github 52+tontonton

Words for

Showing all 2000 words from our word list matching pattern here. Select a specific language if you would like to focus on one, or try to pronounce words from a variety of languages.

habba arabicto loveحبhabba
'avnEt hebrewsashאבנט'avnẹt
t^o%k hindibulkथोकtḥōk
e5sd^0 danisheastøste̖sdh̬
tsa georgianskyცაtsa
t05ub amharicbrick/tileጡብt̖ub
ftx51u0wx4 polishstill (motionless)wciążftxẏo̖ṵwẋ
x5yo33u33 chineseprotectionxẏyȍȕ
dGE georgiandayდღეdġẹ
tra%5yGi5r icelandicghostdraugurtrā̖yġi̖r
m4a%hUr3 irish (munster)mothermáthairmĝāhụrẏ
k93o%4k93a3ri3 hausaeffortƙṑƙarik̖ó̄k̖àrì
a5Ge5 frenchhappyheureuxa̖ġe̖
px4i5ya9tx5El polishclose friendprzyjacielpẋi̖yȧtxẏẹl
paGfa05 frenchperfumeparfumpaġfa̰̖
h5att66a arabicluckخطḩatt̬a
du% thaito seeดูdū
ma5trk danishnutmøtrikma̖trk
sigrdzE georgianlengthსიგრძეsigrdzẹ
sapE0 frenchfir treesapinsapẹ̰
sart05k693Eli georgianbeltსარტყელიsart̖ḳ̖ẹli
a3x4o apache (western)thank youáhoàẋo
Guj frenchredrougeġuj
l^0e%ti%gar welshhospitablelletygarl̥ētīgar
'a%a3w vietnameset-shirtáo'āàw
h5tx5Etx5 polishto wantchciećḩtxẏẹtxẏ
bite9' hebrewto pronounce a wordביטאbitė'
p%o44o44o3nla3a33ma%3a33y thaifruitผลไม้pḥőőònlàȁmà̄ȁy
E9ltste%5C icelandicvolcanoeldstöðẹ̇ltstē̖ç
ah5a9z hebrewto holdאחזaḩȧz
d^4a%i% hinditwo and a halfढाईḍḥāī
isiphiig06a zulucape (garment)isíphikaisiphiiɠa
p93ik93nik93i georgianpicnicპიკნიკიp̀ik̖nik̖i
kUy vietnamesetreecâykụy
aggak inuktituthandᐊᒡᒐᒃaggak
qe3305e3305tx5e%335e445 tibetanrhetoric/metaphorམངོན་བརྗོདqḛ̖̏ḛ̖̏txẏȅ̖̄e̖̋
ya3 navajoskyyà
ka5G frenchheartcœurka̖ġ
k93l08olisa xhosaapologizexolisak̖ḷ̬olisa
ka4a44ti4i44ka% thaiagreementกติกาkáa̋tíi̋kā
tx5E4 burmesestarကြယ်txẏẹ́
isa3a3anz6a zuluhandisándlaisààanẓa
t4x4i%445i5 tibetansnakeསྦྲུལṭẋi̖̋̄i̖
ts%o33o33 tibetanlakeམཚོtsḥȍȍ
iglu inuktituthouseᐃᒡᓗiglu
pyI4qn3a4cI4qs%u0 burmesescholarshipပညာသင်ဆုpyị́qnẏácị́qsḥṵ
pu%4u44 thaigrandpaปู่pú̄ű
p97go4o taacaterpillarʘgòõṗ̂góo
ntxo0' apache (western)badnchǫʼntxo̰'
s5o%3' navajofishşò̄'
tx05as5 navajofrogtx̖aş
tx5UUy vietnameseplaychơitxẏụụy
hak93e3I3 navajoone's kinhak̖èị̀
iq94t08ukukt^a xhosainformationinkcukuchaiq̀ṭ̬ukuktḥa
xlaqU germansnakeschlangexlaqụ
p97u0 hoanoneʘ̃ũṗ̂ṵ
h5axpItI3 apache (western)quailhashbidíḩaxpịtị̀
pi4i44i3tx5i33i44pU4U44U3n chinesenotebook笔记本píi̋ìtxẏȉi̋pụ́ụ̋ụ̀n
da5i5v3U norwegian (bokmal)to placatedøyveda̖i̖ṿụ
nk%Ekox4En'a30a30ko apache (western)calmnkegohenʼą́ą́gonkḥẹkoẋẹn'à̰à̰ko
v3a9lita finnishto choosevalitaṿȧlita
k93d081nda xhosaunderstandqondak̖ḍ̬o̖nda
tO33O44q chinesemilktọ̏ọ̋q
bigI9n englishbeginbeginbigïn
w^0e5nn icelandicangelica (plant)hvönnwh̬e̖nn
noo44 vietnameseboomnổnoő
tx5a44a tibetanrainbowའཇའtxẏa̋a
naa4q' vietnameseheavynặngnaáq'
ts1tsh5ali georgianalive/animateცოცხალიtso̖tsḩali
kO33qtswo33o44pya4a44u3 chineseworksheet工作表kọ̏qtswȍőpyáa̋ù
k93t081k93t08a xhosacleancocak̖ṭ̬o̖k̖ṭ̬a
tx^Utri% hindiumbrellaछतरीtxḥụtrī
znalEx5tx5 polishto findznaleźćznalẹxẏtxẏ
x4U33qmi33i44q chinesebreath生命ẋụ̏qmȉi̋q
a0plUG frenchscaleampleura̰plụġ
k6amhh arabicwheatقمحḳamhh
s51sd welshtailllostşo̖sd
ts93In navajobonets̀ịn
k93ak6a%si nuxalkcrowk'aqaasik̖aḳāsi
t^e44ee4p9 tibetanbookདེབtḥe̋eép̃
imak6 inuktitutwaterᐃᒪᖅimaḳ
a0vwaye frenchto sendenvoyera̰vwaye
mu4u44u3yi33qx4i33i44 chineseinfant room母婴室múűùyȉqẋȉi̋
ma% thaicomeมาmā
k%a33i44 chineseto desirekḥȁi̋
EtG frenchto beêtreẹtġ
to33o44nma%3a33y thaitreeต้นไม้tȍőnmà̄ȁy
1l13ru0 yorubagodọlọ́runo̖lò̖rṵ
tx^5o33o33ts%e%335e445 tibetanclockཆུ་ཚོདtxẏḥȍȍtsḥȅ̖̄e̖̋
ftx41ray polishyesterdaywczorajftẋo̖ray
t4x4^UU33qt4x4a4a44a3q chinesemature成长ṭẋḥụụ̏qṭẋáa̋àq
waa33ntx^5yuA33n chinesecompletely/fully完全waȁntxẏḥyuạ̏n
t4x4E%44EE4 tibetanfruitའབྲསṭẋẹ̋̄ẹẹ́
ri%ttAmAte5n finnishinsufficientriittämätönrīttạmạte̖n
gUmtx^a% hinditowelगमछाgụmtxḥā
ts93I3'I% navajomosquitots̀ị̀'ị̄
huC icelandicskinhúðhuç
eva9 hebrewhostility/enmity/hatred.איבהevȧ
vayb englishvibevibevayb
tIpe3 navajosheep (animal)tịpè
brdz1la georgianbattleბრძოლაbrdzo̖la
Ep931k%a georgianepochეპოქაẹp̀o̖kḥa
si%5 finnishfilamentsyysī̖
pyA33A44nli33i44tyA33A44n chineseconvenience store便利店pyạ̏ạ̋nlȉi̋tyạ̏ạ̋n
akkurate9ttsa italianaccuracyaccuratezzaakkuratėttsa
q5aqrab arabicscorpionعقربq̇aqrab
x5ya33a44q chineseoakxẏyȁa̋q
h5a33u33 chinesesoundḩȁȕ
k%wa33i44 chinesedrainkḥwȁi̋
t^'a%h apache (western)fathertʼaahtḥ'āh
x4UU33ntx5i33qx5i33i44t^O4O44O3q chinesenervous system神经系统ẋụụ̏ntxẏȉqxẏȉi̋tḥọ́ọ̋ọ̀q
na%rka%li tamilchairநாற்காலிnārkāli
dUkOm3In3t5i9rUvUt5 russianto documentдокументироватьdụkọmẏịnẏtẏïrụvụtẏ
kwa%a4t0' vietnamesefanquạtkwāát̰'
xax apache (western)bearshashxax
upiGnk6a%k6 inuktitutspring (season)ᐅᐱᕐᓐᖄᖅupiġnḳāḳ
man3dj5al3mul3l3aqgi tamilcarrotமஞ்சள்முள்ளங்கிmanẏdjẏaḷmuḷḷaqgi
'b06a%3a33y vietnameseshorebãi'ɓà̄ȁy
I%0'a0'I% navajomagpieị̰̄'a̰'ị̄
ma2k englishmarkmarkmau̖k
pi%r5%i% hindigenerationपीढ़ीpīṛḥī
fE3 yorubato desirefẹ́fẹ̀
hu4rri3yya%4 hausafreedom/libertyhùr̃r̃iyyā̀húrrìyyá̄
q5as44i%r arabicjuiceعصيرq̇as̬īr
ye9led hebrewchildיֶלֶדyėled
x5ii33q chineseshapexẏiȉq
p%e%p%r5a% hindilungफेफड़ाpḥēpḥṛā
sinyo92Iti englishsenioritysenioritysinyȯu̖ịti
tx4i5 polishthreetrzytẋi̖
iq94t08ubEk1 xhosacultureinkcubekoiq̀ṭ̬ubẹko̖
tyA33A44nx5yA33A44nka4a44a3n chinesetelephone pole电线杆tyạ̏ạ̋nxẏyạ̏ạ̋nkáa̋àn
Ud^Ik hindimoreअधिकụdḥịk
tot^s5'IjIh5I%3 apache (western)green/bluedotłʼizhihíítotḥş'ịjịḩị̀̄
tu%n3 tamilcolumnதூண்tūnẏ
r%9isgl welshbark (of tree)rhisglr̊isgl
y%9ukk norwegian (bokmal)chubbytjukkyh̬ukk
fa%a4t0' vietnamesepunishphạtfāát̰'
dUrpUn6 hindimirrorदर्पणdụrpụṇ
fayr englishfirefirefayr
amakl^08Egwazana xhosaseniorsamaxhegwazanaamakḷ̬ḥẹgwazana
ahava9 hebrewlove/affectionאהבהahavȧ
Gox hebrewheadרֹאשׁġox
nan6d4u tamilcrabநண்டுnaṇḍu
sl6u9x4Ut5 russianto listenслу́шатьslĝu̇ẋụtẏ
ka33a44q chinesesimplekȁa̋q
pE0 frenchbreadpainpẹ̰
mxi9ndi swahiliwinner (one who wins)mshindimxïndi
krO%v scottish gaelictreecraobhkrọ̄v
ta33nyuA33nkOO33 chinesecell单元格tȁnyuạ̏nkọọ̏
t4x4u44ukE%33E44k3a44aa4 tibetanto thunderའབྲུག་སྐད་རྒྱགṭẋűukẹ̏̄ẹ̋kẏa̋aá
b10b10 frenchsweet/candybonbonbo̰̖bo̰̖
Gavi frenchdelightedraviġavi
t051t05i georgianbranchტოტიt̖o̖t̖i
azhara9 hebrewwarningאזהרהazharȧ
perro spanishdogperroperro
uuC icelandicmindúðuuç
k%oal3l3a koreankoala코알라kḥoaḷḷa
lyau33 chinesegoodlyaȕ
10kl frenchuncleoncleo̰̖kl
k93d08ala xhosastartqalak̖ḍ̬ala
txrdil1Et^i georgiannorthჩრდილოეთიtxrdilo̖ẹtḥi
wehewehe hawaiianto explainwehewehewehewehe
hu3d06u3ba%4 hausasermonhuɗubā̀hùɗùbá̄
dja%sI3la3xa3 apache (western)earingsjaasíláhádjāsị̀làxà
a4ko3ko4 yorubatimeàkókòákòkó
'oq thaiactองก์'oq
rU33U44nwei33 chinesefind认为rụ̏ụ̋nweȉ
x5yOO33q chinesebearxẏyọọ̏q
mi%44i44i3 thaibearหมีmi̋̄i̋ì
na'Its5'I%3kI3 apache (western)gophernaʼitłʼíígína'ịtş'ị̀̄kị̀
trOm welshheavytrwmtrọm
h5xirad georgianoftenხშირადḩxirad
le3e33k9 thaismallเล็กlèȅk̰
ki3bi3ya%4 hausaarrowkibiyā̀kìbìyá̄
'ah5yani9t hebrewnieceאחיינית'aḩyanït
a33ntx^5yuA33n chinesesafe/secure安全ȁntxẏḥyuạ̏n
Gaza%l arabicdeerغزالġazāl
t4x4a33u44 chineseomenṭẋȁű
1k%r1 georgiangoldოქროo̖kḥro̖
a4lu4b13sa4 yorubaonionàlùbọ́sàálúbò̖sá
ta0 navajospring (season)ta̰
pr1tti5r icelandicspikebroddurpro̖tti̖r
l^0I9ni5n welshstring/cordllinynl̥ïni̖n
g^0d^08ih5a xhosadoctorgqirhagh̬ḍ̬ḥiḩa
O9Urk scottish gaelichornadharcọ̇ụrk
basa9G hebrewfleshבָּשָׂרbasȧġ
tIts%5It apache (western)shakyditłidtịtşḥịt
tx^5i33i33 tibetanoutside/exteriorཕྱིtxẏḥȉȉ
gt^h51vt^ georgianplease (formal)გთხოვთgtḥḩo̖vtḥ
qa%3a33 vietnamesefallngãqà̄ȁ
Is5t^I30'ts%I30h5 apache (western)bowiłtį́ʼtsį́hịştḥị̰̀'tsḥị̰̀ḩ
k93t08ak93t08isa xhosaexplaincacisak̖ṭ̬ak̖ṭ̬isa
d^Un hindifundsधनdḥụn
niGiyuk6 inuktitutto eatᓂᕆᔪᖅniġiyuḳ
du%d^ hindimilkदूधdūdḥ
u3uhha3a3afu zuluhalfúhháfuùuhhààafu
'izme9l hebrewknife/scalpelאזמל'izmėl
a%ka9xits5 nahuatlpoolācaxitlākȧxitş
he%3s5 navajopackagehè̄ş
q5a%m arabicyearعامq̇ām
tal3l3aI tamilmotherதள்ளைtaḷḷaị
sh5ludj5itx5 polishto tidy upschludzićsḩludjẏitxẏ
pistn icelandicwonder/marvelbýsnpistn
kreIv englishcravecravekreịv
IGa3l apache (western)bellsighálịġàl
dAnts englishdancedancedạnts
kolla9na italiannecklacecollanakollȧna
yau33k%O33O44qtx^5i33i44 chineseremote control遥控器yaȕkḥọ̏ọ̋qtxẏḥȉi̋
'uh5t66ubu%t66 arabicoctopusأخطبوط'uḩt̬ubūt̬
cInna icelandicto thinþynnacịnna
'd06i4U44 vietnamesea pondđìa'ɗíụ̋
k99a9atx^5i koreancrow까치k̭ȧatxẏḥi
tx^a%' navajobeavertxḥā'
l^0i5uh5 welshsnowdrift/snow dustlluwchl̥i̖uḩ
a3tx^I%30h navajonoseàtxḥị̰̀̄h
kan6 tamileyeகண்kaṇ
se5vn norwegian (bokmal)sleep (state)søvnse̖vn
i3i3i4l08u3u3u4g06u zulucrowdîxûkuììíḷ̬ùùúɠu
d6I9n3U irish (munster)humanduinedĝïnẏụ
x5ii33qwei33 chinesefact行为xẏiȉqweȉ
aqunasuktuk6 inuktitutto huntᐊᖑᓇᓱᒃᑐᖅaqunasuktuḳ
kwE0 frenchwedgecoinkwẹ̰
1na5G frenchhonorhonneuro̖na̖ġ
i3i3i4du3u3ub06e zuluzebraîdúbeììídùùuɓe
isikl^08Enk93l08E xhosasevenisixhenxeisikḷ̬ḥẹnk̖ḷ̬ẹ
k93l08olEla xhosaforgivexolelak̖ḷ̬olẹla
'etsba9q5 hebrew(anatomy) fingerאצבע'etsbȧq̇
nap93iri georgianshoreნაპირიnap̀iri
jaGdE0 frenchgardenjardinjaġdẹ̰
ukukl^08uluza xhosaepilepticukuxhuluzaukukḷ̬ḥuluza
s5I%30' navajopetşị̰̀̄'
pUthUd5i9t5 russianto fitподходитьpụthụdẏïtẏ
'b06aa3yq vietnamesevaguely defined termbánh'ɓaàyq
martsh5Ena georgianleftმარცხენაmartsḩẹna
ko4o44t0 thaiinscriptionกฎkóőt̰
haEri georgianairჰაერიhaẹri
pa'aka9i hawaiiansaltpaʻakaipa'akȧi
Utxi9v englishachieveachieveụtxïv
'Usi0 burmeseseedအစေ့'ụsḭ
i3i3il^08iib06a zulumakeshift hutī́xhibaììiḷ̬ḥiiɓa
ts593I3zI3 navajogoattş̀ị̀zị̀
ma%kauka9u hawaiiancompetencemākaukaumākaukȧu
zum englishzoomzoomzum
pU33U44n chinesedustpụ̏ụ̋n
u%mayuk6 inuktitutanimalᐆᒪᔪᖅūmayuḳ
tx5an thaimoonพระจันทร์txẏan
bi5tx05a amharicyellowብጫbi̖tx̖a
ma3a33le3e33t0 thaiseedเมล็ดmàȁlèȅt̰
Abno92mUl englishabnormalabnormalạbnȯu̖mụl
fuu33t4x4wa33qx4O33O44tx5i33i44 chinesefashion design服装设计fuȕṭẋwȁqẋọ̏ọ̋txẏȉi̋
y%9EmpU norwegian (bokmal)a giantkjempeyh̬ẹmpụ
djUma%na% hindiperiodजमानाdjụmānā
bUse%95k norwegian (bokmal)a visitbesøkbụsē̖̇k
amik6 inuktitutpeltᐊᒥᖅamiḳ
da3imo4n hausadiamonddaimòndàimón
tx^5e%335e445 tibetanreligionཆོསtxẏḥȅ̖̄e̖̋
iql^08ag^0l^08asi xhosawaterfallingxagxasiiqḷ̬ḥagh̬ḷ̬ḥasi
Isa3s5Ik%aI apache (western)bald eagleisáłigaiịsàşịkḥaị
kiaktisimayuk6 inuktitutsweatᑭᐊᒃᑎᓯᒪᔪᖅkiaktisimayuḳ
p%u%k%a44a44a3w thaimountainภูเขาpḥūkḥa̋a̋àw
ta4Oq burmesemountainတောင်táọq
j4E9n3xyInU russianwomanже́нщинаȷ̈ẹ̇nẏxyịnụ
ettxE9sso italianexcesseccessoettxẹ̇sso
k%a33a33qpa33a33 tibetanhouseཁང་པkḥȁȁqpȁȁ
di5mmUt amhariccatድመትdi̖mmụt
sila inuktitutweatherᓯᓚsila
sEk%tsia georgiansectionსექციაsẹkḥtsia
q5ana9n hebrewa cloudענןq̇anȧn
swi5x4i5x4 polishto hearsłyszyszswi̖ẋi̖ẋ
x5yA33A44nx5ya33a44q chinesephenomenon现象xẏyạ̏ạ̋nxẏyȁa̋q
s44ahhra%' arabicdesertصحراءs̬ahhrā'
fr5o%tU norwegian (bokmal)a raftflåtefṛōtụ
ru%3u33 thaiknowรู้rù̄ȕ
k%E3ya4h navajoland/countrykḥẹ̀yáh
Iztsa3n apache (western)womanizdzánịztsàn
Ent1m1l19gya hebrewentomologyאנטומולוגיהẹnto̖mo̖lȯ̖gya
k93t08iqa xhosathinkcingak̖ṭ̬iqa
fe9ImIs englishfamousfamousfėịmịs
tx5yA4A44A3ntx5ii33x4i33i44p%ii33n chineseclip video剪辑视频txẏyạ́ạ̋ạ̀ntxẏiȉẋȉi̋pḥiȉn
mat4pa%n6d4am tamilearthen vesselமட்பாண்டம்maṭpāṇḍam
k%a%33a44w thairiceข้าวkḥȁ̄a̋w
ku%k inuktitutriverᑰᒃkūk
passa9re italianto passpassàrepassȧre
k%i3i33t0 thaithinkคิดkḥìȉt̰
f3ag irish (munster)lengthfeadhfẏag
h5ma georgianvoiceხმაḩma
i3i3i4t08e3e3eb06o zuluplan of action or methodîcéboììíṭ̬èèeɓo
hil englishhealhealhil
tx^Ij apache (western)woodchizhtxḥịj
a%moxts5i nahuatlbookamoxtliāmoxtşi
k93a%3'i3da%4 hausastandardƙā'idā̀k̖à̄'ìdá̄
p99op99o koreankiss뽀뽀p̌op̌o
Utm3In3A9t5 russianto cancelотменя́тьụtmẏịnẏạ̇tẏ
mE330E330 tibetandrug/medicineསྨནmẹ̰̏ẹ̰̏
ta3Iqpyi4 burmesecountry/kingdomတိုင်းပြည်tàịqpyí
k33i%9kats5 nahuatlsongcuīcatlkẇï̄katş
namdvili georgianrealნამდვილიnamdvili
'ibe9d hebrewto waste/lose/forfeit/destroyאיבד'ibėd
zUtOma9n3IvUt5 russianto obscureзатуманиватьzụtọmȧnẏịvụtẏ
ts5'o3k'a4' apache (western)shaft of arrowtlʼókʼaʼtş'òk'á'
'b06a%a44q vietnamesea boardbảng'ɓāa̋q
van6t4u tamilbeetleவண்டுvaṇṭu
rot4t4i tamilbreadரொட்டிroṭṭi
u3u3ug06udo3o3o4b06a zulufishingúkudôbaùùuɠudòòóɓa
y%9e%5lU norwegian (bokmal)to coolkjøleyh̬ē̖lụ
h5ata9h5 hebrewcutחֲתָךְḩatȧḩ
isig^0t^08awu xhosaspiderisigcawuisigh̬ṭ̬ḥawu
mhe9qga swahiliancestormhengamhėqga
IyIkE3 apache (western)seediyigéʼịyịkẹ̀
ta33a33msaq tibetangood newsགཏམ་བཟངtȁȁmsaq
k93t08Ela xhosapleasecelak̖ṭ̬ẹla
le5fUl germanspoonlöffelle̖fụl
te44ewa33a33 tibetanblissབདེ་བte̋ewȁȁ
ba%33a44n thaihouseบ้านbȁ̄a̋n
ts93its93ila georgianchickenწიწილაts̀its̀ila
cveiiyItl icelandicmopþvegillcveiiyịtl
ts93ut^i georgianminuteწუთიts̀utḥi
1Gigami hebreworigamiאוריגמיo̖ġigami
hI4s5wo%3j apache (western)canyonhilwozhhị́şwò̄j
nah5la arabicpalm treeنخلةnaḩla
ik693o georgianto beიყოiḳ̖o
plaiya icelandicveilblæjaplaiya
Ga apache (western)foxghaġa
i3i3i4t08i3i3it08i zuluearringîcíciììíṭ̬ììiṭ̬i
plussa icelandicblouseblússaplussa
'iyarkaI tamilnatureஇயற்கை'iyarkaị
hoo4p9' vietnameseboxhộphoóp̃'
x4Ot5i9t5 russianto jokeшутитьẋọtẏïtẏ
'b06U4U44y vietnameseflockbầy'ɓụ́ụ̋y
mka9nda swahilibeltmkandamkȧnda
Gali%C66 arabicrudeغليظġalīç̂
y%9a5n norwegian (bokmal)kind/specieskjønnyh̬a̖n
le%bU danishliplæbelēbụ
k%U33q chineseholekḥụ̏q
h5a9ya hebrewanimalחַיָּהḩȧya
h5its93lh nuxalkmetal (iron)xits'lhḩits̀lh
tE'ka0be4da0 burmesestudy of logicတက္ကဗေဒtẹ'ka̰béda̰
p%Uli% hindipodफलीpḥụlī
ka4a44y thaichickenไก่káa̋y
'b06UU4n' vietnamesebusybận'ɓụụ́n'
kr5a%gU norwegian (bokmal)complaintklagekṛāgụ
fe33i33t4x4^aa33q chineseextraordinary非常fȅȉṭẋḥaȁq
t^i5i445 vietnamesetrythửtḥi̖i̖̋
pa%0 apache (western)motherbąąpā̰
t^ye33 chinesepeacefultḥyȅ
p%i%445i5i45me%33e44 tibetanwomanབུད་མེདpḥi̖̋̄i̖í̖mȅ̄e̋
a%sivak6 inuktitutspiderᐋᓯᕙᖅāsivaḳ
nah5a9x hebrewsnakeנָחָשׁnaḩȧx
aka%0zIz navajosleeve (of garment)akā̰zịz
nuliak6 inuktitutwifeᓄᓕᐊᖅnuliaḳ
'a%siriyar tamilteacherஆசிரியர்'āsiriyar
bIna%3' navajoacornbịnà̄'
flaIx germanfleshfleischflaịx
myI4q burmeseto seeမြင်myị́q
dja%3di3 apache (western)pronghornjaadidjà̄dì
p97'a3a taato burnʘ'áaṗ̂'àa
tx5113 vietnamesedogchótxẏo̖ò̖
p%E%33E33kE%33E44 tibetancolloquial languageཕལ་སྐདpḥẹ̏̄ẹ̏kẹ̏̄ẹ̋
bEzvzglE9ndni5 polishharsh/mercilessbezwzględnybẹzvzglẹ̇ndni̖
tx5yA33A44n chinesemountain streamtxẏyạ̏ạ̋n
ni%ki'i hawaiianto tie/bindnīkiʻinīki'i
yo%3sn apache (western)godyóósnyò̄sn
xOb^ hindifavorableशुभxọbḥ
man6d4aI tamilheadமண்டைmaṇḍaị
ak93aju georgiancashewაკაჟუak̖aju
modEllo italianmodelmodellomodẹllo
'b06a%3a33wq5 vietnamesestormbão'ɓà̄ȁwq̇
f3ar4 irish (munster)man (male)fearfẏarĝ
fe33i44 chineseangerfȅi̋
a5l norwegian (bokmal)beerøla̖l
ka%ktuk6 inuktituthungryᑳᒃᑐᖅkāktuḳ
sa%9v3utta% finnishto reachsaavuttaasā̇ṿuttā
at05ami georgianpeachატამიat̖ami
uk6ausik6 inuktitutwordᐅᖃᐅᓯᖅuḳausiḳ
tah5a apache (western)hurrydahataḩa
Ur5t^a%t hindimeaningअर्थातụṛtḥāt
kozlI%0yE apache (western)birthplacegozlįįyekozlị̰̄yẹ
tsI0na'Es5I3 apache (western)boattsinaʼeełítsị̰na'ẹşị̀
blUd englishbloodbloodblụd
astGofi9zika hebrewastrophysicsאסטרופיזיקהastġofïzika
na%l'E%s5I3 apache (western)duck animalnaalʼeełínāl'ẹ̄şị̀
iqd^081nd1 xhosabrainingqondoiqḍ̬ḥo̖ndo̖
'ok%a%0x4I3 apache (western)prayerʼokąąhí'okḥā̰ẋị̀
tsi3305i3305t4x4i%335i445 tibetaneffortབརྩོན་འགྲུསtsḭ̖̏ḭ̖̏ṭẋȉ̖̄i̖̋
t4x4^UU33qkO33qrUU33nx4i33i44 chinesesuccessful person成功人士ṭẋḥụụ̏qkọ̏qrụụ̏nẋȉi̋
k93l08ElEla xhosatellxelelak̖ḷ̬ẹlẹla
fOyl danishbirdfuglfọyl
mbiliki9m1 swahilidwarfmbilikimombilikïmo̖
i3isiis5a3a zuluclusterísihláìisiişàa
Ixk%I%nh5n apache (western)sonishkiinhnịxkḥị̄nḩn
h5OO33q chineserainbowḩọọ̏q
lye9nUv scottish gaelicchildleanabhlyėnụv
tIGC icelandicvirtuedyggðtịġç
djE40na40 yorubato be farjẹ̀nnàdjẹ̰́ná̰
ku33u33 tibetanbody/statueསྐུkȕȕ
s5o33o33 tibetansouthལྷོşȍȍ
iq94t08asa xhosatasteinkcasaiq̀ṭ̬asa
we%9yats5 nahuatlsea/oceanhuēyātlwē̇yatş
g^0l^081tha xhosarepelgxothagh̬ḷ̬ḥo̖tha
sl1 danishbeatslåslo̖
da4k93i%3k93a%4 hausasecond (unit of time)dàƙīƙā̀dák̖ì̄k̖á̄
pGi frenchprizeprixpġi
ne4 burmesesunနေné
wolf englishwolfwolfwolf
pI9Cste5C icelandicstop (e.g. bus stop)biðstöðpïçste̖ç
ulluGiak6 inuktitutstarᐅᓪᓗᕆᐊᖅulluġiaḳ
Up%sUr hindiofficerअफसरụpḥsụr
mi5rtx05a amharicchoice/optionምርጫmi̖rtx̖a
hahu9a hawaiianfoundationkahuahahu̇a
yIya%0 apache (western)eatyiyąąyịyā̰
ha4wa3ini4ya%3 hausachameleonhàwainìyāháwàiníyà̄
GrubEli georgiancloudღრუბელიġrubẹli
e%3' navajoclothingè̄'
korreo spanishmailcorreokorreo
hmur3ItsU russianto frownхмуритьсяhmurẏịtsụ
h5ala nuxalkfernxalaḩala
iql08izElEl1 xhosapressureinxizeleloiqḷ̬izẹlẹlo̖
'b06aa44y vietnamesesevenbảy'ɓaa̋y
wOd englishwouldwouldwọd
f10 frenchfundfondfo̰̖
tu%ga%lik inuktitutnarwhalᑑᒑᓕᒃtūgālik
ga5l frenchface (of animal)gueulega̖l
k6iktuGiak6 inuktitutmosquitoᕿᒃᑐᕆᐊᖅḳiktuġiaḳ
C66ami'a arabicto thirstظمئç̂ami'a
ndIk93a0' navajocottonndịk̖a̰'
amaGuk6 inuktitutwolfᐊᒪᕈᖅamaġuḳ
ho'ohana hawaiianto usehoʻohanaho'ohana
cyou%C icelandica nationþjóðcyoūç
Gura%b arabiccrowغرابġurāb
vzdi5hat5 russianto sighвздыхатьvzdi̖hatẏ
'b06iit0 vietnamesebit (computing)bit'ɓiit̰
pa%4a44 thaiforestป่าpá̄a̋
mbayuwa9yu swahiliswallow (bird species)mbayuwayumbayuwȧyu
la4ru%3ra%4 hausanecessitylàr̃ūr̃ā̀lárù̄rá̄
tx^5a44amtse33e44 tibetancompassionབྱམས་བརྩེtxẏḥa̋amtsȅe̋
Uqgu%t4^a% hindithumbअंगूठाụqgūṭḥā
Oha9j4i5vUt5 russianto careухаживатьọhȧȷ̈i̖vụtẏ
ra3a33k9 thailoveรักràȁk̰
v3eqga%yam tamilonionவெங்காயம்ṿeqgāyam
k6auyimanituk6aqit inuktituttraditional knowledgeᖃᐅᔨᒪᓂᑐᖃᖏᑦḳauyimanituḳaqit
ank93Esi georgianfishing rodანკესიank̖ẹsi
i3iqd08hhuumbi zuluheapíngqumbiìiqḍ̬hhuumbi
pUn3Ima9t5 russianto comprehendпониматьpụnẏịmȧtẏ
2OpE92 englishrepairrepairu̖ọpẹ̇u̖
ka33u33lou33ta33a44x4a33a44 chinesehigh-rise building高楼大厦kȁȕloȕtȁa̋ẋȁa̋
hos5tx'I3'I3 navajonettlehoştx'ị̀'ị̀
djUhha%dj hindishipजहाजdjụhhādj
sUtx hinditruthसचsụtx
l^01gEl^0 welshpocketllogelll̥o̖gẹl̥
a4i4bi4ki3ta4 yorubacarelessnessàìbìkítàáíbíkìtá
tyA33A44nh5wU33U44h5a33u44ma4a44a3 chinesephone number电话号码tyạ̏ạ̋nḩwụ̏ụ̋ḩȁűmáa̋à
tx^5E9Es%o koreanvegetable채소txẏḥẹ̇ẹsḥo
kwa%4d06o%3 hausafrogkwā̀ɗōkwá̄ɗò̄
mii33n chineseheavenmiȉn
fIrC icelandica distancefirðfịrç
kn4a%v6 irish (munster)bonecnámhknĝāvĝ
tx05i5nk93i5llat amharicskullጭንቅላትtx̖i̖nk̖i̖llat
k%a3a33rO3O33ha4a44 thaihomeคฤหkḥàȁrọ̀ọ̏háa̋
tx^5eri koreancherry체리txẏḥeri
Is5 navajopine needleịş
'b0613133 vietnameseto pack'ɓò̖ȍ̖
h5wo4o44o3t4x4^O33si33tx5i33 chinesetrain driver火车司机ḩwóőòṭẋḥọ̏sȉtxẏȉ
m10tGe frenchto showmontrermo̰̖tġe
t^u44uu4 tibetantoxinདུགtḥűuú
hi5gg amharica lawህግhi̖gg
UtIt^i% hindiguestअतिथिụtịtḥī
'akka%l3 tamilelder sisterஅக்காள்'akkāḷ
mUn6i% hindigemमणिmụṇī
erra9re italianto wandererràreerrȧre
zdy1n3tx5 polishto removezdjąćzdyo̖nẏtxẏ
tx^5u33a44 thaitimeชั่วtxẏḥȕa̋
g55a3ggo4 hausapaternal auntgwaggògẇàggó
pu33u33ti33i33 tibetanscriptureཔོ་ཏིpȕȕtȉȉ
Ob5Ij4da9t5 russianto persuadeубеждатьọbẏịȷ̈dȧtẏ
pal3l3ikku%d4am tamilschoolபள்ளிக்கூடம்paḷḷikkūḍam
E%blU danishappleæbleẹ̄blụ
rumma%n arabicpomegranateرمانrummān
iqt^08aphEphE xhosaprofessionalingcaphepheiqṭ̬ḥaphẹphẹ
tyA33A44nfU33qx4a33a44n chineseelectric fan电风扇tyạ̏ạ̋nfụ̏qẋȁa̋n
'onpadu tamilnineஒன்பது'onpadu
aluik6k6anak6 inuktitutavalancheᐊᓗᐃᖅᑲᓇᖅaluiḳḳanaḳ
'd06aaa4' vietnamesea bulletđạn'ɗaaá'
odju3 yorubaeyeojúodjù
kGeno frenchslotcréneaukġeno
atm1sfEGa hebrewatmosphereאטמוספירהatmo̖sfẹġa
p4a%l6a%9s4 irish (munster)palacepáláspĝālĝā̇sĝ
attxeffa9re italianto biteacceffareattxeffȧre
x5i440i0i40 tibetanimageབཞིནxẏḭ̋ḭḭ́
la9h5ats hebrewpressureלַחַץlȧḩats
a0pul frenchlight bulbampoulea̰pul
s5I3kai apache (western)whitełigaişị̀kai
flI9ppI9 icelandiccollar of a shirtflibbiflïppï
It^'ox apache (western)nestitʼohịtḥ'ox
i3i3iql^08i zuludirtíngxiììiqḷ̬ḥi
k6ak6kak6 inuktitutmountainᖃᖅᑲᖅḳaḳkaḳ
kip99Om koreanhappiness기쁨kip̌ọm
be9Igel hebrewbagelבייגלbėịgel
sol englishsoulsoulsol
n1%3133y thaia fewน้อยnò̖̄ȍ̖y
tse%3h navajoelktsè̄h
t66ayr arabicbirdsطيرt̬ayr
a0fa0 frenchinfantenfanta̰fa̰
sUv5Irx4E9nstvUvUt russianto masterсовершенствоватьsụvẏịrẋẹ̇nstvụvụt
klay thaifarไกลklay
saic welshsevensaithsaic
qgu9mi swahilifistngumiqgu̇mi
I'I%3'a30 navajosunsetị'ị̀̄'à̰
tx^5yaa33q chinesewalltxẏḥyaȁq
ma0to frenchcoatmanteauma̰to
'b06a%a4n' vietnamesefriendbạn'ɓāán'
'Uwqm vietnamesegrandfatherông'ụwqm
pat4t4a%mbu%ttx5i tamilbutterflyபட்டாம்பூச்சிpaṭṭāmbūttxẏi
t^a%442 tibetansilkདརtḥa̋̄u̖
mravalmnixvnEl1vani georgiansignificantმრავალმნიშვნელოვანიmravalmnixvnẹlo̖vani
dja3rra4ba%3a4wa%3 hausatest/examjar̃r̃àbâwādjàrrábà̄áwà̄
fruui5c welshfruitffrwythfruui̖c
me44elo33o33q tibetanmirrorམེ་ལོངme̋elȍȍq
dOsa9yd englishdecidedecidedọsȧyd
tasik6 inuktitutlakeᑕᓯᖅtasiḳ
n3i33i33qtx5e tibetancompassionསྙིང་རྗེnẏȉȉqtxẏe
naq5i%m arabicblissنعيمnaq̇īm
zon englishzonezonezon
iql^08olo xhosanoiseingxoloiqḷ̬ḥolo
pyou%r icelandicbeaverbjórpyoūr
ka%kE3 apache (western)crowgaagékākẹ̀
la33a33 tibetansoul/spiritབླlȁȁ
tOl5ak scottish gaelicleafduilleagtọlẏak
stx4i95x4tx4atx5 polishto clean upsczyszczaćstẋï̖ẋtẋatxẏ
sit englishseatseatsit
tx5o44oo4q tibetanlarge valleyལྗོངསtxẏőoóq
allik6 inuktitutunderneathᐊᓪᓕᖅalliḳ
pEttI icelandiccamp bedbeddipẹttị
tx^5you33 chinesespeartxẏḥyoȕ
qa4a44y vietnamesedayngàyqáa̋y
muxi5rra amharicwedderሙሽራmuxi̖rra
tI%30'I apache (western)fourdį́į́'itị̰̀̄'ị
t^a33a33la33a33 tibetandustཐལ་བtḥȁȁlȁȁ
pUyer'ca' burmeseaudienceပရိသတ်pụyer'ca'
oppo9rre italianto opposeopporreoppȯrre
x4o4o44u3mUU33nyuA33n chinesegoalkeeper守门员ẋóőùmụụ̏nyuạ̏n
Gari%b arabicstrangerغريبġarīb
almi9kki nahuatlsomething immortalahmicquialmïkki
ta0 frenchtimetempsta̰
ukpik inuktitutarctic owlᐅᒃᐱᒃukpik
mtaza9mo swahiliviewpointmtazamomtazȧmo
ruttx05a amharicact of runningሩጫruttx̖a
ka33i33 chineseboundarykȁȉ
q5ad66ala arabicmuscleعضلةq̇ad̬ala
mAgnI9fIsInt englishmagnificentmagnificentmạgnïfịsịnt
saku inuktituthead of harpoonᓴᑯsaku
d08o0'o hoanclaw!o̰ʔoḍ̬o̰'o
gwla%d welshcountry/nationgwladgwlād
pronssi finnishbronze (metal)pronssipronssi
avveni9re italianto occuravvenìreavvenïre
tahszI3nE3 apache (western)porcupinedahszínétahszị̀nẹ̀
ts%E3 navajorock/stonetsḥẹ̀
k%r3iU scottish gaelicheartcridhekḥrẏiụ
tx5yO4O44O3q chinesefiretxẏyọ́ọ̋ọ̀q
e4e3ka30na30 yorubaclawèékánnáéèkà̰nà̰
k%wa33q chinesebasketkḥwȁq
oyE%s5 apache (western)to carryoyeełoyẹ̄ş
ho'opa'a hawaiianto fixhoʻopaʻaho'opa'a
pGi hebrewfruitפריpġi
mU33U44q chinesedreammụ̏ụ̋q
EkspeGya0s frenchexperienceexpérienceẹkspeġya̰s
zas apache (western)snowzaszas
mye4 burmeselandမြေmyé
x4i33i44p%ii33ntx5yA33nk%O33O44q chinesevideo surveillance视频监控ẋȉi̋pḥiȉntxẏyạ̏nkḥọ̏ọ̋q
k%a33a44w thaito enterเข้าkḥȁa̋w
tx5yo4o44u3 chineseblack jadetxẏyóőù
t^k%vEn georgianyouთქვენtḥkḥvẹn
k6ilalugak6 inuktitutbeluga whaleᕿᓚᓗᒐᖅḳilalugaḳ
p97h5ui hoantailʘxuiṗ̂ḩui
ap99a koreanfather아빠ap̌a
t05ena amharichealthጤናt̖ena
u3ub06u3u3b06i3i zuluevilúbubíùuɓùùɓìi
me%t4t4imaI tamilleadershipமேட்டிமைmēṭṭimaị
pa%pa%'o%lelo hawaiianconversationpāpāʻōlelopāpā'ōlelo
vm3ex4i5vUtsU russianto interfereвме́шиватьсяvmẏeẋi̖vụtsụ
q5as44aba arabicto twist/wrap aroundعصبq̇as̬aba
na'Is5ts%o3x4 apache (western)squirrelna'iłtsóhna'ịştsḥòẋ
vE0 frenchwinevinvẹ̰
ntxa%3 apache (western)big/largenchaantxà̄
p%imaq koreanpimento피망pḥimaq
fE0 frenchhungerfiamfẹ̰
ts%5a3t apache (western)oiltłádtşḥàt
na%4ta%30' navajocornná̄tà̰̄'
k93t08ak93t08ilE xhosaplain/clearcacilek̖ṭ̬ak̖ṭ̬ilẹ
b^a%x4a% hindilanguageभाषाbḥāẋā
qgwe9na swahilicrocodilengwenaqgwėna
djih5vi georgiangoatჯიხვიdjiḩvi
tx^5a33a44y thaiyesใช่txẏḥȁa̋y
E%CU danishto eatædeẹ̄çụ
ni%n6d4a%yam tamillengthநீண்டாயம்nīṇḍāyam
agba3ra yorubapoweragbáraagbàra
kEsty10 frenchquestionquestionkẹstyo̰̖
k3haun scottish gaelicheadceannkẏhaun
tx5ya33ux5yue33 chineseteach教学txẏyȁuxẏyuȅ
p%a koreanonionpḥa
d66awwa'a arabicto illuminateضوأd̬awwa'a
'UywE' burmeseleafအရွက်'ụywẹ'
IzE3 apache (western)medicineizeeịzẹ̀
qt08iphisa xhosado lessnciphisaqṭ̬iphisa
Uk%ba%r hindinewspaperअख़बारụkḥbār
lii33nyu33u44tx5yA33n chineseshower room淋浴间liȉnyȕűtxẏyạ̏n
'b06iU44n vietnamesebeachbiển'ɓiụ̋n
pE0ti5G frenchpaintingpeinturepẹ̰ti̖ġ
t4x4^wa33i33 chineseto kneadṭẋḥwȁȉ
hOi5ad welshduck (bird)hwyadhọi̖ad
maCi5r icelandichumanmaðurmaçi̖r
px4i5h519dj5itx5 polishto comeprzychodzićpẋi̖ḩȯ̖djẏitxẏ
i3i3i4bu3u3u4z6a zuluscarîbhûdlaììíbùùúẓa
ah519t hebrewsisterאחותaḩȯ̖t
alu%t inuktitutspoonᐊᓘᑦalūt
mts93vrt^nE9li georgiantrainer/coachმწვრთნელიmts̀vrtḥnẹ̇li
pt5i9tsU russianbirdпти́цаptẏïtsụ
a4ya4 yorubachest (body)àyàáyá
k93i3ssa%4 hausastoryƙissā̀k̖ìssá̄
'o44oma33a33 tibetanmilkའོ་མ'őomȁȁ
ba%g^ hinditigerबाघbāgḥ
rUssmatr3e9t5 russianto examineрассмотре́тьrụssmatrẏėtẏ
t^e%3h navajovalleytḥè̄h
so0' navajostarso̰'
ja05gl frenchjunglejungleja̰̖gl
wa9y2 englishwirewirewȧyu̖
bah5a9G hebrewto choose/to opt/to selectבחרbaḩȧġ
parC icelandicedgebarðparç
IzUbrUj4a9t5 russianto portrayизображатьịzụbrụȷ̈ȧtẏ
ama3 navajomotheramà
k%v1lv icelandicvaulthvolfkḥvo̖lv
mUsje5 frenchmistermonsieurmụsje̖
'aa44yq vietnameseimageảnh'aa̋yq
Gus44n arabicbranch (of a tree)غصنġus̬n
tod4n6an tamilvolunteerதொண்டன்toḍṇan
gIft englishgiftgiftgịft
m1sah5lE1ba georgianpopulationმოსახლეობაmo̖saḩlẹo̖ba
mo3 burmeserainမိုးmò
kUU33n chinesefunnykụụ̏n
sitwa9yE0 frenchcitizencitoyensitwȧyẹ̰
1b1ba georgianspiderობობაo̖bo̖ba
i3i3it^08iib06i3i zululakeī́chibíììiṭ̬ḥiiɓìi
isikd^08am1 xhosafruitisiqhamoisikḍ̬ḥamo̖
o%se9elo%ts5 nahuatljaguarocelotlōsėelōtş
obi40ri0 yorubafemaleobìnrinobḭ́rḭ
mo44ot4x4a33a44 tibetancarམོ་ཊmőoṭẋȁa̋
Entsikl1pE9dya hebrewencyclopediaאנציקלופדיהẹntsiklo̖pẹ̇dya
ndu9gu swahilirelativendugundu̇gu
b10 frenchgoodbonbo̰̖
kol3v3anaI tamilborrowingகொள்வனைkoḷṿanaị
ph1t^1li georgianleafფოთოლიpho̖tḥo̖li
asak693ws nuxalkwater (bottom)asaqw'sasaḳ̖ws
e95i5Cna icelandicluckauðnaė̖i̖çna
'arul3 tamilgraceஅருள்'aruḷ
ts5o30' apache (western)birddlǫ́ʼtşò̰'
q5as44an arabicstickعصاq̇as̬an
'E9xEh5 hebrewtesticleאשך'ẹ̇xẹḩ
akkade9re italianto happenaccadéreakkadėre
tx^5a44a tibetanbirdབྱtxẏḥa̋a
aGnak6 inuktitutwomanᐊᕐᓇᖅaġnaḳ
gra5nnt norwegian (bokmal)greengrøntgra̖nnt
kri5lyo russianwingкрыло́kri̖lyo
kahaone hawaiianbeach covered with sandkahaonekahaone
'a4kwa%4ti4 hausaboxàkwā̀tì'ákwá̄tí
Utm3Itx5A9t45 russianto markотмечатьụtmẏịtxẏạ̇ṭẏ
a%skats5 nahuatlantazcatlāskatş
umqd08uma xhosaoliveumnqumaumqḍ̬uma
p93lanEt05a georgianplanetპლანეტაp̀lanẹt̖a
paqkki finnishbank (institution)pankkipaqkki
kozs'a%3ke apache (western)placegozsʼa̜a̜gekozs'à̄ke
y%9Emi% norwegian (bokmal)chemistrykjemiyh̬ẹmī
lamaq5a arabicto shineلمعlamaq̇a
tx5at4t4aI tamilshirtசட்டைtxẏaṭṭaị
UhrUn3A9t5 russianto guardохраня́тьụhrụnẏạ̇tẏ
ma%n6pu tamilhonorமாண்புmāṇpu
n1%3133q thaiyounger siblingน้องnò̖̄ȍ̖q
t^13133qfa3a33 thaiskyท้องฟ้าtḥò̖ȍ̖qfàȁ
t^u3 apache (western)watertḥù
sE90f1ni frenchsymphonysymphoniesẹ̰̇fo̖ni
s10 frenchsoundsonso̰̖
hUn' danishhandhåndhụn'
m3I9nA9t5 russianto swapменятьmẏïnạ̇tẏ
paCk%a%r icelandicbathtubbaðkarpaçkḥār
pan3tx5u tamilcottonபஞ்சுpanẏtxẏu
ta44awa33a33 tibetanmoonཟླ་བta̋awȁȁ
fye%5l icelandicplank/boardfjölfyē̖l
tx5ii4' vietnamesesisterchịtxẏií'
a0syE0 frenchancientanciena̰syẹ̰
djo%s5E3 apache (western)balljoołédjōşẹ̀
guk93d08ula xhosaturnguqulaguk̖ḍ̬ula
la%44a44a3n thainiece/nephewหลานla̋̄a̋àn
k93l08akEka xhosabusyxakekak̖ḷ̬akẹka
t05Utt05a amharicto drinkጠጣt̖ụtt̖a
ts93k693ali georgianwaterწყალიts̀ḳ̖ali
1k93eane georgianoceanოკეანეo̖k̖eane
ql08iba xhosadressnxibaqḷ̬iba
p%O3O33ndin thailandพื้นดินpḥọ̀ọ̏ndin
d08k6'o0 hoannose!qˀõḍ̬ḳ'o̰
su90va0 frenchoftensouventsṵ̇va̰
i3i3igd^08uub06u3u zulugrudgeī́gqubúììigḍ̬ḥuuɓùu
i%koxk33a93wits5 nahuatlfig treehīcoxcuahuitlīkoxkẇà̇witş
k693ba georgianjawყბაḳ̖ba
'd06i vietnamesegođi'ɗi
ya%4a44k9 thaito wantอยากyá̄a̋k̰
kO33qsi33mii33qt4x4^U33q chinesecompany name公司名称kọ̏qsȉmiȉqṭẋḥụ̏q
dziri georgianbottomძირიdziri
pGi hebrewfruitפְּרִיpġi
k%wa33a44qtx^5yuA33nx4we4e44i3 chinesemineral water矿泉水kḥwȁa̋qtxẏḥyuạ̏nẋwée̋ì
matt66a%t66 arabicrubberمطاطmatt̬āt̬
yE3'i%4ts%oh5 navajogiantyẹ̀'í̄tsḥoḩ
lUv englishlovelovelụv
vidj5Etx5 polishto seewidziećvidjẏẹtxẏ
kru9ppa icelandicgroupgrúbbakru̇ppa
x4Ex5sEt polishsix hundredsześćsetẋẹxẏsẹt
bO2c englishbirthbirthbọu̖c
as5mus5 nuxalkbeadsalhmulhaşmuş
t1jU danishfogtågeto̖jụ
tx^5a3a33y thaito useใช้txẏḥàȁy
h5ah5ak693 nuxalkgoosexaxaq'ḩaḩaḳ̖
kyUqtx^5i koreanview경치kyụqtxẏḥi
ma9ahUr3 scottish gaelicmothermàthairmȧahụrẏ
'b06a%4a44n vietnamesetablebàn'ɓá̄a̋n
iq94l08at^aq94l08at^a xhosacomplex/complicatedinkxathankxathaiq̀ḷ̬atḥaq̀ḷ̬atḥa
pu%n6d4u tamilgarlicபூண்டுpūṇḍu
tx05Uw amharicsaltጨውtx̖ụw
va%l3 tamilswordவாள்vāḷ
'abyad66 arabicwhiteأبيض'abyad̬
'b06a4a44 vietnamesegrandmother'ɓáa̋
fspan3alE polishgreatwspanialefspanẏalẹ
ba%0s navajohoopbā̰s
no%44o24kE% tibetaninheritanceནོར་སྐལnő̄oú̖kẹ̄
ile3elE4 yorubabungalowiléelẹ̀ilèelẹ́
su%9nnitella finnishto designsuunnitellasū̇nnitella
trI9ki5r icelandicdrink/beveragedrykkurtrïki̖r
tx^5e33e33ma33a33le33e44p9 tibetanbutterflyཕྱེ་མ་ལེབtxẏḥȅȅmȁȁlȅe̋p̃
la0 burmesemoonla̰
qi%335i335 tibetansweatརྔུལqȉ̖̄ȉ̖
x5i4i44i3x4o4o44u3t4x4^ii33 chinesewashbasin洗手池xẏíi̋ìẋóőùṭẋḥiȉ
mut4tx5ev3v3andi tamilroseமுட்செவ்வந்திmuṭtxẏeṿṿandi
novEllo italiannewnovellonovẹllo
t^a3ts5'IId navajoalgaetḥàtş'ịịd
yAttA% finnishto leavejättääyạttạ̄
tx0514x navajobugtx̖ó̖x
pa4a44u3 chinesejewelpáa̋ù
tx^I%3l navajosnowstormtxḥị̀̄l
Ed^0sU danishetchætseẹdh̬sụ
txo%4s5 navajoballtxó̄ş
rian thaistudyเรียนrian
dj^Un6d4a% hindiflag (banner)झंडाdjḥụṇḍā
txIt4t4^i% hindiletterचिट्ठीtxịṭṭḥī
y%9Ep norwegian (bokmal)a large stickkjeppyh̬ẹp
ukiuk6 inuktitutwinterᐅᑭᐅᖅukiuḳ
pleI englishplayplaypleị
tsE4n%9txo3' apache (western)bouldertsénchóʼtsẹ́n̊txò'
kv3InU norwegian (bokmal)a womankvinnekṿịnụ
'e%445e5e45 tibetanlightའོད'e̖̋̄e̖é̖
b6a9t6U irish (munster)stickbatabĝȧtĝụ
k3a3a4nwa%3 hausacatkyânwākẏàánwà̄
ti4U44n vietnamesemoneytiềntíụ̋n
wa%33a33mo44o tibetanfoxཝ་མོwȁ̄ȁmőo
omi0 yorubawateromiomḭ
x5i33n chinesehappyxẏȉn
isig^0l^08ina xhosapermanentisigxinaisigh̬ḷ̬ḥina
tx'ah navajoheadweartx'ah
tx^5a44alo33o33 tibetantea leafཇ་ལོtxẏḥa̋alȍȍ
g55addUnn3a amharicfriendጓደኛgẇaddụnnẏa
akx4unA%r norwegian (bokmal)a shareholderaksjonærakẋunạ̄r
tx05iantx05vEla georgianantჭიანჭველაtx̖iantx̖vẹla
'd06aam vietnamesecrabđam'ɗaam
tx^5a%33a44q thaitechnicianช่างtxẏḥȁ̄a̋q
milhh arabicsaltملحmilhh
to33o33 tibetanfoodལྟོtȍȍ
tx5U%4U44 vietnamesewaitchờtxẏụ́̄ụ̋
te5k icelandicpooldökkte̖k
xadjara arabictreeشجرةxadjara
'aGa9G hebrewto execrate/to bitterly curseארר'aġȧġ
zUtm3Iva9t5 russianto eclipseзатмеватьzụtmẏịvȧtẏ
gam1ak%vEk693nEbs georgianto publishგამოაქვეყნებსgamo̖akḥvẹḳ̖nẹbs
x5ya4a44a3q chineseto thinkxẏyáa̋àq
E0teGya5G frenchinteriorintérieurẹ̰teġya̖ġ
nant'a3n apache (western)chief/boss/kingnantʼánnant'àn
byE0vUni5 frenchwelcomebienvenuebyẹ̰vụni̖
tI4s5hI4s5 apache (western)blackdɪ̀ɬhɪ̀ɬtị́şhị́ş
d08ho hoanhorn!ʰoḍ̬ho
'akkul3 tamilarmpitஅக்குள்'akkuḷ
ix5tx5 polishto go/walkiśćixẏtxẏ
ts93Uhay amharicsunፀሐይts̀ụhay
xa%30' navajosunshinexà̰̄'
ni5U3k9 vietnamesewaternướcni̖ụ̀k̰
tikik6 inuktitutfingerᑎᑭᖅtikiḳ
taym englishtimetimetaym
hhayawa%n arabicanimalحيوانhhayawān
t^ok99i koreanrabbit토끼tḥok̭i
iqd^08ele xhosacoldingqeleiqḍ̬ḥele
sOdj^a%v3 hindisuggestionसुझावsọdjḥāṿ
kaxits5 nahuatlbowlcaxitlkaxitş
xdEba georgianto happenხდებაxdẹba
tx5UrUk93a amharicmoonጨረቃtxẏụrụk̖a
t^133144ykham thaispeechถ้อยคำtḥȍ̖ő̖ykham
h5E georgiantreeხეḩẹ
y%9i95llIq norwegian (bokmal)chick (baby chicken)kyllingyh̬ï̖llịq
tsru georgianfalseცრუtsru
r1%3133n thaihotร้อนrò̖̄ȍ̖n
xe%x4 hindiresidueशेषxēẋ
gwees5d welshgrassgwelltgweeşd
mE0' apache (western)babyméʼmẹ̰'
k3it0te japanesestampきってkẏit̰te
px4Es polishacrossprzezpẋẹs
v3etA% finnishto pull/dragvetääṿetạ̄
pI4k apache (western)bellybigpị́k
'eh5a9d hebrew(Judaism) the Oneness of Godאחד'eḩȧd
'evu9s hebrewmanger/feeding troughאבוס'evu̇s
'ov3v3a%maI tamilallergyஒவ்வாமை'oṿṿāmaị
juG frenchdayjourjuġ
iGnik6 inuktitutsonᐃᕐᓂᖅiġniḳ
v3ix4am tamilpoisonவிஷம்ṿiẋam
yard englishyardyardyard
wuu33x5yA33A44nwa4a44a3q chinesewi-fi无线网wuȕxẏyạ̏ạ̋nwáa̋àq
fra%9iCI icelandicsciencesfræðifrā̇içị
yOk9kOryi japaneseslowlyゆっくりyọk̰kọryi
tapu9ah5 hebrewappleתפוחtapu̇aḩ
akka9do italianakkadianaccadoakkȧdo
sh5x4anyatx5 polishto botchschrzaniaćsḩẋanyatxẏ
tsa4a44u3x4we33i44tsa4a44u3tx^5i4i44i3 chinesego to bed early早睡早起tsáa̋ùẋwȅi̋tsáa̋ùtxẏḥíi̋ì
ki4405i05t4x4u33u33m tibetangrapeརྒུན་འབྲུམkḭ̖̋ḭ̖ṭẋȕȕm
xkiq5a9 hebrewsunsetשקיעהxkiq̇ȧ
k%vEk693ana georgiancountryქვეყანაkḥvẹḳ̖ana
behema9 hebrewbeast/animal (usually domesticated)/livestockבהמהbehemȧ
sh5vadash5va georgianmiscellaneaსხვადასხვაsḩvadasḩva
a4la3ka3la4a3 yorubaa dreamàlákálàáálàkàláà
t^omat^o koreantomato토마토tḥomatḥo
t^am thaito makeทำtḥam
ta3Oqba4q burmeseto apologizeတောင်းပန်tàọqbáq
te3ca4qxI4q burmesesinger/vocalistတေးသံရှင်tècáqxị́q
h5weh5 welshsixchwechḩweḩ
te4Iq burmesecloudတိမ်téịq
mdjE9nzi swahilibuildermjenzimdjẹ̇nzi
umbiiz6i zulucelebrationuḿbhidliumbiiẓi
CIs englishthisthisçịs
qt08inanE xhosaminorncinaneqṭ̬inanẹ
i3i3i4d^08a3a3awe zuluheroîqháweììíḍ̬ḥààawe
'b06iU3w vietnameseto cordially givebiếu'ɓiụ̀w
p%u44u tibetanson/childབུpḥűu
ko33u44wu33u44t4x4^O33 chineseshopping cart购物车kȍűwȕűṭẋḥọ̏
tx5Uw vietnamesebuffalotrâutxẏụw
q5inab arabicgrapeعنبq̇inab
xIp englishshipshipxịp
garra spanishclawgarragarra
cI'pI4q burmesetreeသစ်ပင်cị'pị́q
krie9It englishcreatecreatekriėịt
pr3Igl6Ux4a9t5 russianto inviteприглаша́тьprẏịglĝụẋȧtẏ
kowa0h5 apache (western)homegowąhkowa̰ḩ
y%9i5sU norwegian (bokmal)to kisskysseyh̬i̖sụ
iglik6 inuktitutbedᐃᒡᓕᖅigliḳ
yo% apache (western)beadyooyō
a5l danishbeerøla̖l
tx^5a%33a33pa33a33 tibetanrainཆར་པtxẏḥȁ̄ȁpȁȁ
sU33n chineseforestsụ̏n
t^apa%0jIte apache (western)kingfishertaba̜a̜zhidetḥapā̰jịte
tx05i5s amharicsmokeጭስtx̖i̖s
k33a4le3k33a4le3 hausakanoekwàlekwàlekẇálèkẇálè
Uttx^a% hindigoodअच्छाụttxḥā
t4x4^i33i33 tibetanten thousandཁྲིṭẋḥȉȉ
maremma italiana marshy coastal plainmaremmamaremma
la5bU danishrunløbela̖bụ
ka33u33kU33nx5yee33 chinesehigh heel高跟鞋kȁȕkụ̏nxẏyeȅ
kahu9na hawaiianmagician/sorcererkahunakahu̇na
lo44o tibetanyearལོlőo
u3u3u4gd^08o3o3o4zi zuluinspirationûgqôziùùúgḍ̬ḥòòózi
swaa3 vietnamesedeletexoáswaà
h1144y vietnameseaskhỏiho̖ő̖y
'ahhmar arabicredأحمر'ahhmar
u3ub06umto3o3o4ti zulusweetnessúbumtôtiùuɓumtòòóti
14r14 yorubawordọ̀rọ̀ó̖ró̖
riavvio italianrestartriavvioriavvio
'a4lk93a3la4mi%3 hausapenàlƙalàmī'álk̖àlámì̄
rakkyu9dere italianto hostracchiùdererakkyu̇dere
e9Gets hebrewcountry/landארץėġets
zE3E33q5 vietnameselumpydẽzẹ̀ẹ̏q̇
yi33ma33u44tx5yA33n chinesecloakroom衣帽间yȉmȁűtxẏyạ̏n
p93Ep93Ela georgianbutterflyპეპელაp̀ẹp̀ẹla
zi35i335 vietnamesekeepgiữzì̖ȉ̖
nas5ts%o%s apache (western)book/papernałtsoosnaştsḥōs
maC66alla arabicumbrellaمظلةmaç̂alla
mra9di swahiliprojectmradimrȧdi
'ot4t4agam tamilcamelஒட்டகம்'oṭṭagam
para9ddjo italianneighborhoodparaggiparȧddjo
k%ra%0v scottish gaelicbonecnàmhkḥrā̰v
wa33i44ma33i44yuA33n chinesedelivery man外卖员wȁi̋mȁi̋yuạ̏n
'aha9v hebrewto loveאהב'ahȧv
sUmUrpUn6 hindidedicationसमर्पणsụmụrpụṇ
a4kpa3 yorubascaràpáákpà
dj1h5i georgianstickჯოხიdjo̖ḩi
nawos5k%a%tI apache (western)warriornawołkaadinawoşkḥātị
iql^08El1 xhosareportingxeloiqḷ̬ḥẹlo̖
tu%ga%k6 inuktitutivory tuskᑑᒑᖅtūgāḳ
r%9Edi5n welshfernsrhedynr̊ẹdi̖n
kra4a44ti4i44k9 thaiwater jugกระติกkráa̋tíi̋k̰
eGi5psy10 frencheruptionéruptioneġi̖psyo̰̖
v3aikka finnishfor examplevaikkaṿaikka
t66abba%h5 arabicchefطباخt̬abbāḩ
tx5uU4t0' vietnamesemousechuộttxẏuụ́t̰'
a4rE4m10 yorubafirst born childàrẹ̀mọárẹ́mo̰̖
bi3xi3ya%4 hausatreebishiyā̀bìxìyá̄
1Gga9zma hebreworgasmאורגזמהo̖ġgȧzma
'urugo%l3 tamilhappeningஉறுகோள்'urugōḷ
pi5rCi5r icelandicbirthburðurpi̖rçi̖r
prEka icelandica slopebrekkaprẹka
li445i445i5i45 tibetanmanure/fertilizerལུདli̖̋i̖̋i̖í̖
la5G frenchthemleurla̖ġ
k93at05a georgiancatკატაk̖at̖a
kuwl englishcoolcoolkuwl
k%waa33qfU33qpa33u44yu4u44u3 chinesestormy狂风暴雨kḥwaȁqfụ̏qpȁűyúűù
djE%30'I apache (western)blue jayję́ę́ʼidjẹ̰̀̄'ị
tsO33q chineseschooltsọ̏q
h5mali georgianswordხმალიḩmali
deI englishdaydaydeị
'irul3 tamildarkஇருள்'iruḷ
to%n6d4u tamilto digதோண்டுtōṇḍu
k%Il1%na% hinditoyखिलौनाkḥịlō̖nā
akko9ntxo italiandressed upacconcioakkȯntxo
u3u3ul08oolo zulupeaceū́xoloùùuḷ̬oolo
marro9ne italianbrownmarronemarrȯne
uql08ibElElwan1 xhosacommunicationunxibelelwanouqḷ̬ibẹlẹlwano̖
ma%9ts5ats5 nahuatlnetmātlatlmā̇tşatş
la44am tibetanpathལམla̋am
i95rittA% finnishto tryyrittääï̖rittạ̄
tx4w1vyEk polishhumanczłowiektẋwo̖vyẹk
tyA33A44nna4a44u3t4x4u4u44u3tx5i33 chinesecomputer host电脑主机tyạ̏ạ̋nnáa̋ùṭẋúűùtxẏȉ
q5us44fu%r arabicsparrow (bird)عصفورq̇us̬fūr
r3it0torO japaneselitreリットルrẏit̰torọ
tx5e33e33 tibetanmaster/lordརྗེtxẏȅȅ
mi%nv3e%t4t4aI tamilfishingமீன்வேட்டைmīnṿēṭṭaị
10t frenchshamehonteo̰̖t
siwakonets5 nahuatlgirlcihuaconetlsiwakonetş
tas5aa3 apache (western)onedałaátaşaà
loO' burmeseto makeလုပ်loọ'
su44u44a3y thaibeautifulสวยsűűày
tsik693vi georgiansquirrelციყვიtsiḳ̖vi
pei%Ca icelandicto askbeiðapeīça
fahhas44a arabiccheck upفحصfahhas̬a
r%91ss icelandichorsehrossr̊o̖ss
bayma%3a33y thaileafใบไม้baymà̄ȁy
na44a tibetanagena̋a
dzili georgiansleepძილიdzili
cEkn icelandicservantþegncẹkn
fa33qx4i33i44 chinesepath/plan方式fȁqẋȉi̋
xEmt^h5vEva georgianaccident/chanceშემთხვევაxẹmtḥḩvẹva
p%Usk1d welshfishpysgodpḥụsko̖d
meIk englishmakemakemeịk
x5i33nli4i44i3tx5yA33A44nk%a33q chinesemental health心理健康xẏȉnlíi̋ìtxẏyạ̏ạ̋nkḥȁq
mi33i44q chineselifemȉi̋q
si5G frenchsure/certainsûrsi̖ġ
kt^08itha xhosaspendchithakṭ̬ḥitha
alE3 yorubanightalẹ́alẹ̀
bi5tx5 polishto bebyćbi̖txẏ
a5vG frenchworkœuvrea̖vġ
'ot hebrewsignomenאות'ot
txi%k33a'ts5i nahuatlbarn owlchīcuahtlitxīkẇa'tşi
din thaisoilดินdin
x4a%n6ma%sIk hindisix monthlyषाण्मासिकẋāṇmāsịk
mba9be swahiliherombabembȧbe
j1l1 georgianraspberryჟოლოjo̖lo̖
okko9rrere italianto needoccórrereokkȯrrere
fyA%re norwegian (bokmal)low tidefjærefyạ̄re
r%9ei%Ci5r icelandicnesthreiðurr̊eīçi̖r
pr3IdOsma9tr3IvUt5 russianto foreseeпредусматриватьprẏịdọsmȧtrẏịvụtẏ
nUgrUj4da9t5 russianto rewardнаграждатьnụgrụȷ̈dȧtẏ
si5Gtu frenchabove allsurtoutsi̖ġtu
nI3s5tx05I4 navajoair/breezenị̀ştx̖ị́
pal3l3atta%kku tamilvalleyபள்ளத்தாக்குpaḷḷattākku
harrasta% finnishto be interested inharrastaaharrastā
fyACi5r icelandicfeatherfjöðurfyạçi̖r
ha3dda%4 hausamemorizationhaddā̀hàddá̄
tx^5yuA33nx4UU33nkyu33A44nt4x4u33u44 chineseundivided attention全神贯注txẏḥyuạ̏nẋụụ̏nkyȕạ̋nṭẋȕű
s44abiyy arabicboyصبيs̬abiyy
'b06aa3p9 vietnamesea blossombắp'ɓaàp̃
swe33i44h5wU33tx^5yUU33n chinesefloral skirt碎花裙swȅi̋ḩwụ̏txẏḥyụụ̏n
k1j4i95statx5 polishto benefitkorzystaćko̖ȷ̈ï̖statxẏ
de5 frenchtwode̖
qd08anawa xhosashipnqanawaqḍ̬anawa
tx5yee33kwo4o44o3 chineseresult结果txẏyeȅkwóőò
umkhEq94t08E xhosaiceumkhenkceumkhẹq̀ṭ̬ẹ
tUya3Cu4dj5i3 burmesejudge (person)တရားသူကြီးtụyàçúdjẏì
p4a%p3e%9r4 irish (munster)paperpáipéarpĝāpẏē̇rĝ
t00a9al3gi koreanstrawberry딸기ṱȧaḷgi
'b06aa3w vietnameseleopardbáo'ɓaàw
l6a%h5 irish (munster)pleasant/sweetláchlĝāḩ
i3i3iz6aag06a zululoinclothī́dlakáììiẓaaɠa
iql^081wa xhosabagingxowaiqḷ̬ḥo̖wa
aivik6 inuktitutwalrusᐁᕕᖃaiviḳ
na44a44a3q thaimovieหนังna̋a̋àq
t^e%s5 navajoreedtḥēş
da3Oq burmesepeacockဒေါင်းdàọq
ukuqd08amlEza xhosaintersectukunqamlezaukuqḍ̬amlẹza
GUsi5 frenchreceiptreçuġụsi̖
mtxu9zi swahilisaucemchuzimtxu̇zi
ts593ox apache (western)plantstłʼohtş̀ox
cE9hkyiqk icelandicknowledgeþekkingcẹ̇hkyiqk
ki45U44y vietnameselaughtcườikí̖ụ̋y
si33tx5ya33t4x4^O33 chineseprivate car私家车sȉtxẏyȁṭẋḥọ̏
nuna inuktitutlandᓄᓇnuna
sE%44EE4 tibetansustenanceཟསsẹ̋̄ẹẹ́
mtsirE georgiansmall/insignificantმცირეmtsirẹ
caq5lab arabicfoxثعلبcaq̇lab
ts%i33i44 tibetanword/phraseཚིགtsḥȉi̋
l1fd danishairluftlo̖fd
e95rle%5G icelandicdestinyörlögė̖rlē̖ġ
hip931p931t05ami georgianhippoჰიპოპოტამიhip̀o̖p̀o̖t̖ami
tsn1bili georgiandistinguishedცნობილიtsno̖bili
kaka9wats5 nahuatlcacao/cacao beancacahuatlkakȧwatş
mfu9k1 swahilibag/pursemfukomfu̇ko̖
tE%t^E%l navajomoosetẹ̄tḥẹ̄l
mUt4Ur hindipeaमटरmụṭụr
faOnde9Ixn englishfoundationfoundationfaọndėịxn
t4x4^aa33pe33i33tyA33A44n chinesetea coaster茶杯垫ṭẋḥaȁpȅȉtyạ̏ạ̋n
s5Itx^I%3 apache (western)redłichííşịtxḥị̀̄
osoma93'ts5i nahuatlmonkeyozomahtliosomà̇'tşi
mE9j2 englishmeasuremeasuremẹ̇ju̖
dE0 frenchdeerdaimdẹ̰
pe33i44tx5i4i44i3qtx^5yaa33q chinesebackground wall背景墙pȅi̋txẏíi̋ìqtxẏḥyaȁq
px4Estx4En3 polishspace (area)przestrzeńpẋẹstẋẹnẏ
kr4aun4 irish (munster)treecrannkrĝaunĝ
r%9e5i5ql icelandicfragmented icehrönglr̊e̖i̖ql
t^yA33n chinesedaytḥyạ̏n
bitu9ah5 hebrewinsuranceביטוחbitu̇aḩ
a33a44nla4a44a3pa33 chinesehorn按喇叭ȁa̋nláa̋àpȁ
tutn icelandicdown feathersdúnntutn
t14l^0a4qye3 burmeserevolutionတော်လှန်ရေtó̖l̥áqyè
tx5E4E44w vietnameseoarchèotxẏẹ́ẹ̋w
p97a4a taachildʘàaṗ̂áa
y%9a5t norwegian (bokmal)meatkjøttyh̬a̖t
v3a9llita finnishto prevailvallitaṿȧllita
cor englishthorthorcor
emuna9 hebrewfaithאמונהemunȧ
hOnt germandoghundhọnt
Ga%ba arabicforestغابةġāba
i3i3is5aas5a zulubranch (of a tree)ī́hlahlaììişaaşa
d10k frenchthereforedoncdo̰̖k
tx5E4E44 vietnameseteachètxẏẹ́ẹ̋
k%a4a44w thaikneeเข่าkḥáa̋w
A9ksEs englishaccessaccessạ̇ksẹs
aGts93Ers georgianto listაღწერსaġts̀ẹrs
tx^5ii33qk%wa33a44q chinesecircumstances情况txẏḥiȉqkḥwȁa̋q
fE9lo englishfellowfellowfẹ̇lo
ta33a33 tibetanmelodyརྟtȁȁ
na5f frenchnineneufna̖f
iqt^081qt^081ni xhosamosquitoingcongconiiqṭ̬ḥo̖qṭ̬ḥo̖ni
t^a33a33q tibetanflatlandsཐངtḥȁȁq
p%aa33q chinesehugepḥaȁq
x4tx4En3x5tx5E polishluck/happinessszczęścieẋtẋẹnẏxẏtxẏẹ
tIs5 apache (western)blooddiłtịş
raGi%f arabicloafرغيفraġīf
menv3el3l3i tamilcobaltமென்வெள்ளிmenṿeḷḷi
not englishnotenotenot
nunatsiavut inuktitutour beautiful landᓄᓇᑦᓯᐊᕗᑦnunatsiavut
k99um koreandreamk̭um
me4e44i3 chinesemountainmée̋ì
ka4a44no4o44k9 thaigoldกนกkáa̋nóők̰
p%ainEp%Ol3 koreanpineapple파인애플pḥainẹpḥọḷ
pya4q burmeseto flyပျံpyáq
abo3a4ru40yi3 yorubasunflowerabóòrùnyíabòárṵ́yì
papiy10 frenchbutterflypapillonpapiyo̰̖
nE%33E33tx5i%5 tibetaninformationགནས་ཚུལnẹ̏̄ẹ̏txẏī̖
Gamura georgianbatღამურაġamura
p99uri koreanroot뿌리p̌uri
wei33 chineserockyweȉ
qoo vietnamesecornngôqoo
'armo9n hebrewpalaceארמון'armȯn
k99amagywi koreancrow까마귀k̭amagywi
'I4Ga%4 apache (western)furighaa'ị́ġá̄
ko%9ats5 nahuatlsnakecoatlkō̇atş
kOO33x4i33i44h5wU33U44 chineseformat格式化kọọ̏ẋȉi̋ḩwụ̏ụ̋
pa'aki%ki% hawaiiandifficultpaʻakīkīpa'akīkī
t6e%9s4h5n4o% irish (munster)doughnuttaoschnótĝē̇sĝḩnĝō
t^u3na3lI%30' apache (western)waterfalltúnálį́į́’tḥùnàlị̰̀̄'
masso9ne italianfree masonmassonemassȯne
bmuli georgianlink (internet)ბმულიbmuli
f4o%gUr3 irish (munster)to proclaimfógairfĝōgụrẏ
a5i5 norwegian (bokmal)an islandøya̖i̖
naCC66a%ra arabiceyeglassesنظارةnaçç̂āra
ke%5i5C icelandicwimpgauðkē̖i̖ç
t^au33 chinesepotterytḥaȕ
hemolele hawaiianperfectionhemolelehemolele
me4e44i3tx5ya4a44a3x4i33 chinesemanicurist美甲师mée̋ìtxẏyáa̋àẋȉ
tO33qx5i33 chinesecreature东西tọ̏qxẏȉ
se33e33q tibetanlionསེངsȅȅq
akpa3 yorubaarmapáakpà
tx5erf3 russianwormчервьtxẏerfẏ
ba5x4tU norwegian (bokmal)a brushbørsteba̖ẋtụ
tsuu33tx^5you33yuA33n chinesesoccer player足球员tsuȕtxẏḥyoȕyuạ̏n
ECya icelandicsludgeeðjaẹçya
natIk'a0 apache (western)clothnadikʼąnatịk'a̰
msgavsi georgianalikeმსგავსიmsgavsi
t1llarI icelandicdollardollarito̖llarị
ta%a44y vietnamesedownloadtảitāa̋y
h114p' vietnamesemeetinghọpho̖ó̖p'
tx4Ex5tx5 polishhellocześćtẋẹxẏtxẏ
zGva georgianseaზღვაzġva
e'e%9kats5 nahuatlair/windehēcatle'ē̇katş
isig^0d^08ib1 xhosadecisionisigqiboisigh̬ḍ̬ḥibo̖
p%o33o33lo33o33 tibetanballཔོ་ལོpḥȍȍlȍȍ
tupa%0yu3 apache (western)riverbanktubąąyútupā̰yù
ne4ya4Oq burmesesunshineနေရောင်néyáọq
ts%i33i33j4i33i44q tibetanlongevityཚེ་རིངtsḥȉȉȷ̈ȉi̋q
de4Iqdj5I4q burmeseyogurtဒိန်ချဉ်déịqdjẏị́q
tve%5l icelandicstay (noun)dvöltvē̖l
byu9tUfUl englishbeautifulbeautifulbyu̇tụfụl
p10 frenchbridgepontpo̰̖
x4U4U44U3n chineseliquidẋụ́ụ̋ụ̀n
kt^08ubEkilEy1 xhosapolitechubekileyokṭ̬ḥubẹkilẹyo̖
s99ogari koreanmandarin fish쏘가리s̭ogari
ak6pik inuktitutcloudberryᐊᖅᐱᒃaḳpik
kh5o40' navajofirekḩó̰'
taa33yii33tx5ye4e44e3h5wo33o44 chinesefaq答疑解惑taȁyiȉtxẏyée̋èḩwȍő
wI9zdUm englishwisdomwisdomwïzdụm
mazraq5a arabicfarmمزرعةmazraq̇a
ka33u33su33u44kO33qlu33u44 chinesehighway高速公路kȁȕsȕűkọ̏qlȕű
sO33a44 thaishirtเสื้อsọ̏a̋
pyatla icelandicbellbjallapyatla
Ga0k10tGe frenchto meetrencontrerġa̰ko̰̖tġe
ja5n frenchyoungjeuneja̖n
h5a't^o'a%s5 apache (western)singha’do’aałḩa'tḥo'āş
t4x4^waa33q chinesebedṭẋḥwaȁq
'ul3l3aqgaI tamilpalm (hand)உள்ளங்கை'uḷḷaqgaị
sUr5Uk hindiroadसड़कsụṛụk
palkka finnishpay/salarypalkkapalkka
hha%t^i% hindielephantहाथीhhātḥī
ti33a44 thaishortเตี้ยtȉa̋
bOli9v englishbelievebelievebọlïv
plant welshchildplantplant
Gei5siG frenchto succeed at somethingréussirġei̖siġ
mul3l3aqgi tamilradishமுள்ளங்கிmuḷḷaqgi
d^Urm hindireligion/faithधर्मdḥụrm
t61r4U irish (munster)fruittoradhtĝo̖rĝụ
ak93o%30' navajoseedak̖ò̰̄'
E%9nlIx germansimilarähnlichẹ̄̇nlịx
bAnd englishbandbandbạnd
tx^5i4i44i3n chinesebrighttxẏḥíi̋ìn
lan3dj5am tamilbribeலஞ்சம்lanẏdjẏam
ya33nh5wU33x5yo33u44 chinesefireworks show烟花秀yȁnḩwụ̏xẏyȍű
tO4O44O3q chineseto understandtọ́ọ̋ọ̀q
qt^08ayisEla xhosatrapngcayiselaqṭ̬ḥayisẹla
weIv englishwavewaveweịv
ti%445i5i45 tibetandemonབདུདti̖̋̄i̖í̖
ku3u33 vietnameseoldkùȕ
ntEE3n apache (western)manndeeńntẹẹ̀n
pul3l3i tamildot/pointபுள்ளிpuḷḷi
tx4tE9ri5 polishfourczterytẋtẹ̇ri̖
v1lka0 frenchvolcanovolcanvo̖lka̰
k%3i33i33 tibetandogཁྱིkẏḥȉȉ
b^a%r hindiburdenभारbḥār
lo3o33 vietnameselosslỗlòȍ
'ibu9d hebrewlossאיבוד'ibu̇d
E4bi3 yorubagiving childbirthẹ̀bíẹ́bì
t^Eguk9 koreanthailand태국tḥẹguk̰
j4i44i tibetanmountainརིȷ̈i̋i
tx^5a4a44nu44a3n thaicorridorฉนวนtxẏḥáa̋nűàn
txa%txa% hindiuncleचाचाtxātxā
hEdz3ill5Uk9 koreannightfall해질녘hẹdzẏillẏụk̰
j4uwtx5 polishyellowżółćȷ̈uwtxẏ
na%9wats5 nahuatlsomething having a clear and pleasant soundnāhuatlnā̇watş
elo9a hebrewA god.אלוהelȯa
ka3a navajocrow cawkàa
s44amG arabicglueصمغs̬amġ
qgi9ri swahiliwarthogngiriqgïri
rAt englishratratrạt
kUm3In3t5i9rUvUt5 russianto commentкомментироватьkụmẏịnẏtẏïrụvụtẏ
tx^a%ti% hindichestछातीtxḥātī
q5alima arabicto knowعلمq̇alima
tx5yo33u44 chineseoldtxẏyȍű
C66aby arabicantelopeظبيç̂aby
makuahine hawaiianmothermakuahinemakuahine
ts%o33o33wa tibetanlifeའཚོ་བtsḥȍȍwa
tx^5u33u33 tibetanwater/riverཆུtxẏḥȕȕ
ka33a33 tibetanteachingབཀའkȁȁ
'b06iU44w vietnamesetable of databiểu'ɓiụ̋w
'b06114' vietnamesebugbọ'ɓo̖ó̖'
iqt^08a xhosagrassingcaiqṭ̬ḥa
nE4za' burmeseboundaryနယ်စပ်nẹ́za'
tu%tu% hawaiiangrandparenttūtūtūtū
t^a4Iq burmeseto sitထိုင်tḥáịq
x4O33O44pe33i44mii33qt4x4^U33q chinesedevice name设备名称ẋọ̏ọ̋pȅi̋miȉqṭẋḥụ̏q
g^Ur5 hindihouseघरgḥụṛ
mE%9tx5Un germangirlmädchenmẹ̄̇txẏụn
va%4a44q vietnamesegoldvàngvá̄a̋q
fye%5l norwegian (bokmal)boardfjølfyē̖l
sI4k apache (western)scarsigsị́k
ta%30' navajocorntà̰̄'
hay englishhihihay
oye9v hebrewenemyאויבoyėv
t05at amharicfingerጣትt̖at
p97no30o taalarge louseʘnó̰õṗ̂nò̰o
x4i4i44i3yO33O44q chineseuse使用ẋíi̋ìyọ̏ọ̋q
kiq englishkingkingkiq
ya%3j navajolittleyà̄j
'ila%hiyy arabicdivineإلهي'ilāhiyy
s5I4ko4i%4 navajowhite (color)şị́kóí̄
k6itt66a arabiccatقطةḳitt̬a
10du30 yorubayearodúno̰̖dṵ̀
ru3a33 thaigateรั้วrùȁ
tEkk norwegian (bokmal)deck (nautical)dekktẹkk
k93t^08ukumisa xhosatouchchukumisak̖ṭ̬ḥukumisa
'aat^i3i33t0 thaisunพระอาทิตย์'aatḥìȉt̰
k%E% apache (western)shoekeekḥẹ̄
e%95i5Ca%iUI icelandicweatlhauðæfiē̖̇i̖çāiụị
tx05I4l navajovegetationtx̖ị́l
j5dj5bw1 polishblade (botany)źdźbłojẏdjẏbwo̖
stx4i5ts polishto shear/cutstrzycstẋi̖ts
Gi95kUn germanback (body)rückenġï̖kụn
ei%Ci5r icelandicoatheiðureīçi̖r
ts%a33a33 tibetansaltཚྭtsḥȁȁ
da%w thaistarดาวdāw
ba9wliq hebrewbowling (the game)באולינגbȧwliq
pa'tx^o apache (western)wolfba'chopa'txḥo
sa3 burmeseto eatစားsà
txiki9wits5 nahuatlbasketchiquihuitltxikïwitş
k6immik inuktitutdogᕿᒻᒥᒃḳimmik
we33i33 chinesepowerwȅȉ
mu%ttua finnishto changemuuttuamūttua
mEtsniErEba georgianscienceმეცნიერებაmẹtsniẹrẹba
ah5du9t hebrewunityאחדותaḩdu̇t
ya4a44a3ntx5i33i44qk%wa33a44q chineseglasses frames眼镜框yáa̋àntxẏȉi̋qkḥwȁa̋q
i3i3i4b06i3i3i4zo zulunameîbîzoììíɓììízo
auyuittuk6 inuktitutpermafrostᐊᐅᔪᐃᑦᑐᖅauyuittuḳ
x5i44iq tibetanfieldཞིངxẏi̋iq
r%9i%C icelandicsnowstormhríðr̊īç
ba4ta4 yorubashoebàtàbátá
nik6i inuktitutfoodᓂᕿniḳi
mo3sI3 navajocatmòsị̀
l^08o0a hoanstoneǁʰo̰aḷ̬ḥo̰a
s5e3'e3tsoh navajoratşè'ètsoh
kA9i5ttA% finnishto usekäyttääkạ̇i̖ttạ̄
kyI9Cya icelandicgoddessgyðjakyïçya
tutIs5h5Is5I apache (western)coffeetudiłhiłitutịşḩịşị
'ani9 hebrewegoאני'anï
tx5aO' burmesestoneကျောက်txẏaọ'
kol3kaI tamiltakingகொள்கைkoḷkaị
nUgrUmUj4da9t5 russianto pile upнагромождатьnụgrụmụȷ̈dȧtẏ
vj51n3tx5 polishto take/grabwziąćvjẏo̖nẏtxẏ
Ga%4a44 vietnamesechickenġá̄a̋
x5ya33u chinesenightxẏyȁu
mUy vietnamesecloudmâymụy
ets hebrewtreeעֵץets
EyEle3 yorubapidgeonẹyẹléẹyẹlè
Ebi3 yorubafamilyẹbíẹbì
iql^08amisEkilE xhosaurgentingxamisekileiqḷ̬ḥamisẹkilẹ
dE9mOnstreIt englishdemonstratedemonstratedẹ̇mọnstreịt
tx5U4U44w vietnamesepartychầutxẏụ́ụ̋w
iqt^08iqa xhosathoughtingcingaiqṭ̬ḥiqa
bat0ta japanesegrasshopperばったbat̰ta
r%9e5i5i5n icelandiclavahraunr̊e̖i̖i̖n
ya%' apache (western)skyyaaʼyā'
y%9A%9n6U norwegian (bokmal)a nucleuskjerneyh̬ạ̄̇ṇụ
k10k10bG frenchcucumberconcombreko̰̖ko̰̖bġ
dj^i%l hindilakeझीलdjḥīl
i3i3inz6u zuluhouseíndluììinẓu
k693uri georgianearყურიḳ̖uri
t1 danishtoeto̖
hhima%r arabicdonkeyحمارhhimār
p%i44i44i3w thaiskinผิวpḥi̋i̋ìw
hi5nti5r icelandicdoghundurhi̖nti̖r
fEG frenchto dofairefẹġ
ni35i335 vietnamesefemalenữnì̖ȉ̖
su4u44k9 thaihappyสุขsúűk̰
ftx4Ex5n3E polishearlywcześnieftẋẹxẏnẏẹ
t^u33u33k9 tibetanattitudeཐུགསtḥȕȕk̰
ka33a33j4a33a33 tibetansugarཀ་རkȁȁȷ̈ȁȁ
sI4s navajobeltsị́s
p%u%33u44t0 thaispeakพูดpḥȕ̄űt̰
k%o33o33lo33o33 tibetanwheelའཁོར་ལོkḥȍȍlȍȍ
'd06U4U44w vietnameseheadđầu'ɗụ́ụ̋w
sa30 navajoold agesà̰
mnixvnEl1ba georgiansignificanceმნიშვნელობაmnixvnẹlo̖ba
bah5u9r hebrewguy/boyבחורbaḩu̇r
ba3k93i%3 hausablack/darkbaƙībàk̖ì̄
u3u3us5u zulurippleū́hluùùuşu
kore9gto spanishcorrectcorrectokorėgto
q94d08oq94d08oza xhosaknocknkqonkqozaq̀ḍ̬oq̀ḍ̬oza
k6uyannami%k inuktitutthank youᖁᔭᓐᓇᒦᒃḳuyannamīk
su%l scottish gaeliceyesùilsūl
d06aya hausaoneɗayaɗaya
txI4x navajomedicine pouchtxị́x
s5It^sok apache (western)yellowłitsogşịtḥsok
a9dam hebrewmanאָדָםȧdam
fE4 yorubato be successful/prosperousfẹ̀fẹ́
Ino3t05a%3h navajodeceptionịnòt̖à̄h
he5i5st icelandicautumn/fallhausthe̖i̖st
k93ak93ali georgianwalnutკაკალიk̖ak̖ali
a4lu4m130ga4dji3 yorubascissorsàlùmọ́gàjíálúmò̰̖gádjì
isikl^081b1 xhosatoolisixhoboisikḷ̬ḥo̖bo̖
libG frenchfreelibrelibġ
x5ya4a44u3 chinesedawnxẏyáa̋ù
savik inuktitutnormal shaped knifeᓴᕕᒃsavik
nuk6k6aGit inuktitutto stopᓄᖅᑲᕆᑦnuḳḳaġit
tx^5ya33q chineseaxetxẏḥyȁq
t4x4a44a tibetansoundསྒྲṭẋa̋a
tO33O44qh5wU33U44p%yA33A44n chinesecartoon动画片tọ̏ọ̋qḩwụ̏ụ̋pḥyạ̏ạ̋n
siq englishsingsingsiq
nanuk6 inuktitutpolar bearᓇᓄᖅnanuḳ
bah5u9ts hebrewoutsideבחוץbaḩu̇ts
did englishdeeddeeddid
tan6n6i%r tamilwaterதண்ணீர்taṇṇīr
i3iqt^08oosa zulumeatíngcosaìiqṭ̬ḥoosa
'ix hebrewman/adult male human being.איש'ix
y%9e%le norwegian (bokmal)a cooking vesselkjeleyh̬ēle
kd^08ElEkilE xhosafamiliarqhelekilekḍ̬ḥẹlẹkilẹ
t^a3a33lee thaiseaทะเลtḥàȁlee
s99yiat0 koreanseed씨앗s̭yiat̰
e5kn icelandica tiny particleögne̖kn
ts93Elits93adi georgianyearწელიწადიts̀ẹlits̀adi
tx^I4tI3 navajocartxḥị́tị̀
s5m nuxalkto standlhmşm
ka4a44t0 thaibiteกัดkáa̋t̰
we33i44x4U33qt4x4i4i44i3 chinesetoilet paper卫生纸wȅi̋ẋụ̏qṭẋíi̋ì
tx5i33i44syu33A44ntx5i33 chinesecomputer计算机txẏȉi̋syȕạ̋ntxẏȉ
'di%5v3o%t norwegian (bokmal)very wetdyvåt'dī̖ṿōt
ya33n chinesecorrectyȁn
ho%h5 germanhighhochhōḩ
pya3OqlE3 burmeseto changeပြောင်းလဲpyàọqlẹ̀
d^4o%l hindidrumढोलḍḥōl
kosnIh5 apache (western)bee/honeygosnihkosnịḩ
'ida2 tamillipஇதழ்'idau̖
t4x4i330i330 tibetancloudསྤྲིནṭẋḭ̏ḭ̏
m10te frenchto climbmontermo̰̖te
a5r danishearørea̖r
tx5a3 burmeseto hearကြားtxẏà
'b06i5U3m vietnamesebuterflybướm'ɓi̖ụ̀m
j4i440i0tx^5e330e330 tibetantreasure/valuableརིན་ཆེནȷ̈ḭ̋ḭtxẏḥḛ̏ḛ̏
k93d08inis1 xhosatruthqinisok̖ḍ̬iniso̖
pwo33lii33tx^5yau33 chineseglass bridge玻璃桥pwȍliȉtxẏḥyaȕ
hvost russiantailхвостhvost
bUt05a9t05is amharicsweet potatoበጣጢስbụt̖ȧt̖is
skoppya9re italianto burstscoppiàreskoppyȧre
sm3Ix4attsU russianto blendсмешатьсяsmẏịẋattsụ
na%4ye%3' navajomonster/foreign godná̄yè̄'
mut4t4aI tamileggsமுட்டைmuṭṭaị
ba4nda%3 hausameat dried over firebàndābándà̄
min3dj5u tamilto exceedமிஞ்சுminẏdjẏu
ni3pyI4qn3a4 burmesetechnologyနည်းပညာnìpyị́qnẏá
abb1rru%sU norwegian (bokmal)a perch fish trapabborruseabbo̖rrūsụ
me%33e44k9 thaicloudเมฆmȅ̄e̋k̰
m3asU russianfleshмя́соmẏasụ
k93wni nuxalkseal (animal)kw'nik̖wni
tsi33i33tsi33i33 tibetanmouse/ratཙི་ཙིtsȉȉtsȉȉ
tot^ori koreanacorn도토리totḥori
arroz spanishricearrozarroz
d06a%3 hausasonɗáːɗà̄
s5a33a33 tibetangod/dietyལྷşȁȁ
sa%3a33 vietnamesevillagesà̄ȁ
'is44baq5 arabicfingerإصبع'is̬baq̇
sUkGE frenchsecretsecretsụkġẹ
tx5a33a33k9la3a3m tibetanrailroadལྕགས་ལམtxẏȁȁk̰lààm
uk6suk6 inuktitutoil/blubberᐅᖅᓱᖅuḳsuḳ
xjE0 frenchdogchienxjẹ̰
fa33x4U33q chinesehappen发生fȁẋụ̏q
'd06EE44 vietnameseto give birth tođẻ'ɗẹẹ̋
tlo0'ixts%5oh5E3 apache (western)frogdlǫʼishtłohétlo̰'ixtşḥoḩẹ̀
ra4a44a3q chinesesoilráa̋àq
zorro spanishfoxzorrozorro
la%3a33y vietnameseinterestlãilà̄ȁy
a0pati frenchempathyempathiea̰pati
yi%445i5 tibetanplace/areaཡུལyi̖̋̄i̖
dGwa frenchright (what's right)droitdġwa
p%E%44E tibetanwoolབལpḥẹ̋̄ẹ
s99al3 koreanrices̭aḷ
t6n4a%0h irish (munster)to fatiguetnáithtĝnĝā̰h
wala'au hawaiianto talkwalaʻauwala'au
mada9q5 hebrewscienceמדעmadȧq̇
a%Catl icelandicnobilityaðallāçatl
r%9af welshroperhaffr̊af
di% thaigoodดีdī
'as44far arabicyellowأصفر'as̬far
d66aba%b arabicfogضبابd̬abāb
kAt englishcatcatkạt
t05UrU9pp93eza amharictableጠረጴዛt̖ụrụ̇pp̀eza
iUs4k irish (munster)fishiasciụsĝk
ka33q chineseridgekȁq
pai33t4x4^U33U44nx4a33n chinesewhite shirt白衬衫paȉṭẋḥụ̏ụ̋nẋȁn
etE0dG frenchto turn offéteindreetẹ̰dġ
mi3 burmesefireမီးmì
2e9IvOn englishravenravenu̖ėịvọn
so33o33pa33a33 tibetana scoutསོ་པsȍȍpȁȁ
sinnitellA finnishto hang onsinnitelläsinnitellạ
li35U33 vietnamesetoungelưỡilì̖ụ̏
zv5er3 russiananimalзверьzvẏerẏ
b^a%x4Un6 hindispeechभाषणbḥāẋụṇ
hu%lanakuahale hawaiiancitykūlanakauhalehūlanakuahale
t66ifl arabicchildطفلt̬ifl
n13qba4 yorubanumbernọmbanò̖qbá
'aha9v hebrewto loveאָהַב'ahȧv
maika'i hawaiiangoodnessmaikaʻimaika'i
gb1gbE3 yorubato receive an injurygbọgbẹ́gbo̖gbẹ̀
li5ke norwegian (bokmal)happinesslykkeli̖ke
we33i44x4U33qmyAA33ntx^5yA33n chinesetampon卫生棉签wȅi̋ẋụ̏qmyạạ̏ntxẏḥyạ̏n
dj5ix5 polishtodaydziśdjẏixẏ
laa33ntx^5you33t4x4^a4a44a3q chinesebasketball court篮球场laȁntxẏḥyoȕṭẋḥáa̋àq
fo44o44o3n thairainฝนfőőòn
o'I'a3n apache (western)holeoʼiʼáno'ị'àn
kd^08a xhosaonlyqhakḍ̬ḥa
aCfErC icelandicmethodaðferðaçfẹrç
dzaxx5i japanesemagazineざっしdzaxxẏi
y%9A%l3Ihe%t norwegian (bokmal)lovekjærlighetyh̬ạ̄ḷịhēt
so44oo4 tibetanto makeབཟོsőoó
djanna arabicparadiseجنةdjanna
lO44O44a3q thaiyellowเหลืองlọ̋ọ̋àq
nata30 apache (western)cornnadą́ʼnatà̰
i4ta40 yorubastoryìtànítá̰
p%ai33 chineseraftpḥaȉ
l6a%v6 irish (munster)handlámhlĝāvĝ
t^a9adz3o koreanostrich타조tḥȧadzẏo
fa4a44wqm vietnameseroomphòngfáa̋wqm
tE'toldjE%3t apache (western)campfiredeʼdoljéédtẹ'toldjẹ̀̄t
'avza9m hebrewbuckle (of a belt)אבזם'avzȧm
kiqak6 inuktituthillᑭᖓᖅkiqaḳ
txa%93nts5i nahuatlhomechāntlitxà̄̇ntşi
ta44a tibetansign/signalབརྡta̋a
ma4a44y thainewใหม่máa̋y
li33i44tx5ya33utx^5yau33 chineseoverpass立交桥lȉi̋txẏyȁutxẏḥyaȕ
kakini%t inuktituttattooᑲᑭᓃᑦkakinīt
bra5n norwegian (bokmal)a wellbrønnbra̖n
ka%na%wai hawaiiancode/lawkānāwaikānāwai
ko9yo%ts5 nahuatlcoyotecoyōtlkȯyōtş
al'ard66 arabicearthالأرضal'ard̬
Grma georgiandeepღრმაġrma
w^0ilt icelandicresthvíldwh̬ilt
k93a4dda3ra%4 hausafate/destinyƙàddar̃ā̀k̖áddàrá̄
k%UttxUr hindimuleखच्चरkḥụttxụr
gargari georgianapricotგარგარიgargari
kwa4a44a3q chineseroughkwáa̋àq
tA%9llA finnishheretäällätạ̄̇llạ
s44aqr arabicfalconصقرs̬aqr
ts5'I%x apache (western)snaketłʼiishtş'ị̄x
h5awh5 arabicpeach (fruit)خوخḩawḩ
amme9ttere italianto admitamméttereammėttere
'b06UU3k9 vietnamesewickbấc'ɓụụ̀k̰
UrpUn6 hindiofferingअर्पणụrpụṇ
qge swahiliscorpionngeqge
kaa3t0 vietnamesecutcắtkaàt̰
ukukd^08uba xhosadrive/pushukuqhubaukukḍ̬ḥuba
caO' burmeseto drinkသောက်caọ'
sI3qza3 burmeseto thinkစဉ်းစားsị̀qzà
kotx5u koreanpepper고추kotxẏu
i3iqt08aazo zuluexplanationíncazoìiqṭ̬aazo
tx5i33qya33a44n chineseexperience经验txẏȉqyȁa̋n
xangrdzliv1ba georgiancontinuanceხანგრძლივობაxangrdzlivo̖ba
ko44o tibetanheadམགོkőo
bre%5 norwegian (bokmal)breadbrødbrē̖
d06i3go%4 hausaa dropɗigṑɗìgó̄
l5a9n4Uv6 irish (munster)childleanbhlẏȧnĝụvĝ
appanna9re italianto obscureappannàreappannȧre
h5ardji georgianexpenseხარჯიḩardji
pux4pam tamilflowerபுஷ்பம்puẋpam
GUvUniG frenchto returnrevenirġụvụniġ
gbogbo yorubaall/everythinggbogbogbogbo
ne4ka3Oq burmeseto be wellနေကောင်nékàọq
x4U33qri33i44wu4u44u3h5we33i44 chinesebirthday party生日舞会ẋụ̏qrȉi̋wúűùḩwȅi̋
pu% thaicrabปูpū
tx5ando%x4am tamilhappinessசந்தோஷம்txẏandōẋam
tsipo9G hebrewbirdצִפּוֹרtsipȯġ
nyE%3 apache (western)difficultnyeeʼnyẹ̀̄
d5ImUnstr3i9rUvUt5 russianto demonstrateдемонстрироватьdẏịmụnstrẏïrụvụtẏ
k%a4a44a3n chinesepitkḥáa̋àn
k93d081b1 xhosaconcrete/actualqobok̖ḍ̬o̖bo̖
mi44i tibetanhuman beingམིmi̋i
yi5hi5ttx amharicthisይህችyi̖hi̖ttx
tx05Eri georgianceilingჭერიtx̖ẹri
tx5arkkaraI tamilsugarசர்க்கரைtxẏarkkaraị
miGna%t66i%s arabicmagnetمغناطيسmiġnāt̬īs
fi5kl icelandicbirdfuglfi̖kl
k%ok99iri koreanelephant코끼리kḥok̭iri
andza georgianmastანძაandza
kUnsE9ptxuwUlayz englishconceptualizeconceptualizekụnsẹ̇ptxuwụlayz
j4EmyEx5ln3i9tx4i5 polishartisansrzemieślniczyȷ̈ẹmyẹxẏlnẏïtẋi̖
me44e tibetanfireམེme̋e
tx5ev3v3i tamiltimeசெவ்விtxẏeṿṿi
k93a4nk93a3ne%4 hausasmallƙànƙanḕk̖ánk̖àné̄
Ekk icelandiceggeggẹkk
kO33qtswo33o44 chinesework/job工作kọ̏qtswȍő
koj4U russianskinко́жаkoȷ̈ụ
mid66rab arabicpaddleمضربmid̬rab
k93a3sa%3 hausasoilƙasāk̖àsà̄
mi44iq tibetannameམིངmi̋iq
hhadi%k6a arabicgardenحديقةhhadīḳa
a0 frenchyearan
aGo9n hebrewcupboard/closet/cabinetארוןaġȯn
natah5 apache (western)mescalnadahnataḩ
na33a33m tibetanskyགནམnȁȁm
pIGC icelandicsettlementbyggðpịġç
y%9u%lU norwegian (bokmal)a dresskjoleyh̬ūlụ
ndEg06E swahilibirdndegendẹɠẹ
'abahu9t hebrewfatherhood/paternityאבהות'abahu̇t
vE3E33 vietnamesedrawvẽvẹ̀ẹ̏
ci95r%9ka icelandicto dryþurrkacï̖r̊ka
kal englishcallcallkal
to%44otx5e33e33 tibetandiamondརྡོ་རྗེtő̄otxẏȅȅ
ma33a33qt4x4e%335e445 tibetancommon folkདམངས་ཁྲོདmȁȁqṭẋȅ̖̄e̖̋
i95mmArtA% finnishto understandymmärtääï̖mmạrtạ̄
sahha%ba arabiccloudسحابةsahhāba
q5ayyana arabicto appointعينq̇ayyana
e%5n3 norwegian (bokmal)an eagleørnē̖nẏ
pyE9qkni5 polishbeautifulpięknypyẹ̇qkni̖
purra finnishto bitepurrapurra
eGa5G frencherrorerreureġa̖ġ
s44awifa arabicto produce woolصوفs̬awifa
t00aq koreanearthṱaq
k93a4ho%3 hausahornƙàhōk̖áhò̄
ivvit inuktitutyouᐃᕝᕕᑦivvit
ian scottish gaelicbirdeunian
wei33yu33e33tx5i33n chineseliquidated damages违约金weȉyȕȅtxẏȉn
k6ausik6tuk6 inuktitutwetᖃᐅᓯᖅᑐᖅḳausiḳtuḳ
s5ij navajourineşij
tsv5Ito9k russianflowerцвето́кtsvẏịtȯk
sykG frenchsugarsucresykġ
jak93Et05i georgianjacketჟაკეტიjak̖ẹt̖i
abdjari georgianarmorაბჯარიabdjari
tx5i33qx4UU33nto4o44u3so4o44u3 chineserefreshed精神抖擞txẏȉqẋụụ̏ntóőùsóőù
p%rtxh5ili georgianclawფრჩხილიpḥrtxḩili
na'Ixo30' apache (western)lizardnaʼishǫ́ʼna'ịxò̰'
g1g1 georgiangirlგოგოgo̖go̖
t4o%kri% hindibasketटोकरीṭōkrī
t05i5bUb amharicability/skillጥበብt̖i̖bụb
k%a%3a33 thaisellค้าkḥà̄ȁ
w1Gt germanwordwortwo̖ġt
tafawwak6a arabicto outperformتفوقtafawwaḳa
p%eqgywin koreanpenguin펭귄pḥeqgywin
rabi%q5 arabicspring (season)ربيعrabīq̇
putta%n6d4u tamilnew yearபுத்தாண்டுputtāṇḍu
tG10 frenchtrunktronctġo̰̖
x5yA4A44A3nx4i33i44p%ii33q chinesedisplay显示屏xẏyạ́ạ̋ạ̀nẋȉi̋pḥiȉq
'b06aa4wkp9' vietnamesebundlebọc'ɓaáwkp̃'
kE%33E44 tibetanlanguage/speechསྐདkẹ̏̄ẹ̋
x4tutx5Ets polishsheath to hold toolssztuciecẋtutxẏẹts
s99ak9 koreanbuds̭ak̰
dzr1h5a georgiancawძროხაdzro̖ḩa
d66ifdiq5 arabicfrogضفدعd̬ifdiq̇
pan6d4abada%rttam tamilgoodsபண்டபதார்த்தம்paṇḍabadārttam
pakkya9no italiantackypacchianopakkyȧno
x4ii33tx5yA33n chinesemoment时间ẋiȉtxẏyạ̏n
laa33n chinesemistlaȁn
sEn3a5G frenchlordseigneursẹnẏa̖ġ
ko4tx05I4t^a4s5 apache (western)ceremonygochʼitałkótx̖ị́tḥáş
tx5ye4e44e3 chinesemothertxẏyée̋è
hwii44 vietnamesecanclehuỷhwii̋
pun6 tamilsoreபுண்puṇ
E'Ilza% apache (western)pictureeʼilzaaẹ'ịlzā
t4x4^waa33qt^ou33kwe33i44 chinesebedside table床头柜ṭẋḥwaȁqtḥoȕkwȅi̋
jangbadi georgianoxygenჟანგბადიjangbadi
eqk93p93ts nuxalkmouseank'ptseqk̖p̀ts
iqt^08aqa xhosaideaingcangaiqṭ̬ḥaqa
taktuk inuktitutfogᑕᒃᑐᒃtaktuk
txokola%ts5 nahuatlchocolatechocolātltxokolātş
ka4a44u3x5ya33u44p%yA33A44n chinesefunny movie搞笑片káa̋ùxẏyȁűpḥyạ̏ạ̋n
sa%3nts'o30sE apache (western)new moonsáánts’ǫ́sésà̄nts'ò̰sẹ
pa0 frenchpeacockpaonpa̰
m1%4414413 thaidoctorหมอmő̖̄ő̖ò̖
tx^5a33a33 tibetanpair/coupletxẏḥȁȁ
p%UU33q chinesefriendpḥụụ̏q
i3i4sifu3u3u4b06a zulusecretísifûbaìísifùùúɓa
k6iqak6 inuktitutnoseᕿᖓᖅḳiqaḳ
E0p1sibl frenchimpossibleimpossibleẹ̰po̖sibl
x4i5rok3Iy russianwideширо́кийẋi̖rokẏịy
k6amuti%k inuktitutsledᖃᒧᑏᒃḳamutīk
ats593a%3h navajobottomatş̀à̄h
fissa9to italianfixed (position)fissatofissȧto
cvE9rmauul icelandicdiameterþvermálcvẹ̇rmauul
r%9uuCi5r icelandicscabhrúðurr̊uuçi̖r
kObob amharicstarኮኮብkọbob
h1l danishholehulho̖l
fid66d66a arabicsilverفضةfid̬d̬a
nat4tx5attiraman6d4alam tamilthe starry heavensநட்சத்திரமண்டலம்naṭtxẏattiramaṇḍalam
tx^5I' burmeseto loveချစ်txẏḥị'
bUttxa% hindibabyबच्चाbụttxā
yu33u33 tibetanturquoise gemstoneགཡུyȕȕ
qd08abile xhosararenqabileqḍ̬abile
sah5Elmts93ip%1 georgianstate/kingdomსახელმწიფოsaḩẹlmts̀ipḥo̖
wa4lk93i3ya%3 hausalightningwàlƙiyāwálk̖ìyà̄
h5ayt66 arabicstringخيطḩayt̬
h5aa33qpa33nx5i33i44nx5i33 chineseflight information航班信息ḩaȁqpȁnxẏȉi̋nxẏȉ
tuU44y vietnameseagetuổituụ̋y
r3Ib5e95nUk russianchildребёнокrẏịbẏė̖nụk
i9n3Ult6o%r3 irish (munster)engineerinnealtóirïnẏụltĝōrẏ
tx^a% apache (western)beaverchaatxḥā
x4o4o44u3tx5i33k%OO33 chinesephone case手机壳ẋóőùtxẏȉkḥọọ̏
tx5yA4A44A3n chinesechildtxẏyạ́ạ̋ạ̀n
aI germaneggeiaị
ts5'o%3s5 navajorope (chord)tş'ò̄ş
t66a%bak6 arabiclarge brick/tileطابقt̬ābaḳ
ei%mi5r icelandicsteam/vaporeimureīmi̖r
t^a3wo4x apache (western)bubbletáwoshtḥàwóx
tx5yA33A44nx4U33nfaa33q chinesegym健身房txẏyạ̏ạ̋nẋụ̏nfaȁq
sepayawits5 nahuatlsnowcepayahuitlsepayawitş
g1ra georgianhillგორაgo̖ra
i3i3ihhoog06o zuluchicken coupī́hhokoììihhooɠo
mat66bax arabickitchenمطبخmat̬bax
d41kt4Ur hindidoctorडॉक्टरḍo̖kṭụr
yi4i44i3nx5ii33qya4a44a3ntx5i33i44q chinesecontact lenses隐形眼镜yíi̋ìnxẏiȉqyáa̋àntxẏȉi̋q
xEql08a xhosamoveshenxaxẹqḷ̬a
blo englishblowblowblo
OvUj4a9t5 russianto respectуважатьọvụȷ̈ȧtẏ
to3kho0'I3 navajopetroleumtòkho̰'ị̀
ts5'e3'kona'a3I3 apache (western)moontłʼéʼgonaʼáítş'è'kona'àị̀
kywit00urami koreancricket귀뚜라미kywiṱurami
mU4U44U3q chineseferociousmụ́ụ̋ụ̀q
k6awiya arabicto be strong/powerfulقويḳawiya
ka33u33x5ya33u44lyu33u44 chinesehigh efficiency高效率kȁȕxẏyȁűlyȕű
pItIt^lIt apache (western)brandbiditlidpịtịtḥlịt
abbaya9re italianto bark (like dog)abbaiàreabbayȧre
d5e%n4 irish (munster)to dodéandẏēnĝ
ci9iCiqk icelandictranslationþýðingcïiçiqk
r%9U9vEC welshstrange/oddrhyfeddr̊ụ̇vẹç
baOm germantreebaumbaọm
weIt englishwaitwaitweịt
a5m danishtenderøma̖m
l13133 thaito copyล้อlò̖ȍ̖
na44aq tibetaninteriorནངna̋aq
'amad hebrewto evaluate/to estimateאמד'amad
k3E%44Ej4U33U44p9 tibetanroyal lineageརྒྱལ་རབསkẏẹ̋̄ẹȷ̈ụ̏ụ̋p̃
nitx05i georgiantalentნიჭიnitx̖i
fyatl icelandicmountainfjallfyatl
m10tG frenchwatch (timepiece)montremo̰̖tġ
tsudz1j5E9myEts polishforeignercudzoziemiectsudzo̖jẏẹ̇myẹts
in3tx5i tamilgingerஇஞ்சிinẏtxẏi
a%wato9mats5 nahuatlacornāhuatomatlāwatȯmatş
gandzi georgiantreasureგანძიgandzi
ma0k frenchlackmanquema̰k
to44oqt4x4e tibetandemon/ghostགདོན་འདྲེtőoqṭẋe
fa33t4x4a4a44a3n chinesedevelop发展fȁṭẋáa̋àn
k%u%Ga3 apache (western)teepeekuughákḥūġà
m3Itx5ta9t5 russianto dreamмечтатьmẏịtxẏtȧtẏ
si%r5%i% hindiladderसीढ़ीsīṛḥī
a%dj hinditodayआजādj
'uU3q vietnamesedrinkuống'uụ̀q
h5x41u0wx4tx4 polishbeetlechrząszczḩẋo̖ṵwẋtẋ
mg19mbea swahilicandidatemgombeamgȯ̖mbea
ku9Ga0 frenchcurrent (flow)courantku̇ġa̰
th5I4n navajoice/frosttḩị́n
kx5Eu0wj4n3i9tx4ka polishprincessksiężniczkakxẏẹṵwȷ̈nẏïtẋka
p%I%txI apache (western)(bird) swallowpiishipḥị̄txị
addio italiangoodbyeaddioaddio
sik6inik6 inuktitutsunᓯᕿᓂᖅsiḳiniḳ
k1%33144nhi44i44i3n thaistoneก้อนหินkȍ̖̄ő̖nhi̋i̋ìn
p97oa hoaneyeʘoaṗ̂oa
a%xi%rv3a%d hindiblessingआशीर्वादāxīrṿād
s5o3k apache (western)fishłógşòk
iqd^08ayi xhosajaringqayiiqḍ̬ḥayi
t4x4^i44i tibetanto write/drawའབྲིṭẋḥi̋i
s5Ipa%3'I3 apache (western)grayłibáá’íşịpà̄'ị̀
axpa9 hebrew