github 52+tontonton

Words for

Showing all 2000 words from our word list matching pattern here. Select a specific language if you would like to focus on one, or try to pronounce words from a variety of languages.

ei%Ci5r icelandicoatheiðureīçi̖r
1rmi5r icelandicwormormuro̖rmi̖r
iglu inuktituthouseᐃᒡᓗiglu
a0plUG frenchscaleampleura̰plụġ
la0 burmesemoonla̰
yItIts'I0h5 apache (western)hearyidits’įhyịtịts'ị̰ḩ
u3ub06umto3o3o4ti zulusweetnessúbumtôtiùuɓumtòòóti
p%Usk1d welshfishpysgodpḥụsko̖d
e'e%9kats5 nahuatlair/windehēcatle'ē̇katş
ts93its93ila georgianchickenწიწილაts̀its̀ila
as5mus5 nuxalkbeadsalhmulhaşmuş
'izme9l hebrewknife/scalpelאזמל'izmėl
te4Iq burmesecloudတိမ်téịq
balu9t hebrewacornבלוטbalu̇t
v3etA% finnishto pull/dragvetääṿetạ̄
'abyad66 arabicwhiteأبيض'abyad̬
'b06UU4n' vietnamesebusybận'ɓụụ́n'
t00a9al3gi koreanstrawberry딸기ṱȧaḷgi
i3iqt^08oosa zulumeatíngcosaìiqṭ̬ḥoosa
tapu9ah5 hebrewappleתפוחtapu̇aḩ
bigI9n englishbeginbeginbigïn
flaIx germanfleshfleischflaịx
q5as44an arabicstickعصاq̇as̬an
zUtOma9n3IvUt5 russianto obscureзатуманиватьzụtọmȧnẏịvụtẏ
k%r3iU scottish gaelicheartcridhekḥrẏiụ
tx^5i33i33 tibetanoutside/exteriorཕྱིtxẏḥȉȉ
e95rle%5G icelandicdestinyörlögė̖rlē̖ġ
'uU3q vietnamesedrinkuống'uụ̀q
igl08alaba xhosashoulderigxalabaigḷ̬alaba
marro9ne italianbrownmarronemarrȯne
cvE9rmauul icelandicdiameterþvermálcvẹ̇rmauul
pya33ut4x4yU4U44U3ntaa33a33a44n chinesestandard answer标准答案pyȁuṭẋyụ́ụ̋ụ̀ntaȁȁa̋n
pGi frenchprizeprixpġi
ts93Uhay amharicsunፀሐይts̀ụhay
kInt germanchildkindkịnt
k93a4dda3ra%4 hausafate/destinyƙàddar̃ā̀k̖áddàrá̄
ne4 burmesesunနေné
kiqak6 inuktituthillᑭᖓᖅkiqaḳ
kOntrA9st englishcontrastcontrastkọntrạ̇st
akkurate9ttsa italianaccuracyaccuratezzaakkuratėttsa
wehewehe hawaiianto explainwehewehewehewehe
1k%r1 georgiangoldოქროo̖kḥro̖
i3i3i4l08u3u3u4g06u zulucrowdîxûkuììíḷ̬ùùúɠu
p97oa hoaneyeʘoaṗ̂oa
ha'ts5i nahuatlfathertahtliha'tşi
r%9uuCi5r icelandicscabhrúðurr̊uuçi̖r
mi44i tibetanhuman beingམིmi̋i
px4i5h519dj5itx5 polishto comeprzychodzićpẋi̖ḩȯ̖djẏitxẏ
ta44awa33a33 tibetanmoonཟླ་བta̋awȁȁ
h5tx5Etx5 polishto wantchciećḩtxẏẹtxẏ
paGfa05 frenchperfumeparfumpaġfa̰̖
de4Iqdj5I4q burmeseyogurtဒိန်ချဉ်déịqdjẏị́q
a5i5 norwegian (bokmal)an islandøya̖i̖
fyatl icelandicmountainfjallfyatl
i4ta0 yorubarelationìtaníta̰
tsipo9G hebrewbirdצִפּוֹרtsipȯġ
krO%v scottish gaelictreecraobhkrọ̄v
iqt08iniba xhosaostrichincinibaiqṭ̬iniba
u3u3ugl^08a zuludigging stickū́gxaùùugḷ̬ḥa
k6ayak6 inuktitutkayakᖃᔭᖅḳayaḳ
h5ata9h5 hebrewcutחֲתָךְḩatȧḩ
pa0se frenchto thinkpenserpa̰se
iqd^08Exo xhosarentingqeshoiqḍ̬ḥẹxo
ta3Iqpyi4 burmesecountry/kingdomတိုင်းပြည်tàịqpyí
nuu3y vietnamesemountainnúinuùy
rumma%n arabicpomegranateرمانrummān
rian thaistudyเรียนrian
th5I4n navajoice/frosttḩị́n
mat4pa%n6d4am tamilearthen vesselமட்பாண்டம்maṭpāṇḍam
jangbadi georgianoxygenჟანგბადიjangbadi
h5Itla%0h5I3 apache (western)beveragehidląąhíḩịtlā̰ḩị̀
tx05Eri georgianceilingჭერიtx̖ẹri
g^0d^08ih5a xhosadoctorgqirhagh̬ḍ̬ḥiḩa
kn4a%v6 irish (munster)bonecnámhknĝāvĝ
y%9ukk norwegian (bokmal)chubbytjukkyh̬ukk
'a%a3w vietnameset-shirtáo'āàw
sa30 navajoold agesà̰
ba5x4tU norwegian (bokmal)a brushbørsteba̖ẋtụ
va%4a44q vietnamesegoldvàngvá̄a̋q
'ah5d66ar arabicgreenأخضر'aḩd̬ar
k%U33q chineseholekḥụ̏q
aivik6 inuktitutwalrusᐁᕕᖃaiviḳ
pUrIb^a%x4a% hindidefinitionपरिभाषाpụrịbḥāẋā
p%o44o44o3nla3a33ma%3a33y thaifruitผลไม้pḥőőònlàȁmà̄ȁy
to33o33 tibetanfoodལྟོtȍȍ
m10tG frenchwatch (timepiece)montremo̰̖tġ
bla0 frenchwhiteblancbla̰
tsik693vi georgiansquirrelციყვიtsiḳ̖vi
'ila%hiyy arabicdivineإلهي'ilāhiyy
sa%3a33 vietnamesevillagesà̄ȁ
s44awt arabicvoiceصوتs̬awt
a%wato9mats5 nahuatlacornāhuatomatlāwatȯmatş
k99amagywi koreancrow까마귀k̭amagywi
h5ayt66 arabicstringخيطḩayt̬
'aha9v hebrewto loveאהב'ahȧv
tulI0 apache (western)raccoontulįtulị̰
ma%9ts5ats5 nahuatlnetmātlatlmā̇tşatş
pI4qlE4 burmeseseaပင်လယ်pị́qlẹ́
dra5p%U danishdropdråbedra̖pḥụ
nik6i inuktitutfoodᓂᕿniḳi
sl6u9x4Ut5 russianto listenслу́шатьslĝu̇ẋụtẏ
ft19rEk polishtuesdaywtorekftȯ̖rẹk
ei%mi5r icelandicsteam/vaporeimureīmi̖r
x5ii33qwei33 chinesefact行为xẏiȉqweȉ
mU4U44U3q chineseferociousmụ́ụ̋ụ̀q
x4O33O44pe33i44mii33qt4x4^U33q chinesedevice name设备名称ẋọ̏ọ̋pȅi̋miȉqṭẋḥụ̏q
q5as44i%r arabicjuiceعصيرq̇as̬īr
odju3 yorubaeyeojúodjù
k6ausik6tuk6 inuktitutwetᖃᐅᓯᖅᑐᖅḳausiḳtuḳ
u3u3us5u zulurippleū́hluùùuşu
x4O33O44h5we33i44 chinesecommunity/society社会ẋọ̏ọ̋ḩwȅi̋
okko9rrere italianto needoccórrereokkȯrrere
purra finnishto bitepurrapurra
mu4u44u3yi33qx4i33i44 chineseinfant room母婴室múűùyȉqẋȉi̋
d66awwa'a arabicto illuminateضوأd̬awwa'a
nata30 apache (western)cornnadą́ʼnatà̰
fa33qx4i33i44 chinesepath/plan方式fȁqẋȉi̋
aja yorubawifeayaaja
isikl^081b1 xhosatoolisixhoboisikḷ̬ḥo̖bo̖
p%a koreanonionpḥa
'b06UU3k9 vietnamesewickbấc'ɓụụ̀k̰
aCfErC icelandicmethodaðferðaçfẹrç
p%E%33E33kE%33E44 tibetancolloquial languageཕལ་སྐདpḥẹ̏̄ẹ̏kẹ̏̄ẹ̋
dja%sI3la3xa3 apache (western)earingsjaasíláhádjāsị̀làxà
pyatla icelandicbellbjallapyatla
tx5113 vietnamesedogchótxẏo̖ò̖
j4i44ili33i33 tibetantrainརི་ལིȷ̈i̋ilȉȉ
bre%5 norwegian (bokmal)breadbrødbrē̖
h5x41u0wx4tx4 polishbeetlechrząszczḩẋo̖ṵwẋtẋ
la5G frenchthemleurla̖ġ
s5ij navajourineşij
l5a9n4Uv6 irish (munster)childleanbhlẏȧnĝụvĝ
ga3gga%3fa%3 hausabateleur eaglegaggāfāgàggà̄fà̄
ti4U44n vietnamesemoneytiềntíụ̋n
ba4nda%3 hausameat dried over firebàndābándà̄
txI4txI4l apache (western)acornchíchʼiltxị́txị́l
agba3ra yorubapoweragbáraagbàra
ma% thaicomeมาmā
vidj5Etx5 polishto seewidziećvidjẏẹtxẏ
x5yOO33q chinesebearxẏyọọ̏q
k93t08ak93t08isa xhosaexplaincacisak̖ṭ̬ak̖ṭ̬isa
ja5n frenchyoungjeuneja̖n
a4lu4b13sa4 yorubaonionàlùbọ́sàálúbò̖sá
pUyer'ca' burmeseaudienceပရိသတ်pụyer'ca'
tx5yA4A44A3n chinesechildtxẏyạ́ạ̋ạ̀n
ruttx05a amharicact of runningሩጫruttx̖a
haEri georgianairჰაერიhaẹri
tyA33A44nx5yA33A44nka4a44a3n chinesetelephone pole电线杆tyạ̏ạ̋nxẏyạ̏ạ̋nkáa̋àn
ka33a44q chinesesimplekȁa̋q
kahaone hawaiianbeach covered with sandkahaonekahaone
laa33ntx^5you33t4x4^a4a44a3q chinesebasketball court篮球场laȁntxẏḥyoȕṭẋḥáa̋àq
we33i44x4U33qmyAA33ntx^5yA33n chinesetampon卫生棉签wȅi̋ẋụ̏qmyạạ̏ntxẏḥyạ̏n
tI%3k93o0x navajoyeasttị̀̄k̖o̰x
e5sd^0 danisheastøste̖sdh̬
kx5Eu0wj4n3i9tx4ka polishprincessksiężniczkakxẏẹṵwȷ̈nẏïtẋka
kt^08aza xhosacombchazakṭ̬ḥaza
pu33u33ti33i33 tibetanscriptureཔོ་ཏིpȕȕtȉȉ
faGin frenchflourfarinefaġin
s10 frenchsoundsonso̰̖
i3i3il^08iib06a zulumakeshift hutī́xhibaììiḷ̬ḥiiɓa
xOb^ hindifavorableशुभxọbḥ
jak93Et05i georgianjacketჟაკეტიjak̖ẹt̖i
'ida2 tamillipஇதழ்'idau̖
uUg5In3Uh5 irish (munster)lonelyuaigneachuụgẏịnẏụḩ
tx5e33e33 tibetanmaster/lordརྗེtxẏȅȅ
abi4yE3 yorubabirdabìyẹ́abíyẹ̀
sUmn3Iva9ttsU russianto doubtсомневатьсяsụmnẏịvȧttsụ
tx5yo33u44 chineseoldtxẏyȍű
Ol6Otx4x4a9t5 russianto improveулучша́тьọlĝọtẋẋȧtẏ
x5ya4a44u3 chinesedawnxẏyáa̋ù
'd06114t0' vietnamesea sproutđọt'ɗo̖ó̖t̰'
pa'aki%ki% hawaiiandifficultpaʻakīkīpa'akīkī
tu%n3 tamilcolumnதூண்tūnẏ
ti95dj5En3 polishweektydzieńtï̖djẏẹnẏ
mts93vrt^nE9li georgiantrainer/coachმწვრთნელიmts̀vrtḥnẹ̇li
k%3i33i33 tibetandogཁྱིkẏḥȉȉ
'aveda9 hebrewa lossאבדה'avedȧ
'p97nuu hoanheadʔʘnũ'ṗ̂nuu
tah5a apache (western)hurrydahataḩa
fE9lo englishfellowfellowfẹ̇lo
xi0 burmeseto haveရှိxḭ
I%0'a0'I% navajomagpieị̰̄'a̰'ị̄
t^ye33 chinesepeacefultḥyȅ
p%Ul hindifruitफलpḥụl
y%9EmpU norwegian (bokmal)a giantkjempeyh̬ẹmpụ
d66aba%b arabicfogضبابd̬abāb
nan6d4u tamilcrabநண்டுnaṇḍu
kwa%4d06o%3 hausafrogkwā̀ɗōkwá̄ɗò̄
p%i44i44i3w thaiskinผิวpḥi̋i̋ìw
t1144y vietnamesegarlictỏito̖ő̖y
t4x4wa4a44i3 chineseto waddleṭẋwáa̋ì
t4x4u44ukE%33E44k3a44aa4 tibetanto thunderའབྲུག་སྐད་རྒྱགṭẋűukẹ̏̄ẹ̋kẏa̋aá
pUthUd5i9t5 russianto fitподходитьpụthụdẏïtẏ
vj51n3tx5 polishto take/grabwziąćvjẏo̖nẏtxẏ
mE%9tx5Un germangirlmädchenmẹ̄̇txẏụn
Grma georgiandeepღრმაġrma
y%9Ep norwegian (bokmal)a large stickkjeppyh̬ẹp
x5i44iq tibetanfieldཞིངxẏi̋iq
UtIt^i% hindiguestअतिथिụtịtḥī
'a4lk93a3la4mi%3 hausapenàlƙalàmī'álk̖àlámì̄
so33o33pa33a33 tibetana scoutསོ་པsȍȍpȁȁ
fyA%re norwegian (bokmal)low tidefjærefyạ̄re
k%wa33i44 chinesedrainkḥwȁi̋
sapE0 frenchfir treesapinsapẹ̰
'evu9s hebrewmanger/feeding troughאבוס'evu̇s
s51sd welshtailllostşo̖sd
gbE4du yorubalarge drumgbẹ̀dugbẹ́du
k93t^08ukumisa xhosatouchchukumisak̖ṭ̬ḥukumisa
vm3ex4i5vUtsU russianto interfereвме́шиватьсяvmẏeẋi̖vụtsụ
lamaq5a arabicto shineلمعlamaq̇a
zdy1n3tx5 polishto removezdjąćzdyo̖nẏtxẏ
mye4 burmeselandမြေmyé
h5E georgiantreeხეḩẹ
r%9isgl welshbark (of tree)rhisglr̊isgl
ka%na%wai hawaiiancode/lawkānāwaikānāwai
tGi5k frenchtechniquetructġi̖k
a4lu4m130ga4dji3 yorubascissorsàlùmọ́gàjíálúmò̰̖gádjì
t^u33u33k9pU33U33 tibetansoupཐུག་པtḥȕȕk̰pụ̏ụ̏
ts%5a3t apache (western)oiltłádtşḥàt
nI3s5tx05I4 navajoair/breezenị̀ştx̖ị́
tikik6 inuktitutfingerᑎᑭᖅtikiḳ
tx5U%4U44 vietnamesewaitchờtxẏụ́̄ụ̋
tx5o44oo4q tibetanlarge valleyལྗོངསtxẏőoóq
IyIkE3 apache (western)seediyigéʼịyịkẹ̀
k%i3i33t0 thaithinkคิดkḥìȉt̰
yau33k%O33O44qtx^5i33i44 chineseremote control遥控器yaȕkḥọ̏ọ̋qtxẏḥȉi̋
li44i tibetanpearལིli̋i
tsn1bili georgiandistinguishedცნობილიtsno̖bili
tx^5a3a33y thaito useใช้txẏḥàȁy
a%moxts5i nahuatlbookamoxtliāmoxtşi
dE9mOnstreIt englishdemonstratedemonstratedẹ̇mọnstreịt
m3Itx5ta9t5 russianto dreamмечтатьmẏịtxẏtȧtẏ
txi%k33a'ts5i nahuatlbarn owlchīcuahtlitxīkẇa'tşi
'b06aa4wkp9' vietnamesebundlebọc'ɓaáwkp̃'
sinyo92Iti englishsenioritysenioritysinyȯu̖ịti
k%O9l5U scottish gaelicforestcoillekḥọ̇lẏụ
ts93k693ali georgianwaterწყალიts̀ḳ̖ali
lo3o33 vietnameselosslỗlòȍ
gd08iba xhosafinishgqibagḍ̬iba
ix5tx5 polishto go/walkiśćixẏtxẏ
nuliak6 inuktitutwifeᓄᓕᐊᖅnuliaḳ
tiqgal3 tamilmonthதிங்கள்tiqgaḷ
onna japanesewomanおんなonna
sU33n chineseforestsụ̏n
ra4a44a3q chinesesoilráa̋àq
EtG frenchto beêtreẹtġ
s5I4ko4i%4 navajowhite (color)şị́kóí̄
nU33U33mx5i33i44 tibetanweather/climateགནམ་གཤིསnụ̏ụ̏mxẏȉi̋
isig^0l^08ina xhosapermanentisigxinaisigh̬ḷ̬ḥina
IzE3 apache (western)medicineizeeịzẹ̀
iql^08amisEkilE xhosaurgentingxamisekileiqḷ̬ḥamisẹkilẹ
fa33t4x4a4a44a3n chinesedevelop发展fȁṭẋáa̋àn
cveiiyItl icelandicmopþvegillcveiiyịtl
sila inuktitutweatherᓯᓚsila
isig^0d^08ib1 xhosadecisionisigqiboisigh̬ḍ̬ḥibo̖
ats593a%3h navajobottomatş̀à̄h
t^yAA33n chinesecavetḥyạạ̏n
fay thaifireไฟfay
hE0g55a4 yorubato be beautifulhẹngwàhẹ̰gẇá
tIrUC icelandicboldnessdirfðtịrụç
o%se9elo%ts5 nahuatljaguarocelotlōsėelōtş
'b06iU44w vietnamesetable of databiểu'ɓiụ̋w
Gaza%l arabicdeerغزالġazāl
k%a4a44a3n chinesepitkḥáa̋àn
akko9ntxo italiandressed upacconcioakkȯntxo
raGi%f arabicloafرغيفraġīf
tx^5Ul5tx00yuk9 koreanazalea철쭉txẏḥụlẏtx̥yuk̰
g1g1 georgiangirlგოგოgo̖go̖
ma%44a44a3 thaidogหมาma̋̄a̋à
h5att66a arabicluckخطḩatt̬a
na3konEtx'I%tI apache (western)cicadanágonechʼiidinàkonẹtx'ị̄tị
v3AlittA% finnishto transmitvälittääṿạlittạ̄
tx5yA33A44n chinesemountain streamtxẏyạ̏ạ̋n
t05Ukur amharicblackጥቁርt̖ụkur
ni%n6d4a%yam tamillengthநீண்டாயம்nīṇḍāyam
wa4lk93i3ya%3 hausalightningwàlƙiyāwálk̖ìyà̄
ts5'o3k'a4' apache (western)shaft of arrowtlʼókʼaʼtş'òk'á'
s5o33o33 tibetansouthལྷོşȍȍ
k%ok99iri koreanelephant코끼리kḥok̭iri
yo%3sn apache (western)godyóósnyò̄sn
igivE georgiansameიგივეigivẹ
k93wni nuxalkseal (animal)kw'nik̖wni
h5ala nuxalkfernxalaḩala
tx5ii4' vietnamesesisterchịtxẏií'
qt08iphisa xhosado lessnciphisaqṭ̬iphisa
d5e%n4 irish (munster)to dodéandẏēnĝ
hha%fila arabicbusحافلةhhāfila
f4Il irish (munster)bloodfuilfĝịl
perro spanishdogperroperro
mUn6i% hindigemमणिmụṇī
k10k10bG frenchcucumberconcombreko̰̖ko̰̖bġ
p%E%44E tibetanwoolབལpḥẹ̋̄ẹ
mii33n chineseheavenmiȉn
modEllo italianmodelmodellomodẹllo
a9dam hebrewmanאָדָםȧdam
dja%3di3 apache (western)pronghornjaadidjà̄dì
kyI9Cya icelandicgoddessgyðjakyïçya
pi4i44i3tx5i33i44pU4U44U3n chinesenotebook笔记本píi̋ìtxẏȉi̋pụ́ụ̋ụ̀n
ts%i33i44 tibetanword/phraseཚིགtsḥȉi̋
n1%3133y thaia fewน้อยnò̖̄ȍ̖y
tx^5ii33qk%wa33a44q chinesecircumstances情况txẏḥiȉqkḥwȁa̋q
wOd englishwouldwouldwọd
mEtsniErEba georgianscienceმეცნიერებაmẹtsniẹrẹba
kA9i5ttA% finnishto usekäyttääkạ̇i̖ttạ̄
k%a33a33qpa33a33 tibetanhouseཁང་པkḥȁȁqpȁȁ
nUhUd5i9t5 russianto findнаходитьnụhụdẏïtẏ
Gox hebrewheadרֹאשׁġox
k%vEk693ana georgiancountryქვეყანაkḥvẹḳ̖ana
k93at05a georgiancatკატაk̖at̖a
'avado9n hebrewdestruction/devastation/ruin/doomאבדון'avadȯn
kuwl englishcoolcoolkuwl
harrasta% finnishto be interested inharrastaaharrastā
xkiq5a9 hebrewsunsetשקיעהxkiq̇ȧ
allik6 inuktitutunderneathᐊᓪᓕᖅalliḳ
x4i4i44i3yO33O44q chineseuse使用ẋíi̋ìyọ̏ọ̋q
y%9e%le norwegian (bokmal)a cooking vesselkjeleyh̬ēle
'b06iU3w vietnameseto cordially givebiếu'ɓiụ̀w
q5inab arabicgrapeعنبq̇inab
fe33i44 chineseangerfȅi̋
Utm3Itx5A9t45 russianto markотмечатьụtmẏịtxẏạ̇ṭẏ
isaGuk6 inuktituta wingᐃᓴᕈᖅisaġuḳ
k%oal3l3a koreankoala코알라kḥoaḷḷa
y%9a5t norwegian (bokmal)meatkjøttyh̬a̖t
aggak inuktituthandᐊᒡᒐᒃaggak
matt66a%t66 arabicrubberمطاطmatt̬āt̬
tan6n6i%r tamilwaterதண்ணீர்taṇṇīr
r%9af welshroperhaffr̊af
s5e3'e3tsoh navajoratşè'ètsoh
ni5U3k9 vietnamesewaternướcni̖ụ̀k̰
tyA33A44nna4a44u3t4x4u4u44u3tx5i33 chinesecomputer host电脑主机tyạ̏ạ̋nnáa̋ùṭẋúűùtxẏȉ
tul englishtooltooltul
hvost russiantailхвостhvost
a5m danishtenderøma̖m
k693ba georgianjawყბაḳ̖ba
mdzimE georgiancommaმძიმეmdzimẹ
tx^5i4i44i3n chinesebrighttxẏḥíi̋ìn
sh5x4anyatx5 polishto botchschrzaniaćsḩẋanyatxẏ
we33i33 chinesepowerwȅȉ
Uk%ba%r hindinewspaperअख़बारụkḥbār
ti33a44 thaishortเตี้ยtȉa̋
q5iC66a%m arabicbonesعظامq̇iç̂ām
bEzvzglE9ndni5 polishharsh/mercilessbezwzględnybẹzvzglẹ̇ndni̖
u9l^0pa icelandicthick winter coatúlpau̇l̥pa
lii33nyu33u44tx5yA33n chineseshower room淋浴间liȉnyȕűtxẏyạ̏n
dj^Un6d4a% hindiflag (banner)झंडाdjḥụṇḍā
k93a4nk93a3ne%4 hausasmallƙànƙanḕk̖ánk̖àné̄
p%O3O33ndin thailandพื้นดินpḥọ̀ọ̏ndin
t^au33 chinesepotterytḥaȕ
parC icelandicedgebarðparç
weIv englishwavewaveweịv
h5a't^o'a%s5 apache (western)singha’do’aałḩa'tḥo'āş
k%wa33i44ti33i44ta33nh5a33u44 chinesetracking number快递单号kḥwȁi̋tȉi̋tȁnḩȁű
qt08inanE xhosaminorncinaneqṭ̬inanẹ
did englishdeeddeeddid
na%9wats5 nahuatlsomething having a clear and pleasant soundnāhuatlnā̇watş
iq94t08ukukt^a xhosainformationinkcukuchaiq̀ṭ̬ukuktḥa
me4e44i3tx5ya4a44a3x4i33 chinesemanicurist美甲师mée̋ìtxẏyáa̋àẋȉ
dj^i%l hindilakeझीलdjḥīl
'al3l3u tamilto gatherஅள்ளு'aḷḷu
t1 danishtoeto̖
ya4a44a3ntx5i33i44qk%wa33a44q chineseglasses frames眼镜框yáa̋àntxẏȉi̋qkḥwȁa̋q
Gura%b arabiccrowغرابġurāb
k6amhh arabicwheatقمحḳamhh
lye9nUv scottish gaelicchildleanabhlyėnụv
passa9re italianto passpassàrepassȧre
bi3xi3ya%4 hausatreebishiyā̀bìxìyá̄
bayma%3a33y thaileafใบไม้baymà̄ȁy
pr3IdOsma9tr3IvUt5 russianto foreseeпредусматриватьprẏịdọsmȧtrẏịvụtẏ
gwraig welshwifegwraiggwraig
lyau33 chinesegoodlyaȕ
s99yiat0 koreanseed씨앗s̭yiat̰
tx5E4E44w vietnameseoarchèotxẏẹ́ẹ̋w
mazraq5a arabicfarmمزرعةmazraq̇a
ya%' apache (western)skyyaaʼyā'
umbiiz6i zulucelebrationuḿbhidliumbiiẓi
a%'ka9ts5an nahuatlreed bedācatlanā'kȧtşan
h5ah5vi georgianonionხახვიḩaḩvi
t^am thaito makeทำtḥam
dGwa frenchright (what's right)droitdġwa
djanna arabicparadiseجنةdjanna
sa3 burmeseto eatစားsà
ko4o44t0 thaiinscriptionกฎkóőt̰
p%I%txI apache (western)(bird) swallowpiishipḥị̄txị
saic welshsevensaithsaic
tx4tE9ri5 polishfourczterytẋtẹ̇ri̖
pal3l3ikku%d4am tamilschoolபள்ளிக்கூடம்paḷḷikkūḍam
k6iktuGiak6 inuktitutmosquitoᕿᒃᑐᕆᐊᖅḳiktuġiaḳ
kakini%t inuktituttattooᑲᑭᓃᑦkakinīt
tx^5E9Es%o koreanvegetable채소txẏḥẹ̇ẹsḥo
vzdi5hat5 russianto sighвздыхатьvzdi̖hatẏ
It^'ox apache (western)nestitʼohịtḥ'ox
i3i3i4t08i3i3it08i zuluearringîcíciììíṭ̬ììiṭ̬i
jirap%i georgiangiraffeჟირაფიjirapḥi
o30'a%3 apache (western)eveningǫ́ʼááò̰'à̄
nuna inuktitutlandᓄᓇnuna
ka%kE3 apache (western)crowgaagékākẹ̀
hu%lanakuahale hawaiiancitykūlanakauhalehūlanakuahale
in3tx5i tamilgingerஇஞ்சிinẏtxẏi
witsilin nahuatlhummingbirdhuitzilinwitsilin
isi3i3igd^08i zulusound of footstepsisígqiisììigḍ̬ḥi
a%dj hinditodayआजādj
a%sivak6 inuktitutspiderᐋᓯᕙᖅāsivaḳ
Gei5siG frenchto succeed at somethingréussirġei̖siġ
a0fibi frenchamphibiousamphibiea̰fibi
x4Ex5sEt polishsix hundredsześćsetẋẹxẏsẹt
iUs4k irish (munster)fishiasciụsĝk
fU4U44U3nx4wU33tx5ya33a44q chinesepainter粉刷匠fụ́ụ̋ụ̀nẋwụ̏txẏyȁa̋q
p%imaq koreanpimento피망pḥimaq
nu44uu4 tibetanwestནུབnűuú
m3I9nA9t5 russianto swapменятьmẏïnạ̇tẏ
ta33nyuA33nkOO33 chinesecell单元格tȁnyuạ̏nkọọ̏
ba%0s navajohoopbā̰s
tG10 frenchtrunktronctġo̰̖
tx^5ya33q chineseaxetxẏḥyȁq
gb1gbE3 yorubato receive an injurygbọgbẹ́gbo̖gbẹ̀
'b0613133 vietnameseto pack'ɓò̖ȍ̖
abo3a4ru40yi3 yorubasunflowerabóòrùnyíabòárṵ́yì
Isa3s5Ik%aI apache (western)bald eagleisáłigaiịsàşịkḥaị
ts93k693ar1 georgiansourceწყაროts̀ḳ̖aro̖
ma3a33le3e33t0 thaiseedเมล็ดmàȁlèȅt̰
t4x4^UU33qkO33qrUU33nx4i33i44 chinesesuccessful person成功人士ṭẋḥụụ̏qkọ̏qrụụ̏nẋȉi̋
nyE%3 apache (western)difficultnyeeʼnyẹ̀̄
to%n6d4u tamilto digதோண்டுtōṇḍu
p%ai33 chineseraftpḥaȉ
gwees5d welshgrassgwelltgweeşd
'eI' burmeseto sleepအိပ်'eị'
ts5'o%3s5 navajorope (chord)tş'ò̄ş
i3i3i4bu3u3u4z6a zuluscarîbhûdlaììíbùùúẓa
cEkn icelandicservantþegncẹkn
gUmtx^a% hinditowelगमछाgụmtxḥā
ivvit inuktitutyouᐃᕝᕕᑦivvit
v3a9lita finnishto choosevalitaṿȧlita
ik693o georgianto beიყოiḳ̖o
i%5bUn germanto practiceübenī̖bụn
dAnts englishdancedancedạnts
tx^5eri koreancherry체리txẏḥeri
lu9okka finnishgroup/collectionluokkalu̇okka
zv5er3 russiananimalзверьzvẏerẏ
hmur3ItsU russianto frownхмуритьсяhmurẏịtsụ
k6itt66a arabiccatقطةḳitt̬a
tsa georgianskyცაtsa
fissa9to italianfixed (position)fissatofissȧto
v5Ir3O9fkU russianrope (chord)верёвкаvẏịrẏọ̇fkụ
t1jU danishfogtågeto̖jụ
ts93ut^i georgianminuteწუთიts̀utḥi
i9n3Ult6o%r3 irish (munster)engineerinnealtóirïnẏụltĝōrẏ
tx^a%' navajobeavertxḥā'
ts593ox apache (western)plantstłʼohtş̀ox
su90va0 frenchoftensouventsṵ̇va̰
yi33pU4U44U3nt4x4U33U44qtx5i33q chineseserious一本正经yȉpụ́ụ̋ụ̀nṭẋụ̏ụ̋qtxẏȉq
pI9Cste5C icelandicstop (e.g. bus stop)biðstöðpïçste̖ç
tx5yo4o44u3 chineseblack jadetxẏyóőù
eGa5G frencherrorerreureġa̖ġ
n3i33i33qtx5e tibetancompassionསྙིང་རྗེnẏȉȉqtxẏe
plaiya icelandicveilblæjaplaiya
k%Il1%na% hinditoyखिलौनाkḥịlō̖nā
ta3a3ta33a44q tibetanview/viewpointལྟ་སྟངསtààtȁa̋q
sUkGE frenchsecretsecretsụkġẹ
p97go4o taacaterpillarʘgòõṗ̂góo
wa33i44ma33i44yuA33n chinesedelivery man外卖员wȁi̋mȁi̋yuạ̏n
nah5a9x hebrewsnakeנָחָשׁnaḩȧx
mi5rtx05a amharicchoice/optionምርጫmi̖rtx̖a
'd06EE44 vietnameseto give birth tođẻ'ɗẹẹ̋
riavvio italianrestartriavvioriavvio
ci95r%9ka icelandicto dryþurrkacï̖r̊ka
isikl^08Enk93l08E xhosasevenisixhenxeisikḷ̬ḥẹnk̖ḷ̬ẹ
ahava9 hebrewlove/affectionאהבהahavȧ
tx5UrUk93a amharicmoonጨረቃtxẏụrụk̖a
Gali%C66 arabicrudeغليظġalīç̂
zum englishzoomzoomzum
hhayawa%n arabicanimalحيوانhhayawān
i3i4hho3olo zuluhallîhhóloìíhhòolo
wei33 chineserockyweȉ
tx'ah navajoheadweartx'ah
plant welshchildplantplant
'aGa9G hebrewto execrate/to bitterly curseארר'aġȧġ
trI9ki5r icelandicdrink/beveragedrykkurtrïki̖r
dzaxx5i japanesemagazineざっしdzaxxẏi
la3zza%4 hausagood flavorlazzā̀làzzá̄
maremma italiana marshy coastal plainmaremmamaremma
k%wa33q chinesebasketkḥwȁq
gdj5Ex5 polishsomewheregdzieśgdjẏẹxẏ
sl1 danishbeatslåslo̖
C66aby arabicantelopeظبيç̂aby
tsi33i33tsi33i33 tibetanmouse/ratཙི་ཙིtsȉȉtsȉȉ
'di%5v3o%t norwegian (bokmal)very wetdyvåt'dī̖ṿōt
libG frenchfreelibrelibġ
E%blU danishappleæbleẹ̄blụ
wI9zdUm englishwisdomwisdomwïzdụm
j4E9n3xyInU russianwomanже́нщинаȷ̈ẹ̇nẏxyịnụ
su%9nnitella finnishto designsuunnitellasū̇nnitella
x4i33i44p%ii33ntx5yA33nk%O33O44q chinesevideo surveillance视频监控ẋȉi̋pḥiȉntxẏyạ̏nkḥọ̏ọ̋q
q5us44fu%r arabicsparrow (bird)عصفورq̇us̬fūr
ta3Oqba4q burmeseto apologizeတောင်းပန်tàọqbáq
Gamura georgianbatღამურაġamura
yIya%0 apache (western)eatyiyąąyịyā̰
f3e%r4 irish (munster)grassféarfẏērĝ
ts%o33o33wa tibetanlifeའཚོ་བtsḥȍȍwa
k%E3ya4h navajoland/countrykḥẹ̀yáh
ya%4a44k9 thaito wantอยากyá̄a̋k̰
kiq englishkingkingkiq
m3asU russianfleshмя́соmẏasụ
k93i95t05i5l amharicleafቅጠልk̖ï̖t̖i̖l
juG frenchdayjourjuġ
k1%33144nhi44i44i3n thaistoneก้อนหินkȍ̖̄ő̖nhi̋i̋ìn
da4k93i%3k93a%4 hausasecond (unit of time)dàƙīƙā̀dák̖ì̄k̖á̄
txokola%ts5 nahuatlchocolatechocolātltxokolātş
xlaqU germansnakeschlangexlaqụ
'aa44yq vietnameseimageảnh'aa̋yq
kyUqtx^5i koreanview경치kyụqtxẏḥi
djUma%na% hindiperiodजमानाdjụmānā
Is5t^I30'ts%I30h5 apache (western)bowiłtį́ʼtsį́hịştḥị̰̀'tsḥị̰̀ḩ
'is44baq5 arabicfingerإصبع'is̬baq̇
da%3'i4ra%3 hausacircledā'ìr̃ādà̄'írà̄
mul3l3aqgi tamilradishமுள்ளங்கிmuḷḷaqgi
j4i44i tibetanmountainརིȷ̈i̋i
h5a33u33 chinesesoundḩȁȕ
zas apache (western)snowzaszas
na'Is5ts%o3x4 apache (western)squirrelna'iłtsóhna'ịştsḥòẋ
fye%5l norwegian (bokmal)boardfjølfyē̖l
m10te frenchto climbmontermo̰̖te
stx4i5ts polishto shear/cutstrzycstẋi̖ts
isa3a3anz6a zuluhandisándlaisààanẓa
iq94t08ubEk1 xhosacultureinkcubekoiq̀ṭ̬ubẹko̖
q5alima arabicto knowعلمq̇alima
tx0514x navajobugtx̖ó̖x
fa4a44wqm vietnameseroomphòngfáa̋wqm
kObob amharicstarኮኮብkọbob
'armo9n hebrewpalaceארמון'armȯn
nE%44EE4 tibetandiseaseནདnẹ̋̄ẹẹ́
k693uri georgianearყურიḳ̖uri
q5a%m arabicyearعامq̇ām
attxa9kko italianacheacciaccoattxȧkko
mE330E330 tibetandrug/medicineསྨནmẹ̰̏ẹ̰̏
tx5a33a33k9la3a3m tibetanrailroadལྕགས་ལམtxẏȁȁk̰lààm
me44elo33o33q tibetanmirrorམེ་ལོངme̋elȍȍq
jaGdE0 frenchgardenjardinjaġdẹ̰
t^u3 apache (western)watertḥù
v3a9llita finnishto prevailvallitaṿȧllita
ian scottish gaelicbirdeunian
qi%335i335 tibetansweatརྔུལqȉ̖̄ȉ̖
ma9ahUr3 scottish gaelicmothermàthairmȧahụrẏ
'irul3 tamildarkஇருள்'iruḷ
eqk93p93ts nuxalkmouseank'ptseqk̖p̀ts
q5aqrab arabicscorpionعقربq̇aqrab
te%l3 tamilscorpionதேள்tēḷ
t4x4^i44i tibetanto write/drawའབྲིṭẋḥi̋i
me%33e44k9 thaicloudเมฆmȅ̄e̋k̰
nah5la arabicpalm treeنخلةnaḩla
t4x4E%44EE4 tibetanfruitའབྲསṭẋẹ̋̄ẹẹ́
fa%a4t0' vietnamesepunishphạtfāát̰'
hhis44a%n arabichorseحصانhhis̬ān
nap93iri georgianshoreნაპირიnap̀iri
s44abiyy arabicboyصبيs̬abiyy
tsI0na'Es5I3 apache (western)boattsinaʼeełítsị̰na'ẹşị̀
ah519t hebrewsisterאחותaḩȯ̖t
s99ogari koreanmandarin fish쏘가리s̭ogari
ik93l08Exa xhosatimeixeshaik̖ḷ̬ẹxa
ki45U44y vietnameselaughtcườikí̖ụ̋y
1k93eane georgianoceanოკეანეo̖k̖eane
tE%t^E%l navajomoosetẹ̄tḥẹ̄l
k6iqak6 inuktitutnoseᕿᖓᖅḳiqaḳ
tIGC icelandicvirtuedyggðtịġç
amme9ttere italianto admitamméttereammėttere
siwakonets5 nahuatlgirlcihuaconetlsiwakonetş
pwo33lii33pe33i33 chineseglass玻璃杯pwȍliȉpȅȉ
pa'tx^o apache (western)wolfba'chopa'txḥo
ammatti finnishprofessionammattiammatti
si%r5%i% hindiladderसीढ़ीsīṛḥī
a%skats5 nahuatlantazcatlāskatş
sEk%tsia georgiansectionსექციაsẹkḥtsia
pI4k apache (western)bellybigpị́k
yi5hi5ttx amharicthisይህችyi̖hi̖ttx
'aat^i3i33t0 thaisunพระอาทิตย์'aatḥìȉt̰
ndEg06E swahilibirdndegendẹɠẹ
byE0vUni5 frenchwelcomebienvenuebyẹ̰vụni̖
ka33a33 tibetanteachingབཀའkȁȁ
tx05i5nk93i5llat amharicskullጭንቅላትtx̖i̖nk̖i̖llat
ntEE3n apache (western)manndeeńntẹẹ̀n
rabi%q5 arabicspring (season)ربيعrabīq̇
w^0ilt icelandicresthvíldwh̬ilt
mid66rab arabicpaddleمضربmid̬rab
pakkya9no italiantackypacchianopakkyȧno
na3a33m thaiwaterน้ำnàȁm
d08o0'o hoanclaw!o̰ʔoḍ̬o̰'o
taktuk inuktitutfogᑕᒃᑐᒃtaktuk
'amad hebrewto evaluate/to estimateאמד'amad
tx^5o33o33ts%e%335e445 tibetanclockཆུ་ཚོདtxẏḥȍȍtsḥȅ̖̄e̖̋
me9leh5 hebrewkingמֶלֶךmėleḩ
wei33yu33e33tx5i33n chineseliquidated damages违约金weȉyȕȅtxẏȉn
y%9E9nnU norwegian (bokmal)to knowkjenneyh̬ẹ̇nnụ
e4e3ka30na30 yorubaclawèékánnáéèkà̰nà̰
ta33a33 tibetanmelodyརྟtȁȁ
ank93Esi georgianfishing rodანკესიank̖ẹsi
blo englishblowblowblo
ka33i33 chineseboundarykȁȉ
t05it05vEli georgiannakedტიტველიt̖it̖vẹli
k99um koreandreamk̭um
xdEba georgianto happenხდებაxdẹba
hOnt germandoghundhọnt
skoppya9re italianto burstscoppiàreskoppyȧre
k%a%33a44w thairiceข้าวkḥȁ̄a̋w
h5its93lh nuxalkmetal (iron)xits'lhḩits̀lh
si%5 finnishfilamentsyysī̖
Ent1m1l19gya hebrewentomologyאנטומולוגיהẹnto̖mo̖lȯ̖gya
ka33u33su33u44kO33qlu33u44 chinesehighway高速公路kȁȕsȕűkọ̏qlȕű
tx5ya33ux5yue33 chineseteach教学txẏyȁuxẏyuȅ
la33a33 tibetansoul/spiritབླlȁȁ
x4a%n6ma%sIk hindisix monthlyषाण्मासिकẋāṇmāsịk
u3ub06u3u3b06i3i zuluevilúbubíùuɓùùɓìi
d5ImUnstr3i9rUvUt5 russianto demonstrateдемонстрироватьdẏịmụnstrẏïrụvụtẏ
siq englishsingsingsiq
tx05Uw amharicsaltጨውtx̖ụw
bIna%3' navajoacornbịnà̄'
tafawwak6a arabicto outperformتفوقtafawwaḳa
qgwe9na swahilicrocodilengwenaqgwėna
msgavsi georgianalikeმსგავსიmsgavsi
nUj4i5ma9t45 russianto pressнажиматьnụȷ̈i̖mȧṭẏ
tIpe3 navajosheep (animal)tịpè
ru%3u33 thaiknowรู้rù̄ȕ
pan3tx5u tamilcottonபஞ்சுpanẏtxẏu
e%5n3 norwegian (bokmal)an eagleørnē̖nẏ
txiki9wits5 nahuatlbasketchiquihuitltxikïwitş
da%w thaistarดาวdāw
t4x4i330i330 tibetancloudསྤྲིནṭẋḭ̏ḭ̏
s99ak9 koreanbuds̭ak̰
d06a%3 hausasonɗáːɗà̄
le%bU danishliplæbelēbụ
tx5yA4A44A3ntx5ii33x4i33i44p%ii33n chineseclip video剪辑视频txẏyạ́ạ̋ạ̀ntxẏiȉẋȉi̋pḥiȉn
zaaw vietnameseknifedaozaaw
kotx5u koreanpepper고추kotxẏu
dj1h5i georgianstickჯოხიdjo̖ḩi
tIts%5It apache (western)shakyditłidtịtşḥịt
axma9 hebrewblame/faultאשמהaxmȧ
s44ahhra%' arabicdesertصحراءs̬ahhrā'
tutn icelandicdown feathersdúnntutn
masso9ne italianfree masonmassonemassȯne
pya4q burmeseto flyပျံpyáq
k99ot0 koreanflowerk̭ot̰
iqd^08ayi xhosajaringqayiiqḍ̬ḥayi
b^a%r hindiburdenभारbḥār
e%95i5Ca%iUI icelandicweatlhauðæfiē̖̇i̖çāiụị
sOdj^a%v3 hindisuggestionसुझावsọdjḥāṿ
pe9rustella finnishto justifyperustellapėrustella
ma33a33qt4x4e%335e445 tibetancommon folkདམངས་ཁྲོདmȁȁqṭẋȅ̖̄e̖̋
oppo9rre italianto opposeopporreoppȯrre
d41kt4Ur hindidoctorडॉक्टरḍo̖kṭụr
gam1ak%vEk693nEbs georgianto publishგამოაქვეყნებსgamo̖akḥvẹḳ̖nẹbs
gwla%d welshcountry/nationgwladgwlād
oye9v hebrewenemyאויבoyėv
kUm3In3t5i9rUvUt5 russianto commentкомментироватьkụmẏịnẏtẏïrụvụtẏ
noo44 vietnameseboomnổnoő
yE3'i%4ts%oh5 navajogiantyẹ̀'í̄tsḥoḩ
gIft englishgiftgiftgịft
mi3 burmesefireမီးmì
byu9tUfUl englishbeautifulbeautifulbyu̇tụfụl
t4x4i%445i5 tibetansnakeསྦྲུལṭẋi̖̋̄i̖
kip99Om koreanhappiness기쁨kip̌ọm
ku9Ga0 frenchcurrent (flow)courantku̇ġa̰
v3E%xa%k% hindiindian monthवैशाखṿẹ̄xākḥ
ukukd^08uba xhosadrive/pushukuqhubaukukḍ̬ḥuba
bUt05a9t05is amharicsweet potatoበጣጢስbụt̖ȧt̖is
txo%4s5 navajoballtxó̄ş
v3aikka finnishfor examplevaikkaṿaikka
otto japanesewhoopsおっとotto
epats5 nahuatlskunkepatlepatş
a0 frenchyearan
tA%9llA finnishheretäällätạ̄̇llạ
fid66d66a arabicsilverفضةfid̬d̬a
qa%3a33 vietnamesefallngãqà̄ȁ
kOO33x4i33i44h5wU33U44 chineseformat格式化kọọ̏ẋȉi̋ḩwụ̏ụ̋
i%koxk33a93wits5 nahuatlfig treehīcoxcuahuitlīkoxkẇà̇witş
bite9' hebrewto pronounce a wordביטאbitė'
'UywE' burmeseleafအရွက်'ụywẹ'
iqd^08ele xhosacoldingqeleiqḍ̬ḥele
lo44o tibetanyearལོlőo
Guj frenchredrougeġuj
k%u%Ga3 apache (western)teepeekuughákḥūġà
p97'a3a taato burnʘ'áaṗ̂'àa
tx^5u33u33 tibetanwater/riverཆུtxẏḥȕȕ
iql08izElEl1 xhosapressureinxizeleloiqḷ̬izẹlẹlo̖
mi%nv3e%t4t4aI tamilfishingமீன்வேட்டைmīnṿēṭṭaị
h5weh5 welshsixchwechḩweḩ
iqd^081nd1 xhosabrainingqondoiqḍ̬ḥo̖ndo̖
van6t4u tamilbeetleவண்டுvaṇṭu
'ok%a%0x4I3 apache (western)prayerʼokąąhí'okḥā̰ẋị̀
le5fUl germanspoonlöffelle̖fụl
ak93o%30' navajoseedak̖ò̰̄'
k6awiya arabicto be strong/powerfulقويḳawiya
s5Itx^I%3 apache (western)redłichííşịtxḥị̀̄
x5ya33a44qp%ii33ts%a33 chineseeraser橡皮擦xẏyȁa̋qpḥiȉtsḥȁ
'onpadu tamilnineஒன்பது'onpadu
bOli9v englishbelievebelievebọlïv
fye%5l icelandicplank/boardfjölfyē̖l
mUsje5 frenchmistermonsieurmụsje̖
ci%Ca icelandicthawþíðacīça
tsIs5 apache (western)mountaindziłtsịş
'b06114' vietnamesebugbọ'ɓo̖ó̖'
yo% apache (western)beadyooyō
mut4t4aI tamileggsமுட்டைmuṭṭaị
t05Utt05a amharicto drinkጠጣt̖ụtt̖a
kEsty10 frenchquestionquestionkẹstyo̰̖
astGofi9zika hebrewastrophysicsאסטרופיזיקהastġofïzika
h5ardji georgianexpenseხარჯიḩardji
i3i3i4du3u3ub06e zuluzebraîdúbeììídùùuɓe
yi44itsi33i44 tibetansoapཡི་ཙིyi̋itsȉi̋
tx^5a33a33 tibetanpair/coupletxẏḥȁȁ
n1%3133q thaiyounger siblingน้องnò̖̄ȍ̖q
tx5a44a tibetanrainbowའཇའtxẏa̋a
ta0 frenchtimetempsta̰
ka33a33j4a33a33 tibetansugarཀ་རkȁȁȷ̈ȁȁ
Ep931k%a georgianepochეპოქაẹp̀o̖kḥa
bUttxa% hindibabyबच्चाbụttxā
t^i5i445 vietnamesetrythửtḥi̖i̖̋
p%aa33q chinesehugepḥaȁq
x5yaa33 chineseboatxẏyaȁ
qe3305e3305tx5e%335e445 tibetanrhetoric/metaphorམངོན་བརྗོདqḛ̖̏ḛ̖̏txẏȅ̖̄e̖̋
nk%Ekox4En'a30a30ko apache (western)calmnkegohenʼą́ą́gonkḥẹkoẋẹn'à̰à̰ko
'urugo%l3 tamilhappeningஉறுகோள்'urugōḷ
pIGC icelandicsettlementbyggðpịġç
iglik6 inuktitutbedᐃᒡᓕᖅigliḳ
pisan6d4am tamilstomachபிசண்டம்pisaṇḍam
ba9wliq hebrewbowling (the game)באולינגbȧwliq
meIk englishmakemakemeịk
kozs'a%3ke apache (western)placegozsʼa̜a̜gekozs'à̄ke
f10 frenchfundfondfo̰̖
azhara9 hebrewwarningאזהרהazharȧ
qt^08ayisEla xhosatrapngcayiselaqṭ̬ḥayisẹla
sa33a33 tibetanearthsȁȁ
iqt^08a xhosagrassingcaiqṭ̬ḥa
tx05as5 navajofrogtx̖aş
ba%33a44n thaihouseบ้านbȁ̄a̋n
ba3k93i%3 hausablack/darkbaƙībàk̖ì̄
e9Gets hebrewcountry/landארץėġets
w1Gt germanwordwortwo̖ġt
eGi5psy10 frencheruptionéruptioneġi̖psyo̰̖
mbayuwa9yu swahiliswallow (bird species)mbayuwayumbayuwȧyu
ja05gl frenchjunglejungleja̰̖gl
t^e%s5 navajoreedtḥēş
px4Es polishacrossprzezpẋẹs
pUmaga9t5 russianto helpпомогатьpụmagȧtẏ
nant'a3n apache (western)chief/boss/kingnantʼánnant'àn
a5l norwegian (bokmal)beerøla̖l
'ul3l3aqgaI tamilpalm (hand)உள்ளங்கை'uḷḷaqgaị
tasik6 inuktitutlakeᑕᓯᖅtasiḳ
k10plEtma0 frenchcompletelycomplètementko̰̖plẹtma̰
GrubEli georgiancloudღრუბელიġrubẹli
'a4ddu3'a%4 hausaa prayeràddu'ā̀'áddù'á̄
txa%txa% hindiuncleचाचाtxātxā
tx^Utri% hindiumbrellaछतरीtxḥụtrī
tu%ga%k6 inuktitutivory tuskᑑᒑᖅtūgāḳ
k3ip9pO japanesetrain ticketきっぷkẏip̃pọ
ma0k frenchlackmanquema̰k
p4a%p3e%9r4 irish (munster)paperpáipéarpĝāpẏē̇rĝ
deI englishdaydaydeị
q5ad66ala arabicmuscleعضلةq̇ad̬ala
dziri georgianbottomძირიdziri
h114p' vietnamesemeetinghọpho̖ó̖p'
Iztsa3n apache (western)womanizdzánịztsàn
fahhas44a arabiccheck upفحصfahhas̬a
aGts93Ers georgianto listაღწერსaġts̀ẹrs
x5ya4a44a3q chineseto thinkxẏyáa̋àq
pa4a44u3 chinesejewelpáa̋ù
tx5yee33kwo4o44o3 chineseresult结果txẏyeȅkwóőò
niGiyuk6 inuktitutto eatᓂᕆᔪᖅniġiyuḳ
weIt englishwaitwaitweịt
tx5E4 burmesestarကြယ်txẏẹ́
te5k icelandicpooldökkte̖k
li5ke norwegian (bokmal)happinesslykkeli̖ke
y%9e%5lU norwegian (bokmal)to coolkjøleyh̬ē̖lụ
t^a3ts5'IId navajoalgaetḥàtş'ịịd
bah5a9G hebrewto choose/to opt/to selectבחרbaḩȧġ
k%a4a44w thaikneeเข่าkḥáa̋w
p97oa hoanfireʘ̰oaṗ̂oa
znalEx5tx5 polishto findznaleźćznalẹxẏtxẏ
sit englishseatseatsit
u3u3ul08oolo zulupeaceū́xoloùùuḷ̬oolo
ni35i335 vietnamesefemalenữnì̖ȉ̖
r%9U9vEC welshstrange/oddrhyfeddr̊ụ̇vẹç
aqunasuktuk6 inuktitutto huntᐊᖑᓇᓱᒃᑐᖅaqunasuktuḳ
kd^08a xhosaonlyqhakḍ̬ḥa
xEmt^h5vEva georgianaccident/chanceშემთხვევაxẹmtḥḩvẹva
abb1rru%sU norwegian (bokmal)a perch fish trapabborruseabbo̖rrūsụ
t4x4^waa33qt^ou33kwe33i44 chinesebedside table床头柜ṭẋḥwaȁqtḥoȕkwȅi̋
pwo33lii33tx^5yau33 chineseglass bridge玻璃桥pwȍliȉtxẏḥyaȕ
to3kho0'I3 navajopetroleumtòkho̰'ị̀
kru9ppa icelandicgroupgrúbbakru̇ppa
pr1tti5r icelandicspikebroddurpro̖tti̖r
'il koreanone'il
pt5i9tsU russianbirdпти́цаptẏïtsụ
ya9'aG hebrewforestיַעַרyȧ'aġ
kywit00urami koreancricket귀뚜라미kywiṱurami
ka3OqgI4q burmeseskyကောင်းကင်kàọqgị́q
Utxi9v englishachieveachieveụtxïv
flI9ppI9 icelandiccollar of a shirtflibbiflïppï
ra%dj hindiruleराजrādj
waa33ntx^5yuA33n chinesecompletely/fully完全waȁntxẏḥyuạ̏n
pei%Ca icelandicto askbeiðapeīça
kh5o40' navajofirekḩó̰'
basa9G hebrewfleshבָּשָׂרbasȧġ
min3dj5u tamilto exceedமிஞ்சுminẏdjẏu
s5U9gad welsheyellygadşụ̇gad
wolf englishwolfwolfwolf
Gi95kUn germanback (body)rückenġï̖kụn
k%a33a44w thaito enterเข้าkḥȁa̋w
sa0dal frenchsandal footwear^sandalessa̰dal
h5wo4o44o3t4x4^O33si33tx5i33 chinesetrain driver火车司机ḩwóőòṭẋḥọ̏sȉtxẏȉ
kt^08itha xhosaspendchithakṭ̬ḥitha
ile3elE4 yorubabungalowiléelẹ̀ilèelẹ́
ntxa%3 apache (western)big/largenchaantxà̄
x4tutx5Ets polishsheath to hold toolssztuciecẋtutxẏẹts
toh5at^'e%ta apache (western)nothingdohatʼeedatoḩatḥ'ēta
tO4O44O3q chineseto understandtọ́ọ̋ọ̀q
'b06aa3yq vietnamesevaguely defined termbánh'ɓaàyq
vE0 frenchwinevinvẹ̰
kaxits5 nahuatlbowlcaxitlkaxitş
ka4a44y thaichickenไก่káa̋y
Abno92mUl englishabnormalabnormalạbnȯu̖mụl
wala'au hawaiianto talkwalaʻauwala'au
ts%o33o33 tibetanlakeམཚོtsḥȍȍ
tod4n6an tamilvolunteerதொண்டன்toḍṇan
tE'toldjE%3t apache (western)campfiredeʼdoljéédtẹ'toldjẹ̀̄t
naCC66a%ra arabiceyeglassesنظارةnaçç̂āra
sUtx hinditruthसचsụtx
'en hebrewnothingאין'en
tOl5ak scottish gaelicleafduilleagtọlẏak
fkruttsE polishsoonwkrótcefkruttsẹ
di5mmUt amhariccatድመትdi̖mmụt
na33a33 tibetannoseསྣnȁȁ
pu%n6d4u tamilgarlicபூண்டுpūṇḍu
y%9A%l3Ihe%t norwegian (bokmal)lovekjærlighetyh̬ạ̄ḷịhēt
u3uhha3a3afu zuluhalfúhháfuùuhhààafu
tx4w1vyEk polishhumanczłowiektẋwo̖vyẹk
t^'a%h apache (western)fathertʼaahtḥ'āh
na44a44a3q thaimovieหนังna̋a̋àq
preitt icelandicwidthbreiddpreitt
y%9i95llIq norwegian (bokmal)chick (baby chicken)kyllingyh̬ï̖llịq
se'aGa9 hebrewhairשַׂעֲרָהse'aġȧ
p93lanEt05a georgianplanetპლანეტაp̀lanẹt̖a
ma4a44y thainewใหม่máa̋y
tx5E4E44 vietnameseteachètxẏẹ́ẹ̋
qgi9ri swahiliwarthogngiriqgïri
sol englishsoulsoulsol
kaa3t0 vietnamesecutcắtkaàt̰
ts93I3'I% navajomosquitots̀ị̀'ị̄
ho%h5 germanhighhochhōḩ
fa33x4U33q chinesehappen发生fȁẋụ̏q
e5kn icelandica tiny particleögne̖kn
di% thaigoodดีdī
himni georgiananthemჰიმნიhimni
da5i5v3U norwegian (bokmal)to placatedøyveda̖i̖ṿụ
E9ltste%5C icelandicvolcanoeldstöðẹ̇ltstē̖ç
txa%93nts5i nahuatlhomechāntlitxà̄̇ntşi
p%UU33q chinesefriendpḥụụ̏q
du%d^ hindimilkदूधdūdḥ
k93d08inis1 xhosatruthqinisok̖ḍ̬iniso̖
Ebi3 yorubafamilyẹbíẹbì
pistn icelandicwonder/marvelbýsnpistn
to33o44nma%3a33y thaitreeต้นไม้tȍőnmà̄ȁy
'd06aaa4' vietnamesea bulletđạn'ɗaaá'
caO' burmeseto drinkသောက်caọ'
me4e44i3 chinesemountainmée̋ì
mi33i44q chineselifemȉi̋q
tUya3Cu4dj5i3 burmesejudge (person)တရားသူကြီးtụyàçúdjẏì
bUse%95k norwegian (bokmal)a visitbesøkbụsē̖̇k
kwE0 frenchwedgecoinkwẹ̰
j4e44e tibetansingleརེȷ̈e̋e
xadjara arabictreeشجرةxadjara
a%ts5a%kats5 nahuatlperson made of waterātlācatlātşākatş
t05UrU9pp93eza amharictableጠረጴዛt̖ụrụ̇pp̀eza
k93i3ssa%4 hausastoryƙissā̀k̖ìssá̄
'b06a%a44q vietnamesea boardbảng'ɓāa̋q
x5i4i44i3x4o4o44u3t4x4^ii33 chinesewashbasin洗手池xẏíi̋ìẋóőùṭẋḥiȉ
Ga0k10tGe frenchto meetrencontrerġa̰ko̰̖tġe
l^0i5uh5 welshsnowdrift/snow dustlluwchl̥i̖uḩ
t66ayr arabicbirdsطيرt̬ayr
tu%ga%lik inuktitutnarwhalᑑᒑᓕᒃtūgālik
tx5UUy vietnameseplaychơitxẏụụy
akpa3 yorubaarmapáakpà
k%a3a33rO3O33ha4a44 thaihomeคฤหkḥàȁrọ̀ọ̏háa̋
gommo9zo italiangummygommosogommȯzo
mUy vietnamesecloudmâymụy
a%Catl icelandicnobilityaðallāçatl
k6uyannami%k inuktitutthank youᖁᔭᓐᓇᒦᒃḳuyannamīk
1na5G frenchhonorhonneuro̖na̖ġ
'Uwqm vietnamesegrandfatherông'ụwqm
glaswEl^0d welshgrassglaswelltglaswẹl̥d
Ga apache (western)foxghaġa
pun6iyam tamilvirtueபுண்ணியம்puṇiyam
prEnna icelandicto burnbrennaprẹnna
maika'i hawaiiangoodnessmaikaʻimaika'i
fIrC icelandica distancefirðfịrç
iqt^08aqa xhosaideaingcangaiqṭ̬ḥaqa
iqt^081qt^081ni xhosamosquitoingcongconiiqṭ̬ḥo̖qṭ̬ḥo̖ni
fOyl danishbirdfuglfọyl
tyA33A44nyi4i44i3qmii33qx5i33q chinesemovie star电影明星tyạ̏ạ̋nyíi̋ìqmiȉqxẏȉq
tx^5yuA33nx4UU33nkyu33A44nt4x4u33u44 chineseundivided attention全神贯注txẏḥyuạ̏nẋụụ̏nkyȕạ̋nṭẋȕű
sUv5Irx4E9nstvUvUt russianto masterсовершенствоватьsụvẏịrẋẹ̇nstvụvụt
ma%kauka9u hawaiiancompetencemākaukaumākaukȧu
tupa%0yu3 apache (western)riverbanktubąąyútupā̰yù
tIs5 apache (western)blooddiłtịş
na%rka%li tamilchairநாற்காலிnārkāli
p%Uli% hindipodफलीpḥụlī
'b06aa3w vietnameseleopardbáo'ɓaàw
C66ami'a arabicto thirstظمئç̂ami'a
xvili georgianchildშვილიxvili
cI'ci3 burmesefruitသစ်သီးcị'cì
pa%pa%'o%lelo hawaiianconversationpāpāʻōlelopāpā'ōlelo
ka5G frenchheartcœurka̖ġ
tsuu33tx^5you33yuA33n chinesesoccer player足球员tsuȕtxẏḥyoȕyuạ̏n
'uh5t66ubu%t66 arabicoctopusأخطبوط'uḩt̬ubūt̬
baOm germantreebaumbaọm
Ga%4a44 vietnamesechickenġá̄a̋
oyE%s5 apache (western)to carryoyeełoyẹ̄ş
sa5G frenchsistersœursa̖ġ
kO33qtswo33o44 chinesework/job工作kọ̏qtswȍő
t66aq5a%m arabicfoodطعامt̬aq̇ām
a4kpa3 yorubascaràpáákpà
p%ainEp%Ol3 koreanpineapple파인애플pḥainẹpḥọḷ
kx5iywi koreankiwi키위kxẏiywi
u3u3ug06udo3o3o4b06a zulufishingúkudôbaùùuɠudòòóɓa
i3i3i4b06i3i3i4zo zulunameîbîzoììíɓììízo
tx5i33i44syu33A44ntx5i33 chinesecomputer计算机txẏȉi̋syȕạ̋ntxẏȉ
y%9i5sU norwegian (bokmal)to kisskysseyh̬i̖sụ
ya%3j navajolittleyà̄j
ulluGiak6 inuktitutstarᐅᓪᓗᕆᐊᖅulluġiaḳ
tx5im vietnamesebirdchimtxẏim
obi40ri0 yorubafemaleobìnrinobḭ́rḭ
sUr5Uk hindiroadसड़कsụṛụk
sik6inik6 inuktitutsunᓯᕿᓂᖅsiḳiniḳ
f3ar4 irish (munster)man (male)fearfẏarĝ
'b06i5U3m vietnamesebuterflybướm'ɓi̖ụ̀m
r%91ss icelandichorsehrossr̊o̖ss
so44oo4 tibetanto makeབཟོsőoó
djE%30'I apache (western)blue jayję́ę́ʼidjẹ̰̀̄'ị
mi%4i44 thairice noodleหมี่mí̄i̋
cE9hkyiqk icelandicknowledgeþekkingcẹ̇hkyiqk
'b06iit0 vietnamesebit (computing)bit'ɓiit̰
ka33u33lou33ta33a44x4a33a44 chinesehigh-rise building高楼大厦kȁȕloȕtȁa̋ẋȁa̋
hha%t^i% hindielephantहाथीhhātḥī
tx^5a%33a44q thaitechnicianช่างtxẏḥȁ̄a̋q
te44ewa33a33 tibetanblissབདེ་བte̋ewȁȁ
kolla9na italiannecklacecollanakollȧna
'b06iU44n vietnamesebeachbiển'ɓiụ̋n
t4o%kri% hindibasketटोकरीṭōkrī
bOk englishbookbookbọk
tuU44y vietnameseagetuổituụ̋y
djUhha%dj hindishipजहाजdjụhhādj
k93d081nda xhosaunderstandqondak̖ḍ̬o̖nda
sUj4a9t5 russianto plantсажатьsụȷ̈ȧtẏ
gGa%s germangrassgrasgġās
miGna%t66i%s arabicmagnetمغناطيسmiġnāt̬īs
muxi5rra amharicwedderሙሽራmuxi̖rra
pux4pam tamilflowerபுஷ்பம்puẋpam
'd06aam vietnamesecrabđam'ɗaam
gt^h51vt^ georgianplease (formal)გთხოვთgtḥḩo̖vtḥ
ah5du9t hebrewunityאחדותaḩdu̇t
'a4kwa%4ti4 hausaboxàkwā̀tì'ákwá̄tí
inuk inuktitutpersonᐃᓄᒃinuk
mhe9qga swahiliancestormhengamhėqga
iql^08El1 xhosareportingxeloiqḷ̬ḥẹlo̖
t^a33a33q tibetanflatlandsཐངtḥȁȁq
s5Et'e%x apache (western)charcoalłetʼeeshşẹt'ēx
ukukl^08uluza xhosaepilepticukuxhuluzaukukḷ̬ḥuluza
k%UttxUr hindimuleखच्चरkḥụttxụr
Ur5t^a%t hindimeaningअर्थातụṛtḥāt
minnan3dj5al tamilemailமின்னஞ்சல்minnanẏdjẏal
Ga%ba arabicforestغابةġāba
la9h5ats hebrewpressureלַחַץlȧḩats
korreo spanishmailcorreokorreo
'ani9 hebrewegoאני'anï
behema9 hebrewbeast/animal (usually domesticated)/livestockבהמהbehemȧ
t^a3wo4x apache (western)bubbletáwoshtḥàwóx
fspi95h3IvUt5 russianto flashвспыхиватьfspï̖hẏịvụtẏ
abdjari georgianarmorაბჯარიabdjari
ntxo0' apache (western)badnchǫʼntxo̰'
na4Iqa4qdj5a3 burmeseforeign countryနိုင်ငံခြာnáịqáqdjẏà
fyACi5r icelandicfeatherfjöðurfyạçi̖r
k%op99ul3s99o koreanrhino코뿔소kḥop̌uḷs̭o
hu3d06u3ba%4 hausasermonhuɗubā̀hùɗùbá̄
t4x4o4o44u3kyu33A33ntx5ye33 chineseelbow joint肘关节ṭẋóőùkyȕạ̏ntxẏyȅ
andza georgianmastანძაandza
kAt englishcatcatkạt
x5yA4A44A3nx4i33i44p%ii33q chinesedisplay显示屏xẏyạ́ạ̋ạ̀nẋȉi̋pḥiȉq
habba arabicto loveحبhabba
tx05i5s amharicsmokeጭስtx̖i̖s
ap99a koreanfather아빠ap̌a
m10tGe frenchto showmontrermo̰̖tġe
'as44far arabicyellowأصفر'as̬far
amakl^08Egwazana xhosaseniorsamaxhegwazanaamakḷ̬ḥẹgwazana
na'Ixo30' apache (western)lizardnaʼishǫ́ʼna'ịxò̰'
nat4tx5attiraman6d4alam tamilthe starry heavensநட்சத்திரமண்டலம்naṭtxẏattiramaṇḍalam
k%a33a44n chinesecliffkḥȁa̋n
ni%ki'i hawaiianto tie/bindnīkiʻinīki'i
mU33U44q chinesedreammụ̏ụ̋q
ka9uppa finnishcommerce/tradekauppakȧuppa
mpa3 apache (western)coyotembámpà
a0syE0 frenchancientanciena̰syẹ̰
O9Urk scottish gaelichornadharcọ̇ụrk
rUssma9tr3IvUt5 russianto considerрассматриватьrụssmȧtrẏịvụtẏ
a4rE4m10 yorubafirst born childàrẹ̀mọárẹ́mo̰̖
kri5lyo russianwingкрыло́kri̖lyo
'd06i vietnamesegođi'ɗi
ta44a tibetansign/signalབརྡta̋a
y%9Emi% norwegian (bokmal)chemistrykjemiyh̬ẹmī
t^apa%0jIte apache (western)kingfishertaba̜a̜zhidetḥapā̰jịte
xa%k%a% hindibranchशाखाxākḥā
fE3 yorubato desirefẹ́fẹ̀
alE3 yorubanightalẹ́alẹ̀
t05ub amharicbrick/tileጡብt̖ub
b1n thaiballบอลbo̖n
k%a33i44 chineseto desirekḥȁi̋
cI'pI4q burmesetreeသစ်ပင်cị'pị́q
vaa3y vietnameseskirtváyvaày
tx5ye4e44e3 chinesemothertxẏyée̋è
g^0d^08ibEla xhosalastgqibelagh̬ḍ̬ḥibẹla
ci9iCiqk icelandictranslationþýðingcïiçiqk
sik englishseekseeksik
zE3E33q5 vietnameselumpydẽzẹ̀ẹ̏q̇
ka4a44no4o44k9 thaigoldกนกkáa̋nóők̰
ya33nh5wU33x5yo33u44 chinesefireworks show烟花秀yȁnḩwụ̏xẏyȍű
r3it0torO japaneselitreリットルrẏit̰torọ
ya3 navajoskyyà
s44awifa arabicto produce woolصوفs̬awifa
px4Estx4En3 polishspace (area)przestrzeńpẋẹstẋẹnẏ
a5vG frenchworkœuvrea̖vġ
i4ta40 yorubastoryìtànítá̰
ts5'I%x apache (western)snaketłʼiishtş'ị̄x
1Gga9zma hebreworgasmאורגזמהo̖ġgȧzma
savik inuktitutnormal shaped knifeᓴᕕᒃsavik
x4U33qh5woo33 chineselife/existence生活ẋụ̏qḩwoȍ
uk6suk6 inuktitutoil/blubberᐅᖅᓱᖅuḳsuḳ
t051t05i georgianbranchტოტიt̖o̖t̖i
tx05aGi georgianchandelierჭაღიtx̖aġi
1r14 yorubarichesọrọ̀o̖ró̖
swi5x4i5x4 polishto hearsłyszyszswi̖ẋi̖ẋ
qi3i33 vietnamesethinknghĩqìȉ
tO33O44q chinesemilktọ̏ọ̋q
h5ma georgianvoiceხმაḩma
a%ma9aits5 nahuatlestuaryāmāitlāmȧaitş
to44oqt4x4e tibetandemon/ghostགདོན་འདྲེtőoqṭẋe
2OpE92 englishrepairrepairu̖ọpẹ̇u̖
hUn' danishhandhåndhụn'
vi5di5ha9t5 russianto exhaleвыдыхатьvi̖di̖hȧtẏ
p97a4a taachildʘàaṗ̂áa
na3xto3I3 navajolynxnàxtòị̀
tra%5yGi5r icelandicghostdraugurtrā̖yġi̖r
li35U33 vietnamesetoungelưỡilì̖ụ̏
d^Un hindifundsधनdḥụn
ka4a44u3x5ya33u44p%yA33A44n chinesefunny movie搞笑片káa̋ùxẏyȁűpḥyạ̏ạ̋n
le3e33k9 thaismallเล็กlèȅk̰
t^ou33yi4i44i3qyii33 chineseprojector投影仪tḥoȕyíi̋ìqyiȉ
mra9di swahiliprojectmradimrȧdi
p93Ep93Ela georgianbutterflyპეპელაp̀ẹp̀ẹla
hhadi%k6a arabicgardenحديقةhhadīḳa
ka9llido italianshrewdcallidokȧllido
k%waa33qfU33qpa33u44yu4u44u3 chinesestormy狂风暴雨kḥwaȁqfụ̏qpȁűyúűù
ye9led hebrewchildיֶלֶדyėled
swa%4a44y vietnamesemangoxoàiswá̄a̋y
dUkOm3In3t5i9rUvUt5 russianto documentдокументироватьdụkọmẏịnẏtẏïrụvụtẏ
p%i33q chinesegracefulpḥȉq
g55addUnn3a amharicfriendጓደኛgẇaddụnnẏa
ca%k icelandicroofþakcāk
so0' navajostarso̰'
mdjE9nzi swahilibuildermjenzimdjẹ̇nzi
tx^5a44a tibetanbirdབྱtxẏḥa̋a
m4ar4ka%9l5 irish (munster)to markmarcáilmĝarĝkā̇lẏ
kt^08ubEkilEy1 xhosapolitechubekileyokṭ̬ḥubẹkilẹyo̖
avveni9re italianto occuravvenìreavvenïre
l5e%n3U irish (munster)shirtléinelẏēnẏụ
k6amuti%k inuktitutsledᖃᒧᑏᒃḳamutīk
t05alGa georgianwaveტალღაt̖alġa
'aha9v hebrewto loveאָהַב'ahȧv
tx5erf3 russianwormчервьtxẏerfẏ
q5ayyana arabicto appointعينq̇ayyana
t00aq koreanearthṱaq
p97h5ui hoantailʘxuiṗ̂ḩui
'iyarkaI tamilnatureஇயற்கை'iyarkaị
mtaza9mo swahiliviewpointmtazamomtazȧmo
si5G frenchsure/certainsûrsi̖ġ
aGah5n1f19bya hebrewarachnophobiaארכנופוביהaġaḩno̖fȯ̖bya
wuu33x5yA33A44nwa4a44a3q chinesewi-fi无线网wuȕxẏyạ̏ạ̋nwáa̋àq
kwa4a44a3q chineseroughkwáa̋àq
de5 frenchtwode̖
tyee33 chineseanthilltyeȅ
natIk'a0 apache (western)clothnadikʼąnatịk'a̰
mE0' apache (western)babyméʼmẹ̰'
Ixk%I%nh5n apache (western)sonishkiinhnịxkḥị̄nḩn
bat0ta japanesegrasshopperばったbat̰ta
i3i3inz6u zuluhouseíndluììinẓu
a0pati frenchempathyempathiea̰pati
pi%r5%i% hindigenerationपीढ़ीpīṛḥī
a4ya4 yorubachest (body)àyàáyá
g^Ur5 hindihouseघरgḥụṛ
kaka9wats5 nahuatlcacao/cacao beancacahuatlkakȧwatş
hi5gg amharica lawህግhi̖gg
UhrUn3A9t5 russianto guardохраня́тьụhrụnẏạ̇tẏ
nUgrUmUj4da9t5 russianto pile upнагромождатьnụgrụmụȷ̈dȧtẏ
kore9gto spanishcorrectcorrectokorėgto
h5aa33qpa33nx5i33i44nx5i33 chineseflight information航班信息ḩaȁqpȁnxẏȉi̋nxẏȉ
a4la3ka3la4a3 yorubaa dreamàlákálàáálàkàláà
s3t5ImOl5i9rUvUt5 russianto stimulateстимулироватьsẏtẏịmọlẏïrụvụtẏ
sykG frenchsugarsucresykġ
xa%30' navajosunshinexà̰̄'
l08a0e hoanmeatǁa̰eḷ̬a̰e
stx4i95x4tx4atx5 polishto clean upsczyszczaćstẋï̖ẋtẋatxẏ
pE0ti5G frenchpaintingpeinturepẹ̰ti̖ġ
tx5at4t4aI tamilshirtசட்டைtxẏaṭṭaị
lUv englishlovelovelụv
u3u3u4gd^08o3o3o4zi zuluinspirationûgqôziùùúgḍ̬ḥòòózi
ku33u33 tibetanbody/statueསྐུkȕȕ
x5ya33a44q chineseoakxẏyȁa̋q
x4O33O44x5ya33a44qx4i33 chinesevideographer摄像师ẋọ̏ọ̋xẏyȁa̋qẋȉ
ku3u33 vietnameseoldkùȕ
ki3bi3ya%4 hausaarrowkibiyā̀kìbìyá̄
a3x4o apache (western)thank youáhoàẋo
fE4 yorubato be successful/prosperousfẹ̀fẹ́
hoo4p9' vietnameseboxhộphoóp̃'
k%o33o33lo33o33 tibetanwheelའཁོར་ལོkḥȍȍlȍȍ
pa0 frenchpeacockpaonpa̰
djih5vi georgiangoatჯიხვიdjiḩvi
t^u44uu4 tibetantoxinདུགtḥűuú
li33i44tx5ya33utx^5yau33 chineseoverpass立交桥lȉi̋txẏyȁutxẏḥyaȕ
k93l08olisa xhosaapologizexolisak̖ḷ̬olisa
hOi5ad welshduck (bird)hwyadhọi̖ad
ho'opa'a hawaiianto fixhoʻopaʻaho'opa'a
na33a33m tibetanskyགནམnȁȁm
to%lE3 apache (western)butterlydoolétōlẹ̀
taym englishtimetimetaym
ka%ktuk6 inuktituthungryᑳᒃᑐᖅkāktuḳ
tot^ori koreanacorn도토리totḥori
k93t08iqa xhosathinkcingak̖ṭ̬iqa
mnixvnEl1ba georgiansignificanceმნიშვნელობაmnixvnẹlo̖ba
dj5ix5 polishtodaydziśdjẏixẏ
t4x4^wa33i33 chineseto kneadṭẋḥwȁȉ
t61r4U irish (munster)fruittoradhtĝo̖rĝụ
a0fa0 frenchinfantenfanta̰fa̰
p931lusi georgianpoleპოლუსიp̀o̖lusi
fo44o44o3n thairainฝนfőőòn
tx^I%3l navajosnowstormtxḥị̀̄l
ke3305e3305t4x4^o33o44k9 tibetanrare jewel/godདཀོན་མཆོགkḛ̖̏ḛ̖̏ṭẋḥȍők̰
tx5aO' burmesestoneကျောက်txẏaọ'
imak6 inuktitutwaterᐃᒪᖅimaḳ
fuu33t4x4wa33qx4O33O44tx5i33i44 chinesefashion design服装设计fuȕṭẋwȁqẋọ̏ọ̋txẏȉi̋
sE90f1ni frenchsymphonysymphoniesẹ̰̇fo̖ni
elo9a hebrewA god.אלוהelȯa
na5f frenchnineneufna̖f
omi0 yorubawateromiomḭ
eva9 hebrewhostility/enmity/hatred.איבהevȧ
ts1tsh5ali georgianalive/animateცოცხალიtso̖tsḩali
y%9a5n norwegian (bokmal)kind/specieskjønnyh̬a̖n
tx^5u33a44 thaitimeชั่วtxẏḥȕa̋
fx4i5stk1 polisheverythingwszystkofẋi̖stko̖
k3it0te japanesestampきってkẏit̰te
pan6d4abada%rttam tamilgoodsபண்டபதார்த்தம்paṇḍabadārttam
ta0 navajospring (season)ta̰
i3i3is5aas5a zulubranch (of a tree)ī́hlahlaììişaaşa
ma5trk danishnutmøtrikma̖trk
fe33i33t4x4^aa33q chineseextraordinary非常fȅȉṭẋḥaȁq
para9ddjo italianneighborhoodparaggiparȧddjo
palkka finnishpay/salarypalkkapalkka
GUvUniG frenchto returnrevenirġụvụniġ
pi4i44i3q chineseto grasppíi̋ìq
t^a3a33t0sa4a44na3a33kha3a33ti4i44' thaiattitudeทัศนคติtḥàȁt̰sáa̋nàȁkhàȁtíi̋'
ts%i33i33j4i33i44q tibetanlongevityཚེ་རིངtsḥȉȉȷ̈ȉi̋q
cyou%C icelandica nationþjóðcyoūç
lo33o33 tibetanmind/awarenessབློlȍȍ
aI germaneggeiaị
t05at amharicfingerጣትt̖at
torre spanishtowertorretorre
he5i5st icelandicautumn/fallhausthe̖i̖st
j5dj5bw1 polishblade (botany)źdźbłojẏdjẏbwo̖
hi5st norwegian (bokmal)coast (shoreline)kysthi̖st
ka33q chineseridgekȁq
'ovda9n hebrewruin/destructionאובדן'ovdȧn
iqt^08aphEphE xhosaprofessionalingcaphepheiqṭ̬ḥaphẹphẹ
wa%' navajospinachwā'
q94d08oq94d08oza xhosaknocknkqonkqozaq̀ḍ̬oq̀ḍ̬oza
pu% thaicrabปูpū
k93l08akEka xhosabusyxakekak̖ḷ̬akẹka
r5a%3b06a%3 hausadewrāɓāṛà̄ɓà̄
q5ana9n hebrewa cloudענןq̇anȧn
i3i3it^08iib06i3i zululakeī́chibíììiṭ̬ḥiiɓìi
i95mmArtA% finnishto understandymmärtääï̖mmạrtạ̄
loO' burmeseto makeလုပ်loọ'
appanna9re italianto obscureappannàreappannȧre
di%n arabicreligionدينdīn
krie9It englishcreatecreatekriėịt
sUmUrpUn6 hindidedicationसमर्पणsụmụrpụṇ
fE0 frenchhungerfiamfẹ̰
umkhEq94t08E xhosaiceumkhenkceumkhẹq̀ṭ̬ẹ
tx^a%ti% hindichestछातीtxḥātī
u9lvi5r icelandica wolfúlfuru̇lvi̖r
zorro spanishfoxzorrozorro
ta4Oq burmesemountainတောင်táọq
mtsirE georgiansmall/insignificantმცირეmtsirẹ
s44amG arabicglueصمغs̬amġ
addio italiangoodbyeaddioaddio
akkade9re italianto happenaccadéreakkadėre
si33tx5ya33t4x4^O33 chineseprivate car私家车sȉtxẏyȁṭẋḥọ̏
me%t4t4imaI tamilleadershipமேட்டிமைmēṭṭimaị
makuahine hawaiianmothermakuahinemakuahine
sEn3a5G frenchlordseigneursẹnẏa̖ġ
ECya icelandicsludgeeðjaẹçya
Oha9j4i5vUt5 russianto careухаживатьọhȧȷ̈i̖vụtẏ
wa%33a33mo44o tibetanfoxཝ་མོwȁ̄ȁmőo
'o44oma33a33 tibetanmilkའོ་མ'őomȁȁ
arroz spanishricearrozarroz
naa4q' vietnameseheavynặngnaáq'
'ot hebrewsignomenאות'ot
sI3qza3 burmeseto thinkစဉ်းစားsị̀qzà
plussa icelandicblouseblússaplussa
cInna icelandicto thinþynnacịnna
tx05I4l navajovegetationtx̖ị́l
p%rtxh5ili georgianclawფრჩხილიpḥrtxḩili
x5ye33e44 chinesemountain valleyxẏyȅe̋
x4U4U44U3n chineseliquidẋụ́ụ̋ụ̀n
aga9m hebrewlake/poolאגםagȧm
ts93In navajobonets̀ịn
p%o33o33lo33o33 tibetanballཔོ་ལོpḥȍȍlȍȍ
se33e33q tibetanlionསེངsȅȅq
r1%3133n thaihotร้อนrò̖̄ȍ̖n
q5unk6u%d arabicclusterعنقودq̇unḳūd
pololei hawaiiancorrectpololeipololei
fGwa frenchcoldfroidfġwa
l61h5a%n4 irish (munster)pondlochánlĝo̖ḩānĝ
swaa3 vietnamesedeletexoáswaà
t14l^0a4qye3 burmeserevolutionတော်လှန်ရေtó̖l̥áqyè
bi5tx5 polishto bebyćbi̖txẏ
ftx4Ex5n3E polishearlywcześnieftẋẹxẏnẏẹ
tx5an thaimoonพระจันทร์txẏan
sa%3nts'o30sE apache (western)new moonsáánts’ǫ́sésà̄nts'ò̰sẹ
d^Urm hindireligion/faithधर्मdḥụrm
auyuittuk6 inuktitutpermafrostᐊᐅᔪᐃᑦᑐᖅauyuittuḳ
dja%nbu%dj^kUr hindiintentionallyजानबूझकरdjānbūdjḥkụr
tuvak6 inuktitutsea iceᑐᕙᖅtuvaḳ
k93d08ala xhosastartqalak̖ḍ̬ala
kr5a%gU norwegian (bokmal)complaintklagekṛāgụ
tyA33A44nfU33qx4a33a44n chineseelectric fan电风扇tyạ̏ạ̋nfụ̏qẋȁa̋n
pya3OqlE3 burmeseto changeပြောင်းလဲpyàọqlẹ̀
txrdil1Et^i georgiannorthჩრდილოეთიtxrdilo̖ẹtḥi
fi5kl icelandicbirdfuglfi̖kl
cre5i5qk icelandiccrowdþröngcre̖i̖qk
t^Eguk9 koreanthailand태국tḥẹguk̰
E0teGya5G frenchinteriorintérieurẹ̰teġya̖ġ
t^a4Iq burmeseto sitထိုင်tḥáịq
pU33U44n chinesedustpụ̏ụ̋n
nas5ts%o%s apache (western)book/papernałtsoosnaştsḥōs
nunatsiavut inuktitutour beautiful landᓄᓇᑦᓯᐊᕗᑦnunatsiavut
fOl frenchcrowdfoulefọl
fayr englishfirefirefayr
hip931p931t05ami georgianhippoჰიპოპოტამიhip̀o̖p̀o̖t̖ami
kUU33n chinesefunnykụụ̏n
te44ele33e44 tibetanbliss and happinessབདེ་ལེགསte̋elȅe̋
sUfI9stUkeIdId englishsophisticatedsophisticatedsụfïstụkeịdịd
dj4vi polishdoordrzwidȷ̈vi
h5xirad georgianoftenხშირადḩxirad
kUnsE9ptxuwUlayz englishconceptualizeconceptualizekụnsẹ̇ptxuwụlayz
bah5u9ts hebrewoutsideבחוץbaḩu̇ts
k%v1lv icelandicvaulthvolfkḥvo̖lv
gra5nnt norwegian (bokmal)greengrøntgra̖nnt
m1sah5lE1ba georgianpopulationმოსახლეობაmo̖saḩlẹo̖ba
tI%30'I apache (western)fourdį́į́'itị̰̀̄'ị
E0p1sibl frenchimpossibleimpossibleẹ̰po̖sibl
xk3i5r4d irish (munster)to scampersciurdxkẏi̖rĝd
k33a4le3k33a4le3 hausakanoekwàlekwàlekẇálèkẇálè
k6ak6kak6 inuktitutmountainᖃᖅᑲᖅḳaḳkaḳ
i3isiis5a3a zuluclusterísihláìisiişàa
paqkki finnishbank (institution)pankkipaqkki
kd^08ElEkilE xhosafamiliarqhelekilekḍ̬ḥẹlẹkilẹ
akx4unA%r norwegian (bokmal)a shareholderaksjonærakẋunạ̄r
'ibe9d hebrewto waste/lose/forfeit/destroyאיבד'ibėd
k6ilalugak6 inuktitutbeluga whaleᕿᓚᓗᒐᖅḳilalugaḳ
b10b10 frenchsweet/candybonbonbo̰̖bo̰̖
tx^5e33e33ma33a33le33e44p9 tibetanbutterflyཕྱེ་མ་ལེབtxẏḥȅȅmȁȁlȅe̋p̃
ettxE9sso italianexcesseccessoettxẹ̇sso
sart05k693Eli georgianbeltსარტყელიsart̖ḳ̖ẹli
ts%E3 navajorock/stonetsḥẹ̀
j4EmyEx5ln3i9tx4i5 polishartisansrzemieślniczyȷ̈ẹmyẹxẏlnẏïtẋi̖
ntE3 apache (western)apachendéntẹ̀
ig^0t^08isa xhosaartistigcisaigh̬ṭ̬ḥisa
s99uk9 koreanmugworts̭uk̰
na44a tibetanagena̋a
t66abba%h5 arabicchefطباخt̬abbāḩ
deja5ne frenchto have lunchdéjeunerdeja̖ne
s44aqr arabicfalconصقرs̬aqr
ye4 burmesewaterရေyé
rAt englishratratrạt
mu%ttua finnishto changemuuttuamūttua
abbaya9re italianto bark (like dog)abbaiàreabbayȧre
upiGnk6a%k6 inuktitutspring (season)ᐅᐱᕐᓐᖄᖅupiġnḳāḳ
hi5nti5r icelandicdoghundurhi̖nti̖r
ma%44a tibetanbutterམརma̋̄a
diko9d englishdecodedecodedikȯd
sE%44EE4 tibetansustenanceཟསsẹ̋̄ẹẹ́
milq5ak6a arabicspoonملعقةmilq̇aḳa
yAttA% finnishto leavejättääyạttạ̄
hahu9a hawaiianfoundationkahuahahu̇a
kGeno frenchslotcréneaukġeno
qd08anawa xhosashipnqanawaqḍ̬anawa
i3i3ihhoog06o zuluchicken coupī́hhokoììihhooɠo
iq94t08asa xhosatasteinkcasaiq̀ṭ̬asa
klAud englishcloudcloudklạud
pi5rCi5r icelandicbirthburðurpi̖rçi̖r
tutIs5h5Is5I apache (western)coffeetudiłhiłitutịşḩịşị
fruui5c welshfruitffrwythfruui̖c
hibridi georgianhybridჰიბრიდიhibridi
tx4i5 polishthreetrzytẋi̖
mAgnI9fIsInt englishmagnificentmagnificentmạgnïfịsịnt
'b06UU4k9' vietnamesestair stepbậc'ɓụụ́k̰'
t4x4^u33u44li4i44i3wU33U44nt^ii33 chinesesolving issues处理问题ṭẋḥȕűlíi̋ìwụ̏ụ̋ntḥiȉ
aGnak6 inuktitutwomanᐊᕐᓇᖅaġnaḳ
d06i3go%4 hausaa dropɗigṑɗìgó̄
isiphiig06a zulucape (garment)isíphikaisiphiiɠa
mE9j2 englishmeasuremeasuremẹ̇ju̖
caq5lab arabicfoxثعلبcaq̇lab
A9ksEs englishaccessaccessạ̇ksẹs
t^ok99i koreanrabbit토끼tḥok̭i
tiGiganiak6 inuktitutarctic foxᑎᕆᒐᓂᐊᖅtiġiganiaḳ
putta%n6d4u tamilnew yearபுத்தாண்டுputtāṇḍu
mi%5dA finnishto sellmyydämī̖dạ
14r14 yorubawordọ̀rọ̀ó̖ró̖
ts93Elits93adi georgianyearწელიწადიts̀ẹlits̀adi
tx5i33qx4UU33nto4o44u3so4o44u3 chineserefreshed精神抖擞txẏȉqẋụụ̏ntóőùsóőù
'a4g55a%4g55a%3 hausaduck (animal)àgwā̀gwā'ágẇá̄gẇà̄
k3E%44Ej4U33U44p9 tibetanroyal lineageརྒྱལ་རབསkẏẹ̋̄ẹȷ̈ụ̏ụ̋p̃
b^a%x4a% hindilanguageभाषाbḥāẋā
tlo0'ixts%5oh5E3 apache (western)frogdlǫʼishtłohétlo̰'ixtşḥoḩẹ̀
zon englishzonezonezon
k%a%44a44a3w thaiwhiteขาวkḥa̋̄a̋àw
i3i3igd^08uub06u3u zulugrudgeī́gqubúììigḍ̬ḥuuɓùu
su44u44a3y thaibeautifulสวยsűűày
t4x4i33ta33u44 chinesetell知道ṭẋȉtȁű
bah5u9r hebrewguy/boyבחורbaḩu̇r
v3eqga%yam tamilonionவெங்காயம்ṿeqgāyam
tsi3305i3305t4x4i%335i445 tibetaneffortབརྩོན་འགྲུསtsḭ̖̏ḭ̖̏ṭẋȉ̖̄i̖̋
tx5i33i44n chinesewatertxẏȉi̋n
'd06U4U44w vietnameseheadđầu'ɗụ́ụ̋w
la%44a44a3n thainiece/nephewหลานla̋̄a̋àn
x4o4o44u3tx5i33k%OO33 chinesephone case手机壳ẋóőùtxẏȉkḥọọ̏
l^0i%v welshsaw (tool)llifl̥īv
ko%9ats5 nahuatlsnakecoatlkō̇atş
lO44O44a3q thaiyellowเหลืองlọ̋ọ̋àq
se5vn norwegian (bokmal)sleep (state)søvnse̖vn
papiy10 frenchbutterflypapillonpapiyo̰̖
10kl frenchuncleoncleo̰̖kl
na4'tx^a4kI4 apache (western)grasshoppernaʼchaginá'txḥákị́
qoo vietnamesecornngôqoo
zm3Iya9 russiansnakeзмея́zmẏịyȧ
kE%33E44 tibetanlanguage/speechསྐདkẹ̏̄ẹ̋
sinnitellA finnishto hang onsinnitelläsinnitellạ
p10 frenchbridgepontpo̰̖
b^a%x4Un6 hindispeechभाषणbḥāẋụṇ
gargari georgianapricotგარგარიgargari
milhh arabicsaltملحmilhh
pets5asos5ko%9ats5 nahuatlcentipedepetlazolcōātlpetşasoşkō̇atş
novEllo italiannewnovellonovẹllo
px4i5ya9tx5El polishclose friendprzyjacielpẋi̖yȧtxẏẹl
ri%ttAmAte5n finnishinsufficientriittämätönrīttạmạte̖n
p%u44u tibetanson/childབུpḥűu
m4a%hUr3 irish (munster)mothermáthairmĝāhụrẏ
halst05uh5i georgiantieჰალსტუხიhalst̖uḩi
t^13133qfa3a33 thaiskyท้องฟ้าtḥò̖ȍ̖qfàȁ
huC icelandicskinhúðhuç
x4Ot5i9t5 russianto jokeшутитьẋọtẏïtẏ
rUssmatr3e9t5 russianto examineрассмотре́тьrụssmatrẏėtẏ
gt08ina xhosakeep/savegcinagṭ̬ina
tx^a% apache (western)beaverchaatxḥā
me44e tibetanfireམེme̋e
ts5o30' apache (western)birddlǫ́ʼtşò̰'
a'we9txts5i nahuatldewahhuechtlia'wėtxtşi
txIt4t4^i% hindiletterचिट्ठीtxịṭṭḥī
m1%4414413 thaidoctorหมอmő̖̄ő̖ò̖
yo'I%0 apache (western)seeyo’įįyo'ị̰̄
pu%4u44 thaigrandpaปู่pú̄ű
namdvili georgianrealნამდვილიnamdvili
k93t08ula xhosasingculak̖ṭ̬ula
k33i%9kats5 nahuatlsongcuīcatlkẇï̄katş
tyA33A44nh5wU33U44h5a33u44ma4a44a3 chinesephone number电话号码tyạ̏ạ̋nḩwụ̏ụ̋ḩȁűmáa̋à
t4x4^waa33q chinesebedṭẋḥwaȁq
tx^5a4a44nu44a3n thaicorridorฉนวนtxẏḥáa̋nűàn
to%44otx5e33e33 tibetandiamondརྡོ་རྗེtő̄otxẏȅȅ
pleI englishplayplaypleị
k3a3a4u hausabeautykyâukẏàáu
Gari%b arabicstrangerغريبġarīb
zi35i335 vietnamesekeepgiữzì̖ȉ̖
ma2k englishmarkmarkmau̖k
hwii44 vietnamesecanclehuỷhwii̋
h5ah5ak693 nuxalkgoosexaxaq'ḩaḩaḳ̖
ta%30' navajocorntà̰̄'
ah5a9z hebrewto holdאחזaḩȧz
sI4k apache (western)scarsigsị́k
martsh5Ena georgianleftმარცხენაmartsḩẹna
yu33u33 tibetanturquoise gemstoneགཡུyȕȕ
p%eqgywin koreanpenguin펭귄pḥeqgywin
ba4ta4 yorubashoebàtàbátá
v1lka0 frenchvolcanovolcanvo̖lka̰
uql08ibElElwan1 xhosacommunicationunxibelelwanouqḷ̬ibẹlẹlwano̖
k93a4ho%3 hausahornƙàhōk̖áhò̄
ukpik inuktitutarctic owlᐅᒃᐱᒃukpik
sepayawits5 nahuatlsnowcepayahuitlsepayawitş
kO33qtswo33o44pya4a44u3 chineseworksheet工作表kọ̏qtswȍőpyáa̋ù
txa3tI3tlo30'II navajowren (bird)txàtị̀tlò̰'ịị
a9Goh5 hebrewlongאָרֹךְȧġoḩ
d08ho hoanhorn!ʰoḍ̬ho
fEG frenchto dofairefẹġ
k3haun scottish gaelicheadceannkẏhaun
prEka icelandica slopebrekkaprẹka
x4tx4En3x5tx5E polishluck/happinessszczęścieẋtẋẹnẏxẏtxẏẹ
i3i3iql^08i zuludirtíngxiììiqḷ̬ḥi
m4a9dr4U irish (munster)dogmadramĝȧdrĝụ
j4i440i0tx^5e330e330 tibetantreasure/valuableརིན་ཆེནȷ̈ḭ̋ḭtxẏḥḛ̏ḛ̏
laa33n chinesemistlaȁn
amik6 inuktitutpeltᐊᒥᖅamiḳ
maCi5r icelandichumanmaðurmaçi̖r
y%9u%lU norwegian (bokmal)a dresskjoleyh̬ūlụ
h1144y vietnameseaskhỏiho̖ő̖y
sitwa9yE0 frenchcitizencitoyensitwȧyẹ̰
tr1id welshfoottroedtro̖id
te3ca4qxI4q burmesesinger/vocalistတေးသံရှင်tècáqxị́q
la4ru%3ra%4 hausanecessitylàr̃ūr̃ā̀lárù̄rá̄
n13qba4 yorubanumbernọmbanò̖qbá
tx^Ij apache (western)woodchizhtxḥịj
'avnEt hebrewsashאבנט'avnẹt
man6d4aI tamilheadமண்டைmaṇḍaị
p%e%p%r5a% hindilungफेफड़ाpḥēpḥṛā
man3dj5al3mul3l3aqgi tamilcarrotமஞ்சள்முள்ளங்கிmanẏdjẏaḷmuḷḷaqgi
l^08o0a hoanstoneǁʰo̰aḷ̬ḥo̰a
k1j4i95statx5 polishto benefitkorzystaćko̖ȷ̈ï̖statxẏ
xangrdzliv1ba georgiancontinuanceხანგრძლივობაxangrdzlivo̖ba
dE0 frenchdeerdaimdẹ̰
t^a3a33lee thaiseaทะเลtḥàȁlee
t05i5bUb amharicability/skillጥበብt̖i̖bụb
'akkul3 tamilarmpitஅக்குள்'akkuḷ
ko44o tibetandoorསྒོkőo
k93d081b1 xhosaconcrete/actualqobok̖ḍ̬o̖bo̖
x5i33n chinesehappyxẏȉn
gbogbo yorubaall/everythinggbogbogbogbo
'ix hebrewman/adult male human being.איש'ix
iql08ina xhosamintinxinaiqḷ̬ina
tahszI3nE3 apache (western)porcupinedahszínétahszị̀nẹ̀
ndu9gu swahilirelativendugundu̇gu
kal5tx^5i koreancutlassfish갈치kalẏtxẏḥi
iql^08ag^0l^08asi xhosawaterfallingxagxasiiqḷ̬ḥagh̬ḷ̬ḥasi
r%9ei%Ci5r icelandicnesthreiðurr̊eīçi̖r
as5nI%30' navajocenteraşnị̰̀̄'
'E9xEh5 hebrewtesticleאשך'ẹ̇xẹḩ
x5i33nli4i44i3tx5yA33A44nk%a33q chinesemental health心理健康xẏȉnlíi̋ìtxẏyạ̏ạ̋nkḥȁq
tx^5I' burmeseto loveချစ်txẏḥị'
mba9be swahiliherombabembȧbe
tx5Uw vietnamesebuffalotrâutxẏụw
h1l danishholehulho̖l
li445i445i5i45 tibetanmanure/fertilizerལུདli̖̋i̖̋i̖í̖
xli5sUl germankeIschlüsselxli̖sụl
Gavi frenchdelightedraviġavi
sa%9v3utta% finnishto reachsaavuttaasā̇ṿuttā
s5o3k apache (western)fishłógşòk
b10 frenchgoodbonbo̰̖
I'I%3'a30 navajosunsetị'ị̀̄'à̰
tye9rra spanishlandtierratyėrra
emuna9 hebrewfaithאמונהemunȧ
mi44iq tibetannameམིངmi̋iq
ma0to frenchcoatmanteauma̰to
kye5e5v icelandicgiftgjöfkye̖e̖v
tal3l3aI tamilmotherதள்ளைtaḷḷaị
na%4ta%30' navajocornná̄tà̰̄'
tve%5l icelandicstay (noun)dvöltvē̖l
EyEle3 yorubapidgeonẹyẹléẹyẹlè
tx^5a44amtse33e44 tibetancompassionབྱམས་བརྩེtxẏḥa̋amtsȅe̋
s5I%30' navajopetşị̰̀̄'
mat66bax arabickitchenمطبخmat̬bax
l6a%v6 irish (munster)handlámhlĝāvĝ
tx5ando%x4am tamilhappinessசந்தோஷம்txẏandōẋam
la5bU danishrunløbela̖bụ
i3iqt08aazo zuluexplanationíncazoìiqṭ̬aazo
a33a44nla4a44a3pa33 chinesehorn按喇叭ȁa̋nláa̋àpȁ
pa%0 apache (western)motherbąąpā̰
sO4a44 thaimatเสื่อsọ́a̋
mut4tx5ev3v3andi tamilroseமுட்செவ்வந்திmuṭtxẏeṿṿandi
ne4ka3Oq burmeseto be wellနေကောင်nékàọq
pai33t4x4^U33U44nx4a33n chinesewhite shirt白衬衫paȉṭẋḥụ̏ụ̋nẋȁn
kol3v3anaI tamilborrowingகொள்வனைkoḷṿanaị
t4ikUt4 hinditicketटिकटṭikụṭ
k6auyimanituk6aqit inuktituttraditional knowledgeᖃᐅᔨᒪᓂᑐᖃᖏᑦḳauyimanituḳaqit
mUt4Ur hindipeaमटरmụṭụr
rakkyu9dere italianto hostracchiùdererakkyu̇dere
pr3Igl6Ux4a9t5 russianto inviteприглаша́тьprẏịglĝụẋȧtẏ
mE%tx hindimatchमैचmẹ̄tx
ik6aluk inuktitutfish (salmon/trout)ᐃᖃᓗᒃiḳaluk
'ot4t4agam tamilcamelஒட்டகம்'oṭṭagam
aGmart^i georgianascentაღმართიaġmartḥi
kozlI%0yE apache (western)birthplacegozlįįyekozlị̰̄yẹ
'b06aa3p9 vietnamesea blossombắp'ɓaàp̃
a5l danishbeerøla̖l
tx5uU4t0' vietnamesemousechuộttxẏuụ́t̰'
sm3Ix4attsU russianto blendсмешатьсяsmẏịẋattsụ
s5a33a33 tibetangod/dietyལྷşȁȁ
tx^I4tI3 navajocartxḥị́tị̀
tsE4n%9txo3' apache (western)bouldertsénchóʼtsẹ́n̊txò'
amaGuk6 inuktitutwolfᐊᒪᕈᖅamaġuḳ
tx5yO4O44O3q chinesefiretxẏyọ́ọ̋ọ̀q
vayb englishvibevibevayb
xEql08a xhosamoveshenxaxẹqḷ̬a
fe9ImIs englishfamousfamousfėịmịs
x4i5rok3Iy russianwideширо́кийẋi̖rokẏịy
h5mali georgianswordხმალიḩmali
10bG frenchdarknessombreo̰̖bġ
pun6 tamilsoreபுண்puṇ
p99op99o koreankiss뽀뽀p̌op̌o
yard englishyardyardyard
E4bi3 yorubagiving childbirthẹ̀bíẹ́bì
mnixvnEl1vani georgianimportantმნიშვნელოვანიmnixvnẹlo̖vani
t^ai33x4i33i44tyA33A44nna4a44u3 chinesedesktop pc台式电脑tḥaȉẋȉi̋tyạ̏ạ̋nnáa̋ù
ts%a33a33 tibetansaltཚྭtsḥȁȁ
t^e%3h navajovalleytḥè̄h
kO33qsi33mii33qt4x4^U33q chinesecompany name公司名称kọ̏qsȉmiȉqṭẋḥụ̏q
tsa4a44u3x4we33i44tsa4a44u3tx^5i4i44i3 chinesego to bed early早睡早起tsáa̋ùẋwȅi̋tsáa̋ùtxẏḥíi̋ì
k93l08ElEla xhosatellxelelak̖ḷ̬ẹlẹla
k6immik inuktitutdogᕿᒻᒥᒃḳimmik
d6a9d5i% irish (munster)daddy (childish)daidídĝȧdẏī
w^0e5nn icelandicangelica (plant)hvönnwh̬e̖nn
iqt^08iqa xhosathoughtingcingaiqṭ̬ḥiqa
sm3e9x4i5vUt5 russianto mixсмешиватьsmẏėẋi̖vụtẏ
s99al3 koreanrices̭aḷ
ka33u33lou33ta33a44x4a33a44 chinesehigh-rise building高楼大厦kȁȕloȕtȁa̋ẋȁa̋
'd06i4U44 vietnamesea pondđìa'ɗíụ̋
b6a9t6U irish (munster)stickbatabĝȧtĝụ
Is5t^I3'k%e% apache (western)centeriłdíʼgeeịştḥị̀'kḥē
Gus44n arabicbranch (of a tree)غصنġus̬n
tx5arkkaraI tamilsugarசர்க்கரைtxẏarkkaraị
OvUj4a9t5 russianto respectуважатьọvụȷ̈ȧtẏ
t4x4^UU33qt4x4a4a44a3q chinesemature成长ṭẋḥụụ̏qṭẋáa̋àq
a5Ge5 frenchhappyheureuxa̖ġe̖
tx5U4U44w vietnamesepartychầutxẏụ́ụ̋w
natah5 apache (western)mescalnadahnataḩ
su4u44k9 thaihappyสุขsúűk̰
la3a33n thaimillionล้านlàȁn
pul3l3i tamildot/pointபுள்ளிpuḷḷi
hEdz3ill5Uk9 koreannightfall해질녘hẹdzẏillẏụk̰
blUd englishbloodbloodblụd
tx4Ex5tx5 polishhellocześćtẋẹxẏtxẏ
mEE4' vietnamesemothermẹmẹẹ́'
e%3' navajoclothingè̄'
p%u%k%a44a44a3w thaimountainภูเขาpḥūkḥa̋a̋àw
tx5ya33u chinesereligiontxẏyȁu
j4uwtx5 polishyellowżółćȷ̈uwtxẏ
E%CU danishto eatædeẹ̄çụ
'a%siriyar tamilteacherஆசிரியர்'āsiriyar
k99a9atx^5i koreancrow까치k̭ȧatxẏḥi
ha3dda%4 hausamemorizationhaddā̀hàddá̄
pE0 frenchbreadpainpẹ̰
koj4U russianskinко́жаkoȷ̈ụ
kwi3i33 vietnamesefundquỹkwìȉ
ts5'e3'kona'a3I3 apache (western)moontłʼéʼgonaʼáítş'è'kona'àị̀
Entsikl1pE9dya hebrewencyclopediaאנציקלופדיהẹntsiklo̖pẹ̇dya
kahu9na hawaiianmagician/sorcererkahunakahu̇na
k93ak6a%si nuxalkcrowk'aqaasik̖aḳāsi
klay thaifarไกลklay
dzili georgiansleepძილიdzili
kurssi finnishcourse/classkurssikurssi
x4u33u44tx5u33u44x5yA33A44n chinesedata line数据线ẋȕűtxẏȕűxẏyạ̏ạ̋n
yi33ma33u44tx5yA33n chinesecloakroom衣帽间yȉmȁűtxẏyạ̏n
arak93i georgianfableარაკიarak̖i
d4Umru% hindismall drumडमरूḍụmrū
garra spanishclawgarragarra
l^0I9ni5n welshstring/cordllinynl̥ïni̖n
r%9i%C icelandicsnowstormhríðr̊īç
k%wa33a44qtx^5yuA33nx4we4e44i3 chinesemineral water矿泉水kḥwȁa̋qtxẏḥyuạ̏nẋwée̋ì
sah5Elmts93ip%1 georgianstate/kingdomსახელმწიფოsaḩẹlmts̀ipḥo̖
tx5yA33A44nx4U33ntx5ya33ulyA33A44n chinesefitness coach健身教练txẏyạ̏ạ̋nẋụ̏ntxẏyȁulyạ̏ạ̋n
mna9ra swahilitowermnaramnȧra
mifta%hh arabickeyمفتاحmiftāhh
pEttI icelandiccamp bedbeddipẹttị
mEmk93vidrE1ba georgianasset/inheritanceმემკვიდრეობაmẹmk̖vidrẹo̖ba
h5OO33q chineserainbowḩọọ̏q
'b06U4U44y vietnameseflockbầy'ɓụ́ụ̋y
ya33n chinesecorrectyȁn
mo44ot4x4a33a44 tibetancarམོ་ཊmőoṭẋȁa̋
brdz1la georgianbattleბრძოლაbrdzo̖la
1GdG frenchorder (arrangement)ordreo̖ġdġ
tsv5Ito9k russianflowerцвето́кtsvẏịtȯk
x4o4o44u3mUU33nyuA33n chinesegoalkeeper守门员ẋóőùmụụ̏nyuạ̏n
t1llarI icelandicdollardollarito̖llarị
sahha%ba arabiccloudسحابةsahhāba
Ekk icelandiceggeggẹkk
we%9yats5 nahuatlsea/oceanhuēyātlwē̇yatş
tu%tu% hawaiiangrandparenttūtūtūtū
'an vietnameseeatăn'an
si5Gtu frenchabove allsurtoutsi̖ġtu
y%9A%9n6U norwegian (bokmal)a nucleuskjerneyh̬ạ̄̇ṇụ
iql^08olo xhosanoiseingxoloiqḷ̬ḥolo
nE4za' burmeseboundaryနယ်စပ်nẹ́za'
bitu9ah5 hebrewinsuranceביטוחbitu̇aḩ
saku inuktituthead of harpoonᓴᑯsaku
pyI4qn3a4cI4qs%u0 burmesescholarshipပညာသင်ဆုpyị́qnẏácị́qsḥṵ
t^yA33n chinesedaytḥyạ̏n
tas5aa3 apache (western)onedałaátaşaà
la%3a33y vietnameseinterestlãilà̄ȁy
da3Oq burmesepeacockဒေါင်းdàọq
tI4s5hI4s5 apache (western)blackdɪ̀ɬhɪ̀ɬtị́şhị́ş
t6e%9s4h5n4o% irish (munster)doughnuttaoschnótĝē̇sĝḩnĝō
ru3a33 thaigateรั้วrùȁ
s5aas5 welshthe otherllallşaaş
na44aa4 tibetanforestནགསna̋aá
p%i%445i5i45me%33e44 tibetanwomanབུད་མེདpḥi̖̋̄i̖í̖mȅ̄e̋
ha4wa3ini4ya%3 hausachameleonhàwainìyāháwàiníyà̄
2e9IvOn englishravenravenu̖ėịvọn
a4ko3ko4 yorubatimeàkókòákòkó
a%g^a%t hindishockआघातāgḥāt
bu3kka%4 hausagrass hutbukkā̀bùkká̄
ji44i44i3q thaifemaleหญิงji̋i̋ìq
ma3sa3lla%3txi%3 hausamosquemasallācīmàsàllà̄txì̄
o'I'a3n apache (western)holeoʼiʼáno'ị'àn
tx^5a44alo33o33 tibetantea leafཇ་ལོtxẏḥa̋alȍȍ
na'Its5'I%3kI3 apache (western)gophernaʼitłʼíígína'ịtş'ị̀̄kị̀
na%l'E%s5I3 apache (western)duck animalnaalʼeełínāl'ẹ̄şị̀
sO33a44 thaishirtเสื้อsọ̏a̋
paCk%a%r icelandicbathtubbaðkarpaçkḥār
du% thaito seeดูdū
tot^s5'IjIh5I%3 apache (western)green/bluedotłʼizhihíítotḥş'ịjịḩị̀̄
kowa0h5 apache (western)homegowąhkowa̰ḩ
bmuli georgianlink (internet)ბმულიbmuli
k%a%3a33 thaisellค้าkḥà̄ȁ
s3em3U russianseedсе́мяsẏemẏụ
nitx05i georgiantalentნიჭიnitx̖i
uk6ausik6 inuktitutwordᐅᖃᐅᓯᖅuḳausiḳ
dja3rra4ba%3a4wa%3 hausatest/examjar̃r̃àbâwādjàrrábà̄áwà̄
bra5n norwegian (bokmal)a wellbrønnbra̖n
'eh5a9d hebrew(Judaism) the Oneness of Godאחד'eḩȧd
nastE9mpstf1 polishprecedencenastępstwonastẹ̇mpstfo̖
10du30 yorubayearodúno̰̖dṵ̀
p93ik93nik93i georgianpicnicპიკნიკიp̀ik̖nik̖i
'ah5yani9t