github 52+tontonton

Words for

Showing all 2000 words from our word list matching pattern here. Select a specific language if you would like to focus on one, or try to pronounce words from a variety of languages.

nUj4i5ma9t45 russianto pressнажиматьnụȷ̈i̖mȧṭẏ
pleI englishplayplaypleị
mat66bax arabickitchenمطبخmat̬bax
ru%3u33 thaiknowรู้rù̄ȕ
x5yaa33 chineseboatxẏyaȁ
r%9i5cr1 welshto rush/hurryrhuthror̊i̖cro̖
n3i33i33qtx5e tibetancompassionསྙིང་རྗེnẏȉȉqtxẏe
ka9uppa finnishcommerce/tradekauppakȧuppa
ga3gga%3fa%3 hausabateleur eaglegaggāfāgàggà̄fà̄
kiqak6 inuktituthillᑭᖓᖅkiqaḳ
tx0514x navajobugtx̖ó̖x
k93t08ak93t08isa xhosaexplaincacisak̖ṭ̬ak̖ṭ̬isa
'abahu9t hebrewfatherhood/paternityאבהות'abahu̇t
d41kt4Ur hindidoctorडॉक्टरḍo̖kṭụr
tx5113 vietnamesedogchótxẏo̖ò̖
o%se9elo%ts5 nahuatljaguarocelotlōsėelōtş
Ino3t05a%3h navajodeceptionịnòt̖à̄h
sUkGE frenchsecretsecretsụkġẹ
pal3l3ikku%d4am tamilschoolபள்ளிக்கூடம்paḷḷikkūḍam
a5Ge5 frenchhappyheureuxa̖ġe̖
a33a44nla4a44a3pa33 chinesehorn按喇叭ȁa̋nláa̋àpȁ
tE'toldjE%3t apache (western)campfiredeʼdoljéédtẹ'toldjẹ̀̄t
'ila%hiyy arabicdivineإلهي'ilāhiyy
pr1tti5r icelandicspikebroddurpro̖tti̖r
tG10 frenchtrunktronctġo̰̖
s44abiyy arabicboyصبيs̬abiyy
t6n4a%0h irish (munster)to fatiguetnáithtĝnĝā̰h
i3i3i4l08u3u3u4g06u zulucrowdîxûkuììíḷ̬ùùúɠu
l5a9n4Uv6 irish (munster)childleanbhlẏȧnĝụvĝ
ha'awi9na hawaiianlesson/assignmenthaʻawinaha'awïna
pe9rustella finnishto justifyperustellapėrustella
ts93k693ali georgianwaterწყალიts̀ḳ̖ali
v3at4t4am tamilcircle/haloவட்டம்ṿaṭṭam
sa5G frenchsistersœursa̖ġ
tx5a33a44 tibetanironལྕགསtxẏȁa̋
fOl frenchcrowdfoulefọl
lu9okka finnishgroup/collectionluokkalu̇okka
tx^a%' navajobeavertxḥā'
klay thaifarไกลklay
ni3pyI4qn3a4 burmesetechnologyနည်းပညာnìpyị́qnẏá
mtxu9zi swahilisaucemchuzimtxu̇zi
sEk%tsia georgiansectionსექციაsẹkḥtsia
k6immik inuktitutdogᕿᒻᒥᒃḳimmik
e%3' navajoclothingè̄'
va%l3 tamilswordவாள்vāḷ
wei33 chineserockyweȉ
t4x4^i44i tibetanto write/drawའབྲིṭẋḥi̋i
k6iktuGiak6 inuktitutmosquitoᕿᒃᑐᕆᐊᖅḳiktuġiaḳ
so0' navajostarso̰'
gwraig welshwifegwraiggwraig
cI'pI4q burmesetreeသစ်ပင်cị'pị́q
r5a%3b06a%3 hausadewrāɓāṛà̄ɓà̄
tsik693vi georgiansquirrelციყვიtsiḳ̖vi
aqunasuktuk6 inuktitutto huntᐊᖑᓇᓱᒃᑐᖅaqunasuktuḳ
k3a3a4nwa%3 hausacatkyânwākẏàánwà̄
pa0 frenchpeacockpaonpa̰
su90va0 frenchoftensouventsṵ̇va̰
nuna inuktitutlandᓄᓇnuna
sa%3nts'o30sE apache (western)new moonsáánts’ǫ́sésà̄nts'ò̰sẹ
dj4vi polishdoordrzwidȷ̈vi
s5Ipa%3'I3 apache (western)grayłibáá’íşịpà̄'ị̀
txa3tI3tlo30'II navajowren (bird)txàtị̀tlò̰'ịị
E4bi3 yorubagiving childbirthẹ̀bíẹ́bì
r%9e5i5ql icelandicfragmented icehrönglr̊e̖i̖ql
iqt^08a xhosagrassingcaiqṭ̬ḥa
pi4i44i3q chineseto grasppíi̋ìq
hhadi%k6a arabicgardenحديقةhhadīḳa
iqd^081nd1 xhosabrainingqondoiqḍ̬ḥo̖ndo̖
d^4a%i% hinditwo and a halfढाईḍḥāī
nat4tx5attiraman6d4alam tamilthe starry heavensநட்சத்திரமண்டலம்naṭtxẏattiramaṇḍalam
m1%4414413 thaidoctorหมอmő̖̄ő̖ò̖
x5yOO33q chinesebearxẏyọọ̏q
tx^5a33a33 tibetanpair/coupletxẏḥȁȁ
ta0 navajospring (season)ta̰
faOnde9Ixn englishfoundationfoundationfaọndėịxn
t^ye33 chinesepeacefultḥyȅ
nE%33E33tx5i%5 tibetaninformationགནས་ཚུལnẹ̏̄ẹ̏txẏī̖
a3x4o apache (western)thank youáhoàẋo
i3isiis5a3a zuluclusterísihláìisiişàa
hwii44 vietnamesecanclehuỷhwii̋
'ibu9d hebrewlossאיבוד'ibu̇d
p%i33q chinesegracefulpḥȉq
ho'opa'a hawaiianto fixhoʻopaʻaho'opa'a
in3tx5i tamilgingerஇஞ்சிinẏtxẏi
swi5x4i5x4 polishto hearsłyszyszswi̖ẋi̖ẋ
E%CU danishto eatædeẹ̄çụ
'an vietnameseeatăn'an
prEka icelandica slopebrekkaprẹka
me44elo33o33q tibetanmirrorམེ་ལོངme̋elȍȍq
kozs'a%3ke apache (western)placegozsʼa̜a̜gekozs'à̄ke
a4ko3ko4 yorubatimeàkókòákòkó
we33i33 chinesepowerwȅȉ
la3a33n thaimillionล้านlàȁn
cI'ci3 burmesefruitသစ်သီးcị'cì
'b06a%a4n' vietnamesefriendbạn'ɓāán'
diko9d englishdecodedecodedikȯd
mEE4' vietnamesemothermẹmẹẹ́'
'a4g55a%4g55a%3 hausaduck (animal)àgwā̀gwā'ágẇá̄gẇà̄
kOntrA9st englishcontrastcontrastkọntrạ̇st
x4O33O44x5ya33a44qx4i33 chinesevideographer摄像师ẋọ̏ọ̋xẏyȁa̋qẋȉ
hu%lanakuahale hawaiiancitykūlanakauhalehūlanakuahale
noo44 vietnameseboomnổnoő
axpa9 hebrewgarbageאשפהaxpȧ
ya3 navajoskyyà
umkhEq94t08E xhosaiceumkhenkceumkhẹq̀ṭ̬ẹ
tx^5a33a44y thaiyesใช่txẏḥȁa̋y
flI9ppI9 icelandiccollar of a shirtflibbiflïppï
lamaq5a arabicto shineلمعlamaq̇a
martsh5Ena georgianleftმარცხენაmartsḩẹna
su44u44a3y thaibeautifulสวยsűűày
pan3tx5u tamilcottonபஞ்சுpanẏtxẏu
h5weh5 welshsixchwechḩweḩ
x4Ex5sEt polishsix hundredsześćsetẋẹxẏsẹt
t4x4^waa33q chinesebedṭẋḥwaȁq
maCi5r icelandichumanmaðurmaçi̖r
imak6 inuktitutwaterᐃᒪᖅimaḳ
dzr1h5a georgiancawძროხაdzro̖ḩa
txI4x navajomedicine pouchtxị́x
e4e3ka30na30 yorubaclawèékánnáéèkà̰nà̰
n3i33i33q tibetanheart/mind/essenceསྙིངnẏȉȉq
sa3 burmeseto eatစားsà
gt^h51vt^ georgianplease (formal)გთხოვთgtḥḩo̖vtḥ
mul3l3aqgi tamilradishமுள்ளங்கிmuḷḷaqgi
klAud englishcloudcloudklạud
bayma%3a33y thaileafใบไม้baymà̄ȁy
ma3a33le3e33t0 thaiseedเมล็ดmàȁlèȅt̰
'a4lk93a3la4mi%3 hausapenàlƙalàmī'álk̖àlámì̄
pets5asos5ko%9ats5 nahuatlcentipedepetlazolcōātlpetşasoşkō̇atş
txrdil1Et^i georgiannorthჩრდილოეთიtxrdilo̖ẹtḥi
h5E georgiantreeხეḩẹ
q5as44aba arabicto twist/wrap aroundعصبq̇as̬aba
pa'tx^o apache (western)wolfba'chopa'txḥo
za4a44yq vietnameseto reserve fordànhzáa̋yq
qt08iqt08i xhosasmall/youngncinciqṭ̬iqṭ̬i
s5It^sok apache (western)yellowłitsogşịtḥsok
pololei hawaiiancorrectpololeipololei
sa%d^na% hindimeditationसाधनाsādḥnā
IyIkE3 apache (western)seediyigéʼịyịkẹ̀
mi%5dA finnishto sellmyydämī̖dạ
onna japanesewomanおんなonna
iq94t08asa xhosatasteinkcasaiq̀ṭ̬asa
a%g^a%t hindishockआघातāgḥāt
m4a%hUr3 irish (munster)mothermáthairmĝāhụrẏ
r%9isgl welshbark (of tree)rhisglr̊isgl
la44am tibetanpathལམla̋am
d06a%3 hausasonɗáːɗà̄
px4Es polishacrossprzezpẋẹs
Ent1m1l19gya hebrewentomologyאנטומולוגיהẹnto̖mo̖lȯ̖gya
b1n thaiballบอลbo̖n
a0syE0 frenchancientanciena̰syẹ̰
bOli9v englishbelievebelievebọlïv
bUse%95k norwegian (bokmal)a visitbesøkbụsē̖̇k
ak93aju georgiancashewაკაჟუak̖aju
da%w thaistarดาวdāw
k93l08olEla xhosaforgivexolelak̖ḷ̬olẹla
i3i3i4bu3u3u4z6a zuluscarîbhûdlaììíbùùúẓa
q5iC66a%m arabicbonesعظامq̇iç̂ām
pU33U44n chinesedustpụ̏ụ̋n
m1sah5lE1ba georgianpopulationმოსახლეობაmo̖saḩlẹo̖ba
Isa3s5Ik%aI apache (western)bald eagleisáłigaiịsàşịkḥaị
ix5tx5 polishto go/walkiśćixẏtxẏ
tx4Ex5tx5 polishhellocześćtẋẹxẏtxẏ
bla0 frenchwhiteblancbla̰
tx5ii4' vietnamesesisterchịtxẏií'
p93Ep93Ela georgianbutterflyპეპელაp̀ẹp̀ẹla
p93ik93nik93i georgianpicnicპიკნიკიp̀ik̖nik̖i
p97no30o taalarge louseʘnó̰õṗ̂nò̰o
mE9j2 englishmeasuremeasuremẹ̇ju̖
ukpik inuktitutarctic owlᐅᒃᐱᒃukpik
te5k icelandicpooldökkte̖k
tsuu33tx^5you33yuA33n chinesesoccer player足球员tsuȕtxẏḥyoȕyuạ̏n
E%blU danishappleæbleẹ̄blụ
xa%30' navajosunshinexà̰̄'
x5ya4a44a3q chineseto thinkxẏyáa̋àq
Iztsa3n apache (western)womanizdzánịztsàn
k93d08inis1 xhosatruthqinisok̖ḍ̬iniso̖
emuna9 hebrewfaithאמונהemunȧ
paqkki finnishbank (institution)pankkipaqkki
kwi3i33 vietnamesefundquỹkwìȉ
na3a33m thaiwaterน้ำnàȁm
perro spanishdogperroperro
aGnak6 inuktitutwomanᐊᕐᓇᖅaġnaḳ
akkade9re italianto happenaccadéreakkadėre
mra9di swahiliprojectmradimrȧdi
dAnts englishdancedancedạnts
k%o33o33lo33o33 tibetanwheelའཁོར་ལོkḥȍȍlȍȍ
k99ot0 koreanflowerk̭ot̰
h5awh5 arabicpeach (fruit)خوخḩawḩ
q5as44an arabicstickعصاq̇as̬an
tx5i33qx4UU33nto4o44u3so4o44u3 chineserefreshed精神抖擞txẏȉqẋụụ̏ntóőùsóőù
sE%33E44 tibetanfrostསདsẹ̏̄ẹ̋
me4e44i3 chinesemountainmée̋ì
t^am thaito makeทำtḥam
nitx05i georgiantalentნიჭიnitx̖i
da4k93i%3k93a%4 hausasecond (unit of time)dàƙīƙā̀dák̖ì̄k̖á̄
ma0to frenchcoatmanteauma̰to
s99uk9 koreanmugworts̭uk̰
a0plUG frenchscaleampleura̰plụġ
a4ya4 yorubachest (body)àyàáyá
t^yA33n chinesedaytḥyạ̏n
x5ya33a44qp%ii33ts%a33 chineseeraser橡皮擦xẏyȁa̋qpḥiȉtsḥȁ
pwo33lii33pe33i33 chineseglass玻璃杯pwȍliȉpȅȉ
preitt icelandicwidthbreiddpreitt
h5att66a arabicluckخطḩatt̬a
kru9ppa icelandicgroupgrúbbakru̇ppa
I%0'a0'I% navajomagpieị̰̄'a̰'ị̄
e%5n3 norwegian (bokmal)an eagleørnē̖nẏ
tot^s5'IjIh5I%3 apache (western)green/bluedotłʼizhihíítotḥş'ịjịḩị̀̄
ja05gl frenchjunglejungleja̰̖gl
yi44itsi33i44 tibetansoapཡི་ཙིyi̋itsȉi̋
li445i445i5i45 tibetanmanure/fertilizerལུདli̖̋i̖̋i̖í̖
azhara9 hebrewwarningאזהרהazharȧ
kiq englishkingkingkiq
C66ami'a arabicto thirstظمئç̂ami'a
ni%n6d4a%yam tamillengthநீண்டாயம்nīṇḍāyam
tsE4n%9txo3' apache (western)bouldertsénchóʼtsẹ́n̊txò'
txa%93nts5i nahuatlhomechāntlitxà̄̇ntşi
pi4i44i3tx5i33i44pU4U44U3n chinesenotebook笔记本píi̋ìtxẏȉi̋pụ́ụ̋ụ̀n
ne4ya4Oq burmesesunshineနေရောင်néyáọq
p93lanEt05a georgianplanetპლანეტაp̀lanẹt̖a
milhh arabicsaltملحmilhh
h5ayt66 arabicstringخيطḩayt̬
pli4a44n thaito changeเปลี่ยนplía̋n
'b06aa44y vietnamesesevenbảy'ɓaa̋y
flaIx germanfleshfleischflaịx
1k93eane georgianoceanოკეანეo̖k̖eane
mi5rtx05a amharicchoice/optionምርጫmi̖rtx̖a
Gura%b arabiccrowغرابġurāb
'armo9n hebrewpalaceארמון'armȯn
Ga%4a44 vietnamesechickenġá̄a̋
fa33x4U33q chinesehappen发生fȁẋụ̏q
elo9a hebrewA god.אלוהelȯa
ukiuk6 inuktitutwinterᐅᑭᐅᖅukiuḳ
k99a9atx^5i koreancrow까치k̭ȧatxẏḥi
x5i4i44i3x4o4o44u3t4x4^ii33 chinesewashbasin洗手池xẏíi̋ìẋóőùṭẋḥiȉ
tyA33A44nyi4i44i3qmii33qx5i33q chinesemovie star电影明星tyạ̏ạ̋nyíi̋ìqmiȉqxẏȉq
obi40ri0 yorubafemaleobìnrinobḭ́rḭ
ts5'o3k'a4' apache (western)shaft of arrowtlʼókʼaʼtş'òk'á'
habba arabicto loveحبhabba
ci9iCiqk icelandictranslationþýðingcïiçiqk
wehewehe hawaiianto explainwehewehewehewehe
'b06UU4k9' vietnamesestair stepbậc'ɓụụ́k̰'
hahu9a hawaiianfoundationkahuahahu̇a
du%d^ hindimilkदूधdūdḥ
Up%sUr hindiofficerअफसरụpḥsụr
da3Oq burmesepeacockဒေါင်းdàọq
na3xto3I3 navajolynxnàxtòị̀
tx5ya33u chinesereligiontxẏyȁu
aka%0zIz navajosleeve (of garment)akā̰zịz
p97oa hoanfireʘ̰oaṗ̂oa
hEdz3ill5Uk9 koreannightfall해질녘hẹdzẏillẏụk̰
ko44o tibetandoorསྒོkőo
mnixvnEl1ba georgiansignificanceმნიშვნელობაmnixvnẹlo̖ba
fe33i33t4x4^aa33q chineseextraordinary非常fȅȉṭẋḥaȁq
t^a4Iq burmeseto sitထိုင်tḥáịq
x4U33qh5woo33 chineselife/existence生活ẋụ̏qḩwoȍ
nal5tx00ya koreandate날짜nalẏtx̥ya
C66aby arabicantelopeظبيç̂aby
ma%33a44k9 thaia lotมากmȁ̄a̋k̰
r%9e5i5i5n icelandiclavahraunr̊e̖i̖i̖n
bat0ta japanesegrasshopperばったbat̰ta
kUU33n chinesefunnykụụ̏n
f3ar4 irish (munster)man (male)fearfẏarĝ
GrubEli georgiancloudღრუბელიġrubẹli
ta33a33msaq tibetangood newsགཏམ་བཟངtȁȁmsaq
i4ta0 yorubarelationìtaníta̰
r%9Edi5n welshfernsrhedynr̊ẹdi̖n
'd06i vietnamesegođi'ɗi
fayr englishfirefirefayr
s5e3'e3tsoh navajoratşè'ètsoh
tIGC icelandicvirtuedyggðtịġç
ku33u33 tibetanbody/statueསྐུkȕȕ
hhis44a%n arabichorseحصانhhis̬ān
ntE3 apache (western)apachendéntẹ̀
k93t08Ela xhosapleasecelak̖ṭ̬ẹla
xEql08a xhosamoveshenxaxẹqḷ̬a
krie9It englishcreatecreatekriėịt
brt05k93Eli georgianflatბრტყელიbrt̖k̖ẹli
iUs4k irish (munster)fishiasciụsĝk
sik englishseekseeksik
gandzi georgiantreasureგანძიgandzi
da5i5v3U norwegian (bokmal)to placatedøyveda̖i̖ṿụ
t05UrU9pp93eza amharictableጠረጴዛt̖ụrụ̇pp̀eza
'akkul3 tamilarmpitஅக்குள்'akkuḷ
tsa4a44u3x4we33i44tsa4a44u3tx^5i4i44i3 chinesego to bed early早睡早起tsáa̋ùẋwȅi̋tsáa̋ùtxẏḥíi̋ì
d6a9d5i% irish (munster)daddy (childish)daidídĝȧdẏī
tx5E4 burmesestarကြယ်txẏẹ́
sinnitellA finnishto hang onsinnitelläsinnitellạ
j4E9n3xyInU russianwomanже́нщинаȷ̈ẹ̇nẏxyịnụ
alE3 yorubanightalẹ́alẹ̀
isiphiig06a zulucape (garment)isíphikaisiphiiɠa
behema9 hebrewbeast/animal (usually domesticated)/livestockבהמהbehemȧ
k93l08olisa xhosaapologizexolisak̖ḷ̬olisa
tse%3h navajoelktsè̄h
m4ar4ka%9l5 irish (munster)to markmarcáilmĝarĝkā̇lẏ
'b06U4U44y vietnameseflockbầy'ɓụ́ụ̋y
'urugo%l3 tamilhappeningஉறுகோள்'urugōḷ
su%l scottish gaeliceyesùilsūl
mE0' apache (western)babyméʼmẹ̰'
kx5Eu0wj4n3i9tx4ka polishprincessksiężniczkakxẏẹṵwȷ̈nẏïtẋka
na'Its5'I%3kI3 apache (western)gophernaʼitłʼíígína'ịtş'ị̀̄kị̀
tan6n6i%r tamilwaterதண்ணீர்taṇṇīr
aluik6k6anak6 inuktitutavalancheᐊᓗᐃᖅᑲᓇᖅaluiḳḳanaḳ
muxi5rra amharicwedderሙሽራmuxi̖rra
tA%9llA finnishheretäällätạ̄̇llạ
t4x4wa4a44i3 chineseto waddleṭẋwáa̋ì
na44a tibetanagena̋a
kInt germanchildkindkịnt
tyA33A44nh5wU33U44h5a33u44ma4a44a3 chinesephone number电话号码tyạ̏ạ̋nḩwụ̏ụ̋ḩȁűmáa̋à
'Usi0 burmeseseedအစေ့'ụsḭ
nU33U33mx5i33i44 tibetanweather/climateགནམ་གཤིསnụ̏ụ̏mxẏȉi̋
tI%30'I apache (western)fourdį́į́'itị̰̀̄'ị
ats593a%3h navajobottomatş̀à̄h
pu%n6d4u tamilgarlicபூண்டுpūṇḍu
t4x4^u33u44li4i44i3wU33U44nt^ii33 chinesesolving issues处理问题ṭẋḥȕűlíi̋ìwụ̏ụ̋ntḥiȉ
p%UU33q chinesefriendpḥụụ̏q
Gi95kUn germanback (body)rückenġï̖kụn
IzE3 apache (western)medicineizeeịzẹ̀
l13133 thaito copyล้อlò̖ȍ̖
l^0I9ni5n welshstring/cordllinynl̥ïni̖n
tas5aa3 apache (western)onedałaátaşaà
iq94l08at^aq94l08at^a xhosacomplex/complicatedinkxathankxathaiq̀ḷ̬atḥaq̀ḷ̬atḥa
wolf englishwolfwolfwolf
p97a4a taachildʘàaṗ̂áa
k%vEk693ana georgiancountryქვეყანაkḥvẹḳ̖ana
tyA33A44nfU33qx4a33a44n chineseelectric fan电风扇tyạ̏ạ̋nfụ̏qẋȁa̋n
ko44o tibetanheadམགོkőo
sU33n chineseforestsụ̏n
'arul3 tamilgraceஅருள்'aruḷ
y%9ukk norwegian (bokmal)chubbytjukkyh̬ukk
tu%ga%lik inuktitutnarwhalᑑᒑᓕᒃtūgālik
tyA33A44nx5yA33A44nka4a44a3n chinesetelephone pole电线杆tyạ̏ạ̋nxẏyạ̏ạ̋nkáa̋àn
me44e tibetanfireམེme̋e
Ub^Ine%tri% hindiactressअभिनेत्रीụbḥịnētrī
qoo vietnamesecornngôqoo
isikl^08Enk93l08E xhosasevenisixhenxeisikḷ̬ḥẹnk̖ḷ̬ẹ
k93a4dda3ra%4 hausafate/destinyƙàddar̃ā̀k̖áddàrá̄
tx^5a44a tibetanbirdབྱtxẏḥa̋a
Ol6Otx4x4a9t5 russianto improveулучша́тьọlĝọtẋẋȧtẏ
pt5i9tsU russianbirdпти́цаptẏïtsụ
Gari%b arabicstrangerغريبġarīb
aGah5n1f19bya hebrewarachnophobiaארכנופוביהaġaḩno̖fȯ̖bya
bite9' hebrewto pronounce a wordביטאbitė'
not englishnotenotenot
bUt05a9t05is amharicsweet potatoበጣጢስbụt̖ȧt̖is
addje9ttare italianto jutaggettareaddjėttare
k%ra%0v scottish gaelicbonecnàmhkḥrā̰v
na'Ixo30' apache (western)lizardnaʼishǫ́ʼna'ịxò̰'
t1144y vietnamesegarlictỏito̖ő̖y
j4i44i tibetanmountainརིȷ̈i̋i
qt08inanE xhosaminorncinaneqṭ̬inanẹ
r1%3133n thaihotร้อนrò̖̄ȍ̖n
vi5di5ha9t5 russianto exhaleвыдыхатьvi̖di̖hȧtẏ
sE%44EE4 tibetansustenanceཟསsẹ̋̄ẹẹ́
'a4kwa%4ti4 hausaboxàkwā̀tì'ákwá̄tí
txiki9wits5 nahuatlbasketchiquihuitltxikïwitş
kozlI%0yE apache (western)birthplacegozlįįyekozlị̰̄yẹ
p%Ul hindifruitफलpḥụl
'E9xEh5 hebrewtesticleאשך'ẹ̇xẹḩ
s99yiat0 koreanseed씨앗s̭yiat̰
wa%33a33mo44o tibetanfoxཝ་མོwȁ̄ȁmőo
iql08agu xhosawarthoginxaguiqḷ̬agu
p%eqgywin koreanpenguin펭귄pḥeqgywin
kra4a44ti4i44k9 thaiwater jugกระติกkráa̋tíi̋k̰
na44aq tibetaninteriorནངna̋aq
isa3a3anz6a zuluhandisándlaisààanẓa
saic welshsevensaithsaic
t^a3ts5'IId navajoalgaetḥàtş'ịịd
bre%5 norwegian (bokmal)breadbrødbrē̖
ka33u33kU33nx5yee33 chinesehigh heel高跟鞋kȁȕkụ̏nxẏyeȅ
t05it05vEli georgiannakedტიტველიt̖it̖vẹli
ettxE9sso italianexcesseccessoettxẹ̇sso
tod4n6an tamilvolunteerதொண்டன்toḍṇan
'b06aa3yq vietnamesevaguely defined termbánh'ɓaàyq
mUn6i% hindigemमणिmụṇī
sinyo92Iti englishsenioritysenioritysinyȯu̖ịti
van6t4u tamilbeetleவண்டுvaṇṭu
tx^5E9Es%o koreanvegetable채소txẏḥẹ̇ẹsḥo
v3etA% finnishto pull/dragvetääṿetạ̄
p97u0 hoanoneʘ̃ũṗ̂ṵ
ank93Esi georgianfishing rodანკესიank̖ẹsi
qa4a44y vietnamesedayngàyqáa̋y
msgavsi georgianalikeმსგავსიmsgavsi
hhima%r arabicdonkeyحمارhhimār
tx^Utri% hindiumbrellaछतरीtxḥụtrī
q5ana9n hebrewa cloudענןq̇anȧn
tal3l3aI tamilmotherதள்ளைtaḷḷaị
ba%33a44n thaihouseบ้านbȁ̄a̋n
aGo9n hebrewcupboard/closet/cabinetארוןaġȯn
fruui5c welshfruitffrwythfruui̖c
k6ilalugak6 inuktitutbeluga whaleᕿᓚᓗᒐᖅḳilalugaḳ
nan6d4u tamilcrabநண்டுnaṇḍu
s99ak9 koreanbuds̭ak̰
iql^08amisEkilE xhosaurgentingxamisekileiqḷ̬ḥamisẹkilẹ
d66ifdiq5 arabicfrogضفدعd̬ifdiq̇
t1 danishtoeto̖
cEkn icelandicservantþegncẹkn
ile3elE4 yorubabungalowiléelẹ̀ilèelẹ́
v3E%xa%k% hindiindian monthवैशाखṿẹ̄xākḥ
ka33a33j4a33a33 tibetansugarཀ་རkȁȁȷ̈ȁȁ
kA9i5ttA% finnishto usekäyttääkạ̇i̖ttạ̄
Ga0k10tGe frenchto meetrencontrerġa̰ko̰̖tġe
abbaya9re italianto bark (like dog)abbaiàreabbayȧre
la5bU danishrunløbela̖bụ
'b06UU4n' vietnamesebusybận'ɓụụ́n'
tu%ga%k6 inuktitutivory tuskᑑᒑᖅtūgāḳ
mi%4i44 thairice noodleหมี่mí̄i̋
tu%n3 tamilcolumnதூண்tūnẏ
iglik6 inuktitutbedᐃᒡᓕᖅigliḳ
h5a33u33 chinesesoundḩȁȕ
gwees5d welshgrassgwelltgweeşd
bah5a9G hebrewto choose/to opt/to selectבחרbaḩȧġ
n1%3133q thaiyounger siblingน้องnò̖̄ȍ̖q
ko4tx05I4t^a4s5 apache (western)ceremonygochʼitałkótx̖ị́tḥáş
Ud^Ik hindimoreअधिकụdḥịk
nuliak6 inuktitutwifeᓄᓕᐊᖅnuliaḳ
m10tGe frenchto showmontrermo̰̖tġe
kwa%4d06o%3 hausafrogkwā̀ɗōkwá̄ɗò̄
'aa44yq vietnameseimageảnh'aa̋yq
zum englishzoomzoomzum
ni5U3k9 vietnamesewaternướcni̖ụ̀k̰
k6uyannami%k inuktitutthank youᖁᔭᓐᓇᒦᒃḳuyannamīk
'ani9 hebrewegoאני'anï
ts%E3 navajorock/stonetsḥẹ̀
p%e%p%r5a% hindilungफेफड़ाpḥēpḥṛā
fa33qx4i33i44 chinesepath/plan方式fȁqẋȉi̋
ka4a44no4o44k9 thaigoldกนกkáa̋nóők̰
isikd^08am1 xhosafruitisiqhamoisikḍ̬ḥamo̖
k%u%Ga3 apache (western)teepeekuughákḥūġà
'aha9v hebrewto loveאהב'ahȧv
kGeno frenchslotcréneaukġeno
abb1rru%sU norwegian (bokmal)a perch fish trapabborruseabbo̖rrūsụ
laa33n chinesemistlaȁn
kE%33E44 tibetanlanguage/speechསྐདkẹ̏̄ẹ̋
y%9Emi% norwegian (bokmal)chemistrykjemiyh̬ẹmī
k93a3sa%3 hausasoilƙasāk̖àsà̄
nUgrUj4da9t5 russianto rewardнаграждатьnụgrụȷ̈dȧtẏ
ka%na%wai hawaiiancode/lawkānāwaikānāwai
ftx51u0wx4 polishstill (motionless)wciążftxẏo̖ṵwẋ
ka%kE3 apache (western)crowgaagékākẹ̀
k%E3ya4h navajoland/countrykḥẹ̀yáh
t05i5bUb amharicability/skillጥበብt̖i̖bụb
sepayawits5 nahuatlsnowcepayahuitlsepayawitş
x5yA4A44A3nx4i33i44p%ii33q chinesedisplay显示屏xẏyạ́ạ̋ạ̀nẋȉi̋pḥiȉq
pUthUd5i9t5 russianto fitподходитьpụthụdẏïtẏ
r%9af welshroperhaffr̊af
g1g1 georgiangirlგოგოgo̖go̖
ma2k englishmarkmarkmau̖k
ap99a koreanfather아빠ap̌a
tuU44y vietnameseagetuổituụ̋y
glaswEl^0d welshgrassglaswelltglaswẹl̥d
mut4t4aI tamileggsமுட்டைmuṭṭaị
2OpE92 englishrepairrepairu̖ọpẹ̇u̖
asak693ws nuxalkwater (bottom)asaqw'sasaḳ̖ws
tIpe3 navajosheep (animal)tịpè
g^Ur5 hindihouseघरgḥụṛ
p%i%445i5i45me%33e44 tibetanwomanབུད་མེདpḥi̖̋̄i̖í̖mȅ̄e̋
tsO33q chineseschooltsọ̏q
x4i5rok3Iy russianwideширо́кийẋi̖rokẏịy
h5a9ya hebrewanimalחַיָּהḩȧya
u%mayuk6 inuktitutanimalᐆᒪᔪᖅūmayuḳ
'avado9n hebrewdestruction/devastation/ruin/doomאבדון'avadȯn
g1ra georgianhillგორაgo̖ra
k93ak6a%si nuxalkcrowk'aqaasik̖aḳāsi
i95rittA% finnishto tryyrittääï̖rittạ̄
tx5e33e33 tibetanmaster/lordརྗེtxẏȅȅ
i3i3i4t08e3e3eb06o zuluplan of action or methodîcéboììíṭ̬èèeɓo
pi%r5%i% hindigenerationपीढ़ीpīṛḥī
nUgrUmUj4da9t5 russianto pile upнагромождатьnụgrụmụȷ̈dȧtẏ
'b06aa4wkp9' vietnamesebundlebọc'ɓaáwkp̃'
tx5i33qya33a44n chineseexperience经验txẏȉqyȁa̋n
x5yA33A44nx5ya33a44q chinesephenomenon现象xẏyạ̏ạ̋nxẏyȁa̋q
ukuqd08amlEza xhosaintersectukunqamlezaukuqḍ̬amlẹza
tx5a3 burmeseto hearကြားtxẏà
dGE georgiandayდღეdġẹ
zdy1n3tx5 polishto removezdjąćzdyo̖nẏtxẏ
oppo9rre italianto opposeopporreoppȯrre
kaa3t0 vietnamesecutcắtkaàt̰
j4i44ili33i33 tibetantrainརི་ལིȷ̈i̋ilȉȉ
a%dj hinditodayआजādj
tx05iantx05vEla georgianantჭიანჭველაtx̖iantx̖vẹla
yo'I%0 apache (western)seeyo’įįyo'ị̰̄
w1Gt germanwordwortwo̖ġt
i5hdessA finnishtogetheryhdessäi̖hdessạ
gt08ina xhosakeep/savegcinagṭ̬ina
tx5ev3v3i tamiltimeசெவ்விtxẏeṿṿi
gommo9zo italiangummygommosogommȯzo
xli5sUl germankeIschlüsselxli̖sụl
tx5yO4O44O3q chinesefiretxẏyọ́ọ̋ọ̀q
p%ai33 chineseraftpḥaȉ
ka4a44ti4i44ka% thaiagreementกติกาkáa̋tíi̋kā
v3aikka finnishfor examplevaikkaṿaikka
bigI9n englishbeginbeginbigïn
t4ikUt4 hinditicketटिकटṭikụṭ
i3iqt^08oosa zulumeatíngcosaìiqṭ̬ḥoosa
byu9tUfUl englishbeautifulbeautifulbyu̇tụfụl
savik inuktitutnormal shaped knifeᓴᕕᒃsavik
pEttI icelandiccamp bedbeddipẹttị
v1lka0 frenchvolcanovolcanvo̖lka̰
deI englishdaydaydeị
k%a%44a44a3w thaiwhiteขาวkḥa̋̄a̋àw
bi5tx05a amharicyellowብጫbi̖tx̖a
t4x4^waa33qt^ou33kwe33i44 chinesebedside table床头柜ṭẋḥwaȁqtḥoȕkwȅi̋
ts%a33a33 tibetansaltཚྭtsḥȁȁ
s51sd welshtailllostşo̖sd
pUmaga9t5 russianto helpпомогатьpụmagȧtẏ
ka33u33x5ya33u44lyu33u44 chinesehigh efficiency高效率kȁȕxẏyȁűlyȕű
k93o%4k93a3ri3 hausaeffortƙṑƙarik̖ó̄k̖àrì
t4x4^wa33i33 chineseto kneadṭẋḥwȁȉ
trI9ki5r icelandicdrink/beveragedrykkurtrïki̖r
si%5 finnishfilamentsyysī̖
p%u%k%a44a44a3w thaimountainภูเขาpḥūkḥa̋a̋àw
x5i33nli4i44i3tx5yA33A44nk%a33q chinesemental health心理健康xẏȉnlíi̋ìtxẏyạ̏ạ̋nkḥȁq
k93ak93ali georgianwalnutკაკალიk̖ak̖ali
Gaza%l arabicdeerغزالġazāl
ye9led hebrewchildיֶלֶדyėled
kd^08a xhosaonlyqhakḍ̬ḥa
ta%a44y vietnamesedownloadtảitāa̋y
kwE0 frenchwedgecoinkwẹ̰
tx^5a4a44nu44a3n thaicorridorฉนวนtxẏḥáa̋nűàn
ian scottish gaelicbirdeunian
rUssmatr3e9t5 russianto examineрассмотре́тьrụssmatrẏėtẏ
praGC icelandictastebragðpraġç
mg19mbea swahilicandidatemgombeamgȯ̖mbea
tsIs5 apache (western)mountaindziłtsịş
mbayuwa9yu swahiliswallow (bird species)mbayuwayumbayuwȧyu
'b06aa3w vietnameseleopardbáo'ɓaàw
s5m nuxalkto standlhmşm
yo% apache (western)beadyooyō
'avza9m hebrewbuckle (of a belt)אבזם'avzȧm
I'I%3'a30 navajosunsetị'ị̀̄'à̰
'aha9v hebrewto loveאָהַב'ahȧv
epats5 nahuatlskunkepatlepatş
mo3 burmeserainမိုးmò
ruttx05a amharicact of runningሩጫruttx̖a
d4Umru% hindismall drumडमरूḍụmrū
ph1t^1li georgianleafფოთოლიpho̖tḥo̖li
palkka finnishpay/salarypalkkapalkka
pyou%r icelandicbeaverbjórpyoūr
kip99Om koreanhappiness기쁨kip̌ọm
milq5ak6a arabicspoonملعقةmilq̇aḳa
li33i44tx5ya33utx^5yau33 chineseoverpass立交桥lȉi̋txẏyȁutxẏḥyaȕ
avveni9re italianto occuravvenìreavvenïre
1na5G frenchhonorhonneuro̖na̖ġ
iq94t08ubEk1 xhosacultureinkcubekoiq̀ṭ̬ubẹko̖
q5unk6u%d arabicclusterعنقودq̇unḳūd
yOk9kOryi japaneseslowlyゆっくりyọk̰kọryi
mpa3 apache (western)coyotembámpà
y%9A%l3Ihe%t norwegian (bokmal)lovekjærlighetyh̬ạ̄ḷịhēt
ka5G frenchheartcœurka̖ġ
balu9t hebrewacornבלוטbalu̇t
yard englishyardyardyard
atm1sfEGa hebrewatmosphereאטמוספירהatmo̖sfẹġa
ho%h5 germanhighhochhōḩ
imik6tuk6 inuktitutto drinkᐃᒥᖅᑐᖅimiḳtuḳ
xOb^ hindifavorableशुभxọbḥ
ke3305e3305t4x4^o33o44k9 tibetanrare jewel/godདཀོན་མཆོགkḛ̖̏ḛ̖̏ṭẋḥȍők̰
mo3sI3 navajocatmòsị̀
x5ii33qwei33 chinesefact行为xẏiȉqweȉ
t4x4^i33i33 tibetanten thousandཁྲིṭẋḥȉȉ
u3uhha3a3afu zuluhalfúhháfuùuhhààafu
2e9IvOn englishravenravenu̖ėịvọn
tGi5k frenchtechniquetructġi̖k
kolla9na italiannecklacecollanakollȧna
gwla%d welshcountry/nationgwladgwlād
k%ok99iri koreanelephant코끼리kḥok̭iri
mhe9qga swahiliancestormhengamhėqga
p1lla icelandicbun (round bread)bollapo̖lla
y%9A%9n6U norwegian (bokmal)a nucleuskjerneyh̬ạ̄̇ṇụ
tO33O44q chinesemilktọ̏ọ̋q
ik693o georgianto beიყოiḳ̖o
tot^ori koreanacorn도토리totḥori
p%i44i44i3w thaiskinผิวpḥi̋i̋ìw
'uh5t66ubu%t66 arabicoctopusأخطبوط'uḩt̬ubūt̬
Utm3Itx5A9t45 russianto markотмечатьụtmẏịtxẏạ̇ṭẏ
iql^081wa xhosabagingxowaiqḷ̬ḥo̖wa
a%xi%rv3a%d hindiblessingआशीर्वादāxīrṿād
ku9Ga0 frenchcurrent (flow)courantku̇ġa̰
kUnsE9ptxuwUlayz englishconceptualizeconceptualizekụnsẹ̇ptxuwụlayz
umbiiz6i zulucelebrationuḿbhidliumbiiẓi
sykG frenchsugarsucresykġ
E'Ilza% apache (western)pictureeʼilzaaẹ'ịlzā
t1jU danishfogtågeto̖jụ
t^UmI3qdj514 burmesefried riceထမင်း‌ကြော်tḥụmị̀qdjẏó̖
mna9ra swahilitowermnaramnȧra
EtG frenchto beêtreẹtġ
na44aa4 tibetanforestནགསna̋aá
kri5lyo russianwingкрыло́kri̖lyo
'a%siriyar tamilteacherஆசிரியர்'āsiriyar
pa4a44u3 chinesejewelpáa̋ù
E9ltste%5C icelandicvolcanoeldstöðẹ̇ltstē̖ç
gb1gbE3 yorubato receive an injurygbọgbẹ́gbo̖gbẹ̀
te%l3 tamilscorpionதேள்tēḷ
'b06iU44n vietnamesebeachbiển'ɓiụ̋n
ta3Oqba4q burmeseto apologizeတောင်းပန်tàọqbáq
pwo33lii33tx^5yau33 chineseglass bridge玻璃桥pwȍliȉtxẏḥyaȕ
Ga apache (western)foxghaġa
x5yO33q chineseelder brotherxẏyọ̏q
txI4txI4l apache (western)acornchíchʼiltxị́txị́l
a5l norwegian (bokmal)beerøla̖l
tx5ando%x4am tamilhappinessசந்தோஷம்txẏandōẋam
sl6u9x4Ut5 russianto listenслу́шатьslĝu̇ẋụtẏ
masso9ne italianfree masonmassonemassȯne
Is5 navajopine needleịş
ts%5a3t apache (western)oiltłádtşḥàt
sh5vadash5va georgianmiscellaneaსხვადასხვაsḩvadasḩva
tsI0na'Es5I3 apache (western)boattsinaʼeełítsị̰na'ẹşị̀
i3i3is5aas5a zulubranch (of a tree)ī́hlahlaììişaaşa
mU33U44q chinesedreammụ̏ụ̋q
d66aba%b arabicfogضبابd̬abāb
ma4a44y thainewใหม่máa̋y
ma5trk danishnutmøtrikma̖trk
ba%g^ hinditigerबाघbāgḥ
tul englishtooltooltul
e5sd^0 danisheastøste̖sdh̬
a0vwaye frenchto sendenvoyera̰vwaye
waa33ntx^5yuA33n chinesecompletely/fully完全waȁntxẏḥyuạ̏n
brdz1la georgianbattleბრძოლაbrdzo̖la
mo44ot4x4a33a44 tibetancarམོ་ཊmőoṭẋȁa̋
pu% thaicrabปูpū
fx4i5stk1 polisheverythingwszystkofẋi̖stko̖
'd06EE44 vietnameseto give birth tođẻ'ɗẹẹ̋
dja%sI3la3xa3 apache (western)earingsjaasíláhádjāsị̀làxà
g^0d^08ibEla xhosalastgqibelagh̬ḍ̬ḥibẹla
gbE4du yorubalarge drumgbẹ̀dugbẹ́du
mu4u44u3yi33qx4i33i44 chineseinfant room母婴室múűùyȉqẋȉi̋
q94d08oq94d08oza xhosaknocknkqonkqozaq̀ḍ̬oq̀ḍ̬oza
a9dam hebrewmanאָדָםȧdam
xkiq5a9 hebrewsunsetשקיעהxkiq̇ȧ
min3dj5u tamilto exceedமிஞ்சுminẏdjẏu
p4a%p3e%9r4 irish (munster)paperpáipéarpĝāpẏē̇rĝ
bi3xi3ya%4 hausatreebishiyā̀bìxìyá̄
iqd^08ele xhosacoldingqeleiqḍ̬ḥele
me%t4t4imaI tamilleadershipமேட்டிமைmēṭṭimaị
basa9G hebrewfleshבָּשָׂרbasȧġ
purra finnishto bitepurrapurra
qgi9ri swahiliwarthogngiriqgïri
tx^5Ul5tx00yuk9 koreanazalea철쭉txẏḥụlẏtx̥yuk̰
natIk'a0 apache (western)clothnadikʼąnatịk'a̰
tahszI3nE3 apache (western)porcupinedahszínétahszị̀nẹ̀
bah5u9r hebrewguy/boyבחורbaḩu̇r
t^133144ykham thaispeechถ้อยคำtḥȍ̖ő̖ykham
kd^08ElEkilE xhosafamiliarqhelekilekḍ̬ḥẹlẹkilẹ
yi5hi5ttx amharicthisይህችyi̖hi̖ttx
k10plEtma0 frenchcompletelycomplètementko̰̖plẹtma̰
l^08o0a hoanstoneǁʰo̰aḷ̬ḥo̰a
a%wato9mats5 nahuatlacornāhuatomatlāwatȯmatş
j1l1 georgianraspberryჟოლოjo̖lo̖
rian thaistudyเรียนrian
fim vietnamesefilmphimfim
s5ij navajourineşij
1Gigami hebreworigamiאוריגמיo̖ġigami
hha%t^i% hindielephantहाथीhhātḥī
x4tx4En3x5tx5E polishluck/happinessszczęścieẋtẋẹnẏxẏtxẏẹ
k93i95t05i5l amharicleafቅጠልk̖ï̖t̖i̖l
mtsirE georgiansmall/insignificantმცირეmtsirẹ
'b06iit0 vietnamesebit (computing)bit'ɓiit̰
txIt4t4^i% hindiletterचिट्ठीtxịṭṭḥī
abi4yE3 yorubabirdabìyẹ́abíyẹ̀
znalEx5tx5 polishto findznaleźćznalẹxẏtxẏ
t4x4E%44EE4 tibetanfruitའབྲསṭẋẹ̋̄ẹẹ́
'ida2 tamillipஇதழ்'idau̖
d^Urm hindireligion/faithधर्मdḥụrm
mu%ttua finnishto changemuuttuamūttua
'UywE' burmeseleafအရွက်'ụywẹ'
ts%i33i44 tibetanword/phraseཚིགtsḥȉi̋
i3i3it08aala3a zulusideī́caláììiṭ̬aalàa
xdEba georgianto happenხდებაxdẹba
bIna%3' navajoacornbịnà̄'
pu%4u44 thaigrandpaปู่pú̄ű
so33o33pa33a33 tibetana scoutསོ་པsȍȍpȁȁ
u3u3ugl^08a zuludigging stickū́gxaùùugḷ̬ḥa
mba9be swahiliherombabembȧbe
me9leh5 hebrewkingמֶלֶךmėleḩ
'b06a%4a44n vietnamesetablebàn'ɓá̄a̋n
i4ta40 yorubastoryìtànítá̰
tI4s5hI4s5 apache (western)blackdɪ̀ɬhɪ̀ɬtị́şhị́ş
s44aqr arabicfalconصقرs̬aqr
gIft englishgiftgiftgịft
t^omat^o koreantomato토마토tḥomatḥo
'onpadu tamilnineஒன்பது'onpadu
ka9llido italianshrewdcallidokȧllido
parC icelandicedgebarðparç
d^Un hindifundsधनdḥụn
qgu9mi swahilifistngumiqgu̇mi
t1llarI icelandicdollardollarito̖llarị
lUv englishlovelovelụv
y%9E9nnU norwegian (bokmal)to knowkjenneyh̬ẹ̇nnụ
iql^08olo xhosanoiseingxoloiqḷ̬ḥolo
s5I3kai apache (western)whitełigaişị̀kai
zv5er3 russiananimalзверьzvẏerẏ
fa%a4t0' vietnamesepunishphạtfāát̰'
v5Ir3O9fkU russianrope (chord)верёвкаvẏịrẏọ̇fkụ
mat4pa%n6d4am tamilearthen vesselமட்பாண்டம்maṭpāṇḍam
p99op99o koreankiss뽀뽀p̌op̌o
ka33u33su33u44kO33qlu33u44 chinesehighway高速公路kȁȕsȕűkọ̏qlȕű
ba5x4tU norwegian (bokmal)a brushbørsteba̖ẋtụ
hOi5ad welshduck (bird)hwyadhọi̖ad
'eh5a9d hebrew(Judaism) the Oneness of Godאחד'eḩȧd
to%44otx5e33e33 tibetandiamondརྡོ་རྗེtő̄otxẏȅȅ
t4x4u44ukE%33E44k3a44aa4 tibetanto thunderའབྲུག་སྐད་རྒྱགṭẋűukẹ̏̄ẹ̋kẏa̋aá
k%3i33i33 tibetandogཁྱིkẏḥȉȉ
vm3ex4i5vUtsU russianto interfereвме́шиватьсяvmẏeẋi̖vụtsụ
ya33n chinesecorrectyȁn
IzUbrUj4a9t5 russianto portrayизображатьịzụbrụȷ̈ȧtẏ
ni35i335 vietnamesefemalenữnì̖ȉ̖
x5ya4a44u3 chinesedawnxẏyáa̋ù
yi%445i5 tibetanplace/areaཡུལyi̖̋̄i̖
p%a koreanonionpḥa
n3a44a tibetanfishnẏa̋a
ta3a3ta33a44q tibetanview/viewpointལྟ་སྟངསtààtȁa̋q
tasik6 inuktitutlakeᑕᓯᖅtasiḳ
pa%0 apache (western)motherbąąpā̰
i3i3i4b06i3i3i4zo zulunameîbîzoììíɓììízo
sa30 navajoold agesà̰
s5a33a33 tibetangod/dietyལྷşȁȁ
kaxits5 nahuatlbowlcaxitlkaxitş
si5G frenchsure/certainsûrsi̖ġ
abdjari georgianarmorაბჯარიabdjari
k93t08ula xhosasingculak̖ṭ̬ula
'izme9l hebrewknife/scalpelאזמל'izmėl
Ep931k%a georgianepochეპოქაẹp̀o̖kḥa
u9l^0pa icelandicthick winter coatúlpau̇l̥pa
sart05k693Eli georgianbeltსარტყელიsart̖ḳ̖ẹli
paCk%a%r icelandicbathtubbaðkarpaçkḥār
dja3rra4ba%3a4wa%3 hausatest/examjar̃r̃àbâwādjàrrábà̄áwà̄
mfu9k1 swahilibag/pursemfukomfu̇ko̖
ahava9 hebrewlove/affectionאהבהahavȧ
k6ayak6 inuktitutkayakᖃᔭᖅḳayaḳ
'b06UU3k9 vietnamesewickbấc'ɓụụ̀k̰
th5I4n navajoice/frosttḩị́n
tx5yo4o44u3 chineseblack jadetxẏyóőù
d08k6'o0 hoannose!qˀõḍ̬ḳ'o̰
'ul3l3aqgaI tamilpalm (hand)உள்ளங்கை'uḷḷaqgaị
tsv5Ito9k russianflowerцвето́кtsvẏịtȯk
x4i33i44p%ii33ntx5yA33nk%O33O44q chinesevideo surveillance视频监控ẋȉi̋pḥiȉntxẏyạ̏nkḥọ̏ọ̋q
ik6aluk inuktitutfish (salmon/trout)ᐃᖃᓗᒃiḳaluk
sit englishseatseatsit
djih5vi georgiangoatჯიხვიdjiḩvi
k%a4a44a3n chinesepitkḥáa̋àn
astGofi9zika hebrewastrophysicsאסטרופיזיקהastġofïzika
x5i440i0i40 tibetanimageབཞིནxẏḭ̋ḭḭ́
s5I%30' navajopetşị̰̀̄'
wei33yu33e33tx5i33n chineseliquidated damages违约金weȉyȕȅtxẏȉn
gGa%s germangrassgrasgġās
tx^5you33 chinesespeartxẏḥyoȕ
aCfErC icelandicmethodaðferðaçfẹrç
k93at05a georgiancatკატაk̖at̖a
k93d08ala xhosastartqalak̖ḍ̬ala
tx5U%4U44 vietnamesewaitchờtxẏụ́̄ụ̋
fIrC icelandica distancefirðfịrç
cE9hkyiqk icelandicknowledgeþekkingcẹ̇hkyiqk
i3i3i4du3u3ub06e zuluzebraîdúbeììídùùuɓe
t4x4a33u44 chineseomenṭẋȁű
s44awifa arabicto produce woolصوفs̬awifa
hil englishhealhealhil
jangbadi georgianoxygenჟანგბადიjangbadi
passa9re italianto passpassàrepassȧre
djE40na40 yorubato be farjẹ̀nnàdjẹ̰́ná̰
ya%4a44k9 thaito wantอยากyá̄a̋k̰
y%9i95llIq norwegian (bokmal)chick (baby chicken)kyllingyh̬ï̖llịq
mifta%hh arabickeyمفتاحmiftāhh
p%E%44E tibetanwoolབལpḥẹ̋̄ẹ
'eI' burmeseto sleepအိပ်'eị'
juG frenchdayjourjuġ
sol englishsoulsoulsol
addio italiangoodbyeaddioaddio
ki45U44y vietnameselaughtcườikí̖ụ̋y
pya4q burmeseto flyပျံpyáq
alE4 yorubalandalẹ̀alẹ́
a3tx^I%30h navajonoseàtxḥị̰̀̄h
la9h5ats hebrewpressureלַחַץlȧḩats
s10 frenchsoundsonso̰̖
nap93iri georgianshoreნაპირიnap̀iri
kO33qtswo33o44pya4a44u3 chineseworksheet工作表kọ̏qtswȍőpyáa̋ù
ka4a44u3x5ya33u44p%yA33A44n chinesefunny movie搞笑片káa̋ùxẏyȁűpḥyạ̏ạ̋n
p%imaq koreanpimento피망pḥimaq
sp2iq englishspringspringspu̖iq
txa%txa% hindiuncleचाचाtxātxā
ne4 burmesesunနေné
Ed^0sU danishetchætseẹdh̬sụ
'd06114t0' vietnamesea sproutđọt'ɗo̖ó̖t̰'
maremma italiana marshy coastal plainmaremmamaremma
tx5yA4A44A3n chinesechildtxẏyạ́ạ̋ạ̀n
loO' burmeseto makeလုပ်loọ'
cInna icelandicto thinþynnacịnna
a%ma9aits5 nahuatlestuaryāmāitlāmȧaitş
k%UttxUr hindimuleखच्चरkḥụttxụr
to33o44nma%3a33y thaitreeต้นไม้tȍőnmà̄ȁy
ndEg06E swahilibirdndegendẹɠẹ
ah5du9t hebrewunityאחדותaḩdu̇t
ts593ox apache (western)plantstłʼohtş̀ox
d5ImUnstr3i9rUvUt5 russianto demonstrateдемонстрироватьdẏịmụnstrẏïrụvụtẏ
tyee33 chineseanthilltyeȅ
mtaza9mo swahiliviewpointmtazamomtazȧmo
harrasta% finnishto be interested inharrastaaharrastā
tsi33i33tsi33i33 tibetanmouse/ratཙི་ཙིtsȉȉtsȉȉ
Entsikl1pE9dya hebrewencyclopediaאנציקלופדיהẹntsiklo̖pẹ̇dya
n13qba4 yorubanumbernọmbanò̖qbá
pal3l3atta%kku tamilvalleyபள்ளத்தாக்குpaḷḷattākku
djo%s5E3 apache (western)balljoołédjōşẹ̀
va%4a44q vietnamesegoldvàngvá̄a̋q
kr5a%gU norwegian (bokmal)complaintklagekṛāgụ
vidj5Etx5 polishto seewidziećvidjẏẹtxẏ
pa'aki%ki% hawaiiandifficultpaʻakīkīpa'akīkī
s5Et'e%x apache (western)charcoalłetʼeeshşẹt'ēx
Utxi9v englishachieveachieveụtxïv
prEnna icelandicto burnbrennaprẹnna
ra%dj hindiruleराजrādj
ntxa%3 apache (western)big/largenchaantxà̄
di% thaigoodดีdī
tx^5I' burmeseto loveချစ်txẏḥị'
kakini%t inuktituttattooᑲᑭᓃᑦkakinīt
mxi9ndi swahiliwinner (one who wins)mshindimxïndi
sa0dal frenchsandal footwear^sandalessa̰dal
a%skats5 nahuatlantazcatlāskatş
t^Eguk9 koreanthailand태국tḥẹguk̰
fU4U44U3nx4wU33tx5ya33a44q chinesepainter粉刷匠fụ́ụ̋ụ̀nẋwụ̏txẏyȁa̋q
ji44i44i3q thaifemaleหญิงji̋i̋ìq
tx05I4l navajovegetationtx̖ị́l
fra%9iCI icelandicsciencesfræðifrā̇içị
Ga%ba arabicforestغابةġāba
k93i3ssa%4 hausastoryƙissā̀k̖ìssá̄
k3ip9pO japanesetrain ticketきっぷkẏip̃pọ
sahha%ba arabiccloudسحابةsahhāba
kObob amharicstarኮኮብkọbob
tx5yA33A44n chinesemountain streamtxẏyạ̏ạ̋n
modEllo italianmodelmodellomodẹllo
mUy vietnamesecloudmâymụy
'is44baq5 arabicfingerإصبع'is̬baq̇
fkruttsE polishsoonwkrótcefkruttsẹ
ah519t hebrewsisterאחותaḩȯ̖t
Gei5siG frenchto succeed at somethingréussirġei̖siġ
tr1id welshfoottroedtro̖id
tupa%0yu3 apache (western)riverbanktubąąyútupā̰yù
e%95i5Ca%iUI icelandicweatlhauðæfiē̖̇i̖çāiụị
swaa3 vietnamesedeletexoáswaà
te44ewa33a33 tibetanblissབདེ་བte̋ewȁȁ
t^k%vEn georgianyouთქვენtḥkḥvẹn
h5ma georgianvoiceხმაḩma
tx^5u33a44 thaitimeชั่วtxẏḥȕa̋
ama3 navajomotheramà
h5a't^o'a%s5 apache (western)singha’do’aałḩa'tḥo'āş
p%Uli% hindipodफलीpḥụlī
stx4i5ts polishto shear/cutstrzycstẋi̖ts
a5vG frenchworkœuvrea̖vġ
laa33ntx^5you33t4x4^a4a44a3q chinesebasketball court篮球场laȁntxẏḥyoȕṭẋḥáa̋àq
wa33i44ma33i44yuA33n chinesedelivery man外卖员wȁi̋mȁi̋yuạ̏n
ye4 burmesewaterရေyé
tapu9ah5 hebrewappleתפוחtapu̇aḩ
ts5o30' apache (western)birddlǫ́ʼtşò̰'
fyACi5r icelandicfeatherfjöðurfyạçi̖r
ci%Ca icelandicthawþíðacīça
'a%a3w vietnameset-shirtáo'āàw
ts5'o%3s5 navajorope (chord)tş'ò̄ş
mEmk93vidrE1ba georgianasset/inheritanceმემკვიდრეობაmẹmk̖vidrẹo̖ba
mi44iq tibetannameམིངmi̋iq
eGi5psy10 frencheruptionéruptioneġi̖psyo̰̖
na%4ta%30' navajocornná̄tà̰̄'
tx5ya33 chinesehometxẏyȁ
akkurate9ttsa italianaccuracyaccuratezzaakkuratėttsa
ms1p%li1 georgianworldმსოფლიოmso̖pḥlio̖
i3i4sifu3u3u4b06a zulusecretísifûbaìísifùùúɓa
weIv englishwavewaveweịv
14r14 yorubawordọ̀rọ̀ó̖ró̖
attxa9kko italianacheacciaccoattxȧkko
j4uwtx5 polishyellowżółćȷ̈uwtxẏ
e5kn icelandica tiny particleögne̖kn
a%'ka9ts5an nahuatlreed bedācatlanā'kȧtşan
ma33a33qt4x4e%335e445 tibetancommon folkདམངས་ཁྲོདmȁȁqṭẋȅ̖̄e̖̋
fe33i44 chineseangerfȅi̋
v3a9llita finnishto prevailvallitaṿȧllita
ci95r%9ka icelandicto dryþurrkacï̖r̊ka
siwakonets5 nahuatlgirlcihuaconetlsiwakonetş
k%r3iU scottish gaelicheartcridhekḥrẏiụ
ke%5i5C icelandicwimpgauðkē̖i̖ç
ka3a navajocrow cawkàa
sUr5Uk hindiroadसड़कsụṛụk
b6a9t6U irish (munster)stickbatabĝȧtĝụ
'ahhmar arabicredأحمر'ahhmar
'etsba9q5 hebrew(anatomy) fingerאצבע'etsbȧq̇
j4e44e tibetansingleརེȷ̈e̋e
l^0i%v welshsaw (tool)llifl̥īv
tx^Ij apache (western)woodchizhtxḥịj
ma%44a44a3 thaidogหมาma̋̄a̋à
djUhha%dj hindishipजहाजdjụhhādj
'ok%a%0x4I3 apache (western)prayerʼokąąhí'okḥā̰ẋị̀
xax apache (western)bearshashxax
qd08abile xhosararenqabileqḍ̬abile
t^u3 apache (western)watertḥù
did englishdeeddeeddid
fE9lo englishfellowfellowfẹ̇lo
niGiyuk6 inuktitutto eatᓂᕆᔪᖅniġiyuḳ
kwa%a4t0' vietnamesefanquạtkwāát̰'
wala'au hawaiianto talkwalaʻauwala'au
arroz spanishricearrozarroz
x4U33qmi33i44q chinesebreath生命ẋụ̏qmȉi̋q
gam1ak%vEk693nEbs georgianto publishგამოაქვეყნებსgamo̖akḥvẹḳ̖nẹbs
s5I4ko4i%4 navajowhite (color)şị́kóí̄
d5e%n4 irish (munster)to dodéandẏēnĝ
kUm3In3t5i9rUvUt5 russianto commentкомментироватьkụmẏịnẏtẏïrụvụtẏ
zGva georgianseaზღვაzġva
no%44o24kE% tibetaninheritanceནོར་སྐལnő̄oú̖kẹ̄
man3dj5al3 tamilyellowமஞ்சள்manẏdjẏaḷ
b^a%x4Un6 hindispeechभाषणbḥāẋụṇ
din thaisoilดินdin
kh5o40' navajofirekḩó̰'
caO' burmeseto drinkသောက်caọ'
aI germaneggeiaị
lyau33 chinesegoodlyaȕ
tO33qx5i33 chinesecreature东西tọ̏qxẏȉ
de5 frenchtwode̖
iqd^08Exo xhosarentingqeshoiqḍ̬ḥẹxo
sa%9v3utta% finnishto reachsaavuttaasā̇ṿuttā
tx^I4tI3 navajocartxḥị́tị̀
tx4i5 polishthreetrzytẋi̖
kt^08itha xhosaspendchithakṭ̬ḥitha
tx5at4t4aI tamilshirtசட்டைtxẏaṭṭaị
iql08izElEl1 xhosapressureinxizeleloiqḷ̬izẹlẹlo̖
x5ya33a44q chineseoakxẏyȁa̋q
pa5G frenchfearpeurpa̖ġ
yi4i44i3nx5ii33qya4a44a3ntx5i33i44q chinesecontact lenses隐形眼镜yíi̋ìnxẏiȉqyáa̋àntxẏȉi̋q
vzdi5hat5 russianto sighвздыхатьvzdi̖hatẏ
qe3305e3305tx5e%335e445 tibetanrhetoric/metaphorམངོན་བརྗོདqḛ̖̏ḛ̖̏txẏȅ̖̄e̖̋
ta33nyuA33nkOO33 chinesecell单元格tȁnyuạ̏nkọọ̏
kal5tx^5i koreancutlassfish갈치kalẏtxẏḥi
t051t05i georgianbranchტოტიt̖o̖t̖i
b10 frenchgoodbonbo̰̖
pe9Gah5 hebrewflowerפֶּרַחpėġaḩ
yi33pU4U44U3nt4x4U33U44qtx5i33q chineseserious一本正经yȉpụ́ụ̋ụ̀nṭẋụ̏ụ̋qtxẏȉq
tE'ka0be4da0 burmesestudy of logicတက္ကဗေဒtẹ'ka̰béda̰
yo%3sn apache (western)godyóósnyò̄sn
gargari georgianapricotგარგარიgargari
tx5yA33A44nx4U33ntx5ya33ulyA33A44n chinesefitness coach健身教练txẏyạ̏ạ̋nẋụ̏ntxẏyȁulyạ̏ạ̋n
f3e%r4 irish (munster)grassféarfẏērĝ
kt^08ubEkilEy1 xhosapolitechubekileyokṭ̬ḥubẹkilẹyo̖
ak93o%30' navajoseedak̖ò̰̄'
h5ala nuxalkfernxalaḩala
tx5yA4A44A3ntx5ii33x4i33i44p%ii33n chineseclip video剪辑视频txẏyạ́ạ̋ạ̀ntxẏiȉẋȉi̋pḥiȉn
eqk93p93ts nuxalkmouseank'ptseqk̖p̀ts
xEmt^h5vEva georgianaccident/chanceშემთხვევაxẹmtḥḩvẹva
ba3k93i%3 hausablack/darkbaƙībàk̖ì̄
pE0ti5G frenchpaintingpeinturepẹ̰ti̖ġ
x4Ot5i9t5 russianto jokeшутитьẋọtẏïtẏ
blUd englishbloodbloodblụd
k33i%9kats5 nahuatlsongcuīcatlkẇï̄katş
taa33yii33tx5ye4e44e3h5wo33o44 chinesefaq答疑解惑taȁyiȉtxẏyée̋èḩwȍő
k1j4i95statx5 polishto benefitkorzystaćko̖ȷ̈ï̖statxẏ
'il koreanone'il
ti%445i5i45 tibetandemonབདུདti̖̋̄i̖í̖
t^13133qfa3a33 thaiskyท้องฟ้าtḥò̖ȍ̖qfàȁ
deIt englishdatedatedeịt
dja%3di3 apache (western)pronghornjaadidjà̄dì
libG frenchfreelibrelibġ
pUn3Ima9t5 russianto comprehendпониматьpụnẏịmȧtẏ
t^a%442 tibetansilkདརtḥa̋̄u̖
ti33a44 thaishortเตี้ยtȉa̋
h5ah5vi georgianonionხახვიḩaḩvi
a%moxts5i nahuatlbookamoxtliāmoxtşi
mdjE9nzi swahilibuildermjenzimdjẹ̇nzi
sO33a44 thaishirtเสื้อsọ̏a̋
fGwa frenchcoldfroidfġwa
t4x4i%445i5 tibetansnakeསྦྲུལṭẋi̖̋̄i̖
xvili georgianchildშვილიxvili
p99uri koreanroot뿌리p̌uri
iqt08iniba xhosaostrichincinibaiqṭ̬iniba
s5o%3' navajofishşò̄'
wuu33x5yA33A44nwa4a44a3q chinesewi-fi无线网wuȕxẏyạ̏ạ̋nwáa̋àq
qd08anawa xhosashipnqanawaqḍ̬anawa
h5axpItI3 apache (western)quailhashbidíḩaxpịtị̀
tO4O44O3q chineseto understandtọ́ọ̋ọ̀q
pItIt^lIt apache (western)brandbiditlidpịtịtḥlịt
caq5lab arabicfoxثعلبcaq̇lab
m3asU russianfleshмя́соmẏasụ
'aGa9G hebrewto execrate/to bitterly curseארר'aġȧġ
yAttA% finnishto leavejättääyạttạ̄
fE0 frenchhungerfiamfẹ̰
vj51n3tx5 polishto take/grabwziąćvjẏo̖nẏtxẏ
qgwe9na swahilicrocodilengwenaqgwėna
t^e44ee4p9 tibetanbookདེབtḥe̋eép̃
rUssma9tr3IvUt5 russianto considerрассматриватьrụssmȧtrẏịvụtẏ
'b06a%3a33wq5 vietnamesestormbão'ɓà̄ȁwq̇
wa%' navajospinachwā'
ma9ahUr3 scottish gaelicmothermàthairmȧahụrẏ
tsru georgianfalseცრუtsru
t66aq5a%m arabicfoodطعامt̬aq̇ām
we33i44x4U33qt4x4i4i44i3 chinesetoilet paper卫生纸wȅi̋ẋụ̏qṭẋíi̋ì
to%n6d4u tamilto digதோண்டுtōṇḍu
mE%tx hindimatchमैचmẹ̄tx
mi%nv3e%t4t4aI tamilfishingமீன்வேட்டைmīnṿēṭṭaị
h5mali georgianswordხმალიḩmali
ka%ktuk6 inuktituthungryᑳᒃᑐᖅkāktuḳ
mEtsniErEba georgianscienceმეცნიერებაmẹtsniẹrẹba
IGa3l apache (western)bellsighálịġàl
tx^a%ti% hindichestछातीtxḥātī
mii33n chineseheavenmiȉn
t^apa%0jIte apache (western)kingfishertaba̜a̜zhidetḥapā̰jịte
ne4ka3Oq burmeseto be wellနေကောင်nékàọq
isaGuk6 inuktituta wingᐃᓴᕈᖅisaġuḳ
inuk inuktitutpersonᐃᓄᒃinuk
mid66rab arabicpaddleمضربmid̬rab
s99ogari koreanmandarin fish쏘가리s̭ogari
hip931p931t05ami georgianhippoჰიპოპოტამიhip̀o̖p̀o̖t̖ami
d6I9n3U irish (munster)humanduinedĝïnẏụ
plussa icelandicblouseblússaplussa
'ot4t4agam tamilcamelஒட்டகம்'oṭṭagam
k93a%3'i3da%4 hausastandardƙā'idā̀k̖à̄'ìdá̄
bAnd englishbandbandbạnd
matt66a%t66 arabicrubberمطاطmatt̬āt̬
ya%' apache (western)skyyaaʼyā'
natah5 apache (western)mescalnadahnataḩ
ya%3j navajolittleyà̄j
pGi frenchprizeprixpġi
ja5n frenchyoungjeuneja̖n
le5fUl germanspoonlöffelle̖fụl
u3u3us5u zulurippleū́hluùùuşu
bah5u9ts hebrewoutsideבחוץbaḩu̇ts
tx^5a%33a44q thaitechnicianช่างtxẏḥȁ̄a̋q
y%9i5sU norwegian (bokmal)to kisskysseyh̬i̖sụ
me%33e44k9 thaicloudเมฆmȅ̄e̋k̰
na44a44a3q thaimovieหนังna̋a̋àq
nawos5k%a%tI apache (western)warriornawołkaadinawoşkḥātị
UtIt^i% hindiguestअतिथिụtịtḥī
tx^5u33u33 tibetanwater/riverཆུtxẏḥȕȕ
EyEle3 yorubapidgeonẹyẹléẹyẹlè
na33a33 tibetannoseསྣnȁȁ
k%a33a44n chinesecliffkḥȁa̋n
auyuittuk6 inuktitutpermafrostᐊᐅᔪᐃᑦᑐᖅauyuittuḳ
amik6 inuktitutpeltᐊᒥᖅamiḳ
riavvio italianrestartriavvioriavvio
ts5'I%x apache (western)snaketłʼiishtş'ị̄x
ts1tsh5ali georgianalive/animateცოცხალიtso̖tsḩali
Grma georgiandeepღრმაġrma
ga5l frenchface (of animal)gueulega̖l
pyatla icelandicbellbjallapyatla
tx5im vietnamesebirdchimtxẏim
hi5gg amharica lawህግhi̖gg
garra spanishclawgarragarra
ba4ta4 yorubashoebàtàbátá
to3o33' thaitableโต๊ะtòȍ'
'b06iU3w vietnameseto cordially givebiếu'ɓiụ̀w
f4o%gUr3 irish (munster)to proclaimfógairfĝōgụrẏ
ft19rEk polishtuesdaywtorekftȯ̖rẹk
fay thaifireไฟfay
na3konEtx'I%tI apache (western)cicadanágonechʼiidinàkonẹtx'ị̄tị
sm3Ix4attsU russianto blendсмешатьсяsmẏịẋattsụ
qa%3a33 vietnamesefallngãqà̄ȁ
p4a%l6a%9s4 irish (munster)palacepáláspĝālĝā̇sĝ
faGin frenchflourfarinefaġin
na%l'E%s5I3 apache (western)duck animalnaalʼeełínāl'ẹ̄şị̀
isig^0l^08ina xhosapermanentisigxinaisigh̬ḷ̬ḥina
dGwa frenchright (what's right)droitdġwa
t^e%3h navajovalleytḥè̄h
mUt4Ur hindipeaमटरmụṭụr
u3u3u4gd^08o3o3o4zi zuluinspirationûgqôziùùúgḍ̬ḥòòózi
uUg5In3Uh5 irish (munster)lonelyuaigneachuụgẏịnẏụḩ
ka33i33 chineseboundarykȁȉ
'ov3v3a%maI tamilallergyஒவ்வாமை'oṿṿāmaị
ftx41ray polishyesterdaywczorajftẋo̖ray
ki3bi3ya%4 hausaarrowkibiyā̀kìbìyá̄
pa'aka9i hawaiiansaltpaʻakaipa'akȧi
ka33a44q chinesesimplekȁa̋q
ra3a33k9 thailoveรักràȁk̰
'irul3 tamildarkஇருள்'iruḷ
ma%kauka9u hawaiiancompetencemākaukaumākaukȧu
t^o%k hindibulkथोकtḥōk
'ix hebrewman/adult male human being.איש'ix
h5ah5ak693 nuxalkgoosexaxaq'ḩaḩaḳ̖
ko9yo%ts5 nahuatlcoyotecoyōtlkȯyōtş
l^0avar welshvocalllafarl̥avar
ho'ohana hawaiianto usehoʻohanaho'ohana
s5aas5 welshthe otherllallşaaş
m3Itx5ta9t5 russianto dreamмечтатьmẏịtxẏtȧtẏ
nUhUd5i9t5 russianto findнаходитьnụhụdẏïtẏ
pyI4qn3a4cI4qs%u0 burmesescholarshipပညာသင်ဆုpyị́qnẏácị́qsḥṵ
l08a0e hoanmeatǁa̰eḷ̬a̰e
m10te frenchto climbmontermo̰̖te
a4la3ka3la4a3 yorubaa dreamàlákálàáálàkàláà
x5yo33u33 chineseprotectionxẏyȍȕ
txo%4s5 navajoballtxó̄ş
lo3o33 vietnameselosslỗlòȍ
t^ok99i koreanrabbit토끼tḥok̭i
ca%k icelandicroofþakcāk
w^0e5nn icelandicangelica (plant)hvönnwh̬e̖nn
t05alGa georgianwaveტალღაt̖alġa
naCC66a%ra arabiceyeglassesنظارةnaçç̂āra
dj1h5i georgianstickჯოხიdjo̖ḩi
ha3dda%4 hausamemorizationhaddā̀hàddá̄
dj^i%l hindilakeझीलdjḥīl
g^0l^081tha xhosarepelgxothagh̬ḷ̬ḥo̖tha
t^a3a33lee thaiseaทะเลtḥàȁlee
p97oa hoaneyeʘoaṗ̂oa
Guj frenchredrougeġuj
t61r4U irish (munster)fruittoradhtĝo̖rĝụ
mravalmnixvnEl1vani georgiansignificantმრავალმნიშვნელოვანიmravalmnixvnẹlo̖vani
fE3 yorubato desirefẹ́fẹ̀
ko33u44wu33u44t4x4^O33 chineseshopping cart购物车kȍűwȕűṭẋḥọ̏
m4a9dr4U irish (munster)dogmadramĝȧdrĝụ
iq94t08ukukt^a xhosainformationinkcukuchaiq̀ṭ̬ukuktḥa
yau33k%O33O44qtx^5i33i44 chineseremote control遥控器yaȕkḥọ̏ọ̋qtxẏḥȉi̋
k93wni nuxalkseal (animal)kw'nik̖wni
ts%o33o33 tibetanlakeམཚོtsḥȍȍ
le%bU danishliplæbelēbụ
r%9U9vEC welshstrange/oddrhyfeddr̊ụ̇vẹç
na5f frenchnineneufna̖f
p%u%33u44t0 thaispeakพูดpḥȕ̄űt̰
t^au33 chinesepotterytḥaȕ
k%Il1%na% hinditoyखिलौनाkḥịlō̖nā
mi33i44q chineselifemȉi̋q
to3kho0'I3 navajopetroleumtòkho̰'ị̀
p97'a3a taato burnʘ'áaṗ̂'àa
agba3ra yorubapoweragbáraagbàra
Gox hebrewheadרֹאשׁġox
iqt^08iqa xhosathoughtingcingaiqṭ̬ḥiqa
'd06U4U44w vietnameseheadđầu'ɗụ́ụ̋w
tE%t^E%l navajomoosetẹ̄tḥẹ̄l
te3ca4qxI4q burmesesinger/vocalistတေးသံရှင်tècáqxị́q
t^'a%h apache (western)fathertʼaahtḥ'āh
t4x4^aa33pe33i33tyA33A44n chinesetea coaster茶杯垫ṭẋḥaȁpȅȉtyạ̏ạ̋n
ba%0s navajohoopbā̰s
pakkya9no italiantackypacchianopakkyȧno
la5G frenchthemleurla̖ġ
t66ifl arabicchildطفلt̬ifl
pa0se frenchto thinkpenserpa̰se
Is5t^I30'ts%I30h5 apache (western)bowiłtį́ʼtsį́hịştḥị̰̀'tsḥị̰̀ḩ
pUrIb^a%x4a% hindidefinitionपरिभाषाpụrịbḥāẋā
k%i3i33t0 thaithinkคิดkḥìȉt̰
h5wo4o44o3t4x4^O33si33tx5i33 chinesetrain driver火车司机ḩwóőòṭẋḥọ̏sȉtxẏȉ
lo33o33 tibetanmind/awarenessབློlȍȍ
si33tx5ya33t4x4^O33 chineseprivate car私家车sȉtxẏyȁṭẋḥọ̏
k99amagywi koreancrow까마귀k̭amagywi
m10tG frenchwatch (timepiece)montremo̰̖tġ
erra9re italianto wandererràreerrȧre
xadjara arabictreeشجرةxadjara
yIya%0 apache (western)eatyiyąąyịyā̰
l1fd danishairluftlo̖fd
'b0613133 vietnameseto pack'ɓò̖ȍ̖
pyA33A44nli33i44tyA33A44n chineseconvenience store便利店pyạ̏ạ̋nlȉi̋tyạ̏ạ̋n
x4i4i44i3yO33O44q chineseuse使用ẋíi̋ìyọ̏ọ̋q
UhrUn3A9t5 russianto guardохраня́тьụhrụnẏạ̇tẏ
a5l danishbeerøla̖l
pun6iyam tamilvirtueபுண்ணியம்puṇiyam
'ah5d66ar arabicgreenأخضر'aḩd̬ar
It^'ox apache (western)nestitʼohịtḥ'ox
zas apache (western)snowzaszas
namdvili georgianrealნამდვილიnamdvili
n1%3133y thaia fewน้อยnò̖̄ȍ̖y
nE%44EE4 tibetandiseaseནདnẹ̋̄ẹẹ́
cvE9rmauul icelandicdiameterþvermálcvẹ̇rmauul
tEkk norwegian (bokmal)deck (nautical)dekktẹkk
x4U4U44U3n chineseliquidẋụ́ụ̋ụ̀n
q5ad66ala arabicmuscleعضلةq̇ad̬ala
yu33u33 tibetanturquoise gemstoneགཡུyȕȕ
fye%5l norwegian (bokmal)boardfjølfyē̖l
ts%E%3 apache (western)rocktséétsḥẹ̀̄
t4x4^UU33qkO33qrUU33nx4i33i44 chinesesuccessful person成功人士ṭẋḥụụ̏qkọ̏qrụụ̏nẋȉi̋
dE9mOnstreIt englishdemonstratedemonstratedẹ̇mọnstreịt
kt^08aza xhosacombchazakṭ̬ḥaza
gd08iba xhosafinishgqibagḍ̬iba
dra5p%U danishdropdråbedra̖pḥụ
zi35i335 vietnamesekeepgiữzì̖ȉ̖
xlaqU germansnakeschlangexlaqụ
he%3s5 navajopackagehè̄ş
u3ub06u3u3b06i3i zuluevilúbubíùuɓùùɓìi
tx05aGi georgianchandelierჭაღიtx̖aġi
Ebi3 yorubafamilyẹbíẹbì
pr3Igl6Ux4a9t5 russianto inviteприглаша́тьprẏịglĝụẋȧtẏ
kO33qsi33mii33qt4x4^U33q chinesecompany name公司名称kọ̏qsȉmiȉqṭẋḥụ̏q
ka33u33lou33ta33a44x4a33a44 chinesehigh-rise building高楼大厦kȁȕloȕtȁa̋ẋȁa̋
da%3'i4ra%3 hausacircledā'ìr̃ādà̄'írà̄
dOsa9yd englishdecidedecidedọsȧyd
tuvak6 inuktitutsea iceᑐᕙᖅtuvaḳ
sUj4a9t5 russianto plantсажатьsụȷ̈ȧtẏ
aivik6 inuktitutwalrusᐁᕕᖃaiviḳ
t4x4i33ta33u44 chinesetell知道ṭẋȉtȁű
kal3l3am tamilstealthகள்ளம்kaḷḷam
ku%k inuktitutriverᑰᒃkūk
krO%v scottish gaelictreecraobhkrọ̄v
1l13ru0 yorubagodọlọ́runo̖lò̖rṵ
a5r danishearørea̖r
tx^5yaa33q chinesewalltxẏḥyaȁq
jirap%i georgiangiraffeჟირაფიjirapḥi
blo englishblowblowblo
miGna%t66i%s arabicmagnetمغناطيسmiġnāt̬īs
byE0vUni5 frenchwelcomebienvenuebyẹ̰vụni̖
pun6 tamilsoreபுண்puṇ
f3ag irish (munster)lengthfeadhfẏag
kEsty10 frenchquestionquestionkẹstyo̰̖
t66a%bak6 arabiclarge brick/tileطابقt̬ābaḳ
tra%5yGi5r icelandicghostdraugurtrā̖yġi̖r
tI%3k93o0x navajoyeasttị̀̄k̖o̰x
d^4o%l hindidrumढोलḍḥōl
aGmart^i georgianascentაღმართიaġmartḥi
h5xirad georgianoftenხშირადḩxirad
hhayawa%n arabicanimalحيوانhhayawān
tOl5ak scottish gaelicleafduilleagtọlẏak
mada9q5 hebrewscienceמדעmadȧq̇
s5Itx^I%3 apache (western)redłichííşịtxḥị̀̄
sE90f1ni frenchsymphonysymphoniesẹ̰̇fo̖ni
ts5'e3'kona'a3I3 apache (western)moontłʼéʼgonaʼáítş'è'kona'àị̀
pe33i44tx5i4i44i3qtx^5yaa33q chinesebackground wall背景墙pȅi̋txẏíi̋ìqtxẏḥyaȁq
odju3 yorubaeyeojúodjù
g55a3ggo4 hausapaternal auntgwaggògẇàggó
tx^5e%335e445 tibetanreligionཆོསtxẏḥȅ̖̄e̖̋
arak93i georgianfableარაკიarak̖i
h5ata9h5 hebrewcutחֲתָךְḩatȧḩ
'I4Ga%4 apache (western)furighaa'ị́ġá̄
ki4405i05t4x4u33u33m tibetangrapeརྒུན་འབྲུམkḭ̖̋ḭ̖ṭẋȕȕm
Ob5Ij4da9t5 russianto persuadeубеждатьọbẏịȷ̈dȧtẏ
hI4s5wo%3j apache (western)canyonhilwozhhị́şwò̄j
s3t5ImOl5i9rUvUt5 russianto stimulateстимулироватьsẏtẏịmọlẏïrụvụtẏ
ba4nda%3 hausameat dried over firebàndābándà̄
'en hebrewnothingאין'en
i3i3i4d^08a3a3awe zuluheroîqháweììíḍ̬ḥààawe
k93t081k93t08a xhosacleancocak̖ṭ̬o̖k̖ṭ̬a
a%ka9xits5 nahuatlpoolācaxitlākȧxitş
andza georgianmastანძაandza
l61h5a%n4 irish (munster)pondlochánlĝo̖ḩānĝ
Gavi frenchdelightedraviġavi
iql^08El1 xhosareportingxeloiqḷ̬ḥẹlo̖
si5Gtu frenchabove allsurtoutsi̖ġtu
tx5E4E44w vietnameseoarchèotxẏẹ́ẹ̋w
sitwa9yE0 frenchcitizencitoyensitwȧyẹ̰
r%9ei%Ci5r icelandicnesthreiðurr̊eīçi̖r
kr4aun4 irish (munster)treecrannkrĝaunĝ
x4U33qri33i44wu4u44u3h5we33i44 chinesebirthday party生日舞会ẋụ̏qrȉi̋wúűùḩwȅi̋
Ur5t^a%t hindimeaningअर्थातụṛtḥāt
d06aya hausaoneɗayaɗaya
t^ou33yi4i44i3qyii33 chineseprojector投影仪tḥoȕyíi̋ìqyiȉ
iglu inuktituthouseᐃᒡᓗiglu
k%op99ul3s99o koreanrhino코뿔소kḥop̌uḷs̭o
pi%33233 tibetanpaintbrushཔིརpȉ̄ȕ̖
k10k10bG frenchcucumberconcombreko̰̖ko̰̖bġ
k3haun scottish gaelicheadceannkẏhaun
vayb englishvibevibevayb
kaka9wats5 nahuatlcacao/cacao beancacahuatlkakȧwatş
sUmn3Iva9ttsU russianto doubtсомневатьсяsụmnẏịvȧttsụ
la0 burmesemoonla̰
iGnik6 inuktitutsonᐃᕐᓂᖅiġniḳ
eva9 hebrewhostility/enmity/hatred.איבהevȧ
x5ii33q chineseshapexẏiȉq
dUkOm3In3t5i9rUvUt5 russianto documentдокументироватьdụkọmẏịnẏtẏïrụvụtẏ
sI3qza3 burmeseto thinkစဉ်းစားsị̀qzà
ha'ts5i nahuatlfathertahtliha'tşi
tx4tE9ri5 polishfourczterytẋtẹ̇ri̖
xjE0 frenchdogchienxjẹ̰
vE0 frenchwinevinvẹ̰
na'Is5ts%o3x4 apache (western)squirrelna'iłtsóhna'ịştsḥòẋ
ukukl^08uluza xhosaepilepticukuxhuluzaukukḷ̬ḥuluza
pat4t4a%mbu%ttx5i tamilbutterflyபட்டாம்பூச்சிpaṭṭāmbūttxẏi
yItIts'I0h5 apache (western)hearyidits’įhyịtịts'ị̰ḩ
abo3a4ru40yi3 yorubasunflowerabóòrùnyíabòárṵ́yì
'evu9s hebrewmanger/feeding troughאבוס'evu̇s
ei%Ci5r icelandicoatheiðureīçi̖r
ya9'aG hebrewforestיַעַרyȧ'aġ
tx^5e33e33ma33a33le33e44p9 tibetanbutterflyཕྱེ་མ་ལེབtxẏḥȅȅmȁȁlȅe̋p̃
rabi%q5 arabicspring (season)ربيعrabīq̇
kahaone hawaiianbeach covered with sandkahaonekahaone
na33a33m tibetanskyགནམnȁȁm
s99al3 koreanrices̭aḷ
px4i5ya9tx5El polishclose friendprzyjacielpẋi̖yȧtxẏẹl
swa%4a44y vietnamesemangoxoàiswá̄a̋y
pE3x apache (western)knifebeshpẹ̀x
k93d081b1 xhosaconcrete/actualqobok̖ḍ̬o̖bo̖
tx5a44a tibetanrainbowའཇའtxẏa̋a
bOk englishbookbookbọk
tx^5a%33a33pa33a33 tibetanrainཆར་པtxẏḥȁ̄ȁpȁȁ
nanuk6 inuktitutpolar bearᓇᓄᖅnanuḳ
a0fibi frenchamphibiousamphibiea̰fibi
ma0k frenchlackmanquema̰k
la33a33 tibetansoul/spiritབླlȁȁ
fi5kl icelandicbirdfuglfi̖kl
a%ts5a%kats5 nahuatlperson made of waterātlācatlātşākatş
i3i4hho3olo zuluhallîhhóloìíhhòolo
qt08iphisa xhosado lessnciphisaqṭ̬iphisa
tx5yo33u44 chineseoldtxẏyȍű
i3i3it^08iib06i3i zululakeī́chibíììiṭ̬ḥiiɓìi
iql^08ag^0l^08asi xhosawaterfallingxagxasiiqḷ̬ḥagh̬ḷ̬ḥasi
r%9uuCi5r icelandicscabhrúðurr̊uuçi̖r
nuk6k6aGit inuktitutto stopᓄᖅᑲᕆᑦnuḳḳaġit
y%9e%le norwegian (bokmal)a cooking vesselkjeleyh̬ēle
naq5i%m arabicblissنعيمnaq̇īm
Oha9j4i5vUt5 russianto careухаживатьọhȧȷ̈i̖vụtẏ
tx5ya33ux5yue33 chineseteach教学txẏyȁuxẏyuȅ
Utm3In3A9t5 russianto cancelотменя́тьụtmẏịnẏạ̇tẏ
isig^0d^08ib1 xhosadecisionisigqiboisigh̬ḍ̬ḥibo̖
uk6suk6 inuktitutoil/blubberᐅᖅᓱᖅuḳsuḳ
ni%ki'i hawaiianto tie/bindnīkiʻinīki'i
mE%9tx5Un germangirlmädchenmẹ̄̇txẏụn
raGi%f arabicloafرغيفraġīf
deja5ne frenchto have lunchdéjeunerdeja̖ne
'di%5v3o%t norwegian (bokmal)very wetdyvåt'dī̖ṿōt
w^0ilt icelandicresthvíldwh̬ilt
t66abba%h5 arabicchefطباخt̬abbāḩ
nastE9mpstf1 polishprecedencenastępstwonastẹ̇mpstfo̖
t4o%kri% hindibasketटोकरीṭōkrī
'b06a%3a33y vietnameseshorebãi'ɓà̄ȁy
a9Goh5 hebrewlongאָרֹךְȧġoḩ
i3i3ihhoog06o zuluchicken coupī́hhokoììihhooɠo
siq englishsingsingsiq
ts93Uhay amharicsunፀሐይts̀ụhay
maC66alla arabicumbrellaمظلةmaç̂alla
kotx5u koreanpepper고추kotxẏu
nik6i inuktitutfoodᓂᕿniḳi
o30'a%3 apache (western)eveningǫ́ʼááò̰'à̄
kol3kaI tamiltakingகொள்கைkoḷkaị
sUfI9stUkeIdId englishsophisticatedsophisticatedsụfïstụkeịdịd
10bG frenchdarknessombreo̰̖bġ
tx^a% apache (western)beaverchaatxḥā
tx05Uw amharicsaltጨውtx̖ụw
witsilin nahuatlhummingbirdhuitzilinwitsilin
amakl^08Egwazana xhosaseniorsamaxhegwazanaamakḷ̬ḥẹgwazana
swe33i44h5wU33tx^5yUU33n chinesefloral skirt碎花裙swȅi̋ḩwụ̏txẏḥyụụ̏n
isig^0t^08awu xhosaspiderisigcawuisigh̬ṭ̬ḥawu
pGi hebrewfruitפְּרִיpġi
p10 frenchbridgepontpo̰̖
s5o3k apache (western)fishłógşòk
nI3s5tx05I4 navajoair/breezenị̀ştx̖ị́
ts593I3zI3 navajogoattş̀ị̀zị̀
kywit00urami koreancricket귀뚜라미kywiṱurami
fissa9to italianfixed (position)fissatofissȧto
na%4ye%3' navajomonster/foreign godná̄yè̄'
tx5an thaimoonพระจันทร์txẏan
huC icelandicskinhúðhuç
djE%30'I apache (western)blue jayję́ę́ʼidjẹ̰̀̄'ị
ba9wliq hebrewbowling (the game)באולינגbȧwliq
a33ntx^5yuA33n chinesesafe/secure安全ȁntxẏḥyuạ̏n
vaa3y vietnameseskirtváyvaày
'b06a4a44 vietnamesegrandmother'ɓáa̋
gUmtx^a% hinditowelगमछाgụmtxḥā
ntEE3n apache (western)manndeeńntẹẹ̀n
kosnIh5 apache (western)bee/honeygosnihkosnịḩ
la3zza%4 hausagood flavorlazzā̀làzzá̄
tsn1bili georgiandistinguishedცნობილიtsno̖bili
man6d4aI tamilheadமண்டைmaṇḍaị
ets hebrewtreeעֵץets
cveiiyItl icelandicmopþvegillcveiiyịtl
k6afas44 arabiccageقفصḳafas̬
ts%o33o33wa tibetanlifeའཚོ་བtsḥȍȍwa
mE330E330 tibetandrug/medicineསྨནmẹ̰̏ẹ̰̏
xa%k%a% hindibranchशाखाxākḥā
fOyl danishbirdfuglfọyl
k%waa33qfU33qpa33u44yu4u44u3 chinesestormy狂风暴雨kḥwaȁqfụ̏qpȁűyúűù
m3I9nA9t5 russianto swapменятьmẏïnạ̇tẏ
li35U33 vietnamesetoungelưỡilì̖ụ̏
q5as44i%r arabicjuiceعصيرq̇as̬īr
h5its93lh nuxalkmetal (iron)xits'lhḩits̀lh
da3imo4n hausadiamonddaimòndàimón
nah5a9x hebrewsnakeנָחָשׁnaḩȧx
ta33a44q chinesepooltȁa̋q
ma% thaicomeมาmā
u9lvi5r icelandica wolfúlfuru̇lvi̖r
k%v1lv icelandicvaulthvolfkḥvo̖lv
f10 frenchfundfondfo̰̖
pI4qlE4 burmeseseaပင်လယ်pị́qlẹ́
kuwl englishcoolcoolkuwl
wOd englishwouldwouldwọd
vE3E33 vietnamesedrawvẽvẹ̀ẹ̏
makuahine hawaiianmothermakuahinemakuahine
k%wa33i44ti33i44ta33nh5a33u44 chinesetracking number快递单号kḥwȁi̋tȉi̋tȁnḩȁű
t05Ukur amharicblackጥቁርt̖ụkur
to44oqt4x4e tibetandemon/ghostགདོན་འདྲེtőoqṭẋe
saku inuktituthead of harpoonᓴᑯsaku
qi3i33 vietnamesethinknghĩqìȉ
i3i3igd^08uub06u3u zulugrudgeī́gqubúììigḍ̬ḥuuɓùu
de4Iqdj5I4q burmeseyogurtဒိန်ချဉ်déịqdjẏị́q
Uqgu%t4^a% hindithumbअंगूठाụqgūṭḥā
ECya icelandicsludgeeðjaẹçya
t^u3na3lI%30' apache (western)waterfalltúnálį́į́’tḥùnàlị̰̀̄'
te44ele33e44 tibetanbliss and happinessབདེ་ལེགསte̋elȅe̋
a0pati frenchempathyempathiea̰pati
k%E% apache (western)shoekeekḥẹ̄
ya33nh5wU33x5yo33u44 chinesefireworks show烟花秀yȁnḩwụ̏xẏyȍű
u3u3ul08oolo zulupeaceū́xoloùùuḷ̬oolo
fa4a44wqm vietnameseroomphòngfáa̋wqm
naa4q' vietnameseheavynặngnaáq'
pUyer'ca' burmeseaudienceပရိသတ်pụyer'ca'
tUya3Cu4dj5i3 burmesejudge (person)တရားသူကြီးtụyàçúdjẏì
t^u33u33k9 tibetanattitudeཐུགསtḥȕȕk̰
zm3Iya9 russiansnakeзмея́zmẏịyȧ
k%a33a44w thaito enterเข้าkḥȁa̋w
i3iqt08aazo zuluexplanationíncazoìiqṭ̬aazo
pya3OqlE3 burmeseto changeပြောင်းလဲpyàọqlẹ̀
rakkyu9dere italianto hostracchiùdererakkyu̇dere
s44ahhra%' arabicdesertصحراءs̬ahhrā'
yi33ma33u44tx5yA33n chinesecloakroom衣帽间yȉmȁűtxẏyạ̏n
rumma%n arabicpomegranateرمانrummān
si%r5%i% hindiladderसीढ़ीsīṛḥī
E0teGya5G frenchinteriorintérieurẹ̰teġya̖ġ
k%wa33q chinesebasketkḥwȁq
lye9nUv scottish gaelicchildleanabhlyėnụv
tutIs5h5Is5I apache (western)coffeetudiłhiłitutịşḩịşị
nk%Ekox4En'a30a30ko apache (western)calmnkegohenʼą́ą́gonkḥẹkoẋẹn'à̰à̰ko
tx05i5s amharicsmokeጭስtx̖i̖s
tikik6 inuktitutfingerᑎᑭᖅtikiḳ
'al3l3u tamilto gatherஅள்ளு'aḷḷu
d66awwa'a arabicto illuminateضوأd̬awwa'a
s5U9gad welsheyellygadşụ̇gad
menv3el3l3i tamilcobaltமென்வெள்ளிmenṿeḷḷi
10t frenchshamehonteo̰̖t
1k%r1 georgiangoldოქროo̖kḥro̖
sm3e9x4i5vUt5 russianto mixсмешиватьsmẏėẋi̖vụtẏ
torre spanishtowertorretorre
t^u44uu4 tibetantoxinདུགtḥűuú
tx^5a44amtse33e44 tibetancompassionབྱམས་བརྩེtxẏḥa̋amtsȅe̋
'avnEt hebrewsashאבנט'avnẹt
k1%33144nhi44i44i3n thaistoneก้อนหินkȍ̖̄ő̖nhi̋i̋ìn
tx^5eri koreancherry체리txẏḥeri
tx05Eri georgianceilingჭერიtx̖ẹri
'o44oma33a33 tibetanmilkའོ་མ'őomȁȁ
bi5tx5 polishto bebyćbi̖txẏ
t^a33a33la33a33 tibetandustཐལ་བtḥȁȁlȁȁ
kreIv englishcravecravekreịv
Gamura georgianbatღამურაġamura
p97h5ui hoantailʘxuiṗ̂ḩui
sa%3a33 vietnamesevillagesà̄ȁ
kiaktisimayuk6 inuktitutsweatᑭᐊᒃᑎᓯᒪᔪᖅkiaktisimayuḳ
sl1 danishbeatslåslo̖
y%9EmpU norwegian (bokmal)a giantkjempeyh̬ẹmpụ
'd06aam vietnamesecrabđam'ɗaam
hOnt germandoghundhọnt
halst05uh5i georgiantieჰალსტუხიhalst̖uḩi
txokola%ts5 nahuatlchocolatechocolātltxokolātş
tx05as5 navajofrogtx̖aş
ma%9ts5ats5 nahuatlnetmātlatlmā̇tşatş
lo44o tibetanyearལོlőo
zUtm3Iva9t5 russianto eclipseзатмеватьzụtmẏịvȧtẏ
hu4rri3yya%4 hausafreedom/libertyhùr̃r̃iyyā̀húrrìyyá̄
rAt englishratratrạt
bra5n norwegian (bokmal)a wellbrønnbra̖n
h5Erh5Emali georgianspineხერხემალიḩẹrḩẹmali
k6ak6kak6 inuktitutmountainᖃᖅᑲᖅḳaḳkaḳ
nuu3y vietnamesemountainnúinuùy
Gali%C66 arabicrudeغليظġalīç̂
se5vn norwegian (bokmal)sleep (state)søvnse̖vn
q5us44fu%r arabicsparrow (bird)عصفورq̇us̬fūr
ts93Elits93adi georgianyearწელიწადიts̀ẹlits̀adi
be9Igel hebrewbagelבייגלbėịgel
tx5ye4e44e3 chinesemothertxẏyée̋è
igivE georgiansameიგივეigivẹ
t66ayr arabicbirdsطيرt̬ayr
y%9u%lU norwegian (bokmal)a dresskjoleyh̬ūlụ
hi5st norwegian (bokmal)coast (shoreline)kysthi̖st
tx5UrUk93a amharicmoonጨረቃtxẏụrụk̖a
putta%n6d4u tamilnew yearபுத்தாண்டுputtāṇḍu
h114p' vietnamesemeetinghọpho̖ó̖p'
ftx4Ex5n3E polishearlywcześnieftẋẹxẏnẏẹ
igl08alaba xhosashoulderigxalabaigḷ̬alaba
so44oo4 tibetanto makeབཟོsőoó
se'aGa9 hebrewhairשַׂעֲרָהse'aġȧ
p%rtxh5ili georgianclawფრჩხილიpḥrtxḩili
guk93d08ula xhosaturnguqulaguk̖ḍ̬ula
nata30 apache (western)cornnadą́ʼnatà̰
la%44a44a3n thainiece/nephewหลานla̋̄a̋àn
k93l08akEka xhosabusyxakekak̖ḷ̬akẹka
a5m danishtenderøma̖m
fahhas44a arabiccheck upفحصfahhas̬a
a5i5 norwegian (bokmal)an islandøya̖i̖
fspi95h3IvUt5 russianto flashвспыхиватьfspï̖hẏịvụtẏ
l^0e%ti%gar welshhospitablelletygarl̥ētīgar
sI4k apache (western)scarsigsị́k
p%E%33E33kE%33E44 tibetancolloquial languageཕལ་སྐདpḥẹ̏̄ẹ̏kẹ̏̄ẹ̋
pi5rCi5r icelandicbirthburðurpi̖rçi̖r
t00aq koreanearthṱaq
he5i5st icelandicautumn/fallhausthe̖i̖st
l6a%h5 irish (munster)pleasant/sweetláchlĝāḩ
k3it0te japanesestampきってkẏit̰te
qge swahiliscorpionngeqge
taym englishtimetimetaym
di5mmUt amhariccatድመትdi̖mmụt
pIGC icelandicsettlementbyggðpịġç
xIp englishshipshipxịp
d10k frenchthereforedoncdo̰̖k
x4ii33tx5yA33n chinesemoment时间ẋiȉtxẏyạ̏n
'd06aaa4' vietnamesea bulletđạn'ɗaaá'
x4tutx5Ets polishsheath to hold toolssztuciecẋtutxẏẹts
t^a9adz3o koreanostrich타조tḥȧadzẏo
x4O33O44pe33i44mii33qt4x4^U33q chinesedevice name设备名称ẋọ̏ọ̋pȅi̋miȉqṭẋḥụ̏q
ndu9gu swahilirelativendugundu̇gu
a4kpa3 yorubascaràpáákpà
p97go4o taacaterpillarʘgòõṗ̂góo
aggak inuktituthandᐊᒡᒐᒃaggak
maika'i hawaiiangoodnessmaikaʻimaika'i
baOm germantreebaumbaọm
ha4wa3ini4ya%3 hausachameleonhàwainìyāháwàiníyà̄
kyI9Cya icelandicgoddessgyðjakyïçya
'b06aa3p9 vietnamesea blossombắp'ɓaàp̃
tafawwak6a arabicto outperformتفوقtafawwaḳa
ukukd^08uba xhosadrive/pushukuqhubaukukḍ̬ḥuba
hak93e3I3 navajoone's kinhak̖èị̀
hemolele hawaiianperfectionhemolelehemolele
Gus44n arabicbranch (of a tree)غصنġus̬n
'a4ddu3'a%4 hausaa prayeràddu'ā̀'áddù'á̄
g55addUnn3a amharicfriendጓደኛgẇaddụnnẏa
'iyarkaI tamilnatureஇயற்கை'iyarkaị
nant'a3n apache (western)chief/boss/kingnantʼánnant'àn
pI4k apache (western)bellybigpị́k
'oq thaiactองก์'oq
b^a%r hindiburdenभारbḥār
q5alima arabicto knowعلمq̇alima
axma9 hebrewblame/faultאשמהaxmȧ
djUma%na% hindiperiodजमानाdjụmānā
fEG frenchto dofairefẹġ
li5ke norwegian (bokmal)happinesslykkeli̖ke
nE4za' burmeseboundaryနယ်စပ်nẹ́za'
x4o4o44u3tx5i33k%OO33 chinesephone case手机壳ẋóőùtxẏȉkḥọọ̏
y%9a5t norwegian (bokmal)meatkjøttyh̬a̖t
bu3kka%4 hausagrass hutbukkā̀bùkká̄
tx5arkkaraI tamilsugarசர்க்கரைtxẏarkkaraị
d06i3go%4 hausaa dropɗigṑɗìgó̄
q5a%m arabicyearعامq̇ām
t^a33a33q tibetanflatlandsཐངtḥȁȁq
gra5nnt norwegian (bokmal)greengrøntgra̖nnt
ya4a44a3ntx5i33i44qk%wa33a44q chineseglasses frames眼镜框yáa̋àntxẏȉi̋qkḥwȁa̋q
zorro spanishfoxzorrozorro
ra4a44a3q chinesesoilráa̋àq
'amad hebrewto evaluate/to estimateאמד'amad
to%lE3 apache (western)butterlydoolétōlẹ̀
ah5a9z hebrewto holdאחזaḩȧz
tsudz1j5E9myEts polishforeignercudzoziemiectsudzo̖jẏẹ̇myẹts
1r14 yorubarichesọrọ̀o̖ró̖
ri%ttAmAte5n finnishinsufficientriittämätönrīttạmạte̖n
d08ho hoanhorn!ʰoḍ̬ho
mbiliki9m1 swahilidwarfmbilikimombilikïmo̖
kn4a%v6 irish (munster)bonecnámhknĝāvĝ
pan6d4abada%rttam tamilgoodsபண்டபதார்த்தம்paṇḍabadārttam
k6amhh arabicwheatقمحḳamhh
iql08ina xhosamintinxinaiqḷ̬ina
alu%t inuktitutspoonᐊᓘᑦalūt
t^e%s5 navajoreedtḥēş
x5ya33u chinesenightxẏyȁu
mdzimE georgiancommaმძიმეmdzimẹ
pronssi finnishbronze (metal)pronssipronssi
kwa4a44a3q chineseroughkwáa̋àq
ammatti finnishprofessionammattiammatti
hoo4p9' vietnameseboxhộphoóp̃'
k%a%33a44w thairiceข้าวkḥȁ̄a̋w
tx5E4E44 vietnameseteachètxẏẹ́ẹ̋
marro9ne italianbrownmarronemarrȯne
p%o33o33lo33o33 tibetanballཔོ་ལོpḥȍȍlȍȍ
ta44awa33a33 tibetanmoonཟླ་བta̋awȁȁ
x5i33n chinesehappyxẏȉn
g^0d^08ih5a xhosadoctorgqirhagh̬ḍ̬ḥiḩa
k93t08iqa xhosathinkcingak̖ṭ̬iqa
uql08ibElElwan1 xhosacommunicationunxibelelwanouqḷ̬ibẹlẹlwano̖
'e%445e5e45 tibetanlightའོད'e̖̋̄e̖é̖
r3Ib5e95nUk russianchildребёнокrẏịbẏė̖nụk
mi3 burmesefireမီးmì
toh5at^'e%ta apache (western)nothingdohatʼeedatoḩatḥ'ēta
h1144y vietnameseaskhỏiho̖ő̖y
a0 frenchyearan
tx^5ya33q chineseaxetxẏḥyȁq
papiy10 frenchbutterflypapillonpapiyo̰̖
tx^I%3l navajosnowstormtxḥị̀̄l
tx5yA33A44nx4U33nfaa33q chinesegym健身房txẏyạ̏ạ̋nẋụ̏nfaȁq
amme9ttere italianto admitamméttereammėttere
k93a4ho%3 hausahornƙàhōk̖áhò̄
v3AlittA% finnishto transmitvälittääṿạlittạ̄
k93l08ElEla xhosatellxelelak̖ḷ̬ẹlẹla
osoma93'ts5i nahuatlmonkeyozomahtliosomà̇'tşi
k%U33q chineseholekḥụ̏q
plant welshchildplantplant
tx4w1vyEk polishhumanczłowiektẋwo̖vyẹk
v3ix4am tamilpoisonவிஷம்ṿiẋam
na4Iqa4qdj5a3 burmeseforeign countryနိုင်ငံခြာnáịqáqdjẏà
mann3aI tamilpeacockமஞ்ஞைmannẏaị
kO33qtswo33o44 chinesework/job工作kọ̏qtswȍő
i%5bUn germanto practiceübenī̖bụn
ka4a44y thaichickenไก่káa̋y
para9ddjo italianneighborhoodparaggiparȧddjo
sah5Elmts93ip%1 georgianstate/kingdomსახელმწიფოsaḩẹlmts̀ipḥo̖
tx5uU4t0' vietnamesemousechuộttxẏuụ́t̰'
s4a%v6a%9l5 irish (munster)to savesábháilsĝāvĝā̇lẏ
y%9a5n norwegian (bokmal)kind/specieskjønnyh̬a̖n
a%Catl icelandicnobilityaðallāçatl
pa33a44nkO33qt4x4wo33 chinesedesk办公桌pȁa̋nkọ̏qṭẋwȍ
tx^5a3a33y thaito useใช้txẏḥàȁy
'as44far arabicyellowأصفر'as̬far
hvost russiantailхвостhvost
e95i5Cna icelandicluckauðnaė̖i̖çna
'd06i4U44 vietnamesea pondđìa'ɗíụ̋
u3u3ug06udo3o3o4b06a zulufishingúkudôbaùùuɠudòòóɓa
djgup%uri georgianpertaining to teamჯგუფურიdjgupḥuri
nas5ts%o%s apache (western)book/papernałtsoosnaştsḥōs
tx^5i33i33 tibetanoutside/exteriorཕྱིtxẏḥȉȉ
kOO33x4i33i44h5wU33U44 chineseformat格式化kọọ̏ẋȉi̋ḩwụ̏ụ̋
fyA%re norwegian (bokmal)low tidefjærefyạ̄re
li44i tibetanpearལིli̋i
i3i3inz6u zuluhouseíndluììinẓu
tx5a33a33k9la3a3m tibetanrailroadལྕགས་ལམtxẏȁȁk̰lààm
sigrdzE georgianlengthსიგრძეsigrdzẹ
fye%5l icelandicplank/boardfjölfyē̖l
f4Il irish (munster)bloodfuilfĝịl
allik6 inuktitutunderneathᐊᓪᓕᖅalliḳ
'p97nuu hoanheadʔʘnũ'ṗ̂nuu
GUvUniG frenchto returnrevenirġụvụniġ
kahu9na hawaiianmagician/sorcererkahunakahu̇na
kol3v3anaI tamilborrowingகொள்வனைkoḷṿanaị
k%wa33a44qtx^5yuA33nx4we4e44i3 chinesemineral water矿泉水kḥwȁa̋qtxẏḥyuạ̏nẋwée̋ì
i95mmArtA% finnishto understandymmärtääï̖mmạrtạ̄
fa33t4x4a4a44a3n chinesedevelop发展fȁṭẋáa̋àn
k6awiya arabicto be strong/powerfulقويḳawiya
tx5aO' burmesestoneကျောက်txẏaọ'
al'ard66 arabicearthالأرضal'ard̬
px4i5h519dj5itx5 polishto comeprzychodzićpẋi̖ḩȯ̖djẏitxẏ
e95rle%5G icelandicdestinyörlögė̖rlē̖ġ
mnixvnEl1vani georgianimportantმნიშვნელოვანიmnixvnẹlo̖vani
v3eqga%yam tamilonionவெங்காயம்ṿeqgāyam
qt^08ayisEla xhosatrapngcayiselaqṭ̬ḥayisẹla
ts93I3'I% navajomosquitots̀ị̀'ị̄
hi5nti5r icelandicdoghundurhi̖nti̖r
1Gga9zma hebreworgasmאורגזמהo̖ġgȧzma
wa4lk93i3ya%3 hausalightningwàlƙiyāwálk̖ìyà̄
t4x4i330i330 tibetancloudསྤྲིནṭẋḭ̏ḭ̏
ti95dj5En3 polishweektydzieńtï̖djẏẹnẏ
zE3E33q5 vietnameselumpydẽzẹ̀ẹ̏q̇
pI9Cste5C icelandicstop (e.g. bus stop)biðstöðpïçste̖ç
kurssi finnishcourse/classkurssikurssi
ka33u33lou33ta33a44x4a33a44 chinesehigh-rise building高楼大厦kȁȕloȕtȁa̋ẋȁa̋
na%9wats5 nahuatlsomething having a clear and pleasant soundnāhuatlnā̇watş
dja%nbu%dj^kUr hindiintentionallyजानबूझकरdjānbūdjḥkụr
gdj5Ex5 polishsomewheregdzieśgdjẏẹxẏ
tx5i33i44syu33A44ntx5i33 chinesecomputer计算机txẏȉi̋syȕạ̋ntxẏȉ
a4rE4m10 yorubafirst born childàrẹ̀mọárẹ́mo̰̖
kx5iywi koreankiwi키위kxẏiywi
l5e%n3U irish (munster)shirtléinelẏēnẏụ
t^ai33x4i33i44tyA33A44nna4a44u3 chinesedesktop pc台式电脑tḥaȉẋȉi̋tyạ̏ạ̋nnáa̋ù
A9ksEs englishaccessaccessạ̇ksẹs
otto japanesewhoopsおっとotto
px4Estx4En3 polishspace (area)przestrzeńpẋẹstẋẹnẏ
yE3'i%4ts%oh5 navajogiantyẹ̀'í̄tsḥoḩ
o'I'a3n apache (western)holeoʼiʼáno'ị'àn
h5OO33q chineserainbowḩọọ̏q
umqd08uma xhosaoliveumnqumaumqḍ̬uma
i3i3i4t08i3i3it08i zuluearringîcíciììíṭ̬ììiṭ̬i
k%wa33i44 chinesedrainkḥwȁi̋
cor englishthorthorcor
ts93k693ar1 georgiansourceწყაროts̀ḳ̖aro̖
u3ub06umto3o3o4ti zulusweetnessúbumtôtiùuɓumtòòóti
fe9ImIs englishfamousfamousfėịmịs
aga9m hebrewlake/poolאגםagȧm