlcacao/cacao beancacahuatlkakȧwatş
tx^5a4a44nu44a3n thaicorridorฉนวนtxẏḥáa̋nűàn
hhadi%k6a arabicgardenحديقةhhadīḳa
q5as44aba arabicto twist/wrap aroundعصبq̇as̬aba
hip931p931t05ami georgianhippoჰიპოპოტამიhip̀o̖p̀o̖t̖ami
t4x4^UU33qt4x4a4a44a3q chinesemature成长ṭẋḥụụ̏qṭẋáa̋àq
me44elo33o33q tibetanmirrorམེ་ལོངme̋elȍȍq
aluik6k6anak6 inuktitutavalancheᐊᓗᐃᖅᑲᓇᖅaluiḳḳanaḳ
okko9rrere italianto needoccórrereokkȯrrere
p97'a3a taato burnʘ'áaṗ̂'àa
bUttxa% hindibabyबच्चाbụttxā
t6n4a%0h irish (munster)to fatiguetnáithtĝnĝā̰h
fye%5l icelandicplank/boardfjölfyē̖l
sa33a33 tibetanearthsȁȁ
bAnd englishbandbandbạnd
tx^5i33i33 tibetanoutside/exteriorཕྱིtxẏḥȉȉ
yi33ma33u44tx5yA33n chinesecloakroom衣帽间yȉmȁűtxẏyạ̏n
k1%33144nhi44i44i3n thaistoneก้อนหินkȍ̖̄ő̖nhi̋i̋ìn
y%9e%5lU norwegian (bokmal)to coolkjøleyh̬ē̖lụ
ba9wliq hebrewbowling (the game)באולינגbȧwliq
di%n arabicreligionدينdīn
t^ye33 chinesepeacefultḥyȅ
cE9hkyiqk icelandicknowledgeþekkingcẹ̇hkyiqk
r%91ss icelandichorsehrossr̊o̖ss
isig^0d^08ib1 xhosadecisionisigqiboisigh̬ḍ̬ḥibo̖
10kl frenchuncleoncleo̰̖kl
igl08alaba xhosashoulderigxalabaigḷ̬alaba
k10plEtma0 frenchcompletelycomplètementko̰̖plẹtma̰
man3dj5al3mul3l3aqgi tamilcarrotமஞ்சள்முள்ளங்கிmanẏdjẏaḷmuḷḷaqgi
ma0k frenchlackmanquema̰k
px4Estx4En3 polishspace (area)przestrzeńpẋẹstẋẹnẏ
garra spanishclawgarragarra
ts593ox apache (western)plantstłʼohtş̀ox
hha%fila arabicbusحافلةhhāfila
'eI' burmeseto sleepအိပ်'eị'
p%Usk1d welshfishpysgodpḥụsko̖d
p%imaq koreanpimento피망pḥimaq
k%op99ul3s99o koreanrhino코뿔소kḥop̌uḷs̭o
qi3i33 vietnamesethinknghĩqìȉ
natIk'a0 apache (western)clothnadikʼąnatịk'a̰
n113y vietnamesespeaknóino̖ò̖y
wOd englishwouldwouldwọd
tx5arkkaraI tamilsugarசர்க்கரைtxẏarkkaraị
k93i95t05i5l amharicleafቅጠልk̖ï̖t̖i̖l
fkruttsE polishsoonwkrótcefkruttsẹ
mu%ttua finnishto changemuuttuamūttua
b6a9t6U irish (munster)stickbatabĝȧtĝụ
'eh5a9d hebrew(Judaism) the Oneness of Godאחד'eḩȧd
ts5'o3k'a4' apache (western)shaft of arrowtlʼókʼaʼtş'òk'á'
la44am tibetanpathལམla̋am
sU33n chineseforestsụ̏n
ki4405i05t4x4u33u33m tibetangrapeརྒུན་འབྲུམkḭ̖̋ḭ̖ṭẋȕȕm
p%UU33q chinesefriendpḥụụ̏q
i3i3it08aala3a zulusideī́caláììiṭ̬aalàa
kip99Om koreanhappiness기쁨kip̌ọm
blUd englishbloodbloodblụd
'evu9s hebrewmanger/feeding troughאבוס'evu̇s
maCi5r icelandichumanmaðurmaçi̖r
la4ru%3ra%4 hausanecessitylàr̃ūr̃ā̀lárù̄rá̄
l^0e%ti%gar welshhospitablelletygarl̥ētīgar
gb1gbE3 yorubato receive an injurygbọgbẹ́gbo̖gbẹ̀
igivE georgiansameიგივეigivẹ
k99ot0 koreanflowerk̭ot̰
o%se9elo%ts5 nahuatljaguarocelotlōsėelōtş
hhima%r arabicdonkeyحمارhhimār
pal3l3ikku%d4am tamilschoolபள்ளிக்கூடம்paḷḷikkūḍam
xi0 burmeseto haveရှိxḭ
a5l norwegian (bokmal)beerøla̖l
Ebi3 yorubafamilyẹbíẹbì
tx5E4E44w vietnameseoarchèotxẏẹ́ẹ̋w
'amad hebrewto evaluate/to estimateאמד'amad
toh5at^'e%ta apache (western)nothingdohatʼeedatoḩatḥ'ēta
pya4q burmeseto flyပျံpyáq
'aat^i3i33t0 thaisunพระอาทิตย์'aatḥìȉt̰
p97u0 hoanoneʘ̃ũṗ̂ṵ
ftx41ray polishyesterdaywczorajftẋo̖ray
iqt^08aphEphE xhosaprofessionalingcaphepheiqṭ̬ḥaphẹphẹ
pE0ti5G frenchpaintingpeinturepẹ̰ti̖ġ
xk3i5r4d irish (munster)to scampersciurdxkẏi̖rĝd
sm3Ix4attsU russianto blendсмешатьсяsmẏịẋattsụ
m3Itx5ta9t5 russianto dreamмечтатьmẏịtxẏtȧtẏ
martsh5Ena georgianleftმარცხენაmartsḩẹna
h5xirad georgianoftenხშირადḩxirad
i3i3it^08iib06i3i zululakeī́chibíììiṭ̬ḥiiɓìi
mtsirE georgiansmall/insignificantმცირეmtsirẹ
l6a%v6 irish (munster)handlámhlĝāvĝ
si33tx5ya33t4x4^O33 chineseprivate car私家车sȉtxẏyȁṭẋḥọ̏
k3it0te japanesestampきってkẏit̰te
q5as44an arabicstickعصاq̇as̬an
l^0I9ni5n welshstring/cordllinynl̥ïni̖n
1rmi5r icelandicwormormuro̖rmi̖r
uUg5In3Uh5 irish (munster)lonelyuaigneachuụgẏịnẏụḩ
dzaxx5i japanesemagazineざっしdzaxxẏi
amaGuk6 inuktitutwolfᐊᒪᕈᖅamaġuḳ
klay thaifarไกลklay
qd08anawa xhosashipnqanawaqḍ̬anawa
ta3Oqba4q burmeseto apologizeတောင်းပန်tàọqbáq
tx5aO' burmesestoneကျောက်txẏaọ'
p%i%445i5i45me%33e44 tibetanwomanབུད་མེདpḥi̖̋̄i̖í̖mȅ̄e̋
li33i44tx5ya33utx^5yau33 chineseoverpass立交桥lȉi̋txẏyȁutxẏḥyaȕ
ts5'I%x apache (western)snaketłʼiishtş'ị̄x
iGnik6 inuktitutsonᐃᕐᓂᖅiġniḳ
eGi5psy10 frencheruptionéruptioneġi̖psyo̰̖
s4a%v6a%9l5 irish (munster)to savesábháilsĝāvĝā̇lẏ
ku33u33 tibetanbody/statueསྐུkȕȕ
gwees5d welshgrassgwelltgweeşd
iqd^08ele xhosacoldingqeleiqḍ̬ḥele
1Gigami hebreworigamiאוריגמיo̖ġigami
f3ar4 irish (munster)man (male)fearfẏarĝ
faGin frenchflourfarinefaġin
kozlI%0yE apache (western)birthplacegozlįįyekozlị̰̄yẹ
l^0i5uh5 welshsnowdrift/snow dustlluwchl̥i̖uḩ
fE4 yorubato be successful/prosperousfẹ̀fẹ́
t4x4^wa33i33 chineseto kneadṭẋḥwȁȉ
yu33u33 tibetanturquoise gemstoneགཡུyȕȕ
ya%' apache (western)skyyaaʼyā'
fe9ImIs englishfamousfamousfėịmịs
nUgrUmUj4da9t5 russianto pile upнагромождатьnụgrụmụȷ̈dȧtẏ
r%9i5cr1 welshto rush/hurryrhuthror̊i̖cro̖
tr1id welshfoottroedtro̖id
iUs4k irish (munster)fishiasciụsĝk
mo44ot4x4a33a44 tibetancarམོ་ཊmőoṭẋȁa̋
x5i33n chinesehappyxẏȉn
n3i33i33q tibetanheart/mind/essenceསྙིངnẏȉȉq
sUtx hinditruthसचsụtx
iqd^08Exo xhosarentingqeshoiqḍ̬ḥẹxo
tx^5you33 chinesespeartxẏḥyoȕ
k3ip9pO japanesetrain ticketきっぷkẏip̃pọ
nan6d4u tamilcrabநண்டுnaṇḍu
fra%9iCI icelandicsciencesfræðifrā̇içị
o'I'a3n apache (western)holeoʼiʼáno'ị'àn
s3em3U russianseedсе́мяsẏemẏụ
pun6 tamilsoreபுண்puṇ
txI4x navajomedicine pouchtxị́x
k6ilalugak6 inuktitutbeluga whaleᕿᓚᓗᒐᖅḳilalugaḳ
'b06iit0 vietnamesebit (computing)bit'ɓiit̰
ukukd^08uba xhosadrive/pushukuqhubaukukḍ̬ḥuba
k1j4i95statx5 polishto benefitkorzystaćko̖ȷ̈ï̖statxẏ
'd06aam vietnamesecrabđam'ɗaam
tx^a%ti% hindichestछातीtxḥātī
kri5lyo russianwingкрыло́kri̖lyo
tx5yO4O44O3q chinesefiretxẏyọ́ọ̋ọ̀q
k99a9atx^5i koreancrow까치k̭ȧatxẏḥi
d^Urm hindireligion/faithधर्मdḥụrm
se5vn norwegian (bokmal)sleep (state)søvnse̖vn
kye5e5v icelandicgiftgjöfkye̖e̖v
t05Ukur amharicblackጥቁርt̖ụkur
t66a%bak6 arabiclarge brick/tileطابقt̬ābaḳ
djgup%uri georgianpertaining to teamჯგუფურიdjgupḥuri
du%d^ hindimilkदूधdūdḥ
mdzimE georgiancommaმძიმეmdzimẹ
y%9u%lU norwegian (bokmal)a dresskjoleyh̬ūlụ
'ot hebrewsignomenאות'ot
hak93e3I3 navajoone's kinhak̖èị̀
tulI0 apache (western)raccoontulįtulị̰
'a%a3w vietnameset-shirtáo'āàw
t00aq koreanearthṱaq
abdjari georgianarmorაბჯარიabdjari
ka33a44q chinesesimplekȁa̋q
wa9y2 englishwirewirewȧyu̖
k3a3a4u hausabeautykyâukẏàáu
Isa3s5Ik%aI apache (western)bald eagleisáłigaiịsàşịkḥaị
lo44o tibetanyearལོlőo
v3AlittA% finnishto transmitvälittääṿạlittạ̄
h5ah5vi georgianonionხახვიḩaḩvi
e4e3ka30na30 yorubaclawèékánnáéèkà̰nà̰
cre5i5qk icelandiccrowdþröngcre̖i̖qk
sE%33E44 tibetanfrostསདsẹ̏̄ẹ̋
klAud englishcloudcloudklạud
n3a44a tibetanfishnẏa̋a
dja%nbu%dj^kUr hindiintentionallyजानबूझकरdjānbūdjḥkụr
ma%n6pu tamilhonorமாண்புmāṇpu
ti33a44 thaishortเตี้ยtȉa̋
putta%n6d4u tamilnew yearபுத்தாண்டுputtāṇḍu
x4U33qh5woo33 chineselife/existence生活ẋụ̏qḩwoȍ
mUy vietnamesecloudmâymụy
su%l scottish gaeliceyesùilsūl
iql08izElEl1 xhosapressureinxizeleloiqḷ̬izẹlẹlo̖
xvili georgianchildშვილიxvili
g55a3ggo4 hausapaternal auntgwaggògẇàggó
t4x4o4o44u3kyu33A33ntx5ye33 chineseelbow joint肘关节ṭẋóőùkyȕạ̏ntxẏyȅ
ja5n frenchyoungjeuneja̖n
t4x4a33u44 chineseomenṭẋȁű
pyA33A44nli33i44tyA33A44n chineseconvenience store便利店pyạ̏ạ̋nlȉi̋tyạ̏ạ̋n
mE%tx hindimatchमैचmẹ̄tx
pyE9qkni5 polishbeautifulpięknypyẹ̇qkni̖
ik93l08Exa xhosatimeixeshaik̖ḷ̬ẹxa
x4U33qri33i44wu4u44u3h5we33i44 chinesebirthday party生日舞会ẋụ̏qrȉi̋wúűùḩwȅi̋
tsv5Ito9k russianflowerцвето́кtsvẏịtȯk
dE0 frenchdeerdaimdẹ̰
p97h5ui hoantailʘxuiṗ̂ḩui
addio italiangoodbyeaddioaddio
f3e%r4 irish (munster)grassféarfẏērĝ
hvost russiantailхвостhvost
b^a%x4Un6 hindispeechभाषणbḥāẋụṇ
mE330E330 tibetandrug/medicineསྨནmẹ̰̏ẹ̰̏
tal3l3aI tamilmotherதள்ளைtaḷḷaị
tx5yA4A44A3n chinesechildtxẏyạ́ạ̋ạ̀n
bat0ta japanesegrasshopperばったbat̰ta
la0 burmesemoonla̰
flI9ppI9 icelandiccollar of a shirtflibbiflïppï
tot^ori koreanacorn도토리totḥori
'b06aa44y vietnamesesevenbảy'ɓaa̋y
tI%3k93o0x navajoyeasttị̀̄k̖o̰x
torre spanishtowertorretorre
dra5p%U danishdropdråbedra̖pḥụ
qd08abile xhosararenqabileqḍ̬abile
mna9ra swahilitowermnaramnȧra
prEnna icelandicto burnbrennaprẹnna
kurssi finnishcourse/classkurssikurssi
10bG frenchdarknessombreo̰̖bġ
i4ta40 yorubastoryìtànítá̰
'b06iU44w vietnamesetable of databiểu'ɓiụ̋w
y%9A%l3Ihe%t norwegian (bokmal)lovekjærlighetyh̬ạ̄ḷịhēt
ntxo0' apache (western)badnchǫʼntxo̰'
djE%30'I apache (western)blue jayję́ę́ʼidjẹ̰̀̄'ị
mEmk93vidrE1ba georgianasset/inheritanceმემკვიდრეობაmẹmk̖vidrẹo̖ba
pe9rustella finnishto justifyperustellapėrustella
Ur5t^a%t hindimeaningअर्थातụṛtḥāt
aGo9n hebrewcupboard/closet/cabinetארוןaġȯn
t^u33u33k9pU33U33 tibetansoupཐུག་པtḥȕȕk̰pụ̏ụ̏
h5OO33q chineserainbowḩọọ̏q
Gei5siG frenchto succeed at somethingréussirġei̖siġ
ma4a44y thainewใหม่máa̋y
ko%9ats5 nahuatlsnakecoatlkō̇atş
ra4a44a3q chinesesoilráa̋àq
'd06EE44 vietnameseto give birth tođẻ'ɗẹẹ̋
s99ak9 koreanbuds̭ak̰
h114p' vietnamesemeetinghọpho̖ó̖p'
p%E%44E tibetanwoolབལpḥẹ̋̄ẹ
tx5UUy vietnameseplaychơitxẏụụy
tEkk norwegian (bokmal)deck (nautical)dekktẹkk
pIGC icelandicsettlementbyggðpịġç
tx5yA33A44nx4U33ntx5ya33ulyA33A44n chinesefitness coach健身教练txẏyạ̏ạ̋nẋụ̏ntxẏyȁulyạ̏ạ̋n
Ekk icelandiceggeggẹkk
ya%3j navajolittleyà̄j
qa%3a33 vietnamesefallngãqà̄ȁ
hEdz3ill5Uk9 koreannightfall해질녘hẹdzẏillẏụk̰
tO33qx5i33 chinesecreature东西tọ̏qxẏȉ
mts93vrt^nE9li georgiantrainer/coachმწვრთნელიmts̀vrtḥnẹ̇li
kyI9Cya icelandicgoddessgyðjakyïçya
k93a4dda3ra%4 hausafate/destinyƙàddar̃ā̀k̖áddàrá̄
ta33nyuA33nkOO33 chinesecell单元格tȁnyuạ̏nkọọ̏
ni%n6d4a%yam tamillengthநீண்டாயம்nīṇḍāyam
i3i3i4bu3u3u4z6a zuluscarîbhûdlaììíbùùúẓa
la5bU danishrunløbela̖bụ
v3eqga%yam tamilonionவெங்காயம்ṿeqgāyam
1b1ba georgianspiderობობაo̖bo̖ba
d6a9d5i% irish (munster)daddy (childish)daidídĝȧdẏī
aka%0zIz navajosleeve (of garment)akā̰zịz
h5mali georgianswordხმალიḩmali
swaa3 vietnamesedeletexoáswaà
s44amG arabicglueصمغs̬amġ
hibridi georgianhybridჰიბრიდიhibridi
paCk%a%r icelandicbathtubbaðkarpaçkḥār
tx5im vietnamesebirdchimtxẏim
masso9ne italianfree masonmassonemassȯne
i3i3inz6u zuluhouseíndluììinẓu
g^0d^08ibEla xhosalastgqibelagh̬ḍ̬ḥibẹla
Gali%C66 arabicrudeغليظġalīç̂
x4u33u44tx5u33u44x5yA33A44n chinesedata line数据线ẋȕűtxẏȕűxẏyạ̏ạ̋n
ukuqd08amlEza xhosaintersectukunqamlezaukuqḍ̬amlẹza
k93d081nda xhosaunderstandqondak̖ḍ̬o̖nda
tsa4a44u3x4we33i44tsa4a44u3tx^5i4i44i3 chinesego to bed early早睡早起tsáa̋ùẋwȅi̋tsáa̋ùtxẏḥíi̋ì
hwii44 vietnamesecanclehuỷhwii̋
si%5 finnishfilamentsyysī̖
da%3'i4ra%3 hausacircledā'ìr̃ādà̄'írà̄
y%9Ep norwegian (bokmal)a large stickkjeppyh̬ẹp
k%E% apache (western)shoekeekḥẹ̄
iqd^081nd1 xhosabrainingqondoiqḍ̬ḥo̖ndo̖
qt08iqt08i xhosasmall/youngncinciqṭ̬iqṭ̬i
a5r danishearørea̖r
pu% thaicrabปูpū
bla0 frenchwhiteblancbla̰
k6afas44 arabiccageقفصḳafas̬
sUr5Uk hindiroadसड़कsụṛụk
wala'au hawaiianto talkwalaʻauwala'au
tx5e33e33 tibetanmaster/lordརྗེtxẏȅȅ
nUhUd5i9t5 russianto findнаходитьnụhụdẏïtẏ
'oq thaiactองก์'oq
k93ak6a%si nuxalkcrowk'aqaasik̖aḳāsi
v3ix4am tamilpoisonவிஷம்ṿiẋam
iqt^08iqa xhosathoughtingcingaiqṭ̬ḥiqa
k%waa33qfU33qpa33u44yu4u44u3 chinesestormy狂风暴雨kḥwaȁqfụ̏qpȁűyúűù
ka4a44t0 thaibiteกัดkáa̋t̰
p1lla icelandicbun (round bread)bollapo̖lla
s99uk9 koreanmugworts̭uk̰
x5yaa33 chineseboatxẏyaȁ
iq94t08asa xhosatasteinkcasaiq̀ṭ̬asa
v3at4t4am tamilcircle/haloவட்டம்ṿaṭṭam
nuna inuktitutlandᓄᓇnuna
'urugo%l3 tamilhappeningஉறுகோள்'urugōḷ
paGfa05 frenchperfumeparfumpaġfa̰̖
'b06a%a4n' vietnamesefriendbạn'ɓāán'
a0pul frenchlight bulbampoulea̰pul
ph1t^1li georgianleafფოთოლიpho̖tḥo̖li
x5i440i0i40 tibetanimageབཞིནxẏḭ̋ḭḭ́
r%9af welshroperhaffr̊af
k93a4nk93a3ne%4 hausasmallƙànƙanḕk̖ánk̖àné̄
tx5uU4t0' vietnamesemousechuộttxẏuụ́t̰'
s5I4ko4i%4 navajowhite (color)şị́kóí̄
y%9A%9n6U norwegian (bokmal)a nucleuskjerneyh̬ạ̄̇ṇụ
t4x4^aa33pe33i33tyA33A44n chinesetea coaster茶杯垫ṭẋḥaȁpȅȉtyạ̏ạ̋n
k%UttxUr hindimuleखच्चरkḥụttxụr
gUmtx^a% hinditowelगमछाgụmtxḥā
l^01gEl^0 welshpocketllogelll̥o̖gẹl̥
ba%g^ hinditigerबाघbāgḥ
k93l08ElEla xhosatellxelelak̖ḷ̬ẹlẹla
ts%o33o33wa tibetanlifeའཚོ་བtsḥȍȍwa
me9leh5 hebrewkingמֶלֶךmėleḩ
mnixvnEl1vani georgianimportantმნიშვნელოვანიmnixvnẹlo̖vani
hOnt germandoghundhọnt
sUmUrpUn6 hindidedicationसमर्पणsụmụrpụṇ
e5kn icelandica tiny particleögne̖kn
sapE0 frenchfir treesapinsapẹ̰
p%u%33u44t0 thaispeakพูดpḥȕ̄űt̰
min3dj5u tamilto exceedமிஞ்சுminẏdjẏu
baOm germantreebaumbaọm
t4x4^u33u44li4i44i3wU33U44nt^ii33 chinesesolving issues处理问题ṭẋḥȕűlíi̋ìwụ̏ụ̋ntḥiȉ
tE%t^E%l navajomoosetẹ̄tḥẹ̄l
huC icelandicskinhúðhuç
m1sah5lE1ba georgianpopulationმოსახლეობაmo̖saḩlẹo̖ba
fyatl icelandicmountainfjallfyatl
iql^08olo xhosanoiseingxoloiqḷ̬ḥolo
sol englishsoulsoulsol
isikd^08am1 xhosafruitisiqhamoisikḍ̬ḥamo̖
ntxa%3 apache (western)big/largenchaantxà̄
t^apa%0jIte apache (western)kingfishertaba̜a̜zhidetḥapā̰jịte
tUya3Cu4dj5i3 burmesejudge (person)တရားသူကြီးtụyàçúdjẏì
Ub^Ine%tri% hindiactressअभिनेत्रीụbḥịnētrī
n3i33i33qtx5e tibetancompassionསྙིང་རྗེnẏȉȉqtxẏe
yi5hi5ttx amharicthisይህችyi̖hi̖ttx
dj1h5i georgianstickჯოხიdjo̖ḩi
savik inuktitutnormal shaped knifeᓴᕕᒃsavik
a5l danishbeerøla̖l
d41kt4Ur hindidoctorडॉक्टरḍo̖kṭụr
A9ksEs englishaccessaccessạ̇ksẹs
ah5a9z hebrewto holdאחזaḩȧz
ya3 navajoskyyà
tan6n6i%r tamilwaterதண்ணீர்taṇṇīr
pE0 frenchbreadpainpẹ̰
pa'aka9i hawaiiansaltpaʻakaipa'akȧi
h5Itla%0h5I3 apache (western)beveragehidląąhíḩịtlā̰ḩị̀
tapu9ah5 hebrewappleתפוחtapu̇aḩ
bmuli georgianlink (internet)ბმულიbmuli
al'ard66 arabicearthالأرضal'ard̬
uuC icelandicmindúðuuç
l^0i%v welshsaw (tool)llifl̥īv
na5f frenchnineneufna̖f
tO33O44q chinesemilktọ̏ọ̋q
pU33U44n chinesedustpụ̏ụ̋n
iql08agu xhosawarthoginxaguiqḷ̬agu
maC66alla arabicumbrellaمظلةmaç̂alla
b10 frenchgoodbonbo̰̖
k6uyannami%k inuktitutthank youᖁᔭᓐᓇᒦᒃḳuyannamīk
nat4tx5attiraman6d4alam tamilthe starry heavensநட்சத்திரமண்டலம்naṭtxẏattiramaṇḍalam
tyA33A44nyi4i44i3qmii33qx5i33q chinesemovie star电影明星tyạ̏ạ̋nyíi̋ìqmiȉqxẏȉq
k33i%9kats5 nahuatlsongcuīcatlkẇï̄katş
makuahine hawaiianmothermakuahinemakuahine
attxeffa9re italianto biteacceffareattxeffȧre
taktuk inuktitutfogᑕᒃᑐᒃtaktuk
l6a%h5 irish (munster)pleasant/sweetláchlĝāḩ
sa%3nts'o30sE apache (western)new moonsáánts’ǫ́sésà̄nts'ò̰sẹ
v3a9llita finnishto prevailvallitaṿȧllita
x4O33O44x5ya33a44qx4i33 chinesevideographer摄像师ẋọ̏ọ̋xẏyȁa̋qẋȉ
kr5a%gU norwegian (bokmal)complaintklagekṛāgụ
IzUbrUj4a9t5 russianto portrayизображатьịzụbrụȷ̈ȧtẏ
gbE4du yorubalarge drumgbẹ̀dugbẹ́du
I'I%3'a30 navajosunsetị'ị̀̄'à̰
nah5a9x hebrewsnakeנָחָשׁnaḩȧx
txrdil1Et^i georgiannorthჩრდილოეთიtxrdilo̖ẹtḥi
x4tx4En3x5tx5E polishluck/happinessszczęścieẋtẋẹnẏxẏtxẏẹ
vzdi5hat5 russianto sighвздыхатьvzdi̖hatẏ
Ga0k10tGe frenchto meetrencontrerġa̰ko̰̖tġe
djUma%na% hindiperiodजमानाdjụmānā
ne4ya4Oq burmesesunshineနေရောင်néyáọq
'd06i4U44 vietnamesea pondđìa'ɗíụ̋
k%ra%0v scottish gaelicbonecnàmhkḥrā̰v
t^am thaito makeทำtḥam
yo% apache (western)beadyooyō
milq5ak6a arabicspoonملعقةmilq̇aḳa
ma33a33qt4x4e%335e445 tibetancommon folkདམངས་ཁྲོདmȁȁqṭẋȅ̖̄e̖̋
tyA33A44nna4a44u3t4x4u4u44u3tx5i33 chinesecomputer host电脑主机tyạ̏ạ̋nnáa̋ùṭẋúűùtxẏȉ
pan3tx5u tamilcottonபஞ்சுpanẏtxẏu
'UywE' burmeseleafအရွက်'ụywẹ'
ukiuk6 inuktitutwinterᐅᑭᐅᖅukiuḳ
k%a33a33qpa33a33 tibetanhouseཁང་པkḥȁȁqpȁȁ
g^0l^081tha xhosarepelgxothagh̬ḷ̬ḥo̖tha
sigrdzE georgianlengthსიგრძეsigrdzẹ
lUv englishlovelovelụv
q5a%m arabicyearعامq̇ām
p93Ep93Ela georgianbutterflyპეპელაp̀ẹp̀ẹla
a%g^a%t hindishockआघातāgḥāt
n1%3133q thaiyounger siblingน้องnò̖̄ȍ̖q
E0p1sibl frenchimpossibleimpossibleẹ̰po̖sibl
'an vietnameseeatăn'an
ukukl^08uluza xhosaepilepticukuxhuluzaukukḷ̬ḥuluza
mann3aI tamilpeacockமஞ்ஞைmannẏaị
k%wa33i44ti33i44ta33nh5a33u44 chinesetracking number快递单号kḥwȁi̋tȉi̋tȁnḩȁű
a%moxts5i nahuatlbookamoxtliāmoxtşi
nastE9mpstf1 polishprecedencenastępstwonastẹ̇mpstfo̖
d08ho hoanhorn!ʰoḍ̬ho
zdy1n3tx5 polishto removezdjąćzdyo̖nẏtxẏ
t4x4i330i330 tibetancloudསྤྲིནṭẋḭ̏ḭ̏
k6awiya arabicto be strong/powerfulقويḳawiya
'aveda9 hebrewa lossאבדה'avedȧ
x4o4o44u3mUU33nyuA33n chinesegoalkeeper守门员ẋóőùmụụ̏nyuạ̏n
ya%4a44k9 thaito wantอยากyá̄a̋k̰
na'Its5'I%3kI3 apache (western)gophernaʼitłʼíígína'ịtş'ị̀̄kị̀
tx5a33a44 tibetanironལྕགསtxẏȁa̋
cveiiyItl icelandicmopþvegillcveiiyịtl
a0plUG frenchscaleampleura̰plụġ
h5x41u0wx4tx4 polishbeetlechrząszczḩẋo̖ṵwẋtẋ
fahhas44a arabiccheck upفحصfahhas̬a
dj^i%l hindilakeझीलdjḥīl
a%ka9xits5 nahuatlpoolācaxitlākȧxitş
p10 frenchbridgepontpo̰̖
k93t^08ukumisa xhosatouchchukumisak̖ṭ̬ḥukumisa
i3i3i4t08e3e3eb06o zuluplan of action or methodîcéboììíṭ̬èèeɓo
wolf englishwolfwolfwolf
ei%Ci5r icelandicoatheiðureīçi̖r
r3Ib5e95nUk russianchildребёнокrẏịbẏė̖nụk
txi%k33a'ts5i nahuatlbarn owlchīcuahtlitxīkẇa'tşi
tsIs5 apache (western)mountaindziłtsịş
vayb englishvibevibevayb
mdjE9nzi swahilibuildermjenzimdjẹ̇nzi
y%9e%le norwegian (bokmal)a cooking vesselkjeleyh̬ēle
tE'toldjE%3t apache (western)campfiredeʼdoljéédtẹ'toldjẹ̀̄t
amme9ttere italianto admitamméttereammėttere
cvE9rmauul icelandicdiameterþvermálcvẹ̇rmauul
a9dam hebrewmanאָדָםȧdam
t^a9adz3o koreanostrich타조tḥȧadzẏo
pUthUd5i9t5 russianto fitподходитьpụthụdẏïtẏ
pr3Igl6Ux4a9t5 russianto inviteприглаша́тьprẏịglĝụẋȧtẏ
u3ub06umto3o3o4ti zulusweetnessúbumtôtiùuɓumtòòóti
s5aas5 welshthe otherllallşaaş
h5its93lh nuxalkmetal (iron)xits'lhḩits̀lh
ca%k icelandicroofþakcāk
h5axpItI3 apache (western)quailhashbidíḩaxpịtị̀
sit englishseatseatsit
korreo spanishmailcorreokorreo
mi44iq tibetannameམིངmi̋iq
sl1 danishbeatslåslo̖
na33a33 tibetannoseསྣnȁȁ
'b06aa4wkp9' vietnamesebundlebọc'ɓaáwkp̃'
'b06a%a44q vietnamesea boardbảng'ɓāa̋q
Oha9j4i5vUt5 russianto careухаживатьọhȧȷ̈i̖vụtẏ
txiki9wits5 nahuatlbasketchiquihuitltxikïwitş
kwi3i33 vietnamesefundquỹkwìȉ
gwraig welshwifegwraiggwraig
'a%siriyar tamilteacherஆசிரியர்'āsiriyar
kal3l3am tamilstealthகள்ளம்kaḷḷam
me44e tibetanfireམེme̋e
s51sd welshtailllostşo̖sd
s44abiyy arabicboyصبيs̬abiyy
14r14 yorubawordọ̀rọ̀ó̖ró̖
x5i44iq tibetanfieldཞིངxẏi̋iq
ma%kauka9u hawaiiancompetencemākaukaumākaukȧu
ts%i33i33j4i33i44q tibetanlongevityཚེ་རིངtsḥȉȉȷ̈ȉi̋q
q5iC66a%m arabicbonesعظامq̇iç̂ām
IzE3 apache (western)medicineizeeịzẹ̀
byu9tUfUl englishbeautifulbeautifulbyu̇tụfụl
b10b10 frenchsweet/candybonbonbo̰̖bo̰̖
'ida2 tamillipஇதழ்'idau̖
fyA%re norwegian (bokmal)low tidefjærefyạ̄re
e9Gets hebrewcountry/landארץėġets
wa33i44ma33i44yuA33n chinesedelivery man外卖员wȁi̋mȁi̋yuạ̏n
t4o%kri% hindibasketटोकरीṭōkrī
'izme9l hebrewknife/scalpelאזמל'izmėl
fspan3alE polishgreatwspanialefspanẏalẹ
mra9di swahiliprojectmradimrȧdi
x5ii33qwei33 chinesefact行为xẏiȉqweȉ
isig^0t^08awu xhosaspiderisigcawuisigh̬ṭ̬ḥawu
sa5G frenchsistersœursa̖ġ
tsI0na'Es5I3 apache (western)boattsinaʼeełítsị̰na'ẹşị̀
fa33t4x4a4a44a3n chinesedevelop发展fȁṭẋáa̋àn
ank93Esi georgianfishing rodანკესიank̖ẹsi
k693ba georgianjawყბაḳ̖ba
na%rka%li tamilchairநாற்காலிnārkāli
fid66d66a arabicsilverفضةfid̬d̬a
mUn6i% hindigemमणिmụṇī
pa%pa%'o%lelo hawaiianconversationpāpāʻōlelopāpā'ōlelo
o30'a%3 apache (western)eveningǫ́ʼááò̰'à̄
aivik6 inuktitutwalrusᐁᕕᖃaiviḳ
swi5x4i5x4 polishto hearsłyszyszswi̖ẋi̖ẋ
k%wa33i44 chinesedrainkḥwȁi̋
trOm welshheavytrwmtrọm
Ga%4a44 vietnamesechickenġá̄a̋
e5sd^0 danisheastøste̖sdh̬
ka33u33su33u44kO33qlu33u44 chinesehighway高速公路kȁȕsȕűkọ̏qlȕű
etE0dG frenchto turn offéteindreetẹ̰dġ
tiqgal3 tamilmonthதிங்கள்tiqgaḷ
x4Ex5sEt polishsix hundredsześćsetẋẹxẏsẹt
tx^5a%33a44q thaitechnicianช่างtxẏḥȁ̄a̋q
ECya icelandicsludgeeðjaẹçya
bu3kka%4 hausagrass hutbukkā̀bùkká̄
iq94l08at^aq94l08at^a xhosacomplex/complicatedinkxathankxathaiq̀ḷ̬atḥaq̀ḷ̬atḥa
minnan3dj5al tamilemailமின்னஞ்சல்minnanẏdjẏal
mi3 burmesefireမီးmì
10t frenchshamehonteo̰̖t
1ku40ri0 yorubamaleọkùnrino̖kṵ́rḭ
s5m nuxalkto standlhmşm
ko44o tibetandoorསྒོkőo
basa9G hebrewfleshבָּשָׂרbasȧġ
qa4a44y vietnamesedayngàyqáa̋y
a4ya4 yorubachest (body)àyàáyá
osoma93'ts5i nahuatlmonkeyozomahtliosomà̇'tşi
kozs'a%3ke apache (western)placegozsʼa̜a̜gekozs'à̄ke
dUkOm3In3t5i9rUvUt5 russianto documentдокументироватьdụkọmẏịnẏtẏïrụvụtẏ
i3isiis5a3a zuluclusterísihláìisiişàa
amik6 inuktitutpeltᐊᒥᖅamiḳ
tlo0'ixts%5oh5E3 apache (western)frogdlǫʼishtłohétlo̰'ixtşḥoḩẹ̀
kore9gto spanishcorrectcorrectokorėgto
ats593a%3h navajobottomatş̀à̄h
t66ayr arabicbirdsطيرt̬ayr
ma0to frenchcoatmanteauma̰to
m3I9nA9t5 russianto swapменятьmẏïnạ̇tẏ
pe33i44tx5i4i44i3qtx^5yaa33q chinesebackground wall背景墙pȅi̋txẏíi̋ìqtxẏḥyaȁq
bo2d englishboardboardbou̖d
Ud^Ik hindimoreअधिकụdḥịk
riavvio italianrestartriavvioriavvio
d4Umru% hindismall drumडमरूḍụmrū
pt5i9tsU russianbirdпти́цаptẏïtsụ
wei33 chineserockyweȉ
praGC icelandictastebragðpraġç
1Gga9zma hebreworgasmאורגזמהo̖ġgȧzma
ka4a44no4o44k9 thaigoldกนกkáa̋nóők̰
m10te frenchto climbmontermo̰̖te
bUt05a9t05is amharicsweet potatoበጣጢስbụt̖ȧt̖is
lo33o33 tibetanmind/awarenessབློlȍȍ
mfu9k1 swahilibag/pursemfukomfu̇ko̖
'aha9v hebrewto loveאהב'ahȧv
palkka finnishpay/salarypalkkapalkka
fa%a4t0' vietnamesepunishphạtfāát̰'
1k%r1 georgiangoldოქროo̖kḥro̖
t^omat^o koreantomato토마토tḥomatḥo
dGwa frenchright (what's right)droitdġwa
kol3kaI tamiltakingகொள்கைkoḷkaị
vE0 frenchwinevinvẹ̰
wa%33a33mo44o tibetanfoxཝ་མོwȁ̄ȁmőo
astGofi9zika hebrewastrophysicsאסטרופיזיקהastġofïzika
lan3dj5am tamilbribeலஞ்சம்lanẏdjẏam
pe9Gah5 hebrewflowerפֶּרַחpėġaḩ
tx5i33qx4UU33nto4o44u3so4o44u3 chineserefreshed精神抖擞txẏȉqẋụụ̏ntóőùsóőù
li5ke norwegian (bokmal)happinesslykkeli̖ke
tx5yee33kwo4o44o3 chineseresult结果txẏyeȅkwóőò
h5wo4o44o3t4x4^O33si33tx5i33 chinesetrain driver火车司机ḩwóőòṭẋḥọ̏sȉtxẏȉ
k%oal3l3a koreankoala코알라kḥoaḷḷa
tasik6 inuktitutlakeᑕᓯᖅtasiḳ
mi33i44q chineselifemȉi̋q
kiq englishkingkingkiq
k693uri georgianearყურიḳ̖uri
abo3a4ru40yi3 yorubasunflowerabóòrùnyíabòárṵ́yì
byE0vUni5 frenchwelcomebienvenuebyẹ̰vụni̖
qoo vietnamesecornngôqoo
perro spanishdogperroperro
Ol6Otx4x4a9t5 russianto improveулучша́тьọlĝọtẋẋȧtẏ
dja%sI3la3xa3 apache (western)earingsjaasíláhádjāsị̀làxà
fay thaifireไฟfay
k%a3a33rO3O33ha4a44 thaihomeคฤหkḥàȁrọ̀ọ̏háa̋
ta0 frenchtimetempsta̰
diko9d englishdecodedecodedikȯd
t1 danishtoeto̖
fe33i33t4x4^aa33q chineseextraordinary非常fȅȉṭẋḥaȁq
pyatla icelandicbellbjallapyatla
n1%3133y thaia fewน้อยnò̖̄ȍ̖y
'ix hebrewman/adult male human being.איש'ix
tuvak6 inuktitutsea iceᑐᕙᖅtuvaḳ
ts%E3 navajorock/stonetsḥẹ̀
ts%a33a33 tibetansaltཚྭtsḥȁȁ
pi5rCi5r icelandicbirthburðurpi̖rçi̖r
ba%0s navajohoopbā̰s
pu33u33ti33i33 tibetanscriptureཔོ་ཏིpȕȕtȉȉ
se33e33q tibetanlionསེངsȅȅq
'ila%hiyy arabicdivineإلهي'ilāhiyy
pa33a44nkO33qt4x4wo33 chinesedesk办公桌pȁa̋nkọ̏qṭẋwȍ
g^0d^08ih5a xhosadoctorgqirhagh̬ḍ̬ḥiḩa
t4x4wa4a44i3 chineseto waddleṭẋwáa̋ì
harrasta% finnishto be interested inharrastaaharrastā
i4ta0 yorubarelationìtaníta̰
h5ardji georgianexpenseხარჯიḩardji
papiy10 frenchbutterflypapillonpapiyo̰̖
ts93its93ila georgianchickenწიწილაts̀its̀ila
weIv englishwavewaveweịv
y%9a5t norwegian (bokmal)meatkjøttyh̬a̖t
li44i tibetanpearལིli̋i
kahaone hawaiianbeach covered with sandkahaonekahaone
arak93i georgianfableარაკიarak̖i
kOntrA9st englishcontrastcontrastkọntrạ̇st
to%n6d4u tamilto digதோண்டுtōṇḍu
a5Ge5 frenchhappyheureuxa̖ġe̖
q5ad66ala arabicmuscleعضلةq̇ad̬ala
txa%93nts5i nahuatlhomechāntlitxà̄̇ntşi
kwE0 frenchwedgecoinkwẹ̰
tx^5e%335e445 tibetanreligionཆོསtxẏḥȅ̖̄e̖̋
tx^5a44amtse33e44 tibetancompassionབྱམས་བརྩེtxẏḥa̋amtsȅe̋
k%3i33i33 tibetandogཁྱིkẏḥȉȉ
ig^0t^08isa xhosaartistigcisaigh̬ṭ̬ḥisa
ka33i33 chineseboundarykȁȉ
caO' burmeseto drinkသောက်caọ'
'avado9n hebrewdestruction/devastation/ruin/doomאבדון'avadȯn
hi5nti5r icelandicdoghundurhi̖nti̖r
lu9okka finnishgroup/collectionluokkalu̇okka
ne4ka3Oq burmeseto be wellနေကောင်nékàọq
k93d081b1 xhosaconcrete/actualqobok̖ḍ̬o̖bo̖
gwla%d welshcountry/nationgwladgwlād
xOb^ hindifavorableशुभxọbḥ
ei%mi5r icelandicsteam/vaporeimureīmi̖r
ka3OqgI4q burmeseskyကောင်းကင်kàọqgị́q
px4i5h519dj5itx5 polishto comeprzychodzićpẋi̖ḩȯ̖djẏitxẏ
g1ra georgianhillგორაgo̖ra
ka9uppa finnishcommerce/tradekauppakȧuppa
i3i4hho3olo zuluhallîhhóloìíhhòolo
ho'ohana hawaiianto usehoʻohanaho'ohana
ka33q chineseridgekȁq
tsru georgianfalseცრუtsru
tx5a44a tibetanrainbowའཇའtxẏa̋a
tx^5e33e33ma33a33le33e44p9 tibetanbutterflyཕྱེ་མ་ལེབtxẏḥȅȅmȁȁlȅe̋p̃
xa%k%a% hindibranchशाखाxākḥā
tx5an thaimoonพระจันทร์txẏan
i3i3il^08iib06a zulumakeshift hutī́xhibaììiḷ̬ḥiiɓa
EkspeGya0s frenchexperienceexpérienceẹkspeġya̰s
ukpik inuktitutarctic owlᐅᒃᐱᒃukpik
k3E%44Ej4U33U44p9 tibetanroyal lineageརྒྱལ་རབསkẏẹ̋̄ẹȷ̈ụ̏ụ̋p̃
ahava9 hebrewlove/affectionאהבהahavȧ
q5inab arabicgrapeعنبq̇inab
as5nI%30' navajocenteraşnị̰̀̄'
sUj4a9t5 russianto plantсажатьsụȷ̈ȧtẏ
avveni9re italianto occuravvenìreavvenïre
t^yA33n chinesedaytḥyạ̏n
tOl5ak scottish gaelicleafduilleagtọlẏak
l13133 thaito copyล้อlò̖ȍ̖
at05ami georgianpeachატამიat̖ami
kh5o40' navajofirekḩó̰'
It^'ox apache (western)nestitʼohịtḥ'ox
tsi3305i3305t4x4i%335i445 tibetaneffortབརྩོན་འགྲུསtsḭ̖̏ḭ̖̏ṭẋȉ̖̄i̖̋
'ibu9d hebrewlossאיבוד'ibu̇d
iqt^081qt^081ni xhosamosquitoingcongconiiqṭ̬ḥo̖qṭ̬ḥo̖ni
p93ik93nik93i georgianpicnicპიკნიკიp̀ik̖nik̖i
mE0' apache (western)babyméʼmẹ̰'
t4x4i33ta33u44 chinesetell知道ṭẋȉtȁű
ti95dj5En3 polishweektydzieńtï̖djẏẹnẏ
tI%30'I apache (western)fourdį́į́'itị̰̀̄'ị
me4e44i3tx5ya4a44a3x4i33 chinesemanicurist美甲师mée̋ìtxẏyáa̋àẋȉ
k6iktuGiak6 inuktitutmosquitoᕿᒃᑐᕆᐊᖅḳiktuġiaḳ
tas5aa3 apache (western)onedałaátaşaà
u3u3u4gd^08o3o3o4zi zuluinspirationûgqôziùùúgḍ̬ḥòòózi
sepayawits5 nahuatlsnowcepayahuitlsepayawitş
ma%33a44k9 thaia lotมากmȁ̄a̋k̰
'b06i5U3m vietnamesebuterflybướm'ɓi̖ụ̀m
fGwa frenchcoldfroidfġwa
p%eqgywin koreanpenguin펭귄pḥeqgywin
bayma%3a33y thaileafใบไม้baymà̄ȁy
tx^I%3l navajosnowstormtxḥị̀̄l
'b06a4a44 vietnamesegrandmother'ɓáa̋
t66abba%h5 arabicchefطباخt̬abbāḩ
mo3sI3 navajocatmòsị̀
ts93Elits93adi georgianyearწელიწადიts̀ẹlits̀adi
e%3' navajoclothingè̄'
tx^5a33a44y thaiyesใช่txẏḥȁa̋y
qgu9mi swahilifistngumiqgu̇mi
sm3e9x4i5vUt5 russianto mixсмешиватьsmẏėẋi̖vụtẏ
'abahu9t hebrewfatherhood/paternityאבהות'abahu̇t
mE%9tx5Un germangirlmädchenmẹ̄̇txẏụn
iq94t08ubEk1 xhosacultureinkcubekoiq̀ṭ̬ubẹko̖
kA9i5ttA% finnishto usekäyttääkạ̇i̖ttạ̄
mba9be swahiliherombabembȧbe
x5yo33u33 chineseprotectionxẏyȍȕ
mAgnI9fIsInt englishmagnificentmagnificentmạgnïfịsịnt
nE4za' burmeseboundaryနယ်စပ်nẹ́za'
naCC66a%ra arabiceyeglassesنظارةnaçç̂āra
vaa3y vietnameseskirtváyvaày
bOk englishbookbookbọk
na44aa4 tibetanforestནགསna̋aá
tx^I4tI3 navajocartxḥị́tị̀
'il koreanone'il
s3t5ImOl5i9rUvUt5 russianto stimulateстимулироватьsẏtẏịmọlẏïrụvụtẏ
nas5ts%o%s apache (western)book/papernałtsoosnaştsḥōs
k3ay tibetandot/pointཚེགkẏay
k%u%Ga3 apache (western)teepeekuughákḥūġà
O9Urk scottish gaelichornadharcọ̇ụrk
na4Iqa4qdj5a3 burmeseforeign countryနိုင်ငံခြာnáịqáqdjẏà
nata30 apache (western)cornnadą́ʼnatà̰
tutIs5h5Is5I apache (western)coffeetudiłhiłitutịşḩịşị
q5unk6u%d arabicclusterعنقودq̇unḳūd
la33a33 tibetansoul/spiritབླlȁȁ
ci95r%9ka icelandicto dryþurrkacï̖r̊ka
ba3k93i%3 hausablack/darkbaƙībàk̖ì̄
di% thaigoodดีdī
su4u44k9 thaihappyสุขsúűk̰
habba arabicto loveحبhabba
modEllo italianmodelmodellomodẹllo
pa%4a44 thaiforestป่าpá̄a̋
t05i5bUb amharicability/skillጥበብt̖i̖bụb
kO33qtswo33o44 chinesework/job工作kọ̏qtswȍő
s99yiat0 koreanseed씨앗s̭yiat̰
saku inuktituthead of harpoonᓴᑯsaku
miGna%t66i%s arabicmagnetمغناطيسmiġnāt̬īs
iqt08iniba xhosaostrichincinibaiqṭ̬iniba
yi%445i5 tibetanplace/areaཡུལyi̖̋̄i̖
q5as44i%r arabicjuiceعصيرq̇as̬īr
q94d08oq94d08oza xhosaknocknkqonkqozaq̀ḍ̬oq̀ḍ̬oza
'a4lk93a3la4mi%3 hausapenàlƙalàmī'álk̖àlámì̄
lye9nUv scottish gaelicchildleanabhlyėnụv
'is44baq5 arabicfingerإصبع'is̬baq̇
sEn3a5G frenchlordseigneursẹnẏa̖ġ
pa'tx^o apache (western)wolfba'chopa'txḥo
pa%0 apache (western)motherbąąpā̰
'onpadu tamilnineஒன்பது'onpadu
kiqak6 inuktituthillᑭᖓᖅkiqaḳ
t^'a%h apache (western)fathertʼaahtḥ'āh
ka33a33 tibetanteachingབཀའkȁȁ
tahszI3nE3 apache (western)porcupinedahszínétahszị̀nẹ̀
m3asU russianfleshмя́соmẏasụ
k6amhh arabicwheatقمحḳamhh
zaaw vietnameseknifedaozaaw
'aa44yq vietnameseimageảnh'aa̋yq
ya4a44a3ntx5i33i44qk%wa33a44q chineseglasses frames眼镜框yáa̋àntxẏȉi̋qkḥwȁa̋q
k%a%3a33 thaisellค้าkḥà̄ȁ
ftx51u0wx4 polishstill (motionless)wciążftxẏo̖ṵwẋ
laa33ntx^5you33t4x4^a4a44a3q chinesebasketball court篮球场laȁntxẏḥyoȕṭẋḥáa̋àq
s99al3 koreanrices̭aḷ
qgwe9na swahilicrocodilengwenaqgwėna
t^k%vEn georgianyouთქვენtḥkḥvẹn
tx05aGi georgianchandelierჭაღიtx̖aġi
k6amuti%k inuktitutsledᖃᒧᑏᒃḳamutīk
u9l^0pa icelandicthick winter coatúlpau̇l̥pa
kwa4a44a3q chineseroughkwáa̋àq
na%4ta%30' navajocornná̄tà̰̄'
x5yA4A44A3nx4i33i44p%ii33q chinesedisplay显示屏xẏyạ́ạ̋ạ̀nẋȉi̋pḥiȉq
mbayuwa9yu swahiliswallow (bird species)mbayuwayumbayuwȧyu
eva9 hebrewhostility/enmity/hatred.איבהevȧ
d06a%3 hausasonɗáːɗà̄
li35U33 vietnamesetoungelưỡilì̖ụ̏
lo3o33 vietnameselosslỗlòȍ
rUssma9tr3IvUt5 russianto considerрассматриватьrụssmȧtrẏịvụtẏ
ba5x4tU norwegian (bokmal)a brushbørsteba̖ẋtụ
Uk%ba%r hindinewspaperअख़बारụkḥbār
niGiyuk6 inuktitutto eatᓂᕆᔪᖅniġiyuḳ
tyA33A44nx5yA33A44nka4a44a3n chinesetelephone pole电线杆tyạ̏ạ̋nxẏyạ̏ạ̋nkáa̋àn
dUmE0 frenchtomorrowdemaindụmẹ̰
tx5ya33ux5yue33 chineseteach教学txẏyȁuxẏyuȅ
mat4pa%n6d4am tamilearthen vesselமட்பாண்டம்maṭpāṇḍam
bah5u9ts hebrewoutsideבחוץbaḩu̇ts
I%0'a0'I% navajomagpieị̰̄'a̰'ị̄
e95i5Cna icelandicluckauðnaė̖i̖çna
trI9ki5r icelandicdrink/beveragedrykkurtrïki̖r
px4Es polishacrossprzezpẋẹs
p97go4o taacaterpillarʘgòõṗ̂góo
u3ub06u3u3b06i3i zuluevilúbubíùuɓùùɓìi
zum englishzoomzoomzum
ha'ts5i nahuatlfathertahtliha'tşi
ne4 burmesesunနေné
fE0 frenchhungerfiamfẹ̰
k%wa33a44qtx^5yuA33nx4we4e44i3 chinesemineral water矿泉水kḥwȁa̋qtxẏḥyuạ̏nẋwée̋ì
da5i5v3U norwegian (bokmal)to placatedøyveda̖i̖ṿụ
s10 frenchsoundsonso̰̖
bi5tx5 polishto bebyćbi̖txẏ
rakkyu9dere italianto hostracchiùdererakkyu̇dere
k6iqak6 inuktitutnoseᕿᖓᖅḳiqaḳ
kd^08a xhosaonlyqhakḍ̬ḥa
we33i44x4U33qt4x4i4i44i3 chinesetoilet paper卫生纸wȅi̋ẋụ̏qṭẋíi̋ì
fx4i5stk1 polisheverythingwszystkofẋi̖stko̖
pEttI icelandiccamp bedbeddipẹttị
mii33n chineseheavenmiȉn
akx4unA%r norwegian (bokmal)a shareholderaksjonærakẋunạ̄r
'ul3l3aqgaI tamilpalm (hand)உள்ளங்கை'uḷḷaqgaị
ta44a tibetansign/signalབརྡta̋a
loO' burmeseto makeလုပ်loọ'
li445i445i5i45 tibetanmanure/fertilizerལུདli̖̋i̖̋i̖í̖
l1fd danishairluftlo̖fd
Iztsa3n apache (western)womanizdzánịztsàn
l5e%n3U irish (munster)shirtléinelẏēnẏụ
s5U9gad welsheyellygadşụ̇gad
tx5yo33u44 chineseoldtxẏyȍű
fo44o44o3n thairainฝนfőőòn
pI9Cste5C icelandicstop (e.g. bus stop)biðstöðpïçste̖ç
nUgrUj4da9t5 russianto rewardнаграждатьnụgrụȷ̈dȧtẏ
tse%3h navajoelktsè̄h
kx5Eu0wj4n3i9tx4ka polishprincessksiężniczkakxẏẹṵwȷ̈nẏïtẋka
a5i5 norwegian (bokmal)an islandøya̖i̖
mU33U44q chinesedreammụ̏ụ̋q
'akkul3 tamilarmpitஅக்குள்'akkuḷ
ra3a33k9 thailoveรักràȁk̰
m10tG frenchwatch (timepiece)montremo̰̖tġ
i9n3Ult6o%r3 irish (munster)engineerinnealtóirïnẏụltĝōrẏ
swe33i44h5wU33tx^5yUU33n chinesefloral skirt碎花裙swȅi̋ḩwụ̏txẏḥyụụ̏n
ko44o tibetanheadམགོkőo
ma9ahUr3 scottish gaelicmothermàthairmȧahụrẏ
a4i4bi4ki3ta4 yorubacarelessnessàìbìkítàáíbíkìtá
akkade9re italianto happenaccadéreakkadėre
ya33n chinesecorrectyȁn
ts5'e3'kona'a3I3 apache (western)moontłʼéʼgonaʼáítş'è'kona'àị̀
'ah5yani9t hebrewnieceאחיינית'aḩyanït
'arul3 tamilgraceஅருள்'aruḷ
tu%ga%k6 inuktitutivory tuskᑑᒑᖅtūgāḳ
behema9 hebrewbeast/animal (usually domesticated)/livestockבהמהbehemȧ
j5dj5bw1 polishblade (botany)źdźbłojẏdjẏbwo̖
sUmn3Iva9ttsU russianto doubtсомневатьсяsụmnẏịvȧttsụ
p97oa hoaneyeʘoaṗ̂oa
'b06iU44n vietnamesebeachbiển'ɓiụ̋n
k%wa33q chinesebasketkḥwȁq
fim vietnamesefilmphimfim
zas apache (western)snowzaszas
t4x4u44ukE%33E44k3a44aa4 tibetanto thunderའབྲུག་སྐད་རྒྱགṭẋűukẹ̏̄ẹ̋kẏa̋aá
'b06UU4n' vietnamesebusybận'ɓụụ́n'
nI4s5tx^I%4s navajowolverinenị́ştxḥị́̄s
deja5ne frenchto have lunchdéjeunerdeja̖ne
alu%t inuktitutspoonᐊᓘᑦalūt
kreIv englishcravecravekreịv
tx^5a%33a33pa33a33 tibetanrainཆར་པtxẏḥȁ̄ȁpȁȁ
aqunasuktuk6 inuktitutto huntᐊᖑᓇᓱᒃᑐᖅaqunasuktuḳ
x4O33O44pe33i44mii33qt4x4^U33q chinesedevice name设备名称ẋọ̏ọ̋pȅi̋miȉqṭẋḥụ̏q
kUnsE9ptxuwUlayz englishconceptualizeconceptualizekụnsẹ̇ptxuwụlayz
'aGa9G hebrewto execrate/to bitterly curseארר'aġȧġ
jangbadi georgianoxygenჟანგბადიjangbadi
i3iqt08aazo zuluexplanationíncazoìiqṭ̬aazo
k%O9l5U scottish gaelicforestcoillekḥọ̇lẏụ
t^i5i445 vietnamesetrythửtḥi̖i̖̋
'uh5t66ubu%t66 arabicoctopusأخطبوط'uḩt̬ubūt̬
iql^081wa xhosabagingxowaiqḷ̬ḥo̖wa
kwa%a4t0' vietnamesefanquạtkwāát̰'
xkiq5a9 hebrewsunsetשקיעהxkiq̇ȧ
lyau33 chinesegoodlyaȕ
s44aqr arabicfalconصقرs̬aqr
nyE%3 apache (western)difficultnyeeʼnyẹ̀̄
k93l08akEka xhosabusyxakekak̖ḷ̬akẹka
kaa3t0 vietnamesecutcắtkaàt̰
bi5tx05a amharicyellowብጫbi̖tx̖a
j4i44i tibetanmountainརིȷ̈i̋i
kx5iywi koreankiwi키위kxẏiywi
man3dj5al3 tamilyellowமஞ்சள்manẏdjẏaḷ
ta33a33msaq tibetangood newsགཏམ་བཟངtȁȁmsaq
andza georgianmastანძაandza
pi%r5%i% hindigenerationपीढ़ीpīṛḥī
pUmaga9t5 russianto helpпомогатьpụmagȧtẏ
fye%5l norwegian (bokmal)boardfjølfyē̖l
gra5nnt norwegian (bokmal)greengrøntgra̖nnt
bre%5 norwegian (bokmal)breadbrødbrē̖
eqk93p93ts nuxalkmouseank'ptseqk̖p̀ts
tx5yA4A44A3ntx5ii33x4i33i44p%ii33n chineseclip video剪辑视频txẏyạ́ạ̋ạ̀ntxẏiȉẋȉi̋pḥiȉn
d6I9n3U irish (munster)humanduinedĝïnẏụ
sik6inik6 inuktitutsunᓯᕿᓂᖅsiḳiniḳ
txI4txI4l apache (western)acornchíchʼiltxị́txị́l
x5ii33q chineseshapexẏiȉq
dzili georgiansleepძილიdzili
kE%33E44 tibetanlanguage/speechསྐདkẹ̏̄ẹ̋
g55addUnn3a amharicfriendጓደኛgẇaddụnnẏa
tx05Uw amharicsaltጨውtx̖ụw
tye9rra spanishlandtierratyėrra
bah5a9G hebrewto choose/to opt/to selectבחרbaḩȧġ
mg19mbea swahilicandidatemgombeamgȯ̖mbea
ho'opa'a hawaiianto fixhoʻopaʻaho'opa'a
siq englishsingsingsiq
ik693o georgianto beიყოiḳ̖o
sahha%ba arabiccloudسحابةsahhāba
p4a%l6a%9s4 irish (munster)palacepáláspĝālĝā̇sĝ
1k93eane georgianoceanოკეანეo̖k̖eane
E%9nlIx germansimilarähnlichẹ̄̇nlịx
t^a33a33q tibetanflatlandsཐངtḥȁȁq
alE4 yorubalandalẹ̀alẹ́
skoppya9re italianto burstscoppiàreskoppyȧre
zUtOma9n3IvUt5 russianto obscureзатуманиватьzụtọmȧnẏịvụtẏ
natah5 apache (western)mescalnadahnataḩ
na%9wats5 nahuatlsomething having a clear and pleasant soundnāhuatlnā̇watş
ta%30' navajocorntà̰̄'
'b06U4U44y vietnameseflockbầy'ɓụ́ụ̋y
j4uwtx5 polishyellowżółćȷ̈uwtxẏ
tx5ii4' vietnamesesisterchịtxẏií'
me%33e44k9 thaicloudเมฆmȅ̄e̋k̰
b1n thaiballบอลbo̖n
ta%a44y vietnamesedownloadtảitāa̋y
ts93I3'I% navajomosquitots̀ị̀'ị̄
hi5st norwegian (bokmal)coast (shoreline)kysthi̖st
p97oa hoanfireʘ̰oaṗ̂oa
dGE georgiandayდღეdġẹ
t66ifl arabicchildطفلt̬ifl
axpa9 hebrewgarbageאשפהaxpȧ
h1144y vietnameseaskhỏiho̖ő̖y
h5a't^o'a%s5 apache (western)singha’do’aałḩa'tḥo'āş
x5ya4a44a3q chineseto thinkxẏyáa̋àq
i3i3ihhoog06o zuluchicken coupī́hhokoììihhooɠo
tutn icelandicdown feathersdúnntutn
we33i33 chinesepowerwȅȉ
te44ele33e44 tibetanbliss and happinessབདེ་ལེགསte̋elȅe̋
y%9i95llIq norwegian (bokmal)chick (baby chicken)kyllingyh̬ï̖llịq
la3zza%4 hausagood flavorlazzā̀làzzá̄
glaswEl^0d welshgrassglaswelltglaswẹl̥d
sitwa9yE0 frenchcitizencitoyensitwȧyẹ̰
e%95i5Ca%iUI icelandicweatlhauðæfiē̖̇i̖çāiụị
px4i5ya9tx5El polishclose friendprzyjacielpẋi̖yȧtxẏẹl
kt^08itha xhosaspendchithakṭ̬ḥitha
l^08o0a hoanstoneǁʰo̰aḷ̬ḥo̰a
xIp englishshipshipxịp
'I4Ga%4 apache (western)furighaa'ị́ġá̄
g1g1 georgiangirlგოგოgo̖go̖
pisan6d4am tamilstomachபிசண்டம்pisaṇḍam
t1144y vietnamesegarlictỏito̖ő̖y
hE0g55a4 yorubato be beautifulhẹngwàhẹ̰gẇá
r%9U9vEC welshstrange/oddrhyfeddr̊ụ̇vẹç
fOyl danishbirdfuglfọyl
x4U4U44U3n chineseliquidẋụ́ụ̋ụ̀n
paqkki finnishbank (institution)pankkipaqkki
k93ak93ali georgianwalnutკაკალიk̖ak̖ali
E4bi3 yorubagiving childbirthẹ̀bíẹ́bì
s5o33o33 tibetansouthལྷོşȍȍ
s5It^sok apache (western)yellowłitsogşịtḥsok
x5ya33a44qp%ii33ts%a33 chineseeraser橡皮擦xẏyȁa̋qpḥiȉtsḥȁ
ba4ta4 yorubashoebàtàbátá
ma% thaicomeมาmā
u3uhha3a3afu zuluhalfúhháfuùuhhààafu
a3x4o apache (western)thank youáhoàẋo
kt^08aza xhosacombchazakṭ̬ḥaza
'b06aa3w vietnameseleopardbáo'ɓaàw
x4tutx5Ets polishsheath to hold toolssztuciecẋtutxẏẹts
tx4tE9ri5 polishfourczterytẋtẹ̇ri̖
ah519t hebrewsisterאחותaḩȯ̖t
tx5ye4e44e3 chinesemothertxẏyée̋è
lamaq5a arabicto shineلمعlamaq̇a
p4a%p3e%9r4 irish (munster)paperpáipéarpĝāpẏē̇rĝ
Grma georgiandeepღრმაġrma
xEmt^h5vEva georgianaccident/chanceშემთხვევაxẹmtḥḩvẹva
su44u44a3y thaibeautifulสวยsűűày
emuna9 hebrewfaithאמונהemunȧ
k%vEk693ana georgiancountryქვეყანაkḥvẹḳ̖ana
a0syE0 frenchancientanciena̰syẹ̰
rian thaistudyเรียนrian
q5aqrab arabicscorpionعقربq̇aqrab
su%9nnitella finnishto designsuunnitellasū̇nnitella
mbiliki9m1 swahilidwarfmbilikimombilikïmo̖
mEtsniErEba georgianscienceმეცნიერებაmẹtsniẹrẹba
ga3gga%3fa%3 hausabateleur eaglegaggāfāgàggà̄fà̄
x5ya33a44q chineseoakxẏyȁa̋q
i3i3i4l08u3u3u4g06u zulucrowdîxûkuììíḷ̬ùùúɠu
'aha9v hebrewto loveאָהַב'ahȧv
k%a4a44w thaikneeเข่าkḥáa̋w
erra9re italianto wandererràreerrȧre
dOsa9yd englishdecidedecidedọsȧyd
k10k10bG frenchcucumberconcombreko̰̖ko̰̖bġ
lO44O44a3q thaiyellowเหลืองlọ̋ọ̋àq
a4rE4m10 yorubafirst born childàrẹ̀mọárẹ́mo̰̖
r%9i%C icelandicsnowstormhríðr̊īç
e'e%9kats5 nahuatlair/windehēcatle'ē̇katş
i3i3i4d^08a3a3awe zuluheroîqháweììíḍ̬ḥààawe
van6t4u tamilbeetleவண்டுvaṇṭu
hil englishhealhealhil
i95mmArtA% finnishto understandymmärtääï̖mmạrtạ̄
t4x4^waa33qt^ou33kwe33i44 chinesebedside table床头柜ṭẋḥwaȁqtḥoȕkwȅi̋
imak6 inuktitutwaterᐃᒪᖅimaḳ
ka33u33t4x4^UU33qpU4U44U3n chinesehigh cost高成本kȁȕṭẋḥụụ̏qpụ́ụ̋ụ̀n
kUU33n chinesefunnykụụ̏n
k3a3a4nwa%3 hausacatkyânwākẏàánwà̄
a%'ka9ts5an nahuatlreed bedācatlanā'kȧtşan
t^a%442 tibetansilkདརtḥa̋̄u̖
nuliak6 inuktitutwifeᓄᓕᐊᖅnuliaḳ
ke3305e3305t4x4^o33o44k9 tibetanrare jewel/godདཀོན་མཆོགkḛ̖̏ḛ̖̏ṭẋḥȍők̰
na%l'E%s5I3 apache (western)duck animalnaalʼeełínāl'ẹ̄şị̀
maremma italiana marshy coastal plainmaremmamaremma
t05UrU9pp93eza amharictableጠረጴዛt̖ụrụ̇pp̀eza
t^yAA33n chinesecavetḥyạạ̏n
sEk%tsia georgiansectionსექციაsẹkḥtsia
appanna9re italianto obscureappannàreappannȧre
su90va0 frenchoftensouventsṵ̇va̰
t6e%9s4h5n4o% irish (munster)doughnuttaoschnótĝē̇sĝḩnĝō
a%dj hinditodayआजādj
t^o%k hindibulkथोकtḥōk
tyA33A44nh5wU33U44h5a33u44ma4a44a3 chinesephone number电话号码tyạ̏ạ̋nḩwụ̏ụ̋ḩȁűmáa̋à
ho%h5 germanhighhochhōḩ
gt08ina xhosakeep/savegcinagṭ̬ina
k93d08inis1 xhosatruthqinisok̖ḍ̬iniso̖
'iyarkaI tamilnatureஇயற்கை'iyarkaị
cye%5l icelandicraspþjölcyē̖l
sI4s navajobeltsị́s
djih5vi georgiangoatჯიხვიdjiḩvi
tx5at4t4aI tamilshirtசட்டைtxẏaṭṭaị
ka4a44u3x5ya33u44p%yA33A44n chinesefunny movie搞笑片káa̋ùxẏyȁűpḥyạ̏ạ̋n
'E9xEh5 hebrewtesticleאשך'ẹ̇xẹḩ
pya3OqlE3 burmeseto changeပြောင်းလဲpyàọqlẹ̀
xjE0 frenchdogchienxjẹ̰
pi4i44i3tx5i33i44pU4U44U3n chinesenotebook笔记本píi̋ìtxẏȉi̋pụ́ụ̋ụ̀n
kInt germanchildkindkịnt
k3haun scottish gaelicheadceannkẏhaun
aI germaneggeiaị
r%9uuCi5r icelandicscabhrúðurr̊uuçi̖r
sO33a44 thaishirtเสื้อsọ̏a̋
ni35i335 vietnamesefemalenữnì̖ȉ̖
k%a%44a44a3w thaiwhiteขาวkḥa̋̄a̋àw
fyACi5r icelandicfeatherfjöðurfyạçi̖r
mU4U44U3q chineseferociousmụ́ụ̋ụ̀q
halst05uh5i georgiantieჰალსტუხიhalst̖uḩi
kolla9na italiannecklacecollanakollȧna
kn4a%v6 irish (munster)bonecnámhknĝāvĝ
ka%na%wai hawaiiancode/lawkānāwaikānāwai
x5ya4a44u3 chinesedawnxẏyáa̋ù
'd06114t0' vietnamesea sproutđọt'ɗo̖ó̖t̰'
2OpE92 englishrepairrepairu̖ọpẹ̇u̖
s5Et'e%x apache (western)charcoalłetʼeeshşẹt'ēx
x4O33O44h5we33i44 chinesecommunity/society社会ẋọ̏ọ̋ḩwȅi̋
sE%44EE4 tibetansustenanceཟསsẹ̋̄ẹẹ́
j4i440i0tx^5e330e330 tibetantreasure/valuableརིན་ཆེནȷ̈ḭ̋ḭtxẏḥḛ̏ḛ̏
k93a%3'i3da%4 hausastandardƙā'idā̀k̖à̄'ìdá̄
ms1p%li1 georgianworldმსოფლიოmso̖pḥlio̖
sl6u9x4Ut5 russianto listenслу́шатьslĝu̇ẋụtẏ
raGi%f arabicloafرغيفraġīf
nixba9q5 hebrewto swear/to promiseנשבעnixbȧq̇
xadjara arabictreeشجرةxadjara
t4x4^waa33q chinesebedṭẋḥwaȁq
ndEg06E swahilibirdndegendẹɠẹ
pyI4qn3a4cI4qs%u0 burmesescholarshipပညာသင်ဆုpyị́qnẏácị́qsḥṵ
le5fUl germanspoonlöffelle̖fụl
'a4kwa%4ti4 hausaboxàkwā̀tì'ákwá̄tí
rumma%n arabicpomegranateرمانrummān
x5i4i44i3x4o4o44u3t4x4^ii33 chinesewashbasin洗手池xẏíi̋ìẋóőùṭẋḥiȉ
pyou%r icelandicbeaverbjórpyoūr
de5 frenchtwode̖
x5yO33q chineseelder brotherxẏyọ̏q
t^13133qfa3a33 thaiskyท้องฟ้าtḥò̖ȍ̖qfàȁ
'avnEt hebrewsashאבנט'avnẹt
a4lu4b13sa4 yorubaonionàlùbọ́sàálúbò̖sá
kakini%t inuktituttattooᑲᑭᓃᑦkakinīt
pGi frenchprizeprixpġi
mUt4Ur hindipeaमटरmụṭụr
purra finnishto bitepurrapurra
Is5 navajopine needleịş
s5Itx^I%3 apache (western)redłichííşịtxḥị̀̄
inuk inuktitutpersonᐃᓄᒃinuk
da%w thaistarดาวdāw
dUrpUn6 hindimirrorदर्पणdụrpụṇ
za4a44yq vietnameseto reserve fordànhzáa̋yq
myI4q burmeseto seeမြင်myị́q
sik englishseekseeksik
ka4a44ti4i44ka% thaiagreementกติกาkáa̋tíi̋kā
dAnts englishdancedancedạnts
k%v1lv icelandicvaulthvolfkḥvo̖lv
t^ou33yi4i44i3qyii33 chineseprojector投影仪tḥoȕyíi̋ìqyiȉ
Is5t^I30'ts%I30h5 apache (western)bowiłtį́ʼtsį́hịştḥị̰̀'tsḥị̰̀ḩ
iglik6 inuktitutbedᐃᒡᓕᖅigliḳ
rabi%q5 arabicspring (season)ربيعrabīq̇
aGnak6 inuktitutwomanᐊᕐᓇᖅaġnaḳ
sp2iq englishspringspringspu̖iq
laa33n chinesemistlaȁn
ts93In navajobonets̀ịn
kEsty10 frenchquestionquestionkẹstyo̰̖
'p97nuu hoanheadʔʘnũ'ṗ̂nuu
ka3a navajocrow cawkàa
a0pati frenchempathyempathiea̰pati
s5o%3' navajofishşò̄'
y%9i5sU norwegian (bokmal)to kisskysseyh̬i̖sụ
flaIx germanfleshfleischflaịx
kO33qsi33mii33qt4x4^U33q chinesecompany name公司名称kọ̏qsȉmiȉqṭẋḥụ̏q
stx4i95x4tx4atx5 polishto clean upsczyszczaćstẋï̖ẋtẋatxẏ
guk93d08ula xhosaturnguqulaguk̖ḍ̬ula
fruui5c welshfruitffrwythfruui̖c
isiphiig06a zulucape (garment)isíphikaisiphiiɠa
p%ainEp%Ol3 koreanpineapple파인애플pḥainẹpḥọḷ
tx5o44oo4q tibetanlarge valleyལྗོངསtxẏőoóq
ku%k inuktitutriverᑰᒃkūk
de4Iqdj5I4q burmeseyogurtဒိန်ချဉ်déịqdjẏị́q
kOO33x4i33i44h5wU33U44 chineseformat格式化kọọ̏ẋȉi̋ḩwụ̏ụ̋
k93a3sa%3 hausasoilƙasāk̖àsà̄
d5ImUnstr3i9rUvUt5 russianto demonstrateдемонстрироватьdẏịmụnstrẏïrụvụtẏ
m4a%hUr3 irish (munster)mothermáthairmĝāhụrẏ
k%E3ya4h navajoland/countrykḥẹ̀yáh
t^a3wo4x apache (western)bubbletáwoshtḥàwóx
bUse%95k norwegian (bokmal)a visitbesøkbụsē̖̇k
tx^5Ul5tx00yuk9 koreanazalea철쭉txẏḥụlẏtx̥yuk̰
na44aq tibetaninteriorནངna̋aq
Utm3In3A9t5 russianto cancelотменя́тьụtmẏịnẏạ̇tẏ
p%u44u tibetanson/childབུpḥűu
kObob amharicstarኮኮብkọbob
cEkn icelandicservantþegncẹkn
bra5n norwegian (bokmal)a wellbrønnbra̖n
iq94t08ukukt^a xhosainformationinkcukuchaiq̀ṭ̬ukuktḥa
IyIkE3 apache (western)seediyigéʼịyịkẹ̀
ma%44a tibetanbutterམརma̋̄a
vj51n3tx5 polishto take/grabwziąćvjẏo̖nẏtxẏ
aCfErC icelandicmethodaðferðaçfẹrç
pUn3Ima9t5 russianto comprehendпониматьpụnẏịmȧtẏ
nI3s5tx05I4 navajoair/breezenị̀ştx̖ị́
k%i3i33t0 thaithinkคิดkḥìȉt̰
i3i3i4du3u3ub06e zuluzebraîdúbeììídùùuɓe
tsO33q chineseschooltsọ̏q
tsik693vi georgiansquirrelციყვიtsiḳ̖vi
p%u%k%a44a44a3w thaimountainภูเขาpḥūkḥa̋a̋àw
gd08iba xhosafinishgqibagḍ̬iba
ap99a koreanfather아빠ap̌a
tGi5k frenchtechniquetructġi̖k
sa%3a33 vietnamesevillagesà̄ȁ
allik6 inuktitutunderneathᐊᓪᓕᖅalliḳ
blO2 englishblurblurblọu̖
Gox hebrewheadרֹאשׁġox
a4lu4m130ga4dji3 yorubascissorsàlùmọ́gàjíálúmò̰̖gádjì
amakl^08Egwazana xhosaseniorsamaxhegwazanaamakḷ̬ḥẹgwazana
k93l08olEla xhosaforgivexolelak̖ḷ̬olẹla
kv3InU norwegian (bokmal)a womankvinnekṿịnụ
jaGdE0 frenchgardenjardinjaġdẹ̰
ts93k693ar1 georgiansourceწყაროts̀ḳ̖aro̖
tIpe3 navajosheep (animal)tịpè
pUrIb^a%x4a% hindidefinitionपरिभाषाpụrịbḥāẋā
ki3bi3ya%4 hausaarrowkibiyā̀kìbìyá̄
'ot4t4agam tamilcamelஒட்டகம்'oṭṭagam
ko4tx05I4t^a4s5 apache (western)ceremonygochʼitałkótx̖ị́tḥáş
da3Oq burmesepeacockဒေါင်းdàọq
tx^5i4i44i3n chinesebrighttxẏḥíi̋ìn
sa0dal frenchsandal footwear^sandalessa̰dal
kr4aun4 irish (munster)treecrannkrĝaunĝ
t^ok99i koreanrabbit토끼tḥok̭i
qe3305e3305tx5e%335e445 tibetanrhetoric/metaphorམངོན་བརྗོདqḛ̖̏ḛ̖̏txẏȅ̖̄e̖̋
deI englishdaydaydeị
deIt englishdatedatedeịt
nk%Ekox4En'a30a30ko apache (western)calmnkegohenʼą́ą́gonkḥẹkoẋẹn'à̰à̰ko
tx5113 vietnamesedogchótxẏo̖ò̖
j4EmyEx5ln3i9tx4i5 polishartisansrzemieślniczyȷ̈ẹmyẹxẏlnẏïtẋi̖
onna japanesewomanおんなonna
ile3elE4 yorubabungalowiléelẹ̀ilèelẹ́
'irul3 tamildarkஇருள்'iruḷ
cI'ci3 burmesefruitသစ်သီးcị'cì
dja%3di3 apache (western)pronghornjaadidjà̄dì
mka9nda swahilibeltmkandamkȧnda
txa%txa% hindiuncleचाचाtxātxā
dj4vi polishdoordrzwidȷ̈vi
ko33u44wu33u44t4x4^O33 chineseshopping cart购物车kȍűwȕűṭẋḥọ̏
pronssi finnishbronze (metal)pronssipronssi
t05it05vEli georgiannakedტიტველიt̖it̖vẹli
ma3a33le3e33t0 thaiseedเมล็ดmàȁlèȅt̰
s5I%30' navajopetşị̰̀̄'
t05at amharicfingerጣትt̖at
na3xto3I3 navajolynxnàxtòị̀
'armo9n hebrewpalaceארמון'armȯn
l61h5a%n4 irish (munster)pondlochánlĝo̖ḩānĝ
oye9v hebrewenemyאויבoyėv
ke%5i5C icelandicwimpgauðkē̖i̖ç
j4E9n3xyInU russianwomanже́нщинаȷ̈ẹ̇nẏxyịnụ
p%E%33E33kE%33E44 tibetancolloquial languageཕལ་སྐདpḥẹ̏̄ẹ̏kẹ̏̄ẹ̋
si5G frenchsure/certainsûrsi̖ġ
xli5sUl germankeIschlüsselxli̖sụl
yAttA% finnishto leavejättääyạttạ̄
yau33k%O33O44qtx^5i33i44 chineseremote control遥控器yaȕkḥọ̏ọ̋qtxẏḥȉi̋
gGa%s germangrassgrasgġās
abbaya9re italianto bark (like dog)abbaiàreabbayȧre
ru%3u33 thaiknowรู้rù̄ȕ
jak93Et05i georgianjacketჟაკეტიjak̖ẹt̖i
a4kpa3 yorubascaràpáákpà
ka4a44y thaichickenไก่káa̋y
pwo33lii33tx^5yau33 chineseglass bridge玻璃桥pwȍliȉtxẏḥyaȕ
k%a33a44n chinesecliffkḥȁa̋n
s5o3k apache (western)fishłógşòk
d08k6'o0 hoannose!qˀõḍ̬ḳ'o̰
azhara9 hebrewwarningאזהרהazharȧ
a4ko3ko4 yorubatimeàkókòákòkó
stx4i5ts polishto shear/cutstrzycstẋi̖ts
la3a33n thaimillionล้านlàȁn
fr5o%tU norwegian (bokmal)a raftflåtefṛōtụ
tx5U%4U44 vietnamesewaitchờtxẏụ́̄ụ̋
pa'aki%ki% hawaiiandifficultpaʻakīkīpa'akīkī
akpa3 yorubaarmapáakpà
Ixk%I%nh5n apache (western)sonishkiinhnịxkḥị̄nḩn
x4i5rok3Iy russianwideширо́кийẋi̖rokẏịy
'd06aaa4' vietnamesea bulletđạn'ɗaaá'
pr3IdOsma9tr3IvUt5 russianto foreseeпредусматриватьprẏịdọsmȧtrẏịvụtẏ
yard englishyardyardyard
tu%ga%lik inuktitutnarwhalᑑᒑᓕᒃtūgālik
rUssmatr3e9t5 russianto examineрассмотре́тьrụssmatrẏėtẏ
Gari%b arabicstrangerغريبġarīb
ulluGiak6 inuktitutstarᐅᓪᓗᕆᐊᖅulluġiaḳ
me%t4t4imaI tamilleadershipமேட்டிமைmēṭṭimaị
kan6 tamileyeகண்kaṇ
haEri georgianairჰაერიhaẹri
menv3el3l3i tamilcobaltமென்வெள்ளிmenṿeḷḷi
i3i3is5aas5a zulubranch (of a tree)ī́hlahlaììişaaşa
EtG frenchto beêtreẹtġ
so0' navajostarso̰'
nah5la arabicpalm treeنخلةnaḩla
da3imo4n hausadiamonddaimòndàimón
Up%sUr hindiofficerअफसरụpḥsụr
Gus44n arabicbranch (of a tree)غصنġus̬n
kt^08ubEkilEy1 xhosapolitechubekileyokṭ̬ḥubẹkilẹyo̖
tx^5u33u33 tibetanwater/riverཆུtxẏḥȕȕ
UhrUn3A9t5 russianto guardохраня́тьụhrụnẏạ̇tẏ
h5ma georgianvoiceხმაḩma
'uU3q vietnamesedrinkuống'uụ̀q
y%9a5n norwegian (bokmal)kind/specieskjønnyh̬a̖n
sa30 navajoold agesà̰
a0vwaye frenchto sendenvoyera̰vwaye
hha%t^i% hindielephantहाथीhhātḥī
taym englishtimetimetaym
saic welshsevensaithsaic
ka33a33j4a33a33 tibetansugarཀ་རkȁȁȷ̈ȁȁ
t14l^0a4qye3 burmeserevolutionတော်လှန်ရေtó̖l̥áqyè
C66aby arabicantelopeظبيç̂aby
sO4a44 thaimatเสื่อsọ́a̋
pGi hebrewfruitפריpġi
to3kho0'I3 navajopetroleumtòkho̰'ị̀
a%Catl icelandicnobilityaðallāçatl
nawos5k%a%tI apache (western)warriornawołkaadinawoşkḥātị
wei33yu33e33tx5i33n chineseliquidated damages违约金weȉyȕȅtxẏȉn
pun6iyam tamilvirtueபுண்ணியம்puṇiyam
gIft englishgiftgiftgịft
kowa0h5 apache (western)homegowąhkowa̰ḩ
pistn icelandicwonder/marvelbýsnpistn
fe33i44 chineseangerfȅi̋
d08o0'o hoanclaw!o̰ʔoḍ̬o̰'o
naq5i%m arabicblissنعيمnaq̇īm
k%o33o33lo33o33 tibetanwheelའཁོར་ལོkḥȍȍlȍȍ
ti4U44n vietnamesemoneytiềntíụ̋n
yE3'i%4ts%oh5 navajogiantyẹ̀'í̄tsḥoḩ
h5weh5 welshsixchwechḩweḩ
tiGiganiak6 inuktitutarctic foxᑎᕆᒐᓂᐊᖅtiġiganiaḳ
nUj4i5ma9t45 russianto pressнажиматьnụȷ̈i̖mȧṭẏ
tx5E4 burmesestarကြယ်txẏẹ́
a0fa0 frenchinfantenfanta̰fa̰
pr1tti5r icelandicspikebroddurpro̖tti̖r
tx^Utri% hindiumbrellaछतरीtxḥụtrī
ix5tx5 polishto go/walkiśćixẏtxẏ
ql08iba xhosadressnxibaqḷ̬iba
ji44i44i3q thaifemaleหญิงji̋i̋ìq
yi44itsi33i44