github 52+tontonton

Words for

Showing all 2000 words from our word list matching pattern here. Select a specific language if you would like to focus on one, or try to pronounce words from a variety of languages.

t1 danishtoeto̖
na'Is5ts%o3x4 apache (western)squirrelna'iłtsóhna'ịştsḥòẋ
r%9i%C icelandicsnowstormhríðr̊īç
ke%5i5C icelandicwimpgauðkē̖i̖ç
ta33a33msaq tibetangood newsགཏམ་བཟངtȁȁmsaq
mravalmnixvnEl1vani georgiansignificantმრავალმნიშვნელოვანიmravalmnixvnẹlo̖vani
di5mmUt amhariccatድመትdi̖mmụt
a4la3ka3la4a3 yorubaa dreamàlákálàáálàkàláà
lo44o tibetanyearལོlőo
putta%n6d4u tamilnew yearபுத்தாண்டுputtāṇḍu
na3konEtx'I%tI apache (western)cicadanágonechʼiidinàkonẹtx'ị̄tị
l5e%n3U irish (munster)shirtléinelẏēnẏụ
da%w thaistarดาวdāw
d5e%n4 irish (munster)to dodéandẏēnĝ
g1ra georgianhillგორაgo̖ra
le%bU danishliplæbelēbụ
k%vEk693ana georgiancountryქვეყანაkḥvẹḳ̖ana
p%ai33 chineseraftpḥaȉ
imik6tuk6 inuktitutto drinkᐃᒥᖅᑐᖅimiḳtuḳ
iql^081wa xhosabagingxowaiqḷ̬ḥo̖wa
k3E%44Ej4U33U44p9 tibetanroyal lineageརྒྱལ་རབསkẏẹ̋̄ẹȷ̈ụ̏ụ̋p̃
x4o4o44u3tx5i33k%OO33 chinesephone case手机壳ẋóőùtxẏȉkḥọọ̏
txa3tI3tlo30'II navajowren (bird)txàtị̀tlò̰'ịị
akkurate9ttsa italianaccuracyaccuratezzaakkuratėttsa
p97oa hoanfireʘ̰oaṗ̂oa
xEmt^h5vEva georgianaccident/chanceშემთხვევაxẹmtḥḩvẹva
tx5yee33kwo4o44o3 chineseresult结果txẏyeȅkwóőò
qa4a44y vietnamesedayngàyqáa̋y
yu33u33 tibetanturquoise gemstoneགཡུyȕȕ
pi4i44i3q chineseto grasppíi̋ìq
k6auyimanituk6aqit inuktituttraditional knowledgeᖃᐅᔨᒪᓂᑐᖃᖏᑦḳauyimanituḳaqit
nah5a9x hebrewsnakeנָחָשׁnaḩȧx
e95rle%5G icelandicdestinyörlögė̖rlē̖ġ
fyA%re norwegian (bokmal)low tidefjærefyạ̄re
ci95r%9ka icelandicto dryþurrkacï̖r̊ka
'a%siriyar tamilteacherஆசிரியர்'āsiriyar
'avado9n hebrewdestruction/devastation/ruin/doomאבדון'avadȯn
txa%93nts5i nahuatlhomechāntlitxà̄̇ntşi
t66aq5a%m arabicfoodطعامt̬aq̇ām
ma%33a44k9 thaia lotมากmȁ̄a̋k̰
mi33i44q chineselifemȉi̋q
a0syE0 frenchancientanciena̰syẹ̰
t^ai33x4i33i44tyA33A44nna4a44u3 chinesedesktop pc台式电脑tḥaȉẋȉi̋tyạ̏ạ̋nnáa̋ù
maremma italiana marshy coastal plainmaremmamaremma
tx^5u33u33 tibetanwater/riverཆུtxẏḥȕȕ
msgavsi georgianalikeმსგავსიmsgavsi
kiaktisimayuk6 inuktitutsweatᑭᐊᒃᑎᓯᒪᔪᖅkiaktisimayuḳ
p%a koreanonionpḥa
i3isiis5a3a zuluclusterísihláìisiişàa
gommo9zo italiangummygommosogommȯzo
UtIt^i% hindiguestअतिथिụtịtḥī
lye9nUv scottish gaelicchildleanabhlyėnụv
2e9IvOn englishravenravenu̖ėịvọn
tE'ka0be4da0 burmesestudy of logicတက္ကဗေဒtẹ'ka̰béda̰
hha%fila arabicbusحافلةhhāfila
mEtsniErEba georgianscienceმეცნიერებაmẹtsniẹrẹba
UhrUn3A9t5 russianto guardохраня́тьụhrụnẏạ̇tẏ
k%waa33qfU33qpa33u44yu4u44u3 chinesestormy狂风暴雨kḥwaȁqfụ̏qpȁűyúűù
u3uhha3a3afu zuluhalfúhháfuùuhhààafu
h1l danishholehulho̖l
tx5UrUk93a amharicmoonጨረቃtxẏụrụk̖a
azhara9 hebrewwarningאזהרהazharȧ
bi5tx5 polishto bebyćbi̖txẏ
ti%445i5i45 tibetandemonབདུདti̖̋̄i̖í̖
sE%44EE4 tibetansustenanceཟསsẹ̋̄ẹẹ́
mUt4Ur hindipeaमटरmụṭụr
ma3a33le3e33t0 thaiseedเมล็ดmàȁlèȅt̰
k93l08akEka xhosabusyxakekak̖ḷ̬akẹka
deIt englishdatedatedeịt
tx5yA4A44A3n chinesechildtxẏyạ́ạ̋ạ̀n
O9Urk scottish gaelichornadharcọ̇ụrk
s99yiat0 koreanseed씨앗s̭yiat̰
kt^08ubEkilEy1 xhosapolitechubekileyokṭ̬ḥubẹkilẹyo̖
v3ix4am tamilpoisonவிஷம்ṿiẋam
a5l norwegian (bokmal)beerøla̖l
tx05Uw amharicsaltጨውtx̖ụw
ms1p%li1 georgianworldმსოფლიოmso̖pḥlio̖
sitwa9yE0 frenchcitizencitoyensitwȧyẹ̰
kd^08a xhosaonlyqhakḍ̬ḥa
fa33qx4i33i44 chinesepath/plan方式fȁqẋȉi̋
kOO33x4i33i44h5wU33U44 chineseformat格式化kọọ̏ẋȉi̋ḩwụ̏ụ̋
t^a33a33q tibetanflatlandsཐངtḥȁȁq
ni%n6d4a%yam tamillengthநீண்டாயம்nīṇḍāyam
tA%9llA finnishheretäällätạ̄̇llạ
so0' navajostarso̰'
ukuqd08amlEza xhosaintersectukunqamlezaukuqḍ̬amlẹza
tlo0'ixts%5oh5E3 apache (western)frogdlǫʼishtłohétlo̰'ixtşḥoḩẹ̀
1rmi5r icelandicwormormuro̖rmi̖r
cye%5l icelandicraspþjölcyē̖l
halst05uh5i georgiantieჰალსტუხიhalst̖uḩi
Up%sUr hindiofficerअफसरụpḥsụr
x5ya33a44q chineseoakxẏyȁa̋q
rUssmatr3e9t5 russianto examineрассмотре́тьrụssmatrẏėtẏ
k93at05a georgiancatკატაk̖at̖a
pa'tx^o apache (western)wolfba'chopa'txḥo
cI'pI4q burmesetreeသစ်ပင်cị'pị́q
sapE0 frenchfir treesapinsapẹ̰
appanna9re italianto obscureappannàreappannȧre
px4i5ya9tx5El polishclose friendprzyjacielpẋi̖yȧtxẏẹl
hoo4p9' vietnameseboxhộphoóp̃'
r3it0torO japaneselitreリットルrẏit̰torọ
xIp englishshipshipxịp
tx5e33e33 tibetanmaster/lordརྗེtxẏȅȅ
IzUbrUj4a9t5 russianto portrayизображатьịzụbrụȷ̈ȧtẏ
nU33U33mx5i33i44 tibetanweather/climateགནམ་གཤིསnụ̏ụ̏mxẏȉi̋
laa33n chinesemistlaȁn
kwa4a44a3q chineseroughkwáa̋àq
ka33a44q chinesesimplekȁa̋q
txI4x navajomedicine pouchtxị́x
p4a%p3e%9r4 irish (munster)paperpáipéarpĝāpẏē̇rĝ
ukiuk6 inuktitutwinterᐅᑭᐅᖅukiuḳ
q5iC66a%m arabicbonesعظامq̇iç̂ām
dUrpUn6 hindimirrorदर्पणdụrpụṇ
arak93i georgianfableარაკიarak̖i
li44i tibetanpearལིli̋i
'aha9v hebrewto loveאָהַב'ahȧv
ian scottish gaelicbirdeunian
da3Oq burmesepeacockဒေါင်းdàọq
ak93aju georgiancashewაკაჟუak̖aju
gGa%s germangrassgrasgġās
fGwa frenchcoldfroidfġwa
tx4Ex5tx5 polishhellocześćtẋẹxẏtxẏ
t^u3 apache (western)watertḥù
qa%3a33 vietnamesefallngãqà̄ȁ
ka33u33su33u44kO33qlu33u44 chinesehighway高速公路kȁȕsȕűkọ̏qlȕű
cvE9rmauul icelandicdiameterþvermálcvẹ̇rmauul
sUfI9stUkeIdId englishsophisticatedsophisticatedsụfïstụkeịdịd
bite9' hebrewto pronounce a wordביטאbitė'
nunatsiavut inuktitutour beautiful landᓄᓇᑦᓯᐊᕗᑦnunatsiavut
da%3'i4ra%3 hausacircledā'ìr̃ādà̄'írà̄
k6ausik6tuk6 inuktitutwetᖃᐅᓯᖅᑐᖅḳausiḳtuḳ
ti33a44 thaishortเตี้ยtȉa̋
aivik6 inuktitutwalrusᐁᕕᖃaiviḳ
dja%sI3la3xa3 apache (western)earingsjaasíláhádjāsị̀làxà
x5ye33e44 chinesemountain valleyxẏyȅe̋
kal3l3am tamilstealthகள்ளம்kaḷḷam
tsa georgianskyცაtsa
koj4U russianskinко́жаkoȷ̈ụ
pya4q burmeseto flyပျံpyáq
su44u44a3y thaibeautifulสวยsűűày
habba arabicto loveحبhabba
'I4Ga%4 apache (western)furighaa'ị́ġá̄
deja5ne frenchto have lunchdéjeunerdeja̖ne
hos5tx'I3'I3 navajonettlehoştx'ị̀'ị̀
'b06UU4k9' vietnamesestair stepbậc'ɓụụ́k̰'
Gari%b arabicstrangerغريبġarīb
k93i95t05i5l amharicleafቅጠልk̖ï̖t̖i̖l
akkade9re italianto happenaccadéreakkadėre
nE%44EE4 tibetandiseaseནདnẹ̋̄ẹẹ́
i3i3iz6aag06a zululoinclothī́dlakáììiẓaaɠa
ndu9gu swahilirelativendugundu̇gu
p97no30o taalarge louseʘnó̰õṗ̂nò̰o
himni georgiananthemჰიმნიhimni
kx5Eu0wj4n3i9tx4ka polishprincessksiężniczkakxẏẹṵwȷ̈nẏïtẋka
p%Ul hindifruitफलpḥụl
isiphiig06a zulucape (garment)isíphikaisiphiiɠa
pat4t4a%mbu%ttx5i tamilbutterflyபட்டாம்பூச்சிpaṭṭāmbūttxẏi
si33tx5ya33t4x4^O33 chineseprivate car私家车sȉtxẏyȁṭẋḥọ̏
ya4a44a3ntx5i33i44qk%wa33a44q chineseglasses frames眼镜框yáa̋àntxẏȉi̋qkḥwȁa̋q
bi5tx05a amharicyellowብጫbi̖tx̖a
di%n arabicreligionدينdīn
k93t08Ela xhosapleasecelak̖ṭ̬ẹla
mnixvnEl1vani georgianimportantმნიშვნელოვანიmnixvnẹlo̖vani
k33a4le3k33a4le3 hausakanoekwàlekwàlekẇálèkẇálè
mi%nv3e%t4t4aI tamilfishingமீன்வேட்டைmīnṿēṭṭaị
maCi5r icelandichumanmaðurmaçi̖r
kAt englishcatcatkạt
'e%445e5e45 tibetanlightའོད'e̖̋̄e̖é̖
u9l^0pa icelandicthick winter coatúlpau̇l̥pa
kol3v3anaI tamilborrowingகொள்வனைkoḷṿanaị
'd06aaa4' vietnamesea bulletđạn'ɗaaá'
d^4o%l hindidrumढोलḍḥōl
ti4U44n vietnamesemoneytiềntíụ̋n
iq94t08ukukt^a xhosainformationinkcukuchaiq̀ṭ̬ukuktḥa
fyACi5r icelandicfeatherfjöðurfyạçi̖r
tx^5i4i44i3n chinesebrighttxẏḥíi̋ìn
dj4vi polishdoordrzwidȷ̈vi
me%t4t4imaI tamilleadershipமேட்டிமைmēṭṭimaị
pa5G frenchfearpeurpa̖ġ
iql08agu xhosawarthoginxaguiqḷ̬agu
'UywE' burmeseleafအရွက်'ụywẹ'
elo9a hebrewA god.אלוהelȯa
k33i%9kats5 nahuatlsongcuīcatlkẇï̄katş
amik6 inuktitutpeltᐊᒥᖅamiḳ
sEn3a5G frenchlordseigneursẹnẏa̖ġ
ts%5a3t apache (western)oiltłádtşḥàt
'amad hebrewto evaluate/to estimateאמד'amad
bah5a9G hebrewto choose/to opt/to selectבחרbaḩȧġ
tx^Ij apache (western)woodchizhtxḥịj
atm1sfEGa hebrewatmosphereאטמוספירהatmo̖sfẹġa
swaa3 vietnamesedeletexoáswaà
pwo33lii33tx^5yau33 chineseglass bridge玻璃桥pwȍliȉtxẏḥyaȕ
ta44a tibetansign/signalབརྡta̋a
k93d081b1 xhosaconcrete/actualqobok̖ḍ̬o̖bo̖
d6I9n3U irish (munster)humanduinedĝïnẏụ
q5aqrab arabicscorpionعقربq̇aqrab
flI9ppI9 icelandiccollar of a shirtflibbiflïppï
fahhas44a arabiccheck upفحصfahhas̬a
ni35i335 vietnamesefemalenữnì̖ȉ̖
noo44 vietnameseboomnổnoő
plant welshchildplantplant
s5a33a33 tibetangod/dietyལྷşȁȁ
dzili georgiansleepძილიdzili
almi9kki nahuatlsomething immortalahmicquialmïkki
p%u%k%a44a44a3w thaimountainภูเขาpḥūkḥa̋a̋àw
ni5U3k9 vietnamesewaternướcni̖ụ̀k̰
uk6suk6 inuktitutoil/blubberᐅᖅᓱᖅuḳsuḳ
'b06aa44y vietnamesesevenbảy'ɓaa̋y
kn4a%v6 irish (munster)bonecnámhknĝāvĝ
tx5arkkaraI tamilsugarசர்க்கரைtxẏarkkaraị
y%9A%9n6U norwegian (bokmal)a nucleuskjerneyh̬ạ̄̇ṇụ
t61r4U irish (munster)fruittoradhtĝo̖rĝụ
e%3' navajoclothingè̄'
m10tGe frenchto showmontrermo̰̖tġe
E%9nlIx germansimilarähnlichẹ̄̇nlịx
i3i4hho3olo zuluhallîhhóloìíhhòolo
mbayuwa9yu swahiliswallow (bird species)mbayuwayumbayuwȧyu
r%9isgl welshbark (of tree)rhisglr̊isgl
'b06iU44w vietnamesetable of databiểu'ɓiụ̋w
ts1tsh5ali georgianalive/animateცოცხალიtso̖tsḩali
la33a33 tibetansoul/spiritབླlȁȁ
kan6 tamileyeகண்kaṇ
Gus44n arabicbranch (of a tree)غصنġus̬n
ci%Ca icelandicthawþíðacīça
s5o3k apache (western)fishłógşòk
p%i44i44i3w thaiskinผิวpḥi̋i̋ìw
fE4 yorubato be successful/prosperousfẹ̀fẹ́
kwa%4d06o%3 hausafrogkwā̀ɗōkwá̄ɗò̄
ruttx05a amharicact of runningሩጫruttx̖a
'b06UU4n' vietnamesebusybận'ɓụụ́n'
tx5ya33 chinesehometxẏyȁ
j4i440i0tx^5e330e330 tibetantreasure/valuableརིན་ཆེནȷ̈ḭ̋ḭtxẏḥḛ̏ḛ̏
k%wa33i44ti33i44ta33nh5a33u44 chinesetracking number快递单号kḥwȁi̋tȉi̋tȁnḩȁű
'urugo%l3 tamilhappeningஉறுகோள்'urugōḷ
yi44itsi33i44 tibetansoapཡི་ཙིyi̋itsȉi̋
kiqak6 inuktituthillᑭᖓᖅkiqaḳ
i3i3inz6u zuluhouseíndluììinẓu
umkhEq94t08E xhosaiceumkhenkceumkhẹq̀ṭ̬ẹ
bu3kka%4 hausagrass hutbukkā̀bùkká̄
x4Ot5i9t5 russianto jokeшутитьẋọtẏïtẏ
s5Et'e%x apache (western)charcoalłetʼeeshşẹt'ēx
we33i44x4U33qt4x4i4i44i3 chinesetoilet paper卫生纸wȅi̋ẋụ̏qṭẋíi̋ì
tx^5a33a33 tibetanpair/coupletxẏḥȁȁ
i3i3it08aala3a zulusideī́caláììiṭ̬aalàa
h5ayt66 arabicstringخيطḩayt̬
t05Utt05a amharicto drinkጠጣt̖ụtt̖a
de5 frenchtwode̖
l^01gEl^0 welshpocketllogelll̥o̖gẹl̥
k93l08olEla xhosaforgivexolelak̖ḷ̬olẹla
ix5tx5 polishto go/walkiśćixẏtxẏ
pu%n6d4u tamilgarlicபூண்டுpūṇḍu
imak6 inuktitutwaterᐃᒪᖅimaḳ
'en hebrewnothingאין'en
k3a3a4u hausabeautykyâukẏàáu
'b06aa3w vietnameseleopardbáo'ɓaàw
1k93eane georgianoceanოკეანეo̖k̖eane
t^u33u33k9pU33U33 tibetansoupཐུག་པtḥȕȕk̰pụ̏ụ̏
j4E9n3xyInU russianwomanже́нщинаȷ̈ẹ̇nẏxyịnụ
faOnde9Ixn englishfoundationfoundationfaọndėịxn
txI4txI4l apache (western)acornchíchʼiltxị́txị́l
l^0I9ni5n welshstring/cordllinynl̥ïni̖n
sm3e9x4i5vUt5 russianto mixсмешиватьsmẏėẋi̖vụtẏ
14r14 yorubawordọ̀rọ̀ó̖ró̖
q5as44aba arabicto twist/wrap aroundعصبq̇as̬aba
ka4a44ti4i44ka% thaiagreementกติกาkáa̋tíi̋kā
m1sah5lE1ba georgianpopulationმოსახლეობაmo̖saḩlẹo̖ba
niGiyuk6 inuktitutto eatᓂᕆᔪᖅniġiyuḳ
a%moxts5i nahuatlbookamoxtliāmoxtşi
abo3a4ru40yi3 yorubasunflowerabóòrùnyíabòárṵ́yì
sart05k693Eli georgianbeltსარტყელიsart̖ḳ̖ẹli
swa%4a44y vietnamesemangoxoàiswá̄a̋y
a4i4bi4ki3ta4 yorubacarelessnessàìbìkítàáíbíkìtá
a%g^a%t hindishockआघातāgḥāt
'di%5v3o%t norwegian (bokmal)very wetdyvåt'dī̖ṿōt
fe9ImIs englishfamousfamousfėịmịs
s5I4ko4i%4 navajowhite (color)şị́kóí̄
ettxE9sso italianexcesseccessoettxẹ̇sso
pUrIb^a%x4a% hindidefinitionपरिभाषाpụrịbḥāẋā
praGC icelandictastebragðpraġç
guk93d08ula xhosaturnguqulaguk̖ḍ̬ula
aI germaneggeiaị
me%33e44k9 thaicloudเมฆmȅ̄e̋k̰
kUU33n chinesefunnykụụ̏n
ma33a33qt4x4e%335e445 tibetancommon folkདམངས་ཁྲོདmȁȁqṭẋȅ̖̄e̖̋
tsE4n%9txo3' apache (western)bouldertsénchóʼtsẹ́n̊txò'
tGi5k frenchtechniquetructġi̖k
txiki9wits5 nahuatlbasketchiquihuitltxikïwitş
tupa%0yu3 apache (western)riverbanktubąąyútupā̰yù
tx^5e33e33ma33a33le33e44p9 tibetanbutterflyཕྱེ་མ་ལེབtxẏḥȅȅmȁȁlȅe̋p̃
'b06a%a44q vietnamesea boardbảng'ɓāa̋q
ahava9 hebrewlove/affectionאהבהahavȧ
tx^5u33a44 thaitimeชั่วtxẏḥȕa̋
bO2c englishbirthbirthbọu̖c
nixba9q5 hebrewto swear/to promiseנשבעnixbȧq̇
a0fibi frenchamphibiousamphibiea̰fibi
sepayawits5 nahuatlsnowcepayahuitlsepayawitş
r%9i5cr1 welshto rush/hurryrhuthror̊i̖cro̖
fU4U44U3nx4wU33tx5ya33a44q chinesepainter粉刷匠fụ́ụ̋ụ̀nẋwụ̏txẏyȁa̋q
Grma georgiandeepღრმაġrma
h5tx5Etx5 polishto wantchciećḩtxẏẹtxẏ
i3i3i4t08i3i3it08i zuluearringîcíciììíṭ̬ììiṭ̬i
sa%9v3utta% finnishto reachsaavuttaasā̇ṿuttā
y%9a5n norwegian (bokmal)kind/specieskjønnyh̬a̖n
caq5lab arabicfoxثعلبcaq̇lab
prEnna icelandicto burnbrennaprẹnna
ha'ts5i nahuatlfathertahtliha'tşi
tsi33i33tsi33i33 tibetanmouse/ratཙི་ཙིtsȉȉtsȉȉ
tot^ori koreanacorn도토리totḥori
f3e%r4 irish (munster)grassféarfẏērĝ
pronssi finnishbronze (metal)pronssipronssi
hemolele hawaiianperfectionhemolelehemolele
'b06UU3k9 vietnamesewickbấc'ɓụụ̀k̰
byE0vUni5 frenchwelcomebienvenuebyẹ̰vụni̖
zi35i335 vietnamesekeepgiữzì̖ȉ̖
a0vwaye frenchto sendenvoyera̰vwaye
hOnt germandoghundhọnt
ba%33a44n thaihouseบ้านbȁ̄a̋n
s44awifa arabicto produce woolصوفs̬awifa
Gavi frenchdelightedraviġavi
t4x4^waa33q chinesebedṭẋḥwaȁq
k6ak6kak6 inuktitutmountainᖃᖅᑲᖅḳaḳkaḳ
k93t081k93t08a xhosacleancocak̖ṭ̬o̖k̖ṭ̬a
nuna inuktitutlandᓄᓇnuna
'abahu9t hebrewfatherhood/paternityאבהות'abahu̇t
saku inuktituthead of harpoonᓴᑯsaku
pololei hawaiiancorrectpololeipololei
miGna%t66i%s arabicmagnetمغناطيسmiġnāt̬īs
mU4U44U3q chineseferociousmụ́ụ̋ụ̀q
x4U4U44U3n chineseliquidẋụ́ụ̋ụ̀n
h5ardji georgianexpenseხარჯიḩardji
ta33a33 tibetanmelodyརྟtȁȁ
laa33ntx^5you33t4x4^a4a44a3q chinesebasketball court篮球场laȁntxẏḥyoȕṭẋḥáa̋àq
hu4rri3yya%4 hausafreedom/libertyhùr̃r̃iyyā̀húrrìyyá̄
mo3sI3 navajocatmòsị̀
vE3E33 vietnamesedrawvẽvẹ̀ẹ̏
no%44o24kE% tibetaninheritanceནོར་སྐལnő̄oú̖kẹ̄
b6a9t6U irish (munster)stickbatabĝȧtĝụ
bOk englishbookbookbọk
ts%o33o33wa tibetanlifeའཚོ་བtsḥȍȍwa
fye%5l norwegian (bokmal)boardfjølfyē̖l
k1j4i95statx5 polishto benefitkorzystaćko̖ȷ̈ï̖statxẏ
glaswEl^0d welshgrassglaswelltglaswẹl̥d
dj^Un6d4a% hindiflag (banner)झंडाdjḥụṇḍā
pI4k apache (western)bellybigpị́k
zdy1n3tx5 polishto removezdjąćzdyo̖nẏtxẏ
bra5n norwegian (bokmal)a wellbrønnbra̖n
px4Es polishacrossprzezpẋẹs
k%o33o33lo33o33 tibetanwheelའཁོར་ལོkḥȍȍlȍȍ
sh5ludj5itx5 polishto tidy upschludzićsḩludjẏitxẏ
nyE%3 apache (western)difficultnyeeʼnyẹ̀̄
'b06i5U3m vietnamesebuterflybướm'ɓi̖ụ̀m
tx5yO4O44O3q chinesefiretxẏyọ́ọ̋ọ̀q
xadjara arabictreeشجرةxadjara
kiq englishkingkingkiq
ntEE3n apache (western)manndeeńntẹẹ̀n
Ekk icelandiceggeggẹkk
dUmE0 frenchtomorrowdemaindụmẹ̰
iUs4k irish (munster)fishiasciụsĝk
tah5a apache (western)hurrydahataḩa
px4Estx4En3 polishspace (area)przestrzeńpẋẹstẋẹnẏ
skoppya9re italianto burstscoppiàreskoppyȧre
kye5e5v icelandicgiftgjöfkye̖e̖v
djgup%uri georgianpertaining to teamჯგუფურიdjgupḥuri
kal englishcallcallkal
EyEle3 yorubapidgeonẹyẹléẹyẹlè
'arul3 tamilgraceஅருள்'aruḷ
hUn' danishhandhåndhụn'
p99uri koreanroot뿌리p̌uri
ka33u33kU33nx5yee33 chinesehigh heel高跟鞋kȁȕkụ̏nxẏyeȅ
tx5E4E44w vietnameseoarchèotxẏẹ́ẹ̋w
iqd^081nd1 xhosabrainingqondoiqḍ̬ḥo̖ndo̖
nik6i inuktitutfoodᓂᕿniḳi
mid66rab arabicpaddleمضربmid̬rab
mAgnI9fIsInt englishmagnificentmagnificentmạgnïfịsịnt
tx5U4U44w vietnamesepartychầutxẏụ́ụ̋w
pa33a44nkO33qt4x4wo33 chinesedesk办公桌pȁa̋nkọ̏qṭẋwȍ
h5OO33q chineserainbowḩọọ̏q
v3aikka finnishfor examplevaikkaṿaikka
pa0 frenchpeacockpaonpa̰
tx^5a33a44y thaiyesใช่txẏḥȁa̋y
trI9ki5r icelandicdrink/beveragedrykkurtrïki̖r
tyA33A44nh5wU33U44h5a33u44ma4a44a3 chinesephone number电话号码tyạ̏ạ̋nḩwụ̏ụ̋ḩȁűmáa̋à
t4x4^u33u44li4i44i3wU33U44nt^ii33 chinesesolving issues处理问题ṭẋḥȕűlíi̋ìwụ̏ụ̋ntḥiȉ
hha%t^i% hindielephantहाथीhhātḥī
mEmk93vidrE1ba georgianasset/inheritanceმემკვიდრეობაmẹmk̖vidrẹo̖ba
p97go4o taacaterpillarʘgòõṗ̂góo
se33e33q tibetanlionསེངsȅȅq
we33i44x4U33qmyAA33ntx^5yA33n chinesetampon卫生棉签wȅi̋ẋụ̏qmyạạ̏ntxẏḥyạ̏n
pal3l3ikku%d4am tamilschoolபள்ளிக்கூடம்paḷḷikkūḍam
caO' burmeseto drinkသောက်caọ'
Ob5Ij4da9t5 russianto persuadeубеждатьọbẏịȷ̈dȧtẏ
behema9 hebrewbeast/animal (usually domesticated)/livestockבהמהbehemȧ
tx5U%4U44 vietnamesewaitchờtxẏụ́̄ụ̋
k93o%4k93a3ri3 hausaeffortƙṑƙarik̖ó̄k̖àrì
tsv5Ito9k russianflowerцвето́кtsvẏịtȯk
taktuk inuktitutfogᑕᒃᑐᒃtaktuk
balu9t hebrewacornבלוטbalu̇t
iql^08El1 xhosareportingxeloiqḷ̬ḥẹlo̖
sUj4a9t5 russianto plantсажатьsụȷ̈ȧtẏ
r%9U9vEC welshstrange/oddrhyfeddr̊ụ̇vẹç
k%a3a33rO3O33ha4a44 thaihomeคฤหkḥàȁrọ̀ọ̏háa̋
su4u44k9 thaihappyสุขsúűk̰
'b06aa4wkp9' vietnamesebundlebọc'ɓaáwkp̃'
1r14 yorubarichesọrọ̀o̖ró̖
g55addUnn3a amharicfriendጓደኛgẇaddụnnẏa
a5vG frenchworkœuvrea̖vġ
swe33i44h5wU33tx^5yUU33n chinesefloral skirt碎花裙swȅi̋ḩwụ̏txẏḥyụụ̏n
k93t^08ukumisa xhosatouchchukumisak̖ṭ̬ḥukumisa
v3a9llita finnishto prevailvallitaṿȧllita
iql^08ag^0l^08asi xhosawaterfallingxagxasiiqḷ̬ḥagh̬ḷ̬ḥasi
x4ii33tx5yA33n chinesemoment时间ẋiȉtxẏyạ̏n
p%u44u tibetanson/childབུpḥűu
x4o4o44u3mUU33nyuA33n chinesegoalkeeper守门员ẋóőùmụụ̏nyuạ̏n
k%a4a44w thaikneeเข่าkḥáa̋w
x5ii33q chineseshapexẏiȉq
pi%33233 tibetanpaintbrushཔིརpȉ̄ȕ̖
siwakonets5 nahuatlgirlcihuaconetlsiwakonetş
su%9nnitella finnishto designsuunnitellasū̇nnitella
hak93e3I3 navajoone's kinhak̖èị̀
u3ub06umto3o3o4ti zulusweetnessúbumtôtiùuɓumtòòóti
xk3i5r4d irish (munster)to scampersciurdxkẏi̖rĝd
GUsi5 frenchreceiptreçuġụsi̖
s99uk9 koreanmugworts̭uk̰
aka%0zIz navajosleeve (of garment)akā̰zịz
mE9j2 englishmeasuremeasuremẹ̇ju̖
pa%4a44 thaiforestป่าpá̄a̋
si%5 finnishfilamentsyysī̖
tx5ya33u chinesereligiontxẏyȁu
xOb^ hindifavorableशुभxọbḥ
pr1tti5r icelandicspikebroddurpro̖tti̖r
tx5i33qya33a44n chineseexperience经验txẏȉqyȁa̋n
y%9e%5lU norwegian (bokmal)to coolkjøleyh̬ē̖lụ
nah5la arabicpalm treeنخلةnaḩla
f3ar4 irish (munster)man (male)fearfẏarĝ
allik6 inuktitutunderneathᐊᓪᓕᖅalliḳ
qt08inanE xhosaminorncinaneqṭ̬inanẹ
k93t08ak93t08ilE xhosaplain/clearcacilek̖ṭ̬ak̖ṭ̬ilẹ
tx5yo4o44u3 chineseblack jadetxẏyóőù
n1%3133y thaia fewน้อยnò̖̄ȍ̖y
v1lka0 frenchvolcanovolcanvo̖lka̰
kakini%t inuktituttattooᑲᑭᓃᑦkakinīt
t^ok99i koreanrabbit토끼tḥok̭i
i4ta0 yorubarelationìtaníta̰
tutIs5h5Is5I apache (western)coffeetudiłhiłitutịşḩịşị
d06i3go%4 hausaa dropɗigṑɗìgó̄
'ok%a%0x4I3 apache (western)prayerʼokąąhí'okḥā̰ẋị̀
ta3Iqpyi4 burmesecountry/kingdomတိုင်းပြည်tàịqpyí
tuvak6 inuktitutsea iceᑐᕙᖅtuvaḳ
mut4t4aI tamileggsமுட்டைmuṭṭaị
marro9ne italianbrownmarronemarrȯne
yi33ma33u44tx5yA33n chinesecloakroom衣帽间yȉmȁűtxẏyạ̏n
g^Ur5 hindihouseघरgḥụṛ
nal5tx00ya koreandate날짜nalẏtx̥ya
qd08abile xhosararenqabileqḍ̬abile
x5ii33qwei33 chinesefact行为xẏiȉqweȉ
Iztsa3n apache (western)womanizdzánịztsàn
ka9uppa finnishcommerce/tradekauppakȧuppa
a0plUG frenchscaleampleura̰plụġ
k6ayak6 inuktitutkayakᖃᔭᖅḳayaḳ
tx^5E9Es%o koreanvegetable채소txẏḥẹ̇ẹsḥo
tx5ya33ux5yue33 chineseteach教学txẏyȁuxẏyuȅ
kolla9na italiannecklacecollanakollȧna
libG frenchfreelibrelibġ
weIt englishwaitwaitweịt
mul3l3aqgi tamilradishமுள்ளங்கிmuḷḷaqgi
r%9e5i5i5n icelandiclavahraunr̊e̖i̖i̖n
naa4q' vietnameseheavynặngnaáq'
Guj frenchredrougeġuj
e%5n3 norwegian (bokmal)an eagleørnē̖nẏ
ts5'I%x apache (western)snaketłʼiishtş'ị̄x
sa33a33 tibetanearthsȁȁ
tIpe3 navajosheep (animal)tịpè
i3i3iql^08i zuludirtíngxiììiqḷ̬ḥi
q5as44an arabicstickعصاq̇as̬an
t05it05vEli georgiannakedტიტველიt̖it̖vẹli
'b06U4U44y vietnameseflockbầy'ɓụ́ụ̋y
ftx4Ex5n3E polishearlywcześnieftẋẹxẏnẏẹ
d08ho hoanhorn!ʰoḍ̬ho
isaGuk6 inuktituta wingᐃᓴᕈᖅisaġuḳ
djanna arabicparadiseجنةdjanna
bat0ta japanesegrasshopperばったbat̰ta
zUtOma9n3IvUt5 russianto obscureзатуманиватьzụtọmȧnẏịvụtẏ
sUmn3Iva9ttsU russianto doubtсомневатьсяsụmnẏịvȧttsụ
pyA33A44nli33i44tyA33A44n chineseconvenience store便利店pyạ̏ạ̋nlȉi̋tyạ̏ạ̋n
faGin frenchflourfarinefaġin
kO33qtswo33o44 chinesework/job工作kọ̏qtswȍő
tsik693vi georgiansquirrelციყვიtsiḳ̖vi
yau33k%O33O44qtx^5i33i44 chineseremote control遥控器yaȕkḥọ̏ọ̋qtxẏḥȉi̋
pI4qlE4 burmeseseaပင်လယ်pị́qlẹ́
tra%5yGi5r icelandicghostdraugurtrā̖yġi̖r
i3i3is5aas5a zulubranch (of a tree)ī́hlahlaììişaaşa
minnan3dj5al tamilemailமின்னஞ்சல்minnanẏdjẏal
dzr1h5a georgiancawძროხაdzro̖ḩa
ts5o30' apache (western)birddlǫ́ʼtşò̰'
E%CU danishto eatædeẹ̄çụ
k%E% apache (western)shoekeekḥẹ̄
Is5 navajopine needleịş
t00aq koreanearthṱaq
huC icelandicskinhúðhuç
ke3305e3305t4x4^o33o44k9 tibetanrare jewel/godདཀོན་མཆོགkḛ̖̏ḛ̖̏ṭẋḥȍők̰
pI9Cste5C icelandicstop (e.g. bus stop)biðstöðpïçste̖ç
y%9ukk norwegian (bokmal)chubbytjukkyh̬ukk
p1lla icelandicbun (round bread)bollapo̖lla
a5l danishbeerøla̖l
ga3gga%3fa%3 hausabateleur eaglegaggāfāgàggà̄fà̄
paGfa05 frenchperfumeparfumpaġfa̰̖
tx^Utri% hindiumbrellaछतरीtxḥụtrī
mba9be swahiliherombabembȧbe
blO2 englishblurblurblọu̖
ph1t^1li georgianleafფოთოლიpho̖tḥo̖li
k693uri georgianearყურიḳ̖uri
kUnsE9ptxuwUlayz englishconceptualizeconceptualizekụnsẹ̇ptxuwụlayz
tx5E4E44 vietnameseteachètxẏẹ́ẹ̋
ts93ut^i georgianminuteწუთიts̀utḥi
yard englishyardyardyard
hip931p931t05ami georgianhippoჰიპოპოტამიhip̀o̖p̀o̖t̖ami
pi4i44i3tx5i33i44pU4U44U3n chinesenotebook笔记本píi̋ìtxẏȉi̋pụ́ụ̋ụ̀n
tIGC icelandicvirtuedyggðtịġç
h5ala nuxalkfernxalaḩala
akko9ntxo italiandressed upacconcioakkȯntxo
m4a%hUr3 irish (munster)mothermáthairmĝāhụrẏ
l^08o0a hoanstoneǁʰo̰aḷ̬ḥo̰a
t^a%442 tibetansilkདརtḥa̋̄u̖
ts%i33i33j4i33i44q tibetanlongevityཚེ་རིངtsḥȉȉȷ̈ȉi̋q
tx5ii4' vietnamesesisterchịtxẏií'
k%a33i44 chineseto desirekḥȁi̋
pr3Igl6Ux4a9t5 russianto inviteприглаша́тьprẏịglĝụẋȧtẏ
tx5yA4A44A3ntx5ii33x4i33i44p%ii33n chineseclip video剪辑视频txẏyạ́ạ̋ạ̀ntxẏiȉẋȉi̋pḥiȉn
ma0to frenchcoatmanteauma̰to
'ila%hiyy arabicdivineإلهي'ilāhiyy
n3i33i33q tibetanheart/mind/essenceསྙིངnẏȉȉq
x5i44iq tibetanfieldཞིངxẏi̋iq
t4x4a33u44 chineseomenṭẋȁű
dj^i%l hindilakeझीलdjḥīl
'ibe9d hebrewto waste/lose/forfeit/destroyאיבד'ibėd
na33a33m tibetanskyགནམnȁȁm
b^a%x4Un6 hindispeechभाषणbḥāẋụṇ
sh5vadash5va georgianmiscellaneaსხვადასხვაsḩvadasḩva
ta%a44y vietnamesedownloadtảitāa̋y
weIv englishwavewaveweịv
s5I3kai apache (western)whitełigaişị̀kai
'ov3v3a%maI tamilallergyஒவ்வாமை'oṿṿāmaị
ftx41ray polishyesterdaywczorajftẋo̖ray
p97u0 hoanoneʘ̃ũṗ̂ṵ
kE%33E44 tibetanlanguage/speechསྐདkẹ̏̄ẹ̋
ya%3j navajolittleyà̄j
tx^5a3a33y thaito useใช้txẏḥàȁy
ftx51u0wx4 polishstill (motionless)wciążftxẏo̖ṵwẋ
x5i4i44i3x4o4o44u3t4x4^ii33 chinesewashbasin洗手池xẏíi̋ìẋóőùṭẋḥiȉ
'iyarkaI tamilnatureஇயற்கை'iyarkaị
d^Un hindifundsधनdḥụn
tO33qx5i33 chinesecreature东西tọ̏qxẏȉ
Ga%4a44 vietnamesechickenġá̄a̋
pwo33lii33pe33i33 chineseglass玻璃杯pwȍliȉpȅȉ
r%9Edi5n welshfernsrhedynr̊ẹdi̖n
ik93l08Exa xhosatimeixeshaik̖ḷ̬ẹxa
1ku40ri0 yorubamaleọkùnrino̖kṵ́rḭ
h5ata9h5 hebrewcutחֲתָךְḩatȧḩ
tEkk norwegian (bokmal)deck (nautical)dekktẹkk
tahszI3nE3 apache (western)porcupinedahszínétahszị̀nẹ̀
gargari georgianapricotგარგარიgargari
se'aGa9 hebrewhairשַׂעֲרָהse'aġȧ
'oq thaiactองก์'oq
sa30 navajoold agesà̰
tx5o44oo4q tibetanlarge valleyལྗོངསtxẏőoóq
isig^0t^08awu xhosaspiderisigcawuisigh̬ṭ̬ḥawu
qt08iqt08i xhosasmall/youngncinciqṭ̬iqṭ̬i
ko4tx05I4t^a4s5 apache (western)ceremonygochʼitałkótx̖ị́tḥáş
t4ikUt4 hinditicketटिकटṭikụṭ
bUt05a9t05is amharicsweet potatoበጣጢስbụt̖ȧt̖is
ile3elE4 yorubabungalowiléelẹ̀ilèelẹ́
t4o%kri% hindibasketटोकरीṭōkrī
q5ad66ala arabicmuscleعضلةq̇ad̬ala
di% thaigoodดีdī
p97h5ui hoantailʘxuiṗ̂ḩui
za4a44yq vietnameseto reserve fordànhzáa̋yq
kt^08itha xhosaspendchithakṭ̬ḥitha
tx^5e%335e445 tibetanreligionཆོསtxẏḥȅ̖̄e̖̋
k%a%3a33 thaisellค้าkḥà̄ȁ
martsh5Ena georgianleftმარცხენაmartsḩẹna
mi5rtx05a amharicchoice/optionምርጫmi̖rtx̖a
hhis44a%n arabichorseحصانhhis̬ān
mts93vrt^nE9li georgiantrainer/coachმწვრთნელიmts̀vrtḥnẹ̇li
ma%44a44a3 thaidogหมาma̋̄a̋à
u3u3ug06udo3o3o4b06a zulufishingúkudôbaùùuɠudòòóɓa
m3asU russianfleshмя́соmẏasụ
'abyad66 arabicwhiteأبيض'abyad̬
tx05Eri georgianceilingჭერიtx̖ẹri
ya%4a44k9 thaito wantอยากyá̄a̋k̰
s99al3 koreanrices̭aḷ
iglik6 inuktitutbedᐃᒡᓕᖅigliḳ
brdz1la georgianbattleბრძოლაbrdzo̖la
w^0ilt icelandicresthvíldwh̬ilt
r%91ss icelandichorsehrossr̊o̖ss
Utxi9v englishachieveachieveụtxïv
h5mali georgianswordხმალიḩmali
dzaxx5i japanesemagazineざっしdzaxxẏi
k3a3a4nwa%3 hausacatkyânwākẏàánwà̄
qd08anawa xhosashipnqanawaqḍ̬anawa
s44abiyy arabicboyصبيs̬abiyy
k%op99ul3s99o koreanrhino코뿔소kḥop̌uḷs̭o
h5axpItI3 apache (western)quailhashbidíḩaxpịtị̀
tsa4a44u3x4we33i44tsa4a44u3tx^5i4i44i3 chinesego to bed early早睡早起tsáa̋ùẋwȅi̋tsáa̋ùtxẏḥíi̋ì
lu9okka finnishgroup/collectionluokkalu̇okka
s5Ipa%3'I3 apache (western)grayłibáá’íşịpà̄'ị̀
k6immik inuktitutdogᕿᒻᒥᒃḳimmik
s44amG arabicglueصمغs̬amġ
hE0g55a4 yorubato be beautifulhẹngwàhẹ̰gẇá
p97a4a taachildʘàaṗ̂áa
k%wa33i44 chinesedrainkḥwȁi̋
tx5uU4t0' vietnamesemousechuộttxẏuụ́t̰'
bIna%3' navajoacornbịnà̄'
te44ele33e44 tibetanbliss and happinessབདེ་ལེགསte̋elȅe̋
iq94t08ubEk1 xhosacultureinkcubekoiq̀ṭ̬ubẹko̖
tx^a% apache (western)beaverchaatxḥā
kInt germanchildkindkịnt
ya9'aG hebrewforestיַעַרyȧ'aġ
iqd^08Exo xhosarentingqeshoiqḍ̬ḥẹxo
'ah5yani9t hebrewnieceאחיינית'aḩyanït
y%9E9nnU norwegian (bokmal)to knowkjenneyh̬ẹ̇nnụ
at05ami georgianpeachატამიat̖ami
ka4a44y thaichickenไก่káa̋y
swi5x4i5x4 polishto hearsłyszyszswi̖ẋi̖ẋ
mu%ttua finnishto changemuuttuamūttua
h5a't^o'a%s5 apache (western)singha’do’aałḩa'tḥo'āş
kra4a44ti4i44k9 thaiwater jugกระติกkráa̋tíi̋k̰
tx5i33i44syu33A44ntx5i33 chinesecomputer计算机txẏȉi̋syȕạ̋ntxẏȉ
xEql08a xhosamoveshenxaxẹqḷ̬a
ka4a44no4o44k9 thaigoldกนกkáa̋nóők̰
gdj5Ex5 polishsomewheregdzieśgdjẏẹxẏ
xa%30' navajosunshinexà̰̄'
tx'ah navajoheadweartx'ah
k%3i33i33 tibetandogཁྱིkẏḥȉȉ
arroz spanishricearrozarroz
x5ya4a44a3q chineseto thinkxẏyáa̋àq
le3e33k9 thaismallเล็กlèȅk̰
s5ij navajourineşij
j4i44i tibetanmountainརིȷ̈i̋i
pUyer'ca' burmeseaudienceပရိသတ်pụyer'ca'
nap93iri georgianshoreნაპირიnap̀iri
p4a%l6a%9s4 irish (munster)palacepáláspĝālĝā̇sĝ
p%UU33q chinesefriendpḥụụ̏q
t^e%3h navajovalleytḥè̄h
nUhUd5i9t5 russianto findнаходитьnụhụdẏïtẏ
ka4a44t0 thaibiteกัดkáa̋t̰
d6a9d5i% irish (munster)daddy (childish)daidídĝȧdẏī
fe33i33t4x4^aa33q chineseextraordinary非常fȅȉṭẋḥaȁq
ca%k icelandicroofþakcāk
ts5'o%3s5 navajorope (chord)tş'ò̄ş
de4Iqdj5I4q burmeseyogurtဒိန်ချဉ်déịqdjẏị́q
tiqgal3 tamilmonthதிங்கள்tiqgaḷ
mhe9qga swahiliancestormhengamhėqga
maika'i hawaiiangoodnessmaikaʻimaika'i
k%U33q chineseholekḥụ̏q
nuu3y vietnamesemountainnúinuùy
Gaza%l arabicdeerغزالġazāl
fo44o44o3n thairainฝนfőőòn
pai33t4x4^U33U44nx4a33n chinesewhite shirt白衬衫paȉṭẋḥụ̏ụ̋nẋȁn
kaxits5 nahuatlbowlcaxitlkaxitş
pistn icelandicwonder/marvelbýsnpistn
tsO33q chineseschooltsọ̏q
'b06aa3yq vietnamesevaguely defined termbánh'ɓaàyq
qt^08ayisEla xhosatrapngcayiselaqṭ̬ḥayisẹla
ka3OqgI4q burmeseskyကောင်းကင်kàọqgị́q
kr5a%gU norwegian (bokmal)complaintklagekṛāgụ
k%ra%0v scottish gaelicbonecnàmhkḥrā̰v
a%skats5 nahuatlantazcatlāskatş
'izme9l hebrewknife/scalpelאזמל'izmėl
v3eqga%yam tamilonionவெங்காயம்ṿeqgāyam
ts%i33i44 tibetanword/phraseཚིགtsḥȉi̋
mat4pa%n6d4am tamilearthen vesselமட்பாண்டம்maṭpāṇḍam
s99ak9 koreanbuds̭ak̰
g^0l^081tha xhosarepelgxothagh̬ḷ̬ḥo̖tha
mi44iq tibetannameམིངmi̋iq
xli5sUl germankeIschlüsselxli̖sụl
man3dj5al3 tamilyellowமஞ்சள்manẏdjẏaḷ
s3t5ImOl5i9rUvUt5 russianto stimulateстимулироватьsẏtẏịmọlẏïrụvụtẏ
fOyl danishbirdfuglfọyl
zv5er3 russiananimalзверьzvẏerẏ
van6t4u tamilbeetleவண்டுvaṇṭu
h5its93lh nuxalkmetal (iron)xits'lhḩits̀lh
nE4za' burmeseboundaryနယ်စပ်nẹ́za'
dE0 frenchdeerdaimdẹ̰
mfu9k1 swahilibag/pursemfukomfu̇ko̖
t^au33 chinesepotterytḥaȕ
rakkyu9dere italianto hostracchiùdererakkyu̇dere
aGah5n1f19bya hebrewarachnophobiaארכנופוביהaġaḩno̖fȯ̖bya
dj1h5i georgianstickჯოხიdjo̖ḩi
Ent1m1l19gya hebrewentomologyאנטומולוגיהẹnto̖mo̖lȯ̖gya
tx^5eri koreancherry체리txẏḥeri
ka33u33lou33ta33a44x4a33a44 chinesehigh-rise building高楼大厦kȁȕloȕtȁa̋ẋȁa̋
th5I4n navajoice/frosttḩị́n
ta33nyuA33nkOO33 chinesecell单元格tȁnyuạ̏nkọọ̏
e9Gets hebrewcountry/landארץėġets
sh5x4anyatx5 polishto botchschrzaniaćsḩẋanyatxẏ
Ud^Ik hindimoreअधिकụdḥịk
h5a33u33 chinesesoundḩȁȕ
tapu9ah5 hebrewappleתפוחtapu̇aḩ
jangbadi georgianoxygenჟანგბადიjangbadi
t^k%vEn georgianyouთქვენtḥkḥvẹn
wei33 chineserockyweȉ
le5fUl germanspoonlöffelle̖fụl
mpa3 apache (western)coyotembámpà
taym englishtimetimetaym
onna japanesewomanおんなonna
mann3aI tamilpeacockமஞ்ஞைmannẏaị
p10 frenchbridgepontpo̰̖
hi5st norwegian (bokmal)coast (shoreline)kysthi̖st
ts593ox apache (western)plantstłʼohtş̀ox
k6amuti%k inuktitutsledᖃᒧᑏᒃḳamutīk
t66a%bak6 arabiclarge brick/tileطابقt̬ābaḳ
qgi9ri swahiliwarthogngiriqgïri
yo'I%0 apache (western)seeyo’įįyo'ị̰̄
mdjE9nzi swahilibuildermjenzimdjẹ̇nzi
pakkya9no italiantackypacchianopakkyȧno
tod4n6an tamilvolunteerதொண்டன்toḍṇan
milq5ak6a arabicspoonملعقةmilq̇aḳa
pGi hebrewfruitפְּרִיpġi
h5ah5ak693 nuxalkgoosexaxaq'ḩaḩaḳ̖
fe33i44 chineseangerfȅi̋
'd06i4U44 vietnamesea pondđìa'ɗíụ̋
nUj4i5ma9t45 russianto pressнажиматьnụȷ̈i̖mȧṭẏ
pun6 tamilsoreபுண்puṇ
x5yOO33q chinesebearxẏyọọ̏q
f10 frenchfundfondfo̰̖
ammatti finnishprofessionammattiammatti
yo% apache (western)beadyooyō
mi%5dA finnishto sellmyydämī̖dạ
x5yA4A44A3nx4i33i44p%ii33q chinesedisplay显示屏xẏyạ́ạ̋ạ̀nẋȉi̋pḥiȉq
'akkul3 tamilarmpitஅக்குள்'akkuḷ
pets5asos5ko%9ats5 nahuatlcentipedepetlazolcōātlpetşasoşkō̇atş
li33i44tx5ya33utx^5yau33 chineseoverpass立交桥lȉi̋txẏyȁutxẏḥyaȕ
lyau33 chinesegoodlyaȕ
m4ar4ka%9l5 irish (munster)to markmarcáilmĝarĝkā̇lẏ
alE3 yorubanightalẹ́alẹ̀
isa3a3anz6a zuluhandisándlaisààanẓa
mnixvnEl1ba georgiansignificanceმნიშვნელობაmnixvnẹlo̖ba
kEsty10 frenchquestionquestionkẹstyo̰̖
bEzvzglE9ndni5 polishharsh/mercilessbezwzględnybẹzvzglẹ̇ndni̖
'b06a%4a44n vietnamesetablebàn'ɓá̄a̋n
h114p' vietnamesemeetinghọpho̖ó̖p'
ma% thaicomeมาmā
iql08izElEl1 xhosapressureinxizeleloiqḷ̬izẹlẹlo̖
pisan6d4am tamilstomachபிசண்டம்pisaṇḍam
x4i5rok3Iy russianwideширо́кийẋi̖rokẏịy
'd06EE44 vietnameseto give birth tođẻ'ɗẹẹ̋
bitu9ah5 hebrewinsuranceביטוחbitu̇aḩ
to3kho0'I3 navajopetroleumtòkho̰'ị̀
fE9lo englishfellowfellowfẹ̇lo
tu%tu% hawaiiangrandparenttūtūtūtū
iql^08olo xhosanoiseingxoloiqḷ̬ḥolo
I'I%3'a30 navajosunsetị'ị̀̄'à̰
nuk6k6aGit inuktitutto stopᓄᖅᑲᕆᑦnuḳḳaġit
myI4q burmeseto seeမြင်myị́q
d^Urm hindireligion/faithधर्मdḥụrm
yOk9kOryi japaneseslowlyゆっくりyọk̰kọryi
na4'tx^a4kI4 apache (western)grasshoppernaʼchaginá'txḥákị́
iGnik6 inuktitutsonᐃᕐᓂᖅiġniḳ
tx5im vietnamesebirdchimtxẏim
t05Ukur amharicblackጥቁርt̖ụkur
a9Goh5 hebrewlongאָרֹךְȧġoḩ
djUma%na% hindiperiodजमानाdjụmānā
zGva georgianseaზღვაzġva
x5yO33q chineseelder brotherxẏyọ̏q
kObob amharicstarኮኮብkọbob
pUn3Ima9t5 russianto comprehendпониматьpụnẏịmȧtẏ
k10k10bG frenchcucumberconcombreko̰̖ko̰̖bġ
ki4405i05t4x4u33u33m tibetangrapeརྒུན་འབྲུམkḭ̖̋ḭ̖ṭẋȕȕm
i3i3it^08iib06i3i zululakeī́chibíììiṭ̬ḥiiɓìi
t05at amharicfingerጣትt̖at
riavvio italianrestartriavvioriavvio
ta4Oq burmesemountainတောင်táọq
gUmtx^a% hinditowelगमछाgụmtxḥā
t66ayr arabicbirdsطيرt̬ayr
pa%0 apache (western)motherbąąpā̰
ik6aluk inuktitutfish (salmon/trout)ᐃᖃᓗᒃiḳaluk
amme9ttere italianto admitamméttereammėttere
pun6iyam tamilvirtueபுண்ணியம்puṇiyam
na3xto3I3 navajolynxnàxtòị̀
t051t05i georgianbranchტოტიt̖o̖t̖i
'onpadu tamilnineஒன்பது'onpadu
tafawwak6a arabicto outperformتفوقtafawwaḳa
s51sd welshtailllostşo̖sd
deI englishdaydaydeị
kru9ppa icelandicgroupgrúbbakru̇ppa
kO33qtswo33o44pya4a44u3 chineseworksheet工作表kọ̏qtswȍőpyáa̋ù
mxi9ndi swahiliwinner (one who wins)mshindimxïndi
tE%t^E%l navajomoosetẹ̄tḥẹ̄l
t4x4^UU33qkO33qrUU33nx4i33i44 chinesesuccessful person成功人士ṭẋḥụụ̏qkọ̏qrụụ̏nẋȉi̋
tx^I%3l navajosnowstormtxḥị̀̄l
sik englishseekseeksik
ka33u33t4x4^UU33qpU4U44U3n chinesehigh cost高成本kȁȕṭẋḥụụ̏qpụ́ụ̋ụ̀n
x4i33i44p%ii33ntx5yA33nk%O33O44q chinesevideo surveillance视频监控ẋȉi̋pḥiȉntxẏyạ̏nkḥọ̏ọ̋q
p93ik93nik93i georgianpicnicპიკნიკიp̀ik̖nik̖i
xe%x4 hindiresidueशेषxēẋ
tx^5a44alo33o33 tibetantea leafཇ་ལོtxẏḥa̋alȍȍ
umbiiz6i zulucelebrationuḿbhidliumbiiẓi
UrpUn6 hindiofferingअर्पणụrpụṇ
p93Ep93Ela georgianbutterflyპეპელაp̀ẹp̀ẹla
p%o33o33lo33o33 tibetanballཔོ་ལོpḥȍȍlȍȍ
fyatl icelandicmountainfjallfyatl
la0 burmesemoonla̰
he%3s5 navajopackagehè̄ş
matt66a%t66 arabicrubberمطاطmatt̬āt̬
so33o33pa33a33 tibetana scoutསོ་པsȍȍpȁȁ
wa4lk93i3ya%3 hausalightningwàlƙiyāwálk̖ìyà̄
so44oo4 tibetanto makeབཟོsőoó
i3i4sifu3u3u4b06a zulusecretísifûbaìísifùùúɓa
dj5ix5 polishtodaydziśdjẏixẏ
fayr englishfirefirefayr
'ibu9d hebrewlossאיבוד'ibu̇d
t^a3wo4x apache (western)bubbletáwoshtḥàwóx
x5i33nli4i44i3tx5yA33A44nk%a33q chinesemental health心理健康xẏȉnlíi̋ìtxẏyạ̏ạ̋nkḥȁq
mka9nda swahilibeltmkandamkȧnda
tx5113 vietnamesedogchótxẏo̖ò̖
ts93its93ila georgianchickenწიწილაts̀its̀ila
iq94l08at^aq94l08at^a xhosacomplex/complicatedinkxathankxathaiq̀ḷ̬atḥaq̀ḷ̬atḥa
tx^I4tI3 navajocartxḥị́tị̀
'b06a%3a33y vietnameseshorebãi'ɓà̄ȁy
yIya%0 apache (western)eatyiyąąyịyā̰
harrasta% finnishto be interested inharrastaaharrastā
Utm3Itx5A9t45 russianto markотмечатьụtmẏịtxẏạ̇ṭẏ
t^u3na3lI%30' apache (western)waterfalltúnálį́į́’tḥùnàlị̰̀̄'
pEttI icelandiccamp bedbeddipẹttị
mUn6i% hindigemमणिmụṇī
a3x4o apache (western)thank youáhoàẋo
'a4g55a%4g55a%3 hausaduck (animal)àgwā̀gwā'ágẇá̄gẇà̄
ni%ki'i hawaiianto tie/bindnīkiʻinīki'i
tas5aa3 apache (western)onedałaátaşaà
k%r3iU scottish gaelicheartcridhekḥrẏiụ
kri5lyo russianwingкрыло́kri̖lyo
sa%3a33 vietnamesevillagesà̄ȁ
ik693o georgianto beიყოiḳ̖o
m1%4414413 thaidoctorหมอmő̖̄ő̖ò̖
t6n4a%0h irish (munster)to fatiguetnáithtĝnĝā̰h
ts93k693ar1 georgiansourceწყაროts̀ḳ̖aro̖
k99amagywi koreancrow까마귀k̭amagywi
k99ot0 koreanflowerk̭ot̰
tx5yA33A44nx4U33nfaa33q chinesegym健身房txẏyạ̏ạ̋nẋụ̏nfaȁq
jirap%i georgiangiraffeჟირაფიjirapḥi
t^u33u33k9 tibetanattitudeཐུགསtḥȕȕk̰
t^i5i445 vietnamesetrythửtḥi̖i̖̋
tx^5i33i33 tibetanoutside/exteriorཕྱིtxẏḥȉȉ
d41kt4Ur hindidoctorडॉक्टरḍo̖kṭụr
vi5di5ha9t5 russianto exhaleвыдыхатьvi̖di̖hȧtẏ
Gamura georgianbatღამურაġamura
li35U33 vietnamesetoungelưỡilì̖ụ̏
agba3ra yorubapoweragbáraagbàra
qge swahiliscorpionngeqge
yo%3sn apache (western)godyóósnyò̄sn
hil englishhealhealhil
parC icelandicedgebarðparç
Oha9j4i5vUt5 russianto careухаживатьọhȧȷ̈i̖vụtẏ
nu44uu4 tibetanwestནུབnűuú
mat66bax arabickitchenمطبخmat̬bax
pal3l3atta%kku tamilvalleyபள்ளத்தாக்குpaḷḷattākku
klAud englishcloudcloudklạud
ra3a33k9 thailoveรักràȁk̰
o%se9elo%ts5 nahuatljaguarocelotlōsėelōtş
mut4tx5ev3v3andi tamilroseமுட்செவ்வந்திmuṭtxẏeṿṿandi
'E9xEh5 hebrewtesticleאשך'ẹ̇xẹḩ
mdzimE georgiancommaმძიმეmdzimẹ
zm3Iya9 russiansnakeзмея́zmẏịyȧ
a5r danishearørea̖r
ma%44a tibetanbutterམརma̋̄a
man3dj5al3mul3l3aqgi tamilcarrotமஞ்சள்முள்ளங்கிmanẏdjẏaḷmuḷḷaqgi
taa33yii33tx5ye4e44e3h5wo33o44 chinesefaq答疑解惑taȁyiȉtxẏyée̋èḩwȍő
k93a3sa%3 hausasoilƙasāk̖àsà̄
h5Itla%0h5I3 apache (western)beveragehidląąhíḩịtlā̰ḩị̀
tot^s5'IjIh5I%3 apache (western)green/bluedotłʼizhihíítotḥş'ịjịḩị̀̄
fa33t4x4a4a44a3n chinesedevelop发展fȁṭẋáa̋àn
tx5aO' burmesestoneကျောက်txẏaọ'
a3tx^I%30h navajonoseàtxḥị̰̀̄h
Gura%b arabiccrowغرابġurāb
namdvili georgianrealნამდვილიnamdvili
kA9i5ttA% finnishto usekäyttääkạ̇i̖ttạ̄
k%UttxUr hindimuleखच्चरkḥụttxụr
u9lvi5r icelandica wolfúlfuru̇lvi̖r
aGnak6 inuktitutwomanᐊᕐᓇᖅaġnaḳ
pleI englishplayplaypleị
E%blU danishappleæbleẹ̄blụ
la3a33n thaimillionล้านlàȁn
Ebi3 yorubafamilyẹbíẹbì
ma4a44y thainewใหม่máa̋y
t^a3ts5'IId navajoalgaetḥàtş'ịịd
aCfErC icelandicmethodaðferðaçfẹrç
sl6u9x4Ut5 russianto listenслу́шатьslĝu̇ẋụtẏ
sUkGE frenchsecretsecretsụkġẹ
to33o33 tibetanfoodལྟོtȍȍ
tx5erf3 russianwormчервьtxẏerfẏ
sE%33E44 tibetanfrostསདsẹ̏̄ẹ̋
s10 frenchsoundsonso̰̖
x5ya33a44qp%ii33ts%a33 chineseeraser橡皮擦xẏyȁa̋qpḥiȉtsḥȁ
a33a44nla4a44a3pa33 chinesehorn按喇叭ȁa̋nláa̋àpȁ
yAttA% finnishto leavejättääyạttạ̄
we33i33 chinesepowerwȅȉ
k93d08ala xhosastartqalak̖ḍ̬ala
kurssi finnishcourse/classkurssikurssi
fid66d66a arabicsilverفضةfid̬d̬a
sik6inik6 inuktitutsunᓯᕿᓂᖅsiḳiniḳ
zorro spanishfoxzorrozorro
k%wa33a44qtx^5yuA33nx4we4e44i3 chinesemineral water矿泉水kḥwȁa̋qtxẏḥyuạ̏nẋwée̋ì
t4x4^aa33pe33i33tyA33A44n chinesetea coaster茶杯垫ṭẋḥaȁpȅȉtyạ̏ạ̋n
ts%o33o33 tibetanlakeམཚོtsḥȍȍ
bOli9v englishbelievebelievebọlïv
tx4tE9ri5 polishfourczterytẋtẹ̇ri̖
i3iqd08hhuumbi zuluheapíngqumbiìiqḍ̬hhuumbi
ra4a44a3q chinesesoilráa̋àq
we%9yats5 nahuatlsea/oceanhuēyātlwē̇yatş
kol3kaI tamiltakingகொள்கைkoḷkaị
fuu33t4x4wa33qx4O33O44tx5i33i44 chinesefashion design服装设计fuȕṭẋwȁqẋọ̏ọ̋txẏȉi̋
t4x4i330i330 tibetancloudསྤྲིནṭẋḭ̏ḭ̏
ulluGiak6 inuktitutstarᐅᓪᓗᕆᐊᖅulluġiaḳ
k1%33144nhi44i44i3n thaistoneก้อนหินkȍ̖̄ő̖nhi̋i̋ìn
'a4lk93a3la4mi%3 hausapenàlƙalàmī'álk̖àlámì̄
k93a%3'i3da%4 hausastandardƙā'idā̀k̖à̄'ìdá̄
ka33u33x5ya33u44lyu33u44 chinesehigh efficiency高效率kȁȕxẏyȁűlyȕű
igivE georgiansameიგივეigivẹ
ap99a koreanfather아빠ap̌a
u3u3ul08oolo zulupeaceū́xoloùùuḷ̬oolo
ba4ta4 yorubashoebàtàbátá
meIk englishmakemakemeịk
ECya icelandicsludgeeðjaẹçya
t4x4^waa33qt^ou33kwe33i44 chinesebedside table床头柜ṭẋḥwaȁqtḥoȕkwȅi̋
tve%5l icelandicstay (noun)dvöltvē̖l
mE%tx hindimatchमैचmẹ̄tx
pyatla icelandicbellbjallapyatla
k%a33a44w thaito enterเข้าkḥȁa̋w
siq englishsingsingsiq
dGE georgiandayდღეdġẹ
ank93Esi georgianfishing rodანკესიank̖ẹsi
nanuk6 inuktitutpolar bearᓇᓄᖅnanuḳ
krO%v scottish gaelictreecraobhkrọ̄v
obi40ri0 yorubafemaleobìnrinobḭ́rḭ
sp2iq englishspringspringspu̖iq
tan6n6i%r tamilwaterதண்ணீர்taṇṇīr
'eI' burmeseto sleepအိပ်'eị'
'eh5a9d hebrew(Judaism) the Oneness of Godאחד'eḩȧd
pa%pa%'o%lelo hawaiianconversationpāpāʻōlelopāpā'ōlelo
Ur5t^a%t hindimeaningअर्थातụṛtḥāt
tsru georgianfalseცრუtsru
plussa icelandicblouseblússaplussa
r1%3133n thaihotร้อนrò̖̄ȍ̖n
'aveda9 hebrewa lossאבדה'avedȧ
gbE4du yorubalarge drumgbẹ̀dugbẹ́du
lan3dj5am tamilbribeலஞ்சம்lanẏdjẏam
'al3l3u tamilto gatherஅள்ளு'aḷḷu
la4ru%3ra%4 hausanecessitylàr̃ūr̃ā̀lárù̄rá̄
ne4 burmesesunနေné
hay englishhihihay
li5ke norwegian (bokmal)happinesslykkeli̖ke
k%a%44a44a3w thaiwhiteขาวkḥa̋̄a̋àw
tx5an thaimoonพระจันทร์txẏan
tI%30'I apache (western)fourdį́į́'itị̰̀̄'ị
fa33x4U33q chinesehappen发生fȁẋụ̏q
e'e%9kats5 nahuatlair/windehēcatle'ē̇katş
lO44O44a3q thaiyellowเหลืองlọ̋ọ̋àq
as5mus5 nuxalkbeadsalhmulhaşmuş
iql^08amisEkilE xhosaurgentingxamisekileiqḷ̬ḥamisẹkilẹ
pu% thaicrabปูpū
txIt4t4^i% hindiletterचिट्ठीtxịṭṭḥī
ba3k93i%3 hausablack/darkbaƙībàk̖ì̄
C66ami'a arabicto thirstظمئç̂ami'a
na%4ta%30' navajocornná̄tà̰̄'
tIs5 apache (western)blooddiłtịş
ukukl^08uluza xhosaepilepticukuxhuluzaukukḷ̬ḥuluza
na44a44a3q thaimovieหนังna̋a̋àq
i3i3il^08iib06a zulumakeshift hutī́xhibaììiḷ̬ḥiiɓa
ko33u44wu33u44t4x4^O33 chineseshopping cart购物车kȍűwȕűṭẋḥọ̏
kO33qsi33mii33qt4x4^U33q chinesecompany name公司名称kọ̏qsȉmiȉqṭẋḥụ̏q
x4U33qmi33i44q chinesebreath生命ẋụ̏qmȉi̋q
k3it0te japanesestampきってkẏit̰te
eva9 hebrewhostility/enmity/hatred.איבהevȧ
mU33U44q chinesedreammụ̏ụ̋q
cyou%C icelandica nationþjóðcyoūç
'evu9s hebrewmanger/feeding troughאבוס'evu̇s
kahu9na hawaiianmagician/sorcererkahunakahu̇na
v3at4t4am tamilcircle/haloவட்டம்ṿaṭṭam
isikl^081b1 xhosatoolisixhoboisikḷ̬ḥo̖bo̖
yi%445i5 tibetanplace/areaཡུལyi̖̋̄i̖
eqk93p93ts nuxalkmouseank'ptseqk̖p̀ts
'b06iU44n vietnamesebeachbiển'ɓiụ̋n
osoma93'ts5i nahuatlmonkeyozomahtliosomà̇'tşi
dOsa9yd englishdecidedecidedọsȧyd
t4x4o4o44u3kyu33A33ntx5ye33 chineseelbow joint肘关节ṭẋóőùkyȕạ̏ntxẏyȅ
djE40na40 yorubato be farjẹ̀nnàdjẹ̰́ná̰
tsipo9G hebrewbirdצִפּוֹרtsipȯġ
tOl5ak scottish gaelicleafduilleagtọlẏak
aggak inuktituthandᐊᒡᒐᒃaggak
qgwe9na swahilicrocodilengwenaqgwėna
E'Ilza% apache (western)pictureeʼilzaaẹ'ịlzā
sO4a44 thaimatเสื่อsọ́a̋
E9ltste%5C icelandicvolcanoeldstöðẹ̇ltstē̖ç
s5aas5 welshthe otherllallşaaş
purra finnishto bitepurrapurra
t1llarI icelandicdollardollarito̖llarị
kt^08aza xhosacombchazakṭ̬ḥaza
klay thaifarไกลklay
p93lanEt05a georgianplanetპლანეტაp̀lanẹt̖a
a5i5 norwegian (bokmal)an islandøya̖i̖
n1%3133q thaiyounger siblingน้องnò̖̄ȍ̖q
h5Erh5Emali georgianspineხერხემალიḩẹrḩẹmali
l61h5a%n4 irish (munster)pondlochánlĝo̖ḩānĝ
s44awt arabicvoiceصوتs̬awt
tasik6 inuktitutlakeᑕᓯᖅtasiḳ
l1fd danishairluftlo̖fd
fE3 yorubato desirefẹ́fẹ̀
rU33U44nwei33 chinesefind认为rụ̏ụ̋nweȉ
tsi3305i3305t4x4i%335i445 tibetaneffortབརྩོན་འགྲུསtsḭ̖̏ḭ̖̏ṭẋȉ̖̄i̖̋
ko44o tibetandoorསྒོkőo
tx5a33a33k9la3a3m tibetanrailroadལྕགས་ལམtxẏȁȁk̰lààm
tI4s5hI4s5 apache (western)blackdɪ̀ɬhɪ̀ɬtị́şhị́ş
uUg5In3Uh5 irish (munster)lonelyuaigneachuụgẏịnẏụḩ
ka5G frenchheartcœurka̖ġ
tx4i5 polishthreetrzytẋi̖
q5alima arabicto knowعلمq̇alima
tx^5I' burmeseto loveချစ်txẏḥị'
ye4 burmesewaterရေyé
wI9zdUm englishwisdomwisdomwïzdụm
du%d^ hindimilkदूधdūdḥ
isikl^08Enk93l08E xhosasevenisixhenxeisikḷ̬ḥẹnk̖ḷ̬ẹ
'a4kwa%4ti4 hausaboxàkwā̀tì'ákwá̄tí
n3i33i33qtx5e tibetancompassionསྙིང་རྗེnẏȉȉqtxẏe
y%9a5t norwegian (bokmal)meatkjøttyh̬a̖t
iqd^08ayi xhosajaringqayiiqḍ̬ḥayi
l^0i5uh5 welshsnowdrift/snow dustlluwchl̥i̖uḩ
bUttxa% hindibabyबच्चाbụttxā
g^0d^08ibEla xhosalastgqibelagh̬ḍ̬ḥibẹla
'ah5d66ar arabicgreenأخضر'aḩd̬ar
xax apache (western)bearshashxax
tx5a33a44 tibetanironལྕགསtxẏȁa̋
a0pati frenchempathyempathiea̰pati
tx5a3 burmeseto hearကြားtxẏà
ho'opa'a hawaiianto fixhoʻopaʻaho'opa'a
hwii44 vietnamesecanclehuỷhwii̋
ta3a3ta33a44q tibetanview/viewpointལྟ་སྟངསtààtȁa̋q
tuU44y vietnameseagetuổituụ̋y
e5kn icelandica tiny particleögne̖kn
k93d08inis1 xhosatruthqinisok̖ḍ̬iniso̖
ko44o tibetanheadམགོkőo
odju3 yorubaeyeojúodjù
to44oqt4x4e tibetandemon/ghostགདོན་འདྲེtőoqṭẋe
t^e%s5 navajoreedtḥēş
gt^h51vt^ georgianplease (formal)გთხოვთgtḥḩo̖vtḥ
'aha9v hebrewto loveאהב'ahȧv
wei33yu33e33tx5i33n chineseliquidated damages违约金weȉyȕȅtxẏȉn
byu9tUfUl englishbeautifulbeautifulbyu̇tụfụl
sUv5Irx4E9nstvUvUt russianto masterсовершенствоватьsụvẏịrẋẹ̇nstvụvụt
t^Eguk9 koreanthailand태국tḥẹguk̰
s44ahhra%' arabicdesertصحراءs̬ahhrā'
ah5a9z hebrewto holdאחזaḩȧz
y%9u%lU norwegian (bokmal)a dresskjoleyh̬ūlụ
EkspeGya0s frenchexperienceexpérienceẹkspeġya̰s
attxa9kko italianacheacciaccoattxȧkko
a%wato9mats5 nahuatlacornāhuatomatlāwatȯmatş
t4x4^i33i33 tibetanten thousandཁྲིṭẋḥȉȉ
kGeno frenchslotcréneaukġeno
ma3sa3lla%3txi%3 hausamosquemasallācīmàsàllà̄txì̄
a%'ka9ts5an nahuatlreed bedācatlanā'kȧtşan
raGi%f arabicloafرغيفraġīf
kv3InU norwegian (bokmal)a womankvinnekṿịnụ
ba9wliq hebrewbowling (the game)באולינגbȧwliq
d08k6'o0 hoannose!qˀõḍ̬ḳ'o̰
k%a4a44a3n chinesepitkḥáa̋àn
tx^a%' navajobeavertxḥā'
x4Ex5sEt polishsix hundredsześćsetẋẹxẏsẹt
'd06aam vietnamesecrabđam'ɗaam
blo englishblowblowblo
sEk%tsia georgiansectionსექციაsẹkḥtsia
sI4k apache (western)scarsigsị́k
mi3 burmesefireမီးmì
h5E georgiantreeხეḩẹ
s5o%3' navajofishşò̄'
'uh5t66ubu%t66 arabicoctopusأخطبوط'uḩt̬ubūt̬
oppo9rre italianto opposeopporreoppȯrre
u%mayuk6 inuktitutanimalᐆᒪᔪᖅūmayuḳ
mye4 burmeselandမြေmyé
t^apa%0jIte apache (western)kingfishertaba̜a̜zhidetḥapā̰jịte
rumma%n arabicpomegranateرمانrummān
ats593a%3h navajobottomatş̀à̄h
a4lu4m130ga4dji3 yorubascissorsàlùmọ́gàjíálúmò̰̖gádjì
k%wa33q chinesebasketkḥwȁq
aluik6k6anak6 inuktitutavalancheᐊᓗᐃᖅᑲᓇᖅaluiḳḳanaḳ
tx^5o33o33ts%e%335e445 tibetanclockཆུ་ཚོདtxẏḥȍȍtsḥȅ̖̄e̖̋
Gi95kUn germanback (body)rückenġï̖kụn
t4x4^i44i tibetanto write/drawའབྲིṭẋḥi̋i
gwees5d welshgrassgwelltgweeşd
si5G frenchsure/certainsûrsi̖ġ
hvost russiantailхвостhvost
ye9led hebrewchildיֶלֶדyėled
zon englishzonezonezon
wuu33x5yA33A44nwa4a44a3q chinesewi-fi无线网wuȕxẏyạ̏ạ̋nwáa̋àq
tIts%5It apache (western)shakyditłidtịtşḥịt
k93t08iqa xhosathinkcingak̖ṭ̬iqa
u3u3ugl^08a zuludigging stickū́gxaùùugḷ̬ḥa
dra5p%U danishdropdråbedra̖pḥụ
aga9m hebrewlake/poolאגםagȧm
s44aqr arabicfalconصقرs̬aqr
'b06a4a44 vietnamesegrandmother'ɓáa̋
tO4O44O3q chineseto understandtọ́ọ̋ọ̀q
k93d081nda xhosaunderstandqondak̖ḍ̬o̖nda
i3i3i4l08u3u3u4g06u zulucrowdîxûkuììíḷ̬ùùúɠu
mbiliki9m1 swahilidwarfmbilikimombilikïmo̖
la9h5ats hebrewpressureלַחַץlȧḩats
axpa9 hebrewgarbageאשפהaxpȧ
modEllo italianmodelmodellomodẹllo
nan6d4u tamilcrabநண்டுnaṇḍu
stx4i5ts polishto shear/cutstrzycstẋi̖ts
nata30 apache (western)cornnadą́ʼnatà̰
rUssma9tr3IvUt5 russianto considerрассматриватьrụssmȧtrẏịvụtẏ
pyou%r icelandicbeaverbjórpyoūr
k%v1lv icelandicvaulthvolfkḥvo̖lv
loO' burmeseto makeလုပ်loọ'
hhima%r arabicdonkeyحمارhhimār
nUgrUj4da9t5 russianto rewardнаграждатьnụgrụȷ̈dȧtẏ
fissa9to italianfixed (position)fissatofissȧto
iqt^08aphEphE xhosaprofessionalingcaphepheiqṭ̬ḥaphẹphẹ
juG frenchdayjourjuġ
d10k frenchthereforedoncdo̰̖k
k%i3i33t0 thaithinkคิดkḥìȉt̰
to33o44nma%3a33y thaitreeต้นไม้tȍőnmà̄ȁy
'ul3l3aqgaI tamilpalm (hand)உள்ளங்கை'uḷḷaqgaị
tse%3h navajoelktsè̄h
p%i%445i5i45me%33e44 tibetanwomanབུད་མེདpḥi̖̋̄i̖í̖mȅ̄e̋
d08o0'o hoanclaw!o̰ʔoḍ̬o̰'o
t00a9al3gi koreanstrawberry딸기ṱȧaḷgi
tO33O44qh5wU33U44p%yA33A44n chinesecartoon动画片tọ̏ọ̋qḩwụ̏ụ̋pḥyạ̏ạ̋n
x5ya33u chinesenightxẏyȁu
znalEx5tx5 polishto findznaleźćznalẹxẏtxẏ
l6a%v6 irish (munster)handlámhlĝāvĝ
'Usi0 burmeseseedအစေ့'ụsḭ
dUkOm3In3t5i9rUvUt5 russianto documentдокументироватьdụkọmẏịnẏtẏïrụvụtẏ
iqt^081qt^081ni xhosamosquitoingcongconiiqṭ̬ḥo̖qṭ̬ḥo̖ni
OvUj4a9t5 russianto respectуважатьọvụȷ̈ȧtẏ
mtxu9zi swahilisaucemchuzimtxu̇zi
su%l scottish gaeliceyesùilsūl
k93a4ho%3 hausahornƙàhōk̖áhò̄
qi%335i335 tibetansweatརྔུལqȉ̖̄ȉ̖
sa3 burmeseto eatစားsà
gandzi georgiantreasureგანძიgandzi
aGmart^i georgianascentაღმართიaġmartḥi
te4Iq burmesecloudတိမ်téịq
tx5at4t4aI tamilshirtசட்டைtxẏaṭṭaị
k%u%Ga3 apache (western)teepeekuughákḥūġà
alu%t inuktitutspoonᐊᓘᑦalūt
x4O33O44h5we33i44 chinesecommunity/society社会ẋọ̏ọ̋ḩwȅi̋
wa%33a33mo44o tibetanfoxཝ་མོwȁ̄ȁmőo
s3em3U russianseedсе́мяsẏemẏụ
aGts93Ers georgianto listაღწერსaġts̀ẹrs
menv3el3l3i tamilcobaltமென்வெள்ளிmenṿeḷḷi
i5hdessA finnishtogetheryhdessäi̖hdessạ
sa5G frenchsistersœursa̖ġ
tu%ga%lik inuktitutnarwhalᑑᒑᓕᒃtūgālik
x5i33n chinesehappyxẏȉn
addje9ttare italianto jutaggettareaddjėttare
s4a%v6a%9l5 irish (munster)to savesábháilsĝāvĝā̇lẏ
isig^0l^08ina xhosapermanentisigxinaisigh̬ḷ̬ḥina
y%9i5sU norwegian (bokmal)to kisskysseyh̬i̖sụ
t^u44uu4 tibetantoxinདུགtḥűuú
q5ayyana arabicto appointعينq̇ayyana
1na5G frenchhonorhonneuro̖na̖ġ
q5us44fu%r arabicsparrow (bird)عصفورq̇us̬fūr
i%koxk33a93wits5 nahuatlfig treehīcoxcuahuitlīkoxkẇà̇witş
EtG frenchto beêtreẹtġ
torre spanishtowertorretorre
cEkn icelandicservantþegncẹkn
tyA33A44nx5yA33A44nka4a44a3n chinesetelephone pole电线杆tyạ̏ạ̋nxẏyạ̏ạ̋nkáa̋àn
ta0 frenchtimetempsta̰
g1g1 georgiangirlგოგოgo̖go̖
ba%g^ hinditigerबाघbāgḥ
rAt englishratratrạt
ts%E3 navajorock/stonetsḥẹ̀
dAnts englishdancedancedạnts
ba%0s navajohoopbā̰s
na5f frenchnineneufna̖f
pItIt^lIt apache (western)brandbiditlidpịtịtḥlịt
Ep931k%a georgianepochეპოქაẹp̀o̖kḥa
'ot hebrewsignomenאות'ot
wala'au hawaiianto talkwalaʻauwala'au
ri%ttAmAte5n finnishinsufficientriittämätönrīttạmạte̖n
avveni9re italianto occuravvenìreavvenïre
la%3a33y vietnameseinterestlãilà̄ȁy
tx05i5nk93i5llat amharicskullጭንቅላትtx̖i̖nk̖i̖llat
t4x4a44a tibetansoundསྒྲṭẋa̋a
ya%' apache (western)skyyaaʼyā'
wa33i44ma33i44yuA33n chinesedelivery man外卖员wȁi̋mȁi̋yuạ̏n
brt05k93Eli georgianflatბრტყელიbrt̖k̖ẹli
ts93Elits93adi georgianyearწელიწადიts̀ẹlits̀adi
ga5l frenchface (of animal)gueulega̖l
ko4o44t0 thaiinscriptionกฎkóőt̰
w1Gt germanwordwortwo̖ġt
h5weh5 welshsixchwechḩweḩ
ntxo0' apache (western)badnchǫʼntxo̰'
u3ub06u3u3b06i3i zuluevilúbubíùuɓùùɓìi
gd08iba xhosafinishgqibagḍ̬iba
auyuittuk6 inuktitutpermafrostᐊᐅᔪᐃᑦᑐᖅauyuittuḳ
Ga0k10tGe frenchto meetrencontrerġa̰ko̰̖tġe
a9dam hebrewmanאָדָםȧdam
zE3E33q5 vietnameselumpydẽzẹ̀ẹ̏q̇
abi4yE3 yorubabirdabìyẹ́abíyẹ̀
kywit00urami koreancricket귀뚜라미kywiṱurami
sinyo92Iti englishsenioritysenioritysinyȯu̖ịti
bla0 frenchwhiteblancbla̰
pul3l3i tamildot/pointபுள்ளிpuḷḷi
'aGa9G hebrewto execrate/to bitterly curseארר'aġȧġ
sit englishseatseatsit
ka33u33lou33ta33a44x4a33a44 chinesehigh-rise building高楼大厦kȁȕloȕtȁa̋ẋȁa̋
mE0' apache (western)babyméʼmẹ̰'
t4x4wa4a44i3 chineseto waddleṭẋwáa̋ì
tx4w1vyEk polishhumanczłowiektẋwo̖vyẹk
ts5'o3k'a4' apache (western)shaft of arrowtlʼókʼaʼtş'òk'á'
l^0avar welshvocalllafarl̥avar
h5att66a arabicluckخطḩatt̬a
tiGiganiak6 inuktitutarctic foxᑎᕆᒐᓂᐊᖅtiġiganiaḳ
tx^5Ul5tx00yuk9 koreanazalea철쭉txẏḥụlẏtx̥yuk̰
a0 frenchyearan
k3ay tibetandot/pointཚེགkẏay
Entsikl1pE9dya hebrewencyclopediaאנציקלופדיהẹntsiklo̖pẹ̇dya
yE3'i%4ts%oh5 navajogiantyẹ̀'í̄tsḥoḩ
t1jU danishfogtågeto̖jụ
ts93I3'I% navajomosquitots̀ị̀'ị̄
s5e3'e3tsoh navajoratşè'ètsoh
aja yorubawifeayaaja
a33ntx^5yuA33n chinesesafe/secure安全ȁntxẏḥyuạ̏n
ta0 navajospring (season)ta̰
x4UU33ntx5i33qx5i33i44t^O4O44O3q chinesenervous system神经系统ẋụụ̏ntxẏȉqxẏȉi̋tḥọ́ọ̋ọ̀q
ja5n frenchyoungjeuneja̖n
astGofi9zika hebrewastrophysicsאסטרופיזיקהastġofïzika
Is5t^I30'ts%I30h5 apache (western)bowiłtį́ʼtsį́hịştḥị̰̀'tsḥị̰̀ḩ
pya33ut4x4yU4U44U3ntaa33a33a44n chinesestandard answer标准答案pyȁuṭẋyụ́ụ̋ụ̀ntaȁȁa̋n
ka%kE3 apache (western)crowgaagékākẹ̀
m3I9nA9t5 russianto swapменятьmẏïnạ̇tẏ
la5G frenchthemleurla̖ġ
eGi5psy10 frencheruptionéruptioneġi̖psyo̰̖
not englishnotenotenot
ama3 navajomotheramà
x4tutx5Ets polishsheath to hold toolssztuciecẋtutxẏẹts
Abno92mUl englishabnormalabnormalạbnȯu̖mụl
k93t08ula xhosasingculak̖ṭ̬ula
blUd englishbloodbloodblụd
k693ba georgianjawყბაḳ̖ba
pyE9qkni5 polishbeautifulpięknypyẹ̇qkni̖
gwla%d welshcountry/nationgwladgwlād
cInna icelandicto thinþynnacịnna
'o44oma33a33 tibetanmilkའོ་མ'őomȁȁ
'akka%l3 tamilelder sisterஅக்காள்'akkāḷ
pli4a44n thaito changeเปลี่ยนplía̋n
ku%k inuktitutriverᑰᒃkūk
pE0ti5G frenchpaintingpeinturepẹ̰ti̖ġ
k93l08olisa xhosaapologizexolisak̖ḷ̬olisa
tx5a44a tibetanrainbowའཇའtxẏa̋a
oye9v hebrewenemyאויבoyėv
bre%5 norwegian (bokmal)breadbrødbrē̖
k%Il1%na% hinditoyखिलौनाkḥịlō̖nā
ma0k frenchlackmanquema̰k
ci9iCiqk icelandictranslationþýðingcïiçiqk
Ga apache (western)foxghaġa
h5ma georgianvoiceხმაḩma
k93l08ElEla xhosatellxelelak̖ḷ̬ẹlẹla
1Gigami hebreworigamiאוריגמיo̖ġigami
sah5Elmts93ip%1 georgianstate/kingdomსახელმწიფოsaḩẹlmts̀ipḥo̖
uk6ausik6 inuktitutwordᐅᖃᐅᓯᖅuḳausiḳ
ru%3u33 thaiknowรู้rù̄ȕ
te44ewa33a33 tibetanblissབདེ་བte̋ewȁȁ
hahu9a hawaiianfoundationkahuahahu̇a
d06a%3 hausasonɗáːɗà̄
t^a3a33t0sa4a44na3a33kha3a33ti4i44' thaiattitudeทัศนคติtḥàȁt̰sáa̋nàȁkhàȁtíi̋'
'd06i vietnamesegođi'ɗi
t4x4i%445i5 tibetansnakeསྦྲུལṭẋi̖̋̄i̖
y%9EmpU norwegian (bokmal)a giantkjempeyh̬ẹmpụ
ts93Uhay amharicsunፀሐይts̀ụhay
t05ena amharichealthጤናt̖ena
n113y vietnamesespeaknóino̖ò̖y
iqt^08a xhosagrassingcaiqṭ̬ḥa
pu33u33ti33i33 tibetanscriptureཔོ་ཏིpȕȕtȉȉ
'ovda9n hebrewruin/destructionאובדן'ovdȧn
rian thaistudyเรียนrian
wa9y2 englishwirewirewȧyu̖
ta%30' navajocorntà̰̄'
me44e tibetanfireམེme̋e
p%o44o44o3nla3a33ma%3a33y thaifruitผลไม้pḥőőònlàȁmà̄ȁy
p%i33q chinesegracefulpḥȉq
fa%a4t0' vietnamesepunishphạtfāát̰'
maC66alla arabicumbrellaمظلةmaç̂alla
ets hebrewtreeעֵץets
prEka icelandica slopebrekkaprẹka
v5Ir3O9fkU russianrope (chord)верёвкаvẏịrẏọ̇fkụ
q5a%m arabicyearعامq̇ām
k%a%33a44w thairiceข้าวkḥȁ̄a̋w
k6awiya arabicto be strong/powerfulقويḳawiya
natah5 apache (western)mescalnadahnataḩ
a4lu4b13sa4 yorubaonionàlùbọ́sàálúbò̖sá
tx^5a4a44nu44a3n thaicorridorฉนวนtxẏḥáa̋nűàn
tx5ev3v3i tamiltimeசெவ்விtxẏeṿṿi
ho%h5 germanhighhochhōḩ
t^a33a33la33a33 tibetandustཐལ་བtḥȁȁlȁȁ
ig^0t^08isa xhosaartistigcisaigh̬ṭ̬ḥisa
d5ImUnstr3i9rUvUt5 russianto demonstrateдемонстрироватьdẏịmụnstrẏïrụvụtẏ
iqt08iniba xhosaostrichincinibaiqṭ̬iniba
to%n6d4u tamilto digதோண்டுtōṇḍu
sE90f1ni frenchsymphonysymphoniesẹ̰̇fo̖ni
xangrdzliv1ba georgiancontinuanceხანგრძლივობაxangrdzlivo̖ba
x4tx4En3x5tx5E polishluck/happinessszczęścieẋtẋẹnẏxẏtxẏẹ
ma%9ts5ats5 nahuatlnetmātlatlmā̇tşatş
t^yA33n chinesedaytḥyạ̏n
kOntrA9st englishcontrastcontrastkọntrạ̇st
v3E%xa%k% hindiindian monthवैशाखṿẹ̄xākḥ
Gox hebrewheadרֹאשׁġox
ft19rEk polishtuesdaywtorekftȯ̖rẹk
isi3i3igd^08i zulusound of footstepsisígqiisììigḍ̬ḥi
abb1rru%sU norwegian (bokmal)a perch fish trapabborruseabbo̖rrūsụ
nI4s5tx^I%4s navajowolverinenị́ştxḥị́̄s
r3Ib5e95nUk russianchildребёнокrẏịbẏė̖nụk
bigI9n englishbeginbeginbigïn
txi%k33a'ts5i nahuatlbarn owlchīcuahtlitxīkẇa'tşi
b10b10 frenchsweet/candybonbonbo̰̖bo̰̖
witsilin nahuatlhummingbirdhuitzilinwitsilin
q5as44i%r arabicjuiceعصيرq̇as̬īr
cveiiyItl icelandicmopþvegillcveiiyịtl
It^'ox apache (western)nestitʼohịtḥ'ox
tul englishtooltooltul
k93ak6a%si nuxalkcrowk'aqaasik̖aḳāsi
ni3pyI4qn3a4 burmesetechnologyနည်းပညာnìpyị́qnẏá
mifta%hh arabickeyمفتاحmiftāhh
'as44far arabicyellowأصفر'as̬far
to%44otx5e33e33 tibetandiamondརྡོ་རྗེtő̄otxẏȅȅ
i95rittA% finnishto tryyrittääï̖rittạ̄
10kl frenchuncleoncleo̰̖kl
k6amhh arabicwheatقمحḳamhh
ukpik inuktitutarctic owlᐅᒃᐱᒃukpik
da3imo4n hausadiamonddaimòndàimón
pux4pam tamilflowerபுஷ்பம்puẋpam
qoo vietnamesecornngôqoo
k99um koreandreamk̭um
tsIs5 apache (western)mountaindziłtsịş
andza georgianmastანძაandza
korreo spanishmailcorreokorreo
a0fa0 frenchinfantenfanta̰fa̰
kosnIh5 apache (western)bee/honeygosnihkosnịḩ
fr5o%tU norwegian (bokmal)a raftflåtefṛōtụ
attxeffa9re italianto biteacceffareattxeffȧre
novEllo italiannewnovellonovẹllo
GUvUniG frenchto returnrevenirġụvụniġ
la44am tibetanpathལམla̋am
'irul3 tamildarkஇருள்'iruḷ
pe9rustella finnishto justifyperustellapėrustella
makuahine hawaiianmothermakuahinemakuahine
a%ts5a%kats5 nahuatlperson made of waterātlācatlātşākatş
zaaw vietnameseknifedaozaaw
sila inuktitutweatherᓯᓚsila
ka33a33 tibetanteachingབཀའkȁȁ
l6a%h5 irish (munster)pleasant/sweetláchlĝāḩ
p%ainEp%Ol3 koreanpineapple파인애플pḥainẹpḥọḷ
ts%E%3 apache (western)rocktséétsḥẹ̀̄
ah519t hebrewsisterאחותaḩȯ̖t
aqunasuktuk6 inuktitutto huntᐊᖑᓇᓱᒃᑐᖅaqunasuktuḳ
emuna9 hebrewfaithאמונהemunȧ
j5dj5bw1 polishblade (botany)źdźbłojẏdjẏbwo̖
2OpE92 englishrepairrepairu̖ọpẹ̇u̖
t4x4u44ukE%33E44k3a44aa4 tibetanto thunderའབྲུག་སྐད་རྒྱགṭẋűukẹ̏̄ẹ̋kẏa̋aá
hu3d06u3ba%4 hausasermonhuɗubā̀hùɗùbá̄
yi4i44i3nx5ii33qya4a44a3ntx5i33i44q chinesecontact lenses隐形眼镜yíi̋ìnxẏiȉqyáa̋àntxẏȉi̋q
ei%mi5r icelandicsteam/vaporeimureīmi̖r
l13133 thaito copyล้อlò̖ȍ̖
l^0e%ti%gar welshhospitablelletygarl̥ētīgar
v3etA% finnishto pull/dragvetääṿetạ̄
kyI9Cya icelandicgoddessgyðjakyïçya
mUsje5 frenchmistermonsieurmụsje̖
basa9G hebrewfleshבָּשָׂרbasȧġ
n13qba4 yorubanumbernọmbanò̖qbá
dziri georgianbottomძირიdziri
IyIkE3 apache (western)seediyigéʼịyịkẹ̀
zUtm3Iva9t5 russianto eclipseзатмеватьzụtmẏịvȧtẏ
y%9A%l3Ihe%t norwegian (bokmal)lovekjærlighetyh̬ạ̄ḷịhēt
hi5gg amharica lawህግhi̖gg
tIrUC icelandicboldnessdirfðtịrụç
ma%n6pu tamilhonorமாண்புmāṇpu
mtsirE georgiansmall/insignificantმცირეmtsirẹ
otto japanesewhoopsおっとotto
kaka9wats5 nahuatlcacao/cacao beancacahuatlkakȧwatş
mra9di swahiliprojectmradimrȧdi
did englishdeeddeeddid
tx5E4 burmesestarကြယ်txẏẹ́
ndEg06E swahilibirdndegendẹɠẹ
a5m danishtenderøma̖m
pGi frenchprizeprixpġi
p%O3O33ndin thailandพื้นดินpḥọ̀ọ̏ndin
sigrdzE georgianlengthსიგრძეsigrdzẹ
p931lusi georgianpoleპოლუსიp̀o̖lusi
t4x4E%44EE4 tibetanfruitའབྲསṭẋẹ̋̄ẹẹ́
q94d08oq94d08oza xhosaknocknkqonkqozaq̀ḍ̬oq̀ḍ̬oza
u3u3us5u zulurippleū́hluùùuşu
lamaq5a arabicto shineلمعlamaq̇a
k%a33a44n chinesecliffkḥȁa̋n
ka9llido italianshrewdcallidokȧllido
mu4u44u3yi33qx4i33i44 chineseinfant room母婴室múűùyȉqẋȉi̋
flaIx germanfleshfleischflaịx
tUya3Cu4dj5i3 burmesejudge (person)တရားသူကြီးtụyàçúdjẏì
fa4a44wqm vietnameseroomphòngfáa̋wqm
tal3l3aI tamilmotherதள்ளைtaḷḷaị
pe33i44tx5i4i44i3qtx^5yaa33q chinesebackground wall背景墙pȅi̋txẏíi̋ìqtxẏḥyaȁq
CIs englishthisthisçịs
ka33q chineseridgekȁq
'b06iit0 vietnamesebit (computing)bit'ɓiit̰
ka%ktuk6 inuktituthungryᑳᒃᑐᖅkāktuḳ
pan6d4abada%rttam tamilgoodsபண்டபதார்த்தம்paṇḍabadārttam
xdEba georgianto happenხდებაxdẹba
f4Il irish (munster)bloodfuilfĝịl
t4x4^wa33i33 chineseto kneadṭẋḥwȁȉ
'd06114t0' vietnamesea sproutđọt'ɗo̖ó̖t̰'
na'Ixo30' apache (western)lizardnaʼishǫ́ʼna'ịxò̰'
perro spanishdogperroperro
to%lE3 apache (western)butterlydoolétōlẹ̀
vzdi5hat5 russianto sighвздыхатьvzdi̖hatẏ
d66ifdiq5 arabicfrogضفدعd̬ifdiq̇
y%9Emi% norwegian (bokmal)chemistrykjemiyh̬ẹmī
vidj5Etx5 polishto seewidziećvidjẏẹtxẏ
hI4s5wo%3j apache (western)canyonhilwozhhị́şwò̄j
k93a4nk93a3ne%4 hausasmallƙànƙanḕk̖ánk̖àné̄
j1l1 georgianraspberryჟოლოjo̖lo̖
kaa3t0 vietnamesecutcắtkaàt̰
i3i3i4t08e3e3eb06o zuluplan of action or methodîcéboììíṭ̬èèeɓo
sa%d^na% hindimeditationसाधनाsādḥnā
r%9ei%Ci5r icelandicnesthreiðurr̊eīçi̖r
'is44baq5 arabicfingerإصبع'is̬baq̇
ntxa%3 apache (western)big/largenchaantxà̄
pGi hebrewfruitפריpġi
GrubEli georgiancloudღრუბელიġrubẹli
nuliak6 inuktitutwifeᓄᓕᐊᖅnuliaḳ
fEG frenchto dofairefẹġ
g^0d^08ih5a xhosadoctorgqirhagh̬ḍ̬ḥiḩa
tutn icelandicdown feathersdúnntutn
ta3Oqba4q burmeseto apologizeတောင်းပန်tàọqbáq
kd^08ElEkilE xhosafamiliarqhelekilekḍ̬ḥẹlẹkilẹ
su90va0 frenchoftensouventsṵ̇va̰
tikik6 inuktitutfingerᑎᑭᖅtikiḳ
s5m nuxalkto standlhmşm
k6afas44 arabiccageقفصḳafas̬
muxi5rra amharicwedderሙሽራmuxi̖rra
'etsba9q5 hebrew(anatomy) fingerאצבע'etsbȧq̇
al'ard66 arabicearthالأرضal'ard̬
k93t08ak93t08isa xhosaexplaincacisak̖ṭ̬ak̖ṭ̬isa
d66aba%b arabicfogضبابd̬abāb
tx^5you33 chinesespeartxẏḥyoȕ
abdjari georgianarmorაბჯარიabdjari
fay thaifireไฟfay
na44a tibetanagena̋a
tx^5a%33a33pa33a33 tibetanrainཆར་པtxẏḥȁ̄ȁpȁȁ
s99ogari koreanmandarin fish쏘가리s̭ogari
umqd08uma xhosaoliveumnqumaumqḍ̬uma
nda9ma swahilicalfndamandȧma
diko9d englishdecodedecodedikȯd
va%l3 tamilswordவாள்vāḷ
E4bi3 yorubagiving childbirthẹ̀bíẹ́bì
fspan3alE polishgreatwspanialefspanẏalẹ
ma5trk danishnutmøtrikma̖trk
vE0 frenchwinevinvẹ̰
bUse%95k norwegian (bokmal)a visitbesøkbụsē̖̇k
k%a33a33qpa33a33 tibetanhouseཁང་པkḥȁȁqpȁȁ
ta44awa33a33 tibetanmoonཟླ་བta̋awȁȁ
'uU3q vietnamesedrinkuống'uụ̀q
q5ana9n hebrewa cloudענןq̇anȧn
a%ka9xits5 nahuatlpoolācaxitlākȧxitş
hu%lanakuahale hawaiiancitykūlanakauhalehūlanakuahale
gra5nnt norwegian (bokmal)greengrøntgra̖nnt
y%9i95llIq norwegian (bokmal)chick (baby chicken)kyllingyh̬ï̖llịq
'ot4t4agam tamilcamelஒட்டகம்'oṭṭagam
o30'a%3 apache (western)eveningǫ́ʼááò̰'à̄
tG10 frenchtrunktronctġo̰̖
masso9ne italianfree masonmassonemassȯne
bo2d englishboardboardbou̖d
tO33O44q chinesemilktọ̏ọ̋q
i3i3i4du3u3ub06e zuluzebraîdúbeììídùùuɓe
l^0i%v welshsaw (tool)llifl̥īv
da4k93i%3k93a%4 hausasecond (unit of time)dàƙīƙā̀dák̖ì̄k̖á̄
hEdz3ill5Uk9 koreannightfall해질녘hẹdzẏillẏụk̰
a%Catl icelandicnobilityaðallāçatl
ts5'e3'kona'a3I3 apache (western)moontłʼéʼgonaʼáítş'è'kona'àị̀
t^a4Iq burmeseto sitထိုင်tḥáịq
i3iqt08aazo zuluexplanationíncazoìiqṭ̬aazo
jaGdE0 frenchgardenjardinjaġdẹ̰
j4i44ili33i33 tibetantrainརི་ལིȷ̈i̋ilȉȉ
'armo9n hebrewpalaceארמון'armȯn
tye9rra spanishlandtierratyėrra
m4a9dr4U irish (munster)dogmadramĝȧdrĝụ
tx05aGi georgianchandelierჭაღიtx̖aġi
t66ifl arabicchildطفلt̬ifl
hmur3ItsU russianto frownхмуритьсяhmurẏịtsụ
igl08alaba xhosashoulderigxalabaigḷ̬alaba
plaiya icelandicveilblæjaplaiya
m10tG frenchwatch (timepiece)montremo̰̖tġ
pa0se frenchto thinkpenserpa̰se
kozs'a%3ke apache (western)placegozsʼa̜a̜gekozs'à̄ke
j4EmyEx5ln3i9tx4i5 polishartisansrzemieślniczyȷ̈ẹmyẹxẏlnẏïtẋi̖
tx5Uw vietnamesebuffalotrâutxẏụw
bAnd englishbandbandbạnd
wehewehe hawaiianto explainwehewehewehewehe
p%eqgywin koreanpenguin펭귄pḥeqgywin
s5Itx^I%3 apache (western)redłichííşịtxḥị̀̄
E0teGya5G frenchinteriorintérieurẹ̰teġya̖ġ
vm3ex4i5vUtsU russianto interfereвме́шиватьсяvmẏeẋi̖vụtsụ
ko%9ats5 nahuatlsnakecoatlkō̇atş
tx5UUy vietnameseplaychơitxẏụụy
o'I'a3n apache (western)holeoʼiʼáno'ị'àn
C66aby arabicantelopeظبيç̂aby
p97'a3a taato burnʘ'áaṗ̂'àa
a'we9txts5i nahuatldewahhuechtlia'wėtxtşi
savik inuktitutnormal shaped knifeᓴᕕᒃsavik
bayma%3a33y thaileafใบไม้baymà̄ȁy
ka33a33j4a33a33 tibetansugarཀ་རkȁȁȷ̈ȁȁ
ntE3 apache (western)apachendéntẹ̀
a0pul frenchlight bulbampoulea̰pul
1l13ru0 yorubagodọlọ́runo̖lò̖rṵ
k10plEtma0 frenchcompletelycomplètementko̰̖plẹtma̰
tr1id welshfoottroedtro̖id
txa%txa% hindiuncleचाचाtxātxā
me4e44i3 chinesemountainmée̋ì
abbaya9re italianto bark (like dog)abbaiàreabbayȧre
ha'awi9na hawaiianlesson/assignmenthaʻawinaha'awïna
10bG frenchdarknessombreo̰̖bġ
hibridi georgianhybridჰიბრიდიhibridi
t^e44ee4p9 tibetanbookདེབtḥe̋eép̃
tx0514x navajobugtx̖ó̖x
sinnitellA finnishto hang onsinnitelläsinnitellạ
lo33o33 tibetanmind/awarenessབློlȍȍ
1GdG frenchorder (arrangement)ordreo̖ġdġ
i3i3ihhoog06o zuluchicken coupī́hhokoììihhooɠo
na'Its5'I%3kI3 apache (western)gophernaʼitłʼíígína'ịtş'ị̀̄kị̀
bah5u9r hebrewguy/boyבחורbaḩu̇r
oyE%s5 apache (western)to carryoyeełoyẹ̄ş
p97oa hoaneyeʘoaṗ̂oa
t4x4i33ta33u44 chinesetell知道ṭẋȉtȁű
Uk%ba%r hindinewspaperअख़बारụkḥbār
fE0 frenchhungerfiamfẹ̰
fim vietnamesefilmphimfim
ku33u33 tibetanbody/statueསྐུkȕȕ
a5Ge5 frenchhappyheureuxa̖ġe̖
la5bU danishrunløbela̖bụ
tx^5yuA33nx4UU33nkyu33A44nt4x4u33u44 chineseundivided attention全神贯注txẏḥyuạ̏nẋụụ̏nkyȕạ̋nṭẋȕű
ts%a33a33 tibetansaltཚྭtsḥȁȁ
'b06a%a4n' vietnamesefriendbạn'ɓāán'
kal5tx^5i koreancutlassfish갈치kalẏtxẏḥi
t^'a%h apache (western)fathertʼaahtḥ'āh
'a4ddu3'a%4 hausaa prayeràddu'ā̀'áddù'á̄
kotx5u koreanpepper고추kotxẏu
hi5nti5r icelandicdoghundurhi̖nti̖r
kowa0h5 apache (western)homegowąhkowa̰ḩ
palkka finnishpay/salarypalkkapalkka
i4ta40 yorubastoryìtànítá̰
gwraig welshwifegwraiggwraig
'a%a3w vietnameset-shirtáo'āàw
tyA33A44nfU33qx4a33a44n chineseelectric fan电风扇tyạ̏ạ̋nfụ̏qẋȁa̋n
pE0 frenchbreadpainpẹ̰
gIft englishgiftgiftgịft
r%9e5i5ql icelandicfragmented icehrönglr̊e̖i̖ql
ha3dda%4 hausamemorizationhaddā̀hàddá̄
t^omat^o koreantomato토마토tḥomatḥo
la3zza%4 hausagood flavorlazzā̀làzzá̄
t^o%k hindibulkथोकtḥōk
mada9q5 hebrewscienceמדעmadȧq̇
h5a9ya hebrewanimalחַיָּהḩȧya
ma2k englishmarkmarkmau̖k
tx^5yaa33q chinesewalltxẏḥyaȁq
t^13133qfa3a33 thaiskyท้องฟ้าtḥò̖ȍ̖qfàȁ
tsuu33tx^5you33yuA33n chinesesoccer player足球员tsuȕtxẏḥyoȕyuạ̏n
man6d4aI tamilheadமண்டைmaṇḍaị
A9ksEs englishaccessaccessạ̇ksẹs
pa'aka9i hawaiiansaltpaʻakaipa'akȧi
epats5 nahuatlskunkepatlepatş
tsn1bili georgiandistinguishedცნობილიtsno̖bili
fruui5c welshfruitffrwythfruui̖c
i9n3Ult6o%r3 irish (munster)engineerinnealtóirïnẏụltĝōrẏ
djih5vi georgiangoatჯიხვიdjiḩvi
a%dj hinditodayआजādj
pUmaga9t5 russianto helpпомогатьpụmagȧtẏ
t^ou33yi4i44i3qyii33 chineseprojector投影仪tḥoȕyíi̋ìqyiȉ
tx^5a%33a44q thaitechnicianช่างtxẏḥȁ̄a̋q
mo3 burmeserainမိုးmò
ya33nh5wU33x5yo33u44 chinesefireworks show烟花秀yȁnḩwụ̏xẏyȍű
i3i3i4bu3u3u4z6a zuluscarîbhûdlaììíbùùúẓa
na%rka%li tamilchairநாற்காலிnārkāli
pi%r5%i% hindigenerationपीढ़ीpīṛḥī
tx5i33i44n chinesewatertxẏȉi̋n
rabi%q5 arabicspring (season)ربيعrabīq̇
i3i3igd^08uub06u3u zulugrudgeī́gqubúììigḍ̬ḥuuɓùu
nE%33E33tx5i%5 tibetaninformationགནས་ཚུལnẹ̏̄ẹ̏txẏī̖
v3a9lita finnishto choosevalitaṿȧlita
qi3i33 vietnamesethinknghĩqìȉ
tyee33 chineseanthilltyeȅ
w^0e5nn icelandicangelica (plant)hvönnwh̬e̖nn
sahha%ba arabiccloudسحابةsahhāba
pUthUd5i9t5 russianto fitподходитьpụthụdẏïtẏ
sm3Ix4attsU russianto blendсмешатьсяsmẏịẋattsụ
x4u33u44tx5u33u44x5yA33A44n chinesedata line数据线ẋȕűtxẏȕűxẏyạ̏ạ̋n
k93a4dda3ra%4 hausafate/destinyƙàddar̃ā̀k̖áddàrá̄
tx^5a44amtse33e44 tibetancompassionབྱམས་བརྩེtxẏḥa̋amtsȅe̋
r%9af welshroperhaffr̊af
sUmUrpUn6 hindidedicationसमर्पणsụmụrpụṇ
ql08iba xhosadressnxibaqḷ̬iba
ra%dj hindiruleराजrādj
t05i5bUb amharicability/skillጥበብt̖i̖bụb
lii33nyu33u44tx5yA33n chineseshower room淋浴间liȉnyȕűtxẏyạ̏n
tx5yo33u44 chineseoldtxẏyȍű
pya3OqlE3 burmeseto changeပြောင်းလဲpyàọqlẹ̀
l5a9n4Uv6 irish (munster)childleanbhlẏȧnĝụvĝ
i%5bUn germanto practiceübenī̖bụn
k93wni nuxalkseal (animal)kw'nik̖wni
iglu inuktituthouseᐃᒡᓗiglu
k93ak93ali georgianwalnutკაკალიk̖ak̖ali
m10te frenchto climbmontermo̰̖te
'ahhmar arabicredأحمر'ahhmar
ko9yo%ts5 nahuatlcoyotecoyōtlkȯyōtş
t66abba%h5 arabicchefطباخt̬abbāḩ
ndIk93a0' navajocottonndịk̖a̰'
a%sivak6 inuktitutspiderᐋᓯᕙᖅāsivaḳ
kr4aun4 irish (munster)treecrannkrĝaunĝ
g55a3ggo4 hausapaternal auntgwaggògẇàggó
a%xi%rv3a%d hindiblessingआशीर्वादāxīrṿād
mazraq5a arabicfarmمزرعةmazraq̇a
tx5ye4e44e3 chinesemothertxẏyée̋è
nas5ts%o%s apache (western)book/papernałtsoosnaştsḥōs
d4Umru% hindismall drumडमरूḍụmrū
r5a%3b06a%3 hausadewrāɓāṛà̄ɓà̄
k6iqak6 inuktitutnoseᕿᖓᖅḳiqaḳ
bi3xi3ya%4 hausatreebishiyā̀bìxìyá̄
me9leh5 hebrewkingמֶלֶךmėleḩ
min3dj5u tamilto exceedமிஞ்சுminẏdjẏu
ja05gl frenchjunglejungleja̰̖gl
f4o%gUr3 irish (munster)to proclaimfógairfĝōgụrẏ
k%ok99iri koreanelephant코끼리kḥok̭iri
sa%3nts'o30sE apache (western)new moonsáánts’ǫ́sésà̄nts'ò̰sẹ
ka%na%wai hawaiiancode/lawkānāwaikānāwai
as5nI%30' navajocenteraşnị̰̀̄'
ba4nda%3 hausameat dried over firebàndābándà̄
ha4wa3ini4ya%3 hausachameleonhàwainìyāháwàiníyà̄
to3o33' thaitableโต๊ะtòȍ'
t^a9adz3o koreanostrich타조tḥȧadzẏo
pE3x apache (western)knifebeshpẹ̀x
erra9re italianto wandererràreerrȧre
xa%k%a% hindibranchशाखाxākḥā
uql08ibElElwan1 xhosacommunicationunxibelelwanouqḷ̬ibẹlẹlwano̖