github 52+tontonton

Words for

Showing all 2000 words from our word list matching pattern here. Select a specific language if you would like to focus on one, or try to pronounce words from a variety of languages.

x4Ex5sEt polishsix hundredsześćsetẋẹxẏsẹt
ja05gl frenchjunglejungleja̰̖gl
tx5yO4O44O3q chinesefiretxẏyọ́ọ̋ọ̀q
di%n arabicreligionدينdīn
pu%n6d4u tamilgarlicபூண்டுpūṇḍu
djo%s5E3 apache (western)balljoołédjōşẹ̀
k%E3ya4h navajoland/countrykḥẹ̀yáh
y%9a5t norwegian (bokmal)meatkjøttyh̬a̖t
i3i3it^08iib06i3i zululakeī́chibíììiṭ̬ḥiiɓìi
wa9y2 englishwirewirewȧyu̖
tx^Ij apache (western)woodchizhtxḥịj
i95rittA% finnishto tryyrittääï̖rittạ̄
t^au33 chinesepotterytḥaȕ
ts%i33i44 tibetanword/phraseཚིགtsḥȉi̋
atm1sfEGa hebrewatmosphereאטמוספירהatmo̖sfẹġa
mE9j2 englishmeasuremeasuremẹ̇ju̖
ts93I3'I% navajomosquitots̀ị̀'ị̄
i9n3Ult6o%r3 irish (munster)engineerinnealtóirïnẏụltĝōrẏ
ntxa%3 apache (western)big/largenchaantxà̄
tx0514x navajobugtx̖ó̖x
plant welshchildplantplant
b10 frenchgoodbonbo̰̖
sEn3a5G frenchlordseigneursẹnẏa̖ġ
C66ami'a arabicto thirstظمئç̂ami'a
gbE4du yorubalarge drumgbẹ̀dugbẹ́du
nda9ma swahilicalfndamandȧma
e9Gets hebrewcountry/landארץėġets
te3ca4qxI4q burmesesinger/vocalistတေးသံရှင်tècáqxị́q
s99yiat0 koreanseed씨앗s̭yiat̰
iqt08iniba xhosaostrichincinibaiqṭ̬iniba
t^yA33n chinesedaytḥyạ̏n
to44oqt4x4e tibetandemon/ghostགདོན་འདྲེtőoqṭẋe
u3u3ugl^08a zuludigging stickū́gxaùùugḷ̬ḥa
ama3 navajomotheramà
It^'ox apache (western)nestitʼohịtḥ'ox
kt^08ubEkilEy1 xhosapolitechubekileyokṭ̬ḥubẹkilẹyo̖
novEllo italiannewnovellonovẹllo
v5Ir3O9fkU russianrope (chord)верёвкаvẏịrẏọ̇fkụ
ms1p%li1 georgianworldმსოფლიოmso̖pḥlio̖
wala'au hawaiianto talkwalaʻauwala'au
t^'a%h apache (western)fathertʼaahtḥ'āh
ma3sa3lla%3txi%3 hausamosquemasallācīmàsàllà̄txì̄
h5E georgiantreeხეḩẹ
h5ma georgianvoiceხმაḩma
we33i44x4U33qt4x4i4i44i3 chinesetoilet paper卫生纸wȅi̋ẋụ̏qṭẋíi̋ì
'a4ddu3'a%4 hausaa prayeràddu'ā̀'áddù'á̄
oyE%s5 apache (western)to carryoyeełoyẹ̄ş
fuu33t4x4wa33qx4O33O44tx5i33i44 chinesefashion design服装设计fuȕṭẋwȁqẋọ̏ọ̋txẏȉi̋
kyUqtx^5i koreanview경치kyụqtxẏḥi
ma%kauka9u hawaiiancompetencemākaukaumākaukȧu
tyA33A44nna4a44u3t4x4u4u44u3tx5i33 chinesecomputer host电脑主机tyạ̏ạ̋nnáa̋ùṭẋúűùtxẏȉ
tsE4n%9txo3' apache (western)bouldertsénchóʼtsẹ́n̊txò'
ho%h5 germanhighhochhōḩ
'a%a3w vietnameset-shirtáo'āàw
v3a9lita finnishto choosevalitaṿȧlita
naa4q' vietnameseheavynặngnaáq'
ma%33a44k9 thaia lotมากmȁ̄a̋k̰
e%95i5Ca%iUI icelandicweatlhauðæfiē̖̇i̖çāiụị
lo3o33 vietnameselosslỗlòȍ
dUkOm3In3t5i9rUvUt5 russianto documentдокументироватьdụkọmẏịnẏtẏïrụvụtẏ
si5G frenchsure/certainsûrsi̖ġ
iq94t08asa xhosatasteinkcasaiq̀ṭ̬asa
aGmart^i georgianascentაღმართიaġmartḥi
t^a33a33la33a33 tibetandustཐལ་བtḥȁȁlȁȁ
arak93i georgianfableარაკიarak̖i
rU33U44nwei33 chinesefind认为rụ̏ụ̋nweȉ
a%'ka9ts5an nahuatlreed bedācatlanā'kȧtşan
fe33i44 chineseangerfȅi̋
makuahine hawaiianmothermakuahinemakuahine
'ix hebrewman/adult male human being.איש'ix
h5weh5 welshsixchwechḩweḩ
'b06aa3p9 vietnamesea blossombắp'ɓaàp̃
nUj4i5ma9t45 russianto pressнажиматьnụȷ̈i̖mȧṭẏ
kO33qtswo33o44pya4a44u3 chineseworksheet工作表kọ̏qtswȍőpyáa̋ù
gra5nnt norwegian (bokmal)greengrøntgra̖nnt
a5l danishbeerøla̖l
kahaone hawaiianbeach covered with sandkahaonekahaone
k%ok99iri koreanelephant코끼리kḥok̭iri
s44ahhra%' arabicdesertصحراءs̬ahhrā'
sykG frenchsugarsucresykġ
siwakonets5 nahuatlgirlcihuaconetlsiwakonetş
xi0 burmeseto haveရှိxḭ
sO4a44 thaimatเสื่อsọ́a̋
'ot hebrewsignomenאות'ot
haEri georgianairჰაერიhaẹri
tIrUC icelandicboldnessdirfðtịrụç
q5as44aba arabicto twist/wrap aroundعصبq̇as̬aba
ka%ktuk6 inuktituthungryᑳᒃᑐᖅkāktuḳ
bayma%3a33y thaileafใบไม้baymà̄ȁy
mazraq5a arabicfarmمزرعةmazraq̇a
Utm3In3A9t5 russianto cancelотменя́тьụtmẏịnẏạ̇tẏ
p%aa33q chinesehugepḥaȁq
ta33a44q chinesepooltȁa̋q
so33o33pa33a33 tibetana scoutསོ་པsȍȍpȁȁ
ya%4a44k9 thaito wantอยากyá̄a̋k̰
mo44ot4x4a33a44 tibetancarམོ་ཊmőoṭẋȁa̋
odju3 yorubaeyeojúodjù
ECya icelandicsludgeeðjaẹçya
t05i5bUb amharicability/skillጥበብt̖i̖bụb
mhe9qga swahiliancestormhengamhėqga
ka33i33 chineseboundarykȁȉ
f4o%gUr3 irish (munster)to proclaimfógairfĝōgụrẏ
tOl5ak scottish gaelicleafduilleagtọlẏak
pya4q burmeseto flyပျံpyáq
se5vn norwegian (bokmal)sleep (state)søvnse̖vn
k99ot0 koreanflowerk̭ot̰
nuu3y vietnamesemountainnúinuùy
g^0d^08ih5a xhosadoctorgqirhagh̬ḍ̬ḥiḩa
i4ta0 yorubarelationìtaníta̰
o'I'a3n apache (western)holeoʼiʼáno'ị'àn
ti95dj5En3 polishweektydzieńtï̖djẏẹnẏ
b10b10 frenchsweet/candybonbonbo̰̖bo̰̖
ki4405i05t4x4u33u33m tibetangrapeརྒུན་འབྲུམkḭ̖̋ḭ̖ṭẋȕȕm
Gi95kUn germanback (body)rückenġï̖kụn
n3i33i33qtx5e tibetancompassionསྙིང་རྗེnẏȉȉqtxẏe
akpa3 yorubaarmapáakpà
Gox hebrewheadרֹאשׁġox
p97'a3a taato burnʘ'áaṗ̂'àa
ile3elE4 yorubabungalowiléelẹ̀ilèelẹ́
'a4kwa%4ti4 hausaboxàkwā̀tì'ákwá̄tí
tx^5a%33a44q thaitechnicianช่างtxẏḥȁ̄a̋q
x4O33O44x5ya33a44qx4i33 chinesevideographer摄像师ẋọ̏ọ̋xẏyȁa̋qẋȉ
guk93d08ula xhosaturnguqulaguk̖ḍ̬ula
praGC icelandictastebragðpraġç
qt08inanE xhosaminorncinaneqṭ̬inanẹ
p%UU33q chinesefriendpḥụụ̏q
bi3xi3ya%4 hausatreebishiyā̀bìxìyá̄
k93t08ak93t08ilE xhosaplain/clearcacilek̖ṭ̬ak̖ṭ̬ilẹ
toh5at^'e%ta apache (western)nothingdohatʼeedatoḩatḥ'ēta
bre%5 norwegian (bokmal)breadbrødbrē̖
tsa4a44u3x4we33i44tsa4a44u3tx^5i4i44i3 chinesego to bed early早睡早起tsáa̋ùẋwȅi̋tsáa̋ùtxẏḥíi̋ì
t^Eguk9 koreanthailand태국tḥẹguk̰
x5yA4A44A3nx4i33i44p%ii33q chinesedisplay显示屏xẏyạ́ạ̋ạ̀nẋȉi̋pḥiȉq
nah5la arabicpalm treeنخلةnaḩla
alE4 yorubalandalẹ̀alẹ́
bOli9v englishbelievebelievebọlïv
ni5U3k9 vietnamesewaternướcni̖ụ̀k̰
swi5x4i5x4 polishto hearsłyszyszswi̖ẋi̖ẋ
v1lka0 frenchvolcanovolcanvo̖lka̰
'b06iU44n vietnamesebeachbiển'ɓiụ̋n
pleI englishplayplaypleị
UrpUn6 hindiofferingअर्पणụrpụṇ
x5i4i44i3x4o4o44u3t4x4^ii33 chinesewashbasin洗手池xẏíi̋ìẋóőùṭẋḥiȉ
tx5U%4U44 vietnamesewaitchờtxẏụ́̄ụ̋
t^a3a33lee thaiseaทะเลtḥàȁlee
q94d08oq94d08oza xhosaknocknkqonkqozaq̀ḍ̬oq̀ḍ̬oza
'd06i4U44 vietnamesea pondđìa'ɗíụ̋
s5I4ko4i%4 navajowhite (color)şị́kóí̄
t4x4^wa33i33 chineseto kneadṭẋḥwȁȉ
g55a3ggo4 hausapaternal auntgwaggògẇàggó
sp2iq englishspringspringspu̖iq
Ent1m1l19gya hebrewentomologyאנטומולוגיהẹnto̖mo̖lȯ̖gya
'b06a4a44 vietnamesegrandmother'ɓáa̋
n13qba4 yorubanumbernọmbanò̖qbá
h5aa33qpa33nx5i33i44nx5i33 chineseflight information航班信息ḩaȁqpȁnxẏȉi̋nxẏȉ
y%9A%9n6U norwegian (bokmal)a nucleuskjerneyh̬ạ̄̇ṇụ
did englishdeeddeeddid
xangrdzliv1ba georgiancontinuanceხანგრძლივობაxangrdzlivo̖ba
t4x4^waa33qt^ou33kwe33i44 chinesebedside table床头柜ṭẋḥwaȁqtḥoȕkwȅi̋
myI4q burmeseto seeမြင်myị́q
q5us44fu%r arabicsparrow (bird)عصفورq̇us̬fūr
pUn3Ima9t5 russianto comprehendпониматьpụnẏịmȧtẏ
ba%33a44n thaihouseบ้านbȁ̄a̋n
mna9ra swahilitowermnaramnȧra
gt^h51vt^ georgianplease (formal)გთხოვთgtḥḩo̖vtḥ
milq5ak6a arabicspoonملعقةmilq̇aḳa
kh5o40' navajofirekḩó̰'
tra%5yGi5r icelandicghostdraugurtrā̖yġi̖r
hhis44a%n arabichorseحصانhhis̬ān
l^08o0a hoanstoneǁʰo̰aḷ̬ḥo̰a
a3tx^I%30h navajonoseàtxḥị̰̀̄h
h5wo4o44o3t4x4^O33si33tx5i33 chinesetrain driver火车司机ḩwóőòṭẋḥọ̏sȉtxẏȉ
i3iqt^08oosa zulumeatíngcosaìiqṭ̬ḥoosa
prEnna icelandicto burnbrennaprẹnna
si33tx5ya33t4x4^O33 chineseprivate car私家车sȉtxẏyȁṭẋḥọ̏
isi3i3igd^08i zulusound of footstepsisígqiisììigḍ̬ḥi
tu%tu% hawaiiangrandparenttūtūtūtū
t^ye33 chinesepeacefultḥyȅ
bOk englishbookbookbọk
tx^a%' navajobeavertxḥā'
pGi hebrewfruitפריpġi
1b1ba georgianspiderობობაo̖bo̖ba
tO33qx5i33 chinesecreature东西tọ̏qxẏȉ
da%w thaistarดาวdāw
nawos5k%a%tI apache (western)warriornawołkaadinawoşkḥātị
nuk6k6aGit inuktitutto stopᓄᖅᑲᕆᑦnuḳḳaġit
mu4u44u3yi33qx4i33i44 chineseinfant room母婴室múűùyȉqẋȉi̋
t4x4i330i330 tibetancloudསྤྲིནṭẋḭ̏ḭ̏
akkurate9ttsa italianaccuracyaccuratezzaakkuratėttsa
me%33e44k9 thaicloudเมฆmȅ̄e̋k̰
l^0i5uh5 welshsnowdrift/snow dustlluwchl̥i̖uḩ
b1n thaiballบอลbo̖n
h5ata9h5 hebrewcutחֲתָךְḩatȧḩ
ti%445i5i45 tibetandemonབདུདti̖̋̄i̖í̖
papiy10 frenchbutterflypapillonpapiyo̰̖
1Gga9zma hebreworgasmאורגזמהo̖ġgȧzma
y%9e%5lU norwegian (bokmal)to coolkjøleyh̬ē̖lụ
2OpE92 englishrepairrepairu̖ọpẹ̇u̖
s5o3k apache (western)fishłógşòk
blUd englishbloodbloodblụd
pul3l3i tamildot/pointபுள்ளிpuḷḷi
so0' navajostarso̰'
txrdil1Et^i georgiannorthჩრდილოეთიtxrdilo̖ẹtḥi
brdz1la georgianbattleბრძოლაbrdzo̖la
ni%n6d4a%yam tamillengthநீண்டாயம்nīṇḍāyam
tx^5ya33q chineseaxetxẏḥyȁq
p10 frenchbridgepontpo̰̖
deja5ne frenchto have lunchdéjeunerdeja̖ne
k93a%3'i3da%4 hausastandardƙā'idā̀k̖à̄'ìdá̄
a5Ge5 frenchhappyheureuxa̖ġe̖
x5i33nli4i44i3tx5yA33A44nk%a33q chinesemental health心理健康xẏȉnlíi̋ìtxẏyạ̏ạ̋nkḥȁq
fEG frenchto dofairefẹġ
sepayawits5 nahuatlsnowcepayahuitlsepayawitş
gwees5d welshgrassgwelltgweeşd
'b06aa3yq vietnamesevaguely defined termbánh'ɓaàyq
txiki9wits5 nahuatlbasketchiquihuitltxikïwitş
hhima%r arabicdonkeyحمارhhimār
tx5o44oo4q tibetanlarge valleyལྗོངསtxẏőoóq
a%dj hinditodayआजādj
p%O3O33ndin thailandพื้นดินpḥọ̀ọ̏ndin
a9Goh5 hebrewlongאָרֹךְȧġoḩ
fe9ImIs englishfamousfamousfėịmịs
lyau33 chinesegoodlyaȕ
txokola%ts5 nahuatlchocolatechocolātltxokolātş
Gari%b arabicstrangerغريبġarīb
tx5ii4' vietnamesesisterchịtxẏií'
iqd^08Exo xhosarentingqeshoiqḍ̬ḥẹxo
sa%3a33 vietnamesevillagesà̄ȁ
mUn6i% hindigemमणिmụṇī
fra%9iCI icelandicsciencesfræðifrā̇içị
ku%k inuktitutriverᑰᒃkūk
ftx41ray polishyesterdaywczorajftẋo̖ray
1na5G frenchhonorhonneuro̖na̖ġ
x5yA33A44nx5ya33a44q chinesephenomenon现象xẏyạ̏ạ̋nxẏyȁa̋q
tI%3k93o0x navajoyeasttị̀̄k̖o̰x
sUj4a9t5 russianto plantсажатьsụȷ̈ȧtẏ
fOl frenchcrowdfoulefọl
djih5vi georgiangoatჯიხვიdjiḩvi
s99ak9 koreanbuds̭ak̰
dj^Un6d4a% hindiflag (banner)झंडाdjḥụṇḍā
yu33u33 tibetanturquoise gemstoneགཡུyȕȕ
ukpik inuktitutarctic owlᐅᒃᐱᒃukpik
sl6u9x4Ut5 russianto listenслу́шатьslĝu̇ẋụtẏ
r%9uuCi5r icelandicscabhrúðurr̊uuçi̖r
t^a9adz3o koreanostrich타조tḥȧadzẏo
pal3l3ikku%d4am tamilschoolபள்ளிக்கூடம்paḷḷikkūḍam
s3t5ImOl5i9rUvUt5 russianto stimulateстимулироватьsẏtẏịmọlẏïrụvụtẏ
ets hebrewtreeעֵץets
ti33a44 thaishortเตี้ยtȉa̋
byE0vUni5 frenchwelcomebienvenuebyẹ̰vụni̖
'uU3q vietnamesedrinkuống'uụ̀q
lO44O44a3q thaiyellowเหลืองlọ̋ọ̋àq
pE0 frenchbreadpainpẹ̰
y%9a5n norwegian (bokmal)kind/specieskjønnyh̬a̖n
i3iqd08hhuumbi zuluheapíngqumbiìiqḍ̬hhuumbi
IzE3 apache (western)medicineizeeịzẹ̀
mtsirE georgiansmall/insignificantმცირეmtsirẹ
u3u3ul08oolo zulupeaceū́xoloùùuḷ̬oolo
k6amhh arabicwheatقمحḳamhh
me44e tibetanfireམེme̋e
zi35i335 vietnamesekeepgiữzì̖ȉ̖
hi5st norwegian (bokmal)coast (shoreline)kysthi̖st
i3i4sifu3u3u4b06a zulusecretísifûbaìísifùùúɓa
kra4a44ti4i44k9 thaiwater jugกระติกkráa̋tíi̋k̰
Gavi frenchdelightedraviġavi
na4Iqa4qdj5a3 burmeseforeign countryနိုင်ငံခြာnáịqáqdjẏà
ha'awi9na hawaiianlesson/assignmenthaʻawinaha'awïna
kEsty10 frenchquestionquestionkẹstyo̰̖
k%o33o33lo33o33 tibetanwheelའཁོར་ལོkḥȍȍlȍȍ
a%g^a%t hindishockआघातāgḥāt
r%9i5cr1 welshto rush/hurryrhuthror̊i̖cro̖
me44elo33o33q tibetanmirrorམེ་ལོངme̋elȍȍq
loO' burmeseto makeလုပ်loọ'
ian scottish gaelicbirdeunian
na44a tibetanagena̋a
tx05i5nk93i5llat amharicskullጭንቅላትtx̖i̖nk̖i̖llat
qt^08ayisEla xhosatrapngcayiselaqṭ̬ḥayisẹla
tO33O44qh5wU33U44p%yA33A44n chinesecartoon动画片tọ̏ọ̋qḩwụ̏ụ̋pḥyạ̏ạ̋n
vE0 frenchwinevinvẹ̰
ts%E3 navajorock/stonetsḥẹ̀
fe33i33t4x4^aa33q chineseextraordinary非常fȅȉṭẋḥaȁq
e95i5Cna icelandicluckauðnaė̖i̖çna
klAud englishcloudcloudklạud
aggak inuktituthandᐊᒡᒐᒃaggak
h5ayt66 arabicstringخيطḩayt̬
vzdi5hat5 russianto sighвздыхатьvzdi̖hatẏ
yi%445i5 tibetanplace/areaཡུལyi̖̋̄i̖
ah5a9z hebrewto holdאחזaḩȧz
Uttx^a% hindigoodअच्छाụttxḥā
t4x4u44ukE%33E44k3a44aa4 tibetanto thunderའབྲུག་སྐད་རྒྱགṭẋűukẹ̏̄ẹ̋kẏa̋aá
t^u33u33k9 tibetanattitudeཐུགསtḥȕȕk̰
tsru georgianfalseცრუtsru
ulluGiak6 inuktitutstarᐅᓪᓗᕆᐊᖅulluġiaḳ
pa%pa%'o%lelo hawaiianconversationpāpāʻōlelopāpā'ōlelo
ma3a33le3e33t0 thaiseedเมล็ดmàȁlèȅt̰
ta0 frenchtimetempsta̰
'b06i5U3m vietnamesebuterflybướm'ɓi̖ụ̀m
EkspeGya0s frenchexperienceexpérienceẹkspeġya̰s
tsipo9G hebrewbirdצִפּוֹרtsipȯġ
ndEg06E swahilibirdndegendẹɠẹ
yi33pU4U44U3nt4x4U33U44qtx5i33q chineseserious一本正经yȉpụ́ụ̋ụ̀nṭẋụ̏ụ̋qtxẏȉq
ts5'o%3s5 navajorope (chord)tş'ò̄ş
k%vEk693ana georgiancountryქვეყანაkḥvẹḳ̖ana
t051t05i georgianbranchტოტიt̖o̖t̖i
ci%Ca icelandicthawþíðacīça
Is5t^I30'ts%I30h5 apache (western)bowiłtį́ʼtsį́hịştḥị̰̀'tsḥị̰̀ḩ
i3i3i4du3u3ub06e zuluzebraîdúbeììídùùuɓe
aGnak6 inuktitutwomanᐊᕐᓇᖅaġnaḳ
mEmk93vidrE1ba georgianasset/inheritanceმემკვიდრეობაmẹmk̖vidrẹo̖ba
iql^08ag^0l^08asi xhosawaterfallingxagxasiiqḷ̬ḥagh̬ḷ̬ḥasi
tiGiganiak6 inuktitutarctic foxᑎᕆᒐᓂᐊᖅtiġiganiaḳ
Ed^0sU danishetchætseẹdh̬sụ
d10k frenchthereforedoncdo̰̖k
laa33ntx^5you33t4x4^a4a44a3q chinesebasketball court篮球场laȁntxẏḥyoȕṭẋḥáa̋àq
astGofi9zika hebrewastrophysicsאסטרופיזיקהastġofïzika
'evu9s hebrewmanger/feeding troughאבוס'evu̇s
tsi3305i3305t4x4i%335i445 tibetaneffortབརྩོན་འགྲུསtsḭ̖̏ḭ̖̏ṭẋȉ̖̄i̖̋
r%9Edi5n welshfernsrhedynr̊ẹdi̖n
cInna icelandicto thinþynnacịnna
hha%t^i% hindielephantहाथीhhātḥī
wI9zdUm englishwisdomwisdomwïzdụm
sm3e9x4i5vUt5 russianto mixсмешиватьsmẏėẋi̖vụtẏ
se33e33q tibetanlionསེངsȅȅq
tutIs5h5Is5I apache (western)coffeetudiłhiłitutịşḩịşị
k%UttxUr hindimuleखच्चरkḥụttxụr
ya33n chinesecorrectyȁn
d6a9d5i% irish (munster)daddy (childish)daidídĝȧdẏī
zv5er3 russiananimalзверьzvẏerẏ
fE9lo englishfellowfellowfẹ̇lo
t1jU danishfogtågeto̖jụ
lo44o tibetanyearལོlőo
tx^5e33e33ma33a33le33e44p9 tibetanbutterflyཕྱེ་མ་ལེབtxẏḥȅȅmȁȁlȅe̋p̃
ke3305e3305t4x4^o33o44k9 tibetanrare jewel/godདཀོན་མཆོགkḛ̖̏ḛ̖̏ṭẋḥȍők̰
k%u%Ga3 apache (western)teepeekuughákḥūġà
mravalmnixvnEl1vani georgiansignificantმრავალმნიშვნელოვანიmravalmnixvnẹlo̖vani
akkade9re italianto happenaccadéreakkadėre
to%44otx5e33e33 tibetandiamondརྡོ་རྗེtő̄otxẏȅȅ
kuwl englishcoolcoolkuwl
xvili georgianchildშვილიxvili
ahava9 hebrewlove/affectionאהבהahavȧ
natah5 apache (western)mescalnadahnataḩ
sa%d^na% hindimeditationसाधनाsādḥnā
ma5trk danishnutmøtrikma̖trk
e%5n3 norwegian (bokmal)an eagleørnē̖nẏ
ya9'aG hebrewforestיַעַרyȧ'aġ
k6uyannami%k inuktitutthank youᖁᔭᓐᓇᒦᒃḳuyannamīk
xEmt^h5vEva georgianaccident/chanceშემთხვევაxẹmtḥḩvẹva
ts1tsh5ali georgianalive/animateცოცხალიtso̖tsḩali
tx^5a44a tibetanbirdབྱtxẏḥa̋a
abi4yE3 yorubabirdabìyẹ́abíyẹ̀
kiqak6 inuktituthillᑭᖓᖅkiqaḳ
ts93its93ila georgianchickenწიწილაts̀its̀ila
kreIv englishcravecravekreịv
a0fibi frenchamphibiousamphibiea̰fibi
na3a33m thaiwaterน้ำnàȁm
djUma%na% hindiperiodजमानाdjụmānā
dzr1h5a georgiancawძროხაdzro̖ḩa
'd06EE44 vietnameseto give birth tođẻ'ɗẹẹ̋
su90va0 frenchoftensouventsṵ̇va̰
ka33u33su33u44kO33qlu33u44 chinesehighway高速公路kȁȕsȕűkọ̏qlȕű
ma2k englishmarkmarkmau̖k
Gaza%l arabicdeerغزالġazāl
kwa4a44a3q chineseroughkwáa̋àq
saic welshsevensaithsaic
tx^5yaa33q chinesewalltxẏḥyaȁq
bIna%3' navajoacornbịnà̄'
l^0I9ni5n welshstring/cordllinynl̥ïni̖n
ka4a44u3x5ya33u44p%yA33A44n chinesefunny movie搞笑片káa̋ùxẏyȁűpḥyạ̏ạ̋n
a0syE0 frenchancientanciena̰syẹ̰
bra5n norwegian (bokmal)a wellbrønnbra̖n
tx5E4E44 vietnameseteachètxẏẹ́ẹ̋
trOm welshheavytrwmtrọm
x5yaa33 chineseboatxẏyaȁ
kaxits5 nahuatlbowlcaxitlkaxitş
gdj5Ex5 polishsomewheregdzieśgdjẏẹxẏ
Up%sUr hindiofficerअफसरụpḥsụr
t6e%9s4h5n4o% irish (munster)doughnuttaoschnótĝē̇sĝḩnĝō
kOntrA9st englishcontrastcontrastkọntrạ̇st
tx5ya33 chinesehometxẏyȁ
k%a4a44a3n chinesepitkḥáa̋àn
uUg5In3Uh5 irish (munster)lonelyuaigneachuụgẏịnẏụḩ
p%o44o44o3nla3a33ma%3a33y thaifruitผลไม้pḥőőònlàȁmà̄ȁy
kaka9wats5 nahuatlcacao/cacao beancacahuatlkakȧwatş
fr5o%tU norwegian (bokmal)a raftflåtefṛōtụ
mi44i tibetanhuman beingམིmi̋i
a%Catl icelandicnobilityaðallāçatl
t^apa%0jIte apache (western)kingfishertaba̜a̜zhidetḥapā̰jịte
vi5di5ha9t5 russianto exhaleвыдыхатьvi̖di̖hȧtẏ
sol englishsoulsoulsol
t4x4^UU33qt4x4a4a44a3q chinesemature成长ṭẋḥụụ̏qṭẋáa̋àq
fissa9to italianfixed (position)fissatofissȧto
iq94l08at^aq94l08at^a xhosacomplex/complicatedinkxathankxathaiq̀ḷ̬atḥaq̀ḷ̬atḥa
'd06aam vietnamesecrabđam'ɗaam
'abyad66 arabicwhiteأبيض'abyad̬
'e%445e5e45 tibetanlightའོད'e̖̋̄e̖é̖
pe9Gah5 hebrewflowerפֶּרַחpėġaḩ
mEtsniErEba georgianscienceმეცნიერებაmẹtsniẹrẹba
tx5ya33ux5yue33 chineseteach教学txẏyȁuxẏyuȅ
s10 frenchsoundsonso̰̖
EyEle3 yorubapidgeonẹyẹléẹyẹlè
gb1gbE3 yorubato receive an injurygbọgbẹ́gbo̖gbẹ̀
wuu33x5yA33A44nwa4a44a3q chinesewi-fi无线网wuȕxẏyạ̏ạ̋nwáa̋àq
pa0 frenchpeacockpaonpa̰
osoma93'ts5i nahuatlmonkeyozomahtliosomà̇'tşi
1Gigami hebreworigamiאוריגמיo̖ġigami
px4Es polishacrossprzezpẋẹs
txa3tI3tlo30'II navajowren (bird)txàtị̀tlò̰'ịị
tx5im vietnamesebirdchimtxẏim
s5I3kai apache (western)whitełigaişị̀kai
Ixk%I%nh5n apache (western)sonishkiinhnịxkḥị̄nḩn
yo% apache (western)beadyooyō
iglik6 inuktitutbedᐃᒡᓕᖅigliḳ
akko9ntxo italiandressed upacconcioakkȯntxo
ka9uppa finnishcommerce/tradekauppakȧuppa
k%v1lv icelandicvaulthvolfkḥvo̖lv
iqd^08ele xhosacoldingqeleiqḍ̬ḥele
i3i3iql^08i zuludirtíngxiììiqḷ̬ḥi
uuC icelandicmindúðuuç
zUtm3Iva9t5 russianto eclipseзатмеватьzụtmẏịvȧtẏ
bigI9n englishbeginbeginbigïn
fGwa frenchcoldfroidfġwa
nal5tx00ya koreandate날짜nalẏtx̥ya
tx^5a33a33 tibetanpair/coupletxẏḥȁȁ
e%3' navajoclothingè̄'
t05it05vEli georgiannakedტიტველიt̖it̖vẹli
h5tx5Etx5 polishto wantchciećḩtxẏẹtxẏ
akka9do italianakkadianaccadoakkȧdo
tx^5a33a44y thaiyesใช่txẏḥȁa̋y
stx4i95x4tx4atx5 polishto clean upsczyszczaćstẋï̖ẋtẋatxẏ
a4lu4m130ga4dji3 yorubascissorsàlùmọ́gàjíálúmò̰̖gádjì
ko44o tibetanheadམགོkőo
t66ifl arabicchildطفلt̬ifl
'ov3v3a%maI tamilallergyஒவ்வாமை'oṿṿāmaị
tyA33A44nh5wU33U44h5a33u44ma4a44a3 chinesephone number电话号码tyạ̏ạ̋nḩwụ̏ụ̋ḩȁűmáa̋à
zas apache (western)snowzaszas
k93l08ElEla xhosatellxelelak̖ḷ̬ẹlẹla
p%Ul hindifruitफलpḥụl
abbaya9re italianto bark (like dog)abbaiàreabbayȧre
t05Utt05a amharicto drinkጠጣt̖ụtt̖a
k%O9l5U scottish gaelicforestcoillekḥọ̇lẏụ
k93l08olisa xhosaapologizexolisak̖ḷ̬olisa
tE'ka0be4da0 burmesestudy of logicတက္ကဗေဒtẹ'ka̰béda̰
mi33i44q chineselifemȉi̋q
t05at amharicfingerጣትt̖at
m3asU russianfleshмя́соmẏasụ
dGwa frenchright (what's right)droitdġwa
pi4i44i3tx5i33i44pU4U44U3n chinesenotebook笔记本píi̋ìtxẏȉi̋pụ́ụ̋ụ̀n
tx^I4tI3 navajocartxḥị́tị̀
x4U33qmi33i44q chinesebreath生命ẋụ̏qmȉi̋q
p1lla icelandicbun (round bread)bollapo̖lla
a%xi%rv3a%d hindiblessingआशीर्वादāxīrṿād
fayr englishfirefirefayr
E%9nlIx germansimilarähnlichẹ̄̇nlịx
tyA33A44nx5yA33A44nka4a44a3n chinesetelephone pole电线杆tyạ̏ạ̋nxẏyạ̏ạ̋nkáa̋àn
zm3Iya9 russiansnakeзмея́zmẏịyȧ
k93a3sa%3 hausasoilƙasāk̖àsà̄
pa0se frenchto thinkpenserpa̰se
cI'ci3 burmesefruitသစ်သီးcị'cì
upiGnk6a%k6 inuktitutspring (season)ᐅᐱᕐᓐᖄᖅupiġnḳāḳ
fyatl icelandicmountainfjallfyatl
nixba9q5 hebrewto swear/to promiseנשבעnixbȧq̇
b^a%r hindiburdenभारbḥār
pwo33lii33tx^5yau33 chineseglass bridge玻璃桥pwȍliȉtxẏḥyaȕ
i%koxk33a93wits5 nahuatlfig treehīcoxcuahuitlīkoxkẇà̇witş
tx5erf3 russianwormчервьtxẏerfẏ
x5i33n chinesehappyxẏȉn
fye%5l norwegian (bokmal)boardfjølfyē̖l
va%l3 tamilswordவாள்vāḷ
zaaw vietnameseknifedaozaaw
t66ayr arabicbirdsطيرt̬ayr
d6I9n3U irish (munster)humanduinedĝïnẏụ
a4i4bi4ki3ta4 yorubacarelessnessàìbìkítàáíbíkìtá
na3konEtx'I%tI apache (western)cicadanágonechʼiidinàkonẹtx'ị̄tị
q5aqrab arabicscorpionعقربq̇aqrab
dziri georgianbottomძირიdziri
d41kt4Ur hindidoctorडॉक्टरḍo̖kṭụr
as5nI%30' navajocenteraşnị̰̀̄'
k%waa33qfU33qpa33u44yu4u44u3 chinesestormy狂风暴雨kḥwaȁqfụ̏qpȁűyúűù
basa9G hebrewfleshבָּשָׂרbasȧġ
tu%ga%lik inuktitutnarwhalᑑᒑᓕᒃtūgālik
'an vietnameseeatăn'an
dja%3di3 apache (western)pronghornjaadidjà̄dì
a%ka9xits5 nahuatlpoolācaxitlākȧxitş
x5yo33u33 chineseprotectionxẏyȍȕ
yi5hi5ttx amharicthisይህችyi̖hi̖ttx
ku3u33 vietnameseoldkùȕ
iqt^08a xhosagrassingcaiqṭ̬ḥa
x4U33qri33i44wu4u44u3h5we33i44 chinesebirthday party生日舞会ẋụ̏qrȉi̋wúűùḩwȅi̋
ei%mi5r icelandicsteam/vaporeimureīmi̖r
kwa%a4t0' vietnamesefanquạtkwāát̰'
pU33U44n chinesedustpụ̏ụ̋n
ba5x4tU norwegian (bokmal)a brushbørsteba̖ẋtụ
kore9gto spanishcorrectcorrectokorėgto
'aveda9 hebrewa lossאבדה'avedȧ
k%wa33a44qtx^5yuA33nx4we4e44i3 chinesemineral water矿泉水kḥwȁa̋qtxẏḥyuạ̏nẋwée̋ì
'a%siriyar tamilteacherஆசிரியர்'āsiriyar
tsi33i33tsi33i33 tibetanmouse/ratཙི་ཙིtsȉȉtsȉȉ
ko33u44wu33u44t4x4^O33 chineseshopping cart购物车kȍűwȕűṭẋḥọ̏
tx^5I' burmeseto loveချစ်txẏḥị'
1GdG frenchorder (arrangement)ordreo̖ġdġ
qge swahiliscorpionngeqge
ka33u33t4x4^UU33qpU4U44U3n chinesehigh cost高成本kȁȕṭẋḥụụ̏qpụ́ụ̋ụ̀n
Utxi9v englishachieveachieveụtxïv
l08a0e hoanmeatǁa̰eḷ̬a̰e
l^0e%ti%gar welshhospitablelletygarl̥ētīgar
hip931p931t05ami georgianhippoჰიპოპოტამიhip̀o̖p̀o̖t̖ami
sa%3nts'o30sE apache (western)new moonsáánts’ǫ́sésà̄nts'ò̰sẹ
da4k93i%3k93a%4 hausasecond (unit of time)dàƙīƙā̀dák̖ì̄k̖á̄
djgup%uri georgianpertaining to teamჯგუფურიdjgupḥuri
txI4x navajomedicine pouchtxị́x
t66aq5a%m arabicfoodطعامt̬aq̇ām
k6ausik6tuk6 inuktitutwetᖃᐅᓯᖅᑐᖅḳausiḳtuḳ
deIt englishdatedatedeịt
vE3E33 vietnamesedrawvẽvẹ̀ẹ̏
juG frenchdayjourjuġ
u3ub06umto3o3o4ti zulusweetnessúbumtôtiùuɓumtòòóti
pIGC icelandicsettlementbyggðpịġç
aGah5n1f19bya hebrewarachnophobiaארכנופוביהaġaḩno̖fȯ̖bya
tx5i33qx4UU33nto4o44u3so4o44u3 chineserefreshed精神抖擞txẏȉqẋụụ̏ntóőùsóőù
epats5 nahuatlskunkepatlepatş
ts93Uhay amharicsunፀሐይts̀ụhay
t^a3a33t0sa4a44na3a33kha3a33ti4i44' thaiattitudeทัศนคติtḥàȁt̰sáa̋nàȁkhàȁtíi̋'
zon englishzonezonezon
t^u33u33k9pU33U33 tibetansoupཐུག་པtḥȕȕk̰pụ̏ụ̏
cE9hkyiqk icelandicknowledgeþekkingcẹ̇hkyiqk
kA9i5ttA% finnishto usekäyttääkạ̇i̖ttạ̄
pGi hebrewfruitפְּרִיpġi
ik693o georgianto beიყოiḳ̖o
p97u0 hoanoneʘ̃ũṗ̂ṵ
wa%' navajospinachwā'
tas5aa3 apache (western)onedałaátaşaà
tx^5you33 chinesespeartxẏḥyoȕ
eGi5psy10 frencheruptionéruptioneġi̖psyo̰̖
isig^0t^08awu xhosaspiderisigcawuisigh̬ṭ̬ḥawu
1k93eane georgianoceanოკეანეo̖k̖eane
Ga apache (western)foxghaġa
k93t081k93t08a xhosacleancocak̖ṭ̬o̖k̖ṭ̬a
a5l norwegian (bokmal)beerøla̖l
'avnEt hebrewsashאבנט'avnẹt
e4e3ka30na30 yorubaclawèékánnáéèkà̰nà̰
mii33n chineseheavenmiȉn
tx5ya33u chinesereligiontxẏyȁu
k%a33a33qpa33a33 tibetanhouseཁང་པkḥȁȁqpȁȁ
tutn icelandicdown feathersdúnntutn
fi5kl icelandicbirdfuglfi̖kl
s5Et'e%x apache (western)charcoalłetʼeeshşẹt'ēx
hvost russiantailхвостhvost
pwo33lii33pe33i33 chineseglass玻璃杯pwȍliȉpȅȉ
vj51n3tx5 polishto take/grabwziąćvjẏo̖nẏtxẏ
ta%a44y vietnamesedownloadtảitāa̋y
f4Il irish (munster)bloodfuilfĝịl
x4a%n6ma%sIk hindisix monthlyषाण्मासिकẋāṇmāsịk
te5k icelandicpooldökkte̖k
t4x4^i33i33 tibetanten thousandཁྲིṭẋḥȉȉ
swaa3 vietnamesedeletexoáswaà
ne4ka3Oq burmeseto be wellနေကောင်nékàọq
ts93k693ali georgianwaterწყალიts̀ḳ̖ali
di5mmUt amhariccatድመትdi̖mmụt
mbiliki9m1 swahilidwarfmbilikimombilikïmo̖
iqt^081qt^081ni xhosamosquitoingcongconiiqṭ̬ḥo̖qṭ̬ḥo̖ni
mo3sI3 navajocatmòsị̀
kE%33E44 tibetanlanguage/speechསྐདkẹ̏̄ẹ̋
not englishnotenotenot
pu% thaicrabปูpū
dzili georgiansleepძილიdzili
k93d08inis1 xhosatruthqinisok̖ḍ̬iniso̖
tx^5o33o33ts%e%335e445 tibetanclockཆུ་ཚོདtxẏḥȍȍtsḥȅ̖̄e̖̋
k93t08iqa xhosathinkcingak̖ṭ̬iqa
klay thaifarไกลklay
t4x4i33ta33u44 chinesetell知道ṭẋȉtȁű
we33i33 chinesepowerwȅȉ
CIs englishthisthisçịs
'as44far arabicyellowأصفر'as̬far
ye4 burmesewaterရေyé
m4a%hUr3 irish (munster)mothermáthairmĝāhụrẏ
y%9EmpU norwegian (bokmal)a giantkjempeyh̬ẹmpụ
nE%33E33tx5i%5 tibetaninformationགནས་ཚུལnẹ̏̄ẹ̏txẏī̖
mE%9tx5Un germangirlmädchenmẹ̄̇txẏụn
fid66d66a arabicsilverفضةfid̬d̬a
paqkki finnishbank (institution)pankkipaqkki
si5Gtu frenchabove allsurtoutsi̖ġtu
ti4U44n vietnamesemoneytiềntíụ̋n
la0 burmesemoonla̰
eGa5G frencherrorerreureġa̖ġ
a5vG frenchworkœuvrea̖vġ
ri%ttAmAte5n finnishinsufficientriittämätönrīttạmạte̖n
sigrdzE georgianlengthსიგრძეsigrdzẹ
si%r5%i% hindiladderसीढ़ीsīṛḥī
mann3aI tamilpeacockமஞ்ஞைmannẏaị
rabi%q5 arabicspring (season)ربيعrabīq̇
a%ts5a%kats5 nahuatlperson made of waterātlācatlātşākatş
maika'i hawaiiangoodnessmaikaʻimaika'i
k%a33a44w thaito enterเข้าkḥȁa̋w
pu33u33ti33i33 tibetanscriptureཔོ་ཏིpȕȕtȉȉ
ha'ts5i nahuatlfathertahtliha'tşi
iq94t08ubEk1 xhosacultureinkcubekoiq̀ṭ̬ubẹko̖
k93d081nda xhosaunderstandqondak̖ḍ̬o̖nda
fo44o44o3n thairainฝนfőőòn
h5x41u0wx4tx4 polishbeetlechrząszczḩẋo̖ṵwẋtẋ
fa%a4t0' vietnamesepunishphạtfāát̰'
ank93Esi georgianfishing rodანკესიank̖ẹsi
kx5Eu0wj4n3i9tx4ka polishprincessksiężniczkakxẏẹṵwȷ̈nẏïtẋka
pya33ut4x4yU4U44U3ntaa33a33a44n chinesestandard answer标准答案pyȁuṭẋyụ́ụ̋ụ̀ntaȁȁa̋n
namdvili georgianrealნამდვილიnamdvili
li33i44tx5ya33utx^5yau33 chineseoverpass立交桥lȉi̋txẏyȁutxẏḥyaȕ
ga3gga%3fa%3 hausabateleur eaglegaggāfāgàggà̄fà̄
pai33t4x4^U33U44nx4a33n chinesewhite shirt白衬衫paȉṭẋḥụ̏ụ̋nẋȁn
pyI4qn3a4cI4qs%u0 burmesescholarshipပညာသင်ဆုpyị́qnẏácị́qsḥṵ
h5xirad georgianoftenხშირადḩxirad
tx5arkkaraI tamilsugarசர்க்கரைtxẏarkkaraị
cyou%C icelandica nationþjóðcyoūç
la3a33n thaimillionล้านlàȁn
kye5e5v icelandicgiftgjöfkye̖e̖v
modEllo italianmodelmodellomodẹllo
'b06a%4a44n vietnamesetablebàn'ɓá̄a̋n
GUvUniG frenchto returnrevenirġụvụniġ
k%wa33q chinesebasketkḥwȁq
xli5sUl germankeIschlüsselxli̖sụl
tyA33A44nfU33qx4a33a44n chineseelectric fan电风扇tyạ̏ạ̋nfụ̏qẋȁa̋n
abo3a4ru40yi3 yorubasunflowerabóòrùnyíabòárṵ́yì
tulI0 apache (western)raccoontulįtulị̰
i3i3it08aala3a zulusideī́caláììiṭ̬aalàa
dj1h5i georgianstickჯოხიdjo̖ḩi
r%9af welshroperhaffr̊af
s5ij navajourineşij
fyACi5r icelandicfeatherfjöðurfyạçi̖r
'd06aaa4' vietnamesea bulletđạn'ɗaaá'
laa33n chinesemistlaȁn
th5I4n navajoice/frosttḩị́n
eqk93p93ts nuxalkmouseank'ptseqk̖p̀ts
kx5iywi koreankiwi키위kxẏiywi
brt05k93Eli georgianflatბრტყელიbrt̖k̖ẹli
nUgrUj4da9t5 russianto rewardнаграждатьnụgrụȷ̈dȧtẏ
tx5e33e33 tibetanmaster/lordརྗེtxẏȅȅ
sI4s navajobeltsị́s
nUgrUmUj4da9t5 russianto pile upнагромождатьnụgrụmụȷ̈dȧtẏ
Oha9j4i5vUt5 russianto careухаживатьọhȧȷ̈i̖vụtẏ
li445i445i5i45 tibetanmanure/fertilizerལུདli̖̋i̖̋i̖í̖
ettxE9sso italianexcesseccessoettxẹ̇sso
rakkyu9dere italianto hostracchiùdererakkyu̇dere
aI germaneggeiaị
'aha9v hebrewto loveאָהַב'ahȧv
IyIkE3 apache (western)seediyigéʼịyịkẹ̀
b^a%x4Un6 hindispeechभाषणbḥāẋụṇ
xEql08a xhosamoveshenxaxẹqḷ̬a
ga5l frenchface (of animal)gueulega̖l
kakini%t inuktituttattooᑲᑭᓃᑦkakinīt
tx05as5 navajofrogtx̖aş
ts5'I%x apache (western)snaketłʼiishtş'ị̄x
'en hebrewnothingאין'en
p99uri koreanroot뿌리p̌uri
'I4Ga%4 apache (western)furighaa'ị́ġá̄
'b06UU4n' vietnamesebusybận'ɓụụ́n'
mEE4' vietnamesemothermẹmẹẹ́'
ts%a33a33 tibetansaltཚྭtsḥȁȁ
s5I%30' navajopetşị̰̀̄'
qgi9ri swahiliwarthogngiriqgïri
1rmi5r icelandicwormormuro̖rmi̖r
msgavsi georgianalikeმსგავსიmsgavsi
to3o33' thaitableโต๊ะtòȍ'
kv3InU norwegian (bokmal)a womankvinnekṿịnụ
ma0k frenchlackmanquema̰k
ts%5a3t apache (western)oiltłádtşḥàt
za4a44yq vietnameseto reserve fordànhzáa̋yq
i3i3il^08iib06a zulumakeshift hutī́xhibaììiḷ̬ḥiiɓa
emuna9 hebrewfaithאמונהemunȧ
caq5lab arabicfoxثعلبcaq̇lab
halst05uh5i georgiantieჰალსტუხიhalst̖uḩi
pI4qlE4 burmeseseaပင်လယ်pị́qlẹ́
GUsi5 frenchreceiptreçuġụsi̖
q5as44an arabicstickعصاq̇as̬an
tod4n6an tamilvolunteerதொண்டன்toḍṇan
djUhha%dj hindishipजहाजdjụhhādj
dOsa9yd englishdecidedecidedọsȧyd
deI englishdaydaydeị
pr1tti5r icelandicspikebroddurpro̖tti̖r
n3i33i33q tibetanheart/mind/essenceསྙིངnẏȉȉq
p%imaq koreanpimento피망pḥimaq
UhrUn3A9t5 russianto guardохраня́тьụhrụnẏạ̇tẏ
hOi5ad welshduck (bird)hwyadhọi̖ad
'avado9n hebrewdestruction/devastation/ruin/doomאבדון'avadȯn
siq englishsingsingsiq
t^a33a33q tibetanflatlandsཐངtḥȁȁq
etE0dG frenchto turn offéteindreetẹ̰dġ
tx05Uw amharicsaltጨውtx̖ụw
man3dj5al3 tamilyellowமஞ்சள்manẏdjẏaḷ
tu%n3 tamilcolumnதூண்tūnẏ
vaa3y vietnameseskirtváyvaày
sO33a44 thaishirtเสื้อsọ̏a̋
'b0613133 vietnameseto pack'ɓò̖ȍ̖
ni3pyI4qn3a4 burmesetechnologyနည်းပညာnìpyị́qnẏá
ql08iba xhosadressnxibaqḷ̬iba
'izme9l hebrewknife/scalpelאזמל'izmėl
ni%ki'i hawaiianto tie/bindnīkiʻinīki'i
Iztsa3n apache (western)womanizdzánịztsàn
p%E%44E tibetanwoolབལpḥẹ̋̄ẹ
himni georgiananthemჰიმნიhimni
e5kn icelandica tiny particleögne̖kn
k93a4dda3ra%4 hausafate/destinyƙàddar̃ā̀k̖áddàrá̄
passa9re italianto passpassàrepassȧre
nk%Ekox4En'a30a30ko apache (western)calmnkegohenʼą́ą́gonkḥẹkoẋẹn'à̰à̰ko
tupa%0yu3 apache (western)riverbanktubąąyútupā̰yù
j4E9n3xyInU russianwomanже́нщинаȷ̈ẹ̇nẏxyịnụ
kol3kaI tamiltakingகொள்கைkoḷkaị
man3dj5al3mul3l3aqgi tamilcarrotமஞ்சள்முள்ளங்கிmanẏdjẏaḷmuḷḷaqgi
ik93l08Exa xhosatimeixeshaik̖ḷ̬ẹxa
isikl^08Enk93l08E xhosasevenisixhenxeisikḷ̬ḥẹnk̖ḷ̬ẹ
i3isiis5a3a zuluclusterísihláìisiişàa
hi5gg amharica lawህግhi̖gg
x4tx4En3x5tx5E polishluck/happinessszczęścieẋtẋẹnẏxẏtxẏẹ
d5e%n4 irish (munster)to dodéandẏēnĝ
ko%9ats5 nahuatlsnakecoatlkō̇atş
dj4vi polishdoordrzwidȷ̈vi
t4x4E%44EE4 tibetanfruitའབྲསṭẋẹ̋̄ẹẹ́
C66aby arabicantelopeظبيç̂aby
qa%3a33 vietnamesefallngãqà̄ȁ
sart05k693Eli georgianbeltსარტყელიsart̖ḳ̖ẹli
mUt4Ur hindipeaमटरmụṭụr
sah5Elmts93ip%1 georgianstate/kingdomსახელმწიფოsaḩẹlmts̀ipḥo̖
Gei5siG frenchto succeed at somethingréussirġei̖siġ
kUnsE9ptxuwUlayz englishconceptualizeconceptualizekụnsẹ̇ptxuwụlayz
k93ak93ali georgianwalnutკაკალიk̖ak̖ali
i3i3i4t08e3e3eb06o zuluplan of action or methodîcéboììíṭ̬èèeɓo
su4u44k9 thaihappyสุขsúűk̰
kip99Om koreanhappiness기쁨kip̌ọm
'ibu9d hebrewlossאיבוד'ibu̇d
i3i3i4d^08a3a3awe zuluheroîqháweììíḍ̬ḥààawe
'b06aa4wkp9' vietnamesebundlebọc'ɓaáwkp̃'
s4a%v6a%9l5 irish (munster)to savesábháilsĝāvĝā̇lẏ
tx^5Ul5tx00yuk9 koreanazalea철쭉txẏḥụlẏtx̥yuk̰
y%9A%l3Ihe%t norwegian (bokmal)lovekjærlighetyh̬ạ̄ḷịhēt
fye%5l icelandicplank/boardfjölfyē̖l
la%44a44a3n thainiece/nephewหลานla̋̄a̋àn
te44ele33e44 tibetanbliss and happinessབདེ་ལེགསte̋elȅe̋
xadjara arabictreeشجرةxadjara
10bG frenchdarknessombreo̰̖bġ
isikd^08am1 xhosafruitisiqhamoisikḍ̬ḥamo̖
s3em3U russianseedсе́мяsẏemẏụ
x4UU33ntx5i33qx5i33i44t^O4O44O3q chinesenervous system神经系统ẋụụ̏ntxẏȉqxẏȉi̋tḥọ́ọ̋ọ̀q
ba3k93i%3 hausablack/darkbaƙībàk̖ì̄
perro spanishdogperroperro
q5alima arabicto knowعلمq̇alima
taym englishtimetimetaym
hha%fila arabicbusحافلةhhāfila
imik6tuk6 inuktitutto drinkᐃᒥᖅᑐᖅimiḳtuḳ
d^4o%l hindidrumढोलḍḥōl
k93i95t05i5l amharicleafቅጠልk̖ï̖t̖i̖l
t^e44ee4p9 tibetanbookདེབtḥe̋eép̃
d08o0'o hoanclaw!o̰ʔoḍ̬o̰'o
'b06iU3w vietnameseto cordially givebiếu'ɓiụ̀w
tx^5e%335e445 tibetanreligionཆོསtxẏḥȅ̖̄e̖̋
nan6d4u tamilcrabநண்டுnaṇḍu
le%bU danishliplæbelēbụ
mi3 burmesefireမီးmì
t^133144ykham thaispeechถ้อยคำtḥȍ̖ő̖ykham
h5ala nuxalkfernxalaḩala
pyatla icelandicbellbjallapyatla
'avza9m hebrewbuckle (of a belt)אבזם'avzȧm
f10 frenchfundfondfo̰̖
qd08anawa xhosashipnqanawaqḍ̬anawa
isig^0l^08ina xhosapermanentisigxinaisigh̬ḷ̬ḥina
t4x4^u33u44li4i44i3wU33U44nt^ii33 chinesesolving issues处理问题ṭẋḥȕűlíi̋ìwụ̏ụ̋ntḥiȉ
kan6 tamileyeகண்kaṇ
u9l^0pa icelandicthick winter coatúlpau̇l̥pa
'a4lk93a3la4mi%3 hausapenàlƙalàmī'álk̖àlámì̄
y%9i5sU norwegian (bokmal)to kisskysseyh̬i̖sụ
tx^5a3a33y thaito useใช้txẏḥàȁy
abb1rru%sU norwegian (bokmal)a perch fish trapabborruseabbo̖rrūsụ
mE0' apache (western)babyméʼmẹ̰'
h5ah5ak693 nuxalkgoosexaxaq'ḩaḩaḳ̖
i3i3is5aas5a zulubranch (of a tree)ī́hlahlaììişaaşa
yE3'i%4ts%oh5 navajogiantyẹ̀'í̄tsḥoḩ
d06a%3 hausasonɗáːɗà̄
pa%0 apache (western)motherbąąpā̰
'onpadu tamilnineஒன்பது'onpadu
v3etA% finnishto pull/dragvetääṿetạ̄
tx5a33a44 tibetanironལྕགསtxẏȁa̋
k6ak6kak6 inuktitutmountainᖃᖅᑲᖅḳaḳkaḳ
sahha%ba arabiccloudسحابةsahhāba
ah5du9t hebrewunityאחדותaḩdu̇t
dE9mOnstreIt englishdemonstratedemonstratedẹ̇mọnstreịt
diko9d englishdecodedecodedikȯd
pi5rCi5r icelandicbirthburðurpi̖rçi̖r
nat4tx5attiraman6d4alam tamilthe starry heavensநட்சத்திரமண்டலம்naṭtxẏattiramaṇḍalam
x5ya4a44u3 chinesedawnxẏyáa̋ù
'ok%a%0x4I3 apache (western)prayerʼokąąhí'okḥā̰ẋị̀
fspan3alE polishgreatwspanialefspanẏalẹ
j4e44e tibetansingleརེȷ̈e̋e
mpa3 apache (western)coyotembámpà
x5ii33qwei33 chinesefact行为xẏiȉqweȉ
s51sd welshtailllostşo̖sd
putta%n6d4u tamilnew yearபுத்தாண்டுputtāṇḍu
k93d081b1 xhosaconcrete/actualqobok̖ḍ̬o̖bo̖
koj4U russianskinко́жаkoȷ̈ụ
a%skats5 nahuatlantazcatlāskatş
parC icelandicedgebarðparç
x4u33u44tx5u33u44x5yA33A44n chinesedata line数据线ẋȕűtxẏȕűxẏyạ̏ạ̋n
tO4O44O3q chineseto understandtọ́ọ̋ọ̀q
k6ilalugak6 inuktitutbeluga whaleᕿᓚᓗᒐᖅḳilalugaḳ
mAgnI9fIsInt englishmagnificentmagnificentmạgnïfịsịnt
l5a9n4Uv6 irish (munster)childleanbhlẏȧnĝụvĝ
ta0 navajospring (season)ta̰
px4i5h519dj5itx5 polishto comeprzychodzićpẋi̖ḩȯ̖djẏitxẏ
bat0ta japanesegrasshopperばったbat̰ta
tot^s5'IjIh5I%3 apache (western)green/bluedotłʼizhihíítotḥş'ịjịḩị̀̄
ma33a33qt4x4e%335e445 tibetancommon folkདམངས་ཁྲོདmȁȁqṭẋȅ̖̄e̖̋
sI3qza3 burmeseto thinkစဉ်းစားsị̀qzà
tx4tE9ri5 polishfourczterytẋtẹ̇ri̖
tI%30'I apache (western)fourdį́į́'itị̰̀̄'ị
li5ke norwegian (bokmal)happinesslykkeli̖ke
torre spanishtowertorretorre
I'I%3'a30 navajosunsetị'ị̀̄'à̰
ftx4Ex5n3E polishearlywcześnieftẋẹxẏnẏẹ
tx^5u33u33 tibetanwater/riverཆུtxẏḥȕȕ
na%4ye%3' navajomonster/foreign godná̄yè̄'
t4x4o4o44u3kyu33A33ntx5ye33 chineseelbow joint肘关节ṭẋóőùkyȕạ̏ntxẏyȅ
nitx05i georgiantalentნიჭიnitx̖i
nI3s5tx05I4 navajoair/breezenị̀ştx̖ị́
k33i%9kats5 nahuatlsongcuīcatlkẇï̄katş
blO2 englishblurblurblọu̖
f3ar4 irish (munster)man (male)fearfẏarĝ
ki45U44y vietnameselaughtcườikí̖ụ̋y
pronssi finnishbronze (metal)pronssipronssi
yIya%0 apache (western)eatyiyąąyịyā̰
a0pul frenchlight bulbampoulea̰pul
ts%i33i33j4i33i44q tibetanlongevityཚེ་རིངtsḥȉȉȷ̈ȉi̋q
y%9u%lU norwegian (bokmal)a dresskjoleyh̬ūlụ
tal3l3aI tamilmotherதள்ளைtaḷḷaị
marro9ne italianbrownmarronemarrȯne
ra%dj hindiruleराजrādj
kr5a%gU norwegian (bokmal)complaintklagekṛāgụ
j4EmyEx5ln3i9tx4i5 polishartisansrzemieślniczyȷ̈ẹmyẹxẏlnẏïtẋi̖
tIpe3 navajosheep (animal)tịpè
'b06a%a44q vietnamesea boardbảng'ɓāa̋q
i3i3ihhoog06o zuluchicken coupī́hhokoììihhooɠo
kd^08a xhosaonlyqhakḍ̬ḥa
eva9 hebrewhostility/enmity/hatred.איבהevȧ
tx5yA33A44n chinesemountain streamtxẏyạ̏ạ̋n
ts93ut^i georgianminuteწუთიts̀utḥi
azhara9 hebrewwarningאזהרהazharȧ
na%4ta%30' navajocornná̄tà̰̄'
amaGuk6 inuktitutwolfᐊᒪᕈᖅamaġuḳ
p%I%txI apache (western)(bird) swallowpiishipḥị̄txị
m10tGe frenchto showmontrermo̰̖tġe
djE%30'I apache (western)blue jayję́ę́ʼidjẹ̰̀̄'ị
ig^0t^08isa xhosaartistigcisaigh̬ṭ̬ḥisa
k93at05a georgiancatკატაk̖at̖a
okko9rrere italianto needoccórrereokkȯrrere
jirap%i georgiangiraffeჟირაფიjirapḥi
'b06iit0 vietnamesebit (computing)bit'ɓiit̰
tapu9ah5 hebrewappleתפוחtapu̇aḩ
umbiiz6i zulucelebrationuḿbhidliumbiiẓi
balu9t hebrewacornבלוטbalu̇t
mUy vietnamesecloudmâymụy
gGa%s germangrassgrasgġās
pa'aki%ki% hawaiiandifficultpaʻakīkīpa'akīkī
ukiuk6 inuktitutwinterᐅᑭᐅᖅukiuḳ
h5its93lh nuxalkmetal (iron)xits'lhḩits̀lh
auyuittuk6 inuktitutpermafrostᐊᐅᔪᐃᑦᑐᖅauyuittuḳ
mid66rab arabicpaddleمضربmid̬rab
bAnd englishbandbandbạnd
s99al3 koreanrices̭aḷ
tx5yA33A44nx4U33nfaa33q chinesegym健身房txẏyạ̏ạ̋nẋụ̏nfaȁq
nyE%3 apache (western)difficultnyeeʼnyẹ̀̄
ukukl^08uluza xhosaepilepticukuxhuluzaukukḷ̬ḥuluza
ta3a3ta33a44q tibetanview/viewpointལྟ་སྟངསtààtȁa̋q
k%a%3a33 thaisellค้าkḥà̄ȁ
hI4s5wo%3j apache (western)canyonhilwozhhị́şwò̄j
ka4a44ti4i44ka% thaiagreementกติกาkáa̋tíi̋kā
i3i3igd^08uub06u3u zulugrudgeī́gqubúììigḍ̬ḥuuɓùu
ta3Iqpyi4 burmesecountry/kingdomတိုင်းပြည်tàịqpyí
weIv englishwavewaveweịv
k93a4ho%3 hausahornƙàhōk̖áhò̄
tsuu33tx^5you33yuA33n chinesesoccer player足球员tsuȕtxẏḥyoȕyuạ̏n
ma%9ts5ats5 nahuatlnetmātlatlmā̇tşatş
a5i5 norwegian (bokmal)an islandøya̖i̖
rot4t4i tamilbreadரொட்டிroṭṭi
'ida2 tamillipஇதழ்'idau̖
mi5rtx05a amharicchoice/optionምርጫmi̖rtx̖a
1ku40ri0 yorubamaleọkùnrino̖kṵ́rḭ
aga9m hebrewlake/poolאגםagȧm
'p97nuu hoanheadʔʘnũ'ṗ̂nuu
ya33nh5wU33x5yo33u44 chinesefireworks show烟花秀yȁnḩwụ̏xẏyȍű
ka3OqgI4q burmeseskyကောင်းကင်kàọqgị́q
attxeffa9re italianto biteacceffareattxeffȧre
t1144y vietnamesegarlictỏito̖ő̖y
kiaktisimayuk6 inuktitutsweatᑭᐊᒃᑎᓯᒪᔪᖅkiaktisimayuḳ
'b06U4U44y vietnameseflockbầy'ɓụ́ụ̋y
mdjE9nzi swahilibuildermjenzimdjẹ̇nzi
a33a44nla4a44a3pa33 chinesehorn按喇叭ȁa̋nláa̋àpȁ
k93wni nuxalkseal (animal)kw'nik̖wni
k6auyimanituk6aqit inuktituttraditional knowledgeᖃᐅᔨᒪᓂᑐᖃᖏᑦḳauyimanituḳaqit
mxi9ndi swahiliwinner (one who wins)mshindimxïndi
tx^a% apache (western)beaverchaatxḥā
lii33nyu33u44tx5yA33n chineseshower room淋浴间liȉnyȕűtxẏyạ̏n
nI4s5tx^I%4s navajowolverinenị́ştxḥị́̄s
d66aba%b arabicfogضبابd̬abāb
p4a%l6a%9s4 irish (munster)palacepáláspĝālĝā̇sĝ
pr3IdOsma9tr3IvUt5 russianto foreseeпредусматриватьprẏịdọsmȧtrẏịvụtẏ
k93i3ssa%4 hausastoryƙissā̀k̖ìssá̄
amik6 inuktitutpeltᐊᒥᖅamiḳ
txa%93nts5i nahuatlhomechāntlitxà̄̇ntşi
u3u3us5u zulurippleū́hluùùuşu
nata30 apache (western)cornnadą́ʼnatà̰
m4a9dr4U irish (munster)dogmadramĝȧdrĝụ
t^e%3h navajovalleytḥè̄h
2e9IvOn englishravenravenu̖ėịvọn
y%9ukk norwegian (bokmal)chubbytjukkyh̬ukk
menv3el3l3i tamilcobaltமென்வெள்ளிmenṿeḷḷi
ukuqd08amlEza xhosaintersectukunqamlezaukuqḍ̬amlẹza
x5ya33u chinesenightxẏyȁu
txI4txI4l apache (western)acornchíchʼiltxị́txị́l
tsn1bili georgiandistinguishedცნობილიtsno̖bili
le3e33k9 thaismallเล็กlèȅk̰
isaGuk6 inuktituta wingᐃᓴᕈᖅisaġuḳ
tO33O44q chinesemilktọ̏ọ̋q
dra5p%U danishdropdråbedra̖pḥụ
omi0 yorubawateromiomḭ
E4bi3 yorubagiving childbirthẹ̀bíẹ́bì
m1sah5lE1ba georgianpopulationმოსახლეობაmo̖saḩlẹo̖ba
sitwa9yE0 frenchcitizencitoyensitwȧyẹ̰
fim vietnamesefilmphimfim
fa33x4U33q chinesehappen发生fȁẋụ̏q
k%U33q chineseholekḥụ̏q
pyou%r icelandicbeaverbjórpyoūr
'Uwqm vietnamesegrandfatherông'ụwqm
tGi5k frenchtechniquetructġi̖k
ts5o30' apache (western)birddlǫ́ʼtşò̰'
bah5u9ts hebrewoutsideבחוץbaḩu̇ts
wOd englishwouldwouldwọd
wehewehe hawaiianto explainwehewehewehewehe
tasik6 inuktitutlakeᑕᓯᖅtasiḳ
p%u44u tibetanson/childབུpḥűu
k1j4i95statx5 polishto benefitkorzystaćko̖ȷ̈ï̖statxẏ
te44ewa33a33 tibetanblissབདེ་བte̋ewȁȁ
tx5ando%x4am tamilhappinessசந்தோஷம்txẏandōẋam
gwraig welshwifegwraiggwraig
a4kpa3 yorubascaràpáákpà
hu4rri3yya%4 hausafreedom/libertyhùr̃r̃iyyā̀húrrìyyá̄
avveni9re italianto occuravvenìreavvenïre
sUmUrpUn6 hindidedicationसमर्पणsụmụrpụṇ
a0 frenchyearan
wa33i44ma33i44yuA33n chinesedelivery man外卖员wȁi̋mȁi̋yuạ̏n
sik6inik6 inuktitutsunᓯᕿᓂᖅsiḳiniḳ
vm3ex4i5vUtsU russianto interfereвме́шиватьсяvmẏeẋi̖vụtsụ
tIs5 apache (western)blooddiłtịş
tG10 frenchtrunktronctġo̰̖
hil englishhealhealhil
p%ai33 chineseraftpḥaȉ
umqd08uma xhosaoliveumnqumaumqḍ̬uma
mi%44i44i3 thaibearหมีmi̋̄i̋ì
bite9' hebrewto pronounce a wordביטאbitė'
ho'ohana hawaiianto usehoʻohanaho'ohana
dzaxx5i japanesemagazineざっしdzaxxẏi
i95mmArtA% finnishto understandymmärtääï̖mmạrtạ̄
ka33u33lou33ta33a44x4a33a44 chinesehigh-rise building高楼大厦kȁȕloȕtȁa̋ẋȁa̋
m1%4414413 thaidoctorหมอmő̖̄ő̖ò̖
ntxo0' apache (western)badnchǫʼntxo̰'
gargari georgianapricotგარგარიgargari
caO' burmeseto drinkသောက်caọ'
i%5bUn germanto practiceübenī̖bụn
hwii44 vietnamesecanclehuỷhwii̋
a33ntx^5yuA33n chinesesafe/secure安全ȁntxẏḥyuạ̏n
le5fUl germanspoonlöffelle̖fụl
t05ub amharicbrick/tileጡብt̖ub
x4tutx5Ets polishsheath to hold toolssztuciecẋtutxẏẹts
k93d08ala xhosastartqalak̖ḍ̬ala
ka33u33kU33nx5yee33 chinesehigh heel高跟鞋kȁȕkụ̏nxẏyeȅ
ku33u33 tibetanbody/statueསྐུkȕȕ
l5e%n3U irish (munster)shirtléinelẏēnẏụ
p97h5ui hoantailʘxuiṗ̂ḩui
tx^5eri koreancherry체리txẏḥeri
kAt englishcatcatkạt
t^ai33x4i33i44tyA33A44nna4a44u3 chinesedesktop pc台式电脑tḥaȉẋȉi̋tyạ̏ạ̋nnáa̋ù
masso9ne italianfree masonmassonemassȯne
iglu inuktituthouseᐃᒡᓗiglu
iql^081wa xhosabagingxowaiqḷ̬ḥo̖wa
k%wa33i44ti33i44ta33nh5a33u44 chinesetracking number快递单号kḥwȁi̋tȉi̋tȁnḩȁű
r%9ei%Ci5r icelandicnesthreiðurr̊eīçi̖r
rAt englishratratrạt
Gamura georgianbatღამურაġamura
sOdj^a%v3 hindisuggestionसुझावsọdjḥāṿ
raGi%f arabicloafرغيفraġīf
k693ba georgianjawყბაḳ̖ba
aja yorubawifeayaaja
bla0 frenchwhiteblancbla̰
pets5asos5ko%9ats5 nahuatlcentipedepetlazolcōātlpetşasoşkō̇atş
q5inab arabicgrapeعنبq̇inab
bUt05a9t05is amharicsweet potatoበጣጢስbụt̖ȧt̖is
to33o33 tibetanfoodལྟོtȍȍ
t4x4^aa33pe33i33tyA33A44n chinesetea coaster茶杯垫ṭẋḥaȁpȅȉtyạ̏ạ̋n
k93l08olEla xhosaforgivexolelak̖ḷ̬olẹla
ntE3 apache (western)apachendéntẹ̀
bi5tx05a amharicyellowብጫbi̖tx̖a
pli4a44n thaito changeเปลี่ยนplía̋n
wei33yu33e33tx5i33n chineseliquidated damages违约金weȉyȕȅtxẏȉn
q5ana9n hebrewa cloudענןq̇anȧn
Ekk icelandiceggeggẹkk
p%eqgywin koreanpenguin펭귄pḥeqgywin
mi%5dA finnishto sellmyydämī̖dạ
k%a%33a44w thairiceข้าวkḥȁ̄a̋w
va%4a44q vietnamesegoldvàngvá̄a̋q
fIrC icelandica distancefirðfịrç
t4x4i%445i5 tibetansnakeསྦྲུལṭẋi̖̋̄i̖
lUv englishlovelovelụv
'd06114t0' vietnamesea sproutđọt'ɗo̖ó̖t̰'
'arul3 tamilgraceஅருள்'aruḷ
elo9a hebrewA god.אלוהelȯa
'Usi0 burmeseseedအစေ့'ụsḭ
behema9 hebrewbeast/animal (usually domesticated)/livestockבהמהbehemȧ
yOk9kOryi japaneseslowlyゆっくりyọk̰kọryi
fE4 yorubato be successful/prosperousfẹ̀fẹ́
tx^I%3l navajosnowstormtxḥị̀̄l
Isa3s5Ik%aI apache (western)bald eagleisáłigaiịsàşịkḥaị
nU33U33mx5i33i44 tibetanweather/climateགནམ་གཤིསnụ̏ụ̏mxẏȉi̋
fkruttsE polishsoonwkrótcefkruttsẹ
ts593ox apache (western)plantstłʼohtş̀ox
prEka icelandica slopebrekkaprẹka
k%E% apache (western)shoekeekḥẹ̄
r%91ss icelandichorsehrossr̊o̖ss
kowa0h5 apache (western)homegowąhkowa̰ḩ
j4i44ili33i33 tibetantrainརི་ལིȷ̈i̋ilȉȉ
niGiyuk6 inuktitutto eatᓂᕆᔪᖅniġiyuḳ
r%9isgl welshbark (of tree)rhisglr̊isgl
sinyo92Iti englishsenioritysenioritysinyȯu̖ịti
sa%9v3utta% finnishto reachsaavuttaasā̇ṿuttā
tx05I4l navajovegetationtx̖ị́l
hoo4p9' vietnameseboxhộphoóp̃'
tE%t^E%l navajomoosetẹ̄tḥẹ̄l
hi5nti5r icelandicdoghundurhi̖nti̖r
sUv5Irx4E9nstvUvUt russianto masterсовершенствоватьsụvẏịrẋẹ̇nstvụvụt
noo44 vietnameseboomnổnoő
yItIts'I0h5 apache (western)hearyidits’įhyịtịts'ị̰ḩ
t^a3ts5'IId navajoalgaetḥàtş'ịịd
nanuk6 inuktitutpolar bearᓇᓄᖅnanuḳ
ts93Elits93adi georgianyearწელიწადიts̀ẹlits̀adi
tx^5u33a44 thaitimeชั่วtxẏḥȕa̋
cye%5l icelandicraspþjölcyē̖l
pItIt^lIt apache (western)brandbiditlidpịtịtḥlịt
k3a3a4u hausabeautykyâukẏàáu
stx4i5ts polishto shear/cutstrzycstẋi̖ts
qa4a44y vietnamesedayngàyqáa̋y
h5ah5vi georgianonionხახვიḩaḩvi
Ol6Otx4x4a9t5 russianto improveулучша́тьọlĝọtẋẋȧtẏ
ak93o%30' navajoseedak̖ò̰̄'
14r14 yorubawordọ̀rọ̀ó̖ró̖
addje9ttare italianto jutaggettareaddjėttare
ma%44a44a3 thaidogหมาma̋̄a̋à
Ino3t05a%3h navajodeceptionịnòt̖à̄h
s44awt arabicvoiceصوتs̬awt
na33a33m tibetanskyགནམnȁȁm
x5ye33e44 chinesemountain valleyxẏyȅe̋
ma4a44y thainewใหม่máa̋y
sh5ludj5itx5 polishto tidy upschludzićsḩludjẏitxẏ
i3i3i4t08i3i3it08i zuluearringîcíciììíṭ̬ììiṭ̬i
h1144y vietnameseaskhỏiho̖ő̖y
fyA%re norwegian (bokmal)low tidefjærefyạ̄re
kyI9Cya icelandicgoddessgyðjakyïçya
witsilin nahuatlhummingbirdhuitzilinwitsilin
me9leh5 hebrewkingמֶלֶךmėleḩ
gIft englishgiftgiftgịft
'd06i vietnamesegođi'ɗi
la33a33 tibetansoul/spiritབླlȁȁ
gandzi georgiantreasureგანძიgandzi
onna japanesewomanおんなonna
k%r3iU scottish gaelicheartcridhekḥrẏiụ
tx05iantx05vEla georgianantჭიანჭველაtx̖iantx̖vẹla
ts5'o3k'a4' apache (western)shaft of arrowtlʼókʼaʼtş'òk'á'
tx5a3 burmeseto hearကြားtxẏà
s99uk9 koreanmugworts̭uk̰
w^0ilt icelandicresthvíldwh̬ilt
j1l1 georgianraspberryჟოლოjo̖lo̖
p%rtxh5ili georgianclawფრჩხილიpḥrtxḩili
I%0'a0'I% navajomagpieị̰̄'a̰'ị̄
tiqgal3 tamilmonthதிங்கள்tiqgaḷ
w^0e5nn icelandicangelica (plant)hvönnwh̬e̖nn
la5G frenchthemleurla̖ġ
iql^08El1 xhosareportingxeloiqḷ̬ḥẹlo̖
he5i5st icelandicautumn/fallhausthe̖i̖st
saku inuktituthead of harpoonᓴᑯsaku
g1g1 georgiangirlგოგოgo̖go̖
h5ardji georgianexpenseხარჯიḩardji
k6immik inuktitutdogᕿᒻᒥᒃḳimmik
isiphiig06a zulucape (garment)isíphikaisiphiiɠa
byu9tUfUl englishbeautifulbeautifulbyu̇tụfụl
p%e%p%r5a% hindilungफेफड़ाpḥēpḥṛā
Abno92mUl englishabnormalabnormalạbnȯu̖mụl
pe9rustella finnishto justifyperustellapėrustella
tu%ga%k6 inuktitutivory tuskᑑᒑᖅtūgāḳ
xa%k%a% hindibranchशाखाxākḥā
man6d4aI tamilheadமண்டைmaṇḍaị
y%9Ep norwegian (bokmal)a large stickkjeppyh̬ẹp
nUhUd5i9t5 russianto findнаходитьnụhụdẏïtẏ
be9Igel hebrewbagelבייגלbėịgel
k99a9atx^5i koreancrow까치k̭ȧatxẏḥi
pu%4u44 thaigrandpaปู่pú̄ű
mul3l3aqgi tamilradishமுள்ளங்கிmuḷḷaqgi
kiq englishkingkingkiq
kt^08aza xhosacombchazakṭ̬ḥaza
tx5i33i44n chinesewatertxẏȉi̋n
aluik6k6anak6 inuktitutavalancheᐊᓗᐃᖅᑲᓇᖅaluiḳḳanaḳ
k%a3a33rO3O33ha4a44 thaihomeคฤหkḥàȁrọ̀ọ̏háa̋
'eI' burmeseto sleepအိပ်'eị'
iql^08amisEkilE xhosaurgentingxamisekileiqḷ̬ḥamisẹkilẹ
ivvit inuktitutyouᐃᕝᕕᑦivvit
iqt^08aqa xhosaideaingcangaiqṭ̬ḥaqa
swa%4a44y vietnamesemangoxoàiswá̄a̋y
to33o44nma%3a33y thaitreeต้นไม้tȍőnmà̄ȁy
tx5113 vietnamesedogchótxẏo̖ò̖
xk3i5r4d irish (munster)to scampersciurdxkẏi̖rĝd
p97a4a taachildʘàaṗ̂áa
h5a't^o'a%s5 apache (western)singha’do’aałḩa'tḥo'āş
tx5E4E44w vietnameseoarchèotxẏẹ́ẹ̋w
sU33n chineseforestsụ̏n
t^i5i445 vietnamesetrythửtḥi̖i̖̋
s44amG arabicglueصمغs̬amġ
tx5a44a tibetanrainbowའཇའtxẏa̋a
tx5i33i44syu33A44ntx5i33 chinesecomputer计算机txẏȉi̋syȕạ̋ntxẏȉ
r5a%3b06a%3 hausadewrāɓāṛà̄ɓà̄
mE%tx hindimatchमैचmẹ̄tx
ma%44a tibetanbutterམརma̋̄a
s5aas5 welshthe otherllallşaaş
p93lanEt05a georgianplanetპლანეტაp̀lanẹt̖a
la9h5ats hebrewpressureלַחַץlȧḩats
E%blU danishappleæbleẹ̄blụ
ta4Oq burmesemountainတောင်táọq
korreo spanishmailcorreokorreo
ta33a33msaq tibetangood newsགཏམ་བཟངtȁȁmsaq
xOb^ hindifavorableशुभxọbḥ
sE90f1ni frenchsymphonysymphoniesẹ̰̇fo̖ni
cor englishthorthorcor
k10plEtma0 frenchcompletelycomplètementko̰̖plẹtma̰
qi3i33 vietnamesethinknghĩqìȉ
p%Usk1d welshfishpysgodpḥụsko̖d
p%i44i44i3w thaiskinผิวpḥi̋i̋ìw
su44u44a3y thaibeautifulสวยsűűày
t^a4Iq burmeseto sitထိုင်tḥáịq
sUfI9stUkeIdId englishsophisticatedsophisticatedsụfïstụkeịdịd
kO33qtswo33o44 chinesework/job工作kọ̏qtswȍő
sinnitellA finnishto hang onsinnitelläsinnitellạ
Ob5Ij4da9t5 russianto persuadeубеждатьọbẏịȷ̈dȧtẏ
n113y vietnamesespeaknóino̖ò̖y
k%a4a44w thaikneeเข่าkḥáa̋w
pan3tx5u tamilcottonபஞ்சுpanẏtxẏu
axpa9 hebrewgarbageאשפהaxpȧ
na44a44a3q thaimovieหนังna̋a̋àq
mifta%hh arabickeyمفتاحmiftāhh
nap93iri georgianshoreნაპირიnap̀iri
k%a%44a44a3w thaiwhiteขาวkḥa̋̄a̋àw
tan6n6i%r tamilwaterதண்ணீர்taṇṇīr
riavvio italianrestartriavvioriavvio
ka9llido italianshrewdcallidokȧllido
t^o%k hindibulkथोकtḥōk
kt^08itha xhosaspendchithakṭ̬ḥitha
tsIs5 apache (western)mountaindziłtsịş
ka5G frenchheartcœurka̖ġ
Ud^Ik hindimoreअधिकụdḥịk
faGin frenchflourfarinefaġin
tse%3h navajoelktsè̄h
tx^5a44alo33o33 tibetantea leafཇ་ལོtxẏḥa̋alȍȍ
t4x4^UU33qkO33qrUU33nx4i33i44 chinesesuccessful person成功人士ṭẋḥụụ̏qkọ̏qrụụ̏nẋȉi̋
zUtOma9n3IvUt5 russianto obscureзатуманиватьzụtọmȧnẏịvụtẏ
i5hdessA finnishtogetheryhdessäi̖hdessạ
libG frenchfreelibrelibġ
p93Ep93Ela georgianbutterflyპეპელაp̀ẹp̀ẹla
1k%r1 georgiangoldოქროo̖kḥro̖
tr1id welshfoottroedtro̖id
tx5UrUk93a amharicmoonጨረቃtxẏụrụk̖a
nuliak6 inuktitutwifeᓄᓕᐊᖅnuliaḳ
pa'tx^o apache (western)wolfba'chopa'txḥo
tsik693vi georgiansquirrelციყვიtsiḳ̖vi
'uh5t66ubu%t66 arabicoctopusأخطبوط'uḩt̬ubūt̬
x4Ot5i9t5 russianto jokeшутитьẋọtẏïtẏ
t^ou33yi4i44i3qyii33 chineseprojector投影仪tḥoȕyíi̋ìqyiȉ
kwi3i33 vietnamesefundquỹkwìȉ
k33a4le3k33a4le3 hausakanoekwàlekwàlekẇálèkẇálè
tE'toldjE%3t apache (western)campfiredeʼdoljéédtẹ'toldjẹ̀̄t
E%CU danishto eatædeẹ̄çụ
m4ar4ka%9l5 irish (munster)to markmarcáilmĝarĝkā̇lẏ
t^a%442 tibetansilkདརtḥa̋̄u̖
pa33a44nkO33qt4x4wo33 chinesedesk办公桌pȁa̋nkọ̏qṭẋwȍ
yAttA% finnishto leavejättääyạttạ̄
'b06aa3w vietnameseleopardbáo'ɓaàw
'abahu9t hebrewfatherhood/paternityאבהות'abahu̇t
tx5yA4A44A3n chinesechildtxẏyạ́ạ̋ạ̀n
ta3Oqba4q burmeseto apologizeတောင်းပန်tàọqbáq
si%5 finnishfilamentsyysī̖
t00aq koreanearthṱaq
k3ay tibetandot/pointཚེགkẏay
x5ii33q chineseshapexẏiȉq
'UywE' burmeseleafအရွက်'ụywẹ'
'ila%hiyy arabicdivineإلهي'ilāhiyy
ye9led hebrewchildיֶלֶדyėled
plussa icelandicblouseblússaplussa
t66abba%h5 arabicchefطباخt̬abbāḩ
y%9e%le norwegian (bokmal)a cooking vesselkjeleyh̬ēle
ix5tx5 polishto go/walkiśćixẏtxẏ
aivik6 inuktitutwalrusᐁᕕᖃaiviḳ
g55addUnn3a amharicfriendጓደኛgẇaddụnnẏa
sUmn3Iva9ttsU russianto doubtсомневатьсяsụmnẏịvȧttsụ
dja%nbu%dj^kUr hindiintentionallyजानबूझकरdjānbūdjḥkụr
igl08alaba xhosashoulderigxalabaigḷ̬alaba
a4ya4 yorubachest (body)àyàáyá
10t frenchshamehonteo̰̖t
xjE0 frenchdogchienxjẹ̰
la44am tibetanpathལམla̋am
na'Its5'I%3kI3 apache (western)gophernaʼitłʼíígína'ịtş'ị̀̄kị̀
tsa georgianskyცაtsa
ba4ta4 yorubashoebàtàbátá
h5a33u33 chinesesoundḩȁȕ
'oq thaiactองก์'oq
zdy1n3tx5 polishto removezdjąćzdyo̖nẏtxẏ
bah5a9G hebrewto choose/to opt/to selectבחרbaḩȧġ
t66a%bak6 arabiclarge brick/tileطابقt̬ābaḳ
t^UmI3qdj514 burmesefried riceထမင်း‌ကြော်tḥụmị̀qdjẏó̖
l^01gEl^0 welshpocketllogelll̥o̖gẹl̥
'b06UU4k9' vietnamesestair stepbậc'ɓụụ́k̰'
l^0i%v welshsaw (tool)llifl̥īv
cEkn icelandicservantþegncẹkn
tx5yo33u44 chineseoldtxẏyȍű
r%9i%C icelandicsnowstormhríðr̊īç
e95rle%5G icelandicdestinyörlögė̖rlē̖ġ
hUn' danishhandhåndhụn'
dUrpUn6 hindimirrorदर्पणdụrpụṇ
fU4U44U3nx4wU33tx5ya33a44q chinesepainter粉刷匠fụ́ụ̋ụ̀nẋwụ̏txẏyȁa̋q
cveiiyItl icelandicmopþvegillcveiiyịtl
p97oa hoanfireʘ̰oaṗ̂oa
k93t08ak93t08isa xhosaexplaincacisak̖ṭ̬ak̖ṭ̬isa
hOnt germandoghundhọnt
da3Oq burmesepeacockဒေါင်းdàọq
tul englishtooltooltul
garra spanishclawgarragarra
pUyer'ca' burmeseaudienceပရိသတ်pụyer'ca'
j4i44i tibetanmountainརིȷ̈i̋i
p97go4o taacaterpillarʘgòõṗ̂góo
mye4 burmeselandမြေmyé
as5mus5 nuxalkbeadsalhmulhaşmuş
r%9e5i5i5n icelandiclavahraunr̊e̖i̖i̖n
ni35i335 vietnamesefemalenữnì̖ȉ̖
e'e%9kats5 nahuatlair/windehēcatle'ē̇katş
t05ena amharichealthጤናt̖ena
aGts93Ers georgianto listაღწერსaġts̀ẹrs
a%ma9aits5 nahuatlestuaryāmāitlāmȧaitş
'eh5a9d hebrew(Judaism) the Oneness of Godאחד'eḩȧd
nE4za' burmeseboundaryနယ်စပ်nẹ́za'
'urugo%l3 tamilhappeningஉறுகோள்'urugōḷ
a%moxts5i nahuatlbookamoxtliāmoxtşi
tah5a apache (western)hurrydahataḩa
'etsba9q5 hebrew(anatomy) fingerאצבע'etsbȧq̇
wa%33a33mo44o tibetanfoxཝ་མོwȁ̄ȁmőo
a'we9txts5i nahuatldewahhuechtlia'wėtxtşi
fruui5c welshfruitffrwythfruui̖c
Is5t^I3'k%e% apache (western)centeriłdíʼgeeịştḥị̀'kḥē
gam1ak%vEk693nEbs georgianto publishგამოაქვეყნებსgamo̖akḥvẹḳ̖nẹbs
a5m danishtenderøma̖m
y%9E9nnU norwegian (bokmal)to knowkjenneyh̬ẹ̇nnụ
ko44o tibetandoorསྒོkőo
he%3s5 navajopackagehè̄ş
nu44uu4 tibetanwestནུབnűuú
inuk inuktitutpersonᐃᓄᒃinuk
fa33qx4i33i44 chinesepath/plan方式fȁqẋȉi̋
fE3 yorubato desirefẹ́fẹ̀
mra9di swahiliprojectmradimrȧdi
nas5ts%o%s apache (western)book/papernałtsoosnaştsḥōs
pal3l3atta%kku tamilvalleyபள்ளத்தாக்குpaḷḷattākku
a0fa0 frenchinfantenfanta̰fa̰
otto japanesewhoopsおっとotto
zum englishzoomzoomzum
tx5aO' burmesestoneကျောက်txẏaọ'
kywit00urami koreancricket귀뚜라미kywiṱurami
rUssmatr3e9t5 russianto examineрассмотре́тьrụssmatrẏėtẏ
da5i5v3U norwegian (bokmal)to placatedøyveda̖i̖ṿụ
ha3dda%4 hausamemorizationhaddā̀hàddá̄
ci9iCiqk icelandictranslationþýðingcïiçiqk
ta33nyuA33nkOO33 chinesecell单元格tȁnyuạ̏nkọọ̏
cre5i5qk icelandiccrowdþröngcre̖i̖qk
allik6 inuktitutunderneathᐊᓪᓕᖅalliḳ
'akkul3 tamilarmpitஅக்குள்'akkuḷ
pei%Ca icelandicto askbeiðapeīça
k93a4nk93a3ne%4 hausasmallƙànƙanḕk̖ánk̖àné̄
kal5tx^5i koreancutlassfish갈치kalẏtxẏḥi
cvE9rmauul icelandicdiameterþvermálcvẹ̇rmauul
de4Iqdj5I4q burmeseyogurtဒိန်ချဉ်déịqdjẏị́q
kObob amharicstarኮኮብkọbob
mE330E330 tibetandrug/medicineསྨནmẹ̰̏ẹ̰̏
'b06a%3a33wq5 vietnamesestormbão'ɓà̄ȁwq̇
v3ix4am tamilpoisonவிஷம்ṿiẋam
pUthUd5i9t5 russianto fitподходитьpụthụdẏïtẏ
Gura%b arabiccrowغرابġurāb
qe3305e3305tx5e%335e445 tibetanrhetoric/metaphorམངོན་བརྗོདqḛ̖̏ḛ̖̏txẏȅ̖̄e̖̋
txIt4t4^i% hindiletterचिट्ठीtxịṭṭḥī
tx5yA4A44A3ntx5ii33x4i33i44p%ii33n chineseclip video剪辑视频txẏyạ́ạ̋ạ̀ntxẏiȉẋȉi̋pḥiȉn
sEk%tsia georgiansectionსექციაsẹkḥtsia
'E9xEh5 hebrewtesticleאשך'ẹ̇xẹḩ
s5m nuxalkto standlhmşm
k10k10bG frenchcucumberconcombreko̰̖ko̰̖bġ
vayb englishvibevibevayb
'b06iU44w vietnamesetable of databiểu'ɓiụ̋w
i4ta40 yorubastoryìtànítá̰
la%3a33y vietnameseinterestlãilà̄ȁy
10kl frenchuncleoncleo̰̖kl
q5a%m arabicyearعامq̇ām
l13133 thaito copyล้อlò̖ȍ̖
Uk%ba%r hindinewspaperअख़बारụkḥbār
hu3d06u3ba%4 hausasermonhuɗubā̀hùɗùbá̄
t05Ukur amharicblackጥቁርt̖ụkur
tEkk norwegian (bokmal)deck (nautical)dekktẹkk
d08ho hoanhorn!ʰoḍ̬ho
p%E%33E33kE%33E44 tibetancolloquial languageཕལ་སྐདpḥẹ̏̄ẹ̏kẹ̏̄ẹ̋
h5Itla%0h5I3 apache (western)beveragehidląąhíḩịtlā̰ḩị̀
fa33t4x4a4a44a3n chinesedevelop发展fȁṭẋáa̋àn
li44i tibetanpearལིli̋i
me4e44i3tx5ya4a44a3x4i33 chinesemanicurist美甲师mée̋ìtxẏyáa̋àẋȉ
pan6d4abada%rttam tamilgoodsபண்டபதார்த்தம்paṇḍabadārttam
p%a koreanonionpḥa
tx^5yuA33nx4UU33nkyu33A44nt4x4u33u44 chineseundivided attention全神贯注txẏḥyuạ̏nẋụụ̏nkyȕạ̋nṭẋȕű
a0plUG frenchscaleampleura̰plụġ
pi%r5%i% hindigenerationपीढ़ीpīṛḥī
pun6iyam tamilvirtueபுண்ணியம்puṇiyam
p%i%445i5i45me%33e44 tibetanwomanབུད་མེདpḥi̖̋̄i̖í̖mȅ̄e̋
hu%lanakuahale hawaiiancitykūlanakauhalehūlanakuahale
h5axpItI3 apache (western)quailhashbidíḩaxpịtị̀
kn4a%v6 irish (munster)bonecnámhknĝāvĝ
tx5yA33A44nx4U33ntx5ya33ulyA33A44n chinesefitness coach健身教练txẏyạ̏ạ̋nẋụ̏ntxẏyȁulyạ̏ạ̋n
h5awh5 arabicpeach (fruit)خوخḩawḩ
p97no30o taalarge louseʘnó̰õṗ̂nò̰o
gUmtx^a% hinditowelगमछाgụmtxḥā
bu3kka%4 hausagrass hutbukkā̀bùkká̄
dj^i%l hindilakeझीलdjḥīl
me4e44i3 chinesemountainmée̋ì
ne4ya4Oq burmesesunshineနေရောင်néyáọq
na44aa4 tibetanforestནགསna̋aá
pGi frenchprizeprixpġi
'ahhmar arabicredأحمر'ahhmar
u3uhha3a3afu zuluhalfúhháfuùuhhààafu
trI9ki5r icelandicdrink/beveragedrykkurtrïki̖r
ft19rEk polishtuesdaywtorekftȯ̖rẹk
p%u%k%a44a44a3w thaimountainภูเขาpḥūkḥa̋a̋àw
EtG frenchto beêtreẹtġ
sa30 navajoold agesà̰
minnan3dj5al tamilemailமின்னஞ்சல்minnanẏdjẏal
k6iqak6 inuktitutnoseᕿᖓᖅḳiqaḳ
iql08ina xhosamintinxinaiqḷ̬ina
f3ag irish (munster)lengthfeadhfẏag
la4ru%3ra%4 hausanecessitylàr̃ūr̃ā̀lárù̄rá̄
ta33a33 tibetanmelodyརྟtȁȁ
r3Ib5e95nUk russianchildребёнокrẏịbẏė̖nụk
ma9ahUr3 scottish gaelicmothermàthairmȧahụrẏ
t00a9al3gi koreanstrawberry딸기ṱȧaḷgi
djanna arabicparadiseجنةdjanna
mada9q5 hebrewscienceמדעmadȧq̇
'akka%l3 tamilelder sisterஅக்காள்'akkāḷ
j4i440i0tx^5e330e330 tibetantreasure/valuableརིན་ཆེནȷ̈ḭ̋ḭtxẏḥḛ̏ḛ̏
sl1 danishbeatslåslo̖
t^e%s5 navajoreedtḥēş
x4ii33tx5yA33n chinesemoment时间ẋiȉtxẏyạ̏n
qgwe9na swahilicrocodilengwenaqgwėna
arroz spanishricearrozarroz
r1%3133n thaihotร้อนrò̖̄ȍ̖n
swe33i44h5wU33tx^5yUU33n chinesefloral skirt碎花裙swȅi̋ḩwụ̏txẏḥyụụ̏n
t14l^0a4qye3 burmeserevolutionတော်လှန်ရေtó̖l̥áqyè
e5sd^0 danisheastøste̖sdh̬
hEdz3ill5Uk9 koreannightfall해질녘hẹdzẏillẏụk̰
q5unk6u%d arabicclusterعنقودq̇unḳūd
ha4wa3ini4ya%3 hausachameleonhàwainìyāháwàiníyà̄
b6a9t6U irish (munster)stickbatabĝȧtĝụ
di% thaigoodดีdī
du%d^ hindimilkदूधdūdḥ
p%o33o33lo33o33 tibetanballཔོ་ལོpḥȍȍlȍȍ
q5iC66a%m arabicbonesعظامq̇iç̂ām
plaiya icelandicveilblæjaplaiya
dGE georgiandayდღეdġẹ
w1Gt germanwordwortwo̖ġt
sapE0 frenchfir treesapinsapẹ̰
ba4nda%3 hausameat dried over firebàndābándà̄
tx^5i33i33 tibetanoutside/exteriorཕྱིtxẏḥȉȉ
IzUbrUj4a9t5 russianto portrayизображатьịzụbrụȷ̈ȧtẏ
sila inuktitutweatherᓯᓚsila
ji44i44i3q thaifemaleหญิงji̋i̋ìq
zE3E33q5 vietnameselumpydẽzẹ̀ẹ̏q̇
natIk'a0 apache (western)clothnadikʼąnatịk'a̰
tot^ori koreanacorn도토리totḥori
k93o%4k93a3ri3 hausaeffortƙṑƙarik̖ó̄k̖àrì
tx5an thaimoonพระจันทร์txẏan
ra3a33k9 thailoveรักràȁk̰
iqt^08iqa xhosathoughtingcingaiqṭ̬ḥiqa
q5ad66ala arabicmuscleعضلةq̇ad̬ala
'b06114' vietnamesebugbọ'ɓo̖ó̖'
px4Estx4En3 polishspace (area)przestrzeńpẋẹstẋẹnẏ
k3E%44Ej4U33U44p9 tibetanroyal lineageརྒྱལ་རབསkẏẹ̋̄ẹȷ̈ụ̏ụ̋p̃
bmuli georgianlink (internet)ბმულიbmuli
ta44a tibetansign/signalབརྡta̋a
jangbadi georgianoxygenჟანგბადიjangbadi
naCC66a%ra arabiceyeglassesنظارةnaçç̂āra
pat4t4a%mbu%ttx5i tamilbutterflyபட்டாம்பூச்சிpaṭṭāmbūttxẏi
x4U4U44U3n chineseliquidẋụ́ụ̋ụ̀n
t^am thaito makeทำtḥam
tve%5l icelandicstay (noun)dvöltvē̖l
'ovda9n hebrewruin/destructionאובדן'ovdȧn
ra4a44a3q chinesesoilráa̋àq
i3i3inz6u zuluhouseíndluììinẓu
maremma italiana marshy coastal plainmaremmamaremma
Gus44n arabicbranch (of a tree)غصنġus̬n
t4x4^i44i tibetanto write/drawའབྲིṭẋḥi̋i
xIp englishshipshipxịp
ammatti finnishprofessionammattiammatti
t1 danishtoeto̖
s5Ipa%3'I3 apache (western)grayłibáá’íşịpà̄'ị̀
purra finnishto bitepurrapurra
'armo9n hebrewpalaceארמון'armȯn
m10te frenchto climbmontermo̰̖te
da%3'i4ra%3 hausacircledā'ìr̃ādà̄'írà̄
s5o33o33 tibetansouthལྷོşȍȍ
wei33 chineserockyweȉ
k3haun scottish gaelicheadceannkẏhaun
ts5'e3'kona'a3I3 apache (western)moontłʼéʼgonaʼáítş'è'kona'àị̀
ca%k icelandicroofþakcāk
pa4a44u3 chinesejewelpáa̋ù
t6n4a%0h irish (munster)to fatiguetnáithtĝnĝā̰h
pisan6d4am tamilstomachபிசண்டம்pisaṇḍam
'di%5v3o%t norwegian (bokmal)very wetdyvåt'dī̖ṿōt
k%a33a44n chinesecliffkḥȁa̋n
kUU33n chinesefunnykụụ̏n
p4a%p3e%9r4 irish (munster)paperpáipéarpĝāpẏē̇rĝ
ya%' apache (western)skyyaaʼyā'
tsO33q chineseschooltsọ̏q
t^omat^o koreantomato토마토tḥomatḥo
Ga%ba arabicforestغابةġāba
te4Iq burmesecloudတိမ်téịq
sa0dal frenchsandal footwear^sandalessa̰dal
blo englishblowblowblo
pE3x apache (western)knifebeshpẹ̀x
v3E%xa%k% hindiindian monthवैशाखṿẹ̄xākḥ
'amad hebrewto evaluate/to estimateאמד'amad
sit englishseatseatsit
x5ya4a44a3q chineseto thinkxẏyáa̋àq
h1l danishholehulho̖l
na33a33 tibetannoseསྣnȁȁ
ka4a44y thaichickenไก่káa̋y
d^Un hindifundsधनdḥụn
mg19mbea swahilicandidatemgombeamgȯ̖mbea
kru9ppa icelandicgroupgrúbbakru̇ppa
x4i5rok3Iy russianwideширо́кийẋi̖rokẏịy
hhadi%k6a arabicgardenحديقةhhadīḳa
d5ImUnstr3i9rUvUt5 russianto demonstrateдемонстрироватьdẏịmụnstrẏïrụvụtẏ
pe33i44tx5i4i44i3qtx^5yaa33q chinesebackground wall背景墙pȅi̋txẏíi̋ìqtxẏḥyaȁq
y%9Emi% norwegian (bokmal)chemistrykjemiyh̬ẹmī
l61h5a%n4 irish (munster)pondlochánlĝo̖ḩānĝ
k99um koreandreamk̭um
we%9yats5 nahuatlsea/oceanhuēyātlwē̇yatş
mfu9k1 swahilibag/pursemfukomfu̇ko̖
mut4t4aI tamileggsமுட்டைmuṭṭaị
sh5x4anyatx5 polishto botchschrzaniaćsḩẋanyatxẏ
m10tG frenchwatch (timepiece)montremo̰̖tġ
tx^5i4i44i3n chinesebrighttxẏḥíi̋ìn
fahhas44a arabiccheck upفحصfahhas̬a
tx5Uw vietnamesebuffalotrâutxẏụw
p%ainEp%Ol3 koreanpineapple파인애플pḥainẹpḥọḷ
gwla%d welshcountry/nationgwladgwlād
bi5tx5 polishto bebyćbi̖txẏ
mut4tx5ev3v3andi tamilroseமுட்செவ்வந்திmuṭtxẏeṿṿandi
kozlI%0yE apache (western)birthplacegozlįįyekozlị̰̄yẹ
a4ko3ko4 yorubatimeàkókòákòkó
k%3i33i33 tibetandogཁྱིkẏḥȉȉ
naq5i%m arabicblissنعيمnaq̇īm
f3e%r4 irish (munster)grassféarfẏērĝ
Grma georgiandeepღრმაġrma
t4x4^waa33q chinesebedṭẋḥwaȁq
na%9wats5 nahuatlsomething having a clear and pleasant soundnāhuatlnā̇watş
harrasta% finnishto be interested inharrastaaharrastā
p%u%33u44t0 thaispeakพูดpḥȕ̄űt̰
d^4a%i% hinditwo and a halfढाईḍḥāī
1r14 yorubarichesọrọ̀o̖ró̖
k%Il1%na% hinditoyखिलौनाkḥịlō̖nā
'ul3l3aqgaI tamilpalm (hand)உள்ளங்கை'uḷḷaqgaị
yau33k%O33O44qtx^5i33i44 chineseremote control遥控器yaȕkḥọ̏ọ̋qtxẏḥȉi̋
jaGdE0 frenchgardenjardinjaġdẹ̰
pyA33A44nli33i44tyA33A44n chineseconvenience store便利店pyạ̏ạ̋nlȉi̋tyạ̏ạ̋n
v3aikka finnishfor examplevaikkaṿaikka
s44abiyy arabicboyصبيs̬abiyy
t4ikUt4 hinditicketटिकटṭikụṭ
la5bU danishrunløbela̖bụ
miGna%t66i%s arabicmagnetمغناطيسmiġnāt̬īs
kr4aun4 irish (munster)treecrannkrĝaunĝ
ka33a33 tibetanteachingབཀའkȁȁ
umkhEq94t08E xhosaiceumkhenkceumkhẹq̀ṭ̬ẹ
k93l08akEka xhosabusyxakekak̖ḷ̬akẹka
t4x4wa4a44i3 chineseto waddleṭẋwáa̋ì
t61r4U irish (munster)fruittoradhtĝo̖rĝụ
baOm germantreebaumbaọm
x5yO33q chineseelder brotherxẏyọ̏q
ruttx05a amharicact of runningሩጫruttx̖a
ts593I3zI3 navajogoattş̀ị̀zị̀
to%lE3 apache (western)butterlydoolétōlẹ̀
flaIx germanfleshfleischflaịx
d06i3go%4 hausaa dropɗigṑɗìgó̄
appanna9re italianto obscureappannàreappannȧre
bo2d englishboardboardbou̖d
r%9U9vEC welshstrange/oddrhyfeddr̊ụ̇vẹç
hhayawa%n arabicanimalحيوانhhayawān
t1llarI icelandicdollardollarito̖llarị
nE%44EE4 tibetandiseaseནདnẹ̋̄ẹẹ́
Utm3Itx5A9t45 russianto markотмечатьụtmẏịtxẏạ̇ṭẏ
obi40ri0 yorubafemaleobìnrinobḭ́rḭ
alE3 yorubanightalẹ́alẹ̀
l6a%h5 irish (munster)pleasant/sweetláchlĝāḩ
rUssma9tr3IvUt5 russianto considerрассматриватьrụssmȧtrẏịvụtẏ
h5Erh5Emali georgianspineხერხემალიḩẹrḩẹmali
k%i3i33t0 thaithinkคิดkḥìȉt̰
ka33a33j4a33a33 tibetansugarཀ་རkȁȁȷ̈ȁȁ
pI4k apache (western)bellybigpị́k
r3it0torO japaneselitreリットルrẏit̰torọ
q5ayyana arabicto appointعينq̇ayyana
tx5E4 burmesestarကြယ်txẏẹ́
kol3v3anaI tamilborrowingகொள்வனைkoḷṿanaị
E'Ilza% apache (western)pictureeʼilzaaẹ'ịlzā
o30'a%3 apache (western)eveningǫ́ʼááò̰'à̄
lu9okka finnishgroup/collectionluokkalu̇okka
t05UrU9pp93eza amharictableጠረጴዛt̖ụrụ̇pp̀eza
pa%4a44 thaiforestป่าpá̄a̋
ya%3j navajolittleyà̄j
'b06a%a4n' vietnamesefriendbạn'ɓāán'
paCk%a%r icelandicbathtubbaðkarpaçkḥār
k93t^08ukumisa xhosatouchchukumisak̖ṭ̬ḥukumisa
g^0d^08ibEla xhosalastgqibelagh̬ḍ̬ḥibẹla
aqunasuktuk6 inuktitutto huntᐊᖑᓇᓱᒃᑐᖅaqunasuktuḳ
q5as44i%r arabicjuiceعصيرq̇as̬īr
martsh5Ena georgianleftმარცხენაmartsḩẹna
la3zza%4 hausagood flavorlazzā̀làzzá̄
axma9 hebrewblame/faultאשמהaxmȧ
ukukd^08uba xhosadrive/pushukuqhubaukukḍ̬ḥuba
bUttxa% hindibabyबच्चाbụttxā
pr3Igl6Ux4a9t5 russianto inviteприглаша́тьprẏịglĝụẋȧtẏ
sm3Ix4attsU russianto blendсмешатьсяsmẏịẋattsụ
taa33yii33tx5ye4e44e3h5wo33o44 chinesefaq答疑解惑taȁyiȉtxẏyée̋èḩwȍő
l^0avar welshvocalllafarl̥avar
Ur5t^a%t hindimeaningअर्थातụṛtḥāt
te%l3 tamilscorpionதேள்tēḷ
'aha9v hebrewto loveאהב'ahȧv
wa4lk93i3ya%3 hausalightningwàlƙiyāwálk̖ìyà̄
a0pati frenchempathyempathiea̰pati
pakkya9no italiantackypacchianopakkyȧno
mi%nv3e%t4t4aI tamilfishingமீன்வேட்டைmīnṿēṭṭaị
yi4i44i3nx5ii33qya4a44a3ntx5i33i44q chinesecontact lenses隐形眼镜yíi̋ìnxẏiȉqyáa̋àntxẏȉi̋q
ko4o44t0 thaiinscriptionกฎkóőt̰
no%44o24kE% tibetaninheritanceནོར་སྐལnő̄oú̖kẹ̄
pUrIb^a%x4a% hindidefinitionपरिभाषाpụrịbḥāẋā
ntEE3n apache (western)manndeeńntẹẹ̀n
k3a3a4nwa%3 hausacatkyânwākẏàánwà̄
tahszI3nE3 apache (western)porcupinedahszínétahszị̀nẹ̀
a0vwaye frenchto sendenvoyera̰vwaye
ma%n6pu tamilhonorமாண்புmāṇpu
iql08agu xhosawarthoginxaguiqḷ̬agu
ph1t^1li georgianleafფოთოლიpho̖tḥo̖li
s44aqr arabicfalconصقرs̬aqr
'ot4t4agam tamilcamelஒட்டகம்'oṭṭagam
hos5tx'I3'I3 navajonettlehoştx'ị̀'ị̀
ho'opa'a hawaiianto fixhoʻopaʻaho'opa'a
pya3OqlE3 burmeseto changeပြောင်းလဲpyàọqlẹ̀
iUs4k irish (munster)fishiasciụsĝk
dja3rra4ba%3a4wa%3 hausatest/examjar̃r̃àbâwādjàrrábà̄áwà̄
a3x4o apache (western)thank youáhoàẋo
xa%30' navajosunshinexà̰̄'
xkiq5a9 hebrewsunsetשקיעהxkiq̇ȧ
bO2c englishbirthbirthbọu̖c
tx^5a%33a33pa33a33 tibetanrainཆར་པtxẏḥȁ̄ȁpȁȁ
kwE0 frenchwedgecoinkwẹ̰
mi%4i44 thairice noodleหมี่mí̄i̋
ba9wliq hebrewbowling (the game)באולינגbȧwliq
t4x4a33u44 chineseomenṭẋȁű
v3eqga%yam tamilonionவெங்காயம்ṿeqgāyam
amme9ttere italianto admitamméttereammėttere
E0teGya5G frenchinteriorintérieurẹ̰teġya̖ġ
tlo0'ixts%5oh5E3 apache (western)frogdlǫʼishtłohétlo̰'ixtşḥoḩẹ̀
r%9e5i5ql icelandicfragmented icehrönglr̊e̖i̖ql
ka%na%wai hawaiiancode/lawkānāwaikānāwai
iql08izElEl1 xhosapressureinxizeleloiqḷ̬izẹlẹlo̖
ru3a33 thaigateรั้วrùȁ
so44oo4 tibetanto makeབཟོsőoó
t^a3wo4x apache (western)bubbletáwoshtḥàwóx
u%mayuk6 inuktitutanimalᐆᒪᔪᖅūmayuḳ
palkka finnishpay/salarypalkkapalkka
taktuk inuktitutfogᑕᒃᑐᒃtaktuk
nastE9mpstf1 polishprecedencenastępstwonastẹ̇mpstfo̖
sik englishseekseeksik
nah5a9x hebrewsnakeנָחָשׁnaḩȧx
lye9nUv scottish gaelicchildleanabhlyėnụv
pistn icelandicwonder/marvelbýsnpistn
fay thaifireไฟfay
gt08ina xhosakeep/savegcinagṭ̬ina
i3i3i4bu3u3u4z6a zuluscarîbhûdlaììíbùùúẓa
kwa%4d06o%3 hausafrogkwā̀ɗōkwá̄ɗò̄
qgu9mi swahilifistngumiqgu̇mi
'aat^i3i33t0 thaisunพระอาทิตย์'aatḥìȉt̰
kO33qsi33mii33qt4x4^U33q chinesecompany name公司名称kọ̏qsȉmiȉqṭẋḥụ̏q
amakl^08Egwazana xhosaseniorsamaxhegwazanaamakḷ̬ḥẹgwazana
ki3bi3ya%4 hausaarrowkibiyā̀kìbìyá̄
s5o%3' navajofishşò̄'
abdjari georgianarmorაბჯარიabdjari
glaswEl^0d welshgrassglaswelltglaswẹl̥d
Gali%C66 arabicrudeغليظġalīç̂
tx05Eri georgianceilingჭერიtx̖ẹri
s5e3'e3tsoh navajoratşè'ètsoh
x4U33qh5woo33 chineselife/existence生活ẋụ̏qḩwoȍ
d66ifdiq5 arabicfrogضفدعd̬ifdiq̇
djE40na40 yorubato be farjẹ̀nnàdjẹ̰́ná̰
attxa9kko italianacheacciaccoattxȧkko
rumma%n arabicpomegranateرمانrummān
tx^Utri% hindiumbrellaछतरीtxḥụtrī
pa5G frenchfearpeurpa̖ġ
sUr5Uk hindiroadसड़कsụṛụk
k%ra%0v scottish gaelicbonecnàmhkḥrā̰v
ka33u33lou33ta33a44x4a33a44 chinesehigh-rise building高楼大厦kȁȕloȕtȁa̋ẋȁa̋
tx05aGi georgianchandelierჭაღიtx̖aġi
ya3 navajoskyyà
xlaqU germansnakeschlangexlaqụ
ta%30' navajocorntà̰̄'
g^Ur5 hindihouseघरgḥụṛ
Ub^Ine%tri% hindiactressअभिनेत्रीụbḥịnētrī
iGnik6 inuktitutsonᐃᕐᓂᖅiġniḳ
kri5lyo russianwingкрыло́kri̖lyo
a%sivak6 inuktitutspiderᐋᓯᕙᖅāsivaḳ
na'Ixo30' apache (western)lizardnaʼishǫ́ʼna'ịxò̰'
ei%Ci5r icelandicoatheiðureīçi̖r
maCi5r icelandichumanmaðurmaçi̖r
Is5 navajopine needleịş
txi%k33a'ts5i nahuatlbarn owlchīcuahtlitxīkẇa'tşi
hmur3ItsU russianto frownхмуритьсяhmurẏịtsụ
l6a%v6 irish (munster)handlámhlĝāvĝ
p931lusi georgianpoleპოლუსიp̀o̖lusi
Ebi3 yorubafamilyẹbíẹbì
iql^08olo xhosanoiseingxoloiqḷ̬ḥolo
l1fd danishairluftlo̖fd
ik6aluk inuktitutfish (salmon/trout)ᐃᖃᓗᒃiḳaluk
t4o%kri% hindibasketटोकरीṭōkrī
zorro spanishfoxzorrozorro
pa'aka9i hawaiiansaltpaʻakaipa'akȧi
at05ami georgianpeachატამიat̖ami
aGo9n hebrewcupboard/closet/cabinetארוןaġȯn
'b06a%3a33y vietnameseshorebãi'ɓà̄ȁy
txo%4s5 navajoballtxó̄ş
Ga%4a44 vietnamesechickenġá̄a̋
kGeno frenchslotcréneaukġeno
p%i33q chinesegracefulpḥȉq
k99amagywi koreancrow까마귀k̭amagywi
u3ub06u3u3b06i3i zuluevilúbubíùuɓùùɓìi
tx5at4t4aI