github 52+tontonton

Words for

Showing all 2000 words from our word list matching pattern here. Select a specific language if you would like to focus on one, or try to pronounce words from a variety of languages.

stx4i5ts polishto shear/cutstrzycstẋi̖ts
yi33pU4U44U3nt4x4U33U44qtx5i33q chineseserious一本正经yȉpụ́ụ̋ụ̀nṭẋụ̏ụ̋qtxẏȉq
pyatla icelandicbellbjallapyatla
tx5yee33kwo4o44o3 chineseresult结果txẏyeȅkwóőò
Isa3s5Ik%aI apache (western)bald eagleisáłigaiịsàşịkḥaị
kt^08aza xhosacombchazakṭ̬ḥaza
tx4Ex5tx5 polishhellocześćtẋẹxẏtxẏ
tot^s5'IjIh5I%3 apache (western)green/bluedotłʼizhihíítotḥş'ịjịḩị̀̄
txiki9wits5 nahuatlbasketchiquihuitltxikïwitş
osoma93'ts5i nahuatlmonkeyozomahtliosomà̇'tşi
sah5Elmts93ip%1 georgianstate/kingdomსახელმწიფოsaḩẹlmts̀ipḥo̖
tx5a3 burmeseto hearကြားtxẏà
nuu3y vietnamesemountainnúinuùy
naq5i%m arabicblissنعيمnaq̇īm
kObob amharicstarኮኮብkọbob
noo44 vietnameseboomnổnoő
rumma%n arabicpomegranateرمانrummān
prEnna icelandicto burnbrennaprẹnna
g^0d^08ih5a xhosadoctorgqirhagh̬ḍ̬ḥiḩa
fEG frenchto dofairefẹġ
ammatti finnishprofessionammattiammatti
s4a%v6a%9l5 irish (munster)to savesábháilsĝāvĝā̇lẏ
to%n6d4u tamilto digதோண்டுtōṇḍu
tx5Uw vietnamesebuffalotrâutxẏụw
v3at4t4am tamilcircle/haloவட்டம்ṿaṭṭam
ti33a44 thaishortเตี้ยtȉa̋
ig^0t^08isa xhosaartistigcisaigh̬ṭ̬ḥisa
blo englishblowblowblo
fyACi5r icelandicfeatherfjöðurfyạçi̖r
a%wato9mats5 nahuatlacornāhuatomatlāwatȯmatş
isig^0t^08awu xhosaspiderisigcawuisigh̬ṭ̬ḥawu
tx^5a33a44y thaiyesใช่txẏḥȁa̋y
tx5uU4t0' vietnamesemousechuộttxẏuụ́t̰'
nyE%3 apache (western)difficultnyeeʼnyẹ̀̄
ci9iCiqk icelandictranslationþýðingcïiçiqk
k%a33a44w thaito enterเข้าkḥȁa̋w
x4U33qmi33i44q chinesebreath生命ẋụ̏qmȉi̋q
akkade9re italianto happenaccadéreakkadėre
fyA%re norwegian (bokmal)low tidefjærefyạ̄re
p%UU33q chinesefriendpḥụụ̏q
i3isiis5a3a zuluclusterísihláìisiişàa
pa'aka9i hawaiiansaltpaʻakaipa'akȧi
u3ub06umto3o3o4ti zulusweetnessúbumtôtiùuɓumtòòóti
Is5t^I30'ts%I30h5 apache (western)bowiłtį́ʼtsį́hịştḥị̰̀'tsḥị̰̀ḩ
gUmtx^a% hinditowelगमछाgụmtxḥā
tx5im vietnamesebirdchimtxẏim
Uttx^a% hindigoodअच्छाụttxḥā
p%Usk1d welshfishpysgodpḥụsko̖d
we33i44x4U33qmyAA33ntx^5yA33n chinesetampon卫生棉签wȅi̋ẋụ̏qmyạạ̏ntxẏḥyạ̏n
tx5UrUk93a amharicmoonጨረቃtxẏụrụk̖a
ndEg06E swahilibirdndegendẹɠẹ
ta4Oq burmesemountainတောင်táọq
a%'ka9ts5an nahuatlreed bedācatlanā'kȧtşan
juG frenchdayjourjuġ
h5a9ya hebrewanimalחַיָּהḩȧya
sol englishsoulsoulsol
x4i4i44i3yO33O44q chineseuse使用ẋíi̋ìyọ̏ọ̋q
Gus44n arabicbranch (of a tree)غصنġus̬n
msgavsi georgianalikeმსგავსიmsgavsi
pE0ti5G frenchpaintingpeinturepẹ̰ti̖ġ
sI4s navajobeltsị́s
nI3s5tx05I4 navajoair/breezenị̀ştx̖ị́
j4E9n3xyInU russianwomanже́нщинаȷ̈ẹ̇nẏxyịnụ
di%n arabicreligionدينdīn
a33ntx^5yuA33n chinesesafe/secure安全ȁntxẏḥyuạ̏n
na33a33m tibetanskyགནམnȁȁm
s5o3k apache (western)fishłógşòk
x4O33O44pe33i44mii33qt4x4^U33q chinesedevice name设备名称ẋọ̏ọ̋pȅi̋miȉqṭẋḥụ̏q
a4i4bi4ki3ta4 yorubacarelessnessàìbìkítàáíbíkìtá
p%E%44E tibetanwoolབལpḥẹ̋̄ẹ
swa%4a44y vietnamesemangoxoàiswá̄a̋y
mada9q5 hebrewscienceמדעmadȧq̇
k93o%4k93a3ri3 hausaeffortƙṑƙarik̖ó̄k̖àrì
1ku40ri0 yorubamaleọkùnrino̖kṵ́rḭ
etE0dG frenchto turn offéteindreetẹ̰dġ
'b06iit0 vietnamesebit (computing)bit'ɓiit̰
i3i3inz6u zuluhouseíndluììinẓu
minnan3dj5al tamilemailமின்னஞ்சல்minnanẏdjẏal
s5ij navajourineşij
bu3kka%4 hausagrass hutbukkā̀bùkká̄
isikl^08Enk93l08E xhosasevenisixhenxeisikḷ̬ḥẹnk̖ḷ̬ẹ
t^u3na3lI%30' apache (western)waterfalltúnálį́į́’tḥùnàlị̰̀̄'
p%i%445i5i45me%33e44 tibetanwomanབུད་མེདpḥi̖̋̄i̖í̖mȅ̄e̋
astGofi9zika hebrewastrophysicsאסטרופיזיקהastġofïzika
amme9ttere italianto admitamméttereammėttere
t4x4^wa33i33 chineseto kneadṭẋḥwȁȉ
'aha9v hebrewto loveאָהַב'ahȧv
'b06UU4n' vietnamesebusybận'ɓụụ́n'
f10 frenchfundfondfo̰̖
k6iqak6 inuktitutnoseᕿᖓᖅḳiqaḳ
ts%E%3 apache (western)rocktséétsḥẹ̀̄
tx5yA33A44n chinesemountain streamtxẏyạ̏ạ̋n
wa33i44ma33i44yuA33n chinesedelivery man外卖员wȁi̋mȁi̋yuạ̏n
cvE9rmauul icelandicdiameterþvermálcvẹ̇rmauul
ya33nh5wU33x5yo33u44 chinesefireworks show烟花秀yȁnḩwụ̏xẏyȍű
l5a9n4Uv6 irish (munster)childleanbhlẏȧnĝụvĝ
1GdG frenchorder (arrangement)ordreo̖ġdġ
k%v1lv icelandicvaulthvolfkḥvo̖lv
k93a4dda3ra%4 hausafate/destinyƙàddar̃ā̀k̖áddàrá̄
habba arabicto loveحبhabba
s5Itx^I%3 apache (western)redłichííşịtxḥị̀̄
fE0 frenchhungerfiamfẹ̰
k93i95t05i5l amharicleafቅጠልk̖ï̖t̖i̖l
1b1ba georgianspiderობობაo̖bo̖ba
okko9rrere italianto needoccórrereokkȯrrere
ji44i44i3q thaifemaleหญิงji̋i̋ìq
da4k93i%3k93a%4 hausasecond (unit of time)dàƙīƙā̀dák̖ì̄k̖á̄
kOntrA9st englishcontrastcontrastkọntrạ̇st
ni%n6d4a%yam tamillengthநீண்டாயம்nīṇḍāyam
bEzvzglE9ndni5 polishharsh/mercilessbezwzględnybẹzvzglẹ̇ndni̖
sa%3nts'o30sE apache (western)new moonsáánts’ǫ́sésà̄nts'ò̰sẹ
maika'i hawaiiangoodnessmaikaʻimaika'i
ftx51u0wx4 polishstill (motionless)wciążftxẏo̖ṵwẋ
te44ewa33a33 tibetanblissབདེ་བte̋ewȁȁ
swi5x4i5x4 polishto hearsłyszyszswi̖ẋi̖ẋ
wolf englishwolfwolfwolf
ta44awa33a33 tibetanmoonཟླ་བta̋awȁȁ
haEri georgianairჰაერიhaẹri
mUt4Ur hindipeaमटरmụṭụr
iql08agu xhosawarthoginxaguiqḷ̬agu
vj51n3tx5 polishto take/grabwziąćvjẏo̖nẏtxẏ
UrpUn6 hindiofferingअर्पणụrpụṇ
kr4aun4 irish (munster)treecrannkrĝaunĝ
kal3l3am tamilstealthகள்ளம்kaḷḷam
k%U33q chineseholekḥụ̏q
djo%s5E3 apache (western)balljoołédjōşẹ̀
me4e44i3tx5ya4a44a3x4i33 chinesemanicurist美甲师mée̋ìtxẏyáa̋àẋȉ
so44oo4 tibetanto makeབཟོsőoó
pya33ut4x4yU4U44U3ntaa33a33a44n chinesestandard answer标准答案pyȁuṭẋyụ́ụ̋ụ̀ntaȁȁa̋n
la%3a33y vietnameseinterestlãilà̄ȁy
tx5U%4U44 vietnamesewaitchờtxẏụ́̄ụ̋
hoo4p9' vietnameseboxhộphoóp̃'
r%9i5cr1 welshto rush/hurryrhuthror̊i̖cro̖
sEk%tsia georgiansectionსექციაsẹkḥtsia
iq94t08ubEk1 xhosacultureinkcubekoiq̀ṭ̬ubẹko̖
ye9led hebrewchildיֶלֶדyėled
k93ak93ali georgianwalnutკაკალიk̖ak̖ali
odju3 yorubaeyeojúodjù
kakini%t inuktituttattooᑲᑭᓃᑦkakinīt
dj5ix5 polishtodaydziśdjẏixẏ
su4u44k9 thaihappyสุขsúűk̰
wa4lk93i3ya%3 hausalightningwàlƙiyāwálk̖ìyà̄
ja05gl frenchjunglejungleja̰̖gl
yi33ma33u44tx5yA33n chinesecloakroom衣帽间yȉmȁűtxẏyạ̏n
t^ai33x4i33i44tyA33A44nna4a44u3 chinesedesktop pc台式电脑tḥaȉẋȉi̋tyạ̏ạ̋nnáa̋ù
pa'tx^o apache (western)wolfba'chopa'txḥo
mann3aI tamilpeacockமஞ்ஞைmannẏaị
xi0 burmeseto haveရှိxḭ
ha4wa3ini4ya%3 hausachameleonhàwainìyāháwàiníyà̄
p%i44i44i3w thaiskinผิวpḥi̋i̋ìw
f3ar4 irish (munster)man (male)fearfẏarĝ
isikd^08am1 xhosafruitisiqhamoisikḍ̬ḥamo̖
tx5yA33A44nx4U33nfaa33q chinesegym健身房txẏyạ̏ạ̋nẋụ̏nfaȁq
s99uk9 koreanmugworts̭uk̰
tu%ga%k6 inuktitutivory tuskᑑᒑᖅtūgāḳ
kO33qsi33mii33qt4x4^U33q chinesecompany name公司名称kọ̏qsȉmiȉqṭẋḥụ̏q
miGna%t66i%s arabicmagnetمغناطيسmiġnāt̬īs
t4x4^u33u44li4i44i3wU33U44nt^ii33 chinesesolving issues处理问题ṭẋḥȕűlíi̋ìwụ̏ụ̋ntḥiȉ
wei33yu33e33tx5i33n chineseliquidated damages违约金weȉyȕȅtxẏȉn
kA9i5ttA% finnishto usekäyttääkạ̇i̖ttạ̄
fahhas44a arabiccheck upفحصfahhas̬a
n3i33i33qtx5e tibetancompassionསྙིང་རྗེnẏȉȉqtxẏe
pal3l3ikku%d4am tamilschoolபள்ளிக்கூடம்paḷḷikkūḍam
tE'ka0be4da0 burmesestudy of logicတက္ကဗေဒtẹ'ka̰béda̰
i3iqd08hhuumbi zuluheapíngqumbiìiqḍ̬hhuumbi
dUkOm3In3t5i9rUvUt5 russianto documentдокументироватьdụkọmẏịnẏtẏïrụvụtẏ
tuU44y vietnameseagetuổituụ̋y
e9Gets hebrewcountry/landארץėġets
la5bU danishrunløbela̖bụ
k%3i33i33 tibetandogཁྱིkẏḥȉȉ
xdEba georgianto happenხდებაxdẹba
ma%44a44a3 thaidogหมาma̋̄a̋à
nU33U33mx5i33i44 tibetanweather/climateགནམ་གཤིསnụ̏ụ̏mxẏȉi̋
x5ya33a44qp%ii33ts%a33 chineseeraser橡皮擦xẏyȁa̋qpḥiȉtsḥȁ
GUsi5 frenchreceiptreçuġụsi̖
qt08inanE xhosaminorncinaneqṭ̬inanẹ
Gura%b arabiccrowغرابġurāb
hvost russiantailхвостhvost
t4x4^UU33qt4x4a4a44a3q chinesemature成长ṭẋḥụụ̏qṭẋáa̋àq
r%9i%C icelandicsnowstormhríðr̊īç
l^0I9ni5n welshstring/cordllinynl̥ïni̖n
s5Ipa%3'I3 apache (western)grayłibáá’íşịpà̄'ị̀
ka9llido italianshrewdcallidokȧllido
ets hebrewtreeעֵץets
praGC icelandictastebragðpraġç
papiy10 frenchbutterflypapillonpapiyo̰̖
x5ii33qwei33 chinesefact行为xẏiȉqweȉ
nah5a9x hebrewsnakeנָחָשׁnaḩȧx
p4a%l6a%9s4 irish (munster)palacepáláspĝālĝā̇sĝ
'ah5yani9t hebrewnieceאחיינית'aḩyanït
r%9e5i5ql icelandicfragmented icehrönglr̊e̖i̖ql
la44am tibetanpathལམla̋am
paqkki finnishbank (institution)pankkipaqkki
mtsirE georgiansmall/insignificantმცირეmtsirẹ
eGi5psy10 frencheruptionéruptioneġi̖psyo̰̖
van6t4u tamilbeetleவண்டுvaṇṭu
tx5e33e33 tibetanmaster/lordརྗེtxẏȅȅ
Gari%b arabicstrangerغريبġarīb
su44u44a3y thaibeautifulสวยsűűày
l6a%h5 irish (munster)pleasant/sweetláchlĝāḩ
mo44ot4x4a33a44 tibetancarམོ་ཊmőoṭẋȁa̋
kUy vietnamesetreecâykụy
a9dam hebrewmanאָדָםȧdam
kv3InU norwegian (bokmal)a womankvinnekṿịnụ
qd08anawa xhosashipnqanawaqḍ̬anawa
tx5ya33 chinesehometxẏyȁ
Is5 navajopine needleịş
man6d4aI tamilheadமண்டைmaṇḍaị
v3a9llita finnishto prevailvallitaṿȧllita
t4x4wa4a44i3 chineseto waddleṭẋwáa̋ì
zaaw vietnameseknifedaozaaw
sm3Ix4attsU russianto blendсмешатьсяsmẏịẋattsụ
h5mali georgianswordხმალიḩmali
raGi%f arabicloafرغيفraġīf
w^0e5nn icelandicangelica (plant)hvönnwh̬e̖nn
tx05Uw amharicsaltጨውtx̖ụw
i3i4hho3olo zuluhallîhhóloìíhhòolo
li5ke norwegian (bokmal)happinesslykkeli̖ke
aCfErC icelandicmethodaðferðaçfẹrç
p%e%p%r5a% hindilungफेफड़ाpḥēpḥṛā
xIp englishshipshipxịp
IGa3l apache (western)bellsighálịġàl
k93d08ala xhosastartqalak̖ḍ̬ala
n13qba4 yorubanumbernọmbanò̖qbá
m4ar4ka%9l5 irish (munster)to markmarcáilmĝarĝkā̇lẏ
tx^5ii33qk%wa33a44q chinesecircumstances情况txẏḥiȉqkḥwȁa̋q
'iyarkaI tamilnatureஇயற்கை'iyarkaị
s3em3U russianseedсе́мяsẏemẏụ
na44aq tibetaninteriorནངna̋aq
bUse%95k norwegian (bokmal)a visitbesøkbụsē̖̇k
ahava9 hebrewlove/affectionאהבהahavȧ
sykG frenchsugarsucresykġ
k93l08ElEla xhosatellxelelak̖ḷ̬ẹlẹla
p%o33o33lo33o33 tibetanballཔོ་ལོpḥȍȍlȍȍ
'b06iU44w vietnamesetable of databiểu'ɓiụ̋w
sinnitellA finnishto hang onsinnitelläsinnitellạ
ts93k693ar1 georgiansourceწყაროts̀ḳ̖aro̖
hOi5ad welshduck (bird)hwyadhọi̖ad
s44abiyy arabicboyصبيs̬abiyy
i3i4sifu3u3u4b06a zulusecretísifûbaìísifùùúɓa
k6ilalugak6 inuktitutbeluga whaleᕿᓚᓗᒐᖅḳilalugaḳ
tx5yo33u44 chineseoldtxẏyȍű
fIrC icelandica distancefirðfịrç
ank93Esi georgianfishing rodანკესიank̖ẹsi
dzili georgiansleepძილიdzili
2OpE92 englishrepairrepairu̖ọpẹ̇u̖
r1%3133n thaihotร้อนrò̖̄ȍ̖n
akpa3 yorubaarmapáakpà
k%a%44a44a3w thaiwhiteขาวkḥa̋̄a̋àw
aluik6k6anak6 inuktitutavalancheᐊᓗᐃᖅᑲᓇᖅaluiḳḳanaḳ
martsh5Ena georgianleftმარცხენაmartsḩẹna
tx5arkkaraI tamilsugarசர்க்கரைtxẏarkkaraị
'd06aaa4' vietnamesea bulletđạn'ɗaaá'
milhh arabicsaltملحmilhh
a%ts5a%kats5 nahuatlperson made of waterātlācatlātşākatş
weIt englishwaitwaitweịt
libG frenchfreelibrelibġ
ph1t^1li georgianleafფოთოლიpho̖tḥo̖li
pul3l3i tamildot/pointபுள்ளிpuḷḷi
le5fUl germanspoonlöffelle̖fụl
nda9ma swahilicalfndamandȧma
k6amuti%k inuktitutsledᖃᒧᑏᒃḳamutīk
mE0' apache (western)babyméʼmẹ̰'
kUm3In3t5i9rUvUt5 russianto commentкомментироватьkụmẏịnẏtẏïrụvụtẏ
sik6inik6 inuktitutsunᓯᕿᓂᖅsiḳiniḳ
s99al3 koreanrices̭aḷ
p97h5ui hoantailʘxuiṗ̂ḩui
cI'ci3 burmesefruitသစ်သီးcị'cì
kO33qtswo33o44 chinesework/job工作kọ̏qtswȍő
iq94t08ukukt^a xhosainformationinkcukuchaiq̀ṭ̬ukuktḥa
a4lu4m130ga4dji3 yorubascissorsàlùmọ́gàjíálúmò̰̖gádjì
sit englishseatseatsit
pe9rustella finnishto justifyperustellapėrustella
ka33u33lou33ta33a44x4a33a44 chinesehigh-rise building高楼大厦kȁȕloȕtȁa̋ẋȁa̋
pa0 frenchpeacockpaonpa̰
1Gga9zma hebreworgasmאורגזמהo̖ġgȧzma
a%ma9aits5 nahuatlestuaryāmāitlāmȧaitş
iUs4k irish (munster)fishiasciụsĝk
txI4txI4l apache (western)acornchíchʼiltxị́txị́l
t4x4u44ukE%33E44k3a44aa4 tibetanto thunderའབྲུག་སྐད་རྒྱགṭẋűukẹ̏̄ẹ̋kẏa̋aá
E9ltste%5C icelandicvolcanoeldstöðẹ̇ltstē̖ç
basa9G hebrewfleshבָּשָׂרbasȧġ
kyUqtx^5i koreanview경치kyụqtxẏḥi
du%d^ hindimilkदूधdūdḥ
k%a3a33rO3O33ha4a44 thaihomeคฤหkḥàȁrọ̀ọ̏háa̋
k%a33a44n chinesecliffkḥȁa̋n
s5I4ko4i%4 navajowhite (color)şị́kóí̄
hhadi%k6a arabicgardenحديقةhhadīḳa
s5Et'e%x apache (western)charcoalłetʼeeshşẹt'ēx
niGiyuk6 inuktitutto eatᓂᕆᔪᖅniġiyuḳ
pi4i44i3tx5i33i44pU4U44U3n chinesenotebook笔记本píi̋ìtxẏȉi̋pụ́ụ̋ụ̀n
gGa%s germangrassgrasgġās
'di%5v3o%t norwegian (bokmal)very wetdyvåt'dī̖ṿōt
me%t4t4imaI tamilleadershipமேட்டிமைmēṭṭimaị
1r14 yorubarichesọrọ̀o̖ró̖
ei%Ci5r icelandicoatheiðureīçi̖r
d66ifdiq5 arabicfrogضفدعd̬ifdiq̇
ik93l08Exa xhosatimeixeshaik̖ḷ̬ẹxa
tx5erf3 russianwormчервьtxẏerfẏ
nata30 apache (western)cornnadą́ʼnatà̰
t6n4a%0h irish (munster)to fatiguetnáithtĝnĝā̰h
la5G frenchthemleurla̖ġ
ka4a44no4o44k9 thaigoldกนกkáa̋nóők̰
sila inuktitutweatherᓯᓚsila
axma9 hebrewblame/faultאשמהaxmȧ
ho'ohana hawaiianto usehoʻohanaho'ohana
plant welshchildplantplant
t1 danishtoeto̖
zUtm3Iva9t5 russianto eclipseзатмеватьzụtmẏịvȧtẏ
tupa%0yu3 apache (western)riverbanktubąąyútupā̰yù
sUmUrpUn6 hindidedicationसमर्पणsụmụrpụṇ
kolla9na italiannecklacecollanakollȧna
i3i3it^08iib06i3i zululakeī́chibíììiṭ̬ḥiiɓìi
s44awt arabicvoiceصوتs̬awt
mE%tx hindimatchमैचmẹ̄tx
'b06aa3w vietnameseleopardbáo'ɓaàw
l13133 thaito copyล้อlò̖ȍ̖
we33i33 chinesepowerwȅȉ
pyou%r icelandicbeaverbjórpyoūr
x4Ex5sEt polishsix hundredsześćsetẋẹxẏsẹt
pUyer'ca' burmeseaudienceပရိသတ်pụyer'ca'
sh5ludj5itx5 polishto tidy upschludzićsḩludjẏitxẏ
tx^5i4i44i3n chinesebrighttxẏḥíi̋ìn
gIft englishgiftgiftgịft
ei%mi5r icelandicsteam/vaporeimureīmi̖r
fye%5l icelandicplank/boardfjölfyē̖l
yi44itsi33i44 tibetansoapཡི་ཙིyi̋itsȉi̋
'etsba9q5 hebrew(anatomy) fingerאצבע'etsbȧq̇
q5ad66ala arabicmuscleعضلةq̇ad̬ala
'ibe9d hebrewto waste/lose/forfeit/destroyאיבד'ibėd
tx05Eri georgianceilingჭერიtx̖ẹri
i3i3i4du3u3ub06e zuluzebraîdúbeììídùùuɓe
yi4i44i3nx5ii33qya4a44a3ntx5i33i44q chinesecontact lenses隐形眼镜yíi̋ìnxẏiȉqyáa̋àntxẏȉi̋q
hi5st norwegian (bokmal)coast (shoreline)kysthi̖st
lo44o tibetanyearལོlőo
k93a4ho%3 hausahornƙàhōk̖áhò̄
fa33x4U33q chinesehappen发生fȁẋụ̏q
ts%o33o33wa tibetanlifeའཚོ་བtsḥȍȍwa
tx4i5 polishthreetrzytẋi̖
tx5a33a33k9la3a3m tibetanrailroadལྕགས་ལམtxẏȁȁk̰lààm
djE%30'I apache (western)blue jayję́ę́ʼidjẹ̰̀̄'ị
hOnt germandoghundhọnt
ik693o georgianto beიყოiḳ̖o
mi44iq tibetannameམིངmi̋iq
t4x4^i44i tibetanto write/drawའབྲིṭẋḥi̋i
ko44o tibetanheadམགོkőo
tsO33q chineseschooltsọ̏q
hibridi georgianhybridჰიბრიდიhibridi
tx^5a44amtse33e44 tibetancompassionབྱམས་བརྩེtxẏḥa̋amtsȅe̋
Guj frenchredrougeġuj
yo'I%0 apache (western)seeyo’įįyo'ị̰̄
pi%33233 tibetanpaintbrushཔིརpȉ̄ȕ̖
txa%txa% hindiuncleचाचाtxātxā
hE0g55a4 yorubato be beautifulhẹngwàhẹ̰gẇá
pi%r5%i% hindigenerationपीढ़ीpīṛḥī
k93a3sa%3 hausasoilƙasāk̖àsà̄
'ah5d66ar arabicgreenأخضر'aḩd̬ar
'ida2 tamillipஇதழ்'idau̖
pets5asos5ko%9ats5 nahuatlcentipedepetlazolcōātlpetşasoşkō̇atş
tx5a33a44 tibetanironལྕགསtxẏȁa̋
na4'tx^a4kI4 apache (western)grasshoppernaʼchaginá'txḥákị́
ka33q chineseridgekȁq
lo33o33 tibetanmind/awarenessབློlȍȍ
Ent1m1l19gya hebrewentomologyאנטומולוגיהẹnto̖mo̖lȯ̖gya
me9leh5 hebrewkingמֶלֶךmėleḩ
iqd^08ayi xhosajaringqayiiqḍ̬ḥayi
p%a koreanonionpḥa
ma%44a tibetanbutterམརma̋̄a
i4ta40 yorubastoryìtànítá̰
tu%n3 tamilcolumnதூண்tūnẏ
b10 frenchgoodbonbo̰̖
iq94t08asa xhosatasteinkcasaiq̀ṭ̬asa
Ed^0sU danishetchætseẹdh̬sụ
ap99a koreanfather아빠ap̌a
ya%3j navajolittleyà̄j
n3a44a tibetanfishnẏa̋a
meIk englishmakemakemeịk
akko9ntxo italiandressed upacconcioakkȯntxo
garra spanishclawgarragarra
t1jU danishfogtågeto̖jụ
t051t05i georgianbranchტოტიt̖o̖t̖i
sa5G frenchsistersœursa̖ġ
pu% thaicrabปูpū
diko9d englishdecodedecodedikȯd
aGah5n1f19bya hebrewarachnophobiaארכנופוביהaġaḩno̖fȯ̖bya
iqt^08a xhosagrassingcaiqṭ̬ḥa
mba9be swahiliherombabembȧbe
x5ye33e44 chinesemountain valleyxẏyȅe̋
balu9t hebrewacornבלוטbalu̇t
k93l08olEla xhosaforgivexolelak̖ḷ̬olẹla
s99ogari koreanmandarin fish쏘가리s̭ogari
ukukl^08uluza xhosaepilepticukuxhuluzaukukḷ̬ḥuluza
d^4o%l hindidrumढोलḍḥōl
ik6aluk inuktitutfish (salmon/trout)ᐃᖃᓗᒃiḳaluk
v3ix4am tamilpoisonவிஷம்ṿiẋam
h5its93lh nuxalkmetal (iron)xits'lhḩits̀lh
ukuqd08amlEza xhosaintersectukunqamlezaukuqḍ̬amlẹza
oye9v hebrewenemyאויבoyėv
sp2iq englishspringspringspu̖iq
'as44far arabicyellowأصفر'as̬far
as5nI%30' navajocenteraşnị̰̀̄'
k%i3i33t0 thaithinkคิดkḥìȉt̰
d5ImUnstr3i9rUvUt5 russianto demonstrateдемонстрироватьdẏịmụnstrẏïrụvụtẏ
ulluGiak6 inuktitutstarᐅᓪᓗᕆᐊᖅulluġiaḳ
kt^08ubEkilEy1 xhosapolitechubekileyokṭ̬ḥubẹkilẹyo̖
kurssi finnishcourse/classkurssikurssi
p%Ul hindifruitफलpḥụl
tx05i5s amharicsmokeጭስtx̖i̖s
ta%a44y vietnamesedownloadtảitāa̋y
fra%9iCI icelandicsciencesfræðifrā̇içị
isikl^081b1 xhosatoolisixhoboisikḷ̬ḥo̖bo̖
x5ya33u chinesenightxẏyȁu
p4a%p3e%9r4 irish (munster)paperpáipéarpĝāpẏē̇rĝ
li35U33 vietnamesetoungelưỡilì̖ụ̏
sapE0 frenchfir treesapinsapẹ̰
x5i440i0i40 tibetanimageབཞིནxẏḭ̋ḭḭ́
lii33nyu33u44tx5yA33n chineseshower room淋浴间liȉnyȕűtxẏyạ̏n
sepayawits5 nahuatlsnowcepayahuitlsepayawitş
k6ausik6tuk6 inuktitutwetᖃᐅᓯᖅᑐᖅḳausiḳtuḳ
tah5a apache (western)hurrydahataḩa
to%44otx5e33e33 tibetandiamondརྡོ་རྗེtő̄otxẏȅȅ
s99yiat0 koreanseed씨앗s̭yiat̰
t^i5i445 vietnamesetrythửtḥi̖i̖̋
'ahhmar arabicredأحمر'ahhmar
t^omat^o koreantomato토마토tḥomatḥo
ka%ktuk6 inuktituthungryᑳᒃᑐᖅkāktuḳ
'b06a%3a33wq5 vietnamesestormbão'ɓà̄ȁwq̇
p931lusi georgianpoleპოლუსიp̀o̖lusi
pGi hebrewfruitפְּרִיpġi
Ep931k%a georgianepochეპოქაẹp̀o̖kḥa
k%waa33qfU33qpa33u44yu4u44u3 chinesestormy狂风暴雨kḥwaȁqfụ̏qpȁűyúűù
tx^5a4a44nu44a3n thaicorridorฉนวนtxẏḥáa̋nűàn
p%ainEp%Ol3 koreanpineapple파인애플pḥainẹpḥọḷ
pat4t4a%mbu%ttx5i tamilbutterflyபட்டாம்பூச்சிpaṭṭāmbūttxẏi
k3ay tibetandot/pointཚེགkẏay
mEtsniErEba georgianscienceმეცნიერებაmẹtsniẹrẹba
mbiliki9m1 swahilidwarfmbilikimombilikïmo̖
tsIs5 apache (western)mountaindziłtsịş
la9h5ats hebrewpressureלַחַץlȧḩats
t^o%k hindibulkथोकtḥōk
isig^0d^08ib1 xhosadecisionisigqiboisigh̬ḍ̬ḥibo̖
to3kho0'I3 navajopetroleumtòkho̰'ị̀
tx5i33qx4UU33nto4o44u3so4o44u3 chineserefreshed精神抖擞txẏȉqẋụụ̏ntóőùsóőù
m4a9dr4U irish (munster)dogmadramĝȧdrĝụ
b^a%x4a% hindilanguageभाषाbḥāẋā
de5 frenchtwode̖
pt5i9tsU russianbirdпти́цаptẏïtsụ
jangbadi georgianoxygenჟანგბადიjangbadi
t^ye33 chinesepeacefultḥyȅ
kru9ppa icelandicgroupgrúbbakru̇ppa
C66ami'a arabicto thirstظمئç̂ami'a
'is44baq5 arabicfingerإصبع'is̬baq̇
glaswEl^0d welshgrassglaswelltglaswẹl̥d
Ixk%I%nh5n apache (western)sonishkiinhnịxkḥị̄nḩn
h5Itla%0h5I3 apache (western)beveragehidląąhíḩịtlā̰ḩị̀
tx^5a%33a33pa33a33 tibetanrainཆར་པtxẏḥȁ̄ȁpȁȁ
j4e44e tibetansingleརེȷ̈e̋e
iglu inuktituthouseᐃᒡᓗiglu
kInt germanchildkindkịnt
u3ub06u3u3b06i3i zuluevilúbubíùuɓùùɓìi
lo3o33 vietnameselosslỗlòȍ
jak93Et05i georgianjacketჟაკეტიjak̖ẹt̖i
ha3dda%4 hausamemorizationhaddā̀hàddá̄
mii33n chineseheavenmiȉn
q5us44fu%r arabicsparrow (bird)عصفورq̇us̬fūr
p%u%k%a44a44a3w thaimountainภูเขาpḥūkḥa̋a̋àw
ha'ts5i nahuatlfathertahtliha'tşi
t^au33 chinesepotterytḥaȕ
kra4a44ti4i44k9 thaiwater jugกระติกkráa̋tíi̋k̰
dGwa frenchright (what's right)droitdġwa
zE3E33q5 vietnameselumpydẽzẹ̀ẹ̏q̇
umbiiz6i zulucelebrationuḿbhidliumbiiẓi
e4e3ka30na30 yorubaclawèékánnáéèkà̰nà̰
avveni9re italianto occuravvenìreavvenïre
hUn' danishhandhåndhụn'
akka9do italianakkadianaccadoakkȧdo
l08a0e hoanmeatǁa̰eḷ̬a̰e
It^'ox apache (western)nestitʼohịtḥ'ox
ntxo0' apache (western)badnchǫʼntxo̰'
m3Itx5ta9t5 russianto dreamмечтатьmẏịtxẏtȧtẏ
flaIx germanfleshfleischflaịx
nant'a3n apache (western)chief/boss/kingnantʼánnant'àn
v3eqga%yam tamilonionவெங்காயம்ṿeqgāyam
x5i4i44i3x4o4o44u3t4x4^ii33 chinesewashbasin洗手池xẏíi̋ìẋóőùṭẋḥiȉ
pa%pa%'o%lelo hawaiianconversationpāpāʻōlelopāpā'ōlelo
gbogbo yorubaall/everythinggbogbogbogbo
j4uwtx5 polishyellowżółćȷ̈uwtxẏ
iqt^08aphEphE xhosaprofessionalingcaphepheiqṭ̬ḥaphẹphẹ
r3it0torO japaneselitreリットルrẏit̰torọ
nk%Ekox4En'a30a30ko apache (western)calmnkegohenʼą́ą́gonkḥẹkoẋẹn'à̰à̰ko
tot^ori koreanacorn도토리totḥori
r5a%3b06a%3 hausadewrāɓāṛà̄ɓà̄
'd06114t0' vietnamesea sproutđọt'ɗo̖ó̖t̰'
faGin frenchflourfarinefaġin
bOk englishbookbookbọk
mE%9tx5Un germangirlmädchenmẹ̄̇txẏụn
parC icelandicedgebarðparç
tyA33A44nfU33qx4a33a44n chineseelectric fan电风扇tyạ̏ạ̋nfụ̏qẋȁa̋n
dja%3di3 apache (western)pronghornjaadidjà̄dì
ja5n frenchyoungjeuneja̖n
purra finnishto bitepurrapurra
pe9Gah5 hebrewflowerפֶּרַחpėġaḩ
mnixvnEl1vani georgianimportantმნიშვნელოვანიmnixvnẹlo̖vani
'oq thaiactองก์'oq
yau33k%O33O44qtx^5i33i44 chineseremote control遥控器yaȕkḥọ̏ọ̋qtxẏḥȉi̋
h5tx5Etx5 polishto wantchciećḩtxẏẹtxẏ
ma%9ts5ats5 nahuatlnetmātlatlmā̇tşatş
mu%ttua finnishto changemuuttuamūttua
h1144y vietnameseaskhỏiho̖ő̖y
isa3a3anz6a zuluhandisándlaisààanẓa
k93ak6a%si nuxalkcrowk'aqaasik̖aḳāsi
tI%30'I apache (western)fourdį́į́'itị̰̀̄'ị
E%9nlIx germansimilarähnlichẹ̄̇nlịx
nUgrUj4da9t5 russianto rewardнаграждатьnụgrụȷ̈dȧtẏ
isiphiig06a zulucape (garment)isíphikaisiphiiɠa
tIGC icelandicvirtuedyggðtịġç
q5alima arabicto knowعلمq̇alima
GrubEli georgiancloudღრუბელიġrubẹli
ta%30' navajocorntà̰̄'
fyatl icelandicmountainfjallfyatl
kal5tx^5i koreancutlassfish갈치kalẏtxẏḥi
hak93e3I3 navajoone's kinhak̖èị̀
plaiya icelandicveilblæjaplaiya
'aat^i3i33t0 thaisunพระอาทิตย์'aatḥìȉt̰
x5yA4A44A3nx4i33i44p%ii33q chinesedisplay显示屏xẏyạ́ạ̋ạ̀nẋȉi̋pḥiȉq
i3i3igd^08uub06u3u zulugrudgeī́gqubúììigḍ̬ḥuuɓùu
t^ok99i koreanrabbit토끼tḥok̭i
mts93vrt^nE9li georgiantrainer/coachმწვრთნელიmts̀vrtḥnẹ̇li
a%Catl icelandicnobilityaðallāçatl
a0syE0 frenchancientanciena̰syẹ̰
erra9re italianto wandererràreerrȧre
b10b10 frenchsweet/candybonbonbo̰̖bo̰̖
x4tutx5Ets polishsheath to hold toolssztuciecẋtutxẏẹts
la4ru%3ra%4 hausanecessitylàr̃ūr̃ā̀lárù̄rá̄
ki3bi3ya%4 hausaarrowkibiyā̀kìbìyá̄
zas apache (western)snowzaszas
y%9i5sU norwegian (bokmal)to kisskysseyh̬i̖sụ
'b06114' vietnamesebugbọ'ɓo̖ó̖'
deI englishdaydaydeị
na4Iqa4qdj5a3 burmeseforeign countryနိုင်ငံခြာnáịqáqdjẏà
k6ayak6 inuktitutkayakᖃᔭᖅḳayaḳ
pa33a44nkO33qt4x4wo33 chinesedesk办公桌pȁa̋nkọ̏qṭẋwȍ
djgup%uri georgianpertaining to teamჯგუფურიdjgupḥuri
m3asU russianfleshмя́соmẏasụ
kyI9Cya icelandicgoddessgyðjakyïçya
la3a33n thaimillionล้านlàȁn
arak93i georgianfableარაკიarak̖i
ko9yo%ts5 nahuatlcoyotecoyōtlkȯyōtş
o'I'a3n apache (western)holeoʼiʼáno'ị'àn
qoo vietnamesecornngôqoo
pr3IdOsma9tr3IvUt5 russianto foreseeпредусматриватьprẏịdọsmȧtrẏịvụtẏ
p%Uli% hindipodफलीpḥụlī
h5ah5vi georgianonionხახვიḩaḩvi
na'Is5ts%o3x4 apache (western)squirrelna'iłtsóhna'ịştsḥòẋ
bUt05a9t05is amharicsweet potatoበጣጢስbụt̖ȧt̖is
t6e%9s4h5n4o% irish (munster)doughnuttaoschnótĝē̇sĝḩnĝō
tx5E4E44w vietnameseoarchèotxẏẹ́ẹ̋w
m10tG frenchwatch (timepiece)montremo̰̖tġ
p97u0 hoanoneʘ̃ũṗ̂ṵ
tapu9ah5 hebrewappleתפוחtapu̇aḩ
ah519t hebrewsisterאחותaḩȯ̖t
znalEx5tx5 polishto findznaleźćznalẹxẏtxẏ
su%l scottish gaeliceyesùilsūl
cI'pI4q burmesetreeသစ်ပင်cị'pị́q
ga3gga%3fa%3 hausabateleur eaglegaggāfāgàggà̄fà̄
j5dj5bw1 polishblade (botany)źdźbłojẏdjẏbwo̖
tahszI3nE3 apache (western)porcupinedahszínétahszị̀nẹ̀
pa0se frenchto thinkpenserpa̰se
UhrUn3A9t5 russianto guardохраня́тьụhrụnẏạ̇tẏ
xe%x4 hindiresidueशेषxēẋ
t61r4U irish (munster)fruittoradhtĝo̖rĝụ
Iztsa3n apache (western)womanizdzánịztsàn
ts1tsh5ali georgianalive/animateცოცხალიtso̖tsḩali
ku%k inuktitutriverᑰᒃkūk
dE0 frenchdeerdaimdẹ̰
'o44oma33a33 tibetanmilkའོ་མ'őomȁȁ
GUvUniG frenchto returnrevenirġụvụniġ
a4la3ka3la4a3 yorubaa dreamàlákálàáálàkàláà
h5aa33qpa33nx5i33i44nx5i33 chineseflight information航班信息ḩaȁqpȁnxẏȉi̋nxẏȉ
i3i3i4d^08a3a3awe zuluheroîqháweììíḍ̬ḥààawe
passa9re italianto passpassàrepassȧre
n3i33i33q tibetanheart/mind/essenceསྙིངnẏȉȉq
namdvili georgianrealნამდვილიnamdvili
dja3rra4ba%3a4wa%3 hausatest/examjar̃r̃àbâwādjàrrábà̄áwà̄
pEttI icelandiccamp bedbeddipẹttị
tO4O44O3q chineseto understandtọ́ọ̋ọ̀q
qt08iphisa xhosado lessnciphisaqṭ̬iphisa
sUr5Uk hindiroadसड़कsụṛụk
brdz1la georgianbattleბრძოლაbrdzo̖la
Ino3t05a%3h navajodeceptionịnòt̖à̄h
'd06aam vietnamesecrabđam'ɗaam
krO%v scottish gaelictreecraobhkrọ̄v
me%33e44k9 thaicloudเมฆmȅ̄e̋k̰
xax apache (western)bearshashxax
pr3Igl6Ux4a9t5 russianto inviteприглаша́тьprẏịglĝụẋȧtẏ
mEE4' vietnamesemothermẹmẹẹ́'
bitu9ah5 hebrewinsuranceביטוחbitu̇aḩ
ha'awi9na hawaiianlesson/assignmenthaʻawinaha'awïna
agba3ra yorubapoweragbáraagbàra
ts93Elits93adi georgianyearწელიწადიts̀ẹlits̀adi
ftx4Ex5n3E polishearlywcześnieftẋẹxẏnẏẹ
hi5gg amharica lawህግhi̖gg
tA%9llA finnishheretäällätạ̄̇llạ
th5I4n navajoice/frosttḩị́n
hu3d06u3ba%4 hausasermonhuɗubā̀hùɗùbá̄
he5i5st icelandicautumn/fallhausthe̖i̖st
pi5rCi5r icelandicbirthburðurpi̖rçi̖r
t4x4^i33i33 tibetanten thousandཁྲིṭẋḥȉȉ
tx5yA33A44nx4U33ntx5ya33ulyA33A44n chinesefitness coach健身教练txẏyạ̏ạ̋nẋụ̏ntxẏyȁulyạ̏ạ̋n
u3u3ugl^08a zuludigging stickū́gxaùùugḷ̬ḥa
da3imo4n hausadiamonddaimòndàimón
t4x4o4o44u3kyu33A33ntx5ye33 chineseelbow joint肘关节ṭẋóőùkyȕạ̏ntxẏyȅ
kan6 tamileyeகண்kaṇ
vi5di5ha9t5 russianto exhaleвыдыхатьvi̖di̖hȧtẏ
iGnik6 inuktitutsonᐃᕐᓂᖅiġniḳ
mtxu9zi swahilisaucemchuzimtxu̇zi
ka5G frenchheartcœurka̖ġ
k%wa33a44qtx^5yuA33nx4we4e44i3 chinesemineral water矿泉水kḥwȁa̋qtxẏḥyuạ̏nẋwée̋ì
ts5'e3'kona'a3I3 apache (western)moontłʼéʼgonaʼáítş'è'kona'àị̀
qgu9mi swahilifistngumiqgu̇mi
tsa georgianskyცაtsa
ki4405i05t4x4u33u33m tibetangrapeརྒུན་འབྲུམkḭ̖̋ḭ̖ṭẋȕȕm
'uh5t66ubu%t66 arabicoctopusأخطبوط'uḩt̬ubūt̬
tIs5 apache (western)blooddiłtịş
d^Un hindifundsधनdḥụn
rakkyu9dere italianto hostracchiùdererakkyu̇dere
r%9uuCi5r icelandicscabhrúðurr̊uuçi̖r
k93i3ssa%4 hausastoryƙissā̀k̖ìssá̄
menv3el3l3i tamilcobaltமென்வெள்ளிmenṿeḷḷi
'd06U4U44w vietnameseheadđầu'ɗụ́ụ̋w
txI4x navajomedicine pouchtxị́x
he%3s5 navajopackagehè̄ş
d10k frenchthereforedoncdo̰̖k
torre spanishtowertorretorre
nUhUd5i9t5 russianto findнаходитьnụhụdẏïtẏ
tasik6 inuktitutlakeᑕᓯᖅtasiḳ
yo% apache (western)beadyooyō
mAgnI9fIsInt englishmagnificentmagnificentmạgnïfịsịnt
na%rka%li tamilchairநாற்காலிnārkāli
d08k6'o0 hoannose!qˀõḍ̬ḳ'o̰
d06i3go%4 hausaa dropɗigṑɗìgó̄
uk6ausik6 inuktitutwordᐅᖃᐅᓯᖅuḳausiḳ
k93t08ula xhosasingculak̖ṭ̬ula
ho'opa'a hawaiianto fixhoʻopaʻaho'opa'a
aivik6 inuktitutwalrusᐁᕕᖃaiviḳ
ah5a9z hebrewto holdאחזaḩȧz
ql08iba xhosadressnxibaqḷ̬iba
ile3elE4 yorubabungalowiléelẹ̀ilèelẹ́
nal5tx00ya koreandate날짜nalẏtx̥ya
tUya3Cu4dj5i3 burmesejudge (person)တရားသူကြီးtụyàçúdjẏì
kosnIh5 apache (western)bee/honeygosnihkosnịḩ
sUv5Irx4E9nstvUvUt russianto masterсовершенствоватьsụvẏịrẋẹ̇nstvụvụt
tIts%5It apache (western)shakyditłidtịtşḥịt
xkiq5a9 hebrewsunsetשקיעהxkiq̇ȧ
muxi5rra amharicwedderሙሽራmuxi̖rra
siwakonets5 nahuatlgirlcihuaconetlsiwakonetş
imik6tuk6 inuktitutto drinkᐃᒥᖅᑐᖅimiḳtuḳ
nixba9q5 hebrewto swear/to promiseנשבעnixbȧq̇
ci%Ca icelandicthawþíðacīça
y%9E9nnU norwegian (bokmal)to knowkjenneyh̬ẹ̇nnụ
j1l1 georgianraspberryჟოლოjo̖lo̖
'irul3 tamildarkஇருள்'iruḷ
'd06EE44 vietnameseto give birth tođẻ'ɗẹẹ̋
kol3kaI tamiltakingகொள்கைkoḷkaị
di% thaigoodดีdī
k93l08akEka xhosabusyxakekak̖ḷ̬akẹka
si5Gtu frenchabove allsurtoutsi̖ġtu
h5a33u33 chinesesoundḩȁȕ
ke3305e3305t4x4^o33o44k9 tibetanrare jewel/godདཀོན་མཆོགkḛ̖̏ḛ̖̏ṭẋḥȍők̰
y%9Emi% norwegian (bokmal)chemistrykjemiyh̬ẹmī
h5axpItI3 apache (western)quailhashbidíḩaxpịtị̀
bra5n norwegian (bokmal)a wellbrønnbra̖n
a0plUG frenchscaleampleura̰plụġ
tO33O44qh5wU33U44p%yA33A44n chinesecartoon动画片tọ̏ọ̋qḩwụ̏ụ̋pḥyạ̏ạ̋n
nE%33E33tx5i%5 tibetaninformationགནས་ཚུལnẹ̏̄ẹ̏txẏī̖
ya%4a44k9 thaito wantอยากyá̄a̋k̰
a5vG frenchworkœuvrea̖vġ
'urugo%l3 tamilhappeningஉறுகோள்'urugōḷ
k%UttxUr hindimuleखच्चरkḥụttxụr
t05Ukur amharicblackጥቁርt̖ụkur
tsru georgianfalseცრუtsru
k99a9atx^5i koreancrow까치k̭ȧatxẏḥi
ts93its93ila georgianchickenწიწილაts̀its̀ila
zum englishzoomzoomzum
pU33U44n chinesedustpụ̏ụ̋n
n1%3133y thaia fewน้อยnò̖̄ȍ̖y
loO' burmeseto makeလုပ်loọ'
mut4t4aI tamileggsமுட்டைmuṭṭaị
hahu9a hawaiianfoundationkahuahahu̇a
bite9' hebrewto pronounce a wordביטאbitė'
nunatsiavut inuktitutour beautiful landᓄᓇᑦᓯᐊᕗᑦnunatsiavut
pa%0 apache (western)motherbąąpā̰
sE90f1ni frenchsymphonysymphoniesẹ̰̇fo̖ni
vE3E33 vietnamesedrawvẽvẹ̀ẹ̏
pUrIb^a%x4a% hindidefinitionपरिभाषाpụrịbḥāẋā
tx5ye4e44e3 chinesemothertxẏyée̋è
cye%5l icelandicraspþjölcyē̖l
attxa9kko italianacheacciaccoattxȧkko
witsilin nahuatlhummingbirdhuitzilinwitsilin
caO' burmeseto drinkသောက်caọ'
cyou%C icelandica nationþjóðcyoūç
iqt08iniba xhosaostrichincinibaiqṭ̬iniba
su%9nnitella finnishto designsuunnitellasū̇nnitella
hemolele hawaiianperfectionhemolelehemolele
k93wni nuxalkseal (animal)kw'nik̖wni
t^a9adz3o koreanostrich타조tḥȧadzẏo
1l13ru0 yorubagodọlọ́runo̖lò̖rṵ
at05ami georgianpeachატამიat̖ami
tsuu33tx^5you33yuA33n chinesesoccer player足球员tsuȕtxẏḥyoȕyuạ̏n
a0pul frenchlight bulbampoulea̰pul
iql^08El1 xhosareportingxeloiqḷ̬ḥẹlo̖
ts%5a3t apache (western)oiltłádtşḥàt
k%o33o33lo33o33 tibetanwheelའཁོར་ལོkḥȍȍlȍȍ
Abno92mUl englishabnormalabnormalạbnȯu̖mụl
ma3a33le3e33t0 thaiseedเมล็ดmàȁlèȅt̰
k93l08olisa xhosaapologizexolisak̖ḷ̬olisa
A9ksEs englishaccessaccessạ̇ksẹs
s5o%3' navajofishşò̄'
t66ayr arabicbirdsطيرt̬ayr
lye9nUv scottish gaelicchildleanabhlyėnụv
ta0 navajospring (season)ta̰
mE9j2 englishmeasuremeasuremẹ̇ju̖
Gamura georgianbatღამურაġamura
kaa3t0 vietnamesecutcắtkaàt̰
tx5yA4A44A3n chinesechildtxẏyạ́ạ̋ạ̀n
k6auyimanituk6aqit inuktituttraditional knowledgeᖃᐅᔨᒪᓂᑐᖃᖏᑦḳauyimanituḳaqit
mra9di swahiliprojectmradimrȧdi
'aha9v hebrewto loveאהב'ahȧv
x5yA33A44nx5ya33a44q chinesephenomenon现象xẏyạ̏ạ̋nxẏyȁa̋q
ak6pik inuktitutcloudberryᐊᖅᐱᒃaḳpik
Ur5t^a%t hindimeaningअर्थातụṛtḥāt
kozlI%0yE apache (western)birthplacegozlįįyekozlị̰̄yẹ
i3i3i4b06i3i3i4zo zulunameîbîzoììíɓììízo
saku inuktituthead of harpoonᓴᑯsaku
tx5ando%x4am tamilhappinessசந்தோஷம்txẏandōẋam
ka4a44u3x5ya33u44p%yA33A44n chinesefunny movie搞笑片káa̋ùxẏyȁűpḥyạ̏ạ̋n
s5It^sok apache (western)yellowłitsogşịtḥsok
yu33u33 tibetanturquoise gemstoneགཡུyȕȕ
ts593ox apache (western)plantstłʼohtş̀ox
pe33i44tx5i4i44i3qtx^5yaa33q chinesebackground wall背景墙pȅi̋txẏíi̋ìqtxẏḥyaȁq
plussa icelandicblouseblússaplussa
p97no30o taalarge louseʘnó̰õṗ̂nò̰o
ka33u33t4x4^UU33qpU4U44U3n chinesehigh cost高成本kȁȕṭẋḥụụ̏qpụ́ụ̋ụ̀n
tx5yO4O44O3q chinesefiretxẏyọ́ọ̋ọ̀q
mxi9ndi swahiliwinner (one who wins)mshindimxïndi
i3iqt^08oosa zulumeatíngcosaìiqṭ̬ḥoosa
bi5tx5 polishto bebyćbi̖txẏ
ka4a44t0 thaibiteกัดkáa̋t̰
la%44a44a3n thainiece/nephewหลานla̋̄a̋àn
blO2 englishblurblurblọu̖
ta33a33msaq tibetangood newsགཏམ་བཟངtȁȁmsaq
p%i33q chinesegracefulpḥȉq
gwees5d welshgrassgwelltgweeşd
IzUbrUj4a9t5 russianto portrayизображатьịzụbrụȷ̈ȧtẏ
Ub^Ine%tri% hindiactressअभिनेत्रीụbḥịnētrī
n1%3133q thaiyounger siblingน้องnò̖̄ȍ̖q
huC icelandicskinhúðhuç
p10 frenchbridgepontpo̰̖
ti4U44n vietnamesemoneytiềntíụ̋n
nah5la arabicpalm treeنخلةnaḩla
k6itt66a arabiccatقطةḳitt̬a
k%vEk693ana georgiancountryქვეყანაkḥvẹḳ̖ana
a%dj hinditodayआजādj
t05it05vEli georgiannakedტიტველიt̖it̖vẹli
k693ba georgianjawყბაḳ̖ba
ka33a33 tibetanteachingབཀའkȁȁ
pai33t4x4^U33U44nx4a33n chinesewhite shirt白衬衫paȉṭẋḥụ̏ụ̋nẋȁn
k99um koreandreamk̭um
p93Ep93Ela georgianbutterflyპეპელაp̀ẹp̀ẹla
h5att66a arabicluckخطḩatt̬a
E%CU danishto eatædeẹ̄çụ
sitwa9yE0 frenchcitizencitoyensitwȧyẹ̰
sinyo92Iti englishsenioritysenioritysinyȯu̖ịti
sik englishseekseeksik
mi3 burmesefireမီးmì
umqd08uma xhosaoliveumnqumaumqḍ̬uma
pli4a44n thaito changeเปลี่ยนplía̋n
Gaza%l arabicdeerغزالġazāl
Ol6Otx4x4a9t5 russianto improveулучша́тьọlĝọtẋẋȧtẏ
k93at05a georgiancatკატაk̖at̖a
kwa%a4t0' vietnamesefanquạtkwāát̰'
nap93iri georgianshoreნაპირიnap̀iri
sU33n chineseforestsụ̏n
t^a4Iq burmeseto sitထိုင်tḥáịq
'avza9m hebrewbuckle (of a belt)אבזם'avzȧm
pr1tti5r icelandicspikebroddurpro̖tti̖r
wOd englishwouldwouldwọd
natah5 apache (western)mescalnadahnataḩ
fe9ImIs englishfamousfamousfėịmịs
hI4s5wo%3j apache (western)canyonhilwozhhị́şwò̄j
eqk93p93ts nuxalkmouseank'ptseqk̖p̀ts
ma%kauka9u hawaiiancompetencemākaukaumākaukȧu
ka33u33su33u44kO33qlu33u44 chinesehighway高速公路kȁȕsȕűkọ̏qlȕű
tx^5Ul5tx00yuk9 koreanazalea철쭉txẏḥụlẏtx̥yuk̰
al'ard66 arabicearthالأرضal'ard̬
j4i44ili33i33 tibetantrainརི་ལིȷ̈i̋ilȉȉ
h5ah5ak693 nuxalkgoosexaxaq'ḩaḩaḳ̖
UtIt^i% hindiguestअतिथिụtịtḥī
nik6i inuktitutfoodᓂᕿniḳi
k%r3iU scottish gaelicheartcridhekḥrẏiụ
tutIs5h5Is5I apache (western)coffeetudiłhiłitutịşḩịşị
a5l danishbeerøla̖l
ga5l frenchface (of animal)gueulega̖l
na3konEtx'I%tI apache (western)cicadanágonechʼiidinàkonẹtx'ị̄tị
na%4ta%30' navajocornná̄tà̰̄'
t^e44ee4p9 tibetanbookདེབtḥe̋eép̃
ukpik inuktitutarctic owlᐅᒃᐱᒃukpik
e%95i5Ca%iUI icelandicweatlhauðæfiē̖̇i̖çāiụị
ka%kE3 apache (western)crowgaagékākẹ̀
k1j4i95statx5 polishto benefitkorzystaćko̖ȷ̈ï̖statxẏ
rUssma9tr3IvUt5 russianto considerрассматриватьrụssmȧtrẏịvụtẏ
l6a%v6 irish (munster)handlámhlĝāvĝ
si33tx5ya33t4x4^O33 chineseprivate car私家车sȉtxẏyȁṭẋḥọ̏
eva9 hebrewhostility/enmity/hatred.איבהevȧ
li33i44tx5ya33utx^5yau33 chineseoverpass立交桥lȉi̋txẏyȁutxẏḥyaȕ
x4o4o44u3tx5i33k%OO33 chinesephone case手机壳ẋóőùtxẏȉkḥọọ̏
wehewehe hawaiianto explainwehewehewehewehe
x4tx4En3x5tx5E polishluck/happinessszczęścieẋtẋẹnẏxẏtxẏẹ
s5U9gad welsheyellygadşụ̇gad
iql08ina xhosamintinxinaiqḷ̬ina
fuu33t4x4wa33qx4O33O44tx5i33i44 chinesefashion design服装设计fuȕṭẋwȁqẋọ̏ọ̋txẏȉi̋
sart05k693Eli georgianbeltსარტყელიsart̖ḳ̖ẹli
t^a3a33lee thaiseaทะเลtḥàȁlee
i3i3iz6aag06a zululoinclothī́dlakáììiẓaaɠa
k%u%Ga3 apache (western)teepeekuughákḥūġà
i3i3is5aas5a zulubranch (of a tree)ī́hlahlaììişaaşa
iql^08ag^0l^08asi xhosawaterfallingxagxasiiqḷ̬ḥagh̬ḷ̬ḥasi
'aGa9G hebrewto execrate/to bitterly curseארר'aġȧġ
pwo33lii33tx^5yau33 chineseglass bridge玻璃桥pwȍliȉtxẏḥyaȕ
q5as44an arabicstickعصاq̇as̬an
h114p' vietnamesemeetinghọpho̖ó̖p'
ru%3u33 thaiknowรู้rù̄ȕ
paGfa05 frenchperfumeparfumpaġfa̰̖
ma4a44y thainewใหม่máa̋y
xjE0 frenchdogchienxjẹ̰
xli5sUl germankeIschlüsselxli̖sụl
pux4pam tamilflowerபுஷ்பம்puẋpam
fE9lo englishfellowfellowfẹ̇lo
lUv englishlovelovelụv
i95rittA% finnishto tryyrittääï̖rittạ̄
x4U33qh5woo33 chineselife/existence生活ẋụ̏qḩwoȍ
EyEle3 yorubapidgeonẹyẹléẹyẹlè
tOl5ak scottish gaelicleafduilleagtọlẏak
y%9a5n norwegian (bokmal)kind/specieskjønnyh̬a̖n
pI4qlE4 burmeseseaပင်လယ်pị́qlẹ́
din thaisoilดินdin
tEkk norwegian (bokmal)deck (nautical)dekktẹkk
tyA33A44nyi4i44i3qmii33qx5i33q chinesemovie star电影明星tyạ̏ạ̋nyíi̋ìqmiȉqxẏȉq
ko4o44t0 thaiinscriptionกฎkóőt̰
nE%44EE4 tibetandiseaseནདnẹ̋̄ẹẹ́
zUtOma9n3IvUt5 russianto obscureзатуманиватьzụtọmȧnẏịvụtẏ
tse%3h navajoelktsè̄h
tye9rra spanishlandtierratyėrra
na33a33 tibetannoseསྣnȁȁ
kuwl englishcoolcoolkuwl
tx'ah navajoheadweartx'ah
x4a%n6ma%sIk hindisix monthlyषाण्मासिकẋāṇmāsịk
tx5i33i44syu33A44ntx5i33 chinesecomputer计算机txẏȉi̋syȕạ̋ntxẏȉ
2e9IvOn englishravenravenu̖ėịvọn
k3ip9pO japanesetrain ticketきっぷkẏip̃pọ
i3i3iql^08i zuludirtíngxiììiqḷ̬ḥi
para9ddjo italianneighborhoodparaggiparȧddjo
h5ayt66 arabicstringخيطḩayt̬
trI9ki5r icelandicdrink/beveragedrykkurtrïki̖r
vaa3y vietnameseskirtváyvaày
myI4q burmeseto seeမြင်myị́q
pu%n6d4u tamilgarlicபூண்டுpūṇḍu
amik6 inuktitutpeltᐊᒥᖅamiḳ
txa%93nts5i nahuatlhomechāntlitxà̄̇ntşi
a5i5 norwegian (bokmal)an islandøya̖i̖
pleI englishplayplaypleị
igivE georgiansameიგივეigivẹ
d5e%n4 irish (munster)to dodéandẏēnĝ
tx^5ya33q chineseaxetxẏḥyȁq
ms1p%li1 georgianworldმსოფლიოmso̖pḥlio̖
tulI0 apache (western)raccoontulįtulị̰
paCk%a%r icelandicbathtubbaðkarpaçkḥār
ci95r%9ka icelandicto dryþurrkacï̖r̊ka
k93d081b1 xhosaconcrete/actualqobok̖ḍ̬o̖bo̖
aGmart^i georgianascentაღმართიaġmartḥi
dGE georgiandayდღეdġẹ
sUkGE frenchsecretsecretsụkġẹ
we%9yats5 nahuatlsea/oceanhuēyātlwē̇yatş
sl6u9x4Ut5 russianto listenслу́шатьslĝu̇ẋụtẏ
ka3OqgI4q burmeseskyကောင်းကင်kàọqgị́q
bi3xi3ya%4 hausatreebishiyā̀bìxìyá̄
sa0dal frenchsandal footwear^sandalessa̰dal
E4bi3 yorubagiving childbirthẹ̀bíẹ́bì
zm3Iya9 russiansnakeзмея́zmẏịyȧ
pUn3Ima9t5 russianto comprehendпониматьpụnẏịmȧtẏ
a%ka9xits5 nahuatlpoolācaxitlākȧxitş
'b06UU4k9' vietnamesestair stepbậc'ɓụụ́k̰'
k6awiya arabicto be strong/powerfulقويḳawiya
dra5p%U danishdropdråbedra̖pḥụ
tx05iantx05vEla georgianantჭიანჭველაtx̖iantx̖vẹla
a5Ge5 frenchhappyheureuxa̖ġe̖
l^0i5uh5 welshsnowdrift/snow dustlluwchl̥i̖uḩ
t^e%s5 navajoreedtḥēş
y%9e%le norwegian (bokmal)a cooking vesselkjeleyh̬ēle
korreo spanishmailcorreokorreo
v3etA% finnishto pull/dragvetääṿetạ̄
lan3dj5am tamilbribeலஞ்சம்lanẏdjẏam
x4i33i44p%ii33ntx5yA33nk%O33O44q chinesevideo surveillance视频监控ẋȉi̋pḥiȉntxẏyạ̏nkḥọ̏ọ̋q
tGi5k frenchtechniquetructġi̖k
aI germaneggeiaị
xEmt^h5vEva georgianaccident/chanceშემთხვევაxẹmtḥḩvẹva
ka%na%wai hawaiiancode/lawkānāwaikānāwai
yo%3sn apache (western)godyóósnyò̄sn
10bG frenchdarknessombreo̰̖bġ
to%lE3 apache (western)butterlydoolétōlẹ̀
nuna inuktitutlandᓄᓇnuna
p%I%txI apache (western)(bird) swallowpiishipḥị̄txị
i%koxk33a93wits5 nahuatlfig treehīcoxcuahuitlīkoxkẇà̇witş
mut4tx5ev3v3andi tamilroseமுட்செவ்வந்திmuṭtxẏeṿṿandi
IzE3 apache (western)medicineizeeịzẹ̀
p%imaq koreanpimento피망pḥimaq
te4Iq burmesecloudတိမ်téịq
palkka finnishpay/salarypalkkapalkka
'akka%l3 tamilelder sisterஅக்காள்'akkāḷ
tx5an thaimoonพระจันทร์txẏan
uUg5In3Uh5 irish (munster)lonelyuaigneachuụgẏịnẏụḩ
pa%4a44 thaiforestป่าpá̄a̋
pa4a44u3 chinesejewelpáa̋ù
tx^5you33 chinesespeartxẏḥyoȕ
t00aq koreanearthṱaq
gandzi georgiantreasureგანძიgandzi
k10k10bG frenchcucumberconcombreko̰̖ko̰̖bġ
mbayuwa9yu swahiliswallow (bird species)mbayuwayumbayuwȧyu
'I4Ga%4 apache (western)furighaa'ị́ġá̄
taa33yii33tx5ye4e44e3h5wo33o44 chinesefaq答疑解惑taȁyiȉtxẏyée̋èḩwȍő
'ix hebrewman/adult male human being.איש'ix
r%9isgl welshbark (of tree)rhisglr̊isgl
sUj4a9t5 russianto plantсажатьsụȷ̈ȧtẏ
na'Ixo30' apache (western)lizardnaʼishǫ́ʼna'ịxò̰'
e5kn icelandica tiny particleögne̖kn
t^am thaito makeทำtḥam
ka3a navajocrow cawkàa
ri%ttAmAte5n finnishinsufficientriittämätönrīttạmạte̖n
u3uhha3a3afu zuluhalfúhháfuùuhhààafu
r%9af welshroperhaffr̊af
'abahu9t hebrewfatherhood/paternityאבהות'abahu̇t
aja yorubawifeayaaja
i%5bUn germanto practiceübenī̖bụn
pya3OqlE3 burmeseto changeပြောင်းလဲpyàọqlẹ̀
1rmi5r icelandicwormormuro̖rmi̖r
kwi3i33 vietnamesefundquỹkwìȉ
uuC icelandicmindúðuuç
harrasta% finnishto be interested inharrastaaharrastā
hhayawa%n arabicanimalحيوانhhayawān
t^e%3h navajovalleytḥè̄h
skoppya9re italianto burstscoppiàreskoppyȧre
tx^I%3l navajosnowstormtxḥị̀̄l
hil englishhealhealhil
wa%33a33mo44o tibetanfoxཝ་མོwȁ̄ȁmőo
k3haun scottish gaelicheadceannkẏhaun
m3I9nA9t5 russianto swapменятьmẏïnạ̇tẏ
bAnd englishbandbandbạnd
tx4tE9ri5 polishfourczterytẋtẹ̇ri̖
kEsty10 frenchquestionquestionkẹstyo̰̖
inuk inuktitutpersonᐃᓄᒃinuk
prEka icelandica slopebrekkaprẹka
tx5o44oo4q tibetanlarge valleyལྗོངསtxẏőoóq
jirap%i georgiangiraffeჟირაფიjirapḥi
i3i3it08aala3a zulusideī́caláììiṭ̬aalàa
mat66bax arabickitchenمطبخmat̬bax
tx5ya33u chinesereligiontxẏyȁu
iql08izElEl1 xhosapressureinxizeleloiqḷ̬izẹlẹlo̖
s5e3'e3tsoh navajoratşè'ètsoh
iqt^08iqa xhosathoughtingcingaiqṭ̬ḥiqa
ba%33a44n thaihouseบ้านbȁ̄a̋n
otto japanesewhoopsおっとotto
t05ub amharicbrick/tileጡብt̖ub
iqt^08aqa xhosaideaingcangaiqṭ̬ḥaqa
kowa0h5 apache (western)homegowąhkowa̰ḩ
p%eqgywin koreanpenguin펭귄pḥeqgywin
upiGnk6a%k6 inuktitutspring (season)ᐅᐱᕐᓐᖄᖅupiġnḳāḳ
ni3pyI4qn3a4 burmesetechnologyနည်းပညာnìpyị́qnẏá
ntE3 apache (western)apachendéntẹ̀
tul englishtooltooltul
kx5iywi koreankiwi키위kxẏiywi
f3ag irish (munster)lengthfeadhfẏag
man3dj5al3 tamilyellowமஞ்சள்manẏdjẏaḷ
cor englishthorthorcor
pUthUd5i9t5 russianto fitподходитьpụthụdẏïtẏ
tx^5a%33a44q thaitechnicianช่างtxẏḥȁ̄a̋q
m1%4414413 thaidoctorหมอmő̖̄ő̖ò̖
t4x4E%44EE4 tibetanfruitའབྲསṭẋẹ̋̄ẹẹ́
d6a9d5i% irish (munster)daddy (childish)daidídĝȧdẏī
nu44uu4 tibetanwestནུབnűuú
bUttxa% hindibabyबच्चाbụttxā
u3u3us5u zulurippleū́hluùùuşu
h5ata9h5 hebrewcutחֲתָךְḩatȧḩ
kO33qtswo33o44pya4a44u3 chineseworksheet工作表kọ̏qtswȍőpyáa̋ù
na3a33m thaiwaterน้ำnàȁm
k93d08inis1 xhosatruthqinisok̖ḍ̬iniso̖
tx5113 vietnamesedogchótxẏo̖ò̖
E%blU danishappleæbleẹ̄blụ
k%ra%0v scottish gaelicbonecnàmhkḥrā̰v
mi%4i44 thairice noodleหมี่mí̄i̋
zv5er3 russiananimalзверьzvẏerẏ
'b06aa4wkp9' vietnamesebundlebọc'ɓaáwkp̃'
h1l danishholehulho̖l
x5ya4a44u3 chinesedawnxẏyáa̋ù
sOdj^a%v3 hindisuggestionसुझावsọdjḥāṿ
kal englishcallcallkal
nUgrUmUj4da9t5 russianto pile upнагромождатьnụgrụmụȷ̈dȧtẏ
s44aqr arabicfalconصقرs̬aqr
rabi%q5 arabicspring (season)ربيعrabīq̇
v3aikka finnishfor examplevaikkaṿaikka
fa33qx4i33i44 chinesepath/plan方式fȁqẋȉi̋
guk93d08ula xhosaturnguqulaguk̖ḍ̬ula
kwa%4d06o%3 hausafrogkwā̀ɗōkwá̄ɗò̄
akkurate9ttsa italianaccuracyaccuratezzaakkuratėttsa
nan6d4u tamilcrabநண்டுnaṇḍu
isig^0l^08ina xhosapermanentisigxinaisigh̬ḷ̬ḥina
gwla%d welshcountry/nationgwladgwlād
waa33ntx^5yuA33n chinesecompletely/fully完全waȁntxẏḥyuạ̏n
pyE9qkni5 polishbeautifulpięknypyẹ̇qkni̖
x4o4o44u3mUU33nyuA33n chinesegoalkeeper守门员ẋóőùmụụ̏nyuạ̏n
t^Eguk9 koreanthailand태국tḥẹguk̰
isaGuk6 inuktituta wingᐃᓴᕈᖅisaġuḳ
tE%t^E%l navajomoosetẹ̄tḥẹ̄l
aggak inuktituthandᐊᒡᒐᒃaggak
pya4q burmeseto flyပျံpyáq
yOk9kOryi japaneseslowlyゆっくりyọk̰kọryi
ka33u33x5ya33u44lyu33u44 chinesehigh efficiency高效率kȁȕxẏyȁűlyȕű
nas5ts%o%s apache (western)book/papernałtsoosnaştsḥōs
h5E georgiantreeხეḩẹ
pyA33A44nli33i44tyA33A44n chineseconvenience store便利店pyạ̏ạ̋nlȉi̋tyạ̏ạ̋n
ts93In navajobonets̀ịn
'ovda9n hebrewruin/destructionאובדן'ovdȧn
'b06iU3w vietnameseto cordially givebiếu'ɓiụ̀w
laa33ntx^5you33t4x4^a4a44a3q chinesebasketball court篮球场laȁntxẏḥyoȕṭẋḥáa̋àq
x4u33u44tx5u33u44x5yA33A44n chinesedata line数据线ẋȕűtxẏȕűxẏyạ̏ạ̋n
kywit00urami koreancricket귀뚜라미kywiṱurami
appanna9re italianto obscureappannàreappannȧre
alE3 yorubanightalẹ́alẹ̀
t^133144ykham thaispeechถ้อยคำtḥȍ̖ő̖ykham
u9lvi5r icelandica wolfúlfuru̇lvi̖r
fspi95h3IvUt5 russianto flashвспыхиватьfspï̖hẏịvụtẏ
k33i%9kats5 nahuatlsongcuīcatlkẇï̄katş
maremma italiana marshy coastal plainmaremmamaremma
k93a%3'i3da%4 hausastandardƙā'idā̀k̖à̄'ìdá̄
ba%0s navajohoopbā̰s
f3e%r4 irish (munster)grassféarfẏērĝ
kwE0 frenchwedgecoinkwẹ̰
r%91ss icelandichorsehrossr̊o̖ss
a0fa0 frenchinfantenfanta̰fa̰
k%a4a44w thaikneeเข่าkḥáa̋w
q94d08oq94d08oza xhosaknocknkqonkqozaq̀ḍ̬oq̀ḍ̬oza
kr5a%gU norwegian (bokmal)complaintklagekṛāgụ
mdzimE georgiancommaმძიმეmdzimẹ
a%moxts5i nahuatlbookamoxtliāmoxtşi
i3i3i4l08u3u3u4g06u zulucrowdîxûkuììíḷ̬ùùúɠu
mU4U44U3q chineseferociousmụ́ụ̋ụ̀q
tx^5u33a44 thaitimeชั่วtxẏḥȕa̋
mnixvnEl1ba georgiansignificanceმნიშვნელობაmnixvnẹlo̖ba
'il koreanone'il
cEkn icelandicservantþegncẹkn
axpa9 hebrewgarbageאשפהaxpȧ
ba3k93i%3 hausablack/darkbaƙībàk̖ì̄
allik6 inuktitutunderneathᐊᓪᓕᖅalliḳ
masso9ne italianfree masonmassonemassȯne
'b06aa44y vietnamesesevenbảy'ɓaa̋y
te3ca4qxI4q burmesesinger/vocalistတေးသံရှင်tècáqxị́q
l1fd danishairluftlo̖fd
ra%dj hindiruleराजrādj
nuliak6 inuktitutwifeᓄᓕᐊᖅnuliaḳ
ni%ki'i hawaiianto tie/bindnīkiʻinīki'i
xk3i5r4d irish (munster)to scampersciurdxkẏi̖rĝd
tyee33 chineseanthilltyeȅ
hwii44 vietnamesecanclehuỷhwii̋
e%5n3 norwegian (bokmal)an eagleørnē̖nẏ
ts93I3'I% navajomosquitots̀ị̀'ị̄
a5m danishtenderøma̖m
a4ya4 yorubachest (body)àyàáyá
me44elo33o33q tibetanmirrorམེ་ལོངme̋elȍȍq
rian thaistudyเรียนrian
mi%nv3e%t4t4aI tamilfishingமீன்வேட்டைmīnṿēṭṭaị
naa4q' vietnameseheavynặngnaáq'
dj1h5i georgianstickჯოხიdjo̖ḩi
y%9i95llIq norwegian (bokmal)chick (baby chicken)kyllingyh̬ï̖llịq
a4kpa3 yorubascaràpáákpà
k93t08iqa xhosathinkcingak̖ṭ̬iqa
sUtx hinditruthसचsụtx
bat0ta japanesegrasshopperばったbat̰ta
k93t08ak93t08ilE xhosaplain/clearcacilek̖ṭ̬ak̖ṭ̬ilẹ
tx^I4tI3 navajocartxḥị́tị̀
ne4ya4Oq burmesesunshineနေရောင်néyáọq
aGnak6 inuktitutwomanᐊᕐᓇᖅaġnaḳ
cveiiyItl icelandicmopþvegillcveiiyịtl
k3E%44Ej4U33U44p9 tibetanroyal lineageརྒྱལ་རབསkẏẹ̋̄ẹȷ̈ụ̏ụ̋p̃
t4x4a33u44 chineseomenṭẋȁű
wala'au hawaiianto talkwalaʻauwala'au
si%r5%i% hindiladderसीढ़ीsīṛḥī
ts93k693ali georgianwaterწყალიts̀ḳ̖ali
qt08iqt08i xhosasmall/youngncinciqṭ̬iqṭ̬i
a0pati frenchempathyempathiea̰pati
ftx41ray polishyesterdaywczorajftẋo̖ray
s99ak9 koreanbuds̭ak̰
ka4a44ti4i44ka% thaiagreementกติกาkáa̋tíi̋kā
'aveda9 hebrewa lossאבדה'avedȧ
ho%h5 germanhighhochhōḩ
elo9a hebrewA god.אלוהelȯa
h5awh5 arabicpeach (fruit)خوخḩawḩ
sa%d^na% hindimeditationसाधनाsādḥnā
bah5a9G hebrewto choose/to opt/to selectבחרbaḩȧġ
p%ai33 chineseraftpḥaȉ
'ot hebrewsignomenאות'ot
wei33 chineserockyweȉ
'izme9l hebrewknife/scalpelאזמל'izmėl
dziri georgianbottomძირიdziri
ra4a44a3q chinesesoilráa̋àq
dj^Un6d4a% hindiflag (banner)झंडाdjḥụṇḍā
byE0vUni5 frenchwelcomebienvenuebyẹ̰vụni̖
vE0 frenchwinevinvẹ̰
naCC66a%ra arabiceyeglassesنظارةnaçç̂āra
a'we9txts5i nahuatldewahhuechtlia'wėtxtşi
Ekk icelandiceggeggẹkk
t^a3ts5'IId navajoalgaetḥàtş'ịịd
mpa3 apache (western)coyotembámpà
t^'a%h apache (western)fathertʼaahtḥ'āh
t^u33u33k9pU33U33 tibetansoupཐུག་པtḥȕȕk̰pụ̏ụ̏
q5ayyana arabicto appointعينq̇ayyana
maCi5r icelandichumanmaðurmaçi̖r
da3Oq burmesepeacockဒေါင်းdàọq
sI4k apache (western)scarsigsị́k
iqd^081nd1 xhosabrainingqondoiqḍ̬ḥo̖ndo̖
tO33qx5i33 chinesecreature东西tọ̏qxẏȉ
j4EmyEx5ln3i9tx4i5 polishartisansrzemieślniczyȷ̈ẹmyẹxẏlnẏïtẋi̖
riavvio italianrestartriavvioriavvio
igl08alaba xhosashoulderigxalabaigḷ̬alaba
g^0d^08ibEla xhosalastgqibelagh̬ḍ̬ḥibẹla
a33a44nla4a44a3pa33 chinesehorn按喇叭ȁa̋nláa̋àpȁ
j4i440i0tx^5e330e330 tibetantreasure/valuableརིན་ཆེནȷ̈ḭ̋ḭtxẏḥḛ̏ḛ̏
se'aGa9 hebrewhairשַׂעֲרָהse'aġȧ
t4x4i330i330 tibetancloudསྤྲིནṭẋḭ̏ḭ̏
tx^Ij apache (western)woodchizhtxḥịj
tIpe3 navajosheep (animal)tịpè
'UywE' burmeseleafအရွက်'ụywẹ'
E0teGya5G frenchinteriorintérieurẹ̰teġya̖ġ
k%a%33a44w thairiceข้าวkḥȁ̄a̋w
d66aba%b arabicfogضبابd̬abāb
ma3sa3lla%3txi%3 hausamosquemasallācīmàsàllà̄txì̄
t4x4^waa33q chinesebedṭẋḥwaȁq
n113y vietnamesespeaknóino̖ò̖y
ka33a44q chinesesimplekȁa̋q
qgwe9na swahilicrocodilengwenaqgwėna
tuvak6 inuktitutsea iceᑐᕙᖅtuvaḳ
1k93eane georgianoceanოკეანეo̖k̖eane
s44awifa arabicto produce woolصوفs̬awifa
swe33i44h5wU33tx^5yUU33n chinesefloral skirt碎花裙swȅi̋ḩwụ̏txẏḥyụụ̏n
fay thaifireไฟfay
h5wo4o44o3t4x4^O33si33tx5i33 chinesetrain driver火车司机ḩwóőòṭẋḥọ̏sȉtxẏȉ
p1lla icelandicbun (round bread)bollapo̖lla
sa3 burmeseto eatစားsà
taktuk inuktitutfogᑕᒃᑐᒃtaktuk
tx^5o33o33ts%e%335e445 tibetanclockཆུ་ཚོདtxẏḥȍȍtsḥȅ̖̄e̖̋
dUrpUn6 hindimirrorदर्पणdụrpụṇ
d08ho hoanhorn!ʰoḍ̬ho
h5a't^o'a%s5 apache (western)singha’do’aałḩa'tḥo'āş
k3a3a4nwa%3 hausacatkyânwākẏàánwà̄
tx^5e33e33ma33a33le33e44p9 tibetanbutterflyཕྱེ་མ་ལེབtxẏḥȅȅmȁȁlȅe̋p̃
te44ele33e44 tibetanbliss and happinessབདེ་ལེགསte̋elȅe̋
'avnEt hebrewsashאבנט'avnẹt
pIGC icelandicsettlementbyggðpịġç
p97go4o taacaterpillarʘgòõṗ̂góo
a5l norwegian (bokmal)beerøla̖l
t05UrU9pp93eza amharictableጠረጴዛt̖ụrụ̇pp̀eza
djUma%na% hindiperiodजमानाdjụmānā
a0vwaye frenchto sendenvoyera̰vwaye
t05Utt05a amharicto drinkጠጣt̖ụtt̖a
a4rE4m10 yorubafirst born childàrẹ̀mọárẹ́mo̰̖
li44i tibetanpearལིli̋i
Ob5Ij4da9t5 russianto persuadeубеждатьọbẏịȷ̈dȧtẏ
d^4a%i% hinditwo and a halfढाईḍḥāī
fE3 yorubato desirefẹ́fẹ̀
'b06a4a44 vietnamesegrandmother'ɓáa̋
txa3tI3tlo30'II navajowren (bird)txàtị̀tlò̰'ịị
tx5yo4o44u3 chineseblack jadetxẏyóőù
kol3v3anaI tamilborrowingகொள்வனைkoḷṿanaị
tal3l3aI tamilmotherதள்ளைtaḷḷaị
r%9e5i5i5n icelandiclavahraunr̊e̖i̖i̖n
xOb^ hindifavorableशुभxọbḥ
hos5tx'I3'I3 navajonettlehoştx'ị̀'ị̀
le3e33k9 thaismallเล็กlèȅk̰
fa4a44wqm vietnameseroomphòngfáa̋wqm
wa%' navajospinachwā'
stx4i95x4tx4atx5 polishto clean upsczyszczaćstẋï̖ẋtẋatxẏ
ka33a33j4a33a33 tibetansugarཀ་རkȁȁȷ̈ȁȁ
a%g^a%t hindishockआघातāgḥāt
modEllo italianmodelmodellomodẹllo
omi0 yorubawateromiomḭ
mid66rab arabicpaddleمضربmid̬rab
a4ko3ko4 yorubatimeàkókòákòkó
ak93o%30' navajoseedak̖ò̰̄'
perro spanishdogperroperro
kOO33x4i33i44h5wU33U44 chineseformat格式化kọọ̏ẋȉi̋ḩwụ̏ụ̋
sUmn3Iva9ttsU russianto doubtсомневатьсяsụmnẏịvȧttsụ
as5mus5 nuxalkbeadsalhmulhaşmuş
tafawwak6a arabicto outperformتفوقtafawwaḳa
'ani9 hebrewegoאני'anï
tu%ga%lik inuktitutnarwhalᑑᒑᓕᒃtūgālik
x4Ot5i9t5 russianto jokeшутитьẋọtẏïtẏ
kd^08ElEkilE xhosafamiliarqhelekilekḍ̬ḥẹlẹkilẹ
iql^08olo xhosanoiseingxoloiqḷ̬ḥolo
x5ya4a44a3q chineseto thinkxẏyáa̋àq
tas5aa3 apache (western)onedałaátaşaà
ta3a3ta33a44q tibetanview/viewpointལྟ་སྟངསtààtȁa̋q
marro9ne italianbrownmarronemarrȯne
'a4kwa%4ti4 hausaboxàkwā̀tì'ákwá̄tí
mtaza9mo swahiliviewpointmtazamomtazȧmo
tx^a% apache (western)beaverchaatxḥā
'b06i5U3m vietnamesebuterflybướm'ɓi̖ụ̀m
preitt icelandicwidthbreiddpreitt
r%9ei%Ci5r icelandicnesthreiðurr̊eīçi̖r
mo3 burmeserainမိုးmò
'amad hebrewto evaluate/to estimateאמד'amad
xlaqU germansnakeschlangexlaqụ
makuahine hawaiianmothermakuahinemakuahine
g1ra georgianhillგორაgo̖ra
bO2c englishbirthbirthbọu̖c
d06a%3 hausasonɗáːɗà̄
kahaone hawaiianbeach covered with sandkahaonekahaone
dj4vi polishdoordrzwidȷ̈vi
Gi95kUn germanback (body)rückenġï̖kụn
t^ou33yi4i44i3qyii33 chineseprojector投影仪tḥoȕyíi̋ìqyiȉ
nUj4i5ma9t45 russianto pressнажиматьnụȷ̈i̖mȧṭẏ
abbaya9re italianto bark (like dog)abbaiàreabbayȧre
djUhha%dj hindishipजहाजdjụhhādj
pun6 tamilsoreபுண்puṇ
mUy vietnamesecloudmâymụy
ka9uppa finnishcommerce/tradekauppakȧuppa
px4Estx4En3 polishspace (area)przestrzeńpẋẹstẋẹnẏ
to33o33 tibetanfoodལྟོtȍȍ
k93t^08ukumisa xhosatouchchukumisak̖ṭ̬ḥukumisa
y%9a5t norwegian (bokmal)meatkjøttyh̬a̖t
ka4a44y thaichickenไก่káa̋y
k6afas44 arabiccageقفصḳafas̬
gbE4du yorubalarge drumgbẹ̀dugbẹ́du
b^a%r hindiburdenभारbḥār
fim vietnamesefilmphimfim
'armo9n hebrewpalaceארמון'armȯn
novEllo italiannewnovellonovẹllo
tsn1bili georgiandistinguishedცნობილიtsno̖bili
t05ena amharichealthጤናt̖ena
tIrUC icelandicboldnessdirfðtịrụç
tx5E4 burmesestarကြယ်txẏẹ́
a3tx^I%30h navajonoseàtxḥị̰̀̄h
kozs'a%3ke apache (western)placegozsʼa̜a̜gekozs'à̄ke
tx^5yaa33q chinesewalltxẏḥyaȁq
gb1gbE3 yorubato receive an injurygbọgbẹ́gbo̖gbẹ̀
t4x4i%445i5 tibetansnakeསྦྲུལṭẋi̖̋̄i̖
x5yo33u33 chineseprotectionxẏyȍȕ
x4ii33tx5yA33n chinesemoment时间ẋiȉtxẏyạ̏n
Utm3Itx5A9t45 russianto markотмечатьụtmẏịtxẏạ̇ṭẏ
u3u3u4gd^08o3o3o4zi zuluinspirationûgqôziùùúgḍ̬ḥòòózi
hhima%r arabicdonkeyحمارhhimār
na%4ye%3' navajomonster/foreign godná̄yè̄'
qa%3a33 vietnamesefallngãqà̄ȁ
'b06iU44n vietnamesebeachbiển'ɓiụ̋n
tyA33A44nna4a44u3t4x4u4u44u3tx5i33 chinesecomputer host电脑主机tyạ̏ạ̋nnáa̋ùṭẋúűùtxẏȉ
k6iktuGiak6 inuktitutmosquitoᕿᒃᑐᕆᐊᖅḳiktuġiaḳ
pa5G frenchfearpeurpa̖ġ
tyA33A44nh5wU33U44h5a33u44ma4a44a3 chinesephone number电话号码tyạ̏ạ̋nḩwụ̏ụ̋ḩȁűmáa̋à
k1%33144nhi44i44i3n thaistoneก้อนหินkȍ̖̄ő̖nhi̋i̋ìn
'b0613133 vietnameseto pack'ɓò̖ȍ̖
qt^08ayisEla xhosatrapngcayiselaqṭ̬ḥayisẹla
p99op99o koreankiss뽀뽀p̌op̌o
sO33a44 thaishirtเสื้อsọ̏a̋
ts5'o%3s5 navajorope (chord)tş'ò̄ş
tyA33A44nx5yA33A44nka4a44a3n chinesetelephone pole电线杆tyạ̏ạ̋nxẏyạ̏ạ̋nkáa̋àn
swaa3 vietnamesedeletexoáswaà
kUU33n chinesefunnykụụ̏n
sE%33E44 tibetanfrostསདsẹ̏̄ẹ̋
tx5ya33ux5yue33 chineseteach教学txẏyȁuxẏyuȅ
to3o33' thaitableโต๊ะtòȍ'
g^Ur5 hindihouseघरgḥụṛ
p93ik93nik93i georgianpicnicპიკნიკიp̀ik̖nik̖i
xa%k%a% hindibranchशाखाxākḥā
k%a4a44a3n chinesepitkḥáa̋àn
yard englishyardyardyard
'a4g55a%4g55a%3 hausaduck (animal)àgwā̀gwā'ágẇá̄gẇà̄
sE%44EE4 tibetansustenanceཟསsẹ̋̄ẹẹ́
'p97nuu hoanheadʔʘnũ'ṗ̂nuu
tsi3305i3305t4x4i%335i445 tibetaneffortབརྩོན་འགྲུསtsḭ̖̏ḭ̖̏ṭẋȉ̖̄i̖̋
natIk'a0 apache (western)clothnadikʼąnatịk'a̰
y%9e%5lU norwegian (bokmal)to coolkjøleyh̬ē̖lụ
k%O9l5U scottish gaelicforestcoillekḥọ̇lẏụ
aGts93Ers georgianto listაღწერსaġts̀ẹrs
tikik6 inuktitutfingerᑎᑭᖅtikiḳ
'd06i4U44 vietnamesea pondđìa'ɗíụ̋
pItIt^lIt apache (western)brandbiditlidpịtịtḥlịt
x5ii33q chineseshapexẏiȉq
Entsikl1pE9dya hebrewencyclopediaאנציקלופדיהẹntsiklo̖pẹ̇dya
e'e%9kats5 nahuatlair/windehēcatle'ē̇katş
pal3l3atta%kku tamilvalleyபள்ளத்தாக்குpaḷḷattākku
sa%3a33 vietnamesevillagesà̄ȁ
txrdil1Et^i georgiannorthჩრდილოეთიtxrdilo̖ẹtḥi
qge swahiliscorpionngeqge
p97oa hoanfireʘ̰oaṗ̂oa
dja%nbu%dj^kUr hindiintentionallyजानबूझकरdjānbūdjḥkụr
ta44a tibetansign/signalབརྡta̋a
bo2d englishboardboardbou̖d
koj4U russianskinко́жаkoȷ̈ụ
h5ma georgianvoiceხმაḩma
zorro spanishfoxzorrozorro
o30'a%3 apache (western)eveningǫ́ʼááò̰'à̄
tsE4n%9txo3' apache (western)bouldertsénchóʼtsẹ́n̊txò'
tx5UUy vietnameseplaychơitxẏụụy
p%u%33u44t0 thaispeakพูดpḥȕ̄űt̰
x5i33n chinesehappyxẏȉn
andza georgianmastანძაandza
'b06a%3a33y vietnameseshorebãi'ɓà̄ȁy
h5ala nuxalkfernxalaḩala
y%9EmpU norwegian (bokmal)a giantkjempeyh̬ẹmpụ
mul3l3aqgi tamilradishமுள்ளங்கிmuḷḷaqgi
k%E% apache (western)shoekeekḥẹ̄
a5r danishearørea̖r
'a%siriyar tamilteacherஆசிரியர்'āsiriyar
tiqgal3 tamilmonthதிங்கள்tiqgaḷ
weIv englishwavewaveweịv
pu%4u44 thaigrandpaปู่pú̄ű
f4o%gUr3 irish (munster)to proclaimfógairfĝōgụrẏ
p%u44u tibetanson/childབུpḥűu
'e%445e5e45 tibetanlightའོད'e̖̋̄e̖é̖
tx^5u33u33 tibetanwater/riverཆུtxẏḥȕȕ
h5xirad georgianoftenხშირადḩxirad
mye4 burmeselandမြေmyé
k6immik inuktitutdogᕿᒻᒥᒃḳimmik
v3AlittA% finnishto transmitvälittääṿạlittạ̄
we33i44x4U33qt4x4i4i44i3 chinesetoilet paper卫生纸wȅi̋ẋụ̏qṭẋíi̋ì
tx0514x navajobugtx̖ó̖x
'b06U4U44y vietnameseflockbầy'ɓụ́ụ̋y
iqt^081qt^081ni xhosamosquitoingcongconiiqṭ̬ḥo̖qṭ̬ḥo̖ni
pu33u33ti33i33 tibetanscriptureཔོ་ཏིpȕȕtȉȉ
xangrdzliv1ba georgiancontinuanceხანგრძლივობაxangrdzlivo̖ba
umkhEq94t08E xhosaiceumkhenkceumkhẹq̀ṭ̬ẹ
'abyad66 arabicwhiteأبيض'abyad̬
'uU3q vietnamesedrinkuống'uụ̀q
l5e%n3U irish (munster)shirtléinelẏēnẏụ
pi4i44i3q chineseto grasppíi̋ìq
mi%5dA finnishto sellmyydämī̖dạ
gommo9zo italiangummygommosogommȯzo
y%9u%lU norwegian (bokmal)a dresskjoleyh̬ūlụ
q5a%m arabicyearعامq̇ām
savik inuktitutnormal shaped knifeᓴᕕᒃsavik
djanna arabicparadiseجنةdjanna
Up%sUr hindiofficerअफसरụpḥsụr
zGva georgianseaზღვაzġva
'a4ddu3'a%4 hausaa prayeràddu'ā̀'áddù'á̄
tx5a44a tibetanrainbowའཇའtxẏa̋a
kwa4a44a3q chineseroughkwáa̋àq
kore9gto spanishcorrectcorrectokorėgto
d06aya hausaoneɗayaɗaya
toh5at^'e%ta apache (western)nothingdohatʼeedatoḩatḥ'ēta
OvUj4a9t5 russianto respectуважатьọvụȷ̈ȧtẏ
t^13133qfa3a33 thaiskyท้องฟ้าtḥò̖ȍ̖qfàȁ
gt^h51vt^ georgianplease (formal)გთხოვთgtḥḩo̖vtḥ
tx5yA4A44A3ntx5ii33x4i33i44p%ii33n chineseclip video剪辑视频txẏyạ́ạ̋ạ̀ntxẏiȉẋȉi̋pḥiȉn
p%aa33q chinesehugepḥaȁq
gdj5Ex5 polishsomewheregdzieśgdjẏẹxẏ
q5iC66a%m arabicbonesعظامq̇iç̂ām
rot4t4i tamilbreadரொட்டிroṭṭi
pakkya9no italiantackypacchianopakkyȧno
pisan6d4am tamilstomachபிசண்டம்pisaṇḍam
p97a4a taachildʘàaṗ̂áa
deja5ne frenchto have lunchdéjeunerdeja̖ne
djih5vi georgiangoatჯიხვიdjiḩvi
na44a tibetanagena̋a
a%sivak6 inuktitutspiderᐋᓯᕙᖅāsivaḳ
flI9ppI9 icelandiccollar of a shirtflibbiflïppï
p97'a3a taato burnʘ'áaṗ̂'àa
i3i3ihhoog06o zuluchicken coupī́hhokoììihhooɠo
h5OO33q chineserainbowḩọọ̏q
k93a4nk93a3ne%4 hausasmallƙànƙanḕk̖ánk̖àné̄
pE0 frenchbreadpainpẹ̰
k%a33a33qpa33a33 tibetanhouseཁང་པkḥȁȁqpȁȁ
Ga%4a44 vietnamesechickenġá̄a̋
i4ta0 yorubarelationìtaníta̰
p99uri koreanroot뿌리p̌uri
nawos5k%a%tI apache (western)warriornawołkaadinawoşkḥātị
putta%n6d4u tamilnew yearபுத்தாண்டுputtāṇḍu
da%w thaistarดาวdāw
ca%k icelandicroofþakcāk
ya3 navajoskyyà
ba9wliq hebrewbowling (the game)באולינגbȧwliq
k%Il1%na% hinditoyखिलौनाkḥịlō̖nā
'akkul3 tamilarmpitஅக்குள்'akkuḷ
aka%0zIz navajosleeve (of garment)akā̰zịz
klay thaifarไกลklay
y%9Ep norwegian (bokmal)a large stickkjeppyh̬ẹp
ts593I3zI3 navajogoattş̀ị̀zị̀
da%3'i4ra%3 hausacircledā'ìr̃ādà̄'írà̄
q5unk6u%d arabicclusterعنقودq̇unḳūd
'an vietnameseeatăn'an
amaGuk6 inuktitutwolfᐊᒪᕈᖅamaġuḳ
m4a%hUr3 irish (munster)mothermáthairmĝāhụrẏ
zdy1n3tx5 polishto removezdjąćzdyo̖nẏtxẏ
k93t08ak93t08isa xhosaexplaincacisak̖ṭ̬ak̖ṭ̬isa
t66aq5a%m arabicfoodطعامt̬aq̇ām
g^0l^081tha xhosarepelgxothagh̬ḷ̬ḥo̖tha
s5o33o33 tibetansouthལྷོşȍȍ
hEdz3ill5Uk9 koreannightfall해질녘hẹdzẏillẏụk̰
pwo33lii33pe33i33 chineseglass玻璃杯pwȍliȉpȅȉ
kGeno frenchslotcréneaukġeno
na%l'E%s5I3 apache (western)duck animalnaalʼeełínāl'ẹ̄şị̀
bmuli georgianlink (internet)ბმულიbmuli
k%wa33i44 chinesedrainkḥwȁi̋
l^0i%v welshsaw (tool)llifl̥īv
di5mmUt amhariccatድመትdi̖mmụt
rU33U44nwei33 chinesefind认为rụ̏ụ̋nweȉ
kahu9na hawaiianmagician/sorcererkahunakahu̇na
1Gigami hebreworigamiאוריגמיo̖ġigami
ku9Ga0 frenchcurrent (flow)courantku̇ġa̰
hi5nti5r icelandicdoghundurhi̖nti̖r
mravalmnixvnEl1vani georgiansignificantმრავალმნიშვნელოვანიmravalmnixvnẹlo̖vani
t^a%442 tibetansilkདརtḥa̋̄u̖
'avado9n hebrewdestruction/devastation/ruin/doomאבדון'avadȯn
qe3305e3305tx5e%335e445 tibetanrhetoric/metaphorམངོན་བརྗོདqḛ̖̏ḛ̖̏txẏȅ̖̄e̖̋
ya4a44a3ntx5i33i44qk%wa33a44q chineseglasses frames眼镜框yáa̋àntxẏȉi̋qkḥwȁa̋q
txo%4s5 navajoballtxó̄ş
sa33a33 tibetanearthsȁȁ
no%44o24kE% tibetaninheritanceནོར་སྐལnő̄oú̖kẹ̄
pan3tx5u tamilcottonபஞ்சுpanẏtxẏu
kiaktisimayuk6 inuktitutsweatᑭᐊᒃᑎᓯᒪᔪᖅkiaktisimayuḳ
s5I%30' navajopetşị̰̀̄'
mUsje5 frenchmistermonsieurmụsje̖
mfu9k1 swahilibag/pursemfukomfu̇ko̖
t^a33a33q tibetanflatlandsཐངtḥȁȁq
pGi hebrewfruitפריpġi
'Uwqm vietnamesegrandfatherông'ụwqm
himni georgiananthemჰიმნიhimni
Utxi9v englishachieveachieveụtxïv
tG10 frenchtrunktronctġo̰̖
tsv5Ito9k russianflowerцвето́кtsvẏịtȯk
k93t081k93t08a xhosacleancocak̖ṭ̬o̖k̖ṭ̬a
m1sah5lE1ba georgianpopulationმოსახლეობაmo̖saḩlẹo̖ba
iglik6 inuktitutbedᐃᒡᓕᖅigliḳ
vm3ex4i5vUtsU russianto interfereвме́шиватьсяvmẏeẋi̖vụtsụ
te%l3 tamilscorpionதேள்tēḷ
tsudz1j5E9myEts polishforeignercudzoziemiectsudzo̖jẏẹ̇myẹts
tlo0'ixts%5oh5E3 apache (western)frogdlǫʼishtłohétlo̰'ixtşḥoḩẹ̀
da5i5v3U norwegian (bokmal)to placatedøyveda̖i̖ṿụ
t^a3a33t0sa4a44na3a33kha3a33ti4i44' thaiattitudeทัศนคติtḥàȁt̰sáa̋nàȁkhàȁtíi̋'
ts%o33o33 tibetanlakeམཚོtsḥȍȍ
arroz spanishricearrozarroz
gra5nnt norwegian (bokmal)greengrøntgra̖nnt
abo3a4ru40yi3 yorubasunflowerabóòrùnyíabòárṵ́yì
kiqak6 inuktituthillᑭᖓᖅkiqaḳ
u%mayuk6 inuktitutanimalᐆᒪᔪᖅūmayuḳ
yIya%0 apache (western)eatyiyąąyịyā̰
Gali%C66 arabicrudeغليظġalīç̂
dja%sI3la3xa3 apache (western)earingsjaasíláhádjāsị̀làxà
tsik693vi georgiansquirrelციყვიtsiḳ̖vi
halst05uh5i georgiantieჰალსტუხიhalst̖uḩi
tx^5a44alo33o33 tibetantea leafཇ་ལོtxẏḥa̋alȍȍ
iql^081wa xhosabagingxowaiqḷ̬ḥo̖wa
man3dj5al3mul3l3aqgi tamilcarrotமஞ்சள்முள்ளங்கிmanẏdjẏaḷmuḷḷaqgi
i3i3i4t08i3i3it08i zuluearringîcíciììíṭ̬ììiṭ̬i
a3x4o apache (western)thank youáhoàẋo
matt66a%t66 arabicrubberمطاطmatt̬āt̬
k693uri georgianearყურიḳ̖uri
ki45U44y vietnameselaughtcườikí̖ụ̋y
I'I%3'a30 navajosunsetị'ị̀̄'à̰
obi40ri0 yorubafemaleobìnrinobḭ́rḭ
hu%lanakuahale hawaiiancitykūlanakauhalehūlanakuahale
d41kt4Ur hindidoctorडॉक्टरḍo̖kṭụr
tutn icelandicdown feathersdúnntutn
s5a33a33 tibetangod/dietyལྷşȁȁ
ba4ta4 yorubashoebàtàbátá
ts5'o3k'a4' apache (western)shaft of arrowtlʼókʼaʼtş'òk'á'
txokola%ts5 nahuatlchocolatechocolātltxokolātş
abi4yE3 yorubabirdabìyẹ́abíyẹ̀
sI3qza3 burmeseto thinkစဉ်းစားsị̀qzà
k33a4le3k33a4le3 hausakanoekwàlekwàlekẇálèkẇálè
v1lka0 frenchvolcanovolcanvo̖lka̰
sa30 navajoold agesà̰
'b06a%a44q vietnamesea boardbảng'ɓāa̋q
kx5Eu0wj4n3i9tx4ka polishprincessksiężniczkakxẏẹṵwȷ̈nẏïtẋka
p93lanEt05a georgianplanetპლანეტაp̀lanẹt̖a
q5inab arabicgrapeعنبq̇inab
ma5trk danishnutmøtrikma̖trk
mat4pa%n6d4am tamilearthen vesselமட்பாண்டம்maṭpāṇḍam
ndu9gu swahilirelativendugundu̇gu
u3u3ug06udo3o3o4b06a zulufishingúkudôbaùùuɠudòòóɓa
saic welshsevensaithsaic
k3a3a4u hausabeautykyâukẏàáu
ko%9ats5 nahuatlsnakecoatlkō̇atş
r%9U9vEC welshstrange/oddrhyfeddr̊ụ̇vẹç
tx5i33qya33a44n chineseexperience经验txẏȉqyȁa̋n
k%wa33i44ti33i44ta33nh5a33u44 chinesetracking number快递单号kḥwȁi̋tȉi̋tȁnḩȁű
y%9ukk norwegian (bokmal)chubbytjukkyh̬ukk
s5I3kai apache (western)whitełigaişị̀kai
t00a9al3gi koreanstrawberry딸기ṱȧaḷgi
kip99Om koreanhappiness기쁨kip̌ọm
tI%3k93o0x navajoyeasttị̀̄k̖o̰x
x5ya33a44q chineseoakxẏyȁa̋q
pistn icelandicwonder/marvelbýsnpistn
t4o%kri% hindibasketटोकरीṭōkrī
rUssmatr3e9t5 russianto examineрассмотре́тьrụssmatrẏėtẏ
milq5ak6a arabicspoonملعقةmilq̇aḳa
k3it0te japanesestampきってkẏit̰te
v5Ir3O9fkU russianrope (chord)верёвкаvẏịrẏọ̇fkụ
i3i3il^08iib06a zulumakeshift hutī́xhibaììiḷ̬ḥiiɓa
x4UU33ntx5i33qx5i33i44t^O4O44O3q chinesenervous system神经系统ẋụụ̏ntxẏȉqxẏȉi̋tḥọ́ọ̋ọ̀q
a%skats5 nahuatlantazcatlāskatş
tr1id welshfoottroedtro̖id
a9Goh5 hebrewlongאָרֹךְȧġoḩ
pei%Ca icelandicto askbeiðapeīça
'en hebrewnothingאין'en
alu%t inuktitutspoonᐊᓘᑦalūt
ah5du9t hebrewunityאחדותaḩdu̇t
ts93Uhay amharicsunፀሐይts̀ụhay
ba5x4tU norwegian (bokmal)a brushbørsteba̖ẋtụ
mifta%hh arabickeyمفتاحmiftāhh
t66a%bak6 arabiclarge brick/tileطابقt̬ābaḳ
ts%E3 navajorock/stonetsḥẹ̀
tx^5eri koreancherry체리txẏḥeri
tan6n6i%r tamilwaterதண்ணீர்taṇṇīr
ECya icelandicsludgeeðjaẹçya
se5vn norwegian (bokmal)sleep (state)søvnse̖vn
hmur3ItsU russianto frownхмуритьсяhmurẏịtsụ
O9Urk scottish gaelichornadharcọ̇ụrk
e95i5Cna icelandicluckauðnaė̖i̖çna
qa4a44y vietnamesedayngàyqáa̋y
k%op99ul3s99o koreanrhino코뿔소kḥop̌uḷs̭o
gargari georgianapricotგარგარიgargari
m10tGe frenchto showmontrermo̰̖tġe
Gox hebrewheadרֹאשׁġox
'ibu9d hebrewlossאיבוד'ibu̇d
yi%445i5 tibetanplace/areaཡུལyi̖̋̄i̖
w1Gt germanwordwortwo̖ġt
asak693ws nuxalkwater (bottom)asaqw'sasaḳ̖ws
t14l^0a4qye3 burmeserevolutionတော်လှန်ရေtó̖l̥áqyè
sh5x4anyatx5 polishto botchschrzaniaćsḩẋanyatxẏ
ba%g^ hinditigerबाघbāgḥ
b1n thaiballบอลbo̖n
sh5vadash5va georgianmiscellaneaსხვადასხვაsḩvadasḩva
amakl^08Egwazana xhosaseniorsamaxhegwazanaamakḷ̬ḥẹgwazana
ya%' apache (western)skyyaaʼyā'
qgi9ri swahiliwarthogngiriqgïri
sUfI9stUkeIdId englishsophisticatedsophisticatedsụfïstụkeịdịd
kd^08a xhosaonlyqhakḍ̬ḥa
ma0to frenchcoatmanteauma̰to
tiGiganiak6 inuktitutarctic foxᑎᕆᒐᓂᐊᖅtiġiganiaḳ
ts%i33i33j4i33i44q tibetanlongevityཚེ་རིངtsḥȉȉȷ̈ȉi̋q
Ebi3 yorubafamilyẹbíẹbì
ni5U3k9 vietnamesewaternướcni̖ụ̀k̰
mi%44i44i3 thaibearหมีmi̋̄i̋ì
kaka9wats5 nahuatlcacao/cacao beancacahuatlkakȧwatş
v3a9lita finnishto choosevalitaṿȧlita
y%9A%l3Ihe%t norwegian (bokmal)lovekjærlighetyh̬ạ̄ḷịhēt
min3dj5u tamilto exceedமிஞ்சுminẏdjẏu
tra%5yGi5r icelandicghostdraugurtrā̖yġi̖r
uk6suk6 inuktitutoil/blubberᐅᖅᓱᖅuḳsuḳ
fx4i5stk1 polisheverythingwszystkofẋi̖stko̖
brt05k93Eli georgianflatბრტყელიbrt̖k̖ẹli
ts5'I%x apache (western)snaketłʼiishtş'ị̄x
s44amG arabicglueصمغs̬amġ
ak93aju georgiancashewაკაჟუak̖aju
ts%a33a33 tibetansaltཚྭtsḥȁȁ
fkruttsE polishsoonwkrótcefkruttsẹ
s3t5ImOl5i9rUvUt5 russianto stimulateстимулироватьsẏtẏịmọlẏïrụvụtẏ
Gei5siG frenchto succeed at somethingréussirġei̖siġ
fissa9to italianfixed (position)fissatofissȧto
fayr englishfirefirefayr
e%3' navajoclothingè̄'
t^yA33n chinesedaytḥyạ̏n
addio italiangoodbyeaddioaddio
la3zza%4 hausagood flavorlazzā̀làzzá̄
d6I9n3U irish (munster)humanduinedĝïnẏụ
bre%5 norwegian (bokmal)breadbrødbrē̖
de4Iqdj5I4q burmeseyogurtဒိန်ချဉ်déịqdjẏị́q
kiq englishkingkingkiq
nitx05i georgiantalentნიჭიnitx̖i
p%rtxh5ili georgianclawფრჩხილიpḥrtxḩili
pUmaga9t5 russianto helpпомогатьpụmagȧtẏ
mg19mbea swahilicandidatemgombeamgȯ̖mbea
mu4u44u3yi33qx4i33i44 chineseinfant room母婴室múűùyȉqẋȉi̋
h5x41u0wx4tx4 polishbeetlechrząszczḩẋo̖ṵwẋtẋ
ta3Oqba4q burmeseto apologizeတောင်းပန်tàọqbáq
tx05i5nk93i5llat amharicskullጭንቅላትtx̖i̖nk̖i̖llat
Ga apache (western)foxghaġa
bi5tx05a amharicyellowብጫbi̖tx̖a
cInna icelandicto thinþynnacịnna
t^u44uu4 tibetantoxinདུགtḥűuú
t66abba%h5 arabicchefطباخt̬abbāḩ
r%9Edi5n welshfernsrhedynr̊ẹdi̖n
tsi33i33tsi33i33 tibetanmouse/ratཙི་ཙིtsȉȉtsȉȉ
i95mmArtA% finnishto understandymmärtääï̖mmạrtạ̄
faOnde9Ixn englishfoundationfoundationfaọndėịxn
t05at amharicfingerጣትt̖at
kn4a%v6 irish (munster)bonecnámhknĝāvĝ
mUn6i% hindigemमणिmụṇī
'E9xEh5 hebrewtesticleאשך'ẹ̇xẹḩ
iqd^08Exo xhosarentingqeshoiqḍ̬ḥẹxo
kUnsE9ptxuwUlayz englishconceptualizeconceptualizekụnsẹ̇ptxuwụlayz
ft19rEk polishtuesdaywtorekftȯ̖rẹk
te5k icelandicpooldökkte̖k
tx05I4l navajovegetationtx̖ị́l
pyI4qn3a4cI4qs%u0 burmesescholarshipပညာသင်ဆုpyị́qnẏácị́qsḥṵ
t^apa%0jIte apache (western)kingfishertaba̜a̜zhidetḥapā̰jịte
fa%a4t0' vietnamesepunishphạtfāát̰'
aGo9n hebrewcupboard/closet/cabinetארוןaġȯn
ntxa%3 apache (western)big/largenchaantxà̄
na44a44a3q thaimovieหนังna̋a̋àq
a0fibi frenchamphibiousamphibiea̰fibi
14r14 yorubawordọ̀rọ̀ó̖ró̖
addje9ttare italianto jutaggettareaddjėttare
na5f frenchnineneufna̖f
s10 frenchsoundsonso̰̖
alE4 yorubalandalẹ̀alẹ́
tsa4a44u3x4we33i44tsa4a44u3tx^5i4i44i3 chinesego to bed early早睡早起tsáa̋ùẋwȅi̋tsáa̋ùtxẏḥíi̋ì
sEn3a5G frenchlordseigneursẹnẏa̖ġ
k93t08Ela xhosapleasecelak̖ṭ̬ẹla
not englishnotenotenot
tsipo9G hebrewbirdצִפּוֹרtsipȯġ
Uqgu%t4^a% hindithumbअंगूठाụqgūṭḥā
dzr1h5a georgiancawძროხაdzro̖ḩa
na%9wats5 nahuatlsomething having a clear and pleasant soundnāhuatlnā̇watş
b6a9t6U irish (munster)stickbatabĝȧtĝụ
ti95dj5En3 polishweektydzieńtï̖djẏẹnẏ
ts5o30' apache (western)birddlǫ́ʼtşò̰'
hip931p931t05ami georgianhippoჰიპოპოტამიhip̀o̖p̀o̖t̖ami
Is5t^I3'k%e% apache (western)centeriłdíʼgeeịştḥị̀'kḥē
k99amagywi koreancrow까마귀k̭amagywi
bIna%3' navajoacornbịnà̄'
ettxE9sso italianexcesseccessoettxẹ̇sso
cre5i5qk icelandiccrowdþröngcre̖i̖qk
fE4 yorubato be successful/prosperousfẹ̀fẹ́
px4i5h519dj5itx5 polishto comeprzychodzićpẋi̖ḩȯ̖djẏitxẏ
q5aqrab arabicscorpionعقربq̇aqrab
ni35i335 vietnamesefemalenữnì̖ȉ̖
klAud englishcloudcloudklạud
ntEE3n apache (western)manndeeńntẹẹ̀n
tx^a%' navajobeavertxḥā'
ndIk93a0' navajocottonndịk̖a̰'
px4Es polishacrossprzezpẋẹs
wI9zdUm englishwisdomwisdomwïzdụm
djE40na40 yorubato be farjẹ̀nnàdjẹ̰́ná̰
bigI9n englishbeginbeginbigïn
yE3'i%4ts%oh5 navajogiantyẹ̀'í̄tsḥoḩ
ke%5i5C icelandicwimpgauðkē̖i̖ç
u9l^0pa icelandicthick winter coatúlpau̇l̥pa
va%4a44q vietnamesegoldvàngvá̄a̋q
10t frenchshamehonteo̰̖t
ma%n6pu tamilhonorமாண்புmāṇpu
p97oa hoaneyeʘoaṗ̂oa
ku33u33 tibetanbody/statueསྐུkȕȕ
x4i5rok3Iy russianwideширо́кийẋi̖rokẏịy
t^a3wo4x apache (western)bubbletáwoshtḥàwóx
vayb englishvibevibevayb
t4x4a44a tibetansoundསྒྲṭẋa̋a
e5sd^0 danisheastøste̖sdh̬
s5m nuxalkto standlhmşm
dzaxx5i japanesemagazineざっしdzaxxẏi
h5Erh5Emali georgianspineხერხემალიḩẹrḩẹmali
nI4s5tx^I%4s navajowolverinenị́ştxḥị́̄s
'ov3v3a%maI tamilallergyஒவ்வாமை'oṿṿāmaị
pololei hawaiiancorrectpololeipololei
se33e33q tibetanlionསེང