github 52+tontonton

Words for

Showing all 2000 words from our word list matching pattern here. Select a specific language if you would like to focus on one, or try to pronounce words from a variety of languages.

k%U33q chineseholekḥụ̏q
fE4 yorubato be successful/prosperousfẹ̀fẹ́
yE3'i%4ts%oh5 navajogiantyẹ̀'í̄tsḥoḩ
Ga%4a44 vietnamesechickenġá̄a̋
tx5i33i44n chinesewatertxẏȉi̋n
fahhas44a arabiccheck upفحصfahhas̬a
s5o33o33 tibetansouthལྷོşȍȍ
t4x4^u33u44li4i44i3wU33U44nt^ii33 chinesesolving issues处理问题ṭẋḥȕűlíi̋ìwụ̏ụ̋ntḥiȉ
tal3l3aI tamilmotherதள்ளைtaḷḷaị
qd08anawa xhosashipnqanawaqḍ̬anawa
ts93Elits93adi georgianyearწელიწადიts̀ẹlits̀adi
mi33i44q chineselifemȉi̋q
x5i33n chinesehappyxẏȉn
hos5tx'I3'I3 navajonettlehoştx'ị̀'ị̀
faGin frenchflourfarinefaġin
at05ami georgianpeachატამიat̖ami
t4x4^aa33pe33i33tyA33A44n chinesetea coaster茶杯垫ṭẋḥaȁpȅȉtyạ̏ạ̋n
mnixvnEl1vani georgianimportantმნიშვნელოვანიmnixvnẹlo̖vani
p%o44o44o3nla3a33ma%3a33y thaifruitผลไม้pḥőőònlàȁmà̄ȁy
t^e%3h navajovalleytḥè̄h
Ur5t^a%t hindimeaningअर्थातụṛtḥāt
x4UU33ntx5i33qx5i33i44t^O4O44O3q chinesenervous system神经系统ẋụụ̏ntxẏȉqxẏȉi̋tḥọ́ọ̋ọ̀q
tA%9llA finnishheretäällätạ̄̇llạ
UrpUn6 hindiofferingअर्पणụrpụṇ
sila inuktitutweatherᓯᓚsila
so33o33pa33a33 tibetana scoutསོ་པsȍȍpȁȁ
k93a4dda3ra%4 hausafate/destinyƙàddar̃ā̀k̖áddàrá̄
niGiyuk6 inuktitutto eatᓂᕆᔪᖅniġiyuḳ
ko33u44wu33u44t4x4^O33 chineseshopping cart购物车kȍűwȕűṭẋḥọ̏
raGi%f arabicloafرغيفraġīf
rUssma9tr3IvUt5 russianto considerрассматриватьrụssmȧtrẏịvụtẏ
a4lu4m130ga4dji3 yorubascissorsàlùmọ́gàjíálúmò̰̖gádjì
k%ra%0v scottish gaelicbonecnàmhkḥrā̰v
tx5arkkaraI tamilsugarசர்க்கரைtxẏarkkaraị
Gus44n arabicbranch (of a tree)غصنġus̬n
ba9wliq hebrewbowling (the game)באולינגbȧwliq
k1%33144nhi44i44i3n thaistoneก้อนหินkȍ̖̄ő̖nhi̋i̋ìn
nik6i inuktitutfoodᓂᕿniḳi
'avza9m hebrewbuckle (of a belt)אבזם'avzȧm
mut4tx5ev3v3andi tamilroseமுட்செவ்வந்திmuṭtxẏeṿṿandi
man3dj5al3mul3l3aqgi tamilcarrotமஞ்சள்முள்ளங்கிmanẏdjẏaḷmuḷḷaqgi
i3i3it08aala3a zulusideī́caláììiṭ̬aalàa
'akka%l3 tamilelder sisterஅக்காள்'akkāḷ
tI%30'I apache (western)fourdį́į́'itị̰̀̄'ị
Iztsa3n apache (western)womanizdzánịztsàn
p99uri koreanroot뿌리p̌uri
tsv5Ito9k russianflowerцвето́кtsvẏịtȯk
t4x4^waa33qt^ou33kwe33i44 chinesebedside table床头柜ṭẋḥwaȁqtḥoȕkwȅi̋
ts1tsh5ali georgianalive/animateცოცხალიtso̖tsḩali
k6ak6kak6 inuktitutmountainᖃᖅᑲᖅḳaḳkaḳ
plant welshchildplantplant
tx5im vietnamesebirdchimtxẏim
cveiiyItl icelandicmopþvegillcveiiyịtl
ya4a44a3ntx5i33i44qk%wa33a44q chineseglasses frames眼镜框yáa̋àntxẏȉi̋qkḥwȁa̋q
p97a4a taachildʘàaṗ̂áa
loO' burmeseto makeလုပ်loọ'
cI'ci3 burmesefruitသစ်သီးcị'cì
gt08ina xhosakeep/savegcinagṭ̬ina
d06aya hausaoneɗayaɗaya
allik6 inuktitutunderneathᐊᓪᓕᖅalliḳ
sm3e9x4i5vUt5 russianto mixсмешиватьsmẏėẋi̖vụtẏ
myI4q burmeseto seeမြင်myị́q
k6awiya arabicto be strong/powerfulقويḳawiya
h5aa33qpa33nx5i33i44nx5i33 chineseflight information航班信息ḩaȁqpȁnxẏȉi̋nxẏȉ
b^a%x4Un6 hindispeechभाषणbḥāẋụṇ
i3i3iz6aag06a zululoinclothī́dlakáììiẓaaɠa
v3a9lita finnishto choosevalitaṿȧlita
p%Usk1d welshfishpysgodpḥụsko̖d
k99amagywi koreancrow까마귀k̭amagywi
eva9 hebrewhostility/enmity/hatred.איבהevȧ
y%9A%9n6U norwegian (bokmal)a nucleuskjerneyh̬ạ̄̇ṇụ
tIrUC icelandicboldnessdirfðtịrụç
pa%0 apache (western)motherbąąpā̰
ti%445i5i45 tibetandemonབདུདti̖̋̄i̖í̖
wei33yu33e33tx5i33n chineseliquidated damages违约金weȉyȕȅtxẏȉn
trI9ki5r icelandicdrink/beveragedrykkurtrïki̖r
i3iqd08hhuumbi zuluheapíngqumbiìiqḍ̬hhuumbi
d5e%n4 irish (munster)to dodéandẏēnĝ
nas5ts%o%s apache (western)book/papernałtsoosnaştsḥōs
1r14 yorubarichesọrọ̀o̖ró̖
tsi33i33tsi33i33 tibetanmouse/ratཙི་ཙིtsȉȉtsȉȉ
pEttI icelandiccamp bedbeddipẹttị
aga9m hebrewlake/poolאגםagȧm
t4x4a44a tibetansoundསྒྲṭẋa̋a
rakkyu9dere italianto hostracchiùdererakkyu̇dere
a5vG frenchworkœuvrea̖vġ
isikl^08Enk93l08E xhosasevenisixhenxeisikḷ̬ḥẹnk̖ḷ̬ẹ
ma2k englishmarkmarkmau̖k
pI4qlE4 burmeseseaပင်လယ်pị́qlẹ́
gandzi georgiantreasureგანძიgandzi
s5U9gad welsheyellygadşụ̇gad
zGva georgianseaზღვაzġva
s44ahhra%' arabicdesertصحراءs̬ahhrā'
ku3u33 vietnameseoldkùȕ
k93t08iqa xhosathinkcingak̖ṭ̬iqa
tx^5Ul5tx00yuk9 koreanazalea철쭉txẏḥụlẏtx̥yuk̰
eqk93p93ts nuxalkmouseank'ptseqk̖p̀ts
kaa3t0 vietnamesecutcắtkaàt̰
xax apache (western)bearshashxax
bEzvzglE9ndni5 polishharsh/mercilessbezwzględnybẹzvzglẹ̇ndni̖
ya33n chinesecorrectyȁn
mka9nda swahilibeltmkandamkȧnda
behema9 hebrewbeast/animal (usually domesticated)/livestockבהמהbehemȧ
t^u33u33k9 tibetanattitudeཐུགསtḥȕȕk̰
hhadi%k6a arabicgardenحديقةhhadīḳa
tx05Uw amharicsaltጨውtx̖ụw
la44am tibetanpathལམla̋am
s4a%v6a%9l5 irish (munster)to savesábháilsĝāvĝā̇lẏ
ba%g^ hinditigerबाघbāgḥ
i3i3is5aas5a zulubranch (of a tree)ī́hlahlaììişaaşa
'UywE' burmeseleafအရွက်'ụywẹ'
ma4a44y thainewใหม่máa̋y
vi5di5ha9t5 russianto exhaleвыдыхатьvi̖di̖hȧtẏ
hOnt germandoghundhọnt
k%E% apache (western)shoekeekḥẹ̄
k6ausik6tuk6 inuktitutwetᖃᐅᓯᖅᑐᖅḳausiḳtuḳ
xkiq5a9 hebrewsunsetשקיעהxkiq̇ȧ
Entsikl1pE9dya hebrewencyclopediaאנציקלופדיהẹntsiklo̖pẹ̇dya
mxi9ndi swahiliwinner (one who wins)mshindimxïndi
p%imaq koreanpimento피망pḥimaq
miGna%t66i%s arabicmagnetمغناطيسmiġnāt̬īs
ku33u33 tibetanbody/statueསྐུkȕȕ
l5e%n3U irish (munster)shirtléinelẏēnẏụ
si%5 finnishfilamentsyysī̖
t1llarI icelandicdollardollarito̖llarị
ta33a33msaq tibetangood newsགཏམ་བཟངtȁȁmsaq
IzUbrUj4a9t5 russianto portrayизображатьịzụbrụȷ̈ȧtẏ
tx^5ii33qk%wa33a44q chinesecircumstances情况txẏḥiȉqkḥwȁa̋q
zUtm3Iva9t5 russianto eclipseзатмеватьzụtmẏịvȧtẏ
e%95i5Ca%iUI icelandicweatlhauðæfiē̖̇i̖çāiụị
iqd^081nd1 xhosabrainingqondoiqḍ̬ḥo̖ndo̖
yi4i44i3nx5ii33qya4a44a3ntx5i33i44q chinesecontact lenses隐形眼镜yíi̋ìnxẏiȉqyáa̋àntxẏȉi̋q
kE%33E44 tibetanlanguage/speechསྐདkẹ̏̄ẹ̋
la5bU danishrunløbela̖bụ
t^ye33 chinesepeacefultḥyȅ
wa4lk93i3ya%3 hausalightningwàlƙiyāwálk̖ìyà̄
waa33ntx^5yuA33n chinesecompletely/fully完全waȁntxẏḥyuạ̏n
da3imo4n hausadiamonddaimòndàimón
mba9be swahiliherombabembȧbe
p%I%txI apache (western)(bird) swallowpiishipḥị̄txị
qgwe9na swahilicrocodilengwenaqgwėna
dzaxx5i japanesemagazineざっしdzaxxẏi
h5a't^o'a%s5 apache (western)singha’do’aałḩa'tḥo'āş
tx5a33a33k9la3a3m tibetanrailroadལྕགས་ལམtxẏȁȁk̰lààm
t6e%9s4h5n4o% irish (munster)doughnuttaoschnótĝē̇sĝḩnĝō
tE'ka0be4da0 burmesestudy of logicတက္ကဗေဒtẹ'ka̰béda̰
prEnna icelandicto burnbrennaprẹnna
tIs5 apache (western)blooddiłtịş
k1j4i95statx5 polishto benefitkorzystaćko̖ȷ̈ï̖statxẏ
Uqgu%t4^a% hindithumbअंगूठाụqgūṭḥā
'p97nuu hoanheadʔʘnũ'ṗ̂nuu
aGnak6 inuktitutwomanᐊᕐᓇᖅaġnaḳ
si5G frenchsure/certainsûrsi̖ġ
faOnde9Ixn englishfoundationfoundationfaọndėịxn
qt08iphisa xhosado lessnciphisaqṭ̬iphisa
n113y vietnamesespeaknóino̖ò̖y
ka33q chineseridgekȁq
kaka9wats5 nahuatlcacao/cacao beancacahuatlkakȧwatş
g^0d^08ibEla xhosalastgqibelagh̬ḍ̬ḥibẹla
h1l danishholehulho̖l
bOk englishbookbookbọk
l61h5a%n4 irish (munster)pondlochánlĝo̖ḩānĝ
to3o33' thaitableโต๊ะtòȍ'
g^0l^081tha xhosarepelgxothagh̬ḷ̬ḥo̖tha
ha'ts5i nahuatlfathertahtliha'tşi
pE0 frenchbreadpainpẹ̰
sa0dal frenchsandal footwear^sandalessa̰dal
isikd^08am1 xhosafruitisiqhamoisikḍ̬ḥamo̖
t^apa%0jIte apache (western)kingfishertaba̜a̜zhidetḥapā̰jịte
pIGC icelandicsettlementbyggðpịġç
ap99a koreanfather아빠ap̌a
di% thaigoodดีdī
t^omat^o koreantomato토마토tḥomatḥo
arak93i georgianfableარაკიarak̖i
y%9i5sU norwegian (bokmal)to kisskysseyh̬i̖sụ
E%9nlIx germansimilarähnlichẹ̄̇nlịx
'b06UU4k9' vietnamesestair stepbậc'ɓụụ́k̰'
s5I4ko4i%4 navajowhite (color)şị́kóí̄
ts5'o%3s5 navajorope (chord)tş'ò̄ş
iql08agu xhosawarthoginxaguiqḷ̬agu
ya%3j navajolittleyà̄j
fa%a4t0' vietnamesepunishphạtfāát̰'
ak6pik inuktitutcloudberryᐊᖅᐱᒃaḳpik
torre spanishtowertorretorre
x5ya33u chinesenightxẏyȁu
lye9nUv scottish gaelicchildleanabhlyėnụv
xa%k%a% hindibranchशाखाxākḥā
fE0 frenchhungerfiamfẹ̰
weIt englishwaitwaitweịt
wI9zdUm englishwisdomwisdomwïzdụm
hu3d06u3ba%4 hausasermonhuɗubā̀hùɗùbá̄
k93t081k93t08a xhosacleancocak̖ṭ̬o̖k̖ṭ̬a
sinnitellA finnishto hang onsinnitelläsinnitellạ
dziri georgianbottomძირიdziri
p%UU33q chinesefriendpḥụụ̏q
r3it0torO japaneselitreリットルrẏit̰torọ
'a%a3w vietnameset-shirtáo'āàw
p99op99o koreankiss뽀뽀p̌op̌o
tx^5u33u33 tibetanwater/riverཆུtxẏḥȕȕ
bUt05a9t05is amharicsweet potatoበጣጢስbụt̖ȧt̖is
inuk inuktitutpersonᐃᓄᒃinuk
vayb englishvibevibevayb
nap93iri georgianshoreნაპირიnap̀iri
'oq thaiactองก์'oq
ne4ya4Oq burmesesunshineနေရောင်néyáọq
qi%335i335 tibetansweatརྔུལqȉ̖̄ȉ̖
mE0' apache (western)babyméʼmẹ̰'
p%i44i44i3w thaiskinผิวpḥi̋i̋ìw
tx5ye4e44e3 chinesemothertxẏyée̋è
k93d08ala xhosastartqalak̖ḍ̬ala
djUma%na% hindiperiodजमानाdjụmānā
p%Uli% hindipodफलीpḥụlī
h5ayt66 arabicstringخيطḩayt̬
Abno92mUl englishabnormalabnormalạbnȯu̖mụl
mdzimE georgiancommaმძიმეmdzimẹ
ki45U44y vietnameselaughtcườikí̖ụ̋y
rAt englishratratrạt
i3isiis5a3a zuluclusterísihláìisiişàa
q5unk6u%d arabicclusterعنقودq̇unḳūd
'irul3 tamildarkஇருள்'iruḷ
v3etA% finnishto pull/dragvetääṿetạ̄
ta33a44q chinesepooltȁa̋q
p%O3O33ndin thailandพื้นดินpḥọ̀ọ̏ndin
t4x4^UU33qkO33qrUU33nx4i33i44 chinesesuccessful person成功人士ṭẋḥụụ̏qkọ̏qrụụ̏nẋȉi̋
na'Its5'I%3kI3 apache (western)gophernaʼitłʼíígína'ịtş'ị̀̄kị̀
tIts%5It apache (western)shakyditłidtịtşḥịt
naCC66a%ra arabiceyeglassesنظارةnaçç̂āra
k%op99ul3s99o koreanrhino코뿔소kḥop̌uḷs̭o
tx5ya33 chinesehometxẏyȁ
nan6d4u tamilcrabநண்டுnaṇḍu
l^0avar welshvocalllafarl̥avar
mu4u44u3yi33qx4i33i44 chineseinfant room母婴室múűùyȉqẋȉi̋
tx^5a44alo33o33 tibetantea leafཇ་ལོtxẏḥa̋alȍȍ
h5a9ya hebrewanimalחַיָּהḩȧya
fr5o%tU norwegian (bokmal)a raftflåtefṛōtụ
omi0 yorubawateromiomḭ
sah5Elmts93ip%1 georgianstate/kingdomსახელმწიფოsaḩẹlmts̀ipḥo̖
laa33n chinesemistlaȁn
ets hebrewtreeעֵץets
libG frenchfreelibrelibġ
yo% apache (western)beadyooyō
'b06iU3w vietnameseto cordially givebiếu'ɓiụ̀w
djanna arabicparadiseجنةdjanna
'amad hebrewto evaluate/to estimateאמד'amad
nah5la arabicpalm treeنخلةnaḩla
l6a%h5 irish (munster)pleasant/sweetláchlĝāḩ
'b06a%3a33y vietnameseshorebãi'ɓà̄ȁy
bla0 frenchwhiteblancbla̰
tx5UUy vietnameseplaychơitxẏụụy
du% thaito seeดูdū
k%i3i33t0 thaithinkคิดkḥìȉt̰
i3i3inz6u zuluhouseíndluììinẓu
pisan6d4am tamilstomachபிசண்டம்pisaṇḍam
sigrdzE georgianlengthსიგრძეsigrdzẹ
tu%tu% hawaiiangrandparenttūtūtūtū
s99ogari koreanmandarin fish쏘가리s̭ogari
ik93l08Exa xhosatimeixeshaik̖ḷ̬ẹxa
t4x4E%44EE4 tibetanfruitའབྲསṭẋẹ̋̄ẹẹ́
nUgrUmUj4da9t5 russianto pile upнагромождатьnụgrụmụȷ̈dȧtẏ
10kl frenchuncleoncleo̰̖kl
k%a4a44a3n chinesepitkḥáa̋àn
isa3a3anz6a zuluhandisándlaisààanẓa
ts5o30' apache (western)birddlǫ́ʼtşò̰'
bitu9ah5 hebrewinsuranceביטוחbitu̇aḩ
gwla%d welshcountry/nationgwladgwlād
tO33O44qh5wU33U44p%yA33A44n chinesecartoon动画片tọ̏ọ̋qḩwụ̏ụ̋pḥyạ̏ạ̋n
sOdj^a%v3 hindisuggestionसुझावsọdjḥāṿ
su90va0 frenchoftensouventsṵ̇va̰
tiqgal3 tamilmonthதிங்கள்tiqgaḷ
ts%o33o33 tibetanlakeམཚོtsḥȍȍ
k93t^08ukumisa xhosatouchchukumisak̖ṭ̬ḥukumisa
fid66d66a arabicsilverفضةfid̬d̬a
tx5yA33A44n chinesemountain streamtxẏyạ̏ạ̋n
ma9ahUr3 scottish gaelicmothermàthairmȧahụrẏ
k99um koreandreamk̭um
v3at4t4am tamilcircle/haloவட்டம்ṿaṭṭam
ql08iba xhosadressnxibaqḷ̬iba
vzdi5hat5 russianto sighвздыхатьvzdi̖hatẏ
su%9nnitella finnishto designsuunnitellasū̇nnitella
mu%ttua finnishto changemuuttuamūttua
tx5E4 burmesestarကြယ်txẏẹ́
mtxu9zi swahilisaucemchuzimtxu̇zi
zum englishzoomzoomzum
siwakonets5 nahuatlgirlcihuaconetlsiwakonetş
'b06aa44y vietnamesesevenbảy'ɓaa̋y
ti4U44n vietnamesemoneytiềntíụ̋n
ah5du9t hebrewunityאחדותaḩdu̇t
p4a%l6a%9s4 irish (munster)palacepáláspĝālĝā̇sĝ
pi%r5%i% hindigenerationपीढ़ीpīṛḥī
fa33qx4i33i44 chinesepath/plan方式fȁqẋȉi̋
mat66bax arabickitchenمطبخmat̬bax
y%9e%5lU norwegian (bokmal)to coolkjøleyh̬ē̖lụ
tas5aa3 apache (western)onedałaátaşaà
pi4i44i3q chineseto grasppíi̋ìq
a4i4bi4ki3ta4 yorubacarelessnessàìbìkítàáíbíkìtá
d^Urm hindireligion/faithधर्मdḥụrm
sol englishsoulsoulsol
s99ak9 koreanbuds̭ak̰
te3ca4qxI4q burmesesinger/vocalistတေးသံရှင်tècáqxị́q
bi5tx05a amharicyellowብጫbi̖tx̖a
d06a%3 hausasonɗáːɗà̄
pUthUd5i9t5 russianto fitподходитьpụthụdẏïtẏ
ya9'aG hebrewforestיַעַרyȧ'aġ
kye5e5v icelandicgiftgjöfkye̖e̖v
fe33i44 chineseangerfȅi̋
ka33u33t4x4^UU33qpU4U44U3n chinesehigh cost高成本kȁȕṭẋḥụụ̏qpụ́ụ̋ụ̀n
h5mali georgianswordხმალიḩmali
ivvit inuktitutyouᐃᕝᕕᑦivvit
to%n6d4u tamilto digதோண்டுtōṇḍu
dAnts englishdancedancedạnts
isi3i3igd^08i zulusound of footstepsisígqiisììigḍ̬ḥi
mE%9tx5Un germangirlmädchenmẹ̄̇txẏụn
a9dam hebrewmanאָדָםȧdam
x4O33O44x5ya33a44qx4i33 chinesevideographer摄像师ẋọ̏ọ̋xẏyȁa̋qẋȉ
s5ij navajourineşij
k%a%44a44a3w thaiwhiteขาวkḥa̋̄a̋àw
tx05iantx05vEla georgianantჭიანჭველაtx̖iantx̖vẹla
w1Gt germanwordwortwo̖ġt
byE0vUni5 frenchwelcomebienvenuebyẹ̰vụni̖
k%UttxUr hindimuleखच्चरkḥụttxụr
k93ak6a%si nuxalkcrowk'aqaasik̖aḳāsi
hI4s5wo%3j apache (western)canyonhilwozhhị́şwò̄j
te44ewa33a33 tibetanblissབདེ་བte̋ewȁȁ
ho%h5 germanhighhochhōḩ
djUhha%dj hindishipजहाजdjụhhādj
mye4 burmeselandမြေmyé
sa%3nts'o30sE apache (western)new moonsáánts’ǫ́sésà̄nts'ò̰sẹ
bAnd englishbandbandbạnd
mi44i tibetanhuman beingམིmi̋i
'eh5a9d hebrew(Judaism) the Oneness of Godאחד'eḩȧd
n3i33i33qtx5e tibetancompassionསྙིང་རྗེnẏȉȉqtxẏe
martsh5Ena georgianleftმარცხენაmartsḩẹna
m3Itx5ta9t5 russianto dreamмечтатьmẏịtxẏtȧtẏ
kO33qsi33mii33qt4x4^U33q chinesecompany name公司名称kọ̏qsȉmiȉqṭẋḥụ̏q
y%9EmpU norwegian (bokmal)a giantkjempeyh̬ẹmpụ
ga3gga%3fa%3 hausabateleur eaglegaggāfāgàggà̄fà̄
la5G frenchthemleurla̖ġ
a3tx^I%30h navajonoseàtxḥị̰̀̄h
sa30 navajoold agesà̰
E4bi3 yorubagiving childbirthẹ̀bíẹ́bì
ta33a33 tibetanmelodyརྟtȁȁ
zdy1n3tx5 polishto removezdjąćzdyo̖nẏtxẏ
a%xi%rv3a%d hindiblessingआशीर्वादāxīrṿād
mEtsniErEba georgianscienceმეცნიერებაmẹtsniẹrẹba
pE0ti5G frenchpaintingpeinturepẹ̰ti̖ġ
tx5a3 burmeseto hearကြားtxẏà
kwa%a4t0' vietnamesefanquạtkwāát̰'
nE4za' burmeseboundaryနယ်စပ်nẹ́za'
gbogbo yorubaall/everythinggbogbogbogbo
kA9i5ttA% finnishto usekäyttääkạ̇i̖ttạ̄
pGi hebrewfruitפְּרִיpġi
dj1h5i georgianstickჯოხიdjo̖ḩi
tx^5a33a33 tibetanpair/coupletxẏḥȁȁ
kore9gto spanishcorrectcorrectokorėgto
iUs4k irish (munster)fishiasciụsĝk
he%3s5 navajopackagehè̄ş
pe33i44tx5i4i44i3qtx^5yaa33q chinesebackground wall背景墙pȅi̋txẏíi̋ìqtxẏḥyaȁq
p97go4o taacaterpillarʘgòõṗ̂góo
mbiliki9m1 swahilidwarfmbilikimombilikïmo̖
rumma%n arabicpomegranateرمانrummān
qt08iqt08i xhosasmall/youngncinciqṭ̬iqṭ̬i
va%l3 tamilswordவாள்vāḷ
xOb^ hindifavorableशुभxọbḥ
gb1gbE3 yorubato receive an injurygbọgbẹ́gbo̖gbẹ̀
ruttx05a amharicact of runningሩጫruttx̖a
saku inuktituthead of harpoonᓴᑯsaku
r%9e5i5i5n icelandiclavahraunr̊e̖i̖i̖n
'a4ddu3'a%4 hausaa prayeràddu'ā̀'áddù'á̄
me%33e44k9 thaicloudเมฆmȅ̄e̋k̰
iql08izElEl1 xhosapressureinxizeleloiqḷ̬izẹlẹlo̖
emuna9 hebrewfaithאמונהemunȧ
h5a33u33 chinesesoundḩȁȕ
andza georgianmastანძაandza
to33o44nma%3a33y thaitreeต้นไม้tȍőnmà̄ȁy
imik6tuk6 inuktitutto drinkᐃᒥᖅᑐᖅimiḳtuḳ
ku9Ga0 frenchcurrent (flow)courantku̇ġa̰
a3x4o apache (western)thank youáhoàẋo
dj5ix5 polishtodaydziśdjẏixẏ
nat4tx5attiraman6d4alam tamilthe starry heavensநட்சத்திரமண்டலம்naṭtxẏattiramaṇḍalam
tutn icelandicdown feathersdúnntutn
p%u44u tibetanson/childབུpḥűu
r%9uuCi5r icelandicscabhrúðurr̊uuçi̖r
nUj4i5ma9t45 russianto pressнажиматьnụȷ̈i̖mȧṭẏ
iql^08ag^0l^08asi xhosawaterfallingxagxasiiqḷ̬ḥagh̬ḷ̬ḥasi
krie9It englishcreatecreatekriėịt
tx5at4t4aI tamilshirtசட்டைtxẏaṭṭaị
d^Un hindifundsधनdḥụn
gIft englishgiftgiftgịft
uUg5In3Uh5 irish (munster)lonelyuaigneachuụgẏịnẏụḩ
'E9xEh5 hebrewtesticleאשך'ẹ̇xẹḩ
v3ix4am tamilpoisonவிஷம்ṿiẋam
l^08o0a hoanstoneǁʰo̰aḷ̬ḥo̰a
sl1 danishbeatslåslo̖
arroz spanishricearrozarroz
t^o%k hindibulkथोकtḥōk
me%t4t4imaI tamilleadershipமேட்டிமைmēṭṭimaị
sh5vadash5va georgianmiscellaneaსხვადასხვაsḩvadasḩva
a%moxts5i nahuatlbookamoxtliāmoxtşi
txo%4s5 navajoballtxó̄ş
mEmk93vidrE1ba georgianasset/inheritanceმემკვიდრეობაmẹmk̖vidrẹo̖ba
s44aqr arabicfalconصقرs̬aqr
'avado9n hebrewdestruction/devastation/ruin/doomאבדון'avadȯn
i3i3ihhoog06o zuluchicken coupī́hhokoììihhooɠo
Uk%ba%r hindinewspaperअख़बारụkḥbār
lUv englishlovelovelụv
tx^5i4i44i3n chinesebrighttxẏḥíi̋ìn
b6a9t6U irish (munster)stickbatabĝȧtĝụ
'b06a%a44q vietnamesea boardbảng'ɓāa̋q
mhe9qga swahiliancestormhengamhėqga
i3i3i4t08i3i3it08i zuluearringîcíciììíṭ̬ììiṭ̬i
ci95r%9ka icelandicto dryþurrkacï̖r̊ka
s3t5ImOl5i9rUvUt5 russianto stimulateстимулироватьsẏtẏịmọlẏïrụvụtẏ
x4U33qh5woo33 chineselife/existence生活ẋụ̏qḩwoȍ
s5Itx^I%3 apache (western)redłichííşịtxḥị̀̄
mi44iq tibetannameམིངmi̋iq
ig^0t^08isa xhosaartistigcisaigh̬ṭ̬ḥisa
xli5sUl germankeIschlüsselxli̖sụl
'd06i vietnamesegođi'ɗi
ti95dj5En3 polishweektydzieńtï̖djẏẹnẏ
tx5U4U44w vietnamesepartychầutxẏụ́ụ̋w
cre5i5qk icelandiccrowdþröngcre̖i̖qk
kip99Om koreanhappiness기쁨kip̌ọm
sUv5Irx4E9nstvUvUt russianto masterсовершенствоватьsụvẏịrẋẹ̇nstvụvụt
bayma%3a33y thaileafใบไม้baymà̄ȁy
tuU44y vietnameseagetuổituụ̋y
Isa3s5Ik%aI apache (western)bald eagleisáłigaiịsàşịkḥaị
k93d081nda xhosaunderstandqondak̖ḍ̬o̖nda
t^Eguk9 koreanthailand태국tḥẹguk̰
k93a3sa%3 hausasoilƙasāk̖àsà̄
GUvUniG frenchto returnrevenirġụvụniġ
t4x4wa4a44i3 chineseto waddleṭẋwáa̋ì
la3zza%4 hausagood flavorlazzā̀làzzá̄
ta4Oq burmesemountainတောင်táọq
'armo9n hebrewpalaceארמון'armȯn
u%mayuk6 inuktitutanimalᐆᒪᔪᖅūmayuḳ
pyI4qn3a4cI4qs%u0 burmesescholarshipပညာသင်ဆုpyị́qnẏácị́qsḥṵ
x5yA4A44A3nx4i33i44p%ii33q chinesedisplay显示屏xẏyạ́ạ̋ạ̀nẋȉi̋pḥiȉq
menv3el3l3i tamilcobaltமென்வெள்ளிmenṿeḷḷi
pu% thaicrabปูpū
r%9U9vEC welshstrange/oddrhyfeddr̊ụ̇vẹç
abo3a4ru40yi3 yorubasunflowerabóòrùnyíabòárṵ́yì
me44e tibetanfireམེme̋e
m1%4414413 thaidoctorหมอmő̖̄ő̖ò̖
mUy vietnamesecloudmâymụy
h5Itla%0h5I3 apache (western)beveragehidląąhíḩịtlā̰ḩị̀
'b06aa4wkp9' vietnamesebundlebọc'ɓaáwkp̃'
m4a9dr4U irish (munster)dogmadramĝȧdrĝụ
p97'a3a taato burnʘ'áaṗ̂'àa
tO4O44O3q chineseto understandtọ́ọ̋ọ̀q
nata30 apache (western)cornnadą́ʼnatà̰
ts%E%3 apache (western)rocktséétsḥẹ̀̄
upiGnk6a%k6 inuktitutspring (season)ᐅᐱᕐᓐᖄᖅupiġnḳāḳ
k6amhh arabicwheatقمحḳamhh
tO33O44q chinesemilktọ̏ọ̋q
tOl5ak scottish gaelicleafduilleagtọlẏak
nE%44EE4 tibetandiseaseནདnẹ̋̄ẹẹ́
hvost russiantailхвостhvost
aqunasuktuk6 inuktitutto huntᐊᖑᓇᓱᒃᑐᖅaqunasuktuḳ
te4Iq burmesecloudတိမ်téịq
mE330E330 tibetandrug/medicineསྨནmẹ̰̏ẹ̰̏
kUnsE9ptxuwUlayz englishconceptualizeconceptualizekụnsẹ̇ptxuwụlayz
tx^5a%33a44q thaitechnicianช่างtxẏḥȁ̄a̋q
isiphiig06a zulucape (garment)isíphikaisiphiiɠa
j4E9n3xyInU russianwomanже́нщинаȷ̈ẹ̇nẏxyịnụ
fEG frenchto dofairefẹġ
in3tx5i tamilgingerஇஞ்சிinẏtxẏi
x4i33i44p%ii33ntx5yA33nk%O33O44q chinesevideo surveillance视频监控ẋȉi̋pḥiȉntxẏyạ̏nkḥọ̏ọ̋q
sapE0 frenchfir treesapinsapẹ̰
Ud^Ik hindimoreअधिकụdḥịk
mo44ot4x4a33a44 tibetancarམོ་ཊmőoṭẋȁa̋
wOd englishwouldwouldwọd
mii33n chineseheavenmiȉn
mAgnI9fIsInt englishmagnificentmagnificentmạgnïfịsịnt
brt05k93Eli georgianflatბრტყელიbrt̖k̖ẹli
p931lusi georgianpoleპოლუსიp̀o̖lusi
h5weh5 welshsixchwechḩweḩ
mi%5dA finnishto sellmyydämī̖dạ
p%u%33u44t0 thaispeakพูดpḥȕ̄űt̰
fIrC icelandica distancefirðfịrç
k93i95t05i5l amharicleafቅጠልk̖ï̖t̖i̖l
sI4k apache (western)scarsigsị́k
qge swahiliscorpionngeqge
1Gga9zma hebreworgasmאורגזמהo̖ġgȧzma
iql^08El1 xhosareportingxeloiqḷ̬ḥẹlo̖
t^a3wo4x apache (western)bubbletáwoshtḥàwóx
pI9Cste5C icelandicstop (e.g. bus stop)biðstöðpïçste̖ç
mazraq5a arabicfarmمزرعةmazraq̇a
t^a33a33la33a33 tibetandustཐལ་བtḥȁȁlȁȁ
ma0k frenchlackmanquema̰k
pa0se frenchto thinkpenserpa̰se
iqt^08iqa xhosathoughtingcingaiqṭ̬ḥiqa
muxi5rra amharicwedderሙሽራmuxi̖rra
a5Ge5 frenchhappyheureuxa̖ġe̖
1Gigami hebreworigamiאוריגמיo̖ġigami
y%9a5n norwegian (bokmal)kind/specieskjønnyh̬a̖n
tIGC icelandicvirtuedyggðtịġç
ntEE3n apache (western)manndeeńntẹẹ̀n
naa4q' vietnameseheavynặngnaáq'
h5axpItI3 apache (western)quailhashbidíḩaxpịtị̀
p93Ep93Ela georgianbutterflyპეპელაp̀ẹp̀ẹla
d^4a%i% hinditwo and a halfढाईḍḥāī
mada9q5 hebrewscienceמדעmadȧq̇
qa4a44y vietnamesedayngàyqáa̋y
q5a%m arabicyearعامq̇ām
tx^5E9Es%o koreanvegetable채소txẏḥẹ̇ẹsḥo
tx^5a3a33y thaito useใช้txẏḥàȁy
sE90f1ni frenchsymphonysymphoniesẹ̰̇fo̖ni
al'ard66 arabicearthالأرضal'ard̬
kObob amharicstarኮኮብkọbob
a5r danishearørea̖r
la4ru%3ra%4 hausanecessitylàr̃ūr̃ā̀lárù̄rá̄
'b06aa3p9 vietnamesea blossombắp'ɓaàp̃
yo%3sn apache (western)godyóósnyò̄sn
k6uyannami%k inuktitutthank youᖁᔭᓐᓇᒦᒃḳuyannamīk
d66awwa'a arabicto illuminateضوأd̬awwa'a
ba4ta4 yorubashoebàtàbátá
tx5ya33ux5yue33 chineseteach教学txẏyȁuxẏyuȅ
bo2d englishboardboardbou̖d
tu%ga%lik inuktitutnarwhalᑑᒑᓕᒃtūgālik
nixba9q5 hebrewto swear/to promiseנשבעnixbȧq̇
ama3 navajomotheramà
tafawwak6a arabicto outperformتفوقtafawwaḳa
b1n thaiballบอลbo̖n
v3aikka finnishfor examplevaikkaṿaikka
'Uwqm vietnamesegrandfatherông'ụwqm
f4o%gUr3 irish (munster)to proclaimfógairfĝōgụrẏ
na'Ixo30' apache (western)lizardnaʼishǫ́ʼna'ịxò̰'
bah5u9r hebrewguy/boyבחורbaḩu̇r
xEmt^h5vEva georgianaccident/chanceშემთხვევაxẹmtḥḩvẹva
he5i5st icelandicautumn/fallhausthe̖i̖st
hOi5ad welshduck (bird)hwyadhọi̖ad
wehewehe hawaiianto explainwehewehewehewehe
hmur3ItsU russianto frownхмуритьсяhmurẏịtsụ
dGE georgiandayდღეdġẹ
q5iC66a%m arabicbonesعظامq̇iç̂ām
pan6d4abada%rttam tamilgoodsபண்டபதார்த்தம்paṇḍabadārttam
fE9lo englishfellowfellowfẹ̇lo
iql^081wa xhosabagingxowaiqḷ̬ḥo̖wa
t^ou33yi4i44i3qyii33 chineseprojector投影仪tḥoȕyíi̋ìqyiȉ
q5us44fu%r arabicsparrow (bird)عصفورq̇us̬fūr
x4U33qri33i44wu4u44u3h5we33i44 chinesebirthday party生日舞会ẋụ̏qrȉi̋wúűùḩwȅi̋
tuvak6 inuktitutsea iceᑐᕙᖅtuvaḳ
r%9ei%Ci5r icelandicnesthreiðurr̊eīçi̖r
alE4 yorubalandalẹ̀alẹ́
sh5ludj5itx5 polishto tidy upschludzićsḩludjẏitxẏ
pal3l3atta%kku tamilvalleyபள்ளத்தாக்குpaḷḷattākku
k93ak93ali georgianwalnutკაკალიk̖ak̖ali
tx5an thaimoonพระจันทร์txẏan
ndu9gu swahilirelativendugundu̇gu
'a%siriyar tamilteacherஆசிரியர்'āsiriyar
'ida2 tamillipஇதழ்'idau̖
a0pul frenchlight bulbampoulea̰pul
pyE9qkni5 polishbeautifulpięknypyẹ̇qkni̖
ka3OqgI4q burmeseskyကောင်းကင်kàọqgị́q
EtG frenchto beêtreẹtġ
pItIt^lIt apache (western)brandbiditlidpịtịtḥlịt
e%3' navajoclothingè̄'
sEk%tsia georgiansectionსექციაsẹkḥtsia
did englishdeeddeeddid
basa9G hebrewfleshבָּשָׂרbasȧġ
sahha%ba arabiccloudسحابةsahhāba
umkhEq94t08E xhosaiceumkhenkceumkhẹq̀ṭ̬ẹ
r3Ib5e95nUk russianchildребёнокrẏịbẏė̖nụk
kuwl englishcoolcoolkuwl
k3it0te japanesestampきってkẏit̰te
etE0dG frenchto turn offéteindreetẹ̰dġ
d10k frenchthereforedoncdo̰̖k
EyEle3 yorubapidgeonẹyẹléẹyẹlè
saic welshsevensaithsaic
ca%k icelandicroofþakcāk
maC66alla arabicumbrellaمظلةmaç̂alla
ts%i33i44 tibetanword/phraseཚིགtsḥȉi̋
kwa4a44a3q chineseroughkwáa̋àq
Up%sUr hindiofficerअफसरụpḥsụr
ba4nda%3 hausameat dried over firebàndābándà̄
i95mmArtA% finnishto understandymmärtääï̖mmạrtạ̄
k93l08akEka xhosabusyxakekak̖ḷ̬akẹka
taa33yii33tx5ye4e44e3h5wo33o44 chinesefaq答疑解惑taȁyiȉtxẏyée̋èḩwȍő
r%9i5cr1 welshto rush/hurryrhuthror̊i̖cro̖
aluik6k6anak6 inuktitutavalancheᐊᓗᐃᖅᑲᓇᖅaluiḳḳanaḳ
k33a4le3k33a4le3 hausakanoekwàlekwàlekẇálèkẇálè
tsa4a44u3x4we33i44tsa4a44u3tx^5i4i44i3 chinesego to bed early早睡早起tsáa̋ùẋwȅi̋tsáa̋ùtxẏḥíi̋ì
i3i3i4l08u3u3u4g06u zulucrowdîxûkuììíḷ̬ùùúɠu
v3E%xa%k% hindiindian monthवैशाखṿẹ̄xākḥ
ahava9 hebrewlove/affectionאהבהahavȧ
k%a33a44n chinesecliffkḥȁa̋n
k93a4ho%3 hausahornƙàhōk̖áhò̄
tapu9ah5 hebrewappleתפוחtapu̇aḩ
tx^Utri% hindiumbrellaछतरीtxḥụtrī
ya%4a44k9 thaito wantอยากyá̄a̋k̰
h5ata9h5 hebrewcutחֲתָךְḩatȧḩ
'd06EE44 vietnameseto give birth tođẻ'ɗẹẹ̋
sO33a44 thaishirtเสื้อsọ̏a̋
q5as44i%r arabicjuiceعصيرq̇as̬īr
nda9ma swahilicalfndamandȧma
ba%0s navajohoopbā̰s
k%wa33i44ti33i44ta33nh5a33u44 chinesetracking number快递单号kḥwȁi̋tȉi̋tȁnḩȁű
aGah5n1f19bya hebrewarachnophobiaארכנופוביהaġaḩno̖fȯ̖bya
pul3l3i tamildot/pointபுள்ளிpuḷḷi
lo44o tibetanyearལོlőo
p%rtxh5ili georgianclawფრჩხილიpḥrtxḩili
mbayuwa9yu swahiliswallow (bird species)mbayuwayumbayuwȧyu
fye%5l icelandicplank/boardfjölfyē̖l
di5mmUt amhariccatድመትdi̖mmụt
nah5a9x hebrewsnakeנָחָשׁnaḩȧx
r%9i%C icelandicsnowstormhríðr̊īç
'b06a%3a33wq5 vietnamesestormbão'ɓà̄ȁwq̇
r%9isgl welshbark (of tree)rhisglr̊isgl
cI'pI4q burmesetreeသစ်ပင်cị'pị́q
blO2 englishblurblurblọu̖
aja yorubawifeayaaja
ts%a33a33 tibetansaltཚྭtsḥȁȁ
iq94t08ukukt^a xhosainformationinkcukuchaiq̀ṭ̬ukuktḥa
ka33u33lou33ta33a44x4a33a44 chinesehigh-rise building高楼大厦kȁȕloȕtȁa̋ẋȁa̋
t05ena amharichealthጤናt̖ena
cvE9rmauul icelandicdiameterþvermálcvẹ̇rmauul
y%9Ep norwegian (bokmal)a large stickkjeppyh̬ẹp
k3ay tibetandot/pointཚེགkẏay
'abahu9t hebrewfatherhood/paternityאבהות'abahu̇t
'b06iit0 vietnamesebit (computing)bit'ɓiit̰
tyA33A44nh5wU33U44h5a33u44ma4a44a3 chinesephone number电话号码tyạ̏ạ̋nḩwụ̏ụ̋ḩȁűmáa̋à
10bG frenchdarknessombreo̰̖bġ
mo3sI3 navajocatmòsị̀
'b06a4a44 vietnamesegrandmother'ɓáa̋
s5o%3' navajofishşò̄'
a0vwaye frenchto sendenvoyera̰vwaye
p%a koreanonionpḥa
me9leh5 hebrewkingמֶלֶךmėleḩ
kt^08aza xhosacombchazakṭ̬ḥaza
pu%4u44 thaigrandpaปู่pú̄ű
nI3s5tx05I4 navajoair/breezenị̀ştx̖ị́
h5OO33q chineserainbowḩọọ̏q
sI3qza3 burmeseto thinkစဉ်းစားsị̀qzà
ya3 navajoskyyà
t^e%s5 navajoreedtḥēş
erra9re italianto wandererràreerrȧre
x5yO33q chineseelder brotherxẏyọ̏q
tx^I%3l navajosnowstormtxḥị̀̄l
bre%5 norwegian (bokmal)breadbrødbrē̖
tx^a%' navajobeavertxḥā'
zon englishzonezonezon
'ix hebrewman/adult male human being.איש'ix
a0syE0 frenchancientanciena̰syẹ̰
i3i3i4d^08a3a3awe zuluheroîqháweììíḍ̬ḥààawe
swe33i44h5wU33tx^5yUU33n chinesefloral skirt碎花裙swȅi̋ḩwụ̏txẏḥyụụ̏n
'ul3l3aqgaI tamilpalm (hand)உள்ளங்கை'uḷḷaqgaị
mravalmnixvnEl1vani georgiansignificantმრავალმნიშვნელოვანიmravalmnixvnẹlo̖vani
namdvili georgianrealნამდვილიnamdvili
i3i3i4b06i3i3i4zo zulunameîbîzoììíɓììízo
s44amG arabicglueصمغs̬amġ
s5aas5 welshthe otherllallşaaş
tsru georgianfalseცრუtsru
akpa3 yorubaarmapáakpà
alE3 yorubanightalẹ́alẹ̀
t4x4^i44i tibetanto write/drawའབྲིṭẋḥi̋i
tot^s5'IjIh5I%3 apache (western)green/bluedotłʼizhihíítotḥş'ịjịḩị̀̄
pI4k apache (western)bellybigpị́k
praGC icelandictastebragðpraġç
da%3'i4ra%3 hausacircledā'ìr̃ādà̄'írà̄
s3em3U russianseedсе́мяsẏemẏụ
se33e33q tibetanlionསེངsȅȅq
ma3a33le3e33t0 thaiseedเมล็ดmàȁlèȅt̰
sykG frenchsugarsucresykġ
l^01gEl^0 welshpocketllogelll̥o̖gẹl̥
ka5G frenchheartcœurka̖ġ
p93lanEt05a georgianplanetპლანეტაp̀lanẹt̖a
w^0e5nn icelandicangelica (plant)hvönnwh̬e̖nn
'e%445e5e45 tibetanlightའོད'e̖̋̄e̖é̖
ndEg06E swahilibirdndegendẹɠẹ
d66ifdiq5 arabicfrogضفدعd̬ifdiq̇
tx5i33qya33a44n chineseexperience经验txẏȉqyȁa̋n
na4Iqa4qdj5a3 burmeseforeign countryနိုင်ငံခြာnáịqáqdjẏà
h5its93lh nuxalkmetal (iron)xits'lhḩits̀lh
ma%44a tibetanbutterམརma̋̄a
mpa3 apache (western)coyotembámpà
v5Ir3O9fkU russianrope (chord)верёвкаvẏịrẏọ̇fkụ
ka4a44u3x5ya33u44p%yA33A44n chinesefunny movie搞笑片káa̋ùxẏyȁűpḥyạ̏ạ̋n
u9lvi5r icelandica wolfúlfuru̇lvi̖r
yi%445i5 tibetanplace/areaཡུལyi̖̋̄i̖
xe%x4 hindiresidueशेषxēẋ
tx^5I' burmeseto loveချစ်txẏḥị'
'I4Ga%4 apache (western)furighaa'ị́ġá̄
garra spanishclawgarragarra
'avnEt hebrewsashאבנט'avnẹt
d08ho hoanhorn!ʰoḍ̬ho
papiy10 frenchbutterflypapillonpapiyo̰̖
h5wo4o44o3t4x4^O33si33tx5i33 chinesetrain driver火车司机ḩwóőòṭẋḥọ̏sȉtxẏȉ
ni3pyI4qn3a4 burmesetechnologyနည်းပညာnìpyị́qnẏá
n3i33i33q tibetanheart/mind/essenceསྙིངnẏȉȉq
tx5UrUk93a amharicmoonጨረቃtxẏụrụk̖a
as5nI%30' navajocenteraşnị̰̀̄'
isig^0d^08ib1 xhosadecisionisigqiboisigh̬ḍ̬ḥibo̖
gUmtx^a% hinditowelगमछाgụmtxḥā
rian thaistudyเรียนrian
txI4txI4l apache (western)acornchíchʼiltxị́txị́l
t66abba%h5 arabicchefطباخt̬abbāḩ
k3ip9pO japanesetrain ticketきっぷkẏip̃pọ
xvili georgianchildშვილიxvili
kal3l3am tamilstealthகள்ளம்kaḷḷam
aka%0zIz navajosleeve (of garment)akā̰zịz
h5awh5 arabicpeach (fruit)خوخḩawḩ
yAttA% finnishto leavejättääyạttạ̄
bat0ta japanesegrasshopperばったbat̰ta
t66ifl arabicchildطفلt̬ifl
ntE3 apache (western)apachendéntẹ̀
isikl^081b1 xhosatoolisixhoboisikḷ̬ḥo̖bo̖
'akkul3 tamilarmpitஅக்குள்'akkuḷ
stx4i95x4tx4atx5 polishto clean upsczyszczaćstẋï̖ẋtẋatxẏ
pal3l3ikku%d4am tamilschoolபள்ளிக்கூடம்paḷḷikkūḍam
kyUqtx^5i koreanview경치kyụqtxẏḥi
fye%5l norwegian (bokmal)boardfjølfyē̖l
abbaya9re italianto bark (like dog)abbaiàreabbayȧre
'a4kwa%4ti4 hausaboxàkwā̀tì'ákwá̄tí
huC icelandicskinhúðhuç
passa9re italianto passpassàrepassȧre
krO%v scottish gaelictreecraobhkrọ̄v
iGnik6 inuktitutsonᐃᕐᓂᖅiġniḳ
kt^08itha xhosaspendchithakṭ̬ḥitha
addio italiangoodbyeaddioaddio
ra%dj hindiruleराजrādj
'di%5v3o%t norwegian (bokmal)very wetdyvåt'dī̖ṿōt
pi4i44i3tx5i33i44pU4U44U3n chinesenotebook笔记本píi̋ìtxẏȉi̋pụ́ụ̋ụ̀n
x5ya33a44q chineseoakxẏyȁa̋q
savik inuktitutnormal shaped knifeᓴᕕᒃsavik
a%ts5a%kats5 nahuatlperson made of waterātlācatlātşākatş
cEkn icelandicservantþegncẹkn
sI4s navajobeltsị́s
ti33a44 thaishortเตี้ยtȉa̋
zi35i335 vietnamesekeepgiữzì̖ȉ̖
h5ma georgianvoiceხმაḩma
ye9led hebrewchildיֶלֶדyėled
a%wato9mats5 nahuatlacornāhuatomatlāwatȯmatş
k%O9l5U scottish gaelicforestcoillekḥọ̇lẏụ
noo44 vietnameseboomnổnoő
k%vEk693ana georgiancountryქვეყანაkḥvẹḳ̖ana
bite9' hebrewto pronounce a wordביטאbitė'
'aat^i3i33t0 thaisunพระอาทิตย์'aatḥìȉt̰
Utm3In3A9t5 russianto cancelотменя́тьụtmẏịnẏạ̇tẏ
ukukd^08uba xhosadrive/pushukuqhubaukukḍ̬ḥuba
d6I9n3U irish (munster)humanduinedĝïnẏụ
wa%' navajospinachwā'
kUm3In3t5i9rUvUt5 russianto commentкомментироватьkụmẏịnẏtẏïrụvụtẏ
mul3l3aqgi tamilradishமுள்ளங்கிmuḷḷaqgi
'a4lk93a3la4mi%3 hausapenàlƙalàmī'álk̖àlámì̄
px4i5ya9tx5El polishclose friendprzyjacielpẋi̖yȧtxẏẹl
gt^h51vt^ georgianplease (formal)გთხოვთgtḥḩo̖vtḥ
gwees5d welshgrassgwelltgweeşd
prEka icelandica slopebrekkaprẹka
marro9ne italianbrownmarronemarrȯne
k6ayak6 inuktitutkayakᖃᔭᖅḳayaḳ
k%E3ya4h navajoland/countrykḥẹ̀yáh
perro spanishdogperroperro
ts93In navajobonets̀ịn
i%koxk33a93wits5 nahuatlfig treehīcoxcuahuitlīkoxkẇà̇witş
wa33i44ma33i44yuA33n chinesedelivery man外卖员wȁi̋mȁi̋yuạ̏n
'ila%hiyy arabicdivineإلهي'ilāhiyy
zorro spanishfoxzorrozorro
mg19mbea swahilicandidatemgombeamgȯ̖mbea
ho'ohana hawaiianto usehoʻohanaho'ohana
rot4t4i tamilbreadரொட்டிroṭṭi
sepayawits5 nahuatlsnowcepayahuitlsepayawitş
avveni9re italianto occuravvenìreavvenïre
la3a33n thaimillionล้านlàȁn
iq94l08at^aq94l08at^a xhosacomplex/complicatedinkxathankxathaiq̀ḷ̬atḥaq̀ḷ̬atḥa
p%i%445i5i45me%33e44 tibetanwomanབུད་མེདpḥi̖̋̄i̖í̖mȅ̄e̋
sm3Ix4attsU russianto blendсмешатьсяsmẏịẋattsụ
kOO33x4i33i44h5wU33U44 chineseformat格式化kọọ̏ẋȉi̋ḩwụ̏ụ̋
s51sd welshtailllostşo̖sd
p%eqgywin koreanpenguin펭귄pḥeqgywin
p97u0 hoanoneʘ̃ũṗ̂ṵ
amik6 inuktitutpeltᐊᒥᖅamiḳ
gargari georgianapricotგარგარიgargari
ho'opa'a hawaiianto fixhoʻopaʻaho'opa'a
'eI' burmeseto sleepအိပ်'eị'
u3uhha3a3afu zuluhalfúhháfuùuhhààafu
tx^5a44amtse33e44 tibetancompassionབྱམས་བརྩེtxẏḥa̋amtsȅe̋
h5E georgiantreeხეḩẹ
mtaza9mo swahiliviewpointmtazamomtazȧmo
v3a9llita finnishto prevailvallitaṿȧllita
se5vn norwegian (bokmal)sleep (state)søvnse̖vn
tx^5i33i33 tibetanoutside/exteriorཕྱིtxẏḥȉȉ
tx5yO4O44O3q chinesefiretxẏyọ́ọ̋ọ̀q
y%9A%l3Ihe%t norwegian (bokmal)lovekjærlighetyh̬ạ̄ḷịhēt
pE3x apache (western)knifebeshpẹ̀x
s5I%30' navajopetşị̰̀̄'
ra3a33k9 thailoveรักràȁk̰
o%se9elo%ts5 nahuatljaguarocelotlōsėelōtş
li5ke norwegian (bokmal)happinesslykkeli̖ke
din thaisoilดินdin
p10 frenchbridgepontpo̰̖
k%Il1%na% hinditoyखिलौनाkḥịlō̖nā
k%a33a44w thaito enterเข้าkḥȁa̋w
txokola%ts5 nahuatlchocolatechocolātltxokolātş
na'Is5ts%o3x4 apache (western)squirrelna'iłtsóhna'ịştsḥòẋ
pya33ut4x4yU4U44U3ntaa33a33a44n chinesestandard answer标准答案pyȁuṭẋyụ́ụ̋ụ̀ntaȁȁa̋n
sE%44EE4 tibetansustenanceཟསsẹ̋̄ẹẹ́
Is5t^I30'ts%I30h5 apache (western)bowiłtį́ʼtsį́hịştḥị̰̀'tsḥị̰̀ḩ
nanuk6 inuktitutpolar bearᓇᓄᖅnanuḳ
mE%tx hindimatchमैचmẹ̄tx
dj^Un6d4a% hindiflag (banner)झंडाdjḥụṇḍā
h5att66a arabicluckخطḩatt̬a
lii33nyu33u44tx5yA33n chineseshower room淋浴间liȉnyȕűtxẏyạ̏n
fE3 yorubato desirefẹ́fẹ̀
axma9 hebrewblame/faultאשמהaxmȧ
a5l norwegian (bokmal)beerøla̖l
weIv englishwavewaveweịv
Ixk%I%nh5n apache (western)sonishkiinhnịxkḥị̄nḩn
korreo spanishmailcorreokorreo
E%CU danishto eatædeẹ̄çụ
a4ya4 yorubachest (body)àyàáyá
pu%n6d4u tamilgarlicபூண்டுpūṇḍu
na44a44a3q thaimovieหนังna̋a̋àq
vE3E33 vietnamesedrawvẽvẹ̀ẹ̏
kru9ppa icelandicgroupgrúbbakru̇ppa
ph1t^1li georgianleafფოთოლიpho̖tḥo̖li
t^k%vEn georgianyouთქვენtḥkḥvẹn
flaIx germanfleshfleischflaịx
f3ag irish (munster)lengthfeadhfẏag
ts%E3 navajorock/stonetsḥẹ̀
k3E%44Ej4U33U44p9 tibetanroyal lineageརྒྱལ་རབསkẏẹ̋̄ẹȷ̈ụ̏ụ̋p̃
kan6 tamileyeகண்kaṇ
akko9ntxo italiandressed upacconcioakkȯntxo
tx05as5 navajofrogtx̖aş
zas apache (western)snowzaszas
si33tx5ya33t4x4^O33 chineseprivate car私家车sȉtxẏyȁṭẋḥọ̏
appanna9re italianto obscureappannàreappannȧre
we33i44x4U33qmyAA33ntx^5yA33n chinesetampon卫生棉签wȅi̋ẋụ̏qmyạạ̏ntxẏḥyạ̏n
kt^08ubEkilEy1 xhosapolitechubekileyokṭ̬ḥubẹkilẹyo̖
t4ikUt4 hinditicketटिकटṭikụṭ
atm1sfEGa hebrewatmosphereאטמוספירהatmo̖sfẹġa
pun6 tamilsoreபுண்puṇ
p%ai33 chineseraftpḥaȉ
hE0g55a4 yorubato be beautifulhẹngwàhẹ̰gẇá
Grma georgiandeepღრმაġrma
iglu inuktituthouseᐃᒡᓗiglu
t00a9al3gi koreanstrawberry딸기ṱȧaḷgi
tE'toldjE%3t apache (western)campfiredeʼdoljéédtẹ'toldjẹ̀̄t
nuliak6 inuktitutwifeᓄᓕᐊᖅnuliaḳ
uk6ausik6 inuktitutwordᐅᖃᐅᓯᖅuḳausiḳ
k93wni nuxalkseal (animal)kw'nik̖wni
t^u3 apache (western)watertḥù
yau33k%O33O44qtx^5i33i44 chineseremote control遥控器yaȕkḥọ̏ọ̋qtxẏḥȉi̋
gdj5Ex5 polishsomewheregdzieśgdjẏẹxẏ
kd^08a xhosaonlyqhakḍ̬ḥa
ri%ttAmAte5n finnishinsufficientriittämätönrīttạmạte̖n
si%r5%i% hindiladderसीढ़ीsīṛḥī
nyE%3 apache (western)difficultnyeeʼnyẹ̀̄
txa3tI3tlo30'II navajowren (bird)txàtị̀tlò̰'ịị
'aha9v hebrewto loveאהב'ahȧv
bi3xi3ya%4 hausatreebishiyā̀bìxìyá̄
Gi95kUn germanback (body)rückenġï̖kụn
mU33U44q chinesedreammụ̏ụ̋q
hUn' danishhandhåndhụn'
paqkki finnishbank (institution)pankkipaqkki
l^0i%v welshsaw (tool)llifl̥īv
masso9ne italianfree masonmassonemassȯne
b^a%r hindiburdenभारbḥār
t1 danishtoeto̖
mi5rtx05a amharicchoice/optionምርጫmi̖rtx̖a
caO' burmeseto drinkသောက်caọ'
deI englishdaydaydeị
'aveda9 hebrewa lossאבדה'avedȧ
kol3v3anaI tamilborrowingகொள்வனைkoḷṿanaị
d41kt4Ur hindidoctorडॉक्टरḍo̖kṭụr
yOk9kOryi japaneseslowlyゆっくりyọk̰kọryi
ah519t hebrewsisterאחותaḩȯ̖t
ko%9ats5 nahuatlsnakecoatlkō̇atş
kyI9Cya icelandicgoddessgyðjakyïçya
kGeno frenchslotcréneaukġeno
g55addUnn3a amharicfriendጓደኛgẇaddụnnẏa
nE%33E33tx5i%5 tibetaninformationགནས་ཚུལnẹ̏̄ẹ̏txẏī̖
dra5p%U danishdropdråbedra̖pḥụ
ei%mi5r icelandicsteam/vaporeimureīmi̖r
ma% thaicomeมาmā
wolf englishwolfwolfwolf
igl08alaba xhosashoulderigxalabaigḷ̬alaba
vE0 frenchwinevinvẹ̰
f4Il irish (munster)bloodfuilfĝịl
k6auyimanituk6aqit inuktituttraditional knowledgeᖃᐅᔨᒪᓂᑐᖃᖏᑦḳauyimanituḳaqit
fissa9to italianfixed (position)fissatofissȧto
tasik6 inuktitutlakeᑕᓯᖅtasiḳ
tx05i5nk93i5llat amharicskullጭንቅላትtx̖i̖nk̖i̖llat
px4Es polishacrossprzezpẋẹs
t051t05i georgianbranchტოტიt̖o̖t̖i
t^yA33n chinesedaytḥyạ̏n
d08o0'o hoanclaw!o̰ʔoḍ̬o̰'o
za4a44yq vietnameseto reserve fordànhzáa̋yq
b10 frenchgoodbonbo̰̖
rU33U44nwei33 chinesefind认为rụ̏ụ̋nweȉ
tx5yA33A44nx4U33nfaa33q chinesegym健身房txẏyạ̏ạ̋nẋụ̏nfaȁq
trOm welshheavytrwmtrọm
oppo9rre italianto opposeopporreoppȯrre
Is5t^I3'k%e% apache (western)centeriłdíʼgeeịştḥị̀'kḥē
tsipo9G hebrewbirdצִפּוֹרtsipȯġ
kr5a%gU norwegian (bokmal)complaintklagekṛāgụ
k93d08inis1 xhosatruthqinisok̖ḍ̬iniso̖
na%9wats5 nahuatlsomething having a clear and pleasant soundnāhuatlnā̇watş
la9h5ats hebrewpressureלַחַץlȧḩats
k93d081b1 xhosaconcrete/actualqobok̖ḍ̬o̖bo̖
e9Gets hebrewcountry/landארץėġets
bi5tx5 polishto bebyćbi̖txẏ
q5as44aba arabicto twist/wrap aroundعصبq̇as̬aba
mat4pa%n6d4am tamilearthen vesselமட்பாண்டம்maṭpāṇḍam
kEsty10 frenchquestionquestionkẹstyo̰̖
mut4t4aI tamileggsமுட்டைmuṭṭaị
iql^08amisEkilE xhosaurgentingxamisekileiqḷ̬ḥamisẹkilẹ
E%blU danishappleæbleẹ̄blụ
k93o%4k93a3ri3 hausaeffortƙṑƙarik̖ó̄k̖àrì
Gaza%l arabicdeerغزالġazāl
oyE%s5 apache (western)to carryoyeełoyẹ̄ş
iqt^081qt^081ni xhosamosquitoingcongconiiqṭ̬ḥo̖qṭ̬ḥo̖ni
mEE4' vietnamesemothermẹmẹẹ́'
'aa44yq vietnameseimageảnh'aa̋yq
sa5G frenchsistersœursa̖ġ
gwraig welshwifegwraiggwraig
hhima%r arabicdonkeyحمارhhimār
pli4a44n thaito changeเปลี่ยนplía̋n
maCi5r icelandichumanmaðurmaçi̖r
l^0i5uh5 welshsnowdrift/snow dustlluwchl̥i̖uḩ
ba3k93i%3 hausablack/darkbaƙībàk̖ì̄
ka33i33 chineseboundarykȁȉ
iqt^08aqa xhosaideaingcangaiqṭ̬ḥaqa
f3ar4 irish (munster)man (male)fearfẏarĝ
yi33pU4U44U3nt4x4U33U44qtx5i33q chineseserious一本正经yȉpụ́ụ̋ụ̀nṭẋụ̏ụ̋qtxẏȉq
ka4a44y thaichickenไก่káa̋y
kUU33n chinesefunnykụụ̏n
s5o3k apache (western)fishłógşòk
tGi5k frenchtechniquetructġi̖k
me44elo33o33q tibetanmirrorམེ་ལོངme̋elȍȍq
Gura%b arabiccrowغرابġurāb
blo englishblowblowblo
pUrIb^a%x4a% hindidefinitionपरिभाषाpụrịbḥāẋā
t^UmI3qdj514 burmesefried riceထမင်း‌ကြော်tḥụmị̀qdjẏó̖
Uttx^a% hindigoodअच्छाụttxḥā
me4e44i3tx5ya4a44a3x4i33 chinesemanicurist美甲师mée̋ìtxẏyáa̋àẋȉ
fra%9iCI icelandicsciencesfræðifrā̇içị
h5ah5vi georgianonionხახვიḩaḩvi
mtsirE georgiansmall/insignificantმცირეmtsirẹ
ne4ka3Oq burmeseto be wellနေကောင်nékàọq
E'Ilza% apache (western)pictureeʼilzaaẹ'ịlzā
epats5 nahuatlskunkepatlepatş
isig^0t^08awu xhosaspiderisigcawuisigh̬ṭ̬ḥawu
t66aq5a%m arabicfoodطعامt̬aq̇ām
y%9i95llIq norwegian (bokmal)chick (baby chicken)kyllingyh̬ï̖llịq
hahu9a hawaiianfoundationkahuahahu̇a
we33i33 chinesepowerwȅȉ
djih5vi georgiangoatჯიხვიdjiḩvi
xlaqU germansnakeschlangexlaqụ
qt^08ayisEla xhosatrapngcayiselaqṭ̬ḥayisẹla
nastE9mpstf1 polishprecedencenastępstwonastẹ̇mpstfo̖
txi%k33a'ts5i nahuatlbarn owlchīcuahtlitxīkẇa'tşi
blUd englishbloodbloodblụd
px4i5h519dj5itx5 polishto comeprzychodzićpẋi̖ḩȯ̖djẏitxẏ
attxa9kko italianacheacciaccoattxȧkko
natIk'a0 apache (western)clothnadikʼąnatịk'a̰
t1144y vietnamesegarlictỏito̖ő̖y
harrasta% finnishto be interested inharrastaaharrastā
byu9tUfUl englishbeautifulbeautifulbyu̇tụfụl
a33a44nla4a44a3pa33 chinesehorn按喇叭ȁa̋nláa̋àpȁ
bmuli georgianlink (internet)ბმულიbmuli
hip931p931t05ami georgianhippoჰიპოპოტამიhip̀o̖p̀o̖t̖ami
parC icelandicedgebarðparç
amakl^08Egwazana xhosaseniorsamaxhegwazanaamakḷ̬ḥẹgwazana
i3i3il^08iib06a zulumakeshift hutī́xhibaììiḷ̬ḥiiɓa
t6n4a%0h irish (munster)to fatiguetnáithtĝnĝā̰h
'b06114' vietnamesebugbọ'ɓo̖ó̖'
k%a4a44w thaikneeเข่าkḥáa̋w
fe9ImIs englishfamousfamousfėịmịs
ma%kauka9u hawaiiancompetencemākaukaumākaukȧu
d^4o%l hindidrumढोलḍḥōl
tx^I4tI3 navajocartxḥị́tị̀
ts%o33o33wa tibetanlifeའཚོ་བtsḥȍȍwa
xjE0 frenchdogchienxjẹ̰
tah5a apache (western)hurrydahataḩa
'a4g55a%4g55a%3 hausaduck (animal)àgwā̀gwā'ágẇá̄gẇà̄
pets5asos5ko%9ats5 nahuatlcentipedepetlazolcōātlpetşasoşkō̇atş
kaxits5 nahuatlbowlcaxitlkaxitş
14r14 yorubawordọ̀rọ̀ó̖ró̖
x5i4i44i3x4o4o44u3t4x4^ii33 chinesewashbasin洗手池xẏíi̋ìẋóőùṭẋḥiȉ
f3e%r4 irish (munster)grassféarfẏērĝ
ntxo0' apache (western)badnchǫʼntxo̰'
i3i3igd^08uub06u3u zulugrudgeī́gqubúììigḍ̬ḥuuɓùu
tx05I4l navajovegetationtx̖ị́l
lo33o33 tibetanmind/awarenessབློlȍȍ
x5i44iq tibetanfieldཞིངxẏi̋iq
ka33u33lou33ta33a44x4a33a44 chinesehigh-rise building高楼大厦kȁȕloȕtȁa̋ẋȁa̋
t^u3na3lI%30' apache (western)waterfalltúnálį́į́’tḥùnàlị̰̀̄'
Ebi3 yorubafamilyẹbíẹbì
odju3 yorubaeyeojúodjù
putta%n6d4u tamilnew yearபுத்தாண்டுputtāṇḍu
ke%5i5C icelandicwimpgauðkē̖i̖ç
2e9IvOn englishravenravenu̖ėịvọn
'ov3v3a%maI tamilallergyஒவ்வாமை'oṿṿāmaị
t66a%bak6 arabiclarge brick/tileطابقt̬ābaḳ
iq94t08asa xhosatasteinkcasaiq̀ṭ̬asa
axpa9 hebrewgarbageאשפהaxpȧ
tx5i33i44syu33A44ntx5i33 chinesecomputer计算机txẏȉi̋syȕạ̋ntxẏȉ
ukpik inuktitutarctic owlᐅᒃᐱᒃukpik
fyatl icelandicmountainfjallfyatl
t^ok99i koreanrabbit토끼tḥok̭i
x5yOO33q chinesebearxẏyọọ̏q
ru%3u33 thaiknowรู้rù̄ȕ
C66ami'a arabicto thirstظمئç̂ami'a
pyou%r icelandicbeaverbjórpyoūr
da5i5v3U norwegian (bokmal)to placatedøyveda̖i̖ṿụ
i3i3iql^08i zuludirtíngxiììiqḷ̬ḥi
IyIkE3 apache (western)seediyigéʼịyịkẹ̀
kolla9na italiannecklacecollanakollȧna
yard englishyardyardyard
ta3Iqpyi4 burmesecountry/kingdomတိုင်းပြည်tàịqpyí
akx4unA%r norwegian (bokmal)a shareholderaksjonærakẋunạ̄r
a%ma9aits5 nahuatlestuaryāmāitlāmȧaitş
fGwa frenchcoldfroidfġwa
m10tGe frenchto showmontrermo̰̖tġe
UtIt^i% hindiguestअतिथिụtịtḥī
kozlI%0yE apache (western)birthplacegozlįįyekozlị̰̄yẹ
xEql08a xhosamoveshenxaxẹqḷ̬a
gam1ak%vEk693nEbs georgianto publishგამოაქვეყნებსgamo̖akḥvẹḳ̖nẹbs
t05UrU9pp93eza amharictableጠረጴዛt̖ụrụ̇pp̀eza
kn4a%v6 irish (munster)bonecnámhknĝāvĝ
baOm germantreebaumbaọm
kiqak6 inuktituthillᑭᖓᖅkiqaḳ
x5i440i0i40 tibetanimageབཞིནxẏḭ̋ḭḭ́
'b06a%4a44n vietnamesetablebàn'ɓá̄a̋n
x5ye33e44 chinesemountain valleyxẏyȅe̋
tO33qx5i33 chinesecreature东西tọ̏qxẏȉ
ya33nh5wU33x5yo33u44 chinesefireworks show烟花秀yȁnḩwụ̏xẏyȍű
ko44o tibetandoorསྒོkőo
mi%44i44i3 thaibearหมีmi̋̄i̋ì
'b06aa3yq vietnamesevaguely defined termbánh'ɓaàyq
t^a9adz3o koreanostrich타조tḥȧadzẏo
ba%33a44n thaihouseบ้านbȁ̄a̋n
koj4U russianskinко́жаkoȷ̈ụ
ma%33a44k9 thaia lotมากmȁ̄a̋k̰
'as44far arabicyellowأصفر'as̬far
hha%fila arabicbusحافلةhhāfila
tI4s5hI4s5 apache (western)blackdɪ̀ɬhɪ̀ɬtị́şhị́ş
'ah5d66ar arabicgreenأخضر'aḩd̬ar
ts5'I%x apache (western)snaketłʼiishtş'ị̄x
imak6 inuktitutwaterᐃᒪᖅimaḳ
pei%Ca icelandicto askbeiðapeīça
su%l scottish gaeliceyesùilsūl
ci9iCiqk icelandictranslationþýðingcïiçiqk
kv3InU norwegian (bokmal)a womankvinnekṿịnụ
tx^5o33o33ts%e%335e445 tibetanclockཆུ་ཚོདtxẏḥȍȍtsḥȅ̖̄e̖̋
s10 frenchsoundsonso̰̖
gbE4du yorubalarge drumgbẹ̀dugbẹ́du
pux4pam tamilflowerபுஷ்பம்puẋpam
sU33n chineseforestsụ̏n
x4Ot5i9t5 russianto jokeшутитьẋọtẏïtẏ
cInna icelandicto thinþynnacịnna
pr1tti5r icelandicspikebroddurpro̖tti̖r
tulI0 apache (western)raccoontulįtulị̰
na3xto3I3 navajolynxnàxtòị̀
hu%lanakuahale hawaiiancitykūlanakauhalehūlanakuahale
dja%nbu%dj^kUr hindiintentionallyजानबूझकरdjānbūdjḥkụr
kO33qtswo33o44pya4a44u3 chineseworksheet工作表kọ̏qtswȍőpyáa̋ù
na44aq tibetaninteriorནངna̋aq
qgu9mi swahilifistngumiqgu̇mi
li33i44tx5ya33utx^5yau33 chineseoverpass立交桥lȉi̋txẏyȁutxẏḥyaȕ
y%9e%le norwegian (bokmal)a cooking vesselkjeleyh̬ēle
1b1ba georgianspiderობობაo̖bo̖ba
iqd^08Exo xhosarentingqeshoiqḍ̬ḥẹxo
tx^5u33a44 thaitimeชั่วtxẏḥȕa̋
i95rittA% finnishto tryyrittääï̖rittạ̄
kozs'a%3ke apache (western)placegozsʼa̜a̜gekozs'à̄ke
pa0 frenchpeacockpaonpa̰
p%o33o33lo33o33 tibetanballཔོ་ལོpḥȍȍlȍȍ
hhis44a%n arabichorseحصانhhis̬ān
t05i5bUb amharicability/skillጥበብt̖i̖bụb
1rmi5r icelandicwormormuro̖rmi̖r
m4a%hUr3 irish (munster)mothermáthairmĝāhụrẏ
sp2iq englishspringspringspu̖iq
kr4aun4 irish (munster)treecrannkrĝaunĝ
abdjari georgianarmorაბჯარიabdjari
p97h5ui hoantailʘxuiṗ̂ḩui
k93l08ElEla xhosatellxelelak̖ḷ̬ẹlẹla
kx5Eu0wj4n3i9tx4ka polishprincessksiężniczkakxẏẹṵwȷ̈nẏïtẋka
e95i5Cna icelandicluckauðnaė̖i̖çna
ts93ut^i georgianminuteწუთიts̀utḥi
ma5trk danishnutmøtrikma̖trk
v1lka0 frenchvolcanovolcanvo̖lka̰
ts%5a3t apache (western)oiltłádtşḥàt
pa'tx^o apache (western)wolfba'chopa'txḥo
k%3i33i33 tibetandogཁྱིkẏḥȉȉ
dja3rra4ba%3a4wa%3 hausatest/examjar̃r̃àbâwādjàrrábà̄áwà̄
fo44o44o3n thairainฝนfőőòn
nUgrUj4da9t5 russianto rewardнаграждатьnụgrụȷ̈dȧtẏ
akka9do italianakkadianaccadoakkȧdo
va%4a44q vietnamesegoldvàngvá̄a̋q
l5a9n4Uv6 irish (munster)childleanbhlẏȧnĝụvĝ
xIp englishshipshipxịp
p%E%33E33kE%33E44 tibetancolloquial languageཕལ་སྐདpḥẹ̏̄ẹ̏kẹ̏̄ẹ̋
milq5ak6a arabicspoonملعقةmilq̇aḳa
tIpe3 navajosheep (animal)tịpè
okko9rrere italianto needoccórrereokkȯrrere
dzr1h5a georgiancawძროხაdzro̖ḩa
fe33i33t4x4^aa33q chineseextraordinary非常fȅȉṭẋḥaȁq
tsIs5 apache (western)mountaindziłtsịş
tx^a% apache (western)beaverchaatxḥā
fOyl danishbirdfuglfọyl
te44ele33e44 tibetanbliss and happinessབདེ་ལེགསte̋elȅe̋
we33i44x4U33qt4x4i4i44i3 chinesetoilet paper卫生纸wȅi̋ẋụ̏qṭẋíi̋ì
t^ai33x4i33i44tyA33A44nna4a44u3 chinesedesktop pc台式电脑tḥaȉẋȉi̋tyạ̏ạ̋nnáa̋ù
kal englishcallcallkal
pe9rustella finnishto justifyperustellapėrustella
Gox hebrewheadרֹאשׁġox
a0fa0 frenchinfantenfanta̰fa̰
t4o%kri% hindibasketटोकरीṭōkrī
lan3dj5am tamilbribeலஞ்சம்lanẏdjẏam
nal5tx00ya koreandate날짜nalẏtx̥ya
ah5a9z hebrewto holdאחזaḩȧz
'b06i5U3m vietnamesebuterflybướm'ɓi̖ụ̀m
x4tx4En3x5tx5E polishluck/happinessszczęścieẋtẋẹnẏxẏtxẏẹ
a%dj hinditodayआजādj
pololei hawaiiancorrectpololeipololei
vj51n3tx5 polishto take/grabwziąćvjẏo̖nẏtxẏ
k%wa33a44qtx^5yuA33nx4we4e44i3 chinesemineral water矿泉水kḥwȁa̋qtxẏḥyuạ̏nẋwée̋ì
ko4o44t0 thaiinscriptionกฎkóőt̰
'd06114t0' vietnamesea sproutđọt'ɗo̖ó̖t̰'
k93t08ak93t08isa xhosaexplaincacisak̖ṭ̬ak̖ṭ̬isa
umqd08uma xhosaoliveumnqumaumqḍ̬uma
se'aGa9 hebrewhairשַׂעֲרָהse'aġȧ
ei%Ci5r icelandicoatheiðureīçi̖r
tx5E4E44w vietnameseoarchèotxẏẹ́ẹ̋w
tsI0na'Es5I3 apache (western)boattsinaʼeełítsị̰na'ẹşị̀
kUy vietnamesetreecâykụy
Ent1m1l19gya hebrewentomologyאנטומולוגיהẹnto̖mo̖lȯ̖gya
amme9ttere italianto admitamméttereammėttere
t^a3a33t0sa4a44na3a33kha3a33ti4i44' thaiattitudeทัศนคติtḥàȁt̰sáa̋nàȁkhàȁtíi̋'
'd06i4U44 vietnamesea pondđìa'ɗíụ̋
tx5yA4A44A3n chinesechildtxẏyạ́ạ̋ạ̀n
stx4i5ts polishto shear/cutstrzycstẋi̖ts
p%e%p%r5a% hindilungफेफड़ाpḥēpḥṛā
caq5lab arabicfoxثعلبcaq̇lab
ta%a44y vietnamesedownloadtảitāa̋y
bigI9n englishbeginbeginbigïn
no%44o24kE% tibetaninheritanceནོར་སྐལnő̄oú̖kẹ̄
'ot4t4agam tamilcamelஒட்டகம்'oṭṭagam
ke3305e3305t4x4^o33o44k9 tibetanrare jewel/godདཀོན་མཆོགkḛ̖̏ḛ̖̏ṭẋḥȍők̰
k%v1lv icelandicvaulthvolfkḥvo̖lv
tx5ya33u chinesereligiontxẏyȁu
y%9ukk norwegian (bokmal)chubbytjukkyh̬ukk
gommo9zo italiangummygommosogommȯzo
'o44oma33a33 tibetanmilkའོ་མ'őomȁȁ
s5Et'e%x apache (western)charcoalłetʼeeshşẹt'ēx
gra5nnt norwegian (bokmal)greengrøntgra̖nnt
kahu9na hawaiianmagician/sorcererkahunakahu̇na
'il koreanone'il
sh5x4anyatx5 polishto botchschrzaniaćsḩẋanyatxẏ
iqt^08a xhosagrassingcaiqṭ̬ḥa
pr3Igl6Ux4a9t5 russianto inviteприглаша́тьprẏịglĝụẋȧtẏ
ts93k693ar1 georgiansourceწყაროts̀ḳ̖aro̖
k6itt66a arabiccatقطةḳitt̬a
p1lla icelandicbun (round bread)bollapo̖lla
hil englishhealhealhil
sit englishseatseatsit
siq englishsingsingsiq
jaGdE0 frenchgardenjardinjaġdẹ̰
pi%33233 tibetanpaintbrushཔིརpȉ̄ȕ̖
sEn3a5G frenchlordseigneursẹnẏa̖ġ
EkspeGya0s frenchexperienceexpérienceẹkspeġya̰s
i3i3it^08iib06i3i zululakeī́chibíììiṭ̬ḥiiɓìi
e5sd^0 danisheastøste̖sdh̬
t4x4a33u44 chineseomenṭẋȁű
sa%3a33 vietnamesevillagesà̄ȁ
himni georgiananthemჰიმნიhimni
mi%4i44 thairice noodleหมี่mí̄i̋
du%d^ hindimilkदूधdūdḥ
aGmart^i georgianascentაღმართიaġmartḥi
sUmn3Iva9ttsU russianto doubtсомневатьсяsụmnẏịvȧttsụ
ma3sa3lla%3txi%3 hausamosquemasallācīmàsàllà̄txì̄
meIk englishmakemakemeịk
matt66a%t66 arabicrubberمطاطmatt̬āt̬
jak93Et05i georgianjacketჟაკეტიjak̖ẹt̖i
nunatsiavut inuktitutour beautiful landᓄᓇᑦᓯᐊᕗᑦnunatsiavut
k3haun scottish gaelicheadceannkẏhaun
tx5a33a44 tibetanironལྕགསtxẏȁa̋
k93t08ula xhosasingculak̖ṭ̬ula
kal5tx^5i koreancutlassfish갈치kalẏtxẏḥi
ma0to frenchcoatmanteauma̰to
tx^5eri koreancherry체리txẏḥeri
ta3Oqba4q burmeseto apologizeတောင်းပန်tàọqbáq
plussa icelandicblouseblússaplussa
t^133144ykham thaispeechถ้อยคำtḥȍ̖ő̖ykham
px4Estx4En3 polishspace (area)przestrzeńpẋẹstẋẹnẏ
t05Utt05a amharicto drinkጠጣt̖ụtt̖a
yIya%0 apache (western)eatyiyąąyịyā̰
yi44itsi33i44 tibetansoapཡི་ཙིyi̋itsȉi̋
s44abiyy arabicboyصبيs̬abiyy
CIs englishthisthisçịs
p97oa hoanfireʘ̰oaṗ̂oa
k%a%3a33 thaisellค้าkḥà̄ȁ
hi5st norwegian (bokmal)coast (shoreline)kysthi̖st
uuC icelandicmindúðuuç
fayr englishfirefirefayr
'evu9s hebrewmanger/feeding troughאבוס'evu̇s
i3i4sifu3u3u4b06a zulusecretísifûbaìísifùùúɓa
wei33 chineserockyweȉ
k6amuti%k inuktitutsledᖃᒧᑏᒃḳamutīk
kowa0h5 apache (western)homegowąhkowa̰ḩ
k%wa33q chinesebasketkḥwȁq
j4e44e tibetansingleརེȷ̈e̋e
ha4wa3ini4ya%3 hausachameleonhàwainìyāháwàiníyà̄
'an vietnameseeatăn'an
s44awifa arabicto produce woolصوفs̬awifa
isaGuk6 inuktituta wingᐃᓴᕈᖅisaġuḳ
tyA33A44nna4a44u3t4x4u4u44u3tx5i33 chinesecomputer host电脑主机tyạ̏ạ̋nnáa̋ùṭẋúűùtxẏȉ
palkka finnishpay/salarypalkkapalkka
ka33a44q chinesesimplekȁa̋q
sa33a33 tibetanearthsȁȁ
ko4tx05I4t^a4s5 apache (western)ceremonygochʼitałkótx̖ị́tḥáş
fspi95h3IvUt5 russianto flashвспыхиватьfspï̖hẏịvụtẏ
ka33u33kU33nx5yee33 chinesehigh heel高跟鞋kȁȕkụ̏nxẏyeȅ
su4u44k9 thaihappyสุขsúűk̰
d66aba%b arabicfogضبابd̬abāb
iql^08olo xhosanoiseingxoloiqḷ̬ḥolo
a0pati frenchempathyempathiea̰pati
txiki9wits5 nahuatlbasketchiquihuitltxikïwitş
na%4ye%3' navajomonster/foreign godná̄yè̄'
k%u%Ga3 apache (western)teepeekuughákḥūġà
bah5u9ts hebrewoutsideבחוץbaḩu̇ts
t05Ukur amharicblackጥቁርt̖ụkur
'd06aam vietnamesecrabđam'ɗaam
Gei5siG frenchto succeed at somethingréussirġei̖siġ
eGi5psy10 frencheruptionéruptioneġi̖psyo̰̖
osoma93'ts5i nahuatlmonkeyozomahtliosomà̇'tşi
UhrUn3A9t5 russianto guardохраня́тьụhrụnẏạ̇tẏ
abb1rru%sU norwegian (bokmal)a perch fish trapabborruseabbo̖rrūsụ
ft19rEk polishtuesdaywtorekftȯ̖rẹk
sUr5Uk hindiroadसड़कsụṛụk
na33a33 tibetannoseསྣnȁȁ
sl6u9x4Ut5 russianto listenслу́шатьslĝu̇ẋụtẏ
a0plUG frenchscaleampleura̰plụġ
g55a3ggo4 hausapaternal auntgwaggògẇàggó
tsik693vi georgiansquirrelციყვიtsiḳ̖vi
t^a3a33lee thaiseaทะเลtḥàȁlee
mi%nv3e%t4t4aI tamilfishingமீன்வேட்டைmīnṿēṭṭaị
p%ainEp%Ol3 koreanpineapple파인애플pḥainẹpḥọḷ
ta0 frenchtimetempsta̰
t61r4U irish (munster)fruittoradhtĝo̖rĝụ
k6afas44 arabiccageقفصḳafas̬
t14l^0a4qye3 burmeserevolutionတော်လှန်ရေtó̖l̥áqyè
nitx05i georgiantalentნიჭიnitx̖i
dja%sI3la3xa3 apache (western)earingsjaasíláhádjāsị̀làxà
te5k icelandicpooldökkte̖k
a%skats5 nahuatlantazcatlāskatş
r%9Edi5n welshfernsrhedynr̊ẹdi̖n
fOl frenchcrowdfoulefọl
v3AlittA% finnishto transmitvälittääṿạlittạ̄
ni35i335 vietnamesefemalenữnì̖ȉ̖
pun6iyam tamilvirtueபுண்ணியம்puṇiyam
tx^5a4a44nu44a3n thaicorridorฉนวนtxẏḥáa̋nűàn
l1fd danishairluftlo̖fd
hha%t^i% hindielephantहाथीhhātḥī
preitt icelandicwidthbreiddpreitt
ja05gl frenchjunglejungleja̰̖gl
tx5ando%x4am tamilhappinessசந்தோஷம்txẏandōẋam
naq5i%m arabicblissنعيمnaq̇īm
not englishnotenotenot
tod4n6an tamilvolunteerதொண்டன்toḍṇan
ka33u33su33u44kO33qlu33u44 chinesehighway高速公路kȁȕsȕűkọ̏qlȕű
tot^ori koreanacorn도토리totḥori
aCfErC icelandicmethodaðferðaçfẹrç
pUmaga9t5 russianto helpпомогатьpụmagȧtẏ
mid66rab arabicpaddleمضربmid̬rab
pu33u33ti33i33 tibetanscriptureཔོ་ཏིpȕȕtȉȉ
ms1p%li1 georgianworldმსოფლიოmso̖pḥlio̖
'ahhmar arabicredأحمر'ahhmar
'b06iU44w vietnamesetable of databiểu'ɓiụ̋w
x4Ex5sEt polishsix hundredsześćsetẋẹxẏsẹt
nuu3y vietnamesemountainnúinuùy
txIt4t4^i% hindiletterचिट्ठीtxịṭṭḥī
ukiuk6 inuktitutwinterᐅᑭᐅᖅukiuḳ
ja5n frenchyoungjeuneja̖n
Utm3Itx5A9t45 russianto markотмечатьụtmẏịtxẏạ̇ṭẏ
haEri georgianairჰაერიhaẹri
min3dj5u tamilto exceedமிஞ்சுminẏdjẏu
ak93aju georgiancashewაკაჟუak̖aju
na%l'E%s5I3 apache (western)duck animalnaalʼeełínāl'ẹ̄şị̀
ts93I3'I% navajomosquitots̀ị̀'ị̄
da%w thaistarดาวdāw
pya3OqlE3 burmeseto changeပြောင်းလဲpyàọqlẹ̀
k693uri georgianearყურიḳ̖uri
x4O33O44pe33i44mii33qt4x4^U33q chinesedevice name设备名称ẋọ̏ọ̋pȅi̋miȉqṭẋḥụ̏q
x4i4i44i3yO33O44q chineseuse使用ẋíi̋ìyọ̏ọ̋q
k%waa33qfU33qpa33u44yu4u44u3 chinesestormy狂风暴雨kḥwaȁqfụ̏qpȁűyúűù
I%0'a0'I% navajomagpieị̰̄'a̰'ị̄
a%sivak6 inuktitutspiderᐋᓯᕙᖅāsivaḳ
nUhUd5i9t5 russianto findнаходитьnụhụdẏïtẏ
na5f frenchnineneufna̖f
na4'tx^a4kI4 apache (western)grasshoppernaʼchaginá'txḥákị́
tsudz1j5E9myEts polishforeignercudzoziemiectsudzo̖jẏẹ̇myẹts
te%l3 tamilscorpionதேள்tēḷ
ts93Uhay amharicsunፀሐይts̀ụhay
e4e3ka30na30 yorubaclawèékánnáéèkà̰nà̰
tx5ev3v3i tamiltimeசெவ்விtxẏeṿṿi
GUsi5 frenchreceiptreçuġụsi̖
pwo33lii33pe33i33 chineseglass玻璃杯pwȍliȉpȅȉ
t^am thaito makeทำtḥam
fim vietnamesefilmphimfim
'etsba9q5 hebrew(anatomy) fingerאצבע'etsbȧq̇
hak93e3I3 navajoone's kinhak̖èị̀
nk%Ekox4En'a30a30ko apache (western)calmnkegohenʼą́ą́gonkḥẹkoẋẹn'à̰à̰ko
na%4ta%30' navajocornná̄tà̰̄'
ka33u33x5ya33u44lyu33u44 chinesehigh efficiency高效率kȁȕxẏyȁűlyȕű
ni5U3k9 vietnamesewaternướcni̖ụ̀k̰
tx5uU4t0' vietnamesemousechuộttxẏuụ́t̰'
tx05Eri georgianceilingჭერიtx̖ẹri
znalEx5tx5 polishto findznaleźćznalẹxẏtxẏ
Ga%ba arabicforestغابةġāba
l6a%v6 irish (munster)handlámhlĝāvĝ
k10plEtma0 frenchcompletelycomplètementko̰̖plẹtma̰
i3iqt08aazo zuluexplanationíncazoìiqṭ̬aazo
p93ik93nik93i georgianpicnicპიკნიკიp̀ik̖nik̖i
pistn icelandicwonder/marvelbýsnpistn
a4rE4m10 yorubafirst born childàrẹ̀mọárẹ́mo̰̖
fa4a44wqm vietnameseroomphòngfáa̋wqm
th5I4n navajoice/frosttḩị́n
u3u3us5u zulurippleū́hluùùuşu
ku%k inuktitutriverᑰᒃkūk
ta33nyuA33nkOO33 chinesecell单元格tȁnyuạ̏nkọọ̏
a'we9txts5i nahuatldewahhuechtlia'wėtxtşi
na33a33m tibetanskyགནམnȁȁm
brdz1la georgianbattleბრძოლაbrdzo̖la
tx^Ij apache (western)woodchizhtxḥịj
bOli9v englishbelievebelievebọlïv
ta44awa33a33 tibetanmoonཟླ་བta̋awȁȁ
pUn3Ima9t5 russianto comprehendпониматьpụnẏịmȧtẏ
u3u3ul08oolo zulupeaceū́xoloùùuḷ̬oolo
tikik6 inuktitutfingerᑎᑭᖅtikiḳ
t^a3ts5'IId navajoalgaetḥàtş'ịịd
sitwa9yE0 frenchcitizencitoyensitwȧyẹ̰
x5ii33q chineseshapexẏiȉq
kwi3i33 vietnamesefundquỹkwìȉ
tx^5e%335e445 tibetanreligionཆོསtxẏḥȅ̖̄e̖̋
kahaone hawaiianbeach covered with sandkahaonekahaone
k99ot0 koreanflowerk̭ot̰
ka3a navajocrow cawkàa
maika'i hawaiiangoodnessmaikaʻimaika'i
ftx4Ex5n3E polishearlywcześnieftẋẹxẏnẏẹ
deIt englishdatedatedeịt
IGa3l apache (western)bellsighálịġàl
tyA33A44nfU33qx4a33a44n chineseelectric fan电风扇tyạ̏ạ̋nfụ̏qẋȁa̋n
azhara9 hebrewwarningאזהרהazharȧ
na44aa4 tibetanforestནགསna̋aá
milhh arabicsaltملحmilhh
m3asU russianfleshмя́соmẏasụ
n1%3133q thaiyounger siblingน้องnò̖̄ȍ̖q
tG10 frenchtrunktronctġo̰̖
mann3aI tamilpeacockமஞ்ஞைmannẏaị
m1sah5lE1ba georgianpopulationმოსახლეობაmo̖saḩlẹo̖ba
j4i44i tibetanmountainརིȷ̈i̋i
tye9rra spanishlandtierratyėrra
ka33a33 tibetanteachingབཀའkȁȁ
di%n arabicreligionدينdīn
fay thaifireไฟfay
sa%9v3utta% finnishto reachsaavuttaasā̇ṿuttā
eGa5G frencherrorerreureġa̖ġ
k%a33a33qpa33a33 tibetanhouseཁང་པkḥȁȁqpȁȁ
habba arabicto loveحبhabba
ka%ktuk6 inuktituthungryᑳᒃᑐᖅkāktuḳ
tve%5l icelandicstay (noun)dvöltvē̖l
ECya icelandicsludgeeðjaẹçya
Ga0k10tGe frenchto meetrencontrerġa̰ko̰̖tġe
tI%3k93o0x navajoyeasttị̀̄k̖o̰x
wuu33x5yA33A44nwa4a44a3q chinesewi-fi无线网wuȕxẏyạ̏ạ̋nwáa̋àq
txI4x navajomedicine pouchtxị́x
x5ya33a44qp%ii33ts%a33 chineseeraser橡皮擦xẏyȁa̋qpḥiȉtsḥȁ
f10 frenchfundfondfo̰̖
zaaw vietnameseknifedaozaaw
xa%30' navajosunshinexà̰̄'
skoppya9re italianto burstscoppiàreskoppyȧre
k%a33i44 chineseto desirekḥȁi̋
sO4a44 thaimatเสื่อsọ́a̋
Ub^Ine%tri% hindiactressअभिनेत्रीụbḥịnētrī
tE%t^E%l navajomoosetẹ̄tḥẹ̄l
bah5a9G hebrewto choose/to opt/to selectבחרbaḩȧġ
dE9mOnstreIt englishdemonstratedemonstratedẹ̇mọnstreịt
p%u%k%a44a44a3w thaimountainภูเขาpḥūkḥa̋a̋àw
akkade9re italianto happenaccadéreakkadėre
dzili georgiansleepძილიdzili
p%i33q chinesegracefulpḥȉq
nawos5k%a%tI apache (western)warriornawołkaadinawoşkḥātị
tx^5e33e33ma33a33le33e44p9 tibetanbutterflyཕྱེ་མ་ལེབtxẏḥȅȅmȁȁlȅe̋p̃
mo3 burmeserainမိုးmò
aGts93Ers georgianto listაღწერსaġts̀ẹrs
s99yiat0 koreanseed씨앗s̭yiat̰
Gali%C66 arabicrudeغليظġalīç̂
pt5i9tsU russianbirdпти́цаptẏïtsụ
o'I'a3n apache (western)holeoʼiʼáno'ị'àn
i3i3i4du3u3ub06e zuluzebraîdúbeììídùùuɓe
t^'a%h apache (western)fathertʼaahtḥ'āh
Guj frenchredrougeġuj
para9ddjo italianneighborhoodparaggiparȧddjo
we%9yats5 nahuatlsea/oceanhuēyātlwē̇yatş
aivik6 inuktitutwalrusᐁᕕᖃaiviḳ
tx4Ex5tx5 polishhellocześćtẋẹxẏtxẏ
ta0 navajospring (season)ta̰
djo%s5E3 apache (western)balljoołédjōşẹ̀
toh5at^'e%ta apache (western)nothingdohatʼeedatoḩatḥ'ēta
alu%t inuktitutspoonᐊᓘᑦalūt
kakini%t inuktituttattooᑲᑭᓃᑦkakinīt
amaGuk6 inuktitutwolfᐊᒪᕈᖅamaġuḳ
h1144y vietnameseaskhỏiho̖ő̖y
nu44uu4 tibetanwestནུབnűuú
oye9v hebrewenemyאויבoyėv
O9Urk scottish gaelichornadharcọ̇ụrk
iqt08iniba xhosaostrichincinibaiqṭ̬iniba
swaa3 vietnamesedeletexoáswaà
'iyarkaI tamilnatureஇயற்கை'iyarkaị
hi5gg amharica lawህግhi̖gg
ga5l frenchface (of animal)gueulega̖l
Ekk icelandiceggeggẹkk
pa%4a44 thaiforestป่าpá̄a̋
1GdG frenchorder (arrangement)ordreo̖ġdġ
vaa3y vietnameseskirtváyvaày
q5alima arabicto knowعلمq̇alima
t4x4^wa33i33 chineseto kneadṭẋḥwȁȉ
kO33qtswo33o44 chinesework/job工作kọ̏qtswȍő
r%9e5i5ql icelandicfragmented icehrönglr̊e̖i̖ql
tEkk norwegian (bokmal)deck (nautical)dekktẹkk
attxeffa9re italianto biteacceffareattxeffȧre
h5tx5Etx5 polishto wantchciećḩtxẏẹtxẏ
tutIs5h5Is5I apache (western)coffeetudiłhiłitutịşḩịşị
'ok%a%0x4I3 apache (western)prayerʼokąąhí'okḥā̰ẋị̀
to33o33 tibetanfoodལྟོtȍȍ
h5x41u0wx4tx4 polishbeetlechrząszczḩẋo̖ṵwẋtẋ
ko44o tibetanheadམགོkőo
ka%na%wai hawaiiancode/lawkānāwaikānāwai
wala'au hawaiianto talkwalaʻauwala'au
fruui5c welshfruitffrwythfruui̖c
x4ii33tx5yA33n chinesemoment时间ẋiȉtxẏyạ̏n
tx5a44a tibetanrainbowའཇའtxẏa̋a
kx5iywi koreankiwi키위kxẏiywi
ma%9ts5ats5 nahuatlnetmātlatlmā̇tşatş
'is44baq5 arabicfingerإصبع'is̬baq̇
zE3E33q5 vietnameselumpydẽzẹ̀ẹ̏q̇
van6t4u tamilbeetleவண்டுvaṇṭu
s99al3 koreanrices̭aḷ
'uh5t66ubu%t66 arabicoctopusأخطبوط'uḩt̬ubūt̬
a33ntx^5yuA33n chinesesafe/secure安全ȁntxẏḥyuạ̏n
txrdil1Et^i georgiannorthჩრდილოეთიtxrdilo̖ẹtḥi
ts%i33i33j4i33i44q tibetanlongevityཚེ་རིངtsḥȉȉȷ̈ȉi̋q
tx^5you33 chinesespeartxẏḥyoȕ
tx5113 vietnamesedogchótxẏo̖ò̖
Utxi9v englishachieveachieveụtxïv
k93t08ak93t08ilE xhosaplain/clearcacilek̖ṭ̬ak̖ṭ̬ilẹ
pat4t4a%mbu%ttx5i tamilbutterflyபட்டாம்பூச்சிpaṭṭāmbūttxẏi
x5yA33A44nx5ya33a44q chinesephenomenon现象xẏyạ̏ạ̋nxẏyȁa̋q
i4ta0 yorubarelationìtaníta̰
wa%33a33mo44o tibetanfoxཝ་མོwȁ̄ȁmőo
1ku40ri0 yorubamaleọkùnrino̖kṵ́rḭ
v3eqga%yam tamilonionவெங்காயம்ṿeqgāyam
tx5yA4A44A3ntx5ii33x4i33i44p%ii33n chineseclip video剪辑视频txẏyạ́ạ̋ạ̀ntxẏiȉẋȉi̋pḥiȉn
p%aa33q chinesehugepḥaȁq
yItIts'I0h5 apache (western)hearyidits’įhyịtịts'ị̰ḩ
pa33a44nkO33qt4x4wo33 chinesedesk办公桌pȁa̋nkọ̏qṭẋwȍ
tx^5yaa33q chinesewalltxẏḥyaȁq
k33i%9kats5 nahuatlsongcuīcatlkẇï̄katş
to44oqt4x4e tibetandemon/ghostགདོན་འདྲེtőoqṭẋe
ukukl^08uluza xhosaepilepticukuxhuluzaukukḷ̬ḥuluza
ka33a33j4a33a33 tibetansugarཀ་རkȁȁȷ̈ȁȁ
ukuqd08amlEza xhosaintersectukunqamlezaukuqḍ̬amlẹza
n13qba4 yorubanumbernọmbanò̖qbá
l^0e%ti%gar welshhospitablelletygarl̥ētīgar
novEllo italiannewnovellonovẹllo
mts93vrt^nE9li georgiantrainer/coachმწვრთნელიmts̀vrtḥnẹ̇li
j1l1 georgianraspberryჟოლოjo̖lo̖
na3konEtx'I%tI apache (western)cicadanágonechʼiidinàkonẹtx'ị̄tị
a0fibi frenchamphibiousamphibiea̰fibi
kotx5u koreanpepper고추kotxẏu
u3u3u4gd^08o3o3o4zi zuluinspirationûgqôziùùúgḍ̬ḥòòózi
pU33U44n chinesedustpụ̏ụ̋n
xdEba georgianto happenხდებაxdẹba
deja5ne frenchto have lunchdéjeunerdeja̖ne
mU4U44U3q chineseferociousmụ́ụ̋ụ̀q
m10te frenchto climbmontermo̰̖te
ki4405i05t4x4u33u33m tibetangrapeརྒུན་འབྲུམkḭ̖̋ḭ̖ṭẋȕȕm
ts593ox apache (western)plantstłʼohtş̀ox
h5Erh5Emali georgianspineხერხემალიḩẹrḩẹmali
a%g^a%t hindishockआघातāgḥāt
t00aq koreanearthṱaq
t^e44ee4p9 tibetanbookདེབtḥe̋eép̃
tsE4n%9txo3' apache (western)bouldertsénchóʼtsẹ́n̊txò'
xk3i5r4d irish (munster)to scampersciurdxkẏi̖rĝd
It^'ox apache (western)nestitʼohịtḥ'ox
t^yAA33n chinesecavetḥyạạ̏n
fyA%re norwegian (bokmal)low tidefjærefyạ̄re
ma%44a44a3 thaidogหมาma̋̄a̋à
ka9uppa finnishcommerce/tradekauppakȧuppa
s5I3kai apache (western)whitełigaişị̀kai
rabi%q5 arabicspring (season)ربيعrabīq̇
pi5rCi5r icelandicbirthburðurpi̖rçi̖r
tyA33A44nx5yA33A44nka4a44a3n chinesetelephone pole电线杆tyạ̏ạ̋nxẏyạ̏ạ̋nkáa̋àn
hay englishhihihay
u9l^0pa icelandicthick winter coatúlpau̇l̥pa
pakkya9no italiantackypacchianopakkyȧno
to3kho0'I3 navajopetroleumtòkho̰'ị̀
k99a9atx^5i koreancrow까치k̭ȧatxẏḥi
k93t08Ela xhosapleasecelak̖ṭ̬ẹla
jangbadi georgianoxygenჟანგბადიjangbadi
ts5'o3k'a4' apache (western)shaft of arrowtlʼókʼaʼtş'òk'á'
ts5'e3'kona'a3I3 apache (western)moontłʼéʼgonaʼáítş'è'kona'àị̀
ik6aluk inuktitutfish (salmon/trout)ᐃᖃᓗᒃiḳaluk
tra%5yGi5r icelandicghostdraugurtrā̖yġi̖r
tu%n3 tamilcolumnதூண்tūnẏ
'ibe9d hebrewto waste/lose/forfeit/destroyאיבד'ibėd
kosnIh5 apache (western)bee/honeygosnihkosnịḩ
iq94t08ubEk1 xhosacultureinkcubekoiq̀ṭ̬ubẹko̖
'abyad66 arabicwhiteأبيض'abyad̬
la%3a33y vietnameseinterestlãilà̄ȁy
ka%kE3 apache (western)crowgaagékākẹ̀
'onpadu tamilnineஒன்பது'onpadu
ko9yo%ts5 nahuatlcoyotecoyōtlkȯyōtş
d08k6'o0 hoannose!qˀõḍ̬ḳ'o̰
'b06a%a4n' vietnamesefriendbạn'ɓāán'
u3ub06umto3o3o4ti zulusweetnessúbumtôtiùuɓumtòòóti
sUj4a9t5 russianto plantсажатьsụȷ̈ȧtẏ
d5ImUnstr3i9rUvUt5 russianto demonstrateдемонстрироватьdẏịmụnstrẏïrụvụtẏ
yo'I%0 apache (western)seeyo’įįyo'ị̰̄
pa'aki%ki% hawaiiandifficultpaʻakīkīpa'akīkī
ha'awi9na hawaiianlesson/assignmenthaʻawinaha'awïna
p%E%44E tibetanwoolབལpḥẹ̋̄ẹ
ix5tx5 polishto go/walkiśćixẏtxẏ
E9ltste%5C icelandicvolcanoeldstöðẹ̇ltstē̖ç
s99uk9 koreanmugworts̭uk̰
ha3dda%4 hausamemorizationhaddā̀hàddá̄
k693ba georgianjawყბაḳ̖ba
man3dj5al3 tamilyellowமஞ்சள்manẏdjẏaḷ
pGi hebrewfruitפריpġi
t1jU danishfogtågeto̖jụ
otto japanesewhoopsおっとotto
y%9u%lU norwegian (bokmal)a dresskjoleyh̬ūlụ
hEdz3ill5Uk9 koreannightfall해질녘hẹdzẏillẏụk̰
tx5i33qx4UU33nto4o44u3so4o44u3 chineserefreshed精神抖擞txẏȉqẋụụ̏ntóőùsóőù
dja%3di3 apache (western)pronghornjaadidjà̄dì
de5 frenchtwode̖
x5ii33qwei33 chinesefact行为xẏiȉqweȉ
paGfa05 frenchperfumeparfumpaġfa̰̖
i4ta40 yorubastoryìtànítá̰
le%bU danishliplæbelēbụ
bra5n norwegian (bokmal)a wellbrønnbra̖n
y%9Emi% norwegian (bokmal)chemistrykjemiyh̬ẹmī
'aGa9G hebrewto execrate/to bitterly curseארר'aġȧġ
j5dj5bw1 polishblade (botany)źdźbłojẏdjẏbwo̖
a9Goh5 hebrewlongאָרֹךְȧġoḩ
pa4a44u3 chinesejewelpáa̋ù
uql08ibElElwan1 xhosacommunicationunxibelelwanouqḷ̬ibẹlẹlwano̖
hemolele hawaiianperfectionhemolelehemolele
mUn6i% hindigemमणिmụṇī
pleI englishplayplaypleị
t4x4i33ta33u44 chinesetell知道ṭẋȉtȁű
tx5Uw vietnamesebuffalotrâutxẏụw
lyau33 chinesegoodlyaȕ
be9Igel hebrewbagelבייגלbėịgel
a5i5 norwegian (bokmal)an islandøya̖i̖
a%ka9xits5 nahuatlpoolācaxitlākȧxitş
x4u33u44tx5u33u44x5yA33A44n chinesedata line数据线ẋȕűtxẏȕűxẏyạ̏ạ̋n
kri5lyo russianwingкрыло́kri̖lyo
ka4a44t0 thaibiteกัดkáa̋t̰
ni%n6d4a%yam tamillengthநீண்டாயம்nīṇḍāyam
ftx41ray polishyesterdaywczorajftẋo̖ray
ya%' apache (western)skyyaaʼyā'
ki3bi3ya%4 hausaarrowkibiyā̀kìbìyá̄
j4i44ili33i33 tibetantrainརི་ལིȷ̈i̋ilȉȉ
na3a33m thaiwaterน้ำnàȁm
i9n3Ult6o%r3 irish (munster)engineerinnealtóirïnẏụltĝōrẏ
ma33a33qt4x4e%335e445 tibetancommon folkདམངས་ཁྲོདmȁȁqṭẋȅ̖̄e̖̋
pan3tx5u tamilcottonபஞ்சுpanẏtxẏu
a4kpa3 yorubascaràpáákpà
q5inab arabicgrapeعنبq̇inab
kreIv englishcravecravekreịv
mna9ra swahilitowermnaramnȧra
sinyo92Iti englishsenioritysenioritysinyȯu̖ịti
iql08ina xhosamintinxinaiqḷ̬ina
ji44i44i3q thaifemaleหญิงji̋i̋ìq
'b06UU4n' vietnamesebusybận'ɓụụ́n'
hwii44 vietnamesecanclehuỷhwii̋
q5as44an arabicstickعصاq̇as̬an
'Usi0 burmeseseedအစေ့'ụsḭ
fU4U44U3nx4wU33tx5ya33a44q chinesepainter粉刷匠fụ́ụ̋ụ̀nẋwụ̏txẏyȁa̋q
tx^5ya33q chineseaxetxẏḥyȁq
ak93o%30' navajoseedak̖ò̰̄'
Is5 navajopine needleịş
mdjE9nzi swahilibuildermjenzimdjẹ̇nzi
tupa%0yu3 apache (western)riverbanktubąąyútupā̰yù
dUmE0 frenchtomorrowdemaindụmẹ̰
l^0I9ni5n welshstring/cordllinynl̥ïni̖n
as5mus5 nuxalkbeadsalhmulhaşmuş
i3i3i4bu3u3u4z6a zuluscarîbhûdlaììíbùùúẓa
tx^5yuA33nx4UU33nkyu33A44nt4x4u33u44 chineseundivided attention全神贯注txẏḥyuạ̏nẋụụ̏nkyȕạ̋nṭẋȕű
k3a3a4nwa%3 hausacatkyânwākẏàánwà̄
nuk6k6aGit inuktitutto stopᓄᖅᑲᕆᑦnuḳḳaġit
tx^5a%33a33pa33a33 tibetanrainཆར་པtxẏḥȁ̄ȁpȁȁ
klay thaifarไกลklay
isig^0l^08ina xhosapermanentisigxinaisigh̬ḷ̬ḥina
elo9a hebrewA god.אלוהelȯa
i%5bUn germanto practiceübenī̖bụn
na44a tibetanagena̋a
j4i440i0tx^5e330e330 tibetantreasure/valuableརིན་ཆེནȷ̈ḭ̋ḭtxẏḥḛ̏ḛ̏
tu%ga%k6 inuktitutivory tuskᑑᒑᖅtūgāḳ
2OpE92 englishrepairrepairu̖ọpẹ̇u̖
k%ok99iri koreanelephant코끼리kḥok̭iri
de4Iqdj5I4q burmeseyogurtဒိန်ချဉ်déịqdjẏị́q
cE9hkyiqk icelandicknowledgeþekkingcẹ̇hkyiqk
ts93k693ali georgianwaterწყალიts̀ḳ̖ali
ank93Esi georgianfishing rodანკესიank̖ẹsi
o30'a%3 apache (western)eveningǫ́ʼááò̰'à̄
swa%4a44y vietnamesemangoxoàiswá̄a̋y
Ep931k%a georgianepochეპოქაẹp̀o̖kḥa
tyee33 chineseanthilltyeȅ
k93l08olisa xhosaapologizexolisak̖ḷ̬olisa
minnan3dj5al tamilemailமின்னஞ்சல்minnanẏdjẏal
t05it05vEli georgiannakedტიტველიt̖it̖vẹli
'izme9l hebrewknife/scalpelאזמל'izmėl
pwo33lii33tx^5yau33 chineseglass bridge玻璃桥pwȍliȉtxẏḥyaȕ
ntxa%3 apache (western)big/largenchaantxà̄
A9ksEs englishaccessaccessạ̇ksẹs
tiGiganiak6 inuktitutarctic foxᑎᕆᒐᓂᐊᖅtiġiganiaḳ
t4x4u44ukE%33E44k3a44aa4 tibetanto thunderའབྲུག་སྐད་རྒྱགṭẋűukẹ̏̄ẹ̋kẏa̋aá
sUfI9stUkeIdId englishsophisticatedsophisticatedsụfïstụkeịdịd
g1g1 georgiangirlგოგოgo̖go̖
ru3a33 thaigateรั้วrùȁ
pa%pa%'o%lelo hawaiianconversationpāpāʻōlelopāpā'ōlelo
fspan3alE polishgreatwspanialefspanẏalẹ
m3I9nA9t5 russianto swapменятьmẏïnạ̇tẏ
mUt4Ur hindipeaमटरmụṭụr
C66aby arabicantelopeظبيç̂aby
'en hebrewnothingאין'en
k%r3iU scottish gaelicheartcridhekḥrẏiụ
le3e33k9 thaismallเล็กlèȅk̰
tUya3Cu4dj5i3 burmesejudge (person)တရားသူကြီးtụyàçúdjẏì
iqt^08aphEphE xhosaprofessionalingcaphepheiqṭ̬ḥaphẹphẹ
tx5yo4o44u3 chineseblack jadetxẏyóőù
Gamura georgianbatღამურაġamura
kh5o40' navajofirekḩó̰'
tsuu33tx^5you33yuA33n chinesesoccer playe