github 52+tontonton

Words for

Showing all 2000 words from our word list matching pattern here. Select a specific language if you would like to focus on one, or try to pronounce words from a variety of languages.

fE0 frenchhungerfiamfẹ̰
zi35i335 vietnamesekeepgiữzì̖ȉ̖
tx5113 vietnamesedogchótxẏo̖ò̖
t66ifl arabicchildطفلt̬ifl
xi0 burmeseto haveရှိxḭ
x5yA33A44nx5ya33a44q chinesephenomenon现象xẏyạ̏ạ̋nxẏyȁa̋q
na%4ta%30' navajocornná̄tà̰̄'
ei%mi5r icelandicsteam/vaporeimureīmi̖r
a5l danishbeerøla̖l
ta3a3ta33a44q tibetanview/viewpointལྟ་སྟངསtààtȁa̋q
ku9Ga0 frenchcurrent (flow)courantku̇ġa̰
t05ena amharichealthጤናt̖ena
e%3' navajoclothingè̄'
tsn1bili georgiandistinguishedცნობილიtsno̖bili
modEllo italianmodelmodellomodẹllo
aCfErC icelandicmethodaðferðaçfẹrç
isig^0t^08awu xhosaspiderisigcawuisigh̬ṭ̬ḥawu
sitwa9yE0 frenchcitizencitoyensitwȧyẹ̰
'b06aa4wkp9' vietnamesebundlebọc'ɓaáwkp̃'
tx5aO' burmesestoneကျောက်txẏaọ'
li44i tibetanpearལིli̋i
tx5yO4O44O3q chinesefiretxẏyọ́ọ̋ọ̀q
q5as44i%r arabicjuiceعصيرq̇as̬īr
'ila%hiyy arabicdivineإلهي'ilāhiyy
k93d081b1 xhosaconcrete/actualqobok̖ḍ̬o̖bo̖
ama3 navajomotheramà
k%a33i44 chineseto desirekḥȁi̋
l^0avar welshvocalllafarl̥avar
t^o%k hindibulkथोकtḥōk
pyou%r icelandicbeaverbjórpyoūr
Utxi9v englishachieveachieveụtxïv
ruttx05a amharicact of runningሩጫruttx̖a
e'e%9kats5 nahuatlair/windehēcatle'ē̇katş
jirap%i georgiangiraffeჟირაფიjirapḥi
su%9nnitella finnishto designsuunnitellasū̇nnitella
mu%ttua finnishto changemuuttuamūttua
i3i3iz6aag06a zululoinclothī́dlakáììiẓaaɠa
pe33i44tx5i4i44i3qtx^5yaa33q chinesebackground wall背景墙pȅi̋txẏíi̋ìqtxẏḥyaȁq
na%l'E%s5I3 apache (western)duck animalnaalʼeełínāl'ẹ̄şị̀
s5o33o33 tibetansouthལྷོşȍȍ
h5weh5 welshsixchwechḩweḩ
k93wni nuxalkseal (animal)kw'nik̖wni
pun6iyam tamilvirtueபுண்ணியம்puṇiyam
korreo spanishmailcorreokorreo
Ub^Ine%tri% hindiactressअभिनेत्रीụbḥịnētrī
pU33U44n chinesedustpụ̏ụ̋n
tx5U4U44w vietnamesepartychầutxẏụ́ụ̋w
ka33q chineseridgekȁq
hay englishhihihay
he%3s5 navajopackagehè̄ş
tx5yee33kwo4o44o3 chineseresult结果txẏyeȅkwóőò
p%i33q chinesegracefulpḥȉq
Isa3s5Ik%aI apache (western)bald eagleisáłigaiịsàşịkḥaị
hEdz3ill5Uk9 koreannightfall해질녘hẹdzẏillẏụk̰
hak93e3I3 navajoone's kinhak̖èị̀
hil englishhealhealhil
me9leh5 hebrewkingמֶלֶךmėleḩ
a%dj hinditodayआजādj
pe9Gah5 hebrewflowerפֶּרַחpėġaḩ
t^e%s5 navajoreedtḥēş
ni35i335 vietnamesefemalenữnì̖ȉ̖
mi44i tibetanhuman beingམིmi̋i
qgwe9na swahilicrocodilengwenaqgwėna
ba9wliq hebrewbowling (the game)באולינגbȧwliq
t05alGa georgianwaveტალღაt̖alġa
gwla%d welshcountry/nationgwladgwlād
fE3 yorubato desirefẹ́fẹ̀
'b06iU44w vietnamesetable of databiểu'ɓiụ̋w
m3asU russianfleshмя́соmẏasụ
x5ya4a44a3q chineseto thinkxẏyáa̋àq
ra3a33k9 thailoveรักràȁk̰
rumma%n arabicpomegranateرمانrummān
t^apa%0jIte apache (western)kingfishertaba̜a̜zhidetḥapā̰jịte
i3i3il^08iib06a zulumakeshift hutī́xhibaììiḷ̬ḥiiɓa
me%33e44k9 thaicloudเมฆmȅ̄e̋k̰
tsO33q chineseschooltsọ̏q
de5 frenchtwode̖
n1%3133y thaia fewน้อยnò̖̄ȍ̖y
tx^5I' burmeseto loveချစ်txẏḥị'
da%3'i4ra%3 hausacircledā'ìr̃ādà̄'írà̄
txIt4t4^i% hindiletterचिट्ठीtxịṭṭḥī
s44awt arabicvoiceصوتs̬awt
akpa3 yorubaarmapáakpà
fyACi5r icelandicfeatherfjöðurfyạçi̖r
y%9A%9n6U norwegian (bokmal)a nucleuskjerneyh̬ạ̄̇ṇụ
eGi5psy10 frencheruptionéruptioneġi̖psyo̰̖
p%e%p%r5a% hindilungफेफड़ाpḥēpḥṛā
h5a33u33 chinesesoundḩȁȕ
kEsty10 frenchquestionquestionkẹstyo̰̖
k%a33a44w thaito enterเข้าkḥȁa̋w
ri%ttAmAte5n finnishinsufficientriittämätönrīttạmạte̖n
k%a%3a33 thaisellค้าkḥà̄ȁ
nk%Ekox4En'a30a30ko apache (western)calmnkegohenʼą́ą́gonkḥẹkoẋẹn'à̰à̰ko
sart05k693Eli georgianbeltსარტყელიsart̖ḳ̖ẹli
t66ayr arabicbirdsطيرt̬ayr
'ida2 tamillipஇதழ்'idau̖
ha4wa3ini4ya%3 hausachameleonhàwainìyāháwàiníyà̄
kuwl englishcoolcoolkuwl
bite9' hebrewto pronounce a wordביטאbitė'
uuC icelandicmindúðuuç
ka33a44q chinesesimplekȁa̋q
ukuqd08amlEza xhosaintersectukunqamlezaukuqḍ̬amlẹza
ki4405i05t4x4u33u33m tibetangrapeརྒུན་འབྲུམkḭ̖̋ḭ̖ṭẋȕȕm
p97'a3a taato burnʘ'áaṗ̂'àa
x5yaa33 chineseboatxẏyaȁ
ma5trk danishnutmøtrikma̖trk
abdjari georgianarmorაბჯარიabdjari
k3haun scottish gaelicheadceannkẏhaun
nat4tx5attiraman6d4alam tamilthe starry heavensநட்சத்திரமண்டலம்naṭtxẏattiramaṇḍalam
i3iqd08hhuumbi zuluheapíngqumbiìiqḍ̬hhuumbi
iq94l08at^aq94l08at^a xhosacomplex/complicatedinkxathankxathaiq̀ḷ̬atḥaq̀ḷ̬atḥa
b1n thaiballบอลbo̖n
l13133 thaito copyล้อlò̖ȍ̖
Ol6Otx4x4a9t5 russianto improveулучша́тьọlĝọtẋẋȧtẏ
'b06aa3w vietnameseleopardbáo'ɓaàw
tx5im vietnamesebirdchimtxẏim
p%Uli% hindipodफलीpḥụlī
kwE0 frenchwedgecoinkwẹ̰
fye%5l norwegian (bokmal)boardfjølfyē̖l
r5a%3b06a%3 hausadewrāɓāṛà̄ɓà̄
juG frenchdayjourjuġ
passa9re italianto passpassàrepassȧre
e95rle%5G icelandicdestinyörlögė̖rlē̖ġ
matt66a%t66 arabicrubberمطاطmatt̬āt̬
ts%5a3t apache (western)oiltłádtşḥàt
xe%x4 hindiresidueशेषxēẋ
ts93ut^i georgianminuteწუთიts̀utḥi
sE%44EE4 tibetansustenanceཟསsẹ̋̄ẹẹ́
sUmUrpUn6 hindidedicationसमर्पणsụmụrpụṇ
pya4q burmeseto flyပျံpyáq
martsh5Ena georgianleftმარცხენაmartsḩẹna
t05at amharicfingerጣትt̖at
ik93l08Exa xhosatimeixeshaik̖ḷ̬ẹxa
tIGC icelandicvirtuedyggðtịġç
s5U9gad welsheyellygadşụ̇gad
trI9ki5r icelandicdrink/beveragedrykkurtrïki̖r
axpa9 hebrewgarbageאשפהaxpȧ
k99a9atx^5i koreancrow까치k̭ȧatxẏḥi
wa33i44ma33i44yuA33n chinesedelivery man外卖员wȁi̋mȁi̋yuạ̏n
wOd englishwouldwouldwọd
nal5tx00ya koreandate날짜nalẏtx̥ya
di% thaigoodดีdī
aGts93Ers georgianto listაღწერსaġts̀ẹrs
byu9tUfUl englishbeautifulbeautifulbyu̇tụfụl
isi3i3igd^08i zulusound of footstepsisígqiisììigḍ̬ḥi
kaka9wats5 nahuatlcacao/cacao beancacahuatlkakȧwatş
dUkOm3In3t5i9rUvUt5 russianto documentдокументироватьdụkọmẏịnẏtẏïrụvụtẏ
b^a%x4Un6 hindispeechभाषणbḥāẋụṇ
tyA33A44nx5yA33A44nka4a44a3n chinesetelephone pole电线杆tyạ̏ạ̋nxẏyạ̏ạ̋nkáa̋àn
Utm3In3A9t5 russianto cancelотменя́тьụtmẏịnẏạ̇tẏ
tx5ye4e44e3 chinesemothertxẏyée̋è
p93lanEt05a georgianplanetპლანეტაp̀lanẹt̖a
n1%3133q thaiyounger siblingน้องnò̖̄ȍ̖q
tra%5yGi5r icelandicghostdraugurtrā̖yġi̖r
osoma93'ts5i nahuatlmonkeyozomahtliosomà̇'tşi
C66ami'a arabicto thirstظمئç̂ami'a
si5G frenchsure/certainsûrsi̖ġ
vj51n3tx5 polishto take/grabwziąćvjẏo̖nẏtxẏ
ta33a33msaq tibetangood newsགཏམ་བཟངtȁȁmsaq
x4a%n6ma%sIk hindisix monthlyषाण्मासिकẋāṇmāsịk
m3I9nA9t5 russianto swapменятьmẏïnạ̇tẏ
omi0 yorubawateromiomḭ
kt^08aza xhosacombchazakṭ̬ḥaza
v3etA% finnishto pull/dragvetääṿetạ̄
iGnik6 inuktitutsonᐃᕐᓂᖅiġniḳ
amakl^08Egwazana xhosaseniorsamaxhegwazanaamakḷ̬ḥẹgwazana
ts%a33a33 tibetansaltཚྭtsḥȁȁ
bmuli georgianlink (internet)ბმულიbmuli
x4Ex5sEt polishsix hundredsześćsetẋẹxẏsẹt
ji44i44i3q thaifemaleหญิงji̋i̋ìq
ukukd^08uba xhosadrive/pushukuqhubaukukḍ̬ḥuba
p97a4a taachildʘàaṗ̂áa
v5Ir3O9fkU russianrope (chord)верёвкаvẏịrẏọ̇fkụ
i3iqt^08oosa zulumeatíngcosaìiqṭ̬ḥoosa
x5ya33a44q chineseoakxẏyȁa̋q
k%UttxUr hindimuleखच्चरkḥụttxụr
t^u3na3lI%30' apache (western)waterfalltúnálį́į́’tḥùnàlị̰̀̄'
x5ya4a44u3 chinesedawnxẏyáa̋ù
sl6u9x4Ut5 russianto listenслу́шатьslĝu̇ẋụtẏ
tikik6 inuktitutfingerᑎᑭᖅtikiḳ
l^01gEl^0 welshpocketllogelll̥o̖gẹl̥
tx^5e33e33ma33a33le33e44p9 tibetanbutterflyཕྱེ་མ་ལེབtxẏḥȅȅmȁȁlȅe̋p̃
erra9re italianto wandererràreerrȧre
pEttI icelandiccamp bedbeddipẹttị
ik6aluk inuktitutfish (salmon/trout)ᐃᖃᓗᒃiḳaluk
ki3bi3ya%4 hausaarrowkibiyā̀kìbìyá̄
k6ausik6tuk6 inuktitutwetᖃᐅᓯᖅᑐᖅḳausiḳtuḳ
sik6inik6 inuktitutsunᓯᕿᓂᖅsiḳiniḳ
q5inab arabicgrapeعنبq̇inab
t4x4^UU33qkO33qrUU33nx4i33i44 chinesesuccessful person成功人士ṭẋḥụụ̏qkọ̏qrụụ̏nẋȉi̋
bi3xi3ya%4 hausatreebishiyā̀bìxìyá̄
kO33qsi33mii33qt4x4^U33q chinesecompany name公司名称kọ̏qsȉmiȉqṭẋḥụ̏q
din thaisoilดินdin
tlo0'ixts%5oh5E3 apache (western)frogdlǫʼishtłohétlo̰'ixtşḥoḩẹ̀
bEzvzglE9ndni5 polishharsh/mercilessbezwzględnybẹzvzglẹ̇ndni̖
so44oo4 tibetanto makeབཟོsőoó
pyA33A44nli33i44tyA33A44n chineseconvenience store便利店pyạ̏ạ̋nlȉi̋tyạ̏ạ̋n
h5ardji georgianexpenseხარჯიḩardji
ka33u33su33u44kO33qlu33u44 chinesehighway高速公路kȁȕsȕűkọ̏qlȕű
k93d08ala xhosastartqalak̖ḍ̬ala
paGfa05 frenchperfumeparfumpaġfa̰̖
ta4Oq burmesemountainတောင်táọq
djanna arabicparadiseجنةdjanna
lu9okka finnishgroup/collectionluokkalu̇okka
savik inuktitutnormal shaped knifeᓴᕕᒃsavik
k93a%3'i3da%4 hausastandardƙā'idā̀k̖à̄'ìdá̄
wolf englishwolfwolfwolf
iqd^08Exo xhosarentingqeshoiqḍ̬ḥẹxo
man3dj5al3mul3l3aqgi tamilcarrotமஞ்சள்முள்ளங்கிmanẏdjẏaḷmuḷḷaqgi
ti95dj5En3 polishweektydzieńtï̖djẏẹnẏ
pli4a44n thaito changeเปลี่ยนplía̋n
h5ah5vi georgianonionხახვიḩaḩvi
tyA33A44nfU33qx4a33a44n chineseelectric fan电风扇tyạ̏ạ̋nfụ̏qẋȁa̋n
'b06UU3k9 vietnamesewickbấc'ɓụụ̀k̰
hUn' danishhandhåndhụn'
UtIt^i% hindiguestअतिथिụtịtḥī
iql^081wa xhosabagingxowaiqḷ̬ḥo̖wa
tsIs5 apache (western)mountaindziłtsịş
u9lvi5r icelandica wolfúlfuru̇lvi̖r
x4U33qh5woo33 chineselife/existence生活ẋụ̏qḩwoȍ
vzdi5hat5 russianto sighвздыхатьvzdi̖hatẏ
du% thaito seeดูdū
dj4vi polishdoordrzwidȷ̈vi
r%9i%C icelandicsnowstormhríðr̊īç
hhadi%k6a arabicgardenحديقةhhadīḳa
m1sah5lE1ba georgianpopulationმოსახლეობაmo̖saḩlẹo̖ba
q5ad66ala arabicmuscleعضلةq̇ad̬ala
s5m nuxalkto standlhmşm
tI%30'I apache (western)fourdį́į́'itị̰̀̄'ị
gwraig welshwifegwraiggwraig
ta3Iqpyi4 burmesecountry/kingdomတိုင်းပြည်tàịqpyí
hu4rri3yya%4 hausafreedom/libertyhùr̃r̃iyyā̀húrrìyyá̄
h5a9ya hebrewanimalחַיָּהḩȧya
nE%44EE4 tibetandiseaseནདnẹ̋̄ẹẹ́
we33i33 chinesepowerwȅȉ
a%xi%rv3a%d hindiblessingआशीर्वादāxīrṿād
'etsba9q5 hebrew(anatomy) fingerאצבע'etsbȧq̇
ian scottish gaelicbirdeunian
a0plUG frenchscaleampleura̰plụġ
k1j4i95statx5 polishto benefitkorzystaćko̖ȷ̈ï̖statxẏ
I%0'a0'I% navajomagpieị̰̄'a̰'ị̄
q5ayyana arabicto appointعينq̇ayyana
k93t08ak93t08isa xhosaexplaincacisak̖ṭ̬ak̖ṭ̬isa
tx5arkkaraI tamilsugarசர்க்கரைtxẏarkkaraị
a'we9txts5i nahuatldewahhuechtlia'wėtxtşi
nuk6k6aGit inuktitutto stopᓄᖅᑲᕆᑦnuḳḳaġit
bO2c englishbirthbirthbọu̖c
no%44o24kE% tibetaninheritanceནོར་སྐལnő̄oú̖kẹ̄
kObob amharicstarኮኮብkọbob
appanna9re italianto obscureappannàreappannȧre
tul englishtooltooltul
h5axpItI3 apache (western)quailhashbidíḩaxpịtị̀
nUj4i5ma9t45 russianto pressнажиматьnụȷ̈i̖mȧṭẏ
bre%5 norwegian (bokmal)breadbrødbrē̖
kUm3In3t5i9rUvUt5 russianto commentкомментироватьkụmẏịnẏtẏïrụvụtẏ
tx5ya33 chinesehometxẏyȁ
kOntrA9st englishcontrastcontrastkọntrạ̇st
d08o0'o hoanclaw!o̰ʔoḍ̬o̰'o
2e9IvOn englishravenravenu̖ėịvọn
ya4a44a3ntx5i33i44qk%wa33a44q chineseglasses frames眼镜框yáa̋àntxẏȉi̋qkḥwȁa̋q
'b06a4a44 vietnamesegrandmother'ɓáa̋
garra spanishclawgarragarra
kol3v3anaI tamilborrowingகொள்வனைkoḷṿanaị
kAt englishcatcatkạt
d6I9n3U irish (munster)humanduinedĝïnẏụ
o30'a%3 apache (western)eveningǫ́ʼááò̰'à̄
o'I'a3n apache (western)holeoʼiʼáno'ị'àn
px4Es polishacrossprzezpẋẹs
d08k6'o0 hoannose!qˀõḍ̬ḳ'o̰
tse%3h navajoelktsè̄h
Gura%b arabiccrowغرابġurāb
mts93vrt^nE9li georgiantrainer/coachმწვრთნელიmts̀vrtḥnẹ̇li
t4x4^wa33i33 chineseto kneadṭẋḥwȁȉ
k%a4a44a3n chinesepitkḥáa̋àn
gGa%s germangrassgrasgġās
t4ikUt4 hinditicketटिकटṭikụṭ
a%ma9aits5 nahuatlestuaryāmāitlāmȧaitş
pi%r5%i% hindigenerationपीढ़ीpīṛḥī
x4i5rok3Iy russianwideширо́кийẋi̖rokẏịy
fid66d66a arabicsilverفضةfid̬d̬a
t14l^0a4qye3 burmeserevolutionတော်လှန်ရေtó̖l̥áqyè
l61h5a%n4 irish (munster)pondlochánlĝo̖ḩānĝ
tx^5a44alo33o33 tibetantea leafཇ་ལོtxẏḥa̋alȍȍ
k6auyimanituk6aqit inuktituttraditional knowledgeᖃᐅᔨᒪᓂᑐᖃᖏᑦḳauyimanituḳaqit
h5mali georgianswordხმალიḩmali
le3e33k9 thaismallเล็กlèȅk̰
t66aq5a%m arabicfoodطعامt̬aq̇ām
pyE9qkni5 polishbeautifulpięknypyẹ̇qkni̖
isikd^08am1 xhosafruitisiqhamoisikḍ̬ḥamo̖
t^ou33yi4i44i3qyii33 chineseprojector投影仪tḥoȕyíi̋ìqyiȉ
tIrUC icelandicboldnessdirfðtịrụç
tx^5E9Es%o koreanvegetable채소txẏḥẹ̇ẹsḥo
se'aGa9 hebrewhairשַׂעֲרָהse'aġȧ
yo% apache (western)beadyooyō
sa5G frenchsistersœursa̖ġ
kal5tx^5i koreancutlassfish갈치kalẏtxẏḥi
OvUj4a9t5 russianto respectуважатьọvụȷ̈ȧtẏ
purra finnishto bitepurrapurra
msgavsi georgianalikeმსგავსიmsgavsi
'izme9l hebrewknife/scalpelאזמל'izmėl
ats593a%3h navajobottomatş̀à̄h
r%9i5cr1 welshto rush/hurryrhuthror̊i̖cro̖
nU33U33mx5i33i44 tibetanweather/climateགནམ་གཤིསnụ̏ụ̏mxẏȉi̋
ts93I3'I% navajomosquitots̀ị̀'ị̄
ECya icelandicsludgeeðjaẹçya
nE%33E33tx5i%5 tibetaninformationགནས་ཚུལnẹ̏̄ẹ̏txẏī̖
te44ewa33a33 tibetanblissབདེ་བte̋ewȁȁ
natIk'a0 apache (western)clothnadikʼąnatịk'a̰
y%9e%5lU norwegian (bokmal)to coolkjøleyh̬ē̖lụ
a0 frenchyearan
minnan3dj5al tamilemailமின்னஞ்சல்minnanẏdjẏal
t1 danishtoeto̖
si%r5%i% hindiladderसीढ़ीsīṛḥī
p99op99o koreankiss뽀뽀p̌op̌o
zm3Iya9 russiansnakeзмея́zmẏịyȧ
wehewehe hawaiianto explainwehewehewehewehe
pu%4u44 thaigrandpaปู่pú̄ű
'e%445e5e45 tibetanlightའོད'e̖̋̄e̖é̖
k%ra%0v scottish gaelicbonecnàmhkḥrā̰v
fOl frenchcrowdfoulefọl
s44awifa arabicto produce woolصوفs̬awifa
'uh5t66ubu%t66 arabicoctopusأخطبوط'uḩt̬ubūt̬
d66awwa'a arabicto illuminateضوأd̬awwa'a
y%9i95llIq norwegian (bokmal)chick (baby chicken)kyllingyh̬ï̖llịq
Iztsa3n apache (western)womanizdzánịztsàn
behema9 hebrewbeast/animal (usually domesticated)/livestockבהמהbehemȧ
txI4txI4l apache (western)acornchíchʼiltxị́txị́l
kA9i5ttA% finnishto usekäyttääkạ̇i̖ttạ̄
namdvili georgianrealნამდვილიnamdvili
lii33nyu33u44tx5yA33n chineseshower room淋浴间liȉnyȕűtxẏyạ̏n
mtaza9mo swahiliviewpointmtazamomtazȧmo
IyIkE3 apache (western)seediyigéʼịyịkẹ̀
dUmE0 frenchtomorrowdemaindụmẹ̰
lUv englishlovelovelụv
gommo9zo italiangummygommosogommȯzo
q5as44aba arabicto twist/wrap aroundعصبq̇as̬aba
y%9u%lU norwegian (bokmal)a dresskjoleyh̬ūlụ
txa3tI3tlo30'II navajowren (bird)txàtị̀tlò̰'ịị
k3E%44Ej4U33U44p9 tibetanroyal lineageརྒྱལ་རབསkẏẹ̋̄ẹȷ̈ụ̏ụ̋p̃
k93at05a georgiancatკატაk̖at̖a
k%a4a44w thaikneeเข่าkḥáa̋w
p%ai33 chineseraftpḥaȉ
harrasta% finnishto be interested inharrastaaharrastā
la9h5ats hebrewpressureלַחַץlȧḩats
tx5a44a tibetanrainbowའཇའtxẏa̋a
ftx4Ex5n3E polishearlywcześnieftẋẹxẏnẏẹ
sI4k apache (western)scarsigsị́k
kotx5u koreanpepper고추kotxẏu
p97oa hoaneyeʘoaṗ̂oa
w^0ilt icelandicresthvíldwh̬ilt
sm3e9x4i5vUt5 russianto mixсмешиватьsmẏėẋi̖vụtẏ
tx05Uw amharicsaltጨውtx̖ụw
tx^5i33i33 tibetanoutside/exteriorཕྱིtxẏḥȉȉ
va%l3 tamilswordவாள்vāḷ
sa30 navajoold agesà̰
E%CU danishto eatædeẹ̄çụ
na4'tx^a4kI4 apache (western)grasshoppernaʼchaginá'txḥákị́
vaa3y vietnameseskirtváyvaày
r3it0torO japaneselitreリットルrẏit̰torọ
'd06i4U44 vietnamesea pondđìa'ɗíụ̋
uk6suk6 inuktitutoil/blubberᐅᖅᓱᖅuḳsuḳ
azhara9 hebrewwarningאזהרהazharȧ
ma%9ts5ats5 nahuatlnetmātlatlmā̇tşatş
1GdG frenchorder (arrangement)ordreo̖ġdġ
e4e3ka30na30 yorubaclawèékánnáéèkà̰nà̰
mi%5dA finnishto sellmyydämī̖dạ
tas5aa3 apache (western)onedałaátaşaà
la33a33 tibetansoul/spiritབླlȁȁ
t^yAA33n chinesecavetḥyạạ̏n
d06i3go%4 hausaa dropɗigṑɗìgó̄
qoo vietnamesecornngôqoo
Gari%b arabicstrangerغريبġarīb
bitu9ah5 hebrewinsuranceביטוחbitu̇aḩ
bi5tx5 polishto bebyćbi̖txẏ
ba4nda%3 hausameat dried over firebàndābándà̄
d6a9d5i% irish (munster)daddy (childish)daidídĝȧdẏī
tye9rra spanishlandtierratyėrra
tx^5a%33a33pa33a33 tibetanrainཆར་པtxẏḥȁ̄ȁpȁȁ
ms1p%li1 georgianworldმსოფლიოmso̖pḥlio̖
x4u33u44tx5u33u44x5yA33A44n chinesedata line数据线ẋȕűtxẏȕűxẏyạ̏ạ̋n
arroz spanishricearrozarroz
kh5o40' navajofirekḩó̰'
abb1rru%sU norwegian (bokmal)a perch fish trapabborruseabbo̖rrūsụ
y%9Emi% norwegian (bokmal)chemistrykjemiyh̬ẹmī
kt^08ubEkilEy1 xhosapolitechubekileyokṭ̬ḥubẹkilẹyo̖
tupa%0yu3 apache (western)riverbanktubąąyútupā̰yù
cre5i5qk icelandiccrowdþröngcre̖i̖qk
q5iC66a%m arabicbonesعظامq̇iç̂ām
marro9ne italianbrownmarronemarrȯne
k6ak6kak6 inuktitutmountainᖃᖅᑲᖅḳaḳkaḳ
mye4 burmeselandမြေmyé
tuvak6 inuktitutsea iceᑐᕙᖅtuvaḳ
t^i5i445 vietnamesetrythửtḥi̖i̖̋
g55a3ggo4 hausapaternal auntgwaggògẇàggó
tIts%5It apache (western)shakyditłidtịtşḥịt
ntE3 apache (western)apachendéntẹ̀
kip99Om koreanhappiness기쁨kip̌ọm
k93l08olEla xhosaforgivexolelak̖ḷ̬olẹla
t^a3a33lee thaiseaทะเลtḥàȁlee
'evu9s hebrewmanger/feeding troughאבוס'evu̇s
'b06a%4a44n vietnamesetablebàn'ɓá̄a̋n
alu%t inuktitutspoonᐊᓘᑦalūt
p97no30o taalarge louseʘnó̰õṗ̂nò̰o
'b06i5U3m vietnamesebuterflybướm'ɓi̖ụ̀m
va%4a44q vietnamesegoldvàngvá̄a̋q
sEk%tsia georgiansectionსექციაsẹkḥtsia
'is44baq5 arabicfingerإصبع'is̬baq̇
pan3tx5u tamilcottonபஞ்சுpanẏtxẏu
10kl frenchuncleoncleo̰̖kl
x4U4U44U3n chineseliquidẋụ́ụ̋ụ̀n
to3o33' thaitableโต๊ะtòȍ'
t^yA33n chinesedaytḥyạ̏n
i3i4sifu3u3u4b06a zulusecretísifûbaìísifùùúɓa
in3tx5i tamilgingerஇஞ்சிinẏtxẏi
bAnd englishbandbandbạnd
p97h5ui hoantailʘxuiṗ̂ḩui
alE3 yorubanightalẹ́alẹ̀
iqd^081nd1 xhosabrainingqondoiqḍ̬ḥo̖ndo̖
na44aa4 tibetanforestནགསna̋aá
'akkul3 tamilarmpitஅக்குள்'akkuḷ
fyA%re norwegian (bokmal)low tidefjærefyạ̄re
dja3rra4ba%3a4wa%3 hausatest/examjar̃r̃àbâwādjàrrábà̄áwà̄
mAgnI9fIsInt englishmagnificentmagnificentmạgnïfịsịnt
da3imo4n hausadiamonddaimòndàimón
mtxu9zi swahilisaucemchuzimtxu̇zi
kal3l3am tamilstealthகள்ளம்kaḷḷam
a%wato9mats5 nahuatlacornāhuatomatlāwatȯmatş
bUttxa% hindibabyबच्चाbụttxā
i3i3it08aala3a zulusideī́caláììiṭ̬aalàa
p%u44u tibetanson/childབུpḥűu
a0fibi frenchamphibiousamphibiea̰fibi
tu%ga%lik inuktitutnarwhalᑑᒑᓕᒃtūgālik
ye4 burmesewaterရေyé
k%a%44a44a3w thaiwhiteขาวkḥa̋̄a̋àw
umkhEq94t08E xhosaiceumkhenkceumkhẹq̀ṭ̬ẹ
x5ya33u chinesenightxẏyȁu
Uttx^a% hindigoodअच्छाụttxḥā
fe9ImIs englishfamousfamousfėịmịs
Oha9j4i5vUt5 russianto careухаживатьọhȧȷ̈i̖vụtẏ
v3ix4am tamilpoisonவிஷம்ṿiẋam
ni5U3k9 vietnamesewaternướcni̖ụ̀k̰
djE%30'I apache (western)blue jayję́ę́ʼidjẹ̰̀̄'ị
bah5u9ts hebrewoutsideבחוץbaḩu̇ts
man3dj5al3 tamilyellowமஞ்சள்manẏdjẏaḷ
'an vietnameseeatăn'an
pe9rustella finnishto justifyperustellapėrustella
fIrC icelandica distancefirðfịrç
dj^i%l hindilakeझीलdjḥīl
t4x4^i33i33 tibetanten thousandཁྲིṭẋḥȉȉ
kGeno frenchslotcréneaukġeno
qgi9ri swahiliwarthogngiriqgïri
n3a44a tibetanfishnẏa̋a
imik6tuk6 inuktitutto drinkᐃᒥᖅᑐᖅimiḳtuḳ
kra4a44ti4i44k9 thaiwater jugกระติกkráa̋tíi̋k̰
s99al3 koreanrices̭aḷ
ts1tsh5ali georgianalive/animateცოცხალიtso̖tsḩali
taym englishtimetimetaym
ts93its93ila georgianchickenწიწილაts̀its̀ila
gbogbo yorubaall/everythinggbogbogbogbo
djih5vi georgiangoatჯიხვიdjiḩvi
Gus44n arabicbranch (of a tree)غصنġus̬n
pa%4a44 thaiforestป่าpá̄a̋
j4i44ili33i33 tibetantrainརི་ལིȷ̈i̋ilȉȉ
attxa9kko italianacheacciaccoattxȧkko
myI4q burmeseto seeမြင်myị́q
dGwa frenchright (what's right)droitdġwa
a%ka9xits5 nahuatlpoolācaxitlākȧxitş
te5k icelandicpooldökkte̖k
n3i33i33q tibetanheart/mind/essenceསྙིངnẏȉȉq
t051t05i georgianbranchტოტიt̖o̖t̖i
2OpE92 englishrepairrepairu̖ọpẹ̇u̖
t^ye33 chinesepeacefultḥyȅ
weIv englishwavewaveweịv
Is5 navajopine needleịş
k%wa33a44qtx^5yuA33nx4we4e44i3 chinesemineral water矿泉水kḥwȁa̋qtxẏḥyuạ̏nẋwée̋ì
sa%9v3utta% finnishto reachsaavuttaasā̇ṿuttā
v1lka0 frenchvolcanovolcanvo̖lka̰
'ah5d66ar arabicgreenأخضر'aḩd̬ar
tsik693vi georgiansquirrelციყვიtsiḳ̖vi
le%bU danishliplæbelēbụ
kru9ppa icelandicgroupgrúbbakru̇ppa
tx05i5nk93i5llat amharicskullጭንቅላትtx̖i̖nk̖i̖llat
para9ddjo italianneighborhoodparaggiparȧddjo
tapu9ah5 hebrewappleתפוחtapu̇aḩ
uUg5In3Uh5 irish (munster)lonelyuaigneachuụgẏịnẏụḩ
'a4kwa%4ti4 hausaboxàkwā̀tì'ákwá̄tí
pu33u33ti33i33 tibetanscriptureཔོ་ཏིpȕȕtȉȉ
k%E% apache (western)shoekeekḥẹ̄
tx5ya33ux5yue33 chineseteach教学txẏyȁuxẏyuȅ
kx5iywi koreankiwi키위kxẏiywi
uk6ausik6 inuktitutwordᐅᖃᐅᓯᖅuḳausiḳ
glaswEl^0d welshgrassglaswelltglaswẹl̥d
pya3OqlE3 burmeseto changeပြောင်းလဲpyàọqlẹ̀
t^a4Iq burmeseto sitထိုင်tḥáịq
wI9zdUm englishwisdomwisdomwïzdụm
qt08inanE xhosaminorncinaneqṭ̬inanẹ
gb1gbE3 yorubato receive an injurygbọgbẹ́gbo̖gbẹ̀
we%9yats5 nahuatlsea/oceanhuēyātlwē̇yatş
tahszI3nE3 apache (western)porcupinedahszínétahszị̀nẹ̀
'b06a%a44q vietnamesea boardbảng'ɓāa̋q
l08a0e hoanmeatǁa̰eḷ̬a̰e
li35U33 vietnamesetoungelưỡilì̖ụ̏
sUv5Irx4E9nstvUvUt russianto masterсовершенствоватьsụvẏịrẋẹ̇nstvụvụt
fa4a44wqm vietnameseroomphòngfáa̋wqm
gIft englishgiftgiftgịft
niGiyuk6 inuktitutto eatᓂᕆᔪᖅniġiyuḳ
Ga0k10tGe frenchto meetrencontrerġa̰ko̰̖tġe
tx^Ij apache (western)woodchizhtxḥịj
cveiiyItl icelandicmopþvegillcveiiyịtl
bayma%3a33y thaileafใบไม้baymà̄ȁy
i3i3it^08iib06i3i zululakeī́chibíììiṭ̬ḥiiɓìi
d66ifdiq5 arabicfrogضفدعd̬ifdiq̇
na'Its5'I%3kI3 apache (western)gophernaʼitłʼíígína'ịtş'ị̀̄kị̀
'b06iU44n vietnamesebeachbiển'ɓiụ̋n
s5I3kai apache (western)whitełigaişị̀kai
tsudz1j5E9myEts polishforeignercudzoziemiectsudzo̖jẏẹ̇myẹts
'armo9n hebrewpalaceארמון'armȯn
ci9iCiqk icelandictranslationþýðingcïiçiqk
i3i3iql^08i zuludirtíngxiììiqḷ̬ḥi
ak93aju georgiancashewაკაჟუak̖aju
e%5n3 norwegian (bokmal)an eagleørnē̖nẏ
v3eqga%yam tamilonionவெங்காயம்ṿeqgāyam
ni%ki'i hawaiianto tie/bindnīkiʻinīki'i
sa33a33 tibetanearthsȁȁ
pa'aki%ki% hawaiiandifficultpaʻakīkīpa'akīkī
na3xto3I3 navajolynxnàxtòị̀
torre spanishtowertorretorre
bah5u9r hebrewguy/boyבחורbaḩu̇r
yau33k%O33O44qtx^5i33i44 chineseremote control遥控器yaȕkḥọ̏ọ̋qtxẏḥȉi̋
ko4tx05I4t^a4s5 apache (western)ceremonygochʼitałkótx̖ị́tḥáş
kyUqtx^5i koreanview경치kyụqtxẏḥi
akko9ntxo italiandressed upacconcioakkȯntxo
jangbadi georgianoxygenჟანგბადიjangbadi
tIpe3 navajosheep (animal)tịpè
rUssma9tr3IvUt5 russianto considerрассматриватьrụssmȧtrẏịvụtẏ
mra9di swahiliprojectmradimrȧdi
hu3d06u3ba%4 hausasermonhuɗubā̀hùɗùbá̄
tEkk norwegian (bokmal)deck (nautical)dekktẹkk
na'Ixo30' apache (western)lizardnaʼishǫ́ʼna'ịxò̰'
s44amG arabicglueصمغs̬amġ
o%se9elo%ts5 nahuatljaguarocelotlōsėelōtş
koj4U russianskinко́жаkoȷ̈ụ
lye9nUv scottish gaelicchildleanabhlyėnụv
xjE0 frenchdogchienxjẹ̰
be9Igel hebrewbagelבייגלbėịgel
fim vietnamesefilmphimfim
'E9xEh5 hebrewtesticleאשך'ẹ̇xẹḩ
sik englishseekseeksik
r%9e5i5ql icelandicfragmented icehrönglr̊e̖i̖ql
byE0vUni5 frenchwelcomebienvenuebyẹ̰vụni̖
me44e tibetanfireམེme̋e
isa3a3anz6a zuluhandisándlaisààanẓa
'a4lk93a3la4mi%3 hausapenàlƙalàmī'álk̖àlámì̄
x4O33O44h5we33i44 chinesecommunity/society社会ẋọ̏ọ̋ḩwȅi̋
tsuu33tx^5you33yuA33n chinesesoccer player足球员tsuȕtxẏḥyoȕyuạ̏n
pI9Cste5C icelandicstop (e.g. bus stop)biðstöðpïçste̖ç
ne4 burmesesunနေné
mnixvnEl1vani georgianimportantმნიშვნელოვანიmnixvnẹlo̖vani
y%9a5n norwegian (bokmal)kind/specieskjønnyh̬a̖n
'urugo%l3 tamilhappeningஉறுகோள்'urugōḷ
px4Estx4En3 polishspace (area)przestrzeńpẋẹstẋẹnẏ
tx4w1vyEk polishhumanczłowiektẋwo̖vyẹk
k93ak93ali georgianwalnutკაკალიk̖ak̖ali
obi40ri0 yorubafemaleobìnrinobḭ́rḭ
na3konEtx'I%tI apache (western)cicadanágonechʼiidinàkonẹtx'ị̄tị
dE0 frenchdeerdaimdẹ̰
Abno92mUl englishabnormalabnormalạbnȯu̖mụl
x5i4i44i3x4o4o44u3t4x4^ii33 chinesewashbasin洗手池xẏíi̋ìẋóőùṭẋḥiȉ
akkade9re italianto happenaccadéreakkadėre
t4x4^waa33qt^ou33kwe33i44 chinesebedside table床头柜ṭẋḥwaȁqtḥoȕkwȅi̋
j4E9n3xyInU russianwomanже́нщинаȷ̈ẹ̇nẏxyịnụ
E4bi3 yorubagiving childbirthẹ̀bíẹ́bì
'd06i vietnamesegođi'ɗi
nah5a9x hebrewsnakeנָחָשׁnaḩȧx
ts593I3zI3 navajogoattş̀ị̀zị̀
tI4s5hI4s5 apache (western)blackdɪ̀ɬhɪ̀ɬtị́şhị́ş
gd08iba xhosafinishgqibagḍ̬iba
y%9e%le norwegian (bokmal)a cooking vesselkjeleyh̬ēle
'b06U4U44y vietnameseflockbầy'ɓụ́ụ̋y
kInt germanchildkindkịnt
s5Itx^I%3 apache (western)redłichííşịtxḥị̀̄
bigI9n englishbeginbeginbigïn
p%i44i44i3w thaiskinผิวpḥi̋i̋ìw
kwa%4d06o%3 hausafrogkwā̀ɗōkwá̄ɗò̄
r%9e5i5i5n icelandiclavahraunr̊e̖i̖i̖n
ndu9gu swahilirelativendugundu̇gu
kan6 tamileyeகண்kaṇ
tx4tE9ri5 polishfourczterytẋtẹ̇ri̖
t1llarI icelandicdollardollarito̖llarị
txI4x navajomedicine pouchtxị́x
'a4g55a%4g55a%3 hausaduck (animal)àgwā̀gwā'ágẇá̄gẇà̄
Is5t^I3'k%e% apache (western)centeriłdíʼgeeịştḥị̀'kḥē
1Gigami hebreworigamiאוריגמיo̖ġigami
k%waa33qfU33qpa33u44yu4u44u3 chinesestormy狂风暴雨kḥwaȁqfụ̏qpȁűyúűù
Up%sUr hindiofficerअफसरụpḥsụr
GrubEli georgiancloudღრუბელიġrubẹli
mE9j2 englishmeasuremeasuremẹ̇ju̖
t^ai33x4i33i44tyA33A44nna4a44u3 chinesedesktop pc台式电脑tḥaȉẋȉi̋tyạ̏ạ̋nnáa̋ù
tO33O44qh5wU33U44p%yA33A44n chinesecartoon动画片tọ̏ọ̋qḩwụ̏ụ̋pḥyạ̏ạ̋n
k6ilalugak6 inuktitutbeluga whaleᕿᓚᓗᒐᖅḳilalugaḳ
mi%nv3e%t4t4aI tamilfishingமீன்வேட்டைmīnṿēṭṭaị
pi4i44i3q chineseto grasppíi̋ìq
EtG frenchto beêtreẹtġ
na33a33 tibetannoseསྣnȁȁ
y%9i5sU norwegian (bokmal)to kisskysseyh̬i̖sụ
amik6 inuktitutpeltᐊᒥᖅamiḳ
tx5U%4U44 vietnamesewaitchờtxẏụ́̄ụ̋
i3i3is5aas5a zulubranch (of a tree)ī́hlahlaììişaaşa
pa'aka9i hawaiiansaltpaʻakaipa'akȧi
Gaza%l arabicdeerغزالġazāl
l6a%v6 irish (munster)handlámhlĝāvĝ
mo3sI3 navajocatmòsị̀
p%imaq koreanpimento피망pḥimaq
nanuk6 inuktitutpolar bearᓇᓄᖅnanuḳ
txo%4s5 navajoballtxó̄ş
ba%g^ hinditigerबाघbāgḥ
di%n arabicreligionدينdīn
la4ru%3ra%4 hausanecessitylàr̃ūr̃ā̀lárù̄rá̄
ts5'o%3s5 navajorope (chord)tş'ò̄ş
q94d08oq94d08oza xhosaknocknkqonkqozaq̀ḍ̬oq̀ḍ̬oza
ja05gl frenchjunglejungleja̰̖gl
klay thaifarไกลklay
j4i44i tibetanmountainརིȷ̈i̋i
ukiuk6 inuktitutwinterᐅᑭᐅᖅukiuḳ
wa9y2 englishwirewirewȧyu̖
ha'awi9na hawaiianlesson/assignmenthaʻawinaha'awïna
kahu9na hawaiianmagician/sorcererkahunakahu̇na
al'ard66 arabicearthالأرضal'ard̬
Ed^0sU danishetchætseẹdh̬sụ
fOyl danishbirdfuglfọyl
ftx51u0wx4 polishstill (motionless)wciążftxẏo̖ṵwẋ
t4x4a33u44 chineseomenṭẋȁű
to%lE3 apache (western)butterlydoolétōlẹ̀
pi4i44i3tx5i33i44pU4U44U3n chinesenotebook笔记本píi̋ìtxẏȉi̋pụ́ụ̋ụ̀n
h5ata9h5 hebrewcutחֲתָךְḩatȧḩ
Ixk%I%nh5n apache (western)sonishkiinhnịxkḥị̄nḩn
mat4pa%n6d4am tamilearthen vesselமட்பாண்டம்maṭpāṇḍam
k%a33a44n chinesecliffkḥȁa̋n
iql^08amisEkilE xhosaurgentingxamisekileiqḷ̬ḥamisẹkilẹ
t66a%bak6 arabiclarge brick/tileطابقt̬ābaḳ
hE0g55a4 yorubato be beautifulhẹngwàhẹ̰gẇá
tyA33A44nna4a44u3t4x4u4u44u3tx5i33 chinesecomputer host电脑主机tyạ̏ạ̋nnáa̋ùṭẋúűùtxẏȉ
we33i44x4U33qmyAA33ntx^5yA33n chinesetampon卫生棉签wȅi̋ẋụ̏qmyạạ̏ntxẏḥyạ̏n
cye%5l icelandicraspþjölcyē̖l
hmur3ItsU russianto frownхмуритьсяhmurẏịtsụ
a9dam hebrewmanאָדָםȧdam
tr1id welshfoottroedtro̖id
q5aqrab arabicscorpionعقربq̇aqrab
iglik6 inuktitutbedᐃᒡᓕᖅigliḳ
faGin frenchflourfarinefaġin
ma3sa3lla%3txi%3 hausamosquemasallācīmàsàllà̄txì̄
iqt^08aphEphE xhosaprofessionalingcaphepheiqṭ̬ḥaphẹphẹ
i3i3i4t08e3e3eb06o zuluplan of action or methodîcéboììíṭ̬èèeɓo
a%skats5 nahuatlantazcatlāskatş
fr5o%tU norwegian (bokmal)a raftflåtefṛōtụ
l^0e%ti%gar welshhospitablelletygarl̥ētīgar
Gei5siG frenchto succeed at somethingréussirġei̖siġ
k693ba georgianjawყბაḳ̖ba
lo3o33 vietnameselosslỗlòȍ
ap99a koreanfather아빠ap̌a
ru%3u33 thaiknowรู้rù̄ȕ
yi33pU4U44U3nt4x4U33U44qtx5i33q chineseserious一本正经yȉpụ́ụ̋ụ̀nṭẋụ̏ụ̋qtxẏȉq
'akka%l3 tamilelder sisterஅக்காள்'akkāḷ
alE4 yorubalandalẹ̀alẹ́
h5wo4o44o3t4x4^O33si33tx5i33 chinesetrain driver火车司机ḩwóőòṭẋḥọ̏sȉtxẏȉ
pa'tx^o apache (western)wolfba'chopa'txḥo
mg19mbea swahilicandidatemgombeamgȯ̖mbea
djUma%na% hindiperiodजमानाdjụmānā
ik693o georgianto beიყოiḳ̖o
kwi3i33 vietnamesefundquỹkwìȉ
xvili georgianchildშვილიxvili
p%i%445i5i45me%33e44 tibetanwomanབུད་མེདpḥi̖̋̄i̖í̖mȅ̄e̋
tx4Ex5tx5 polishhellocześćtẋẹxẏtxẏ
t^a3a33t0sa4a44na3a33kha3a33ti4i44' thaiattitudeทัศนคติtḥàȁt̰sáa̋nàȁkhàȁtíi̋'
kUU33n chinesefunnykụụ̏n
sahha%ba arabiccloudسحابةsahhāba
pi%33233 tibetanpaintbrushཔིརpȉ̄ȕ̖
addio italiangoodbyeaddioaddio
gdj5Ex5 polishsomewheregdzieśgdjẏẹxẏ
k6iqak6 inuktitutnoseᕿᖓᖅḳiqaḳ
atm1sfEGa hebrewatmosphereאטמוספירהatmo̖sfẹġa
'd06aaa4' vietnamesea bulletđạn'ɗaaá'
s5e3'e3tsoh navajoratşè'ètsoh
mi3 burmesefireမီးmì
mUsje5 frenchmistermonsieurmụsje̖
m3Itx5ta9t5 russianto dreamмечтатьmẏịtxẏtȧtẏ
tx^a% apache (western)beaverchaatxḥā
did englishdeeddeeddid
mE%tx hindimatchमैचmẹ̄tx
tx5ando%x4am tamilhappinessசந்தோஷம்txẏandōẋam
blO2 englishblurblurblọu̖
w1Gt germanwordwortwo̖ġt
tyA33A44nyi4i44i3qmii33qx5i33q chinesemovie star电影明星tyạ̏ạ̋nyíi̋ìqmiȉqxẏȉq
pItIt^lIt apache (western)brandbiditlidpịtịtḥlịt
E0teGya5G frenchinteriorintérieurẹ̰teġya̖ġ
nI3s5tx05I4 navajoair/breezenị̀ştx̖ị́
xkiq5a9 hebrewsunsetשקיעהxkiq̇ȧ
pu%n6d4u tamilgarlicபூண்டுpūṇḍu
r%9Edi5n welshfernsrhedynr̊ẹdi̖n
k6ayak6 inuktitutkayakᖃᔭᖅḳayaḳ
pE0 frenchbreadpainpẹ̰
mi5rtx05a amharicchoice/optionምርጫmi̖rtx̖a
Uk%ba%r hindinewspaperअख़बारụkḥbār
umqd08uma xhosaoliveumnqumaumqḍ̬uma
bat0ta japanesegrasshopperばったbat̰ta
k93t081k93t08a xhosacleancocak̖ṭ̬o̖k̖ṭ̬a
mi44iq tibetannameམིངmi̋iq
i4ta0 yorubarelationìtaníta̰
fissa9to italianfixed (position)fissatofissȧto
v3a9lita finnishto choosevalitaṿȧlita
mo3 burmeserainမိုးmò
Entsikl1pE9dya hebrewencyclopediaאנציקלופדיהẹntsiklo̖pẹ̇dya
l5a9n4Uv6 irish (munster)childleanbhlẏȧnĝụvĝ
tx5i33qya33a44n chineseexperience经验txẏȉqyȁa̋n
dj1h5i georgianstickჯოხიdjo̖ḩi
g^0d^08ih5a xhosadoctorgqirhagh̬ḍ̬ḥiḩa
novEllo italiannewnovellonovẹllo
na%rka%li tamilchairநாற்காலிnārkāli
zdy1n3tx5 polishto removezdjąćzdyo̖nẏtxẏ
jaGdE0 frenchgardenjardinjaġdẹ̰
meIk englishmakemakemeịk
ma3a33le3e33t0 thaiseedเมล็ดmàȁlèȅt̰
y%9E9nnU norwegian (bokmal)to knowkjenneyh̬ẹ̇nnụ
a4la3ka3la4a3 yorubaa dreamàlákálàáálàkàláà
'aa44yq vietnameseimageảnh'aa̋yq
t^u33u33k9pU33U33 tibetansoupཐུག་པtḥȕȕk̰pụ̏ụ̏
ci%Ca icelandicthawþíðacīça
tal3l3aI tamilmotherதள்ளைtaḷḷaị
muxi5rra amharicwedderሙሽራmuxi̖rra
E0p1sibl frenchimpossibleimpossibleẹ̰po̖sibl
sa%3a33 vietnamesevillagesà̄ȁ
la5bU danishrunløbela̖bụ
k93a4nk93a3ne%4 hausasmallƙànƙanḕk̖ánk̖àné̄
siwakonets5 nahuatlgirlcihuaconetlsiwakonetş
ta44awa33a33 tibetanmoonཟླ་བta̋awȁȁ
gt08ina xhosakeep/savegcinagṭ̬ina
h5E georgiantreeხეḩẹ
g^0l^081tha xhosarepelgxothagh̬ḷ̬ḥo̖tha
mhe9qga swahiliancestormhengamhėqga
t05it05vEli georgiannakedტიტველიt̖it̖vẹli
sEn3a5G frenchlordseigneursẹnẏa̖ġ
Guj frenchredrougeġuj
brdz1la georgianbattleბრძოლაbrdzo̖la
tah5a apache (western)hurrydahataḩa
mi%4i44 thairice noodleหมี่mí̄i̋
tx^5a44amtse33e44 tibetancompassionབྱམས་བརྩེtxẏḥa̋amtsȅe̋
ukukl^08uluza xhosaepilepticukuxhuluzaukukḷ̬ḥuluza
te44ele33e44 tibetanbliss and happinessབདེ་ལེགསte̋elȅe̋
d08ho hoanhorn!ʰoḍ̬ho
s99uk9 koreanmugworts̭uk̰
ah5a9z hebrewto holdאחזaḩȧz
tx^5Ul5tx00yuk9 koreanazalea철쭉txẏḥụlẏtx̥yuk̰
'di%5v3o%t norwegian (bokmal)very wetdyvåt'dī̖ṿōt
pa33a44nkO33qt4x4wo33 chinesedesk办公桌pȁa̋nkọ̏qṭẋwȍ
pan6d4abada%rttam tamilgoodsபண்டபதார்த்தம்paṇḍabadārttam
kUy vietnamesetreecâykụy
tod4n6an tamilvolunteerதொண்டன்toḍṇan
10du30 yorubayearodúno̰̖dṵ̀
x4Ot5i9t5 russianto jokeшутитьẋọtẏïtẏ
y%9EmpU norwegian (bokmal)a giantkjempeyh̬ẹmpụ
kd^08a xhosaonlyqhakḍ̬ḥa
deIt englishdatedatedeịt
djo%s5E3 apache (western)balljoołédjōşẹ̀
u3u3u4gd^08o3o3o4zi zuluinspirationûgqôziùùúgḍ̬ḥòòózi
tx^a%' navajobeavertxḥā'
nUgrUj4da9t5 russianto rewardнаграждатьnụgrụȷ̈dȧtẏ
cor englishthorthorcor
ma% thaicomeมาmā
gwees5d welshgrassgwelltgweeşd
kye5e5v icelandicgiftgjöfkye̖e̖v
fGwa frenchcoldfroidfġwa
amme9ttere italianto admitamméttereammėttere
aI germaneggeiaị
1na5G frenchhonorhonneuro̖na̖ġ
pa0se frenchto thinkpenserpa̰se
cE9hkyiqk icelandicknowledgeþekkingcẹ̇hkyiqk
h5aa33qpa33nx5i33i44nx5i33 chineseflight information航班信息ḩaȁqpȁnxẏȉi̋nxẏȉ
v3aikka finnishfor examplevaikkaṿaikka
ka33a33j4a33a33 tibetansugarཀ་རkȁȁȷ̈ȁȁ
kUnsE9ptxuwUlayz englishconceptualizeconceptualizekụnsẹ̇ptxuwụlayz
tx5yA4A44A3ntx5ii33x4i33i44p%ii33n chineseclip video剪辑视频txẏyạ́ạ̋ạ̀ntxẏiȉẋȉi̋pḥiȉn
maCi5r icelandichumanmaðurmaçi̖r
p%UU33q chinesefriendpḥụụ̏q
sepayawits5 nahuatlsnowcepayahuitlsepayawitş
iqt08iniba xhosaostrichincinibaiqṭ̬iniba
ba5x4tU norwegian (bokmal)a brushbørsteba̖ẋtụ
Ga apache (western)foxghaġa
almi9kki nahuatlsomething immortalahmicquialmïkki
aga9m hebrewlake/poolאגםagȧm
laa33ntx^5you33t4x4^a4a44a3q chinesebasketball court篮球场laȁntxẏḥyoȕṭẋḥáa̋àq
t^a3ts5'IId navajoalgaetḥàtş'ịịd
isig^0d^08ib1 xhosadecisionisigqiboisigh̬ḍ̬ḥibo̖
m1%4414413 thaidoctorหมอmő̖̄ő̖ò̖
ah5du9t hebrewunityאחדותaḩdu̇t
ti4U44n vietnamesemoneytiềntíụ̋n
qa%3a33 vietnamesefallngãqà̄ȁ
tx05iantx05vEla georgianantჭიანჭველაtx̖iantx̖vẹla
mul3l3aqgi tamilradishமுள்ளங்கிmuḷḷaqgi
ammatti finnishprofessionammattiammatti
tx^5yuA33nx4UU33nkyu33A44nt4x4u33u44 chineseundivided attention全神贯注txẏḥyuạ̏nẋụụ̏nkyȕạ̋nṭẋȕű
l^0i5uh5 welshsnowdrift/snow dustlluwchl̥i̖uḩ
mid66rab arabicpaddleمضربmid̬rab
j4i440i0tx^5e330e330 tibetantreasure/valuableརིན་ཆེནȷ̈ḭ̋ḭtxẏḥḛ̏ḛ̏
p%o33o33lo33o33 tibetanballཔོ་ལོpḥȍȍlȍȍ
a%moxts5i nahuatlbookamoxtliāmoxtşi
pa0 frenchpeacockpaonpa̰
x5i33nli4i44i3tx5yA33A44nk%a33q chinesemental health心理健康xẏȉnlíi̋ìtxẏyạ̏ạ̋nkḥȁq
k93i3ssa%4 hausastoryƙissā̀k̖ìssá̄
ig^0t^08isa xhosaartistigcisaigh̬ṭ̬ḥisa
h5tx5Etx5 polishto wantchciećḩtxẏẹtxẏ
mEtsniErEba georgianscienceმეცნიერებაmẹtsniẹrẹba
la%3a33y vietnameseinterestlãilà̄ȁy
k93l08olisa xhosaapologizexolisak̖ḷ̬olisa
flaIx germanfleshfleischflaịx
mna9ra swahilitowermnaramnȧra
kahaone hawaiianbeach covered with sandkahaonekahaone
isiphiig06a zulucape (garment)isíphikaisiphiiɠa
oye9v hebrewenemyאויבoyėv
mU33U44q chinesedreammụ̏ụ̋q
10t frenchshamehonteo̰̖t
t^13133qfa3a33 thaiskyท้องฟ้าtḥò̖ȍ̖qfàȁ
k93i95t05i5l amharicleafቅጠልk̖ï̖t̖i̖l
a4lu4m130ga4dji3 yorubascissorsàlùmọ́gàjíálúmò̰̖gádjì
ra4a44a3q chinesesoilráa̋àq
znalEx5tx5 polishto findznaleźćznalẹxẏtxẏ
txa%txa% hindiuncleचाचाtxātxā
zas apache (western)snowzaszas
n3i33i33qtx5e tibetancompassionསྙིང་རྗེnẏȉȉqtxẏe
'uU3q vietnamesedrinkuống'uụ̀q
'amad hebrewto evaluate/to estimateאמד'amad
pux4pam tamilflowerபுஷ்பம்puẋpam
lan3dj5am tamilbribeலஞ்சம்lanẏdjẏam
a5r danishearørea̖r
tiGiganiak6 inuktitutarctic foxᑎᕆᒐᓂᐊᖅtiġiganiaḳ
fruui5c welshfruitffrwythfruui̖c
'b06aa3p9 vietnamesea blossombắp'ɓaàp̃
tUya3Cu4dj5i3 burmesejudge (person)တရားသူကြီးtụyàçúdjẏì
yOk9kOryi japaneseslowlyゆっくりyọk̰kọryi
kaa3t0 vietnamesecutcắtkaàt̰
t1144y vietnamesegarlictỏito̖ő̖y
jak93Et05i georgianjacketჟაკეტიjak̖ẹt̖i
r%9isgl welshbark (of tree)rhisglr̊isgl
zUtOma9n3IvUt5 russianto obscureзатуманиватьzụtọmȧnẏịvụtẏ
a4ko3ko4 yorubatimeàkókòákòkó
sl1 danishbeatslåslo̖
CIs englishthisthisçịs
blo englishblowblowblo
ka3a navajocrow cawkàa
ka4a44no4o44k9 thaigoldกนกkáa̋nóők̰
odju3 yorubaeyeojúodjù
gUmtx^a% hinditowelगमछाgụmtxḥā
ma4a44y thainewใหม่máa̋y
tI%3k93o0x navajoyeasttị̀̄k̖o̰x
ka33u33kU33nx5yee33 chinesehigh heel高跟鞋kȁȕkụ̏nxẏyeȅ
f3ag irish (munster)lengthfeadhfẏag
i5hdessA finnishtogetheryhdessäi̖hdessạ
1k%r1 georgiangoldოქროo̖kḥro̖
p%Usk1d welshfishpysgodpḥụsko̖d
oyE%s5 apache (western)to carryoyeełoyẹ̄ş
p%aa33q chinesehugepḥaȁq
zGva georgianseaზღვაzġva
nas5ts%o%s apache (western)book/papernałtsoosnaştsḥōs
ha'ts5i nahuatlfathertahtliha'tşi
epats5 nahuatlskunkepatlepatş
dGE georgiandayდღეdġẹ
x5yO33q chineseelder brotherxẏyọ̏q
mUy vietnamesecloudmâymụy
pI4k apache (western)bellybigpị́k
te4Iq burmesecloudတိမ်téịq
deI englishdaydaydeị
ko9yo%ts5 nahuatlcoyotecoyōtlkȯyōtş
nuna inuktitutlandᓄᓇnuna
si5Gtu frenchabove allsurtoutsi̖ġtu
'onpadu tamilnineஒன்பது'onpadu
su44u44a3y thaibeautifulสวยsűűày
kywit00urami koreancricket귀뚜라미kywiṱurami
mEE4' vietnamesemothermẹmẹẹ́'
yAttA% finnishto leavejättääyạttạ̄
witsilin nahuatlhummingbirdhuitzilinwitsilin
p%O3O33ndin thailandพื้นดินpḥọ̀ọ̏ndin
'eI' burmeseto sleepအိပ်'eị'
akx4unA%r norwegian (bokmal)a shareholderaksjonærakẋunạ̄r
nah5la arabicpalm treeنخلةnaḩla
Uqgu%t4^a% hindithumbअंगूठाụqgūṭḥā
d10k frenchthereforedoncdo̰̖k
Is5t^I30'ts%I30h5 apache (western)bowiłtį́ʼtsį́hịştḥị̰̀'tsḥị̰̀ḩ
Ekk icelandiceggeggẹkk
sa0dal frenchsandal footwear^sandalessa̰dal
eqk93p93ts nuxalkmouseank'ptseqk̖p̀ts
t05Ukur amharicblackጥቁርt̖ụkur
ya%3j navajolittleyà̄j
vE0 frenchwinevinvẹ̰
ndEg06E swahilibirdndegendẹɠẹ
e5kn icelandica tiny particleögne̖kn
sol englishsoulsoulsol
Utm3Itx5A9t45 russianto markотмечатьụtmẏịtxẏạ̇ṭẏ
Gali%C66 arabicrudeغليظġalīç̂
ka9uppa finnishcommerce/tradekauppakȧuppa
nata30 apache (western)cornnadą́ʼnatà̰
g55addUnn3a amharicfriendጓደኛgẇaddụnnẏa
lO44O44a3q thaiyellowเหลืองlọ̋ọ̋àq
'ani9 hebrewegoאני'anï
ta%a44y vietnamesedownloadtảitāa̋y
tx5an thaimoonพระจันทร์txẏan
prEka icelandica slopebrekkaprẹka
saic welshsevensaithsaic
t^UmI3qdj514 burmesefried riceထမင်း‌ကြော်tḥụmị̀qdjẏó̖
axma9 hebrewblame/faultאשמהaxmȧ
'avnEt hebrewsashאבנט'avnẹt
nant'a3n apache (western)chief/boss/kingnantʼánnant'àn
pI4qlE4 burmeseseaပင်လယ်pị́qlẹ́
tyA33A44nh5wU33U44h5a33u44ma4a44a3 chinesephone number电话号码tyạ̏ạ̋nḩwụ̏ụ̋ḩȁűmáa̋à
to%n6d4u tamilto digதோண்டுtōṇḍu
'avza9m hebrewbuckle (of a belt)אבזם'avzȧm
fra%9iCI icelandicsciencesfræðifrā̇içị
skoppya9re italianto burstscoppiàreskoppyȧre
fx4i5stk1 polisheverythingwszystkofẋi̖stko̖
preitt icelandicwidthbreiddpreitt
kreIv englishcravecravekreịv
bUt05a9t05is amharicsweet potatoበጣጢስbụt̖ȧt̖is
ntEE3n apache (western)manndeeńntẹẹ̀n
mut4tx5ev3v3andi tamilroseமுட்செவ்வந்திmuṭtxẏeṿṿandi
'UywE' burmeseleafအရွက်'ụywẹ'
tx^5a3a33y thaito useใช้txẏḥàȁy
tsipo9G hebrewbirdצִפּוֹרtsipȯġ
i%koxk33a93wits5 nahuatlfig treehīcoxcuahuitlīkoxkẇà̇witş
xdEba georgianto happenხდებაxdẹba
tx5Uw vietnamesebuffalotrâutxẏụw
ka4a44u3x5ya33u44p%yA33A44n chinesefunny movie搞笑片káa̋ùxẏyȁűpḥyạ̏ạ̋n
x4U33qri33i44wu4u44u3h5we33i44 chinesebirthday party生日舞会ẋụ̏qrȉi̋wúűùḩwȅi̋
ka4a44ti4i44ka% thaiagreementกติกาkáa̋tíi̋kā
tsE4n%9txo3' apache (western)bouldertsénchóʼtsẹ́n̊txò'
bUse%95k norwegian (bokmal)a visitbesøkbụsē̖̇k
'avado9n hebrewdestruction/devastation/ruin/doomאבדון'avadȯn
'eh5a9d hebrew(Judaism) the Oneness of Godאחד'eḩȧd
tve%5l icelandicstay (noun)dvöltvē̖l
noo44 vietnameseboomnổnoő
x5yA4A44A3nx4i33i44p%ii33q chinesedisplay显示屏xẏyạ́ạ̋ạ̀nẋȉi̋pḥiȉq
flI9ppI9 icelandiccollar of a shirtflibbiflïppï
1k93eane georgianoceanოკეანეo̖k̖eane
t00aq koreanearthṱaq
ta33a44q chinesepooltȁa̋q
pE3x apache (western)knifebeshpẹ̀x
r%9ei%Ci5r icelandicnesthreiðurr̊eīçi̖r
tx^5a33a44y thaiyesใช่txẏḥȁa̋y
k%v1lv icelandicvaulthvolfkḥvo̖lv
su4u44k9 thaihappyสุขsúűk̰
k93ak6a%si nuxalkcrowk'aqaasik̖aḳāsi
paqkki finnishbank (institution)pankkipaqkki
k3it0te japanesestampきってkẏit̰te
kOO33x4i33i44h5wU33U44 chineseformat格式化kọọ̏ẋȉi̋ḩwụ̏ụ̋
'ibu9d hebrewlossאיבוד'ibu̇d
hhayawa%n arabicanimalحيوانhhayawān
aGo9n hebrewcupboard/closet/cabinetארוןaġȯn
iql08agu xhosawarthoginxaguiqḷ̬agu
f3e%r4 irish (munster)grassféarfẏērĝ
e5sd^0 danisheastøste̖sdh̬
wuu33x5yA33A44nwa4a44a3q chinesewi-fi无线网wuȕxẏyạ̏ạ̋nwáa̋àq
mka9nda swahilibeltmkandamkȧnda
tx^5ii33qk%wa33a44q chinesecircumstances情况txẏḥiȉqkḥwȁa̋q
k1%33144nhi44i44i3n thaistoneก้อนหินkȍ̖̄ő̖nhi̋i̋ìn
v3E%xa%k% hindiindian monthवैशाखṿẹ̄xākḥ
kowa0h5 apache (western)homegowąhkowa̰ḩ
mbayuwa9yu swahiliswallow (bird species)mbayuwayumbayuwȧyu
14r14 yorubawordọ̀rọ̀ó̖ró̖
ye9led hebrewchildיֶלֶדyėled
tx5ev3v3i tamiltimeசெவ்விtxẏeṿṿi
gbE4du yorubalarge drumgbẹ̀dugbẹ́du
ei%Ci5r icelandicoatheiðureīçi̖r
mravalmnixvnEl1vani georgiansignificantმრავალმნიშვნელოვანიmravalmnixvnẹlo̖vani
yi33ma33u44tx5yA33n chinesecloakroom衣帽间yȉmȁűtxẏyạ̏n
k6afas44 arabiccageقفصḳafas̬
k%wa33i44ti33i44ta33nh5a33u44 chinesetracking number快递单号kḥwȁi̋tȉi̋tȁnḩȁű
igivE georgiansameიგივეigivẹ
pul3l3i tamildot/pointபுள்ளிpuḷḷi
tsa georgianskyცაtsa
a5Ge5 frenchhappyheureuxa̖ġe̖
klAud englishcloudcloudklạud
t4x4E%44EE4 tibetanfruitའབྲསṭẋẹ̋̄ẹẹ́
na44aq tibetaninteriorནངna̋aq
tx5yA33A44nx4U33nfaa33q chinesegym健身房txẏyạ̏ạ̋nẋụ̏nfaȁq
UrpUn6 hindiofferingअर्पणụrpụṇ
l^0i%v welshsaw (tool)llifl̥īv
yE3'i%4ts%oh5 navajogiantyẹ̀'í̄tsḥoḩ
k3ip9pO japanesetrain ticketきっぷkẏip̃pọ
mE330E330 tibetandrug/medicineསྨནmẹ̰̏ẹ̰̏
p1lla icelandicbun (round bread)bollapo̖lla
brt05k93Eli georgianflatბრტყელიbrt̖k̖ẹli
t^e%3h navajovalleytḥè̄h
ba3k93i%3 hausablack/darkbaƙībàk̖ì̄
i95mmArtA% finnishto understandymmärtääï̖mmạrtạ̄
'b06a%3a33wq5 vietnamesestormbão'ɓà̄ȁwq̇
la3a33n thaimillionล้านlàȁn
li33i44tx5ya33utx^5yau33 chineseoverpass立交桥lȉi̋txẏyȁutxẏḥyaȕ
i3i3i4l08u3u3u4g06u zulucrowdîxûkuììíḷ̬ùùúɠu
rU33U44nwei33 chinesefind认为rụ̏ụ̋nweȉ
d06a%3 hausasonɗáːɗà̄
mann3aI tamilpeacockமஞ்ஞைmannẏaị
ga3gga%3fa%3 hausabateleur eaglegaggāfāgàggà̄fà̄
s4a%v6a%9l5 irish (munster)to savesábháilsĝāvĝā̇lẏ
k%3i33i33 tibetandogཁྱིkẏḥȉȉ
sigrdzE georgianlengthსიგრძეsigrdzẹ
s5I%30' navajopetşị̰̀̄'
'd06EE44 vietnameseto give birth tođẻ'ɗẹẹ̋
ts%E3 navajorock/stonetsḥẹ̀
man6d4aI tamilheadமண்டைmaṇḍaị
iql^08El1 xhosareportingxeloiqḷ̬ḥẹlo̖
m10tGe frenchto showmontrermo̰̖tġe
mada9q5 hebrewscienceמדעmadȧq̇
i3i4hho3olo zuluhallîhhóloìíhhòolo
fU4U44U3nx4wU33tx5ya33a44q chinesepainter粉刷匠fụ́ụ̋ụ̀nẋwụ̏txẏyȁa̋q
m10tG frenchwatch (timepiece)montremo̰̖tġ
'b06aa44y vietnamesesevenbảy'ɓaa̋y
upiGnk6a%k6 inuktitutspring (season)ᐅᐱᕐᓐᖄᖅupiġnḳāḳ
tx^5ya33q chineseaxetxẏḥyȁq
'ot hebrewsignomenאות'ot
sU33n chineseforestsụ̏n
kd^08ElEkilE xhosafamiliarqhelekilekḍ̬ḥẹlẹkilẹ
auyuittuk6 inuktitutpermafrostᐊᐅᔪᐃᑦᑐᖅauyuittuḳ
It^'ox apache (western)nestitʼohịtḥ'ox
mUt4Ur hindipeaमटरmụṭụr
addje9ttare italianto jutaggettareaddjėttare
Ur5t^a%t hindimeaningअर्थातụṛtḥāt
th5I4n navajoice/frosttḩị́n
ta%30' navajocorntà̰̄'
yItIts'I0h5 apache (western)hearyidits’įhyịtịts'ị̰ḩ
g^Ur5 hindihouseघरgḥụṛ
'arul3 tamilgraceஅருள்'aruḷ
xlaqU germansnakeschlangexlaqụ
1l13ru0 yorubagodọlọ́runo̖lò̖rṵ
'p97nuu hoanheadʔʘnũ'ṗ̂nuu
etE0dG frenchto turn offéteindreetẹ̰dġ
ts5o30' apache (western)birddlǫ́ʼtşò̰'
waa33ntx^5yuA33n chinesecompletely/fully完全waȁntxẏḥyuạ̏n
d41kt4Ur hindidoctorडॉक्टरḍo̖kṭụr
ka33u33x5ya33u44lyu33u44 chinesehigh efficiency高效率kȁȕxẏyȁűlyȕű
hi5st norwegian (bokmal)coast (shoreline)kysthi̖st
fye%5l icelandicplank/boardfjölfyē̖l
f10 frenchfundfondfo̰̖
A9ksEs englishaccessaccessạ̇ksẹs
'il koreanone'il
deja5ne frenchto have lunchdéjeunerdeja̖ne
O9Urk scottish gaelichornadharcọ̇ụrk
'b06a%a4n' vietnamesefriendbạn'ɓāán'
a0syE0 frenchancientanciena̰syẹ̰
pyatla icelandicbellbjallapyatla
t^e44ee4p9 tibetanbookདེབtḥe̋eép̃
te%l3 tamilscorpionதேள்tēḷ
ntxa%3 apache (western)big/largenchaantxà̄
s5o3k apache (western)fishłógşòk
t^u33u33k9 tibetanattitudeཐུགསtḥȕȕk̰
tx^5a%33a44q thaitechnicianช่างtxẏḥȁ̄a̋q
nUgrUmUj4da9t5 russianto pile upнагромождатьnụgrụmụȷ̈dȧtẏ
t^a33a33la33a33 tibetandustཐལ་བtḥȁȁlȁȁ
x4ii33tx5yA33n chinesemoment时间ẋiȉtxẏyạ̏n
l1fd danishairluftlo̖fd
bIna%3' navajoacornbịnà̄'
x5i440i0i40 tibetanimageབཞིནxẏḭ̋ḭḭ́
kn4a%v6 irish (munster)bonecnámhknĝāvĝ
qe3305e3305tx5e%335e445 tibetanrhetoric/metaphorམངོན་བརྗོདqḛ̖̏ḛ̖̏txẏȅ̖̄e̖̋
xk3i5r4d irish (munster)to scampersciurdxkẏi̖rĝd
pololei hawaiiancorrectpololeipololei
sOdj^a%v3 hindisuggestionसुझावsọdjḥāṿ
b10 frenchgoodbonbo̰̖
x5yOO33q chinesebearxẏyọọ̏q
himni georgiananthemჰიმნიhimni
sO4a44 thaimatเสื่อsọ́a̋
ka33u33lou33ta33a44x4a33a44 chinesehigh-rise building高楼大厦kȁȕloȕtȁa̋ẋȁa̋
tu%tu% hawaiiangrandparenttūtūtūtū
'ibe9d hebrewto waste/lose/forfeit/destroyאיבד'ibėd
txrdil1Et^i georgiannorthჩრდილოეთიtxrdilo̖ẹtḥi
nI4s5tx^I%4s navajowolverinenị́ştxḥị́̄s
cyou%C icelandica nationþjóðcyoūç
'aveda9 hebrewa lossאבדה'avedȧ
da4k93i%3k93a%4 hausasecond (unit of time)dàƙīƙā̀dák̖ì̄k̖á̄
k%u%Ga3 apache (western)teepeekuughákḥūġà
eva9 hebrewhostility/enmity/hatred.איבהevȧ
t^133144ykham thaispeechถ้อยคำtḥȍ̖ő̖ykham
UhrUn3A9t5 russianto guardохраня́тьụhrụnẏạ̇tẏ
h5OO33q chineserainbowḩọọ̏q
t4x4i33ta33u44 chinesetell知道ṭẋȉtȁű
qt08iqt08i xhosasmall/youngncinciqṭ̬iqṭ̬i
tx5erf3 russianwormчервьtxẏerfẏ
h5att66a arabicluckخطḩatt̬a
h5ma georgianvoiceხმაḩma
ukpik inuktitutarctic owlᐅᒃᐱᒃukpik
k6uyannami%k inuktitutthank youᖁᔭᓐᓇᒦᒃḳuyannamīk
na'Is5ts%o3x4 apache (western)squirrelna'iłtsóhna'ịştsḥòẋ
d4Umru% hindismall drumडमरूḍụmrū
s3t5ImOl5i9rUvUt5 russianto stimulateстимулироватьsẏtẏịmọlẏïrụvụtẏ
s99yiat0 koreanseed씨앗s̭yiat̰
1b1ba georgianspiderობობაo̖bo̖ba
vm3ex4i5vUtsU russianto interfereвме́шиватьсяvmẏeẋi̖vụtsụ
r1%3133n thaihotร้อนrò̖̄ȍ̖n
lo44o tibetanyearལོlőo
gam1ak%vEk693nEbs georgianto publishგამოაქვეყნებსgamo̖akḥvẹḳ̖nẹbs
maC66alla arabicumbrellaمظلةmaç̂alla
l6a%h5 irish (munster)pleasant/sweetláchlĝāḩ
'a4ddu3'a%4 hausaa prayeràddu'ā̀'áddù'á̄
u3u3ugl^08a zuludigging stickū́gxaùùugḷ̬ḥa
asak693ws nuxalkwater (bottom)asaqw'sasaḳ̖ws
mU4U44U3q chineseferociousmụ́ụ̋ụ̀q
krie9It englishcreatecreatekriėịt
x5ii33q chineseshapexẏiȉq
ko%9ats5 nahuatlsnakecoatlkō̇atş
'aat^i3i33t0 thaisunพระอาทิตย์'aatḥìȉt̰
pUthUd5i9t5 russianto fitподходитьpụthụdẏïtẏ
Ent1m1l19gya hebrewentomologyאנטומולוגיהẹnto̖mo̖lȯ̖gya
sh5x4anyatx5 polishto botchschrzaniaćsḩẋanyatxẏ
'aha9v hebrewto loveאָהַב'ahȧv
vE3E33 vietnamesedrawvẽvẹ̀ẹ̏
andza georgianmastანძაandza
'a%siriyar tamilteacherஆசிரியர்'āsiriyar
pUn3Ima9t5 russianto comprehendпониматьpụnẏịmȧtẏ
t66abba%h5 arabicchefطباخt̬abbāḩ
to3kho0'I3 navajopetroleumtòkho̰'ị̀
ank93Esi georgianfishing rodანკესიank̖ẹsi
li445i445i5i45 tibetanmanure/fertilizerལུདli̖̋i̖̋i̖í̖
'al3l3u tamilto gatherஅள்ளு'aḷḷu
ma0k frenchlackmanquema̰k
tx^5u33a44 thaitimeชั่วtxẏḥȕa̋
ts93k693ar1 georgiansourceწყაროts̀ḳ̖aro̖
as5mus5 nuxalkbeadsalhmulhaşmuş
tE'ka0be4da0 burmesestudy of logicတက္ကဗေဒtẹ'ka̰béda̰
tx^5e%335e445 tibetanreligionཆོསtxẏḥȅ̖̄e̖̋
fE9lo englishfellowfellowfẹ̇lo
ph1t^1li georgianleafფოთოლიpho̖tḥo̖li
kwa4a44a3q chineseroughkwáa̋àq
qd08abile xhosararenqabileqḍ̬abile
ho'ohana hawaiianto usehoʻohanaho'ohana
h5ala nuxalkfernxalaḩala
t4x4i330i330 tibetancloudསྤྲིནṭẋḭ̏ḭ̏
u3u3ug06udo3o3o4b06a zulufishingúkudôbaùùuɠudòòóɓa
a4kpa3 yorubascaràpáákpà
me4e44i3tx5ya4a44a3x4i33 chinesemanicurist美甲师mée̋ìtxẏyáa̋àẋȉ
aka%0zIz navajosleeve (of garment)akā̰zịz
tx5yA33A44nx4U33ntx5ya33ulyA33A44n chinesefitness coach健身教练txẏyạ̏ạ̋nẋụ̏ntxẏyȁulyạ̏ạ̋n
wei33 chineserockyweȉ
ku33u33 tibetanbody/statueསྐུkȕȕ
mi33i44q chineselifemȉi̋q
t4x4^waa33q chinesebedṭẋḥwaȁq
h114p' vietnamesemeetinghọpho̖ó̖p'
palkka finnishpay/salarypalkkapalkka
ets hebrewtreeעֵץets
naq5i%m arabicblissنعيمnaq̇īm
tx^5u33u33 tibetanwater/riverཆུtxẏḥȕȕ
laa33n chinesemistlaȁn
as5nI%30' navajocenteraşnị̰̀̄'
p%u%33u44t0 thaispeakพูดpḥȕ̄űt̰
habba arabicto loveحبhabba
ettxE9sso italianexcesseccessoettxẹ̇sso
fahhas44a arabiccheck upفحصfahhas̬a
caq5lab arabicfoxثعلبcaq̇lab
k6awiya arabicto be strong/powerfulقويḳawiya
ko33u44wu33u44t4x4^O33 chineseshopping cart购物车kȍűwȕűṭẋḥọ̏
'I4Ga%4 apache (western)furighaa'ị́ġá̄
tx05i5s amharicsmokeጭስtx̖i̖s
tx5i33qx4UU33nto4o44u3so4o44u3 chineserefreshed精神抖擞txẏȉqẋụụ̏ntóőùsóőù
ts%i33i44 tibetanword/phraseཚིགtsḥȉi̋
tx5yA4A44A3n chinesechildtxẏyạ́ạ̋ạ̀n
ba4ta4 yorubashoebàtàbátá
qt08iphisa xhosado lessnciphisaqṭ̬iphisa
a4ya4 yorubachest (body)àyàáyá
ja5n frenchyoungjeuneja̖n
a%g^a%t hindishockआघातāgḥāt
x4U33qmi33i44q chinesebreath生命ẋụ̏qmȉi̋q
ko44o tibetanheadམགོkőo
iqt^081qt^081ni xhosamosquitoingcongconiiqṭ̬ḥo̖qṭ̬ḥo̖ni
'b06aa3yq vietnamesevaguely defined termbánh'ɓaàyq
kt^08itha xhosaspendchithakṭ̬ḥitha
dzili georgiansleepძილიdzili
k693uri georgianearყურიḳ̖uri
xax apache (western)bearshashxax
txa%93nts5i nahuatlhomechāntlitxà̄̇ntşi
rot4t4i tamilbreadரொட்டிroṭṭi
mEmk93vidrE1ba georgianasset/inheritanceმემკვიდრეობაmẹmk̖vidrẹo̖ba
van6t4u tamilbeetleவண்டுvaṇṭu
kozlI%0yE apache (western)birthplacegozlįįyekozlị̰̄yẹ
tot^s5'IjIh5I%3 apache (western)green/bluedotłʼizhihíítotḥş'ịjịḩị̀̄
tx5a33a44 tibetanironལྕགསtxẏȁa̋
q5alima arabicto knowعلمq̇alima
isikl^08Enk93l08E xhosasevenisixhenxeisikḷ̬ḥẹnk̖ḷ̬ẹ
kol3kaI tamiltakingகொள்கைkoḷkaị
hI4s5wo%3j apache (western)canyonhilwozhhị́şwò̄j
sa3 burmeseto eatစားsà
tx5a3 burmeseto hearကြားtxẏà
tGi5k frenchtechniquetructġi̖k
pronssi finnishbronze (metal)pronssipronssi
tx^5i4i44i3n chinesebrighttxẏḥíi̋ìn
sinnitellA finnishto hang onsinnitelläsinnitellạ
d^Urm hindireligion/faithधर्मdḥụrm
r%9uuCi5r icelandicscabhrúðurr̊uuçi̖r
pGi hebrewfruitפריpġi
m4a%hUr3 irish (munster)mothermáthairmĝāhụrẏ
huC icelandicskinhúðhuç
dE9mOnstreIt englishdemonstratedemonstratedẹ̇mọnstreịt
mtsirE georgiansmall/insignificantმცირეmtsirẹ
djgup%uri georgianpertaining to teamჯგუფურიdjgupḥuri
f4Il irish (munster)bloodfuilfĝịl
sI4s navajobeltsị́s
p931lusi georgianpoleპოლუსიp̀o̖lusi
vidj5Etx5 polishto seewidziećvidjẏẹtxẏ
ts5'e3'kona'a3I3 apache (western)moontłʼéʼgonaʼáítş'è'kona'àị̀
qi%335i335 tibetansweatརྔུལqȉ̖̄ȉ̖
ta0 navajospring (season)ta̰
a5l norwegian (bokmal)beerøla̖l
xangrdzliv1ba georgiancontinuanceხანგრძლივობაxangrdzlivo̖ba
k%ok99iri koreanelephant코끼리kḥok̭iri
pUyer'ca' burmeseaudienceပရိသတ်pụyer'ca'
plant welshchildplantplant
d^Un hindifundsधनdḥụn
gra5nnt norwegian (bokmal)greengrøntgra̖nnt
dzaxx5i japanesemagazineざっしdzaxxẏi
f3ar4 irish (munster)man (male)fearfẏarĝ
k33a4le3k33a4le3 hausakanoekwàlekwàlekẇálèkẇálè
k33i%9kats5 nahuatlsongcuīcatlkẇï̄katş
tx5a33a33k9la3a3m tibetanrailroadལྕགས་ལམtxẏȁȁk̰lààm
aGah5n1f19bya hebrewarachnophobiaארכנופוביהaġaḩno̖fȯ̖bya
avveni9re italianto occuravvenìreavvenïre
t^'a%h apache (western)fathertʼaahtḥ'āh
t05ub amharicbrick/tileጡብt̖ub
imak6 inuktitutwaterᐃᒪᖅimaḳ
milhh arabicsaltملحmilhh
onna japanesewomanおんなonna
kal englishcallcallkal
aGmart^i georgianascentაღმართიaġmartḥi
nE4za' burmeseboundaryနယ်စပ်nẹ́za'
dja%3di3 apache (western)pronghornjaadidjà̄dì
Gi95kUn germanback (body)rückenġï̖kụn
k93d08inis1 xhosatruthqinisok̖ḍ̬iniso̖
j4e44e tibetansingleརེȷ̈e̋e
ndIk93a0' navajocottonndịk̖a̰'
ak93o%30' navajoseedak̖ò̰̄'
d^4a%i% hinditwo and a halfढाईḍḥāī
vi5di5ha9t5 russianto exhaleвыдыхатьvi̖di̖hȧtẏ
iq94t08asa xhosatasteinkcasaiq̀ṭ̬asa
fo44o44o3n thairainฝนfőőòn
haEri georgianairჰაერიhaẹri
k%o33o33lo33o33 tibetanwheelའཁོར་ལོkḥȍȍlȍȍ
'aha9v hebrewto loveאהב'ahȧv
b^a%x4a% hindilanguageभाषाbḥāẋā
t6n4a%0h irish (munster)to fatiguetnáithtĝnĝā̰h
'aGa9G hebrewto execrate/to bitterly curseארר'aġȧġ
ho%h5 germanhighhochhōḩ
ko44o tibetandoorསྒོkőo
p%Ul hindifruitफलpḥụl
gt^h51vt^ georgianplease (formal)გთხოვთgtḥḩo̖vtḥ
u3u3us5u zulurippleū́hluùùuşu
x4o4o44u3mUU33nyuA33n chinesegoalkeeper守门员ẋóőùmụụ̏nyuạ̏n
t61r4U irish (munster)fruittoradhtĝo̖rĝụ
tE%t^E%l navajomoosetẹ̄tḥẹ̄l
allik6 inuktitutunderneathᐊᓪᓕᖅalliḳ
mE%9tx5Un germangirlmädchenmẹ̄̇txẏụn
zv5er3 russiananimalзверьzvẏerẏ
a%ts5a%kats5 nahuatlperson made of waterātlācatlātşākatş
f4o%gUr3 irish (munster)to proclaimfógairfĝōgụrẏ
x4UU33ntx5i33qx5i33i44t^O4O44O3q chinesenervous system神经系统ẋụụ̏ntxẏȉqxẏȉi̋tḥọ́ọ̋ọ̀q
kyI9Cya icelandicgoddessgyðjakyïçya
p10 frenchbridgepontpo̰̖
x4i33i44p%ii33ntx5yA33nk%O33O44q chinesevideo surveillance视频监控ẋȉi̋pḥiȉntxẏyạ̏nkḥọ̏ọ̋q
min3dj5u tamilto exceedமிஞ்சுminẏdjẏu
qa4a44y vietnamesedayngàyqáa̋y
'abahu9t hebrewfatherhood/paternityאבהות'abahu̇t
u3u3ul08oolo zulupeaceū́xoloùùuḷ̬oolo
le5fUl germanspoonlöffelle̖fụl
x5ii33qwei33 chinesefact行为xẏiȉqweȉ
stx4i95x4tx4atx5 polishto clean upsczyszczaćstẋï̖ẋtẋatxẏ
tutn icelandicdown feathersdúnntutn
nunatsiavut inuktitutour beautiful landᓄᓇᑦᓯᐊᕗᑦnunatsiavut
fuu33t4x4wa33qx4O33O44tx5i33i44 chinesefashion design服装设计fuȕṭẋwȁqẋọ̏ọ̋txẏȉi̋
ts593ox apache (western)plantstłʼohtş̀ox
plussa icelandicblouseblússaplussa
fEG frenchto dofairefẹġ
caO' burmeseto drinkသောက်caọ'
ra%dj hindiruleराजrādj
pi5rCi5r icelandicbirthburðurpi̖rçi̖r
k99um koreandreamk̭um
mat66bax arabickitchenمطبخmat̬bax
riavvio italianrestartriavvioriavvio
parC icelandicedgebarðparç
fay thaifireไฟfay
loO' burmeseto makeလုပ်loọ'
'b06UU4n' vietnamesebusybận'ɓụụ́n'
a33ntx^5yuA33n chinesesafe/secure安全ȁntxẏḥyuạ̏n
gargari georgianapricotგარგარიgargari
sUkGE frenchsecretsecretsụkġẹ
ta33a33 tibetanmelodyརྟtȁȁ
r%9af welshroperhaffr̊af
sUmn3Iva9ttsU russianto doubtсомневатьсяsụmnẏịvȧttsụ
k%Il1%na% hinditoyखिलौनाkḥịlō̖nā
ka33u33lou33ta33a44x4a33a44 chinesehigh-rise building高楼大厦kȁȕloȕtȁa̋ẋȁa̋
pun6 tamilsoreபுண்puṇ
tx05as5 navajofrogtx̖aş
hibridi georgianhybridჰიბრიდიhibridi
ka%kE3 apache (western)crowgaagékākẹ̀
sm3Ix4attsU russianto blendсмешатьсяsmẏịẋattsụ
pUrIb^a%x4a% hindidefinitionपरिभाषाpụrịbḥāẋā
mE0' apache (western)babyméʼmẹ̰'
IGa3l apache (western)bellsighálịġàl
ku3u33 vietnameseoldkùȕ
i3i3i4t08i3i3it08i zuluearringîcíciììíṭ̬ììiṭ̬i
C66aby arabicantelopeظبيç̂aby
bra5n norwegian (bokmal)a wellbrønnbra̖n
d5ImUnstr3i9rUvUt5 russianto demonstrateдемонстрироватьdẏịmụnstrẏïrụvụtẏ
amaGuk6 inuktitutwolfᐊᒪᕈᖅamaġuḳ
k6immik inuktitutdogᕿᒻᒥᒃḳimmik
pal3l3ikku%d4am tamilschoolபள்ளிக்கூடம்paḷḷikkūḍam
k6amhh arabicwheatقمحḳamhh
ne4ya4Oq burmesesunshineနေရောင်néyáọq
fspan3alE polishgreatwspanialefspanẏalẹ
di5mmUt amhariccatድመትdi̖mmụt
mi%44i44i3 thaibearหมีmi̋̄i̋ì
q5ana9n hebrewa cloudענןq̇anȧn
elo9a hebrewA god.אלוהelȯa
t^omat^o koreantomato토마토tḥomatḥo
hos5tx'I3'I3 navajonettlehoştx'ị̀'ị̀
iq94t08ukukt^a xhosainformationinkcukuchaiq̀ṭ̬ukuktḥa
rian thaistudyเรียนrian
tx^5o33o33ts%e%335e445 tibetanclockཆུ་ཚོདtxẏḥȍȍtsḥȅ̖̄e̖̋
se5vn norwegian (bokmal)sleep (state)søvnse̖vn
ql08iba xhosadressnxibaqḷ̬iba
i9n3Ult6o%r3 irish (munster)engineerinnealtóirïnẏụltĝōrẏ
perro spanishdogperroperro
i3isiis5a3a zuluclusterísihláìisiişàa
'ah5yani9t hebrewnieceאחיינית'aḩyanït
iqt^08aqa xhosaideaingcangaiqṭ̬ḥaqa
m4ar4ka%9l5 irish (munster)to markmarcáilmĝarĝkā̇lẏ
balu9t hebrewacornבלוטbalu̇t
nik6i inuktitutfoodᓂᕿniḳi
t^a3wo4x apache (western)bubbletáwoshtḥàwóx
pr1tti5r icelandicspikebroddurpro̖tti̖r
bo2d englishboardboardbou̖d
aGnak6 inuktitutwomanᐊᕐᓇᖅaġnaḳ
naa4q' vietnameseheavynặngnaáq'
x5i44iq tibetanfieldཞིངxẏi̋iq
taa33yii33tx5ye4e44e3h5wo33o44 chinesefaq答疑解惑taȁyiȉtxẏyée̋èḩwȍő
otto japanesewhoopsおっとotto
umbiiz6i zulucelebrationuḿbhidliumbiiẓi
si33tx5ya33t4x4^O33 chineseprivate car私家车sȉtxẏyȁṭẋḥọ̏
swe33i44h5wU33tx^5yUU33n chinesefloral skirt碎花裙swȅi̋ḩwụ̏txẏḥyụụ̏n
me%t4t4imaI tamilleadershipமேட்டிமைmēṭṭimaị
sUj4a9t5 russianto plantсажатьsụȷ̈ȧtẏ
ke%5i5C icelandicwimpgauðkē̖i̖ç
ntxo0' apache (western)badnchǫʼntxo̰'
u3ub06u3u3b06i3i zuluevilúbubíùuɓùùɓìi
abo3a4ru40yi3 yorubasunflowerabóòrùnyíabòárṵ́yì
sapE0 frenchfir treesapinsapẹ̰
ts%o33o33wa tibetanlifeའཚོ་བtsḥȍȍwa
rabi%q5 arabicspring (season)ربيعrabīq̇
t4x4u44ukE%33E44k3a44aa4 tibetanto thunderའབྲུག་སྐད་རྒྱགṭẋűukẹ̏̄ẹ̋kẏa̋aá
ulluGiak6 inuktitutstarᐅᓪᓗᕆᐊᖅulluġiaḳ
a%sivak6 inuktitutspiderᐋᓯᕙᖅāsivaḳ
na3a33m thaiwaterน้ำnàȁm
mnixvnEl1ba georgiansignificanceმნიშვნელობაmnixvnẹlo̖ba
ts93In navajobonets̀ịn
i3i3i4bu3u3u4z6a zuluscarîbhûdlaììíbùùúẓa
'oq thaiactองก์'oq
x4tx4En3x5tx5E polishluck/happinessszczęścieẋtẋẹnẏxẏtxẏẹ
ni%n6d4a%yam tamillengthநீண்டாயம்nīṇḍāyam
pei%Ca icelandicto askbeiðapeīça
iq94t08ubEk1 xhosacultureinkcubekoiq̀ṭ̬ubẹko̖
iqd^08ele xhosacoldingqeleiqḍ̬ḥele
txiki9wits5 nahuatlbasketchiquihuitltxikïwitş
t^a%442 tibetansilkདརtḥa̋̄u̖
s3em3U russianseedсе́мяsẏemẏụ
E9ltste%5C icelandicvolcanoeldstöðẹ̇ltstē̖ç
so33o33pa33a33 tibetana scoutསོ་པsȍȍpȁȁ
ru3a33 thaigateรั้วrùȁ
praGC icelandictastebragðpraġç
cI'pI4q burmesetreeသစ်ပင်cị'pị́q
a0vwaye frenchto sendenvoyera̰vwaye
e9Gets hebrewcountry/landארץėġets
'en hebrewnothingאין'en
Gavi frenchdelightedraviġavi
mut4t4aI tamileggsமுட்டைmuṭṭaị
tutIs5h5Is5I apache (western)coffeetudiłhiłitutịşḩịşị
tyee33 chineseanthilltyeȅ
x5ye33e44 chinesemountain valleyxẏyȅe̋
ya33n chinesecorrectyȁn
na44a tibetanagena̋a
xli5sUl germankeIschlüsselxli̖sụl
'b06114' vietnamesebugbọ'ɓo̖ó̖'
p%u%k%a44a44a3w thaimountainภูเขาpḥūkḥa̋a̋àw
si%5 finnishfilamentsyysī̖
EkspeGya0s frenchexperienceexpérienceẹkspeġya̰s
nastE9mpstf1 polishprecedencenastępstwonastẹ̇mpstfo̖
ma%44a44a3 thaidogหมาma̋̄a̋à
ki45U44y vietnameselaughtcườikí̖ụ̋y
h5Erh5Emali georgianspineხერხემალიḩẹrḩẹmali
t6e%9s4h5n4o% irish (munster)doughnuttaoschnótĝē̇sĝḩnĝō
isig^0l^08ina xhosapermanentisigxinaisigh̬ḷ̬ḥina
hemolele hawaiianperfectionhemolelehemolele
i3i3ihhoog06o zuluchicken coupī́hhokoììihhooɠo
sp2iq englishspringspringspu̖iq
zorro spanishfoxzorrozorro
'a%a3w vietnameset-shirtáo'āàw
tsru georgianfalseცრუtsru
fspi95h3IvUt5 russianto flashвспыхиватьfspï̖hẏịvụtẏ
i4ta40 yorubastoryìtànítá̰
nUhUd5i9t5 russianto findнаходитьnụhụdẏïtẏ
tx0514x navajobugtx̖ó̖x
s44abiyy arabicboyصبيs̬abiyy
de4Iqdj5I4q burmeseyogurtဒိန်ချဉ်déịqdjẏị́q
mxi9ndi swahiliwinner (one who wins)mshindimxïndi
iql^08olo xhosanoiseingxoloiqḷ̬ḥolo
d66aba%b arabicfogضبابd̬abāb
fayr englishfirefirefayr
du%d^ hindimilkदूधdūdḥ
zum englishzoomzoomzum
j4uwtx5 polishyellowżółćȷ̈uwtxẏ
siq englishsingsingsiq
yi4i44i3nx5ii33qya4a44a3ntx5i33i44q chinesecontact lenses隐形眼镜yíi̋ìnxẏiȉqyáa̋àntxẏȉi̋q
k93t08iqa xhosathinkcingak̖ṭ̬iqa
tx^I4tI3 navajocartxḥị́tị̀
ile3elE4 yorubabungalowiléelẹ̀ilèelẹ́
tx^5you33 chinesespeartxẏḥyoȕ
y%9ukk norwegian (bokmal)chubbytjukkyh̬ukk
tsv5Ito9k russianflowerцвето́кtsvẏịtȯk
nyE%3 apache (western)difficultnyeeʼnyẹ̀̄
pu% thaicrabปูpū
i95rittA% finnishto tryyrittääï̖rittạ̄
ka33u33t4x4^UU33qpU4U44U3n chinesehigh cost高成本kȁȕṭẋḥụụ̏qpụ́ụ̋ụ̀n
k6iktuGiak6 inuktitutmosquitoᕿᒃᑐᕆᐊᖅḳiktuġiaḳ
k93a3sa%3 hausasoilƙasāk̖àsà̄
pat4t4a%mbu%ttx5i tamilbutterflyபட்டாம்பூச்சிpaṭṭāmbūttxẏi
Ob5Ij4da9t5 russianto persuadeубеждатьọbẏịȷ̈dȧtẏ
k93d081nda xhosaunderstandqondak̖ḍ̬o̖nda
ti33a44 thaishortเตี้ยtȉa̋
pleI englishplayplaypleị
krO%v scottish gaelictreecraobhkrọ̄v
k%r3iU scottish gaelicheartcridhekḥrẏiụ
lamaq5a arabicto shineلمعlamaq̇a
mo44ot4x4a33a44 tibetancarམོ་ཊmőoṭẋȁa̋
igl08alaba xhosashoulderigxalabaigḷ̬alaba
bOk englishbookbookbọk
'abyad66 arabicwhiteأبيض'abyad̬
isaGuk6 inuktituta wingᐃᓴᕈᖅisaġuḳ
ta44a tibetansign/signalབརྡta̋a
ta33nyuA33nkOO33 chinesecell单元格tȁnyuạ̏nkọọ̏
sUtx hinditruthसचsụtx
I'I%3'a30 navajosunsetị'ị̀̄'à̰
s99ogari koreanmandarin fish쏘가리s̭ogari
mba9be swahiliherombabembȧbe
txi%k33a'ts5i nahuatlbarn owlchīcuahtlitxīkẇa'tşi
zaaw vietnameseknifedaozaaw
pIGC icelandicsettlementbyggðpịġç
sh5ludj5itx5 polishto tidy upschludzićsḩludjẏitxẏ
ya3 navajoskyyà
xOb^ hindifavorableशुभxọbḥ
x5i33n chinesehappyxẏȉn
a0pul frenchlight bulbampoulea̰pul
abbaya9re italianto bark (like dog)abbaiàreabbayȧre
IzUbrUj4a9t5 russianto portrayизображатьịzụbrụȷ̈ȧtẏ
putta%n6d4u tamilnew yearபுத்தாண்டுputtāṇḍu
sa%d^na% hindimeditationसाधनाsādḥnā
k93o%4k93a3ri3 hausaeffortƙṑƙarik̖ó̄k̖àrì
prEnna icelandicto burnbrennaprẹnna
v3at4t4am tamilcircle/haloவட்டம்ṿaṭṭam
not englishnotenotenot
ma0to frenchcoatmanteauma̰to
uql08ibElElwan1 xhosacommunicationunxibelelwanouqḷ̬ibẹlẹlwano̖
ma33a33qt4x4e%335e445 tibetancommon folkདམངས་ཁྲོདmȁȁqṭẋȅ̖̄e̖̋
b^a%r hindiburdenभारbḥār
to33o33 tibetanfoodལྟོtȍȍ
ma2k englishmarkmarkmau̖k
halst05uh5i georgiantieჰალსტუხიhalst̖uḩi
arak93i georgianfableარაკიarak̖i
xadjara arabictreeشجرةxadjara
oppo9rre italianto opposeopporreoppȯrre
naCC66a%ra arabiceyeglassesنظارةnaçç̂āra
t^ok99i koreanrabbit토끼tḥok̭i
fa33qx4i33i44 chinesepath/plan方式fȁqẋȉi̋
wei33yu33e33tx5i33n chineseliquidated damages违约金weȉyȕȅtxẏȉn
tOl5ak scottish gaelicleafduilleagtọlẏak
kO33qtswo33o44pya4a44u3 chineseworksheet工作表kọ̏qtswȍőpyáa̋ù
ka9llido italianshrewdcallidokȧllido
kaxits5 nahuatlbowlcaxitlkaxitş
diko9d englishdecodedecodedikȯd
yo%3sn apache (western)godyóósnyò̄sn
wa%' navajospinachwā'
hahu9a hawaiianfoundationkahuahahu̇a
bu3kka%4 hausagrass hutbukkā̀bùkká̄
sO33a44 thaishirtเสื้อsọ̏a̋
a5m danishtenderøma̖m
toh5at^'e%ta apache (western)nothingdohatʼeedatoḩatḥ'ēta
na4Iqa4qdj5a3 burmeseforeign countryနိုင်ငံခြာnáịqáqdjẏà
t4x4wa4a44i3 chineseto waddleṭẋwáa̋ì
k93l08ElEla xhosatellxelelak̖ḷ̬ẹlẹla
y%9A%l3Ihe%t norwegian (bokmal)lovekjærlighetyh̬ạ̄ḷịhēt
1rmi5r icelandicwormormuro̖rmi̖r
tx5at4t4aI tamilshirtசட்டைtxẏaṭṭaị
d06aya hausaoneɗayaɗaya
dra5p%U danishdropdråbedra̖pḥụ
l^08o0a hoanstoneǁʰo̰aḷ̬ḥo̰a
i%5bUn germanto practiceübenī̖bụn
EyEle3 yorubapidgeonẹyẹléẹyẹlè
s44aqr arabicfalconصقرs̬aqr
mdjE9nzi swahilibuildermjenzimdjẹ̇nzi
a5i5 norwegian (bokmal)an islandøya̖i̖
h1144y vietnameseaskhỏiho̖ő̖y
swaa3 vietnamesedeletexoáswaà
a3x4o apache (western)thank youáhoàẋo
'b06UU4k9' vietnamesestair stepbậc'ɓụụ́k̰'
ivvit inuktitutyouᐃᕝᕕᑦivvit
nitx05i georgiantalentნიჭიnitx̖i
e95i5Cna icelandicluckauðnaė̖i̖çna
taktuk inuktitutfogᑕᒃᑐᒃtaktuk
tx5E4E44 vietnameseteachètxẏẹ́ẹ̋
tO33qx5i33 chinesecreature东西tọ̏qxẏȉ
pa5G frenchfearpeurpa̖ġ
hha%fila arabicbusحافلةhhāfila
xEql08a xhosamoveshenxaxẹqḷ̬a
Gamura georgianbatღამურაġamura
h5a't^o'a%s5 apache (western)singha’do’aałḩa'tḥo'āş
s5ij navajourineşij
k%O9l5U scottish gaelicforestcoillekḥọ̇lẏụ
k%U33q chineseholekḥụ̏q
r%91ss icelandichorsehrossr̊o̖ss
xEmt^h5vEva georgianaccident/chanceშემთხვევაxẹmtḥḩvẹva
t^a9adz3o koreanostrich타조tḥȧadzẏo
px4i5ya9tx5El polishclose friendprzyjacielpẋi̖yȧtxẏẹl
fa33x4U33q chinesehappen发生fȁẋụ̏q
p4a%l6a%9s4 irish (munster)palacepáláspĝālĝā̇sĝ
p97u0 hoanoneʘ̃ũṗ̂ṵ
we33i44x4U33qt4x4i4i44i3 chinesetoilet paper卫生纸wȅi̋ẋụ̏qṭẋíi̋ì
astGofi9zika hebrewastrophysicsאסטרופיזיקהastġofïzika
ftx41ray polishyesterdaywczorajftẋo̖ray
akkurate9ttsa italianaccuracyaccuratezzaakkuratėttsa
tx05aGi georgianchandelierჭაღიtx̖aġi
ka33a33 tibetanteachingབཀའkȁȁ
t1jU danishfogtågeto̖jụ
tuU44y vietnameseagetuổituụ̋y
fkruttsE polishsoonwkrótcefkruttsẹ
fyatl icelandicmountainfjallfyatl
n113y vietnamesespeaknóino̖ò̖y
sI3qza3 burmeseto thinkစဉ်းစားsị̀qzà
'd06114t0' vietnamesea sproutđọt'ɗo̖ó̖t̰'
sit englishseatseatsit
tx5i33i44syu33A44ntx5i33 chinesecomputer计算机txẏȉi̋syȕạ̋ntxẏȉ
s51sd welshtailllostşo̖sd
ya%' apache (western)skyyaaʼyā'
d5e%n4 irish (munster)to dodéandẏēnĝ
fe33i33t4x4^aa33q chineseextraordinary非常fȅȉṭẋḥaȁq
okko9rrere italianto needoccórrereokkȯrrere
mpa3 apache (western)coyotembámpà
y%9a5t norwegian (bokmal)meatkjøttyh̬a̖t
tIs5 apache (western)blooddiłtịş
s5a33a33 tibetangod/dietyལྷşȁȁ
ma%44a tibetanbutterམརma̋̄a
tasik6 inuktitutlakeᑕᓯᖅtasiḳ
pE0ti5G frenchpaintingpeinturepẹ̰ti̖ġ
ya9'aG hebrewforestיַעַרyȧ'aġ
wala'au hawaiianto talkwalaʻauwala'au
ka%ktuk6 inuktituthungryᑳᒃᑐᖅkāktuḳ
1ku40ri0 yorubamaleọkùnrino̖kṵ́rḭ
djE40na40 yorubato be farjẹ̀nnàdjẹ̰́ná̰
a%Catl icelandicnobilityaðallāçatl
tO33O44q chinesemilktọ̏ọ̋q
t4x4^i44i tibetanto write/drawའབྲིṭẋḥi̋i
aivik6 inuktitutwalrusᐁᕕᖃaiviḳ
fe33i44 chineseangerfȅi̋
papiy10 frenchbutterflypapillonpapiyo̰̖
t^Eguk9 koreanthailand태국tḥẹguk̰
a4rE4m10 yorubafirst born childàrẹ̀mọárẹ́mo̰̖
'b0613133 vietnameseto pack'ɓò̖ȍ̖
baOm germantreebaumbaọm
t4x4^UU33qt4x4a4a44a3q chinesemature成长ṭẋḥụụ̏qṭẋáa̋àq
q5unk6u%d arabicclusterعنقودq̇unḳūd
p%E%44E tibetanwoolབལpḥẹ̋̄ẹ
kri5lyo russianwingкрыло́kri̖lyo
to44oqt4x4e tibetandemon/ghostགདོན་འདྲེtőoqṭẋe
na5f frenchnineneufna̖f
a%'ka9ts5an nahuatlreed bedācatlanā'kȧtşan
yu33u33 tibetanturquoise gemstoneགཡུyȕȕ
hhis44a%n arabichorseحصانhhis̬ān
k93t08ak93t08ilE xhosaplain/clearcacilek̖ṭ̬ak̖ṭ̬ilẹ
m10te frenchto climbmontermo̰̖te
j4EmyEx5ln3i9tx4i5 polishartisansrzemieślniczyȷ̈ẹmyẹxẏlnẏïtẋi̖
qi3i33 vietnamesethinknghĩqìȉ
ka5G frenchheartcœurka̖ġ
h5x41u0wx4tx4 polishbeetlechrząszczḩẋo̖ṵwẋtẋ
g1ra georgianhillგორაgo̖ra
te3ca4qxI4q burmesesinger/vocalistတေးသံရှင်tècáqxị́q
iqd^08ayi xhosajaringqayiiqḍ̬ḥayi
ka33i33 chineseboundarykȁȉ
tu%ga%k6 inuktitutivory tuskᑑᒑᖅtūgāḳ
tA%9llA finnishheretäällätạ̄̇llạ
ke3305e3305t4x4^o33o44k9 tibetanrare jewel/godདཀོན་མཆོགkḛ̖̏ḛ̖̏ṭẋḥȍők̰
i3iqt08aazo zuluexplanationíncazoìiqṭ̬aazo
ma9ahUr3 scottish gaelicmothermàthairmȧahụrẏ
hu%lanakuahale hawaiiancitykūlanakauhalehūlanakuahale
tu%n3 tamilcolumnதூண்tūnẏ
E'Ilza% apache (western)pictureeʼilzaaẹ'ịlzā
iUs4k irish (munster)fishiasciụsĝk
paCk%a%r icelandicbathtubbaðkarpaçkḥār
k3a3a4u hausabeautykyâukẏàáu
s5Et'e%x apache (western)charcoalłetʼeeshşẹt'ēx
k93t08ula xhosasingculak̖ṭ̬ula
s44ahhra%' arabicdesertصحراءs̬ahhrā'
tx5yo33u44 chineseoldtxẏyȍű
emuna9 hebrewfaithאמונהemunȧ
pakkya9no italiantackypacchianopakkyȧno
ko4o44t0 thaiinscriptionกฎkóőt̰
hip931p931t05ami georgianhippoჰიპოპოტამიhip̀o̖p̀o̖t̖ami
'b06iU3w vietnameseto cordially givebiếu'ɓiụ̀w
tx5UUy vietnameseplaychơitxẏụụy
h5xirad georgianoftenხშირადḩxirad
t4x4^u33u44li4i44i3wU33U44nt^ii33 chinesesolving issues处理问题ṭẋḥȕűlíi̋ìwụ̏ụ̋ntḥiȉ
hi5nti5r icelandicdoghundurhi̖nti̖r
maika'i hawaiiangoodnessmaikaʻimaika'i
tO4O44O3q chineseto understandtọ́ọ̋ọ̀q
dj5ix5 polishtodaydziśdjẏixẏ
'ov3v3a%maI tamilallergyஒவ்வாமை'oṿṿāmaị
tx05Eri georgianceilingჭერიtx̖ẹri
k93a4dda3ra%4 hausafate/destinyƙàddar̃ā̀k̖áddàrá̄
la44am tibetanpathལམla̋am
u9l^0pa icelandicthick winter coatúlpau̇l̥pa
se33e33q tibetanlionསེངsȅȅq
la0 burmesemoonla̰
pwo33lii33pe33i33 chineseglass玻璃杯pwȍliȉpȅȉ
hvost russiantailхвостhvost
j1l1 georgianraspberryჟოლოjo̖lo̖
kolla9na italiannecklacecollanakollȧna
k99ot0 koreanflowerk̭ot̰
fa33t4x4a4a44a3n chinesedevelop发展fȁṭẋáa̋àn
da3Oq burmesepeacockဒေါင်းdàọq
p99uri koreanroot뿌리p̌uri
d^4o%l hindidrumढोलḍḥōl
Gox hebrewheadרֹאשׁġox
djUhha%dj hindishipजहाजdjụhhādj
v3a9llita finnishto prevailvallitaṿȧllita
pt5i9tsU russianbirdпти́цаptẏïtsụ
la5G frenchthemleurla̖ġ
pr3Igl6Ux4a9t5 russianto inviteприглаша́тьprẏịglĝụẋȧtẏ
cvE9rmauul icelandicdiameterþvermálcvẹ̇rmauul
k99amagywi koreancrow까마귀k̭amagywi
mifta%hh arabickeyمفتاحmiftāhh
at05ami georgianpeachატამიat̖ami
dziri georgianbottomძირიdziri
g1g1 georgiangirlგოგოgo̖go̖
ts93k693ali georgianwaterწყალიts̀ḳ̖ali
aggak inuktituthandᐊᒡᒐᒃaggak
p%rtxh5ili georgianclawფრჩხილიpḥrtxḩili
ka4a44y